__MAIN_TEXT__

Page 1

Infantteam Autisme Team Noord-Nederland


‘Mijn zoontje maakt geen oogcontact of heeft een lege blik, hij houdt er niet van om geknuffeld te worden en zoekt geen troost.’ ‘Mijn kind lijkt meer interesse te hebben in materialen dan in mensen. Ze kan zich niet goed vermaken en speelt steeds met hetzelfde.’

Dit zijn een paar uitspraken van ouders met jonge kinderen die naar het Infantteam komen voor nadere diagnostiek en/of behandeling.


Het Infantteam Het Infantteam van het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen met (het vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS). Het Infantteam werkt vanuit de vestigingen in Groningen en Drachten.

Wat doet het Infantteam? Het Infantteam biedt diagnostiek, behandeling, consultatie en voorlichting. Ook is het mogelijk om het Infantteam te consulteren en wordt voorlichting gegeven over ASS bij jonge kinderen. Een aantal kenmerken van jonge kinderen met ASS zijn: ›› beperkingen in het sociale contact, zoals bijvoorbeeld het niet of nauwelijks maken van oogcontact; ›› beperkingen op het vlak van communicatie, zoals een vertraagde en/of verstoorde taal/spraakontwikkeling; ›› beperkingen op het vlak van spel en interesses, zoals eenzijdig spel of niet tot spel kunnen komen.

3


Diagnostiek Omdat het belangrijk is om ASS vroeg te ontdekken kunnen kinderen snel terecht bij het Infantteam. Binnen vier weken na aanmelding worden het kind en de ouder(s)/ verzorger(s) uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hierin wordt kennisgemaakt met de onderzoekers/behandelaar, besproken waar ouders tegen aanlopen, de hulpvraag van ouders geformuleerd en vervolgafspraken gemaakt. Indien er een hulpvraag voor diagnostiek ligt worden er afspraken gemaakt voor verder onderzoek. Onderzoek kan bestaan uit: ›› een niveaubepaling; ›› Peuter ADOS; ›› thuisobservatie; ›› observaties op de peuterspeelzaal/crèche/KDC/MKD of MOD. Daarnaast kan verder onderzoek gedaan worden op het gebied van contact, spel en taal. Na afronding van de diagnostiek vindt er een adviesgesprek plaats. De bevindingen worden met ouders besproken en indien mogelijk wordt er een diagnose gesteld. Gezien de jonge leeftijd is dit echter niet altijd mogelijk.

4

Indien het kind en de omgeving andere vormen van hulp nodig hebben, kan het ATN verwijzen naar zorg- en behandelinstellingen in de regio.


Behandeling Naast een eventuele diagnose wordt ook een advies gegeven voor verdere behandeling. Indien het kind en de omgeving andere vormen van hulp nodig hebben, kan het ATN verwijzen naar zorg- en behandelinstellingen in de regio. De behandeling van het jonge kind binnen het Infantteam gaat uit van het Eclectisch Noord-Nederlands model voor vroegstimulering (ENN). In de praktijk komen er steeds meer specifieke behandelingen gericht op jonge kinderen met ASS. Het ENN model gaat uit van een brede benadering waarin vooral oog is voor de vraag van het kind en de ouders. Belangrijk daarbij is dat de behandeling aansluit bij het kind en zoveel mogelijk plaatsvindt in zijn of haar omgeving. Hierbij maakt het Infantteam gebruik van datgene dat effectief is gebleken in de verschillende behandelmethoden en past dit op het kind toe. Het Infantteam biedt dan ook, in tegenstelling tot specifieke stimuleringsprogramma’s, juist een breed aanbod voor het kind en omgeving. Met als doel de normale ontwikkeling te stimuleren en de specifieke moeilijkheden van het kind te verminderen. Het brede aanbod van het Infantteam bestaat uit: ›› stimulering van communicatie en contact gebaseerd op een aantal effectief bewezen trainings- en begeleidingsmethoden; ›› psycho-educatie, zowel individueel als in groepsverband; ›› ouderbegeleiding; ›› thuisbehandeling en begeleiding; ›› speltraining; ›› farmacotherapie. Voor meer informatie over het ENN model voor vroegstimulering verwijzen wij u naar de desbetreffende folder of kunt u contact opnemen met het Infantteam.

5


Aanmelden Aanmeldingen kunnen worden gedaan door: ›› huisartsen; ›› MEE/IVH; ›› consultatiebureaus; ›› medisch specialisten; ›› Medisch Kinderdagverblijven (MKD); ›› kinderdagcentra (KDC); ›› Gemeente, CJG en wijkteam. Diagnostiek en behandeling start nadat een jong kind, in de leeftijd o tot en met 4 jaar, met vermoedens van ASS bij ons is aangemeld. Rechtstreeks aanmelden door ouders is helaas niet mogelijk. Ouders kunnen contact opnemen met hun huisarts voor een verwijzing.

Het Infantteam werkt vanuit de vestigingen in Groningen en Drachten.

6


Consultatie Het is mogelijk het Infantteam te consulteren. Verzoeken tot consultatie kunnen worden aangevraagd door professionals uit de gezondheidszorg.

Voorlichting Het Infantteam biedt de mogelijkheid om op locatie of voor bepaalde doelgroepen voorlichting te geven over ASS bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Informatie en ver wijzen? Voor meer informatie over het Infantteam of vragen over verwijzingen kunt u contact opnemen met ĂŠĂŠn van de vestigingen van het Autisme Team Noord-Nederland.


Ervaringsverhalen, handige website en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens

Meer informatie?

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.

J 0066 | 11-2016

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Infantteam - ATN  

Het Infantteam van het ATN is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen met (het vermoeden van) een Autisme Spec...

Infantteam - ATN  

Het Infantteam van het ATN is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van zeer jonge kinderen met (het vermoeden van) een Autisme Spec...

Profile for lentisggz