Page 1

GENERALFORSAMLING 2016

VALG TIL KREDSSTYRELSEN


forhold. Vi skal samarbejde med kommunerne om fælles løsninger. Men vi skal fortsat sige fra overfor urimelige krav. OK 15 og de fælles forståelser skal implementeres fuldt ud på alle skoler. Der skal skabes tid til ordentlig forberedelse af undervisningen. I en presset økonomi kan det betyde, at andre opgaver må nedprioriteres.

Lars Busk Hansen Kredsformand Hjørring Kommune

Genopstiller som kredsformand For mig har fællesskab, kollektive aftaler og det gode lærerliv altid været kernen i det fagpolitiske arbejde. Det vil også være omdrejningspunktet for mit arbejde, hvis jeg bliver genvalgt som formand. Lige nu er meget ”op ad bakke” på grund af de mange reformer og besparelser i kommunerne. Men jeg vil fortsat arbejde for det gode lærerliv. For jeg er overbevist om, at vi får en bedre folkeskole, hvis vi kan styrke lærernes arbejdsmiljø. Derfor skal vi som lærerkreds fortsat søge maksimal indflydelse på rammerne for medlemmernes arbejds2  GENERALFORSAMLING 2016

Vi skal styrke fællesskabet ved at engagere og involvere langt flere medlemmer i det fagpolitiske arbejde. Derfor skal kredsen tilbyde flere fagpolitiske medlemsaktiviteter, og kredsstyrelsen skal kontinuerligt deltage i møder i faglig klub. Det styrker dialogen, sammenholdet og fællesskabet. Medlemmerne skal opleve en topprofessionel sagsbehandling af kredskontoret. Og de tillidsvalgte skal opleve, at de får god sparring og support i kredsen til deres vigtige arbejde på arbejdspladserne. Jeg tror på, at man som person kan gøre en forskel gennem det lange seje træk. Derfor er jeg parat til en ny valgperiode som kredsformand.


en katastrofe, hvis denne udvikling fortsætter. Lærernes arbejdsvilkår skal simpelthen forbedres, så det bliver muligt at levere den høje kvalitet i undervisningen eleverne fortjener - uden at gå på kompromis med helbredet. Kampen for det gode lærerliv skal være det, der driver arbejdet i kredsstyrelsen. Jeg tror på, at vi skaber forbedringer ved det lange seje træk og gennem samarbejde med arbejdsgiverne.

Tom Kærgaard

Næstformand/kommunerepræsentant Hjørring Kommune Genopstiller til kredsstyrelsen og som kommunerepræsentant Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og til posten som næstformand og fællestillidsrepræsentant i Hjørring Kommune. Jeg vil gerne fortsat yde mit bidrag i kredsens daglige drift og ift. de kæmpe udfordringer vi står i. Lærerkulturen, det kollegiale sammenhold og fællesskabet er under pres og bliver udfordret af den individualisering, der bl.a. ligger i Lov 409. Dagligdagen på skolerne bærer præg af dag til dag løsninger, hvor det massive arbejdspres tvinger lærerne ud i benhård prioritering af den sparsomme forberedelsestid, der er til rådighed. Det er intet mindre end

Den direkte kontakt med medlemmerne, fx ved deltagelse i møder i faglig klub, er et helt uundværligt element i kredsstyrelsens arbejde. Det styrker sammenholdet og skaber i tillæg til det tætte samarbejde med tillidsrepræsentanterne et stærkt fundament for kredsstyrelsens arbejde. Om mig selv: Jeg er 42 år, uddannet på Hjørring Seminarium i 1998. Jeg har de seneste 16 år været engageret i kredsstyrelsesarbejdet og har opnået en bred erfaring bl.a. som kredskasserer, næstformand og fællestillidsrepræsentant. Derudover er jeg ansat som underviser på Danmarks Lærerforenings TR-uddannelse.

VALG TIL KREDSSTYRELSEN   3


for hvordan, der kan drives skole, og her er det økonomien der styrer. Vi skal ikke tage ja-hatten på, for gør vi først det, så tillader vi strukturelle ændringer af den danske folkeskole. Ændringer der ikke sker på baggrund af fagfolks anvisninger, men alene ud fra ønsket om standardiserede og målbare resultater og økonomiske hensyn.

Lars Bidstup Hansen Sydøstskolen Hjørring Kommune

Genopstiller til kredsstyrelsen

Vi skal ikke finde os i, at man fra arbejdsgiversiden personliggør reformernes succes med den enkelte medarbejders omstillingsparathed og robusthed. Det er ikke lærernes ansvar, at reformerne er ved at presse folkeskolen og den samlede lærerstand i knæ. Det er Folketinget og kommunalpolitikernes ansvar.

På Lærerkreds Nord og gennem medierne hører vi konstant om, hvilke konsekvenser de sidste par års reformiver har haft. Manglende forberedelsestid og dermed dårligere undervisning, fyldte klasselokaler, øget sygefravær, øget stress osv.

Den politiske uvidenhed om folkeskolen betyder at Lærerkreds Nord skal arbejde mere målrettet i forhold til: • At påvise den førte politiks konsekvenser • At kvalificere politikerne inden de tager beslutninger • At bruge medierne som politisk platform

I Hjørring Kommune vil man både blæse og have mel i munden. Man er udviklingsorienteret og reformtro, men med den anden hånd svinger man sparekniven. Folketinget har sat kursen for Folkeskolen, men det er kommunerne, der har ansvaret for at målet nås og bestemmer rammerne

At være lærer skal ikke være et lønarbejderjob på en fabrik fra forrige århundrede. Vi har et ansvar overfor vores børn og samfundet. Vi skal ønske og kæmpe for det bedste, have visioner og drømme, og derfor må og kan vi ikke acceptere den nuværende politiske kurs på folkeskoleområdet.

Jeg genoopstiller til kredsstyrelsen.

4  GENERALFORSAMLING 2016


ufleksibel arbejdsgang, hvilket har medført en stigning i sygefraværet, en del kollegaer søger andre job, går ned i tid for at beskytte sig selv eller helt vælger at stoppe arbejdslivet, hvis de har den mulighed. En trist situation og det er vel ikke i orden, at arbejdspresset skal være så stort, at man ikke kan passe et fuldtidsjob i den danske folkeskole.

Inger Marie Kristensen Hjørring Skolen Hjørring Kommune

Opstiller til kredsstyrelsen Jeg er 54 år, bosiddende i Hjørring. Uddannet HA-Jura fra AAU i 1993, folkeskolelærer fra Hjørring Seminarium i 2004 og uddannet læsevejleder i 2010.

Den negative udvikling der har været og fortsat er, vil jeg gerne gøre mit til at få stoppet, og derfor er det mit ønske at være med til at øve indflydelse, understøtte og udvikle strategier for foreningens politik, samt følge skolepolitikken på tætteste hold for derved at være med til at udvikle foreningens politik til gavn for medlemmerne og vores profession. En profession som de seneste år har lidt en lidt trang skæbne, der er gået fra at være agtet til at være noget udskældt. Derfor skal I møde op og stemme på mig til generalforsamlingen.

Jeg har virket som TR siden foråret 2015, da Hjørring Skolen blev en selvstændig organisation i Hjørring Kommune og er nu i gang med TR uddannelsen. Et arbejde som er rigtig spændende. I de forholdsvis få år der er gået, siden jeg startede som lærer, er der sket store forandringer på det kommunale område incl. skoleområdet. Skolereformen har medført en meget VALG TIL KREDSSTYRELSEN   5


lærernes engagement i det faglige arbejde, og det er en udfordring, fordi lærerne bruger deres energi på undervisning og andre opgaver. Jeg vil arbejde for at få fleksibiliteten tilbage i lærerarbejdet,- vi er allerede på vej med flekstid. På det område er jeg godt klar over, at man skal være meget omhyggelig med de aftaler, der laves, for aftalerne skal være retfærdige og gennemskuelige. Generelt vil jeg arbejde for at få det bedst mulige ud af de rammer, der er givet os i lov 409.

Helle Weile

Vrå Skole Hjørring Kommune Opstiller til kredsstyrelsen Jeg er TR på Vrå Skole, hvor jeg arbejdet som lærer i 24 år. Jeg elsker at undervise i folkeskolen, men min glæde er i høj grad betinget af, om jeg har gode forhold at arbejde under. Og for at få gode arbejdsforhold for lærerne på en skole, er det vigtigt at have Lærerkreds Nord i ryggen. Det arbejde vil jeg gerne være en del af, og derfor stiller jeg op. Jeg vil i kredsstyrelsen arbejde for et fortsat tæt samarbejde mellem Lærerkreds Nord og den enkelte skole gennem tæt kontakt med TR og AMR samt kredsstyrelsesmedlemmers deltagelse i Faglig Klub på skolerne. Det er meget vigtigt, at vi fastholder 6  GENERALFORSAMLING 2016

Til sidst vil jeg fremhæve vigtigheden af samarbejdet med forvaltningen, politikerne og vores andre samarbejdspartnere,- bl.a. BUPL. Vi arbejder nu tættere sammen med pædagoger, musikskolelærere og andre faggrupper, og det er vigtigt, at vi respekterer deres faglige områder, men det er også særdeles vigtigt, at vi holder fast i, at det er lærerne, der underviser eleverne i folkeskolen.


stigende pres, med de mange reformer og nye tiltag, der hele tiden skal implementeres. Jeg vil gerne, at informationerne fra kreds til medlem, og at de opnåede resultater fra overordnede forhandlinger bedre omsættes til virkelighed, så medlemmerne mærker en forbedring. Så alle medlemmer mærker kredsens arbejde i eget virke. Netop den manglende praktiske omsætning af visioner i en presset hverdag er ofte skyld i yderligere pres.

Kim Broen

Taars Skole Hjørring Kommune Opstiller til kredsstyrelsen Mit navn er Kim Broen. Jeg er 40 år og bor i Harken med 2 børn på 5 og 7. Jeg er uddannet lærer fra Hjørring i 2001 og har siden arbejdet på hhv. Holmegaard, Hirtshals(02-10) og Tårs skole(10- ) med primært virke i overbygningen. Jeg er uddannet med liniefag matematik og idræt, og pt under uddannelse til matematikvejleder.

I de 15 år jeg har virket som lærer, har jeg været med til flere større satsninger inden for skolevæsenet, både i gammel Hirtshals og i Hjørring kommune fx visionsdage, faglig læsning, uddannelse af vejledere, visibel learning, målstyret undervisning, liniefags optimering, studieture, osv. alt sammen glimrende tiltag, der aldrig får den nødvendige tid til implementering. Mit primære ønske må derfor være, at man vælger et fokus og holder fast i det, så der igen kan komme ro og tid til at levere kerneydelsen god forberedt undervisning.

Jeg har valgt at stille op til kredsstyrelsen, dels fordi jeg gerne vil arbejde for at forbedre arbejdsforholdene, dels fordi jeg mener fællesskabet og det faglige sammenhold skal udbygges og styrkes. Som virkeligheden er, oplever vi som stand et konstant VALG TIL KREDSSTYRELSEN   7


Jeg er 55 år, bosat i Sæby, har været lærer siden 1986 og tidligere ansat på Sæby Skole siden 1997. Jeg har været tillidsrepræsentant i 13 år, fælles tillidsrepræsentant i 2 år og har arbejdet som kredsstyrelsesmedlem i Lærerkreds Nord siden starten af 2006.

Mads Christensen Kommunerepræsentant Frederikshavn Kommune

Genopstiller til kredsstyrelsen og som kommunerepræsentant Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og som kommunerepræsentant og fællestillidsrepræsentant for lærere og børnehaveklasseledere i Frederikshavn Kommune. I mit arbejde i Lærerkreds Nord vil jeg arbejde for, at Lærerkreds Nord: • arbejder for rammer og vilkår der gør, at vi lykkes som lærere og BHKledere • er med på frontlinjen, når vi diskuterer og beslutter, hvordan vi laver den bedste skole • er med til at skabe sammenhold

8  GENERALFORSAMLING 2016

For mig er det yderst interessant at være part i en politisk organisation, og jeg vil gerne stille mig til rådighed for at arbejde i spændingsfeltet mellem behovet for at skabe så gode vilkår for lærerne som muligt og kommunens reformiver og økonomi på skrump. Der er brug for at tale lærernes stemme på alle niveauer og i mit arbejde for at skabe bedre vilkår, vil jeg konkret i den kommende periode især arbejde for muligheden for en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og for en bedre sammenhæng mellem forberedelse og undervisning. Da vi lærere ikke længere har en normeringsstyret arbejdstidsregulering, og vi på organisationsniveau - i visse sammenhænge - er sat udenfor reel indflydelse, er der på disse områder i nutidens skolepolitiske arbejde især brug for diplomati, vedholdenhed og samarbejde for at påvirke den politiske dagsorden. Dette er egenskaber, jeg bestræber mig på skal være bærende elementer i mit kreds- og kommunearbejde, og sammenholdt med mit erfaringsgrundlag begrunder jeg herved mit kandidatur.


ingenmandsland uden forbindelse til skolevirkeligheden.

Anne Dahl

Kredskasserer Frederikshavn Kommune Genopstiller til kredsstyrelsen Jeg genopstiller til kredsstyrelsen for den kommende periode. Derudover fortsætter jeg gerne som kredskasserer - en post jeg har haft siden august 2015. Hverdagen for lærerne er rig på oplevelser. Gode oplevelser sammen med eleverne, når undervisningen lykkes og eleverne trives og udvikler sig. Gode oplevelser sammen med kolleger, når faglige og pædagogiske holdninger brydes og udvikles. Men også oplevelser af pres og frustration, når resurserne ikke rækker til de opgaver, der skal løses, eller når de politiske udmeldinger - enten med lokal eller landsdækkende vinkel – svæver ud i

Hvis jeg bliver genvalgt til kredsstyrelsen, vil jeg arbejde for at skabe vilkår for lærerne, der fremmer de gode oplevelser. En forudsætning for gode opleveler er et godt arbejdsmiljø præget af tillid, samarbejde og retfærdighed. Dette er et centralt fokus i kredsens arbejde. Gennem kontakt og dialog med medlemmerne ude på hver enkelt skole, samt et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne, får vi et billede af, hvor ”skoen trykker” og hvilke knapper, vi skal forsøge at skrue på, så vi kan forbedre forholdene for alle medlemmer og sammen skabe den bedste skole. Jeg er 47 år, har arbejdet som lærer på Aalbæk Skole i næsten 20 år og været TR siden 2010. Min første periode i kredsstyrelsen har været spændende, udfordrende og lærerrig – jeg vil gerne være med til at gøre en forskel ved at fortsætte dette arbejde i endnu en periode.

VALG TIL KREDSSTYRELSEN   9


ger sammen - på trods af alle forandringerne. Vi skal som lærerkreds sikre vores medlemmers løn- og ansættelsesvilkår - og arbejde insisterende på, at en lokalaftale er det bedste fundament for en god folkeskole og dens fremtid. Vi skal som lærerkreds tage vare på det enkelte medlem gennem hjælp, støtte og rådgivning.

Henrik Nielsen

Torslev Skole Frederikshavn Kommune Genopstiller til kredsstyrelsen Jeg genopstiller til en ny periode for Lærerkreds Nord. Hvad kæmper vi for? Som repræsentant for lærerne kæmper vi for det gode lærerliv. Vi skal blive ved med at sikre rammer for det gode arbejdsmiljø, så lærerne har de bedste muligheder for at levere kvalitet i deres arbejde. Vi skal som lærerkreds være aktive og kritiske i forhold til skoleudviklingen i vores område. Vi skal som lærerkreds bidrage til at lærernes arbejds- og privatliv hæn10  GENERALFORSAMLING 2016

Vi skal som lærerkreds forsøge at påvirke skoleudviklingen gennem såvel formelle som uformelle kanaler. Vi skal som lærerkreds arbejde med professionsidealet. Vi skal turde vise, at vi er de professionelle og står ved de valg, vi tager. Vi skal som lærerkreds arbejde for, at TR’erne stadig er den centrale figur blandt medlemmerne og støtte op om arbejdet i faglig klub. Vi skal som lærerkreds være en uundværlig del af fremtidens folkeskole. Vi skal som lærerkreds arbejde for lærere på toppen. Professionelt er jeg lærer på Torslev skole i Østervrå. Privat er jeg gift og bor i Vrå.


stillende. Den dårlige samvittighed nager. Det, der holder os oppe, er det kollegiale sammenhold på lærerværelset. Det er ikke sådan et lærerliv skal være. Det er stadig muligt at påvirke beslutninger og beslutningstagere, og jeg ser netop kredsarbejdet som mulig indgang til konstruktiv og professionel indflydelse. Det ansvar vil jeg gerne påtage mig.

René Borup Dehn

Torslev Skole Frederikshavn Kommune Opstiller til kredsstyrelsen De seneste år har været en hård tid for alle lærere, og der er mere end nogensinde brug for at værne om sammenholdet. Vi er underlagt rammer, der gør det yderst vanskeligt at løse de stadig flere opgaver. Alligevel forsøger alle at gøre deres bedste for deres elever, men vores positive og professionelle facade i klasseværelset er under pres. Jeg stiller op til kredsstyrelsen, fordi jeg vil gøre en forskel. Jeg vil ikke acceptere, at mine kolleger og jeg arbejder under forhold, som slider os ned fysisk og psykisk. Det er uholdbart at gå rundt med en følelse af, at man ikke kan gøre sit arbejde tilfreds-

Kredsen skal fortsat have fokus på de praktiske forhold fra skolens virkelighed, som betyder noget for den enkelte underviser i dagligdagen, og at kredsens arbejde og resultater formidles ud til alle medlemmer på en gennemskuelig måde. En stærk og handlekraftig kredsstyrelse er bygget på tillid fra det enkelte medlem, og den tillid skal kredsen få gennem arbejdet med bl.a. tilstedeværelsestiden, sammenhæng mellem tid og opgaver og ikke mindst tid til forberedelse og fordybelse – til at være en god underviser! Jeg har været lærer på Torslev skole siden 2002, hvor jeg har undervist på alle trin, og jeg er desuden IT- og matematikvejleder. Jeg er TR, sidder i skolebestyrelsen og i MED-udvalget i distrikt syd. Privat er jeg bosiddende i Brønderslev, gift med Pernille og har fire børn i vores sammenbragte familie.

VALG TIL KREDSSTYRELSEN   11


PROCEDURE FOR VALG TIL KREDSSTYRELSEN Kredsstyrelsen består udover kredsformanden af 6 kredsstyrelsesmedlemmer. Det er muligt at opstille til kredsstyrelsen helt frem til selve generalforsamlingen. Valgmetoden afhænger af, hvorvidt generalforsamlingen vælger at følge kredsstyrelsens indstilling til en vedtægtsændring med en ligelig fordeling af kredsstyrelsesmedlemmer fra hhv. Hjørring og Frederikshavn/Læsø. Såfremt kredsens vedtægter ændres afholdes valg til kredsstyrelsen efter valgmetode A. I modsat fald afholdes valg til kredsstyrelsen efter valgmetode B (jf. de af hovedstyrelsen fastlagte retningslinjer for valg af kongresdelegerede m.fl.) A. Valgmetode efter vedtægtsændring med ligelig repræsentation fra kommunerne: 1. Der vælges formand, som samtidig er valgt som delegeret. 2. Der vælges 3 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer fra Hjørring kommune samt 3 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø kommuner. De således valgte kredsstyrelsesmedlemmer er samtidig valgt somkongresdelegerede eller suppleanter for de kongresdelegerede i henhold til de opnåede stemmetal. B. Valgmetode efter nuværende vedtægter: 1. Der vælges kredsformand, som samtidig er valgt som en af kredsens delegerede. 2. Der vælges øvrige delegerede, suppleanter for de delegerede, kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmerne. Alle delegerede, som er valgt af kredsgeneralforsamlingen, er samtidig valgt som medlemmer af kredsstyrelsen. Kandidater, der ikke opnår valg som delegeret, indtræder i kredsstyrelsen i rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. De pågældende er samtidig valgt som suppleanter for de øvrige kongresdelegerede i samme rækkefølge. De resterende kandidater er valgt som suppleanter til kredsstyrelsen i rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. Suppleanterne for de delegerede er kun medlemmer af kredsstyrelsen, hvis det opnåede stemmetal er højt nok til også at give plads i kredsstyrelsen.

Lærerkreds Nord - Generalforsamling 2016 - Valg til kredsstyrelsen  
Lærerkreds Nord - Generalforsamling 2016 - Valg til kredsstyrelsen  
Advertisement