Lithuanian Shorts 2012

Page 1

2 0 12


SAVES TIME FOR fi n d i n g a locatio n i n Lit h u a n ia

3


saves time for reading a Lithua n i a n fairy tale 5


SAVE S TI M E FO R wi n n i n g a n a w ar d for t h e b est l it h u a n ia n feat u re fi l m 7


saves time for sunbathing in a Lithua nian beach


saves time for h avi n g a Lit h u a n ia n baby


S A V E S T I M E F O R BUY I NG A T I C K E T T O L I T H U A N I A

13


LITHUANIAN SHORTS 2012 FILMS / FILMAI A Place We Call Home An Expert Experman God Created Everything but a Carpet God’s Got His Head in the Clouds Independence Day Land of Lack and Disregard Nikodemas Outside Paradise Road Sense The Button Untitled: A Story of Love, Adventure and Revenge Victim

15


DIRECTORS / REŽISIERIAI BEINORIŪTĖ Giedrė BERTAŠIŪTĖ Eglė BUDINAITĖ Urtė GRINIŪTĖ Albina KUZMICKAS Henrikas MARCINKUS Ričardas MATULEVIČIUS Jurgis MIŠKINYTĖ Ieva SODARO Gianluca SMULKIS Tomas STANČIAUSKAITĖ Greta ŠALČIŪNAS Kazimieras ŽEGULYTĖ Aistė ŽUKAUSKAS Mikas

Lithuanian shorts: one small step for the agency, one giant leap for the industry

Lithuanian shorts: mažas žingsnis agentūrai, tačiau didelis šuolis visai industrijai

Lithuanian Short Film Agency Lithuanian Shorts has passed its first test – we are still in the market after the very first activity year since establishment. Which means that the work we do is not only meaningful but also has already brought wonderful results for our film industry. Last year the agency presented the first edition of the catalogue together with DVD sellection Lithuanian Shorts 2011-2012 – which exclusively became a handy tool for the festival programmers in a search of Lithuanian short films. Moreover, Lithuanian Shorts made several business missions to the most important international short film festivals – Tampere, Oberhausen, Hamburg, where we found partners and friends helping us to be an active player in the short film world. The last, but not the least our goal has been to promote Lithuanian short films in the country and abroad – for this

Lietuviškų trumpametražių filmų agentūra Lithuanian Shorts” ” išlaikė savo pirmąjį testą – praėjus metams po įsteigimo, mes dirbame toliau. Tai reiškia, jog mūsų veikla ne tik prasminga, bet jau atnešė ir ženklių rezultatų visai kino industrijai. Praėjusiais metais agentūra išleido pirmąjį rinktinių lietuviškų trumpametražių filmų katalogą bei DVD Lithuanian ” Shorts 2011-2012“, kuriuo itin mielai ir patogiai pasinaudojo ne vienas tarptautinių festivalių programų sudarytojas, ieškodamas trumpametražių filmų iš Lietuvos. Svarbu paminėti, jog pernai vykdėme ir verslo misijas į svarbiausius tarptautinius trumpametražių filmų festivalius Tamperėje, Oberhausene, Hamburge, kur suradome tarptautinių partnerių bei draugų, prisidedančių prie mūsų agentūros veiklos plėtojimo pasauliniu mastu. Na, ir žinoma, atlikome kasdienę savo misiją – vykdėmė lietuviškų 17


purpose numerous screenings of selected Lithuanian short films have been brought into the international cinema halls.

trumpametražių filmų sklaidą tiek savo šalyje, tiek užsienyje, rengdami trumpametražių iš Lietuvos programas bei peržiūras.

A start of 2013 is full of energy. The agency has already prepared a new edition of the catalogue and DVD sellection Lithuanian Shorts 2012. This catalogue, which you hold in your hand, is a selection of the most remarkable Lithuanian fiction, documentary and animation short films produced in 2012. With great care it has been prepared for the national and international film industry professionals, interested in films from Lithuania, and seeking to enrich the competition programs of international short film festivals, TV programes, VoD platforms and other cultural events. This fresh edition of Lithuanian Shorts 2012 is full of dramatic, comic and sometimes absurd stories, which introduce you to the topics and problems that bother Lithuanian filmmakers. Almost a half of this catalogue is made up of Lithuanian animation shorts for which we are very proud of, since it is difficult for them to break into mainstream not only abroad but also in Lithuania. Also you will find a great selection of documentary short films, one of which the main character is Swedish filmmaker Roy Andersson. The fiction shorts will transfer You from dailly routine to extremely

2013-uosius pradėjome kupini energijos. Agentūra jau paruošė naują katalogo ir DVD rinktinės leidimą Lithuanian Shorts ” 2012“. Leidinys, kurį Jūs šiuo metu skaitote, yra įsimintiniausių lietuviškų vaidybinių, dokumentinių bei animacinių filmų, sukurtų 2012-aisiais metais, rinktinė. Šis katalogas buvo kruopščiai rengiamas kino industrijos profesionalams, besidomintiems lietuvišku trumpametražiu kinu ir besirenkantiems filmus tarptautinių festivalių konkursinėms programoms, TV programoms, VOD platformoms bei kitiems renginiams. Naujasis Lithuanian Shorts ” 2012” leidimas pristato visą eilę dramatiškų, komiškų, o kartais net absurdiškų trumpametražių istorijų, kurios puikiai atskleidžia temas bei problemas, aktualias lietuviškų filmų kūrėjams. Didžiuojamės galėdami pasakyti, jog beveik pusę katalogo filmų sudaro lietuvių animacija, kuri anksčiau kelią į didžiuosius ekranus prasiskindavo gerokai sunkiau. Be to, turime išties žavingas trumopametražes dokumentines juostas, o vienos iš jų pagrindinis veikėjas yra pats Rojus Andersonas.

unusual and even mystical topics, such as 11 year old girl’s attempt to sue the God, and plenty other surprises are prepared in store. As we are a young and ambitious short film agency, this year we have decided to work even harder and go one step further. So 2013 is the year when Lithuania, the first one from all the Baltic countries, presents its short film industry at 28th Clermont-Ferrand Short Film Market. We dare to state that this our agency’s initiative to have a national Lithuanian Short Film stand is a giant leap for the small Lithuanian short film industry. We do promise not to stop and the rest of the year – by continuing a systematic and coordinated promotion and presentation of Lithuanian short films in national and foreign levels. Sincerely Yours, Lithuanian Shorts

Vaidybiniai trumpametražiai filmai šiemet išskirtinai nekasdieniški – jų temos mistinės bei absurdiškos, pavyzdžiui vienuolikmetės mergaitės bandymas paduoti Dievą į teismą. Lithuanian Shorts” – jauna ” ir ambicinga agentūra, todėl šiemet nusprendėmė dirbti dar daugiau ir žengti žingsnį pirmyn. Tikime, kad 2013-ieji metai įeis į lietuviško kino istoriją, nes Lietuva, pirmoji iš Baltijos valstybių, pristatys savo trumpametražių filmų industriją 28-ojoje Tarptautinėje trumpametražių filmų mugėje Klermon-Ferrane. Turime teisę teigti, jog ši mūsų agentūros iniciatyva – surengti pirmąjį nacionalinį lietuviškų trumpametražių filmų stendą – yra didelis šuolis Lietuvos trumpametražių filmų industrijai. Pažadame nesustoti ir likusius metus – tęsime svarbiausią savo misiją – sistemingą ir koordinuotą lietuviškų trumpametražių filmų populiarinimą bei sklaidą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Jūsų, Lithuanian Shorts

19


Numerous creative and initiative people, actively involved in various filmmaking, distribution and promotion processes, have joined the Lithuanian film industry in recent years. They are united by common ideas, projects and goals. One of the ambitions is the birth of Lithuanian Shorts agency.

Pastaraisiais metais į Lietuvos kino industriją įsiliejo kūrybingų ir iniciatyvių žmonių, kurie aktyviai dalyvauja įvairiuose kino kūrimo, sklaidos, populiarinimo procesuose. Juos vienija bendros idėjos, projektai, tikslai. Viena tokių ambicijų - agentūros Lithuanian Shorts gimimas.

Improving quality of films as well as a new mature generation of short filmmakers and admirers has led to short films finding the Lithuanian audience in film festivals and being recognized abroad too. Lithuanian Shorts agency has set off on an important mission – to help Lithuanian short films and the people who create them in introducing themselves and entrenching in the international community.

Gerėjanti filmų kokybė, subrendusi nauja trumpo metro filmų kūrėjų ir gerbėjų karta lėmė tai, kad trumpametražiai filmai atrado savo žiūrovą Lietuvos kino festivaliuose, sulaukia pripažinimo ir užsienyje. Agentūra Lithuanian shorts ėmėsi svarbios misijos – padėti Lietuvos trumpametražiams filmams ir jų kūrėjams prisistatyti ir įsitvirtinti tarptautinėje bendruomenėje.

21


The agency has managed to achieve a lot throughout its year of operation. The work of Lithuanian filmmakers was introduced in various international film festivals; a website has been created and now we are holding in our hands already a second film catalogue. A newly established Lithuanian film centre is discovering a very reliable partner in short film genre.

Per agentūros gyvavimo metus spėta nuveikti išties nemažai. Su Lietuvos kino kūrėjų darbais buvo supažindinama tarptautiniuose festivaliuose, sukurta interneto svetainė, o dabar rankose laikome jau ir antrąjį filmų katalogą. Neseniai savo veiklą pradėjęs Lietuvos kino centras trumpametražių filmų žanre atranda patikimą partnerį.

I wish that by using the opportunities provided by the agency, filmmakers would be able to find the necessary partners for realizing their ideas and to the audience, film festival programmers and distributors I wish to discover new interesting names.

Linkiu, kad naudodamiesi agentūros suteikiamomis galimybėmis kino kūrėjai surastų reikalingus partnerius realizuoti savo idėjoms, o kino žiūrovai, festivalių programų sudarytojai ir platintojai - įdomius naujus vardus.

SHORTS ’

Rolandas Kvietkauskas, Lietuvos kino centro direktorius

Rolandas Kvietkauskas, The director of Lithuanian film centre

23


A P l a c e W e Ca l l H o m e

2 0’

Našlaitynas

2012 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Albina Griniūtė Screenplay / Scenarijus: Albina Griniūtė Cinematographer / Operatorius: Saulius Lukoševičius Editing / Montažas: Mindaugas Galkus Music / Muzika: Benjamin River Producer / Prodiuseris: Vygantas Kirejevas, Gajane Kalatshjan

Production company / Gamybos kompanija: Nerutina, Benjamin River Productions Contacts / Kontaktai: Vygantas Kirejevas, Gajane Kalatshjan Kailu tee 3, Tallinn 11912, Estonia +37253305589, +37253329949 benjamin@benjaminriver.com, naslaitynas@gmail.com www.benjaminriver.com

Here, in the old wooden house in the centre of the city, daily life is quite similar to what you would see in any children’s home eating, playing, fighting and learning important lessons. But this is no ordinary orphanage. “A Place We Call Home” is a poetical essay on the nature of the human being from an unusual perspective.

Čia, sename mediniame name pačiame Vilniaus centre, dienos bėga panašiai kaip ir bet kuriuose vaikų namuose: pusryčiai, tvarkymasis, žaidimai. Kartais – kova dėl gardesnio kąsnio ar auklės dėmesio. Dar – į tikruosius namus iškeliaujančių draugų palydėtuvės ir naujų sutiktuvės. Neįprasta galbūt tik tai, kad visi “vaikai” čia bėgioja keturiomis kojomis ir vizgina uodegas.

Albina Griniūtė (born in Vilnius, 1985) has studied Publishing in Vilnius University and Audiovisual Media in the Baltic Film and Media School in Tallinn, Estonia. In 2007– 2008 she studied film directing as an Erasmus exchange student in Anadolu university, Turkey. She has taken part in various international film projects in Lithuania, Russia, Serbia, Finalnd. Was a participant of the Berlinale Talent Campus in 2011 and in the Cannes Film Festival’s Critic’s Week as a participant of the documentary project Cineboat.

Albina Griniūtė (gim. 1985 m. Vilniuje) studijavo leidybą Vilniaus universitete ir audiovizualines medijas Kino ir medijų mokykloje Taline, Estijoje. 2007– 2008 m. studijavo kino režisūrą Anadolu universitete Turkijoje pagal Erasmus“ mainų programą. Dalyvavo ” įvairiuose tarptautiniuose kino projektuose Lietuvoje, Rusijoje, Serbijoje, Suomijoje, 2011 m. – Berlinale ” Talent Campus“ kino dirbtuvėse Vokietijoje ir Tarptautinio Kanų kino festivalioi Kritikų savaitėje kaip dalyvė su projektu “Cineboat”.

Filmography / Filmografija: “A Place We Call Home” / „Našlaitynas” (documentary / dokumentika, 2012)

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - Vilnius International Film Festival 2012 (Lithuania, 2012) / Vilniaus tarptautinis kino fetsivalis Kino pavasaris 2012 (Lietuva, 2012) - Sheffield International Documentary Festival 2012 (UK, 2012) / Tarptautinis Šefildo dokumentikos festivalis 2012 (Didžioji Britanija, 2012)

25


E X P E R M A N 3 0’

Expermenas

2012 fiction / vaidybinis b&w / nespalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Ričardas Marcinkus Screenplay / Scenarijus: Ričardas Marcinkus, Gailė Garnelytė Cinematographer / Operatorius: Julius Sičiūnas Editing / Montažas: Ričardas Marcinkus, Dovilė Šeštavickienė Music / Muzika: Miroslaw Sinicki, Žilvinas Sebeika

Cast / Vaidina: Josif Baliukevič, Severija Janušauskaitė, Šarūnas Puidokas, Miroslaw Sinicki, Marius Repšys Producer / Prodiuseris: Viktorija Seniut, Jolita Vitkauskaitė, Justinas Piliponis Production company / Gamybos kompanija: LMTA Contacts / Kontaktai: Ričardas Marcinkus +37069889083 ricardas.marcinkus@gmail.com

Marius, already in his thirties, still works at the same position for many years. Boring life, colleagues that ignore him, and no friends – mum is the only person who calls him. So does he live with her. Marius, as well as millions people in the world, lives in his inner captivity, everyday gets up and serves for others‘ dreams, forgetting his own. Accidentally, he falls into an awkward situation that also brings him the world of the anti-social people. Unwillingly though, he gets familiar with their life style, and yet remains himself. Unexpected love encourages him to change his life.

Trisdešimtmetis jaunuolis Marius jau ilgą laiką dirba tą patį darbą. Jo gyvenimas nuobodus, kolegos su juo nebendrauja, o ir draugų jis neturi - dažniausiai jam skambinantis žmogus yra jo mama, su kuria ir gyvena. Jis kaip ir milijonai kitų pasaulyje, gyvena vidinėje nelaisvėje, kasdien keliasi ir tarnauja kieno nors kito svajonėms, pamiršęs savas. Atsitiktinai jis patenka į keblią situaciją, o tuo pačiu ir į asocialių žmonių pasaulį. Pats nenorom su juo susipažinęs, nepalūžta ir išlieka savimi. Šioje aplinkoje netikėtai įsimyli ir ryžtasi iš esmės keisti savo gyvenimą.

Ricardas Marcinkus (b. 1979) in 2000 graduated in Photography. In 2009 he chose to study BA Film directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. R. Marcinkus has created several short feature films, music clips. At the moment he works as a freelance film director.

Ričardas Marcinkus (gim. 1979 m.) 2000 m. baigė fotografijos studijas. 2009 m. pasirinko kino režisūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. R. Marcinkus yra sukūręs trumapametražių vaidybinių filmų, muzikinių vaizdo klipų. Šiuo metu dirba kaip laisvai samdomas režisierius.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th European Film Forum SCANORAMA (Lithuania, 2012) / 10-asis Europos šalių kino forumas SCANORAMA (Lietuva, 2012)

Filmography / Filmografija: “Experman“ / „Expermenas” (fiction / vaidybinis, 2012) “Game Over“ / „Game Over” (fiction / vaidybinis, 2012) “Misunderstanding” / „Pravalas” (fiction / vaidybinis, 2011)

27


Dievas sukūrė viską, išškyrus kilimą

2 6’

GOD CREATED EVERYTHING BUT A CARPET

Li-Fraumeni Syndrome (LFS) is an extremely rare genetic disorder which greatly increases susceptibility to cancer of various localizations. This hereditary gene mutation is found only in one or two people in a million... However, the mutation can be passed from parent to child, and this random, uncontrollable process results in constant balancing on a blade of a knife, or more precisely, a scalpel. This fatal circumstance marks everyday life of two young charismatic film heroines, Aida and Roberta. Behind their simple words and ordinary activities throughout ascetic frames of film “God created everything but a carpet” hides the real struggle with challenging fate.

Li-Fraumeni sindromas (LFS) – tai itin retas genetinis sindromas, kuris ypač padidina įvairių lokalizacijų piktybinių navikų atsiradimo tikimybę. Ši paveldima geno mutacija, aptinkama vos viename kitame žmoguje iš milijono... Tačiau pakitęs genas gali būti perduotas vaikams, ir tai yra atsitiktinis, nekontroliuojamas procesas, kurio pasekmė – nuolatinis balansavimas ant peilio, tiksliau – skalpelio, ašmenų. Su tokia lemtinga aplinkybe kasdien susiduria dvi jaunos, charizmatiškos filmo herojės Aida ir Roberta. Už paprastų jų žodžių ir kasdienių veiksmų asketiškuose filmo Dievas ” sukūrė viską, išskyrus kilimą“ kadruose slypi tikroji tiesa – kova su likimo mestu iššūkiu.

Gintarė Valevičiūtė (b. 1981) got her BA in Painting & Animation, and MA in Photography & Media Arts at Vilnius Academy of Arts. She currently works on many projects as multidisciplinary artist and teaches animation at Vilnius Academy of Arts.

Gintarė Valevičiūtė (gim. 1981 m.) yra baigusi tapybos ir animacijos bakalauro studijas bei fotografijos ir medijų meno magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Šiuo metu kuria įvairius tarpdisciplininio meno kūrinius, dalyvauja parodose, projektuose, dėsto animacijos meną Vilniaus dailės akademijoje.

Mikas Žukauskas (b. 1986) graduated from Lithuanian Music and Theatre Academy (TV & Film Directing BA) in 2009. Since 2011 he studies Film Editing. Mikas works in video and film production as freelance director, editor and cameraman since 2006. 2012 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Directors / Režisieriai: Gintarė Valevičiūtė, Mikas Žukauskas Screenplay / Scenarijus: Gintarė Valevičiūtė, Mikas Žukauskas Cinematographer / Operatorius: Mikas Žukauskas Editing / Montažas: Mikas Žukauskas Producers / Prodiuseriai: Juozas Javaitis, Mikas Žukauskas

Production company / Gamybos kompanija: LMTA, ROLLD Contacts / Kontaktai: Mikas Žukauskas J.Basanavičiaus 30-37, 03224 Vilnius, Lithuania +37061546752 mikaszukauskas@gmail.com

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 17th Vilnius International Film Festival 2012, International Short Competition (Lithuania, 2012) / 17-asis Tarptautinis Vilniaus kino festivalis Kino pavasaris (Lietuva, 2012)

Mikas Žukauskas (gim. 1986 m.) 2009 m. baigė TV ir kino režisūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nuo 2011 m. ten pat studijuoja vaizdo montažo magistrantūrą. Nuo 2006 m. dirba vaizdo ir kino srityje laisvai samdomu režisieriumi, montažo režisieriumi ir operatoriumi.

Filmography / Filmografija: “God created everything but a carpet“ / „Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą” (documentary / dokumentinis, 2012) “Goodhearted Ana“ / „Ana Geraširdė” (fiction / vaidybinis, 2010)

29


1 4’

KĄ DIEVAS SAU GALVOJA

GOD’S GOT HIS HEAD IN THE CLOUDS

In a small country chapel, an elderly local priest is kneeling in prayer. He is alone until he turns around to find 11-year-old Angelina standing behind him. She has an inquisitive look in her eyes. Who is this little girl? Why is she there?

Kaimo koplytėlėje klūpėdamas meldžiasi senyvas kunigas. Atsigręžęs jis pamato esąs ne vienas - smalsiu žvilgsniu jį stebi vienuolikmetė Angelina. Kas ši mergaitė? Kodėl ji čia?

Gianluca Sodaro was born in Sicily on Christmas Eve. He is a graduate of Milan’s Academy of Fine Arts and Design (NABA). Gianluca’s first feature film is Cuore scatenato (Raging Heart), which he co-wrote and directed. His most important short film to date is The Paladins of The Holy Providence. It has been shown and won awards at a large number of festivals including Uppsala, Palm Springs, Annecy, Huesca, Metz, Brisbane, Stockholm, Siena and Turin. Gianluca adores the sound of cicadas.

Gianluca Sodaro gimė Sicilijoje, Kūčių vakarą. Gianluca yra baigęs Milano vaizduojamojo meno ir dizaino akademiją (NABA). Pirmasis jo režisuotas pilnametražis vaidybinis filmas yra Cuore scatenato“ ” ( Laukinė širdis“), jis yra ir šio filmo scenarijaus ben” draautorius. Jo sėkmingiausias trumpametražis filmas Dievo apvaizdos paladinai“ buvo rodytas ir laimėjo ” apdovanojimus daugybėje tarptautinių kino festivalių, tokių kaip: Uppsala, Palm Springs, Annecy, Huesca, Metz, Brisbane, Stockholm, Siena, Turin. Gianluca dievina cikadų cirpimą.

Filmography / Filmografija: Feature “Raging Heart” / „Laukinė širdis” (fiction / vaidybinis, 2003) Shorts “God’s Got His Head in the Clouds” / „Ką Dievas sau galvoja” (fiction / vaidybinis, 2012) “Don Mariano Has Fallen from the Sky” / „Don Marianas nukrito iš dangaus” (fiction / vaidybinis, 1998) “The Paladins of the Holy Providence” / „Dievo apvaizdos paladinai”, (fiction / vaidybinis, 1997) “The Voice of My Beloved!” / „Mano mylimojo balsas!” (fiction / vaidybinis, 1997)

2012 fiction / vaidybinis b&w / nespalvotas Italian dialogues / itališki dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania, Italy / Lietuva, Italija

Director / Režisierius: Gianluca Sodaro Screenplay / Scenarijus: Gianluca Sodaro Cinematographer / Operatorius: Ramūnas Greičius Editing / Montažas: Francesca Catalisano Music / Muzika: Angelo Badalamenti Cast / Vaidina: Franco Pistoni, Silvia Sodaro

Producer / Prodiuseris: Gianluca Sodaro, Salvatore Sodaro, Giovanni Bedeschi, Kęstutis Drazdauskas Production company / Gamybos kompanija: Artbox, Bedeschifilm, Mizzica Boys Contacts / Kontaktai: Gianluca Sodaro +393498733050 gianluca.sodaro@gmail.com

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th European Film Forum SCANORAMA (Lithuania, 2012) / 10-asis Europos šalių kino forumas SCANORAMA (Lietuva, 2012) - Edinburgh International Film Festival (UK, 2012) / Tarptautinis Edinburgo filmų festivalis (Didžioji Britanija, 2012)

31


5’

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

I N D E P E N D E N C E D A Y

2012 animation / animacinis b&w / nespalvotas no dialogues / be dialogų Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Urtė Budinaitė Screeplay / Scenarijus: Urtė Budinaitė Animator / Animatorė: Ramona Bujutė Producer / Prodiuseris: Valentas Aškinis Production company / Gamybos kompanija:

Vilanima Contacts / Kontaktai: Vilanimos filmų studija Antakalnio g. 116-33, LT-10200 Vilnius, Lithuania +37061047151 tindirindis_festival@yahoo.com

It is black and white film about the musician who escapes the radio and travels the world looking for freedom.

Vieną dieną iš radijo pabėga muzikantas. Perdaug cukraus nuskandina laivą. Visa laimė, kad atsirado dingusi kepurė.

Urtė Budinaitė is born in 1985 12 31. Graduated from Vilnius college of technologies and design with bachelor’s degree in interactive design. Later Urtė gained master’s degree in animation in Estonian academy of arts. Currently she gives lectures in college, leads workshops for children and makes animation.

Gimiau 1985 12 31. Baigiau Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, interaktyvaus dizaino bakalaurą, vėliau įgyjau animacijos magistro laipsnį Estijos dailės akademijoje. Dėstau animaciją kolegijoje, vedu užsiemimus vaikams bei kuriu animacinius filmus.

Filmography / Filmografija: “Independence Day” / „Nepriklausomybės diena” (animation / animacinis, 2012) “Song of Songs” / „Giesmių giesmė” (animation / animacinis, 2010) “Room For Two” / „Kambarys dviems” (animation / animacinis, 2009)

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th International Animated Film Festival “Tindirindis” (Lithuania, 2012) / 10-asis Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis” ( Lietuva, 2012)

33


2’

TRŪKUMO IR NEPAISYMO ŽEMĖ

L A N D O F L A C K A N D D I S R E G A R D

Animated short “Land of lack and disregard’ is a music video expressing movement in the city among natural and urban objects. Film’s rhythmic structure and forms of glitch aesthetics are based on constant change in residents’ mental and emotional reactions to their surroundings. Everyday lives depending on flow and routines appear on screen similarly to staring through the car window or getting lost in the woods.

Trumpo metražo animacinio filmo Nepritekliaus ir ignoravimo ” šalis” tema - urbanistinio peizažo, gyvosios aplinkos ir žmogaus santykiai. Tai muzikinis klipas, kurio ritminė struktūra ir jame pasitelkiama ‘glitch-o’ estetika paremta miestiečio pozicija jo kasdieninėje aplinkoje.

Eglė Bertašiūtė (b. 1988) is an animator from Vilnius, currently studying media art in Vilnius Art Academy. She works in format of a screen and use animation techniques in order to deal with relations between hand made and digital technologies, between constructs of narrative and cinematic effects of movement. Likewise, processes of glitch are important in her works as an extension of linguistic and visual storytelling by means of a code.

Eglė Bertašiūtė (g. 1988) - animatorė iš Vilniaus šiuo metu studijuojanti medijų meną Vilniaus Dailės Akademijoje. Ekrano formate ir animacijos technikose ją domina santykiai tarp rankų darbo ir skaitmeninių technologijų, naratyvo konstravimo ir sinematinio judesio efekto medžiagoje. Taip pat jai svarbus glitch’o procesas, kai kodas tęsia kalbinį ir vizualinį pasakojimą.

Filmography / Filmografija: “Land of lack and disregard“ / „Trūkumo ir nepaisymo žemė“ (animation / animacija, 2012) “Sizyphus“ / „Sizifas“ (animation / animacija, 2012) “Untitled“ / „Be pavadinimo“ (animation / animacija, 2011) “35 mm of wind“ / „35 mm vėjo“ (animation / animacija, 2011)

2012 animation / animacinis colour / spalvotas no dialogues / be dialogų Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Eglė Bertašiūtė Animation / Animacija: Eglė Bertašiūtė Screenplay / Scenarijus: Eglė Bertašiūtė Editing / Montažas: Eglė Bertašiūtė Music / Muzika: Eglė Bertašiūtė,

Šarūnas Zdanavičius Production company / Gamybos kompanija: Vilnius Art Academy / Vilniaus dailės akademija Contacts / Kontaktai: Eglė Bertašiūtė +370 603 67681 pastui.dezute@gmail.com

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th International Animated Film Festival “Tindirindis” (Lithuania, 2012) / 10-asis Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis” ( Lietuva, 2012)

35


1 8’

NIKODEMAS

N I K O D E M A S

Over the time an old manor has been transformed into den of the sluggards. One of its new residents – a man named Nikodemas. During an usual binge, a goat appears to the company. Nikodemas chases it and gets lost in the forest. The story about vital impetus showed through the fragments of human consciousness.

Senas dvaras virtęs perėjūnų landyne. Vienas iš jų – vyras vardu Nikodemas. Eilinės Nikodemo išgertuvės baigiasi tuo, kad vyras su nežinia iš kur atsiradusia ožka pasiklysta miške. Žmogaus sąmonės nuotrupomis papasakota istorija apie tai kas pastumia gyventi.

Aistė Žegulytė was born in 1986 in Panevėžys, Lithuania. There she has graduated from K. Paltarokas high school and Fine Arts School. During 2006 - 2009 she has studied Photographic Technology at Vilnius University of Applied Engineering Sciences. Since 2009 she is studying Television Directing at Lithuanian Music and Theater Academy. At the moment she is working on her film, a thesis for her BA studies. So far she has made several fictional and documentary short films.

Aistė Žegulytė gimė 1986 metais Panevėžyje. Ten baigė K. Paltaroko gimnaziją ir dailės mokyklą. 2006 - 2009 m. studijavo fotografijos specialybę Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. 2009 m. rudenį istojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Tv režisūros bakalauro studijas, šiuo metu ruošiasi bakalauro filmui. Studijų metu yra sukūrusi, keletą trumpametražių vaidybinių ir dokumentinių filmų.

Filmography / Filmografija: “Nikodemas” / „Nikodemas” (fiction / vaidybinis, 2012) “Škac” / „Škac” (fiction / vaidybinis, 2012) “Vita” / „Vita” (documentary / dokumentinis, 2010)

2012 fiction / vaidybinis b&w / nespalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Aistė Žegulytė Screenplay / Scenarijus: Aistė Žegulytė, Birutė Kapustinskaitė Cinematographer / Operatorius: Gediminas Venckus Editing / Montažas: Klaudija Kairytė, Aistė Žegulytė Music / Muzika: Gediminas Jakubka

Cast / Vaidina: Mikalojus Urbonas, Virginija Kuklytė, Robertas Paškevič Producer / Prodiuseris: Dovydas Vilkelis Production company / Gamybos kompanija: LMTA Contacts / Kontaktai: Aistė Žegulytė +37068875281 cramberr@gmail.com

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th European Film Forum SCANORAMA (Lithuania, 2012) / 10-asis Europos šalių kino forumas SCANORAMA (Lietuva, 2012)

37


O U T S I D E

8’

UŽRIBIS

39


ROJAUS BEIEŠKANT

2 0’

P A R A D I S E R O A D

Sometimes you wake up with an idea you had in your dream and cannot forget it - it grows into a vision you can never escape. In this film we follow its director Tomas Smulkis in his quest to meet the Swedish filmmaker Roy Andersson and work with him. The quest, in which an increasingly vital role goes to the city of Stokholm. But can dreams actually come true?

Kartais pabundi ir negali pamiršti to ką sapnavai - netikėtai tai tampa svajone, nuo kurios nebegali pabėgti. Filmas dokumentuoja režisieriaus Tomo Smulkio siekį susitikti ir dirbti su švedų režisieriumi Rojumi Andresonu. Rojaus beieškant, Stokholmas tampa svarbia laukimo dalimi. Bet ar gali svajonės išsipildyti?

Tomas Smulkis was born in 1986. In 2011 he graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre with a Masters in TV directing. He also studied in Finland and in 2010 was on internship in Sweden. He is now working on several projects: developing a script for a feature film and participating in a national educational project, Learn from Cinema.

Tomas Smulkis gimė 1986 m. Klaipėdoje. 2011 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo TV režisūros specialybę, magistro laipsnį. 2008 m. studijavo Suomijoje, 2010 m. stažavosi Švedijoje. Šiuo metu rašo scenarijų vaidybiniam filmui ir dirba su Lietuvos moksleiviais edukaciniame projekte Mokausi iš kino“. ” Filmography / Filmografija: “Paradise Road” / „Rojaus beiškant” (documentary / dokumentinis, 2012) “Souther” / „Pietys” (fiction / vaidybinis, 2009) “Anniversary” / „Jubiliejus” (fiction / vaidybinis, 2008)

2012 documentary / dokumentinis colour / spalvotas Lithuanian dialogues / lietuviški dialogai English subtitles / angliški subtitrai Lithuania, Sweden / Lietuva, Švedija

Director / Režisierius: Tomas Smulkis Screenplay / Scenarijus: Tomas Smulkis Cinematographer / Operatorė: Mariana Kasses Editing / Montažas: Martina Jablonskytė Music / Muzika: Lina Lapelytė Producer / Prodiuseris: Ieva Bužinskaitė

Production company / Gamybos kompanija: LMTA, Monoklis Contacts / Kontaktai: Ieva Bužinskaitė +37061330254 ieva.buzinskaite@gmail.com

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 9th Vilnius Documentary Film Festival (Lithuania, 2012) / 9-asis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis (Lietuva, 2012) - 6th Kaunas International Film Festival (Lithuania, 2012) / 6-asis Tarptautinis Kauno kino festivalis (Lietuva, 2012)

41


2’

PAJAUTA

Nenaratyvinio siužeto, trumpametražis, filmas “Pajauta”. Psichologiškai supurto žiūrovą, ir priverčia pažvelgti, bei susimąstyti apie kiekvieno iš mūsų viduje gniaužiamus jausmus.

A non-narrative short “Sense” psychologically shakes the viewer and makes him to look deep and think about the feelings that every one of us clench inside.

Kazimieras Šalčiūnas gimęs 1991 m. vasario 17 d. Naujosios Akmenės miestelyje. Ten praleidęs visą vaikystę ir įgijęs vidurinį išsilavinimą susidomėjo animacija. Kūrybingas ir tikslingas jaunuolis siekia savo tikslo ir dabar studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, multimedijos meną.

Kažimieras Šalčiūnas was born in February 17, 1991, in a town of Naujoji Akmenė. He spent his childhood there and after getting secondary education he took interesnt in animation. Creative and purposeful young man is going after his goal and at the moment is studying the art of multimedia in Vilnius Academy of Art.

S E N S E 2012 animation / animacinis colour / spalvotas no dialogues / be dialogų Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Kazimieras Šalčiūnas Animation / Animacija: Kazimieras Šalčiūnas Screenplay / Scenarijus: Kazimieras Šalčiūnas Editing / Montažas: Kazimieras Šalčiūnas Production company / Gamybos kompanija: Vilnius Art Academy, Kazimieras Šalčiūnas

Contacts / Kontaktai: Kazimieras Šalčiūnas +37064752251 kazimierassalciunas@gmail.com

Filmography / Filmografija: “Paradise Road” / „Rojaus beiškant” (documentary / dokumentinis, 2012) “Souther” / „Pietys” (fiction / vaidybinis, 2009) “Anniversary” / „Jubiliejus” (fiction / vaidybinis, 2008)

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th International Animated Film Festival “Tindirindis” (Lithuania, 2012) / 10-asis Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis” ( Lietuva, 2012)

43


6’

SAGA

This is a story about humans and things, where people wander, searching, trying to find and wants to be found, about lost and found buttons and about the invisible yarns that connects.

Pasakojimas apie žmones ir daiktus, kuriame žmonės klajoja, svajoja, ieško, nori atrasti ir būti atrastais, apie pamestas ir atrastas sagas, ir visus juos siejančius nematomus siūlus.

Ieva Miškinytė was born 1981 in Vilnius, Lithuania. 2007 has graduated animation from Vilnius Academy of Art. Graduation work – animation film “The Bridge“. After has worked with variuos animation projects as animator and designer. 2012 created her debut film “The Button“ at Vilanimos film studio.

Ieva Miškinytė gimė 1981m Vilniuje. 2007m. baigė Vilniaus dailės akademiją, animacijos specialybę, diplominis darbas – animacinis filmas Tiltas“. Baigusi ” studijas dirbo filmų dailininke, animatore, įvairiuose animacijos projektuose. 2012m. Vilanimos filmų studijoje sukurtas debiutinis filmas Saga“. ”

T H E B U T T O N

Filmography / Filmografija: “The Button“ / „Saga“ (animation / animacinis, 2012) “The Bridge“ / „Tiltas“ (animation / animacinis, 2007) “Maestro“ / „Maestro“ (animation / animacinis, 2005)

2012 animation / animacinis colour / spalvotas no dialogues / be dialogų Lithuania / Lietuva

Director / Režisierė: Ieva Miškinytė Animation / Animacija: Ieva Miškinytė, Darija Čiuželytė, Gabrielė Baltrušaitytė– Ramoškienė Screenplay / Scenarijus: Ieva Miškinytė Editing / Montažas: Ieva Miškinytė Music / Muzika: Egidija Medekšaitė

Prodiuseris / Producer: Valentas Aškinis Production company / Gamybos kompanija: Vilanimos filmų studija Contacts / Kontaktai: Valentas Aškinis Antakalnio g. 116-33, LT-10200 Vilnius, Lithuania +37061047151 bepavadinimo@gmail.com; tindirindis_festival@yahoo.com

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th International Animated Film Festival “Tindirindis” (Lithuania, 2012) / 10-asis Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis” ( Lietuva, 2012)

45


BE PAVADINIMO: ISTORIJA APIE MEILĘ, NUOTYKIUS IR KERŠTĄ

4’

U N T I T L E D : A S T O R Y O F L O V E , A D V E N T U R E A N D R E V E N G E 2012 animation / animacinis colour / spalvotas English dialogues / angliški dialogai Lithuania, UK / Lietuva, Jungtinė Karalystė

Director / Režisierius: Henrikas Kuzmickas Animation / Animacija: Henrikas Kuzmickas Editing / Montažas: Henrikas Kuzmickas Production company / Gamybos kompanija: Bournemouth University Contacts / Kontaktai: Henrikas Kuzmickas +37062169572 henry.kuzmick@gmail.com

An experimental short film inspired by Avant-Garde style of filmmaking. The piece was done without any kind of pre-production i.e. screenplays, storyboards, concept art or otherwise. The aim was to achieve coherence while allowing the film to grow by itself with the final result being unpredictable until the very end of production.

Eksperimentinis trumpas filmas, įkvėptas Avant-gardo stiliaus. Filmas buvo sukurtas be jokių iš ankstinės gamybos, scenarijus, kadruotės, konceptinio meno ir kt. Tikslas buvo pasiekti darną, tuo pačiu leidžiant filmui augti, o pats galutinis rezultatas yra nenuspėjamas iki pat gamybos pabaigos.

Henrikas Kuzmickas. Was born. Made one animated film after that. Will make more.

Henrikas Kuzmickas. Gimė. Paskui padarė vieną filmuką. Darys dar.

Filmography / Filmografija: “Untitled: A story of Love, Adventure and Revenge“ / „Be Pavadinimo: Istorija apie Meilę, Nuotykius ir kerštą“ (animation / animacija, 2012)

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th International Animated Film Festival “Tindirindis” (Lithuania, 2012) / 10-asis Tarptautinis animacinių filmų festivalis „Tindirindis” (Lietuva, 2012)

47


V I C T I M 1 5’

AUKA

2012 fiction / vaidybinis colour / spalvotas no dialogues /be dialogų Lithuania / Lietuva

Director / Režisierius: Jurgis Matulevičius Screenplay / Scenarijus: Jurgis Matulevičius Cinematographer / Operatorius: Simonas Glinskis Editing / Montažas: Jurgis Matulevičius, Gintarė Sokelytė Music / Muzika: Domas Strupinskas Cast / Vaidina: Mindaugas Ancevičius, Žana Gončiar Producer / Prodiuseris: Klementina Remeikaitė, Paulius Juočeris

Production company / Gamybos kompanija: LMTA, Čiobreliai Contacts / Kontaktai: Klementina Remeikaitė +37061418571 k.remeikaite@gmail.com

A time when humanity as a whole refuses to common perception. The time when God is dead, and the man left to his own fate, die hard, and look for answers. The way man should go to his unique vision of the world is based on the testing method, how many of his explorations, he can afford. If you go too far, you won’t come back. This is the price paid by an individual trying to investigate the limits of body and mind whims. Here comes the clash between the body and mind, between the individual and society, between morality and what is not compatible with it, after all, and between life and death.

Metas, kai žmonija atsisako bendro visumos suvokimo. Laikas kai Dievas miręs, o žmogus paliktas likimo valiai savo jėgomis kapanotis ir ieškoti atsakymų. Kai utopinis, mistinis unikalumas ima viršų, kai atskiras individų dalumas, žmogaus vienišumas yra savo aukščiausiame taške. Kelias, kurį turi nueiti savo unikalaus pasaulio matymo siekiantis žmogus, yra pagrįstas bandymų metodu, kiek daug savo ieškojimuose jis gali sau leisti. Nuklydus per daug toli, sugrįžti atgal tampa sunkiai įmanoma. Tai yra ta kaina, kurią moka individas, bandantis ištirti ribinius kūno ir proto įgeidžius. Aptariamame filme Žmogus susiduria būtent su ta riba, kurios jis nebegali peržengti. Čia ir užsimezga konfliktas tarp kūno ir proto, tarp visuomenės ir individo, tarp moralės ir to, kas su ja nesuderinama, pagaliau, ir tarp gyvenimo bei mirties.

Jurgis Matulevičius graduated from Vilnius Antakalnis high school and Balys Dvarionas school of music in 2008. After one year BA studies of History at Vilnius University, in 2010 Jurgis started Film Directing studies at Lithuanian Music and Theater Academy.

Jurgis Matulevičius 2008 m. baigė Vilniaus Antakalnio vidurinę ir Balio Dvariono muzikos mokyklas. Po vienerių metų istorijos studijų Vilniaus universitete, 2010 m. Jurgis įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir ketvirtus metus studijuoja kino režisūrą.

Festivals and Awards / Festivaliai ir apdovanojimai: - 10th European Film Forum SCANORAMA (Lithuania, 2012) / 10-asis Europos šalių kino forumas SCANORAMA (Lietuva, 2012)

Filmography / Filmografija: “Victim” / „Auka” (fiction / vaidybinis, 2012) “Anima Animus” / „Anima Animus” (fiction / vaidybinis, 2011) “Absurd people“ / „Absurdo žmonės” (fiction / vaidybinis, 2010)

49
Managing Director / Projekto vadovė Rimantė Daugėlaitė Project Coordinator / Projekto koordinatorė Marija Razgutė Communication / Komunikacija Giedrė Šileikytė Autoriai | Creative Communication Solutions Graphic design / Grafinis dizainas Indrė Klimaitė www.ilegal.nl DVD Production / DVD gamyba Linas Dabriška, MADSTONE www.madstone.eu

Supported by / Katalogo leidybą remia Enterprise Lithuania

Lithuanian Shorts A.Smetonos 7a-24, LT-01104 Vilnius Lithuania +370 67316548 +370 60107802 info@filmshorts.lt www.lithuanianshorts.com


All rights reserved. Not for commercial use. Not for sale. The DVD is reserved for preview purposes only. The DVD is a preview compilation of selected short films accompanying the Lithuanian Shorts 2011-2012 catalogue. The purpose of the DVD is supply additional visual information to the printed material and improve a service provided to all those involved in the film industry, including film institutes, buyers, distributors, festival scouts and programme curators.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.