Tiimiakatemia täpitys

Page 1

Tiimiakatemian täpitys - Laatu 47 –manuaali -

Huhtikuu 2011

Johannes Partanen

Jukka Hassinen (toim.)


1 (30)

“ Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. ” ” Pisara ei koverra kiveä voimalla vaan hitaasti tippumalla.” .”

Tämä manuaali on ohjekirja Tiimiakatemian laatujärjestelmän, “täpityksen”, käyttöön. Tässä manuaalissa kuvattu laatujärjestelmä on sen 10. versio (huhtikuu 2011).

Laatujärjestelmän alkuperäinen keksijä ja alkuperäisen ohjeistuksen laatija on Johannes Partanen. Manuaalin on toimittanut Jukka Hassinen. Laatujärjestelmä tunnetaan myös nimillä “Laatu 47” tai “Partus - laatumalli”.

Tämän manuaalin tekijänoikeudet kuuluvat Johannes Partaselle. Tässä kuvattu laatujärjestelmä on laadittu Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian käyttöön. Laatujärjestelmää voidaan käyttää muunneltuna muissa toimintaympäristöissä (esimerkiksi yrityksissä tai korkeakouluissa) tekijänoikeuksien haltijan luvalla.

Tässä manuaalissa esitellyn Rakettimallin tekijänoikeudet kuuluvat Johannes Partaselle. Rakettimalli on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian käyttöön sovellettu teoriamallinnus Johannes Partasen kehittämästä Partus –mallista. Tästä manuaalista on saatavilla englanninkielinen versio, “Quality 47”.


2 (30)

SISÄLLYS

TIIMIAKATEMIAN LAATU 47 – “TÄPITYS” .......................................3 Esityön edellyttämät mittaristot ja näyttödokumentit ........................................................... 3 OPPIMINEN (Y1+Y2+Y3) ......................................................................5 Yksilön oppimisprosessi (Y1) ............................................................................................... 5 Tiimioppimisprosessi (Y2).................................................................................................... 6 Tiimiyrityksen oppimisprosessi (Y3) .................................................................................... 8 ASIAKKUUDET (A3+A2+A 1).................................................................9 Asiakaspotentiaaliprosessi (A3) ............................................................................................ 9 Markkinointiprosessi (A2) .................................................................................................. 10 Oppiva asiakassuhdeprosessi (A1) ...................................................................................... 12 JOHTAMINEN (J1+J2) ........................................................................ 13 Johtavien ajatusten synnytysprosessi (J1) ........................................................................... 13 Johtamisprosessi (J2) .......................................................................................................... 14 INNOVOINTI (I1+I2) .......................................................................... 16 Innovointiprosessi (I1) ........................................................................................................ 16 Tietoprosessi (I2) ................................................................................................................ 18 YHTEISTUO TANTO (B1+B 2) .............................................................. 19 Brandin johtamisprosessi (B1) ............................................................................................ 19 Tarjoomaprosessi (B2) ........................................................................................................ 20 TALO USPROSESSI ( T) ....................................................................... 21 VALMENNUSPROSESSI (V ) ................................................................ 22 LIITTEET ........................................................................................... 24 Liite 1: Rakettimalli ............................................................................................................ 24 Liite 2: Tiekartta.................................................................................................................. 25 Liite 3: Oppimisdokumenttien sisällöt ................................................................................ 26 Liite 4: Johtamispassi…………………………………………………………………….. 27 Liite 5: Tiimiakatemian arviointijärjestelmä……………………………………………….28 Liite 6: Monipuolisuuspassi……………………………………………………………….30


3 (30)

TIIMIAKATEMIAN LAATU 47 – “TÄPITYS”

Tiimiakatemialla jokaisella tiimillä on oman pesänsä seinällä Rakettimalli (kts. liite 1: Rakettimalli). Käytämme sitä apuna tiimin tason määrittelyssä antamalla kullekin neljälletoista Rakettimallin prosessille yhdestä kolmeen “täppää”. Näin voimme arvioida ja seurata tiimiyritysten kehittymistä. Kutsumme järjestelmäämme nimellä “Laatu 47”.

Järjestelmä päivitetään kaksi kertaa vuodessa: 15. joulukuuta ja 15. toukokuuta. Nämä päivät ovat tiimien tarkistuspisteitä. Nuoresta Johtajasta Liideriksi –ohjelman johtajat ovat yhdessä tiimivalmentajien kanssa vastuussa järjestelmän kehittämisestä. Liite kaksi kuvaa koko arviointijärjestelmän käytön tiekarttana. Liitteessä kolme on oppimisdokumentit, liitteessä neljä ”johtamispassi”, liitteessä viisi Tiimiakatemian arviointijärjestelmä kokonaisuudessaan ja liitteessä kuusi ”monipuolisuuspassi”.

Laatu 47 on oma tuloskorttimme. Jokainen tiimi voi etsiä omaan tyyliin soveltuvia “täppätarroja” vaikkapa Tiimarista. Rakettimallin voi myös tulostaa esimerkiksi A3 – julisteeksi.

Arviointi suoritetaan tarkistuspäivänä aloittamalla Rakettimallin alapäästä oppimisen prosesseista ja siirtymällä siitä järjestelmällisesti ylöspäin. Kaikki prosessit käydään läpi ja kaikille annetaan oma täpityksensä tässä manuaalissa esitettyjen kriteerien mukaisesti.

Esityön edellyttämät mittaristot ja näyttödokumentit

Täpityksen tehostamiseksi kunkin tiimin tulee valmistautua hyvin täpityspäivään. Tämä tapahtuu etsimällä ja analysoimalla tiimin toimintaan liittyvää tietoa. Löydät alta olevasta listasta tarvittavat tiedot. Kaiva ne siis esiin ja laadi niistä yhteenveto.

Hyvä esityö mahdollistaa hyvän kehitystyön täpityspäivänä. Päivän aikana jää enemmän aikaa dialogille ja asioiden tutkimiselle kun perustiedot ovat saatavilla. Toisin sanoen: on ajan hukkaa tulla täpityspäivään tekemättä taustatyötä.


4 (30)

Täpityspäivän aikana käytettävät mittaristot ja näyttödokumentit ovat seuraavia (suurin osa numeromittareista on ns. kumulatiivisia mittareita jotka lähtevät liikkeelle tiimin perustamispäivästä alkaen):

1. Tiimiyrityksen vuosittainen kokonaisliikevaihto (ilman arvonlisäveroa) 2. Tiimiyrityksen vuosittainen liikevaihto per tiimin jäsen (ilman arvonlisäveroa) 3. Tiimiyrityksen kirjapistekeskiarvo 4. Luettujen innovointikirjojen määrä (jokainen tiimin jäsen erikseen) 5. Tehtyjen asiakaskäyntien määrä (tiimin aloituspäivästä lähtien) 6. Asiakkaille tehtyjen tarjousten määrä (tiimin aloituspäivästä lähtien) 7. Hyväksyttyjen tarjousten määrä (tiimin aloituspäivästä lähtien) 8. Tehtyjen projektien määrä (luokiteltu A, B ja C –luokan projekteiksi) 9. Asiakkaiden määrä (luokiteltu A3, A2 ja A1 –asiakkaiksi) 10. Uusista tuotteista ja konsepteista syntyneen liikevaihdon määrä (ilman arvonlisäveroa, tiimin aloituspäivästä lähtien) 11. Asiakkaille tehtyjen synnytysten määrä (liitä mukaan lyhyt yhteenveto) 12. Käytettyjen luovuusmenetelmien määrä (liitä mukaan lyhyt yhteenveto) 13. Tiimiyrityksen markkinointisuunnitelma 14. Tiimiyrityksen markkinointimateriaalit 15. Tiimiyrityksen Maailmanympärysmatkasuunnitelma (liitä mukaan ns. “gap –luku”, eli kuinka paljon vielä tarvitaan rahaa suunnitelman toteuttamiseksi)

Edellä mainittujen mittarien ja dokumenttien lisäksi tiimiyrityksen on syytä kerätä kokoon myös muita keskeisiä dokumentteja ja lukuarvoja kaikkien nähtäväksi. Kullakin tiimiyrityksellä on omat mittaristonsa ja toimintamallinsa – käytä mielikuvitustasi ja maalaisjärkeäsi. Tiimiyritys voi koota kaikki dokumentit ja aineistot yksiin kansiin tiimiyrityksen omaksi asiakassalkuksi.


5 (30)

OPPIMINEN (Y1+Y2+Y3)

Tutkimme oppimista yksilön, yhteisön ja yrityksen näkökulmista. Hyväksymme jokaisen tiimiläisen erilaisuuden ja opimme toinen toisiltamme.

Yksilön oppimisprosessi (Y1)

Yksilön oppimisprosessi muodostaa ensimmäisen kasvun prosessin. Henkilökohtaisilla oppimistuloksilla pidetään yllä syvää muutosta. Oma treenipäiväkirja, jatkuvasti päivitettävät oppimissopimukset, säännöllinen kirjojen lukeminen sekä teorian soveltaminen käytäntöön rakentavat yksilön opinnäytetyötä yrittäjähenkisessä ympäristössä.

Tarvitset Yksilön oppimisprosessin arvioinnissa omaa henkilökohtaista opinnäytetyösalkkuasi.. Löydät Tiimiyrittäjän oppimisdokumenttien sisällöt tämän manuaalin liitteestä 3: Oppimisdokumenttien sisällöt.

Yksilön oppimisprosessi - 1 täppä

1. Jokainen tiimiyrittäjä ymmärtää yksilön oppimisprosessin ja Tiimiakatemiassa käytettävät oppimisen periaatteet. 2. Treenit ovat toimiva käytäntö ja niissä halutaan olla läsnä. 3. Jokaisen tiimiyrittäjän kaikki oppimissopimukset ovat päivitettyinä Dropboxissa tai vastaavassa. 4. Kaikkien tiimiläisten kaikki esseet löytyvät esseepankista. 5. Jokaisella tiimiläisellä on oma lukuohjelma. 6. Treenipäiväkirjan pitäminen on käytäntö. 7. Opinnäytetyön salkkua on alettu kasaamaan. 8. Kaikilla tiimiläisillä on vähintään 40 kirjapistettä toukokuun loppuun mennessä. 9. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta: Leinonen&Partanen&Palviainen: Tiimiakatemia tai Prashnig: Erilaisuuden voima tai Dryden & Vos: Oppimisen vallankumous tai Saarinen&Lonka: Muodonmuutos.


6 (30)

Yksilön oppimisprosessi - 2 täppää

1. Osaamme tehdä tiimiyrityksessä oppimissopimukset jatkuvana prosessina. 2. Jokaisen tiimiyrittäjän kaikki oppimissopimukset löytyvät Tietovirrasta ja omasta opinnäytetyösalkusta. 3. Lukuohjelmat toimivat ihannetavoitteiden mukaisesti ja osaamme soveltaa teoriaa käytäntöön. 4. Treenipäiväkirjan pitäminen sekä Excelissä että omana päiväkirjana on yleinen käytäntö. 5. Opinäytetyösalkku on päivitetty. 6. Kaikilla tiimiyrittäjillä on vähintään 80 kirjapistettä toukokuun loppuun mennessä. 7. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Rogers, Jenny: Aikuisoppiminen

Yksilön oppimisprosessi - 3 täppää

1. Jokaiselle tiimiyrittäjälle on syntynyt opinnäytetyösalkku, jonka hyödyn tiimiyrittäjä ymmärtää. Opinnäytetyösalkut on tarkastettu asianmukaisesti valmentajan ja tiimikavereiden toimesta esimerkiksi 360 -arviointina. 2. Kaikilla tiimiyrittäjillä on vähintään 120 kirjapistettä (vähimmäismäärä tutkinnon saamiseksi) toukokuun loppuun mennessä. 3. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Viitala, Riitta: Johda osaamista

”Käsi sydämellä pystymme sanomaan, että jokainen osaa soveltaa teoriaa käytäntöön. Meillä on paljon todistusaineistoa teorian soveltamisesta käytäntöön.”

Tiimioppimisprosessi (Y2)

Toinen vahvistava kasvuprosessi on yhteisön toiminnan käynnistäminen. Tiimiyrityksessä ihmiset oppivat uusista ajatuksista, valmentavat toinen toisiaan ja jakavat käytännön vihjeitä toistensa kanssa.


7 (30)

Tiimi oppimisprosessi - 1 täppä

1. Olemme oppineet dialogin perusteet. Jokainen tiimiyrittäjä on lukenut ja tehnyt valmentajan hyväksymän esseen joko kirjasta Heikkilä & Heikkilä Dialogi – avain innovatiivisuuteen tai Isaacs, William: Dialogi – yhdessä ajattelemisen taito tai Pirhonen, Pekka: No Agenda Club. 2. Teemme töitä yhdessä ja olemme tehneet koko tiiminä yhteisen projektin (esimerkiksi jouluna kuusimyynnin, paketoinnin, rakettimyynnin tms.). 3. Jokainen tiimiyrittäjä on tehnyt Belbinin tiimiroolitestin (tai vastaavan) ja olemme yhdessä tutkineet omia tiimiroolejamme.

Tiimioppimisprosessi - 2 täppää

1. Tuomme asiakkailta saatuja oppeja treeneihin Motorola -raportteina. 2. Jatkuvasta asiakaskäyntien raportoinnista tietovirtaan on tullut käytäntö. 3. Synnytyksemme ovat säännöllisiä ja toistuvat neljä kertaa vuodessa. Teemme aina synnytysraportit ja treeniraportit Dropboxiin tai vastaavaan. 4. Olemme ohittaneet valetiimin vaiheen, koska osaamme käsitellä konflikteja. 5. Jokainen tiimiyrittäjä on tehnyt reflektiopaperin oman tiimiyrityksen kehityksestä. 6. Olemme selvästi potentiaalinen tiimi (ks.Katzenbach & Smith). 7. Jokainen on lukenut, ymmärtänyt ja tehnyt valmentajan hyväksymän esseen kirjasta Katzenbach & Smith: Tiimit ja tuloksekas yritys.

Tiimioppimisprosessi - 3 täppää

1. Osaamme käyttää verkostoamme hyödyksi niin liiketoiminnallisesti kuin oppiaksemme uutta (esim. haemme sparrausapua vanhoilta tiimiakatemialaisilta). 2. Toteutamme asiakkaidemme kanssa yhteisiä pitkäkestoisia projekteja yhteistuotannossa (esim. Aivomyrsky tai Tiimimestarit areenalla). 3. Meille on syntynyt luottamusympäristö, jossa jokaisen on turvallista ja luottamuksellista puhua.


8 (30)

4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Riley: The Winner Within.

Tiimirityksen oppimisprosessi (Y3)

Kolmas kasvuprosessi auttaa tiimiyrittäjiä ja tiimiyrityksiä parempiin bisnestuloksiin, joihin päästään uusilla bisneskäytännöillä. Tämä on kaikkein riemukkain haaste ja vie eniten aikaa. Tuloksia ei ole heti helppo osoittaa.

Tiimiakatemiassa opitaan tiimiyrittäjäksi oman tiimiyrityksen avulla. Siitä syntyy oma haju ja kulttuuri. Eri kulttuureista syntyy Tiimiakatemian kulttuuri, joka heijastuu koko verkostoomme. Silloin kun meillä on luppoaikaa, menemme ristipölyttämään.

Yrityksen oppimisprosessi - 1 täppä 1. Ymmärrämme missiomme: ”Tiimiakatemiassa opimme tiimiyrittäjäksi oman tiimiyrityksen avulla. ” 2. Yritystoimintamme on lähtenyt käyntiin ja olemme tehneet ensimmäiset projektimme. On syntynyt liikevaihtoa. 3. Mittarinamme on liikevaihto ilman arvonlisäveroa (suhteutettuna keskimääräisen 820 henkilön tiimiyrityksen henkilöstömäärään). Se on vähintään 1000 € / henkilö. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Peltola, Heikki: Jokaisella on juttunsa tai Salonen, Heikki: Rohkeasti maailmalle.

Yrityksen oppimisprosessi - 2 täppää

1. Tiimiyritys kehittyy jatkuvasti (esim. inventaarioiden tekemisestä on siirrytty tekemään ”road show” –projekteja). 2. Vuoden nettoliikevaihto on vähintään 5000 € / henkilö. 3. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Viitala & Jylhä: Liiketoimintaosaaminen – menestyvän yritystoiminnan perusta.

Yrityksen oppimisprosessi - 3 täppää


9 (30)

1. Toimintamme on organisoitunut. Ihmiset ovat taito- ja pelipaikkaprofiilien mukaisissa töissä. 2. Olemme oppineet keskittymään omiin yhteistyökumppanuuksiimme. 3. Vuoden nettoliikevaihto on vähintään 10 000 € / henkilö 4. Olemme laatineet yhteisen tiimiyrityksemme oppimissopimuksen. 5. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Collins & Porras: Pysy parhaana – kestäväksi kehitetty

ASIAKKUUDET (A3+A2+A 1)

Jokaisesta asiakassuhteesta kehitetään oppimissuhde. Kaikki asiakastiedot sijoitetaan uuteen virtuaaliympäristöömme. Opimme asiakkailtamme.

Asiakaspotentiaaliprosessi (A3)

Asiakaskäyntien tarkoituksena on se, että opimme kaiken mahdollisen asiakasyritystemme toiminnasta sekä osaamme peilata oppimaamme omaan tiimiyritykseen. Kuuntelemalla osaamme tuottaa asiakkaillemme hyötyä ja kiinnostavia tuotteita. Kun osaamme tuottaa asiakashyötyä ja kiinnostavia tuotteita, meille syntyy asiakaspotentiaalia.

Asiakaspotentiaaliprosessi - 1 täppä

1. Asiakaskäyntien (ei asiakaskäväisyjen) avulla olemme oppineet ymmärtämään mitä voimme tarjota asiakkaallemme. Mottonamme on: ”Mitä enemmän tapaamisia sitä enemmän sopimuksia.” 2. Asiakaskäynneistä on tehty suunnitelma. 3. Teemme asiakasvierailuista Motorola-raportit Tietovirtaan ja lähetämme ne ainakin onnistuneista käynneistä asiakkaille nimellä ”asiakasraportti”. 4. Mittarina ovat asiakaskäynnit. Kevääseen (ensimmäinen lukuvuosi) mennessä olemme tehneet 120 raportoitua asiakaskäyntiä.


10 (30)

5. Jokainen on lukenut ja tehnyt valmentajan hyväksymän esseen kirjasta Quinn, Feargal: Asiakas ykköseksi tai Lundberg&Töytäri: Asiakaspalvelun Pikku-Jättiläinen tai Ojanen, Mikko: Pelisilmää asiakaskohtaamisiin.

Asiakaspotentiaaliprosessi - 2 täppää

1. Tiimiyritys on tehnyt 100 raportoitua uutta asiakaskäyntiä (kumulatiivisesti tiimiyrityksellä on 120 + 100 = 220 asiakaskäyntiä). 2.

Asiakkaat ovat edenneet ”asiakasputkessa” eteenpäin ja meidän on käytettävä aikaa

A1:n 3 asiakkaaseen ja A2:n 20 asiakkaaseen. 3.

Asiakaspotentiaalin jatkuvasta etsinnästä on tullut käytäntö. Se on luonnollinen tapa

koko toimintaa. Prosessin jatkuvuuden merkitys on sisäistetty. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Parantainen, Jari: Tuotteistaminen

Asiakaspotentiaaliprosessi - 3 täppää

1. Meillä on tarpeellinen määrä asiakaspotentiaalia ja olemme vähentäneet asiakaskäyntejä, koska asiakkaillemme tarjoama arvo on noussut. 2. Tiimiyrityksessä olemme tehneet 60 raportoitua uutta asiakaskäyntiä (kumulatiivisesti tiimiyrityksellä on 120 + 100 + 60 = 280 asiakaskäyntiä). 3. A2:ssa on 30 asiakasta ja A1:ssä 5 asiakasta, joihin pidämme säännöllistä yhteyttä (nyrkkisääntö: vähintään yksi yhteydenotto viikossa). 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Takala: Markkinoinnin musta kirja tai Leino, Antti: Dialogin aika.

Markkinointiprosessi (A2)

Asiakasmarkkinointiprosessissa viestimme ulospäin kaikessa toiminnassamme pääsanomaamme: ”Synnytämme rohkeasti tiimiyrittäjiä”. Viestimme myös rohkeasti Johtavia ajatuksiamme. Käytämme toiminnassamme hyväksi uusia, erilaisia ja parhaiten tilanteeseen sopivia markkinointimenetelmiä. Markkinointiviestinnässä osaamme hyödyntää niitä ympäristöjä, joita asiakkaamme käyttää. Kun viesti on puhutellut asiakasta, syntyy kauppa.


11 (30)

Markkinointiprosessi - 1 täppä

1. Viestimme kaikessa toiminnassamme Tiimiakatemian pääsanomaa. 2. Olemme tehneet kampanjan 20:lle potentiaaliselle asiakkaalle. 3. Olemme tehneet 10 tarjousta ja saaneet 5 asiakasprojektia. 4. Meillä on käyntikortit ja olemme tehneet ensimmäisen esitteemme. 5. Treeneissä on yhdessä käyty läpi ja ymmärretty valmentajan hyväksymä essee kirjasta Pine & Gilmore: Experience Economy.

Markkinointiprosessi - 2 täppää

1. Käytämme toiminnassamme uusimpia markkinointimenetelmiä sekä ympäristöjä. Ymmärrämme Tiimiakatemian markkinoinnin perusteorioiden muodostaman kaavan: 4P + 5E + 6Y = (tai suurempi kuin)15B. Kaavassa painopiste on 15 x Brändi eli Tiimiakatemia sekä sähköisen ympäristön CREF-kaava. 2. Meillä on käyttökelpoiset esite- ja muut markkinointimateriaalit. Kaikki kuusi markkinointiympäristöämme (printtiympäristö, omat tilat, asiakkaan ympäristöt, kohtaamisympäristöt, sähköinen ympäristö ja rekry-ympäristö) ovat kunnossa. 3. Asiakaspostituksemme tavoittaa 4 kertaa vuodessa vähintään 30 asiakasta kerrallaan. 4. Olemme saaneet 20 uutta asiakasprojektia (kumulatiivisesti koko toiminnan alusta lähtien tiimiyrityksellä on ollut 5 + 20 = 25 asiakasprojektia). 5. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Dahlén, Micael: Markkinoijan yhdeksän käskyä, uusi näkemys brändeista, mainonnasta ja mediasta tai Halligan&Shah: Inbound Marketing tai Isokangas&Vassinen: Digitaalinen jalanjälki..

Markkinointiprosessi - 3 täppää

1. Asiakkaidemme kanssa alkaa syntyä uusia kauppoja. Meillä on 7 asiakasta, jotka ovat tilanneet meiltä toisen ja kolmannen kerran. Olemme selvästi A2:ssa. 2. Olemme 4 kertaa vuodessa yhteydessä 50 asiakkaaseen.


12 (30)

3. Meillä on toimintamme alusta lähtien 70 asiakasprojektia (= 5 + 20 + uusia projekteja 45). 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Parantainen, Jari: Sissimarkkinointi tai Korpi, Teemu: Älä keskeytä mua – markkinointi somessa.

Oppiva asiakassuhdeprosessi (A1)

Teoillamme saavutamme asiakkaamme luottamuksen ja syntyy ostojatkumo. Ostojatkumosta syntyy molemmin puolista arvoa tuottava elinikäinen asiakassuhde. Elinikäinen asiakassuhde auttaa meitä rakentamaan omaa mainettamme olemaan erottamaton osa asiakkaamme brändiä. Tuotamme toisillemme lisäarvoa ja yhteiset tarinamme sähköistävät mielikuvitustamme.

Oppiva asiakassuhdeprosessi - 1 täppä

1. Olemme lähettäneet asiakkaalle tarjoukset tehdyn projektin jälkeen ja suunnittelemme yhteistyökuvioita jatkossa. 2. Meillä on kolmen asiakkaan kanssa yhteinen tekeminen ja kokeileminen. Luomme yhdessä yhteisiä konsepteja. Nämä asiakkaamme ovat käyneet useita kertoja Tiimiakatemian ympäristössä. 3. Näitä asiakassuhteita alamme seurata euroissa ja kiinnitämme näihin suhteisiin aivan erityistä huomiota. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Gummesson, Evert: Many-to-many-markkinointi tai Mattinen&Sierla: Tutkimusmatka lojaliteettimarkkinointiin.

Oppiva asiakassuhdeprosessi - 2 täppää

1. On syntynyt yhteistyösuhde kolmen asiakkaan kanssa ja olemme laatineet näiden kolmen asiakkaan kanssa yhteisen oppimissopimuksen. 2. Laskutamme viittä asiakasta säännöllisesti ja olemme muodostaneet näistä asiakkaista oman asiakassalkun (= yhteensopivat asiakkaat, jotka esim. kuuluvat samaan heimoon tai segmenttiin), josta on vastuussa erikseen nimetty henkilö. Myyntitulot näistä asiakkuuksista euroissa muodostavat merkittävän osan liikevaihdostamme.


13 (30)

3. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Gladwell: Leimahduspiste tai Levinsson: Guerilla Marketing.

Oppiva asiakassuhdeprosessi - 3 täppää 1. Olemme osa asiakkaamme brändiä ja tuotamme jatkuvasti lisäarvoa asiakkaillemme. 2. Osaamme periyttää asiakassuhteita ja olemme periyttäneet kaksi asiakassuhdetta /projektia. 3. Meillä on yhteistuotanto, yhteinen oppiminen ja yhteiset oppimissopimukset viiden asiakkaan kanssa. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Juslén: Netti mullistaa markkinoinnin tai Weinberg: The New Community Rules.

J O H T A M I N E N (J1+J2)

Valmennamme tiimiyrittäjiämme rakentamaan tiimejä ja toimimaan johtavien ajatustemme mukaan. Johdamme suorituksia, osaamista ja tiedon virtaamista. Meillä on Tiimiakatemiassa omat johtamiskoulutusohjelmat: Kaverijohtamisen perusteet I ja II sekä ”Nuoresta johtajasta Liideriksi – NJL” ja meillä on tarjolla runsaasti johtamiskoulutuspaikkoja.

Johtavien ajatusten synnytysprosessi (J1)

Johtavien ajatusten synnytysprosessi uusitaan vuosittain. Keskustelujen jälkeen tiimiyrityksissä synnytetään johtavat ajatukset uudelleen. Uusiutuneena ne painetaan ”Johtavat ajatukset” -vihkoseksi. Yhdessä tekeminen perustuu yhteisiin arvoihin, missioon ja visioon.

Johtavien ajatusten synnytysprosessi - 1 täppä

1. Olemme jokainen tehneet esseen johtavista ajatuksista, jonka valmentaja on hyväksynyt ja pitäneet treenit esseiden pohjalta. 2. Osallistumme 100 prosentin tiimiyrityksenä Tiimiakatemian arvojen mukaiseen toimintaan (esim. Rakettipäivät ja Ilon viikko). 3. Kaikki tiimiyrityksemme jäsenet ovat sisäistäneet treenien merkityksen ja osallistuvat jatkuvasti niihin.


14 (30)

Johtavien ajatusten synnytysprosessi - 2 täppää

1. Jokainen tiimiyrittäjä on osallistunut ainakin kerran jokaiseen foorumiin (talous, asiakas, viestintä ja tiimiliideri) sekä ainakin yhteen talon sisäiseen koulutusohjelmaan. 2. Osaamme olla hyviä johdettavia – ”Ennen kuin voit johtaa, sinun täytyy osata olla johdettava”. 3. Kaikki tiimiyrityksemme jäsenet ovat sisäistäneet Tiimiakatemian johtavat ajatukset. 4. Kaikki tiimiyrityksemme jäsenet jakavat yhteisen päämäärän – Maailmanympärysmatkan. Meillä on aloitettu Mymmin GAP-seuranta. 5. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Aaltonen, Tapio & Junkkari, Lari: Yrityksen arvot ja etiikka tai Nair: Johtamisen suuri haaste.

Johtavien ajatusten synnytysprosessi - 3 täppää

1. Olemme aktiivisesti osallistuneet (esim. NJL:ssä tai Johtavien ajatusten pajassa) johtavien ajatuksiemme uudistamiseen muiden tiimiyrittäjien ja tiimivalmentajiemme kanssa. 2. Olemme organisoineet toimintaa (esimerkiksi Rakettipäiviä, teemapäiviä tai kampanjoita), jotka heijastavat voimakkaasti arvojamme ja vahvistavat niitä. Kerromme sähköistäviä ja rohkaisevia tarinoita oppimistamme asioista ja saavuttamistamme voitoista. 3. Olemme siirtäneet Tiimiakatemian kulttuuria eteenpäin seuraaville sukupolville (käyttämällä esimerkiksi tutorointia, vuokratiimiliiderijärjestelyjä, ristipölytystä, julkaisuja ja henkilökohtaista esimerkkiä). 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Heiskanen, Erika & Salo, Jari: Eettinen johtaminen tai Havard: Hyvejohtajuus.

Johtamisprosessi (J2)

Tiimiyrittäjän aika Tiimiakatemialla on projekti, jonka projektipäällikkönä olet Sinä itse. Etsit ympärillesi oikeita ihmisiä ja oikeaa toimintaa. Arvioimme yksilöä ja hänen osallistumis-


15 (30)

taan suhteessa hänen tiimiyrityksensä kehittymiseen sekä onnistumiseen projektien johtamisessa. Henkilökohtainen mestaruus koostuu oikean ilmapiirin aistimisesta, mallintamisen ymmärtämisestä, mittarien seuraamisesta ja toteutuksesta: 1. Johtamispassin käyttäminen (liitteessä 4) 2. Löydät oman juttusi (kilvoittelutehtävä) 3. Mittaat toimintaa 4. Etsit ympärillesi oikeat ihmiset ja valitset oikean toimintatavan (tiimin tai ryhmän). Näin joudut johtamaan itseäsi kokeilujen aikana.

Johtamisprosessi - 1 täppä

1. Ymmärrämme Tiimiakatemian Kaverijohtamisen Hit Mr -filosofian (Haasta prosessi, Inspiroiva yhteinen visio, Tee toiminta mahdolliseksi, Mallinna tie ja Rohkaise sydäntä) ja pyrkimyksen henkilökohtaiseen mestaruuteen. 2. Teemme yhdessä konkreettista työtä omassa tiimiyrityksessämme. 3. Ymmärrämme, että tiimiyrityksessä on oltava hyvää johtamista. Meillä on toimiva johtoryhmä, joka ymmärtää Rakettimallin merkityksen tiimiyrityksen johtamisessa. 4. Ymmärrämme päämäärän tiimiyrityksemme kannalta. 5. Olemme sitoutuneet maailmanympärysmatkaan. Meillä on alustava reittisuunnitelma, budjetti ja aikataulu. 6. Johtamispassin mukainen keskiarvomme johtamistehtävissä on 12 pistettä. 7. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Maxwell, John C.: Asenne tai Heider: Johtamisen Tao.

Johtamisprosessi - 2 täppää

1. Maailmanympärysmatkamme on integroitu budjettiimme ja toiminta muotoutuu sen mukaan. Olemme avanneet MYM-tilin ja tilille on talletettu rahaa. 2. Kaikki ymmärtävät mallintamisen ja mittaamisen tärkeyden. Mittaamisen perusteella teemme muutoksia kuukauden sisällä. Saat sitä mitä mittaat. 3. Johtamistehtäviin on suuri halukkuus. Voit luoda uran johtajana. Johtamispassin mukainen keskiarvomme johtamistehtävissä on 20 pistettä. 4. Tiimillä on Rakettimallin pohjalta laadittu toimiva strategia.


16 (30)

5. Treeneissä on yhdessä käyty läpi tiimivalmentajan hyväksymä essee kirjasta Kilpinen, Petteri: liekeissä! Miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle? tai Jbe&Häkkinen: Uljas uusi johtajuus.

Johtamisprosessi - 3 täppää

1. Johtaminen hyväksytään ja valtuutuksen saaneet johtajat tekevät päätöksiä, joita toteutetaan. Päätökset perustuvat faktatietoon ja päätösten toteutusta seurataan. 2. Ne, joilla on johtamistehtävä, ansaitsevat johtajuuden joka päivä. 3. Pidämme huolen, että koko talon vastuullisissa tehtävissä (isojen projektien projektipäällikkönä, foorumien vetäjinä, vuokratiimiliidereinä ja konsernijohtajina) on ollut tiimiyrityksestämme vähintään yksi johtaja. 4. Osaamme mallintaa toimintaamme. 5. Jokaisella tiimiläisellä on ollut johtamishaaste ja johtamispassin mukainen keskiarvomme on 24 pistettä. 6. Lopullinen keskiarvomme kolmen ja puolen vuoden jälkeen 28 pistettä. Expertus Magnificus – arvon ja Tiimiakatemian oman todistuksen saa (35 pistettä) 20 prosenttia tiimiyrityksemme jäsenistä. 7. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Maxwell, John C.: Johtajuuden 21 kiistatonta lainalaisuutta tai Owen: The Death of Modern Management.

INNOVOINTI (I1+I2)

Hankimme koko ajan uusinta tietoa. Tiimiakatemian ilmapiirissä oppijat voivat oppia myös epäonnistumisistaan. Viemme kaikki innovaatiot nopeasti käytäntöön. Meillä on runsas asiakasprojektien virta.

Innovointiprosessi (I1)

Rohkaisemme toisiamme luovuuteen ja uuteen ajatteluun. Palkitsemme innostusta lisäävät yksilöt ja organisoimme yhä enemmän yhteistuotantoympäristöihin. Kaikki innovointi toteutuu tiimiyrityksen ja asiakkaan välillä yhteistyössä.


17 (30)

Innovointiprosessi - 1 täppä

1. Tiimiyrityksessämme hankitaan uusia kokemuksia ja niistä keskustellaan. Niistä jalostetaan uusia ideoita joita viedään käytäntöön (ts. ymmärrämme Tietoteorian ja se toimii meidän yrityksessämme). 2. Olemme pitäneet lapputalkoot ja tuottaneet yhdessä yli 200 ideaa asiakkaalle. Hallitsemme myös jonkin toisen innovaatiotyökalun (esim. 6 ajatteluhattua). 3. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Johansson: Medici – ilmiö tai Rehn: Vaarallisia ideoita.

Innovointiprosessi - 2 täppää

1. Pystymme konkretisoimaan ajatuksemme ja niistä syntyy uusia kokeiluja. 2. Meillä on menossa 10 kokeilua. 3. Käytäntöön vietyjä tuotteita ja palvelukonsepteja on yksi kappale. 4. Testatuista konsepteista on tullut meille liikevoittoa (palkat/tuotu raha) vähintään 3500 euroa (ilman arvonlisäveroa). 5. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Mannermaa; Jokuveli tai Himanen: Kukoistuksen käsikirjoitus. 6. Hallitsemme 3 innovaatiotyökalua.

Innovointiprosessi - 3 täppää

1. Kokeilumme muodostavat jatkuvan virran niin että ajatukset ja ideat johtavat säännöllisesti uusiin kokeiluihin ja kokemusten vaihtoon. Olemme saaneet aikaan kolme testattavaa tuote-/palvelukonseptia. 2. Tiimiyrityksessämme vallitsee luottamus. 3. Testatuista konsepteista on tullut meille liikevoittoa vähintään 12 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Collins: Hyvästä paras tai Lipsanen&Laakso: Operaatio täyskäännös. 5. Hallitsemme 4 innovaatiotyökalua.


18 (30)

Tietoprosessi (I2)

Tiimiyrittäjän täytyy ymmärtää tiedon levittämisen merkitys. Kyse on synergiasta: 1+1 > 2. Tietoa täytyy luoda, synnyttää, dokumentoida ja soveltaa käytäntöön.

Tietoprosessi - 1 täppä

1. Jokainen tiimimme jäsen ymmärtää Nonakan ja Takeuchin neljä eri tiedon lajia. Löydät lisätietoa tiedon lajeista Nonakan ja Takeuchin The Knowledge-Creating Company (Oxford University Press, 1995) -kirjasta. 2. Käytämme aktiivisesti uutta esseepankkia. Olemme osallistuneet sen koulutukseen. 3. Olemme tehneet kaksi synnytystä asiakkaallemme. 4. Olemme ymmärtäneet, että tiimiyritys on eri asia kuin tiimi. 5. Sovellamme hankkimaamme teoriaa yrityksemme toimintaan. 6. Käymme ristipölyttämässä muiden tiimien treeneissä ja muissa yhteyksissä 1-2 kertaa viikossa (1- 2 henkilöä tiimiyrityksestämme). Toimitiloistamme löytyy ristipölytyksen seurantataulukko ja jokaisella on siinä 10 merkintää sekä keväällä että syksyllä. 7. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Huotari, Maija-Leena&Hurme Pertti&Valkonen, Tarja: Viestinnästä tietoon – tiedon luominen työyhteisössä tai Tuominen&Lindroos: Ravistettava.

Tietoprosessi - 2 täppää

1. Jatkuvat yritysvierailut, synnytykset, ristipölytys ja uuden tiedon jakaminen ovat luonteva osaa toimintaamme. Dokumentoimme tietoa jatkuvasti Tietovirtaan periyttämisen kannalta. 2. Ymmärrämme tiedon virtaamisen merkityksen. Teemme projekteja yli tiimirajojen. 3. Olemme tehneet viisi synnytystä tiimiyrityksemme A2 tai A1 -asiakkaallemme. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Wilenius, Markku: Luovaan talouteen – kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana tai Jarvis: What would Google do?.


19 (30)

Tietoprosessi - 3 täppää

1. Osaamme mallintaa asiakkaidemme ongelmia. 2. Olemme tehneet kahdeksan synnytystä tiimiyrityksemme asiakkaillemme. 3. Tuotamme asiakkaillemme uusinta tietoa ja uusia näkökulmia. Lähetämme asiakkaallemme Tiimiakatemian tai oman tiimiyrityksemme Newsletterin tai TA Magazinen heti sen ilmestyttyä. 4. Tiimiyrityksemme kulttuuri nivoutuu muihin säännöllisen ristipölytyksen kautta. Seuraamme muiden tiimiyritysten treenejä viikoittain (näin saamme aikaan liikettä talon sisällä). Olemme onnistuneet ”varastamaan” kolme parasta käytäntöä muilta tiimiyrityksiltä. 5. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Ståhle, Pirjo&Wilenius, Markku: Luova tietopääoma tai Venkula: Epävarmuudesta ja varmuudesta.

YHTEISTUO TANTO (B1+B 2)

Pyrimme Tiimiakatemiassa elinikäisiin asiakassuhteisiin ja yhteistuotantoon asiakkaidemme kanssa. Rakennamme itsellemme suotuista elinympäristöä.

Brändin johtamisprosessi (B1)

Mitä brändimme symbolisoi asiakkaillemme? Mitä itse ajattelemme itsestämme? Minkä asian puolesta taistelemme? Minkä hyödyn asiakkaamme saa?

Brändin johtamisprosessi - 1 täppä

1. Ymmärrämme Tiimiakatemian brändin hyödyn. 2. Käytämme Tiimiakatemian logoa tehostaaksemme omaa markkinointiamme ja viestintäämme. 3. Olemme käyneet läpi ja ymmärrämme Tiimiakatemian brändikirjekuoren.


20 (30)

4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Lindroos, Satu&Nyman, Göte & Lindroos, Katja: Kirkas brändi tai Sounio: Brändikäs.

Brändin johtamisprosessi - 2 täppää

1. Tuotamme lisäarvoa Tiimiakatemian brändille ja kehitämme sitä. 2. Hyödynnämme Tiimiakatemian brändikirjekuorta kaikessa toiminnassamme, mutta emme enää laadi oman tiimiyrityksen brändikirjekuorta. 3. Meillä on Tiimiakatemian brändikirjekuoren mukaiset käyntikortit, omat esitteet, nettisivut, oma brändin mukainen toimisto sekä suunnitelma erilaisista kohtaamisympäristöistä. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Malmelin, Nando & Hakala, Jukka: Radikaali brändi tai von Hertzen: Brändi yritysmarkkinoinnissa.

Brändin johtamisprosessi - 3 täppää

1. Johdamme ja käytämme aktiivisesti Tiimiakatemian brändia. 2. Kaikki markkinointimateriaalimme tukevat sekä Tiimiakatemian brändia että omaa tiimiyrityksemme ilmettä. 3. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta LindbergRepo, Kirsti: Asiakkaan ja brändin vuorovaikutus tai Mäkinen&Kahri&Kahri: Brändi kulmahuoneessa.

Tarjoomaprosessi (B2)

Ensin meidän on ymmärrettävä tietoprosessi (I2). Silloin vasta voimme ymmärtää mitä verkoston kautta voimme tarjota. Meidän on ymmärrettävä myös hyöty asiakkaidemme kanssa käytävästä dialogista, sillä sen tulos on arvon tuottaminen. Asiakkaan kanssa syntyy elinikäinen oppimissuhde.

Tarjoomaprosessi - 1 täppä


21 (30)

1. Olemme käsitelleet tarjoomaprosessin tiedollisesti. 2. Rakennamme omaa tarjoomaa (kohdan 1 toteutus). 3. Olemme tehneet vähintään kaksi asiakasprojektia per tiimiläinen. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Karlöf&Lundgren&Edenfeldt Froment: Ota oppi parhaista tai Hakanen&Heinonen&Sipilä: Verkostojen strategiat - menesty yhteistyössä.

Tarjoomaprosessi - 2 täppää

1. Ymmärrämme asiakasdialogin ja tarjooman. 2. Osaamme käyttää hyväksi kaikkien Tiimiakatemian yritysten tarjoomia ja rakennamme näistä asiakkaillemme hyvän tarjoomasalkun. 3. Olemme tehneet vähintään 5 asiakasprojektia per tiimilänen. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Hellman, Kalevi: Asiakastavoitteet ja –strategiat tai Humala: Johda verkossa.

Tarjoomaprosessi - 3 täppää

1. Teemme yhteistuotantoa asiakkaidemme kanssa. 2. Olemme tehneet vähintään 7 asiakasprojektia per tiimiläinen. 3. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Storbacka, Kaj: Kannattava kasvustrategia tai Möller&Rajala&Svahn: Tulevaisuutena liiketoimintaverkot.

Talousprosessi (T)

Talousprosessi on oikealla kaistalla, joka tiimiyrityksen vastuulla. Tiimiyrityksen talouden ymmärtäminen on tärkeää.

Talousprosessi - 1 täppä

1. Jokainen tiimityrityksen jäsen ymmärtää taloudenpidon perusteet: tiimiyrityksen ja projektien budjetoinnin ja kustannuslaskennan.


22 (30)

2. Jokainen osaa edellisten lisäksi käyttää talouslukuja kannustajina. 3. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Alhola & Lauslahti: Taloutta johtamista varten esimiehille ja asiantuntijoille.

Talousprosessi - 2 täppää

1. Jokainen yrityksemme jäsen osaa laatia budjetin. 2. Talouspäällikkö tuo tiimiyrityksen taloudellisen tilanteen yleiskatsauksen vähintään kerran kuussa treeneihin. 3. Tiimin talousprosessi tukee maailmanympärysmatkaa. 4. Treeneissä on yhdessä käyty läpi valmentajan hyväksymä essee kirjasta Åkerberg: Budjetoinnin mielettömyys

Talousprosessi - 3 täppää

1. Jokainen yrityksemme jäsen osaa käyttää talouslukuja kannustajina sekä ymmärtää tuloksen ja taseet. 2. Johtoryhmä tarkistaa kuukausittain talouden ja käyttää sitä tiimin johtamiseen. 3. Jokainen projektipäällikkö osaa laatia budjetin ja johtaa projektia myös talouden kautta.

TIIMIVALMENNUSPROSESSI ( V )

Tiimivalmennusprosessi on vasemmalla kaistalla, joka on tiimivalmentajan vastuulla. Tiimivalmentajan toiminnan ymmärtäminen on tärkeää ja siksi myös valmennus on täpitettävä.

Tiimivalmennusprosessi - 1 täppä

1. Tiimialmentaja osaa myös kuunnella ja kannustaa. Hän sytyttää meidät. 2. Valetiimin vaihe on ohitettu. 3. Tiimialmentaja tietää sekä tiimiyrityksen että tiimiyrittäjien vahvuudet ja heikkoudet.


23 (30)

Tiimivalmennusprosessi - 2 täppää

1. Tiimivalmentaja osaa asiansa. 2. Tiimivalmentaja on käynyt kehityskeskustelun jokaisen tiimiyrittäjän kanssa. 3. Tiimivalmentaja on läsnä treeneissä niin henkisesti ja fyysisesti. 4. Tiimivalmentaja valmistautuu treeneihin ja saapuu paikalle ajoissa. 5. Tiimivalmentaja osaa kuunnella ja kannustaa. 6. Tiimivalmentaja saa tiimin ymmärtämään erilaisuuden voiman.

Tiimivalmennusprosessi - 3 täppää

1. Tiimialmentajamme on ihmevalmentaja. Hän osaa konsultoida huippuhyvin tiimiyritystämme. 2. Tiimiyrityksemme pääsee maailmanympärysmatkalle. 3. Tiimivalmentaja tukee tiimiyrittäjien ammatillista kehitystä. 4. Tiimivalmentaja on siirtynyt bisnestä kehittäväksi ulkopuoliseksi konsultiksi.


24 (30)

LIITTEET

Liite 1: Rakettimalli


25 (30)

Liite 2: Tiekartta

Laatu 47 – Tiekartta (yksinkertaistettu versio)

Laatu 47 – Tiekartta (täysi versio)


26 (30)

Liite 3: Tiimiyrittäjän oppimisdokumenttien sisällöt

1. Treenipäiväkirja + yhteenveto treenipäiväkirjasta 2. Kaikki oppimissopimukset laatimisjärjestyksessä 3. Kaikki lukusuunitelmat laatimisjärjestyksessä 4. Lista luetuista kirjoista (jaoteltu domainien mukaan) 5. Kaikki esseet laatimisjärjestyksessä. Merkitse parhaat esseesi (3-6 esseetä) erityismerkinnällä. 6. Lista tehdyistä projekteista + dokumentit avainprojekteista (Motorolat, budjetit, mainokset, suunnitelmat, jne) 7. Lista kontakteistasi ja asiakkaistasi 8. Reflektiopaperit johtamisestasi ja johtamiskoulutuksestasi 9. Taitoprofiili ja lyhyt analyysi siitä 10. Reflektiopaperit tiimiyrityksestäsi 11. Opinnäytetyösalkku jatkuvasti päivitettynä 12. Työharjoitteluraportit 13. Vuosittain tehtävät muut reflektiopaperit omasta oppimisesta 14. Oman tiimivalmentajan hyväksymä monipuolisuuspassi 15. Ansioluettelo


27 (30)

Liite 4: Johtamispassi Johtamiskoulutusohjelmat: NJL

10 pistettä 5

10

MT Tiimimestari

Virat tiimiyrityksessä: Tiimiliideri

5 pistettä

Markkinointipäällikkö

3

Viestintäpäällikkö

3

Taloustieto(tati-)päällikkö 3

Virat Tiimiakatemiassa: Viestintäpäällikkö

5 pistettä

Kv. päällikkö

5

Vierailupäällikkö

5

Rekrypäällikkö

5

Web-päällikkö

5

Vuokratiimiliideri

5

Assistant coach

5

Projektit: Super-luokka (SoL, Aivomyrsky, Tulimyrsky tms.)

5 pistettä

A-projekti (yli 10 000 euroa)

3 pistettä

B-projekti (2000 – 9900 euroa)

2 pistettä (voi olla vain 3 kpl)

C-projekti (alle 2000 euroa)

1 piste (voi olla vain 2 kpl)

Superin alipäällikkö (ydinryhmä)

1 piste

NJ (Nuori Johtaja) – kouluttaja

3 pistettä

NJ – koulutuksen assistentti

1 piste

Jokaisen on saatava vähintään 20 pistettä (Tiimiakatemian pätevyys johtamisessa). ”Expertus Magnificus” Tiimiakatemian oma todistus edellyttää 38 pistettä. Jokainen tiimiyrityksemme jäsen on suorittanut Kaverijohtamisen perusteet I (3 pistettä) ja II (3p.)


28 (30)

Liite 5: Laatu 47 - arviointijärjestelmä Tiimiakatemiassa on käytössä erittäin monipuolinen arviointijärjestelmä, joka tukee tiimiyrittäjyyden kehittymistä. Tiimiyrittäjyydessä on keskeistä erilaisuuden ymmärtäminen ja toinen toisiltaan oppiminen. On käännyttävä ulospäin ja otettava aina mukaan ulkopuolinen näkemys.

1.

Täpitys Tämä on oma tasapainoitettu tuloskortti, jossa arvioimme Rakettimallin 14 erilaista prosessia. tiimiyrityksen ja jokaisen tiimiyrityksen jäsenen on saavutettava henkilökohtaiset tavoitteet.

2.

Taitoprofiili Taitoprofiilin avulla arvioimme oman osaamisemme.

3.

Synnytykset Tiimiyrityksen synnytykset 4 – 6 kertaa vuodessa muodostavat omasta arvioinnista, vertaisarvioinnista, valmentajan arvioinnista ja mahdollisesta asiakkaiden arvioinnista.

4.

Projektien arviointi Projektien arvioinnissa käytämme ”Teorian soveltaminen käytäntöön” – mallia, johon sisältyy aina Esimotorolan täyttäminen.

5.

Reflektiopaperit ja esseet Tiimiakatemiassa teemme lukemastamme kirjallisuudesta esseet helpottaaksemme teorian soveltamista käytäntöön. Omissa sisäisissä ohjelmissa ja isojen projektien päättyessä teemme aina reflektion.

6.

Opinnäytetöiden kehittymisen arviointi Opinnäytetöitä varten meillä on tiimiyrittäjän opinäytetyösalkku, johon kokoamme alusta lähtien tärkeät tiimiyrittäjän oppimisdokumentit.


29 (30)

7.

Piinapäivät joulukuussa ja toukokuussa Näiden päivien tarkoitus on koota opittu yhteen ja kehittää Tiimiakatemian oppimiskulttuuria, johtavia ajatuksia ja strategioita.

8.

Rakettipäivät kaksi kertaa vuodessa Rakettipäivillä arvioimme omaa kultturiamme ja kehitämme yhteisöllisyyttä niin että tunnemme toisemme entistä paremmin.

9

Jatkuvat treenit Kaksi kertaa viikossa pidettävissä treeneissä arvioimme jatkuvasti tiimiyrityksemme toiminnan, tiimiytymisen ja osaamisemme kehittymistä.

10.

24-tunnin synnytys Tiimiyrityksen loppukoe on 24-tunnin synnytys, jossa teemme asiakkaallemme 24 tunnin aikana ratkaisun haastavaan ongelmaan. Arvion antavat vertaiset, valmennusjohto ja asiakkaat.

11.

Vahvuuslaskenta Kuukausittain järjestämme kaikkien tiimiyritysten toiminnan arvioinnin kahden tunnin tiedotustilaisuudessa keskusaukiolla. Kaikkien läsnäolo on välttämätöntä. Ilmoitamme aina edellisen kuukauden liikevaihdon, asiakaskäyntien määrän ja tiimiyrityksen läsnäolijat.


30 (30)

Liite 6: Monipuolisuuspassi

10.4.2011

Tarkoitus: Täydentää Taitoprofiilia ja Johtamispassia. Käyttö pääasiallisesti ensimmäisenä ja toisena vuonna Tiimiakatemialla (muissa ympäristöissä tehtyjä suorituksia ei hyväksytä). Kaikista on oltava dokumentoitu suoritus.

1. Kansainvälinen projekti > ollut mukana kv. projektissa a. Kotimaassa b. Ulkomailla 2. a) b) c)

Tapahtumien järjestäminen joko itse tai projektiryhmän jäsenenä C-tason tapahtuma B-tason tapahtuma A-tason tapahtuma

3. a) b) c)

Myyntityö henkilökohtainen myyntityö asiakkaan luona on tehnyt kuluttajamyyntityötä puhelinmyyntiä

4. a) b) c)

Aikuiskoulutuksen ohjelmiin tutustuminen kaikkiin ohjelmiin perehtyminen ja dokumentointi yhteen ohjelmaan tutustuminen lähemmin yhden päivän aikana asiakasprojekti jossakin em. Ohjelmassa olevan asiakkaan kanssa

5. Tiimiakatemian tähtiprojekteihin perehtyminen ja raportointi omalle tiimivalmentajalle 6. Tiimivalmentaminen pienimuotoisena esim. omalla entisellä koululla 7. Verkostoituminen > On vertaillut monipuolisesti Tiimiakatemian eri verkostojen johtamiskäytänteitä ja itseorganisoitumista. Verkostoja: a) Tiimiakatemian ystävät ry b) TA:n kv. verkosto c)TA:n aikuiskoulutuksen verkosto d) SoL:in verkosto (oppivat organisaatiot) e) Tiimivalmentajien verkosto 8. On tehnyt sosiaalisen median kampanjan, sissimarkkinointikampanjan, markkinointikampanjan


31 (30)

9. On tutkinut johtamista keskeisenä huomionkohteena vähintään kuukauden ajan ja raportoinut siitä omalle tiimivalmentajalle. 10. Toimiminen yhteistyössä seuraavien tahojen (sidosryhmien) kanssa projekteissa: a) kauppakamari b) Ely-keskus c) Kaupunki tai kunta d) Jamk /yliopisto/muut oppilaitokset 11. Mediayhteyksien ylläpitäminen a) tehnyt itse lehdistötiedotteita b) on pitänyt itse yhteyttä useaan mediaan 12. Foorumit > on vieraillut kaikissa Tiimiakatemian foorumeissa a) tiimiliiderit b) talouspäälliköt c) viestintäpäälliköt d) asiakaspäälliköt 13. On ollut mukana liiketoiminnallisessa kokeilussa (esim. verstaat) 14. On osallistunut ainakin yhteen TA:n omaan sisäiseen koulutusohjelmaan 15. On pyöräyttänyt vierailijoita akatemialla a) vierailijoiden kierrätys b) osaa selittää Rakettimallin c) osaa selittää Täpityksen d) osaa esitellä vähintään viisi työkalua 16. On myynyt asiakassynnytyksen ja vetänyt sen 17. Päivän vierailu toisessa Tiimiakatemiassa joko Suomessa (Saimia, Novia, Turun amk, Proakatemia, Oiva-akatemia, Vaasan TeamFactory) tai ulkomailla (Debrezen, Strassbourg, Angers, Harlem, Mondragon, Bilbao, Pariisi) 18. On tutustunut entiseen Tiimiakatemian tiimiyrittäjään ja raportoinut tapaamisesta. 19. On tuonut asiakkaan Tiimiakatemialle ja tehnyt bisnestä hänen kanssaan. 20. On hankkinut asiakkaan omalle tiimiyritykselle


32 (30)

a) A3 – asiakas b) A2 – asiakas c) A1 – asiakas 21. On ollut mukana a) liiketoimintasuunnitelman laatimisessa b) markkinointisuunnitelman laatimisessa c) strategian laatimisessa (asiakkaalle) 22. On vastannut suuren projektin taloudesta 23. Taitoprofiilin keskiarvo tänään a) Tiimioppija_____________________ b) Tiimiliideri_____________________ c) Tiimiyrittäjä____________________ 24. Johtamispassin pistemäärä tänään ________________________


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.