Page 1

generalforsamling 2014

valg til kredsstyrelsen


På dette års generalforsamling er der valg til kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen består udover kredsformanden af 6 kredsstyrelsesmedlemmer. På de næste sider kan du læse valgoplæg fra de kandidater, der har bekendtgjort, at de stiller op til kredsstyrelsen, samt hvilke poster de opstiller til. Det er muligt at opstille til kredsstyrelsen helt frem til selve generalforsamlingen. Valget finder sted efter de af hovedstyrelsen fastlagte retningslinjer for valg af kongresdelegerede m.fl.: Valgmetode C 3 Valg af delegerede og suppleanter for disse samt øvrige kredsstyrelsesmedlemmer og disses suppleanter i én afstemning. 1. Der vælges kredsformand, som samtidig er valgt som en af kredsens delegerede. 2. Der vælges øvrige delegerede, suppleanter for de delegerede, kredsstyrelsesmedlemmer og suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmerne. Alle delegerede, som er valgt af kredsgeneralforsamlingen, er samtidig valgt som medlemmer af kredsstyrelsen. Kandidater, der ikke opnår valg som delegeret, indtræder i kredsstyrelsen i rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. De pågældende er samtidig valgt som suppleanter for de øvrige kongresdelegerede i samme rækkefølge. De resterende kandidater er valgt som suppleanter til kredsstyrelsen i rækkefølge efter højest opnåede stemmetal. Suppleanterne for de delegerede er kun medlemmer af kredsstyrelsen, hvis det opnåede stemmetal er højt nok til også at give plads i kredsstyrelsen. Bilag C til hovedstyrelsens retningslinjer for valg af kongresdelegerede m.fl.


Som lærerkreds skal vi fastholde vores Konflikten gav os et stærkt sammenhold. fokus på at bidrage til en udvikling af fol- Det skal vi fastholde både på skoleniveau keskolen. Vi skal grundlæggende kendes og på kredsniveau. Det får vi brug for i en på det, som vi er ”for” frem for det, som ny ”reformtid”. Derfor skal kredsen målvi er ”imod”. Lærerne skal i langt højere rettet arbejde for at sikre sammenhængsgrad anerkendes for deres gode arbejde. kraften i kredsen. Det gør vi bl.a. gennem Det arbejde vil jeg gerne bidrage til.

en god kommunikation og en god dialog med medlemmerne – for sammen kom-

Men vi skal selvfølgelig også sige fra over mer vi videre. for forslag, der forværrer eller forhindrer lærere og ledere i at drive god skole. Bil- Jeg genopstiller som kredsformand, fordi ledligt talt kan man beskrive kredsens jeg gerne vil arbejde for ” lærerne på topopgave som at flytte de sten, der ligger pen” og dermed være med til at gøre en

Lars Busk Hansen Kredsformand Hjørring Kommune

Genopstiller som kredsformand

i vejen for det gode lærerliv. Lige nu ser forskel for den professionelle lærer. det ud til, at vi står overfor en grusgrav. Vi må tage én sten ad gangen. Det kræ- Jeg er 51 år og overenskomstansat lærer ver, at vi fokuserer og intensiverer vores i Hjørring Kommune. Jeg har siden 1998 arbejde for det, der giver værdi for med- været kredsformand og siden 2004 vælemmerne. Derfor er en indsats for at ret medlem af hovedstyrelsen. Jeg er gift

Jeg tror stadig på, at arbejdet for det gode styrke arbejdspladsens arbejdsmiljø og med Karin, og sammen har vi to voksne lærerliv er det bedste fagpolitiske sigte- sociale kapital en vigtig del af vejen frem. drenge på 20 og 22 år. mål. Jeg tror på, at glade og tilfredse læ- Det gælder ikke bare i folkeskolen, men rere giver en bedre folkeskole - for det er også for de medlemmer, der gør tjeneste I livet og i arbejdet stræber jeg altid efter jo det, vores arbejde handler om. At skabe på andre arbejdspladser.

at se nye muligheder. Det tror jeg, at der

en bedre skole.

er brug for nu - mere end nogensinde. står midt i - der er rigeligt at tage fat på!

Det er en afgørende faktor i kampen for kollektive og ordentlige aftaler om lærer-

Budskabet på de grønne t-shirts under nes arbejdsvilkår. lockouten - sammen gør vi en god skole bedre - skal fortsat være vores udgangs- Om mig selv: Jeg er 40 år, uddannet på punkt, selvom konflikten har udfordret Hjørring Seminarium i 1998 og ansat på samarbejdet med såvel politikere som Astrup skole. Jeg har de seneste 14 år forvaltninger. Men kredsen fremstår sta- været engageret i kredsstyrelsesarbejdet dig som en respekteret samarbejdspart- og har opnået en bred erfaring bl.a. som ner, og det skal vi fastholde fremadrettet. kredskasserer, næstformand og fællestilJeg er overbevist om, at det giver de bed- lidsrepræsentant. ste resultater på den lange bane.

Tom Kærgaard Næstformand/kasserer Hjørring Kommune

Genopstiller til kredsstyrelsen

Den direkte kontakt med medlemmerne, fx ved deltagelse i møder i faglig klub, er meget værdifuld, og er med til at kvalificere kredsstyrelsens arbejde. Det skal vi blive bedre til at udnytte.

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og fort- Lockouten skabte et unikt kollegialt samsætter gerne som næstformand og kreds- menhold og fællesskab. På den konto kasserer. Jeg vil gerne yde mit bidrag til kom vi styrket ud af konflikten. Dette en fortsat udvikling af kredsen som en sammenhold skal vi bestræbe os på at moderne og effektiv organisation, der bevare, fx ved medlemsaktiviteter og kan matche de enorme udfordringer, vi arrangementer med fagpolitisk indhold. valg til kredsstyrelsen   3


Hvad kæmper vi for? Som repræsentant Vi skal arbejde for, at TR’erne stadig er for lærerne kæmper vi for det gode lærer- den centrale figur blandt medlemmerne liv. Vi skal blive ved med at sikre rammer og støtte op om arbejdet i faglig klub. for det gode arbejdsmiljø, så lærerne har de bedste muligheder for at levere kvali- I fremtiden bliver det endnu vigtigere, at tet i deres arbejde.

medlemmerne kender til begrebet ”fællesskab”, og at de kan se deres fagfor-

I den næste periode bliver der igen brug ening i den ny virkelighed. for arbejdshandskerne, når den nye reform og Lov 409 bliver en realitet d. 1. august 2014. Som kreds er det vigtigt, at vi er med i denne proces, og vi skal fastholde det gode samarbejde med kommu-

Gitte Lilholt

Kommunerepræsentant Hjørring Kommune Genopstiller til kredsstyrelsen og som kommunerepræsentant

nen, da vi får mest mulig indflydelse via samarbejde og aftaler. Begge parter har interesse i at finde ny motivation til at komme videre, og strategien vil være at tænke offensivt fremfor defensivt. I forbindelse med lockouten og den efter-

Jeg stiller op til en ny periode for Lærer- følgende periode har lærerkredsen været kreds Nord og genopstiller samtidig som i en tættere dialog med medlemmerne, kommunerepræsentant i Hjørring Kom- og det skal vi fastholde for at være en troværdig talsmand for lærerne og børne-

mune.

haveklasselederne. Jeg stiller op, fordi jeg finder det yderst ikke mindst fordi det har givet ophobvigtig, at:

ning af flere spørgsmål end svar, og det gør tilsammen at der virkelig er brug for

• Lærerkreds Nord arbejder for rammer at tale lærernes stemme på alle niveauer. og vilkår, der gør, at vi lykkes som læ- Det har overbevist mig om, at jeg gerne rere og børnehaveklasseledere

vil fortsætte det fagpolitiske arbejde for

• Lærerkreds Nord er med på frontlinjen, medlemmerne i Lærerkreds Nord, men når vi diskuterer og beslutter, hvordan også gå all in som kommunerepræsentant vi laver den bedste skole

for lærerne i Frederikshavn Kommune.

• Lærerkreds Nord er med til at skabe sammenhold

Jeg mener, at der i fremtidens skolepolitiske arbejde især bliver brug for diplo-

Jeg er 53 år, har været lærer siden 1986, mati, vedholdenhed og samarbejde, for at

Mads Christensen Sæby Skole Frederikshavn Kommune

Genopstiller til kredsstyrelsen Opstiller som kommunerepræsentant

ansat på Sæby Skole siden 1997 og bosat vi kan lykkes som lærere. Dette er egeni Sæby. Jeg har været tillidsrepræsentant skaber, jeg bestræber mig for skal være på skolen i 13 år og har arbejdet som bærende elementer i mit kredsarbejde og kredsstyrelsesmedlem i Lærerkreds Nord sammenholdt med mit erfaringsgrundlag, siden starten i 2006. At være lærernes stemme i en politisk or-

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og stil- ganisation er at operere i et stærkt spænler op som kommunerepræsentant for dingsfelt, og for mig også yderst intereslærere og børnehaveklasseledere i Frede- sant og vigtig. Det sidste års tid har naturrikshavn Kommune.

ligvis været ekstra udfordrende. Lov 409 og skolereformen har skabt usikkerhed,

4  generalforsamling 2014

begrunder jeg herved mit kandidatur.


En af kredsstyrelsens vigtigste opgaver Siden august 2010 har jeg været TR på er at skabe rammerne for et rum, hvor skolen. Disse snart fire år som TR har givet holdninger brydes. Sammenhold og fæl- mig stor indsigt i lærerforeningens arbejlesskab er vigtigt, for at dette rum kan de og den vigtige vekselvirkning mellem være til stede, ikke mindst i den tid vi den enkelte lærers hverdag på det lokale går i møde med Lov 409 og implemen- plan og de større fælles linjer på det natering af den nye folkeskolereform. Hele tionale plan. konfliktforløbet har stillet store krav til sammenholdet i vores forening på alle Som TR ved jeg, hvor vigtigt det er med niveauer. Det må og skal præge vores ar- vejledning og information. I Lærerkreds bejde - på lærerværelserne, i kredsen og Nord får man brugbar og kompetent vejledning samt opdateret information om

på nationalt plan.

foreningens arbejde og strategi. Kurser

Anne Dahl

Aalbæk Skole Frederikshavn Kommune Opstiller til kredsstyrelsen

Jeg har været lærer på Aalbæk Skole si- og arrangementer er relevante og veltilden 1996. Igennem disse år har jeg fået rettelagte med blik for at opkvalificere de erfaring med mange sider af lærerlivet, lokale tillidsvalgte til støtte for arbejdet bl.a. udfordringerne på en lille skole (fx på den enkelte skole. Hvis jeg kommer i økonomisk). Siden 2003 har en del af min kredsstyrelsen, vil jeg bidrage til at fastundervisningsopgave ligget på skolebib- holde dette fokus.

Hvis vi kender hinandens holdninger kan lioteket. vi nå til beslutninger, der giver de bedste vilkår for lærerne på toppen - og dette De sidste 8 år har jeg siddet i skolevigtige arbejde vil jeg rigtig gerne del- bestyrelsen

som

medarbejderrepræ-

sentant, og bl.a. der har samarbejdet

tage i.

med skolens AMR været tæt og givtigt. Hænger arbejds- og privatliv overho- melle som uformelle kanaler. vedet sammen? Vil den nye arbejdstid presse arbejdsmiljøet for meget? Er læ- Vi skal som Lærerkreds arbejde med prorerjobbet stadig et attraktivt erhverv? fessionsidealet. Vi skal turde vise, at vi er de professionelle og står ved de valg, vi Vi skal som Lærerkreds være aktive og tager. kritiske i forhold til skoleudviklingen i vores område.

Vi skal som Lærerkreds være en uundværlig del af fremtidens folkeskole.

Vi skal som Lærerkreds bidrage til at lærernes arbejds- og privatliv hænger Professionelt er jeg lærer og TR på Torslev sammen - på trods af alle forandringerne. skole i Østervrå. Privat er jeg gift og bor i Vrå.

Henrik Nielsen

Torslev Skole Frederikshavn Kommune Opstiller til kredsstyrelsen

Vi skal som Lærerkreds sikre vores medlemmers løn- og ansættelsesvilkår - og arbejde insisterende på at en lokalaftale er det bedste fundament for en god folkeskole og dens fremtid.

Der er mange spørgsmål og kun få svar. Vi skal som Lærerkreds tage vare på det Den situation er uholdbar og skaber enkelte medlem gennem hjælp, støtte og både usikkerhed og stress. Forhåbent- rådgivning. lig er den situation kun midlertidig. Vi skal som Lærerkreds forsøge at påHvordan ser hverdagen ud pr. 1. august? virke skoleudviklingen gennem såvel forvalg til kredsstyrelsen   5


Mange års arbejde som AMR på Lundergårdskolen gav mig for godt 7 år siden blod på tanden til at søge valg til det overordnede medsystem i Hjørring, hvortil jeg blev valgt. I alle årene har jeg slået mine folder i sektorudvalg, områdeudvalg og hovedudvalg. Fra 2014 er jeg genvalgt i sektorudvalg og hovedudvalg. Gennem årene har jeg siddet i mange ad hoc udvalg: bl.a. udarbejdelse af personalepolitikker og styregruppe for trivselsundersøgelse. Netop nu sidder jeg i en

Carsten Jørgensen Lundergårdskolen Hjørring Kommune

Opstiller til kredsstyrelsen

gruppe, der skal søge at revitalisere Tidlig indsats og komme med bud på, hvordan sygefraværet kan mindskes. I medsystemet har jeg gjort mig erfaringer, som vil kunne være til gavn for arbej-

Jeg er uddannet lærer fra Hjørring Semi- det i kredsstyrelsen. narium i 1979. Inklusion og en ny folkeskolelov vil sætte Ud over mange års ansættelse på Lunder- trivslen på vore arbejdspladser på prøve. gårdskolen, har jeg haft lærerjob på bl.a At bevare trivslen er vigtigt, og det er friskole, kostskole og lærerseminarium. blandt andet det, jeg vil arbejde for. hvad den nye folkeskolelov og Lov 409 styrke og understøtte dette. kommer til betyde for den enkelte lærer i fremtiden.

Hvis jeg bliver valgt til kredsstyrelsen, vil jeg arbejde med:

Antallet af spørgsmål øges desto tættere vi kommer på det nye skoleår! Får vi et • at implementere den nye folkeskolelov almindeligt 8-16 job? - Og er det overhovedet muligt?

og Lov 409 bedst muligt for den enkelte lærer • de store udfordringer, der er forbundet

Svarene vil variere alt efter, hvem der

med inklusionsprocessen for lærerne

spørges. Nogle glæder sig til faste ar- • at styrke/genetablere lærernes status, bejdstider. Andre understreger, at lærer-

arbejdsglæde og faglige stolthed

jobbet ikke lader sig skematisere, og at de • at invitere til dialog om fordele og

Thomas Meng

Sæby Skole Frederikshavn Kommune Opstiller til kredsstyrelsen

selv efter kl.16 vil have bl.a. undervisning og eleverne i tankerne.

ulemper ved at bibeholde professionsidealet i lærerjobbet • lærernes mulighed for efteruddannelse

Uanset holdninger er der ingen tvivl om, • at sikre den enkelte styringsredskaber at det aldrig har været mere nødvendigt

som værn mod det grænseløse arbejde

end nu at holde sammen og styrke fæl-

Fremtiden starter i skolen. Men hvilken lesskabet og tilliden til hinanden. De Jeg har været overenskomstansat lærer fremtid kan lærerne se frem til for det forskelligartede holdninger kræver også, ved Sæby skole siden 1995. Gift med kommende skoleår?

at vi fortsat har en god og synlig kredssty- Anne, der også er folkeskolelærer. Samrelse, der er i dialog med medlemmerne. men har vi 2 børn på henholdsvis 13 og

På nuværende tidspunkt er de fleste nok Og forhåbentlig kan kredsstyrelsens nye 16 år. ret frustrerede over og usikre på netop, kommunikationsstrategi være med til at 6  generalforsamling 2014


Jeg vil arbejde for, at Lærerkreds Nord indtægtsgrundlag vil jeg arbejde for at er kendetegnet ved en kreds, der sikrer finde løsninger, så Lærerkreds Nord også sig indflydelse til gavn for alle kredsens de næste år kan levere et godt stykke medlemmer og samtidig yder de enkelte arbejde til gavn for medlemmerne uden medlemmer

god

sagsbehandling. kontingentstigninger. Alle medlemmer

Medlemmer, der er placeret i andre skal

også

i

fremtiden

synes,

at

sektorer og forvaltninger end flertallet, medlemskabet er pengene værd. skal kunne forvente samme kvalitet for medlemskabet som alle andre. Jeg prioriterer, at kredsen udarbejder tydelige visioner, arbejder strategisk ud fra definerede mål og udarbejder seriøse evalueringer af egne resultater for at

Mikkel Stephansen

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Hjørring Kommune

kunne levere et godt politisk arbejde i forhold til folkeskolereform, inklusion, Lov 409, strukturændringer mv. Samtidig vil jeg lægge vægt på, at kredsstyrelsens

Opstiller til kredsstyrelsen

medlemmer er enige om retningen, men

Jeg er lærer på Specialskolen for Voksne, at det også er tydeligt, at vi har forskellige Vendsyssel (SPVV), hvor jeg har været holdninger. Jeg vil være tydelig omkring TR de sidste 4 år. Jeg har tidligere været mine holdninger. lærer på daværende Fladstrand Skole, hvor jeg bl.a. var AMR i 1 år, indtil jeg I en tid uden reallønsstigninger til medlemmerne og med pres på kredsens

skiftede til SPVV.

af mobbeplaner i samråd med både og dens medlemmer, en om mulig endnu AKT og inklusionsvejleder. Allermest bedre ’påklædning’ af AMR og TR, en har jeg lyst til, som et trodsigt barn at større

fokusering

MED-systemets

korslægge mine arme og arrigt råbe ’Så er muligheder på alle dets niveauer og I bare selv ude om det’, men hvor ender medlemsaktiviteter med både fagligt, jeg så? Jobmæssigt kan jeg kun gisne, pædagogisk og socialt islæt. For sammen men personligt som en tvær og bitter gør vi en god skole bedre! lærerinde uden faglig stolthed, og det vil jeg ikke!

Jeg er 44 år, lærer og TR ved Bangsbostrand Skole, hvor jeg underviser udskolingen i

Vi er nødt til at beholde arbejdstøjet på; dansk, kristendom og samfundsfag. Jeg er professionsidealet er ikke blot et indstik gift og mor til 3 dejlige piger. i lærerkalenderen, men en beskrivelse

Tina Thomsen

Bangsbostrand Skole Frederikshavn Kommune Opstiller til kredsstyrelsen Kørt

over

af

en

damptromle

af vores læreridentitet. Jeg vil kæmpe for, at vi som faggruppe bliver lyttet til, bliver respekteret og anerkendt for at have en professionel praksis, viden og erfaring, som både forældre, ledere, forvaltninger og politikere er nødt til at med forholde sig til. Forudsætningen for dette

Corydon ved styrepinden og bagsædet er, at vi er i stand til at fastholde vores fuldt af regnedrenge. Tilsvinet af KL fællesskab, som pt. er mere udfordret end i en retorik af en sådan karakter, at nogensinde. Fællesskabet skal fastholdes hvis den forekom i skolen, straks ville gennem tæt dialog og et højt gensidigt forårsage et klassemøde og afstøvning informationsniveau mellem lærerkredsen valg til kredsstyrelsen   7


GENErALFORSAMLING Torsdag den 27. marts kl. 17.00 på Hotel Viking, Sæby

ENDELIG DAGSORDEN: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Valg af dirigent Beretning Regnskaber Status på løn- og arbejdstidsforhold på folkeskoleområdet pr. 1. august 2014 Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen Budget, fastsættelse af kontingent Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår Valg Eventuelt

HUSK! Tilmelding til spisning/buskørsel skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest torsdag den 20. marts.

Lån & Spar Bank vil være til stede op til generalforsamlingen. Kom og hør om kundefordelene som medlem af Danmarks Lærerforening og deltag i konkurrencen om 3 flasker vin. Vinderne udtrækkes og præmieres på generalforsamlingen.

Generalforsamling 2014 / Valg til kredsstyrelsen