Verbindende hulpverlening als joint venture

Page 1

Verbindende hulpverlening als joint venture Om wie gaat het > de deelnemers Ernstig beschadigde mensen met een carrière van verslaving, psychiatrie en toestanden. Eigenwijze burgers die nergens in de systeemwereld passen. Zorgwekkende leefomstandigheden. Hardnekkige en creatieve overlevingskunstenaars. Regels en protocollen. Elk domein en elke organisatie heeft haar eigen (interpretatie van) regels, met name over veiligheid, privacy en het delen van gegevens. Veel loketten. Geen overzicht van aanbod en hulptroepen. Miscommunicatie en misverstanden door het doolhof aan hulpinstanties en spelregels. Verschil in perspectief tussen de mensen van de theorie en de mensen van de praktijk. Over en weer gebrek aan besef hoe het eigen gedrag overkomt bij deelnemers en buitenstaanders. Uitsluitende beeldvorming rond ‘dat soort mensen’.

Obstakels

10 solozeilers

Dit werkt goed!

Projectsamenvatting Onderzoeksrapport Verbindende hulpverlening bij onbegrepen gedrag- artikel DvhN Tips verbindende hulpverlening Boekje weerwoord

M E E R I N F O B e l e i d

Joint venture

i n

b e e l d

Vertrouwensband tussen deelnemer en hulpverlener. Zo min mogelijk wisseling in de hulpverlening en dienstverlenende contacten. Vertrouwde hulpverlener als bemiddelaar in contact met instanties. Intervisiebijeenkomsten als hulpteam uit verschillende organisaties en met verschillende expertise. Dilemma’s, frustraties, werkwijzen en successen delen. Uitvoerende werkers speelruimte geven om maatwerk te leveren. Actief ruimte schoffelen in de samenleving voor buitengewone burgers. Tekst en uitleg geven. Filmpje


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.