Page 1

Kwaliteitsstatuut Lentis Lentis heeft een Kwaliteitsstatuut*. Hierin staat wat wij geregeld hebben om geneeskundige geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Van dat Kwaliteitsstatuut hebben we een meer toegankelijke versie gemaakt. Hierin vind je hoe Lentis de zorg voor patiënten en cliënten heeft georganiseerd. In onze hulpverlening gaan we zoveel mogelijk uit van de autonomie van de patiënt. Wij zijn er om te zorgen dat je de juiste behandeling, op het juiste moment en door de juiste behandelaar ontvangt. Dat de zorg klopt en het hele traject daaromheen ook! Hoe gaat het als je in behandeling komt bij Lentis? De problemen of hulpvragen van onze patiënten verschillen. Toch is het zorgtraject, de verschillende fasen van een behandeling, vaak wel hetzelfde. En ook de vragen die je hebt tijdens de verschillende fasen. We hebben het zorgtraject onderverdeeld in vijf onderdelen. Bij elk onderdeel zie je tegen welke vragen je kunt aanlopen:

1

Voortraject bij de huisarts of andere verwijzer

2 Aanmelding of intake 3 Diagnostiek: wat is er aan de hand? 4 Behandeling 5 Afsluiting

* Elke ggz instelling heeft een kwaliteitsstatuut. Dat stelt je in staat om ze te vergelijken en te kiezen voor die organisatie waar jij het beste gevoel bij hebt. Het statuut is opgesteld door meerdere partijen, waaronder GGZ Nederland, en is in 2016 opgenomen in de zorgverzekeringswet.


Kwaliteitsstatuut Lentis

1

Voortraject bij huisarts of andere verwijzer

Wat gebeurt er in het voortraject bij de huisarts of andere ver wijzer? Je gaat altijd eerst naar je huisarts om je probleem te bespreken. Samen met de huisarts of een andere verwijzer kijk je of Lentis de juiste hulp kan bieden voor je probleem. Is dat het geval, dan meldt de huisarts je aan bij Lentis voor een intake. > Tip: Op de website vind je onze wachttijden.

Wanneer heb ik een intake gesprek? Wil je naar Lentis, dan wordt een intake ingepland. Deze intake moet binnen een bepaalde termijn plaatsvinden. Er zit vaak tijd tussen je bezoek aan de huisarts en de intake bij Lentis. Tot het moment van de intake bij Lentis, blijft de huisarts (of andere verwijzer) je eerste aanspreekpunt.

Wat als de uitnodiging voor een intake te lang duurt? Duurt het te lang, dan volgt overleg tussen de patiënt en Lentis. De patiënt kan dan contact opnemen met zijn of haar zorgverzekering die mogelijk alternatieven kan bieden. Ook de Informatieservice Lentis kan de patiënt ondersteuning bieden van het juiste traject tijdens de wachttijd.

Welke informatie krijg ik als ik uitgenodigd ben voor een intake? Dat is in elk geval: • informatie over de werkwijze van Lentis • informatie over de organisatie • de openingstijden • de routebeschrijving • informatie over de rechten en plichten van de patiënt/cliënt • de klachtenregeling Ook wordt de patiënt/cliënt erop geattendeerd dat het altijd mogelijk is iemand mee te nemen naar het intakegesprek.


Kwaliteitsstatuut Lentis

2

Aanmelding of intake

Wat gebeurt er na mijn aanmelding? Dan wordt een intake gepland. Dat is met een regiebehandelaar. De intake is een kennismaking tussen Lentis en patiënt/cliënt en bij voorkeur zijn of haar naasten. We gaan kijken of Lentis je een effectief en doelmatig aanbod kan doen dat aansluit op je zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden. Ook gaan we bij deze kennismaking na of alle informatie die je bij de uitnodiging gekregen hebt, duidelijk is.

Wat is een regiebehandelaar? De regiebehandelaar is het eerste aanspreekpunt vanaf de intake. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid voor het behandelproces. Tijdens het zorgtraject kijkt de regiebehandelaar samen met de patiënt of de behandeling effectief en doelmatig is.

Heb ik een keuze voor een regiebehandelaar? Ja, je kunt altijd een voorkeur aangeven. Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Hoe weet ik of mijn behandelaar voldoende deskundig is? Binnen Lentis werken alleen professionals die gediplomeerd zijn. De regie­ behandelaar die je krijgt, is geschoold in je ziektebeeld. Regiebehandelaars worden aangespoord om hun kennis te verdiepen of te verbreden door bijscholing. Bij Lentis gebeurt dat steeds meer door e-learning (studeren via een online platform). Regiebehandelaars zijn BIG geregistreerd, hebben relevantie werkervaring en nemen deel aan intervisie.

Hoe kan ik er van uitgaan dat Lentis als het nodig is anderen inschakelt? Of mij daarnaar ver wijst? De regiebehandelaar zorgt dat het zorgtraject goed verloopt. Dat geldt vanaf de intake tot de afsluiting van je behandeling. De regiebehandelaar overlegt met andere behandelaars of de zorg die je ontvangt, nog passend is. Dat gebeurt in het zogenoemde multidisciplinair overleg.

Heb ik keuze om van regiebehandelaar te veranderen? Dat kan. De regiebehandelaar blijft bij voorkeur dezelfde. Twijfel je echter of hij/zij de juiste hulpverlener is, dan kan je dat natuurlijk aangeven en wordt besproken of dat veranderd kan worden.


Kwaliteitsstatuut Lentis

Wat als specialistische ggz niet nodig is? Is specialistische ggz behandeling niet nodig, dan zorgt de regiebehandelaar dat de patiĂŤnt wordt doorverwezen naar de basis ggz of wordt terug verwezen naar de huisarts.

Wat als de situatie verslechtert? Daar maak je samen met de regiebehandelaar afspraken over bij de intake.


Kwaliteitsstatuut Lentis

3

Diagnostiek: wat is er aan de hand?

Wie stelt de diagnose? Dat is de regiebehandelaar, meestal in overleg met het multidisciplinaire team. De diagnose wordt in heldere taal, duidelijk uitgelegd aan de patiënt. Je krijgt een omschrijving van de je ziektebeeld, de effecten, de behandeling, duur en meer.

Is de regiebehandelaar mijn verdere aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de behandeling? Ja.

Kan ik een andere regiebehandelaar kiezen? Dat kan. De regiebehandelaar blijft bij voorkeur dezelfde. Twijfel je echter of hij/zij de juiste hulpverlener is, dan kan je dat natuurlijk aangeven en wordt besproken of dat veranderd kan worden.

Hoe weet ik of de zorg verlener voldoende deskundig is? Binnen Lentis werken professionals die gediplomeerd zijn. Ook wordt ruimte gegeven om kennis te verdiepen of verbreden door bijscholing. Dat gebeurt onder andere door e-learning. De hulpverlener die je krijgt, is geschoold in je ziektebeeld.

Wat als ik na de diagnose niet gelijk in behandeling kan? Dan is de regiebehandelaar je eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de zorg. Samen bespreek je wat er in de tussentijd aan ondersteuning nodig is.

Wat als ik een second opinion wil? Dat kan. De patiënt heeft altijd de keuze om een andere hulpverlener te consulteren.

De regiebehandelaar ver wijst mij voor verdere behandeling naar een andere hulpverlener. Heb ik daarin een keuze? Ja, dat vindt altijd in overleg met de patiënt plaats.


Kwaliteitsstatuut Lentis

4

Behandeling

Wie stelt mijn behandelplan op? In de meeste gevallen de regiebehandelaar. Hij of zij is in ieder geval altijd nauw betrokken. Is de regiebehandelaar niet een psychiater of klinisch psycholoog, dan wordt je behandelvoorstel besproken in het multidisciplinaire overleg. Dat is een overleg waar altijd een psychiater of klinisch psycholoog deel van uitmaakt.

Welke stem heb ik daarin? De patiĂŤnt moet het behandelplan goedkeuren.

Hoe weet ik dat degene die mijn behandelplan maakt, deskundig is? Binnen Lentis werken professionals die gediplomeerd zijn. Degene die je behandelplan maakt, is geschoold in je ziektebeeld. Behandelaars bij Lentis krijgen de ruimte om hun kennis te verdiepen of te verbreden door bijscholing. Dat gebeurt onder andere door e-learning. Onze regiebehandelaars zijn BIG geregistreerd, hebben relevante werkervaring en nemen deel aan intervisie.

Hoe gaat mijn regiebehandelaar om met het gegeven dat ik meerdere problemen heb? De regiebehandelaar coĂśrdineert de afstemming tussen alle hulpverleners die bij je hulpvraag betrokken zijn. Dat doet hij of zij in samenspraak met jou. Ook is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor integraliteit van de behandeling. Dat betekent dat de zorg goed op elkaar aansluit. De afspraken die hierover gemaakt worden, kun je nalezen in het behandelplan.

Wie is mijn aanspreekpunt tijdens de behandeling? Dat is de regiebehandelaar. Afspraken daarover staan in het behandelplan.

Welke inspraak heb ik hierbij? Samen met de regiebehandelaar maak je afspraken. Die worden altijd opgenomen in je behandelplan, zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan.


Kwaliteitsstatuut Lentis

Wat als de regiebehandelaar niet aanwezig is? Is de regiebehandelaar afwezig, dan moet hij of zij voor vervanging zorgen en daar voor zover mogelijk de patiënt over inlichten. De regiebehandelaar bespreekt met de patiënt hoe te handelen bij een crisis. Zo nodig of wanneer wenselijk, worden afspraken daarover vastgelegd in een signaleringsplan/crisisplan. Dat plan wordt vastgesteld door de regiebehandelaar, patiënt en bij voorkeur een familielid of vriend. Afspraken die gemaakt zijn, komen terug in het cliëntendossier. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat het tot een crisis komt. Komt het echter wel zover, dan kan binnen kantoortijden contact opgenomen worden met het secretariaat van de afdeling. Buiten kantoortijden kan contact opgenomen worden met de crisisdienst.

Wat als meer behandelaars bij mijn zorgtraject betrokken zijn? Zijn er meer zorgverleners betrokken zijn bij je hulpverlening, dan coördineert de regiebehandelaar het zorgproces. Hij of zij is het eerste en centrale aanspreekpunt voor de patiënt, zijn naasten of wettelijk vertegenwoordiger. De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Dat wil zeggen dat hij of zij nagaat of de zorg goed op elkaar aansluit. De regiebehandelaar is gespecialiseerd in de behandeling die je krijgt.

Wanneer kan ik een beroep op mijn aanspreekpunt doen? Heb je tijdens je behandeling vragen of zijn dingen niet duidelijk? Dan kun je je aanspreekpunt benaderen. Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld als je het idee hebt dat er iets in je eigen situatie verandert.

Hoe is geregeld dat alle activiteiten die van belang zijn voor mijn behandeling, op tijd en goed worden uitgevoerd? Dat staat zoveel als mogelijk in het behandelplan. Alle afspraken gelden pas als de patiënt ermee ingestemd heeft.

Wie kan ik aanspreken als de afstemming niet goed is? In de meeste gevallen is dat de regiebehandelaar.

Wat als andere zorg nodig is dan de zorg verlener kan bieden? Periodiek wordt besproken of de hulp die je krijgt, de juiste is. Dat gebeurt altijd in overleg.


Kwaliteitsstatuut Lentis

Hoe is medicatie geregeld? Medicijnen worden voorgeschreven door een psychiater of een arts binnen Lentis of door je huisarts. In sommige gevallen door de verpleegkundig specialist. Heb je twijfels over je medicijnen, dan is dat altijd bespreekbaar.

Wat als ik van mening verander over mijn behandeling of behandelaar? Dat bespreek je met de regiebehandelaar. De kwaliteit van je behandeling is onderdeel van de periodieke behandelevaluatie. Is er onvoldoende toegevoegde waarde van de behandeling of zoek je wat anders, dan kan de behandeling worden bijgesteld, beëindigd of overgedragen aan een andere hulpverlener.

Wie houdt bij of de behandeling het juiste effect heeft? Vaak weet u dat zelf het beste. Periodiek of naar behoefte heb je overleg met de behandelaar over de voortgang en doelmatigheid van je behandeling. Daarin geef je aan hoe het met je gaat. Daarnaast doen we bij Lentis ook periodiek onderzoek naar het effect van onze hulpverlening. Dat gaat onder andere via de ROM en andere kwaliteitsmetingen.

Waar kan ik heen als ik een klacht heb over mijn behandeling of behandelaar? Dat bespreek je eerst met je behandelaar. Kom je hier niet uit of is dat te lastig? Dan kun je contact opnemen met de regiebehandelaar of als het hem of haar betreft, de leidinggevende van de afdeling of het team. Lukt dat ook niet, dan kun je informeren bij een patiëntvertrouwenspersoon. Of je neemt contact op met de Informatieservice Lentis. Leveren een gesprek met de behandelaar, de patiëntvertrouwenspersoon of je reactie de Informatieservice niet op wat je ervan verwacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris over je klacht.


Kwaliteitsstatuut Lentis

5

Afsluiting/nazorg

Word ik betrokken bij het besluit dat de behandeling wordt afgesloten? Altijd. Samen met de regiebehandelaar en zo mogelijk met je naasten bespreek je de resultaten van de behandeling. Is het zo goed of moeten er vervolgstappen worden genomen? Hierover wordt de huisarts of verwijzer geĂŻnformeerd (als jij daar geen bezwaar tegen hebt).

Is ver volgbehandeling nodig? Dan wordt de huisarts of verwijzer daar over ingelicht (alleen als jij dat wilt).

Hoe wordt dat besluit genomen? Het besluit om de behandeling af te ronden, wordt samen met de patiĂŤnt genomen.

Was als de behandeling klaar is, maar er nog wel begeleiding nodig is? Dan bespreken we welke begeleiding mogelijk is. Vervolgens lichten we de huisarts of andere verwijzer daarover in (maar alleen als jij dat wilt). Lentis geeft gericht advies welke vervolgbehandeling in aanmerking komt. Ga je naar een andere zorgverlener, dan volgt een overdracht van zorg. Dat is een brief waarin staat hoe gehandeld moet worden als er sprake is van een terugval of crisis.

Krijg ik dan van iemand anders zorg? Dat is mogelijk. Wordt de zorg niet helemaal overgedragen en blijf je ook nog in behandeling bij Lentis? Dan volgt periodiek een overleg tussen de zorgverleners.

Is diegene dan mijn aanspreekpunt? Soms wel, soms blijft dat de behandelaar van Lentis. Dit wordt met je besproken.

Wat als er kort na afsluiting van de behandeling bij Lentis of overdracht een terug val is? Wanneer er kort na afsluiting van de behandeling sprake is van een crisis of terugval neem je of je naaste bij voorkeur contact op met de huisarts. Is dat niet mogelijk, dan kan contact worden opgenomen met de crisisdienst van Lentis en wordt eventueel contact geregeld.


Overige vragen Op onze website vind je veel aanvullende informatie. We hebben daar ook een overzicht van veelgestelde vragen. ‘Welke rechten heb ik’, ‘Hoe kan ik een klacht of compliment indienen?’ en ‘Vergoedt mijn verzekeraar de zorg die ik nodig heb?’. Als je een andere vraag hebt of meer informatie wilt, kun je altijd terecht bij de Lentis Informatieservice. Je kan je vraag mailen of via een formulier stellen. Bellen kan natuurlijk ook. Uitgave: Communicatie en Marketing (12-2016)

Kwaliteitsstatuut Lentis 2017  

Hierin staat wat wij geregeld hebben om geneeskundige geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Dus hoe Lentis de zorg voor patiënten e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you