Pufferen27 2017

Page 1

PUFFEREN PUFFEREN

Stort og småt fra Limfjordsbanen og banerne i Nordjylland Nr. 27 - marsts 2017

Godkendelse af ny sikkerhedsansvarlig Siden Limfjordsbanen mistede driftstilladelsen i midten af juni sidste år, har er der arbejdet på at erhverve en ny, således at vi kan komme ud og køre til sommer. Der er i slutningen af februar indsendt en indstilling af ny sikkerhedsansvarlig for Limfjordsbanen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og en kvittering for modtagelse er modtaget. Forud for indsendelsen er der lagt et stort stykke arbejde med bl.a. indsamling af data på de personer der har en ansvarspost i den kommende sikkerhedsorganisation, og opdatering af de enkelte dokumenter i sikkerhedsstyringen.

På nuværende tidspunkt må vi væbne os med toldmodighed mens Trafiks, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår det indsendte materiale. Men arbejdet ligger ikke helt stille, for lige så snart vi får besked om at den nye sikkerhedsorganisation er godkendt skal alle dokumenterne være klar til at vi kan sende dem ind, så styrelsen kan gennemgå dem. Derfor bliver der i øjeblikket arbejdet med at få alle dokumenterne klar. Vi håber at vi i år kan få hjulene på vores materiel ud og rulle så vi igen kan være med til at give en god oplevelse til besøgende i Aalborg. God stemning i et af vores tog i 2015


Urd ødelagde teltet over FFJ nr. 34 Vi var desværre så uheldige at teltet der var opstillet over vores køreklare damplokomotiv, væltede i stormen mellem jul og nytår. Derfor blev dagen den 29. december brugt til at dække lokomotivet over med resterne af presenningen fra teltet, og få ryddet op så adgangsvejen ved siden af sporet . Planen fremad er at stativet skal repareres så vi igen kan få et overdækket areal til vedligehold af vores køreklare materiel. Vi har snakket med Tech College om de muligheder de kan tilbyde, dette samarbejde er dog stadig på tegnebrættet, hvorfor reparation på stativet endnu ikke er begyndt. Bestyrelsen har undersøgt hvad en ny teltdug koster og det ender nok med at vi køber et, da vores nye sporforbindelse stadig er sat i bero.

Generalforsamling i Limfjordsbanen og DJK Nordjysk afdeling I henhold til de relevante vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Limfjordsbanen - Aalborg Veterantog

onsdag den 22. marts 2017 kl. 1900 og umiddelbart efter afholdes ordinær generalforsamling i DJK Nordjyske Afd. Dagsorden for LFB generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år, og oplysninger om planerne for det kommende år. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Godkendelse af budget. (6. Fastsættelse af støttekontingenter.) 7. Forslag fra bestyrelsen. 8. Indkomne forslag fra medlemmerne. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen m.v. På valg er Glenn F. Olsen, Morten H. Larsen og Finn M. Poulsen

10. Eventuelt

Forslag til besættelse af posten eller forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen i Limfjordsbanen er der Generalforsamling i DJK Nordjysk Afdeling Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forgangne år, og oplysninger om planerne for det kommende år. 4. Orientering om lokalafdelingens regnskab og budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Hans Meyer. 7. Eventuelt.


Materiellet lider under åben himmel

Vi kan ikke have vores materiel i fred under åben himmel, menigsløst hærværk, grafiiti og smadrede ruder møder os desværre. Foto: Mike Lynge

Vores Y-tog er nu totalt dekoreret med grafitti og en rude er smadret

HHJ C 29 har i to omgange fået smadret en rude i en dør og nogen har været inde i vognen

HHJ C 29 har i fået en megt stor grafitti på den ene side. Her ses grafittien efter der er brugt 3 timer på at fjerne svineriet.

Økonomiske bidrag til Limfjordsbanen Som nævnt andet sted i Pufferen er Limfjordsbanens økonomi meget anstrengt på grund af manglende kørselsindtægter og ethvert bidrag til vores økonomi vil blive modtaget med tak. Vi er afhængige af økonomisk støtte for at kunne overleve frem mod sommersæsonen 2017. Bidrag via DJK er derfor velkomne. DJK’s kontonummer er: Danske Bank reg. nr. 1551 konto 000 639 6879 For udenlandske bidrag: IBAN: DK09 3000 0006 3968 79 SWIFT: DABADKKK Dansk Jernbane-Klub, Marielundvej 35, 2730 Herlev. Husk at mærke indbetalingen med ”bidrag til

Limfjordsbanen” eller send en mail til DJK’s kasserer - kasserer@jernbaneklub.dk - om beløbet med CPR-nummer.

Skattefradrag for gaver

Enhver pengegave i form at bidrag til Limfjordsbanen udløser et skattefradrag på op til 15.600 kr. pr. år fra 2017, hvis det sker via DJK, da bidrag til hovedforeningen er fradragsberettiget. Det er DJK, der indberetter gavebeløbet til SKAT, og for at DJK skal kunne gøre dette skal de have dit CPR-nummer. Oplyses CPR-nummeret ikke ved indbetalingen, kan der ikke opnåes skattefradrag.


Nordjysk afdeling af DJK Program for vintersæsonen 2016-2017. Alle møder afholdes kl. 19.00 på Hjulmagervej 56, 9000 Aalborg Vinterens program er afsluttet. Vi starte igen 4. oktober 2017. Har du forslag til efterårets program hører vi gerne på mail: Limfjordsbanen@stofanet.dk

Sidste dag på Sæbybanen 31. marts 1968 havde Aalborg Stiftstidende og Dansk jernbane-klub arrangeret et afskedstog på Sæbybanen. Aalborg Smalfilmklub optog denne film, der i 2017 har fået en let redigering, speak, lyd og tekster. Se denne film her: https://youtu.be/aq4eMaqRUHk

Særtoget på Aalborg station

Videoproduktion om Aalborg Privatbaner En videoproduktion om Aalborg Privatbaner er under forberedelse. Jeg skal hermed efterlyse smalfilm fra perioden hvor der blev kørt på strækningerne med skinnebusser og motormateriel. Har du korte stumper smalfilm liggende har de også interesse og vil blive scannet. Erindringer fra banerne og interview med ansatte har også interesse. Første banestrækning der laves film over er Hvalpsundbanen. Henvendelse: Finn Madsen, 30113224 limfjordsbanen@stofanet.dk

Svenstrup station

Arbejdstorsdage og arbejdslørdage i 2017 Endnu ikke fastlagt. Redaktion af Pufferen: Morten H. Larsen og Finn Madsen. Billeder i Pufferen skyldes Finn Madsen, hvis ikke andet er nævnt. Pufferen udkommer næste gang i juni 2017.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.