Page 1

Рік видання ХХІІІ.

Пролетарі всіх кра1н, єднайтеся!

На

ВVДІВНИК

26

партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської обпастІ

І

f

цюють

над

ди,

життя

ве:шчних

рі іх діяльно.rті.

.1очний пункт

місць

Одне з про-

в цьо,:му нале-

організації тор-

:Ма.буть,

непо-

гівJі в місті і на селі. Однак елі;~ ві;~значити, що в кооперативних закладах нашого району є ще дуже бага-

тр·ібний він і в міськСТ. Чи не краще органі3увати доставку товарів безпосере;~ньо з бази райспоживспілки в магазини?

свідчить

і зловживань,

~

в першу чер·rу той

Фа-кт, що протяrо'ІІ восьми мі-

Б.Ладні витрати.

спілка не викощ·ютh

знизяться на­

плану варі-в з о.бласних і респубді­

1

· ·

газині ~:ожна будо придбати ті.1 ь 1ш бі:шИ х.1 іб, а у ве-ресні торгуюп, вик.1ючно чорним. С'nробуііте діrтати в господарпкому магазині бі.1у мас.1яну і сухі фарби, модоту крейду, гвіздки та рЯ,\ інших товарів. Не :~і'Ста·нете! А час не жде. ПJ}охо:дять ремонтні роботи в

с.'Іід ві,'\Кладати в довгий ящик, їх потрібно вивчати і nереТІІорювати в життя, як це р(}б­ лять го·голівчани. Виnа;~ок не­ виконання плану вони негаИно обговори.1и на засімнні правлітщ намітили конкре·тні заходи· до поліпшення обслу­ жування трудящих. І, як на-елі­

колгоспах

док

і радгослах,

ремон-

тують свої будівлі сот·ні робітників і КО.'ІГОШНИКіВ, але за потрібним товаром доводиться

-

організації рай­

іхати ім в Київ, Вори•сn~ь та

споживспілки

І. Гух.зь) необхідно ще раз по­ діловому обговоJ}ити недодіки, що мають мі·сце в торгівлі,

с·rвах

харч•уван-

розр·обити заходи .до їх усунен­

ня. Вибір страв обмежений, якість їх ще поки що низька. Серед працівників торгівлі

ня, мобілІзувати весь колек­ тив працівників на успішне 'j!Иконання основн&о завдан1ня: повнkтю задовольни-ти всезро­ стаючі потреби трудящих.

грома.;~ського

неза.довільно органі;10вано ;~іfrове соціалісти•mе зма.гання,

___ _

_

(секретаР

...... ........................._...........

............. ..................................

... ... . . ..... .

Перебування М. С. Хрущова в Нью-йорку 26

вересня видний америка:н­

ський .Громадський

діяч і nро­

Організації висшУвив

мисловець Сайрус Ітон вдаштував сприяють сніданок М'іністрів В готелі

сніданок,

країнам і народам, про загальне

ро спинився на історії народно­ водкщшну діядьність на Кубі. визвольної боротьби кубине.ь·кого Ще тривожніши·м є 'ra обстави.на,

Націй,

ряд nропозицій, які кращому досЯгненню

громадські

СаЙJрус Ітон теnло вітав М. С. і

присвячену

виголосив nоліпшенню

вересня ністрів СРСР

26

промову, радян­

rько-американ·ських відносин, вміцн~нню миру в усьо~іу світі.

ратський на:~іт на Гавану. Після того, як на.1ьоти :іакінчили:сь, сказав да.іІі Кастро, почадась екон.омічна агресія. Ми хоті.1и розширити rвІJю зовнішню торrів.1ю,

ІОЛІ з nрезиденто~І ресщб.11Ки.

Ра,Іянським

Наприкінці

свого

У nромові-ві;щовіді тов. :м. С.

Союзом,

виrт}·пу СРСР куnує у нас

Новотний заявив, що і в май-

*** Го.1ова

Ради МіМ. С. Хрущов у

Іщії Дж. Неру. Зустріч, на якій присутні

міністр

за

намага:ються

розпа.'Іити

ко·нтрре­

це кубин-еького народу. Вона бу­ .1а нав'язана нам силою і тепер уря;~ Куби серйозно розгдядає питання, щоб відnІ)Відно до між­ народного права америка'Нські

Я·КИ~І геть з Гуантанамо.

мі.1ьйон тонн

1

цу1:ру на рік і нцає

Потім Кастро слинивел на пи·

нам певну таннях

міжнародиосо

стан~вища.

кількість необхідних нам товарів.

Глава кубинської де.1егації па~І­

ху прогресу і ~шру, лідтримува-

Кастр·о заявив ;~а.1і, що кубинський народ чекав від наради

ти,Іе будь-яку ініціативу і будь-

а~Іериканських

ко підтримав радянські nролозиції про загальне і повне роз­ аброєння. Він підкреелив також

держав

у

Коста-

Віримо: розум переможе

Я ХОЧУ МИРУ За вікном осін·ні зорі і n.розо:Ра нічна тиша. Л с.1ухаю останні ві-

На зборах, мітингах, які про- Кодгоtпники сідьгоспаІ"тілі імені ходять на підnриєм·ствах, в коJ- Кадініна, с. Літки, о;~ностайно

сті і хвилююсь ... Адл:е там, за госпах і радгоспах району, тру-

закордон­

них справ СРСР А. А. Громико і ХруЩ()В палко по;дя·кував Сайрусу генеральний секретар .М3С Індії Ітону за теплі слова, рооповів С. Датт, пройшла в ;~ружніИ ат­ ПJ)О ПРООІОЗ!.fЦЇЇ радянської деле­ м.осфері. (ТАРС). гації на Генеральні-й Аса:Чбдеі

схвалюючи пропозиції Радянсько­

океаном, під чужим небом, дале- дящі од·н(}стайно ехвадюють ви- го уряду на Асамблеї, ·вирі­ ко від рідної землі бореться за ступ тояариша М. С. Хрущова на шили до 43-х роковин ВедИК()ГО найсвятіші ідеали людства доро- XV се-сії Генерадьн~ї Асамблеї Жовтня вико.нати річне завдан•ня гий Микита Сергійович Хрущов. Організації Об'єднаних Наді·Й в по продажу державі продуктів

f хоч важко роооивати

крижані Нью-Йорку,

скеді хо.'Іодної війни, відст(}Іювати .\ЛЯ народів усього світу радість мирного життя, я впевнени.й, що рано чи пізно правда восторжествує, :~юди шлигнуться в єдиному- братерськом•у пориві до СОНЦЯ і весни, перекують м.ечі на орала. ... Л дивлюсь на ліжко. Розме-

зо•бов'язуються

ще тваринництва, зокрема

краще працювати і достроково виконати зо·бов'язання другого року семИ])ічки. БагатолюдниИ мітинг відбувся на заводі холодидьнпків. Робітники та інженерно-технічні працівНИ•КИ н. Дикун, КругЛЯ'К, М'. Нарижний в своїх ви'Ступах одностайно вітали пропозиції то-

r.

продати

до;~атково 30 тонн молока. ~ В постанові загадьних зборів працівників артілі «Промлозо· древ», пише секретар парторrані­ зації 3. Ма:рковсьхий, зазначено: - Ознайомивши·сь з висту:пом Микити Сергійовича Хрущова .на ХУ сесії Генерадь!!оЇ Асамблеї ООН, ми ві;~ усього серця схва­

тавши ручки, розтудивши губки, вариша Хрущова про заrадьне і дюємо •мир.олюбну політику Кому­

міцно сnить сино·к. І хочеться повне роззброєння, діквідацію- ко- ністичної партії і РадянськІJго йо~Іу ска·зати: «Спи, :мій хоро- іІоніалізму. В 0,1ностаііно прийня- уряду, Особливо вдячні ми 'І'ова­ ши.й, і не бі-йся, що твій сон ло-І тій резолюції

тривожать гармати і бомби, &ці твої щічки

що

с.кривавлять ра-

ни. На сторожі твого щастя

-

схвалив

мудру

колектив

полі·тиrку

заводу

ми, вчорашні сод.дати; твій сон і виконати

річний

20

рпшу Хрущову, Я•КИЙ, не шкоду­

Радян- ючи сил своїх, викриває чорні за­

сь.кого уряду і Ко·~Іуністично.ї пар-

тії, зобов'язався до

дУ·МИ підпалювачів

нової війни,

груд~я гаряче відстоює інтереси колоні­

виробничий альних наро•;~ів. Віримо:

розум

план, пона;~ завдання виготовити !ПереМ(}Же. Наш ко;Jектив став на продукції на 1 мідьИон 200 ти- тру;~ову вахту МИ!РУ і на честь сяч карбованців. 43-ї ~рі-чниці Велик(}Ї Ж(}втневої Відбулися міти·нrи на ВІДДІЛ- соціалістичної революції ви·конав

склепіння. За твоє майбу·тнє, за. ках рцгоспів «Бобрицький», ·достроково виробниче за-вдання спокій нашого наро·ду, не шкоду- <<Зоря» та інших. Робітники да- трьох кварталів. До 20 жовтня ючи сид і здоров'я, там, в ООН, ди с.'Іово достро1юво завершити буде завершено п.1ан десятоrо

бореться

пр.оста

і

скромна

ра- весь ·компле·кс

свош реаи:денції в Нью-Иорку дянсь•ка людина Микита зу·стрівся з прем'єр-мінісіром Сергійович Хрущов. Ти виростеш були

які подвизаються на ній, всідяко

організували пі- Ба~за Гуа·нтанамо націлена в сер-

рення rру·бістю безта·ктністю а~Іериканських в.1 астей, які вияви.:шся в то:ч. що місцева позіція не допуrтила на аеродром ~авіть по·сда ~е·хос.lоваччи.ни в

долю бережуть поборники МИ])у, на честь Голови Ра;~и угоди про за.галt.не і повне роз­ по·слаІНЦі нашої Краіни Рад. І, як СРСР М. С. Хр}-щова. аброоння. би не біснував·ся ворог, народи Сніданок пройшов )" теп.:Іій, світу знайдуть йому надlИ·Не «Вілтмор», де прохо.цин зібрались представники дружній о'бстановці.

ділових кіл, вчені, діячі США і Кана.ди. Хрущова

Об'єднаних

вони збу­

j

план серпня виконано

інші міста, витрачаючи на це час. Не все гара;ц і в підприєм-

Гон;~урасу,

якиіі захід, що сприяють розвит- Ріці захисту від економічної arpe- невідк.1адну .необхідність розв'я­ кові політики ми·рно~о епівісну- сії США. Проте ця ор-ганізація Ізання питання про представницт­ вання та забезпеченню }!Їцного замість цьurо виступи.1а з обви- во в ООН Китайської Народної миру в усьому світі. нуваченнями проти Ра;ІЯН·ськогп. Республіtш. (ТАРС).

на 112 процентів. Так повин­ НО бути і В іІІШИХ ССТ. Партійній

оо.'!ежить

ськоі революції Фідель KacтptJ. У .своему виступі Фідедь Каст­

Чехословацька СоціаІ бутньому лістич·на Республіка піде по шдя-

баз, т;н; і в селах дуже погапо ор- для розширення тор·говельної сітки в районі. гашзовано торг1в.1Ю хтоом, у серпні в rпеціалізованоМ'У маЦі та інші пропозиції н~

l ·

у·сіх його формах.

Хрущовим пропО'зиції про нада.ння незалежності колоніальним

І А.

Виві:~ьне-них

} товарообороту. Лк в Броварах, канських постачальних ~

пропозицій Радянського УРядУ про загальне і повне роазбро<Єнпя та про лік­

:ш~. коли приQу.'Іа деJ~rа~Ія на І піщисали то[}гове:~ьний договір з військово-морські си.1и забра.1ися

} · rяців нинішньО<rо року спо- людей моіІ:на викори-с.тати для ~ жІrвчі товариства і райспол;ив- О<р,ганізації кращого завозу то­ ~

про свою під·rримку

А. Новотний висловив своє обу- рові плантації,

товарів. Таку

то се.])йо·зних недо:~іків. Про це Менше буде усушок, УТР'У·сок

~

вотІюму. Иого поява на триобуні

Де.'Іегація Народної Реслубді;ки Адбанії, сказав .М. Шеху, заявляє

що амери·канці бом.бардува:ІИ К)·бу? Радянський Сою·з не нападав на Кубу! ~'ряд і ·народи Куби, nродовжу­ вав Кастро, серйозно ·стривожені аrресивни~ курс()М США щодо нашої країни. На остj}ові Сісне в Карібському ~Іорі, який

А. Новотний засудив нечуване народу, розповів про заходи, яких продовжував прем'єр-міністр Ку­ уряд Куби, би, що на нашому о·строві пере­ рішення пяду Сполучених Шта­ вжив революційний тів Америки, на підставі якого щоб по;Jегшити становище насе- буває воєнно-морська база США в Гуанта~намо. Наявність на ку­ оuмеа;ено пересуванн·я Го.1ОВИ Ра­ .1ення. Потім глава кубинської де.1е- бинеькій території цієї а~Іерика·н­ .1И Міністрів СРСР М. С. Хрущова контрревмюційну ськоі воєнної ба~зи може зробити і деяких інших державних діячів гації ви.крив ядерної війни, навіть у ·самому Нью-Йорку, де дія.1ьність, яІо· проводять Сполу- Кубу л:е1)твою Амери- ро·зв'язаноі а~ериканською вояч­ розташована годовна ре.зиденція чені Штати що;~о І\уби. канські літаки, с"казав він, ски- чи·ною. М'и перебуваємо в траrі'Ч­ Організації Об'єднаних Націй. ,lали запалюва.1ьні бамби на цук- ном}- становищі, заявив Кастро.

ж ;~умку в свій час висдови­

ли ;щмерчани.

дентові Чехасловацької Соціадіс­ тичної Респубдіки Антоніну Но­

і повне .р.оззброєння.

розтрати.

Від покупців, nрацівників п~ридавка на,lХІ}ДИТЬ ба.гато цінних пропозицій, 't'Прямова­ них на поліпшення торгівлі. Так, зокре.ма, група. продавців Гого.'ІіВСЬКf!ГО сет пропонує .1ікві,1увати місцевий перева-

жить чіткій

~

вання,

г:~аві прези­

який очо.'Іює кубинську дедега­ кий С!Уюз за те,

цію.

~· своему вист)·nі А. Новотний Зустрін}·тий бурх.1ивюш оп.1ес- дували потУі!Ш}' ра;~і(}станцію, підтримав висунуті на сесії гаа- ками більшості делеrащи, на що веде передачі на Ку­ вою Радянського 'УРяд}' М. С. трибуну виходwrь герой кубин­ бу. Вороги кубиН('Ького народу;

зло:віІ:и-

ХХІ з'ї;цу КПРС. Все це вима.гає від партійних, ра,1янrьJ.<их, грома,1сJ,ких, профспідкових, кооnеративних ор.ганізацій значно nоділшити свою _роботу, добитися того, щоб турбота про дюдину стала в центві;щих

І

накреслень

допускають

надається

шr.

с.'Іабо постав.1ена виховна ро­ бота, недостатні добір і роз­ сталовка кадрів. Це призво­ дить до того, що за прилавка­ ми ма·газинів і ларів появл.я­ ються випадБові, нечес.ні лю­ які

дедеrації голова Ради МіністJ)ів бороть:бі проти агресора. 3 яко­ Народної Ре·спубдіки Албанії го часу о·біцянка дооомО>ги ЖР.рт­ Мех!tІет Шеху і nрем'єр-міністр ві а•rресії є аrреси·вним ак;Gм? Рес.публіки :Ку.ба Фідель Кастро, Лк можна засуджувати Ра.,J,янсь­

зустрічається тривалими оплеска-І в1.·дацію ко.1 оніадьного режиму в

Комуністична партія і Ра;~япсмшй пяд бе·зперервно ;~бають ·про задоволення всезростаючи.х потреб наро,\У. Радянські люди бу;~івники Бомунізмоу - са~Іовіддано прав

На початку лJенарноrо засі.дання ге·нерапьниИ се.кретар ООН д. Хаммаршедьд зробив заяву }" відпові·дь на гостру крити.ку ЙQГО Потім слово

RРАЩЕ ЗАДОВОЛЬНЯТИ ПОТРЕБИ ТРJ"Д,НІЦИХ

.перетвореиням

сі я.

чехосло·вацькоі делегації

29 вересня 1960 року.* Ціна 15 коп.

***

Союзу.· В Коста-Ріці засуди.'Іи Ра­ На денному засіданні сесії Ге­ дянський Соооз за те, що він обі­ нерадьноі Асамблеї ООН 26 ве­ цяв в разі нападу на кубинський ресня вистуnи;Jи гдава албанської народ подати йому д&помогу в

діяльності щодо Конго.

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

Четвер,

вересня на засідан.ні сесії

Генерадьної Асамб.1еї ООН трива.1а загальна по:~ітична диску-

IIIYUI31V

.N! 116 (2023) tf

сесії ГевераJІьвоі АеамбJІеі ООН

XV

На металургійному заводі іменІ Ворошилова достроково закінчено будівництво і введено в дію потужну Луганську

ро·ги і кnпись пере;~ ор.1иним ле­ не

раз

згадаєш

це

дороге

комсомольську доменну піч. Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів )'х­ раінськоі РСР гаряче поздоровили будівельників і мета.ІІур­

ім'я ... ».

М. Меnьник, учите.%

Великодимерської

середньої шко:Іи.

ро·Іtіт. І місяця.

НОВА ДОМЕННА ПІЧ

ве.'Іики~І, вий;~еш на сонячні ::Іо­ том

польових

·,

і

rів заводу імені Ворошилова з великою трудовою nеремогою

і побажали їм дальших усnіхів у праці.

-----------


&УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК В СИСТЕМІ ПАРТІЙНОІ ОСВІТИ В постанові

ЦК КПРС «Про І ДЇЙ()ВОГО, творчого виконання nо­

завдання nартій. ноі nроnаІГанди в станови ЦК КПРС nа])Тійною орга­

сучасних умовах» накJ)еслена візацією радго·спу імені Щор.еа, де роз.горнута проr.рама всІЄl nропа- в цьому р{)ці ,ко·жний четвеJ>ТИЙ

гандистськоі

роботи,

ВИ3Н&чено

їі фор1ш і зміст. Особливо зосере:джева тваrа на найrоловнішій

робітник навчається.

Для надаиня ме-тодичної доnо­ моrи щюпагавдистам при ка;бінеті

емадовИ\ П частині ~ nартій- політичної освіти райкому партії .ній <УСВіті. Керуючись цією nncтa~

во'ВОЮ, парторганізаціі

ново-му наВ"Чальному

ство·рено методичну

раЙ{)Н'У в узагальнюватиме

ра;ду,

досвід

яка

·кращих

:році значно nропагандистів і nері()дично об­

збільшили кількість гуртків і ее- народуватиме цей матеріал в nре­ мі,на,рів, набагато зросла і кіль· сі і на стендах. Велику допомогу кість безnартійного активу, що гурткам і семінарам повинні на­ буде вивчати мар.К;систсько-ленін- давати створені при nаІУГорrані­ ську теорію. заціях ·кабінети політичної ·Оевіти

Велика увага .звернута на :під- на громадських асновах. Проте не вищення економічно•і о· світи тру-

всі сеrоретарі парторганізацій, де ці кабі,нети є, зрооуміли їх роль

ДЯЩИХ. В 66 ПОЧа11КОВИХ ГУР'І'КЗ:Х по основах конкретної ~кономіки і завдання, підійшли до спра­ і в 17 циклових лекторіях по ви формально. Тому-то ці заклаеконо.міці

сільсь.коrо господарства

ди ще не всюди

стали центрами

Четвер,

Стрічка тра·нсnортера в безnе· рервному русі. На неі з мундшту­ ка nрес-машини одна за однією виnа~ають цеглини. Іх тут же nідхоплюють і кладуть на стела· жі вагонеток Зінаіда Розумна, Марія Хамбір і старша серед них Юлія Ярко. Хороші дівчата, в роботі сприт· ні, іх рухи розмірені і точні . Кож· на наматаєтьсS[ зняти якнайбіль­ ше пеrлнн, щоб полегшити робо· ту своіх подруг. В результаті щоде~Ше

перевиконання

навчатиметься близьІКо шести ти­

'J>Їlшянні з МИНfУЛИМ роком і кіль- сЯч чоловік і не ІВ усіх селах в кість слухачів в гуртках по вив-

один день можна знайти обладна­

ченню

ні приміщення ·

'11J)Ьох <жладових

частwн

:иарксис'І'СЬ'Ко-ленінськоі тео,рії. До·свід минулиос років nО'КаІЗав,

,дл,я

проведення

занять, райком партії рекомендує проводити

заняття

nочаткових

що там, де nервинні партійні ор- гуртків по вивченню основ еко­

га.нізаціі та їх секретарі ~ерйоз- помічних 3Нань по понеділках, а

но підійшли :до добору nропаган- в"Сіх інших

.цистів, заняття flР()Ходили цікаво,

- по четве1rгах . 1 жовтня nрипадає на суботу,

31Jістовно, за'Вжди тісно пов'язу- а тому обком партії реКj}МеНідУЄ

вались з виконаН1ІЯМ практичних розnочати занятrя в системі пар. перед п 1·д- тійної освіти 3 жовтня. До позавдань, якІ стоять ІJі])ИGмствами,

радгоспами і

кол- чатку новІУГО

навчального року

rс,спаии, До таких :можна віднес- залишились лічені дні. Первинні

ти партійні о·рrапізації заводу парторганізації, їх бюро і в пер­ %олодидьників, райпром:комбінату, my чергу секретарі повинні до1tОJІІ1(}СПУ tм. Сталіна, радгоспу класти ма.ксИ!МуМ зу.силь, щоб по­

«Великодимерський» та РЯ'д ін- чати його організовано і забезоо­

ших . Тут, Я'К nравило, в роботі

семінарів та гуртків

чити проведення занять на внео­

брали ак- кому ідеЙ'н~rполітичному рівні.

тивну участь .керівники цих під-

завідуючий

приємств. І не дивно, що rоспода:Рські

сnраіІи в

них

В. Лемпицький, відділом

nроnа­

rанди і ariтauii райкому КП

"

наоагато

Украіни.

кvа.щі. Заслуrовує уваrи п..:р_и_кл_а._д_ _ __

встигають гонеток

кластн

.

Член обласноrо Товариства для nоширеннІІ nолітичних 1 науко-

вих знань т. Боков прочитав для учасників

семінару

міжнародне становище.

лекцію про

1 аrітацІІ рай-

Про завдання партІАної пропаrанди в новому нав~альномх роц

присутнім розповів завідуючий відділом nроnаrанди кому КП України В. ЛемnицькиА.

.. .. . !fА.1 Бл А

1

.

По Jакінченні семінару працюваJІи секц\1.

о

о

t

. . . . .,. .

•••

для

Крізь відкориті ворота цеху од ­ ну

.1и-сирцю

НАРОДУ

3 перШОО'о жовтня цього року ЗвільнеіШі!І від пода'11Кі•в - це за 3&коном, прийнятим на V ее- давня мрія людей праці. Але в

сіі Верховноі Ради СРСР, приnи- умовах капІЇталізму 'Вона не мо-

няетьея стяrуван·ня nрибуткового же бути здійснена. Це супере. неодруже чить самій природі буржуа:шого nодатку 1 податку на · · · них, о\дКНооtИХ 1 <малосІ:·ме й них С""'ПІ.ЛЬ·С""'а, '" '"' яке гру•юуеться на rроиа~дян _ з робітників і служ- жорстокій експлуатації тру,дящих. · П 01датки в країнах кадіталу бавці:в, які одержують по МІсцю .

одною

викочують

ваrоиет­

при

змінному

ще

гонеток

цеr лою,

яку

Т·ранспортують

у сушиль111 сараї .

І тут на всіх

Любо

-

комсомольці,

nодивитись,

швидко

діють

як

руки

ук .1адальниць

молодь.

ритмічно

і

найкращої

з

комсомолки

Надії

-

уважним,

саме

тут,

мати

гострий

добре

знати

хорошої

На фото: формувальниці Н. Де­ регій і В. Деркач за робо'!'ою . Фото В . Башкатова.

за­

возимо, цегла буде неякісною. На пій

ділянці

Раїса

-·-

старанно

Tonixa.

Із

трудиться

своєю

Ба_бич. У неї не помітиш жодного

роботою

заивого

На доnомогу керівникам гуртків І семІнарів

руху,

все точно

розрах?-

новою

трудовою

говорить

ця

-

посміхаю­

скромна

тру-

літичиНі

економії;

програмі

теоретичноrо

своrо обранця

дenrraтa облас­

-

ної Ра:ди застуnника голови обл­ викоНК(}МУ

Нмалії

МmсаМлівни

ни

сощащстично1

гро·мадСЬ'КО,го

.

законностІ

1

nравопорЯ'дкУ.

Н. М. Воришполець і депутати

сІльради, Щ~ виступали,

навели

приміриііі І РЯд nри•кладІв про ВИК(}Нання на­

казу в. иборці:в по ооільшенню ви­

ДJІЯ вчителів на теr:!у осн.~ви ма- робництва продуктів

рксистсько-ленІнськщ теор11 кому-

нІстичного виховання.

r.

ЛУГОВА,

........................................................................

жава іх неухильно окорочувала. За останні р(}КИ в два з помвиною рази було знижено сільсІжогосІІІодар.ський податок з колгоспників, скорочено .коло платників як П'рибутковоrо, так і пода11Ку на 'Не<цружених, одинаких і ма· йн В лосІм~ · их громадян. результаті цього надходження в бюджет

з.

Якість

буд·

З І жовтня nідприємство nере­ ходить на семигодинний

робочий

день. В зв'язку з ци.м в шла·коблочному цеху вnроваджується

механізована

менту.

Вже

подача

нова

шлаку, це­

внгооовлені

техніка

2-3

траІІоС·

дні вся

nочне діяти .

нашого району.

Т. МнкоJІенко. «Міжколгоспбуд».

-

Това,риський суд села,

говорить

села,

---

пошпшеmю культур·но-побутовоrо

обслуговува'ННЯ населення.

--...

за-ступник

голови

-

суду

·розтлянув ряд сnрав,

-

я· ких самоrО'НоварЇІІmям,

nо11'язана.

із

хуліганськими

вчинками.

ВезуМОВН(), ДООІЮВіJІЬНі дРУЖИ· ни, товарись· кий суд, а також ін­ ші заходи сnрияли зменшенню цих nорушень. Проте вони ще трапляють·ся. Окремі ГРОО4&дяни майже щодня пиячать, бешкету­

·сільського ють вдома. Таке мож.на сказати про А. В. Кондратенка, І. Д. Rо­

І гос~о~арства, благоу.строю

·-----·... ...........-

бібліотекар .

-

nередовий,

ше nроцентів норми. матерjалів відмінна.

В. Довrа, Боришnол~ць. Проінформувавши білЬІШість про ро·боту VII сесії обласної Ра-

соціа-~

семін.ару

цех

за.1іЗО·

Цими днями відбулася сесія' У висТ}1Іах знач•на увага буда Великодимерської сільської Ра:дк. звернута на роль rІЮМадськості в При,сутні з увагою вислухали звіт боротІібі з прав0111орушниками.

марксистсько-

господарств;

колгосn·

ДЕ ПУТ АТ ЗВІТУЄ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ

фії СРСР; історії, фіJІософії, діа· ди, вона докладно зуnинилася на

сільських

Наш

ця

колект11в

лектичному та Історичному мате- ролі сі~ьр.ад в орга•нізаціі ОХ?Ро-:

економіці радянської торгІвлі; по-

майбутніх

р·адує

чись,

кового атеїзму, економіці

для

nортер, бункери. За

nро·дуктивності? - Дуже просто ,

Основи політичних знань. П. Нікіrін. ПоJІітнчна економія. І. А. Кривелов. Ленін про релі· гію. А. І. Ведиwев. Що і де буде nобудовано в семирічці. Н. Н. Разумович. Державний у~;трій. Л Е К Ц І J: ДокапІталістичннА спосіб виробництва, капіталІстнч­ нніі спосіб виробництва. ПРОГРАМИ: по Історії КПРС; по економіці соціалістичних про­ мисJІових nідприємств; економіці будівництва; економічній геогра­

лістичних

коб.1оків

Якщо позаминулої / Так трудиться невеличкий але зміни дала 160 nроцентів норми, напрочуд дружний колектив 'юних то вже вчора у неї було 200. ентузіастів двох ведучих цехів - Як же ви, Надіє, - зали,тує· піJЩІриемсгва, нке вигоІJ"овляє бу­ мо·, - добиваєтесь такої високої дівельні матері· али для колгоспі.в

питання.

основах

Тут, шла·

-

вано . Маиже кожного дня НаІЦІЯ

перемоrою.

До кабінету політичної освіти райкому КП України надійшла нова література: В . І. Ленін. Твори, том 39. П. В. Сталін. Марксизм і нацІо· кальне

знахо­

кач. У другій ЗМіНі -- КОМСОМQЛЬ· ці Лідія Чиж, Андрій Ска.ржевсь· кий. І кожний з цнх юних ен'І'у­ зіастів дає щодня по 150 і біль­

бути

яку

двору

rюдру!'а формувальниця Віра Дер.

сnраву.

глнни,

кінці

диться шлакоб.,ючннй цех . крім основної nродукції

2222.

вальців,

зір,

іншому

це

Це наш трудовий nодарунок 43-й річниці Великого Жовтня . Поруч з Наталією трудиться її

З.апоро·

біля

В

ва­

все

2

-

жець,

що

-

Та·к, 1йк, каже майстер цеху, він же і секретар парторга­

nотрібно

вам,

досягла в npoЇJ.eci роботи .

-

завданні

Ф.

розміщенщ1,м

гордістю каже комсомолка опера· тор Наталія Дереrій. Завдан­ ня по виnобництву блоків вико­ нуємо достроково. На і жовт· ня: nовинні булн виробити ти­ сячі кубометрів бло.ків, а за ста­ ном на 2'0 J!ересня вже дали

цегла.

nідnриємства

Скажу

сnоруд, в\ІГОТОВ.1ЯЮТЬ бетон, цемент.

-

нізації

правильни·м

НИХ

ків, працюють вальці . Тут найвід· nовід.а.1ьніша ділянка роботи комбінування маси, з якої за кілька хвилин буде виготовлятися

-

Перш :;а все робоче місце так, щоб у мене не було З·айвих хо· дінь і непотрібних рухів , а nотім

ною

8 тисяч. А nоруч, за кілька кро·

_ __............_._

............... __.. ............... ........

за

ді.вниця. підбираю

ки , навантажені щойно виготовле­

ділянках

ленінської естетики; основах нау-

Позавчора відбувся семінар nроnаrандист\в, скликаннА раАко· мом КП Украіни.

доnу·

на стелажі ва· тисяч штук цеr­

no 12-13

ріалізму;

Семіпар пропагапдистів

не

норм.

Одн()разово не зменшується у no- році в системі

партійної освіти

відмінно: затримки.

Без особливого наnруження вони

вання

В зв'язку з тим, що 'В цьому

сnравля.ється екає жощноі

-

Адже наші глини мають значний процент дом'ішки піску . Без дода­

безпартійних.

ро ну.

1960

Так трудяться юнаки і дitJчama

буде навчатись 2797 чомвШ, в політичн{)Ї роботи.

тому числі 2536

вересня

29

........................

приблизно полавині нюватиме сплачуваного по.датку, і лише у невелнкОО'о чи,сла виеокоопла,чуваних пращівник~в за.робі'І'на плата, одерж}'Іва·на .на руки, не збільшиться. В ціломУ пркбу'!1Ки ро-

но.нчука.

ІІрИ'Кро,

вка'3У'БаЛИ

депутати

у своіх вистуnах, що в селі є ще шабашники, ях Ф. Ни­ шенко, Г. Лизун, М. ДрМІий. Ні в рцгоспі, ні в будь-якій

іншій

організації ВО'НИ не працюють, а шуокають легкого хліба: оІЦин с:пе­ кулює, д'РУГИЙ підробляв в ін:ци­ ві;Дуальних забудовників і завжбітників і снужбоІщів в ре-зульта- ди пия·чить, а третІ·,й зо,..,.І·... Н"'ВІ. ""''" "

ті помюго скасування податків до

д· о м о, за рахунок чоrо живе, хоч

1966 року зростуть приблиООJо на заююди напідпитку.

з населення з роарахун,ку .на рі,к 74 мільярди карбованців на рік. д ~путат К. Волинко звернув основної роботи заробітну nлату це пре.с, за допомогою ЯкОО'о бур- зменшилиеь на 13 мідьярдів карВсі ці факти, nоряд із скоро- увагу на недостатню атеkтичну до 500 ·ка·р·бо·ванцІ·в на Мl··сяць. у жуа·зна :Держава видавлює з тру- бованців. Припинення . ІВИіПуску ченням .робочого "'.п,ня, широюnr п•р{)пагамду серед населення, ви-

на;ст~ні роки, ЯJК передбачаеть·ся дящих ве.тrичезні суми, викори- державних позик, розмІЩуваних розмахам жктлов()ГО будьвющтва, ховну рробо'11у в школах. Вказав, 3ЗJКоном, від податків звільняти- стовуючи іх здебільшого на воєн- серед населенюr по передплаті, розгортанням радянської Т{)ргівлі що навколо хулігаІНів, ша,баmни-

муть.ся нові

групи

робітників і ні цілі, на rон:юу озброєнь. Слід скасува,ння обо·в'яакових

с.тrужбовців, а з жоотня 1965 ро- при цьому пі:щtре~лити,

що по- вок сільськогоспщарсЬІКих

ку повністю nрШІинwrься іх стя- да1lки там невтримно зр~стають.

г}"ВаІШя.

поста- в місті і на селі, є яІСІКравим вия- ків, n'яниць, с.пекулянті'в і всіх про- вом політики КомунkтИ'Іноі nap- тих, хто намагається поживитисл

дуктів з госn<Ударсr.в колгосnни- тії і Радянського УРЯдУ, ЯІКі по- за рахунок суооільства, пО'l'рібно

ТільІJtи за останні 20 років по- ків, РІУбітнwків і службовців та- слідов~?

Оцінюючи політичне й еконо- даткові надходження в бю·джет

мічне :mачешя

яких виРажене

вання Комуніетичної nартії і Ра- становище l в ІНШих каштаmсдянського

здій~юють намічену створити нестерІШі умови. Нехай

_ ХХІ з 13дом КПРС тюю на на кожному кроці вони відчувацих заходів, в США зросли в 8 раз, в бюджет к~ж сприяли зростан·ню приоут- неухильне піднее~ння добробуту ють всенародне Щ>езирство. Депостійне піклу- Англії - ~ 5,5. раза. Так~ са~е кrв ТР}Ідящих. j трудящ_их. . . путат П. Кузьми'К вніс nропози·

уряду про неухильне

тичних держа'Вах.

Що да.сть рЗІДянським

І повне ~ка:сування

людям

У ВІ:д!ІІОВІдь

на

батьювське цію посилити контроль за інди-

при'буткового nі!ІШУ· Ва~ння Ко·муністичноі

партн

віrдуалЬІІІими

р()зrортають содіаліетичне З"Маган·н·я, наполегливо борються за

насадження.

забудовнИ'Ками,

Я· К і

пі,двище!Н·ня життєвого Р'і•вня раВ нашій країні, після пере- падатку? Лк вказувалось на V і Радянського урщу Щ>о блаrо нері·дко порушують nланоВІ}' за· дЯ'НсЬІІtо·го народу, товариш М. С. }ЮГИ Велwкоrо Жовтня, док()рі'НІно сесії Верховної Ради СРСР, заро- народу радянські лю:ди ще ширше б}"дову села, знищують зелен

Хрущов ГОО!О'рив: кож·на радянська

«Ще і ще раз людина скаже

змінилась роль податків; їх було бітна плата,, одерЖІувана на руки, поставлено на службу бу:ді•вницт- з6ільшитьея у 59,4 мільйона чо-

Сесія прийняла розго)Жуте рі·

сооі: таІК, не марно були витра.. ва комУ'!Іізму. А в міру развитку ло,вік на всю суму раніше спла- те, Щ{).б дострО'ко. во виконати ве- шеІfІ·ня по ооговО'J)ених питаннях чені роощ воля і праця сnравді

створили гідні подкву

JІад.ІШСЬ!&іЙ землі»,

народн<Уrо

го·сnодарства і ооіль-

Ч}'!!аН()ІГО nодатку, у ·кількох міль-

личні завдання се·мирічноrо пла-

діла на І шення прибутків від еоціалkтич- Йонів чоловік ВО'На збіJІЬІШИТЬ(}Я ну. них nідіІl'Ривмств

Радя:нсьєа дер- в сере1днЬО'МУ на суму, що дорів-

С. Стеnаненка.

І. Забоnотний,

секретар nарторганізац!ї. с. В.-Димерка.


Четвер,

вересня

29

6УДІВНИН КОМУНІЗМУ

рон у.

1960

2200

НА НЕДІЛЬНИКУ ЗА ДЕНЬ

тонн

Дорожити

даклада-

с. Требухів,

тень»,

« Жов-

артілі

ють всі сили, щоб через день-

осіннє сонце

Ще не встиr.10

тонн

1ОО

ще відвантажили

годиною

кожною

КАРТОПЛІ ТА ОВОЧІВ КолrСІспники

з

на П()ЛJІ перші промені,

послати

як на подвір'ї радгоспу « Велико­ багат() зібра.'!ось

картоплі та овочів.

Бе-зперервним потоком йшли

димерський »

два закінчи•ти копання і кага-

авт~ашИ'Ни в Киів з колгос­

юнаків і дівчат. Це майбутні ;~і­

тування картоплі . Зібрано вро-

пу « Червона ~'країна », с. Го­

карі,

гек-

голів. В они во-зили картоплю,

тарах. 25 вересня в колгоспі відбувс.я недільник. Вивооити прибуло та овочі ка.рт(}ПЛЮ з Києва понад 50 автомашин. був зайнятий На цій ]Юботі та<КО'Ж автотранспорт артілі. За день в магазиІІи сто.1иці і на доставлено заготіведьні бази 200 тонн карт(}плі, калт·усти, буряків та інших овочів. Всьо-

буряки та ка·пусту, столові інші овочі. За день артіль ца­ .'Та 150 то.нн проду·кціі. :Крім колгоспних, на виве­ зен·ні продукції було зайнято 234 автомашини, що прибули з Києва. Кошоспи продали дер­ жаві 950 тонн картоплі, 43 - капуети, 26 - моркви і 16,5 тонни столових буряків

робі-rникам в збиранні врожаю . В

жай більше, ніж на

державі

продав

колгосп

го

450

Готуючи

ві колгосп ім. Оталіна, с. Русанів. При пдані 122 тонни помідорів артіль відп:равила 280 70 т&нн, столових буряків -

честь 43-х роковин Великого Жовт.ня, 25 вересня ;район про­ дав державі 2200 тонн кар­ топ.1і та овочів.

тонн

·на

-

карТ()ПЛі

завдання,

тонн.

25

1000

-

в чому

Назви сіл І ко.носпІв

Викопано

Тре6ухі·в, «Жовтень» Мокрець, ім. І-го Тр авня Русанів, ім . Сталіна З аоворичі , і·м . Кірова Гоголів, « Червона Україна >> Рожни, «Більшовик» Літки, ім. І( алініна Пухівка, ім. Ватутіні:!

на

силосу

85,8

69,0 68,0 57,0 57,0 43,4 37,0 25,5

44,6

40,7 39,1 25,6 48,1

«БобриЦІ~КИЙ» «Семиполківський>>

По раАону

ПОРЯі\ОК

студен1'

rn

медично -

із збпранням вчасно впорадись ()Гірків та помі1дорів. На че<рзі пізня мор:ква, столові буряки, капуста. Трудівниці цих лан(}К ви­

П<r

КОр·МуШ:КаХ

рай-

заготконтори

рішиди дОП()МО'ГТИ своїм по.дру.гам

ведення

споживспілки .у

радrос-

« Бобриць·кий » позитивно вплипу нув на виробничий процес. Наближепня більш

керівництва

швидшому

зрілих питань.

СJІрияє

вирішенню

А · їх

rна-

чи:11ало. За-

вод має в цьому році переробити

сотнІ· тонн огірків, nомідорів, ка-

обладна.на .

Д

Е Ж ПРИЧИНА цих та інших

недолі•к ів? Криється в она, в чергу,

першу

.. виховно!

б

ро оти

серед ро

що чим похвалитись і в со,lінні ВіддіJІ'КИ радго·спу, П()Мідорів.

СІСобливо жер·дівсмшй, ·не завж.ди

доставляють висо•коякісну продукцію. При нас із с. Жердова привезли машину помідорів, біль-

·

· ШІсть яких виявидась гнилими І

мер.злими.

б'

РІВНІ

заводу .

1\ерівющrво. ска

рж

.

КО:РОВИ най-

Во·ни ціадістичних зобов'яза·нь. дали сло во а.держ~tти від кожної з 17 за•к·рuпдених корів по 2800

ит

заводу '·

ми впевнились, u Д кuли

-

no

б

~

товариськии

розглядав справу бондаря

І

.

· шкоду виробництВІ}'.

ля запитань про уепіхи поіз;дки

М. С. Хрущова на XV сесію Ге­ неральної· Асамблеї ООН, про :між­ на:родні події

обов'язково перей­

дут.ь до обговорен:ня с во іх поточ-

них спра в , задумів. А нових задум і.в у них завжди багато.

А. Пінчук, агітатор.

Радгосп

« Семип ол ківськиІі ».

п о кутках. Говорять і лро мо,1о­ комсомолку

спец1алюта

дого

Jl.

тоді, ко.'ІИ

вариськи вказувати обрии двоповерхоu

гуртожитку.

вий будинок, а умови для ного В()На помидяється, Сичов і Глуш-

суд

Ліжок, ко буквально тероризують мо-

М

;1Ю- ,1 о.д ого майс·гра, де ті.1 ьки моЖ''ТЬ, столів і стільців . не ви J Н . стачає,

ди сплять на

шдлоз1.

.. .. .

ов- приготувати гарячо! ою, м

нерідко його вчинки, я·кі нанес.1и значну гуртожитку А

Перший Д()свід ехrвальнQ сприЯмають інші доярки, які теж вил-

Шебарову. 3аміеть того, ЩО'б ували в конкретно допоматати їй, по-то-

то .ще. :~есь, тільки не на мешканців не створені. газину, б е щодавно

механічне доі'!Шя ву справу корів. Першими виявили бажан­ обслуrовування ня пе•рейти на

кілограмів мо.1ока, а надоїли з початку раку по 2245, 2138 кі­ JІо·грамів. Як переможцю в зма-

ВДОСТАЛЬ ОВОЧІВ ро Ночому МІСЦІ.

дукціі. За•раз тут взялися за но­

роооті вили бажання перейти на меха-

злагоджеrній

жаються до вИК(}НаІfІНЯ взятих ·СО­

чана. Присутні суворо засудили сі триває

ься на в·ІдС''ТНІ··сть тари

·

ремонт.

емає де

б

.

о І до-

· ешканц1в

к о мпрометують йог о.

не вивести

Чому, пиl'ається,

та·ких .1юдей на чисту водУ, не

турбує, як і ·коли винести це питання на о.бrово-

ле з цього вирішиться справа з опале'І!ням.

- Коли вже У нас будуть збори? - чаfто вач проду·кції - Ленін-ський хар- - бондарний цех ~алишаеться профепі.'Ікові питають робітники. чоторг м. Києва повинен ловер- « вувь·ким » місце~! на заводі. Профорт Є. Ковшун за.дово.1ена Тут би і мобілізувати увагу нути 3 тисячі бочок, а привіз що :~іквідувала забортоватим, використати лише 600. Тре.ба с·казати, що за- всієї громадськості, вод не виямяє наполегливості і такі форми, що себе виправдали, ність по членськи;х внесках. Не вимогливІ)сті в одержа·нні зворот- як наочна і усна агітація, стінна зМJеречуємо: внески - справа ної тари. 3 другого бІ)ку, тут не газета, заводський «Перець » та важлива , а.1е головне в діяль-

пусти, виrотови·ти багато томату. дійсно, б&чок малувато. Між тим, з ВІІ!Конанням плану не все rа·ра·ц. Огір·ків, нап;рикла~. завод недодав. Немає поки

. . · Ітниюв

низькому

в

ТРУДЯЩИМ

Вони

rна цій фермі.

завжди шукають шляхіrв до тото, продуктивність щоб nі•двищити худоби, знизити собівартість про­

значно деrше.

редовики. А:настасія Каrрпен•ко та Валеrнтина А•вра:менко вже на·бли­

на копанні картоплі. Зараз кол­

д и, система опалення як слід не

Неепокі'іfні серця у доярок, що

тру\дяться

витрачають менше. Та і на руки

n~~о~~~:и::с::::~ІfК~7и ~ьно~ Бо брицький за еопзавод потребує серйозної уваги

з nідлеглості

Фото і текст в. Полотняка.

привчwвши їх сл ок·ійно стояти під

вищі по відділку. Є тут і свої пе­

.-

такої думки, що перехід заводу

з ні м ·ку: новозбудu.ва-

велНІКих ГP'J"n корі11 Ніна ТУJ>ЧИН Tene'P за­ і Марія Євтушенко. знають кріnлено за ними по 35 К(}J}ів, а

тварини

надоях молока від

120-150

ласті за станом на 25 вересня. nлан збирання Район виконав проценrга, в на 84,9 кукурудзи

На

ни й корівник.

виявляють дівчата до вихо·ванок,

Завдяки

тому чис.1і роздільно на 23,6 про­ госпниці щоденно виконують нор­ процента; заготови в по 7,3 тонни си­ му виробітк у на лосу на коrроІВу і займа€ 4 місце ·центів. Г. Гавриленко, серед З І р а йону Киівщин·и ; вико­ обліковець. нав план оранки на зя б н а 36, 1 І(олгосп ім. Ка.1ініна, на І процента, копання картоплі с. Літки. 48,1 процента.

про хід сільськогосподарськ их ро­ біт у колгоспах та радгоспах об­

прим іщення,

спору ди.1а нові корі вник, евина рник і телятник.

працівники фермt' добили~ь того, нічне доі·ння к(}J}ів. І ·коли б не що се'релньодобові показники по зайшов на цю ферму, доярки ліс­

бригади

дРУГ(}Ї

В

час доїнrня, ві•ддавати все молоко.

ВЗАЄМОДОПОМОГА НА ЗБИРАННІ ВРОЖАЮ даН'Ки

відремонтувала

своє місце. Видно, велику ласку часу на 'ДОГЛЯД, ДОЇ·НІНЯ ДОЯJ)КІІ

інстит ут у.

Городні

--

сіль-ЛИ:З}1Іець,

С, Бублик,

Київського

що

всі тв аринницькі

дрі·бнеrна зелеrна маса кукур удзи,

завчасно

знала щю наш приї;ц, але зовсім

не підготувалась.

того ,

кр ім

н о че,рвоний вимпед .

З цього починається на кали­

у нас і агітатори.

pa,vocny

худо-

підготувала

дбайливо

які

на те, щоб дійти пішки з поля в коІМуніст Григорій Гайовий. їда.'Іьню . Нема де помити%. І ось доярки в біленьких ха­ Одина~ять днів живемо в рц­ датах, з дійницями в руках, кож­ rоепі і за цей час не тримали в на біля своєї груnи ко.рів. Тут .руках жодної газети. Не бувають

МІСЦЕ РRЙОНУ В ОБЛRСТІ У газеті «Київська правда» за 27 вересня надрук()Іван·і зведення

і УТ же ви-!

то непристосо вані до цього са·мо­ тлиськом у відділку трудовий день часу витрачаємо доярок ферми N! 4, якою керує скиди. Багато

36,7 28,7 19,4 30,9 31,0 30,0 36,1

27,5 38,9 52,6 29,2 23,5 50,9 37,9

54,0 47,1

Імені Щорса «БогдіІнівський » «Зорн:о

Т

лин, і машина рушає ...

ти не виділяють, а якщо і дають,

Дирекція

зимува ти

сії Кар.nенко вруче­ Євг~нія Дми~енко. Декілька х ви­ rанні, &наета·

везе•ння студентів на місце робо­

зяб

в ч ому

струшчились чисті, бдискучі бі- ~ ............................................................ ... .

дони,

зовсім от на першому вцдшку пратилежне . Транспорту для пі д­

Назви рад.госпів

о: Вел іІкод имерський >'

·

-

че·ргове доІrння ·КОРІВ.

ви створив д.1я нас непогані. А

62,3 67,0 48,5 59,0 42,2 44,5 26,7 20,3

40,3 54,5 69,8 33,3 31,2 34,3 36,6 41 ,3

ють доwрJШ, щоб їхати в табір на!

&ув зацікав­

к<УМ Н. Миронен·ко

Виорано

дено

картоп .• І

до ф~рми і на авто,машwну сіда-f

лений в нашій допом·озі, то і умо­

за станом Зак.,а-

Вра•нці в точно встановлении_! ча\: шофер Іван Скок під'їжджає Ї

погана о·рганізація nраці

Якщо ·керуючий други:м відді.'І­

25 вересня (в проц. до плану)

на

-

з О()КУ керівництва vадгоспу.

ХІд виконання сільськогосподарських робіт в колгоспах і радгоспах району

., і

боку, проте основне гальмо в ро­

боті

Буде

НЕСПО НІЙНІ СЕРЦЯ ~, ~іу~а:~:;ос~~;~·е.~:~1 і~;~г~~~~

Скажемо

ж справа?

прямо: є ряд недоліків з наш()J'о

райспоживспілки.

................,.•,,.,,•..•....,...

................. ... ".... ......... ". ......... ....,............

всі.

заготконтори

директор

вересня колгоспники

але не

на бі.11>Шість . Бі,lьшість ,

Д. Полив'яний,

бі.'Іьше

тонн

13

·норми,

ниче11ко. Добре працює переваж­

на

гідні подарун•ки

ня по про.дажу овочів держа-

викон у­

перевикоrну.вати

швидше закінчити польові .роботи. Особливо відзначаються сту•д ент» Петриченко, Ар<J•ющенко, Скрип~

пройшов тав радгоспах.

0J}гані·зовано тонн ·картоплі. У·спішно вwконує зобов'язан-~ кож недільниrк

і

ва·rи

доnомогу

-

усіх єдине прагнення

та помідорів .

1370

на

прибули

що

Спожи- необхідних висн(}вків не 3роблено

рення профспі.'Ікових зборів? Про

ці та інші фа.кти знають і дирек-

ція pa,vocпv, і бюро лартіЙ'н(}Ї організації. Знають, але не реагують.

Ве:і реагування залишився ви­ ступ обласної газети « Киїоський комсомоіІець » . 1О липня у фейлето,ні « Бдагодійниця » .газета пизабезпечили чіткої р()боти бон-· інші, на боротІ>бу з тими, хто за- ності профспілкової ор.rанізації сада про дадеко несую1інні с-ирадарнОrГо цеху, який повине.н від- важає працювати ритмічно, висо- - ви·хо.вання членів коле.ктиву в ви У. Глушко. «Чо~ІУ, - питала кількість велику nАМоптувати копродуктивно. Л.к не прикро, дусі ком·уністичного ставленн.я до газета, · · "" чач не і до цього прwе на заводі всього цього не- праці. І як би ·було добре, коли спишуть цієї « 5дагодійниці » з старих бачок.

списують лі~ В цеху низь,ка тру~до11а дисцип- ма. Ви ніде не по·бачите лозун- б сюди завіта.в голова робіткому підприGмства, як Незабаром на всю поrужність повинен ро;шочати .J}оооту томат- ліна: серед робітників процвітає га чи плаката, що J}озповідав би радгоспу т. Ходо·с Р. і на мі сці час ревізії непотрібні речі?».

ни:й цех. Мається ш увазі І)рга.ні- пияцтво, мали .міще навіть бій- П·РО замапня підприємства, про доПІ)МЇГ би молодому профакти­ цеху хід викО'Нання плану. Не побачите ві сту налагодити виховну роботу. зувати 2 зміни. Сировина є, лю- ки. Та чомусь майстер На зав()Іді батато размов про дей не висrачає, а та·кож деяко- І. Накалюжний не ІіОКличе до ви і сті нної газети, яка б поши-

го устатк·уван'І!я і значн·оі кіль- порядку порушників дисцmдіни. Р'ІОвала передо·вий кості ·с·кляноrо посуду. Батато де- Він і сам не є взірцем для під- кликала рівнятися

чого слі·д зробити по підгСІТовці до І леr.'Іих. Ми двічі

протягом дня яких тут чимало.

зими. Скільки ще моЖJІа терпіти: заходили в цех, а На·калюжното 3 стін те'Че, під ногами повно во- не за·ставади: то він був біля ма-

техкедосвід і за- непристойне п оводження комірника В. Сичова, на кращих, рі•вника

У. Глушко, які частенько загля-

з людЬМИ не працюють, пр о дають у чарку, грубо поводяться ,ІІЮДе·й не турбуються. В цьому з робітниками. Аде це розмови

І дійсно, Ч(}му? Рейдова бригада :

М. Н.

Смалько, Єрмак,

лочнаго

в антажник ,

робітниця

цеху,

Д.

засо ­

Каценель­

сон, працівник редакції раіІгазети .

ст. Бобрик.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Четвер,

вересня

29

року.

1960

~ТсіібРт УКРАЇНСЬКІ ОЛІМПІЙУІ ще В

ВО ІН-БОГАТИР в 11СОКИИ,

підтягнутий, струн­

ваги .

А

подивіться

-

усміхнене, спокій-не і до ·

на

його

чоловік. І серед них понад 5О сnортсменів nредставники Радянської Украіни.

лись,

спортсмени завоювали 43 :Jолоті, 29 срібних і ЗІ бронзову медалі. За неофіціальними nідра­ хунками кількості очок, команда СРСР 3айняла перше місце, залишивши далеко позаду команду США. Як же :Jахищали честь радянського спорту на­

набравши

об ·

бродушнеf

Але н-іби залізними стають м'я­

можуть

вважатися

зи Івана Богда-на, коли він вихо·

пали спортсмени

дить на килим. Спритними, неспо­ діваними, б.1искавичнимн прийо­

рах,

мами

він

кунд,

а

вражає

nотім ,

з

перших

обравши

обмінюється

рукостисканням з не­ давнім своїм противником. Звич-айно, так буває не завжди, і не одразу прийшов успіх. Захо· nився спортивною боротьбою Іван на військовій службі. Тренер то­

ді йому говорив: «дані у тебе багаті, розвивати іх треба. Мож­ бути

дуже

сильним

і

рекордними

87

-

на

них

-

ці сильні, мужні і загартовані

висту­

понад

лежати

на лопатках ... ». Пізніше І&а·н на власному досвіді зрозумів істину цих слів . Кодосальву працю витрачає щодня, шогодІ!НИ спортсмен під

час тренувань. Та-к робив і Богдан . І ось перша золота медаль . Одержав ії молодий борець на ІІІ дружніх спортивних іграх мо.щді в 1957 році. А в наступному році він став чемпіоном світу з кла­ сично.і боротьби. Від' їжджаючи в Рим, Богдан rоворн,в товаришам, ЯJ<і провод­ жа,,и йосо: сПостараюся зроби­

ТА все, шо зможу". І він зробив усе, шо міг, і навіть більше. Гля­ дачі «Базіліко де Массенціо"' були свідками захоп .~ююч<Jі боротьби Івана Богдана з турком Та-рі.

Д ВА

РОКИ тому в одІІІІ з ве· ресневих днів у столиці Ук­

раїни проходнли атлетів ...

змагання

.1егко ·

.. .Пострі.1 . Ніби на крилах, пом­

на

це

ності.

запитання:

м;цо

Б а б·

кіним було розроблено ці ,lу СІІ­ стему тренувань . «Стрибатимемо в довжину», вирішив тренер.

ча.1и дівчата вперед . Спортсменка в червоній майці вирвалась і,

Ось з

за.1иши,вши

одно~ІУ з секторів проходять зма­ гання жінок з стрибків у довжи­ ну. Атмосфера напружена, нерво­ ва . Нарешті, суддя викликає Крєпкіну, Вона, трохи збліма, а,,е зібрана , виходить на доріж­

шою

позаду суперниць, пер_

розірвала

фінішну

стрічку .

Стадіон завмер. Тишу порушив ГОІЛОС диктора : «Віра Крєпкіна встановила новий всесоюз·ний і європейський

рекорди,

повторив­

ши світовий рекорд. В забігу на 100 метрів їі час - 11,3 секунди». Трибуни

вибухну .1и

оплесками,

скан:дували : «Браво, Віра!». «Бра­ во, Віра!» . Ім'я Крєnкіної стало серед спортсменів ше в ці.

Тоді

вона

відомим ро­

1952

завоюва ,1а

звання

чемпіонки країни в бігу на

200

метрів.

А.1е в

Здава,,ося

б,

100

і

успіх!

Хе.1ьсінкі спортивне щастя

зрадило Віру . Вона не попала в чис .1о фіналісток. Те ж саме пов1Орилося і в Мельбур-ні . Що ж траnилось? Віра сама відповіла

цього

ку

і

почалося.

«Фо,ро

Італіка».

В

...

Коли

на

італійські

другий газети,

день то

вийш .111

серед

чис­

,,енних фото Віра знайшла і се­ бе . Вона була в стрімкому польо­ ті

і,

як

звичайно,

ВІКТОР

~tаїІстер­

посміхалась .

Поря:д на знімках аплодують італійці. Віра досі чує їх вигуки : «Браво!», «Браво!» . Наша землячка встановила в

стрибках у довжину новий олім­ пійський рекорд і рекорд СРСР,

за-воювавши золоту меда.1ь . Ії ре­ зу.~ьтат 6 метрів 37 с,антимет ­ рів!

він, високий завоював

· вт

зріст,

сильний,

першого

гранато­

Одного разу Вікторові запропо­ ківцях» : у 1952 році в Хельсінкі зайняв четверте місце , метнувши спис на 71 метр 72 сантиметри. В :\\е.1ь6урні цей резу.1ьтат Вік­ тор поліпшив на кілька метрів, З.lt:! своєї мети ВО-метрової по­ значкІІ таді не досяг. Вперше український метальник списа до­ бився цього в матчі легкоатлетів

Ве.пикобританіі і

СРСР. А попе­

реду нові рубежі .

На

сФоро

Італіка»

зібралисн.

найкращі спортсмени світу. ред них грізні суперники -

І

нікому до

не

фІЗКУЛЬТУРА і спорт міцно увійш .ш в побут колгоспників арті.lі «Україна» ее'1 а Серебрії Вінницької об.lаС· ті. Тут працює один з найстаріших фізкрьтурних ко.lектиБ.1изько

тисяч і

на­

резу.1ьтату .

«зо .1отий» Цибу.1е11ко

nо.~іт став

чемпіоном .

то-го ,

як

встановила

рекорді-в

дівчат старшого віку . в Париж, щоб взяти

з

для

Вона іде участь в

вона

завжди плекала

мрію пере-

турний ко,,ектив кошоспу «Україна» затверджено учас-

Пройшла коло краще за всіх. Але ось ззаду, а nотім поряд з нею

ванця, але цього не показував. - гідна нагорода найкращому - Ну, шо ж, - говорив він гімнасту св·іту. Аому, найП):~остішими елементами ти 01володів і ·на кільцях, СкорОХОД 11 • і на коні, і на брусах, і ·на пере-

NO 1

кладині. Треба опрацьовувати по БІГОВІFІ доріжці швидко більш ск.1адні, вироб.1яти свій пойдуть сnортсмени . Руки, причер1<. А потім налягай на акро- тиснуті до грудей, безперерено б атику... рухаються, наче :юпо.магаючи і за совість. Здавалось,

в~рватися

а стуnні ніг

суддя

вже ·не

припечатують

обов'язково

з

п'яти

землю -

На тваринницьких

ІІИ'JЮбничу гімнастику . Фізку.ль-

страшенно.

ши старт, зразу ж очолила

Взяв-

біг.

ником Виставки досягнень народного госпо:!І.арства СРСР на 1960 рік.

з'я.вилась ОтJ<аленко. Та Людмила робить ривок і фінішує першою.

Спичк-а .

ро:щі.1 увавши іі.

На фото : гро:Мадський інструктор доярка Галина nроводить

ВІІробничу

подумати

Е. Нацов, член

КПРС .

ВІД РЕДАІ(ЦІJ. Декілька днів тому в нашій rазеті було вміще­ но

лист

групи

у•Іиів

Світильиів­

ськоі школи про те, що дирекція Р~дгосnу «Зоря• не організувала шдвезения

школярів

з

с.

І(ула­

же~ці .• Лист т. Кацова присвяче­

ним ЦІ/і же темі. Питання це ду­ же в~жливе., На нашу думку, Ао­ го СЛІД розв Я.3атн, і чим швидше, тим

краще.

-о-

Дивіться mеАеnередачі 29 ВЕРЕСНЯ Четвер : 11.00 -

«Новини дня»;

«Процес над Пауерсом».

11.10 -

документальний фільм;

11 .30 -

передача еГерої Стекдаля на ек· рані»; 18.30 - сnеціа.1ь.ниіІ випуск

вісті

-

19.00 - остаи· 19.20 -

U•\осква); для

школярів

сонячні пал~Шн•; бесіда про липневий

«Вам

19.35 Пленум

l.LК КЛРС; 19.50 кіножурнал; В . Бондарева «Дру:Jі мої». Спектакль Саратовського

20.00 -

драматичного

театру.

(Передача

з .\\оскви) .

Леніна•.

Художній

фільм;

18.00

ва і Солоденка «Зірка першої ве­ личини•; 22.15 «Так будемо жити завтра•. госnного села) . скви).

(Майбутнє кол­ (Передач і з .\\о­

І ЖОВТНЯ Значить, рекордсменів можна перемогти! ЛюдмІПІу першою поСубота: 10.00 - сНовинн дня•; здоровила Ніна Откаленко, міцно 10.10 - документальний фільм:

ГІмнастику зФ доярІОмК.

Влітку

1960

року

Людмила

10.4О - сСмІ.ІІивнА, як тигр•. Новий китайський худож-ній фільм : 18.30 - спеціальний випуск теле·

ото · оnита. 1 Шевцова встановила новий світо......................................................... ..... вий рекорд в бігу на 800 метрів, візіІІної хрон.і.ки «На Генеральній причепиться, особливо до роботи Буває і !ак: бажаючи випередити І стерність скоро хода. І неза баром nоказавши Р. е.зультат _2 _хвили-ни Асамблеї ООН»; 18.40 - кіно­ найвимог.1ивіший

навіть ЧІтко

вперед,

гостшк».

заво,1у

- передача, приов.ачена Дню про­ крити світовий рекорд Ніни От- го.,,ошення Китайської Народної кален-ко в бігу на 800 метрі-в. Республіки; 20.30 сДля вас, І, нарешті, здійснилася ця мріІ'(. жінки•; 21.15 - водевіль ТуліJ<о·

Хвилювалася

абсо...lЮТІЮГО

небезпечно

кросі на приз газети «Юманіте», ЗО ВЕРЕСНЯ nотім виступає ·на всесоюзних зм.аП'ятниця: 11.00 «Новини ганнях, на Всесвітньому фестива- дня•; 11.10 - кіножурнали; 11.30 лі молоді в Будапешті, на пер- - фестиваль істори.ко-революцій­ шості Європи ... них фільмів. «За nутівкою В. І. де б Людмила не виступала,

фермах запроваджено щоденну

медалі

цеге.'!ьноrо

передача

ков раді·В з успіхів свого вихо- чемпіона XVII Олімnійських ігор

І Шах,,ін працював і за честь

ментальний фільм;

чо.1О.вік - ч.lени сі .lьсько.го СІlОртивного товариства «Kok

майстерності . Тренер О. С. Миша- ри · золоті

осІ}бтtво

над цим питанням?

ні

кілька

бігу

ЯКО)!}'

те.1евізіІІної хроніки сНа Гене­ ральній Асамблеї ООН•; 18.40 - «Суд над Пауерсом~. Дооу­

гімнастично-ї могv киянина Б. Шахліна. Чоти-

по східцях

що

се­ аме­

вдалося

цього

ПО

Чи не сдід дирекціям радгоспу « Ведик~димерський» і Задісько­

риканець Еллей, екс-рекордсмен світу норвежець ДаніеJІьсон, поляк Сід.1о, француз Маке та і·нші. В першій же спробі спис Ци­ буленка летить на 84 метри 64

всесоюзних

об.1асті .

в тому

д.'Ія дітей.

са. Недовго він ходив у «nочат­

.1я

вів

nn 8-1 О

рІ)1)лять

нува .1и тренуватися в метанні спи­

n

багато в нього друзів, які сердеч-

,1'/ІЯ

ВЗДО.ВЖ Ш.'ІЯХу,

добре спорт,

ЮД .\\ИЛА ШЕВЦОВА -першпрозрядниця з Дніпропетров­ сьІ<а ста.1а відома в країні піс­

місяць у місяць впевнен-о підні - но віта.1и ше одну чудову пере·

мався

ють

справжні,

РимськиА спурт Шевцової

с .1ухав

· справІ,

с.1аву

слімпійським

nоміти .1 и сnортсме11и всіх країн, всіх континентів, що виступа.1и разом :1 Борисом у Парижі, Мельбурні, Хе.1ьсінкі, Празі, Франк інституті фізкультури, цілком BiJ!· фvоті на Майс1і... Ось чом у так улюбленій

кожного

безперервно рухається автотран­

Не

на

Це був дійсно СПІІса . Віктор

..... ......... ... ..............................................

Бровари­

: кі.'Іометрів . Прикро і те, що діти

метнІІка .

Більше

Найкращий гімнаст світу

да .вшись

1

1945 році йому було тільки 14 рокі-в . В ремісничому училищі

близитися

кн!» так , маб у ть, дум,ав Іва~; Богд;!н, ко .1и піднявс51, на найви­

футболістом, любив спринтерсь· кий біг, а взимку годинами тренува:вся за містом на .1ижах. Поті.м, в пору зрілості, захопився rімнасти.кою. Уже в Київському

rрана1'и.

ІІІ 1 В

Рігард ...

ВШКОЛІ Борис Шах.1ін заrоплюв.ався всім потроху: був

ЦИБУЛЕНКО

метав

.

«Не підвів я вас, дорогі земля­

ший поміст переможців і гімн Радянсь1юго Союзу .

Якими

сантиметри .

ка за десятки секунд. На килимі обдиччям вгору побува.1и і швед

швейцарець

.1юди?

"Золотий" політ списа

Разом 1 тренером О.

... <;:тадіон

маршруту

числі і ~ерш~кдаtни:ки: кро.ку­

В ір а!

Браво,

по

Семиn{}.l-КИ і що.денно бачу школя­

nеремогам?

300

ранячнА ріг зігнув сво-го суперни­

і

По справах роботи я щодNІііо їжджу

шляхами вони йшли назустріч своїм спортивним

Італійські газети писали, шо ро­ сійський богатир буквально в ба­

Свенсон,

Важ.ТJиве питання

Радянські

рів, .які пішки ПІНІМують з Ски­ биного хут(}ра у 1\а.шнівсw:у ші земляки, українські спортсмени? Хто вони, .; шко.1у. За підрахунками, мш1

країн світу. Радянський Со·

виставив найбільшу команду

зручний

дружнім

на

спор­

поєдинки.

се­

го суперника . Суддя піднімає вго­ ру руку І . Богдана , і той, зніяко­ посміхаючись,

всесвітніх

юз, який втретє брав участь в Олімпійських іг·j

мо,мент, відриває від ки .1има сво­

віло

характеру

Закінчилися напружені

нtвних змагань. З того часу за традицією один va3 за чотири роки відбувається цей всесвітній спортивний форум . Наприкінці серnня 1960 року в сімнадцятий раз палаючий факел було доставлено з Греції на місце змагань у Рим. Нинішні 3Магания

кий , в.ін наче і не справляє того враження, яке звичайно створює­ ться про борців, особливо великої ,,иччя

СТАРОДАВНІП Греції проводилися сnортивні змагання молодих воїнів так звані Одімпійські ігри. В 1896 році вони віднови·

на

носок.

на перекладині . Але тренер гово- ~уперниюв, з~хопи.ться сnортоме~І, це да,,о результат. ри.в: «Зіскок невпевнений ... ». 1 дивишся, п я":и ио~о вже не д1- Голубничий вписав Все це давно позаду.

Борис

Шахлін -

І

хоча

абсототни~

стають до зе~лІ, та и ходьба стає

світових рекордів свою nоправку :

схожою на б1г. А правила змаган_ь 20 кілометрів

чемпіон світу, неодноразовий чем- з спортивної ходьби __ невблаган~І:

У 1955 роо.і 4,3 ~екунди._ На стадюНІ «Форо журнали; 19.00 - до Декади ук­ у таблицю ІталІКО» дншропетр~ська спорт- раїнеької літератури І мистецтва

він пройшов за

сменка повто~ила СВІЙ рекордний

час .

Ри':!ськии. с_пурт

Людмlіли

в

Москві.

«Осnівуємо-

Літературна

Украіну»;

переда':Іа

19.30 -

пере-

якщо скороход переишов на бІГ,

І годину ЗО хвилин 2,8 секунди . !-llевцовоІ п~инt_<;, ІЙ з~>.лоту ~едаль опера Верді сОтuло•. Спектакль Через два роки він двічі пол-іп- 1 звання ОЛІМnІиськоt чемпюнки. Бухарестського теаІfру опери та

можець О.1імпійських ігор у Мельбурні - став визна·ним м· ай-

йоrо знімають з дистанції . Від природи витри.оолий і силь-

26 хвилин 13,2 секунди -

піон

Радянського

стром

світового

С-оюзу,

не

ний, nристрасний лижник, сумча-

nрипиняє ні на один .цень роботи над собою. Найсуворіший режим дня, постійні тренуваннЯ', шукан-

класу,

він

нии Володимир Голубничий, /.!ОЖна сказати, без особливих труднощів у 1953 році виграв звання

ня новоrо, більш досконалого в гімнастиці такі незмінні су-

чемпіона Украіни з спортивної ходьби · на 10 кілометрів. А потім

путники

були й зриви.

його

спорти.вноі

біогра-

І

як прикро : зда·

шував своє досягнення . І година О. Васильев. балету. (Передача з Москви). таким' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! був його найкращий час.

В Римі Во.лодимир Голубничий здобув нову перемогу. До зваНН!l

чемпіона Радянського Союзу йому вдалося приєднати звання чемпіона XVII Олімпійських ігор. .Після

фіі. «Сьогодні по-винно бути кра- валось, перемога зовсім близька, увінчали ще, ніж учора»

-

ось шо стало

його життєвим правилом .

1

ще од-на риса відзначає Шах-

ліна

чуття

-

скромність, ·прост01'а, по-

дружби,

.1іктя.

Це

давно

того,

як

золотою

тренерів, Голубничий набуває не-

поліпшити результат».

обхідних

спортсменові

знань,

а

також шліфує, відточує свою май-

сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

В

все, щоб

цих словах

-

3 1 НfОВТНЯ

Володимира

медаллю,

сЗроблю

..................

f

олі-мпійською І

а його знімають з дистанції.

Вступивши до Київської шко.ли

він сказав

В. ПИНІІОРА.

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА 1.981. РІК

журнали.

у дальшому

гідність,

...

на центральні, ресnубліканські, об.uасні, районну га:Jети та

товаришам :

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЯМАЮТЬ: вІддіJІ «Союздруку», від·

ділення зв'я3ку, листоноші, пункти nередnлати та громадські

не-

зламний дух радянської людини!

'

ро:Jnовсюджувачі nреси.

·

•.

. ......

орrаІН Броварского ра~кома КП УкраинЬІ и райсовета деnутатов трудІІШІІХсJІ, Гор. Броварw, І(иевскоІ обJІасти. Адреса редакції : м. Бровари, Київської області, вул._ Київська, N9 158. Вроварсьха райовна друкарня оОЛасноrо ynpaв.ni~n~в культури.

3

ам.

4810-3160

1

116 номер 1960 рік  

116 номер 1960 рік