Lietuva prie Baltijos jūros Nr. 3

Page 1

Lietuva

Ž U R N A L A S

prie Baltijos jūros

NR. 3

Degustacijos ir puotos Zyplių dvaro sodyba

2022 Liepa


TURINYS

Lithuaniamagazine

03

“Apuolės festivalis” Rugpjūčio 13-14 d.

04

Mosėdžio akmenys Dvaras “RA” Skuode

05

Vaclovo Into sodyba Mosėdyje

06

Kaišiadorietiška Virtuvė

07

Edukacija Žaslietiško kugelio kepimas

08

Višakio Rūdos spalvos

09

Višakio Rūdos Edukacijos

10

11

Edukacija “Žvilgsnis į senovę”

12

Džiaugsmingo meno laboratorija suaugusiems

13

Selemos kiemas

14

Kauno senamiestis

15

Kauno “Stumbro” gamyklos muziejus

16

Kristiano Alpakų ūkis

17

Varlių karalystė Lukšiuose

18

Go vilius reis culvirm aximum, serumchusa

19

Go vilius reis culvirm aximum, serumchusa

Nuotraukos projekto dalyvių: “Stumbras” muziejus “Kuchmistrai” reklamos užsakovų fondo Danutės Mažeikaitės Projekto vadovas: Rokas Mažeika L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 2

Lietuva prie Baltijos jūros

Būdos kaimelis

Registracijos vieta: Lvivo 38A-3, Vilnius, Lietuva Turizmo rinkodaros asociacija Projekto pagrindinis partneris www.tura.lt

Redakcijos kontaktai El.p.: project@eurilika.lt El.p.: info@tura.lt Tel. +370 698 57949


“Apuolės” festivalis Rugpjūčio 13 -14 d. X V I I I -asis tar ptautinis senųjų ama tų, a rc h a jin ė s mu z ik o s ir k a ry b o s f e s t iv a lis , B al t i j o s j ū r o s re g i o no senovės g e n čių ka ryb o s ir a ma t ų p a min ė jimo re n g in y s , v y k s t a n t is an t A p u o l ė s pi l i aka lnio S ku o d o ra jone kie k v ie n a is me t a is ru g p jū č io a n t rą jį s a v a it g a lį . Sutr aukia n tis karybą reko n stru o ja n č iu s k lu b u s ir a ma t in in k u s , mu z ik a n t u s . F e s t i v al i o m etu l ankyto jai yra su p a žin d in a mi s u e k s p e rime n t in e a rc h e o lo g ija , g y v ą j ą i s t o r i j a , a n kstyvųjų vidura mžių a mata is, kary b a , s e n o jo d a in a v imo b e i mu z ik a v imo t ra d i c i j o m i s . Vy k s t a kur ši ų – vikin g ų kariuome n ių s u s irė mima i, k o v ų t u rn y ra i, s e n o v in ia i ž ai d i m a i b e i r ungtys, la n kin inkų ru n g tyn ė s, k o n c e rt u o ja įv a irio s a rc h a jin io f o lk lo ro g ru pė s . www.infoskuodas.lt

Skuodo informacijos centras

EKSKURSIJA „Apuol ės p iliakalnio is to r ija“ apie seniaus ią gy venvietę Liet uvo je, b uvus ią kur š ių s o s tinę. Ekskursijos gido užsakymas:

k azys6 5 1 @g mail.co m

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 3


MOSĖDŽIO AKMENYS

Dvaras “RA” Skuode Dv a r a s “ RA” p a mė g t a v e rs lo re n g i n i ų v i e t a S k u o d e . E rd v io je s a lė je v is a re ik a li n g a į r a n g a k o n f e re n c ijo s p ra v e d imu i, iš ie š k o t a s m e n i u k a v o s p e rt ra u k o ms ir v a k a rie n e i . I d e a li v ie t a a p t a rt i v e rs lo n a u jien a s m e t ų p a b a ig o je . Re n g in ių o rg a n iz a t o ria ms s iū lo ma į t r a u k t i į p ro g ra mą p irt ie s p a s la u g a s , a p g yv e n d i n i m o , ma it in imo . P la n u o k it e ru d e n s s u s it ik imu s č ia , dv a r e “ R A ” .

www.infoskuodas.lt

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 4

Dvaras “RA” Skuode


Susitikime Vaclovo Into sodyboje Mosėdyje! Va c lo vo I n t o d u kra D an u tė a tve ri a s odybos var tus lankytojam s ir paskoja api e s av o t ė t į. K a i p j i s , j a una s gyd yto j as, a tvyko į M osėdį, kaip jį žavėjo akm enys, k ai p ant dvira či o p a r s i v e žė pi rmą akmen į , kaip kitus tr aktor iais vežė iš visų Skuod o l auk ų į Mo sė d į , k a i p p a ci en ta i rod yd a vo kur dar yr a akm enų. Šio žem aičio r yžto ir d ar bš tum o dė ka tu ri me a km enų ir augalijos kar alystę. Vaclovo Into Sodyba

intosodyba@gm ail.com

Sodyboje lankytojai kviečiami dalyvauti: Ekskursijose Įvairiuose renginiuose + 370 646 18406

Lor em lor em lor em L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 5


ŠAKOČIO KEPIMAS Edukacijos metu kviečiami ne tik ragauti šakočio, bet ir mokytis kepti ugnies kaitroje tešlą liejant ant sukamo volo. Kepimo metu stebima kaip susidaro „rievės“, kurios matosi šakočio pjūvyje, nuo kurių ir kilo kepinio pavadinimas „medžio pyragas“, „baumkuchenas“. Kaišiadorių šakotis pripažintas tautinio paveldo produktu, kepamas daugiau nei 100 metų. Tai ne tik gardi puošmena ant verslo renginio vaišių stalo, bet ir įsimintino skonio lauktuvės. 2022 m. Lietuvos šakočių čempionate šios virtuvės šakočiui komisija skyrė 2 vietą. Susitikite su šakočių kepėja Nijole Adukoniene Kaišiadorietiška virtuvė

+ 370 605 81850

ŽIEŽMARIAI L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 6

KAIŠIADORYS

KALVIAI

MERGAKALNIS


EDUKACIJA ŽASLIETIŠKO KUGELIO KEPIMAS Tam, kad iš s iaiš kin t ų Ža s l i ų kraš to

kulinar inio

p avel d o

iš s kir tinumą, kultūro s c en t ro entuz ias tai

lankės i

vieną

apy link i ų

š ių

ne

pas namų

š eimininkę. Taip b uvo a t ra s t a s ž as lietiš ko vad inamo

kugelio , „ b ab ka“

kitaip

š i m t m et į

s kaič iuo jantis rec ept a s . Pa g a l kur į b ulvių mas ė sup i l a m a į b r itvo nus ir

( š p iž inius

kep ama

i n d us )

au t e n t i š k o j e

d uo nkep ėje kro s ny je. Ed ukac ijo s metu g a m i n a m a s kugelis ,

p uo š iamas

rag aujamas

su

š o n i n e, s p i rg u č i ų

p ad až u.

www.zasliukc.lt/tradiciniu-amatu-centras

Žaslių kultūros centras ir tradicinių amatų centras

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 7


VIŠAKIO RŪDOS SPALVOS Kazlų Rūdos miškai slepia kaimus ir miestelius, apsilankykime viename iš jų Višakio Rūdoje.

Vietovės pavadinimas kilęs nuo Višakio upės ir geležies rūdos: senovėje šioje vietoje buvusi kasama balų rūda ir perdirbama į geležį, naudojant upės vandens varomąją jėgą. Kaimas įkurtas XVIII a. pirmojoje pusėje prie seno pašto kelio iš Virbalio į Kauną. Višakio Rūdos medinė, nes nebuvo kitokių medžiagų, bažnyčia pastatyta Višakio ir Skarpulio upių santakoje. Višakio upė tuo metu tekėjo pro pat šventorių.

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 8


Bendruomenė kviečia į ekskursiją susipažinti su kaimo istorija, pamatyti Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčią, didžiausią medinę Lietuvoje ar legendomis apipintą miške esančią koplyčią su šalia stebuklingu šaltiniu, išgirsti atsiminimus apie šioje vietoje Mergelės Marijos apsireiškimą. Ekskursijos metu aplankysite net 4 muziejus, pamatysite, kaip gyveno ir gyvena vietiniai.

EDUKACIJOS ATVIRUKO IŠKALIMAS TAPYMAS ANT ŠALIKO SAGĖS GAMYBA IŠ EGLĖS KONKORĖŽIO SAGĖS-GĖLĖS IŠ AUDINIO KŪRIMAS

LININIO

ATVIRUKO PIEŠIMAS IŠ ĮVAIRIŲ AUGALŲ AR ŽOLELIŲ ARBATOS VIŠAKIO ARBA RŪDOS LĖLIŲ GAMYBA

APLANKYKITE Višakio Rūda

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 9


ŽVILGSNIS Į SENOVĘ Kviečiame atvykti į Būdą! Taip taip – į Būdą.

Suvalkija (Sūduva) - istorinė Sūduvių žemė iki XIII a., kai gentį sunaikino kryžiuočiai ir XV-XVII a. į šį kraštą pradėjo kraustytis nauji gyventojai. Į šiaurinę Sūduvos dalį kėlėsi žemaičiai. o į pietinę - aukštaičiai ir dzūkai. Taigi zanavykų tautiniai drabužiai įgijo žemaičių ir klaipėdiečių bruožų, o kapsų - aukštaičių ir dzūkų.

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 10

Būdos kultūros namai


Tai – žalias, tvarkingas, gražias ir dideles sodybas bei gilias tradicijas turintis kaimelis. Ir dar jis turi didelius, šviesius, svetingus bei senolių išmintį saugančius kultūros namus. Va, į juos ir atvykite – čia susipažinsite su tradiciniais liaudies amatais. Ir ne tik susipažinsite, bet ir patys pasimokysite austi, verpti, lyginti drobes, virves vyti, plunksnas plėšyti… Šie darbai smagūs ir nenuobodūs, nes pilni istorijų, sakmių, patarlių ir mįslių. O dar senovinių šokių bei žaidimų pamokinsime! Kai jau pavargsite ir daugiau nevaliosite, tuomet visi ragausime kropelių su žolelių arbata. – Ajajai, koks gardumas! PROGRAMA Edukacijos „Žvilgsnis į senovę“ Senųjų amatų pristatymas Šokiai, žaidimai, rateliai Būdos krašto muziejaus lankymas Kropelių virimas ir ragavimas Dalyvių skaičius: nuo 10 iki 20 Kaina: vaikui – 2 Eur, suaugusiam – 3 Eur +370 615 91015 +370 615 65711 eglekance@gmail.com

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 11


DŽIAUGSMINGO MENO LABORATORIJA SUAUGUSIEMS Stiklo menininkė kviečia išgyventi unikalių potyrių ir nepakar tojamų nuotykių stiklo meno pasaulyje. Vizito metu svečiai ir lankytojai prisiliečia prie stiklo apdirbimo technologijų, mato meno kūrinio formavimo procesą. Padedant studijos įkūrėjos, pasirenka kūr ybinę temą: spalvoto stiklo paukščių dekoravimą, veidrodžio puošybą, papuošalų ir dekoracijų namų interjerui kūrimą, stiklinių

indų

ornamentinį

dekoravimą.

Kuriant

meno

kurinius naudojamos profesionalios medžiagos ir įrankiai, tad sukur ti darbai turi išliekamąją meninę ver tę. Kūr ybinis užsiėmimas trunka nuo 1-1,5 val., o jo metu sukur ti kūriniai atitenka jų kūrėjams. Menininkė laukia Jūsų „Stiklo namai“ studijoje Kauno menų inkubatoriuje, Mapų g. 20-2, Kaunas ir Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre, Atgimimo g. 5, Kazlų Rūda.

Sandra Atkočiūtė Stiklo namai / Sandra Atkociute

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 12


Selemos kiemas www.selemoskiemas.lt

E rdvio je s o dy b o je ra s i t e : • 2 renginių s ales : didž iaj ą (telpa n e t i k i 200 žmo n i ų ) b e i ma ža ją ( i k i 20 žmo n i ų) . • 2 kambar ius s kir tus s ody b o s s ve č i a ms . Na k vy n ė s u p ru s r yč i a i s . • mini s pa c entrą : bur bul i n ę vo n i ą i r g a ri n ę b e i s u o mi š k ą p i r t i s . • L a u k o pra m o ga s : vaikų ž aidimų aikš t e l ę , l a u k o š a c h ma t u s , 18 mi n i g o l fo t a ke l i ų, t i n k l i n i o aikš telę, vandens dvi ra t į , s t a l o t e n i s ą i r da u g i a u • Ma i t i n i mą N or ime Jus s ut i k t i č i a – Se l e mo s k i e me !

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 13


KAUNO SENAMIESTIS

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 14


Stumbro muziejus Stumbras Museum

www.stumbras.lt/muziejus

Ekskur sijos muz iejuje vy ks ta nuo jo atid ar y mo - 2 0 0 9 m e t ų. Ekspoz icijoje

KAUNO “STUMBRO” GAMYKLOS MUZIEJUS

apž velg iama

„ S tumb ro“

gamy klo s

is to r i j a

b ei

įmonės va id muo Lietuvo s ind us tr ializ ac ijo s raid o je. Ma toma kai p 100 metų s enumo p as tatuo s e teb eveikian t i g a m yk l a yra moder niz uo jama. Muz iejuje ko nc entr uo ta inf o r mc ija s k l e i d ži a istor inę at mintį b ei leid ž ia iš vy s ti, kaip „ S tumb ro“ g a m yk l o j e kur iami ir p ils to mi gėr imai š iand ien. Ekskur sija tr unka ap ie 2 val, jo s p ab aig o je galima p a d eg u s t u o t i pa sir inkt us g ėr imus , kur iuo s p r is tato „ S tumb ro“s o melj e. K ra ut uvėlėje įs ig y s ite p o p uliar iaus ių „ S tumb ro“ gamin i ų.

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 15


KRISTIANO ALPAKŲ ŪKIS Kazlų Rūdos savivaldybėje Bartininkų kaime įsikūręs alpakų veislynas kviečia apsilankyti! Apsilankymo metu, būdami gamtos apsuptyje atsipūsite nuo kasdienio skubėjimo, paliesite švelnią alpakų vilną ir sužinosite iš kur kilo ir kaip į Lietuvą atvyko pirmosios alpakos. Tik pravėrus ūkio vartus pasitinka alpakos: smalsios, stebinčios ir sekančios paskui, kai pamato indelį su maistu rankose, įsitikinsite, kad jos tikros smagurės. Kitoje pramogoje galėsite pavedžioti alpakas su pavadėliu ir, žinoma, fotografuotis su šiais smagiais gyvūnais! Po nuotaikingos pažinties su alpakomis tikrai turėsite daug nuostabių prisiminimų ir emocingų nuotraukų sau ir draugams parodyti. Smagi diena su šeima ir linksmi prisiminimai tiek tėvams, tiek vaikams – garantuoti!

Kazlų Rūdos savivaldybė, Bartininkų kaimas, Smėlio g 7. Darbo laikas: nuo 11:00 iki 19:00 septynias dienas. Šeštadienį ir sekmadienį registracijos nereikia, esate Darbo dienomis prieš atvykdami susitarkime laiką. Išankstinė registracija telefonu. 8636 55487 Kristiano Alpakos

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 16


VARLIŲ KARALYSTĖ LUKŠIUOSE Var l ė s R y t ų k ult ūro je – kles tėj imo, pinigų s i mb o l i s , g a mto je – š va rių v i et ų sim bo lis . Kolekc ininkė Reda va i k y s t ė je ža i du s i s u var l ė mis, t ęsia be ndr ys tę ir dabar, kolekc i o n u o ja ža l i ą s i a s . J o s ini c i a t yva Lukšių mies telyj e, Šakių kraš te y ra vi e n i n t e l i s to k s L i e t u voj e Va rlių na melis s u g aus yb e iš r iki u o t ų g y ve n to jų . Ek sk u rs iją ve da k o lekcininkė Reda, j i ž ino k i e k vi e n ą e k s p o n a t ą , no r s ir t ūkst a nčia i j ų, vienodų tikrai nėra, t a d i r p a s a k o ja mo s is torij o s sk ir t ingo s.

Ž a l i o s i o s ke t ur k o j ės š y p s o s i i š a l p i n ar i um ų g ė l i ų , n u o g raž i ai

re da v a r l e s @ g mai l .co m

Var lių nam elis Varl ės ž v e lgi a į ki e m o vart u s , la u ki a atv yks ta n či ų mažų i r d i d e li ų s v e či ų .

n u a u g u s i o s me dž i o šak o s a r p l ū du ri u o ja k ar t u s u g y vo mi s va r l y t ėm i s mi n i a t i ū ri n i a me tven k i n y j e, t a b a l u o ja k o j o m i s a n t t vo ro s a r spo k so s u t ū p u s i o s a n t ak m en s. V i du je n a me l i o a n t si en ų k a b o p ave i k s l a i , n uo l en t y n ų mu s p a s i t i n k a t ūk st an či ai va rl i ų . J o s p a g a m i n to s i š mo l i o , p o rc e l i a n o , m ed ž i o , t e k s t i l ė s i r k i t ų m ed ž i agų. Ši o je ža l i o je e rd vėj e ma to me s u ve n y rus, pasak ų h e ro ju s a r u žš o kusi as an t į va i ri ų b u i t i e s pask i r t i es da i k t ų i r vi s u r s u pl ači a šypsena. L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 17


INOVATYVI KRAŠTO KULTŪROS PAVELDO SKRYNIA Atvykite į Zyplių dvaro s o dy b ą , i š vi s ų p a s t a t ų p i rmi a u s i a a t ve rk i t e vež i m i n ės du ri s – a t ra s i t e Z a n avy k ų mu zi e jų !

Zanavykų muziejus

www.zanavykumuziejus.lt

m u z i ej i n i n k ai @z an av yk u m u z ie ju s . lt

Z a na v y kų kult ūros p aveldas s kambiom

Su i š k i l i a i s Su dū vo s k ra š to s i g n a t a ra i s ž i n gei d ž i us

da i no m

upė mi s

t u ri s t u s s u p a ži n di n s i n t e ra k t y vu s ža i d i m as, k ur i o

i šsk a l b t a s, ga rd ž iais valg iais vilioj antis ,

me t u į ve i k i a mo s vi s o s vi r t u a l i o s ke l i on ės k l i ūt y s

da rb šč i ų

ir

išda inuotas , ra nkų

tyr omis

p uos elė j amas ,

didžius

l a i mi ma s

s k r y n e l ė je

po

devy n i a i s

už rak t ai s

l a ik u s i ki pa t š ia n dien menantis kvieč i a

u žra k i n t a s ža i di mo p ri za s . Iš s i ri n kę sau t i n k am ą

pa ži nt i, a t ra st i, iš g ir s ti ir paj aus ti.

e du k a c i n ę p ro g ra mą , jo s me t u i š mo k s i te sen ov i n i ų

M u z i e j uje

įd ieg tos

te c h n o l o gijo s pa ž i nč i a i kult ū ra ,

su

įtraukia za navykų

t ra dicijo mis

et no g rafijo s pa s it inka

inovatyvio s

ir

lankytoj u s

kraš to

b uitimi.

eks poz icij oj e išm a nioj i

is tor ij a, Šta i ,

lankytoją

Zanavykė

z a nav y k ų t a rm e kalb anti mergaitė, ku ri vi r t u a lia i lyd i la nkytoj ą per etnog rafinė s ek sp ozicijo s da lis , pr is tato eks p onatus , jų re ik š m ę. M uzi ej aus erdvės e įrengt a ga rs o inst a lia cija, kviečianti įs iklaus y t i į

ša udyklė s

ka u k š ė j im ą ,

taukš ėj imą, m edžio

p laktuk o

s kob imą,

bituči ų

z v i m b im ą bei kit us z anavykų kraš to etn o m u z i k os m o t yv us. L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 18

b u i t i e s da rb ų , t ra di c i jų i r p a p ro č i ų , s u ž i n o si t e t ai , k o n e p e rs k a i t y s i t e vi r t u a l i o je e rdvė je .


JŪSŲ SVAJONIŲ ATOSTOGOS!

Restoranas “Kuchmistrai” www.kuchmistrai.lt

L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 19


Lvivo g. 38a, Vilnius L i e t u v a prie Baltijos jūros || žurnalas 20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.