Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТfСЯ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!І!!!!!!І!І

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО1 Гa~eTa ВИХОДИТЬ S

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАНОННО1

1937

оцІнку '11ІМ керівникам, ЯКІ своєю безвlдпорlД8JIЬиlстю, иеувaroю до

JJЮД~Й спрняJIИ цьому.

~~~ стало прнводом д.я невнхоДУ на роботу? Це

вlДСУ'fнlсть у гуртожнт~ах об'єднання електроенер­ гІї, водн, можлнвостl ПРlll'отуватн гарячу Ужу. Прн­ чому не деКIJJька годнн, а чотнрн днІ. І це там, де мешкають бшьше тисячі МOJIодих роБІтників і мо­ лодІ сIМ"У з М8JlИМН дlть"н.

лем високої напруги,ЯКИЙ перебуває на балансі фабрики, трапилася у су­ боту ввечері. І як у нас ведеться, у вихідні ніде нікого не знайшли для її ліквідації. бо це не стосу­ ~алося виробництва. а

h'юди у нас, як вважають окремі

керівники.

терпля­

чі.

Головний енергетик фабрики В. С. Омельчук зІ своєю службою почав самотужки

ворушитись

тільки . У понеділок. Ні міськвиконком. ні міськ­ ком партії не були пові­ домлені про аварію. Че­ рез

відсутність

запасного

кабеля П не вдалося лік­

в! ,-вати

і у вівторок. У

гуртожитRaX Rиках

в

холодиль­

почали

продукти,

псуватися

зростало

невдо­

волення мешканців вільністю ремонту. людьми

~вся,

....в.

ніхто

нічого

не

не

не

по­ З

зустрі­

поясню­

пропонував

ва­

ріантів виходу із станови­

ща. А вони були. Можна було на час ремонту про­ вести

тимчасову

електро­

НИ В тому, що дирекція. партбюро, профком, рада трудового

колективу

ос­

новну увагу в робоТі при­ діляють виробництву і ко­ лектив

має

НО1'У!ічні при

цьому

хувалися

тії

і

непогані

еко­

показники. вони

з

Але

мало

вимогами

уряду

про

ра­ пар­

пріори­

тетний розвиток соціаль­ ної сфери. поліпшення умов

праці

трудівників.

і

відпочинку

Особливо ба­

гато не~ручностей вають працівники нання.

які

відчу­ об'єд·

мешкають

в

. гуртожитках N2 1 '1 М 2.

ці гуртожитки прийняті в експлуатацію з багать­ ма li.едоробками і дефек­ тами, котрі будівельщlКИ не

усунули

до

цього

ча­

су. Наприклад, неякІсно виконані роботи по гідро­ ізоляції

в

летах.

душових.

туа­

ЗаТОПЛЮ'вались

приміщення, де зберіга­ ється постіль. В гурто­ житнах иемає заЛіЕ:. теле­ візійних кімнат, примt­ щень для гурткової робо­ ти,

гла'дильних

дощок

хвилюють

У

резуль­

морально-психоло­

в

п'ята

частина

день

підприємство

недо­

зваживши причини.

всі що

до

надзвичайної події, неви­ ходу на роботу частини колентиву , за політичну

короткозорість.

на

ректору

самовіддано

В.

Ф.

Хаменуш-

заступнику

доцільніСіЬ

перебування

т.

Винниченка

яку

на

ДирекціЮ

посаді.

Омельчука

доцільність перебування

ловного

В,

на

С.

посаді

енергетика

го­

як

та­

кого. що виявив ПРОфе· Сійну безпорадні'сть при

.

ліквідації аварії.

Питання про сувору партійну відповідальність

члена КПРС головного інженера В. І. Бобикова за незадовільну роботу підпорядкованої йому

енергетичної служби про перебування його буде

для

А тнм часом. що харак­ терно для

при цП, ЛИ

такнх ситуацій

відсутності Інформа­ між людьми поповз­ чутки,

що

електро­

еНеРГії не буде до кінця тнжня. І гуртожитки ~a­ вирували. У середу части­ іІа меШК8RЦiJВ гуртожитків

:Іоі роботу

ре вийшла.

І

тільни після цього адміні­ страція почала серйозно займатися усуненням ава­ рlI, а нерівники громад­ сьних організацій пІшли до людей. Було повідом­ лено міськном партії. мІськвиконком про ситуа­

цію на фабрицІ і спІльни­ ми зусиллями знайдено набель, ліквідовано ава­ рію, що розрядило го­ стру ситуацію.

Це був привід до над3і!'чаl%иоУ події, але є причини, які назва­ но на засіданн! бюро. 80-

.,-1%

На паРТіЙНИХ і проф­ rпіЛКОJJИХ зборах за остан­ ні

роки

неодноразово

ставилися

усунення

недоліків.

питання

цих

та

котрі

но впливали

на

про

інших

неІ'атив­

Mopa~ЬHO­

психологічиий кліlVlат в колективі. Робітники обу­ рювалися, що службові

кабінети керівних праців­ ників упорядковані з надмірністю, а в гурто­ житках не створеНlі на­ лежнІ елементарні умови для

нормального

прожи­

ру

і

голові

ки

в

колективі.

Начальнику елеіктромереж В. ськовських електричних

мереж

гуртожитків

Звернуто радн

тання

про

прискорення

виробітну, ІдаJJЬНl.

якіСТI:" їжі в ВПОРЯl.J;кування

суворо

увагу

трудового

соцІальних

розв'язання )f[ИТЛОВОЇ проблеми, переглнд норм

ремонті до

вка­

зано.

побуту в гуртожитках по­ стІйно заносяться в кол­

Р061Il'НИRИ ставл ять пи­

виявлену

в

об'єдн~ня

нуються.

за

району П. Низ­

повільність

вання і відпочинку. Ок­ ремі питания поліпшення

договір, але вони не вико­

міськвиконко­

му О. М. Іщенку за не­ свO€часне вжиття заходів по стабілізації обстанов­

В.

рую''lОГО

злочинності:

умов

для

закликаємо

милосердним. терпели­ одного. Відродити хо­

війни, сімейних трудо­ народження молодих проведення

відпочинку.

Ми закликаємо оточити всебічною труботою і увагою людей похилого

і

віку.

і

в

першу

чергу

одиноких

вете­

ранів війни і праці, вдів загибл~х воїнів. Закликаємо упорядкувати не лише власну садибу. а й прилеглу до неї

низький

до

територію.

порядку

вбивств.

ми

нашим

"Ми

пия·

придіЛИТИ

вулицям

і

належну

дорогам,

нідвідування

закликаємо робітничого

і

членів загону

увагу місцям

відпочинку

новоствосприяння

мІліції бути вірними присязі. завжди

команії, спекуляції. !(радіжок державного і особистого майна громадян, Усі ці та інші негативні' явища ускладнюють умови і не дають мож' .1l1вО'сТі нормально працювати. відпочивати. Ми. робітники. службовці. учителі. пенсіонери і молодь багатотисячного

і в усьому чесними. мужніми. справедливими. гідними своїх зеМЛЯКІВодносельців . Зробимо усе. щоб наше село стало ще кращим. привабливішим. здоровішим. Щоб У КОЖній оселі поселили· ся мир і спокій. вірність і злагода. Завжди пам'ятаймо. що кожен з нас

села

народжується

Требухова.

глибоко

переконані,

для

продовження свого

що можемо і повинні ножен на своє-

роду,

розкриття усіх своїх можливо.

му місці чесно трудитися. виконувати громадські доручення. впоратися зі злісними правопогушниками і навести належний лорядон своїми силами, Водночас заклинаємо кожного односельця переглянули свою пове· дінку і nредо життя. Закликаємо усіх

стеЙ. Життя КОЖRої людини порі внязо коротке. Тож про·живіМо його гідно і чесно, як і личить людині! Від імені учасників сходу. мешканців села Требухова звертаємося до всіх жителів Київщини підтримати наш заклик,

новні фонди. карбованців

HEPEIIOJКIII у райвузол зв'язку ци­ мн диями надійшло при­ ємие

-

повідомлення

обласному

му

.квартал

у

ооці8JIістично­

змаг ани і

за

другий

поточиого

року

иаш колектив зайняв тре­ тє місце і нагороджений грошовою

премією.

Тільки за півроку ц1rвнинами райвузла на,ц

завдання

пра­ по­

надано

на­

селенню послуг зв'язку на 21,9 тисячі карбован­ ців. за !Цей час у місті та районі встановлено

Чаюна

більше.

ніж

трачаємо тепер і ту

планувалося.

телефОНіВ та радіоточок, Більш ефективній ро­ боті

зв'язкіlщів

госпрозрахунок. його

допомогою

місяців

64,5

ми

за

з

шість

одержали

тисячі

доходів

сприяє

Саме

карбованців

понад план.

За

рахунок чого? По-перше. зміцні.В режим економії. по-друге, на 500 тисяч карбованців

реалізували

морально

застарілого

ладнання.

завдяки

зме.ншилась

плата

об­

чому за

ос-

СТ.МУ Л дл. землероба

питань.

зобов'язало

трестом

РаАа

ке­

«Брова­

ВОЛОШИНЕНКО.

/1

На 6 тисяч менше ви­

у

за

утримання

На

хорошому

нас

рО'біТНИКИ

міського зв' язку,

на опла­ штату.

рахунку дільниці

телефонного працівники від­

ділень зв' язку «Бровари5; та Рожнів. І їх заслу­ га в тому. що броварські зв'язкі'вці у черговий раз стали переможцнми обласного Змага.ння.

соціалістичного

Л. ЛУКАШЕНКО, економіст зв·язку.

райвузла

голови

Г.

І

~~8"E8~?М~rтМWM"""""""""""""""""""""""""""""""~'".

колективу

рипромжитлобуд» М. В, Набо,ку в двомісячний строк усунути будівельні недоробки в гуртожитках об'єд.нання.

А.

громадського

належних

відпочинку

юних громадян.

H~HOГO

на недостатнє розв'язання Бюро

ще

і

вечорів

зростання

відпустки,

Бюро суворо вказало другому секретарю міськ, кому партії Б. Я. Кушні­

сімей

пре­ пра­

призвели

та

масового людей.

розглянуто

везення

торгІвлі.

І

і на

коваз

їх

створення

ранів праці і вих династій,

Недоскона­

рівень

треба.

Р9ші традиції села: вшанування вете­

зав­

чесно

госпро:)­

самофінансування

кожного бути ви~ один до

цтва. пограбувань. алкоголізму. нар·

об' єднання

безпартійного

хто

і

праці

на виробництві і в побуті. Моральна нестіЙ!(іСть. політична не:Jрілість, не­ стримний потяг до незаnонного зба· гачення частини .1юдеЙ є наслідком

про

розглянути

питання про дальшого

органів,

ПОГіршення

обіймає.

зобов'язано

упущень

тим.

трудиться.

кваліфіl{аційний

рекомендовано питання

ШІЮДИ

воохоронних

Раді ТРУДСІвого колективу. розглянути

недоліків,

чимало

будь-яких

це обкрадання усіх нас,

ла

керів­

лість правової системи. втрата стижності професій працівників

дирек-

тора С. Г. Винниченку. секретарю партбюро Т. О. МітченковіЙ. голові профкому Н. І. Ковризі. дирекції

критика

дає

до

умовах

Для оздоровлення мікроклімату се­

Неконструктивна. часто безпідстав­

зане.сеннЯ<м до Облікової кар1'КИ члена КПРС ди­ ку,

~

ництва. інертність дYlмки. протекціо­ нізм, девальвація людських цінно­ стей, значні прорахунки у вихованні підростаючого покоління.

дей, низьку вимогливість оголосило суворі догани із

і

В

щоб ножен з нас глибоко уСВідомцв: навіть поодиноке нечесне збагачення

адмі­

стиль

байдужими

рахунку

зеМ,Jlі.

є негативна спадщина:

бути

правопорушень.

стає

господарем

ністративно-командний

лю­

чого

кладів

гальмом

irJiOpYBaH-

ня запитів і потреб

селянин

не

Ширшого розмаху набирають про­ гресивні форми економічних і полі­ тичних відносин. Однак ще часто перебудова пробуксовує. Значним її

обравини.

при~вели

коли

повновладним

Бюро міськкому паРТll.

монтуються,

їжі.

·подарювання.

колективу.

у фабричній їдальні І під­

приготування

Усі ми переживаємо часи, коли в нраїні ширщ:ься гласність ідемокра· тія. утверджуються нові форми гос­

виробило продукції на 110 тисяч карбованців. що в свою чергу вlдlб'єть, ся на добробуТі всьогО

після nовернєння т. Боби­

із за­

МЕШКАНЦІВ СЕЛА ТРЕБУХОВА БРОВАРСЬКОГО РАНОНУ ДО ВСІХ ЖИТЕЛІВ КИJВЩИНИ

нолек­

дять з ладу і довго не ре­

продуктів

друкується.

8BEPNEHHR

тиву 9 серпня не вийшла на робоЧі місця. За цей

лllНlю в гуртожитки, орга­ нІзувати приготування ужі

черги

инжче

колек­

тиві. І достатньо було не­ розворотливості керів­ ництва під час ліквідації аварії в електромережі,

посаді

внаслідок

Ціна З ко..

яке

Кухні в занедбаному ста­ нІ. Електроплити вихо­

створюються

*

року·

женого

щоб

ПJЧIчиНJf надзвнчайної Ця мІста подІі невнхlд серпня на роботу 412 працівників фабрикн І да­

1989

ОБЛАСТІ

таті це призвело до напру:

що

гічного клІмату

9

)' КРА' Н И,

КИ,ВСЬКО,

Вівторок, 15 серпня

недостатньо

трикотажників.

10 СЕРПНЯ вlдбулOCll внїзне, позачергове засІ­ дання бюро мІськкому рартlI, яке РОЗГЛJlИуло пн­ таИИJI сПро морально-пеНХOJlorlчинЙ" шмат в ко· лективl ВИРОбннчо-торrовельного трнкотажного об'єднання •. Членн бюро на мІсцІ проаН8JlІЗУВ8JlН

ДЕПУТАТІВ

В постаиовІ Верховної Ради СРСР «Про рliШуче йосuеиНJI боротьби Із 3JIOчинністю від 4 серпня 1989 року зазначається: сУ краінІ різко зрома 3JIOчии­ ність, у тому числі організована. Це ВНКJJИкає обгрунтовану тривогу населєинJI, ускладнює хід перебудови». Зросла кшьнlсть правопорушеиь та злочинів І на території Требухlвськоl сІльської Ради· HaPOДH~X депутатів. У зв'язку з цим тут вІдбулась сходка ceJ18. На ній жителІ Требухова разом з працівниками міліції аналізували, чому ви­ никають тІ чи Інші злочнни і що треба роБНТИ для того, аби їх не бу,JIО. На сходці прийнято Звернеиня мешкаиців села до всіх жителів Киівщнни,

проблем,

НОМУ ТРИКОТАЖНОМУ ОБ'ЄДНАнні.

електрокабе­

*

ведуть роз'яснювальну, практичну роботу по роз­ в'язанню цих та інших

про. ПОДІІ У виРОБНИЧО~ТОРГОВЕЛЬ­

з

130 (7831)

підприємства

IОМПАРТIЇ УКРАТНИ

К.О М )' НІС ТИЧ н.О 1 ПАР Т J1

KOMITETV НАРОДНИХ

торговельного обслугову­ вання, 3()нрема мийними засобами. Та керівнини

Мlськоrо КОМІТЕТ'

Аварія

*

року

у &ІОРО

лн принцнпову беадІЯJJьнlстю,

РАД

НЯJlа

МІнІстрІв

постанову

СРСР про

приА­

СТНМУJlЮ­

вання

-

ПРОАажу державІ у 1989 1990 роках високоякІсного

зерна сlиня хом

пшеннці,

бобових

ОJlіАних

КУJlЬТУР

ОПJlатн

а8JIЮТОЮ.

І

що

на­ шJlя­ вн­

вlJlЬНJOЄТЬСА У зв'язху' З скорочеННIІМ закупlвеJlЬ зерна і ПРОАОВОJlьства за рубежем. Передбачено провестн у 1989 1990 роках експери' мент

по

ПРОАажу

господарст-

вами

державі

вертовану

на

ааJlЮТУ

реАньорічного

ВіJlЬНО

КОН­

зерна

твер­

доі (КJlасноі) і СИJlьноі пшени­ цІ. у постанові 8изначенІ умови і порядок такоі реаJlізаціТ. ВИПJlата віJlЬНО конвертованоі ваJlЮТН за зерно пшениці. 8ка­ ЗУО;ТЬСІІ в документі, здіА~ню­ ЄТЬСя в тому разі, ІІ"ЩО гос­

подарством забезпечено аироб­ ництво зерна 8 цlJlОМУ В обс.­ зі

не

менше

ДОСАГНУТОГО

рівня

одинаА­ зерно насІННА ОJllйиих КУJlЬТУР не меише середньорІчного рlвия вироб­ ннцтва. ДОСАГНУТОГО в 1986 1988 РОКАХ вІдповідно по :sepну і насІнню OJlIAfJHX КУJlЬТУР 8 ціJlОМУ. ДОКJlа,1{иlше ВНllJlад постано­ ви пуБJllку~!ьс. в «)'PIIAOBOMY віснику» І .СеJlьскоl .нзим», ,Зкономнчеєкой газете. lрес­ пуБJlіКВIІСЬКНХ гвзетах. ЦАтоі п'ятнрlчки, а гороху ~ JlЮПИНУ.

се-

за


нове

сторінка.

... 2

,О о о ООО м О О О ооо о ~ о о

'"

~ о о о о ооо 10 О О О О О О, О 0000 0000'-"'" о о о о іМ 0000 00000 •• 0000440. О О О О

життя

J5 СЕРПНЯ J989 РОКУ ~ ootM 000000 t •••• 0 ОМО""" 0.0 ооо о ,О, 0.. О О О '. О о ••• 000000 •• 0.0 00000 о •• 0•• о о оо ,О о о о '""",. Правильно

СЛАВНА ТРУДІВНИЦЯ чистота й порядок на обійсті по· треба душі . Адже селянський двір це не просто обличчя господарів ,

На лІтньому денне

дини.

дилю> ,

вдома? »

кач.

котрі

«Тю"

-

добре мати отаних синів,

допомагають

ливість Він

запитую .

-

І

ЇЙ

мамі,

відпочити

дружині

дають

після

коли

хати вийшла немолода,

але ' ще гарна на вроду жІнка . З до­ брими,

свІтлими

очима,

лагІдним

-

ЄвдокіЯ

Степанівна

живе

на фермі,

око­

велосипедом.

увагу

привернула

Ноли завітав ' до її оселі , то

сом

« ДвіР

табличка

зраЗl\ОВОГО

вона

нава~ити,

всього

й

мають

напи­

порядку ».

і

не

-

душа

Як

би

наро­

його дух!

-

не склалася

доля

українського народу, в яких би світах не виро­

стали

його діти

мова,

рідна

рідна

-

пісня

завжди

відроджували йому істо­ ричну пам'ять та нацІо­ нальну гІдність». Так по­ чинається «Звернення оргкомітету Першого рес­ публіканського фестива­

лю

україНСької

пІсні зики

та

сучасної

популярної

«Червона

му­ до

земляків

на­

українців,

рута »

ших в Україні І не в Ук-

,

раїнІ

сущих»,

будеться з ресня

в

який

по

17

від­

ве­

24

ЧернІвцях .

Близько

двох

ініЦіаторам

рОКіВ

цього

пер-

шого українськОГО фести­ валю довелося оббивати пороги високих кабіне­ тІв, щоб мрія никІв сучасної

шануваль­ українсь­

кої пісні здІйснилася. л'ише

коли

за

І

справу

До

органІзацІї

вдалося

залу­

можливо

пісні

прийма­

лише

з

тек­

українською

мо­

вою . Згодьмося, що ще вчора такий захід з вІдо­ мих причин був би прос­ то

неможливим .

Нрім конкурсної, на фестивалі буде представ­ лено велику фольклорну програму

так

званих

« супутніх » заходІв, яка покликана зорієнтувати молодих виконавців на життєдайні фольклорНІ традиції,

створити

фестивалі

атмосферу

тентичного,

дійства .

ВІдбіркові завершаться, окрІм

Товариство

куль­

наше

ниць школи М

Що ж

випуск­

3,

які ви­

бажання в конкурсІ

представлене.

це означає?

Броварах

взяти веду­

немає

Чи

в

виконав­

на ' обласний

рівень?

звернутися

земляків

-

до

заздалегІдь

він

має

року

фестиваль

через

два

стати

роки

Всесоюз­

ним, а ще через

два

­

МіжнародниМ.

Зараз

в

першуються

областях

~тапи конкурсу . Фестиваль є

ни' м, , Нонкурс ся

за

за -

відбіркові

проводить­ естрадна

від

кому

полег­

хто

старається,

з

споруджується

дівельні

матеріали

Жалітись

нема

житло,

по

неза-

можливості.

чого.

Аби

здоров'я

було та мир. А ще побільше товарІв повсянденного попиту. Того ж мила, прального

порошку.

А

так

жити

добре.

Зустрівся

головою І.

~сля

цієІ

ПРОфСПіЛКОВОГО

П. Жежером.

розмови з

коМітету'

Ось що вІн сказав,

дізнавшись про мету мого вІзиту.

по

- Євдокія Степанівна гордІсть . І доярка сумлінна,

-

наша І люди­

на прекрасна . І сім'я у неї прац(о­

лінується,

вита

та

такої

дружна.

Вона

заслуговує

нагороди.

І,

вІсть.

БАБЕНКО.

ЗВЕДЕННЯ

ЗВЕДЕННЯ

про використаиня калеидарного фоиду часу ро­ БІтниками промисловнх підприємств у першому піврl'Ччl 1989 року (люднно-днів) . За даними місь­ кого інформаЦіЙНО - обчислювального центру держ­

про викорнстання календарного фонду ~Ia'~Y бу­ дівельникамн за січень-червень 1989 року (ЛJ()ДJI­ но-днІв). За даними міського інформаційно-оБЧflС­ лювального

центру

держстатистики.

М. ХАй,

режисерської фестивалю.

>-

:: Організація

::

ПіДI1РИ':М СТВО

О;

~:'10

~

,-

~ ~-; ~ :t:M~t;

ot 0;0

О;

1:-

с..

::!с:

О с..

Завод порошкової метаЛУРГIl Світлотехнічний завод Завод пластмас Деревообробний комбінат Завод будІвельних конструкцій ДОСЛідно-експериментальний завод Ремонтно-механічний

194

завод

Виробничо-торговельне трикотажне об'єднання Друкарня Завод алюмінієвих будівельних конструкцій llJиноремонтний завод Меблева фабрика «Дружба» 36 ДослІдно - експериментальний завод

будівельних

конструкцій

128

Хлібозавод Завод нестандартного комунального обладнання

574

5

45' 104 83 42

24 60 56

11 31

3 12

571

19

331 90 1891

63 108 5

9

6

50

ПМН-15 БМУ-35 СБМУ-6 Мостозагlн-112 ПДБП-2 Броварська ПМН РБУ-4 Завод будівельних КОНСТРУІ:<цій ПМН-5 llJБУ-50 СПМН-580 Управління механІзації

Всього по мІсту Молокозавод

358

Стрічкотнацька фабрика Комбікормовий завод Дослідний завод обладнання « Факел » Торфопідприємство

Всього по місту І райоиу

66 3898 15 115

4035

8-

J::

..

12

3 3 9 4 10

lj~

200

38 111 80 17

31

107 50

ДомобудіВНИЙ комбінат ПМН «Термоізоляція» Всього по місту ПМН-7 ПМК - 8 ПМН-9 ПМН-24 СПМН-509 СПМН-503

4 21 386 2

Дарницьке (ПМН-5)

5 205

«Спецбуду» ПМН-l

ПМН-2 ДРБУ СПМК-4 Управління механізації

6 394

221 24 887

47 4 114

20

7

62

71

12 9 10

103

17

6 18 71 16 16

2 7 3 7

РБУ

Управління механізації

7

358

"1:-

автотранспорту

торговельного

обладнання

::

g.;.==

са М %:

t:::

29

«Теплицятехмонтаж» умер

Всього по району Всього по Місту і району Трест «Броварипромжитлобуд» Трест «Броварисільбуд»

412 1309 359 348

205 267 302

1 1 76 190 276 99

З-бі.1ІЬШИ.1ІИ асигвував •• НИІВ. кої

умовами

Ниївського міськкому ЛКСМ України . член групи

року

баром буде газ . Петро Федосlйович постійно піклується про нас . Випи­ сує номбіКОРМ , гречану нрупу, бу·

за

Зараз

H~

з

Книга давній друг ЛЮДИНИ. Вона супроводить нас 3 раннього дитинства і до старості. (ФотохронІка ТАРС- РАТАУ).

Уряд

України

шення

конкурсу (газета «Нуль­ тура та життя» вІд 16 липня 1989 року), пода­ вайте заявку на адресу

конкурс­

жанрами:

надої.

шанувальни­

канський,

Цього

Це

ГО

кІлограмів молона одержую кожної корови . Я так мІр­

Хо­

проходитиме як РеспублІ­

цями за кордоном та Му­ зичне товариство УРСР .

працІ.

- Гарно живуть, заможно. І мо­ лодь залишається у селІ. Бо кожно­

24-25

наших

ків молодІжної україНСЬ­ ної пІснІ з пропозицією: поки є можливість до 20 серпня, хто вирішить ри­ зикнути, ознайомившись

зв'язків з україн­

умови

Завод

конкурси міс­

а

двох

не

ав­

достеменно

всенародного

явили участь

на

чу

турних

-

І

-

ни .

тІльки робота?

жирнІсть,

І виконання

творів,

композиторІв ~-країНСЬКИЙ тури,

Та головне

за

трудом.

Як люди живуть у Плоско­ запитав у ЄвдокlІ Степанів­

статистики .

ство культури УРСР, Спілки письменників та

України, фонд куль­

і

включаю­

на чужий текст). До конкурсу ються

му?

жіно­

Знаєте, коли приihnла на фер­

класнІсть,

повсянд~нним

-

включаю­ пІсню-ро­

пісня,

стами

ким

той і заробляє. Нормів вистачає, стадо хороше, тІльки працюй на со­

ців сучасної української естрадної пІсні? Чи, мо­ же, вони настільки не впевненІ у своїх силах, що бояться вийти бодай

читиЦН ЛНСМ України, Укрп.рофраду, Держтеле­ радіо . УРСР, Міністер­

є

за

стаж,

що

для тваринникІв ство­

та обробку україн­ народної Пісні; ав­

власних

чих,

фестивалю

що

Скажіть, будь ласка, подобається вам ця

•.

ни люблять працювати. Тримають корову, троє поросят, 150 курчат. Є сорон соток городу. Живуть у ДО- ' статку. Але достаток сам по соБІ не приходить. Він дІстається нелег­

вІдром

важку

Сте­

,- - - -,- - - ----_._--- - - - - -

рок-музика

ідея

обрисів .

вихідні,

і

лад­

Добре,

на свої плечІ

чи пісню на чужий текст;

то,

реальних

чотири­

дати

роздавала

ЄВДОКlЯ

СІм'я Строкачів трудиться слаЗ­ но. За це УІ і шанують . І вдома во­

кую:

господарстві

рені хорошІ шує роботу.

торська

взявся головний спонсор фестивалю УкраїНсь­ ко-канадське спільне пlД­ JlРИЄМСТВО «Н о б з а», набрала

городі

перелічити.

­

у

музика (пісня), чи українську .

манс ської

в

доярки

"ЧЕРВОНА РУТА" ЧЕКАЄ БРОВАРЧАН «Мова

по

вІдповідь .

допомагати вдома . Відрадно й те , що

подумав про себе : тут живуть лю­ ди хазяйновиті , роботящі , для яких

ду, а пісня

трудиться

у

му, було важко. Але з часом звикла, втягнулась, як кажуть. Не задуму­ валась над тим, чи подобається, чи ні . Всюди треба працювати. Одне не подобається треба дуже рано вставати . А так задоволена роботою. Та й грІх було б нарІкати. Заробля­ ємо добре, відчуваємо турботу про нас. Минулого мІсяця, наприклад, п'ятсот карбованціВ одержала. - За високі надої? - Не лише за них . Платять нам

хаті та на садибі . Тому не завжди є змога відпочити. Бо ж іпопорати живність потрlбио, і попрати, І їсти

мою

із

-

відпочити

п'ять годин , а то й більше у власній

лиці села, біля самого поля. Тож на ферму, а тим БІльше літній табір добиратися далеченько . Пішки ходи­ ти тричі на день (туди й нааад) важ­ но, та й часу на I~e іде багато ; тож їздить

лягла

- Через хвилин двадцять буду їхати. - ТодІ, мабуть, поговоримо на літньому таборі . - Гаразд, там і зустрІнемось. Вільного часу у доярки небагато. Відпрацювавши повний робочий день

кlло­

на

трошки

ючись, сказала вона.

молока.

працю .

-

перед денним Доїнням,-нlби вибача­

за 1989 рік. Цієї нагородн вона удостоєна за внсокі результатн у праці. Торік доярка одержала

взяли

чу

чесно,

Оце

апарати,

які

по­

глядом .

Оператору машинного доїння держплемзаводу «Плосківський» Єв.цокії Степанівні Строкач при­ суджено Державиу премііо СРСР

говорив

корми. Виконувала звичну для себе роботу . Ось уже двадцять років. Доводилось доІ ти корІв і вручну. Те­ пер є доїльнІ апарати, молокопровід,

одружиться .

НевдовзІ з

-

ключала

мож­

роботи.

допомагатиме,

вич

«Державною премією П нагоро­

ПодІя не тІльки для Плоского, а й для всього району . Як же не напи· сати?». ЄВДОКlЯ СтепанІвна тим часом пlд­

відпочиває» .

Все-тани

7035

ко­

респондент писатиме про Є. С. Стро­

вдома,

коровн по

туди .

чому

сказала

кожен має працювати на

-

совІсть. ТодІ тебе поважатимуть, оЦі­ нять труд твІй по заслугах. Так, як Є . С. Строкач. Вона нагороджена двома орденами ТрудовоІ Слави другого і третього ступенІв. А цього року Державною премІєю СРСР. ІІ чоловІк, Сергій Петрович, тру­ диться у держплемзаводі « ПлоскІв­ ський» механізатором. Один з нра­ щих рОбітникІв, за що на ВДНГ йо­ го преміювали автомобілем «Моск­

розпочалось

прийшов

це наша культура, в якій, немов у дзеркалі, відображається краса лю­

ма

грамlв

таборі коли

ЖІнки все допитувались,

На подвір ' І порався хлопець років сімнадцяти. Мабуть, УІ син . «А ма ·

від кожиої

доїння ,

панІвна

Радянсь­

прийняв

зБІльшити

лишком

рази

у

рІ­

два

асигну­

ють своє здоров'я майже тисяч дітей. Щоб по­

28

ліпшити

в

їх

Джерелом

охорони

асигнувань

ліки.

ства р!У ,

В

системі

працює де

респуб­ мІністер­

182

щороку

санато­

поправля-

необхідно

було зиайти близько 11 мІльйонів иарбованцІв,

вання на харчування дІ­ тей, ЯІ:<І лікуються в са­ наторіях Міністерства

здоров'Я

харчування,

республЩі

заробленІ

додаткових стали

кошти,

на суботниках.

(РАТАУ) .


-+-

СЕРПНЯ

15

~"'-:M"""

... м t

е е е ее, е

нове

РОКУ

1989

е м "о"",

життя

сторінка.

3

-+-

...... , е ... '-м ОО, ОО оо оо -: ...... о о о -...м ...... 010 О ... м ......... о ... ом МАОО"''''''' O~~ . . О оо о о О ... 0.010 00000 ............ ~~ 0;0 000000000 ... 0000,.,. ',. t ОО ОО OOO~OOO,.,. ОМ ОО ООО t t М ~

3

МЕТОЮ поліпшення діяль­ ності вуличннх та будннко­ внх комітетів у наведенні порядку в благоустрої та архітектурній за­ будові, організаційної та внховної роботн серед населення, поліпшен­ ня санітарного стану міста 1 квітня 1988 року на загальних зборах голів внщезазначених ко­

Рада вуличних і будинкових комі­ тетів,

до якої обрано

активних

15

голів комітетів, створила три комісії з головних напрямків роботи: - по контролю за архітектурною

забудовою

ці

і

санітарній

зані

в

питань,

Положенні.

які

яку

перед

розпочала

пе­

НПРС.

процеси, які змусять часті­

говорити

з

людьми на

інтереси

більшості

громадян,

а

інко­

ли істину й від більшо·сті, якщо цього вимагає справа майбутнього,

вка­

затвердженому

перспектива

та

Найбільше таких, хто прагне перего­

інше.

вулицю,

залізти

будівлею

за

її червону лІнію, що негативно впли­ ває на

архітектурний

цьому

велика

відділу

вигляд

вина

міста. В

архітектурного

міськвиконкому

та

вуличних

комітетів.

Багато порушень

вулиці,

псдвір'ї та ще коли тр'еба захищати

Як бачимо, кемісії відображають суть діяльнссті комітетів і в цілому тих

керівників

по·бачили, що у суспільстві,

-

та

проживання.

з

родити

багато

ше кидати службові кабі.нети і йти до лю:цеЙ. А це дуже нелегка робо­

по культурно-масовій і виховній роботі серед громадян за місцем

громадськос.ті

сувало

Вс ни йдуть

очист­

-

мІтетІв було обрано раду ВУJJИЧ­ ннх і будннкових KOM~TeTiB. Вн­ конком міської Ради народиих де­ путатів своїм рішенням від 17_05. 88 р_ за ом 130 затвердив склад радн. Про перші успіхн та пробле­ мн в роботі наш кореспондент

ней між своїми і будівлями сусідів, що потім породжує численні сварки.

ребудовою,

міста;

по екології міста;

Виходить, що громадськість спасувала перед труднощами? - Ні, цього я не сказав би. Спа­

стаНі

утримання

динків і подвір·їв.

кі

голс·ви

склали

у

садиб,

бv­

Перш за все дея­

вуличних

дсговорів

санітарному

вулиць.

комітетів

на

вивезення

не

смі т­

вулнч­

тя з управлінням комунального гос­ подарства. а окремі склали на части­ ну домоволодінь. А в приватному сек­

ннх та будинковнх комітетів М. К. ФЕДОРЕНКОМ.

торІ проживає більше 20 тисяч чо­ ловік Грошей же зібрано на сан­

веде

мову

з

головою

радн

ГРОМАДСЬКІСТЬ І САМОВРЯДУВАННЯ

Миколо Костянтнновнчу, мнну­ ло більше року з дня створення цьо­ го громадського формування. ЯкІ, так би мовити, його перші кроки та уро­ кн?

-

Свою

-

роботу

передусім

за

зосередили

Mh

місцем

Президією Верховної Ради УРСР від

січня

7

першої комісії, міськвиконкому

мадськість;

щоб

захистити

нія,

дир,

мало

місце

хуліганство

та

інше. Особливої актуал'ьності набуло правопорушення

підлітків.

Нрім того, за місцем проживання формується сіМ'я, виховується підро­ стаЮl'lе

покоління,

створюється

довий настрій робітникІв ців. А хто буває, хто питаННilми:за

гре.мадян? відділу

проживання

інспектори

внутрішніх

грсмадські сказати,

справ,

І;(мітети.

що

хоч

депутати

Сьогодні

створено

за

місцем

робота гам

наша

перспективу,

мадян.

не

вимо­

відповідає

вих і

населення

міста

на

основна

причина

активності

в

грома:дсьt<ість

бага'ТО

конкому

'тому,

згадує

Цісвята -ідня населення

до

та будинків.

недостатньої що

служб

лише

міста.

про

міСЬffiВИ­

при

підготов­

Щоб

залучити

впорядкування

В інших

ків,

rro-

-

ксли

ється пrо акТИВізаЦію своєї то стараються відмахнутись,

набридливої

коли

буде

мабуть.

комісію очистці

що

і

будуватись.

цим

сам

невелика

за

визна-чається

премія

Та

не

М.

А.

так

і

:аа

не

Вже ка

двом­

в

стимулах

від

громадсь·/

одержала

відділом

культури

і

що

мають

стану справ

півроку

ради

певне

у

Вїд'но­

Броварах.

в,мовляємо

УПРСІІвління

ганізовано

гатьсх

начальни·

.

госпо­

причини

реор­

комунального

з

якої

відділ

комунального

го­

керівників

і

зростають

скар­

ги.

Тільки в мі,сьнвиконком минулого рену .надійшло 3190 скарг та 1437 «сигналі'в» на службу «05». За пер­ ше

півріччя

цього

року

таксж

наді­

йшло 1720 звернень у міськвикаНКОі\1 та 397 сигналів на «05». Нрім того. багато скарг було в інші інстанції. Це свідчить про неДОЛіКИ як у робо­ гі

грсмаД1СЬНИХ

служб

-

так

і

Де найбільше порушень допус­ громадяни

у

-

в

організацій.

міськвиконкому.

кають

завідуючого

-

обранням

сп еда рства в управління. Які нові фУНКЦії добавились і як це впливає на зразковість міста. Так і зали­ шається в тіні ця служба, хоч нарі­ кань на неї багато. Тож з вини ба­

саме

прсграма

Байдец,ького

ті,

громадськості,

ділян­

Таке

З

дарства міСЬRВИКОНКОМУ В. Г. Степа­ нова написати і довести до відома

ідеологічну

зміг.

залежить

обов'яз~к.

шення до

керівни­

данІ

все

оссбливо

голоннии

зацїка,вить

відповідає

та

ставлення

мухи.

рік.

«Мсє місто моя турбота». На жаль, в цій рубриці мало. беруть участь керівники організацій міста,

по екології та саНІ­ мі,ста громадськість

віДlПовідають

що

работу,

роботи. як від

стиму­

в

ву личних і будинксіВИХ комітетів зна­ чно активізувалась грсмадськість. Нами розроблений паспорт вулиці. в газеті «Нове життя» йде рубрика

доводити до віДОNJa гро­

і

тут.

які

люк,

який голова комітету занадто турбу­

мало

Один раз

мі-ста,

головам.

ський

ки роботи. Декілька разів хотів об­ говорити 'ві-н ової проблеми з секре­ тарем Мі,СЬ.кному liJapTЇЇ А. Я. Теп­

мадськість не тільки не залучається до вирішення проблем з урахуванням думки мешканців, а навпаки

то

думав,

вулиць

питаннях

голови

кої гіднос'ті люди.ни. У нас дуже ба­ гато голів. їх по,мічників, більшість

лася проявити Інтерес до «секретної» діяльнесті санеПідем,станції з при­ воду визначення зони міста із знач­ ною забруднеНіСТЮ повітря. грунту. Найбільше непорозуміння зустрі­ ла в 'своїй роботі комісія по ку ль­ турно~масовій роботі та вихованню громадян за місцем їх прожива,ння. Голова комісії Я. А. Шипер. РО'зро­ БИЩllИ план"програму своєї роботи.

зрушення.

Та

трьо-м

хіба що з «перепалки» в газе­ ті «Нове життя», коли рада вулич­ них і будинкових комітеті в намага­

вирі­

свята

діляється

знає

шення багатьох проблем. Особливо в благоустрої, а також у формуванні громадської думни. В цьому Є і пев­ ні

що

Про тарній

увійшло майже 1,5 тисячі громадян. Це велика сила, яка здатна органі­ зовувати

мун­

скаргах

архітектор не відає. де і що буду­ ється. И на сьогодні для броварчан загад.кою залишається об'їзна доро­ га і рекснструltція ву лиці Ниївсько~.

мІ,еті обрано' 136 будинко­ вуличних комітетів, до яких

80

свій в

День

що

краща вулиця, кращий будинок і ви­

гро­

А щодо індивідуального будіВНlЩ":,­

ва,

Де головна прнчнна цього?

У

знаходять

в

тацію.

дня.

-

тоді

недоробках

Адже в місті щорічно зводять. де­ сятки об'єктів, про які люди ДІзна­ ються лише після їх здачі в експлу.а­

ву­

проте

ще

що

громадських

Міськвиконком

лює їх аКТУ.іВність.

ський орган і з ним потрібно вирішу­ вати питання забудови гласно, на

І

проживання,

за:адах.

на

нашого

приватному

власники

не

міста?

секторі

дотримуються

домо­

норм

за­

будови і особливо санітарних відста-

міськвиконкому.

організували

оБХіД

вулиць

ляду І благоустрою. Слід відзначити,

з яких це ветерани війни і праці, які сумлінно виконують свій громад·

слід

раду

це

то

по

додати.

тисяч.

та садиб на предмет санітарного ог­

Нуделя забуває, що в місті є громад­

личних і будинкових комітетів з ме­ тою поліпшення роботи серед грома­ дян

НІзаЦІЯМИ

справа.

І службов­ займається

місцем

як

скарга

слід

працюють

14

з

B~X ~OMiTeтiB спІльно з іншими орга­

Сердюків з вул. Попудренка. А як забудовувати місто, вулиЦі і окремі сб'єкти, то головний архітектор О. І.

тру­

Дільничні

виникає

архітекrурний відділ її існування.

Якщо

цього

ксмітетів

ігнорує

більше порушень норм соціалістично­ го співжиття відбувається саме тут. Це і квартирні крадіжии, наркома­

архітекторів,

До

року. Та, починаючи з

1981

лише

Весною ради вуличних і будинко­

проживання

громадян, адже в період перебудо­ ви вдосконалення форм самовряду­ вання має велике значення. Оссбливо за місцем проживання. Адже най-

самогоноваріння,

очистку

активну

участь

в

цьому

взяли

дільничні інспектори. пожежники, праЦівни~и комунального управлін­ ня. В результаті огляду майже 300 громадян рушення

трІбно

попереджено

про різнІ по­ домоволодінь. По­

стану

про йнятись

мІсто повинне чисте,

при

свідомістю,

бути

зразкових

вулицях

Нооперативи.

Читачам,

вів, з них У мі'сті-52. ще

кілька

HapO~HCГO

пускають ними ції

даних:

ТОlВари

споживання

18

реалізовано

продук­

за

перше

поточного

на 207,1 тисячі ванців. Серед них

року

карбо­ ко­

31

оператив Держагропрому СРСР (працюють з них 17), 24 МінІстер­

ства побутового вування лово

-

обс.'1УГО­

населення і

жит­

комунального

гос­

подарства

(діє

17), 19

Міністерства торгівлі (працює з них 15). У районі по кооперації

об'єднанням Разом тиви

ною

та

цтву

товарів

народного

споживання. Так, на базІ радгоспу Імені Щорса за домсвленістю з виробни­ чим об'єднанням «Ниївсь­ кий радіозавод» працює цех радІотелевіз і й ної продукції. А У радго­ спі «ЛітК1вський» функці­ онують підсобні цехи по

коопера­

стали

в

надій·

розши­

швей­

трикотажних

ви­

робів, взуття, меблів. Члени багатьох інших кооперативів

роблять

проектно-кошторисну

до­

ку,ментацію, заКУПОlВують та реалізують сільгосп­ продукцію, коптять птицю

та

м'ясо,

заготовляють

вторсировину

Цього

тощо.

року

статистики

відділом

проводились

деякі дослідження по вив­ про

під­

виробни­

вироби.

виробництва

ствами

по

виготов­

тим,

не

Підмогою

ренні них

з

ще

ченню

створюються

тут

ляють трикотажні

з промисловими підприєм­

собнІ цехи

поліетилено­ Нрім цього;

по кооперації з виробни­ чо'торговим трикотажним

ви­

кооперативів,

населенню

півріччя

І

вирабництву вих товарів.

думок

насел~ння

діяльність

кооперати­

вів. Слід зазначити, переважна більшість го

настроєна

проти

ніх. Причина цього сокі ну

в

ціни

на

що йо­

остан­

-

ви­

кооператив­

продукцію.

Слід констатувати, що багатьох кооперативах

дуже низька трудова і ви-

конавська

дисципліна.

Підтверджу

це

принла-

дом. Нвартальний . стат­ звіт «Про діяльність ко­ оперативу»

подавати стики

у

стати­

числа

по

кварталу. Але виходить інак­

Систематично не

тують

кі

мають

першого

закінченні ж на ділі

ше.

вони

відділ

перед

зві­

відділом

косперативи

мі,ста,

«Шампіньйон».

та­

як

«Екс­

Держкомстатом

з приводу май­

бутніх виборів иародннх депутатів у місцеві Радн?

Сьогоднішні обрані до мІської всі

ста,вляться

пародні депутати. Ради. далеко не

до

::ВОго

мандату

казів,

одержаних під

час

виБОРіВ.

Так, на' останній сесії міської Ради. де

_Обгаворювались

гра.ми

з

життя

три

міста:

важливі

«Здоров'я». «Екологія». були відсут­ ні майже 70 депутатів, окремі кер.ів­ ники підприємств залишили сесію після першої перерви. Це свІдчить про авторитет Ра,ди і про те, кого ми оБИрає.мо депутатами до неї.

На мою думку, слід обирати май ..

же всіх депутатів у міську принципу кожен

Раду по

територіальності,

депутат

повинен

своєму виборчому

тобто

проживати

окрузі.

будуть тІснІші зв'язки з вибоРЦЯМИ,

він краще ставитиметься до депутат­ ських обов'язків. З переходом на са­ моврядуваННJj

цей

принцип

повинен

бути належно оцінений. Нрім того. потрібно, щоб висувалося по декіль­ ка кандидатів на один мандат. А сьо­ годні є з кого вибирати.

На тись

закінчення до

хочеться

населення

Міст;.,

зверну­ голІв

тему повинні турбуватись про ньо­ го завжди і в усьому. Тільки спіль­

на турбота. гласність. ність зрушать з місця ща.

що

вксренилис'Ь

в

наша актив­ застійні яви­ побут.

в

Інтерв'ю вІв Т. ВАСИЛІВ.

на

буде запропонована,

і

«Темп», «Чайка»,

« Ровесник». «Природа». «Автосервіс»,

«НоЛібр'і» та інШі. Прийняття закону «Про кооперацію в СРСР» сприяло

розширенню

штабів кооперації Ні,

підвищенню

оперативного

у

мас­

краї­

ролІ

сектора

ко­ у

громадському виробни­ цтві. Для виявлення ос­ новних тендецій розвитку цього

руху.

підвищення

збалансування

і

цІональності

народного

господарства у

пропор­

цілому ви-

регіонах.

того,

згаданому

завдя«и

дослідженню

планується

дізнатися

про

больові точки цьОго руху. До речі. за бажанням

на

запитання

анкети.

відповідати

що

мож­

анонімно.

Потім вона надсилаЄТhСЯ безпосередньо у Держ­ комстат СРСР без дуБЛі' катів ціях. раної лить

в інших організа­ Узагальнення зіб­

інформації одержати

системного

них

кооперації.

СУБОТЕНКО,

заступник

по

начальника·

статистиці

ЙОН ного стики.

для

аналізу основ­

проблем

Л.

дозво­ дані

відділу

міськра­

стати­

наш!:'

житгя.

обстеження

боржників

по

ву­

личних і будинкових комітетів. Всі повинні пам'ятаги. що наше місто­ наша ДОМі·вка. У ньому нам жити. і

а також тенденЦій ЇХ роз­

НРіМ

в

У нього

діяльності кооперативів. Ного програмою передба­ чений економічний аналі:J діяльноєті кооперативів. витку

про­

«Транспорт»,

СРСР

прес», «Універсал», ра­ йону «Ліра». І досі не маємо даних про діЯJIьніСть у першому і другому кварталах від «Тонуса», «Цитруса». «Монумента». «Стріли». «Натураліста». Серед

з

повагою і сумлІнням у виконанні на­

одночасне

статистичне

і т,;)­

Якої ви думки, як голова гро­

-

мадської ради мІста,

никає необхідність одер­ жання відповідної інфор­ маЦії і її наступного вивчення. З Цією метою проводиться

і

двір'ях.

ВІДГУННІТЬСЯ, НООПЕР А ТОРИ! мабуть, ц'їкаво, скІльки їх у нас. Ось цифри: в раЙОНі-185 кооперати­

що

привабливе

П ристос у ва Jl ася ... Мал.

А.

Костюшка.


.... 4

нове

сторінка.

ВІВТОРОК,

15.ЗО

15 СЕРПНЯ

ПРОГРАМА 6.ЗО

120

8.З5

МУЛЬТфіЛЬМ.

ЦТ

,С"рут·2..

З

серія.

Виступ фольклорного ан­ самблю «Ерірей. М. кара·

10.05

чзєвська.

10.35 Док. фільм • Ноа"l' . 10.55 Поему о. Пушкіна .Пол­ Ta8a~ читає С. ШВКУРОR. 12.10 Це було._. було_ .. 12.30 .За дружбу. оулу - Oд~­ са •. Док. фільм. 15.35 І·рає симфонічн"А оркестр Національної філаРМОНІІ Вар'шави_

док.

16.10

тор

17.00 17.50 18.00

телефільм

гарячої

Хор

мент,

«Індія:

сто~,іття».

експери-

ві­

23.30 Літературно-художній

ві­

у

Індії

,Спрут-2..

З

Сьогодні у світі. Телевізійне знаilомство. Народний артист СРСР ДІІ.: ригент Ері Клаас_ ВеАУЧИИ Томас

Отт.

0.10 Телефі_~ьм миттєвостей

Балет

2.06

Iб.40

і

11

9.00 9.20 10.20

Фільм­

борту. Про ле­ підводника о. Маринеска. Передача 2. 17.20 Муз фільм .Поет, море

12

і

допоможе

лу­

Ідол я

Перлини душі народної. 16.40 Для дітей. «Веселка •. 17.10 Муз_ фільм .Любов моя і смуток. Буковино!».

17.40 18.00

І м.:ю Му:..

програма.

ФіЛЬМ

«Наша

сестра­

лору

OI!f>fH'T;!'»

2

ПРОГРАМА

зробити

Доброго

Відповіді

ва м

здоров' я.

~I"(ИСТt'

телегля­

15YTeAKo

день».

дітей.

Співае УРСР Н.

народний Яремчук.

артист

Деп)'тати і

екологія.

18.00 Теніс.

Командний країни серед

нат

Фінал. 1~_30 Грають

юні

чемпіомолоді.

музикаити

19.00 Актуальна камера. 19.30 Все IІрО кіно. 20.40 Реклама. 20.45 На добраніч. діти' 21_00 Час. 21.40 .Його пісні ціла епо­ ха •. Концерт пам'яті п. 1. .\\аЙбороди. В перерві 23.05 Вечірній вісник.

Телестудії «Вертикаль».

ПРОГРАМА гі миастика.

8.00

Н.15 .Біле море -

Ц"

8.45 Співае В. Костін. 9.15 Фраицузька мова_

пІк

навчання.

9.45 0_ УаЙльд . • ВірниЙ друг •. 10_15 Поради чгмпіонів спорт­ смена м-початківцям.

11.00 Новини. 11.10 Телефільм ,Чотири тан­ кісти і пес». 11 серія. 12.10 .Тіиі старого міста. Док. фільм.

12.30 Французька

мова.

2 рік

навчання.

13.00

Новини.

ІЗ.ІО

Ритмічна

ГІмнастика.

13.40 А_ Ремез . • Шлях'. Фільмвистава Московського дожнього театру ім.

Ху-

.Антон

Макаренко.

тель •. Док. фільм. Новини. Фільми студій

республіК.

відпустка»

учи­

союзних

I~.OO Муз. фільм і

Вечірня

На

київській

політична

21~40

Фільм

«Нсе

ПРОГРАМА

Виступа.

ської

ансамбль

пісні

ка».

Павло

Нілін.

Музичний

15.15 17.10

студій

союзних Телефільм «Не_

Ленінграда

20.00 20.15

казка.

Співа.

і

них

Док. 'ЛИ·

.видів

про

видів

ЧЕТВЕР,

ПРОГРАМА

НИХ

б.30

120

ни

8_З5

Мультфільм.

!І.55

ТелефіЛьм

СЕРЕДА.

• 16

ПРОГРАМА

ЦТ

хвилии.

валь телепрограм народної творчості «Веселка». КОН­ церт ансамблю траДИ1\ійно­

ского скоА

и

з

з

авіаконструктором.

народнЬ1Х

депутато"

Кие"·

области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШі1НЕНКО. Газета ВЬ1ходит с lі апреля І9Зі 1·0да. Дни ВЬ1хода: .торник. <"реда. пятница. суббОТ8. Броварсltok8

,

Пла­

18

15.30

21.00 21.40

lLрукарня

2.45

22.05 2.25 і

451

віл.повіл.аJlЬНОГО І

соціаJlЬНИХ

інФоrll4аціі Київського

-

9.00 9.15 9.45

Планета

.Вели-

писали. за

Розсо­

рік,

Музична

листами

теле­

глядачів.

Сьогодні ряного Флоту

День

16.00

ва

Повіт.

СРСР.

Сла­

солдатська.

17 ОО Живе слово. МіЖllародиа Асоціація україністІ •. 17.45 .Струни серця •. 18.15 Телеспортарена 19.00 Актуальна камера. 19.35 Концерт народної артистки

СРСР

Софії

Ротару.

20.30 Реклама. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.40 Фільм .Закон ві~плати, 23.00 Вечірній вісник. ЗАГАЛЬНОСОЮ;JНА

8.00 8.20

На

зарядку

.Цвіт

ЦТ ставай!

Фільм-

nano]joTi'

концерт

Док.

9.10

фільми

з

I1I1\<ЛУ

«Земля тривоги наиlОl» Пісня-89. Справа. якої MOl-ЛО не бути . 10.55 АвіаціЙИО-СПОРТИВlІе свя, то, присвячене Дню По-

10.05 10.2n

вітряного Флоту СРСР. .СеРДОЛіК'. Док_ фільм. З наших фондів. Твори п. Чайковського виконує 1. Архипова. 14.05 Мультфільм. 14.10 .Коли співають солдати •• 15.50 Док. телефільм .На !ІР\,' в' язі біля злітної смуt'и:.. 17.00 Новини. 17.10 Телефільм «АзБУl<а муд­

фести­

рості»

.

Телевізійний абонемент. 15 Ситуація. оо Rечірня казка.

музичииl

18.15 19

?n

20.15 Чемпіонат них

?1

ОП

Європи

видів

ПОЛО.

з

спорту.

1!()j\-

B~д~,

Фінал.

Час.

.здрастуйте, лікарю! ЕкраНізація творів А. Чехева. «Володя великиА. Володя маленький •. 23.00 Це хвилю€ світ. 2:\.15 Чемпіонат Європи з вод­ них видів спорту Плаван­

21 40 21.55

ня.

водії, електрики,

СJlюсарі,

агроном-хімік Д.1Я роботи В лабораторії.

Адміністрація.

KOH1tepT.

Фільмн

і

ролі

«Калина

Час. Мультфільм 11

Васили черво-

для

Міжнародний

дорос­

і;сТl'адний

.Сопоf!89.

Новини. Ритмічна На хвилі

гімнастика. дружби. Дер­ оркестр народних

інструментів Узбекистану. Для дітей. Кіноальманах <Зірочка •. 11.00 Теніс. Чемпіонат країни серед

12 ОО

125 -

За-

.Фаворит'.

10.15 fi

Управлінню

торгівлі

Броварського

бухгалтери, оклад 150-170 крб" продавці в продовольчі магазини, оклад

крб" комірники на продовольчу базу, в мага­ зин «Дитячий свіп, оклад 150 крб" - прибиральниці, оклад 90 крб_, торгового відділу, оклад начальник

220 З

крб, пиrань

адресу:

вул,

працевлаштування

Київська,

139,

їнських

твори

радянських

звертатися

на

відділ кадрів.

Адміністрація.

молоді.

СимфОИічНі

міськ­

виконкому на постійну роботу потрібні:

гала-концерт.

Телефільм 2 серії. Новини.

укра· компо­

зиторіВ.

Новини.

Доброго вам

4-03-76: заступника ВіддІлу

4-02-92:

нам

Іван

через

трактористи,

здоров'я.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Ра-

редактора,

ВlддlАУ

партійного

ЖИТТІ!

-

сільського

ВіддІлу

4-04·61:

fOj:noAapcTBa 4-23-26; вІдАіЛу промисловості JlHCTi. і масової роботн 4-04-81; .iAAiJlY радІо­

5-13-91.

06.авсного упраВЛіННЯ у справах вм:даIJННЦТfI. поліграфії і книжкової друкарні: К"їВсь". оБJl18СТ". М. Бро.ари, вул. Кмївськз, 154.

A ... I'~C'

Ви

передача

255020, Київська область, М_ Бровари, вул. Київська, 154,

секретаРІІ,

люди.

Броварській «Райсільгоспхімії» ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ робітники таких спеціа.lьностеЙ:

Міжнародна

Естрадний

жавний

.Чехов-

-

Міжнародний

маленько­

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

12.50 13_00

питань

ЧElpез

4.56 .Ці ЧУДОВі :!"уки'. Фільм­

Фільм-ви-

редактора

Ма-

Сільська година. Міжнародна панорама. Недільний кінозал.

17.00 18.00 18.45

ро-

концерт_

Чехова

НИСТ3RКИ

палатах.

ключниА

«Літні

РЕДЛКЦІІ:

Тс .. ефоии:

Сьогодні День Повітряного флоту СРСР. 14.20 Док. фільми. 15.15 День відкритих дверей. 16.00 Я люблю тебе. життя! 16.05 Художник А Шилов. Ре-

СOl(іалізму.

дітим

фестиваль

Новини.

АДРЕСА

Книга великих відкриттів». Музичний кіоск.

хору.

лих.

планету

сторінки»,

Со-

3.35 14.05

на·

світі. ,Спрут·2..

Радянському

11.00 Ранкова пошта. 11.30 Навколо світу. Альманах. 12.30 Фільм .Сто радощів, або

хлопчика»

ОО

19 ОО 19.1.5

стана,

народ-

Тираж ,Спортлото» ранку раненько

Служу

і

зустріч

програма.

«Сl1рут-2».

У

ТелефіЛhМ

країиах клопіт

80НИХ

телефіЛhМ.

Сьогодні

Батьківвірші Л

народного

Шукшина.

про

ЦТ

гімнастика .

З

14.45 Сп іва. А. Днішев. 1.5.20 Очевидне неймовірне. 16.20 Пензенці МИ. пензенці ... 16.50 На Остоженці. В Чер

ЦТ

ДІТЯМ.

0.35 Театр А.

tенеральни м

Фільм

ГО

серії.

СЬКІ БеСіда

В

l:і.40

з

серія

ші.

І ~.35

жизнь. орган Броварского горо"ского Коммунистической партии УкраинЬІ. город·

Советов

23 10 23.25

ІЗ.ІО

киА

серія.

реставрато-

ром Олексаидром Попови м·. Док_ телефіЛЬМ. І Ї.~O ... До шістнадцяти і стар·

(Габон).

р~ilоиного

ха:

13.15 3.25

юзу!

І

Фільм-концерт .ДобриЙ сусідонько •.

15.00 Село

І

валь телепгограм народної творчості «Веселка».

хвилин. Домашня академія.

сійськоГО

хвилин.

Фільм

Ритмічна

16.40 VIII

9.30 Живи. Земле' 10.30 Мультфільми. 11.00 Розмова по суті. 12.30 Концерт Рязанського

17.45 Дітям про звірят. 18.15 Ми йдемо шукати 18.45 Сьогодні у світі. 1900 Після страйку. 19.20 Мультфільм. 19.45 .ГраЙ. гармонь •. 21.00 Час. 21.40 Це було ... було ... 22.00 ТелефіЛЬМ ,Спрут-2. ~

Виступає естрадний оркестр .Аїсі' м. Кутаїсі. ,Розмова

Європи

20 СЕРПНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

820 8.50 9.00 10.00

Новини.

вечір,

Кондир€ва.

МультфіЛЬМИ.

Док.

.Спрут-2 •.

16.40 17.00

Стрибки

нежі

ЦТ

«Любов наша, щина .. » Пісні на.

воД­

18 СЕРПНЯ

враження

серія_

Мультфільм_

з

«Зет». 2 серія. Н).45 «Олександр ПОКРИШКІН».

хвилин.

с:Утсав» гість І НАїі прекрасної. 11.00 Ка мера дивиться У світ. 12_00 Я вам заспіваю. 1~.35 Фільм дітям. «Літиі враження про планету». І

8.55 Хор плюс ми. 9.45 .Час долі». Док. фільм. 10.15 Балет. балет_ 11.15 Клуб мандрівників. 12.15 VIII Міжнародний фести­

.Ноnая комнтета

15.35

ЦТ

серія.

СЕРПНЯ

14.25 14.40,

союзних

вид ів спорту, Водне по­ Півфінал. Плавання.

портаж

120

8.35 9.05

концерт.

9.55

ЗАГАлЬНОСОЮЗНА

6.ЗО

себе.

спорту.

Телефільм

СЕРПНЯ

19

ПРОГРАМА

120

6

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11 10 Людина. Земля. Всесвіт. 12.10 .Жила собі мріЯ'. Фільм­

СЕРПНЯ

17

Ше-

естрадний

ПРОГРАМА

і

Європи з водних спорту. Плавання.

видів

«Сопот·89.. День перерві Нови­

видів

випуск.

Чем,піонат

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

R.55

Стрибки

Інформаційний

Європи з ВОД­ спорту. Плаван-

п'ятНИЦЯ,

!і.;Ю

спорту

вод­

воду.

Києва.

Європи

ЧеМllіонат

о.зо

з

спорту.

видів

ЄВРОІІИ з вод­ спорту. Плаван·

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Каза хсь_

Чемпіонат ЄВРО11И з вод­ видів спорту. Плаван­

на».

ПРОГРАМА студій

ПРОГРАМА з

молоді.

До 50-річчя возз'єднаННІ! Західної ~'країни з Україиською РСР у складі СРСР. .Грані пізнання>, ЗахідннА - науковий центр.

11

НЕДІЛЯ,

<::три6ки

Міжнародний естрадний фестиваль ,Сопот-89.. День третій. У перерві НТД.

воду.

вання

_

ваннЯ.

наркома».

видів

водних

естраднии фестиваль .СОll0Т _89.. День вершиА. у переРВі Но· вИНИ. Чемпіонат Європи.і вОДНИХ видів СНОРТУ. Пла­

себе.

Чемпіонат

НИ.

воду.

видіR

руху.

республік. .Радощі середнього віку •. 22.55 Відлуння; події тижня. 2З 10 Чемпіонат Європи з вод­

вод­

22.05

Васильєв.

фестиваль другий. У

22.05 Міжнародний

казка.

Передача

Н_

22.0;ЯМіжнародниЙ

ЄВРОllИ З воД· спорту. Стрибки

21.00 Час. 21.40 Чемпіонат иих

Співає

21.00 Час. 21.40 Чемпіонат

танцює

з

УКРАІНСЬКОГО

13.40

воду.

ПІЗНО»-.

Час. Чемпіонат Європи з вод­ них видів спорту Плаван­

СУБОТА,

Дебют.

них

Вечірня

них

Театр

у

спорту.

Спорт для всіх_ Чемпіонат Європи

У

руху_

у

н их ло.

21.00 21 40

«Нечорниці •.

безпеку

иих

20.30 Чемпіонат

РСР.

танцю

20.35

сер-

НЯ.

Держтелерадіо

го

За

п.

видів

безпеку

21.00 Час. 21 40 Фільми

казка.

Європи

.Ал­

Ама».

За

воду.

20.30 20.45

тан:

18.55 Борги наші. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Про час і про

чорниці» . 18.25 Сибір на екрані. 18.40 Телестудії міст РРФСР. .Дні

14.25

стак.

Подробиці

експромт.

Фільми республік.

ху ДОЖ н и_

не

фестивалю

В -А_ Моцарт .БаСТЬfН і Батьєна» . 19.00 . .до шістнадцяти і старші. 19.45 Народні мелодії. 20.00 Вечірня казка. 20.15 Чемпіонат Європи з вод­ НИХ видів спорту Стрибки

Естонсь-

«ПОКИ

Чемпіонат

У

чина»

життя.

муж-

ня.

Телефільм

ІМ.40

РСР.

Вечірня

них

одного актора. Козаков читає поемиД. Самойлова. 17.00 Новини. 17.10 Фільми студій союзних республік. «Коли поруч муж_

відпуст·

поруч

Держтелерадіо

КОI'

J\t\.

Ч3ННЯ.

«йоГо

про

ІЗ.ІО І СіО

2 ріК

18.1 О 18.15

ФІЛЬМ .Інолланетянка •. Ритмічна гімнастика

20.00 20.15

ВаСИЛЬfВ.

чання.

МультфіЛЬМ. ТелефіЛЬМ .Чотири тан­ кісти іІІес». 12 серія. 12.10 .Що рік прийдешній нам ГОТУЄ'». Док. фільм. 12.30 Німецька мова. 2 рік нав­

у

гімнастика.

час

жицького

М.З5

росій·

мова.

кі·

Док

чина»

17.10 1830 19.00

12.0.5 По РаА.ЯНСЬКОМУ Союзу. 12.30 Іспанська мова. 2 рік нав-

«Веснушка»_

13.00 Новини. 13.10 ТелефіЛhМ

К.

телебачення..

Новини. Фільм .Коли

3.00 13.10

Здрастуй. музико! Телефільм ,Чотири кісти і пес». 13 серія.

10.20 11.10

14.30

Розповіді

тан-

14 серія театру,

навцання.

І

ЦТ

10.15 11.10

Науково-популярний фільм. Поезія. Г. Поженян. Німецька мова. І рік нан­

Час. ІОкран документального фільму. ,Повість про му-

12п

9.45

і

12.30 Англійська

Ч:}ННЯ.

загадкове •.

й

.Чотири

пес»

фільм.

Гімнастика_

ків.

.Прекрасне

і

'ХУДОЖНИКИ

но

9.15 Іспанська мова. І рік нав­

Гімнастика.

8.00 8.15

кісти

СРСР.

ЦТ

музико'

Новини_ ТелефіЛЬМ

12.10

8.45 Виступ духових оркестрІВ внутрішніх військ МI:3С

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

воду.

6.ЗО

ЛЮ.

• ТупеЙниЙ

Лєсков. .

Здрастуй,

10.35 11.00 11.10

А.

К.15 .У краю легенд •. Науково-популярний Фільм_ .

вісник.

21.00 21.40

2:J_:lO

ПРОГРАМА

8.00

ПЕ'ремага~

І

рік

ХУДОЖНИК»

педа­

інституту

М.

9.50

3АГАЛЬНОСОЮЗНА

11

ПРОГРЗ:oJl8.

бов'. 22.:;0 Вечірній

Прокоф'.в. Чемпіонат Європи з ВОд­ "их видів спорту. Стрибки

кої

Ін

20.45 На добраніч. діТИ' 21.00 Час.

о.

22.30

хвилі.

Полтавського

"ова.

навчанНЯ.

20.45 На добраніч. діти! 21.00 Час_ 21.40 Студентський канал. 22.55 Вечірній вісник.

ВИllУСК.

Англійська

9.20

камера.

Зязюн.

«Румба. вальс

19.00 Актуальна камера 19.30 Оперативний пост «АК». 19.40 Пісні 1. Шамо. 20.15 Усім миром. Громадсько-

20.30

у

Ректор

гогічного

молодість».

формаційний

.

неба».

Про

Лисенка •.

Муз_ фільм. Наука і час.

17.30

'ЙОТО

.Крила Вітчизни». телефільм. Фільм 2 -

20.00 20.15

валюту'~

про

Актуальна

19.30 Гра. «Джаз Мейкерз Бер­ лін» . 20.()5 з. людьми і для людей_

Як

дість.

Телефільм

Ритмічна

царі

оновлення.

пень».

17.00 17.10 18.30 19.00

19.1Ю

кіно.

17.10 ,Спомин

.\\.

Горького.

15.05

I1рО

Шляхом

9.:;0

.

ма»

Мультфільм. МВС СРСР повідомляе. Відкриття Міжнародного

тин Нсе

чання.

не біла 11ЛЯ­

міст РРФСР, Ростов·на-До-

Показують театри краї­ Ш_ Башкетов. .Залізна

МУЗИЧНОТО

участю

київськнй державний музей Т. Г, Шевченка. 13_20 ДОК. фільм .Ягода-мали­

Ісу-

рамова.

15.30 15.50 16.00

за

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

_..•.

Олексій творчість.

Фільм-вистава Фер­ обласного уз­ бецького театру ім. А. Ік­

8.45 9.20

ЗАГАЛЬНОСО~ЗНА

11

дру­

жінка..

І м.зо

Веселка.

Народовладдя.

17.30

,Судний

Телевистааа.

Для

16.40 17.10

на

і

. вибирають».

Нікітіиих.

ПРОГРАМА

ганського

11.15 16.40

дачів дае лікар К. 9.55 М. Олійник.

ДОJIЯ

12.10

ни_

заробити

Новини.

мільйони?

Художник

ПОВ:

13.10

УКРА'НСЬКОГО

С.

серед

і долю •. Новини.

11.40

Фільм_вистава.

і

.1_50 Авторитетна думка. 12.35 Художня панорама.

ну.

рія. Новиии_ Спортивиа програма. 2_04 «Незвичайний коицерт •.

9.00 9.15

цТ

Гімнастика. Сільська година. Кіножурнал. Фільм .Про любов,

Кінопубліцистика сою~ них ~спублік. Док. філь­ ми .КОЖНИЙ десятий., .Як

БРСІ'

Т.

9.00 Новинн. !r.20 Рнтмічна гімнастика. 9.50 У неділю вранці. 10.50 Теніс. Чемпіонат країни

жбу

.Сімнадцять весни> 9 се-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

віС!lИК.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11.00 11 10

1.29. 1.34

ПРОГРАМА

Вечірній

8.00 8.15 9.15 9.25

ЦТ

.Часи не Фільм-коицерт

2.50

серії.

11

8,00 Гімнастика. 8 15 .Поклик глибини.. Нау­ . ково-популярний фільм. 8.45 Концерт музичного фольк­

Господарем на землі. стосунки на селі.

камера_

Здрастуйте, лікарю! Футбольний огляд, Молоде кіно. .ШалениЙ день." або Весілля Фігаро». Фільм-вистава. І і 2 частини.

Чемпіонат СРСР з фут­ ,Чорноморець. -.Дн­ намо' (Київ). У перерві­ Оперативний пост .АК •. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.40 ТелефіЛЬм .Театр'.

чекіста •.

ПРОГРАМА

Орендні

Циркова

надій.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

Актуал_ьна

Час_

21.00 21.40 21.55 22.25 0.00

болу

Бойко. «Доля чекіста:.. Вистава. 20.45 На добраніч. діти' 21.00 Час. 21.40 Продовження вистави

гиицям?

молодого

Старти

жнн,вз.

18.30 19 ОО

19.00 Актуальна камера. 19.30 А. Дмитрук, С.

11.25

«Братерство'. ТеJlеекспедиціи «Славутич».

14.35

2 23.55

На київській хвилі. Інформаційний випуск.

Новини. Концерт духової музики. Земле моя, Відлуння Чор·

ХТО

на

натхнення»-.

18.00 18.30

МоЙсе.ва.

УКРА'НСЬКОГО

нобиля:

Ім'я

гендарного

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

УКРА'НСЬКОГО

П"редача

Ігоря

ПРОГРАМА

театру.

серіЯ_

весни».

ТелефіJlЬМ .ВодіЙ авто­ буса'. 1 і 2 серії. 16.45 Скарби музеїв України. Острозька біблія. 17.00 Суботні зустрічі. Овочеві

РОКУ

1989

Мультфільм .На поріг мі. сіла казка... Док. фільм .Ковчег>. 19.25 Фільм ,ШВидкий поїзд>.

скрипт.,

1005

.Сі мнадцять

М"птевостей

10.30 Програма

22.40 22.55

Від першої особи. Письменник 'Р. Луб";ВСЬКИЙ 11.20 Студентський канал. 12.35 Новини. 16.30 Новини.

СЕРПНЯ

ціональне харчуваиня. 13.ЗО Фільм-концерт .Ману_

Донбасу_

серії.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9:00 Новини. 9.15 Село і люди. 9.45 Свята і будні

Телефільм

2.1.5.5

концерт.

нове

гість

21.40 ТелефіЛЬМ

таке цирк?.

для

концерт.

коханні».

8

Сонатина

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 9.00 Новини. ансамблі 9.20 Фольклорні

Час. Телефільм «Сllрут·2 •. серія. 22.40 Сьогодні у світі. 22.55 .Жила собі мрія •. Фільм_

програма.

ПРОГРАМА

разом

прекрасної. 21.00 Час.

«Освідчення

.Що

Телевізійне знайомство Алла Пугачова.

21.00 21.40

деоканал. Частина з. Телефільм .Сімнадцять МИТТfвостей весни»>. 10 се­ рія.

код.й.

15

2.50

віолрнчелі і фортепіано. ~o.oo Док. телефільм .Вірменія: дні і ночі надій».

0.30

свята

КіНОПРОІ'рамз.

19.55 ,Утсав'

Літературно_художній деоканал. Частина 2. 23.15 Сьогодні у світі.

З.

19.55

Час.

З.і4

М. Си­

Сьогодні у світі. Док. телефіЛЬм .Нірменія: сім днів пекла».

Д. Шостаковича. Літературно худЬжиій відеоканал. Частина І.

21.00 21.40

депутатом СРСР

моновим.

Музична

практика.

Індії.

ним

18.45 19.00

ім.

1.44

18.4,5 Сьогодні у світі_ 18.55 До національного

чудо·

19.40

ми.

Мультфільм. Наука: теорія.

і

Діалог з комп'ютером. Сьогодні у світі_ Влада Радам. Гpa€ Державний квартет

18.00 18.45 19.00 19.30

.Дирек-

точкИ:'.

плюс

.Красуня

Док. телефільм .Гілка вербова ГІлка тернова •. 17.10 Музична скарбниця_ Твори М. Равеля.

16.45

ХВИЛИН.

Телефільм

9.05

Фільм

ВИСЬКО»,

ЗАГАЛЬ НОСОЮЗ НА

ЖИТТЯ

Індекс Друк

кований

аркуШ.

Обсяг

І

Тираж

примірникіВ.

За мовления торгів:-і.

61285.

офсетний,

Н.

4364_

дру.

16.309

-

#130 1989  
Advertisement