Den grønne ørkenen

Page 5

DEN GRØNNE ØRKENEN

BEGREPSAVKLARING

EUKALYPTUSNÆRINGEN I BRASIL

EXTREMO SUL er den sørligste regionen i delstaten Bahia, som ligger nordøst i Brasil. EUKALYPTUS er en plante som tilhører myrtefamilien og kommer fra Australia. Treet vokser svært raskt og er tilpasset ekstreme tørkeforhold. Det er dermed ideelt for produksjon av cellulose. CELLULOSE er det vanligste organiske materialet i naturen. Det utvinnes fra trær, og danner råstoffet som brukes i produksjon av kunstige tekstiler og papir BIOLOGISK MANGFOLD er mangfoldet av ulike arter av planter og dyr i et bestemt miljø. ATLANTISK REGNSKOG, Mata atlântica, er urskog som opprinnelig dekket Brasils kystområder. Den består av alle typer skog, inkludert tørrere skog, regn-, tropisk-, subtropisk-, og savanneskog. Skogen er svært artsrik og erklært som nasjonalarv. MONOKULTUR er et stort landområde dedikert til dyrking av kun én art. Plantasje er et stort landområde, ofte i tropiske strøk, hvor én bestemt art er plantet i stort omfang med et økonomisk formål. QUILOMBO er et samfunn hvor det bor etterkommere av mennesker som rømte fra slaveri. QUILOMBOLA er etterkommere av mennesker som rømte fra slaveri. URFOLK er mennesker som levde et landområde før europeere kom og laget en koloni underlagt et statsapparat. HEKTAR er en måleenhet for areal, ofte brukt for å måle størrelse på jord. Hundre hektar tilsvarer én kvadratkilometer eller ti mål.

8

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.