Page 1

Język hiszpański Nowy samouczek dla początkujących, który stawia na systematyczne przyswajanie małych porcji wiedzy. Szybko i skutecznie uczy podstaw języka hiszpańskiego oraz pomaga solidnie utrwalić nabyte umiejętności. Kurs zawiera: • 32 rozdziały podzielone na 20-minutowe lekcje, obejmujące słownictwo, praktyczne wyrażenia, gramatykę, dialogi i ćwiczenia, • dodatkowo 8 rozdziałów powtórzeniowych, klucz z odpowiedziami do wszystkich ćwiczeń, tłumaczenia dialogów, słowniczek, tabele czasowników, objaśnienia zasad wymowy oraz płytę CD z nagraniem wszystkich dialogów.

20 minut każdego dnia Język hiszpański

Langenscheidt 20 minut każdego dnia

NOWA EDYCJA

Langenscheidt 20 minut każdego dnia

Język hiszpański Kurs do samodzielnej nauki z ćwiczeniami utrwalającymi

Książka + CD gratis ISBN 978-83-7727-155-1


Weryfikacja j´zykowa: Dorota Leniec-Lincow, Jesús Pulido Ruiz Korekta: Zofia Dzier˝awska, Agnieszka Galiƒska Nagranie: Studio Polskiego Radia Muzyka: Marcin Nierubiec Lektorzy: Margarita Casales, Esther Gutiérrez, María Dolores Perez Pablos, Nuria Nunes Casamayor, Dawid Jelicz, Jean-Michel Pikias Realizator dêwi´ku: Tomasz CieÊlak Projekt graficzny serii: Adam Kulikowski Rysunki: Piotr Janus Ok∏adka: Gra˝yna Ficenes Koordynacja projektu: Katarzyna Sendecka Produkcja: Marzena Baranowska

Sk∏ad: Gabo s.c. Milanówek Druk i oprawa: Abedik S.A.

© 2008 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-548 Warszawa ul. Gra˝yny 13 www.langenscheidt.pl ISBN 978-83-7476-922-8 Cena: 19,90


Wst´p Zdarza si´, ˝e uczàc si´ j´zyka obcego, czujemy si´ zagubieni w gàszczu leksyki i zasad gramatyki. Wtedy zniech´ceni, rezygnujemy z dalszej nauki. Cz´sto nie wiemy, który z elementów j´zykowej uk∏adanki spowodowa∏, ˝e przestaliÊmy rozumieç jego zasady funkcjonowania... Mo˝esz odetchnàç z ulgà – kurs J´zyk hiszpaƒski. 20 minut ka˝dego dnia pozwoli bez trudu odnaleêç si´ w leksykalno-gramatycznym labiryncie j´zyka hiszpaƒskiego i opanowaç jego podstawy – dzi´ki przejrzystej strukturze oraz logicznemu i systematycznemu uk∏adowi jednostek. Ka˝dy z 32 rozdzia∏ów kursu J´zyk hiszpaƒski. 20 minut ka˝dego dnia podzielony jest na 20-minutowe lekcje, po których nast´pujà krótkie çwiczenia. Na poczàtku rozdzia∏ów znajdziesz uporzàdkowane tematycznie s∏ownictwo, dalej – zagadnienia gramatyczne, a po nich – przydatne w codziennych rozmowach zwroty. S∏uchajàc kolejnych dialogów, sprawdzisz, w jakim stopniu rozumiesz nowo poznane zagadnienia leksykalno-gramatyczne i poznasz ich zastosowanie w realnych sytuacjach. Rozwiàzujàc çwiczenia po ka˝dym z rozdzia∏ów oraz çwiczenia powtórzeniowe, masz szans´ zapami´taç naprawd´ du˝o nowych s∏ówek. W razie wàtpliwoÊci, jak wymówiç dane s∏owo, si´gnij do s∏owniczka, w którym wszystkie s∏owa zosta∏y podane wraz z uproszczonà wymowà. ˚yczymy przyjemnej nauki z kursem J´zyk hiszpaƒski. 20 minut ka˝dego dnia


Spis treÊci Zasady wymowy w j´zyku hiszpaƒskim / 8 1. ¬Hola!, ¿qué tal? Powitanie, po˝egnanie / 10 Pytanie o samopoczucie Przedstawianie si´ /11 2. ¿De dónde eres? Kraje i narodowoÊci / 17

3. ¿Cuál es tu profesión? Zawody i miejsca pracy / 24

4. ¿Es esta tu hermana? Rodzina / 30

Zaimki osobowe Odmiana czasownika: estar – byç / 12 Forma grzecznoÊciowa / 13

Dialog / 14 åwiczenia / 15

Odmiana czasownika: ser – byç / 18 Zaimki osobowe Przeczenia / 19 Pytania / 20

Dialog / 21 åwiczenia / 22

Odmiana czasowników I koniugacji: trabajar – pracowaç / 25 Rodzajnik okreÊlony i nieokreÊlony / 26

Dialog / 27 åwiczenia / 28

Liczba mnoga / 31 Zaimek dzier˝awczy 32 Odmiana czasownika: tener – mieç / 33

Dialog / 34 åwiczenia / 35

Dzia∏ania matematyczne / 39

Dialog / 40 åwiczenia / 41

Odmiana czasownika nieregularnego: saber – wiedzieç / 44

Dialog / 45 åwiczenia / 46

Odmiana czasowników II koniugacji: comer – jeÊç / 49

Dialog / 50 åwiczenia / 51

Odmiana czasowników III koniugacji: vivir – ˝yç / 54

Dialog / 55 åwiczenia / 56

åwiczenia powtórzeniowe 1–4 / 37 5. ¿Cuántos años tienes? Liczebniki 1–20 Liczebniki 21–100 / 39 6. ¿Cuál es tu número de teléfono? Liczebniki powy˝ej 100 Podawanie numeru telefonu / 43 7. ¿Qué hora es? Podawanie czasu / 48 8. ¿Es lunes hoy? OkreÊlenia czasu Dni tygodnia Miesiàce / 53 åwiczenia powtórzeniowe 5–8 / 58

–4–


Spis treÊci 9. ¿Estás casada? Stan cywilny / 60 10. ¿Por qué no te divorcias? Zwiàzki mi´dzyludzkie /65 11. ¿Por qué estás triste? Stany uczuciowe / 70

12. ¿Qué vas a hacer? Plany na przysz∏oÊç / 75

Odmiana przymiotników i imies∏owów / 61

Dialog / 62 åwiczenia / 64

Czasowniki zwrotne / 66

Dialog / 67 åwiczenia / 68

Odmiana przymiotników i imies∏owów / 71 Odmiana czasownika nieregularnego: sentirse – czuç si´ / 72

Dialog / 72 åwiczenia / 74

Odmiana czasownika nieregularnego: ir – iÊç / 75 Odmiana czasownika nieregularnego: hacer – robiç / 76 Konstrukcja ir + a / 77

Dialog / 77 åwiczenia / 79

åwiczenia powtórzeniowe 9–12 / 81 13. ¿De qué color es ...? Kolory / 83 14. ¿Qué te gusta? Upodobania / 89

Odmiana przymiotnika / 84 Zaimki wskazujàce / 85

Dialog / 86 åwiczenia / 87

U˝ycie zwrotu me gusta / 90

Dialog / 91 åwiczenia / 92

15. ¿Es guapo? Wyglàd zewn´trzny / 93 16. ¿Es amable? Cechy charakteru / 97

Dialog / 94 åwiczenia / 95

Stopniowanie przymiotników Zdania porównawcze / 98

Dialog / 99 åwiczenia / 100

åwiczenia powtórzeniowe 12–16 / 102 17. ¿Cuántas habitaciones tiene el piso? W domu / 104 18. ¿Qué muebles vas a comprar? Meble i sprz´ty / 109

U˝ycie estar i hay do okreÊlania miejsca / 105

Dialog / 106 åwiczenia / 107

Odmiana czasownika nieregularnego: dar - dawaç Liczebniki porzàdkowe / 110

Dialog / 111 åwiczenia / 112

–5–


Spis treÊci 19. ¿Por qué no describes tu casa? Wyposa˝enie domu / 114

20. ¿Dónde está tu salón? OkreÊlanie miejsca / 119

Odmiana czasownika nieregularnego: querer – chcieç Czasowniki zwrotne / 115

Dialog / 116 åwiczenia / 117

Przyimki: a, con, por, de / 120

Dialog / 120 åwiczenia / 121

åwiczenia powtórzeniowe 17–20 / 123 21. ¿Cómo es tu día cotidiano? Dzieƒ powszedni / 125

Odmiana czasownika nieregularnego: dormir – spaç / 126

Dialog / 126 åwiczenia / 127

22. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Czas wolny / 129

Zaimki osobowe / 130

Dialog / 131 åwiczenia / 132

23. ¿Qué estás haciendo? CzynnoÊci codzienne / 133

Czas teraêniejszy: estar + gerundio

Dialog / 135 åwiczenia / 136

Odmiana czasownika nieregularnego: soler – mieç zwyczaj / 138

Dialog / 139 åwiczenia / 140

24. ¿Cuántas veces...? OkreÊlenia czasu / 137

åwiczenia powtórzeniowe 20–24 / 141 25. ¿Dónde hay una librería por aquí? Sklepy / 143 26. ¿Cuánto vale ...? Zakupy / 148

–6–

Odmiana czasowników nieregularnych: poder – móc i tener – mieç / 144

Dialog / 145 åwiczenia / 146

Forma absoluto – bardzo + przymiotnik / 149 Odmiana czasownika: valer – kosztowaç / 150 Odmiana czasownika: volver – wracaç / 151

Dialog / 152 åwiczenia / 153


Spis treÊci 27. ¿Qué te gusta vestir? Ubrania / 155

28. Quiero esta muƒeca. Dzieci i zabawki / 160

Odmiana czasownika nieregularnego: preferir – woleç / 156 Odmiana czasownika nieregularnego: vestir(se) – ubieraç (si´) / 157

Dialog / 158 åwiczenia / 159

Zdrobnienia / Zgrubienia / 160

Dialog / 161 åwiczenia / 163

åwiczenia powtórzeniowe 25–28 / 164 29. ¿Tienes hambre? Jedzenie / 166–167 30. ¿Qué desea usted? Posi∏ki Potrawy Tradycyjne dania kuchni hiszpaƒskiej / 172 31. ¿Qué tienes que hacer hoy? Obowiàzki domowe / 178

32. ¿Qué tiempo hace hoy? Pogoda / 183

Forma bezosobowa Przys∏ówek mucho – du˝o / 168

Dialog / 169 åwiczenia / 170

Odmiana czasownika nieregularnego: pedir – zamawiaç, prosiç / 174

Dialog / 175 åwiczenia / 176

Zwrot hay que – trzeba Odmiana czasownika zwrotnego darse prisa – spieszyç si´

Dialog / 180 åwiczenia / 181

Imies∏ów bierny (przymiotnikowy) Zaimki osobowe / 184

Dialog / 185 åwiczenia / 186

åwiczenia powtórzeniowe 29–32 / 188 Klucz do çwiczeƒ / 189 T∏umaczenie dialogów / 205 S∏owniczek polsko-hiszpaƒski / 216

–7–


Zasady wymowy w j´zyku hiszpaƒskim PODSTAWOWE ZASADY WYMOWY SAMOG¸OSKI Znak graficzny Y

SPÓ¸G¸OSKI Znak graficzny C

CH D

Sposób wymawiania samodzielnie wymawia si´ jak I, w innych pozycjach jak J

Przyk∏ady

Sposób wymawiania przed E, I wymawia si´ jak S – C przed A,O,Uwymawia si´ jak K wymawia si´ jak zmi´kczone polskie CZ w Êrodku wyrazu wymawia si´ s∏abiej, a na koƒcu jest prawie nies∏yszalne

Przyk∏ady

G

przed E,I wymawia si´ jak H

G

przed A,O,U wymawia si´ jak G w grupach GUI, GUE nie wymawia si´ U

H J LL π Q R

V

X

zawsze jest nieme wymawia si´ jak H wymawia si´ jak polskie J wymawia si´ jak polskie ƒj w po∏àczeniu QUI,QUE nie wymawia si´ U wymawia si´ zawsze jak polskie R, ale mocniej, podwójne RR jest zawsze wibrujàce wymowa zbli˝ona jest do dêwi´ku na pograniczu B i W wymawia si´ jak KS

muy – [muj]

un cine – [un sine], una casa – [una kasa] un coche – [un kocz’e]

una pared – [una paret], un padre – [un padre] un ingeniero – [un inheniero] un gato – [un gato], una guitarra – [una gitarra] un hospital – [un ospital] un jardin – [un hardin] una calle – [una kaje] un niño – [un niƒjo] que – [ke]

un perro – [un perro] una ventana – [una bentana] un extranjero – [un ekstranhero]

Pozosta∏e litery wymawia si´ tak samo jak w j´zyku polskim. –8–


Zasady wymowy w j´zyku hiszpaƒskim AKCENT W j´zyku hiszpaƒskim akcent pada najcz´Êciej tak samo, jak w j´zyku polskim, na przedostatnià sylab´. Gdy wyraz koƒczy si´ na innà spóg∏osk´ ni˝ N i S, akcent pada na ostatnià sylab´. Istniejà wyrazy, które majà akcent na innej sylabie, wtedy wyraz ma akcent graficzny.

–9–


¬Hola!, ¿qué tal?

1

Powitanie, po˝egnanie ¬Hola! CzeÊç! (na powitanie) ¬Buenos días, señora Sánchez! Dzieƒ dobry, pani Sánchez! (przed obiadem) ¬Buenas tardes, señor García! Dzieƒ dobry, panie García! (po obiedzie) ¬Buenas noches, doña Ana! Dobry wieczór, pani Anno!

¬Adiós, don Roberto! Do widzenia, panie Robercie! ¬Hasta luego! Na razie! ¬Hasta la vista! Do zobaczenia! ¬Chao! CzeÊç! (na po˝egnanie) ¬Buenas noches, doña Ana! Dobranoc, pani Anno!

Hola, ¿qué tal? CzeÊç, co s∏ychaç? Muy bien, gracias. Bardzo dobrze, dzi´kuj´.

1 Wstaw brakujàce wyrazy, wybierajàc spoÊród podanych: a. tal b. don c. vista d. adiós e. hasta f. buenas g. bien h. hola 1. ¬……… noches! 2. ¬……… la vista! 3. ¬Hola!, ¿qué ………? 4. ¬………, Ana! 5. ¬Adiós, ……… Roberto! 6. ¬Hasta la ………! 7. ¬………, señora Sánchez! 8. Muy ………, gracias. Znaki interpunkcyjne, takie jak wykrzyknik i pytajnik, zaznacza si´ nie tylko na koƒcu, ale równie˝ na poczàtku zdania.

–10–


1

¬Hola!, ¿qué tal? Pytanie o samopoczucie ¿Cómo estás? Jak si´ czujesz? ¿Cómo está usted? Jak si´ pan / pani czuje?

Estoy bien, gracias. Czuj´ si´ dobrze, dzi´kuj´. Estoy muy bien, gracias, ¿y tú? Czuj´ si´ bardzo dobrze, a ty?

Yo también estoy muy bien. Ja te˝ czuj´ si´ bardzo dobrze. Estoy regular. Czuj´ si´ Êrednio.

Przedstawianie si´ ¿Cómo se llama usted? Jak si´ pan / pani nazywa? ¿Cómo te llamas? Jak si´ nazywasz?

Me llamo ... . Nazywam si´ ... . Encantado. (m) / Encantada. (˝) Mi∏o mi.

Mucho gusto. Mi∏o mi.

2

Po∏àcz w pary.

1. ¿Cómo estás? 2. ¬Hola! Me llamo Alicia. 3. Estoy regular, doña Ana, ¿y usted? 4. ¿Cómo te llamas? 5. ¿Cómo está el señor Sánchez?

a. Me llamo Roberto. b. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? c. Está regular. d. Encantado. e. Yo estoy bien, señor García.

–11–


¬Hola!, ¿qué tal?

1

Zaimki osobowe yo ja tú ty él / ella / usted on / ona / pan, pani nosotros / nosotras my vosotros / vosotras wy ellos / ellas / ustedes oni / one / paƒstwo, panowie, panie W j´zyku hiszpaƒskim zaimki 2 i 3 os. l.mn. my i wy majà dwie formy: – form´ m´skà, zakoƒczonà na -os: nosotros, vosotros – form´ ˝eƒskà, zakoƒczonà na -as: nosotras, vosotras 3

Wpisz odpowiednià form´ zaimka osobowego. a. ella b. ellas c. ustedes d. vosotras e. usted f. tú g. yo h. ellos i. vosotros j. nosotras

1. pan ……… 2. oni ……… 3. wy ……… (˝) 4. one ……… 5. wy ……… (m) 6. my ……… (˝) 7. ja ……… 8. ona ……… 9. ty ……… 10. paƒstwo ………

Odmiana czasownika: estar – byç W j´zyku hiszpaƒskim wyst´pujà trzy czasowniki, które mogà byç na j´zyk polski t∏umaczone jako byç. Czasownik estar jest jednym z nich. U˝ywany jest do okreÊlania przejÊciowych stanów psychicznych i fizycznych. W pytaniach o samopoczucie i t∏umaczy si´ go jako czuç si´. Czasownik estar jest czasownikiem nieregularnym. Form odmiany czasowników nieregularnych nale˝y uczyç si´ na pami´ç.

–12–


1

¬Hola!, ¿qué tal? estar yo estoy czuj´ si´ tú estás czujesz si´ él / ella / usted está czuje si´

4

nosotros / nosotras estamos czujemy si´ vosotros / vosotras estáis czujecie si´ ellos / ellas / ustedes están czujà si´

Uzupe∏nij odpowiednià formà czasownika estar.

1. (Nosotros) …………… bien. 2. (Ella) …………… regular. 3. Vosotros …………… muy bien. 4. (Nosotras) …………… mal. 5. (Yo) …………… regular . 6. ¿ …………… usted mal? 7. ¿Cómo …………… (tú)? 8. Hoy no …………… bien. 9. (Ellas) …………… bien. 10. Roberto …………… muy bien.

Forma grzecznoÊciowa Form´ grzecznoÊciowà tworzy si´: – w liczbie pojedynczej przy pomocy 3 os. l.poj. czasownika oraz zwrotu usted – pan / pani, np. ¿Cómo está usted? Jak si´ pan / pani czuje? – w liczbie mnogiej przy pomocy 3 os. l.mn. czasownika oraz zwrotu ustedes – paƒstwo w l.mn., np. ¿Cómo están ustedes? Jak si´ paƒstwo czujà? 5

Uzupe∏nij odpowiednià formà grzecznoÊciowà lub formà 2 osoby. a. usted b. te llamas c. está d. se llama e. estáis f. ustedes g. estás h. se llaman i. están

1. ¿Cómo ……… de apellido, don Roberto? 2. ¿Está ……… bien? 3. ¿Cómo ……… ustedes de apellido? 4. Ana y Roberto, ¿ ……… bien? 5. Perdone, ¿como ……… ustedes? 6. ¿ Se llaman ……… García? 7. ¿ ……… tú Felipe? 8. ¿ ……… usted mal? 9. Hola, ¿ ……… bien? –13–


¬Hola!, ¿qué tal?

1

Dialog

2

– ¬Buenos días! – ¿Buenos días? ¬Buenas noches! Ya son las nueve de la noche. – ¬Ah, qué más da! Buenos días, buenas tardes, buenas noches... – ¿Qué le pasa? ¿Está usted mal? – Perdone, hoy no estoy muy bien. – ¿Cómo se llama usted? – Me llamo Ana. Y usted, ¿cómo se llama? – Yo me llamo Roberto. De apellido García Jiménez. – Encantada. – Mucho gusto. – ¬Chao, Roberto! Perdone... ¬Adiós, señor García Jiménez! – ¬No pasa nada! ¬Hasta luego, Ana! ya ju˝ Son las nueve de la noche. Jest siódma wieczór. ¬Qué más da! Co za ró˝nica! ¿Qué le pasa? Co panu / pani jest? ¿Está usted mal? èle si´ pan / pani czuje? Perdone. Przepraszam pana / panià. de apellido na nazwisko ¬No pasa nada! Nie ma sprawy! / Nic si´ nie sta∏o!

–14–


1

¬Hola!, ¿qué tal? 6

Które zdania sà zgodne z treÊcià dialogu?

1. Son las nueve de la noche. 2. Ana está muy bien. 3. Ana no está muy bien hoy. 4. Ana se llama García Jiménez. 5. Roberto se llama de apellido García Jiménez. 6. Ana es un señor. 7. Ana es una señora. 8. Roberto es un señor.

åwiczenia 7

Uzupe∏nij zdania nast´pujàcymi wyrazami: a. buenas b. están c. está d. usted e. señor f. muy

1. Ella ………… muy bien. 2. Hola, ………… tardes. ¿Cómo está …………? 3. Buenos días, ………… Sánchez. ¿Cómo está usted? 4. ………… bien, gracias. ¿Y cómo está usted? 5. Ana y Roberto ………… muy bien. 8

Wybierz prawid∏owà odpowiedê.

1. Hola, María. ¿Qué tal? a. Hola, José. Me llamo María. b. Bien. c. Sí, ¿y tú? 2. ¿Cómo se llama usted? a. Me llamo Inés González. b. Mucho gusto, encantada. c. Se llama Inés. 3. ¬Adiós, señor García! a. ¬Buenos días, Ana! b. ¬Adiós, don Roberto! c. Hola, buenas noches. 9

Znajdê pasujàce do siebie zwroty.

1. ¬Adiós, Alicia! 2. De apellido se llama Sánchez. 3. Mucho gusto. 4. Hoy estoy regular. 5. Yo me llamo Alonso García.

a. ¿Cómo se llama Roberto de apellido? b. Hola, ¿cómo estás? c. Me llamo Beatriz, ¿y tú? d. Hola, me llamo Emmanuelle. e. ¬Hasta luego, Marco!

–15–


¬Hola!, ¿qué tal?

1

10 Uzupe∏nij zdania nast´pujàcymi wyrazami: a. perdone b. estáis c. muy d. llama e. vosotros f. pasa g. tardes 1. Hola Maurice, hola Vicky, ¿cómo …………? 2. Hoy no estoy ………… bien. 3. ¿Cómo se …………? 4. ¬Buenas …………, don Felipe! 5. ¿Cómo estáis …………? 6. ¿Qué le …………? 7. …………, hoy no estoy muy bien. 11 Uzupe∏nij dialogi pasujàcymi wyra˝eniami. 1. – ………… María, ………… Felipe, ¿cómo …………? – ………… muy bien, gracias. ¿Y …………? – Yo también ………… bien. 2. – ¿Cómo se llama …………? – Me llamo Roberto. – ¿Y de …………? – Sánchez. – Encantada. – ………… gusto. 3. – ¬Buenos días, señora González! ¿ ………… está usted hoy? – ¿Buenos días? ………… Felipe, son las cuatro de la tarde! – ¬…………! Buenos días, buenas tardes... Perdone, hoy no estoy ……… .

–16–


2

¿De dónde eres? Kraje i narodowoÊci Alemania Niemcy Argentina Argentyna Bélgica Belgia China Chiny España Hiszpania (los) Estados Unidos Stany Zjednoczone Francia Francja Holanda Holandia alemán / alemana Niemiec / Niemka Italia W∏ochy argentino / argentina Argentyƒczyk / Argentynka Inglaterra Anglia belga Belg / Belgijka Japón Japonia chino / china Chiƒczyk / Chinka México Meksyk español / española Hiszpan / Hiszpanka Perú Peru estadounidense Amerykanin / Amerykanka Polonia Polska francés / francesa Francuz / Francuzka Portugal Portugalia holandés / holandesa Holender / Holenderka Suecia Szwecja italiano / italiana W∏och / W∏oszka Suiza Szwajcaria inglés / inglesa Anglik / Angielka Venezuela Wenezuela japonés / japonesa Japoƒczyk / Japonka mexicano / mexicana Meksykanin / Meksykanka peruano / peruana Peruwiaƒczyk / Peruwianka polaco / polaca Polak / Polka portugués / portugesa Portugalczyk / Portugalka sueco / sueca Szwed / Szwedka suizo / suiza Szwajcar / Szwajcarka venezolano / venezolana Wenezuelczyk / Wenezuelka Przymiotniki rodzaju m´skiego oznaczajàce narodowoÊci mogà oznaczaç równie˝ j´zyk, polaco to zarazem – Polak, jak i polski (j´zyk). W przypadku wyra˝enia jestem z ... u˝ywa si´ odmienionego czasownika ser wraz z przyimkiem de, np.: ¿De dónde eres? Skàd jesteÊ? Soy de ... . Jestem z ... . Somos de Italia. JesteÊmy z W∏och.

–17–


¿De dónde eres?

2

1

Uzupe∏nij narodowoÊç lub kraj wed∏ug przyk∏adu: Ella es venezolana. Es de Venezuela.

1. Maria es de España. Es …………… 2. Leo es de Alemania. Es …………… 3. Marianna es francesa. Es de …………… 4. Anna es de los Estados Unidos. Es …………… 5. Rob es de Portugal. Es …………… 6. Saskia es de Holanda. Es …………… 7. Tomek es de Polonia. Es …………… 8. John es inglés. Es de …………… 9. Lora es de Suecia. Es …………… 10. Herbert es suizo. Es de …………… Odmiana czasownika: ser – byç W j´zyku hiszpaƒskim, aby podaç swojà narodowoÊç lub miejsce pochodzenia, u˝ywa si´ zawsze czasownika ser – byç. Ser jest czasownikiem nieregularnym. ser yo soy jestem tú eres jesteÊ él / ella / usted es jest nosotros / nosotras somos jesteÊmy vosotros / vosotras sois jesteÊcie ellos / ellas / ustedes son sà

2

Wpisz czasownik ser w odpowiedniej formie.

1. Hola, María, ¿ ………… japonesa? 2. No, [yo] ………… de China. 3. Marco y yo ………… de Polonia. 4. Él ………… belga y ella ………… holandesa. 5. Los chicos ………… de Francia. 6. ¿ ………… usted alemán? 7. ¿Chicos, ………… (vosotros) de Venezuela? 8. Doña Ana ………… estadounidense. 9. Yo no ………… de Polonia. ………… de Suiza. 10. (Nosotros) ………… de Bélgica. –18–


2

¿De dónde eres? Zaimki osobowe W j´zyku hiszpaƒskim, podobnie jak w j´zyku polskim, opuszczamy zaimki osobowe. U˝ywamy ich jedynie w przypadku podkreÊlenia pewnych treÊci zdania, na przyk∏ad przy przeciwstawianiu dwóch osób. Yo hablo italiano y tú hablas español. Ja mówi´ po w∏osku, a ty po hiszpaƒsku.

Przeczenia W j´zyku hiszpaƒskim przeczymy za pomocà no. No mo˝e przeczyç treÊci ca∏ego zdania, stoi wtedy na jego poczàtku, np.: ¿Eres española? Czy jesteÊ Hiszpankà? No, soy extranjera. Nie, jestem cudzoziemkà. No, soy argentina. Nie, jestem Argentynkà. Przeczenie no mo˝e te˝ negowaç treÊç czasownika, stoi wtedy przed czasownikiem i po zaimku osobowym, np.: ¿Eres italiano? Czy jesteÊ W∏ochem? Yo no soy italiano. Ja nie jestem W∏ochem.

3

Odpowiedz przeczàco, wed∏ug przyk∏adu: Eres española? No, soy argentina.

1. ¿Eres polaco? (venezolano) 2. ¿Estás bien? (muy mal) 3. ¿Eres de Suiza? (de Alemania) 4. ¿Sois de Suecia? (de Holanda) 5. ¿Se llama usted Sánchez? (García) 6. ¿Es ella de Inglaterra? (Francia) 7. ¿Qué pasa? (nada) 8. ¿Son de Italia? (Argentina)

–19–


¿De dónde eres?

2

Pytania Chcàc zadaç pytanie, nale˝y zastosowaç inwersj´, tzn. przestawiç orzeczenie (czasownik) na pierwsze miejsce w zdaniu, a podmiot na drugie, np.: Tú eres española. JesteÊ Hiszpankà. ¿Eres tú española? Czy jesteÊ Hiszpankà? ¿Es usted polaco? Czy jest pan Polakiem?

4

Utwórz pytania, stosujàc inwersj´.

1. Roberto es italiano. 2. Anna es francesa. 3. María es de España. 4. Ella está mal. 5. Hoy Marco está mal. 6. Anna y Hans son de Alemania. 7. Tú eres belga. 8. Vosotros estáis muy mal. 9. Ellos son de Salamanca. 10. Usted es extranjero. 5

Odpowiedz twierdzàco na pytania.

1. ¿Es Ana francesa? 2. ¿Es María de España? 3. ¿Está ella mal? 4. ¿Está Marco hoy mal? 5. ¿Son Ana y Hans de Alemania? 6. ¿Eres tú belga? 7. ¿Estáis vosotros muy mal? 8. ¿Son ellos de Salamanca? 9. ¿Es usted extranjero?

–20–


2

¿De dónde eres? Dialog

3

– Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Estás bien? – Hola, Roberto. Sí, estoy muy bien. Te presento a mi amiga María. – Hola, María. Encantado. No eres española, ¿verdad? – Hola, Roberto. Mucho gusto. No, soy polaca. – ¿Polaca? ¬Increíble! Mi mujer también es polaca. ¿De dónde eres, de Varsovia? – Soy de Cracovia. ¿Cómo se llama tu mujer, Roberto? – Mi mujer se llama Teresa. – Es un nombre muy bonito. ¿Sabes?, Ana tampoco es española. – ¿De verdad, eres extranjera? ¿De dónde eres, Ana? – ¬Adivina! – No sé. Eres de .... ¿Alemania?... ¿Suiza? .... ¿A lo mejor de Francia? – ¬Bingo! Soy francesa, de París. – Tu español es perfecto, ¬increíble! – Gracias, Roberto. Te presento a mi amiga. Przedstawiam ci mojà kole˝ank´. ¬Increíble! Nie do wiary! / Niesamowite! tu mujer twoja ˝ona mi mujer moja ˝ona también tak˝e / te˝ tampoco tak˝e nie / te˝ nie Es un nombre muy bonito. Jest to bardzo ∏adne imi´. el nombre imi´ bonito ∏adny, pi´kny sabes (ty) wiesz ¬Adivina! Zgadnij! a lo mejor mo˝e No lo sé. Nie wiem. tu español twój hiszpaƒski perfecto doskona∏y

–21–


¿De dónde eres?

2

6

Czy podane zdania sà zgodne z treÊcià dialogu?

1. Ana está muy mal. 2. María es amiga de Roberto. 3. María es amiga de Ana. 4. María no es española. 5. María es polaca. 6. María es de Varsovia. 7. Teresa es la mujer de Roberto. 8. Teresa es polaca. 9. Ana es española. 10. El español de Ana es perfecto.

åwiczenia 7

Uzupe∏nij zdania wed∏ug przyk∏adu: Ana es de Francia. Es francesa. Felipe es de Francia. Felipe es francés.

1. Inés es de España. Es ................. . Javier es de España. Es ................. . 2. Lucía es de México. Es .................. . Antonio es de México. Es ................. . 3. Luisa es de Bélgica. Es ................. . Víctor es de Bélgica. Es ................. . 4. Kathie es de Suecia. Es ................. . Theodor es de Suecia. Es ................. . 5. Emily es de (los) Estados Unidos. Es ............... . Jack es de (los) Estados Unidos. Es .................. . 6. Anke es de Alemania. Es ................. . Hans es de Alemania. Es ................. . 7. Fida es de Argentina. Es ................. . Antonio es de Argentina. Es ................. . 8. Lin es de China. Es ................. . Mao es de China. Es ................. . 9. Susanne es de Inglaterra. Es ................. . Max es de Inglaterra. Es .................. . 10. Luna es de Perú. Es ................ . Paco es de Perú. Es ................. . 8

Uzupe∏nij zdania podanymi wyrazami: a. de dónde b. de c. son d. español e. alemana f. increíble g. sueca h. extranjero i. es j. mujer.

1. Marco es de Madrid, es .................... . 2. Luis y Javier ................... de Alemania. 3. Vicky es ................... . 4. ¿ .................. eres?

–22–


2

¿De dónde eres? 5. Agata y Juan son .................. México. 6. Alberto es de México, es ................... . 7. Mi amiga es de Suecia. Es ................... . 8. ¬ ...................! ¿No eres española? 9. Mi ................... es francesa. 10. ¿ ................... usted de Bélgica? 9

Zaznacz prawid∏owà odpowiedê.

1. ¿De dónde es tu amiga María? a. María no es China. b. Tu amiga es española. c. Es de Portugal. 2. No eres alemán, ¿verdad? a. Sí, soy portuguesa. b. Sí, ¬adivina! c. No, soy francés. 3. ¿Sois de Perú? a. Sí, eres peruano. b. ¿De verdad? No lo sé. c. No, somos de Venezuela. 10 Wstaw czasownik ser lub estar w odpowiedniej formie. 1. ¿Cómo .............., señor García? 2. ¿ Te llamas María? .............. un nombre muy bonito. 3. (Yo) Hoy .............. regular. 4. ¿De dónde .............. Roberto? 5. Mi amiga .............. de Argentina. 6. ¿Ana, .............. extranjera? 7. María e Inés .............. de Alemania. 8. (Yo) .............. muy bien. 9. Mi mujer no .............. bien. 10. (Nosotros) .............. de Bélgica.

–23–


¿Cuál es tu profesión?

3

Zawody i miejsca pracy el abogado adwokat el actor aktor el artista artysta el periodista dziennikarz el banco bank el economista ekonomista la construcción budowa el informático informatyk el despacho kancelaria / biuro el ingeniero in˝ynier la escuela szko∏a el chófer kierowca la oficina biuro el contable ksi´gowy la tienda sklep el cocinero kucharz la universidad uniwersytet el médico lekarz el restaurante restauracja el músico muzyk el hospital szpital el profesor profesor el avión samolot la enfermera piel´gniarka el teatro teatr el escritor pisarz el policía policjant el jurista prawnik el agricultor rolnik el artesano rzemieÊlnik Zawody podaje si´ przy pomocy czasownika ser, np.: la secretaria sekretarka ¿Cuál es tu profesión? Kim jesteÊ z zawodu? la azafata stewardesa Soy médico. Jestem lekarzem. el técnico technik Soy economista. Jestem ekonomistà. Przed zawodami nie wyst´puje rodzajnik. ¿En qué trabajas? Gdzie pracujesz? Trabajo en ... . Pracuj´ w ... .

1

Po∏àcz miejsca pracy z zawodami.

a. el teatro b. el despacho c. la oficina d. el avión e. el restaurante f. el hospital

–24–

1. el cocinero 2. el contable 3. la azafata 4. la actriz 5. la enfermera 6. el abogado


3

¿Cuál es tu profesión? Odmiana czasowników I koniugacji: trabajar – pracowaç W j´zyku hiszpaƒskim istniejà czasowniki regularne i nieregularne. Rozró˝nia si´ 3 koniugacje czasowników regularnych. Do pierwszej koniugacji nale˝à czasowniki, które koƒczà si´ na -ar, np.: trabajar – pracowaç, hablar – mówiç. Dodajàc zamiast koƒcówki bezokolicznika -ar podane poni˝ej koƒcówki osobowe, otrzymujemy odpowiednie formy osobowe czasownika.

trabajar (yo) trabajo pracuj´ (tú) trabajas pracujesz (él / ella / usted) trabaja pracuje (nosotros / nosotras) trabajamos pracujemy (vosotros / vosotras) trabajáis pracujecie (ellos / ellas / ustedes) trabajan pracujà

2

Wpisz czasownik trabajar w odpowiedniej formie.

1. Marco y Alicia ................ en una oficina. 2. (Nosotros) ................ en un restaurante italiano. 3. ¿Dónde ................ Luis? Es actor, ................ en un teatro. 4. Soy médica y ................ en un hospital. 5. Ustedes ................ en una escuela. Son profesores. 6. Carmen es dependienta y ................ en una tienda. 7. María, ¿dónde ................? 8. Señora, por qué no ................ en Varsovia? 3

Wstaw odpowiednià form´ czasownika trabajar lub hablar.

1. María y Jose ................ muy bien español. 2. Jorge, ¿dónde ................ tu amiga Simone? 3. (Nosotros) ................ en una oficina. 4. Mi amigo es médico. ................ muy bien francés. 5. (Yo) ................ en una escuela italiana. 6. Inés no ................ como traductora, pero ................ muy bien inglés. 7. ¿En qué ................ (vosotros)? 8. ¿Vosotros ................ en Varsovia? –25–


¿Cuál es tu profesión?

3

9. Ana, ¬ ................ muy bien español! 10. (Yo) No ................. .

Rodzajnik okreÊlony i nieokreÊlony Rzeczownik w j´zyku hiszpaƒskim ma tylko 2 rodzaje: m´ski i ˝eƒski. Ka˝dy rzeczownik poprzedzony jest rodzajnikiem – okreÊlonym lub nieokreÊlonym w liczbie pojedynczej i mnogiej. Rodzaj rzeczowników w j´zyku polskim nie zawsze pokrywa si´ z ich rodzajem w j´zyku hiszpaƒskim, np.: la casa – (ten) dom Rzeczowniki rodzaju m´skiego wyst´pujà wraz z rodzajnikiem okreÊlonym el lub nieokreÊlonym un. W liczbie mnogiej rzeczowniki rodzaju m´skiego majà rodzajnik okreÊlony los i nieokreÊlony unos, np.: el estudiante – los estudiantes un estudiante – unos estudiantes Dla rzeczowników rodzaju ˝eƒskiego jest rodzajnik okreÊlony la i nieokreÊlony una. W liczbie mnogiej rzeczowniki rodzaju ˝eƒskiego majà rodzajniki las i nieokreÊlony unas, np.: la amiga – las amigas una amiga – unas amigas Rodzajnika nieokreÊlonego u˝ywamy, je˝eli mówimy o czymÊ po raz pierwszy, np.: Juan trabaja en un hospital. Juan pracuje w szpitalu. (w sensie: w jakimÊ szpitalu). W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreÊlony najcz´Êciej nie wyst´puje. Rodzajnika okreÊlonego u˝ywamy, kiedy mówimy o rzeczach i osobach nam znanych, wczeÊniej przez nas wspomnianych, konkretnych, np: Trabajo en la oficina. Pracuj´ w tym biurze. 4

Dopisz rodzajnik nieokreÊlony do podanych rzeczowników.

1. .............. abogado 2. .............. azafata 3. .............. enfermera 4. ............... españoles 5. .............. cocineras –26–

6. .............. hospitales 7. .............. médicas 8. .............. tienda 9. .............. mujeres 10. .............. escritores


3

¿Cuál es tu profesión? Dialog

4

– Ana, dime, ¿dónde trabajas? – Trabajo en una tienda. – ¿Eres dependienta? – ¿Dependienta? No, soy diseñadora de zapatos. – ¿Diseñadora? ¬Qué interesante! – Sí, la verdad es que me gusta mi trabajo ¿Y tú, en qué trabajas? – Soy empleado. Trabajo en una oficina. También tengo una empresa. Soy un hombre de negocios. – ¬Qué bien! Y tu esposa, ¿trabaja? – Trabaja como traductora en una editorial. – ¿Qué idiomas habla tu mujer? – Mi mujer habla español, francés y alemán. Y polaco. También habla un poco de inglés. – ¬Qué suerte, es políglota! Dime ... Powiedz mi ... diseñadora de zapatos projektantka butów interesante interesujàcy, tutaj: ciekawe! La verdad es que me gusta mi trabajo. Naprawd´ moja praca mi si´ podoba. gustar (I) podobaç si´ Tengo una empresa. Mam firm´. hombre de negocios biznesmen ¬Qué bien! Jak dobrze / fajnie! la traductora t∏umaczka Trabaja como traductora. Pracuje jako t∏umaczka. el idioma j´zyk en una editorial w wydawnictwie habla (on / ona) mówi (od: hablar, I) un poco troch´ ¬Qué suerte! Ale szcz´Êcie! políglota poliglotka

–27–


¿Cuál es tu profesión?

3

5

Czy podane zdania sà zgodne z treÊcià dialogu?

1. Ana trabaja en una oficina. 2. Ana trabaja en una tienda. 3. Ana es dependienta. 4. Ana es diseñadora de zapatos. 5. Roberto es empleado. 6. Roberto trabaja en un despacho. 7. Roberto es (un) hombre de negocios. 8. La mujer de Roberto habla muy bien inglés. 9. La mujer de Roberto habla italiano. 10. La mujer de Roberto es políglota.

åwiczenia 6

Wstaw odpowiednie zawody w rodzaju m´skim i ˝eƒskim.

1. .................................../.................................... trabaja en el hospital. 2. .................................../.................................... trabaja en la tienda. 3. .................................../.................................... trabaja en el banco. 4. .................................../.................................... trabaja en la oficina. 5. .................................../.................................... trabaja en el restaurante. 6. .................................../.................................... trabaja en la escuela. 7. .................................../.................................... trabajan en el teatro. 8. .................................../..................................... trabaja en el avión. 9. .................................../..................................... trabaja en casa. 7

Wstaw odpowiedni rodzajnik, el / la lub un / una, jeÊli to konieczne.

1. ....... actriz trabaja en el teatro. 2. Luis es empleado y trabaja en ........ oficina. 3. Paco trabaja en ........ escuela. Es ........ profesor. 4. Marta es ........ diseñadora y trabaja en ........ tienda. 5. ........ azafata trabaja en el avión. 6. ........ mujer se llama Beatriz. 7. Soy ........ abogada y trabajo en un despacho. 8. No somos ........ peruanos.

–28–


3

¿Cuál es tu profesión? 8

Uzupe∏nij zdania podanymi wyra˝eniami: a. dependienta b. periodista c. también d. trabaja e. habla f. qué bien g. qué idioma h. interesante i. un poco j. pero.

1. Ana no es .............. . Trabaja como diseñadora en una tienda de zapatos. 2. Mi esposa .............. muy bien italiano. 3. (Yo) .............. soy azafata. Trabajo en un avión. 4. El .............. trabaja en un periódico. 5. ¿ .............. usted como economista en un banco? 6. María trabaja como actriz en un teatro ¬Muy ...... ! 7. ¿.............. hablas? 8. Hablo ..............de inglés y muy bien italiano. 9. Mi amiga trabaja como periodista en VOUGE. ¬..............! 10. Hablo español .............. no hablo holandés.

–29–


¿Es esta tu hermana?

4

Rodzina la madre matka el padre ojciec los padres rodzice el hijo syn la hija córka los hijos dzieci (potomstwo) el hermano brat la hermana siostra la abuela babcia el abuelo dziadek el nieto wnuczek la nieta wnuczka la tía ciotka el tío wujek el sobrino siostrzeniec la sobrina siostrzenica la esposa ˝ona el marido mà˝ la familia rodzina ¿Tienes hermanos? Masz rodzeƒstwo? ¿Tienes hijos? Masz dzieci? ¿Dónde están tus padres? Gdzie sà twoi rodzicie? Tengo dos hermanas. Mam dwie siostry. Tengo una hija y dos hijos. Mam jednà córk´ i dwóch synów. Soy hija única. Jestem jedynaczkà. Soy hijo único. Jestem jedynakiem.

1

Po∏àcz w pary cz∏onków rodziny z jednego pokolenia.

a. esposa b. sobrino c. tío d. hermana e. abuelo f. padre g. nieto h. hijo –30–

1. abuela 2. hermano 3. tía 4. sobrina 5. hija 6. marido 7. madre 8. nieta


4

¿Es esta tu hermana? Liczba mnoga Je˝eli rzeczownik koƒczy si´ na samog∏osk´, najcz´Êciej na -a, -o, -e, wtedy liczb´ mnogà tworzymy za pomocà dodatkowej koƒcówki -s, np.: el hermano – los hermanos la hermana – las hermanas Je˝eli rzeczownik koƒczy si´ w liczbie pojedynczej na spó∏g∏osk´, wtedy chcàc utworzyç liczb´ mnogà, musimy dodaç do rzeczownika w liczbie pojedynczej koƒcówk´ -es, np.: la habitación – las habitaciones (pokój – pokoje) Uwaga: Koƒcówka w rzeczownikach zakoƒczonych na -iz przechodzi w liczbie mnogiej w -ices; np.: la actriz – las actrices 2

Dopasuj formy rodzajnika nieokreÊlonego oraz podaj form´ liczby mnogiej (z rodzajnikiem okreÊlonym).

1. el médico – .... médico – ........................ 2. el español – .... español – ........................ 3. la mujer – .... mujer – ........................ 4. la venezolana – .... venezolana – ........................ 5. la dependiente – .... dependiente – ........................ 6. la alemana – .... alemana – ........................ 7. la actriz – .... actriz – ........................ 8. el árbol – .... árbol – ........................ 9. el sobrino – .... sobrino – ........................ 10. la hermana – .... hermana – ........................ 11. el padre – .... padre – ........................ 12. la belga – .... belga – ........................

–31–


¿Es esta tu hermana?

4

Zaimek dzier˝awczy W j´zyku hiszpaƒskim wyst´pujà nast´pujàce zaimki dzier˝awcze: – z rzeczownikami w liczbie pojedynczej: mi mój, moja tu twój, twoja su jego, jej, pana, pani nuestro / nuestra nasz / nasza vuestro / vuestra wasz / wasza su ich, panów, paƒ, paƒstwa

– z rzeczownikami w liczbie mnogiej: mis moi tus twoi sus jego, jej, pana, pani nuestros / nuestras nasi / nasze vuestros / vuestras wasi / wasze sus ich, panów, paƒ, paƒstwa

Rodzajnik mo˝e byç zastàpiony przez zaimek dzier˝awczy, np.: mi padre – mój ojciec tu madre – twoja matka su hermano / su hermana – jego / jej / pana / pani brat / siostra nuestro padre – nasz ojciec nuestra madre – nasza matka vuestro tío – wasz wujek vuestra hermana – wasza siostra su trabajo – ich / panów / paƒ / paƒstwa praca mis amigos – moi przyjaciele tus compañeros – twoi koledzy sus hermanos – jego / jej / pana / pani bracia nuestros abuelos – nasi dziadkowie nuestras hermanas – nasze siostry vuestros abuelos – wasi dziadkowie vuestras hermanas – wasze siostry sus libros– ich / panów / paƒ / paƒstwa ksià˝ki

3

Wstaw odpowiedni zaimek dzier˝awczy.

1. Ana, ¿cómo se llama .............. hermana? .............. hermana se llama Beatriz. 2. Paco, ¿dónde trabaja el padre de .............. amigo? .............. padre trabaja en un banco. 3. Señora Jiménez, ¿cómo se llama .............. marido? –32–


4

¿Es esta tu hermana? .............. marido se llama Antonio. 4. María,.............. sobrina habla inglés, ¿ verdad? No, .............. sobrina habla italiano. 5. Lucía y Ana,¿qué idioma hablan ............. padres? 6. Señores, ¿ dónde están ............. hijos? 7. ¿Dónde trabajan ............. hermanos, Lidia? 8. ¿Cómo se llaman ............. sobrinos, doña Ana? 9. ¿Cómo se llaman ............. hijos, señores?

Odmiana czasownika: tener – mieç Aby wyraziç posiadanie, u˝ywa si´ nieregularnego czasownika tener – mieç. tener (yo) tengo mam (tú) tienes masz (el / ella / usted) tiene ma (nostros / nosotras) tenemos mamy (vosotros / vosotras) tenéis macie (ellos / ellas / ustedes) tienen majà

4

Uzupe∏nij czasownikiem tener w odpowiedniej formie.

1. (Yo) .............. una hermana. Se llama María. 2. ¿(Tú) .............. hermanas? 3. Mi hermana .............. un hijo. Se llama Antón. 4. Ana y María .............. dos tías. 5. Roberto .............. una empresa. 6. ¿(Vosotros) .............. hijos? 7. Señora, ¿.............. trabajo? 8. (Nosotros) .............. un restaurante.

–33–


¿Es esta tu hermana?

4

Dialog

5

Roberto muestra a Ana fotografías de su familia. – Mira, esta es mi madre y este es mi padre. Se llaman Josephina y Antonio. – ¿Cómo? ¿Josephina? Es un nombre muy raro. – Sí, es verdad. Mi madre tiene dos nombres y dos apellidos. Josephina Feliciana García Rodríguez. – ¬Vaya, que nombre tan largo! Yo me llamo Ana Julie Binoche. – Ana no es un nombre francés. – No, mi abuela se llama Ana, ella es española. Llevo su nombre. Mi hermana se llama Marie. Igual que mi amiga María. – Mira, mi hermano está aquí a la derecha. Se llama Vincent, porque mi padre ama la pintura y sobre todo admira a van Gogh. Mi padre es profesor de bellas artes. – ¬Qué coincidencia! Mi sobrino se llama Vincent, porque mi hermana Marie también admira a Van Gogh. – Vaya, ¬increíble! muestra pokazuje Roberto muestra a Ana fotografías de su familia. Roberto pokazuje Annie zdj´cia swojej rodziny. mira spójrz / zobacz mirar (I) patrzeç esta ta (zaimek wskazujàcy) este ten (zaimek wskazujàcy) se llaman nazywajà si´ raro dziwny Es un nombre muy raro. To jest bardzo dziwne imi´. Sí, es verdad. Tak, faktycznie. dos apellidos dwa nazwiska ¬Vaya, que nombre tan largo! No nie, jakie d∏ugie imi´! (tutaj: nazwisko) un nombre francés francuskie imi´ igual que tak samo jak Está aquí a la derecha de mi madre. Jest tu po prawej od mojej mamy.

–34–


4

¿Es esta tu hermana? porque poniewa˝ (por qué z akcentem: dlaczego) ama kocha / uwielbia amar (I) kochaç / uwielbiaç admira podziwia / uwielbia admirar podziwiaç / uwielbiaç sobre todo przede wszystkim profesor de bellas artes profesor sztuk pi´knych ¬Qué coincidencia! Co za zbieg okolicznoÊci! 5

Które zdania sà zgodne z treÊcià dialogu?

1. La madre de Roberto se llama Josephina. 2. Su padre se llama Alonso. 3. Josephina es un nombre muy bonito. 4. Josephina Feliciana es un nombre muy largo. 5. Ana no es un nombre francés. 6. Ana tiene una hermana. 7. Roberto tiene una hermana. 8. El hermano de Roberto se llama Vincent. 9. Roberto admira a Van Gogh. 10. El sobrino de Ana se llama Vincent.

åwiczenia 6

Uzupe∏nij zdania podanymi wyrazami: a. abuelo b. tío c. abuela d. hermano e. hermanos f. sobrina g. tía h. hija

1. La madre de mi madre es mi .............. . 2. El padre de mi padre es mi .............. . 3. El hermano de mi madre es mi .............. . 4. El hijo de mi madre es mi .............. . 5. Los hijos de mis padres son mis .............. . 6. La hermana de mi madre es mi .............. . 7. La nieta de mi padre es mi .............. . 8. La hija de mi hermana es mi .............. .

–35–


¿Es esta tu hermana?

4

7

Uzupe∏nij zdania zaimkami dzier˝awczymi podanymi w nawiasach.

1. .............. abuela habla muy bien inglés. (moja) 2. .............. amigo es de Venezuela? (twój) 3. .............. hermana se llama María. (jego) 4. Alicia tiene un hijo. .............. hijo se llama Hans. (jej) 5. ¿Cómo se llama .............. hija, señor García? (pana) 6. .............. padres trabajan en Madrid. (wasi) 7. ............. hijos estudian español y polaco. (nasze) 8. .............. abuelos son de Portugal. (moi) 9. ............... padres se llaman Sánchez de apellido. (ich) 10. .............. abuelas están muy bien. (wasze) 8

Uzupe∏nij zdania pasujàcymi wyrazami. a. tengo b. derecha c. raro d. esta, este e. porque f. padre g. nombre h. admira

1. El marido de mi madre es mi .............. . 2. María Carmen Isabel Rodriguez Gonzales ¬Vaya, qué .............. tan largo! 3. Su abuelo .............. a van Gogh. 4. Mira, .............. es mi madre y .............. es mi padre. 5. Se llama Diego, .............. mi padre admira a Velázquez. 6. .............. una hermana. Mi hermana se llama María. 7. Josephina es un nombre muy .............. . 8. Mi hermano está aquí a la .............. .

–36–


åwiczenia powtórzeniowe 1–4 1

Zaznacz b∏´dy w ka˝dym zdaniu.

1. No, es verdad. 2. Mi hermanos están en Madrid. 3. ¿Estáis vosotros españoles? 4. Ella es actor. 5. La enfermera trabaja en el banco. 6. ¿Cuántos hijos tienéis? 7. La médica trabaja en la hospital. 8. Mi abuelo es belgo. 9. Nuestros amigos son japonesos. 10. Señor, ¿hablan usted inglés? 2

Uzupe∏nij tekst podanymi wyrazami: tiene / también / como / su / porque / tienen / francesa / su / de / se llama / porque / médico / sueco / un / habla / tiene / se llama / ama / pero.

1. Luisa es de Francia. Es .............. . Su marido ............... Marco. 2. Marco es ............... y trabaja en un hospital. 3. Su marido es de Suecia . Es ............... . 4. Luisa trabaja .............. economista en .............. banco. 5. Luisa .............. dos hijos. .............. hija se llama Victoria. 6. Victoria .............. muy bien francés. Victoria .............. una amiga. 7. .............. amiga es alemana, .............. habla muy bien español, .............. su abuela es española. Su abuela es .............. Madrid. 8. El hijo de Luisa .............. Vincent, .............. su padre .............. a van Gogh. 9. Luisa .............. admira a van Gogh. Luisa y Marco .............. una empresa en Madrid. 3

Uzupe∏nij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie: hablar, tener, amar, estar, mirar, llamarse, trabajar, ser.

1. Mi sobrino Marco .............. un poco alemán. 2. (Tú) ¿......... hermanos? Sí, .............. dos hermanas. 3. La madre .............. a sus hijos. 4. Alicia .............. como traductora en una editorial. 5. Su marido .............. periodista. .............. en un periódico español. 6. .............., esta es mi abuela Susie y este ............... mi abuelo Toni. 7. ¿De dónde ...............? (vosotros)

–37–


åwiczenia powtórzeniowe 1–4 8. .............. de Bélgica, pero trabajamos en Holanda. 9. Mi hermana .............. como traductora porque .............. muy bien alemán 10. ¿ .............. hermanos, Ana? 4

Uzupe∏nij zdania podanymi wyrazami: a. sobrino b. su c. abuelo d. ama e. tiene f. peruana g. tus h. también

1. El padre de mi padre es mi ............... . 2. Mi amiga Isabel .............. a su marido. 3. Antonio tiene un hijo. .............. hijo se llama Leo. 4. Mi marido .............. dos hermanas. 5. El hijo de mi hermano es mi .............. . 6. ¬Increíble! Su padre .............. habla chino. 7. Luisa trabaja en Peru pero no es .............. . 8. ¿De dónde son ............. padres? 5

Utwórz zdania z podanych wyrazów.

1. sí, me, verdad, gusta, trabajo, mi, que, de. 2. diseñadora, es, Eva, zapatos, de. 3. muy, no, hoy, bien, estoy. 4. restuarante, cocinero, el, trabaja, en, el. 5. como , editorial, un, Felipe, traductor, trabaja, una, en. 6. nieto, Vincent, llama, se, porque, van Gogh, amo, a, mi. 7. también, trabajo, coincidencia, en, qué, M&S. 8. en, enfermera, porque, trabajo, soy, hospital, el. 9. hija, hermanos, y, tengo, única, no, soy. 10. son, amigos, vuestros, dónde, de?

–38–


5

¿Cuántos años tienes? Liczebniki 1–20 1 uno / una 2 dos 3 tres 4 cuatro 5 cinco 6 seis 7 siete 8 ocho 9 nueve 10 diez

11 once 12 doce 13 trece 14 catorce 15 quince 16 dieciséis 17 diecisiete 18 dieciocho 19 diecinueve 20 veinte

Liczebniki 21–100 Liczebniki g∏ówne sà nieodmienne. Liczebniki dziesi´tne z∏o˝one pisze si´ zazwyczaj osobno, z wyjàtkiem dwudziestek: 21–29. Pomi´dzy dziesiàtkami a jednostkami wstawia si´ spójnik y - i. 20 veinte 21 veintiuno 22 veintidós 23 veintitrés 30 treinta 31 treinta y uno 40 cuarenta

50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta 80 ochenta 90 noventa 100 cien

¿Cuántos años tienes? Ile masz lat? Tengo veintinueve años. Mam dwadzieÊcia dziewi´ç lat.

Dzia∏ania matematyczne ¿Cuánto es diez más siete? Ile to jest dziesi´ç plus siedem? Diez más siete son diecisiete. Dziesi´ç plus siedem równa si´ siedemnaÊcie. ¿Cuánto es diez menos siete? Ile to jest dziesi´ç minus siedem? Diez menos siete son tres. Dziesi´ç minus siedem równa si´ trzy. ¿Cuánto es diez dividido por dos? Ile to jest dziesi´ç podzieliç przez dwa? Diez dividido por dos son cinco. Dziesi´ç podzieliç przez dwa równa si´ pi´ç. ¿Cuánto es diez por siete? Ile to jest dziesi´ç razy siedem? Diez por siete son setenta. Dziesi´ç razy siedem równa si´ siedemdziesiàt. –39–


¿Cuántos años tienes?

5

1

Zapisz zadania matematyczne s∏ownie.

1. 11 + 36 = 47 2. 29 – 8= 21 3. 34 + 16 = 50 4. 42 x 2 = 84 5. 99 : 3 = 33 6. 12 x 5 = 60 7. 78 – 7 = 71 8. 22 + 5 = 27 9. 34 + 24 = 58 10. 42 : 7 = 6

Dialog

6

– Ana, ¿cuántos años tienes? – Tengo treinta y cuatro años. ¿Y tú? – Yo tengo cuarenta y dos. ¿Cuántas hermanas tiene tu abuela? – Mi abuela ... ¿Por qué lo quieres saber? – Por curiosidad. Mi abuela Maribel tiene once hermanas. – ¿Once? ¬Qué dices! ¿Tiene también hermanos? – Sí, tiene cuatro hermanos. Once hermanas más cuatro hermanos son.... dieciséis hermanos. – ¬Increíble! Pero estás equivocado. Once más cuatro son quince y no dieciséis. – ¬De verdad, qué vergüenza! Tienes razón. Once más cinco son dieciséis. – No pasa nada Roberto. Once es mucho. Mi abuela no tiene hermanas. Es hija única, tiene ya ochenta y siete años. Pero tiene muchos hijos. Mi madre tiene dos hermanos y cuatro hermanas. – Dos más cuatro más uno son siete. Muy bien. El siete es el número de la suerte. – Sí, es posible. Los siete son estupendos. ¿Cuántos años tienes? Ile masz lat? Tengo ... años. Mam ... lat. ¿Cuántas hermanas? Ile sióstr? ¿Por qué lo quieres saber? Dlaczego chcesz to wiedzieç? Por curiosidad. Z ciekawoÊci.

–40–


5

¿Cuántos años tienes? ¬Qué dices! Co ty powiesz! Estás equivocado. Mylisz si´. ¬De verdad, qué vergüenza! Naprawd´, co za wstyd! la vergüenza wstyd tener razón mieç racj´ la razón racja No pasa nada. Nic si´ nie sta∏o. pasar (I) dziaç si´ hija única jedynaczka el siete siódemka / liczba siedem el número liczba de la suerte szcz´Êcia (szcz´Êliwa) posible mo˝liwe los siete tutaj: wszyscy siedmioro estupendos wspaniali 2

Czy podane zdania sà zgodne z treÊcià dialogu?

1. Ana tiene treinta y tres años. 2. Roberto tiene cuarenta y dos años. 3. Roberto quiere saber cuántas hermanas tiene la abuela de Ana. 4. La abuela Maribel tiene trece hermanas. 5. La abuela Maribel tiene cuatro hermanos. 6. Once más cuatro son dieciséis. 7. La abuela de Ana es hija única. 8. La abuela de Ana tiene ya setenta años. 9. La abuela de Ana tiene siete hijos. 10. El siete es el número de la suerte.

åwiczenia 3

Rozpisz zadania matematyczne.

1. 5 x 6 = 30 2. 13 – 7 = 6 3. 43 x 2 = 86

–41–


¿Cuántos años tienes?

5

4. 17 + 14 = 31 5. 32 : 8 = 4 6. 60 : 4 = 15 7. 32 x 3 = 96 8. 44 – 7 = 37 9. 1 + 1 = 2 10. 21 + 31 = 52 4

Zaznacz poprawne stwierdzenia. Wska˝ b∏´dy i popraw je.

1. Mi abuela está hija única. 2. Diez más doce son veintidós 3. Cincuenta dividido por cinco son quince. 4. Tengo veintos años. 5. ¿Cuánto es dies menos ocho? 6. Eres equivocado. 7. Mi hermana tiene ocho hijos. 8. ¿Dónde es siete por ocho? 9. Soy treinta años. 10. ¿Cuántos años estás? 5

Uzupe∏nij zdania odpowiednimi wyrazami, wybierajàc spoÊród podanych: a. cuánto b. única c. equivocado d. suerte e. saber f. dices g. curioso h. años

1. ¬Qué .............. ! 2. Estoy .............. . 3. .............. es once por once? 4. ¿Por qué lo quieres .............. ? 5. Mi abuela es hija .............. . 6. Estás .............. . 7. Mi abuelo tiene 75 .............. . 8. El siete es el número de la .............. .

–42–


6

¿Cuál es tu número de teléfono? Liczebniki powy˝ej 100 100 cien 101 ciento uno 200 doscientos 300 trescientos 400 cuatrocientos 500 quinientos

600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 1000 mil 2000 dos mil

Pomi´dzy setkami a dziesiàtkami opuszcza si´ spójnik y, stawia si´ go jedynie mi´dzy dziesiàtkami a jednostkami, np: 230 – doscientos treinta 234 – doscientos treinta y cuatro

Podawanie numeru telefonu ¿Cuál es tu número de teléfono? Jaki masz numer telefonu? ¿Cuál es su número de teléfono? Jaki jest pana numer telefonu? Mi número de teléfono es ... Mój numer telefonu to ... No lo sé. Nie wiem. No sabemos cuál es el número de la Policía. Nie wiemy, jaki jest numer na policj´. ¿Me das tu número de teléfono? Dasz mi swój numer telefonu?

1

Uzupe∏nij zdania odpowiednimi wyrazami, wybierajàc spoÊród podanych: a. das b. teléfono c. sé d. número e. policía f. quinientos g. su h. de i. lo

1. ¿Cuál es tu .............. de teléfono? 2. ¿Señor, cuál es .............. número de telefono? 3. Mi número .............. télefono es: 664 234 172. 4. No .............. cuál es el número de la .............. . 5. ¿Dónde está el .............. ? 6. No .............. sé. 7. Me .............. tu número de teléfono? 8. Mi número de teléfono es .............. setenta y dos.

–43–


¿Cuál es tu número de teléfono?

6

Odmiana czasownika nieregularnego: saber – wiedzieç saber (yo) sé wiem (tú) sabes wiesz (él / ella / usted) sabe wie (nosotros / nosotras) sabemos wiemy (vosotros / vosotras) sabéis wiecie (ellos / ellas / ustedes) saben wiedzà Kiedy saber ∏àczy si´ z drugim czasownikiem, oznacza umieç, np.: saber cocinar umieç gotowaç saber traducir umieç t∏umaczyç saber hablar umieç mówiç Kiedy nie wiem wyst´puje autonomicznie w zdaniu pojedynczym, w zwrocie pojawia si´ zaimek lo, np.: No lo sé. (Tego) Nie wiem. W zdaniu z∏o˝onym nale˝y u˝ywaç no sé, np.: No sé donde está tu oficina. Nie wiem, gdzie znajduje si´ twoje biuro. 2

Uzupe∏nij zdania czasownikiem saber w odpowiedniej formie.

1. María no ............ cuál es el número de la oficina. 2. ¿José, ............ dónde trabaja Inés? 3. (Yo) No lo ............ . 4. Antonio no ............ trabajar. 5. (Ustedes) ¿ .............. cuál es el número de la editorial? 6. ¿........... usted dónde está el banco? 7. (Nosotros) No ........... hablar inglés. 8. (Vosotros) ¿No ........... dónde está Oslo? ¬Increíble! 9. (Ellos) No lo ........... . 10. Usted ........... cocinar muy bien.

–44–


6

¿Cuál es tu número de teléfono? Dialog

7

– Hola María, ¿qué tal? ¿Sabes cuál es el número de teléfono móvil de Ana? – Hola Roberto, estoy bien. Sí, lo tengo en mi agenda. Espera ... ¬Aquí esta! 445 657 778. Tengo también su número de casa. – ¬Estupendo! ¿Cuál es su número de casa? – Es el 931 23 45 64. – 931 23 45 64. ¿Y cuál es tu número de teléfono, María? – Mi número de teléfono es e) 564 765 433. – Gracias. ¿Y tu móvil? ¿Cuál es tu número de teléfono móvil? – No tengo un móvil. – ¬Qué raro! Hoy en día todos tienen un móvil. – Sí, pero yo no soy como todos. – ¿Sabes llamar por teléfono móvil? – ¬Hombre, pues claro que sí!, no soy extraterrestre. – Entonces llamamos a Ana. el teléfono móvil telefon komórkowy lo tengo mam go (numer) la agenda notes espera czekaj esperar (I) czekaç ¬Aquí está! Jest tu! estupendo wspaniale ¬Qué raro! Ale dziwne! hoy en día w dniu dzisiejszym (w dzisiejszych czasach) todos wszyscy ... pero yo no soy como todos ... ale ja nie jestem taka jak wszyscy ¬Hombre! Cz∏owieku! Pues claro que sí! No pewnie, ˝e tak! llamar por teléfono rozmawiaç przez telefon entonces wi´c extraterrestre kosmitka

–45–


¿Cuál es tu número de teléfono?

6

3

Czy podane zdania sà zgodne z treÊcià dialogu?

1. María sabe cual es el número del telefono móvil de Ana. 2. María tiene el número de Ana en la oficina. 3. María tiene el número en la agenda. 4. María no tiene el número de casa de Ana. 5. Es el número: novescientos treinta y uno veintitrés cincuenta y cinco veinticuatro. 6. María no tiene teléfono móvil. 7. Hoy en día todos tienen móvil. 8. María es como todos.

åwiczenia 4

Napisz s∏ownie podane numery telefonów.

1. Mi número de teléfono es 971 93 34 56. 2. El número del señor García es 234 78 34 22. 3. ¿Cúal es tu número de teléfono? 788 02 34. 4. Su número de teléfono es 288 73 65. 5. ¿Sabes el número 354 657 678. 6. Mi número de casa es (el) 470 680 100. 7. Tenemos el número del hospital: 899 798 878. 8. ¿Cuál es el número de vuestros padres? 345 126 785. 5

Uzupe∏nij zdania podanymi wyrazami. a. cuál b. sé c. llamar d. dónde e. qué. f. extraterrestre g. aquí h. sabéis i. en

1. ¿............ tienes el número de Ana? En mi agenda. 2. ¿............ es tu número de casa? 3. Ana y María, ¿............ cocinar? 4. Yo no ............. cocinar. Ana sí. Ella cocina muy bien. 5. ¬............ raro! ¿No tienes un móvil? 6. Hoy ............ día todos tienen un móvil. 7. Tengo su número en la agenda.¬ ............ está! 8. ¿Sabes ............ por teléfono móvil? 9. No soy ............ .

–46–


6

¿Cuál es tu número de teléfono? 6

Wybierz prawid∏owà odpowiedê.

1. ¿Cuál es su número, señor Sánchez? a. Es mi número de 867 456 456. b. No lo sé dónde. c. Mi número es 867 456 456. 2. ¿Por qué no tienes un teléfono móvil? a. No tengo números. b. Porque no soy como todos. c. No sé como todos. 3. ¿Sabes llamar por teléfono? a. Hombre, pues claro que sí. b. Claro que llamo. c. Pues hombre de sí. 4. ¿Dónde tienes el número de Ana? a. En mi agenda. b. Por mi agenda. c. De mi casa. 5. ¿Me das su número de casa? a. Sí, lo tengo en mi agenda. b. Tengo tu número. c. Él no tiene un móvil.

–47–

20 minut każdego dnia. Język hiszpański  
20 minut każdego dnia. Język hiszpański  

Nowoczesny kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych, który stawia na systematyczne przyswajanie małych porcji wiedzy. Szybko i skute...

Advertisement