Page 1

Wat wij onze klanten beloven

Een respect volle ont vangst en bejegening

Duidelijkheid over uw zorgplan

Heldere afspraken over uw behandeling

Keuzevrijheid van behandelaar

Een helder aanbod

Informatie over beschikbare alternatieve geneeswijzen

Afspraken voor al s het onverhoopt mis gaat

Uw mening telt bij ons

Een goede bereikbaarheid


Wij beloven onze Een respectvolle ontvangst en bejegening Duidelijkheid over uw zorgplan H e l d e r e a f s p r a ke n o v e r u w b e h a n d e l i n g Ke u z e v r i j h e i d v a n b e h a n d e l a a r * Een helder aanbod A f s p r a ke n v o o r a l s h e t o n v e r h o o p t m i s g a a t

Een respectvolle ontvangst en bejegening

U kunt rekenen op een respectvolle ontvangst en bejegening Ook hebben we aandacht voor uw privacy. Sommige zaken kunnen we snel regelen. Andere zaken, zoals prettige wachtkamers, vragen soms om bouwkundige aanpassingen en laten langer op zich wachten. Vindt u dat u niet goed ontvangen bent, laat het ons weten via telefoonnummer 088 114 7114 of puntvanzorg@lentis.nl. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op en proberen met u de klacht op te lossen. Verder spreken we af dat wij in overleg met de Centrale Cliëntenraad (CCR) klachten zullen bespreken en met hen tot verbeterbeleid willen komen.

I n f o r m a t i e o v e r b e s c h i k b a r e a l te r n a t i e v e g e n e e s w i j z e n Een goede bereikbaarheid U w m e n i n g te l t b i j o n s Duidelijkheid over uw zorgplan

D e z e b e l o f te n h e b b e n w e s a m e n m e t o n z e C e n t r a l e C l i ë n te n r a a d g e f o r m u l e e r d .

U heeft recht op een zorgplan. In het zorgplan wordt vastgelegd hoe uw behandeling vorm krijgt. U ontvangt van ons ook een samenvatting van de afspraken die zijn gemaakt in het zorgplan. Ook kunt u het zorgplan inzien wanneer u dat wilt. Mocht u desondanks en onverhoopt nog problemen hebben met uw zorgplan, dan kunt u terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon. U heeft bij aanmelding een folder over de patiëntenvertrouwenspersoon ontvangen. Zij of hij kan u verder helpen. Bij problemen kunt u ook contact opnemen met puntvanzorg@ lentis.nl.

H e l d e r e a f s p r a ke n o v e r u w b e h a n d e l i n g

* Dit geldt niet bij crisis en forensische zorg. Bij specialistische zorg onder voorbehoud.

U ontvangt bij aanmelding duidelijke informatie van ons over de start van de behandeling, eventuele wachtlijsten en wachttijden en alternatieve mogelijkheden voor zorg. Zo kan het zijn dat u voor een bepaalde behandeling sneller op een andere plaats terecht kunt dan waar u woont of waar uw eerste voorkeur naar uitgaat. U kunt dan een afweging maken tussen mogelijk sneller geholpen worden, maar wel verder reizen. Tijdens vakantieperiodes of langdurige afwezigheid van uw behandelaar worden met u afspraken gemaakt over eventuele vervanging. Heeft u vragen over uw behandeling, bel uw behandelaar dan. Is uw behandelaar niet bereikbaar, dan maken we met u een afspraak over terugbellen of zorgen we ervoor dat iemand anders u te woord kan staan.


klanten: Een helder aanbod

I n f o r m a t i e o v e r b e s c h i k b a r e a l te r n a t i e v e g e n e e s w i j z e n

Voor welke behandeling kunt u bij ons terecht? Wij willen ons aanbod helder maken. Eind 2008 hebben we een boekje met het overzicht van al onze behandel- en begeleidingsmogelijkheden. Ook richten we op alle locaties Informatiewinkels of -punten in met duidelijke openingstijden. Voor de behandel- en begeleidingsmogelijkheden kunt u zich daar laten informeren. U kunt natuurlijk ook terecht op onze site www.lentis.nl.

Mensen verschillen. Zo ook hun voorkeur voor verschillende geneeswijzen: reguliere of alternatieve. Daarom adviseren wij u in ons Centrum Integrale Psychiatrie over de veiligheid, effectiviteit en beschikbaarheid van zowel reguliere als alternatieve geneeswijzen. Alternatieve geneeswijzen die veilig en effectief zijn gebleken in wetenschappelijk onderzoek worden in, of via ons Centrum Integrale Psychiatrie toegepast. Voor meer infor­ matie, zie www.integralepsychiatrie.com.

Ke u z e v r i j h e i d v a n b e h a n d e l a a r *

Al onze behandelaars zijn vakmensen. Zij zijn toegerust om u goed te helpen. Maar het is mogelijk dat u een persoonlijke voorkeur heeft. U heeft dan ook keuzevrijheid voor een behandelaar. Op grond van eerdere ervaringen kunt u aangeven welke behandelaar u wilt. Mocht u een andere behandelaar willen dan u wordt aangewezen dan kan dit gevolgen hebben voor de start van uw behandeling. Dit geldt niet bij crisis en forensische zorg. Bij specialistische zorg onder voorbehoud.

Goede bereikbaarheid

Wij willen zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Heeft u vragen dan kunt u bellen met het centrale telefoonnummer van Lentis of van de zorggroepen. Zij wijzen u de weg. Ook met de bewegwijzering willen we u zo goed mogelijk op weg helpen. Mocht u desondanks problemen of klachten hebben bel ons op telefoonnummer 088 114 7114 of mail naar puntvanzorg@ lentis.nl en wij maken er werk van.

U w m e n i n g te l t b i j o n s A f s p r a ke n v o o r a l s h e t o n v e r h o o p t m i s g a a t

Onder kantoortijden kunt u het secretariaat van uw behandelaar bereiken. Buiten kantooruren is er een 24-uur crisisdienst. Samen met uw behandelaar bekijkt u of het verstandig is om nu al afspraken met elkaar te maken over hoe te handelen als u onverhoopt in crisis raakt. Om deze afspraken vast te kunnen leggen, stellen we met onze Centrale Cliëntenraad een crisiskaart op. In 2008 starten we met de crisiskaart. Vraag ernaar bij uw behandelaar.

Uw mening telt en die willen we ook graag horen. Deze folder getuigt daarvan: we hebben de beloften in deze folder gebaseerd op afspraken die we met onze Centrale Cliëntenraad hebben gemaakt. Komen we onze beloften niet na, bel dan naar 088 114 7114 of mail dan naar puntvanzorg@lentis.nl. Bovendien zullen we met de Centrale Cliëntenraad de klachten bespreken en met hen werken aan oplossingen Verder willen we graag weten wat u van ons vindt, of u tevreden bent of dat het wellicht beter kan. Dit zullen we u op verschillende manieren vragen. Als we een behandeling beëindigen, zullen we u een aantal vragen stellen over uw behandeling (een zogeheten exit­ interview). Bent u langer bij ons in zorg, dan heeft u in elk geval eenmaal per jaar een gesprek met uw behandelaar over wat u van onze zorg vindt.


Voor formele klachten hebben we een speciale klachtencommissie met een onafhankelijke voorzitter. Vraag daarvoor naar de folder Rechten van de cliĂŤnt en klachtenbehandeling, of kijk op onze internetsite www.lentis.nl. Tot slot: wij werken hard aan kwaliteit. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Heeft u klachten, problemen of suggesties, aarzel dan niet en laat het ons weten!

M a ke n w e h e t n i e t w a a r, b e l d a n n a a r 0 8 8 1 1 4 7 1 1 4 o f mail naar puntvanzorg@lentis.nl .

Klantbeloften  

Samen met de Centrale Cliëntenraad formuleerde Lentis klantbeloften

Klantbeloften  

Samen met de Centrale Cliëntenraad formuleerde Lentis klantbeloften