Lithuanian Shorts 2014-2015

Page 1

2 0 14 2 0 1 5s av e s time for using stairs instead of elevator 3s a v e s t i m e f o r h i t c h h i k i n g 5s av e s time for being a f r i e n d ly neighbour

7saves time for another cup of coffee

9s av e s time for singing k ar ao k esaves time for EVER Y thing elseLITHUANIAN SHORTS 2014 - 2015

AFTER RAVE / AFTER RAVE 25 DEMBAVA / DEMBAVA 27 GHOST I DON’T REMEMBER / VAIDUOKLIS, KURIO NEPRISIMENU 29 I‘M TWENTY SOMETHING / MAN DVIM KELI 31 JACKIE / DŽEKIS 33 THE EGG / KIAUŠINIS 35 THE FISH OF MY LIFE / MANO GYVENIMO ŽUVIS 37 THE JUNGLE / DŽIUNGLĖS 39 THE NOISEMAKER / TRIUKŠMADARYS 41 TILDE / APYTIKSLIAI 43 TOO YOUNG TO DRIVE / KELIŲ EISMO TAISYKLĖS 45 COMING SOON THE AMATEURS / MĖGĖJAI 49 THE MORNING AFTER / RYTAIS 51 WOODS / MIŠKAS 53

15


LITHUANIAN SHORTS 2014 - 2015

DIRECTORS

Kamilė Milašiūtė 25 Laurynas Bareiša 27 Jonas Trukanas 29 Marija Kavtaradzė 31 Giedrius Tamoševičius 33 Armas Rudaitis 35 Julius Sičiūnas 37 Robertas Nevecka 39 Karolis Kaupinis 41 Vytautas Plukas 43 Marija Stonytė 45 Audrius Antanavičius 49 Irma Pužauskaitė 51 Ignas Meilūnas 52


THREE YEARS THAT HAVE PASSED AS SHORT AS ONE

TREJI METAI TRUKĘ TRUMPIAU

It is true that times goes much faster when one have lots to do. In the beginning of 2015 Lithuanian Short Film Agency Lithuanian Shorts celebrates its third birthday. For us those three years have passed as short as one.

Tiesa, jog daug dirbant laikas bėga itin greitai. 2015 m. pradžioje lietuviškų trumpametražių filmų agentūra Lithuanian Shorts švenčia trečiąjį savo gimtadienį. Treji metai praėjo kaip vieni, o gal ir dar greičiau. Tai buvo treji metai mums tiesiog trukę trumpiau.

In 2014 we felt that we already knew what we want to do and how, although the ambitions and the energy we had were still the same as three years ago when we launched the agency. Last year we organised the 9th International short film festival Vilnius Film Shorts and the 2nd edition of Baltic short film projects’ presentation event, the Baltic Pitching Forum 2014, in cooperation with short film

Paskutiniaisiais 2014-aisiais metais susigulėjo mūsų mintys ir darbai, nusistovėjo aiškios veiklos gairės, tačiau ambicijų bei energijos tikrai netrūko. Organizavome 9-ajį tarptautinį trumpų filmų festivalį Vilniaus kino šortai bei antrąjį kartą Baltijos šalyse vykusį trumpametražių filmų projektų pristatymo renginį Baltic Pitching Forum 2014, bendradarbiaujant su trumpametražių filmų festiva-

17


festivals from Latvia (2ANNAS), Estonia (Sleepwalkers), France (the Clermont-Ferrand International Short Film Festival) and screenplay writing workshops In Script (Lithuania).

liais iš Latvijos -- 2ANNAS, Estijos -- Sleepwalkers”, Prancūzijos -International Clermont-Ferrand Short Film Festival bei scenarijaus rašymo dirbtuvėmis iN SCRiPT (Lietuva).

We participated in important film industry events such as Clermont-Ferrand International Short Film Market, where we presented the National Lithuanian Shorts stand for the second year in a row. Also we prepared Lithuanian film programmes and organised various screenings during international festivals -- the Cannes International Film Festival’s Short Film Corner programme (France), In the Palace in Sofia (Bulgaria), Lago Film Fest (Italy) and other.

Dalyvavome svarbiuose kino industrijos renginiuose -- vienas jų -- kino mugė International Clermont-Ferrand Short Film Market (Prancūzija), kur antrus metus iš eilės pristatėme Nacionalinį lietuviškų trumpametražių filmų stendą Lithuanian Shorts. Taip pat ruošėme lietuviškų filmų programas bei rengėme įvairias peržiūras tarptautiniuose festivaliuose -- Cannes International Film festival “Short Film Corner” programme Kanuose (Prancūzija), In the Palace Sofijoje (Bulgarija), Lago Film Fest (Italija) bei kitur.

We published a special selection of Lithuanian short films -- a catalogue and a DVD -- called Lithuanian Shorts 2013-2014. Also, we promoted new Lithuanian short films on our national level by organising numerous screenings of the newest Lithuanian short films in different cities and regions. The year 2014 was very significant for Lithuanian short films by the number of important screenings abroad. Here we go

Išleidome specializuotą lietuviškų trumpametražių rinktinę - katalogą ir DVD -- Lithuanian Shorts 2013-2014. Taip pat populiarinome naujausius lietuviškus trumpus filmus ir nacionaliniu lygmeniu -- rengėme dešimtis naujausių lietuviškų trumpametražių filmų peržiūrų skirtinguose Lietuvos miestuose, neužmiršdami ir šalies regionų. 2014-ieji metai buvo itin svarbūs lietuviškiems trumpametražiams


with some examples. Dog’s Life by Ieva Veiverytė was premiered in Tampere Film Festival (Finland), later on this fiction short film was screened in Tel Aviv (Israel) and Zubroffka (Poland) short film festivals. Animation short film Non-Euclidean Geometry -- directors Skirmanta Jakaitė ir Solveiga Masteikaitė -- was selected for Oberhausen film festival (Germany), also screened in Annecy (France), Animafest Zagreb (Croatia), New Horizons (Poland) and many others. After Rave by Kamilė Milašiūtė was presented in International Student Meeting during San Sebastian Film Festival (Spain). Austėja Urbaitė and her short fiction film The Etude were selected for Sarajevo Film Festival (Bosnia and Herzegovina). The Noisemaker -- a debut film by Karolis Kaupinis was screened in Locarno Film Festival (Switzerland), afterwards it got selected to more than ten festivals in a couple of months, among which was Cottbus (Germany), Thessaloniki (Greece), Leeds (UK), Angers (France) and many others. A young cinematographer Laurynas Bareiša, with his debut film as the director -- Dembava was screened in 2Annas (Latvia) and Sleepwalkers (Estonia) short film festivals. Sounds like the best

filmams užsienyje. Jie pasirodė daugelio svarbių pasaulio kino festivalių konkursinėse programose. Štai keletas pavyzdžių. Ievos Veiverytės vaidybinio filmo Šuns dienos pasaulinė premjera įvyko Tamperės filmų festivalyje (Suomija), vėliau filmas pristatytas Tel Avivo (Izraelis) bei Zubrofkos (Lenkija) trumpametražių filmų festivaliuose. Animacinio filmo Neeuklidinė geometrija -- režisierės Skirmanta Jakaitė ir Solveiga Masteikaitė -- premjera įvyko Oberhausene (Vokietija), vėliau filmas parodytas Ansi (Prancūzija) ir Zagrebo (Kroatija) animacijos festivaliuose, New Horizons (Lenkija) bei daugelyjų kitų. Kamilės Milašiūtės After Rave dalyvavo kino mokyklų trumpametražių filmų programoje, San Sebastiano filmų festivalyje. Austėjos Urbaitės vaidybinis filmas Etiudas buvo atrinktas į Sarajevo filmų festivalį. Karolio Kaupinio vaidybinis filmas Triukšmadarys pristatytas Lokarno kino festivalyje (Šveicarija), vėliau vos per keletą mėnesių parodytas daugiau nei dešimtyje festivalių, tarp kurių ir Kotbusas (Vokietija), Tesalonikai (Graikija), Lydsas (JK), Anžė (Prancūzija) bei kiti festivaliai. Kino operatorius Laurynas Bareiša, debiutavęs kaip režisierius, su filmu Dembava prisistatė 2Annas (Latvija)

19


year ever in Lithuanian short film history! We thank all who support and help us in our work -- filmmakers, our partners and sponsors, colleagues and consultants. You are the true friends of short films! Yours truly, Lithuanian Shorts

ir Sleepwalkers (Estija) festivaliuose. Panašu, jog tai buvo vieni sėkmingiausių metų visoje lietuviškų trumpametražių filmų istorijoje! Nuoširdžiai dėkojame visiems palaikantiems ir padedantiems mums darbuose -- filmų kūrėjams, mūsų partneriams ir rėmėjams, kolegoms ir konsultantams. Tikriems trumpų filmų mylėtojams! Jūsų, Lithuanian Shorts


21SHORTS ’


A f t e r 2 0’ R a v e

AFTER RAVE

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Milda is planning on going out with the friends. Her plans should be changed by the news of a painful loss.

Milda šį vakarą planavo eiti linksmintis su draugais. Jos planus turėtų pakeisti žinia apie skaudžią netektį.

Kamilė Milašiūtė was born in 1990 in Vilnius, Lithuania. A graduate of Vilnius “Versmės” integrated Catholic High School, and a piano class in the music school. In 2014 Kamilė graduated from Film Directing studies in Lithuanian Academy of Music and Theater. Now she is studying her MA in Film Directing and organizing cinema projects for children and people with mental and physical disabilities.

Kamilė Milašiūtė gimė 1990 metais Vilniuje. Baigė Vilniaus Versmės“ katalikiškają mokyklą ” ir muzikos mokyklą (fortepijono klasė). 2014 metais Kamilė baigė vaizdo režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Šiuo metu studijuoja pirmame magistrantūros kurse (vaizdo režisūros studijos, LMTA) bei organizuoja kino projektus vaikams ir žmonėms, turintiems fizinę ir psichinę negalią.

Director/Režisierius Kamilė Milašiūtė Screenplay/Scenarijus Kamilė Milašiūtė, Marija Kavtaradzė Cinematographer / Operatorius Vytautas Katkus Editing/Montažas Kamilė Milašiūtė, Armas Rudaitis Sound designer/ Garso režisierius Lina Semaškaitė

Festivals/Festivaliai 2014.09 – 62nd San Sebastian Film Festival, The 13th International Film Students Meeting

Cast/Vaidina Gabija Ryškuvienė, Milda Noreikatė, Kęstutis Cicėnas, Karolis Vilkas, Adelė Šuminskaitė Producer/Prodiuseris Kristina Ramanauskaitė, Rūta Petronytė, Vitalijus Gylys Production company/ Gamybos kompanija LMTA, Revoliucijos idėja Contacts/Kontaktai Revoliucijos idėja, Kristina Ramanauskaitė, kristina@ridea.lt

Filmography/Filmografija — Mano šeima yra graži, 2011, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Kingas/Kingas, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis

25


D e m 1 0’ b a v a

DEMBAVA

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Last night two brothers kidnapped and raped a girl. Now it‘s morning and both are at a loss at what to do next. They circle their hometown, visit familiar places and slowly descend into darkness both will be unable to climb out of. As night falls they find an inexplicable solution. In 2013, near Panevėžys, Lithuania, two young men burned a car. A girl’s body was found in the trunk of that car.

Praėjusią naktį du broliai pagrobė ir išprievartavo merginą. Dabar rytas ir abu nežino, ką toliau daryti. Jie suka ratus aplink savo gimtąjį miestą, lanko pažįstamas vietas ir po truputį grimzta į tamsą, iš kurios negalės ištrūkti. Sutemus broliai randa sveiku protu nesuvokiamą išeitį.

Laurynas Bareiša was born in 1988. 2010 -Vilnius University, bachelors in applied mathematics. 2014 -- Lithuanian Academy of Music and Theatre, bachelors in cinematography.

Laurynas Bareiša gimė 1988 metais. 2010 metais baigė Vilniaus Universitetą, kuriame įgijo matematikos ir matematikos taikymų bakalaurą. 2014 metais baigė Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademiją, įgijo vaizdo operatoriaus bakalaurą.

Director/Režisierius Laurynas Bareiša Screenplay/Scenarijus Laurynas Bareiša Cinematographer/ Operatorius Laurynas Bareiša Cast/Vaidina Paulius Markevičius, Laurynas Jurgelis Producer/Prodiuseris Klementina Remeikaitė, Marija Kavtaradzė

Festivals/Festivaliai 2014.10 - Riga International Film Festival 2ANNAS 2014.11 - International Short Film Festival Sleepwalkers

Production company/ Gamybos kompanija LMTA, Afterschool Contacts/Kontaktai Afterschool, Klementina Remeikaitė, k.remeikaite@gmail.com +370 61418571

27


G ho s t I d o n ’ t Re m e m b e r

1 5’

VAIDUOKLIS, KURIO NEPRISIMENU

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


The home of elderly teacher Vilmutė is haunted. And the ghost happened to be quite an irritation -- it would not let Vilmutė sleep, ruin her insistent routine and... it smokes inside the flat. But the ghost did not know that it is messing with a wrong grandmother -Vilmutė's home is her stronghold. So she will do anything it takes to get back the former peace and tranquility of her home.

Senyvo amžiaus pedagogės Vilmutės namuose pradėjo vaidentis. Ir pamėklė pasitaikė nevalyva -- naktimis žadina, griauna nusistovėjusį gyvenimo ritmą ir dar... rūko namuose. Bet vaiduoklis nežinojo, kad prasidėjo ne su ta močiute, nes Vilmutės namai -- Vilmutės tvirtovė ir ji padarys viską, kad namuose vėl įsivyrautų tvarka ir ramybė.

Jonas Trukanas is representing the generation of young Lithuanian filmmakers. Jonas has studied film directing in “University for the Creative Arts, Farnham” and is now actively working in the field of commercial and cinema directing.

Jonas Trukanas yra jaunosios kartos lietuvių režisierius, baigęs režisūros studijas UCA akademijoje (University for the Creative Arts, Farnham) ir aktyviai dirbantis reklamos bei filmų gamybos srityse.

Director/Režisierius Jonas Trukanas Screenplay/Scenarijus Jonas Trukanas, Gabija Siurbytė Cinematographer/ Operatorius Saulius Lukoševičius Editing/Montažas Dominykas Kilčiauskas Sound designer/ Garso režisierius Andrius Kauklys Cast/Vaidina: Vaiva Mainelytė, Gabija Siurbytė

Filmography/Filmografija — Arrows in the dark, 2010, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Donny, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Booksmugler/Knygnešys, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Forge, 2012, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Behind the Big Top, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Radviliad/Radviliada, 2014, fiction/vaidybinis

Producer/Prodiuseris Monika Sakalauskaitė, Justinas Pocius, Jurgita Jutaitė Production company/ Gamybos kompanija DANSU Contacts/Kontaktai DANSU, Jurgita Jutaitė, Paplaujos 5, Vilnius, +37065998796

29


2 0’

MAN DVIM KELI

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Three friends in their twenties are trying to do the impossible -- have fun on a casual Friday night. There are so many choices that they can't choose where to stay, because “what if somewhere else it will be better?”

Trys dvidešimtmečiai draugai bando įgyvendinti neįgyvendinamą tikslą -- pasilinksminti penktadienio vakarą. Jie negali išsirinkti iš galybės pasirinkimų, juk kas, jeigu kur nors kitur bus ”geriau?”

Marija Kavtaradzė was born in 1991. In 2010 she finished St. Kristoforas gymnasium. In 2014 she graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre (film directing studies).

Marija Kavtaradzė gimė 1991 metais. 2010 metais baigė šv. Kristoforo gimnaziją. 2014 metais baigė Lietuvos musikos ir Teatro akademiją (vaizdo režisūros studijas).

Director/Režisierius Marija Kavtaradzė Screenplay/Scenarijus Marija Kavtaradzė Cinematographer/ Operatorius Laurynas Bareiša Editing/Montažas Marija Kavtaradzė, Laurynas Bareiša Sound designer/ Garso režisierius Sigita Visockaitė

Festivals/Festivaliai 2014.11 - European Film Forum “Scanorama”, New Baltic Cinema

Cast/Vaidina Laurynas Jurgelis, Paulius Markevičius, Julija Steponaitytė Producer/Prodiuseris Klementina Remeikaitė Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Klementina Remeikaitė | k.remeikaite@gmail.com +370 61418571

Filmography/Filmografija — Before Falling/Paskutinis žmogus, su kuriuo aš kalbėjau, 2010, short fiction/trumpametražis vaidybinis (co-director Marija Stonytė) — Washed fairytale/Išskalbta pasaka, 2010, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Normal people don't explode themselves/ Normalūs žmonės nesisprogdina, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Youngblood/Pasakyk, kad neskaudės, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis 31


Jackie

2 2’

DŽEKIS

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Tom's parental rights are restricted. He can see his daughter Urte only in child protection agency’s office in the presence of agency’s supervisor and his ex-wife. Tom still has Urte’s beloved toy Jackie, but can’t come to terms with the situation and decides to kidnap his daughter.

Tomas pusę metų negalėjo matytis su savo dukra Urte, nes sėdėjo kalėjime. Dabar jam yra apribotos tėvystės teisės, tuo pasirūpino jo buvusi žmona Asta. Vienintelis senų gerų laikų“ liudininkas ”likęs pas Tomą -nutrintas žaisliukas Džekis. Jis ir suteikia vilties vėl atrasi į dukros širdį vedantį kelią, kurį užtverti stengiasi Asta ir Vaiko teisių apsaugos įstaiga.

Giedrius Tamoševičius born in 1980. After high school graduation, entered the University of Vilnius and got a bachelor's degree in informatics in 2004. Still from his youth he felt a strong attraction to direct films. Since 2010 he started to study film directing in Lithuanian Music and Theatre Academy. While studying he took part in various international workshops and festivals (in Ukraine, Latvia, Lithuania). Got a second bachelor’s degree in film directing in 2014.

Giedrius Tamoševičius gimė 1980 metais, po vidurinės baigimo įstojo į Vilniaus universitetą, kur įgijo informatikos bakalauro laipsnį (2004). 2010 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją vaizdo režisūrą, kurioje 2014 m. įgijo antrąjį bakalauro laipsnį. Studijuojant vaizdo režisūrą, dalyvavo įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse bei festivaliuose (Ukrainoje, Latvijoje, Lietuvoje).

Director/Režisierius Giedrius Tamoševičius Screenplay/Scenarijus Giedrius Tamoševičius, Gailė Garnelytė, Tomas Daučiūnas Cinematographer/ Operatorius Gediminas Venckus Editing/Montažas Giedrius Tamoševičius Sound designer/ Garso režisierius Paulius Simanavičius Cast/Vaidina Dainius Jankauskas, Barbora Daugirdaitė, Miglė Polikevičiūtė, Dovilė Šilkaitytė, Liubomiras Laucevičius

Filmography/Filmografija — Mommy, buy me a Horse/Mamyte, nupirk man žirgelį, 2010, short fiction/trumpametražis vaidybinis — The Attempt/Pasikėsinimas, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — On the way back/Sugrįžtant, 2012, short fiction/trumpametražis vaidybinis — You never know/Niekada nežinai, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis

Producer/Prodiuseris Giedrė Burokaitė Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Giedrė Burokaitė giedrei.burokaitei@ gmail.com | +37067521161

33


2 5’

KIAUŠINIS

2014 | documentary/dokumentinis colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


If you would have a chance to make a movie, what would it be like? “The Egg” is a diverse documentary about undiscovered creators, who are telling their invented stories that reveal what is important to them, what hurts, what they have to say to the world.

Jeigu turėtum galimybę sukurti filmą, koks jis būtų? Kiaušinis“ ” -- tai dokumentinis filmas apie žmones, turinčius idėjų filmams -- tokiems, kokius jie norėtų sukurti. Filmo herojai patys pristato savo sumanymus, o dalis pasakojamų istorijų iškart atgimsta ekrane.

Armas Rudaitis (b. 1991), born and lives in Vilnius, has a finnish name inherited from his grandmother who was born in Finland. In 2014 he graduated Film directing from Lithuanian Music and Theatre Academy, before he graduated “Skalvija” cinema school, course of documentary. He is creating short movies, music videos etc. Armas is working in LRT (Lithuanian national TV). Also participating in social youth activities, writing articles which are published at different magazines. A.Rudaitis is young director, who doesn’t see a big difference between feature and documentary films, but he estimates to the documentary.

Armas Rudaitis (g. 1991) gimė ir užaugo Vilniuje, bet turi suomišką vardą, nes jo močiutė buvo suomė. 2014 m. įgijo vaizdo režisūros bakalaurą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, prieš tai baigė dokumentikos kursą Skalvija“ kino ” akademijoje. Kuria trumpo metro filmus, vaizdo klipus, reklamas, dirba režisieriumi LRT (Lietuvos nacionalinėje televizijoje), taip pat yra aktyvus socialinių projektų narys, rašo tekstus. A.Rudaitis nemato skirtumo tarp vaidybinio ir dokumentinio kino, bet pirmenybę teikia pastarajam.

Director/Režisierius Armas Rudaitis Screenplay/Scenarijus Armas Rudaitis, Vykintas Labanauskas Cinematographer/ Operatorius Martynas Norvaišas Editing/Montažas Armas Rudaitis Sound designer/ Garso režisierius Gediminas Sudnikavičius Cast/Vaidina Andrius Ūdra, Una Horwood,

Filmography/Filmografija — Your Voice/Tavo balsas, 2011, short experimental/trumpametražis eksperimentinis — Birthday/Gimtadienis, 2011, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Captain of Freedom/Laisvės kapitonas, 2012 short documentary/trumpametražis dokumentinis — I am Goda/Aš esu Goda, 2012, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Žalia rūta, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis

Jonas Lekevičius, Mantas Rimkus, Živilė Zablackaitė, Ainis Storpirštis Producer/Prodiuseris Vitalijus Gylys Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai PILOU FILMS, Architektų g. 42-10, Vilnius, Justinas Piliponis +370 618 18406 | hello@piloufilms.net

35


6’

MANO GYVENIMO ŽUVIS

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | no dialogues/be dialogų Lithuania/Lietuva


Once upon a time in the middle of nowhere there was a farmhouse. Two seniors lived there. Long, long ago they truly loved each other. Now their life is nothing but a routine. This is a story based on a true story. This is a story about loneliness. About endless aspirations in life. And pancakes.

Kartą seniai seniai viduryje niekur stovėjo troba. Ten gyveno du senukai. Kadaise jie labai mylėjo vienas kitą. Bet vėliau jų gyvenimas virto nuobodžia rutina. Tai istorija paremta tikra istorija. Tai istorija apie vienatvę. Apie nesibaigiančius siekius gyvenime. Ir apie blynus.

Julius Sičiūnas (1982) was born in Anykščiai, Lithuania. In 2014 he graduated from Lithuanian Music and Theatre Academy with a bachelor degree in Cinematography.

Julius Sičiūnas (1982m.) gimė ir užaugo Anykščiuose. Čia įgijo vidurinį išsilavinimą. 2014 m. baigė Vaizdo operatoriaus bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Director/Režisierius Julius Sičiūnas Screenplay/Scenarijus Julius Sičiūnas Cinematographer/ Operatorius Julius Sičiūnas Editing/Montažas Julius Sičiūnas Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis Cast/Vaidina Darius Miniotas, Edita Zizaitė

Filmography/Filmografija DOP – Street Kids/Gatvės vaikai, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis DOP - When You Wake Up/Pakeliui, 2014, fiction/vaidybinis DOP - Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius, 2015, fiction/vaidybinis

Producer/Prodiuseris Dagnė Puodžiūnaitė Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Dagnė Puodžiūnaitė, dagne.puodziunaite @gmail.com +37062387187

37


1 6’

DŽIUNGLĖS

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Thirty-year old guy is assaulted on the street. Randomly, in the middle of a day. The emotional damage hurts him more than the punches taken. This is a new experience for him. The guy tries to sort things out between justice, revenge and a bit of shame. Meanwhile, on the opposite side of the story there are guys that did the beating. They practice first-punch knockouts. And they helpfully carry their mothers’ food bags in the evening.

Vidury baltos dienos Vilniuje sumušamas trisdešimtmetis vaikinas. Randai jo pernelyg negąsdina, bet atsitokėti sunku. Taipgi nedaroma! O visai netoliese vaikštinėja jo mušeikos. Dieną mokyklos sporto salėje jie treniruojasi, kaip žmogų nudaužti“ iš pirmo smūgio, ”o vakarais paslaugiai nešioja savo mamų maisto krepšius...

Robertas Nevecka was born on April 1, 1984, in Klaipeda, Lithuania. He studied computer science, although failed to complete the studies. During these study years he began writing scripts, directing stage works, designing their sets. Robertas was fond of drawing since very childhood, later on he worked as a graphic designer and illustrator. This brought him to animation. Robertas has recently graduated from the Lithuanian Music and Theatre Academy with a Bachelor’s degree in film directing. He creates short films, music videos, live concert visuals.

Robertas Nevecka gimė 1984 balandžio 1 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Studijavo universitete informatiką, bet nebaigė. Studijų metais rašė scenarijus, režisavo roko operas, kūrė joms scenografiją. Piešia nuo vaikystės, dirba grafikos dizaineriu, iliustratoriumi, animatoriumi. Baigė vaizdo režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Kuria trumpametražius filmus, muzi-kinius klipus, koncertų vizualizacijas.

Director/Režisierius Robertas Nevecka Screenplay/Scenarijus Robertas Nevecka, Vėjūnė Tamuliūnaitė Cinematographer/ Operatorius Vytautas Plukas Editing/Montažas Robertas Nevecka, Vytautas Plukas Sound designer/ Garso režisierius Justinas Važnevičius

Festivals/Festivaliai 2014.11 – European Film Forum „Scanorama“, New Baltic Cinema

Cast/Vaidina Vytautas Leistrumas, Indrė Pivoraitė, Lukas Malinauskas, Vytautas Anužis Producer/Prodiuseris Ilma Barbarovičiūtė Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Robertas Nevecka | robertas.nevecka @gmail.com +370 679 01982

Filmografija/Filmography — Kuleshovas/Kulešovas, 2007, short experimental/trumpametražis eksperimentinis — A Film about Filming Horses/Filmas apie filmą apie arklius, 2011, short documentary/ trumpametražis dokumentinis — Curonian Twitch/Kuršių trūkčiojimai, 2012, short fiction/trumpametražis vaidybinis — The Bomb/Bomba, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis 39


T h e 1 5 N o i s e m a k e r

TRIUKŠMADARYS

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania, Sweden/Lietuva, Švedija


A distant provincial school is waiting for an official delegation from the Ministry. They're about to bring a new school bell. This is not what the school needs though. Having shrunk throughout the years, it lacks two pupils to satisfy the governmental quota established for any school in the country to exist. The gift from the capital is a threat for the survival of the school. Anticipating the arrival of the delegation, the principal makes his best to mask the lack of pupils and avoid the unavoidable school closure.

Delegacija iš ministerijos turi atvežti naują skambutį mažo miestelio mokyklai. Senasis -- nebeatitinka garso standartų. Tačiau vaikų, o ne skambučio stokojančios mokyklos direktorius visomis išgalėmis stengiasi užmaskuoti akivaizdų trūkumą ir taip išvengti neišvengiamo mokyklos uždarymo.

Karolis Kaupinis was born in 1987, Vilnius, Lithuania. In 2012 graduated from the Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University. He's been working as a journalist in Lithuanian National Television and developing the idea of “The Noisemaker” ever since. “The Noisemaker” won European Short Pitch award in 2013 and is his first short fiction film.

Karolis Kaupinis gimė 1987 metais, Vilniuje. 2012 metais baigė Tarptautinių santykių ir Politikos mokslų institutą Vilniaus universitete. Dirbo žurnalistu Lietuvos nacionalinėje televizijoje ir nuo tada vystė idėją filmui Triukšma” darys“. Triukšmadarys“ yra režisieriaus ” pirmasis filmas, tačiau 2013-aisiais jau laimėjo Europos trumpametražių filmų projekto pristatymo apdovanojimą.

Director/Režisierius Karolis Kaupinis Screenplay/Scenarijus Karolis Kaupinis Cinematographer/ Operatorius Narvydas Naujalis Editing/Montažas Ieva Veiverytė Sound designer/ Garso režisierius Sigita Visockaitė Cast/Vaidina Valentinas Masalskis, Šarūnas Puidokas

Festivals/Festivaliai 2014.08 – 67th Festival del film Locarno, Pardi di domani 2014.10 – 7th CINEAST – Central and Eastern European Film Festival Luxembourg, Short Fiction Film Marathon (North) 2014.10 – 19th International 2Annas film festival, won in Best Baltic Short category 2014.11 – 24th Festival of East European Cinema COTTBUS, Short Feature Competition 2014.11 – 12th European Film Forum SCANORAMA, New Baltic Cinema 2014.12 – 9th International Zubroffka Short Film Festival, Eastward window 2015.01 - 27th International Premiers Plans D'Angers film festival, European Short Film competition

Producer/Prodiuseris Marija Razgutė, Kaśka Krosny Production company/ Gamybos kompanija Čiobreliai, (Lithuania) East of West Cinema (Sweden) Contacts/Kontaktai Čiobreliai, | D. Gerbutavičiaus str. 10-91, LT-04317, Vilnius +370 601 07 802 | marija@criobreliai.lt | www.ciobreliai.lt

41


T i l 6d ’ e

APYTIKSLIAI


A skim gets loose from a driving car. It's a short moment of unnoticed freedom. Full of life, playfulness and transience.

Nuo važiuojančios mašinos atitrūksta plėvelė. Tai trumpas, niekieno nepastebėtas laisvės momentas. Pilnas gyvybės, žaismingumo ir laikinumo.

Vytautas Plukas in 2014 graduated from Lithuanian Music and Theatre Academy with a bachelor’s degree in Cinematography.

Vytautas Plukas 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo vaizdo operatoriaus specialybę.

Director/Režisierius Vytautas Plukas, Cinematographer/ Operatorius Vytautas Plukas Editing/Montažas Vytautas Plukas Producer/Prodiuseris Robertas Nevecka,

Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Robertas Nevecka, robertas.nevecka@gmail.com +37067901982

43


Too 2 4 ’ Young To Drive

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

2014 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Two strangers accidentally meet on a train and immediately find it hard to communicate. Too Young to Drive is a story about the hardship of finding ways to each other.

Kelių eismo taisyklės -- du jauni nepažįstami žmonės važiuoja vienu traukiniu, bet skirtingomis kryptimis.

Marija Stonytė born in 1991 in Vilnius, Lithuania. In 2010 she graduated from the Vilnius Jesuit gymnasium. She was related to cinema since she was little, but her directing work started when her script has been accepted to the educational cinema seminar “Kino atostogos”. Since then she studied and graduated Skalvija’s film academy, got a Bachelor’s Degree in Film Directing at the Lithuanian academy of Music and Theatre. She has already directed several short films and documentaries. “Too young to drive” is her final work film as a Bachelor's Degree student. She is now studying Master's Degree in Film Directing at Lithuanian academy of Music and Theatre.

Marija Stonytė gimė 1991 m., užaugo Vilniuje, baigė Vilniaus Jėzuitų gimnaziją. Nuo mažų dienų augo su kinu ir pati pirmąkart atsidūrė kino aikštelėje prieš aštuonis metus -- jos parašytas trumpametražio filmo scenarijus pateko į vasaros kino stovyklos Kino atostogos“ programą. Ten ” ji režisavo pirmąjį savo vaidybinį filmą ir nuo tada nebesiskyrė su kinu -- lankė Skalvijos kino akademiją, vėliau įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, vaizdo režisūros specialybę, kūrė trumpametražius vaidybinius ir dokumentinius filmus. Kelių eismo taisyklės“ -- baigiamasis jos ” bakalauro studijų darbas.

Director/Režisierius Marija Stonytė Screenplay/Scenarijus Marija Stonytė, Birutė Kapustinskaitė Cinematographer/ Operatorius Donatas Bakonis Editing/Montažas Marija Stonytė Sound designer/ Garso režisierius Tomas Žukauskas, Andrius Kriščiūnas

Filmography/Filmografija — Before Falling/Paskutinis žmogus, su kuriuo aš kalbėjau, 2010, short fiction/trumpametražis vaidybinis (co-director Marija Kavtaradzė) — Up and down/Pirmyn-atgal, 2011, short documentary/trumpametražis dokumentinis — I’m coming/Manęs laukia, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Unfinished sonata/Nebaigtoji sonata, 2011, short experimental/trumpametražis eksperimentinis — The circle, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — How are you?, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Leave me be/Palikit mane ramybėj, 2013, short fiction/trumpametražis vaidybinis — LMTA, 2013, short documentary/trumpametražis dokumentinis

Cast/Vaidina Agnė Kaktaitė, Martynas Nedzinskas Producer/Prodiuseris Gabrielė Banytė Production company/ Gamybos kompanija LMTA Contacts/Kontaktai Marija Stonytė, stonyte.marija@gmail.com

45COMING SOON


T he Am a t eurs

2 0’

MĖGĖJAI

2015 | documentary/dokumentinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


Dentist Vitolis Laumakys and engineer Adolfas Morėnas have met accidentally in the street, while Adolfas was repairing his motorcycle. During a short chat, they found out about each other’s admiration for the cinema. Adolfas revealed he had got a 8 mm film camera -- so, they’ve started filming. Meanwhile, by chance, they found out about empty spaces in Kėdainiai Culture Centre -- bit by bit, the men installed there everything what they needed for the professional filmmaking. In 1962 the amateur film studio called “The Amateur” was established. In some years it has become the most successful and famous Lithuanian amateur film studio.

Odontologas Vitolis Laumakys ir inžinierius Adolfas Morėnas susipažino atsitiktinai gatvėje, kai Adolfas tvarkė savo motociklą. Jie pasidalino abipusiu susidomėjimu kinu. Adolfas pasisakė turįs mėgėjišką 8 mm kino kamerą -- ir jie pradėjo filmuoti. Taip pat atsitiktinai vyrai išgirdo apie laisvas patalpas Kėdainių kultūros centro rūsyje -- jie jas susitvarkė ir įsigijo minimaliai reikalingą techniką profesionalesniems filmams kurti. Taip 1962 m. įsikūrė Mėgėjo“ ” kino studija, laikui bėgant tapusi produktyviausia ir žinomiausia Lietuvoje mėgėjiško kino studija.

Audrius Antanavičius was born in 1987 in Kėdainiai. In 2006 he started Philosophy studies in Vilnius university. In 2009 he changed study field by getting into Lithuanian Music and Theatre Academy, Television and film directing. Also, he studied in Sarajevo Film Academy in Sarajevo Science and Technology University, course tutor -- Hungarian film director Bela Tarr.

Audrius Antanavičius gimė 1987 metais Kėdainiuose. 2006 įstojo į Vilniaus universiteto filosofijos studijas, tačiau 2009 perstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kurioje baigė televizijos ir kino režisūrą. Taip pat studijavo Sarajevo kino akademijoje, mokslo ir technologijų universitete. Kurso vadovas -- vengrų kino režisierius Bela Tarr.

Director/Režisierius Audrius Antanavičius Cinematographer/ Operatorius Eitvydas Doškus Editing/Montažas Ieva Veiverytė Sound designer/ Garso režisierius Ignas Lungevičius Producer/Prodiuseris Marija Razgutė

Filmography/Filmografija — Nocturne/Noktiurnas, 2010, short fiction/trumpametražis vaidybinis — Andrew the coinman, 2011, short documentary/trumpametražis dokumentinis — Station/Stotis, 2011 short fiction/trumpametražis vaidybinis (for Bela Tarr master class short film compilation) — Bridge/Tiltas, 2011, short fiction/trumpametražis vaidybinis — The Moonlanding, 2012, short fiction/trumpametražis vaidybinis — The Rite of Passage, 2013, short experimental/trumpametražis eksperimentinis

Production company/ Gamybos kompanija Čiobreliai Contacts/Kontaktai Čiobreliai | D. Gerbutavičiaus str. 10-91, LT-04317, Vilnius +370 601 07 802 | marija@criobreliai.lt | www.ciobreliai.lt

49


1 5’

RYTAIS

2015 | fiction/vaidybinis | colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


A group of friends are celebrating Jim’s birthday. Jim’s girlfriend Megan tries to help her younger sister Emma to figure out what happened to her last night, the truth becomes more than Megan can handle.

Po audringo gimtadienio vakarelio Ema neprisimena kas įvyko, Megan pradeda globoti savo jaunesniąją seserį, kol tiesa pasidaro nepakeliama.

Irma Puzauskaite is studying her MA in Loyola Marymount University in Los Angeles. Before her studies she worked for 3 years in film financing. Currently Irma specializes in film directing and editing.

Irma Pužauskaitė baigia savo kino magistro studijas Los Andžele Loyola Marymount universitete. Prieš išvykdama studijuoti ji 3 metus dirbo kino finansavimo srityje. Šiuo metu Irma domisi kino režisūra ir montažu.

Director/Režisierius Irma Pužauskaitė Screenplay/Scenarijus Eglė Vertelytė, Irma Pužauskaitė Cinematographer/ Operatorius Mark Mannschreck Editing/Montažas Irma Pužauskaitė

Filmography/Filmografija — Home/Namai , 2012, short/trumpametražis — Gary, 2013, short/trumpametražis — The Cutting Room (part II)/ Kambarys (II dalis), 2013, web series/internetinis serialas — 118 Rhythm Street/ 118 Ritmo gatve, 2013, short/trumpametražis

Producer/Prodiuseris Lukas Trimonis, Mike Sitnikov Production company/ Gamybos kompanija iN SCRiPT Contacts/Kontaktai Lukas Trimonis | lukas@inscript.lt

51


Woods 1 0’

MIŠKAS

2015 | stop-motion animation/ stop-motion animacinis colour/spalvotas | english subtitles/angliški subtitrai Lithuania/Lietuva


The old hermit scientist tries to catch the mythical creature, who lives in the forest and glows in the dark, in order to fill his Exclusive Collection. He constructs a trap but soon gets into the uncomfortable situation himself.

Senas atsiskyrėlis gamtininkas bando sugauti mitinį naktį šviečiantį miško gyventoją ir taip užpildyti savo ekskliuzyvinę kolekciją. Gamtininkas sukonstruoja spąstus, tačiau netrukus pats atsiduria keblioje situacijoje.

Ignas Meilūnas was born in 1985, in Vilnius. In 2008 he graduated from Vilnius Gediminas Technical University (computer engineering studies). After that, he has worked with O. Koršunovas and G. Varnas theater troupes as a sound designer and video projection operator. Since 2011 started working as a freelance 3D and stop-motion animator. Since 2012 until now works in post-production company WRKS as animator and director.

Ignas Meilūnas gimė 1985 m. Vilniuje. 2008 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą (inžinerinės informatikos specialybę). Po studijų baigimo dirbo su O. Koršunovo ir G. Varno teatrų trupėmis garso dizaineriu ir video projekcijų operatoriumi. Nuo 2011 m. pradėjo dirbti laisvai samdomu 3D ir stop-kadro animatoriumi. Nuo 2012 m. iki šiol dirba UAB WRKS animatoriumi ir režisieriumi.

Director/Režisierius Ignas Meilūnas Screenplay/Scenarijus Ignas Meilūnas Cinematographer/ Operatorius Simonas Glinskis Animation/Animacija Ignas Meilūnas Editing/Montažas Ignas Meilūnas Sound designer/ Garso režisierius Julius Grigelionis Cast/Vaidina Norvydas Birulis

Producer/Prodiuseris Ingrida Kolytė - Stašinskė, Ignas Meilūnas, Kristina Ramanauskaitė, Ramojus Petrauskas, Aurimas Pukevičius, Marija Razgutė Production company/ Gamybos kompanija WRKS, Čiobreliai Contacts/Kontaktai Čiobreliai, marija@criobreliai.lt | WRKS, ingrida@wrks.eu 53


Managing Director / Projekto vadovė Rimantė Daugėlaitė-Cegelskienė info@filmshorts.lt Project Coordinator / Projekto koordinatorė Marija Razgutė marija@filmshorts.lt Assistant / Asistentė: Raminta Spėčiūtė raminta@filmshorts.lt Graphic Design / Grafinis dizainas Indrė Klimaitė www.ilegal.nl DVD Production / DVD gamyba Madstone www.madstone.lt Supported by / Katalogo leidybą remia Enterprise Lithuania Lithuanian Film Centre


Lithuanian Shorts

Lithuanian Short Film Agency A. Smetonos str. 7A-24 01104, Vilnius Lithuania info @filmshorts.lt +370 673 16548, +370 601 07802 www.lithuanianshorts.com


All rights reserved. Not for commercial use. Not for sale. The DVD is reserved for preview purposes only. The DVD is a preview compilation of selected short films accompanying the Lithuanian Shorts 2014-2015 catalogue. The purpose of the DVD is supply additional visual information to the printed material and improve a service provided to all those involved in the film industry, including film institutes, buyers, distributors, festival scouts and programme curators.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.