{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

‫همیشه در نزدیکی شما استیم‬

‫مراقبت صحت روانی‪ ،‬تداوی اوتیسم (وهم گرائی) جوانان و رهنمای مربوطه‬

‫‪1‬‬


‫به ‪ Jonx‬خوش آمدید‬ ‫اطفال و نوجوانانی که در مرحله رشد‪ ،‬زنده گی یا طور خاص در مکتب با‬ ‫مشکالت روبرو استند برای دریافت مراقبت مربوطه با کیفیت مقبول‪ ،‬قابل‬ ‫اطمینان به ‪ Jonx‬رجوع کرده می توانند‪ 055 .‬کارمند که از ُنه مرکز و مراکز‬ ‫مشاوره ای مختلف از جمله در مکاتب و مراکز ویژه جوانان و فامیل ها‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬ساالنه به بیش از ‪ 4،555‬مشتری و فامیل های آنها در هلند‬ ‫شمالی متعهد می باشند‪ .‬آنها با همکاری با سایر آژانس های دخیل در مراقبت‬ ‫اطفال و نوجوانان این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪ ،Jonx‬بحیث بخشی از ‪ ،Lentis‬به اطفال و نوجوانان تا ‪ 81‬سال مصاب به تمام‬ ‫انواع مشکالت روانی تشخیص و تداوی سرپای ارائه می دهد‪ .‬در صورت‬ ‫ضرورت‪ Jonx ،‬همچنین رهنمایی و پشتیبانی به والدین‪ ،‬خواهر و برادر و‬ ‫مکاتب این اطفال ارائه می دهند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تیم تداوی اوتیسم مناطق شمالی هالند ‪ Jonx‬بیش از ‪ 45‬سال در‬ ‫عرصه تشخیص و تداوی اطفال (و نیز بالغان) مصاب به اختالالت طیف‬ ‫اوتیسم مرجع بوده است‪ .‬تیم اوتیسم ‪ Jonx‬از سال ‪ 8551‬بخاطر این تخصص‬ ‫خاص تصدیقنامه ‪ TOPGGz‬را اخذ کرده است‪.‬‬ ‫این بروشور تاحدی سازمان ما را به شما معرفی میکند‪.‬‬ ‫‪Inge van Balkom‬‬ ‫مدیر ‪Jonx‬‬

‫‪2‬‬


‫با تضمین بهتر شدن شرایط با هم‬ ‫هر طفل و هر فامیلی متفاوت است‪ ،‬به این معنی که شکایات و مشکالت آنها نیز متفاوت است‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫‪ Jonx‬طور مستمر باالی ضروریات تمرکز دارد‪ :‬مشاوره‪ ،‬تشخیص‪ ،‬تداوی و‪/‬یا رهنمایی‪ .‬خدمات مراقبتی به اساس‬ ‫ضروریات مراجعه کننده در مراکز مختلف ارائه شده می تواند‪ :‬در کلینیک سرپای‪ ،‬خانه یا مکتب‪.‬‬ ‫‪ Jonx‬عالوه بر اطفال و نوجوانان مصاب به مشکالت روانی و بالغان مصاب به اختالالت طیف اوتیسم (‪،)ADS‬از‬ ‫والدین‪ ،‬همسر‪ ،‬خواهر و برادر و مکتب آنها نیز پشتیبانی می کند‪ Jonx .‬معتقد است ارتقا توان مراجعه کننده و‬ ‫ظرفیت سیستم حائز اهمیت بسیار است‪ .‬این روش ما برای پیشرفت و بهبود به عنوان بخشی از کوشش های مشترک‬ ‫است‪ .‬با استعمال دو متد این کار را انجام می دهیم‪ :‬متدهایی که در عمل تجربه خوبی از آنها داشتیم (متدهای عملی) و‬ ‫متدهایی که طور علمی مقبول بودند (متدهای علمی)‪.‬‬

‫همکاری‬ ‫‪ Jonx‬برای همکاری با سائر انستیتوت ها (مراقبت صحی) و زنجیره شرکای خود اهمیت ویژه ای قائل است‪ .‬ما‬ ‫دانش خویش را با هم شریک می کنیم و از یکدیگر می آموزیم‪ .‬این امر به ما کمک میکند با همکاری هم موفقیت های‬ ‫بسیاری کسب کنیم‪ .‬عالوه بر سائرین‪ ،‬ما با فقرات ذیل همکاری میکنیم‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪Cedin‬‬ ‫مراکز ویژه جوانان و فامیل ها‬ ‫تیم مشاوره ‪Bullying‬‬ ‫داکتر ‪Leo Kannerhuis‬‬ ‫شهرداری ها‬ ‫‪( GGD‬تیم تشخیص سریع)‬ ‫)‪Noorderpoort (KAIRO‬‬ ‫‪ Reik (LVG‬کلینیک سرپای جوانان)‬ ‫‪( RENN4‬کلینیک سرپای آمادگی برگشت به مکتب)‬ ‫پوهنتون گرونینگن (‪)Groningen‬‬ ‫تیم های مشوره ای مراقبتی ویژه تحصیالت خاص و تحصیالت ثانوی‬ ‫مراقبت ویژه جوانان گرونینگن‬

‫‪ Jonx‬از سال ‪ 8552‬با بنیاد حمایت از والدین برای اطفال معلول (‪)SOKH‬‬ ‫کراسائو (‪ )Curaçao‬همکاری میکند‪ Jonx .‬با تبادلۀ دانش و تخصص در زمینه‬ ‫تشخیص و تداوی به (‪ )SOKH‬کمک میکند‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫تنوع خدمات ما‬ ‫‪ Jonx‬در هر دو عرصه ریسرچ و تداوی امراض و مشکالتی که برای بالغان مصاب به ‪ ADS‬و اطفال و نوجوانان‬ ‫رخ می دهند تخصص دارد‪ .‬ما از طریق مشاوره‪ ،‬تشخیص‪ ،‬تداوی و‪/‬یا مشوره پشتیبانی ارائه کرده میتوانیم‪Jonx .‬‬ ‫همواره تالش میکند راه حل های موثری برای امراض و مشکالت پیدا کند‪.‬‬ ‫مرور کلی مهم ترین فعالیت های ما‪.‬‬ ‫پذیرش‬ ‫مراجعه کننده گان به ‪ Jonx‬با معرفی از داکتر عمومی یا داکتر اطفال‪ .‬در اولین تماس با ‪ ،Jonx‬مالقاتی با یک یا‬ ‫شمار بیشتری داکتر عمومی خواهید داشت‪ .‬همراه با مراجعه کننده‪ ،‬والدین یا همسر و‪/‬یا سائر افراد شرکت کننده‪ ،‬ما به‬ ‫بحث درمورد مشکالت موجود‪ ،‬شیوه نگرش آنها به این مشکالت و شیوه رشد این مشکالت میپردازیم‪.‬‬ ‫‪ Jonx‬خدمات تشخیص را در روز مراجعه ارائه میدهد‪ .‬این امر به این معنی استکه در یک روز مصاحبه با مراجعه‬ ‫کننده و والدین و ‪/‬یا همسر انجام میشود‪ ،‬که از طریق آن در پایان روز مشخص میشود پاسخی برای تشخیص وجود دارد‬ ‫یا خیر‪ .‬در صورت تشخیص‪ ،‬در مورد مراحل بعدی‪ ،‬فوراً مشاوره داده میشود‪.‬‬ ‫مشاوره‬ ‫پس از پذیرش‪ ،‬مشاوره تداوی صریح و قابل اعتماد و پالن تداوی به مراجعه کننده ( و والدین و‪/‬یا همسر) ارائه‬ ‫میشود‪ .‬حداقل یک بار در طول ریسرچ و مرحله مشاوره با مراجعه کننده مالقات میشود‪.‬‬ ‫تشخیص جامع‬ ‫بعضی اوقات ممکن است تشخیص ساختار مشکل واضح نباشد‪ .‬بعضی اوقات سواالتی که باید قبل از شروع تداوی‬ ‫پاسخ داده شوند بدون پاسخ میمانند‪ .‬در این صورت‪ ،‬ریسرچ بیشتر یکی از گزینه های پیش رو است‪.‬‬ ‫تداوی‬ ‫در صورت ضرورت‪ ،‬تداوی در یکی از مراکز ‪ Jonx‬یا یکی از مراکز مشاوره صورت گرفته می تواند‪ .‬تداوی با‬ ‫کمک انترنیت پشتیبانی شده میتواند‪ .‬کوشش می شود تداوی کوتاه مدت باشد‪ ،‬مگر در صورت لزوم طوالنی میشود‪.‬‬ ‫‪ Jonx‬کلینیک های سرپای تخصصی برای شرایط بشمول اختالالت وسواس فکری‪ ،‬مکتب گریزی‪ ،‬اختالالت جنسیت‬ ‫و اختالالت طیف الکل کشنده دارد‪.‬‬ ‫رهنمایی‬ ‫‪ Jonx‬اقسام مشاوره رهنمایی بشمول مشاوره خانگی ارائه میدهد که باالی همه مشکالت الینحل ناشی از مشکالت روان‬ ‫شناختی طفل یا بالغان مصاب به ‪ ،ASD‬تمرکز دارد‪ .‬در طول چند ماه‪ ،‬یک مشاور برای مقابله با این مشکالت به شما‬ ‫مراجعه میکند‪ .‬رهنمایی نه فقط باالی فرد بلکه باالی محیط او نیز تمرکز دارد‪ .‬عالوه بر این‪ Jonx ،‬رهنمایی بشمول تحصیالت‬ ‫روان شناختی ارائه می دهد‪ :‬آگاهی و معلومات دهی درباره متد برخورد با محدودیت روانی‪،‬به مراجعه کنندگان یا والدین‪/‬همسران آنها و‪/‬یا سائر‬ ‫اشخاصی که مشارکت دارند‪.‬‬

‫جلسات آگاهی دهی و آموزشی‬ ‫تشخیص زودهنگام و پیشگیری از مرض به اندازه تداوی آن حائز اهمیت است‪ Jonx .‬دارای مرکز دانش خود است‪:‬‬ ‫‪ .JonxPro‬دانش تخصصی که در اختیار ‪ Jonx‬است با سازماندهی کورس ها‪ ،‬آموزش و جلسات آگاهی دهید ویژه‬ ‫متخصصان (مراقب صحی)‪ ،‬و سائر اشخاصی به اشتراک گذاشته میشود که در تداوی مشکالت روانی اطفال‪،‬‬ ‫نوجوانان یا بالغان مشارکت دارند‪ .‬یک محدوده استندارد موجود است مگر ما با خوشحالی آموزش ویژه ارائه داده یا‬ ‫جلسات آگاهی دهی را براه اندازی میکنیم‪ .‬این فقره را در هر مکانی برگزار کرده میتوانیم‪.‬‬ ‫برای کسب معلومات بیشتر و جزئیات تماس از وبسایت ‪ www.jonx.nl‬دیدن کنید‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫تیم های تخصصی ‪Jonx‬‬ ‫شماری تیم تخصصی فعال در ‪ Jonx‬بشمول فقرات زیر وجود دارند‪:‬‬

‫کلینیک سرپای ‪FASD‬‬ ‫در کلینیک سرپای ‪ ،FASD‬اطفال‪ ،‬نوجوانان‪ ،‬بالغان و والدین آنها طی یک روز پاسخ به پرسش خود در مورد وجود‬ ‫یا عدم وجود سندروم الکل کشنده (‪ )FAS‬یا اختالل طیف الکل کشنده (‪ )FASD‬دریافت میکنند‪.‬‬ ‫این تیم تخصص و تجربه فوق العاده یی را از زمان افتتحا کلینیک سرپای ‪ FASD‬در سال ‪ 8585‬کسب کرده است‪.‬‬ ‫کلینیک سرپای ‪ FASD‬از سراسر هلند مراجعه کننده دارد‪.‬‬ ‫کلینیک سرپای ‪ FASD‬با یک کلینیک سرپای در بارسلونا به نام ‪( AFIN Grupo de investigacion‬گروپ تحقیقاتی‬ ‫‪ )AFIN‬همکاری میکند‪ .‬این کلینیک سرپای بخشی از پوهنتون خودمختار بارسلونا ( ‪Universitat Autònoma de‬‬ ‫‪ )Barcelona‬است و طور ویژه باالی فرزندخواندگان مشکوک به مصاب به ‪ FASD‬در اسپانیا تمرکز دارد‪ .‬این‬ ‫همکاری به منزله شریک سازی دانش و انجام ریسرچ های علمی است‪.‬‬

‫‪CIP Youth‬‬ ‫اطفال و جوانان برای تداوی متداول و نیز مزید خویش به مرکز ‪ CIP Youth‬مراجعه کرده میتوانند‪ .‬ما با این بینش کار‬ ‫میکنیم تعاملی بین بدن و ذهن وجود دارد‪ .‬تداوی ها بر صحت و تندرستی و یادگیری متد استفاده از «نیروی خود»‬ ‫شخص تمرکز دارند‪.‬‬ ‫کلینیک سرپای آمادگی بازگشت به مکتب‬ ‫این کلینیک سرپای‪ ،‬در همکاری با مشاوران سرپای ‪ ،RENN4‬کمک فوری را برای دوره شش هفته ای جهت درمان‬ ‫مکتب گریزی یا امتناع از رفتن به مدرسه ارائه میکند‪ .‬هدف آن همسو کردن تخصص‪ ،‬تجربه و مهارت است تا‬ ‫نوجوان تحصیل و تعلیم خود را هر چه سریعتر از سر گیرد‪.‬‬ ‫تیم اوتیسم هلند شمالی‬ ‫این تیم در تشخیص و تداوی اطفال‪ ،‬نوجوانان و بالغان مصاب به ‪ ،ASD‬همراه با سائر محدودیت ها یا بدون آنها‪،‬‬ ‫تخصص دارد‪ .‬بسیاری از مراجعه کنندگان‪ ،‬آرزوی زنده گی مستقالنه را طی نوجوانی یا بلوغ در سر می پرورانند‪ .‬این‬ ‫تیم به این مراجعه کنندگان در جستجو برای فضای زنده گی مقبول و مناسب کمک میکند‪ .‬در وبسایت‬ ‫‪ wwww.curantwonen.nl‬مراجعه کنندگان مصاب به ‪ ASD‬در مورد طیف وسیعی از سبک زنده گی (آسایشگاهی)‬ ‫در هلند شمالی معلومات کسب کرده میتوانند‪.‬‬

‫این تیم در سال ‪ 8551‬از سوی ‪ ،Stichting Topklinische GGz‬تصدیقنامه ‪ TOPGGz‬را دریافت کرد‪.‬‬

‫تیم متخصص ضربه روحی‬ ‫تیم متخصص ضربه روحی در تشخیص و تداوی مشکالت روانشناختی مختلفی تخصص دارد که در اطفال و نوجوانان‪،‬‬ ‫پس از رویدادهای پر از پریشانی زنده گیشان‪ ،‬پدیدار میشود‪ .‬مدت تداوی به ماهیت و شدت ضربه روحی وابسته است‪.‬‬ ‫ضربه روحی را اغلب میتوان در چند جلسه تداوی کرد‪ ،‬در حالیکه ضربات روحی پیچیده به زمان تداوی بیشتری‬

‫‪5‬‬


‫ضرورت دارند‪ .‬گاهی اوقات باید برای ایجاد ثبات بیشتر در شرایط زنده گی‪ ،‬قبل از آغاز ریکاوری واقعی ضربه‬ ‫روحی‪ ،‬فعالیت کرد‪.‬‬

‫محل کلینیک سرپای جوانان ‪LVG‬‬

‫اطفال و نوجوانان با ناتوانی های خفیف یادگیری که به مشکالت روانپزشکی نیز مصاب استند‪ ،‬اغلب هنگامیکه‬ ‫موضوع مراقبت صحی آنها بحیث افراد معمول مطرح میشود‪ ،‬فراموش میشوند‪ Jonx .‬در همکاری با ‪ Reik‬یقین‬ ‫حاصل میکند که اطفال نادیده انگاشته نشوند‪ Jonx .‬بسته به ضروریات شخص مراجعه کننده‪ ،‬از تخصص روانپزشکی‬ ‫خویش برای تشخیص‪ ،‬ریسرچ بعدی و هرگونه دوا و تداوی استفاده میکند‪.‬‬

‫کلینیک سرپای اختالل وسواس فکری (‪)OCD‬‬ ‫کلینیک سرپای ‪ OCD‬خدمات مراقبتی صحی را به اطفال و نوجوانان (مشکوک به) مصاب به اختالل وسواس فکری و‬ ‫نیز بالغان دارای ‪ ASD‬همراه با اختالل وسواس فکری ارائه میکند‪.‬‬ ‫مراجعه کنندگان فوری تداوی را در کلینیک سرپای آغاز کرده میتوانند‪ .‬طور ویژه برای اطفال‪ ،‬گاهی اوقات با تعداد‬ ‫ویزیت محدود‪ ،‬نتایج فوری حاصل میشود‪ .‬بسیار مهم است که هر چه سریعتر تداوی اختالل وسواس فکری آغاز شود‪.‬‬ ‫هر چه رفتار نامقبول زمان درازتری وجود داشته باشد‪ ،‬فشار آسیب و رنج آن بلندتر رفته میتواند و ترک آن سخت تر‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫کلینیک سرپای جنسیتی (‪)Gender Outpatient Clinic‬‬ ‫کلینیک سرپای جنسیتی به اطفال و نوجوانان تا سن ‪ 81‬سالگی از هلند شمالی کمک میکند که بحیث پسر یا دختر متولد‬ ‫شده اند و از جنسیت خود راضی نیستند‪ .‬کلینیک سرپای جنسیتی سرویس تشخیص و تداوی را به اطفال و نوجوانان‬ ‫مصاب به اختالل هویت جنسیتی و به والدین آنها رهنمایی ارائه میدهد‪ .‬این کلینیک سرپای طور نزدیک با دپارتمان‬ ‫های جنسیتی ‪ UMCG‬در شهر گرونینگن‪ ،‬و ‪ VUmc‬در آمستردام همکاری میکند‪.‬‬ ‫تیم نوزادان (‪)Infant Team‬‬ ‫اطفال بین سنین ‪ 5‬و ‪ 4‬سال برای تشخیص و تداوی (مشکوک به) ‪ ASD‬به تیم نوزادان مراجعه کرده میتوانند‪ .‬تیم‬ ‫نوزادان در گرونینگن‪ ،‬لیوواردن و دراچتن فعالیت دارد‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫تحقیق و ریسرچ علمی‬ ‫‪ Jonx‬میخواهد بهترین مراقبت ها را به مراجعه کنندگان خود ارائه دهد‪ .‬به همین خاطر است که ما ریسرچ علمی را‬ ‫براه اندازی میکنیم‪ .‬این امر به ما امکان میدهد اثرات آنچه انجام میدهیم را ببینیم‪ .‬همچنین از ریسرچ برای این امر‬ ‫استفاده کرده میتوانیم که دریابیم آیا متدهای جدید تداوی و تشخیص کارآمدتر استند یا نخیر‪ .‬این کار دانش ما را درباره‬ ‫اختالالت روانی ارتقا میدهد‪.‬‬ ‫ما کیفیت مراقبت خود را با تمایز بین نتایج ریسرچ علمی و نتایج عملی ارتقا داده میتوانیم‪.‬‬ ‫کمک و همکاری در ریسرچ علمی در تیم های مختلف سرپای ‪ ،Jonx‬در همکاری با دیگر انستیتوت ها در داخل و خارج هلند‬ ‫انجام میشود‪ .‬تیم اوتیسم این کار را با سائر انستیتوت ها و نیز از طریق ریسرچ علمی خود انجام میدهد‪.‬‬

‫همیشه در نزدیکی شما استیم‬ ‫‪ Jonx‬دارای مراکز مختلف در گرونینگن (‪ ،)Groningen‬فریزلند (‪ ) Friesland‬و درنث (‪ )Drenthe‬است‪ .‬این‬ ‫مکان ها در روزهای هفته بین ساعت ‪ 13:5‬و ‪ 80355‬باز استند‪ .‬همچنین یک قرار مالقات را خارج از این ساعات‬ ‫تعین کرده میتوانید‪ .‬غالب فامیل ها در طول روز به اندازه کافی مصروف استند و به همین خاطر است که تمام مراکز‬ ‫‪ Jonx‬حداقل یک عصر در هر هفته باز استند‪.‬‬ ‫عالوه بر مکان های «معمول»‪ ،‬میتوان ‪ Jonx‬را در مراکز مختلف جوانان و فامیل‪ ،‬مکاتب و دیگر مکان های در‬ ‫دسترس‪ ،‬پیدا کرد‪ .‬بنابراین همیشه در نزدیکی شما استیم!‬

‫‪7‬‬


Jonx ‫ارقام کلیدی‬ 8140 :‫ تعداد مراجعه کنندگان تحت درمان‬ 830:1 :‫ تعداد نام نویسی جدید‬ 8344: :‫ تعداد لغو نام نویسی شده‬

‫ سرپای‬Jonx 8345: :‫ تعداد مراجعه کنندگان تحت درمان‬ 002 :‫ تعداد نام نویسی جدید‬ 060 :‫ تعداد لغو نام نویسی شده‬

‫ اوتیسم‬Jonx 858: ‫ دسمبر‬:‫تاریخ ارجاع‬ ‫لینک های مفید‬ www.cedin.nl

/http://www.consultatieteampesten.nl /http://groningen.zorgvoorjeugd.nu /http://grupsderecerca.uab.cat/afin http://www.leokannerhuis.nl/autisme/vroegsignalering www.lentis.nl www.reik.nl www.renn4.nl

/http://www.sokh.info

8


Jonx ‫آدرس های‬ )Drachten( ‫تیم اوتیسم دراچتن‬

Zuiderdwarsvaart 72 JB Drachten 285: 205 ::4 – 088)5( :8+ )Hoogeveen( ‫تیم اوتیس هوخه فین‬ Crerarstraat 6c AE Hoogeveen 0258 2:5 882 – 081)5( :8+ )Groningen( ‫تیم اوتیس گرونینگن‬ Laan Corpus den Hoorn 102-2 JR Groningen 2081 22 :8 088 – 05)5( :8+ )Leeuwarden( ‫تیم اوتیس لیوواردن‬ Jacob Catsplein CS Leeuwarden 128: 85 10 824 – 01)5( :8+ )Munsterheerd( ‫آسایشگاه مانسترهیرد‬ Munsterheerd 30-45 GG Groningen 20:6 25 80 085 – 05)5( :8+ )Talma( ‫آسایشگاه تالما‬ Merwedestraat 54 room 2.13 KE Groningen 2080 0515 085 – 05)5( :8+ Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 JD Delfzijl 22:4 85: 642 – 026)5( :8+ Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 LJ Hoogezand-Sappemeer 2658 885 480 – 021)5( :8+ )Groningen( ‫ گرونینگن‬Jonx Laan Corpus den Hoorn 102-2 JR Groningen 2081 25 :8 088 – 05)5( :8+

9


‫‪ Jonx‬استادسکانال (‪)Stadskanaal‬‬ ‫‪Semmelweislaan 4‬‬ ‫‪HS Stadskanaal 2058‬‬ ‫‪862 628 – 022)5( :8+‬‬ ‫‪ Jonx‬وینسچوتن (‪)Winschoten‬‬ ‫‪Mr. D.U. Stikkerlaan 1‬‬ ‫‪AA Winschoten 2600‬‬ ‫‪:55 406 – 020)5( :8+‬‬ ‫زنده گی و استخدام بالغان مصاب به اختالل طیف اوتیسم‬ ‫‪Schipborgerweg 2‬‬ ‫‪PN Zuidlaren 2408‬‬ ‫‪85 01 452 – 05)5( :8+‬‬ ‫مراکز مشاوره‬ ‫‪ Jonx‬دارای مراکز مشاوره در والیت ها‪/‬ولسوالی ها‪:‬‬ ‫‪( Appingedam ‬اپینگدام)‬ ‫‪( Delfzijl ‬دلفزیج)‬ ‫‪( Groningen ‬گرونینگن)‬ ‫‪( Oude Pekela ‬اود پکال)‬ ‫‪( Ter Apel ‬تل اپل)‬ ‫‪( Stadskanaal ‬استادسکانال)‬ ‫‪( Uithuizen ‬یوتوزین)‬ ‫‪( Veendam ‬ویندام)‬ ‫‪( Winschoten ‬وینسچوتن)‬ ‫‪( Winsum ‬وینسوم)‬ ‫‪ Jonx‬در حال گسترش این مکان ها است‪ .‬برای آگاهی از معلومات تماس با این مراکز از‪ www.jonx.nl‬دیدن کنید‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫‪Colophon‬‬ ‫برای کسب معلومات بیشتر با سرویس آگاهی دهی ‪ Lentis‬در تماس شده میتوانید‪:‬‬ ‫‪05 :8 088 – 05)5( :8+‬‬ ‫‪Informatieservice@lentis.nl‬‬ ‫منتشر سازی‪:‬‬

‫تولید‪:‬‬

‫‪Jonx‬‬ ‫‪PO Box 128‬‬ ‫‪AC Zuidlaren 2405‬‬

‫‪Jonx‬‬

‫ما را دنبال کنید‪:‬‬

‫کدام حقوقی از این نشر استخراج نمیشود‪.‬‬ ‫آگست ‪8584‬‬

‫‪11‬‬


www.jonx.nl

12

Profile for Lentis

Jonx algemeen, Dari  

Jonx algemeen, Dari  

Profile for lentisggz