Page 1

1


TMR

CONSTANT®

Haal meer rendement uit eigen ruwvoer Selectie in gemengd rantsoen beperken Gemiddeld 1,9 kg meer melk per koe per dag en dus een beter saldo bij exact hetzelfde rantsoen. Dat kan TMR Constant u opleveren, blijkt uit uitgebreid praktijkonderzoek. TMR Constant is een speciale voeraanpak waarmee u selectie in het gemengde rantsoen kunt beperken, wat bijdraagt aan een betere penswerking, een hogere melkproductie én het optimaal benutten van eigen ruwvoer. Weten wat TMR Constant u op kan leveren? Vraag dan een vrijblijvende afspraak aan met één van de specialisten TMR van Agrifirm via www.agrifirm.nl/tmrconstant

2


VOORWOORD Het is eindelijk zover! De 22e editie van de NoordNederlandse Landbouwbeurs gaat van start! Van woensdag 12 december tot en met zaterdag 15 december staat het WTC Expo Leeuwarden volledig in het teken van de agrarische sector. Niet alleen wij als beursorganisatie, maar ook de beursdeelnemers, hebben de afgelopen weken hard gewerkt om alle voorbereidingen voor de beurs te treffen. De Landbouwbeurs heeft deze editie mogen groeien in formaat, hier mogen we met zijn allen erg trots op zijn! De komende editie belooft weer een veelzijdig en bruisend evenement te worden. Er zijn toonaangevende bedrijven uit diverse segmenten aanwezig op het gebied van stalinrichting, melktechniek, landbouwmachines en -werktuigen, financiën, bouw, gewasbescherming, diervoeding en nog veel meer. Naast nieuwe machines zijn er ook jong gebruikte machines aanwezig op het ‘Jong Gebruikte Machines Plein’. Verder zijn er meer dan 200 merken en producten, ProCROSS kalveren en vele primeurs en noviteiten te bewonderen op de beurs. Een aantal exposanten heeft zich ingeschreven voor de innovatieprijs de ‘Gouden Hef’. U leest in dit magazine meer over alle genomineerde innovaties. Dit jaar zijn er op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs interessante lezingen en workshops te volgen. Zo geeft Agrarisch Jongeren Friesland in samenwerking met Rabobank, AB Vakwerk, LTO Noord en twee agrarische coaches de workshop Het bedrijf overnemen? waarin alle ingrediënten voor een weloverwogen keuze aan bod komen. Verder vertelt Agrifirm in een workshop hoe je meer uit je eigen ruwvoer haalt met TMR Constant en legt Kärcher je uit hoe je verstandig omgaat met reinigingstechniek en krijg je handvatten aangereikt voor een ergonomisch verantwoorde werkomgeving. Ook wordt er dit jaar een speciaal spuitlicentieprogramma voor veehouders en akkerbouwers gericht op spuittechniek en precisielandbouw, meetellend voor het thema ‘Veiligheid & Techniek’, georganiseerd. Heb je geen spuitlicentie of is deze nog niet aan verlenging toe? Sluit gerust aan bij de presentatie. Al met al is er dit jaar weer veel te beleven en te bewonderen op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs 2018!

Inhoud 4/5 Boerenstand in Noord-Nederland springlevend 7 Een eerlijk beeld over bedrijfsopvolging & Kruislingkalveren op de beursvloer 9 Nominaties Gouden Hef 10-11 Boeren over de Beurs 13 ‘Bieder veiling komt bijna niet kijken’ & ‘Makkelijker, sneller en efficiënter reinigen’ 15 Nominaties Gouden Hef 16-17 Standhouderslijst & Plattegrond 19 ‘Goed mengen geeft hogere benutting’ & Praktisch werken aan spuitlicentie 20-21 Nominaties Gouden Hef & Jong Gebruikte Machines Plein 23 Nominaties Gouden Hef 25 ‘Beurs moet meerwaarde bieden’ 27 Nominaties Gouden Hef 29 Programma Workshop Arena 30 Eerst maar even naar de landbouwbeurs!

Colofon

Dit magazine is gemaakt in het kader van de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs 2018. Uitgever: Persbureau Langs de Melkweg. Adres uitgever: Persbureau Langs de Melkweg, Postbus 217, 8600 AE Sneek Telefoon: 0515-429876 E-mail: redactie@langsdemelkweg.nl Redactie: Sjoerd Hofstee en Jelle Feenstra Verder werkten mee: Bouke Poelsma, Marcel van Kammen, Landpixel en de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs. Voorpaginafoto: Niels van der Boom Vormgeving: Houssam Diab Druk: Senefelder Misset Doetinchem Verspreiding: Dit magazine wordt door Sandd verspreid onder melkveehouders en agribusiness in Friesland, West-Groningen, de Noordoostpolder, de Kop van Noord-Holland en de Kop van Overijssel. Wilt u dit magazine bij een volgende uitgave niet meer ontvangen dan kunt u dat aangeven bij de uitgever via redactie@langsdemelkweg.nl Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van de redactie. Hoewel aan de samenstelling van de inhoud de meeste zorg is besteed, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden nadrukkelijk voorbehouden. Deze rechten behoren bij Persbureau Langs de Melkweg c.q de betreffende fotograaf. Artikelen uit deze uitgave mogen uitsluitend verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt na schriftelijke toestemming van Persbureau Langs de Melkweg. Advertentie

ONTMOET ONS OP STANDNR. 5157 NOORD-NEDERLANDSE LANDBOUWBEURS 12 -15 DECEMBER | LEEUWARDEN

Emmy Dijkstra & Merel van der Weijde

WWW.BOSCHBETON.NL

Beursorganisatie Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

3


Economie

BOERENSTAND IN NOORDNa jaren van daling stijgt het aantal banen in de land- en tuinbouwsector in Friesland de laatste jaren weer. Sinds 2012 is sprake van een toename van bijna 3 procent. In heel NoordNederland ligt de stijging rond de 1 procent. De agrifood-sector is een van de vier grote motoren van de economie in NoordNederland. Het bewijst dat de boerenstand in het Noorden springlevend is. Tekst: Jelle Feenstra Foto’s: Landpixel en FrieslandCampina

werken er in Noord-Nederland 62.000 mensen in het agrocluster, waarvan dus 28.500 in Friesland. Dit zijn alle agrarische ondernemers, alle medewerkers en alle medewerkers in de business eromheen, zoals de zuivelindustrie, de toelevering, distributie en verwerking. Fryslân telde in 2017 4.365 landbouwbedrijven. Uitgaande van 28.000 banen zou je dus kunnen concluderen dat aan elke boer in Fryslân 5,5 fulltime banen hangen.

Boeren leveren de economie in NoordWat opvalt is dat het aandeel van de Nederland een hoop banen op. Het agrisector aan de totale werkgelegenheid Helft op boerenbedrijf mechanisatiebedrijf, de loonwerker, in Friesland met 9,9 procent relatief In 2017 was bijna de helft van de 28.500 de voeradviseur, de teeltadviseur, hoog is. Landelijk ligt de bijdrage van de werkzame personen werkzaam op een de inseminator, de veekoopman, de agrisector aan de werkgelegenheid op boerenbedrijf. Dit vertegenwoordigt 5 zadenleverancier, de boekhouder, de 6,2 procent. Voor heel Noord Nederland procent van het totaal aantal banen in controleur, de fabrieksmedewerker, ligt het aandeel op 8,0 procent. In totaal Fryslân. In Nederland werkt nog 3 procent allemaal verdienen ze hun op een boerenbedrijf. Noordbrood dankzij de aanwezigheid Nederland zit daar qua percentage van melkveebedrijven. De tussenin. Ten opzichte van het jaar boeren plus alles wat er aan 2000 nam de werkgelegenheid banen omheen zit, scheppen op boerenbedrijven wel sterk alleen al in de Provinsje Fryslân af. Opvallend is dat deze trend werk voor 28.500 personen, zich in Noord-Nederland de oftewel één op de tien banen in afgelopen vijf jaar stabiliseerde. Fryslân. De Friese agrisector is Het aantal arbeidsplaatsen op het daarmee – na dienstverlening, boerenbedrijf neemt nog maar zorg en handel - de vierde mondjesmaat af. Dat betekent sector van de regionale dat de schaalvergroting in de economie, zo blijkt uit cijfers van landbouw vanaf 2010 dus niet de Agri&Food Scan, uitgevoerd gepaard gaat met een afnemende Een groei in zuivelverwerking stuwde het aantal banen in de agrosector. door de Fryske Akademy. werkgelegenheid op agrarische

4


-NEDERLAND SPRINGLEVEND bedrijven. De werkgelegenheid bij de bedrijven om de landbouw heen neemt de laatste jaren zelfs weer iets toe. Tussen 2012 en 2017 steeg de werkgelegenheid in de Friese agrifood met 790 banen. Deze groei van 2,9 procent komt voornamelijk voor rekening van de zuivelindustrie. In heel Noord-Nederland ging het om een groei van een paar honderd banen. De in totaal veertien melkverwerkende bedrijven in Friesland zijn goed voor ruim 2.200 arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn industriële bakkerijen, vleesverwerkende bedrijven, en verwerkers van akker- en tuinbouwproducten, de belangrijkste spelers in de verwerkende industrie. In totaal gaat het om 32 bedrijven met een kleine 1.800 arbeidsplaatsen. Het totale agrocluster in Noord-Nederland is volgens cijfers van Wageningen Universiteit goed voor een toegevoegde waarde van € 7,3 miljard. Ofwel 13,4 procent van de waarde die de economie in Noord-Nederland levert, komt uit het agrocluster. Dat is enkele procenten hoger dan landelijk het geval is.

Ruim 11.000 bedrijven

Het aantal primaire bedrijven in de Noordelijke land- en tuinbouw daalde

INKOMEN € 76.000 EN € 32.500 Twee jaar geleden bleek uit onderzoek van Wageningen UR en het Kadaster ook al dat de landbouw heel belangrijk is voor Friesland, Groningen en Drenthe. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de akkerbouw per hectare circa vier keer zoveel toegevoegde waarde creëert als de melkveehouderij. Ook verdienen akkerbouwers meer dan melkveehouders. Ze verdienden in de periode 2011-2015 gemiddeld € 76.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid en kennen een hoge solvabiliteit van 80 procent. De solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en wordt als maatstaf voor de financiële robuustheid van een bedrijf gezien. De melkveehouderij kwam in dezelfde periode uit op een inkomen per arbeidsjaareenheid van € 32.500. De sector kent een gemiddelde solvabiliteit van 64 procent.

3,3 PROCENT BOERENBEDRIJVEN BIOLOGISCH Nederland telde in 2017 in totaal 1.604 biologische landbouwbedrijven. Dat betekent dat 2,9 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland biologisch produceert. Iets meer dan 20 procent van deze biologische bedrijven ligt in NoordNederland, om precies te zijn 324 stuks. Dit betekent dat 3,3 procent van alle boerenbedrijven in Noord-Nederland biologisch produceert. de afgelopen tien jaar met 17 procent naar ruim 11.000 bedrijven, terwijl het totale landbouwareaal in het gebied met slechts 3 procent daalde. Een vijfde van de bedrijfseigenaren heeft een baan buitenshuis. Het aandeel bedrijfshoofden van 65 jaar en ouder neemt toe. Het aandeel hoofden dat jonger is dan 45 jaar, daalt. Beide categorieën zijn nu even groot, circa 20 procent. Het aantal

intensieve veehouderijen in Noord Nederland is in de afgelopen jaren afgenomen, maar het aantal dieren op die bedrijven is gegroeid. Hoewel de bedrijven gemiddeld dus groter zijn geworden, is het totaal aantal varkens en kippen in NoordNederland nog steeds relatief klein ten opzichte van de rest van Nederland. Alleen bij vleeskuikens bevindt 34 procent van het aantal dieren zich in Noord Nederland.

De Noordelijke akkerbouwer creëert gemiddeld viermaal zo veel toegevoegde waarde per hectare als een melkveehouder.

5


Standnummer:

5125

Voer op maat Vertrouwd voer van dichtbij VLOG | EU28

Alkagrain: de sojavervanger De melkvee assistent

Topkuil 2018 met powerbasic

Bezoek onze stand en maak een afspraak voor een passende oplossing op maat! Hoogland BV Leeuwarden | Tel. : 0518-411400 | www.hooglandbv.nl 6


Bedrijfsovername

EEN EERLIJK BEELD OVER BEDRIJFSOPVOLGING

De Agrarische Jongeren Friesland (AJF) organiseert iedere beursdag de workshop ‘Het bedrijf overnemen?’ ‘Het is een rondetafelgesprek tussen specialisten van Rabobank, AB Vakwerk, Agrocoaching, LTO Noord en AJF’, vertelt Joost Mulder namens AJF. Tekst: Bouke Poelsma Foto: Landpixel

Deelnemers aan de workshop krijgen een eerlijk beeld voorgespiegeld van datgene wat er allemaal komt kijken bij een bedrijfsovername. De jonge kandidaat-opvolgers horen verhalen uit de praktijk en krijgen handvatten aangereikt. Ze ontvangen tips en trucs over zaken die bij bedrijfsopvolging van belang zijn. De jonge agrarische ondernemers worden onder andere geadviseerd over communicatie met familieleden, om het traject van bedrijfsopvolging goed te beginnen. Daarbij is het zaak om een heldere visie voor ogen te hebben. Waar sta je met jouw bedrijf, wat zijn de omgevingsfactoren en hoe ga je daarmee om? Vervolgens komen de financiën en de mogelijke risico›s aan bod. Mulder: ‘De specialisten van AB Vakwerk vertellen onder meer over de factor arbeid. Bedrijfsopvolgers werken steeds vaker met personeel en moeten ook bij calamiteiten het bedrijf draaiende zien te houden.’

Overname lastiger

Anno 2018 is het er volgens Mulder niet gemakkelijker op geworden een boerenbedrijf over te nemen. ‘Vroeger was

Een overname moet de oudere en jongere generatie passen.

bedrijfsovername nog vaak een vanzelfsprekendheid.  Door de schaalvergroting in de landbouw is de stap om het bedrijf over te nemen groter geworden. Het gaat vaak om veel kapitaal. Bedrijfsopvolgers gaan ook een financiële verbinding aan.  Dat moet je ook zakelijk bekijken. Het is daarom van groot belang dat de keuze om het bedrijf wel of niet over te nemen weloverwogen wordt gemaakt. We gunnen iedereen een keuze die past bij hem of haar, maar we zien in ieder geval mogelijkheden Zie pagina 29 voor de tijden van deze workshop in de Workshop voor een bloeiende land- en Arena, standnummer 4058 tuinbouw in Noord-Nederland.’

Vee over de vloer

KRUISLINGKALVEREN OP DE BEURSVLOER

K&L staat dit jaar met twee kruislingkalveren op de beursvloer. Het zijn de enige twee levende dieren die te bewonderen zijn en een primeur voor de beurs in Leeuwarden. Tekst: Bouke Poelsma Foto: Langs de Melkweg

‘Voor ons is het niet de eerste keer dat we met levende dieren naar de beurs gaan. In Hardenberg waren we met vier koeien aanwezig en we staan vaak ook met beesten in Gorinchem. Het is voor ons een primeur dat we met dieren in Leeuwarden staan’, vertelt K&L-directeur Walter Liebregts. K&L promoot in Leeuwarden het fokkerijconcept ProCROSS, een roterende driewegkruising met rassen Holstein, Montbéliarde en VikingRed. Door de aanwezigheid van twee ProCROSSkalveren kunnen melkveehouders met eigen ogen zien wat dit concept oplevert. ‘De kalveren hebben een afwijkende kleur en zien er net wat anders uit. Het is mooi om dat te laten zien’, aldus Liebregts. K&L zet met de ProCross-kalveren in op een langere levensduur van de melkkoe. ‘Het zijn stevige en vruchtbare dieren, die weinig gezondheidsproblemen kennen en gemakkelijk oud worden.’

Niet zo ingewikkeld

Kruislingkalveren kleuren de beursvloer in Leeuwarden.

Medio november moeten de twee ‘beurskalveren’ nog worden uitgezocht. Het gaat om dieren van drie of vier maanden oud. Liebregts verwacht geen praktische problemen. ‘Zo ingewikkeld is het niet. De dieren zijn van de melk en hoeven enkel wat hooi, brok, water en een goed ligbed. Het scheelt dat er verder geen dieren op de beurs aanwezig zijn. De veterinaire risico’s zijn klein.’ Levende dieren trekken de aandacht, zo weet Liebregts. ‘Boeren blijven toch net even wat langer hangen bij de stand en maken een praatje. Na iedere beurs levert dat toch weer nieuwe klanten op.’

7


8


Innovatieprijs

NOMINATIES GOUDEN HEF Fosfaatrechten kopen en verkopen

I

n januari 2018 is het fosfaatrechtenstelsel in werking getreden. Fosfaatrecht.nu is een online handelsplatform waarop melkveehouders zelf hun fosfaatrechten kunnen (ver)kopen en (ver)leasen. Op een transparante en heldere manier worden kopers en verkopers van fosfaatrechten bij elkaar gebracht. Het platform Fosfaatrecht.nu springt daarmee in op de huidige behoefte van de veehouder. ‘Wij geven melkveehouders de mogelijkheid om zelf hun prijs te bepalen voor fosfaatrechten. Via ons platform willen wij de handel in fosfaatrechten helder en gemakkelijk maken’, zegt Leon Veltman namens Fosfaatrecht.nu.

Voerconcept TMR Constant

A

grifirm heeft in de vroege zomer van dit jaar een nieuw voerconcept voor melkveehouders geïntroduceerd: TMR Constant. TMR-specialist Jonne Twerda van Agrifirm legt uit wat het nieuwe voerconcept inhoudt: ‘Dit nieuwe concept voor totaal gemengd voeren (TMR) voorkomt selectie, waardoor koeien precies het berekende rantsoen opnemen. Altijd, met elke hap.’

Schommelingen voorkomen

De koeien krijgen de juiste ingrediënten in de juiste verhouding. ‘De voeropname is hierdoor constanter, waardoor schommelingen in de pens-pH worden voorkomen. Dit Betrouwbaarheid behouden draagt bij aan het voorkomen van slepende melkziekte en Bij overdracht van de fosfaatrechten zorgt Fosfaatrecht. pensverzuring. Doordat het voer altijd hetzelfde is, hebben nu voor de volledige afhandeling. ‘Het doel is om de handel koeien minder haast om bij het voerhek te komen. ‘Door de in fosfaatrechten te vernieuwen en de betrouwbaarheid van constante voeropname verbetert de voerefficiëntie, met meer vroeger met de techniek van nu te combineren’, zegt Veltman. liters op basis van hetzelfde rantsoen als gevolg’, aldus Twerda. Melkveehouders kunnen op Fosfaatrecht.nu op eenvoudige Dat maakt het voerconcept volgens hem een kandidaat voor wijze via enkele muisklikken fosfaatrechten aan- of verkopen. de Gouden Hef. ‘Met TMR Constant beperken melkveehouders Veltman: ‘Voor deze duidelijke, gemakkelijke en snelle selectie in het gemengde rantsoen. Dat draagt bij aan een servicewebsite denken wij dat we de Gouden Hef betere penswerking, een hogere melkproductie én het 2018 verdienen. Zeker in het jaar waarin het optimaal benutten van eigen ruwvoer.’ fosfaatrechtenstelsel in werking is getreden voorzien Op deze pagina wij in een behoefte van de veehouder.’ vier genomineerden

MelkBeker Wissel Service

G

voor de Gouden Hef, de innovatieprijs van Landbouwbeurs Leeuwarden

ijs Hampsink van Care4Cows legt uit hoe de Beker Wissel Service werkt. ‘We leveren tepelvoeringen in de juiste melkbeker. Na tien dagen worden de gebruikte voeringen opgehaald in de vieze tepelbekers. De oude tepelvoeringen worden eruit gehaald, waarna deze voeringen op den duur worden gerecycled. De bekers worden strikt gereinigd en worden gebruikt bij de volgende boer.’ Voor € 2,95 per melkstal - bovenop de prijs van de tepelvoeringen - neemt Care4Cows melkveehouders veel werk uit handen, stelt Hampsink. ‘Arbeid wordt in de melkveehouderij een steeds groter probleem.’ Het vervangen van tepelvoeringen blijft er soms bij. Volgens Hampsink kan dat vervelende gevolgen hebben. ‘De uiergezondheid kan in het geding komen.’

Werk uit handen nemen

Care4Cows is anderhalf jaar geleden begonnen met de Beker Wissel Service voor de Milkrite driehoekvoering. Hampsink: ‘We hebben nu genoeg originele bekers van elk merk om elke boer te kunnen beleveren, ook als het om ronde voeringen gaat.’ De Beker Wissel Service verdient volgens hem de Gouden Hef. ‘We nemen de boer werk uit handen, zorgen dat voeringen tijdig worden vervangen en willen de voeringen recyclen.’

Koematras Dutch Mountain

M

et het koematras Dutch Mountain presenteert én introduceert Cowhouse International BV een noviteit voor de Nederlandse markt. De matras blinkt volgens Rinse Andringa van Cowhouse uit in zachtheid, veerkracht en grip en luidt daarmee een nieuw tijdperk in voor het diervriendelijk huisvesten van rundvee. ‘De Dutch Mountain onderscheidt zich met een dikte van maar liefst 14 centimeter aan de voorzijde, aflopend tot 10 centimeter aan de achterzijde.’

Meer uren liggen

De matras is volgens Andringa ontwikkeld vanuit de behoefte van de koe. De matras zorgt voor veel comfort en een beter leven voor de koe. ‘Dit resulteert in meer liguren, wat leidt tot een hogere melkproductie, betere klauwgezondheid en minder stress. Met ultiem ligcomfort als belangrijkste speerpunt hebben we een matras ontwikkeld dat hele mooie perspectieven biedt voor een betere en maatschappelijk duurzame huisvesting van melkkoeien.’ Het matras wijkt door haar uitzonderlijke dikte en zachtheid sterk af van andere matrassen, herhaalt Andringa. ‘Wat ons betreft verdient de Dutch Mountain daarom de Gouden Hef, maar bovenal verdienen de koeien een Dutch Mountain.’

9


Interviews

BOEREN OVER DE BEURS

Duizenden agrariërs bezoeken medio december de landbouwbeurs. Wat is hun drijfveer om te gaan, wat hopen ze er te vinden en hoe bereiden ze zich voor op een beursbezoek? Twee van hen vertellen erover.

‘EEN BEURS GEEFT TOCH EEN ANDERE SFEER’ Jan Kloppenburg (32) is akkerbouwer in Munnekezijl. Poters vormen de hoofdtak onder zijn bedrijf waar hij verder suikerbieten, wintertarwe en wintergerst verbouwt. Hij gaat niet met een specifiek doel naar de beurs, maar geeft z’n oren en ogen goed de kost. ‘Ik hou er wel van om wat uit te proberen en bekijk noviteiten dan ook graag op een beurs met eigen ogen.’ Tekst: Sjoerd Hofstee Foto: Marcel van Kammen

Waarom bent u van plan de Landbouwbeurs te bezoeken? ‘In de wereld van de gewasbeschermingsmiddelen is momenteel veel verandering gaande omdat het gebruik van steeds meer middelen onder druk staat. Ik laat mij graag informeren over eventuele alternatieven. Zelf ben ik er ook wel voor in om zaken uit te proberen, dus ben ik benieuwd of er iets interessant wordt getoond waar ik wat mee kan. Verder steek je altijd wat op van

10

een beursbezoek. Ik ben zelf ook wel handig met machines en loop daarom graag even om het spul heen op zo’n beursvloer. Niet altijd valt het mij dan mee hoe iets gefabriceerd is, maar ook dat levert bruikbare informatie op.’ Is de gezelligheid voor u ook een element om te komen? ‘Op een beurs is de sfeer en ambiance toch anders dan wanneer een vertegenwoordiger op het erf komt. Dat is zo nu en best prettig. En je ontmoet natuurlijk collega’s waar je ook mooi even ongedwongen

mee kunt praten. Dat vind ik inderdaad wel een bijkomend voordeel. Daarbij is Leeuwarden voor mij niet ver weg. Ik ga niet naar alle beurzen, maar hier ken je ook veel bedrijven en mensen. Dat maakt het zeker aantrekkelijker om wel even te gaan.’ Bereid u een lijstje voor wat u wilt zien op de beurs? ‘Ik lees vooraf altijd wel wat over zaken die aangekondigd worden via advertenties en in vakbladen of magazines over de beurs zoals deze waar jij nu voor belt. Er is altijd wel een aantal zaken dat ik dan onthoud en waar ik in ieder geval bij langs ga. Op het moment heb ik dat nog niet in zicht. Verder kijk ik wel wat er aangeboden en gepresenteerd wordt. Deze beurs is gelukkig ook echt deels op akkerbouw gericht. Er zijn ook meerdere beurzen met akkerbouw en veehouderij, maar dan is het aandeel akkerbouw maar 10 procent of zo. Daar pas ik voor om dan af te reizen.’ Heeft u nog tips voor standhouders of organisatie? ‘Wie mij een vrijkaartje brengt, heeft grote kans dat ik wel even bij die stand langskom, haha.’


‘STANDHOUDER MOET NIET OP MIJ AFVLIEGEN’ Wietse van der Woude (39) melkt in maatschap in Hiaure circa 200 koeien. Hij bezoekt van tijd tot tijd graag een beurs, maar momenteel heeft hij geen specifieke investeringsplannen. ‘Kleine innovaties vind ik vaak wel boeiend, ze kunnen je op ideeën brengen.’ Tekst: Sjoerd Hofstee Foto: Galama Media

Waarom bent u van plan de Landbouwbeurs te bezoeken? ‘Een beursbezoek helpt mij op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en van het hetgeen er speelt en aangeboden wordt in de markt. Ook spreek je verschillende andere mensen. Zelf ga ik vaak met een bevriende collega en beide kennen we weer bedrijven waar we soms specifiek ervaringen mee kunnen delen. Zo zijn we onlangs ook in Hardenberg geweest en keken gericht naar een klauwbekapbox die ik zocht. Met elkaar kom je dan toch tot extra inzichten en beter passende keuzes.’

Bereid u een lijstje voor wat u wilt zien op de beurs? ‘Als ik specifieke investeringsplannen heb, doe ik dat wel. Nu speelt dat niet echt. Voor de klauwbekapbox ben ik er inmiddels wel uit, dus daarvoor hoef ik niet meer te kijken. Kleine innovaties in producten vind ik vaak wel boeiend. Door dergelijke zaken doe je vaak voor je eigen bedrijf weer ideeën op. Dat deze beurs in Leeuwarden is, scheelt ook. Voor mij is dat mooi dichtbij. Ik ga sowieso niet naar alle beurzen toe. Daarvoor zijn er veel te veel. En december is een periode in het jaar dat het goed

schikt. Dat alles maakt helemaal dat ik hier wel even een kijkje ga nemen. Anders was ik wellicht nu niet gegaan.’ Bezoekt u de workshops en symposia die georganiseerd worden? ‘Ik denk het niet. Voor mij persoonlijk biedt het niet veel meerwaarde, verwacht ik. Ik volg dergelijke zaken wel in vakbladen. Maar het is prima dat ze het organiseren en wellicht dat ik nadien er wel over hoor en denk: ik heb toch iets gemist.’ Heeft u nog tips voor standhouders of organisatie? ‘Ik kijk het liefst zelf rond op mijn eigen tempo en daar waar ik wil. Standhouders die op mij afvliegen, daar heb ik niet zoveel mee. Op de beurs in Hardenberg wilde de organisatie mij zelfs een keer een sticker opplakken om zichtbaar te maken dat ik melkveehouder ben. Daar pas ik voor. Ik bepaal zelf wel welke stand ik wel of niet bezoek.’

11


De beste Vakwerkers

tel

le n

AB Vakwerk is dé coöperatieve uitzender in de agrarische sector. Ben jij op zoek naar een (vaste) baan? Met ruim 350 vacatures hebben wij de beste baan voor jou. Word ook onderdeel van ons team en bekijk ons aanbod op abvakwerk.nl/vacatures of kom langs in onze stand (nr. 4096) in de Frankenhal!

ELECTRISCHE KLAUWBEKAPBOXEN

v

er

me

de w erk ers

BEZOEK ONS OP STANDNUMMER 5104

Schoon Erf, Schone Energie

BEZOEK ONS OP STAND 5022 Specialist in erfverharding Duurzame energie oplossingen Unieke innovatie mestbehandeling MET DEMO! Vul via de link www.oosterhof-holman.nl/landbouwbeurs voorafgaand aan de beurs jouw gegevens en wensen in. Bezoek ons vervolgens tijdens de beurs, zodat we samen kunnen kijken naar de meest ideale oplossing voor jou.

www.oosterhofholman.nl

12

www.elize.nl


Veiling in beeld

‘BIEDER VEILING KOMT BIJNA NIET KIJKEN’

Voor de vierde keer op rij organiseert Troostwijk Veilingen tijdens de beurs in Leeuwarden een online veiling. De kavels zijn tijdens de beurs te bezichtigen in de Keltenhal. Tekst: Bouke Poelsma Foto: Troostwijk Veilingen

De online veiling (nummer 27097) is tussen 3 en 17 december geopend. ‘Onze online veilingen trekken wereldwijd een groot

Een deel van de bieders neemt graag wel zelf een kijkje bij de kavels.

publiek. Slechts 4 procent van ons koperspubliek bezoekt de kijkdagen’, aldus Menno Westerbrink, accountmanager bij Troostwijk Veilingen. Nederlandse machines hebben een goede reputatie en zijn ontzettend gewild in het buitenland, zo weet Westerbrink. ‘De machines worden goed onderhouden. Buitenlandse kopers hoeven de machines daarom meestal ook niet in het echt te bekijken.’ Medio november weet Westerbrink nog niet exact welke kavels beursbezoekers kunnen aanschouwen. ‘Er kan in ieder geval worden geboden op enkele trekkers, tuin- en parkmachines, heftrucks en een 4-rijiige AVR-aardappelrooier’, aldus Westerbrink. Hij rekent op veel bezoekers én bieders. ‘De vorige keer dat we een online veiling tijdens de beurs organiseerden, namen 1.500 geregistreerde bezoekers actief deel als bieder of koper.’ Steeds populairder Online veilingen worden alsmaar populairder, zo merkt Westerbrink. In relatief korte tijd is er volgens hem veel veranderd. ‘Tien jaar geleden ging het in 80 procent van de gevallen nog om gedwongen verkoop. Nu worden vrijwel alle kavels vrijwillig aangeboden. We hebben een groot bereik en spreken bovendien de taal van de kopende partij. We hebben kantoren in vrijwel alle Europese landen.’ Westerbrink verwacht dat het veilingprincipe in de toekomst nog vaker wordt gehanteerd. ‘Kijk maar naar de Verenigde Staten. Daar gaat geen gebruikte machine meer terug naar de dealer. Die worden allemaal geveild.’

Reinigingstechnieken

‘MAKKELIJKER, SNELLER EN EFFICIËNTER REINIGEN’

Kärcher organiseert tijdens de beurs dagelijks een 20 minuten durende workshop over reinigingstechnieken. ‘Als het gaat over effectief reinigen dan valt er op veel boerenbedrijven nog winst te behalen.’ Tekst: Bouke Poelsma Foto: Kärcher

Dat stelt Erwin van Linde, accountmanager bij Kärcher. ‘Met een goed stappenplan kun je gemakkelijker, sneller en efficiënter reinigen’, zo vertelt hij. Schoonmaakwerk en het reinigen van machines zijn terugkerende werkzaamheden. ‘Schoon en hygiënisch werken is overal belangrijk, zeker ook in de agrarische sector. Er zijn echter maar weinig mensen die langdurig reinigen als hobby hebben. Onze workshop staat daarom grotendeels in het teken van efficiënt werken.’ Goede werkhouding Tijdens de workshop - Van Linde spreekt liever van een lezing -  zal ingegaan worden op verschillende reinigingstechnieken. Daarbij komt ook het thema ergonomisch werken aan bod. ‘Machines worden alsmaar groter. Een goede werkhouding is daarom van groot belang’, aldus Van Linde. Uiteraard richt Kärcher zich tijdens deze beurs specifiek op reinigingswerk in de agrarische sector. Daarbij gaat het niet alleen over het schoonmaken van landbouwmachines. ‘Het gaat over reinigen

Reinigen moet efficiënt, niemand doet het langdurig voor de hobby.

in de breedste zin van het woord. Ook de stallen en het erf moeten gereinigd worden.’ Van Linde heeft geen idee hoeveel mensen afkomen op de stand en de lezingen. ‘Dat is moeilijk in te schatten.’ Het is de tweede keer dat Kärcher, in samenwerking met de Friese leden van hun agroclub, aanwezig is op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden. ‘De vorige keer stonden we er met een kleine stand. Toen hadden we veel aanloop’, aldus Van Linde, Zie pagina 29 voor de tijden van deze workshop in de Workshop die regelmatig als standhouder op Arena, stand 4058 uiteenlopende beurzen te vinden is.

13


Onze Mensen Onze Kracht

Bezoek onze stand: 4068

EUROPA’S SPECIALIST IN ZADELDAKHALLEN, STALLEN & LOODSEN

Beste prijs/kwaliteit verhouding door Conexx optimalisatie

Maximale flexibiliteit door unieke constructie en ontwerp

Gratis en snel uw unieke ontwerp incl. bouwtekeningen

Meteen alles duidelijk en afgestemd

Energie- neutraal & duurzaam gebouw

Nieuwsgierig hoe groot uw voordeel is met Conexx optimalisatie?

Bezoek www.conexx.nl voor: • meer informatie • scherpe offerte • contactgegevens

Bezoe k op deons Stand

nr. 51

Uw persoonlijke adres voor KUNSTMEST, FOURAGE- en BETONPRODUCTEN

Standnummer

5047

De koffie staat voor u klaar. Graag tot ziens!!

Abiant Bedrijfsverzorging. Dé specialistische totaaldienstverlener voor de agrarische ondernemer. Ziektevervanging Plaagdierenbestrijding Klauwverzorgen Keuren arbeidsmiddelen Stallenbouw & stalinrichting

Abiant Bedrijfsverzorging t 050 303 93 83 bedrijfsverzorging@abiant.nl

www.abiantagro.nl 14

05

Aardappelselectie Asbest saneren Stoomcleaning Veescheren Mollen vangen


Innovatieprijs

NOMINATIES GOUDEN HEF Eigen analyse voor elke baal

O

rkel Feed IQ is een op NIR gebaseerde analysetechnologie die ontwikkeld is voor de Orkel baal-wikkelcombinaties om elke baal te voorzien van zijn eigen unieke ruwvoeranalyse. De NIR-sensor module leest enkele keren per seconde het ruwvoer op de opvoerband voor de perskamer van de Orkel baal-wikkelcombinatie. Zodra de perskamer volledig gevuld is, wordt van deze inhoud een gemiddelde berekend van: drogestofpercentage, ruw eiwit, zetmeel, ruw vet, as, ADF, NDF en verteerbaarheid. Ook het gewicht van de baal en de gps-locatie van de machine worden doorgegeven. Dit gemiddelde wordt op een RFID-tag sticker geschreven die automatisch onder de laatste laag wikkelfolie wordt aangebracht op de baal. Deze kan op een later moment worden afgelezen met een smartphone.

‘Machine bootst mens na’

D

e Ovolac Ekoploeg is een machine die de grond net zo omlegt als een mens dat doet in de eigen tuin met de vingers. Dat betekent tot zo’n 5 centimeter diep en de grond weer helemaal zwart achterlatende’, zegt Frans Koeckhoven van het gelijknamige bedrijf die de innovatieve Ekoploeg op de markt brengt en in Leeuwarden presenteert. ‘Door deze manier van werken behoud je veel meer kwaliteit in de bovengrond van de bodem, verbruik je substantieel minder brandstof en blijft de CO²-opslag in de grond grotendeels intact.’

Band mijdt ploegvoor

Koeckhoven stelt dat agrariërs nog erg moeten wennen aan het concept, omdat het echt anders is dan gewoon ploegen ‘De Orkel FeedIQ is wereldwijd de eerste voermanagementtool of NKG (Niet Kerende Grondbewerking). ‘Bij NKG kan de die per baal een nauwkeurige voeranalyse van verschillende onkruiddruk relatief hoog zijn. Bij onze techniek wordt de producten kan maken. Omdat er nagenoeg geen grond echter helemaal zwart waardoor het zaadje veel beter conserveringsverliezen optreden in balen is de ruwvoeranalyse kan concurreren tegen onkruid. En misschien nog wel het een zeer betrouwbare managementtool om het meest opvallende verschil: wij rijden bij het werken met rendement op het bedrijf te verbeteren’, aldus Yke de Ekoploeg niet in de ploegvoor. Geloof het of niet, Roelevink, die het product vermarkt. dat kan echt prima.’ Op deze pagina

Eerste wereldwijd

Meer dan Track & Trace

L

vier genomineerden voor de Gouden Hef, de innovatieprijs van Landbouwbeurs Leeuwarden

ogMaster is een uitgebreid systeem voor het plannen, monitoren en registeren van veldwerkzaamheden en is speciaal voor de landbouw ontwikkeld. Maarten van Kampen van Vantage Agrometius: ‘LogMaster doet veel meer dan alleen het doorgeven van een positie. Het kan worden gebruikt voor automatische hectaretelling en urenregistratie per perceel (RVO), per werktuig en per medewerker, efficiëntie monitoring van een trekker of oogstmachine en voor het efficiënt plannen van werkzaamheden. Daarnaast leest Logmaster de CANbusinformatie van het voertuig uit zoals toerental, brandstofverbruik, brandstofniveau, motorbelasting en urenstand. Al deze gegevens worden uitgeplot op Google Maps, zodat je kaarten krijgt met bijvoorbeeld de plaatsspecifieke motorbelasting. Tenslotte is een van de belangrijkste functionaliteiten dat de LogMaster gebruikt kan worden voor drukregistratie, wat per 1 januari 2019 verplicht is, op spuitmachines.’

Primeur

Logmaster bestaat uit een datalogger, die zo groot is als een luciferdoosje, en de daarbij horende webportal en smartphone app. ‘LogMaster wordt in Leeuwarden voor het eerst aan het publiek getoond’, aldus Van Kampen.

Hydrauliek vervangt spanbanden

E

en balenwagen waar spanbanden overbodig worden door het gebruik van hydraulische armen naast de laadvloer. Dit type wagen, afgelopen seizoen reeds getest in Duitsland, presenteert Kröger Nutzfahrz op de beurs nu voor de Nederlandse markt. ‘Balenwagens met frames zijn er wel, maar geen één daarvan die op zo’n wijze als dit type naast de laadvloer de armen hydraulisch omhoog laat gaan’, zegt inzender Siemen van der Veen als vertegenwoordiger van de innovatie. ‘Daarnaast is de wagen uitgevoerd met een gedwongen gestuurde achteras. Voor balenwagens is dat uniek.’

Veiliger werken

Van der Veen licht toe dat deze wagen kan worden geladen en verplaatst zonder dat het frame op wat voor wijze in de weg hangt of staat. ‘Je bespaart op het aanbrengen van spanbanden en het werkt veiliger. Dat geldt ook voor de gedwongen gestuurde achteras. Die heeft als voordeel dat je vanaf de weg zo de dam in kunt draaien zonder uit te wijken. Bovendien wrikt de wagen achter hierdoor nooit, wat veel schade aan de zode scheelt.’

15


2005

0 02000

WTC EEXUWPARDOEN

3085

LE

4090

4092

4094

4095

4096

4098 H o re c a

4088

3046

3000 3042

4085

4082

4068

3080

4086

4080

4078

WCHeren WCDames

3048

3001

4076

4083

4081

4055

4022 4052

4050

oploop

3038

3040

3003

4056

Workshop Arena

3004

4030

3034

4020

4000

8043 8042

8048

8050

ENTREE

8002

8000

E n tre e

4014

4013

4012

4010

8035

8037

8040

8007

8004 8005 8006

WCDames V e r d ie p in g

4016 8034

4018 8033

8008

3006 3006

4019 8028

8030

8009

8026

3007 8024 8012

WCHeren -2

G a rd e ro b e 5009

5010

5006

5008

5002

5004

5000 5038

5022

5012 5025

5015

5023

5030 5028

5034

5040

5032

5014

5041 5074

5086

5088

5084

5060

5070

5078

5062 5066

5080

5090

5044

5058

5069

5047

5056

5098

5094

5046

5100

5096

5092

MEDIAPARTNER 2018:

5102

5104

5106

5107

5105

5108

5140

5139

5141

5138

5136

5130

5128

5113

5150

5148 5146

5154

5144

5157

5155

5164 5166 5162

5160

5174

DATUM EN

WOENSDAG 12 DEC. 2 DONDERDAG 13 DEC. 20 VRIJDAG 14 DEC. 20 ZATERDAG 15 DEC. 20

5125 5134 5132

16

5109

H o re c a

5089

5142

5042

5050 5054

5076

5082

5061

5173

5172

5168 5169

5171 5170

5112 5115

5123

5122 5121

5120

5119 5118

5117

KIJK VOOR MEER INF PROGRAMMA OP BESTEL JE TICKET


Bedrijf

2005

2005

H oreca 2005

2005

H o re c a 3095

3105

3062

3070

3070

3070

3061 3060 3055

3050

3058

3030

3020 3022 3019

3032 3018

3008

3009

3010

3012

3014

3016

B eursca fé

N OPENINGSTIJDEN

2018 018 018 018

10:00 UUR – 18:00 UUR 13:00 UUR – 22:00 UUR 13:00 UUR – 22:00 UUR 10:00 UUR – 17:00 UUR

FORMATIE EN HET VOLL EDIGE P WTCLANDBOUW.NL EN TS ONLINE MET KORTIN G

Standnummer

AB Vakwerk Abiant Bedrijfsverzorging - Abiant Uitzendgroep ABZ Diervoeding accon avm Afûk Agri Vastgoed Agridek BV - Haalt meer uit Ruwvoer Agrifirm Feed B.V. Agriland Assurantieadvies B.V. Agrimax.nl Agrio Uitgeverij AgriPlaza B.V. Agripromo.nl Agriton/Mulder Agri Trader B.V. 4094 Agrometius Agro-Servo Agrotec Parts Ahlmann Nederland B.V. AirKoe Airwash Nederland Albers Alligator Alpuro Breeding Altenburg Nutritional AMW Mechanisatie F.S. Andela Anema Technische Groothandel AquaXL Argi Asbest Totaal ATW Friens Ausma Vorkheftrucks B.V. Bartools Oliehandel van den Belt BV Bergsma Drain BV Big Challenge Bijlsma & van der Linde Agro Advies A. Th. de Boer en Zn. B.V. A.W. Boomsma Mechanisatiebedrijf bv Boomsma Beerenburger Museum Bos Mechanisatie B.V. 3016 Bosch Beton Bosma Agrishop (Bosma Groene Vakzaak) Van der Bos Mechanisatie John Breider Mechanisatie en Melkwinning Broekens Stiens B.V. Bromach B.V. Care 4 Cows Servicebedrijf Jan Castelein B.V. Claas Dealers Friesland Comfort Koe Conexx Nederland b.v. Countus Cowrubber Cowhouse International B.V. Cowshopping.nl Dairy Valley Dam Beton Dan Dutch Farms ApS Betonbedrijf Deinum B.V. Delphy DEM B.V. Dijkstra Multiservice BV DitOil B.V. DriesmetaalWerken Drijfmesttechniek DSD Stalinrichting Dustco International BV Easy Silage HL Eco Services Essing Performance Center Eurol Bv Faber Agracentrum Fabiton B.V. Ferucom FKM Daglicht Systemen Friesch Dagblad Friesland Post Friesland College/TIM Provincie Fryslan, Kavelruil foar Fryslan Fullwood Nederland LMB Gerlsma B.V. Goeweil heeft hart voor het goede doel KiKa Goeweil Nederland Grimmius Constructiebedrijf GroenLeven GroeNoord Ag & Turf BV BTN de Haas BV Hogeschool Van Hall Larenstein Halma Agro B.V. Heemskerk b.v. W.H. van der Heide Heijkens Hoekstra Mechanisatie Hoekstra Brandbeveiliging en Adviesbureau Slagerij Hofman Hoogland B.V. Dak- en Gevelbeplating De IJzeren Man bv Koninklijke Nederlande Jagersvereniging Jansma Drachten BV Jong Gebruikte Machines Plein

Heliconweg 52

4096 5105 5008 5102 8033 5041 5100 4016 5120 5046 5173 5014 5139 4098 8042 3003 4083 3007 3030 5164 5088 5040 5170 5132 3048 3001 5074 5038 3048 5009 5028 4090 8009 3019 4050 5160 5089 4022 3022 4082 3022 5157 5006 3034 5044 3095 3085 5094 5115 3022 5032 5168 4095 5162 5084 5050 5122 5015 5106 5032 4056 3038 3055 4085 3018 8006 5070 4052 5004 3008 3061 3060 3042 3040 4012 5010 8028 8012 8005 5098 5025 4030 8048 4076 5080 5171 4068 4088 5109 8037 5002 5125 8007 3048 8035 8000 5123 5010 8002 3009 2000

Bedrijf

Standnummer

Sietse Jorna Wurdum Jovi Machinery & Tooling Kärcher Bv Kinderparcours Kistenmevrouw Koeckhoven.net Handelsonderneming Koehoorn Kok Dak en Wand K & L BV Kröger Fahrzeugbau LMB D. Kuipers KWS Benelux B.V. Van Laar Techniek Fries Landbouw Museum Fosfaatrecht.nu Landtech Noord Lely Center Noord N.V. Mechanisatiebedrijf Van der Laan Kleine Tractoren Logtenstein Bouwbedrijf Lont BV Man & Mach B.V. Mammut Nederland Kinderfeestje verhuur Marloes MAYO Koematras Mechanisatie Franeker Meclube Nederland Van de Meerakker Service BV/Nutrilab BV Landbouwmechanisatiebedrijf Koos Meyners Meinderts Wergea b.v. Melk van het Noorden Museum Melk van het Noorden Plein Melkmachine Centrum Noord B.V. Persbureau Langs de Melkweg Mercatos BV Micro Nutritions M. Mulder B.V. Necap Pallets & Kisten B.V. De Nijborg Agri BV LTO Noord NNRD Norlac GmbH Omnivent Oosterhof Holman Infra/Elize Energie Örkel.eu OTMV afd. Friesland Özdöken Tarim Makinalari San. ve Tic A.Ş. H.M. Pallhuber GmbH & Co KG PAS Mestopslagsystemen B.V. Fa. Plat Proflex Betonproducten Qtrac B.V. Quanturi Oy ReHeat B.V. Remeon Beveiliging Remon Waterbehandeling B.V. Reproplus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rinagro B.V. Rinsma Berlikum RosierGreidanus BV De Rooij Staltechniek Roostersopruwen.nl RZ-Farmtoys Say Cheese Fabriekswinkel Worstmakerij vd Schaaf Siderius Heftrucks B.V. Silobags.nl Koninklijke Sjouke Dijkstra W & H Smedes N.V. Smeding BV Spin-Off Nederland TamCom IT Services Technolit GmbH Autobedrijf Tolsma b.v. Tractorshop.nl Troostwijk Veilingen B.V. Ufkes Greentec Unive Dichtbij Van der Veen en Kromhout Veenma Mechanisatie Veenstra Bakkeveen Handelsonderneming Venema Verspilling is Verrukkelijk Jaring Visser Agro Techniek Martien Visser Mechanisatie B.V. VRIAN projects b.v./Koeierij.nl Vulkanisatie Friesland Fa. van der Wal Holding Creil b.v. Wateler ATB Welkoop Leeuwarden Wetterskip Fryslân Wielink Agrarisch Handelsbedrijf Wierenga Telescoopbeluchting en Silo's Wildkamp B.V. Woldendorp bv LMB Tjitte de Wolff Wynsma Mechanisatie B.V. Atelier Wiebe Van Der Zee Verkoopkantoor Zonna B.V. Zwart Machines

5104 3032 5096 5142 4010 3058 8034 4014 5056 4000 3050 3004 5066 5146 5113 3022 5030 3080 4086 4013 4020 3012 5144 5107 4052 3032 5108 3048 4030 5117 5112 5034 5118 5132 5012 4078 4092 5155 5169 5061 5130 3014 5022 5132 5154 4081 8026 5128 3020 5166 3006 5132 5069 5141 5090 5058 5086 5060 3000 3070 5023 5140 8024 5136 8050 3010 5119 5000 3105 4019 8040 8004 4080 5082 8030 2005 3080 5042 5121 3080 3034 5134 5136 3048 4030 5174 3046 5047 5050 5172 5092 5138 4018 5054 8043 3070 5062 8008 3062 3048

W TC E xpo Leeuwarden | Leeuwarden (ingang West - Sl auerhof f weg) | Tel. 058 29 41 500 | info@w tcexpo.nl 17


Uw oogst. Uw opbrengst. Onze zaden.

KWS. Onafhankelijk zoals u. Uw eigen beslissingen nemen. Dat is onafhankelijkheid. U weet zelf als beste wat goed is voor uw bedrijf. Wij hebben de keuze uit de rassen die daarbij passen.

www.kwsbenelux.nl

18


Voermengen

‘GOED MENGEN GEEFT HOGERE BENUTTING’

Met goed voer mengen kunnen melkveehouders hun voersaldo verbeteren. Agrifirm geeft elke beursdag een les in voer mengen. Tekst: Bouke Poelsma Foto: Langs de Melkweg

Constant hetzelfde goed gemengde rantsoen zorgt voor een optimale penswerking, ondersteunt de gezondheid van de koe en resulteert in een hogere ruwvoerbenutting. Op die manier prijst Agrifirm online zijn nieuwe voerconcept TMR Constant aan. Op de beursvloer zet TMR-specialist Jonne Twerda in een 20

‘Met goed mengen valt echt nog veel te winnen.’

minuten durende presentatie uiteen waar het bij TMR Constant om draait. Meer melk met gras van eigen land, dat is het idee. ‘Door goed te mengen kan de ruwvoerbenutting omhoog’, aldus Twerda. ‘Met goed mengen valt echt nog veel te winnen. In onze presentatie gaan we verder in op het voorkomen van selectie en het protocol voor een optimaal mengproces.’ 

Anders denken

Melkveehouders die werken met TMR Constant schotelen hun melkkoeien een vochtig en goed gemengd rantsoen voor, met als doel selectie te voorkomen en de opname en benutting van ruwvoer te verbeteren. ‘Vroeger werd de nadruk gelegd op het belang van een droog en structuurrijk product in de kuil. Dit voerconcept vergt een andere manier van denken’, aldus Twerda.  Met TMR Constant worden melkveehouders uitgedaagd hun werkwijze te herzien. Hoe kan je als melkveehouder je ruwvoer optimaal benutten? Hoe kun je de voerbehoefte maximaal invullen met eigen ruwvoer en wat voor soort ruwvoer past bij een optimaal gemengd rantsoen? ‘We dagen melkveehouders uit om proactief te handelen in plaats van reactief’, aldus Twerda. ‘Gericht produceren van ruwvoer met een zekere deeltjeslengte en voedingswaarde voor een tevoren gedefinieerd gewenst rantsoen, daar willen we naar toe’. De presentatie over TMR Constant wordt iedere beursdag georganiseerd. Twerda: ‘Ons verhaal is interessant voor alle melkveehouders die werken met Zie pagina 29 voor de tijden van een voermengwagen. Dat zijn er deze workshop in de Workshop Arena, stand 4058 dus nogal wat.’

Spuittechniek

PRAKTISCH WERKEN AAN SPUITLICENTIE Gewasbescherming, spuittechniek en precisielandbouw zijn sterk in beweging. Veel leveranciers en instanties presenteren interessante nieuwtjes op de beurs. Tekst: Bouke Poelsma Foto: Landpixel

‘Een mooie gelegenheid om van al die nieuwtjes in het kader van een spuitlicentieprogramma kennis te nemen’, stelt Herman Krebbers van Delphy, die het Kennisprogramma spuitlicentie samenstelde. Hij richtte zich daarbij op de dagelijkse praktijk. ‘We willen gericht ingaan op vragen die leven onder boeren.’ aldus Krebbers. ‘We hebben een programma voor akkerbouwers en veldspuiters en een programma voor veehouders.’

Rondje beurs

Het eerste deel van de kennisbijeenkomst bestaat uit een presentatie en een discussie. Na afloop kunnen bezoekers in kleine groepjes een rondgang maken langs standhouders. ‘Dat maakt de beurs ook tot een geschikte locatie voor het organiseren van het Kennisprogramma. We kunnen verschillende leveranciers bezoeken en diverse spuittechnieken laten zien.’ Voor de akkerbouwdoelgroep richt het Kennisprogramma zich met name op het kiezen van de juiste spuittechniek en het uitzoeken van het juiste type dop.

Het programma voor akkerbouwers richt zich op het vinden van de juiste type dop.

Veehouders worden onder meer bijgepraat over gewasbescherming, middelenkeuze en het herkennen van onkruiden. ‘Bij grasonderzaai in de mais is onkruidbestrijding een belangrijk aandachtspunt’, aldus Krebbers. Tijdens het Kennisprogramma gaat het ook over de wateren bodemkwaliteit. ‘Het gaat met name om een stukje bewustwording over de risico’s van afspoeling.’ Daarnaast komt ook precisielandbouw Met deelname is verlenging van aan bod. ‘We praten boeren de spuitlicentie mogelijk, thema bij over de mogelijkheden van ‘Veiligheid & Techniek’. Aanmelden plaatsspecifiek spuiten en het kan op www.wtclandbouw.nl. Zie pagina 29 voor de tijden van de volgen van gewassen met workshop. behulp van drones.’

19


machines

Innovatieprijs

Jong Gebruikte Machines Plein

NOMINATIE GOUDEN HEF

Tesla onder landbouwmachines

D

it is de Tesla onder de landbouwmachines’, lacht Piet Regnerus van de gebroeders Regnerus van Rema BV uit Ferwert. Hij heeft het over de REMA EnviMaxX, de eerste elektrische machine die in één werkgang aardappelen afdoodt. De machine staat op de stand van de Friese dealer Dijkstra Multiservice BV uit Ferwert. De machine wordt aangedreven door een 48-volts systeem. Een aftakasgenerator voorziet de machine van Op deze pagina een genomineerde stroom. ‘

In de Keltenhal op standnummer 2000, naast de Troostwijkveilingkavels, verrijst een Jong Gebruikte Machines Plein. Geïnteresseerden vinden hier trekkers en machines van verschillende aanbieders in de leeftijd van minimaal 1 jaar en maximaal 10 oud. De trekkers hebben minimaal 750 draaiuren en de aangeboden machines zijn zichtbaar gebruikt. Op een beurs is het qua trekkers en machines vooral nieuw materiaal wat getoond wordt. Logisch, maar in de markt is er ook ruimte voor gebruikt materieel. De Beurs speelt hier op in door een speciaal plein hiervoor in te richten. Belangstellenden kunnen meteen handelen met de aanbieder, mochten ze dat willen. Achter elk raam van de trekkers en aan elke machine zijn de specificaties groot aangebracht.

voor de Gouden Hef, de innovatieprijs van Landbouwbeurs Leeuwarden

Drie weken eerder rooien

De broers Piet en Wilko Regnerus ontwikkelden vorig jaar een hydraulisch aangedreven machine die looftrekken combineert met wortel snijden. Dit jaar komen ze met de elektrische variant, waardoor de machine nog milieuvriendelijker wordt. Regnerus verwacht er veel van. ‘Mechanisch looftrekken staat door het verbod per 2020 op de chemicaliën Reglone en Finale voor een comeback. Daarnaast hebben moderne, resistente aardappelrassen steeds krachtiger loof. Dat maakt doden met chemie lastiger. Bovendien kun je met mechanisch loofdoden twee tot drie weken eerder rooien.’

Advertentie

Voor een betere

ven.

start in het le

www.vdbosmechanisatie.nl Dukdalf 7, 9206 BE Drachten - tel. (0512) 513662

Algemene informatie:

www.veenstrabakkeveen.nl

20

Mandewyk 1-A, 9243 JW Bakkeveen - tel. (0516) 541741

NORLAC GmbH

Industriestrasse 27 · 27404 Zeven – Duitsland 0049 (0) 4281 – 7257226 · info@norlac.com

Frank Eijkelenboom, Rayon Manager Nederland voor NORMi: 06 15 40 83 59 E-Mail: frank.eijkelenboom@norlac.com


NOMINATIES GOUDEN HEF Behandelbox reinigt tijdens vreten

E

ind november heeft de Rooij Staltechniek BV de FeeCa geintroduceerd op de RMV in Gorinchem. De FeeCa is een behandelbox waarin de klauwen van de koe gereinigd worden terwijl de koe vreet. In de FeeCa wordt het voetbad automatisch gevuld met de juiste hoeveelheid water en het verzorgingsproduct. De koe wordt herkend door het herkenningssysteem. Dit systeem doseert het juiste hoeveelheid krachtvoer. Na 1,5 tot 2 minuten gaat de box open, waarna de koe door kan lopen.

Preventieve werking

Smeermiddelen met Syngis Technology

E

en verhoging van de productiecapaciteit, lagere onderhoudskosten, minder stilstand van het machinepark en een lager brandstofverbruik. De voordelen van Eurol Speciality smeermiddelen met Syngis Technology zijn volgens Dennis Marsman evident. ‘De door Eurol ontwikkelde Syngis Technology zorgt er voor dat smerende en beschermende eigenschappen behouden blijven in extreme omstandigheden. De technologie kenmerkt zich door een synergetische combinatie van de nieuwste additieven met synthetische basisoliën en verdikkers. De Syngis Technology is verwerkt in de complete productlijn, inclusief onze Foodgrade-producten’, laat Marsman weten.

‘Vanwege de aanwezigheid van lokbrok gaat de koe vrijwillig Zien is geloven de FeeCa in. Terwijl de koe vreet, staat ze in een voetbad met De nieuwe smeermiddelen zijn dit jaar gelanceerd in de behandelvloeistof. De inwerktijd van de vloeistof is langer, Nederlandse agrarische sector. Ze zijn geschikt voor waardoor het middel effectiever is. Het is ter preventie van ‘eindeloos veel toepassingen’ zoals: penbusverbindingen, klauwproblemen, niet ter genezing. Koeien met klauwproblemen lagers, kabels en  kettingen. Volgens Marsman verdient worden opgespoord door het aanwezige herkenningsysteem’, Eurol bv met de nieuwste smeermiddelen de Gouden Hef. aldus Manon de Rooij van De Rooij Staltechniek. Waarom ‘Deze Nederlandse landbouwinnovatie is goed voor het de box volgens haar de Gouden Hef verdient? ‘Het is een milieu én de portemonnee. Zien is geloven, daarom laten innovatieve manier om koeien vrijwillig een voetbad te we de unieke smeereigenschappen zien op de Noordlaten betreden. De FeeCa kan dagelijks gebruikt Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden’, vertelt worden als krachtvoerstation en een aantal keer in Marsman, doelend op de live demo’s die Eurol gaat Op deze pagina de week als voetbad.’ organiseren. vier genomineerden

Vee ophalen met de Ubco

D

voor de Gouden Hef, de innovatieprijs van Landbouwbeurs Leeuwarden

eze elektrische tweewiel aangedreven brommer rijdt echt overal doorheen. Dat is onvoorstelbaar.’ Ron van Laar is enthousiast over de Ubco. In NieuwZeeland wordt dit type brommer gebruikt voor het ophalen van vee. Van Laar introduceert de Ubco op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs voor de Nederlandse markt. ‘Wij zijn importeur van de Ubco.’ Van Laar is tevens importeur van de Grass Tech Grazer. Die machine wordt gebruikt om vers gras te voeren. Van Laar: ‘Stalvoeren en het toepassen van weidegang kunnen hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken.’ ‘

Lichter dan quad

De Ubco is volgens Van Laar een uitstekende alternatief voor de quad, die op veel bedrijven wordt ingezet om koeien op te halen. ‘De Ubco is een stuk lichter en veiliger. Een quad is zwaar en rolt na een ongeluk achter je aan. Bij een Ubco kun je je niet verbranden aan de uitlaat. De Ubco is elektrisch. Je hoort hem bijna niet. Deze machine draagt bij aan een goed imago en is daarom een goede kandidaat voor de Gouden Hef.’

Ida assisteert melkveehouder

H

oogland BV is recent dealer geworden van het product Ida, dat in 2017 is ontwikkeld en geproduceerd door Connecterra. ‘Ida is inmiddels wereldwijd aan het doorbreken in de melkveehouderij’, aldus Andries Sneep van Hoogland. Ida is de moderne melkveeassistent van de boer. Met behulp van sensortechniek, bevestigd aan de halsband van de koe, worden inzichten gegenereerd die in Ida›s dashboard verschijnen. ‘Ida helpt de melkveehouder antwoord te geven op alle koegerelateerde vragen. Voordat een situatie kritiek wordt, kan ze helpen met het identificeren van mogelijke problemen. Verder ondersteunt Ida om het melkveebedrijf nog verder te optimaliseren op het gebied van gezondheid, vruchtbaarheid en voeding’, aldus Sneep.

Begrijpelijke taal

De dagelijkse inzichten van Ida worden verstrekt in begrijpelijke taal. Door nauwkeurige monitoring en aanbevelingen van Ida is de melkveehouder in staat de technische en financiële kengetallen verder te optimaliseren. Wat Sneep betreft verdient Ida de Gouden Hef. ‘Het is een zelflerend systeem waarbij gebruikt wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie. De melkveehouder hoeft zelf geen data meer te analyseren.’

21


Advertentie_88x132_Dutch Mountain-NEW.pdf 1 27-11-2018 10:10:42

Dé hoogste matras die de meeste indruk maakt! SMARTER STORAGE

OmniCuro

OMNICURO: CONTROLE TOT IN DETAIL

Nieuwsgierig? Bezoek ons op de

Zeer nauwkeurige metingen WEB-based toegang en online updates Keuzeprogramma’s voor kort en lang bewaren OmniCuro bewaarapp

Noord-Nederlandse Landbouwbeurs www.dutchmountain.online Powered by

STAND 3014 • 036 522 2177 • OMNIVENT.NL

Psss... wat denk je, snappen ze het wel?

smart farming

OPE EUR ES OCTROOI

M e s t Mi

A

gri

Zo niet, dan leggen ze bij alles uit! standnr.

5060

AK

I ON M AM IE + ND C T LA N AA EDU EN H L R A AU ET ST IVE M OP N

dat levert onder de streep meer op! 1

Beperkt ammoniakemissie in stal en op land. Zorgt voor homogenere drijfmest.

2

De door AgriMestMix gekweekte micro-organismen in de mest, zorgen voor een beter bodemleven en gezonde plantengroei. De plant neemt hierdoor makkelijk spoorelementen op, en beschikt over een beter benutbaar eiwit.

3

Zo werkt AgriMestMix mee aan een positieve uitkomst van de KringloopWijzer!

Een product van: 22

Rinagro Smart Farming

Piaam - Telefoon: 0515-232724

Scan de QR code

en lees meer op www.rinagro.nl


Innovatieprijs

NOMINATIES GOUDEN HEF Smartsensoren in bewaarkisten

F

Nieuw waterbed voor extra comfort

rieswood BV in Leeuwarden produceert agrarische bewaarkisten voor opslag van onder meer aardappelen, uien en wortelen. Deze kisten worden nu via verkooporganisatie De Kistenmevrouw aan de man gebracht. ‘Kistenmevrouw, Frieswood en Lapack Agri gaan in 2019 samen onder de naam Agribox Holland’, vertelt Bertjan Bruin van Agribox Holland.

E

Track & Trace

Latex onderlaag

ind 2017 introduceerde DSD Stalinrichting op de Nederlandse markt het Aquastar Ultimate Combi Waterbed. Dit type waterbed draagt volgens Pieter Joost Bos van DSD Stalinrichting bij aan gezondere en productievere dieren. ‘Aquastar Ultimate Combi waterbedden nemen op een natuurlijke wijze de vorm aan van de belasting en verminderen hierdoor de druk op gewrichten, ruggengraat en spieren van de koe.’

Frieswood BV is bezig nieuwe en bestaande bewaarkisten uit te Het Aquastar Ultimate Combi waterbed heeft een latex rusten met smartsensoren. Met behulp van deze smartsensoren onderlaag. Het waterbed heeft een zachte topstructuur worden de kisten voorzien van een Track & Trace-systeem. Zo is gecombineerd met een waterknierol. De totale dikte is precies bekend waar de kist in de bewaring staat. De sensoren 70 millimeter. Bos somt enkele sterke punten op: ‘De worden uitgerust met temperatuur, vocht- en schokmeters. waterbedden hebben een zware dubbele wapening in de Bruin verwacht dat de bewaarkisten met smartsensoren in toplaag. De doorlopende bevestiging op de achterrand 2019 op de markt worden geïntroduceerd. ‘De ontwikkel- en voorkomt vervuiling onder het ligbed. De koeien liggen op testperiode is zo goed als afgerond.’ Bruin vindt de introductie een zachte en vlakke toplaag met groef. Dat voorkomt een van bewaarkisten met smartsensoren prijzenswaardig. ’Deze schurend effect en zorgt voor optimaal comfort en maximale ontwikkeling zorgt ervoor dat de kwaliteit nog beter grip.’ bewaakt kan worden en Nederland zijn wereldwijde Wat Bos betreft verdient het waterbed de Gouden positie in de pootgoedsector kan versterken.’ Hef. ‘Het Aquastar Ultimate Combi Waterbed Op deze pagina brengt het koecomfort naar een hoger niveau.’ vier genomineerden

Erkenning voor AgriMestMix

A

voor de Gouden Hef, de innovatieprijs van Landbouwbeurs Leeuwarden

Afdeksysteem op zonne-energie

I

griMestMix is een natuurlijk mineralenmengsel, dat in drijfmest belangrijke biochemische processen op gang helpt. Rinze Joustra van Rinagro legt uit hoe dat werkt. ‘AgriMestMix stimuleert de groei van micro-organismen - waaronder bacteriën - die organische stikstof omzetten in ammoniumstikstof. Als gevolg daarvan blijft de stikstof behouden terwijl de drijfmest verbetert. De gebonden ammoniumstikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij en werkt effectiever.’

n 2001 ontwikkelde de familie Bosch in Swichum een concept om verschillende graskuilen laagsgewijs in te kuilen. ‘Door de jaren heen raakten we er steeds meer van overtuigd dat onze melkkoeien een constant ruwvoerrantsoen nodig hadden’, aldus Jan Bosch. Het voerconcept bleek succesvol en de term lasagnekuil raakte ingeburgerd. Zeventien jaar later biedt de firma Agridek verschillende, robuuste afdekoplossingen aan.

Minder kunstmest

Reductie plastic en brandstof

Het gebruik van AgriMestMix biedt volgens Joustra vele voordelen. ‘De homogeniteit van de drijfmest verbetert en het kunstmestgebruik daalt. Door de afbraak van het organische materiaal is er geen sprake van koekvorming. Geur- en ammoniakemissies verminderen, wat leidt tot milieuwinst. Vele akkerbouwgewassen rijpen sneller af.’ AgriMestMix heeft in 2018 een Europees Octrooi gekregen met de claim methaan en ammoniak te reduceren op stal- en landniveau. Bovendien is het product sinds dit jaar SKALgecertificeerd. Voldoende redenen voor de Gouden Hef, aldus Joustra.

Op de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden presenteert Agridek, naast zijn robuuste gegalvaniseerde portaalsysteem ook zijn nieuwste innovatie: het Agridek portaalsysteem op volledig zonne-energie. ‘Het portaalsysteem staat nog steeds voor een snelle en gemakkelijke manier van ruwvoer afdekken. De zelfopgewekte zonne-energie wordt gebruikt door de twee elektromotoren, die de benodigde hydraulische druk opwekken. Naast de besparing van landbouwplastic wordt bij deze innovatie ook het gebruik van fossiele brandstoffen uitgesloten’, aldus Bosch, die stelt dat het innovatieve systeem daarom kandidaat is voor het winnen van de Gouden Hef.  

23


uw

Nie Tjalma boerenbemester:

• Kan achter elke tank aangebouwd worden; • Voldoet aan nieuwe bemestingsregels; • De ideale bemester als opvolger van de Tobroco; • Geen hef benodigd; • Snijmolen raakt niet verstopt.

Willem Ludema: 0620569745

KOK DAK EN WAND GESPECIALISEERD IN HET MONTEREN EN RENOVEREN VAN UW DAKEN!

Schuift u bij ons aan? U vindt ons op stand 5089 Snel, onafhankelijk en zorgvuldig!

STRATEGISCH ADVIES

FISCALE OPLOSSINGEN

FINANCIERINGSPLANNEN

BEDRIJFSOVERDRACHT

COACHING

EN MEER

Dick Bijlsma 06 - 5363 1544 | Jan van der Linde 06 - 1001 9885

Meer informatie? Neem contact met ons op! We vertellen u graag over de mogelijkheden. 06 - 34 37 57 81 info@kokdakwand.nl

www.bvdl-agroadvies.nl

WAT DOEN WIJ? • Dakrenovatie • Nieuwbouw • Asbest saneren

www.kokdakwand.nl

Ervaar ook het gemak: Vochtig uierpapier in vouwdoekjes Dairy Towel Wet

• Ontlast de schouders • Voorschuimen niet meer nodig Stand 5046 • Kant en klaar verpakt 190 vel per bundel www.agrimax.nl info@agrimax.nl

- Lasers (tegen vogeloverlast) - TSL smeermiddelen Andries Wiersma 06-53782493 - Jacob de Vegt 06-25096000

VROEGBOEKKORTING 2019 VOOR DE

SNELLE BESLISSERS Standnummer

5140

22

WWW.ROOSTERSOPRUWEN.NL 2018

24

• bronwaterzuiveringen • onderhoud van alle type en merken installaties • advies op maat • levering zouttabletten Agrarische, industrie en recreatieve toepassingen

www.aquaxl.nl Duistereweg 10 8431 VT Oosterwolde (FR) telefoon 085 273 83 53 info@aquaxl.nl


Interview

NIEUWE BEURSMANAGER EMMY DIJKSTRA

‘BEURS MOET MEERWAARDE BIEDEN’ Emmy Dijkstra uit Witmarsum is de nieuwe beursmanager van de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs. Een kennismaking met een gedreven jongedame met agrarisch bloed.

Tekst: Sjoerd Hofstee Foto: Langs de Melkweg

Emmy Dijkstra (27) is opgegroeid op een melkveebedrijf in Witmarsum. Het bedrijf wordt nu gerund door haar vader, jongere zuster en zwager, maar zelf is ze er nog bijna dagelijks te vinden om haar paard te verzorgen en te helpen bij hand- en spandiensten. Na de opleiding aan de Hogere Hotelschool kwam ze na enkele jaren bij het WTC in dienst. Hier werd ze een jaar geleden benaderd om de Landbouwbeurs onder haar hoede te nemen. Een landbouwbeurs leiden, dat past jou helemaal? ‘Ik werk nu een aantal jaren bij het WTC Expo en ben eindverantwoordelijk voor de beurs Vrouw!. Dat is erg leuk en dat blijf ik ook doen. Maar toen de vraag kwam om ook de Landbouwbeurs te doen, werd ik meteen enthousiast. Mijn familie en vrienden komen uit de agrarische sector en het is daarom erg leuk om hier mijn kennis en energie in te mogen stoppen.’ Elke manager heeft eigen ideeën, hoe herkennen we straks de stempel van Emmy Dijkstra? ‘Ik wilde in ieder geval graag levende dieren naar de beurs halen, dat kende deze beurs niet. Dat geeft toch ook de gewenste extra sfeer. Ik hoop ze tijdens de beursdagen een paar keer te horen loeien. Daarnaast denken we veel na over een invulling die ook jongeren trekt. Onder andere met de workshop bedrijfsovername, die voor iedereen toegankelijk is, bieden we deze doelgroep wat extra’s. Bewust vinden alle workshops tijdens de beursuren plaats, zodat het een geïntegreerd geheel wordt. Een bezoek aan de Landbouwbeurs moet ook een beleving zijn.’ De jongeren verdienen daarin extra aandacht omdat ze eerder niet voldoende kwamen? ‘De jongeren zijn de beslissers van de toekomst en die wil je graag in grote getale naar de Landbouwbeurs halen. De vorige edities waren de jongeren zeker

Emmy Dijkstra streeft naar een beurs vol beleving.

vertegenwoordigd, maar hier kan altijd nog meer op ingespeeld worden. Door een intensievere samenwerking met onder andere de Agrarische Jongeren Friesland hopen we nog meer jonge beslissers te mogen verwelkomen.’

een belangrijk deel ook online, proberen wij iedereen daarvan te overtuigen. Ik heb goede hoop dat dat aanslaat en dat exposanten en bezoekers met elkaar goede en mooie beursdagen gaan beleven.’

Er zijn best veel beurzen en er komen eerder meer dan minder, is dat niet vervelend voor jullie? ‘We leven in een vrij land en ieder mag organiseren wat hij of zij wil. Dat is helemaal prima. Wij gaan uit van eigen kracht en die is er in Noord-Nederland volop. Deze beurs richt zich overduidelijk op zowel akkerbouwers, melkveehouders en loonwerkers en heeft een heel breed aanbod aan exposanten. Daarmee zijn wij voor bijna alle agrariërs in de Noordelijke regio interessant om te bezoeken. Via verschillende gerichte campagnes, voor

Wanneer ben jij daarin tevreden? ‘Het klinkt cliché, maar ik ben tevreden als de exposanten en bezoekers tevreden zijn. In de landbouw spelen erg veel zaken. Ondernemers kampen dagelijks met dilemma’s. Ik hoop dat bezoekers door het contact met bedrijven en de input van diverse workshops huiswaarts keren met het gevoel dat het bezoek echt van meerwaarde voor hen was, dat ze oplossingen aangedragen hebben gekregen. Als ik dat nadien terug hoor, dan ben ik écht tevreden.’

25


Beleef het

-plein

In de Friezenhal, de hal meteen rechts na de hoofdingang, vindt u het ‘Melk van het Noorden-plein’. Kom langs bij de partners van Melk van het Noorden en laat u bijpraten. En vergeet daarbij niet onze gezamenlijke bar te bezoeken voor een drankje!

We zien u op het MvhN-plein! PAS Mestopslagsystemen

AG C RA IN ULT RIS BE UU CH EL R E D

Service Bedrijf

JAN CASTELEIN B.V.

W.H.van der Heide

Agrarische d cultuur in beel 26

Het jaar 2018 staat ook te boek als het jaar van de Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden/ Friesland. In de hoek van het MvhN-plein wordt daarom de cultuur van het melken, en voeren en andere agrarische werkzaamheden in vroegere tijden beeldend tentoongesteld.

Komt u ook een kijkje nemen?!


Innovatieprijs

NOMINATIES GOUDEN HEF Bemesten naar behoefte

Duurzaam banden repareren

M

et de combinatie van de Fritzmeiermeetsensor op de fronthef van de trekker en de Zunhammer NIR-sensor op de Zunhammermesttank kan de bemesting van het gewas precies worden afgestemd op de behoefte.

Slimme sensoren

D

uurzame reparaties van scheuren en gaten in landbouw- en vrachtwagenbanden werken kostenbesparend en CO²-reducerend. Dat stelt Niels van der Veen van Vulkanisatie Friesland. ‘De reparatie van landbouwbanden levert tot 85 procent kostenbesparing op.’ Van der Veen hanteert daarbij het volgende rekenvoorbeeld. ‘Stel de nieuwprijs van een tractorband 710/70R35 is € 2.900. De prijs van het herstellen en vulkaniseren is € 425. De totale besparing bedraagtdan € 2.475, exclusief btw. Dat is inclusief op- en afhaalservices in heel Friesland.’

Wietze Rosier legt uit hoe het werkt. ‘Met deze combinatie van slimme sensoren wordt vóór de trekker de stikstofbehoefte van het gewas gemeten. Aan de hand daarvan kan meteen worden Foto insturen bemest. De N-meetsensor in de fronthef van een trekker Ondernemers met een scheur of gat in hun band kunnen meet de behoefte van het gewas. Dat wordt doorgegeven via de website een foto insturen. Een vakspecialist neemt de aan de mesttank. Deze mesttank is uitgerust met een DLG schade op en bepaalt of de band nog te herstellen is. Van goedgekeurde NIR-sensor, die precies meet wat er in de mest der Veen: ‘Wij geven banden een tweede leven en ontzorgen zit aan stikstof, kali, fosfaat en ammoniumstikstof. Aan de hand de ondernemer volledig met een op- en afhaalservice, tot het van de gemeten waarden in de mest en de behoefte van het leveren van een leenband. Het is een praktische, duurzame gewas wordt de mestpomp constant gestuurd.’ Dat bevordert en innovatieve service waar iedere agrarische ondernemer op de groei van het gewas. Dat is een Gouden Hef waard, zit te wachten’, aldus Van der Veen, die zo een aantal zo vindt Rosier. ‘De bemesting van het gewas wordt argumenten opsomt die wat hem betreft leiden tot de precies afgestemd op de behoefte.’ Gouden Hef. Op deze pagina

Hogere sleufsilo-elementen

D

vier genomineerden voor de Gouden Hef, de innovatieprijs van Landbouwbeurs Leeuwarden

Roosters opruwen met diamant

Z

am Beton uit Akkrum komt in januari 2019 met nieuwe sleufsilo-elementen op de markt. De elementen zijn 3 meter lang en 3,22 meter hoog. De elementen (betonkwaliteit C60/75) wegen circa 8.700 kilo. ‘Door gebruik te maken van wanden van 3,22 meter hoog kan er meer kuil in de silo worden opgeslagen. Daardoor stijgt het percentage drogestof per kuub en krijgt de koe meer voedingswaarde binnen’, vertelt Rutmer Boersma van Dam Beton.

ijn uw roosters glad, maar verder nog goed intact? Dan hoeven ze wat Gerben Veldhuizen betreft nog niet te worden vervangen. Met zijn bedrijf Roosteropruwen.nl zorgt hij voor een langere levensduur van de roosters. ‘Wij werken uitsluitend met de bewezen diamantslijptechniek. Daarmee blijft de kwaliteit van uw betonroosters of vloer ook na het opruwen behouden. Slechts enkele millimeters slijpen zijn voldoende om uw dieren de komende jaren weer met een gerust hart zonder uitglijders op de roosters te laten lopen. Wacht niet te lang, want voorkomen is beter dan genezen.’

Minder voerverlies

Zoals iedere veehouder weet, kunnen gladde vloeren vervelende gevolgen hebben. Op gladde betonroosters of gladde betonvloeren met onvoldoende grip kunnen de koeien minder natuurlijk gedrag vertonen. Koeien die regelmatig een glijpartij meemaken zullen zich minder makkelijk op de roosters begeven en dus ook minder (makkelijk) voer opnemen.  Het opruwen van de roosters gebeurt met behulp van een elektrisch aangedreven machine, voorzien van diamantschijven, worden in de dwarsrichting van de roosters smalle sleufjes geslepen. ‘Met twee machines hebben we onze capaciteit verhoogd’, aldus Veldhuizen.

De nieuwe wanden zijn geschikt om een afdeksysteem bij aan te brengen. De wanden worden speciaal geproduceerd in een lengte van 3 meter, wat resulteert in minder aanzettingen in de wand. Hierdoor wordt het eventuele voerverlies bij de koppeling van de wanden gereduceerd. Boersma: ‘Bijkomend voordeel van de hogere wanden is dat de silo minder ruimte inneemt om dezelfde kuubs op te kunnen slaan. Door de hoge aslast van 20 ton die deze wanden vrijstaand kunnen verdragen, kan er met alle machines worden ingekuild zonder dat er iets met de wanden gebeurt.’

Glijdende koeien

27


Onder iedere 25 vaste ĂŠn nieuwe Silobags klanten die zich melden bij onze stand verloten wij een bigbag slurven! 28

U VINDT ONS OP H ET MvhNPLEIN


Workshops

PROGRAMMA WORKSHOP ARENA Programma Workshop Arena Workshop ‘Het bedrijf overnemen?’

Woensdag 12 december

Speciaal kennisprogramma spuitlicentie

Delphy, Wetterskip Fryslân en

13.00 – 14.00 uur

Workshop ‘Haal meer uit je ruwvoer’

Agrifirm

14.30 – 15.00 uur

Lezing ‘Efficiënte reinigingstechnieken’

Kärcher

15.30 – 16.00 uur

Organisator(en) / Spreker(s) AJF, Rabobank, LTO Noord, AB

Tijden 14.00 – 15.00 uur

Vakwerk en 2 agrarische coaches Speciaal kennisprogramma spuitlicentie

Delphy, Wetterskip Fryslân en

15.30 – 16.30 uur

Mulder Agro Lezing ‘Efficiënte reinigingstechnieken’

Kärcher

17.00 – 17.30 uur

Workshop ‘Haal meer uit je ruwvoer’

Agrifirm

19.00 – 19.30 uur

Programma Workshop Arena Workshop ‘Het bedrijf overnemen?’

Organisator(en) / Spreker(s) AJF, Rabobank, LTO Noord, AB

Tijden 14.00 – 15.00 uur

Vakwerk en 2 agrarische coaches Speciaal kennisprogramma spuitlicentie

Delphy, Wetterskip Fryslân en

15.30 – 16.30 uur

Mulder Agro Lezing ‘Efficiënte reinigingstechnieken’

Kärcher

17.00 – 17.30 uur

Workshop ‘Haal meer uit je ruwvoer’

Agrifirm

19.00 – 19.30 uur

Programma Workshop Arena Workshop ‘Het bedrijf overnemen?’

Zaterdag 15 december

11.00 – 12.00 uur

Mulder Agro

Workshop ‘Het bedrijf overnemen?’

Vrijdag 14 december

AJF, Rabobank, LTO Noord, AB

Tijden

Vakwerk en 2 agrarische coaches

Programma Workshop Arena

Donderdag 13 december

Organisator(en) / Spreker(s)

Organisator(en) / Spreker(s) AJF, Rabobank, LTO Noord, AB

Tijden 11.00 – 12.00 uur

Vakwerk en 2 agrarische coaches Speciaal kennisprogramma spuitlicentie

Delphy, Wetterskip Fryslân en

13.00 – 14.00 uur

Mulder Agro Workshop ‘Haal meer uit je ruwvoer’

Agrifirm

14.30 – 15.00 uur

Lezing ‘Efficiënte reinigingstechnieken’

Kärcher

15.30 – 16.00 uur

Elke beursdag is er continu de workshop ‘Haal je trekkerrijbewijs op het kinderparcours’, georganiseerd door het Fries Landbouwmuseum op stand 5142. Naast het kinderplein op stand 5144 in de Friezenhal.

29


Column

EERST MAAR EVEN NAAR DE LANDBOUWBEURS! Het zal u zeker niet ontgaan zijn: de landbouw mag zich verheugen op een steeds groter wordende belangstelling. Kranten, social media, politici, boeren, burgers en buitenlui; het lijkt wel of het alleen nog maar over de landbouw gaat. En zeker niet altijd even positief. Als landbouwgedeputeerde kom ik veel agrarische ondernemers tegen en raak met hen in gesprek over wat hen bezighoudt. Op basis daarvan maak ik mij zorgen over de impact die al dit gepraat over boeren en de toekomst van de landbouw in Nederland heeft op de motivatie van met name beginnende boeren. Desondanks tref ik veel ambitie en veranderingsbereidheid aan. Dagblad Trouw berichtte laatst dat 80 procent van de boeren graag wil veranderen. Aan onze boeren ligt het dus zeker niet. Maar hoe dan? Als provincie proberen we waar dat kan bij te dragen aan de omslag in de landbouw. Met onze landbouwdeals, Living Lab voor natuurinclusieve landbouw en ons agrarisch natuurbeheer, maar natuurlijk ook met kavelruil. Maar hoe die omslag ook precies uitvalt, hij moet wel voor en door de agrarische ondernemers worden gedaan. Dat betekent dat er uiteindelijk wel wat verdiend moet worden. Landbouw is uiteindelijk gewoon een economische activiteit. Ondernemen is vooruitzien. Nieuw materiaal, nieuwe technieken en de kennis daarover zijn daarbij van wezenlijk belang. En dat treft u allemaal aan op de landbouwbeurs. Ondernemers in gesprek met ondernemers. Waar liggen de kansen? En hoe verzilveren wij die? Soms hele dure, ingewikkelde oplossingen en soms hele simpele. Leeuwarden vormt met de landbouwbeurs en alle andere agrogerelateerde bedrijven het kloppende hart van onze Dairy Valley. Landbouw zit in onze genen, wij hebben ons land er letterlijk en figuurlijk mee opgebouwd. Wij zijn trots op wat bereikt is, maar weten ook dat onze toekomst nog mooier is dan ons verleden. Die toekomst maken we zelf, met elkaar. Door als landbouwsector, overheid en onderwijsinstellingen gezamenlijk op te trekken. Als het gaat om onderzoek en innovatie, als het gaat om export en als het gaat om het verkennen van nieuwe markten.  U staat er als ondernemer dus niet alleen voor.  Ik wens u dan ook een buitengewoon nuttige landbouwbeurs toe, doe er uw voordeel mee en ‘lit de lju mar rabje.’

Johannes Kramer,

Landbouwgedeputeerde Provinsje Fryslân

30


WTC PARDOEN X E LEEUW WOENSDAG 12 DEC. 2018 10:00 UUR – 18:00 UUR DONDERDAG 13 DEC. 20 18 13:00 UUR – 22:00 UUR VRIJDAG 14 DEC. 2018 13:00 UUR – 22:00 UUR ZATERDAG 15 DEC. 2018 10:00 UUR – 17:00 UUR Keuzes maken? Eerst maar naar de Landbouwbeurs! 12 t/m 15 december in WTC Expo Leeuwarden Over een investering of koerswijziging in je bedrijfsvoering wil je goed nadenken. Gelukkig kun je op de NoordNederlandse Landbouwbeurs alle nieuwste technieken, machines, innovaties, diensten en producten bij elkaar zien, zodat je de juiste keuzes kunt maken. Dus sta jij voor een dilemma? Eerst maar naar de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs!

Interessante lezingen en workshops

Verder dit jaar op de Landbouwbeurs:

Dit jaar zijn er veel interessante lezingen en workshops.

• NIEUW: Het Jong Gebruikte Machines Plein

Zo geeft Agrarisch Jongeren Friesland in samenwerking

• NIEUW: ProCROSS kalveren

met Rabobank, AB Vakwerk, LTO Noord en twee agrarische

• Toonaangevende bedrijven op het gebied van stal-

coaches de workshop Het bedrijf overnemen? waarin alle

inrichting, melktechniek, trekkers, oogstmachines,

ingrediënten voor een weloverwogen keuze aan bod komen.

financiën, bouw, diervoeders en nog veel meer

Verder vertelt Agrifirm in een workshop hoe je meer uit je eigen ruwvoer haalt met TMR Constant en wordt er dit jaar

• Fabrikanten, importeurs en dealers exposeren en demonstreren de nieuwste machines en primeurs

een speciaal spuitlicentie programma voor veehouders en

• Meer dan 200 merken en producten uit diverse segmenten

akkerbouwers gericht op spuittechniek en precisielandbouw

• Melk van het Noorden Plein

aangeboden.

• Troostwijk Veilingen

A DIGE PROGRAMM E LL O V T E H N E ING INFORMATIE NLINE MET KORT O S T E K KIJK VOOR MEER IC T E J L W.NL EN BESTE OP WTCLANDBOU MEDIAPARTNER 2018:

31 W TC E xpo L eeuwarden | Hel iconweg 52 | L eeuwarden (ingang We s t - Sl auer hof f weg) | Tel . 0 5 8 29 41 5 0 0 | info @ w tcexpo.nl


BEZOEK ONS OP DE LANDBOUWBEURS VAN 12 T/M 15 DECEMBER IN LEEUWARDEN

NIEUW JE FOSFAATRECHTEN KOPEN OF VERKOPEN DOE JE EENVOUDIG ZELF ONLINE!

GEEN GEDOE EN DIRECT ONLINE

Wil je meer weten of benieuwd naar het actuele aanbod? Bel ons gerust via: 085-4016809

WAAROM FOSFAATRECHT.NU

Via Fosfaatrecht.nu komen vraag en aanbod

Rechtsteeks zakendoen

samen waarbij koper en verkoper direct met

Actuele prijzen, vraag en aanbod

elkaar kunnen handelen. Is er na een bieding

Transparante prijsvorming

overeenstemming bereikt? Dan gaan wij voor

Heldere marges

beide partijen aan de slag.

IS JE MESTVERWERKING VOOR 2018 AL GEREGELD? KIJK VOOR DE BESTE PRIJS OP MESTVERWERKEN.NU 32

Tjsรปkemarwei 6C, 8521NA Sint Nicolaasga, 085-4016809, info@landbouwstart.nl

Noord-Nederlandse Landbouwbeurs  
Noord-Nederlandse Landbouwbeurs  
Advertisement