{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en Autisme behandeling en begeleiding

Altijd in de buurt


Welkom bij Jonx Beste ouders en andere lezers, Iedereen wil graag dat zijn of haar kind onbekommerd en gezond opgroeit. Dat is echter niet altijd het geval. Ieder kind is wel eens verdrietig of somber. Maar als angst, somberheid of andere psychische klachten het leven gaan beheersen, dan doet dat pijn. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de omgeving en zeker voor ouders. Ouders zouden die pijn maar wat graag van hun kind overnemen. Dat zien we bij Jonx dagelijks. We kunnen onze kinderen niet voor pijn behoeden, maar we kunnen ze wel helpen – zo goed en zo snel mogelijk. Vaak is het een grote stap om die hulp te zoeken, dikwijls ook een zoektocht. Wij zijn blij dat die zoektocht u bij Jonx heeft gebracht. Jonx is er namelijk speciaal voor kwetsbare kinderen. Onze specialisten hebben oog en oor voor uw kind en voor u. Ieder kind heeft immers zijn eigen verhaal. Wij zijn er om dat verhaal samen met u in goede banen te leiden. We geven u en uw kind handvatten om het heft zelf weer in handen te nemen en het lijden te verlichten. Zodat uw kind zich, naar zijn eigen mogelijkheden, verder kan ontplooien en het leven weer fijner wordt voor u en uw kind. In deze brochure laten we zien hoe wij u kunnen helpen.

De hulp die we bieden wordt voortdurend aangepast. Daarbij luisteren we naar wat u van ons vraagt en naar wat u van onze behandeling vindt. Maar ook wetenschappelijk onderzoek en politieke keuzes hebben invloed op ons aanbod. Wetenschappelijk onderzoek levert nieuwe inzichten op. Politieke keuzes bepalen wat de samenleving in geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen wil investeren. Onveranderd blijft onze betrokkenheid bij kinderen, jongeren en kwetsbaren in de samenleving. Zij verdienen het beste. In ons streven het beste te bieden, kan uw ervaring ons helpen. Wij zijn benieuwd wat u van ons vindt en we gaan het gesprek graag met u aan. Inge van Balkom, Directeur Jonx

Voor uitgebreide informatie over Jonx en onze contact­ gegevens verwijs ik u naar onze website: www. Jonx.nl


‘Kinderen die gepest worden hebben vier keer meer kans op het ontwikkelen van een angststoornis. Jonx vindt het belangrijk om pesten op tijd aan te pakken om erger te voorkomen’


Samen zorgen dat het beter gaat Ieder kind en ieder gezin is anders, daardoor zijn ook de klachten en problemen verschillend. Jonx kijkt daarom steeds goed wat er nodig is: advies, diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag kan er op verschillende locaties zorg geboden worden: in de polikliniek, thuis of op school.

‘De puzzel­stukjes vallen op hun plaats nu mijn vriend hulp krijgt van het ATN’

Naast kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ondersteunt Jonx ook hun ouders, partners, broertjes en/of zusjes en de school. Jonx vindt het belangrijk om de eigen kracht van de cliënten en de draagkracht van het systeem te versterken. Zo kunnen we samen zorgen dat het beter gaat. We doen dat door middel van twee methodes: methodes waar we in de praktijk goede ervaringen mee hebben (practice-based) én methodes waarvan de wetenschap heeft aangetoond dat ze goed werken (evidence-based).

Samenwerking Jonx hecht veel waarde aan samenwerking met andere (zorg)instellingen en ketenpartners. We delen onze kennis en leren van elkaar. Samen kunnen we daardoor veel bereiken. Samenwerken doen we onder andere met: ›› Cedin ›› Centra voor Jeugd & Gezin ›› Consultatie Team Pesten ›› Dr. Leo Kannerhuis ›› Gemeenten ›› GGD (Team Vroegsignalering) ›› Noorderpoort (KAIRO) ›› Reik (LVG-Jeugdpoli) ›› RENN4 (Poli Terug naar School) ›› Rijksuniversiteit Groningen ›› Zorg Adviesteams voor speciaal onderwijs en middelbaar onderwijs ›› Zorg voor Jeugd Groningen Sinds 2009 werkt Jonx samen met de Curaçaose Stichting Opvoedings­ondersteuning aan Kinderen met een Handicap (SOKH). Jonx helpt de SOKH door uitwisseling van kennis en kunde op het gebied van diagnostiek en behandeling.


‘Ik was met mijn vader en moeder bij een aardige mevrouw. Die snapt echt hoe ik denk! En nu snappen mijn ouders het ook. Dat is wel fijn’

Variëteit in ons aanbod

Jonx is gespecialiseerd in zowel het onderzoeken als het behandelen van klachten en problemen die zich bij

Intake Via de huisarts of kinderarts vinden de verwijzingen naar Jonx plaats. Het eerste contact met Jonx is een gesprek met één of meer behandelaren. Samen met de cliënt, ouders of partner en/of andere betrokkenen wordt op een rij gezet welke problemen er zijn, hoe zij hier tegenaan kijken en hoe de problemen zich hebben ontwikkeld.

volwassenen met ASS en kinderen en jongeren voor kunnen doen. Wij kunnen ondersteuning bieden

Jonx biedt ééndagsdiagnostiek. Dit houdt in dat er binnen één dag een intakegesprek plaats vindt met de cliënt en ouders en/of partner, waarbij er aan het eind van de dag uitsluitsel is of er sprake is van een diagnose of niet. Is er sprake van een diagnose, dan wordt er meteen advies gegeven over mogelijke vervolgstappen.

door middel van adviezen, diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Jonx probeert altijd bij te dragen aan doeltreffende

Advisering Bij een reguliere intake wordt na de intake, samen met cliënt (en eventuele ouders en/of partner), bepaald op welke manier tot een duidelijk en verantwoord behandeladvies en behandelplan kan worden gekomen. De cliënt wordt tijdens de onderzoeks- en adviesfase tenminste één keer gezien.

oplossingen van de klachten en problemen.

‘Op school en thuis durf ik nu te zeggen wat ik vind’

Uitgebreide diagnostiek Soms kan het zo zijn, dat niet duidelijk wordt hoe het probleem in elkaar zit. Soms blijven er vragen bestaan die beantwoord moeten worden voordat met een behandelvorm kan worden gestart. In dat geval hoort nader onderzoek tot de mogelijkheden.


‘Ik merk ineens dat mijn kind afspraken gaat maken met andere kinderen’

Behandeling Als er een behandeling nodig is, kan dit plaatsvinden op één van de vestigingen van Jonx of op één van de spreekuurlocaties. Behandelingen kunnen ondersteund worden met behulp van internet. De behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is. Jonx heeft gespecialiseerde poliklinieken voor onder andere dwangstoornissen, schoolverzuim, genderspecifieke stoornissen en Foetaal Alcohol Spectrum stoornissen.

Begeleiding Jonx biedt een aantal soorten begeleiding, waaronder thuisbegeleiding dat zich richt op alle problemen die moeilijk op te lossen zijn vanwege de psychische problemen van het kind of de volwassene met ASS. Gedurende een aantal maanden komt een begeleider langs om deze problemen samen aan te pakken. De begeleiding richt zich niet alleen op betrokkene zelf, maar ook op zijn/haar omgeving. Daarnaast biedt Jonx begeleiding bestaande uit psycho-educatie: het geven van informatie aan cliënten of aan ouders/partners en/of andere betrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de psychische beperking. 

Voorlichtingen en trainingen Het vroegtijdig signaleren en voorkomen van klachten is even belangrijk als het behandelen ervan. Jonx beschikt over een eigen kenniscentrum: JonxPro. De specialistische kennis die aanwezig is binnen Jonx wordt gedeeld door het organiseren van cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor (zorg) professionals, leerkrachten en anderen die te maken hebben of krijgen met kinderen, jongeren of volwassenen met psychische klachten. Er is een standaard aanbod beschikbaar, maar wij verzorgen graag een training of voorlichting op maat. Dit kan op elke gewenste locatie. Kijk op www.jonx.nl voor meer informatie en de contactgegevens.


‘Er is steeds meer bekend over transgenderontwikkeling’

Specialistische teams van Jonx Autisme Team Noord-Nederland

E xpertiseteam trauma

Het ATN is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met een ASS, al dan niet in combinatie met andere beperkingen. Bij veel cliënten ontstaat tijdens de adolescentie en volwassen­ heid de wens tot zelfstandig wonen. Het ATN ondersteunt deze cliënten in hun zoektocht naar passende woonruimte. Via de website www.curantwonen.nl krijgen cliënten met ASS inzicht in het aanbod op (begeleid) wonen in NoordNederland.

Het Expertiseteam trauma is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van diverse psychische klachten die bij kinderen en jongeren zijn ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen. De duur van de behandeling hangt af van de aard en ernst van het trauma. Vaak kan het trauma in een paar keer behandeld worden, complexer trauma vergt meer behandeltijd. Soms moet eerst gewerkt worden aan meer stabiliteit in de leefsituatie voordat met de daadwerkelijke traumaverwerking begonnen kan worden.

Het ATN is al vanaf 2008 in het bezit van het TOPGGzkeurmerk van de Stichting Topklinische GGz.

FASD Polikliniek

CIP-Jeugd Bij het CIP-Jeugd kunnen kinderen en jongeren terecht voor zowel reguliere als aanvullende behandelingen. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat er een interactie bestaat tussen lichaam en geest. De behandelingen zijn gericht op gezondheid en welzijn en op het leren gebruiken van ‘eigen kracht’.

‘Het is van belang voor onze cliënten om ze te ondersteunen en motiveren. Het is fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan hun successen’

Bij de FASD Polikliniek van Jonx krijgen kinderen, jongeren, volwassenen en hun ouders binnen één dag antwoord op de vraag of er wel of geen sprake is van Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) of Foetaal Alcohol Spectrum Disorder (FASD). Sinds de start van de FASD Polikliniek in 2010 heeft het team veel expertise opgebouwd. Cliënten van de FASD Polikliniek komen uit heel Nederland. De FASD Polikliniek werkt samen met een polikliniek in Barcelona, de AFIN Grupo de investigacion. Deze polikliniek is een onderdeel van de Universitat Autònoma de Barcelona en richt zich specifiek op geadopteerde kinderen met het vermoeden van FASD in Spanje. De samenwerking vertaalt zich in het delen van kennis en het doen van wetenschappelijk onderzoek.


Gender Poli

Poli Terug naar School

De Gender Poli helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar uit Noord-Nederland die als jongen of meisje geboren zijn en zich daar niet prettig bij voelen. De Gender Poli biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren met een geslachtsidentiteitsstoornis en begeleiding aan hun ouders. De polikliniek werkt nauw samen met de Genderafdeling van het UMCG in Groningen en het VUmc in Amsterdam.

Deze polikliniek biedt in samenwerking met ambulante begeleiders van RENN4 vlot hulp, gedurende zes weken, bij ernstig schoolverzuim of schoolweigering. Het doel is door het bundelen van expertise en deskundigheid, de jongere zo snel mogelijk weer onderwijs te laten volgen door nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Infantteam

Poli voor Dwangstoornissen

Jonge kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen bij het Infantteam terecht voor diagnostiek en behandeling wanneer er sprake is of een vermoeden bestaat van ASS. Het Infantteam werkt vanuit Groningen, Leeuwarden en Drachten.

De Poli voor Dwangstoornissen biedt zorg aan kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een dwangstoornis, maar ook aan volwassenen met ASS in combinatie met een dwangstoornis. Cliënten kunnen bij de poli direct starten met de behandeling. Zeker bij jonge kinderen kan, soms met een beperkt aantal contacten, al gauw resultaat worden bereikt. Het is bij dwangstoornissen van belang om zo snel mogelijk te gaan behandelen. Hoe langer het ongewenste gedrag bestaat, hoe meer de lijdensdruk kan toenemen en hoe moeilijker het is om af te leren.

LVG-Jeugdpoli Timp Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking die óók psychiatrische problemen hebben, vallen in de reguliere zorg vaak buiten de boot. In samenwerking met Reik voorkomt Jonx dat deze kinderen tussen wal en schip vallen. Afhankelijk van de hulpvraag zal Jonx haar psychiatrische expertise inzetten bij diagnostiek, vervolgonderzoek en eventuele medicatie.

‘Nu ik weet wat er aan de hand is, begrijp ik mijn kind veel beter’


Feiten en cijfers

Wetenschappelijk onderzoek

Kerncijfers Jonx Peildatum december 2013

Jonx wil haar cliënten de beste zorg bieden. Daarom doen we wetenschappelijk onderzoek. Het laat ons het effect zien van wat we doen. Ook kunnen we door middel van onderzoek kijken of nieuwe manieren van behandeling en diagnostiek nóg effectiever zijn. Daarmee vergroten we onze kennis over psychiatrische aandoeningen. Door een koppeling te maken tussen het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en resultaten uit de praktijk kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren.

Jonx Ambulant

Binnen de verschillende ambulante teams van Jonx wordt, in samenwerking met andere instellingen binnen en buiten Nederland, bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek. Het ATN doet dat zowel in samenwerking met andere instellingen alsook via eigen wetenschappelijk onderzoek.

Jonx Autisme

1.443 2.845 1.538

567 1.403 779

Altijd in de buurt Jonx heeft verschillende vestigingen verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe. De vestigingen zijn iedere werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten deze uren. De meeste gezinnen hebben het overdag vaak al druk genoeg, daarom zijn alle vestigingen van Jonx elke week ten minste één avond open. Naast de ‘gewone’ vestigingen, is Jonx ook te vinden bij de verschillende CJG’s, scholen en op andere handige locaties. Hierdoor zijn we altijd dichtbij!

Aantal cliënten in behandeling Nieuw ingeschreven Uitgeschreven

Aantal cliënten in behandeling Nieuw ingeschreven Uitgeschreven

Interessante links ›› ›› ›› ›› ›› ›› ›› ›› ››

www.cedin.nl http://www.consultatieteampesten.nl/ http://groningen.zorgvoorjeugd.nu/ http://grupsderecerca.uab.cat/afin/ http://www.leokannerhuis.nl/autisme/vroegsignalering www.lentis.nl www.reik.nl www.renn4.nl http://www.sokh.info/


‘Voor ieder kind is het belangrijk om een goed gevoel over zichzelf te ontwikkelen’

Adressen Jonx

Spreekuurlocaties

ATN Drachten Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten 0512 – 334 950

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl 0596 – 649 103

ATN Hoogeveen Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen 0528 – 229 930

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand-Sappemeer 0598 – 427 120

ATN Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen 050 – 522 32 99

Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen 050 – 522 32 90

ATN Leeuwarden Jacob Catsplein 8913 CS Leeuwarden 058 – 294 87 20

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal 0599 – 692 269

Begeleid Wonen Munsterheerd Munsterheerd 30-45 9736 GG Groningen 050 – 520 17 90

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten 0597 – 456 300

Begeleid Wonen Talma Merwedestraat 54 kamer 2.13 9725 KE Groningen 050 – 520 7080

Wonen en Werken voor volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis Schipborgerweg 2 9471 PN Zuidlaren 050 – 409 78 20

Jonx heeft spreekuurlocaties in de volgende plaatsen: ›› Appingedam ›› Delfzijl ›› Groningen ›› Oude Pekela ›› Ter Apel ›› Stadskanaal ›› Uithuizen ›› Veendam ›› Winschoten ›› Winsum Jonx breidt deze locaties telkens uit. Kijk op www.jonx.nl voor de actuele contactgegevens van deze locaties. Colofon Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl Uitgave Jonx, Postbus 128, 9470 AC Zuidlaren Vormgeving Dorèl Extra Bold, Groningen Fotografie Maartje Roos, Hardegarijp Druk Marne Drukkers, Leens © December 2014 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

Profile for Lentis

Altijd in de buurt, Jonx algemeen  

Algemene informatie over Jonx

Altijd in de buurt, Jonx algemeen  

Algemene informatie over Jonx

Profile for lentisggz