Page 1

П РОЛ ЕТА Р. В СІХ кр А ІН, ед НА RТЕСЯ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

ОРГАН

&РО8АРСЬКОГО

МІС Ь К О І

Газета 8ИХ&АIІТЬ 3

МІСЬКОГО

Р А Я о,н н О І

АД

КОМІТЕТУ

* .N9 119 (7320) *

17 квітни 1937 poКN

К.ОМУНІСТИЧНОІ ПАРТО )'КРАІНИ

ДЕ

НАР О ДНИ Х

n )' ТАТ І 8

КИ, 8 С Ь КО,

<УБ Л А СТІ '

*

Сере.да, 26 липня 1989 року

Uiиа 3 коп.

Па сесіі ВерховноІ

Ради СРСР МОСКВА.

(ТАРС).

У

гостру дисКусію про ста­ новнще в краІн і і долю

перебудови липня

Верховній

внnилось

24

обговореиия

у

Раді

СРСР

подій. пов'язаних страйкамн шахтарІв.

із Во­

но вІдбулось після висту­

пу на спІльному засіданиl палат Голови ВерховноІ Радн СРСР М. С. Горба­ чова з повідомленням про

становище У вугІльних басейнах краІни. ВІн по­ Інформував депутатів про те. що в результаті роботн

комісій

з

І представннків

центру

страйко­

вих комІтетів в усІх шах­ тарськнх районах погод­ жено

спільні

в яких

документи,

відображені

тания,

що

пи­

потребують

втраченого до

тепер

місцевнх

довір'я

органів

вла­

дн.

Страйки

розцінювалнсь

депутатамн,

як

трнвож­

ннй снмптом неблагопо­ лучно! ситуаціІ в країні. Велнкою

мірою

июєтЬCJI

це

пояс­

незавершеністю

та половннчастістю ре­ форм, які проводяться.

Пропо.н.ува,1l0СЬ~ Верховна ла увагу

щоб

Рада зосереди­ на економічних

перетвореннях і розроБЦі законів по економічній реформі.

Завершуючи диснусію, М. С. Горбачов відзна­ чнв. що снтуація у ву­ гільннх басейнах країнн поки

що

але

всіх

вже

тривожнть.

почала

ватись.

зміню­

прнчому

доко­

глибокого

рінно, У кращий бік. Голова Верховної Радн СРСР внсловнвся за під­

Ми ВИХОДИМО з дуже важко! крнзи. підкреслив

конів про власність в СРСР, про землю і зем­

М. С. Горбачов. Це. було найважче випробування

лекорнстування. про орен­

розв'язання: однІ найближчі дні, ІншІ

після

аналізу.

У

-

готовку

розгляду.

для нас за всІ чотири ро­ ки перебудови.

У

виступах

путатів

багато

підтрнмали

де­

вимо­

ги шахтарів. охарактерн­ зувавшн 'іх як справедлн­

ві та обгрунтовані.

Від­

значалось, що страйкн свІдчать про кризу адмІ­ Иl.стративно - командно! системн

управлІння, лом­

ка якоІ ведеться Верхов­ ною Радою І урядом кра­ Іни не досить рішуче.

Гострій критицІ було піддано дІяльність місце­

вих радянських І партій­

них керівннкІв. словлено

думну

обхідність

в цьому місцевих

про

провести

році Рад.

відзначалн.

швндше

Було ви­ не­

вже

вибори до ПромовцІ

що

якнай­

проведення

цих

внборів послужить від­ новленню великою мірою

перш

за

все

ду і про орендні вІдноси­ нн.

про

єднну

податкову

снстему в СРСР, про ре­ гіональний госпрозраху­

нок та деяких іншнх. Ши­ року

дороrу

для

просу­

вання економlчноІ та по­ літичноІ реформ, сказав М. С. Горбачов, відкри­

ють

законн

спІлки

і

про

про

проф­

порядок

вн­

рішення колектнвннх тру­ ДОВНХ спорів.

На вечірньому засідан­

ні

липня на сесіІ

24

чався

розгляд

по­

пнтання

про затвердження УказІв ПрезндlІ ВерховноІ Ради CPCr. з доповіддю в цьо­ му питанні виступнв пер­

шнй заступник Голови ВерховНОІ Радн СРСР А. І. Лук'янов. Сесія ВерховноІ Ради СРСР продовжує робо­ ту.

(ТАРС).

На всіх вітрах, жуть,

серед

як на­

широких

по­

лів розкинувся літиій табір для утримання гро­ мадськоІ худоби радгос­ пу імені Щорса. Тут ни­ ні перебуває більше 3000 тварин.

тому

корів.

1420 зІ

у

сходом

числі

Сюди майже

сонця

кожного

ранку автобусом,

а то

й

Попереду екіпаж комуНіста одноразово д06и.вався ви­ сокого внр061тНУ. внхо­ <ДИВ го

'переможцем су,перництва

серед

трудово­ не

лнше

комбайнерІв

свого

господарства. а й району. ТЗJ< було. наприклад, по­ заторl.к, у

коли

нього

працював

Олександр.

у цьому

новий

'помLчником

парк

син

році комбай­ господарства

ПОПОВНИ8lCямашННQЮ

сДон"1500:фо.

Доручили

'працювати на ній досвідченому роБІтннку

А.

І.

ГРИГОРЧУJ<У.

Дове­

лося йому заглядати і в довІдники, й I1ІструкцІІ, щоб добре ознайомитися

з новою М6шиною. Тепер на СДОНі. .коиуніст тру­ диться

з

ПОМіЧИИRОМ

В. М. ПетлІнИJoI_ Вони об­ молочують

валків.

пшеницю

добиваються

с<жОГ'Овиробіmy.

З

3 ви­

по-

чатt<у

ЖНИ'В

вже

видали

з бун.кера f(ом<5айна біль­ ше 520 тонн добірного зерна. Це :найвищий по­ ,казиик в господарс:гві. Всі

вміНня,

старання

ДОКЛаІДають \АО того,

щоб

не T1JJьКH ,як.найбільше на­

Молотити хліба, не

було

боту, Анадін

а й щоб

нарікань

на

ро­

комбайнер

В.

М.

та

його

помічник

В. І. Фально. Іхній внро­ біток

з

початку

жннв

320

--

тонн збіжжя. Майже вприту л до них наблнзив­ ся

екшаж

у

снладі

ном­

ба.йнера О. В. Яновича і помічнИ1(З' Ю. В. АвіНі­ на.

Не рахуються з часом,

сумлінно працюють водіІ. Чи lІе найчастіше можна ·пООачlllТИ на дорогах, що ведуть

з

поля

иа

тік,

сЗІЛ~130. шофера В. Ф: КyaиrеНtКз. Сезонне зав­ дання 280 т()Нн, а вІн вже переВіЗ 527.

Г.

АНДРІЄНКО.

Однак

на

проти

Найвищих результатів добилися майстрн ма­ шинного доїння В. Я.

Шарко і Л. ло Псарьова~

Вони порівняно недавно влнлися в сім'ю тварин­ ників,

але

ницями,

одержали

вони

кількість

змінн.

до

доярок

Трудяться

пізнього

вечора.

запровадження дво.змін­ ноІ роботи норисна і вигідна справа, бо май­ стри

як

машннного

першої.

так

і

доїння

другої:

змін мають більше віль­ ного часу для домашньоl роботи, відпочинку, спіЛ­ кування зІ своїми сім' я­

таборі

в1дбулнся збори праців­ ннків молочнотоварно'! ферми. Вонн підвелн під­

сумки

роботи

за

період

зимово - стійлового утри­ мання худоби і за перше півріччя нинішнього року. Водночас намітили зав­ дання на друге півріччя, домовились.

як

працюва­

ти надалі.

Щодо першого чя. то робіТННКИ дарства

в

півріч­ госпо­

середньому

на

ножну корову надоїлн по кілограмів молона,

2245

або

на

45

кілограмів

більше проти відповідного

період)"

минулого

року.

Валове виробництво nl'Oдукці'! склало 3211 тонн. Піврічний план перевер­ шено на 176 тонн. Реа­

лізовано державі 3100 тонн молона, або на 1 ОО тонн

.

більше

'завдання.

проявили

трудів­

старанно

Тан само буває і вдень, ноли у табір приїздить другої

вже

себе' сумлінн\lми дають

така ж

торішнього

тонн менше.

49

на веломашинах поспіша­ ють майстри машинного доїння першоІ зміни.

ЦИМИ днямн У

60-Рl'ЧЧJl ,СРСР комуніст А. І. гршорчук. Віи не­

. ... ,. . . . . . . }.

ОЙ уп~6лснА);;РО3АОллl

за­

ми.

Не одні жнива провів н'а iJ10ЛЯХ радгоспу іМені

.

IІJl!iJt')!И1"."а

догля­

закріплену

за

ни­

ми іірупу первісток. цюючи

позмінно,

Пра­

дояркн

3075

по

кіло­

грамів молока від кожної

молодої парини. ги

дали

слово

Подру­

надоїти в

цьому році по 4200 кіло­ грамів молока. Підсумни роботи за перше півріччя переконують,

що

бов' язання

своє

зо­

перевнкона­

ють.

Майстрн

машинного

доїння А. І. Онищенно та В. М. Горобей догляда­ ють гоІ

МОJJОДИХ лактаці't,

корів дру­ від яких

одержалнпо

ніло­

2687

грамів молока. Чимало роНів трудиться за сімей­ ним

підрядом

подружжя

Остапчуків

"І:рохимівна

і

-

Любов

Анатолій

Миколайович. З початку року кожен на свій раху­

нок

запнсав

по

2574

лограмн молока ноУ корови.

кож­

Худоба в таборах

ви­

пасається

мн.

на

полях,

злаковнми

Крім

того,

за­

трава­

тв~ринни­

ки дають коровам по

25

кілограмів _соковито"ї ви· сокопоживної нонюшини.

Косять, транспортують і заснпають у годівннці зе­ лену масу механізаторн В. І. Вітер, М. І. Тяман­ чук. І. П. Безнос та ін­ ші. Особливо старається

Валентин Яремчук. Він до служби в Радянській Армії працював у ланці

БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ РОСЛИН Ві.монтие_

собlа

борот"бн

Аа"н

змогу

аіА

J

хlмІЧНВ:І

за­

ШIlI.ник&Ми

бlо..оr1qJl'

.. еТОАИ

"a>lHCТY РОСАин. аа пропонованІ а"сни,," І .. етнтут)' 300JlOrlJ Аlа-

Аемl! щоб к .. lща

иаук УРСР. позбутиСІІ ва

р .....roспах

Наприк ........ паа)'Т1l'НВОro

огlрках.

у

I(Iі!и"коІ

allKopHCToaflOТ"

.аа

Ае_ких

о§.. ас:тІ ПАВ

!,Q-

а

колн

додому,

знову

туди

пішов

то

труди­

тнсь.

Зараз молона

дає

щоденний

надій

радгоспі

скла­

у

нілограма

14,3

-

ножної корови

більше.

иіж

від трохи

торік.

«Але

цей поназник ніяк не мо­ же нас ти~,

нині задовольни­ підкреслювалося

-

товарній фермі не один рік і йому добре відомо про це. та В. В. Зінчен­ но. Він, правда, брига­ дирствує

давно.

порівняно

Але

внявляють

обидва

не­

мало

ініціативи

у

цій важливій справі. І спеціалісти теж. «То чому не

повернутись

до

старо­

-

гo:'~ висловлювали не­ вдоволення на зборах.

на зборах, оснільки у попередні роки в літню пору були й внщі надоІ. Особливо хвилює те, що останнім часом почала падати жирність. молока.

Адже колн б отан зробили. то це було б тільки на

Вона нині на О ,І 7 про­ цента нижча. ніж була на початну POKf.: Через

ків, забезпечення худоби достат.ньою нількістю зе­ леної маси багаторічних боб6во·злакових трав. Про це. у першу чергу, теж павинні турбуватнсь бригадири і взагалі всі працівнини ферми. Сло­ воМ, на зборах ішла ді­ лова, tерйозна розмова.

те

радгосп

чималу

недоодержав

суму

грошей.

Чому так сталося? Ад­ же

зелених

нормівдля

худоби зараз вистачає. є і концентрати. Справа в тому, що в господарстві послабили

увагу

до тва­

ринництва. Контрольні аналізи молока під час доІння проводяться рід­ ко. Є. доярки, які без по­ важних причин запізню­ ються або зовсім не ви­ ходять на роботу.

кі­

від

сіяних

КОРМОДОбувниюв, повернувся

З

метою

заінтересова­

ності тваринників в кін­ цевнх результатах праці раніше в радгоспі була запроваджена

грошова

винагорода

--

оплата

роздій

за

жирність реження

додатнова

норів,

молока .. за та

збе­

вирощування

користь

зміцнення цнпліни

Рада

у

Тепер

господарстві

Про

цього

нема.

запровадження

стимулювання

ринників,

у

для

першу

тва­

чер­

гу, повинні турбуватись бригадири М. С. Голота, який працює на молочно-

.. ах-хижакl".

ОАнІ зннщують АОРОС.lИХ шкlАникl", Аругl !xнl JlИ .. ннки та КЙЦ8.

В.еиі yвary

ба..

ПРИАIJlАЮТЬ

1І(06.1И8У

lAьтериативинм

борот"би

3

спосо-

шкіАниками

РОС""", І<рl" того, аони синтс-

трудової

серед

дис­

тваринни­

ТРУДОВQГО

нолекти­

ву внесла пропознцію про поновлення матеріа,ль.н,оУ

заінтересованОСті цевих

у

результатах

кін­ праці

для всіх трудівників фер­ ми.

На закінчення зборів правофланroві трудового суперництва роджені

були нагопохвальними

грамотами,

грошовими

преміями.

Аагіткультбрнгада ра­ йонного будинку культу­ ри

дала

концерт

працівнинів

до встановленого віку те­ лят і прнноснла вагомі

результати.

справі.

Чнмало було розмов про

А.

для

тваринництва.

ГАВРИЛЕНКО.

На знішу: М. І. АР­ ТЕМЧУК одна 3 пере­ дових операторів машин­ ного доїння корів радгос­ пу.

Фото М. СЕМИНОГА.

зують

JlYK"

спецl."ьнl АJlI!

хІмІчнІ

прииаджуваннSI

(ПО· ко­

мах, JlkИХ потІм, зІбравши 8 одному місцІ. ЗНИЩУlOть. Теп<!JI випробовуються новІ синте1'нч­ нІ анаJlОГИ їх гормонІ... CT8~­ ренІ а іиститутl. (РАТАУ).


ВІДБУ ЛАСЯ лоді, з

ду

нове

сторінка.

...... 2

зустріч мо­

керівниками

ПОРОШНО:ВОЇ

ги.

Вона

металур­

викликана

обхідністю

не

у

країні.

більше і

в

на

в ціЛО:

бо

падає

дедаЛ1

авторитет

спіюш молоді. но

H~

тіЛЬКИ

ПіДПРИЄМСl'Ві. а й му

заво­

Це відчут­

цехових

номсо­

МОЛI>СЬНИХ

організаціяХ.

За

рік

минулий

,рушників

серед

правопорядну

_

юнаки.

же

не

хвилювати.

На

по­

це

за:воді

не

мо­

затягуються

лять

Всі

виробниц"l'ВО. ян

вони

деяні

з

в

елементарних для

не

працІвнинам

ностей

чотирьох

ГО,

а не зруч­

«гостинна»

метрів

-12

для

.'1юдини-жит­

чи

на

сім'ю

10 3

чоловін.

проте зустріч почали з не менш важливОГО пи­

.

тання

незадовільНОЇ

-

роботи зwводсьних їда­ лень. Минала Леонідович Ларін нонстатував відомі всім

факти.

а

саме:

неза­

довільне

постачання

щ~о­

дуктами

харчування.

вІД-

сутність

нваЛіфіКr)вани~

нухарів. умови. нам

анти.санітарНl Піднреслив.

треба

змінити

ставлення їдалень.

до

погано ти

що своє

працівнинів

бо

1"ам

обладнання.

і

і

старе

вентиляція

працює.

і

продун­

розвантажують

в

ос­

новному жінни. Все' так. тільни в яній мірі це стосується рабітнинів це­ хів? Сьогодні їдальня

NQ 1

цеху

лінарія

магазин-ну­

занриті

струнцію. гірше

та

BLp

ньої

звища

допомоги

йтись. ли,

З

що

торії

не

трибуни

--

заводУ

старшого

обі­

Припинити дого­

можна

у

називати.

Нічого

і

тільни

восени.

Отже дого.вір помилна. А чия?

тери­

заслуга

зинами

мей.

дІлах,

нас

потІм

вила,

прикра - ПрІ­

забувають

ся

що

скарги

Час

у

для

Ян

з

по­

м,олодих

сі­

запевнив

дати

Воло-

позачергової кращому

ав'томашини молодіжному

квадратні метри житла. в н-етерпlння сотень трудів­

колентнву.

«Існує

док

І

ми

почав

на

решті

не переглянуть.

жить. бо на черзі

дехто погля­

годинники.

торкнулися

на­

пробле­

житла.

нічого

цехах.

І -1!lхто

не

йоl'O порушувати збирається». сна­

зав

Г.

І. В

Єршов.

Цього

зв'язну з ювілеєм.

завод одержав 27 автома­ шин. ЗрозуміЛо. що із молоді

не

їх

ніхто

не

одер­

ба­

700

жаючих.

Виховання МОЛQді

ВИСНОВОJ<

ний:

ЧАС ДЛЯ КОВКРЕТНІХ ДІІ ПрИнро,

тиви

що

з

нема

ІніЦіа­

бон,у молоді.

перечно.

те,

що

Без­

за

про­

хі~ною (н'Вlтнини. про яні дбає служба благоустрою) - обличчя заводу, а те, що на самій території,

чиє обличчя? Обличчя на­ чальни.ків цехі'в. Ному як не

і

їм

подати

організувати Чому

ІніцІативу

людей?

нема

«Таргу,вати

пайні,В?

нІчим».

пояс­

нюють

з

гівлі. ньому. вають.

П!равда. на сусід­ алюмінієвому. бу­ Вони мІж со-

бою

управління

обмінюються

тор­

продук­

цією. сназав Микола Леонідови"! Ларін. а нам нічим обмінюватися. Щодня виходимо з про­ хідної во.

а

і

поглядаємо

раптом

щось

налі­

прода­

ють. Де там! Збудували гарненький ніОСН. нілька разів.

ще до нового рону,

подратували

та

гречк,ою.

чилося. кіосн

добре,

продунцїєю.

Чи

ці

тому

може

це дуже

димир СергіЙо.вич Норо­ год. найближчим часом видаватися не будуть. Си­ туація така: 109 молодих сі.меЙ ,взяли позини. з них 23 протягом семи рокІв заборгували кругленьні суми.

снін­

що

торгувати

понадплановою

можна

купити

на

і

пони

не

розраху­

ються. іншим про гроші нічО'го й ду:мати. Номlтет комсомолу зобов'язано ро-

зібратися з бо,ржниками. ЦІкаво. ЯJ\ИМ чином но­ мітет може вплинути боржнинів. янІ давно

на ви­

Як

поясни'в

Микола

змІниться. вати СIВОЇ

Свиридович Юрченно. на превеликий сором за три

роки

на будівництві

жи,тла.

квартирного буідИННУ тІль­

ки

забито

ставку

nалі.

На

конструкцІй

по­

ли договlіР з Б-ілоцеркїв­ ським ПБО. Зробили ого­ ловки,

але

поставили

возити да

умО'ви.

виявилася

Завод виділив на за­ безлечення людей жит­ лом 1 мІл.ьЙон 650 тисяч нарбованцІв. Проте не поспішайте будувати рай­

боржників

вираховувати' гроші

БУХігалтерlю.

через

чому

повин­

нІ інші страждати. Але В. С. Норогод навідрІз 11 відхилив, мовляв, це

власнихметалокон­

за

дужних тІльки

трати

авl'тувати

для

оплати

працl'вникам.

Що на

ляються

дат:

то

виді­

знаменних

Березня,

ня. до Дня пропорційно працюючих

премій

гроші

до

8

існує

наш завод.

а

Трав­

9

металурга чисельності

в

цехах

і

вlд-

ли

вирішити

дефіцИТу

ком,

не

в

перед

один

матерІалів.

Не­

тати

Інший.

жучи,

на­

процент

вистачає

за

знайшла

які

обслуговують

Ін­

валідІв та учасників Ве­ ликої Вітчизняної війни, ветеранів партії та праці й осіб, які прирівнюють­ ся

до

них.

у

магазинах

відсутня

чІтка організація складан­ ня СШIСКі'В, а також по­ рядок

їх

заповнення

систематизація

роль. ються

просто

запити,

та

)"МО,ВИ

та

вІдпуску с'толами

винятком магазину .N9 32) з 1 січня 1989 рону не проводиться

нантрольне

чеprува-ння

представнн-

нів

ради

ної

Вітчизняної

ветерані,в

Вели­

війни

та

праці.

одержанню

погоджував.

При варІв

(за

і

гатьох списках відсу'тні підписи тих. хто їх скла-. дав

магазинl'В

дата.

продто-

замовлень

ми,

на

товарів

яних

людь­

пільги

не

поширюються.

Асортцмент

продтова-

ріІв в СТQлах магазині,в .N9

2. .N9 28.

замовлень

дуже обмежений. з

.N9 34

дУкти. них

В

підТРИМJ<И

онрім

елементарні покупців

молодІ

зауважень,

Л.

для віку:

немає стільцІв. не облад­ нані столи для ВИПИСУ'ван­ ня замовлень, вІдсутнІ

телефони. Так. в нах .N9 2 та .N9

магази­ стІл

34

замовлень розміщений у відділах соків І вод,

-в примІщенні,

нонтро.'1Ь ради

лень

тих,

що

продажу но

ранІше.

вання

вом

TOtВaplB

необхід­

влаштовувати в

чергу­

магазинах

перевІрки

з

пра­

списнів_

М. RОЖУРА, Г. МАКАРОВ, В_ МОРОЗ, члени чого

I1рУПИ контролю

.'1011(.

управлінням

перевірка

діяли

ня

перед

ма­

Рад! ветеранів Велиної Вітчизняної війни в днІ

наційної

про-

зразок

щорІчна

профспІлок ставить питан­

іншІ

окре­

їх об­

списків і затвердження їх на сесіі' виконкому міСЬН,ради з відмІною

чана

та

в

t

Сприятиме налагоджен­ ню роБОти столів замов­

перебоями завозиться :;оре­ крупа

органІзацІЮ

на

гастрономП.

РоБІтничий

СУJІИМА.

.N9 32.

.N9 28 -

координаційної

вислО'вле­

про

підсобному в

.N9 27

чІтку заводу,

замовлень

газину

ма­

умови

бо

найближчим

!рО'зробити

ладнання

відсутнІ

IЮхилого

вийшов.

мих .приміщеннях

усІх торговель­

.N9 32.

про

через

підготували.

виділення

закладах.

газину

-

все

них на зустрічІ. Не.рі.вии­ цтву слІд зробити виснО'в­ КИ, що проолема молоді дУже серйозна в усІй країні. і обмежитися од­ нІєю зустріччю тут не­ можливо, бо нас'тав час для конкретних дій.

KaHTPOJlb-РОdітничий

Всі ці недоліни в органі­ зації торгІвлі сприяють

Нартки заповню­ без адреси. на ба­

не

столІв

карток.

нонт-

І

торгІвлі

згаданих

гов о­

обговорити її детально в молодіжних колекти.вах з в'рахуlв.aННЯМ пропозицІй

Члени групи ,роБІтничо­ го контролю координацІй­ ної ради ЦРОфСПі.'10Н про­ вели перевІрку роботи столів замовлень магази­ нІв N!!N!! 2, 27, 28, 32,

34.

А

не

црограму

будівницт­

пропозиція

це

ні чого

пра:ва.

часом

во.

Не

зовсІм

Необхідно

напризволя­

розпочате

1

тан

ціка­

соцІальнІ

все

ва. бра'кує досвіДу і сил заявити rщ>о себе в по.в1іИЙ голос. Хоча б у ви­ гляді програми дій, яку

основного

РІзні

а

Діалог

теж

декому

залишати

ще

й

не.ма ДGвіри до неРlвницт­

жнття. А база вІдпочинку потрібна, бо робота ро­ ботою. а відпО'ч.ивати з дітьми десь треба. Та й не

невинонання будІвництва в Інших .районах. А ще вІдраховуються 48 п·ро­ центів житла у фонд мlс-

а

ніде.

різні

зала­

простІше

утримує

Літнах.

ав'томашиною

жити

союзним

щоб

в

виться,

ці­

здирає

клапоть.

.не

та

відстоював.

свою паlСивність, відок­ реМЛЄіНІсть від спІлки.

буді­

житла. Людей теж можна зрозуміти. Хто вІдпочин­

лому реСПУбліка. яка. аби Мі:Ні.стерством,

стос~єть.ся

заlводі,

допо'може

лін було кинуто Із заJ1У цро доцільність споруд­ ження бази взагалі, КО'­

ношти.

планів.

додатнО'ва робота для бух­ галтерії. яна понесе ви­ коштLв

свої

не

свої

не вистачає будІвельних матеріалів. Немало реп­

пропозиції:

дві-три.

ніхто

НИ

почliНol\Y

виготовлен­

ні

рить лише про низький нульту;рний рІвень. МалО' молодь знає свої обов'яз­

рІшення

струкцій

надійшло

речалися.

бельною. І було прийнято про

керівництво,

Нема наполегли­ боротьбІ за свої

тих

має можливостІ заверши­ ти будІвниц'l1lЮ бази віД­

нерен.та­

та'

були

црава з бону молоді. Нонкретни.х пропозицІй

задовольняЮ"іИСЬ

вельних

Уго­

ні

не

Будемо в,lдда­ БІльше винринували з 48 процентів­ мІсць. обурювалися. спе­

проблему

кому

констру,кцП.

ня

з

Це

компаньйони

випливає

зустрічі

молодь. вості у

ції. правда, поки що усні. по виробництву цегли.

укла­

до

готові

нрихтами. НеобхІдно роз­ виватн базу для будlнду­ С1\рії. Є цІнавІ пропози­

117-

ЙШ.'1И з НОМСОМО'ЛУ за ві­ ном? На зустрІчі внесли

цитрусовими

на

Виявляється.

тільки

ремонти

поря-

по

року,

йшов

коли

розподілу

ників. «Нічрго. заспо­ коює ГеннадІй Іванович ЄРШDВ. нам цІ борги повернуть». Але ж поки повернуть пройдуть рони... Все гальмують за­ конодавчі акти. І пони їх

виявили­

дискусіях

швиtдко.

+

1989 РОКУ

та. От І виливається це j великі су.ми грошей.

безпІдставними.

нетерпляче

втІшного

розподІля­

ються колективами. Пере­ -вІрка про несправедливий розподІл премій встано­

в орен,ду ноопе­ який занапастив

сказа­

поноління.

рекон­

-

їм

благоустрій

на

інше

служ­

Теплицю

-

26 лип ня

час

життя.

ло. власне житло. наймана оселя без

квІти?

би благоустрою. бо їх зовсім мало: 4 жІнки та 2 чоловіни. І без сторон­

У

мають

умов

нормального ловне

той

них

заводі

троянди.

І

роб­

внесок

відомо.

вати

1"РУ диться

чималий

не

вlддаJJИ рати ву .

780 чоловік у віці до ЗО ронів. З НИХ 492 ном­

сомольці.

і

ян довго це буде тривати. Дстодиться нам спІвчу­

життя

ради

робі-тни­ ноорди­

профспl­

--------

ІСТОРІЯ ПЕРША Якось

зустрічаю

електричцІ

знайомого

Шевченнового. диться,

Запорізьке Вllробничо-торговельне швейне об'єд' нання імені 60-ріЧЧЯ Радянської Унраїни розпоча­ ло пошиття недорогих виробів. У нинішньому роЦі буде виготовлено 5 тисяч жіночих ностюмів з на­ півшерстяних тканин вартістю до 45 карбованців.

Начальнин енспериментального цеху О. Ф. Ве­ ременко (праворуч) і нравчиня В. К. Сиваш пере­ віряють готовий виріб.

Фото

О.

Красовського. (Фотохроніка РАТАУ).

ся

турбомехані"ІНОМУ Полтаві відкрив­ магазин 110 наданню

в

різноманітних

послуг

ТРУ­

автомобіЛіВ.

на

апаратура

ТОГО.

В

годжене

ряді

ниаьковольт­

тощо цехів

Нрім нала­

виготовлення

то·

дівнинам підприємства. Через нього реалізують­

варів для нарощ', ЕлеJ{­ троремонтники освОЇЛИ

ся

випуск

ділові

ництва.

жалі

відходи

вироб­

матерІали.

:1зпасні

ча('Тнни

аале­

A"fI

вальних

недорогих

Як

завели

звичайно,

і

із

го-

розмову.

про

перебу-

дову теж (головна ж бо нинІ тема), Я ВИСJJОВИВСЯ про те. що вона хоч й повільно,

npocj.-Ba-

але

ється вперед. Однак йомий заперечив. нлад навів.

зна­ при­

;Jварю'

трансформатОРів. IРАl'АУ\

вих

товарІв.

сять

креків

що

від

за

де­

сіЛьськО'ї

Ради.

ченаємо

продавця.

П'ять

хвилин

ченаємо.

десять. а вона все не йде. Десь забарилася.

Тут іде голова викон­ ному О. Д. Савочка. Ось. показуємо йому на двері. оБІдня лась.

перерва а

магазин

ний.

На

рович

аанінчи-' зачине-

що

Олег

тактовно

ІСТОРІЯ ДРУГА Дмит­ промов­

чав, немов би хотів ска­ зати: «Нічого не знаю, моя хата з краю». А ви кажете перебудова.

Лише хвилин

через

двадцять

«зволили»

при­

йти прО'давець. Люди по­ розходилися, бо терпець їм

увірвався

танн

Стоїмо, наже, вдень біля магазину промисло­

Заводський магазин пропонує На завО'ді

І,

в

ченати.

діждався.

переконатися. тримуються

ян

а

я

Щоб

же

до­

розпорядну

робочого дня працівники торгІвлІ. Порушують во- І ни

розпоряДон

добросовісно

дня,

не­

ставляться

до своїх обов·язків. Лю­ дям настрій псують. час забирають. Ному ж. я/\ не місцевій владі. за це

відповідати? Цікаво, а ІІН ПРIiЦЮЮТЬ Інші сільські району?

магазини

Що не нажІть, а БЮро­ кратизм того вІн

живучий. І до укоренився, що

сил

БІльше

нема

терпіти.

От ми 1 вирішили мі.тлою

сатири. щенко,

як писав М. Зо­ вимітати його Із

нашого

ЖИТТR.

Телефонує

якось

зна­

йомий днректору Ниївсь­ кої птахофабрики. Підні­ має трубку секретарка І таким.

знаєте,

ЛОС ном

щебече:

але

директор

території

милим

го­

«Вибачте, зараз

на

знаходиться.

Зателефонуйте

через

го­

динну».

Читач

може

запитати:

«А при чому тут бюро­ кратизм?». А при тому. що

секретарка

просто­

на-просто вирішила його обвести навколо пальця_ Дирентор. ян дізнався згодом.

сидів

У

своєму

кабінетІ. Секретарна вІдфутболила чемно бровою не повела нращих

традиціях

ж і в

бюро­

кратизму.

Ви, мабуть. пам'ятаєте матерІал «За наше жито нас і бито», в якому ав­ тор розповідав бюрокра­ тичну Історію про НОРОВУ. Повідомляємо, що народ­ ний суд задовольнив ци­ вільний позов прокурату­ ри району. Справедли­ вІсть

восторжествувала -

корову НулаГіНИМ радгосп «Зоря» повернув.

Звичайно, бувають різ­ ні бюрокраТНЧНі історії, про ІІні, сподіваюсь, з вашою

допомогою,

ша­

новиі чнтачі, ми розпові­ датимемо на сторінках нашої газети_

І.

БАБЕНКО.


ЛИП ня

:...,.. 26

1989

нове

РОК)І

життя

Ден" .ut~ma

....

сторінка.

3

К О Н КУР С v

НА КРАЩИИ БУДИНОК

24

вересня

втретє

-

На знімку А. Шуміліна зерувальник

День міста. Традиційним буде підбиття підсумків роботи за рік, відзначен­

фре­

ремоитно-механічного

цеху заводу пластмас В_ І_ Вітер. Як здібний спеціаліст, він неодно­ разово заохочувався адміністра­ цією підприємства. Ного кмітли­ вість, ініціатива, сумлінність € прикладом для іиших. Тому Й по­ важають Віктора Іваиовича в тру­ довому

ня

кращих

утримання».

Які

у

к

А

J

в

и

р

Система водорозігріву для двигунів 100 вантажних автомобілів і автобусів 3 використанням вторинних ре­ сурсів «Проект». Розроблено І впровад­ жено КТБ НВО «Авто­ транспорт>} (ДНlпропет­

ється Із

2-х

одному

з

ровськ)_

приведена

«Проект~ ється

при

стеми

використову­

створеннІ

си­

водорозlгрlву

для

двигунІв 1ОО автомоБІлІв і груповим

ним

акумульова-­

теплом

ванням

вантажних автобусІв

Із

застосу­

вторинних

сІв в зимовий зберІганнІ на

ресур­

час при вІдкритих

стоянках_

альбомІв,

-

яких

«Проект>},

а

в

--

в

сам

ська документація на оснащення засобами розі­

грІву автомобілів і авто­ бусів таких марок: Г АЗ53, ЗІЛ-130, КрАЗ-256Б,

КамАЗ-5320, ЛАЗ-695Н.

РІчний економІчний ефект від впроваджен­ ня 15 тисяч карбо­

« Проектом І> передбачаються обладнання авто­ моБІлІв засобами розІгрІ­

ванцІв.

ву,

Адреса: 330002, Запо­ ріжжя, проспект Леніна, 77, Запорізький ЦНТІ. Договірна ціна 480 карбованців.

створення

пункту,

теплового

монтаж

подаю­

чого і зворотнього трубо­ проводІв.

ДокументацІя

...для

склада-

двигунів

.N9

88-

208-108.

50вантажних

автомобі-

лів і автобусів 3 використанням вторинних ресурсів «п роект». Розроблено

і

впровад­

жено КТБ НВО «Авто­ траНСПОРТІ> (ДнІпропет­ ровськ). Використовується при створеннІ розІгріву

системи водо­ для двигунІв

50

вантажних

автомобі­

лів

і

груповим

автобусІв

акумульованим

теплом

в

зимовий час при безга­ ражному зберІганні в

умовах АТП. ПеРli!дбачаються нання автомоБІлІв чими

шлангами

ми

зворотним

з

І

гумовим

рення

облад­ подаю­

з

Нlпеля~

корком,

ство­

пункту

(включаючи бак для зби­ рання води І швидкІсний пlдlгрlвач),

монтаж

пода­

ючого і зворотного трубо­ проводІв_

і

впровад­

жено на СТО вантажних автомоБІлів (м. Ровно).

Побачити «підводнІ ри­ фи. в управлlНlf1 виробни­ цтвом, розпізнати в моnо­ дому спеціаJI1.cТl потен' Цl.aльного

IНЗ.чальника це­

ху, відділу або майбутньо­ го диреlК1'Ора,

а демоира­

тИЧU!Им виборам при об­ .ранні и~ріВiЮlиів дати об'ЄКТИВНУ, науково об­ грунтовану ОЦіНку особи­ стих і професІйНИХ якО­ стей висунутого такі завД8JННЯ розв'язують сnі'ВробlТНИКи !>е<:публlканського науково

-

прак­

тичного соцІологічного центру при Україн.ському відділенні РаДЯIНСЬкаї со­

Ц

другому-

.структорська

кон­

зч.плення,

диска

штампи

ЗІЛ-130.'

КрАЗ-256Б. МАЗ-504В. КамАЗ-5320, ПАЗ-672. ЛАЗ-695Н, ЛіАЗ-677). РІчний економічний ефект вІд впровадження становить 7 тисяч карбо­ ванцІв.

ДокументацІя

.N9

88-

207-108. Адреса: 330002, Запо­ ріжжя, проспект ЛенІна, 77, Запорізькнй ЦНТІ. Договірна карбованцІв.

цІна

-- 480

для

лення

веденого

зчеплення

дисна

пуБЛіНи.

Виконано

більш

як 50 договорів щодо на­ унового обслуговування ~ піДготовкн відповідних ре­ иомендацlй для підпри­

хід

Адреса: 266000, Ровно, вулиця Замкова, 22-А, Ровенський ЦНТІ. ЦІна 28 карбовац­

тс,

135

робочий

160

зусиллям. 63

прес

(технологічне

тс.

зусилля

спеціальними гайками. Ударник, рухаючись по

ня

штоку,

підшипників

валів

з

двигунів

під

час

монтних

положення

ється

колін­

ЗМ3-53

проведення

жіль,

підшипника

валу.

ва­

40 х 315

горизонтальному

у

дозволило

в

в

сіль-

ськогосподарському

Розроблений

ін-

ДокументацІя

Інших

Складається

з

грунтозачепа,

рених

коліс

ведучих

в

зручний

експлуатації,

значно

на

шинах

спарених

складаємо

ристики

характе­

тестованих

.

ПСИХОЛОгічних

наук Г. А Розов. Реноме'ндації вчених-­ управлІн­

розв'я.

занню яких завдань відда· ти перевагу,

де знаходять­

асоціаЦІї АН

міністрації

СРСР. Центрові flемає й РОНУ, 'It його філІали вже сТВО-

тування, соцІально· пси­ хологіЧ,ний треНінг Нд ви.

аІflке­

економ­

воду,

елек­

троенергію і газ, брати активну участь у всіх за­

ходах, які проводять жит~ ЛОВ0 - експлуатаційна ор-

тиву

-

установ,

передаються радам

жщентивів,

Ціалісті""

ад­

підприємств, трудових

молодих

спе·

Ради

путатів,

народних

де­

житлово-експлуа-

таційного

об'єднання, громад-

пожежного і сані­ нагляду

1

працювати

Запрошуємо варчан

почне

серпня цього

всіх бро­

взяти

у

активну

нонкурсі

і

підтримувати

ту й порядок,

про­

чисто­

належний

санітарний стан у дворі і під'їзді, підвищувати культуру е~сплуатацlї

житлового фонду. Від цього все наш~ місто бу­ де

тількн

у Вlfграші.

Є. ЯРИШЕВ, начальнин ЖЕО «Бро· вари,>.

ХОЧ ЗВlЛьннИся 3 РОБОТИ

Гостро стоїть проблема із

житлом

Гоголева.

10

них

і

вчителів

Є сІм'ї, які пе­

ребувають

над

у

на

черзі

по­

Ось

для

років. мають

будівельники сту шість

спорудити

ПМК-8 тре­

«Броварисlльбуд~ двоквартирних бу­

динків.

Вже

ці слід

в

цьому

освоїти

ше

фундаменти

чотирьох

об'єктІ робити нічого. Чому? По-перше, сю­ ди

не

проведено

енергію:

трансформатор­

на підстанція є, не

підключена

вольтної має

але вона

до

лінії.

високо­

Отже,

можливості

не­

пустити

розчиJtно-бетонний ву­ зол. Кому ж займатися підключенням набелlв -пlдряднику чи відд1лу капітального БУДіВНИЦТ­ ва міськвиконкому? Буді­ вельники що

в

стверджують,

кошторисну

вар­

тість їх роБІт це не B~O­ дить, а інший бік навпа­

ки. По-друге,

об'єкт

не

пусковий, тому й цегла на нього не видІляється.

Н. МИКОЛАИЧУR.

електро-

про

виконаиня

держзамовлення

Nq 88·

с

на копії

за

названими

Копії

надснла­

накладннм

плате­

БІлоцер-

сектор

НТІ

та

центру

створення

нурсів,

підготовки

управлінських

надрів з числа СІІеціалістів.

груп

молод.их

Перефразовуючи ві­ вислів про солдата

)lаршала,

можна

сказа_

ти: у ранці багатьох моло­ дих спефалістlli лежить директорсьний жезл,

робить вИt:НОВОК Г. А. Ро­ зов. Чим швидше здібний Інженер заЙМе на­ лежне місце у в.иробниЧlЙ 'І'абелі ІІРО ранги, тим значнішими

будуть

успіхи

}{олектив'ів.

М. ЗА}(РЕВСЬКИП. (РАТМП.

, fA

0. ... О()

",.-

",'"

(Т):!

t: "' .... ..=с :~:E. 4

",

8.~ "0 1::':

0,7 5 1,7 1,3 0,2

~

о; .... '" >о",»

а:; tt: ~o

t: '"

"10

14 17 17 14 12 34,3 14 15,3 14 10 14

80,7 90 86,7 81.3 70,2 35,7 81,5 78,7 51,4 62,7 80

24,3

17 85 80

18 82,8 73,3

2,2 6,7

16,2 22

50

34,9

15,1

25,1

80 80

58,9 81.7

21,1

80 55

65,9 53,3

14,1 1,7

28,1 10,7

Птахорадгосп «Бог да ні вський" Київська

130

129,6

0,4

22,4

птахофабрика

105

104,2

0,8

17,6

130

131,8

1,8

22

75 13

84,9 14,2

9,9 1,2

14 2

185

204,2 33 70,4

19.2

32 6 18.6

"Красилівський» «Літківський,.

"Русанівський" Радгосп-комбінат «Тепличний,.

Щорса СРСР імені 60-річчя l\алитянське рем підприємство Радгосп-комбінат «Калитянський» «Авангард,. Дсржплсмзавод «Плосківський:> Броварський ППР імені

Обсяг робіТ та їх вар· тlсть вказуються в дого­ вірних умовах. У перспек­ ро(jотИ

продажу

80 85 85 80 70 60 80 80 55 55 80

«БоБРИЦЬКИЙ:t «ВеликодимеРСЬКИЙ:t "Гоголівський»

«Пухівський,.

УкрНДІНТІ,

11:І

t:=

36, 13

'~"

ж·:::

~.~

вулиця

ЦІ-

6

..'"

т" _:1'

ГОСПОJlаРОfl&

280000,

жем.

ківський

по

металобрухту станом на 1.УIІ.89 р. (в тоннах)

«Жердівський,.

-

ти­

будинків на суму 60 ти­ сяч карбованців. Далі на

«За ворицькиЙ,. «Заплавний,. «Зоря»

тиві

ро­

260

сяч карбованців. Однак на сьогоднІ зроблено ли­

з

адресами.

но­

ся «БОЛЬОЕі точки>) колек­

проводимо

вносити

послуги,

обов'язково вказаним номером документації на­ правляти

тис·

Ми укладаємо дого­ вори по будь-Я-ІЮМУ З на­ прям·ів:

за

в

пропаганди.

ління,

зо­

розраховува­

витрачати

Назва

Замовлеиня

ав­

явлення ділових яностей, перев'ЇрЯЄМО здібності до розв'язання задач управ·

цевої

в міс­

по­

Хмельннцькнй ЦНТІ. на 1 карбованець копІйок.

·ліс.

в.иробництвом.

-

всі

бов' язання, передбачені договором по найму нвар­

тися

комІсія

представників

симо

но

прила­

Коннурсна складі

ють

своєчасно

технічні

ди.

участь

квартплату і

справ­

праці.

Адреса: Хмельницький, Дзержинського,

пристрою зміні

умови

Документація

ються

дії

грунтується ку

готовлеННі,

101-122_

диска.

балона. між спа­

повітряного

всі

ма­

бути

ІНФОРМАЦІЯ

ліпшує

маномет­

Установлюється

ра,

ними

року.

тири,

режиму,

постійно

ні дитячІ, спортивні та 1н­ ші майданчики. МешканЦі будинку ма­

Пристрій простий У ви­

машин.

організувати

маши­

88-

Адреса: 266000, Ров­ но, вул. Замкова, 22-А, Ровенський ЦНТІ. Ціна88 копІйок.

<:амохідннх

ня

елентронно­

.N9

143-117.

ституті (м. Кам'янецьПодільський Хмельницької обл.), впроваджений в спеціалізованому АТП «Хмельницький агро­ промтранс» (с. Войтовці Хмельницької обл.). При­ значений длн підвищен­ ня прохідностІ автомобі­ лів та

ють

нені

Пристрій

як

обчислювальних

зйомни­

поліпшити

умови праці, підвищити її продуктивність.

вертикальне'

про­

персональних

колінчастого

Впровадження ка

поло­

забезпе'І€НIRЯ на

та

із

під­

Габаритні розміриміліметрів.

ва­

який знаходиться

піДШИПНИRа

випресовує

шипник

желя, спеціальних гайок, ударника і штока. Для знімання

притиску-

до

ре­

робіт.

Складається із осі,

паспортного

тарного

винонувати

утримання>),

правил пожежної безпеки,

рія повинна бути благо­ устроєною. Тобто, озеле­ відремонтова­

пре­

звання

повинно не менше 70 про­ центів квартир перебува­ ти у відмінному і добро­ му стані. У ньому не по­ винно бути відхилень від

сьності,

двори,

який

високе

«зразкового

терито­

Реnлі"а

Розроблено і впровад­ жено на СТО вантажних автомобілів (м. Ровно). Призначений для зніман­

І

економікИ права

88-

,N'q

Зйомник

кандидат

грамного

необ­

виробу.

на

ців.

ка

промислової соціології до

яність

Документація

мм); другі на прес зусиллям 40 тс; треті .-

на

забезпечивши

домий

вІД знвдань психології І

затрата­

145-117.

ми,

говорить провідний науно­ ВИй співробlТнин [(еитру,

широка:

невеликими

зусилля

(технологічне

нах.

цlологlЧіНОЇ

з

ємств та y-стаіНОВ. Темати­ досліджень

диск

тс.

ДОПОМО>КУТЬ ПСИХОЛОГИ рено в кількох містах рес­

ведений

хідну

Принцип

автомобіля

дозволяє

ва

томобіля.

Призначений для виготов,

оснащення

пробивання отвору диска. Перші установлюються на прес зусиллям 160

документа­

\ГАЗ-53А.

комплек­

зчеплення автомобіля в умовах автопідприємст­

штампи

складання

зчеплення,

ція на оснащення засоба­ ми розІгріву різних ма­ рок автобуСіВ І автомобі­

лів

О

ТС). Вповадження

та

маточини дис-

тається

в

В

виготовляти

і пазів

ект».

а

Т

кон

ДокументацІя складається Із 2-х альбомів. один з яких-сам «Про­

Комплект осващеВВ1І Розроблено

И

женнІ. установлюється у внутрішню порожнину ко­ лінчастого валу. Шд дією сили ваги важіль ПО\lер-

шлангом

теплового

Н

У будинку, тендує

представників

стандартам.

Прибудинкова

будинновий

ганізація номітет.

елементи їх

фасадів по оформленню і забарвленню відповіда­ ють паспорту, а довідко­ во - інформаційні покаж­

49,8

для

другому

Документація

Б

критерії їх оцін­

ративів, ноли

ГАЗ-53. У комплект входять штампи для пробивки ві­ ка

конструктор­

МАЗ-504В, ПАЗ-672, ЛіАЗ-677.

о

ж

ки? Це добрий чи за­ довільний стан державно­ го житла і будівель жит­ лово - будівельних коопе­

J(олективі.

чики

А

трудівників.

Наше завдання вияви­ ТИ будинки, гідні звання «Будинок зразкового

• н

броварчани

святкуватимуть

Птахорадгосп «Сем иполківський» Держплемптахозавод «Рудня» Облплемоб' єднання Ремонтно-тра нспортне підприємство

«П ридесня нський" Райагропостач Всього

по

раііону

32 75 2092

2040

1,5 1,3 3,6 7,7

3

1,7

І

4,6 95.9

53,2

35,1 14

466


-+- 4 ,о е 0.10'

нове

сторІнка. О 100.0.0.0.10100. 10 О 10 10 О. 10 10 ' . О 10 10 1010 О, О. О 100.00.101010 01 '100"

0.' 01000100.0.0."

життя менник

зумів

головну

-

че

сталося не

немину­

повІрив

спалахували пІсля смерті. не стихають нині.

нІхто.

А повІривши, змиритися не зміг, та й як змири­ тися,

тя

якщо

раптом

пішла

Досі

людина,

більше?

чиє

ім'я, чия посмІшка невІд­

можемо

-

го

матерІал життя

простих

жорстокІшою

вого

шляху.

архІви. зу

зує

му,

прига­

вдивляння

нам

творця

БІльшІй

повноті.

тільки

дедалІ

багато

глибше

критики ти

часу.

змогли

по

та

щоб

що вирували Життя і ще

за його палкlше

але

живо­

-

актор, у яко· суХІ «шукши,

у

чомусь.

непу·

вІдверто

МІльйони людей лювала «Налина

твор­

суперечки,

всьому

а й здатну на жорсткий І палкий порив солдата з кінофільму «Вони воювалн за Нать, кlвщину»? ..

чість, а БІографи вивІри­ ти параr.1:етри особистостІ художника,

робить

душу,

широку.

розклас­

поличках

замика­

не

пристрасну.

тьову

розкриває його задуми. у тому числі нереалізовані. Так, минуло вже до·

сить

себе,

нівські ,) зморшки біля куточкІв рота І уваЖJiИХ очей видають натуру не

в

пока­

в

зваиих

..

Чи го легкі.

І це вІрно. Щоу.а­

таке

на

спІвчуває

життє­

зазирнути

задуми.

Пригада­

не

логіка -- ще раз, вже володІючи подарованим часом масштабом. осяг­ нути поглядом творчий

його

так

страждання

ється

художника.

го-

для яко­

людей?

і, Мабуть, є в цьому своя

епізоди

шуть

мІкроскопу, чия просто­ та мудрість, чиє

заведено­

дати

ми

.на». .

І тут уже

схви­ черво­

зовсІм не

визначиш. хто вІнкий різний І завжди

кий

тата­ однако·

упізнанний,

вий

у своїй внутрішній на-

ту

про

нереалізоваНІ

шкодують

розкиданІсть,

про

реаль­

ну широту його характе­ ру. що не дала йому змо­ ги

зосередитись

мусь

одному,

на

чо­

присвятити

себе служінню .однІй «центровій» справІ. Ма­ буть, в усьому цьому є своя правда. Були й жи­ тейські обставини, і по­ БУТОвІ проблеми, сло­ вом, те, що заважає всім, у тому числІ й художни­ ку

Думаю. навІть

оповитих

проте.

якщо

припустити,

що

ВІдомІ

межах

не

зосере­

дився б на одному. все одно, як його улюблено­ го Стеньку РаЗІна, тягло б Шукшина з наїждже­ колії на вІльну во· «на простор речной

...

про

жінку-вахтера

карні.

тя до

в

лі­

-

узнала свого

Ім·я

сина

._-

коли

ще і

мить земля

одного

А саме це життя джерело долІ його героїв.

І

взуття,

складач

взуття:

-

2

ро­

харчуванням, їм виплачується стипендія в розмірі 30 карбованців; на базі 10 класів забезпечуються безплатним харчуванням і стипендією в розмірі 70 карбованців. Для вступу на навчання необхідно подати на ім'я директора такі документи:

яка отруювала жит­

ЮРІЙ

затяжчик

Особи, зараховані на навчання в училище на базі 8 класів. забезпечуються безплатним

жити.

І освячувати наше життя доброю і мудрою посмІшкою Василя Мака· ровича Шукшина.

стражденним. Задовго часів перебудови пись-

мо­

підви­

міста-героя

Строк навчання: на базі 8 класів ки, на базі 10 класів І рік.

людини.

жити

жіноче

користуватиметься

сів.

творця.

МІж цими крапками життя

високоякісне

що

заготівельник верху взуття. На навчання приймаються юнаки і дівча­ та, які проживають в Києві та Київській об­ ласті. віком від 15 років з освітою 8-10 кла­

свІчадо. поет на знак все­ народної скорботи.. Але

Ім

Досі не зможу забути нарис Шукшина. опублі­ кований в «Литгазете" .

І є,

Я почав свої нотатки з сумної дати. Примусив себе згадати про неї, бо нІяк не пов'язати небуття з тим; хто поруч. Свя­ щенне море Байкал пропонував завІсити. як

мить

взуття,

Києва. Об'єднання працює на госпрозрахунку. Середня заробітна плата становить 245 кар­ боваf/ців. Середнє професійно-технічне училище .Ni 47, яке роозташоване на території _об'єднання (Київ-50, вул. Пимоненка, 13, тел, 279-09-39), готує кваліфікованих взуттєвиків за спе­ ціальностями: розкрійник взуттєвого виробництва:

змІн.

світла

«КОНЧЕРИНО-КАГО­

щеннм попитом у киян та гостей

мабуть те, на чому три­ мається наша надІя. Дже­ рело сили. Запорука

І

фірма

вироблятиме

дельне

змири­

не втрачена до кІнця,

lталійська

ЛО» на. масиві Троєщина починає будівни­ цтво взуттєвої фабрики. Вона буде одним з підприємств Київського торговельно-промислового взуттєвого об'єднання «СЛАВУТИЧ:., яка

тися з безвихідністю, ба­ гато· в чому загублена та

народження,

ВОЛНЬІ»

І

Достоєв­

можливого,

....

І IJlI вас, юнаки та Аівчатв!

Ця властивІсть-запекле небажання замкнутися в

є

ної .'Ію.

дрІМотою

слова

він

одно

на­

ського про всесвітню чуй­ ність російської людини.

шлях його був би рівним. все

всІх

застою.

він

ємо хоча б його чудових стариків. чия спокійна І бентежна духовна сиЛft­ зіркlше вІд будь-якого

Актор і режисер. Письменник. Людина на ймення Василь Шукшин. у днІ сумних і радІс­

шлях

хто

Пнсьменник,

,ловний

ривні у нашій свідомостІ від того, що прийнято називати образом росІй­ ської людини.

них ювілеїв

не

визначитися,

з жит­

нас.

д1йностl Шукшин ... СпогадІв про нього за ці роки опублІковано ба­ гато. ДРУЗІ, колеги пи­

його і по­

побачити

причину

1989 POI()l

t 10 О. О 10 10 О 0.00 О 'Ь' 0.000 .0000 о о t 10 ОО. t 10 О t 00.010 О О 10 10 .01000 ' . О. 0." о,.,,..

ших бід -- змертвІння душІ. Не чинушІ про­ стої людини. І не тільки показати, а й сколихнути

ПОСМІШКА ШУКШИНА Ноли

28 ЛИПНЯ

О. О 0.0.0 ••• О ооttее. OOOOO~ о 010'.' О О. О. О, 0..00 О О О' О ОАе.,.",."

МЕ3ЕНКО. письменнm<.

Заяву. Паспорт або свідоцтво про народжен-

1. 2.

ня,

Документ про освіту. Характеристику з школи. 5. Довідку з місця проживання. 6. Довідки з місця роботи батьків. 7. Медичну довідку (форма 086У). S. Шість фотокарток розміром 3 х 4 см. Початок занять з І вересня. Приймальна комісія праює щоденно з 9.00 до 20.00, по неділях з 9.00 до 15.00. Юнаки і дівчата! Якщо ви вирішили стати спеціалістами взуттєвого виробництва, а піс­

3. 4.

Срібні медалі­ вихованцям "Чемпіона" У розпалі піонерське лІто. Але й під час канІ­ кул

не

стихають

спортив­

ні баталії.

Ось і нещодавно закін­

і броварчани. Вихованці підліткового спортклубу «ЧемпІон» деревообробного комбінату Сергій Бон­ дар та Ірина Швед (тре-

чилася особиста першість НиУвщини з шахів. Фі­ нальний турнір зібрав у м. Борисполі кращих ша­ хістів області.

нер

у наполегливій шести­ денній боротьбІ визначи­ лися чемпІони. Ними ста-' ли ВІталій Нириченко та Світлана Гусєва з Білої

чила третій клас школи М 9. Нових перемог вам, юні!

Церкви.

А. М.

Степанець)

за­

воювали срібні медалі. До речі,

Ірина

шим

призером

є

гань.

Щойно

вона

О. голова

Вдало виступилн

наймолодтаких

ля закінчення училища випробувати свої си­ ли й вміння на найсучаснішому високопро­

зма­

закін­

дуктивному обладнанні об'єднання «Сла­ вутич» та СПТУ-47 вже сьогодні чекають вас. Кваліфіковані сшщіалісти познайомлять вас з вибраною спеціальністю, проведуть по це­ хах підприємства, познайомлять з історією об'єднання й училища.

ЧИГИРИН,

міського

спорт­

комітету.

До 'училища ви зможете доїхати тролейбу­ сами М!!М!! 16, 18 з I1лощі Жовтневоі револю­ ції та трамваями М!!М 9, 13, 15 від центра.ІЬ­ ного залізничного вокзалу до зупинки «Пол­

з водою не жартують Чи ие найкраще відпо­ чивати влітку біля води?

ребування

Це приємно

на

І

корисно.

Перебування на

воді зміц­

нює

нервову

систему,

за­

гартовує організм. Тому влІтку береги річок при­ ваблюють

дей,

і

на

ті можуть подати допомо­ гу товаришу. який потра­ біду

водІ,

рІзних

І

во~ймищах

}{иівськоУ

області

за

шІсть мІсяців цього року втопилися

40

чоловІк

догляд гічні

батьків.

випадки

по

пана Разіна,

Футбольнl

на

рятування

водах.

"ТАВРІЯ"

ЛЕЛЕКИ? даТtькнІІ tTaTHCTHK навІв IражаlOчl цнфрн. АкІ свlАчать. що в о.нlІІ 3 мlсцевостеіі краТ­ ·нн тІсно П08'Азанl мІж собою

сНова я

жнзнь.

-

орган

KIJI~lIlcTL

JlЄJlечнх

гиl3А

І

KI .. ~·

кість иовонаРО,ll.жених: Ае бl .. ь­ ше гнlЗА, там бl .... wе 3· .... А·

Єт"с"

немов""т,

Невже

А

спраВАI JlеJlеllН BIAn081,11.aJlbHI ПОА8У Н080го покоnlння JlюдеА? за

БРОВ31>СКUГU

rUI>OACKOf"

І{омитетз Ко .... унистичесКой партин УкраИНhI. город· екого и раllониого Советов народнЬІХ депутат,," Ки"н еко!! области. (На украинскuм ЯЗblкеl.

Редактор А. волоШIІНЕIІКО. Газета ВblХОАИТ с 17 аПI,еля 1937 "'Да. Дии Вblхода: RТ"РНИК. СI'('.1.3. ІІЯТНИJt3. ,·уббота.

-

головного

під-

приємства виробничого об'єднання «АвтоЗАЗ» зійшов тримільйонний автомобіль. ЮвІлейна

машина'

ставляє

«Таврія»

третє

~Іікролітражок

АДРЕСА Т~J1~фОНИ:

пред­

покоління

типу

PEД~KЦH:

М.

Семинога.

3 НОМЕРОМ 3000000

:3АПОРIЖЖЯ. 3 І<ОН­ вейєра автозаводу « Но­ мунар,)

ПРИ ЧОМУ ТУТ

спадкоємцІ ... Фото

райміськради

товариства

роботу

~За-

пор()жець,~. Вона НяєтьсЯ вІд своїх редниць

тим,

що

редньо-привЬдним

відріз­ попе­ є

до

ста

машин

І

Педагогічни!! колекТив Бровврської міської сереАИ"ОЇ школи но 7 висловлюе щире сПівчуття вчительці ПідroриlА М. Т. та секретарю Школн ГородНіА Л. Т. 3 привоАу перед· часної

смерті чоловіка та батька ГОРОД нього Вас....

Коnектнв інфекЦІ!!НОГО медсеСТРІ КРИВОРЧУК смерТі

П

КРНВОРЧ)l,І(А

ВИСJlОВЛI04! співчуття З приводу раптової

• Григор ІІІ

АНАр1А08нча.

еконо­ КУПЛЮ

Броварах.

або тнмчасо!lO TeJl ..5·31.26,

наАму

ОАмо,двокімнатну

кваРТІІру

в

на до­

бу.

(РАТАУ).

ЗаСТУПНllk peдaKTOp~ В. ТУГЛУК.

255020, КиївС'kка область, м. Бровари, вул. Київська, 154.

4·03-76; заступнн"а реАаllтора. IIAAIJlY партlАного JkИТТІ - 4-04-81; 81"П08ідаJl~НОГО секретаРА. 1I,I(,II.IJlY (1"~CbKOГO ГОСПОАаРСТ8. 4-23-26; .Іцl .. у ПРОІоІIІ,аоаостl і соuі~"ьних пнтань . 4-02-92: .IААIJlУ лнстlв І .. аСОlОТ робо,н 4-04-81; .Іцl .. )' ра,l(lо­ Інфо" ... ulї iH3-91. "иї'''· ...' ( ) f l )

Па ... О8Ича.

віАділеиня Ользі Іллівні

чоловіка

пе­

мІчним автомоБІлем. Ви­ пуск новоУ моделі доведено

7.

Коnеги По профеСії ВИСЛовЛюють щире сПІвчуття Город. ньому Василю Васильовичу з приводу тяжкої втрати раптової смерті lІого батька городнього 8аСИ"А hаВJlОВllча.

тра­

нашо­

В. СИВЕЦЬ, методист

постійну

водії на автомашини МАЗ. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Сте­

до­

му району за цей· же період загинули на водІ 5 чоловІк.

...

Але вода не жартує з тими. хто не вмІє плава-

Є

І

на

потрібні: муляри 4-6 розрядів, газоелектрозварники 4-6 розрядів.

ось

МіСЯЦІв до шести рокІв. ДІти загннули через не-

чувають себе впевнено, спокійно. при необхІднос­

у

на

--------------------------------

Кооперативу «Мега»

пе­

водІ

не приховує небезпекн для тих, хто добре вмІє плавати. Такі люди по­

пив

правила

рослих І 18 дІтей, 13 дІ­ тей - - вІком вІд дев'яти

дітей.

Перебування

порушує

лю·

багатьох

зокрема

ти,

тавська».

PI'A&KTopa -

О(\.'1;Н"tЩГf) Уl11)3RліlifНt у сп"знах 8И,ll..аl:lНИЦТП, ПOJlіrрафїі і КНЬ*КОВОЇ A;lI'~"3 ;t!'Y~'I'H;: K"ї.,·~~~ <>4.. "Т!., М, БI'Q"арl', ЗУІ!. Київська. 154.

ТQргіllЛі.

Інд.екс

61285.

дРУк офсеТНIІА. обсяг І АРУкованнІ!

аркуШ.·

Тнраж

16.298

примірникіВ.

Замовлення

Н. оЮ14.

#119 1989  
#119 1989  
Advertisement