Page 1

Aanmelding Voelt u zich aangesproken? Wilt u meewerken aan de ontwikkeling van een goed familiebeleid? Kijk dan op www.lentis.nl/familie Of neem contact op met het secretariaat van de Centrale Familieraad via centralefamilieraad@lentis.nl

Familieraad Lentis p/a E 6 9471 KA Zuidlaren Postbus 128 9470 AC Zuidlaren telefoon (050) 409 72 09 www.lentis.nl/familie www.lentis.nl

Familieraden van Lentis

Uitgave | Communicatie & Marketing

L 0077 L 0151 | 04-2017 | 04-2016

3


Betrokken bij een psychiatrische patiënt

Familieraden

Ernstige psychische problemen zijn niet alleen ontwrichtend en verdrietig voor wie dat overkomt, zij hebben ook hun weerslag op de kring van familieleden, vrienden en andere naastbetrokkenen. Als naastbetrokkene van iemand met een psychiatrisch ziektebeeld vind je in eigen omgeving vaak weinig begrip voor deze draaglast. In de contacten met hulpverleners gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de patiënt. Naastbetrokkenen worden vaak wel als ‘contactpersonen’ gezien, maar dat zij zelf ook zorg en aandacht nodig hebben, komt wel eens in het gedrang. Daarnaast wordt vaak onderschat hoe zij als ervaringsdeskundige ‘partners in de zorg’ kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van die zorg.

In de geestelijke gezondheidszorg is er een wettelijke verplichting tot het instellen van Cliëntenraden voor de belangenbehartiging van patiënten. Voor het behartigen van de belangen van naastbetrokkenen bestaat geen wettelijk kader. Toch kennen de meeste GGz-instellingen in ons land een Familieraad, die ›› het beleid van de instelling kritisch volgt door regelmatig contact met de Raad van Bestuur en andere leidinggevenden ›› knelpunten in de contacten met naastbetrokkenen signaleert ›› advies uitbrengt over hoe de draagkracht van naastbetrokkenen vergroot kan worden door een gericht informatieprogramma en het organiseren van lotgenotencontact.

Zorgroepen Lentis is een grote GGz-instelling met vestigingen in Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Overijsel en Noord-Holland. De organisatie is opgesplitst in een aantal zorggroepen, die in bijna elke vestiging een eigen afdeling hebben: Lentis Volwassenenpsychiatrie Ondersteunt mensen van 18 tot 65 jaar die door hun psychiatrische problemen in het dagelijks leven op verschillende gebieden moeilijkheden ervaren. Jonx Is er voor kinderen, jongeren, ouders, het gezin en de school en biedt autismehulpverlening. Dignis Ondersteunt mensen met problemen die ontstaan bij of als gevolg van het ouder worden of door niet aangeboren hersenletsel.

Forint Is er voor volwassenen die door hun ernstige en complexe psychiatrische problematiek – vaak in combinatie met verslavingsproblemen – gespecialiseerde en intensieve beveiliging, behandeling en begeleiding nodig hebben. De belangen van de naastbetrokkenen moeten ook gewaarborgd zijn. Daartoe heeft de Raad van Bestuur van Lentis in november 2010 een Centrale Familieraad ingesteld. Daarvoor werden de belangen behartigd door een familievereniging. De directies van de zorggroepen is gevraagd om in iedere zorggroep een Familieraad in te stellen. Dat proces is gaande. Taken Leden van een Familie(deel)raad denken mee over de opzet van familiebijeenkomsten, houden in de gaten of die wel door alle afdelingen georganiseerd worden en overleggen met de familieaandachtsfunctionarissen van de afdelingen over de invulling van het familiebeleid. Soms spelen zij een rol als vertrouwenspersoon en brengen zij knelpunten ter sprake in het overleg met de directie. Zij worden in hun werk ondersteund door het secretariaat van de zorggroep en ontvangen een onkostenvergoeding.

Herkenning, voldoening en waardering Het mooie van lid zijn van een Familie(deel)raad is dat je samen met lotgenoten optrekt, problemen herkent, ervaringen deelt, samen groeit in kennis en inzicht, samen sterk staat voor wat veranderd zou moeten worden. Lid zijn van een Familie(deel)raad vermindert je draaglast niet, maar vergroot je daadkracht wel en . . . je helpt mee om de draagkracht van jezelf en je lotgenoten te versterken! Dat wordt gewaardeerd en dat geeft voldoening.

Familieraden Lentis  

Leden van een Familie(deel)raad worden betreokken bij het familiebeleid binnen Lentis