Lithuanian Shorts 2013-2014

Page 1

2 0 1 3 2 0 14


saves time for knitting a cap for your beloved one 3


s av e s time for dreaming with wide open eyes 5


SAVES TIME FOR p ea li n g th e a lmon ds fo r a ca k e

7


s av e s time for planting a new tree


saves time for riding the camels


SAVES TIME FOR m a k i n g E a r t h a b e t t e r p l a n e t t o l i v e 13


LITHUANIAN SHORTS 2013 - 2014

FICTION / VAIDYBINIAI Dog’s Life / Šuns dienos 25 Never know / Niekada nežinai 27 Queen of England Stole My Parents / Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus Street Kids / Gatvės vaikai 31 The Bomb / Bomba 33 The Etude / Etiudas 35 The Swimmer / Plaukikė 37 Youngblood / Pasakyk, kad neskaudės 39

DOCUMENTARY / DOKUMENTINIAI Dinner / Pietūs Lipovkėje 43 Icelandic Objects / Icelandic Objects Identities / Tapatumai 47

ANIMATION / ANIMACINIAI Guilt / Kaltė 51 NON-EUCLIDEAN Geometry / NeEuklidinė geometrija

15

53

45

29


LITHUANIAN SHORTS 2013 - 2014

DIRECTORS

LITHUANIAN SHORTS: HOW MUCH FITS INTO TWO FILM REELS?

LITHUANIAN SHORTS: KIEK TELPA Į DVI KINO JUOSTOS RITES?

If life was a film, two years of the agency’s existence would have passed like two reels of 16 mm film while shooting. What can you do during this short time in cinema? Capture one short dialogue? Shoot a good fight sequence? Or perhaps record a love scene? We at the Lithuanian Short Film Agency Lithuanian Shorts say that this was enough time to successfully implement our ideas and become an integral part of the Lithuanian film industry.

Jei gyvenimą laikytume kino juosta, tai dveji agentūros gyvenimo metai mums prabėgo taip greitai, kaip dvi 16 mm kino juostos ritės filmavimo metu. Ką galima suspėti padaryti per šį trumpą laiką kine? Nufilmuoti vieną trumpą dialogą? Užfiksuoti gerą muštynių epizodą? O gal įamžinti meilės sceną? Lietuviškų trumpametražių filmų agentūra Lithuanian Shorts“ ” teigia -- per šį laiką mes sėkmingai įgyvendinome savo idėjas ir tapome integralia Lietuvos kino industrijos dalimi.

FICTION / VAIDYBINIAI Ieva Veiverytė 25 Giedrius Tamoševičius 27 Ernestas Jankauskas 29 Darius Šilėnas 31 Robertas Nevecka 33 Austėja Urbaitė 35 Gabrielė Urbonaitė 37 Marija Kavtaradzė 39

DOCUMENTARY / DOKUMENTINIAI Linas Mikuta 43 Rudolfas Levulis, Paulius Mazūras Aistė Žegulytė 47

45

ANIMATION / ANIMACINIAI Reda Tomingas 49 Skirmanta Jakaitė, Solveiga Masteikaitė

51

The agency’s two years contain many ambitions and work. We organised the 8th International short film festival Vilnius Film Shorts and the first ever Baltic short film projects’ introduction event, the Baltic Pitching Forum 2013, in cooperation with short film festivals from Latvia (2ANNAS), Estonia (Sleepwalkers) and France (the Clermont-Ferrand International Short Film Festival).

Dviejuose agentūros gyvenimo metuose sutilpo nemažai ambicijų ir darbų. Organizavome 8-ajį tarptautinį trumpų filmų festivalį Vilniaus kino šortai“ bei pirmą ” kartą Baltijos šalyse vykusį trumpametražių filmų projektų pristatymo renginį Baltic Pitching ” Forum 2013”, bendradarbiaujant su trumpametražių filmų festivaliais iš Latvijos -- “2ANNAS”, 17


We participated in important film industry events to present Lithuanian film programmes and organised various screenings during international festivals -- the Cannes International Film Festival’s Short Film Corner programme (France), In the Palace in Sofia (Bulgaria), Curtas Vila do Conde (Portugal), Brest (France), Leeds (United Kingdom), Lithuanian Film Days in Moscow (Russia), Grenoble and Angers (France), ZubrOFFka (Poland).

Estijos -- “Sleepwalkers” bei Prancūzijos -- “International Clermont-Ferrand Short Film Festival”. Dalyvavome svarbiuose kino industrijos renginiuose, pristatydami lietuviškų filmų programas bei rengėme įvairias peržiūras tarptautiniuose festivaliuose -- “Cannes International Film festival “Short Film Corner” programme” Kanuose (Prancūzija), In the Palace” ” Sofijoje (Bulgarija), Kurtas Vila do Konde (Portugalija), Breste (Prancūzija), Lydse (Jungtinė We published a special selection of Karalystė), lietuviško kino dienose Lithuanian short films -- a catalogue Maskvoje (Rusija), Grenoblyje and a DVD -- called Lithuanian ir Anžė (Prancūzija), Zubrofkoje Shorts 2012. A lecture on short (Lenkija). Išleidome specializuotą film distribution was organised by lietuviškų trumpametražių rinktinę us in cooperation with short film -- katalogą ir DVD -- Lithuanian ” screenplay writing workshops In Shorts 2012”. Bendradarbiavome Script. Also, we promoted new su trumpametražių filmų Lithuanian short films on national scenarijaus rašymo dirbtuvėmis level by organising LT Short: Short “In Script”, surengdami Films from Lithuania screenings in mokymus apie trumpųjų filmų twelve Lithuanian cities. platinimą. Taip pat populiarinome naujausius lietuviškus trumpus We are very proud of the Lithfilmus ir nacionaliniu lygmeniu uanian short films‘ VOD platform -- rengėmė filmų peržiūras “LT www.lithuanianshortsonline.com, trumpai: trumpametražiai iš which will be available shortly and Lietuvos” net dvylikoje Lietuvos will allow users to watch Lithuanian miestų. Labai džiaugiamės short films. All of this has ensured netrukus startuosiančia and -- we are certain -- will lietuviškų trumpametražių filmų continue to ensure that Lithuanian VOD platforma, adresu www. short films have access to a wider lithuanianshortsonline.com, kur audience. bus galima žiūrėti lietuviškus trumpuosius filmus. Visai tai leido ir -- esame tikri -- toliau leis lietuviškam trumpametražiam

Today Lithuanian short films are given attention. They are talked about. They spark discussions. They are invited to important film festivals, their competition programmes. We see this as one of the most important results of our work: the meeting of film and audience remains our key aim. Otherwise, cinema would just be film frames vainly shown in a dark hall. The year 2013 has been a truly memorable one for Lithuanian short films. A number of ambitious young creators have made professional debuts -- Marija Kavtaradzė, Austėja Urbaitė, Gabrielė Urbonaitė, Darius Šilėnas, Robertas Nevecka. The filmmakers who have already gathered some attention have made their second and third films -- Reda Tomingas, Skirmanta Jakaitė, Ieva Veiverytė, Ernestas Jankauskas, Giedrius Tamoševičius, Linas Mikuta, Aistė Žegulytė, Rudolfas Levulis and Paulius Mazūras. We are happy to be able to present all key short Lithuanian films of the past year in this catalogue and include narrative and documentary short films, animation and experimental works that expand the language of cinema. A restless girl, visitors of a city canteen, a guilty fox, children who have found a bomb in the woods,

kinui būti pamatytam kuo platesnės auditorijos. Šiandien lietuviški trumpametražiai filmai sulaukia dėmesio. Apie juos kalbama. Jie įskelia diskusijas. Jie kviečiami į svarbius kino festivalius, konkursines jų programas. Tai laikome vienu svarbiausių savo veiklos rezultatų: filmo ir žiūrovo susitikimas mums išlieka kertiniu tikslu. Kitu atveju kinas tebūtų tuščiai prabėgę kino kadrai salės tamsoje. 2013-ieji lietuviškam trumpametražiam kinui buvo išties įsimintini. Profesionaliai debiutavo ne vienas ambicingas jaunas kūrėjas -- Marija Kavtaradzė, Austėja Urbaitė, Gabrielė Urbonaitė, Darius Šilėnas, Robertas Nevecka. Savo antruosius ir trečiuosius filmus sukūrė jau dėmesio sulaukę kūrėjai -- Reda Tomingas, Skirmanta Jakaitė, Ieva Veiverytė, Ernestas Jankauskas, Giedrius Tamoševičius, Linas Mikuta, Aistė Žegulytė, Rudolfas Levulis ir Paulius Mazūras. Džiaugiamės galėdami visus svarbiausius prabėgusių metų lietuviškus trumpametražius filmus -- vaidybinius, dokumentinius, animacinius, kino kalbos ribas plečiančius eksperimentinius darbus -- pristatyti šiame kataloge. Nenuorama mergaitė, miesto valgyklos lankytojai, prasikaltusi lapė, bombą miške atradę vaikai, 19


members of a street gang, a writer of venerable age, adults lost in (not)love, odd Icelandic objects, teenagers in love, a swimmer, a mother, her daughter and a dog, actors in a creative crisis and a girl thinking about her identity -these are the heroes that live in the frames of Lithuanian short films. We invite you to meet them and listen to their stories. We thank all who support and help us in our work -- partners, sponsors, colleagues and consultants. You are the true friends of short film! Yours, Lithuanian Shorts

gatvių gaujos nariai, garbaus amžiaus rašytojas, (ne)meilėje pasiklydę suaugusieji, keisti islandiški objektai, įsimylėję paaugliai, plaukikė, motina, jos dukra ir šuo, kūrybinių kančių kamuojami aktoriai ir apie savo tapatumą mąstanti mergina -- tai lietuviško trumpametražio kino kadruose gyvenantys herojai. Kviečiame susipažinti su jais, išklausyti jų istorijų. Dėkojame visiems palaikantiems ir padedantiems mums darbuose -partneriams, rėmėjams, kolegoms ir konsultantams. Tikriems trumpo metro draugams! Jūsų, Lithuanian Shorts

Those of you looking through a catalogue of short films are probably expecting a short accompanying text. Therefore, I would like to wish the new Lithuanian filmmakers whose names appear in this very dynamic genre to take root in the world of cinema, find their audience and creative partners just as fast. The success of the last few years and the purposeful work which is done provide a solid foundation for that.

Vartantieji trumpametražių filmų katalogą ko gero tikisi ir trumpo palydimojo žodžio. Todėl norėčiau palinkėti, kad šiame itin dinamiškame žanre atsirandantys nauji Lietuvos kūrėjų vardai taip pat greitai įsitvirtintų kino pasaulyje ir surastų savo auditoriją bei kūrybinius partnerius. Pastarųjų metų sėkmė ir kryptingas darbas suteikia tam tvirtą pagrindą. Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas

Rolandas Kvietkauskas, Director of the Lithuanian Film Centre

21


SHORTS ’

FICTION / VAIDYBINIAI


DOG’S L I F E

2 4’

Dalia is fifty, she lives in a large detached house together with her retired mum. Unexpectedly, the old woman is sent to the hospital for tests and Dalia stays at home alone. A random idea to release their guard dog for a free run around ends up in disaster. A dog burial issue becomes a real challenge for a woman, who has never experienced what the selfsuficiency is.

Daliai penkiasdešimt. Dideliame, tačiau kukliai įrengtame name ji gyvena kartu su valdinga motina. Kai senyva mama paguldoma į ligoninę tyrimams, Dalia namuose lieka viena. Spontaniškas moters sumanymas paleisti jų kiemsargį palakstyti baigiasi nelaime. Šuns palaidojimas nesavarankiškai moteriai tampa tikru iššūkiu.

Ieva Veiverytė was born in Kaunas in 1986. She graduated from Lithuanian Academy of Music and Theatre with a bachelor in TV and Film Directing, in 2013 she graduated from the same academy with a master degree in Editing. At the moment I. Veiverytė is a freelance director and an editor for short movies and commercials.

Ieva Veiverytė gimė 1986 lapkričio 4 d. Kaune, 2011 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ji įgijo TV ir kino režisūros bakalauro laipsnį, 2013 m. -- vaizdo režisūros magistro laipsnį. Šiuo metu Ieva Veiverytė kuria trumpametražius filmus, dirba laisvai samdoma režisiere reklamos srityje.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - European Film Forum Scanorama, New Baltic Cinema program (Lithuania, 2013) / Europos šalių kino forumas Scanorama, Naujojo Baltijos kino programa (Lietuva, 2013) - Leeds International Film Festival, Lithuanian Panorama (UK, 2013) / Tarptautinis Leeds filmų festivalis, Lithuanian Panorama programa (JK, 2013)

Filmography / Filmografija: Dog’s Life / Šuns dienos, 2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis Crossword / Kryžiažodis, 2009, short fiction / trumpametražis vaidybinis Lost / Lost, 2008, short fiction /trumpametražis vaidybinis

ŠUNS DIENOS 2013 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Ieva Veiverytė Screenplay / Scenarijus: Ieva Veiverytė, Teklė Kavtardzė Cinematographer / Operatorius: Narvydas Naujalis Editing / Montažas: Ieva Veiverytė Art designer / Dailininkas: Audrius Dumikas Sound designer / Garso režisierė: Sigita Visockaitė

Cast / Vaidina: Vesta Grabštaitė, Laimutė Štrimaitytė Producer / Prodiuserė: Marija Razgutė Production company / Gamybos kompanija: Čiobreliai Contacts / Kontaktai: Marija Razgutė +370 601 07802 marija@ciobreliai.lt

25


N EVE R K NOW

2 4’

The elderly well known Lithuanian writer lives a quiet life. He is going to travel to the depths of Russia where a film, based on his novel, will be shot. However, an unexpected phone call destroys a peace.

Visuomenėje pripažintas garbaus amžiaus rašytojas gyvena ramų suplanuotą gyvenimą. Jis ruošiasi kelionei į Rusijos gilumą, kur pagal jo romaną bus filmuojama ekranizacija. Tačiau netikėtas telefono skambutis sugriauna ramybę.

Giedrius Tamoševičius graduated from Vilnius University with BA in Informatics in 2004 and he is currently studying TV and Film Directing in Lithuanian Academy of Music and Theatre. The director has already made several short films.

Giedrius Tamoševičius 2004 m. įstojo į Vilniaus universitetą ir įgijo informatikos bakalauro laipsnį. Nuo 2010 m. studijuoja kino ir televizijos režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Pastaruosius dvejus metus Giedrius intensyviai kuria trumpametražius filmus.

NIEKADA NEŽINAI 2014 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Giedrius Tamoševičius Screenplay / Scenarijus: Giedrius Tamoševičius Cinematographer / Operatorius: Julius Sičiūnas Editing / Montažas: Giedrius Tamoševičius, Julius Sičiūnas Art designer / Dailininkė: Lauryna Liepaitė Sound designer / Garso režisierius: Justinas Važnevičius Music / Muzika: Justinas Važnevičius

Cast/Vaidina: Juozas Budraitis, Virgnija Kuklytė Producer / Prodiuseris: Dovydas Vilkelis, Gintarė Ragauskaitė Production company / Gamybos kompanija: Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija Contacts / Kontaktai: Rimantė Daugėlaitė +37067316548 info@filmshorts.lt

Filmography / Filmografija: The Lesson / Pamoka, 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis Mommy, Please Buy Me a Horse / Mamyte, nupirk man žirgelį, 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis The Passion / Aistra, 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis Love Smithy / Meilės kalvė, 2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis The Landlord / Gaspadorius, 2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis An Attempt / Pasikėsinimas, 2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis On the Way Back / Sugrįžtant, 2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis 27


3 0’ QU E E N OF E NG L A N D S TOL E MY P A R E N T S

ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS 2014 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Ernestas Jankauskas Screenplay / Scenarijus: Birutė Kapustinskaitė, Gabija Siurbytė Cinematographer / Operatorius: Vydmantas Plepys Editing / Montažas: Dominykas Kilčiauskas Art designer / Dailininkas: Paulius Jurevičius Sound designer / Garso režisierius: Aurélie Raoût Music / Muzika: Jonas Jurkūnas

Cast/Vaidina: Mija di Marco, Gabija Siurbytė, Janina Matekonytė Producer / Prodiuseris: Justinas Pocius, Jurgita Jutaitė, Monika Sakalauskaitė Production company / Gamybos kompanija: Dansu Films Contacts / Kontaktai: Jurga Jutaitė +37065998796 jurga@dansu.eu

6 years old Milda lives with her aunt. Street kids call her orphan: it‘s been two years since her parents have emigrated. One day Milda gets acquainted with a strange woman who convinces the girl that her parents can‘t return, as they have been kidnapped by the very Queen of England. The girl decides to head for the biggest rescue mission of her life. During her journey Milda starts facing bigger and bigger hardships with every step she takes, but the biggest of them all ultimately turns out to be facing herself.

Milda -- šešerių metų mergaitė, gyvenanti pas tetą, su kuria nesutaria. Kiemo vaikų ji pravardžiuojama našlaite, nes jos tėvai negrįžta iš emigracijos Londone. Vieną dieną ji susipažįsta su moterimi, kuri ją įtikina, kad jos tėvai ją myli ir negrįžta, nes yra pagrobti Anglijos karalienės. Mergaitė pasiryžta didžiausiam žygdarbiui savo gyvenime -išvaduoti savo tėvus iš karalienės gniaužtų. Slapčia ji susikrauna daiktus ir išsiruošia į Londoną. Kelionėje mergaitė pradeda susidurti su sunkumais, kurių didžiausias -- ji pati.

Ernestas Jankauskas is a young director for movies and commercials. Started his career as assistant director, he soon got the position of 1st Assistant Director in major American, British and French productions, which were shot in Lithuania. After that, Ernestas has directed more than 30 commercials, some of them were honored by appearing in one of the most prestigious international magazine "Shots". "The Queen of England Stole My Parents" is the second short film of Ernestas.

Ernestas Jankauskas yra jaunas kino bei reklamų režsierius, gamybos vadovas. Savo karjerą kine Ernestas pradėjo dirbdamas režisieriaus asistentu. Vėliau dirbo pirmuoju režisieriaus asistentu dideliuose amerikiečių, britų, prancūzų ir vokiečių projektuose. Iki šiol jis režisavo apie 30 reklamų ir tapo pirmuoju Baltijos šalių režisieriumi, kurio reklamos du metus iš eilės buvo pristatomos prestižiniame tarptautiniame žurnale ”Shots”. Anglijos karalienė pagrobė mano tėvus” yra an” trasis režisieriaus trumpo metro filmas.

Filmography / Filmografija: No focus / Ne fokuse, 2006, short fiction / trumpametražis vaidybinis

29


STREET KIDS

1 9’

IEVA is an orphan and belongs to a street gang. The gang, led by violent and abusive MARIUS, makes a living by robbing wealthy men after IEVA had seduced them. But things get complicated on a fateful night when the gang commits murder. Shocked by MARIUS’ cruelty, IEVA leaves the gang and tries to start a new life. Work and home is offered by a good-natured MATAS. Here begins a nerve-wrecking story about love, betrayal and dark orphanage secrets.

IEVA -- našlaitė, priklausanti gatvės jaunuolių šutvei. Gauja, vadovaujama aršaus būdo MARIAUS, pragyvenimui pelnosi plėšdama turtingus IEVOS suviliotus vyrus. Tačiau lemtingą naktį įvykiai pakrypsta netinkama linkme ir gauja įvykdo žmogžudystę. Sukrėsta MARIAUS žiaurumo, IEVA palieka gaują ir siekia pradėti gyvenimą iš naujo. Darbą ir namus jai pasiūlo geraširdis MATAS. Čia prasideda įtampos kupina istorija apie meilę, išdavystę ir tamsią vaikų namų paslaptį.

Darius Šilėnas was born in Vilnius in 1988. In 2007 he started Physics studies in Vilnius university. In 2009 he chose to study BA Film Directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, from which he graduated in 2013. Since then he continuous his studies in MA Film Directing. Darius also works as a free-lance director, editor.

Darius Šilėnas gimė 1988 Vilniuje. 2007m. įstojo į fizikos specialybę Vilniaus universitete. 2009m. pasirinko režisūros studijas LMTA, kurias baigė 2013m. Nuo 2013m. toliau studijuoja kino režisūros magistrantūroje. Taip pat dirba kaip laisvai samdomas režisierius, montuotojas.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - Leeds International Film Festival, Lithuanian Panorama (UK, 2013) / Tarptautinis Leeds filmų festivalis, Lithuanian Panorama programa (JK, 2013)

Filmography / Filmografija: Welcome to Miami / Welcome to Miami, 2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis The Roadside Story / Pakelės istorija, 2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis Survivor / Survivor, 2011, short experimental / trumpametražis eksperimentinis

GATVĖS VAIKAI 2013 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Darius Šilėnas Screenplay / Scenarijus: Darius Šilėnas Cinematographer / Operatorius: Julius Sičiūnas Editing / Montažas: Vytautas Dambrauskas Art designer / Dailininkė: Neringa Bačiuskaitė Sound designer / Garso režisierius: Kazys Riškus Music / Muzika: Domas Ruškys

Cast/Vaidina: Gabija Urniežiūtė, Paulius Markevičius, Vygandas Vadeiša, Gytis Ivanauskas Producer / Prodiuseris: Austėja Kazlauskytė Production company / Gamybos kompanija: Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija Contacts / Kontaktai: Darius Šilėnas +37062291987 darius.silenas@gmail.com

31


1 0’

THE BOMB

A story of two kids, Eric and Tim. They discover a rusty old hand grenade while playing in the woods. Accidentally, the grenade detonates. Eric runs away home leaving his friend behind and not knowing what happened to him. Prompted by a sense of guilt and deaf environment he decides to take matters to his own hands and find his friend.

Istorija apie du berniukus, Eriką ir Timą. Jie miške atranda seną nesprogusią granatą. Bežaisdami netyčia ją susprogdina. Erikas grįžta namo, nežinodamas, kas nutiko draugui. Susidūręs su kaltės jausmu ir aplinkos abejingumu, jis pasiryžta pats prisiimti atsakomybę ir ieškoti Timo.

Robertas Nevecka was born in 1984. He studied computer science, during these study years he began writing scripts, directing stage works, designing their sets, later on he worked as a graphic designer and illustrator. This brought him to animation. At the moment Robertas is studying Film directing at at Lithuanian Academy of Music and Theatre. He creates short films, music videos, live concert visuals. (http://robertasnevecka.com/en)

Robertas Nevecka gimė 1984 m. Studijavo universitete informatiką, bet nebaigė. Studijų metais rašėscenarijus, režisavo roko operas, kūrė joms scenografiją, dirbo grafikos dizaineriu, iliustratoriumi. Tai atvedė jį iki animacijos. Šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vaizdo režisūrą. Kuria trumpametražius filmus, muzikinius klipus, koncertų vizualizacijas. (http://robertasnevecka.com)

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - Vilnius International Film Festival 2013 (Lithuania, 2013) / Vilniaus tarptautinis kino festivalis Kino pavasaris 2013 (Lietuva, 2013) - AWARDED with the Special Prize of the Critics / Apdovanotas Specialiuoju kritikų prizu - Sleepwalkers International student and short film festival (Estonia, 2013) / Sleepwalkers tarptautinis studentiškų ir trumpametražių filmų festivalis (Estija, 2013)

Filmography / Filmografija: Curonian Twitch / Kuršių trūkčiojimai, 2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis Street Artist / Gatvės artistas, 2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis A Film about Filming Horses / Filmas apie filmą apie arklius, 2011, short documentary / trumpametražis dokumentinis Kuleshovas / Kulešovas, 2007, short experimental / trumpametražis eksperimentinis

BOMBA 2013 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Robertas Nevecka Screenplay / Scenarijus: Robertas Nevecka Cinematographer / Operatorius: Zbigniev Bartoševič Editing / Montažas: Robertas Nevecka Art designer / Dailininkas: Sigita Jonaitytė Sound designer / Garso režisierius: Justinas Važnevičius Music / Muzika: Justinas Važnevičius

Cast / Vaidina: Lukas Bernardas Remiševskis, Martynas Lukas Šliažas Producer / Prodiuseris: Ilma Barbarovičiūtė Production company / Gamybos kompanija: Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija Contacts / Kontaktai: Robertas Nevecka +370 679 01982 robertas.nevecka@gmail.com

33


T H E E T U D E

2 0’

It‘s a story based on a novel ”The Etude“ which is written by Jonas Mekas, a Lithuanian filmmaker, poet and artist who has often been called the godfather of American avant-garde cinema. It’s a poetical story about two young theatre actors who are given a task -- to create an etude, to imagine a story. Through their rehearsal they are trying to recreate a true event of their life in order to find peace in their souls. Discovering the beauty of small details in life young people are trying to get rid of their fear for death in understanding that death is a memory of one’s living. The dot is the ending and the beginning...

Tai poetiškas pasakojimas apie du jaunus teatro aktorius, gavusius uždavinį -- sukurti etiudą, sugalvoti istoriją. Bandydami surasti sielos ramybę repeticijų metu jie atkuria iš tikrųjų išgyventą įvykį. Atrasdami smulkių kasdieniškų detalių grožį, jaunuoliai stengiasi atsikratyti mirties baimės, suvokdami, kad mirtis -- tai kažkieno gyvenimo prisiminimas. Taškas yra pabaiga ir pradžia...

Austėja Urbaitė was born in 1991. Graduated from Vilnius Pilaitė‘s secondary school. Now studying Film Directing at Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Austėja Urbaitė gimė 1991 m. Baigė Vilniaus Pilaitės vidurinę mokyklą. Šiuo metu studijuoja kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - European Film Forum Scanorama, New Baltic Cinema program (Lithuania, 2013) / Europos šalių kino forumas Scanorama, Naujojo Baltijos kino programa (Lietuva, 2013) – AWARDED with the Special Mention of the Jury / Apdovanotas Specialiuoju žiuri prizu

Filmography / Filmografija: This is reality / Čia ir yra realybė, 2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis Shame / Gėda, 2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis

ETIUDAS 2013 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Austėja Urbaitė Screenplay / Scenarijus: Austėja Urbaitė Cinematographer / Operatorius: Vytautas Plukas Editing / Montažas: Austėja Urbaitė, Vytautas Plukas Art designer / Dailininkas: Dovas Vyšniauskas Sound designer / Garso režisierė: Karolina Vikšraitytė

Cast / Vaidina : Clotilde Rigaud, Simonas Storpirštis Producer / Prodiuserė: Lina Murinaitė Production company / Gamybos kompanija: Lithuanian Academy of Music and Theater / Lietuvos muzikos ir teatro akademija Contacts / Kontaktai: Austėja Urbaitė +370 60882628 austeja.urbaite@gmail.com

35


2 8’

T H E S W I M M E R

Ariel, young and promissing swimmer, spends her summer preparing for the upcoming Olympics. In the pool, she meets Grete who has just started swimming lessons. Despite the age difference, two become friends, as Ariel helps Grete to overcome her fear of jumping into the water. However, Ariel's leg ache becomes more and more painful...

Arielė -- jauna ir perspektyvi plaukikė, Lietuvos olimpinė plaukimo viltis, besiruošianti artėjančioms varžyboms. Baseine ji sutinka Grėtę, kuri tik pradeda plaukimo pamokas. Arielė padeda Grėtei įveikti jos baimę šokinėti į vandenį, tačiau pačios Arielės neapleidžia vis stiprėjantis kojos skausmas...

Gabrielė Urbonaitė was born in Vilnius, Lithuania, in 1993. She became professionally interested in film while attending “Skalvija” Film Academy, where she studied documentary film in 2007-2009, and fiction course in 2010-2011. In 2011 she studied Philosophy at the Sorbonne University for a year. In 2012, Gabrielė participated in Berlinale Talent Campus. Since Fall 2012, she has been studying Film Production at Emerson College in Boston, U.S.

Gabrielė Urbonaitė gimė Vilniuje, Lietuvoje, 1993 m. Profesionaliai į kiną pradėjo gilintis “Skalvijos” Kino Akademijoje, kurioje 2007-2009 m. lankė dokumentinio kino kursą, o 2010-2011 m. mokėsi vaidybinio kino. 2011 m. Sorbonos universitete studijavo filosofiją . 2012 m. Gabrielė dalyvavo “Berlinale Talent Campus” talentų dirbtuvėse. Nuo 2012 m. rudens ji studijuoja kino gamybą Emersono Koledže, Bostone, JAV.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - Vilnius International Film Festival 2013 (Lithuania, 2013) / Vilniaus tarptautinis kino fetsivalis Kino pavasaris 2013 (Lietuva, 2013) - AWARDED as the Best Lithuanian Short Film / Apdovanotas kaip Geriausias lietuviškas trumpametražis filmas - Festival Européen du Film Court de Brest (France, 2013) / Bresto tarptautinis trumpametražių filmų festivalis (Prancūzija, 2013)

Filmography / Filmografija: The Swimmer / Plaukikė, 2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis Buttons and Pigeons / Sagos ir Balandžiai, 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis 16 mm / 16 mm, 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis S.E.K.A.M. / S.E.K.A.M. , 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis The Observer / Stebėtojas, 2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis

PLAUKIKĖ 2013 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Gabrielė Urbonaitė Screenplay / Scenarijus: Gabrielė Urbonaitė Cinematographer / Operatorius: Saulius Lukoševičius Editing / Montažas: Nicolas Houver Art designer / Dailininkės: Aistė Jakimavičiūtė, Lina Galeckaitė Sound designer / Garso režisierius: Jonas Jocys, Joseph Fiorillo

Music / Muzika: Pablo Pico Cast / Vaidina: Eglė Valadkevičiūtė, Ugnė Beleckaitė, Petras Kuneika, Dainius Gavenonis Producer / Prodiuseris: Justinas Piliponis Production company / Gamybos kompanija: Pilou Films Contacts / Kontaktai: Justinas Piliponis +37061818406 hello@piloufilms.net

- AWARDED with the Special Mention of the Jury / Apdovanotas Specialiuoju žiuri prizu - National SILVER CRANE award for the Best Lithuanian Short Film 2013 / Nacioalinis SIDABRINĖS GERVĖS apdovanojimas už Geriausią lietuvišką trumpametražį filmą 2013

37


YO U NG B LOOD

1 8’

It's a real challenge to get into the girls dormitory. You have to be careful, you have to be silent, nobody can notice you. Ben and Vega are sixteen years old. Ben and Vega are in love. Ben comes to Vega. Vega is waiting for Ben. You know the rest.

Patekti į Menų gimnazijos mergaičių bendrabutį -- tikras iššūkis. Turi būti atsargus, turi būti tylus, tavęs niekas negali pastebėti. Bernams ten negalima. Benui ir Vegai šešiolika. Benas ir Vega yra įsimylėję. Benas ateina pas Vegą. Vega laukia Beno. Toliau žinote patys.

Marija Kavtaradzė (b. 1991) graduated from St. Kristoforas Secondary School in Vilnius in 2010. Currently she is studying Directing in Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Marija Kavtaradzė gimė 1991 metais Vilniuje. 2010 metais baigė šv. Kristoforo gimnaziją ir tais pačiais metais pradėjo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, šiuo metu mokosi ketvirtame vaizdo režisūros kurse.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - Festival de San Sebastian, International Film Students Meeting (Spain, 2013) / Tarptautinis San Sebastian kino fetsivalis, International Film Students Meeting (Ispanija, 2013) - European Film Forum Scanorama, New Baltic Cinema program (Lithuania, 2013) / Europos šalių kino forumas Scanorama, Naujojo Baltijos kino programa (Lietuva, 2013)

Filmography / Filmografija: Normal people don't explode themselves / Normalūs žmonės nesisprogdina, 2013, short fiction / trumpametražis vaidybinis Washed fairytale / Washed fairytale, 2011, short fiction / trumpametražis vaidybinis Before Falling / Paskutinis žmogus, su kuriuo aš kalbėjau, 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis

PASAKYK, KAD NESKAUDĖS 2013 fiction / vaidybinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Marija Kavtaradzė Screenplay / Scenarijus: Titas Laucius, Marija Kavtaradzė Cinematographer / Operatorius: Laurynas Bareiša Editing / Montažas: Marija Kavtaradzė, Laurynas Bareiša Art designer / Dailininkė: Sigita Šimkūnaitė Sound designer / Garso režisierius: Justinas Važnevičius

Cast / Vaidina: Severija Bielskytė, Mantvydas Leonas Pranulis Producer / Prodiuserė: Klementina Remeikaitė, Dagnė Puodžiūnaitė Production company / Gamybos kompanija: Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija Contacts / Kontaktai: Marija Kavtaradzė +37062358771 marijakavtaradze@gmail.com

39


DOCUMENTARY / DOKUMENTINIAI


2 9’

D I N N E R

PIETŪS LIPOVKĖJE 2013 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian, Russian dialogues / lietuviški, rusiški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Linas Mikuta Screenplay / Scenarijus: Linas Mikuta Cinematographer / Operatorė: Kristina Sereikaitė Editing / Montažas: Linas Mikuta, Kristina Sereikaitė Sound designer / Garso režisierius: Jonas Maksvytis

Producer / Prodiuserė: Jurga Gluskinienė Production company / Gamybos kompanija: Monoklis Contacts / Kontaktai: Jurga Gluskinienė +37068790681 jurga@monoklis.lt

Dinner is a short documentary about people from the most vulnerable social layer. Every day they gather at the door of a charity canteen, waiting for a plate of hot food. Half-hour waiting makes for a dozen life stories revealing the fragile line between human hope and despair.

Pietūs Lipovkėje -- trumpametražis dokumentinis filmas apie žmones iš pažeidžiamiausio visuomenės sluoksnio. Kiekvieną dieną jie renkasi prie Liepkalnio gatvėje esančios labdaringos valgyklos durų ir laukia karšto maisto lėkštės. Pusvalandis laukimo -- tai tuzinas gyvenimiškųjų istorijų, kalbančių apie trapią ribą tarp žmogiškosios vilties ir nevilties.

Linas Mikuta was born in 1980, Klaipeda, Lithuania. He graduated as a theatre director from Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2003. In 2009 Linas Mikuta started to work with cinema projects. In 2010 Linas Mikuta directed his debut short film Failed Scenario. In 2013 Linas Mikuta presented his debut medium-lenght documentary Dzukija‘s Bull and short-length documentary Dinner.

Linas Mikuta gimė 1980 m. Klaipėdoje. 2003 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, teatro režisūros specialybę. Nuo 2009-ųjų metų Linas Mikuta pradeda dirbti su kino projektais. 2010 m. resukūrė trumpo metro debiutinį vaidybinį filmą Nevykęs scenarijus“. 2013 m. Linas Mikuta ” pristatė dviejų dokumentinių filmų premjeras -pilnametražio Dzūkijos Jautis“ ir trumpametražio ” Pietūs Lipovkėje“. ”

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - International Leipzig Festival of Documentary and Animated Film, International Program Documentary Film (Germany, 2013) / Tarptautinis Leipcigo dokumentinių ir animacinių fimų festivalis, Tarptautinė dokumentinių filmų programa (Vokietija, 2013) - European Film Forum Scanorama, New Baltic Cinema program (Lithuania, 2013) / Europos šalių kino forumas Scanorama, Naujojo Baltijos kino programa (Lietuva, 2013) – AWARDED as the Best Lithuanian Short Film.

Filmography / Filmografija: Dinner / Pietūs Lipovkėje, 2013, short documentary / trumpametražis dokumentinis Dzukija’s Bull / Dzūkijos Jautis, 2013, full length documentary / pilnametražis dokumentinis Failed Scenario / Nevykęs scenarijus , 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis

43


8’

I C E L A N D I C O B J E C T S

Iceland objects is a kind of video painting in which the camera draws intricate compositions comprised of the beautiful Iceland landscapes and random objects placed in it. These compositions remind of accidental installations that tell different stories of things left behind, abandoned, forgotten and no longer needed. These are the stories of human beings' encounter with nature, of beautiful and dark fantasies of the grandeur of the man-made objects and of the pleasures of recycling them and one's own gaze at them.

Islandiški objektai -- tai kino tapybos kūrinys, kuriame kamera piešia sudėtingas kompozicijas iš įspūdingų Islandijos panoramų ir atsitiktinių jos aplinkoje rastų objektų. Šios kompozicijos primena atsitiktines instaliacijas, kurios pasakoja pamestų, paliktų, pamirštų ar tiesiog nebereikalingų daiktų istorijas. Tai istorijos apie žmogaus akistatatą su gamta, gražias ir bauginančias fantazijas apie žmogaus sukurtus objektus ir jų tolesnius likimus.

In 2006 two artists -- Rudolfas Levulis (1982) and Paulius Mazūras (1978) established production company PVZ LT - www.pvz.lt. Main organization's activity is to create, produce and develop audiovisual production. While focusing on creative documentary, music video and social / urban art, pvz.lt combines modern technologies, unconventional point of view and innovations.

Menininkai Rudolfas Levulis (1982) ir Paulius Mazūras (1978) 2006 m. įsteigė įmonę PVZ LT -- www.pvz.lt. Pagrindinė įstaigos veikla -audiovizualinių, meninių, socialinių, edukacinių, reklaminių projektų realizavimas. PVZ LT darbai išsiskiria modernių technologijų ir netradicinio požiūrio apjungimu į vieną visumą, senų, žinomų dalykų atskleidimu naujais rakursais bei inovacijų naudojimu filmų, dizaino, fotografijos, interakcijos, viešų erdvių formatuose.

ICELANDIC OBJECTS 2013 documentary, experimental / dokumentinis, eksperimentinis colour / spalvotas no dialogues / be dialogų no subtitles / be subtitrų Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Rudolfas Levulis, Paulius Mazūras Screenplay / Scenarijus: Rudolfas Levulis, Paulius Mazūras Cinematographer / Operatorius: Rudolfas Levulis, Paulius Mazūras Editing / Montažas: Rudolfas Levulis

Music / Muzika: Runar Magnusson Producer / Prodiuseris: Paulius Mazūras Production company / Gamybos kompanija: PVZ LT Contacts / Kontaktai: PVZ LT +37061029497 contact@pvz.lt

Filmography / Filmografija: Iceland Objects / Islandiški objektai , 2013, documentary/experimental / dokumentinis/eksperimentinis дискотека (Discotheque) / дискотека (Diskoteka) , 2012, mid-lenght documentary / vidutinės trukmės dokumentinis

45


1 9’

IDENTITIES

Film about the man, self identity and search of the beauty.

Tai filmas apie žmogų, jo tapatumą ir grožio paieškas.

Aistė Žegulytė was born in Panevėžys in 1986. There she has graduated from the K. Paltarokas high school and fine arts school. During 20062009 she has studied photographic technology at the Vilnius College of Applied Engineering Sciences. Since 2009 she is studying television directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. So far she has made several fictional and documentary short films.

Aistė Žegulytė gimė 1986 m. Panevėžyje. Baigė K. Paltaroko gimnaziją ir dailės mokyklą. 2006-2009 m. studijavo fotografiją Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. 2009 m. rudenį įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos TV režisūros bakalauro studijas. Studijų metu yra sukūrusi keletą trumpametražių vaidybinių ir dokumentinių filmų.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - European Film Forum Scanorama, New Baltic Cinema program (Lithuania, 2013) / Europos šalių kino forumas Scanorama, Naujojo Baltijos kino programa (Lietuva, 2013)

Filmography / Filmografija: Identities / Tapatumai, 2013, short documentary / trumpametražis dokumentinis Nikodemas / Nikodemas, 2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis Shoo! / Škac, dir. 2012, short fiction / trumpametražis vaidybinis Vita / Vita, 2010, short fiction / trumpametražis vaidybinis

TAPATUMAI 2013 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Aistė Žegulytė Screenplay / Scenarijus: Aistė Žegulytė Cinematographer / Operatorius: Eitvydas Doškus Editing / Montažas: Mikas Žukauskas Music / Muzika: Artūras Bumšteinas, Mindaugas Urbaitis

Producer / Prodiuseris: Marija Razgutė, Petras Pienauskas Production company / Gamybos kompanija: Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Čiobreliai Contacts / Kontaktai: Marija Razgutė +370 601 07802 marija@ciobreliai.lt

47


ANIMATION / ANIMACINIAI


G U I L T

6’

KALTĖ Director / Režisierė: Reda Tomingas Screenplay / Scenarijus: Reda Tomingas Animation / Animacija: Reda Tomingas Editing / Montažas: Reda Tomingas Producer / Prodiuserė: Rasa Jonikaitė

Production company / Gamybos kompanija: Joni Art Contacts / Kontaktai: Reda Tomingas reda.tomingas@gmail.com +37062701087

A lonely fox desires to isolate herself from the outer world. She enjoys to be tortured by her Guilt. But it's not easy to be left alone with it as her personal space gets constantly invaded by the surroundings. While the fox's small world crumbles, the Guilt just observes and continues to torment her hostess with uneasy dreams. The fox has to choose between madness and reconciliation.

Vieniša lapė izoliuoja save nuo supančio pasaulio tam, kad galėtų mėgautis savo kalte. Bet laikui bėgant pasikėsinama ir į lapės asmeninę erdvę. Viskas pradeda byrėti. Ji turi rinktis -- beprotybė arba susitaikymas.

Reda Tomingas was born in Siauliai in 1979. She has gained bachelor's degree in Audiovisual Arts in Vilnius Academy of Fine Arts in 2010.

Reda Tomingas gimė 1979 m. Šiauliuose. 2010 m. baigė fotomedijos studijas Vilniaus dailės akademijoje.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - Annecy International Animated Film Festival, Competition program (France, 2013) / Annecy tarptautinis animacinių filmų festivalis, Konkursinė programa (Prancūzija, 2013) - Vilnius International Film Festival 2013 (Lithuania, 2013) / Vilniaus tarptautinis kino fetsivalis Kino pavasaris 2013 (Lietuva, 2013) - Leeds International Film Festival, Lithuanian Panorama (UK, 2013) / Tarptautinis Leeds filmų festivalis, Lithuanian Panorama programa (JK, 2013) - World Animation Award 2013

Filmography / Filmografija: Guilt / Kaltė, 2013, short animation / trumpametražis animacinis Under / Po, 2010, short animation / trumpametražis animacinis Hello / Hello, 2010, short animation / trumpametražis animacinis

- Milano Film Festival / Tarptautinis Milano kino festivalis (Italija, 2013) - International Animated film festival Tindisrindis (Lithuania, 2013) / Tarptautinis animacinių filmų festivalis Tindisrindis (Lietuva, 2013) - National SILVER CRANE award for the Best Lithuanian Animated Film 2013 / Nacioalinis SIDABRINĖS GERVĖS apdovanojimas už Geriausią lietuvišką animacinį filmą 2013

51


1 1’

N O N E U C L I D E A N G E O M E T R Y

Where does love go when lovers break apart? Or when they stay together? How do you find the spirit to fall in love again? Is it permissible-possible and is it possible-legal to love several people at the same time? What becomes of our love after death, is it really that important or simply inevitable? This is about the laws of love, which are as simple as one, two, three, when we are still in love, but incomprehensible and unexplainable once love retreats. About the logic of the heart, which has nothing in common with common logic, just like nonEuclidean geometry disproves and surpasses the Euclidean one.

Kur dingsta meilė, mylimiesiems išsiskyrus arba likus kartu? Iš kur atsiranda jėgų pamilti vėl? Ar galima-įmanoma ir ar galimalegalu mylėti kelis žmones vienu metu? Kuo virsta mūsų meilė po mūsų mirties, ar ji iš tiesų tokia svarbi, ar paprasčiausiai neišvengiama? Apie meilės dėsnius ir įstatymus, kurie aiškūs kaip dukart du, kol mes mylime, bet nebesuprantami ir nepaaiškinami, kai meilė pasitraukia. Apie širdies logiką, kuri nieko bendra neturi su įprastine logika, taip kaip neeuklidinė geometrija paneigia ir pranoksta euklidinę.

Skirmanta Jakaitė is an animation artist. Solveiga Masteikaitė is a copywriter and a screenwriter. Over 20 years of their friendship, shared thoughts, empathies and genuine meetings have matured into the need to do something together. The meetings of recent years have become the animation film NonEuclidean Geometry

Skirmanta Jakaitė -- dailininkė animatorė, Solveiga Masteikaitė -- tekstų kūrėja, scenaristė. Daugiau negu dvidešimt metų draugystės, tikrų susitikimų, dalijimosi mintimis ir išgyvenimais subrandino norą kartu kažką nuveikti. Pastarųjų metų susitikimai virto bendru kūriniu -- animaciniu filmu “Neeuklidinė geometrija”.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - European Film Forum Scanorama, New Baltic Cinema program (Lithuania, 2013) / Europos šalių kino forumas Scanorama, Naujojo Baltijos kino programa (Lietuva, 2013)

Filmography / Filmografija: Non-Euclidean Geometry / Neeuklidinė geometrija, 2013, short animation / trumpametražis animacinis We May Meet, We May Not / Galim susitikti, galim nesusitikti, 2011, short animation / trumpametražis animacinis

NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA Director / Režisierė: Skirmanta Jakaitė, Solveiga Masteikaitė Screenplay / Scenarijus: Solveiga Masteikaitė Animation / Animacija: Skirmanta Jakaitė Editing / Montažas: Skirmanta Jakaitė Sound designer / Garso režisierius: Andrius Kauklys

Music / Muzika: Marius Narbutis Producer / Prodiuserė: Jūratė Samulionytė, Vilma Samulionytė Production company / Gamybos kompanija: Nerutina Contacts / Kontaktai: Jūratė Samulionytė +37062071766 jurate.samulionyte@gmail.com

53


Managing Director / Projekto vadovė Rimantė Daugėlaitė

Lithuanian Shorts

Project Coordinator / Projekto koordinatorė Marija Razgutė Graphic Design / Grafinis dizainas Indrė Klimaitė www.ilegal.nl DVD Production / DVD gamyba Madstone www.madstone.eu Supported by / Katalogo leidybą remia Enterprise Lithuania Lithuanian Film Centre

Lithuanian Short Film Agency A. Smetonos str. 7A-24 01115, Vilnius Lithuania info @filmshorts.lt +370 673 16548, +370 601 07802 www.lithuanianshorts.com


All rights reserved. Not for commercial use. Not for sale. The DVD is reserved for preview purposes only. The DVD is a preview compilation of selected short films accompanying the Lithuanian Shorts 2013-2014 catalogue. The purpose of the DVD is supply additional visual information to the printed material and improve a service provided to all those involved in the film industry, including film institutes, buyers, distributors, festival scouts and programme curators.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.