Page 1

Praktijkondersteuning huisartsen (POH) op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg


POH-GGZ Groningen

In de afgelopen jaren hebben we bewezen dat we met onze expertise en competenties kunnen bijdragen aan het versterken van de GGZ in de huisartsenpraktijk. Ook in de gewijzigde omstandigheden willen we u in staat stellen uw patiënten aanvullende diensten te bieden op het gebied van eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Om tegemoet te komen aan de voorwaarden hebben we onze POH-GGZ ondergebracht in een onafhankelijke en zelfstandige rechtspersoon onder de naam POH-GGZ Groningen Wat kunnen we voor u en uw patiënten betekenen?

Wat bieden we uw patiënten en u?

• Vraagverheldering, waarna we een inschatting maken van de zorg die aansluit bij de zorgvraag/behoefte van de patiënt. • Kortdurende begeleiding aan de patiënt middels de inzet van verschillende methodieken, waaronder de specifiek voor de huisartsenpraktijk geschikte ‘oplossingsgerichte methodiek’. • Begeleiding bij de generalistische en integrale aanpak van somatische, psychische en maatschappelijke enkelvoudige of complexe problematiek. • Casemanagement van de patiënt bij de coördinatie en toeleiding naar de juiste zorg of coördinatie van de zorg. • Consultatie en dienstverlening aan de huisarts. • Toeleiding naar juiste zorg op aanwijzing van de huisarts volgens het stepped-care principe: niet meer zorg dan nodig is en niet minder dan noodzakelijk. • In kaart brengen en onderhouden van contacten met het sociaal- en hulpverlenersnetwerk, in het kader van de continuïteit van de verleende diensten.

En verder…

• Zorg voor netwerkopbouw- en onderhoud. • Herkennen van knelpunten in de samenwerking met andere instanties, en een dienstverlenende houding door het aandragen van gerichte acties voor verbetering. • Regelmatig overleg met de huisarts/verwijzers in het kader van de zorgtoeleiding en verwijzing van de patiënt.

1


Indien gewenst en gevraagd…

• Directe toegang tot een consulterend psychiater. • Directe toegang tot de acute zorgverlening van Lentis. • Korte lijnen met zorgverleners in de eerste- en tweedelijn GGZ

De Praktijkondersteuners van POH-GGZ Groningen

Onze Praktijkondersteuners zijn goed opgeleide, BIG-geregistreerde (Sociaal Psychiatrisch) Verpleegkundigen, met minimaal drie jaar ervaring in de ambulante (acute) zorgverlening. Ze hebben kennis van alle leeftijdsdoelgroepen: kinderen, jeugdigen, adolescenten, volwassenen, ouderen. Ze zijn geselecteerd op de competenties: dienstverlenend, resultaatgericht en samenwerkingsgericht. De (Sociaal Psychiatrisch) Verpleegkundige die wordt ingezet als POH-GGZ neemt deel aan ons interne nascholingsprogramma. Onze medewerker is geschoold in vraagverheldering en het geven van consultatie en gericht advies. Kennis van de sociale kaart is ruimschoots aanwezig en kennis van de locale netwerken kan men zich vlot eigen maken. Toeleiding naar de juiste zorg gebeurt op verzoek van de huisarts. De professionals zijn opgeleid in begeleiding/kortdurende behandeling van patiënten met zowel enkelvoudige als complexe problematiek op meerdere levensterreinen. Daar waar meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een patiënt kunnen ze het casemanagement op zich nemen. In de benadering staat de generalistische en integrale aanpak van somatische, psychische en maatschappelijke problematiek centraal. De aanpak is zo mogelijk kortdurend en alle medewerkers zijn geschoold in het hanteren van de ‘Oplossingsgerichte methodiek’.

De juridische constructie

De Praktijkondersteuner GGZ wordt vanuit POH-GGZ Groningen gecontracteerd door de huisarts nadat een overeenkomst voor medische dienstverlening is gesloten. De facilitaire organisatie draagt zorg voor goed werkgeverschap en beschikt over relevante werkgeversfaciliteiten. Over de activiteiten wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.

2


Heeft u belangstelling voor een POH-GGZ in uw praktijk?

U kunt aan ons laten weten dat u belangstelling heeft voor de POH-GGZ Groningen (zie onze contactgegevens). De volgende stap is een oriënterend gesprek met de teamleider ‘POH-GGZ Groningen’, de heer N. Huisinga. In dit gesprek worden wensen, mogelijkheden en voorwaarden ten aanzien van de dienstverlening van POH-GGZ Groningen besproken. Tevens wordt een profiel POH-GGZ medische dienstverlening opgesteld. Dit betekent dat we op basis van het door u aangegeven dienstenprofiel een passend aanbod bieden. Na twee maanden gaan we om de tafel om te bespreken of de dienstverlening aan uw wensen voldoet. Op basis van het resultaat vindt indien nodig bijstelling plaats. Nadat u een overeenkomst Praktijkondersteuning GGZ heeft gesloten met Menzis, kan worden overgegaan tot contractering van een POH-GGZ van POHGGZ Groningen. Hiertoe zal een overeenkomst worden opgesteld en ondertekend.

Kosten

Op verzoek maken wij graag een offerte voor u.

Heeft u vragen?

Heeft u na het doornemen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met: de heer N. Huisinga Teamleider POH-GGZ Groningen Telefoon (06) 20 87 99 41 Secretariaat (050) 522 31 75 n.huisinga@lentis.nl

3


4


POH-GGZ Groningen Hereweg 76 9725 AG Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon (050) 522 31 75 Fax (050) 522 33 80 E-mail: pohggzgroningen@lentis.nl Internet: www.pohggzgroningen.nl

POH-GGZ Groningen is een initiatief van Lentis Uitgave Afdeling Communicatie & Marketing POH 0001 / 01-2011

Praktijkondersteuning huisartsen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg  

Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you