Lietuva prie Baltijos jūros Nr. 1

Page 1

Li e t uv a pr i eBal t i j osj ūr os

Ž U R N A L A S

NR. 1

Kryžių kalnas

Restoranas “Sm akų sm akas”

Karklė

Restoranas “Šeduvos m alūnas” Šarnelė Restoranas “Prie Žiedelio” Užutrakio rūm ai Raudondvario dvaras D robnių kaim o sodyba Zoologijos sodas Dargaičiuose

2021

Palangos kurortas

Gruodi s

M ockynės sodyba

Birštono turai Paežerių dvaras Europos Alpaka Villa Rusnė


LTRI P. LT

Ši o j es v e t a i n ė j eJ ū sr a s i t en et i kk u l t ū r o si rg a mt o se k s k u r s i j a ss i ū l o ma sg i d ųi šv i s o s Li e t u v o s , b e ti rį v a i r i a se d u k a c i j ųp r o g r a ma s . Sė k mė sk e l i a u j a tp oLi e t u v ą !

Aukšt ai t i j a

Dz ūki j a

Maž oj iLi et uva

Suval ki j a

Žemai t i j a

EKSKURSI JOS

LTRI P. LT

EDUKACI JOS

www. Lt r i p . l t

i n f o @l t r i p . l t +3 7 06 8 7 1 1 2 6 5

Lt r i p Ek s k u r s i j o s

Ko n t a k t a i Lv o v og . 3 8 A LT0 9 3 1 9 Vi l n i u s , Li e t u v a


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.