Page 1

Tiimiyrittäjän

ARVIOINTIPASSIN 

Monipuolisuuspassi

Johtamispassi

Tiimiyrittäjän peruskuntokartoitus

Ristipölytyspassi

Synnytys

TSK-malli, esimotorola, motorola

Täpitys

Taitoprofiili

Kuusi ajatteluhattua

Esseet

SISÄLTÖ

Tiimiyrittäjän

ARVIOINTIPASSI LAATU 47/360 o Lehtonen (toim.) LaatuTimo47/360

TIIMIYRITTÄJÄN NIMI:

Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Tiimiakatemia, Jyväskylä 2011, 1. painos


Arviointi ohjaa ja antaa suuntaa oppimiselle Tiimiakatemialla Tähän kirjaseen on koottu suurin osa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa käytössä olevista arviointityökaluista. Koko arviointijärjestelmäämme kutsutaan nimellä Laatu 47. Aineisto ja nimi ovat syntyneet Tiimiakatemian iloisessa arjessa todelliseen tarpeeseen. Kannustava arviointi energisoi ja innostaa tiimiläisiä aina parempiin suorituksiin. Emme ole tietoisesti pyrkineet imemään vaikutteita urheilulta, mutta ihmisen perustarpeisiin tuntuu kuuluvan halu saada palautetta, tahto parantaa jatkuvasti suoritustaan ja into tervehenkiseen kilpailuun vertaisten kanssa. Omaa toimintaa reflektoimalla niin tiimiläiset kuin tiimitkin pystyvät sekä kehittämään omaa toimintaansa ja kykyään päästä tavoitteisiin, että asettamaan uusia innostavia päämääriä tulevalle toiminnalleen. Tiimiakatemialla arviointia tehdään monella tasolla. Yksilön oppimista ohjataan monipuolisuus-, johtamis– ja ristipölytyspassein. Kannustamme yhteisöämme rikkomaan raja-aitoja ja omia mielenmalleja, mutta olemme samalla huolissamme tiimiyrittäjiemme ”peruskunnosta” ja elämänlaadusta — hauskuus lisää sekä oppimisen laatua että määrääkin. Taitoprofiili auttaa oppijaa hahmottamaan keskeisimpiä tiimiyrittäjän kompetensseja. Mitkä ovat palvelu-, neuvottelu—ja myyntitaidot ja niiden arviointikriteerit.? Mitä ovat innovointitaidot ja miten niitä voi kehittää sekä oppia? Monet ovat kysyneet, mistä on peräisin sana ”täpitys” . Täpitys on arviointitilaisuus, jossa tiimi antaa itselleen täppejä sen mukaan, kuinka hyvin he ovat suoriutuneet Rakettimallimme eri prosesseista. Mitä enemmän täppiä sen enemmän kokemusta, osaamista ja tekoja. Rakettimalli on dynaaminen kuvaus tiimiyrittäjän synnytysprosessista. Kiitos ja kunnia Passin sisällön tuottamisesta kuuluvat opetusneuvos Johannes Partaselle ja menetelmäkehittäjä sekä tiimivalmentaja Jukka Hassiselle. Myös Tiimiakatemian valmentajille kiitokset Passissa käytettyjen uusien nokkelien arviointimenetelmien keksimisestä, testaamisesta ja käyttöönotosta.

TYYPPI

ESIMERKKI

Kovimmat kolahdukset

Kolme hyvää ideaa luetusta myyntikirjasta. Mukana sovellutukset siihen, kuinka kirjoittaja soveltaa näitä ideoita omassa myyntiprojektissaan.

Filosofin isku

Pohdintaa ”korkealta ja kovaa” –tyyliin Esa Saarisen Muodonmuutos -kirjasta.

Analyysi

Analyysi oman tiimin kehitysvaiheesta tiimin kehityskaarta käsittelevän kirjan avustamana

Suunnitelma

Projektisuunnitelma projektia käsittelevän kirjan tarjoaman viitekehyksen pohjalta.

Omat ajatukset vastaan kirjan ajatukset

Oman strategiakäsityksen hahmotteleminen luetun strategiakirjan kautta. Tämä soveltuu tilanteisiin, joissa luetusta kirjasta on hankalaa löytää suoraa yhteyttä käytännön toimintaan. Esimerkiksi ”strategia” saattaa tuntua vaikealta soveltaa, mutta omaa strategista ajattelua voi aina kehittää ja esseestä voi tuoda näkemystä siitä, kuinka itse hahmottaa strategian käsitteenä.

Lopuksi haluan ilmaista iloni siitä, että tämän julkaisun avulla Tiimiakatemian arvioinnin rikkaus saa arvoisensa ilmeen. Toivotan Passin käyttäjille ja siihen perehtyville riemukasta tutkimusmatkaa uudenlaiseen oppimisen ja arvioinnin maailmaamme.

Jyväskylä 15.9.2011 Timo Lehtonen, Tiimiakatemian valmentaja

Lainaus Jukka Hassisen artikkelista ”Esseet Tiimiakatemialla”, tammikuu 2009


82


MONIPUOLISUUSPASSI

Väri

Hattu

Ajattelutapa

Kuvaus ja säännöt

Valkoinen

Tieto

Ei mielipiteitä, tunteita tai johtopäätöksiä. Vain faktoja.

Punainen

Tunne

Intuitio ja fiilis. Tunteita tai aavistuksia ei tarvitse eikä tule selitellä muille.

Musta

Kriittisyys

Epäily ja vaarojen näkeminen. Pyrkimyksenä on löytää epäkohdat

Keltainen

Positiivisuus

Mahdollisuudet ja arvontuotanto.

Vihreä

Uudet mahdollisuudet

Kasvu ja uudet, provosoivat ajatukset. Esitettävät ideat voivat olla ns. ”mahdottomia” ideoita. Tarkoituksena on johdattaa ajattelua uusille urille.

Sininen

Kokonaiskuva

Yhteenveto ja toimintasuunnitelman laatiminen.

Orientaatio, aiheen määrittely*

4

Sininen

15 min

Tiedot esiin (faktat)

Valkoinen

10 min

Tuntemukset asiasta (fiilikset)

Punainen

10 min

Mahdollisuudet

Keltainen

10 min

Uhat ja ongelmat

Musta

10 min

Uudet ratkaisut (provosointi, ideointi)

Vihreä

10 min

Yhteenveto ja toimintasuunnitelma*

Sininen

15 min

Esitys ”Kuusi ajatteluhattua” on koottu Jukka Hassisen julkaiseman aineiston pohjalta


Luovan ajattelun gurun Edward de Bonon kehittämä ideointi-, ajattelu- ja keskustelumenetelmä ryhmille. Kullakin hatulla on oma värinsä, joka symbolisoi ajattelutyyliä. Valkoinen hattu keskittyy faktoihin, keltainen mahdollisuuksiin, punainen tunteeseen, vihreä uusiin vaihtoehtoihin, musta kritiikkiin ja sininen kokonaiskuvaan. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikilla elämän osa-alueilla joissa tarvitaan yhdessä ajattelua: oppimistilanteissa, yhteisöissä, ideointipalavereissa ja business –neuvotteluissa. Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja samalla ottaa eri rooleja. Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään. Edward De Bonon kirjoittama Six Thinking Hats –kirja sisältää seikkaperäisen kuvauksen Kuuden ajatteluhatun taustoista ja ideasta sekä hattujen tarkemmista säännöistä. Myös Internet on täynnä tietoa aiheesta (mm. Wikipedia ja YouTube). 1. 2.

3.

4.

80

Tarvittaessa voidaan varata käyttöön kuusi eri väristä hattua, jotka asetetaan eri ajatteluvaiheissa esille symbolisoimaan sen hetkistä ajattelutapaa. Kutakin hattua käytetään vuorollaan noin 10-15 minuutin ajan. Hattujen käyttöjärjestys voi olla ennalta päätetty tai fasilitaattori voi ottaa niitä käyttöön katsomallaan tavalla. Tärkeintä on, että kutakin hattua (paitsi sinistä) käytetään ainakin kerran ideointityön aikana. Fasilitaattori ottaa lopussa käyttöön sinisen hatun. Hän kertaa keskustelujen ydinkohdat ja pyrkii rakentamaan ajattelusta synteesin. Apuna voidaan käyttää flappitaulua. Fasilitaattori voi rohkaista osallistujia käyttämään myös sinistä hattua. Tällöin tarkoituksena on laatia yhteinen toimintasuunnitelma syntyneiden ideoiden toteuttamiselle. Yhteen vetämisen jälkeen voidaan tarvittaessa käyttää uudelleen punaista hattua (tunne). Tällöin kaikki pääsevät purkamaan syntyneiden tuloksien synnyttämiä tuntemuksiaan muille. Toisin sanoen he pääsevät ”päästämään höyryjä pihalle”.


6

Kuva: Rakettimalli copyright Johannes Partanen


Koodi

Taito tai taitoalue

TIIMIOPPIJA O1

1. Tiedonkäsittely ja IT –taidot

O2

2. Tiimioppimisen taidot

O3

3. Henkilökohtaiset oppimaan oppimisen taidot ja asenteet

O4

4. Luovuustaidot

O5

5. Kansainvälisyystaidot

O6

6. Viestintätaidot

O7

7. Oma-aloitteisuus* TIIMILIIDERI

L8

8. Itsensä johtamistaidot

L9

9. Projektijohtamisen taidot

L10

10. Tiimin johtamistaidot

L11

11. Suunnittelutaidot

L12

12. Valmennustaidot

L13

13. Strategiataidot

L14

14. Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus* TIIMIYRITTÄJÄ

Y15

15. Palvelu-, neuvottelu-, ja myyntitaidot

Y16

16. Ymmärrys taloudellisista asioista

Y17

17. Markkinointitaidot

Y18

18. Innovointitaidot

Y19

19. Yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot

Y20

20. Verkostoitumistaidot

Y21

21. Rohkeus ja halu rikkoa

78

rajoja*

Oma

Oman tiimin

Valmentajan

Asiakkaan

arvio

jäsenten arvio

arvio

arvio

JOHTAMISPASSI


1

Ymmärtää mahdollisuutensa rikkoa rajoja, on uskaltautunut ylittämään oman ”turvallisuusvyöhykkeensä” edes vähäksi aikaa

2

On rikkonut rajoja (esim. toimiala tai kulttuuri) omassa ammatillisessa toiminnassaan, omaa alkeistason taidot yhdistellä eri ilmiöitä (esim. käytänteet eri toimialoilla) keskenään synnyttääkseen uutta.

3

Osaa yhdistellä luontevasti eri asioita yli rajojen esimerkiksi erilaisia ideologisia näkökulmia. Pystyy tarkastelemaan asioita useista eri näkökulmista.

4

Tehnyt paljon rohkeita rajojen rikkomisia, venynyt voimakkaasti yli turvallisuusvyöhykkeensä (esim. erittäin haastavat uudet toimintatavat)

5

Rajojen rikkominen niin pienissä kuin isoissa asioissa on luontevaa toimintaa, tehnyt useita pienimittaisia ”raja-maasto innovaatioita”, uran uurtaja

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

8


TIIMIYRITTÄJÄN PERUSKUNTOKARTOITUS

ROHKEUS JA HALU RIKKOA RAJOJA (Y21)

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Rohkeus ja halu rikkoa rajoja (Y21) Päiväys

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja

Soveltaen kirjaa Sydänmaalakka, Pentti: Älykäs itsensä johtaminen

76


1

Ymmärtää verkostojen merkityksen yrittäjyydessä, hahmottaa oman verkostonsa (esim. Tiimiakatemian verkoston), rakentanut muutamia verkostosuhteita, verkostoitunut omassa lähipiirissään (esim. Tiimiakatemiassa ristipölyttämällä)

2

Osaa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti rakentaa verkostoja, omaa useita ”kontakteja”, tunnistaa omassa toimintaympäristössään eri verkostot ja osaa käyttää niitä oman liiketoimintansa edistämiseksi, ymmärtää tiedollisesti perusasiat siitä kuinka verkostofoorumeja rakennetaan ja miten verkostot muodostuvat

3

Osaa aktivoida verkostoja, osaa hyödyntää verkostojen tuomia kontakteja omassa liiketoiminnassaan aktiivisesti, osaa valita itselleen soveltuvat verkostot ja on niissä mukana kehittäjätahona, omaa hyvän ”kontaktiverkoston”, hallitsee verkostojen ja yhteisöjen rakentamiseen liittyvät perusteoriat

4

Omaa laajat verkostoyhteydet ja erittäin paljon kontakteja eri tyyppisissä verkostoissa, omaa perustaidot verkostojen rakentamisesta ja johtamisesta, omaa hyvän tietotason verkostoista, omaa kokemusta verkostofoorumien rakentamisesta ja organisoinnista (esim. projektipäällikkyys)

5

Erittäin suuret verkostot (useita satoja ihmisiä), rakentanut verkostoja ja niitä aktivoivia foorumeja, omaa aloittavan asiantuntijan taidon johtaa isojakin verkostoja, korkea tietotaso verkostoista ja yhteisöistä, luonteva ”intuitiivinen näppituntuma” verkostojen toiminnasta ja dynamiikasta

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

10


RISTIPÖLYTYSKUURI

VERKOSTOITUMISTAIDOT (Y20)

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Verkostoitumistaidot (Y20) Päiväys

74

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Ymmärtää teorian käytön merkityksen yritystoiminnassa, on hankkinut itselleen teoriatietoa yritystoimintaa varten, tehnyt muutamia teorian sovellutuksia käytäntöön

2

Osaa laatia mallinnuksia erilaisista ilmiöistä (esim. tiimin kehitys, johtamiskäytänteet), omaa perustason yrittäjän teoriatietämyksen

3

Osaa käyttää monipuolisesti eri teorioita ja malleja kuvaamaan käytännön ilmiöitä tai tapahtumia, osaa rakentaa prototyyppejä (esim. suunnitelmat), osaa johtaa yksittäisistä tapauksista yleistyksiä ja tarkastella yleistyksien pätevyyttä yksittäisissä tapauksissa

4

Omaa laajan teoriatietämyksen liikkeenjohdosta ja siihen liittyvistä aiheista (yli 120 kirjapistettä), on tehnyt useita eri mallinnuksia ja testannut niiden soveltuvuutta käytäntöön

5

Omaa aloittavan asiantuntijan teoriatietämyksen, omaa paljon kokemusta mallintamisesta ja mallien toteuttamisesta käytännössä

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

12


YRITTÄJÄN MALLINNUS-JA TEORITAIDOT (Y19) Copyright Johannes Partanen

ENNEN PROJEKTIA

RO ESIMOTO

LA

PROJEKTIN AIKANA

JA TYÖKALU

 Asiakasraati

2. TÄYTÄ ESIMOTOROLA

 Projektisuunnitelma

PROJEKTIN JÄLKEEN

LA MOTORO

2. MOTOROLA TEKEMINEN

 Projektipalaverit 1. MIKÄ ON KILVOITTELUTEHTÄVÄSI

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

3. KÄYTÄ YPK:TA

 Ristipölytykset  Parhaat käytännöt

1. ESIMOTOROLAN TARKISTAMINEN MOTOROLAA VARTEN

3. SYNNYTYS > SHARING

 Valmentajan tuki 4. LAADI LUKUOHJELMA JOKA SOPII KILVOITTELUTEHTÄVÄÄSI

Yrittäjän mallinnus – ja teoriataidot (Y19) Päiväys

72

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja

 Oppimissolut ja foorumit  Dependence Chart, DC

4. SYNNYTYSRAPORTTI TAI REFLEKTIOPAPERI


1

Ymmärtää luovuuden ja innovaatioiden eron sekä hahmottaa, kuinka innovaatiot syntyvät tiimiyrittäjyyden kentässä.

2

On osallistunut innovaation tai innovaatioiden synnyttämiseen sekä tehnyt pieniä kokeiluja niiden osalta (esimerkiksi keksinyt luovan ratkaisun ja kaupannut sitä asiakkaalle).

3

On monipuolisesti hyödyntänyt luovuuttaan innovaatioiden synnyttämisessä ja on tehnyt tämän kaltaista työtä pitkäjänteisesti. On kehittänyt jo olemassa olevia innovaatioita eteenpäin ”2.0” –versioiksi. Omaa kokemusta työskentelystä projektissa, jossa on kehitetty ja markkinoitu kaupallisia innovaatioita.

4

Omaa laajan kokemuksen innovoinnista. On tehnyt kaupallisesti merkittäviä innovaatioita, joista on generoitunut liikevaihtoa tiimiyritykselle. Omaa laajan teoriatietämyksen innovaatioista ja niihin liittyvistä aihealueista.

5

Aloitteleva tuotekehittäjä ja konseptoija. Osaa rakentaa tuotteita, palveluja ja prosesseja lähtien liikkeelle ideasta ja päätyen kokonaiseen, kaupallisesti kannattavaan ratkaisuun. On kehittänyt sellaisen innovaation, jolla hän voi työllistää itsensä ja/tai vertaisensa yrittäjänä.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Copyright Johannes Partanen

14


TIIMIAKATEMIAN LAATU 47 — ”TÄPITYS”

INNOVOINTITAIDOT (Y18)

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Innovointitaidot (Y18) Päiväys

70

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Omaa alkeistiedot markkinoinnista (esim. 4P), osallistunut aktiivisesti markkinointitoimintaan (suunnittelu ja toteutus) pienellä mittakaavalla (esim. projekti), hahmottaa asiakkuuksien merkityksen omakohtaisesti

2

Perustiedot markkinoinnista (useita teorioita ja ideoita), toteuttanut markkinointia usealla eri tavalla (esim. suunnittelu ja toteutus useassa projektissa), kehittänyt tuotteita asiakaslähtöisesti, omaa perustaidot positioinnista (tuotteen sijoittamisesta mielikuvakenttään) ja asiakastiedon keräämisestä, osaa rakentaa ja toteuttaa yksinkertaisen markkinointikampanjan hyödyntäen

TIIMIYRITYKSEN OPPIMISPROSESSI (Y3)

useita viestintäkanavia, ymmärtää myynnin ja mainonnan roolit markkinoinnissa

3

Hyvät tiedot markkinoinnista, toteuttanut markkinointia usealla eri tavalla ja vähintään kerran isossa mittakaavassa (esim. iso kampanja tai projekti), hallitsee markkinoinnin johtamisen perusteet tietotasolla, osaa rakentaa asiakkuuksia alkeistasolla (ei vain kertakauppaa), ymmärtää markkinoinnin osuuden yrityksen strategioissa, osaa kerätä asiakastietoa, ymmärtää eri viestintäkanavien käytön ja on kokeillut useita niistä, hallitsee eri hinnoittelukäytänteet

4

Osaa toteuttaa markkinointia pitkällä aikajänteellä, osaa rakentaa asiakkuuksia ja omaa niiden rakentamisesta kokemusta (yli 1 vuosi), kykenee soveltamaan markkinoinnin teoriaosaamistaan monipuolisesti käytäntöön, omaa perustiedot markkinoinnin johtamisesta käytännössä, osaa luontevasti sisällyttää markkinoinnin osaksi strategioita

5

Omaa aloittavan asiantuntijan tason markkinoinnissa, erittäin monipuolinen tietotaso markkinoinnista, erikoistunut johonkin markkinoinnin lajiin, vahva ammatillinen identiteetti markkinoijana, omaa kokemusta ”merkittävistä markkinointiteoista” (esim. iso tuotelanseerauskampanja uuteen markki-

18

naan), osaa ohjeistaa muita markkinoinnin toteuttamiseen


MARKKINOINTITAIDOT (Y17)

ASIAKASPOTENTIAALIPROSESSI (A3) Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Markkinointitaidot (Y17) P채iv채ys

68

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Ymmärtää yrityksen talouden hoidon alkeet tiedollisesti (esim. laskutuskäytänteet, tilit ja arvonlisäverotus), ymmärtää yrityksen (esim. tiimiyrityksen) kulu- ja menorakenteen

YKSILÖN OPPIMISPROSESSI (Y1) 2

Ymmärtää yrityksen talouden hoidon perusteet käytännössä (esim. tilinpäätöskäytänteet, perusasiat verotuksesta), omaa peruskokemusta yrityksen talouden hoidosta, osaa suunnitella pienen tai keskisuuren projektin budjetin sekä seurata sitä, ymmärtää hinnoittelun ja panostusten suhteen yrityksen liikevoitossa, kokeillut eri hinnoittelutapoja, omaa vähäistä kokemusta työskentelystä talousasiantuntijoiden kanssa

3

Hallitsee pienyrityksen talouden hoidon perusteet käytännössä, omaa kokemusta yrityksen talouden hoidosta (yli 1,5 vuotta), osaa budjetoida eri tyyppisiä projekteja sekä seurata niiden talousmittareita, ymmärtää yrityksen rahavirtojen ja talouden yhteyden strategioihin, osaa asettaa taloudellisia tavoitteita ja seurata niitä, osaa taloussuunnittelun liiketoimintasuunnittelussa

4

Syventynyt osaaminen pienyrityksen talouden hoidosta, omaa aktiivista kokemusta yrityksen talouden hoidosta (esim. talouspäällikkyys, kirjanpito, jne), osaa rakentaa projekteihin ja yritystoimintaan erilaisia skenarioita talouden osalta, ymmärtää monipuolisesti kuinka talous yhdistyy yrityksen strategioihin, kykenee toimimaan ison projektin talouspäällikkönä

5

Omaa aloittavan asiantuntijan kyvykkyyden toimia taloustehtävissä, vahva ammatillinen identiteetti talousasiantuntijuudessa, monipuolinen kokemus eri tyyppisistä projekteista ja/tai yrityksistä talouden osalta, osaa sujuvasti rakentaa pienyritykseen tai isoon projektiin toimivat talouskäytänteet, talouden liittäminen osaksi strategista suunnittelua on luontevaa, osaa ohjeistaa asiantuntijana muita yrityksen talouden hoitoon

16


YMMÄRRYS TALOUDELLISISTA ASIOISTA (Y16)

TIIMIOPPIMISPROSESSI (Y2) Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Ymmärrys taloudellisista asioista (Y16) Päiväys

66

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Ymmärtää asiakaspalvelun perusteet tiedollisesti, osaa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti lähestyä asiakkaita palvelutilanteissa, ymmärtää tiedollisesti myyntityön alkeet, omaa muutamia kokemuksia asiakaspalvelutilanteista

2

Osaa toteuttaa asiakaspalvelua, hallitsee myyntityön alkeet myös käytännössä, omaa kokemuksia eri tyyppisistä asiakaspalvelutilanteista ja myyntityöstä, ymmärtää neuvottelutaitojen perusteet tiedollisesti (valmistautuminen,

MARKKINOINTIPROSESSI (A2)

tavoitteellisuus, jne)

3

Asiakaspalvelu tapahtuu luonnostaan, omaa tyytymättömien asiakkaiden palvelemistaidon perusteet, omaa niin tiedollisen kuin kokemuksellisen pohjan myyntityön toteuttamisen perusteista, osaa käyttää eri tyyppisiä myynnin välineitä (myyntikäynnit, esittelyt, puhelinmyynti, jne) ja omaa kustakin vähintään peruskokemuksen, osaa asettaa tavoitteita taitoalueen piirissä (esim. myyntitavoitteet), omaa kokemusta neuvotteluista

4

Omaa monipuolisen tietopohjan taitoalueesta (asiakaspalvelun, neuvottelun ja myynnin teoriat ja tekniikat), kokemusta asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja myyntitilanteista, osaa tehdä pitkäjänteistä myyntityötä, osaa suunnitella ja arvioida työtään sujuvasti, omaa kokemusta ”vaikeista tilanteista” taitoalueen piirissä (esim. haastavat ja pitkäkestoiset myynti-tilanteet), osaa soveltaa johtamistaitojaan , ymmärtää myynnin talouden mittaamisen

5

Omaa aloittavan asiantuntijan palvelu-, neuvottelu- ja myyntitaidot, osaa suunnitella ja toteuttaa projekteja alusta loppuun, omaa kokemusta projektin/prosessin johtamisesta (esim. asiakaspalvelussa toimivan joukkueen johtaminen), monipuolinen kokemus

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

20


TIIMIYRITTÄJÄ (Y15 - Y21) PALVELU-, NEUVOTTELU-JA MYYNTITAIDOT (Y15)

OPPIVA ASIAKASSUHDEPROSESSI (A1)

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Palvelu-, neuvottelu – ja myyntitaidot (Y15) Päiväys

64

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Omaa ymmärryksen omista lyhyen tähtäimen (1/2 vuotta) tavoitteistaan. On laatinut itselleen soveltuvan oppimissopimuksen ja on analysoinut valintojaan sekä tavoitteitaan.

2

Omaa vahvan ymmärryksen omista lyhyen tähtäimen tavoitteistaan (toteuttanut vähintään yhden kerran ”suunnitelma + toteutus” –syklin) ja osaa suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti (esim. ajankäyttö osoittaa selkeästi, että tavoitteisiin pyritään). Ymmärtää omia pitkän tähtäimen tavoitteitaan (1-2 vuotta).

3

Omaa vahvan ymmärryksen niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen tavoitteistaan. Omaa rohkeuden ”jättää pois vähemmän tärkeitä asioita” ja on tehnyt ratkaisevia päätöksiä niiden osalta.

JOHTAVIEN AJATUSTEN SYNNYTYSPROSESSI (J1)

4

Omaa ammatillisen vision, joutunut vaativiin ”ammatillisiin valintatilanteisiin” (esim. johtamistyö)

5

Omaa vahvan ammatillisen vision, tehnyt useita vaativia ”ammatillisia valintoja” ja on kokenut niiden vaikutukset, pystyy analysoimaan valintojensa vaikutuksia

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

22


ROHKEUS TEHDÄ VALINTOJA JA TAVOITTEELISUUS (L14)

JOHTAMISPROSESSI (J2)

Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus Päiväys

62

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Ymmärtää tiedollisella tasolla mitä strategia on. On osallistunut tavalla tai toisella käytännön strategiseen suunnitteluun (esim. tiimiyrityksen strategiat) ja sen jalkauttamiseen.

2

Omaa tiedolliset perusteet strategisesta johtamisesta (mm. mallit ja teoriat). Omaa kokemusta aktiivisesta strategiatyöstä (esim. omassa tiimiyrityksessään tai verkostossaan). Omaa perustiedot strategiatyön edellyttämien ilmiöiden mallintamiseen (esim. prosessikuvaukset).

3

Omaa hyvän tietopohjan käytännön strategisesta johtamisesta. Osaa luontevasti puntaroida erilaisia strategiavaihtoehtoja sekä laatia viestinnällisesti toimivia strategiasuunnitelmia. Osaa laatia strategian, joka toimii myös tosielämässä (ei vain ”paperistrategiana”).

4

Omaa hyvän tietopohjan käytännön strategisesta johtamisesta. Omaa kokemusta useiden eri toimintaympäristöissä käytettyjen strategioiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Strateginen ajattelu on monipuolista (useita eri vaihtoehtoja).

5

Omaa aloittelevan asiantuntijan kyvykkyydet valmentaa muita strategian laatimiseen. Kykenee toimimaan perustason asiantuntijana strategiatyöskentelyssä erilaisissa toimintaympäristöissä tai valitsemallaan toimialalla. Strateginen ajattelu on luovaa ja luontevaa; se on ”kuin toinen luonto”.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

24


STRATEGIATAIDOT (L13)

JOHTAMISPROSESSI (I1)

Strategiataidot (L13) P채iv채ys

60

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


TIETOPROSESSI (I2)

1

Ymmärtää tiedollisesti valmennuksen perusteet. Omaa lähtötason kokemusta valmentautujana olemisesta.

2

Hallitsee valmennuksen perusteet ja omaa hieman kokemusta toisten valmentamisesta (esim. projektin aikana). On kokemusta pitkäkestoiselta aikajänteeltä (esim. vuosi aktiivista valmentautumista) valmentautujana olemisesta ja osaa peilata näitä kokemuksiaan muiden valmentamiseen.

3

Omaa hyvän tietotason valmentamisesta ja ”valmentavasta johtajuudesta”. Osaa ryhmän valmentamisen perusteet käytännössä ja osaa laatia niin yksilöille kuin ryhmille osaamisen kehittämissuunnitelmia sekä toimeenpanna ne. Osaa johtaa ”valmentavalla otteella”.

4

Hallitsee yksilöiden ja ryhmien valmentamisen niin teoriassa kuin käytännössä. Omaa kokemusta ryhmien valmentamisesta (esim. asiakkaiden tai projektitiimin). Valmentava ote on luonteva johtamistapa.

5

Omaa aloittavan asiantuntijan kyvykkyystason valmentaa vaativiakin yksilöitä tai ryhmiä. Kokemusta useista valmennus- ja/tai johtamisprosesseista.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

26


VALMENNUSTAIDOT (L12)

BRÄNDIN JOHTAMISPROSESSI (B1)

Valmennustaidot (L12) Päiväys

58

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


TARJOOMAPROSESSI (B2)

1

Ymmärtää suunnittelun tiedolliset perusteet (muutamia tekniikoita ja peruslähtökohdat). Omaa kokemusta pienen mittakaavan suunnittelusta (esim. pieni projekti).

2

Hallitsee muutamia suunnitteluun keskeisesti liittyviä menetelmiä ja osaa käyttää niitä käytännössä (useita toteutettuja käytännön suunnitelmia).

3

Hallitsee useita eri suunnittelumenetelmiä ja omaa kokemusta useiden suunnittelumenetelmien käyttämisestä. Suunnittelu on osa omaa työskentelyä.

4

Omaa hyvän osaamisen ja kokemuksen suunnittelumenetelmistä. Suunnittelu on luonteva osa omaa työskentelyä. Laatinut (ts. suunnitellut, toteuttanut ja valvonut sekä jälkianalysoinut) useita suunnitelmia joista vähintään yksi on ollut ison mittakaavan suunnitelma (esim. budjetointi isossa projektissa jossa paljon eri toimijoita koko projektin ajan).

5

Omaa aloittavan asiantuntijayrittäjän kyvykkyyden kouluttaa muita johtamisen suunnittelutyöhön. Laaja kokemus suunnitelmien laatimisesta ja toimeenpanemisesta.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

TALOUSPROSESSI (T)

28


SUUNNITTELUTAIDOT (L11)

TIIMIVALMENNUSPROSESSI (V)

Suunnittelutaidot (L11) P채iv채ys

56

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Omaa vähän kokemusta (esim. ½-1 vuotta tiimiyrityksessä) tiimissä toimimisesta aktiivisena jäsenenä. Tietää tiimin toimintaan liittyvät perusasiat (esim. tiimiroolit, erilaisuus, tavoitteiden asettamisen tärkeys, yhteiset pelisäännöt, jne).

2

Omaa jonkin verran teoreettista tietämystä tiimeistä ja niiden johtamisesta. Osaa soveltaa teoriaa käytäntöön. Ymmärtää oman roolinsa ja tehtävänsä tiimissä. Omaa kokemusta tiimin johtamisesta (esim. tiimiliiderinä, ”konsernijohtajana” tai tiimin avaintoiminnon vastaavana) ja hallitsee tiimin johtamisen perusteet.

3

Omaa hyvän tietotason tiimien johtamisesta. Omaa hyvän kokemuspohjan tiimitoiminnasta (esim. 1-2 vuotta tiimiyrityksessä). Osaa aktiivisesti kehittää ja johtaa tiimin toimintaa (esim. konfliktien ja kriisien käsittely, motivointi, tavoitteiden asettaminen, suoritusmittarien rakentaminen, jne). On kokemusta tiimin johtamisesta (esim. tiimiliiderinä, tai tiimin avaintoiminnon vastaavana Joryssä) ja kykenee peilaamaan tästä saamiaan oppeja myös muihin ympäristöihin.

4

Omaa erinomaisen tietotason tiimeistä ja niiden johtamisesta. Omaa monipuolisen kokemuspohjan eri tyyppisissä tiimeissä (esim. tiimiyritys, projektitiimit, Tiimiakatemian avaintoiminnoista vastaavat tiimit, päällikkyydet eri tehtävissä, jne) toimimisesta ja niiden johtamisesta. Osaa rakentaa tiimin ja johtaa sitä pitkäkestoisesti (mm. päämäärän rakentaminen, jäsenten valinta, sudenkuoppien välttäminen, jne). Omaa kykyjä valmentaa tiimin jäseniä toimimaan tehokkaammin tiimissä.

5

Omaa aloittavan asiantuntijan tiedot ja taidot valmentaa muita tiimitoimintaan ja tiimien johtamiseen.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

30

Copyright Johannes Partanen ja Jukka Hassinen


TAITOPROFIILIN 21 TIIMIYRITTÄJÄTAITOA

TIIMIN JOHTAMISTAIDOT (L10)

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Tiimin johtamistaidot (L10) Päiväys

54

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


1

Omaa tiedolliset perustat projekteista sekä alkeistason kokemusta projektityöskentelystä (esim. pienen projektitiimin jäsenenä toimiminen).

2

Omaa tiedolliset perustat projekteista ja projektien johtamisen välineistä (esim.

Osa-alue

Kriittinen polku –menetelmä tms.) sekä kokemusta muutamasta (2-3) pienestä pro-

O

Oppimistaidot

jektista joko projektitiimin jäsenenä tai projektin johtajana.

L

Johtamistaidot (”Liideritaidot”)

Y

Yrittäjätaidot

Kirjainkoodi

3

Hallitsee projektisuunnittelun (suunnittelu, budjetointi, resurssointi) käytännössä ja omaa käytännön perustaidot projektijohtamisesta. Omaa kokemusta vähintään yhden keskisuuren projektin johtamisesta alusta loppuun sekä kokemusta myös muista projekteista. Osaa rakentaa projektiryhmälle motivoivan tavoitteen ja suunnata toimintaa siihen.

4

Hallitsee projektijohtamisen monipuolisesti niin teoriassa kuin käytännössä. Omaa projektipäällikkökokemusta vähintään yhdestä laajasta projektista tai projektien

Pisteet 0 1

2

Nimike

Kuvaus yleisellä tasolla

sarjasta (iso johtamishaaste, selvä projektin ydintiimi, merkittävä liikevaihto, jne).

Ei osaamista

Ei hallitse kyseistä taitoaluetta lainkaan, ei tietoa tai kokemusta

Osaa valita projektin jäsenet, improvisoida projektisuunnittelussa, motivoida pro-

alueesta.

jektitiimiä eri keinoin sekä käsitellä menestyksellisesti projektin aikana syntyviä

Ymmärtää perustat taitoalueesta mutta ei omaa kuin vähäistä käy-

kriisi- ja konfliktitilanteita. On monipuolinen kokemuspohja eri tyyppisistä projek-

tännön kokemusta (muutamia kokeiluja).

teista.

Vasta-alkaja

Edistynyt

Ymmärtää tiedolliset perustat hyvin sekä myös jonkin verran syväl-

vasta-alkaja

lisempää tietoa. Omaa jonkin verran myös kokemusta taidon käyttämisestä (tehnyt projektin jossa taitoaluetta on harjoitettu merkittävästi).

3

Osaaja

5

Omaa laajan projektityöskentelykokemuksen eri tyyppisistä tehtävistä ja joukkueista. Kokemusta useista isojen projektien projektipäällikkyyksistä. Omaa aloittavan asiantuntija-yrittäjän valmiudet kouluttaa muita projektityöskentelyyn ja projektien johtamiseen.

Omaa syvällistä tietämystä taitoalueesta ja omaa kokemusta taidon käyttämisestä (2-3 projektia joissa harjoiteltu taitoaluetta ja/ tai johtamispaikka taitoalueen piirissä).

4

Taitaja

Omaa syvällistä tietämystä taitoalueesta monipuolisesti ja omaa merkittävää kokemusta taidon käyttämisestä (useita projekteja ja/ tai johtamispaikkoja)

5

Ekspertti

Omaa erittäin hyvän tietämyksen taitoalueesta niin teoriassa kuin käytännössä. Kykenee toimimaan aloittavana asiantuntijana sen

32

puitteissa.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:


PROJEKTIJOHTAMISEN TAIDOT (L9)

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Tiimioppija

Tiimiliideri

Tiimiyrittäjä

Oppimaan oppiminen

Johtaminen

Käytännön yrittäjyys

1.Tiedonkäsittely ja IT taidot

8.Itsensä johtamistaidot

15.Palvelu-, neuvottelu-, ja myyntitaidot

9.Projektijohtamisen taidot 2.Tiimioppimisen taidot 3.Henkilökohtaiset oppimaan oppimisen taidot ja asenteet

Projektijohtamisen taidot (L9) Päiväys

52

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja

10.Kyky rakentaa ja johtaa tiimejä

16.Ymmärrys taloudellisista asioista 17.Markkinointitaidot

4.Luovuustaidot

11.Suunnittelu-, organisointi- ja koordinointitaidot

5.Kielitaidot

12.Valmennustaidot

6.Viestintätaidot

13.Strategiataidot

7.Oma-aloitteisuus

14.Rohkeus tehdä valintoja ja tavoitteellisuus

18.Innovointitaidot 19.Yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot 20.Kansainvälisyystaidot & verkostoituminen 21.Rohkeus ja halu rikkoa rajoja


1

Osaa oman toiminnan suunnittelun perusteet, ymmärtää vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, osaa asettaa lyhyen tähtäimen tavoitteita ja saavuttaa ne

2

Hahmottaa tärkeät periaatteet, osaa ajanhallinnan perusteet, osaa käyttää itsensä johtamisen välineitä (kalenteri, treenipäiväkirja, keskeiset suoritusmittarit, palautteen saaminen muilta, jne.), ymmärtää itselle soveltuvat stressin hallinnan perusteet

3

Osaa sujuvasti suunnata toimintansa tavoitteisiinsa, hahmottaa oman ammatillisen identiteettinsä, on rakentanut itselleen soveltuvat työkalut, hyvä ymmärrys itsestä, osaa asettaa motivoivia pitkän tähtäimen tavoitteita, osaa käsitellä työstä aiheutuvaa stressiä ja tunnetiloja

4

Vahva ammatillinen identiteetti, omaa testatut ja toimivat työkalut, osaa analysoida omaa toimintaansa monipuolisesti, löytää monipuolisesti keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi, osaa valmentaa muita itsensä johtamisessa perustasolla, omaa kokemuksia ja henkilökohtaiset taidot käsitellä työpainetta ja epäonnistumisia. Kestää palautetta.

5

Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tason itsensä johtamisen kouluttajana (esim. työn ohjaajana), tietää omien itsensä johtamisen työkalujen lisäksi paljon muita välineitä

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

34


TIIMILIIDERI (L8—L14) ITSENSÄ JOHTAMISEN TAIDOT (L8)

Itsensä johtamisen taidot (L8) Päiväys

50

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


TIIMIOPPIJA (O1-O7) TIEDONKÄSITTELY-JA IT-TAIDOT (O1)

1

Osallistuu aktiivisesti Tiimiakatemian toimintaan (treenit, foorumit, jne)

2

Osaa kehittää itseään ja tiimiyritystään oma-aloitteisesti, tekee kokeiluja

3

Osaa kehittää keinoja mitä erilaisimpien ongelmien ratkaisemiseksi ja kokeilujen tekemiseksi omassa tiimiyrityksessään.

4

Omaa kokemuksia mitä erilaisimmista kokeiluista ja aloitteiden tekemisestä, omaa vahvan sisäisen motivaation, tarvitsee vain vähän ulkoa ohjaamista tai ohjaavia sääntöjä, etsii aktiivisesti liikeideaa itselleen

5

Erittäin vahva sisäinen motivaatio, ei tarvitse ulkoa ohjaamista

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Tiedonkäsittely ja IT-taidot (O1) Päiväys

36

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


OMA-ALOITTEISUUS (O7)

1

Osaa tietotekniikan käytön perusteet (esim. raporttien kirjoittaminen, esitysten tekeminen, Internetin käyttö, jne) ja hallitsee perusohjelmistojen käytön perustat. Osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä.

2

Hallitsee sujuvan tietotekniikan käytön, osaa etsiä ja analysoida tietoa käyttäen eri tietolähteitä, osaa jäsentää tietoa (tiivistäminen, jne.). Haluaa oppia!

3

Osaa käyttää monipuolisesti eri tietolähteitä, osaa tarkastella tietoa kriittisesti ja vertailevasti (esim. opinnäytetyö), osaa jäsentää tietoa eri kohderyhmille (mm. liike-elämän viestintä tai akateeminen tiedon jäsentäminen), hallitsee tietotekniikan sujuvan käytön (ajokortti), osaa Office-paketin ”syvällisemmän käytön”, osaa käyttää tietoa käytännön tulosten aikaansaamiseksi (ei vain analysoida tietoa tiedon vuoksi).

4

Osaa erinomaisesti etsiä ja analysoida tietoa, osaa erittäin monipuolisesti jäsentää tietoa eri kohderyhmille, tarvittaessa osaa käyttää monipuolisesti erilaisia ohjelmistoja

5

Oma-aloitteisuus (O7) Päiväys

48

Oma

Vertainen

Asiakas

Osaa valmentaa muita tiedonkäsittelyyn ja/tai IT-taitoihin

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni: Valmentaja


TIIMIOPPIMISEN TAIDOT (O2)

1

Osaa laatia asiantuntijatyön edellyttämät perusdokumentit (raportit, kirjeet, yms). Hallitsee asiantuntijatyön esiintymisen perusteet.

2

Osaa viestiä kirjallisesti eri kohderyhmille tarpeen mukaan saaden aikaan tuloksia. Osaa pitää esitelmiä omasta ammattialueestaan pienille ryhmille. Viestintä on selkeää ja kohderyhmälle suunnattua.

3

Hallitsee sujuvan suullisen ja kirjallisen viestinnän eri tilanteissa ja eri tyyppisille kohderyhmille. Saa sanomansa ”perille” ja osaa muotoilla viestintänsä niin, että sen tavoitteet toteutuvat. Osaa pitää esitelmiä pienille ja keskisuurille ryhmille. Ymmärtää mainossuunnittelun/visuaalisen viestinnän perusteet tietotasolla ja pystyy vaikuttamaan (ei paljon käytännön osaamista mainossuunnittelussa).

4

Osaa viestiä erittäin monipuolisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti. Osaa pitää esitelmiä isoille ryhmille erilaisimmista aiheista. Hallitsee ”hyvän spontaanin esiintymisen” taidon ja osaa joustavasti muotoilla viestintäänsä esiintymishetkellä.

5

Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen taidot kouluttaa tai valmentaa muita viestintään. Kokenut esiintyjä ja/tai kirjallinen viestijä.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Tiimioppimisen taidot (O2) Päiväys

38

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


VIESTINTÄTAIDOT (O6)

1

Hallitsee dialogin perusteet ja osaa tehdä synnytyksen muiden kanssa (tehnyt muutaman)

2

Harjaantunut dialogissa, osaa tehdä tiimin oppimissopimuksen, osaa tehdä synnytyksen asiakkaille (tehnyt muutaman), osaa käyttää sähköisiä ympäristöjä tiimioppimisen tukena, tietää tiimioppimisen perusteoriat, osaa ristipölyttää

3

Kokenut tiimioppija, osaa tehdä vaativia synnytyksiä, käyttää sujuvasti sähköisiä ympäristöjä tiimioppimisen tukena, osaa ristipölyttää sekä omassa talossa että verkostossa monipuolisesti

4

Sujuva dialogissa erilaisissa ympäristöissä (esim. asiakkaiden kanssa), osaa kouluttaa perusteet tiimioppimisesta muille, osaa johtaa tiimioppimista (tavoitteet, ilmapiiri, kurinalaisuus, jne) ja saa sillä aikaan tuloksia, omaa monipuolista teoriatietoa tiimioppimisesta, osaa organisoida tiimioppimisympäristöjä (kohtaaminen)

5

Osaa toimia valmentajana ja kouluttaa muut tiimioppimiseen, osaa johtaa tiimioppimista pitkällä aikajänteellä (valmennusprosessit), omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tason teoriatiedossa tiimioppimisesta

Viestintätaidot (O6) Päiväys

46

Oma

Vertainen

Asiakas

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni: Valmentaja


HENKILÖKOHTAISET OPPIMAAN OPPIMISEN TAIDOT JA ASENTEET (O3)

1

Omaa perustaidot (mm. rohkeus aloittaa keskustelu, tervehtiminen, ymmärrettävä suullinen ja kirjallinen viestintä perusasioissa, kulttuuritaustojen huomioiminen, jne) – ”alkeistaidot”.

2

Omaa syvällisemmät perusvuorovaikutustaidot (esim. neuvottelut perustasolla, laajempi kirjallinen viestintä, kulttuuritaustojen ymmärtäminen, oman toiminnan esittely, jne). Omaa hieman käytännön kokemusta vuorovaikutuksesta vierasmaalaisten kanssa.

3

Omaa hyvät vuorovaikutustaidot (esim. luonteva keskusteleminen, laaja ja monipuolinen viestintä, kulttuuriymmärrys, jne). Omaa käytännön kokemusta yhteistoiminnasta vierasmaalaisten kanssa (esim. pienimuotoinen yhteisprojekti, laaja vierailut, pitkäkestoinen asiakaspalvelu, jne).

4

Omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Omaa käytännön vuorovaikutus- ja yhteistoimintakokemusta useista kulttuuri- ja kieliympäristöistä (mm. monikulttuurelliset tiimit). Hallitsee sujuvasti kahta vierasta kieltä käytännön vuorovaikutuksen toteuttamiseksi.

5

Omaa erittäin laajat vuorovaikutustaidot. Erittäin laaja kokemuspohja useista kulttuuri- ja kieliympäristöistä. Omaa perustietämyksen valmentaa muita kulttuuritaidoissa. Laajat kielitaidot.

Oppimaan oppimisen taidot ja asenteet (O3) Päiväys

40

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:


KANSAINVÄLISYYSTAIDOT (O5)

1

Hallitsee oman osaamisen kehittämisen perusteet tiedollisesti ja on kokeillut muutamia eri tyyppisiä tapoja oppia.

2

Osaa laatia henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (oppimissopimuksen) ja pystyy jalkauttamaan sen käytäntöön tavoitteellisesti. Ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa oppijana. Hallitsee henkilökohtaiset oppimaan oppimisen työkalut (esim. treenipäiväkirja, esseet, lukuohjelma, jne).

3

Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida omaa osaamistaan (tehnyt useita suunnitelmia, on toimeenpannut sekä arvioinut niiden onnistumista). Toimii itseohjautuvasti itsensä kehittämisessä. Kokeillut paljon erilaisia tapoja oppia ja omaa kokemusta niistä.

4

Itsensä kehittäminen on luonteva osa omaa ammatillista polkua. Toimii aktiivisesti kehittääkseen itseään. Motivoitunut sisäisesti oppimaan, ei tarvitse lainkaan ulkoa ohjaamista. Kykenee yhdistelemään erilaisia aihealueita omaan osaamiseensa monipuolisesti.

5

Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tietämyksen valmentaa muita henkilökohtaisissa oppimaan oppimisen taidoissa ja asenteissa.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Kansainvälisyystaidot (O1) Päiväys

44

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja


LUOVUUSTAIDOT (O4)

1

Ymmärtää luovuuden lähtökohtien tiedolliset perustat ja hahmottaa myös omaa luovaa kyvykkyyttään (tehnyt muutamia ”luovia kokeiluja”).

2

Hallitsee muutamien luovuustekniikoiden (2-3 kpl) käyttötavat niin teoriassa kuin käytännössä. On tehnyt useita ”luovia kokeiluja” sekä osaa ilmaista luovia ideoitaan muille.

3

Omaa reilusti kokemusta luovasta toiminnasta (ideoinnista, aivoriihistä, suunnittelupalavereista, jne) sekä osaa ilmaista ideoitaan ja ajatuksiaan ”luovina tuotantoina”. Hallitsee luovuuden johtamisen perusteet (vähintään 12 kirjapistettä luovuudesta) tiedollisesti.

4

Osaa tuottaa kurinalaisesti luovia tuotantoja jatkuvana virtana. Osaa organisoida eri tyyppisiä luovuutta ruokkivia tilanteita ja hallitsee luovuuden johtamisen perusteet käytännössä.

5

Omaa aloittavan asiantuntija-ammattilaisen tietämyksen valmentaa muita luovuudessa ja omaa monipuolista kokemusta ”luovuuden synnyttämisestä”.

Kehitystavoitteet, jotka laitan oppimissopimukseeni:

Luovuustaidot (O4) Päiväys

42

Oma

Vertainen

Asiakas

Valmentaja

Tiimiakatemian arviointipassi  

Arvioinnin avuksi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you