Kyiv Diplomatic #12

Page 1

№12 2021

HUSAMEDDIN RAMADAN AL-HALAWANI

Тільки разом ми зробимо Україну кращою!

online.voronin.ua

АЛЬ-ХАЛАВАНІ ХУСАМЕДДІН РАМАЗАН:

Only together we will make Ukraine better!
2

ОФІЦІЙНО

СПІЛЬНА ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА МАЙЇ САНДУ КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL

JOINT STATEMENT BY PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY AND PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA MAIA SANDU

KYIV DIPLOMATIC

3


4

ОФІЦІЙНО

м. Київ, 12 січня 2021 року Ми, Президенти України і Республіки Молдова: Наголошуємо на важливості українсько-молдовських відносин для подальшого розвитку наших держав. Результати нещодавніх президентських виборів у Республіці Молдова підтвердили європейський вибір та зобов’язання боротьби з корупцією громадян Республіки Молдова. Вони відкрили вікно можливостей для нового етапу розвитку змістовного та перспективного діалогу між нашими країнами.

Kyiv, January 12, 2021 We, the Presidents of Ukraine and the Republic of Moldova: Emphasize the importance of Ukrainian-Moldovan relations for the further development of our states. The results of the recent presidential elections in the Republic of Moldova have confirmed the European choice and the commitment of the citizens of the Republic of Moldova to fight corruption. They opened a window of opportunities for a new stage in the development of a meaningful and promising dialogue between our countries. We underscore the joint intention of Ukraine and the Republic of Moldova to resume a high-level dialogue and attach a dynamic nature to it, create the necessary preconditions for strategic bilateral cooperation in the interests of our states and nations. As the COVID-19 pandemic has significantly affected the global and regional agenda, we uphold the need to strengthen international cooperation in order to minimize the negative effects of the pandemic. In this regard, we reaffirm our support for the principle of multilateralism and cooperation on international, European and regional platforms of interaction, which, inter alia, contribute to the development of coordinated approaches to existing and future challenges and threats. We reaffirm the respect of Ukraine and the Republic of Moldova for international law and its fundamental principles. We declare mutual support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and the Republic of Moldova within internationally recognized borders. We put emphasis upon the willingness to strengthen cooperation with partner countries in South-Eastern Europe and the Black Sea. In this context, we reaffirm our interest in being part of the Three Seas Initiative.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL Підкреслюємо спільний намір України та Республіки Молдова відновити діалог на високому рівні та надати йому динамічного характеру, створити необхідні передумови для стратегічного двостороннього співробітництва в інтересах наших держав та народів. Оскільки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на глобальний та регіональний порядок денний, ми підтримуємо необхідність посилення міжнародного співробітництва з метою мінімізації негативних наслідків пандемії. У зв’язку з цим ми знову підтверджуємо свою підтримку принципу багатосторонності та співробітництва на міжнародних, європейських та регіональних платформах взаємодії, які, серед іншого, сприяють виробленню узгоджених підходів до існуючих та майбутніх викликів і загроз. Підтверджуємо повагу України та Республіки Молдова до міжнародного права та його основоположних принципів. Заявляємо про взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та Республіки Молдова в межах міжнародно визнаних кордонів. Відзначаємо прагнення до зміцнення взаємодії з країнамипартнерами в Південно-Східній Європі та на Чорному морі. У цьому контексті ми підтверджуємо свою зацікавленість стати частиною ініціативи «Тримор’я». Виходячи з європейських прагнень України і Молдови та європейського вибору наших народів, підтверджуємо інтерес до поглиблення регіональної співпраці з метою реалізації стратегічних цілей наших держав щодо повноправного членства в Європейському Союзі, в тому числі шляхом імплементації Угод про а­ соціацію з ЄС. Ми також підтверджуємо свою готовність продовжувати наші зусилля і спільну координацію заради зміцнення стратегічного значення ініціативи «Східне партнерство», заснованої на принципі диференціації та врахування європейських амбіцій країн-партнерів, особливо в контексті підготовки до Саміту Східного партнерства 2021 року. Ми вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці «ЄС + 3 асоційовані партнери» і закликаємо ЄС поглибити діалог щодо ПВЗВТ та поширити його на інші аспекти

KYIV DIPLOMATIC

Based on the European aspirations of Ukraine and Moldova, and the European choice of our nations, we reaffirm our interest in deepening regional cooperation in order to achieve the strategic goals of our states as regards full membership in the European Union, including through the implementation of the Association Agreements with the EU. We also reaffirm our readiness to continue efforts and joint coordination in order to strengthen the strategic importance of the Eastern Partnership initiative based on the principle of differentiation and taking into account the European ambitions of partner countries, especially in the context of preparations for the 2021 Eastern Partnership Summit. We consider it necessary to further develop the EU + 3 Associated Part-

5


6

ОФІЦІЙНО ners cooperation format and call on the EU to intensify the dialogue on the DCFTA and extend it to other aspects of cooperation and gradual sectoral integration, including in the areas of justice, digital economy, energy, transport and environment. We reaffirm our intention to give new impetus to the work of the Joint Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation and other bilateral cooperation mechanisms. Ukraine and the Republic of Moldova are ready to make every effort to find mutually acceptable ways to resolve issues that have long remained ­unresolved. We highlight the common interest in launching new infrastructure projects, facilitating transit and transportation, developing tourism and other areas of mutual interest. Recognizing the vital importance of ensuring effective protection of співробітництва та поступової галузевої інтеграції, в тому числі у сферах юстиції, цифрової економіки, енергетики, транспорту та навколишнього середовища. Підтверджуємо свій намір надати новий імпульс роботі Спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та інших двосторонніх механізмів співпраці. Україна та Республіка Молдова готові докласти максимум зусиль для пошуку взаємоприйнятних шляхів вирішення проблемних питань, які довгий час залишалися невирішеними. Підкреслюємо спільний інтерес започаткувати нові інфраструктурні проєкти, полегшити транзит та транспортування, розвивати туризм та інші сфери, що становлять взаємний інтерес. Усвідомлюючи життєво важливе значення для сучасних та майбутніх поколінь забезпечення ефективного захисту навколишнього середовища, ми підтверджуємо свою готовність до спільних дій для досягнення цієї мети.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL

Констатуємо необхідність подальшої співпраці в енергетичному секторі з метою посилення енергетичної безпеки в регіоні. Вважаємо важливим підвищувати надійність та диверсифікувати постачання електроенергії та енергоносіїв, а також забезпечити більшу прозорість енергетичного сектору. Визнаємо, що гуманітарна та соціальна співпраця залишатимуться важливою складовою двостороннього порядку денного. Зусилля будуть зосереджені на розвитку контактів між людьми, нових ініціатив в освіті, науці, охороні здоров’я, спорті та забезпеченні освітніх і культурних прав етнічних меншин без будь-якої дискримінації. Президенти України і Республіки Молдова вирішили утворити Президентську Раду як новий постійно діючий формат діалогу високого рівня та механізм координації і моніторингу реалізації актуальних завдань співпраці. Президент України Володимир Зеленський Президент Республіки Молдова Майя Санду

the environment for present and future generations, we reaffirm our willingness to work together to achieve this goal. We state the need for further cooperation in the energy sector in order to strengthen energy security in the region. We believe it is important to increase the reliability and diversify the supply of electricity and energy, as well as to ensure greater transparency in the energy sector. We recognize that humanitarian and social cooperation will remain an important component of the bilateral agenda. Efforts will be focused on developing people-to-people contacts, new initiatives in education, science, health, sports and ensuring educational and cultural rights of ethnic minorities without discrimination. The Presidents of Ukraine and the Republic of Moldova have decided to establish the Presidential Council as a new permanent format of high-level dialogue and a mechanism for coordinating and monitoring the implementation of topical cooperation issues. President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy President of the Republic of Moldova Maia Sandu

Інформація прес-служби Офісу Президента України

Information from the press service of the Office of the President of Ukraine

KYIV DIPLOMATIC

7


8

ПЕРСОНА

МИ МАЄМО ВПРОВАДЖУВАТИ ІННОВАЦІЇ ТА ЗМІЦНЮВАТИ ГЛОБАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО СТАТТЯ НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО ПОСЛА АВСТРАЛІЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ В УКРАЇНІ ЙОГО ВЕЛИЧНОСТІ ПАНА БРЮСА ЕДВАРДСА З НАГОДИ ДНЯ АВСТРАЛІЇ. 2020 рік став роком перевірки сили наших громад та стійкості наших країн. Хоча багато хто цей рік волів би забути назавжди, є причини, через які його варто запам’ятати. У всьому світі це був рік домінування пандемії COVID-19, але для австралійців 2020 рік розпочався з найбільш руйнівних у нашій історії лісових пожеж. Близькі та далекі країни запропонували допомогу Австралії. Понад 300 іноземних пожежних стояли пліч-о-пліч з нами, коли ми боролись з пожежами. Люди у всьому світі збирали кошти на допомогу в відбудові, відновленні та зміцненні потенціалу протидії у майбутньому. Тут, в Україні, посольство Австралії отримало щиру підтримку від друзів та колег та пропозиції про допомогу від керівництва країни. У скрутний момент ми отримали щиру підтримку та допомогу від друзів. І про це ми ніколи не забудемо. 2020 рік продемонстрував важливість мобілізації колективної волі, інновацій, ресурсів, лідерства для захисту та підтримки наших спільнот і країн. Це був рік, який показав надзвичайний потенціал об’єднання науки і технологій для вирішення спільних завдань. Крім COVID-19, однієї з таких загальних глобальних проблем є зміна клімату. Хоча скорочення викидів і надалі залишатиметься вирішальним для сповільнення росту середньої світової температури до рівня нижче двох градусів, знадобиться посилити зусилля для адаптації та підвищення стійкості до кліматичних змін, що вже відбуваються. Віртуальний Саміт з адаптації до зміни клімату, організований Нідерландами, надає міжнародній спільноті чудову можливість співпрацювати задля створення більш стійкого до зміни клімату майбутнього. На саміті Австралія підтвердить нашу підтримку амбіційним та практичним діям для боротьби з наслідками зміни клімату у себе вдома, в нашому регіоні та в усьому світі. Після минулорічних лісових пожеж Австралія виділила понад 15 мільярдів доларів, щоб зробити наші природні ресурси, навколишнє середовище і водну

інфраструктуру більш стійкими до посухи та кліматичних лих. Ми витрачаємо понад 2 мільярди доларів на зусилля з ліквідації наслідків лісових пожеж, підтримуючи місцеві громади в розробці їх власних економічних, соціальних та екологічних заходів з відновлення. Це включає в себе важливу роботу по відновленню природного серед-

овища, популяції місцевих видів тварин та накопичення знань для ефективнішого управління земельними ресурсами. Визнаючи, що зміна клімату становить найбільшу довгострокову загрозу здоров’ю коралових рифів у всьому світі, в тому числі всесвітньо відомого Великого Бар’єрного Рифу, Австралія також виділила

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY

OP-ED ON THE OCCASION OF AUSTRALIA DAY 2021 AUSTRALIAN AMBASSADOR TO UKRAINE, HE BRUCE EDWARDS 2,7 мільярда доларів на ефективне управління та охорону Великого Бар’єрного Рифу на підтримку Плану Риф 2050. Хоча наша робота з адаптації та підвищення стійкості починається вдома, вона в жодному разі не закінчується на цьому. Австралія прагне підтримувати сусідні та світові громади у боротьбі зі зміною клімату. Австралія пообіцяла щонайменше 1,5 мільярда доларів протягом п’яти років на глобальне фінансування боротьби зі зміною клімату, включаючи допомогу у впровадженні відновлюваних джерел енергії та підвищення стійкості до зміни клімату і стихійних лих. Ми ділимося своїми знаннями, досвідом і навичками в області адаптації до зміни клімату з усім світом через нашу програму розвитку та Австралійський фонд фінансування інфраструктури Тихого океану.

KYIV DIPLOMATIC

2020 was a year that tested the strength of our communities and the resilience of our countries. While for many, it was a year they will wish to forget for evermore, there are reasons it will forever be worth remembering. Around the world, it was a year dominated by the COVID-19 pandemic, but for Australians, 2020 started with the most devastating bushfires in our history. Nations near and far offered Australia assistance. Over 300 foreign firefighters stood side-by-side with us as we battled the blazes. People around the world raised funds to assist with our rebuilding, recovery and future resilience. Here in Ukraine, the Australian Embassy received heartfelt messages of support from friends and colleagues, and offers of assistance from senior Ukrainian officials. The generosity of friends in our hour of need was humbling. And it will never be forgotten.

2020 demonstrated the importance of marshalling collective will, innovation, resources and leadership to protect and support our communities and countries. It was a year that demonstrated the awesome potential of harnessing science and technology together to confront common challenges. Aside from COVID-19, one such common global challenge we face is climate change. While reducing emissions will remain crucial to ensuring global average temperatures stay well below two degrees, increased efforts will be required to adapt and build resilience to the climate change already occurring. The virtual Climate Adaptation Summit hosted by The Netherlands this week provides a valuable opportunity for the international community to work together towards a more climate-resilient future. At the summit, Australia will reaffirm our commitment to ambitious and practical action to combat the impacts of climate change at home, in our region, and around the world. In the wake of last year’s bushfires, Australia has committed over $15 billion to make our natural resource, environment, and water infrastructure more resilient to drought and climate disasters. We are spending more than $2 billion on bushfire recovery efforts, supporting local communities to design their own economic, social and environmental recovery. This includes the important job of regenerating habitats, helping native animals recover, and building knowledge for better land ­management. Recognising that climate change poses the greatest long-term threat to the health of coral reefs worldwide, including the world-renowned Great Barrier Reef, Australia has also

9


10 ПЕРСОНА Хоча більша частина цієї роботи може здаватися далекою для України, ми знаємо, що наша діяльність в Австралії та Індо-Тихоокеанському регіоні впливає на решту світу. Тільки спільними зусиллями ми можемо сподіватися на ефективне вирішення багатогранних проблем, спричинених зміною клімату. Звичайно, адаптаційні заходи повинні впроваджуватись паралельно зі зменшенням викидів, і Австралія продовжує цю роботу. Ми і надалі рішуче підтримуємо Паризьку угоду (і щиро вітаємо ключового партнера цього місяця), і ми знаходимося на шляху до досягнення та перевиконання нашої мети на 2030 рік, скоротивши викиди майже на 17 відсотків з 2005 року. Австралійці також інвестують і впроваджують відновлювані джерела енергії на рекордних рівнях. Майже в кожному

четвертому австралійському будинку вже встановлено системи виробництва сонячної енергії, і ми очікуємо, що до 2030 року відновлювані джерела енергії будуть забезпечувати не менше п’ятдесяти відсотків нашої електроенергії. Австралія прагне якомога швидше досягти нульового чистого викиду. Необхідність досягнення нуля не заперечується – разом зі світовою спільнотою наші наступні кроки повинні бути зосереджені на тому «як». Щоб підтримати цей імпульс, Австралія розробила Дорожню карту інвестицій в технології – комплексний план інвестування в технології, необхідні нам для зниження викидів в Австралії та в усьому світі. Залучивши нові інвестиції в технології з низьким рівнем викидів на 70 мільярдів доларів до 2030 року, ми прискорюємо розвиток таких технологій, як водень, ви-

користання та зберігання вуглецю, вуглецевий ґрунт, накопичення енергії для резервного використання відновлюваних джерел та декарбонізації транспорту, а також застосування сталі та алюмінію з низьким або нульовим рівнем викидів. Широке глобальне впровадження цих технологій скоротить викиди або усуне їх в секторах, на які припадає дев’яносто відсотків світових викидів – 45 мільярдів тонн. В міру того, як світ оговтується від економічного впливу COVID-19, нам потрібні інвестиції, які зможуть як прискорити скорочення викидів, так і підтримати робочі місця та громади. Щоб забезпечити глобальний вплив, нам потрібно зменшити викиди стійким та комерційно життєздатним способом, що створює робочі місця у всіх економіках. Чи відповідаючи на пандемію COVID-19, чи долаючи поточні виклики, спричинені

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY зміною клімату, ми маємо впроваджувати інновації та зміцнювати глобальне партнерство. Нам необхідно враховувати тих, хто найбільше цього потребує, в рівній мірі залучати всі зацікавлені сторони і поважати культуру і знання корінних народів у боротьбі зі зміною клімату. Наші вчені кажуть, що навіть при найамбітніших глобальних скороченнях викидів нам все одно доведеться адаптуватися до змін нашого клімату впродовж найближчих десятиліть. Практичні дії, які допоможуть нам адаптуватися до цих змін та посилять стійкість нашого навколишнього середовища, є критично важливими. Разом ми змінимо ситуацію. Спільний проєкт Часопису і посольства Австралійської Співдружності в Україні committed $2.7 billion to the effective management and protection of the Great Barrier Reef to support the Reef 2050 Plan. While our adaptation and resilience work starts at home, by no means does it finish there. Australia is committed to supporting neighbouring and global communities to tackle climate change. Australia has pledged at least $1.5 billion over five years for global climate finance, including assistance to deploy renewable energy and improve climate change and disaster resilience. We are sharing our climate adaptation expertise, experience and skills with the world through our development program and the Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific. While much of this work may seem to be a world away from Ukraine, we know that the action we take in Australia and the Indo-Pacific region affects the rest of the world. It is only by all working together that we can hope to effectively tackle the multi-faceted challenges posed by climate change. Of course, adaptation action must go hand in hand with reducing emissions, and Australia is getting on with the job. We remain resolutely committed to the Paris Agreement (and warmly welcome back a key partner this month), and we are on track to meet and beat our 2030 target, having reduced emissions by almost seventeen per cent since 2005. Australians are also investing in and adopting renewables at record levels. Almost one in four Australian homes have now installed solar power generation systems, and we expect renewables will contribute at least fifty per cent of our electricity by 2030. Australia is aiming to reach zero net emissions as soon as possible. The need to get to zero is not dispute – along with the global community, our next steps need to focus on the ‘how’.

KYIV DIPLOMATIC

To maintain this momentum, Australia has developed a Technology Investment Roadmap – a comprehensive plan to invest in the necessary technologies we need to bring down emissions, in Australia and around the world. Leveraging $70 billion of new investment in low emissions technology by 2030, we are accelerating technologies like hydrogen, carbon capture use and storage, soil carbon, energy storage to back-up renewables and decarbonise transport, and low or zero emissions steel and aluminium. Widespread global deployment of those technologies will reduce emissions or eliminate them in sectors responsible for ninety per cent of the world’s emissions – 45 billion tons. As the world recovers from the economic impact of COVID-19, we need investments that can both accelerate emissions reductions and support jobs and communities. To ensure global impact, we need to reduce emissions in a sustainable and commercially viable manner that generates jobs in all economies. Whether in responding to the COVID-19 pandemic, or tackling the ongoing challenge posed by climate change, we need to embrace innovation and strengthen global partnerships. We need to consider those most in need, engage all stakeholders equally, and respect indigenous culture and knowledge in taking climate action. Our scientists tell us that, even with the most ambitious global emissions reductions, we will still need to adapt to changes in our climate over coming decades. Practical actions that help us to adapt to those changes and strengthen the resilience of our local environments are critical. Together, we will make a difference. Joint project of the Magazine and the Embassy of the Commonwealth of Australia in Ukraine

11


12 ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА ЗАРУЧИЛАСЯ ПІДТРИМКОЮ ЮНІСЕФ НА 2021 РІК У НАПРЯМКАХ РОБОТИ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ ПЕРША ЛЕДІ УКРАЇНИ ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА ПРОВЕЛА РОБОЧУ ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН (ЮНІСЕФ). ЗАХІД БУВ ПРИСВЯЧЕНИЙ ОБГОВОРЕННЮ ПЛАНІВ ТА ПРОЄКТІВ НА 2021 РІК. На зустрічі сторони обговорили такі напрямки співпраці: 1. Осучаснення системи харчування у школах. 2. Забезпечення рівних прав хлопців та дівчат. 3. Створення безбар’єрного середовища для дітей з метою розбудови соціальної інклюзії. 4. Поширення здорового способу життя серед дітей та молоді. 5. Підвищення рівня обізнаності громадськості щодо прав дітей. «Напрямки моєї програмної діяльності безпосередньо стосуються дітей – їхнього харчування, безбар’єрного розвитку, рівності прав. Тому для мене було дуже важливо заручитися підтримкою ЮНІСЕФ, яка

в усьому світі вважається голосом дітей та молоді», – заявила перша леді України. Зі свого боку представники ЮНІСЕФ наголосили, що можуть надати технічну та аналітичну підтримку у реформі шкільного харчування, підтримати комунікаційну кампанію щодо здорового способу життя, а також поділитися експертизою та досвідом інших країн у побудові безбар’єрного простору в Україні. «У ці складні часи пандемії діти потребують особливої уваги. Ми раді продовжити нашу співпрацю з першою леді України над важливими програмами, які вплинуть на майбутнє дітей та молоді в Україні. Підтримка здорового способу життя, покращення програм дитячого харчування, соціальна інклюзія та права дітей – це ті теми, над яки-

ми ми будемо працювати разом у новому році», – зазначила пані Лотта Сильвандер, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні. Ключові події та вектори співпраці будуть погоджені додатково найближчим часом. Нагадаємо, 1 липня 2020 року, у День захисту дітей, дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сильвандер підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має на меті сприяти консолідації зусиль першої леді та команди ЮНІСЕФ для досягнення ефективних результатів щодо захисту прав та інтересів дітей у різних сферах. Інформація прес-служби Офісу Президента України

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS 13

OLENA ZELENSKA ENLISTS UNICEF SUPPORT FOR 2021 IN AREAS OF WORK RELATED TO CHILDREN AND YOUTH THE FIRST LADY OF UKRAINE OLENA ZELENSKA HELD A WORKING MEETING WITH REPRESENTATIVES OF THE UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF). THE EVENT WAS DEDICATED TO THE DISCUSSION OF PLANS AND PROJECTS FOR 2021. At the meeting the parties discussed the following areas of cooperation: 1. Modernization of the food system in schools. 2. Ensuring equal rights for boys and girls. 3. Creating a barrier-free environment for children to build social inclusion. 4. Promoting a healthy lifestyle among children and young people. 5. Raising public awareness of children’s rights. “The directions of my program activities are directly related to children – their nutrition, barrier-free development, equality of rights. That is why it was very important for me to enlist the support of UNICEF, which is considered the voice of children and youth all over the world,” the First Lady of Ukraine said. For their part, UNICEF representatives said they could provide technical and analytical support for school nutrition reform, support a communication campaign on healthy lifestyle, and share the expertise and experience of other countries in building a barrier-free space in Ukraine. “In these difficult times of a pandemic, children need special attention. We are pleased

KYIV DIPLOMATIC

to continue our cooperation with the First Lady of Ukraine on important programs that will affect the future of children and youth in Ukraine. Promoting a healthy lifestyle, improving child nutrition programs, social inclusion and children’s rights are topics we will work on together in the new year,” Represen-

tative of UNICEF in Ukraine Lotta Sylwander emphasized. Key events and vectors of cooperation will be agreed in the near future. Information from the press service of the Office of the President of Ukraine


14 ПЕРСОНА

ПРО ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ АЗЕРБАЙДЖАНЦІВ СВІТУ

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 15

«У азербайджанського народу є такий чудовий «черговий по країні», як Ільхам Гейдар оглу Алієв, який сьогодні здатен вирішувати глобальні завдання». Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні, народний письменник Азербайджану Ельміра Ахундова Щороку в Азербайджані та в інших країнах, де існують азербайджанські діаспори, 31 грудня відзначають День солідарності азербайджанців всього світу. Вперше це свято було оголошено 16 грудня 1991 року Гейдаром Алієвим, у період, коли він був Головою Верховного Меджлісу Нахічеванської Республіки. Саме 31 грудня 1989 року на території Нахічеванської АРСР жителі області зруйнували радянсько-іранський кордон і вперше за багато десятиліть змогли з’єднатися зі своїми співвітчизниками, які мешкають на території Ірану. Цю подію за значущістю можна порівняти з руйнуванням Берлінської стіни, яке відбулося незадовго до цього. Цього ж дня в Стамбулі відкрився перший Всесвітній конгрес азербайджанців. Ці дві пам’ятні дати і стали причиною для оголошення 31 грудня святом солідарності азербайджанців. За словами Президента Азербайджану Ільхама Алієва, «основну ідею Дня Національної Солідарності азербайджанців становить Єдність і Солідарність азербайджанців всього світу, державність Азербайджану, повага до національно-духовних цінностей нашого народу, почуття та ідеї, пов’язані з приналежністю до азербайджанського народу, прихильністю до історичної батьківщини». За приблизними даними, велика частина азербайджанців проживає поза територією своєї історичної батьківщини. Наприклад, близько 30 мільйонів мешкає на території Ірану, що в кілька разів перевищує чисельність жителів самого Азербайджану. Тому День солідарності є важливим символом єдності азербайджанського народу.

МИ – АЗЕРБАЙДЖАНЦІ! Своїм приходом до влади в червні 1993 року Гейдар Алієв припинив нагнітання напруженості у такій тонкій і делікатній сфері як міжнаціональні відносини. «...Найголовніше в тому, що вперше саме під керівництвом Гейдара Алірза оглу постійна державна турбота про національні меншини отримала законний статус. У Конституції, прийнятій за ініціативи президента країни, а також в законах про свободу віросповідання, політичних об’єднань, про освіту, ЗМІ, культуру та інших, відповідно до програми побудови демократичної, світської, унітарної, правової держави та громадянського суспільства, разом з наданням національним меншинам низки спеціальних прав та привілеїв, їм же, як і всім громадянам країни, однозначно гарантовано рівноправний статус. Іншими словами, турбота про національні меншини втратила будь-яку залежність від волі конкретного керівника і стала регулюватися чинним механізмом» (Г.Оруджев. Гейдар Алієв і національна політика держави. Баку, 2007). На думку ж професора Західа Гаралова, саме ідеологія азербайджанства, сформульована Гейдаром Алієвим, змогла пригасити етнічні претензії і відновити єдину, неподільну, унітарну азербайджанську державу. «Ідеологія азербайджанства створила умови для відродження і розвитку в мультирелігійному середовищі терпимості, толерантності. Між релігіями і вірянами того чи іншого сповідання, громадами, національностями знову почали культивуватися традиції взаємної довіри, поваги, співпраці та взаємодопомоги. Сьогодні в країні спільно відзначаються релігійні свята, які стосуються ісла-

KYIV DIPLOMATIC

му, християнства, іудаїзму. Люди віддаляються від норм релігійної винятковості. Їх різноманітність сприймається як життєва норма. Розмаїття мов також знайшло своє оптимальне рішення на основі ідеології азербайджанства. Так, поряд з проголошенням азербайджанської мови державною, для всіх етнічних груп були створені можливості говорити і звертатися із заявами до державних органів рідною мовою, вчитися, творити літературу і випускати своєю мовою друковані органи. Все це знайшло відображення в Конституції країни. Разом зі збереженням і розвитком мультикультуралізму, ідеологія азербайджанства створила умови для формування загальної культури азербайджанського народу» (З.Гаралов. Ідеологія і моральність. Баку, 2008 року) У всіх своїх промовах та зверненнях Гейдар Алієв апелював до азербайджанців як до всіх націй та народностей, що мешкають в країні. Він зумів об’єднати громадян країни навколо ідей патріотизму та азербайджанства. Ось як президент сам сказав про це: «Абсолютну більшість населення нашої республіки становлять азербайджанці. Поняття «азербайджанець» – вельми широке... Всі, хто мешкав на нашій території, є азербайджанцями – і азербайджанець, і лезгин, і аварец, і курд, і талиш, і удин, і кумик, і всі інші. Це слово «азербайджанець» завжди об’єднувало нас. Пам’ятаю, навіть в 70-і роки деякі наші вчені, письменники намагалися зазіхнути на слово «азербайджанець», яке об’єднувало наше суспільство, всі народи на нашій території. Я був свідком цих процесів в той час і запобіг їм. І добре, що вони були попереджені... Я в нашій республіці завжди і всіх називав азербайджанцями. Ми – азербайджанці».


16 ПЕРСОНА

ГЕЙДАР АЛІЄВ І АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА ДІАСПОРА Гейдар Алієв став творцем азербайджанської діаспори та структурованих діаспорських організацій в багатьох країнах світу. На думку відомого історика, члена-кореспондента НАНА Фаріди Мамедової, «це унікальний випадок в історії, коли одна особа створила діаспору при наявності країни зі своєю територією. У зв’язку з історією вірмен мені було цікаво, в силу яких причин, обставин склалася вірменська діаспора. Виявилося, що вірмени, як і євреї, створили діаспори після втрати своїх земель, своєї держави. Організуючою, консолідуючою силою діаспори були церкви – синагога у євреїв, вірменська церква у вірмен. Цікаво, що численні емігранти, навіть російські, що залишили Росію під час революції, так і не змогли створити російську діаспору з тієї причини, що продовжувала існувати Росія територіально і політично, щоправда, з іншим політичним устроєм».

У концепції національної політики Гейдара Алієва після його повернення робота з азербайджанцями світу і взагалі з вихідцями з Азербайджану посідала одне з пріоритетних місць. Характерні особливості програми і концепції Гейдара Алієва щодо зв’язків, спілкування та спільної діяльності з азербайджанцями світу – наочні: їх обов’язки перед азербайджанською державою і народом; відповідальність і обов’язок азербайджанської держави перед своїми співвітчизниками. У перші пострадянські роки азербайджанська діаспора була слабкою, нечисленною і, головне, розрізненою. Тому на всіх зустрічах з представниками діаспори Президент Азербайджану ставив питання об’єднання навколо ідеї незалежного Азербайджану: «... Якщо душа і серце, погляд на майбутнє і думки про Азербайджан всіх їх (сорока мільйонів азербайджанців за кордоном – Е.А.)

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 17

будуть єдиними, звичайно ж, і наша республіка після цього ще більш зміцнить свою незалежність... Я як Президент Азербайджану, спираючись на надану мені народом довіру, кажу сьогодні: і в самому Азербайджані гарантією і запорукою нашого сьогодення і майбутнього є єдність, і дуже важливою є єдність наших співвітчизників у всьому світі. На жаль, багатьом азербайджанським громадам не вистачає згуртованості, політичної активності ... У сучасному політичному житті азербайджанська діаспора може зіграти велику роль. Вона повинна активно лобіювати інтереси Азербайджану, нести об’єктивну інформацію про свою етнічну Батьківщину, доводити всьому світу, що Азербайджан став жертвою агресії, а сусідня країна, яка ще за інерцією користується підтримкою в певних колах, – агресор». В яку б країну не приїжджав Гейдар Алієв, яким би напруженим не був його графік, він вважав своїм обов’язком зустрітися зі співвітчизниками, які мешкають за кордоном. Багатогодинне спілкування Г. Алієва зі співвітчизниками завжди було конструктивним і взаємно корисним: азербайджанці, які знаходяться далеко від історичної батьківщини, могли заповнити інформаційний вакуум, отримавши з перших рук інформацію про становище в Азербайджані, познайомитися з його труднощами і проблемами; в свою чергу, глава Азербайджанської Республіки і члени делегації дізнавалися чимало корисного про життя азербайджанської діаспори в країнах «ближнього» і «дальнього» зарубіжжя, що, безсумнівно, дозволяло вносити своєчасні корективи до стратегічної концепції взаємин з етнічними азербайджанцями, які постійно проживають за межами своєї батьківщини. Мені пригадується зустріч в Ялті в 2002 році з представниками азербайджанської діаспори України. Гейдар Алієв побажав тоді

KYIV DIPLOMATIC

співвітчизникам не забувати рідну мову, прищеплювати своїм дітям національно-моральні цінності свого народу, але, разом з тим, активніше інтегруватися в життя країни, в якій вони живуть, намагатися бути представленими в виборних органах влади України. …9-10 листопада 2001 року в Баку відбулася воістину історична подія: 1-й з’їзд азербайджанців світу, на який з’їхалися посланці 36 країн. На з’їзд прибуло 403 делегати і 63 гостя, які представляли понад двісті різних діаспорських організацій світу. Конкретним кроком у згуртуванні азербайджанської діаспори став Указ Президента від 5 липня 2002 року про створення Державного комітету по роботі зі співвітчизниками, які проживають за кордоном. Ця організація була покликана налагоджувати та координувати зв’язки і контакти з діаспорськими організаціями за межами Азербайджану. І нарешті 27 грудня 2002 року був прийнятий Закон «Про державну політику щодо азербайджанців, які проживають за кордоном». Цей закон встановив правові принципи, що дозволяють вирішити такі важливі питання, як підготовка єдиної стратегії, спрямованої на збільшення державної підтримки розвитку азербайджанської діаспори і досягнення більш серйозних успіхів в цій сфері. Вступ в силу закону визначив основи діяльності державних органів щодо здійснення цієї політики. На 1-му з’їзді азербайджанців світу Гейдар Алієв зробив спробу об’єднати співвітчизників ідеєю азербайджанства. «Ми хочемо, щоб азербайджанці, що живуть у різних країнах як громадяни цих країн, жили так, як вважають за потрібне. І разом з тим, щоб вони не забували свого національного коріння, національної приналежності. Нас, азербайджанців, об’єднують наша національна приналежність, історичне коріння, національно-духовні цінності, наша національна культура – література, мистецтво, музика, поезія, пісні, звичаї та традиції нашого народу. Після здобуття Азербайджаном державної незалежності азербайджанство як провідна ідея стала основною ідеєю для азербайджанців, які живуть як в Азербайджані, так і в усьому світі. Ми повинні згуртуватися навколо цієї ідеї. Азербайджанство означає збереження своєї національної приналежності, збереження національно-духовних цінностей і в той же час збагачення їх синтезом, інтеграцією з загальнолюдськими цінностями, а також забезпечення розвитку кожної людини». Через десятиліття політика Гейдара Алієва по згуртуванню співвітчизників, які проживають в різних куточках світу, дала свої паростки. І сьогодні можна сказати, що саме солідарність азербайджанців всього світу зі своєю історичною батьківщиною в період 44-денної війни, їх підтримка справедливої боротьби азербайджанського народу за відновлення своєї територіальної цілісності була, в числі інших, важливим фактором Перемоги у Вітчизняній війні.


18 ПЕРСОНА

«КАРАБАХ – ЦЕ АЗЕРБАЙДЖАН!» Вираз «Карабах – це Азербайджан і знак оклику» вже став символом нашої перемоги. Я сказав це рік тому. Я пишаюся тим, що мій вислів перетворився на національне гасло. Сьогодні ми з почуттям великої гордості можемо сказати, що Фізулі наш, Джебраіл наш, Зангілан наш, Губадли наш, Агдам наш, Лачін наш, Кяльбаджар наш, Шуша наша, Карабах наш, Карабах – це Азербайджан! Слава азербайджанському народові!» З виступу Ільхама Алієва Підсумки переможної 44-денної війни, яку в Азербайджані цілком справедливо охрестили Вітчизняною, сьогодні відомі всьому світу. Покладено край окупації азербайджанських земель, пов­ ністю відновлена територіальна цілісність країни, зруйновану три десятиліття тому. Залишимо політикам, історикам, військовим експертам аналізувати підсумки цих доленосних не тільки для Азербайджану, але і для всього регіону 44 днів. А гордий птах, на який так схожий на мапі світу наш маленький Азербайджан, знову розправив крила, прямуючи до нових висот. Країна під керівництвом свого Лідера повертається до того, що для неї більш звично – до Розбудови. Ми неодмінно і в дуже стислі терміни відродимо, облаштуємо, піднімемо усім миром зганьблену і спустошену землю, біженці повернуться до рідних домівок, на розореній тимчасовими правителями землі знову виростуть школи і музеї, пам’ятники і храми. А Карабах знову перетвориться на квітучий сад ... Чому я в цьому абсолютно впевнена? Тому що на давню землю Карабаху, политу кров’ю своїх героїчних синів, нарешті повернувся справжній господар. І ще тому, що у азербайджанського народу є такий чудовий «черговий по країні», як Ільхам Гейдар оглу Алієв, який сьогодні здатен вирішувати глобальні завдання... Спільний проєкт Часопису та посольства Азербайджанської Республіки в Україні

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 19

KYIV DIPLOMATIC


20 ОФІЦІЙНО

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЙНЯВ ВІРЧІ ГРАМОТИ У ПОСЛІВ В’ЄТНАМУ, БРАЗИЛІЇ ТА ІТАЛІЇ Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів В’єтнаму, Бразилії та Італії. Глава держави сподівається на подальшу активізацію взаємодії з цими державами на всіх рівнях заради добробуту громадян. Під час розмови з Послом Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні Нгуєн Хонг Тхаком Президент України висловив вдячність

за практичну допомогу в’єтнамської сторони у найскладніший період першої хвилі COVID-19. Він наголосив на зацікавленості у налагодженні практичної взаємодії українських фармацевтичних заводів із в’єтнамськими партнерами в питанні розробки та виробництва протиковідних вакцин. Співрозмовники обговорили питання лібералізації двосторон-

PRESIDENT RECEIVED CREDENTIALS FROM THE AMBASSADORS OF VIETNAM, BRAZIL AND ITALY President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy received credentials from the ambassadors of Vietnam, Brazil and Italy. The Head of State hopes to further intensify cooperation with these states at all levels for the good of citizens.

During the conversation with Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to Ukraine Nguyen Hong Thach, the President of Ukraine expressed gratitude for the practical assistance of the Vietnamese party in the most difficult period of the first wave of COVID-19. He stressed

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL 21 ньої торгівлі, позитивно відзначивши зростання її обсягів навіть у кризовий 2020 рік. Було домовлено пришвидшити процес підготовки до підписання низки двосторонніх документів економічного спрямування задля розширення можливостей українських і в’єтнамських підприємств для виходу на ринки обох країн. Президент України та Посол В’єтнаму окреслили заходи двостороннього політичного діалогу на поточний рік та обговорили взаємодію країн у межах міжнародних організацій, передусім з урахуванням непостійного членства В’єтнаму в Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках. Під час розмови Глави Української держави з Послом Федеративної Республіки Бразилія в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапесту було позитивно оцінено нинішній високий рівень політичного діалогу між двома державами. Володимир Зеленський підтвердив налаштованість України на подальший розвиток стратегічного співробітництва з Бразилією, передусім за такими напрямами, як торгівля та інвестиції, сільське господарство, енергетика та фармакологія. Президент України наголосив на необхідності належного використання наявного потенціалу обох держав для реалізації спільних проектів у сфері військово-технічної співпраці, а також в аерокосмічній галузі. Він схвально оцінив започатковану роботу Діалогу з оборонної промисловості між Україною та Бразилією. Глава держави поновив запрошення Президенту Бразилії ­Жаїру Болсонару відвідати Україну з офіційним візитом у поточному році. Під час розмови з Послом Італійської Республіки в Україні П’єром Франческо Дзадзо Володимир Зеленський позитивно оцінив досягнутий рівень співпраці між Україною та Італією та високу динаміку двостороннього політичного діалогу.

KYIV DIPLOMATIC

the interest in establishing practical cooperation between Ukrainian pharmaceutical plants and Vietnamese partners in the development and production of COVID-19 vaccines. The interlocutors discussed the liberalization of bilateral trade, noting the growth of its volume even in the crisis year of 2020. It was agreed to speed up the process of preparation for the signing of a number of bilateral economic documents in order to expand the opportunities of Ukrainian and Vietnamese companies to enter the markets of both countries. The President of Ukraine and the Ambassador of Vietnam outlined the measures of bilateral political dialogue for the current year and discussed cooperation between the countries within international organizations, especially in view of Vietnam’s non-permanent membership in the UN Security Council in 2020-2021. During the conversation of the President of Ukraine with Ambassador of the Federative Republic of Brazil to Ukraine Norton de Andrade Mello Rapesta, the current high level of political dialogue between the two states was positively assessed. Volodymyr Zelenskyy confirmed Ukraine’s commitment to further develop strategic cooperation with Brazil, primarily in such areas as trade and investment, agriculture, energy and pharmacology. The President of Ukraine stressed the need to properly use the existing potential of both countries to implement joint projects in the field of military-technical cooperation, as well as in the aerospace industry. He praised the initiated work of the Ukraine-Brazil Defense Industry Dialogue. The President renewed his invitation to President of Brazil Jair Bolsonaro to pay an official visit to Ukraine this year. During the conversation with Ambassador of the Italian Republic to Ukraine Pier Francesco Zazo, Volodymyr Zelenskyy praised the achieved level of cooperation between Ukraine and Italy and the high dynamics of the bilateral political dialogue.


22 ОФІЦІЙНО

Президент України зазначив, що Італія є важливим партнером нашої держави у ЄС і НАТО та підкреслив зацікавленість у подальшому поглибленні взаємовигідних відносин. Співрозмовники погодилися, що успішна взаємодія України та Італії у подоланні наслідків пандемії COVID-19 стала яскравим проявом солідарності. Посол Італії відзначив лідерство Володимира Зеленського у проведенні важливих реформ, зокрема земельної та реформи банківського сектору. Він заявив про підтримку Італією територі-

The President of Ukraine noted that Italy is an important partner of our country in the EU and NATO and stressed the interest in further deepening mutually beneficial relations. The interlocutors agreed that the successful cooperation between Ukraine and Italy in overcoming the consequences of the COVID-19 pandemic is a clear manifestation of solidarity. The Italian Ambassador noted the leadership of Volodymyr Zelenskyy in carrying out important reforms, including land and banking sector reform. He stated Italy’s support for Ukraine’s territorial integrity

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL 23

альної цілісності та суверенітету України. Італія не відступиться від санкційного режиму щодо Росії до відновлення територіальної цілісності України відповідно до міжнародно визнаних ­кордонів. Відбувся обмін думками щодо заходів політичного діалогу на 2021 рік та подальших кроків з активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Італією.

and sovereignty. Italy will not back down from the sanctions regime against Russia until Ukraine’s territorial integrity is restored in accordance with internationally recognized borders. An exchange of views took place on the measures of political dialogue for 2021 and further steps to intensify trade, economic and investment cooperation between Ukraine and Italy.

Інформація прес-служби Офісу Президента Україн

Information from the press service of the Office of the President of Ukraine

KYIV DIPLOMATIC


24 ПЕРСОНА

ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОАЕ ТА УКРАЇНОЮ ЗНАЧНО ПОСИЛЮЮТЬСЯ Візит Президента України до ОАЕ дав чітку стратегію подальшого посилення міцних стратегічних відносин між двома країнами, відкрив двері для пошуку нових перспектив співпраці. Надзвичайний і Повноважний Посол Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Й. В. пан Салем Ахмед Аль-Каабі 13-15 лютого 2021 року Президент України Й.В. пан Володимир Зеленський з дружиною Ї.В. пані Оленою Зеленською здійснили офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пана Президента та очолювану ним делегацію зустрічав у президентському терміналі Міжнародного аеропорту Абу-Дабі Пан Абдулла бін Тук, Міністр економіки ОАЕ, що є свідченням важливості економічної лінії у співпраці обох країн. Слід зазначити, що зв’язки між ОАЕ та Україною значно посилюються, що особливо помітно, зокрема, у торгівлі, туризмі та промисловості. Наразі понад 200 українських компаній працюють в Еміратах. У 2020 році обсяг двосторонньої торгівлі становив 900,6 млн. доларів США, та загалом між країнами було підписано не менше 30 двосторонніх угод. Приблизно 15 000 українців проживають в ОАЕ, а орієнтовно 250 000 громадян України відвідали Емірати в 2019 році, скориставшись спрощеним візовим режимом. Президент України у ході візиту провів переговори з Його Високістю Шейхом Мохаммедом Бін Рашидом Аль Мактумом, Віце-Президентом, Прем’єр-Міністром ОАЕ, Правителем Емірату Дубай, та з Його Високістю Шейхом Мохаммедом Бін Заїдом Аль Нагайяном, Спадкоємним Принцем Абу-Дабі, Заступником Верховного Головнокомандувача Збройних Сил ОАЕ. Під час зустрічі з Його Високістю Шейхом Мохаммедом Бін Заїдом Аль Нагайяном, яка відбулася у Палаці Qasr Al Watan, Його Високість Шейх Мохаммед Бін Заїд привітав Президента Зеленського та українську делегацію в ОАЕ, висловивши впевненість, що візит сприятиме значному зміцненню двосторонніх зв’язків між країнами. Шейх Мохаммед та Президент Зеленський обговорили шляхи консолідації двосторонніх

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 25

THE TIES BETWEEN THE UAE AND UKRAINE ARE BECOMING STRONGER The Ukrainian President’s visit to the UAE resulted in setting up a clear strategy to enhance the strong strategic relations between the two countries, which would contribute to opening doors for exploring new cooperation prospects. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Arab Emirates in Ukraine H.E. Mr. Salem Ahmed Salem Al-Kaabi On February 13-15, 2021, President of Ukraine H.E. Mr. Volodymyr Zelenskyy and his spouse H.E. Ms. Olena Zelenska paid an official visit to the United Arab Emirates. Mr. President and his delegation were met at Abu Dhabi’s presidential flight terminal by Mr. Abdulla bin Touq, Minister of Economy of the UAE, which underlines the importance of economic line in cooperation of both Nations. It should be noted that ties between the UAE and Ukraine are becoming stronger, especially in trade, tourism and technology. More than 200 Ukrainian companies operate in the Emirates. Bilateral trade stood at $900.6 million in 2020, and no fewer than 30 deals have been signed between the countries. About 15,000 Ukrainians live in the UAE, and 250,000 people from the country visited the Emirates in 2019, benefitting from a streamlined visa regime. The President held negotiations with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai and with His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces. During the meeting with His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan that took place at “Qasr Al Watan”, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed welcomed President Zelenskyy and the Ukrainian delegation to the UAE while highlighting his confidence that the visit will help strengthen the overall bilateral ties between the two countries. Sheikh Mohamed and President Zelenskyy discussed ways of consolidating bilateral relations and investing in available opportunities in both countries, to achieve their mutual interests. Both sides also discussed their technological, economic, commercial and development cooperation, as well as the devel-

KYIV DIPLOMATIC

opments related to the coronavirus pandemic, the efforts aimed at countering its effects, and the importance of global cooperation in addressing its humanitarian and economic repercussions. Sheikh Mohamed highlighted the UAE’s keenness to establish partnerships with all friendly countries in various sectors, stressing that the UAE is a country that calls for peace, stability and coexistence in the region and around the world, in light of its strong belief in the fact that development can only be achieved in an environment of peace and stability. Therefore, the country always calls for dialogue and political settlements to disputes and conflicts. President Zelenskyy thanked the UAE for offering aid to Ukraine’s health system, which

reinforced his country’s capacity to address the coronavirus pandemic, stressing his keenness to advance the overall cooperation between the UAE and Ukraine. A United Arab Emirates aid plane carrying 11 metric tons of medical supplies was dispatched to Ukraine to assist the country in combating the COVID-19 pandemic, benefitting over 10,000 healthcare professionals. Furthermore, the aid plane succeeded in repatriating 113 Ukrainian citizens from the UAE as a result of coordination between Emirati and Ukrainian authorities to ensure their safe return. On the occasion of the 49th National Day and in the framework of strengthening international cooperation in combating the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic, the Emirates handed over to Ukraine in 2020 more


26 ПЕРСОНА відносин та інвестиційні можливості в обох країнах в інтересах ОАЕ та України. Обидві сторони торкнулись питань промислового, економічного, комерційного співробітництва, а також пандемії коронавірусної хвороби 2019 та зусиль, спрямованих на протидію її наслідкам. Було наголошено на важливості глобальної співпраці у вирішенні її гуманітарних та економічних н­ аслідків. Шейх Мохаммед підкреслив прагнення ОАЕ встановити партнерські відносини з усіма дружніми країнами за різними напрямками, наголосивши, що ОАЕ – це країна, яка закликає до миру, стабільності та співіснування в регіоні та в усьому світі, у світлі своєї твердої віри в те, що розвитку можна досягти лише в умовах миру та стабільності. Тому Емірати завжди закликають до діалогу та політичного врегулювання суперечок та конфліктів. Президент Зеленський подякував ОАЕ за надання допомоги системі охорони здоров’я України, що посилило спроможність країни протидіяти пандемії COVID 19, наголосивши на його прагненні сприяти співпраці між ОАЕ та Україною за всіма напрямками. Літак з допомогою від Об’єднаних Арабських Еміратів, який доставив 11 тонн медичних засобів, було відправлено в Україну у квітні 2020 року з метою сприяння у боротьбі з пандемією COVID-19, що допомогло понад 10 000 медичним працівникам. Крім того, цим літаком повернулися до України 113 громадян України з ОАЕ, що стало демонстрацією ефективної координації між еміратською та українською владою. З нагоди 49-го Національного Дня і в рамках посилення міжнародного співробіт-

ництва у боротьбі з поширенням пандемії коронавірусу COVID-19 Емірати передали Україні у 2020 році понад 1,5 мільйона експрес-тестів на COVID-19 (IgM/IgG) та масок (для потреб українських державних установ, лікарень, релігійних організацій, навчальних закладів, дитячих будинків, геріатричних пансіонатів, установ для дітей, які потребують допомоги, благодійних організацій тощо. За результатами переговорів було підписано низку двосторонніх документів, серед яких Угода про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом, Меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, Меморандум про забезпечення продовольчої безпеки, Меморандум про співпрацю щодо розвитку туризму, окремі угоди та меморандуми у військово-технічному та інвестиційному співробітництві. Інвестиційна компанія Mubadala оголосила про підписання низки Меморандумів про взаєморозуміння з різними українськими урядовими та приватними структурами (загалом понад 20). Коментуючи підписання договорів, було зазначено, що «Україна має дуже масивний потенціал для іноземних інвестицій, а підписання Меморандумів про взаєморозуміння з провідними структурами України дає змогу дослідити потенційні можливості для інвестицій та напрями співпраці на індивідуальній основі. Ми вражені якістю та масштабом українського бізнесу». Наступного дня Президент України був прийнятий Його Високістю Мохаммедом Бін Рашидом Аль Мактумом, Віце-Президентом, Прем’єр-Міністром ОАЕ, Правителем

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 27

than 1.5 million rapid tests for COVID-19 (IgM / IgG) and masks for Ukrainian state institutions, hospitals, religious organizations, educational institutions, orphanages, geriatric boarding houses, institutions for children in need, charitable organizations, etc. As a result of negotiations a number of bilateral documents were signed, including Agreement on Cooperation in combating crime and terrorism, Memorandum on mutual recognition and exchange of national driver licenses, Memorandum on food security, Memorandum on cooperation in tourism development, separate agreements and memos in military-technical and investment cooperation. Mubadala Investment Company has announced the signing of a number of Memoranda of Understanding with various Ukrainian government and private entities (more than 20 in total). Commenting on the signings, Mubadala stated that Ukraine has very promising potential for foreign investment, and the signing of MoUs with leading entities in Ukraine represents a commitment

KYIV DIPLOMATIC


28 ПЕРСОНА

Емірату Дубай. Вітаючи Й.В. пана Володимира Зеленського під час його першого офіційного візиту до ОАЕ, Шейх Мухаммед висловив переконання, що це призведе до подальшого розвитку двостороннього співробітництва та значної активізації між двома країнами в галузі туризму, економіки, інфраструктури, продовольчої безпеки та інших галузей співпраці. Президент України також відвідав майбутнє місце проведення «Expo 2020 Dubai», де ознайомився з стендом України та павільйоном виставки «Сталий розвиток». У цьому відношенні важливо підкреслити, що «Expo 2020 Dubai» – це можливість об’єднати світ у дусі надії та оптимізму та допомогти і сформувати краще, постпандемічне майбутнє, надихаючи новими рішеннями для подолання найскладнішої проблеми у

світі. «Expo 2020 Dubai» надасть платформу для всіх країн-учасниць, щоб представити найкраще зі своїх культур, інновацій та прогресу. Вперше в історії Всесвітніх Експо кожна країна матиме свій павільйон. Експо-2020 також відійде від традиційних географічних кластерів та об’єднає країни, що стикаються зі схожими викликами, у рамках трьох підтем «Потенціал», «Мобільність» та «Сталий Розвиток». У рамках візиту перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі. Сторони обговорили питання співпраці у сфері культури та механізми її поглиблення, а саме проведення тижнів українського кіно в ОАЕ, впровадження україномовних аудіогідів в еміратських ­музеях.

Візит Президента України до ОАЕ дав чітку стратегію подальшого посилення міцних стратегічних відносин між двома країнами, відкрив двері для пошуку нових перспектив співпраці. Візит також відкрив шлях до створення Спільного координаційного комітету ОАЕ та України, який визначить цілі та терміни для виведення нашого стратегічного партнерства на новий рівень. У найближчі місяці ми будемо працювати над втіленням ініціатив, що у подальшому сприятиме збільшенню обсягу нашої двосторонньої торгівлі та розвитку економіки завдяки торгівлі, інвестиціям та досягненню спільних інтересів. Спільний проєкт Часопису та посольства Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 29 to explore potential investments and areas of cooperation on a case-by-case basis. We are impressed by the quality and caliber of Ukrainian businesses”. The next day the President of Ukraine was received by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. Welcoming H.E. Mr. Volodymyr Zelenskyy on his first official visit to the UAE, Sheikh Mohammed expressed the hope that it will lead to further bilateral cooperation and the exchange of expertise between the two countries in tourism, economy, infrastructure, food security, and other areas of cooperation. The President of Ukraine also visited the World Exhibition “Expo 2020”, where he got acquainted with the pavilion of Ukraine and the pavilion of sustainable development “Sustainability”. In this regard, it is important to underline that the Expo 2020 Dubai is an opportunity to bring the world together in a spirit of hope and optimism and to help shape a better, post-pandemic future by inspiring new and exciting solutions to overcome some of the world’s most challenging issues. Expo 2020 Dubai will provide a platform for all participating countries to present the best of their cultures, innovation and progress. For the first time in World Expo history, every country will have its own pavilion. Expo 2020 will also move away from traditional geographical clusters, and band together countries facing similar challenges within the three subthemes of Opportunity, Mobility and Sustainability: https://www.expo2020dubai.com/ During the visit First Lady of Ukraine Olena Zelenska had a meeting with Noura bint Mohammed Al Kaabi, Minister of Culture and Youth of the UAE. The parties discussed issues of cooperation in the field of culture and mechanisms for its deepening, namely organizing weeks of Ukrainian cinema in the UAE, introduction of Ukrainian-language audio guides in Emirati museums. The Ukrainian President’s visit to the UAE resulted in setting up a clear strategy to enhance the strong strategic relations between the two countries, which would contribute to opening doors for exploring new cooperation prospects. The visit also paved the way to form the Joint UAE-Ukraine Coordination Committee, which sets goals and timelines to take our strategic partnership to a new level. We will work together over the coming months to explore initiatives that will contribute to increasing our trade volume and improve our economy on the basis of trade, investment and joint interests. Joint project of the Journal and the Embassy of the United Arab Emirates in Ukraine

KYIV DIPLOMATIC


30 ОФІЦІЙНО

ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ

THE VISIT PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY TO THE UNITED ARAB EMIRATES КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL 31

ЗУСТРІЧ З ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ ОАЕ У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у місті Дубаї Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони, Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Під час розмови сторони окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ, обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Володимир Зеленський зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні. Окрема увага була приділена питанням боротьби з наслідками поширення коро-

навірусної інфекції та впливу карантинних заходів на економіки країн. Глава Української держави наголосив, що підвищена увага керівництва України та ОАЕ до пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці свідчить про існування політичної волі й надалі розвивати та поглиблювати конструктивне, взаємовигідне співробітництво в інтересах українського та еміратського народів. Зі свого боку Мухаммад бін Рашид Аль Мактум зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, відносини з яким розвиваються на принципах довіри та взаємоповаги. Він відзначив відвідання Президентом виставки «Експо-2020» і наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.

ПІДПИСАНО НИЗКУ ДВОСТОРОННІХ ДОКУМЕНТІВ Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів підписано низку важливих двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами. Документи були підписані за результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в АбуДабі, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленского та Спадкоємного принца емірату Абу-Дабі, заступника Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна. Зокрема, було підписано Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал. Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб’єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність. Кабінет Міністрів України та уряд ОАЕ підписали Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом, яка матиме значний вплив на покращення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності, а також регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами. Також був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Відтепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, матиме право керувати транспорт-

KYIV DIPLOMATIC

ним засобом тієї категорії, що зазначена у посвідченні водія, на території іншої країни протягом визначеного її національним законодавством періоду. Укладення цього Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну та бізнесову активність, а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ покликаний заохо-

THE MEETING WITH THE PRIME MINISTER OF THE UAE During an official visit to the United Arab Emirates, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met in Dubai with Vice President, Prime Minister, Minister of Defense of the UAE, ruler of the Emirate of Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum. The parties outlined the priority areas of cooperation between Ukraine and the UAE, discussed ways to deepen bilateral cooperation in trade, economic, investment, scientific and technical spheres. Volodymyr Zelenskyy focused on infrastructure development and called on the UAE to invest in this sector in Ukraine. Particular attention was paid to combating the consequences of the spread of COVID-19 and the impact of quarantine measures on the economies of countries. The Ukrainian President stressed that the increased attention of the leadership of Ukraine and the UAE to the priority areas of bilateral cooperation testifies to the existence of political will to further develop and deepen constructive, mutually beneficial cooperation in the interests of Ukrainian and Emirati ­people. For his part, Mohammed bin Rashid Al Maktoum noted that the UAE sees Ukraine as a reliable partner with which relations are developing on the principles of trust and mutual respect. He noted the President’s visit to Expo 2020 and stressed that Ukraine is an important partner of the UAE in ensuring food ­security.


32 ОФІЦІЙНО чувати відповідальні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією. Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співробітництво між Україною та ОАЕ у галузі продовольчої безпеки та на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі. Також був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ, що має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік. Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження та вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів внаслідок впливу зміни клімату й негативних процесів.

A NUMBER OF BILATERAL DOCUMENTS WERE SIGNED During the visit of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy to the United Arab Emirates, a number of important bilateral documents aimed at developing relations between the two countries were signed. The documents were signed following the meeting of Ukrainian and UAE delegations in Abu Dhabi chaired by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy and Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces Mohammed bin Zayed Al Nahyan. In particular, a Protocol was signed between the Governments of Ukraine and the UAE amending the Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the UAE on the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital. The implementation of this document will reduce the fiscal burden on businesses, promote business activity and intensify economic activity. The Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of the UAE have signed an Agreement on cooperation in combating crime and terrorism, which will have a significant impact on improving bilateral partnership in security and counter-terrorism activity, as well as regulate specific issues of such partnership. A Memorandum of Understanding was also signed between the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the Ministry of Internal Affairs of the UAE on mutual recognition and exchange of national driver’s licenses. From now on, the holder of a driver’s license issued by the competent authority of one of the countries will have the right to drive a vehicle of the category specified in the driver’s

license in the territory of another country for a period determined by its national legislation. The conclusion of this Memorandum will have a positive impact on the development of the tourism industry, economic and business activity, as well as promote the development of people-to-people contacts and increase bilateral passenger traffic. A Memorandum of Understanding between the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine and the Office of the UAE Minister of State for Food and Water Security is designed to encourage foreign investment in agriculture and promote trade in agri-food products. The conclusion of this document will have a positive impact on cooperation between Ukraine and the UAE in the field of food security and on increasing bilateral trade. A Memorandum of Understanding on cooperation in the field of tourism development was also signed between the State Agency for Tourism Development of Ukraine and the UAE Ministry of Economy, which aims to intensify cooperation in the tourism sector and increase bilateral passenger traffic. A Memorandum of Understanding in the field of land management between the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre and the Ministry of Climate Change and Environment of the UAE provides for the exchange of experience in the use and protection of agricultural land, preservation, reproduction and improvement of soil fertility, introduction and improvement of electronic services in land management, monitoring of the ecological condition of lands and soils due to the impact of climate change and negative ­processes.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL 33

ЗУСТРІЧ ЗІ СПАДКОЄМНИМ ПРИНЦОМ АБУ-ДАБІ У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль ­Нагаяном. Співрозмовники відзначили важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, окрему увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. «На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти», – наголосив Глава Української держави.

KYIV DIPLOMATIC

Було відзначено, що обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів. Сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський відзначив, що Україна й надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не лише ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують усі можливості для інтенсифікації агроінвестицій в Україну та збільшення таким чином експорту української аграрної продукції у десятки разів. Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються. Було порушено теми науково-технічного співробітництва, співпраці у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.

THE MEETING WITH CROWN PRINCE OF ABU DHABI During an official visit to the United Arab Emirates, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces Mohammed bin Zayed Al Nahyan.


34 ОФІЦІЙНО

Володимир Зеленський поінформував про динаміку реформ в Україні, зокрема, про земельну реформу та законодавчу базу щодо захисту іноземних інвестицій. Загалом було домовлено про суттєву інтенсифікацію міжурядових відносин. «Наші відносини виходять на новий якісний рівень», – зазначив Президент України. Проблематика протидії поширенню коронавірусу та мінімізації негативного впливу пандемії також була у фокусі уваги лідерів двох країн. У цьому контексті Володимир Зеленський подякував шейху Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 і домовився про подальшу співпрацю у цій сфері. Зустріч відбулася у теплій атмосфері. За її результатами було підписано низку двосторонніх документів.

The interlocutors noted the importance and necessity of maintaining the high dynamics of the bilateral political dialogue. Special attention was paid to the issues of trade, economic and investment cooperation. «Today, we have to bring our economic relations to a new level. Our people have many contacts, and economic contacts should be more friendly and warm. I am confident that together we can develop modern large-scale projects,» the Ukrainian President stressed. It was noted that the two countries have the potential to increase trade turnover several times over the next five years. The parties spoke in detail about the issue of food security. Volodymyr Zelenskyy noted that Ukraine will continue to be a reliable supplier and guarantor of food security not only in the UAE, but also in other countries of the region. There are all opportunities to intensify

agricultural investment in Ukraine and thus increase exports of Ukrainian agricultural products dozens of times. The parties also discussed issues of cooperation in the fields of energy and infrastructure, military-technical cooperation and focused on specific joint projects that are already underway. Topics of scientific and technical cooperation, cooperation in the field of artificial intelligence and joint space exploration were raised. Volodymyr Zelenskyy informed about the dynamics of reforms in Ukraine, in particular, the land reform and the legal framework for the protection of foreign investments. In general, the parties agreed to significantly intensify intergovernmental relations. «Our relations are reaching a new quality level,» the President of Ukraine said. The issue of fighting the spread of COVID-19 and minimizing the negative impact of the pandemic was also discussed. In this context, Volodymyr Zelenskyy thanked Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan for the humanitarian assistance provided to Ukraine to combat COVID-19 and agreed on further cooperation in this area. The meeting took place in a warm atmosphere. Following the meeting, a number of bilateral documents were signed.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OFFICIAL 35

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ПІДПИСАЛА В ОАЕ МЕМОРАНДУМИ ТА КОНТРАКТИ ОБСЯГОМ ВІД 3 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від 3 млрд дол. США. Зокрема, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні. «На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку», – зазначив Володимир Зеленський. Він наголосив: залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну із Західної Азії. Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компа­ нією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

Також були підписані документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України. Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки. Розглядається також можливість започаткування українського суверенного фонду для спільних інвестицій. Поряд з цим 18 українських приватних компаній, серед яких «Інтерпайп», Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala. Інформація прес-служби Офісу Президента України

Повна версія матеріалу

UKRAINIAN DELEGATION SIGNED MEMORANDA AND CONTRACTS FOR $ 3 BILLION IN THE UAE In particular, memoranda of understanding were signed between the State Property Fund of Ukraine and the Mubadala Investment Company. They are aimed at deepening cooperation in the development of promising investment projects and the participation of the Emirati party in the program of privatization of state property in Ukraine. «At all international meetings, I call for investment in Ukraine. Our state has a huge potential: geopolitical position, natural resources, educated people. Now is the time to realize this potential and create a strong economy,» Volodymyr Zelenskyy said. He stressed that attracting investments is the key to Ukraine’s economic growth. Therefore, the signing of a memorandum with the Mubadala State Investment Fund of the Government of Abu Dhabi on the intention to invest in Ukraine is an extremely important step in paving the way for large-scale investment in Ukraine from West Asia. The Ministry of Digital Transformation of Ukraine has signed a memorandum with INTELMAX Management Consulting, which provides for cooperation in creating a platform for the exchange of intellectual property based on the Fantom blockchain, which will provide increased security and transparency. It is also planned to introduce blockchain technologies in state processes and public services. Documents in the field of defense were also signed, in which, in particular, the possibility of building joint plants outside Ukraine was discussed. In addition, a memorandum was signed in the agricultural sector, which provides for the establishment of an agro-hub and a trading company to ensure food security. The possibility of launching a Ukrainian sovereign fund for joint investments is also being considered. In addition, 18 Ukrainian private companies, including Interpipe, Dragon Capital, DTEK, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, have signed memoranda with the Mubadala Investment Company. Information from the press service of the Office of the President of Ukraine

Full version of the material

KYIV DIPLOMATIC


36 ПЕРСОНА

ІРАН ТА УКРАЇНА ПОДОЛАЮТЬ УСІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ ПРОМОВА НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО ПОСЛА ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ІРАН В УКРАЇНІ Й.В. МАНУЧЕХРА МОРАДІ З НАГОДИ 42-Ї РІЧНИЦІ ІСЛАМСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 37 В ім’я Бога. Минуло сорок два роки з моменту, як у 1979 році відбулася Ісламська Революція. Хоробрий іранський народ на чолі з Імамом Хомейні (хай буде з ним милість Аллаха) втілили в життя ідеї незалежності, свободи та Ісламської республіки. Зараз Ісламська революція, що є результатом мужності борців, за праведний шлях якої було покладено життя десятків тисяч мучеників, розпочинає відлік вже сорок третьої своєї річниці. Всі ці роки революція була немов стрімкою течією річки, її води невпинно розтікалися, наближаючись до виконання своєї священної місії. В останні чотири десятиліття всі, хто ставив під загрозу іранську незалежність та суверенітет, особливо Сполучені Штати Америки, зазнали поразки у своїх спробах знищити здобутки Ісламської Революції. У своїй боротьбі з Іраном США вдаються до війн, державних переворотів, санкцій, терору. Режим президента Трампа для того, щоб унеможливити чинність ядерної угоди, ухваленої Резолюцією 2231, оголосив про політику максимального тиску і, скориставшись інструментами економічного терору і військових злочинів, вбив героя та звитяжного борця з тероризмом – Генерала Касема Сулеймані.

KYIV DIPLOMATIC

Американська влада, навіть за умов пандемії COVID-19, перешкоджає іранцям забезпечити себе фармацевтичними препаратами та медичним обладнанням, що необхідні для подолання пандемії COVID-19. Не дивлячись на те, що небезпечний вірус забрав життя багатьох дорогих нам людей, під час пандемії іранці змогли гідно триматися на рівні з іншими прогресивними країнами, а з до-


38 ПЕРСОНА

помогою своїх фахівців зробили вагомі кроки для виготовлення власної вакцини. Маємо надію, що невдовзі ми зможемо побачити остаточні результати всіх протиепідемічних заходів, які забезпечать здоров’я та безпеку іранської нації. Після Ісламської Революції зовнішня політика Ірану базується на двох міцних засадах: заперечення панування і відсутність домінування, що засновані на трьох принципах: гідність, мудрість та доцільність взаємодії зі світовою спільнотою, взаєморозумінні, взаємній довірі і добросусідстві з регіональними та іншими міжнародними гравцями у світі. Іран, завдяки підтримці іншими країнами його позицій щодо важливих міжнародних питань, зокрема збереження ядерної угоди, а також раціонально здійснюваної зовнішньополітичної стратегії, звів нанівець усі минулорічні спроби США після виходу з ядерної угоди нав’язати свої агресивні погляди в міжнародних організаціях, зокрема в Раді Безпеки ООН. Ісламська Республіка

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 39

KYIV DIPLOMATIC


40 ПЕРСОНА

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 41

Іран у своїй міжнародній політиці, особливо у захисті ядерної угоди, чітко дотримується своїх законних позицій. Дональда Трампа, який політикою максимального тиску намагався поставити на коліна іранський народ, з приниженням та ганьбою відправлено у смітник історії, а іранці, не зважаючи на перенесені втрати та страждання через санкції США, змогли гідно вистояти у цій боротьбі. Хочеться сподіватися, що нова влада США відійде від курсу колишнього президента та скасує незаконні та репресивні санкції. Минулого року у відносинах Ірану з Україною спостерігалися значні зрушення в політичній, економічній та культурній сферах. У Києві та Тегерані проходили переговори між заступниками міністрів закордонних справ двох країн щодо питання катастрофи українського літака. Збільшення обсягів товарообігу між нашими країнами у порівнянні з попередніми роками – ось один з найголовніших акцентів у двосторонніх відносинах минулого року. Я впевнений, що Іран та Україна, завдяки волі двох народів та політичних лідерів, подолають усі перешкоди на шляху до розширення співпраці в різних сферах. Попередній досвід дружніх відносин, а також величезний потенціал двох країн у багатьох сферах зможуть спрямувати зусилля офіційних представників двох країн на досягнення спільних цілей та взаємної користі. Із надією, що ми здолаємо коронавірус та COVID-19 у всьому світі, я прошу Всевишнього про мир, процвітання та прогрес для іранського та українського народів. Спільний проєкт Часопису та посольства Ісламської Республіки Іран в Україні, світлини Олександра Авраменка

KYIV DIPLOMATIC


42 ПЕРСОНА

ПОПРИ ПАНДЕМІЮ, ДРУЖНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПАКИСТАНОМ ТІЛЬКИ ЗМІЦНИЛИСЯ У 2020 РОЦІ ПРОМОВА З НАГОДИ ДНЯ ПАКИСТАНУ НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО ПОСЛА ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПАКИСТАН В УКРАЇНІ Й.В. ДОКТОРА НОЕЛЯ І. ХОХАРА

DESPITE THE PANDEMIC, PAKISTAN UKRAINE FRIENDSHIP GREW IN 2020 SPEECH BY THE AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN IN UKRAINE H.E. DR NOEL I. KHOKHAR HI(M) ON THE OCCASION OF PAKISTAN DAY КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 43 23 березня відзначають День Пакистану. Цього дня у 1940 році Батьки-Засновники прийняли резолюцію, яка містила вимогу окремої Батьківщини для мусульман з субконтиненту. 14 серпня 1947 році, за короткий проміжок часу народ Пакистану під керівництвом Куаїд-е-Азам Мухаммед Алі Джинна здобув незалежність. Мінар-е-Пакистан побудований в пам’ять про підписання Лахорської резолюції аби увіковічнити цей день в історії. Народ Пакистану високо цінує свою незалежність. Пакистан підтримує народ Кашміру та Палестини у їхній боротьбі за основні права. Після 74 років народ Кашміру все ще очікує плебісцит, який зазначений у резолюції ООН. Пакистан стояв і буде стояти на боці народу Кашміру, адже вони знаходяться під жорстокими утисками такими як повне відключення електроенергії, порушення прав людини.

ПАКИСТАН ЗАВЖДИ БУДЕ ПІДТРИМУВАТИ НАРОД КАШМІРУ У СВОЇХ ПРАВАХ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ Сьогодні прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан проводить динамічну політику «Миру в країні та за її межами». Здобувши перемогу в десятилітній війні з тероризмом, наразі Пакистан відіграє важливу роль у внутрішньо-афганському діалозі задля встановлення миру в Афганістані. Як і Україна, Пакистан стоїть на історично-

KYIV DIPLOMATIC

Minar e Pakistan

On 23 March, people of Pakistan celebrate ‘Pakistan Day’. On this day in 1940, the Founding Fathers passed a Resolution which demanded a separate homeland for the Muslims of sub continent. Led by Quaid e Azam Muhammad Ali Jinnah, the people, in a short span of time achieved independence on 14 August 1947 and realized the dream of Pakistan. Minar-e-Pakistan marks the historic day and monumental success which the ‘Lahore Resolution’ envisioned. People of Pakistan highly value their independence. Pakistan as a policy supports those, who have been denied this fundamental right, especially the people of Kashmir and Palestine. Kashmiris after a passage of 74 years still await a plebiscite, promised to them by UN Resolutions. Pakistan has stood and will continue to stand with Kashmiris as they suffer a harsh lockdown, complete electronic blackout and most egregious human right violations. Pakistan today, under the dynamic leadership of Prime Minister Imran Khan is pursuing the policy of ‘Peace within and Peace Without’. Having won the decade long war against terrorism, Pakistan is now the key enabler for intra Afghan dialogue, which will bring peace to Afghanistan. Like Ukraine, Pakistan sits on historic crossroads. In the past we connected regions and markets, today, the China Pakistan Economic Corridor is reviving Pakistan’s historic legacy by connecting South Asia with Central Asia, China with Middle East, Africa and beyond via the rail, road, air and sea routes as well as energy corridors. These initiatives offer tremendous opportunities; Pakistan invites, friends and partners to participate in this march towards greater


44 ПЕРСОНА му перехресті. У минулому ми налагоджували зв’язки між регіонами та ринками, а сьогодні Китайсько-пакистанський економічний коридор відроджує історичну спадщину Пакистану, зв’язуючи Південну Азію із Центральною Азією, Китай з Близьким Сходом, Африкою та далі залізничним, наземним, повітряним та морським транспортом, а також енергетичними коридорами. Ці ініціативи відкривають великі можливості, а Пакистан запрошує друзів та партнерів взяти участь у цій подорожі, інвестуючи в спеціальні економічні зони, що дозволить легко вести бізнес, створити робочі місця, примножити багатство та повністю повернути капітал та дивіденди. У 2020 році, попри численні виклики, пов’язані з пандемією, обсяги двосторонньої торгівлі не тільки витримали цей період, але й збільшилися втричі, порівнюючи з попереднім роком. Ми впевнені, що у 2021 році ми надалі закріпимо свої досягнення в галузі торгівлі, освіти, оборони та туризму. Особливу повагу заслуговує Дмитро Комаров, який відкриває незвідані пакистанські туристичні місця українцям. Спільний проєкт Часопису та посольства Ісламської Республіки Пакистан в Україні, світлини Олександра Авраменка

Kartarpur Gurdawara Cathedral Church Lahore

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 45

PAKISTAN WILL ALWAYS SUPPORT PEOPLE OF KASHMIR TILL THEY GET RIGHT OF SELF DETERMINATION prosperity by investing in the special economic zones, to do business with ease, generate jobs, multiply wealth and fully repatriate capital and dividends. In 2020, despite the numerous challenges posed by the Pandemic, the businesses in our two countries not only sustained the bilateral trade, but increased it three times. We are confident that in 2021 we will further consolidate our cooperation in the fields of trade, education, defense and tourism. Dmytro Komarov deserves credit for informing people of Ukraine about Pakistan, an enchanting, safe and a friendly tourist destination. Joint project of the Journal and the Embassy of the Islamic Republic of Pakistan in Ukraine, Photos by Oleksander Avramenko

KYIV DIPLOMATIC


46 ПЕРСОНА

МИ І Є МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ! ПРО РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ГАРАНТУВАННІ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ, ПРО ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ПРО ПЕРСПЕКТИВИ НАЙБЛИЖЧОГО МАЙБУТНЬОГО ДЛЯ УКРАЇНИ ВЕДЕМО РОЗМОВУ З КЕРІВНИКОМ ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН «МИР І БЕЗПЕКА», ДОКТОРОМ ХУСАМЕДДІНОМ РАМАЗАНОМ АЛЬ-ХАЛАВАНІ.

WE ARE CREATORS OF FUTURE FOR UKRAINE ABOUT STATE’S ROLE IN PEACE AND SECURITY ASSURANCE, CONDUCTING OPEN DIALOGUE WITHIN INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY AND PERSPECTIVES ON NEAREST FUTURE FOR UKRAINE WE HAVE DISCUSSION WITH HEAD OF THE CENTER OF INTERNATIONAL RELATIONS “PEACE AND SECURITY”, DR. HUSAMEDDIN RAMADAN AL-HALAWANI. КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 47 –  Докторе Хусамеддін, що передувало створенню Центру міжнародних відносин «МИР І БЕЗПЕКА»? –  Спочатку хотілося б нагадати про історичну роль України, як культурно-політичного центру Європи, унікальність якого зумовлена тисячолітніми традиціями мирного співіснування на її території різних культур та традицій. На мою думку, саме ці аспекти є ключовими елементами у посиленні ролі держави як інституту, спроможного гарантувати безпеку, законність та необмежені можливості розвитку особистості для кожної людини, яка прагне відбудувати Україну – сучасну соціально-правову європейську державу. Безперечно, що полеміка серед представників інтелектуальних і дипломатичних кіл щодо результативності проєвропейського вектору українських реформ також не залишила байдужими і нас – команду, що заснувала Центр міжнародних відносин «МИР І БЕЗПЕКА». –  Чи сприяли створенню ЦМВ «МИР І БЕЗПЕКА» суспільні, державні, релігійні організації? –  Наша організація була створена самостійно та незалежно, як платформа для діалогу й співпраці між дипломатичними, інтелектуальними, урядовими колами та інституціями громадянського суспільства, тому ми завжди відкриті для конструктивного діалогу з усіма, хто зацікавлений та мотивований на розвиток України. –  Розв’язання яких завдань ставить на меті ЦМВ «МИР І Б­ЕЗПЕКА»? –  Діяльність нашого центру спрямована на розв’язання поточних проблем, які стали викликами для України: сприяння захисту національних інтересів у сфері безпеки, дотримання прав людини, запобігання протизаконним діям агресивно налаштованих осіб, а також блокування спроб поширення діяльності різного роду терористичних угрупувань та осередків представників радикальних релігійно-політичних течій на українській території. –  В чому полягає міжнародна діяльність ЦМВ «МИР І ­БЕЗПЕКА»? –  Широке коло поставлених перед Центром завдань передбачає тісну співпрацю провідних експертів – представників різних країн світу, а саме таких європейських країн, як Австрія, Німеччина, Швеція та Румунія. Окрім цього ми плідно співпрацюємо із нашими близькосхідними колегами. –  ЦМВ «МИР І БЕЗПЕКА» було засновано нещодавно, але він став провідним агентом змін на теренах Україні. У чому полягає секрет вашого успіху? –  Дійсно, нашому Центру вдалося завоювати авторитет серед дипломатичних кіл та національних органів державної влади за до-

KYIV DIPLOMATIC

–  Dr. Husameddin, what has preceded the foundation of the Center of International Relations «PEACE AND SECURITY»? –  First of all, I would like to remind you about historical role of Ukraine as cultural and political center of Europe, which uniqueness is caused by millennial traditions of peaceful coexistence of different cultures and traditions on its territory. On my opinion, mentioned above aspects are key elements of strengthening state’s role as institution that is responsible for assurance of security, justlyness and unlimited opportunities for personal development for everyone, who seeks to rebuild Ukraine – modern law-governed and socially-oriented European state. Nobody doubts that polemics among representatives of intellectual and diplomatic circles about effectiveness of pro-European vector in Ukrainian reforms also can’t leave indifferent us – a team, that has founded the Center of International Relations «PEACE AND SECURITY». –  Have any public, state, religious organizations made contribution in foundation of the CIR «PEACE AND SECURITY»? –  Our organization was founded autonomously and independently as a platform for dialogue and cooperation between diplomatic, intellectual, governmental circles and civil society institutions, thus we are always open for constructive dialogue with all, who are interested and motivated for development of Ukraine. –  On solving of what tasks focuses CIR «PEACE AND SECURITY»? –  Activities of our center are focused on solving current issues considered as real threats for Ukraine: assistance in defense of na-


48 ПЕРСОНА

Доктор Хусамеддін Рамазан Аль-Халавані Кандидат політичних наук, випускник Київського інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Має 20-річний досвід в галузі міжнародного права, а саме в сфері зміцнення відносин України з мусульманським світом та країнами Сходу. Брав активну участь у заходах щодо звільнення громадян України. Нагороджений ВРУ за зміцнення міжнародних відносин і безпеки в суспільстві на благо України та Європейською Асоціацією розвитку за значні досягнення в професійній кар’єрі. Має почесні дипломи учасника міжнародних конференцій, присвячених протидії тероризму. Громадянин України. Народився 02.02.1976 року в Лівані. Одружений, виховує чотирьох дітей. волі короткий проміжок часу. Як свідчить наш досвід, найбільший ефект має відкритий діалог зі спільнотою. Наш Центр проводить його через електронні ЗМІ, організацію ділових зустрічей, нарад, конференцій та круглих столів на регіональному та міжнародному рівнях із залученням провідних дипломатів, експертів, дослідників та науковців. Фотозвіти та інформацію щодо проведених заходів наша команда розміщує на офіційному сайті ЦМВ «МИР І БЕЗПЕКА» українською, англійською та арабською мовами. Також ми розширюємо коло нашої діяльності, запрошуючи експертів з різних галузей для роботи над проєктами, аналітичними прогнозами та рекомендаціями для органів державної влади з питань безпеки та прав людини. –  Представників яких галузей Ви найчастіше залучаєте до співпраці? –  Сьогодні актуальними питаннями є протидія екстремізму й тероризму, зміцнення дружніх та партнерських відносин між Україною та світовою спільнотою, розвиток гуманітарного співробітництва, протидія торгівлі людьми та правозахисна діяльність. Наразі ми вже розпочали декілька проєктів разом з провідними експертами у зазначених галузях за підтримки міжнародної спільноти. –  На які результати Ви очікуєте від співпраці з органами державної влади України? –  Сподіваюся, що, слідуючи європейській традиції реформування державної системи, очільники України нададуть перевагу вітчизняним експертам, які безпосередньо знайомі із витоками та підґрунтям тієї чи іншої ситуації, тому можуть запропонувати конструктивні рішення, спираючись на український та світовий досвід у порівняльній перспективі. Тоді питання територіальної цілісності, боротьба з корупцією та іншими видами злочинів, поряд із відродженням позитивного іміджу України на міжнародній арені, безсумнівно, будуть вирішуватися за підтримки потужних інститутів громадянського суспільства.

tional security interests, human rights protection, prevention of illegal actions from side of deviant individuals, also blocking attempts of different terroristic groups as well as cells of followers of radical religious-political movements to spread their activities on Ukrainian territory. –  What is the international activity of the CIR «PEACE AND ­SECURITY»? –  The wide range of tasks set before the Center involves close cooperation between leading experts – representatives of different countries, especially European countries such as Austria, Germany, Sweden and Romania. In addition, we are fruitfully cooperating with our Middle Eastern partners. –  CIR «PEACE AND SECURITY» was founded quite recently, but it becomes leading agent of influence in Ukraine. What is the secret of your success? –  Indeed, our Center has managed to gain prestige among diplomatic circles and national authorities in relatively short period of time. Our experience shows that open dialogue with community has the greatest effect. And our Center conducts it through electronic media, conducting of business meetings, conferences and round tables on regional and international levels with involvement of prominent diplomats, experts, researchers and scientists. Photo reports and information about events are posted by our team on official website of the CIR «PEACE AND SECURITY» in Ukrainian, English and Arabic. We are also expanding scope of our activities by inviting experts from various fields to work on projects, analytical forecasts and recommendations for public authorities on security and human rights. –  Representatives of which areas do you most often invite to collaboration? – Today, main among the most essential issues are: prevention of extremism and terrorism, strengthening of friendship and partnership relations between Ukraine and global community, development of humanitarian cooperation, also fight against human trafficking and defense of human rights. We have already launched some projects together with leading experts in mentioned above areas under support of international community. –  What results do you expect from collaboration with public authorities of Ukraine? –  I hope that following the European tradition of reforming the state system, Ukrainian leaders will give preference to national experts who are directly familiar with origins and background of situation, so why they can offer constructive solutions based on Ukrainian and world experience in comparative perspective. Then territorial integrity issues, fight with corruption and other types of crime, along with revival of Ukraine’s positive image on international arena, undoubtedly will be resolved under support of strong civil society institutions.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 49 –  Як пандемія COVID-19 вплинула на діяльність ЦМВ «МИР І БЕЗПЕКА»? –  Кожна сучасна організація повинна бути спроможною швидко адаптуватися до викликів часу та інших форсмажорних ситуацій. Дійсно, для багатьох моїх колег по дипломатичній службі та громадській роботі пандемія COVID-19 створила чимало серйозних перепон у роботі, але наша команда складається з однодумців, які готові прийти один одному на допомогу, підтримати та працювати злагоджено навіть у дистанційному режимі. Слід зазначити, що наш Центр розширив свою роботу, не зменшивши її обсягів. –  Докторе Хусамеддін, яке Ваше бачення розвитку діяльності Центру у найближчій перспективі? –  Сподіваюсь, що найближчим часом Україна подолає наслідки страшної пандемії та розпочне відродження усіх секторів національної економіки, також подолає енергетичну кризу та газову залежність, відновить територіальну цілісність та обере нові пріоритети для єднання українського соціуму. Соціально орієнтована та правова демократична держава, якою я бачу Україну у недалекому майбутньому, потребує підтримки експертного кола з числа українських досвідчених фахівців, мотивованих на розвиток, а не на занепад вітчизняної економіки, науки, освіти, культури, охорони здоров’я та дипломатії. Ми відкриті до діалогу та співпраці, бо мир і безпека України – наша мотивація та пріоритет. –  Наведіть, будь ласка, приклади потужного громадянського суспільства, спираючись на Ваш міжнародний досвід. –  Існує чимало країн, де успішно функціонують інститути громадянського суспільства, забезпечуючи сталість демократичного розвитку політичної системи та інноваційної економічної моделі. –  How has the COVID-19 pandemic affected activities of the CIR «PEACE AND SECURITY»? –  Every modern organization must be able to quickly adapt to challenges of time and other force majeure situations. Indeed, for many of my colleagues on diplomatic service and public work, the COVID-19 pandemic has created many serious obstacles, but our team is consisted of like-minded people, who are ready to help for colleagues, support each other and work as one team, even on distance. I’d like to note that our Center has expanded work without reducing its volume. –  Dr. Husameddin, what is your viewpoint on perspectives for development of the Center in the nearest future? –  I hope, that in the nearest future Ukraine will overcome the consequences of terrible pandemic and starts revenue in all sectors of national economy, it also overcome the energy crisis and gas dependence, restore territorial integrity and choose new priorities for joining of Ukrainian society. Socially oriented and law-governed democratic state, that I see Ukraine in the nearest future, today needs support of experts who represent circles of high-qualified Ukrainian professionals, focused on development rather than on decline of national economy, science, education, culture, health care and diplomacy. We are open to dialogue and cooperation, because of peace and security in Ukraine are our motivation and priority. –  We would like to kindly ask you to provide examples of strong civil society from your international experience. –  There are many countries with successfully functioning institutions of civil society, that ensure sustainability for democratic development of political system and innovative economic model. This experience will be fruitful for us in designing of national development

KYIV DIPLOMATIC


50 ПЕРСОНА

Цей досвід стане нам у нагоді для проектування національної стратегії розвитку. Серед їх кола я можу відзначити Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати. Сінгапур – одна з найменших держав світу. Але за відносно короткий проміжок часу країні вдалося здійснити економічний, соціальний та політичний прорив. Його модернізації сприяли злагоджені дії в чотирьох ключових напрямках: економічні реформи, що сформували вектор інвестиційно-інноваційного розвитку, розробка й впровадження ефективних заходів боротьби з корупцією, створення сприятливих соціально-економічних умов для досягнення стабільності розвитку політичної системи та впровадження різного роду інновацій. Заслуговують також на особливу увагу ОАЕ – визнаний світовий та регіональним лідер, який демонструє прискорені темпи соціально-економічного розвитку та успішне впровадження інструментів для забезпечення стабільності функціонування унікальної політичної системи. Об’єднаним Арабським Еміратам вдалося неможливе – за декілька десятиліть перетворити пустелю на квітучу високорозвинену та могутню державу. Населення Об’єднаних Еміратів вирізняють такі чесноти, як: працьовитість, згуртованість та непохитний патріотизм. Кожен громадянин ОАЕ безперешкодно

Повна версія інтерв’ю українською мовою

Full version of the interview in English

strategy. Among mentioned above countries I’d like to mention cases of Singapore and United Arab Emirates. Singapore is one of the smallest countries in the world. But in a relatively short period of time, this country has managed to make economic, social and political breakthroughs. Its modernization was based on joint efforts in four key areas: economic reforms, which formed vector of investment and innovation development, planning and implementation of effective measures to prevent corruption, creation favorable socio-economic conditions to support stability of political system and implementation of various innovations. Our special attention deserves UAE – globally and regionally recognized leader that demonstrates outstanding briskly socio-economic development and sucsessful implementation of instruments to ensure stability of unique political system. United Arab Emirates has managed impossible thing – turn the desert into a thriving, highly developed and powerful state in a matter of decades. People of United Arab Emirates are distinguished by such virtues as diligence, solidarity and unwavering patriotism. Each citizen of UAE has unhindered access to high-quality services in all spheres of life, including free full-fledged medical care. The state also provides for its citizens grants to get education in any educational institution of the world on their choice, and after

Dr. Husameddin Ramadan Al-Halawani Candidate of Political Science, alumnus of T.G. Shevchenko Kyiv National University, Kyiv Institute of International Relations. He has 20 years of experience in the field of international law, especially in the field of strengthening Ukraine’s relations with the Muslim world and Eastern countries. He took part as activist in rescueing of Ukrainian hostages. He was awarded by Verkhovna Rada for strengthening international relations and security in society for the benefit of Ukraine and by European Development Association for significant achievements in professional career. He has got honorary diplomas as participant of international conferences on terrorism suppression. Citizen of Ukraine. Was born on February 2, 1976 in Lebanon. Married, has four children.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


PERSONALITY 51 має доступ до високоякісних послуг в усіх сферах життя, зокрема – до безкоштовного повноцінного медичного обслуговування. Також держава надає своїм громадянам гранти на здобуття освіти в будь-якому обраному ними навчальному закладі світу, а здобувши освіту в ОАЕ, кожен випускник отримує необмежені можливості для побудови своєї кар’єри. –  Який досвід згаданих країн стане у нагоді Україні? –  Насправді Україна має всі ознаки міцної та сильної держави. Тому я впевнений, що суттєвим кроком на шляху до змін і розвитку правосвідомості населення може стати запровадження на державному рівні реформ, спрямованих на удосконалення національної системи освіти. В Україні громадянське суспільство є досить зрілим, проте недостатньо згуртованим, тому існує потреба у підтримці ініціатив із встановлення конструктивного діалогу на інституційному рівні. Бажано, щоб українці докладали більше зусиль у сфері стратегічного планування свого майбутнього, проявляли більше патріотизму та займали більш активну життєву позицію в суспільному житті. Необхідно розвивати свій внутрішній потенціал, щоб докладаючи зусиль, будувати майбутнє нашої країни, а у часи скрути – черпати сили з вічного джерела культури рідної землі. Кожен з нас є частиною громадянського суспільства і відповідальним за майбутнє України – незалежної, сильної, соціально-правової демократичної держави. –  Докторе Хусамеддін, якими є Ваші побажання читачам ­нашого Часопису? –  Україна – це велика держава, вона може і має бути високорозвиненою. Наша країна заслуговує на достойне майбутнє. Тому треба зробити все, щоб ми, наші діти та онуки відчували гордість за країну, в якій живемо. І я щиро вірю, що ми зможемо зробити Україну кращою та посприяємо її розквіту. А починати нам треба зі зміни себе: зробити щось корисне для свого міста та країни. Кожен день запитуй себе, що ти зробив для України, а не що Україна зробила для тебе. Тому що ми і є майбутнє України! Питання ставив Олександр Кондратенко, світлини Юлії Новицької та з архіву ЦМВ «МИР І БЕЗПЕКА»

graduating in UAE, each alumnus gets unlimited opportunities in his/ her career-building. –  What experience of mentioned above countries will be useful for Ukraine? –  Nobody doubts that Ukraine already has all required features to be strong and powerful state. Thus, I am convinced that significant step towards change and legal awareness of community development should be implementation on state level reforms, aimed on improvement of national education system. Civil society in Ukraine is quite mature, but not sufficiently cohesive, that caused a need in support of initiatives to conduct constructive dialogue on institutional level. It is desirable if Ukrainians will demonstrate more efforts in the field of strategic planning of their future, show more patriotism and take proactive position in social life. It is necessary to develop our internal potential in order to make efforts to build future of our country, and in times of hardship – to draw strength from eternal source of motherland culture. Every one of us is element of civil society and should be responsible for future of Ukraine – an independent, strong, social and legal democratic state. –  Dr. Husameddin, what will be your wishуі for readers of our Magazine? –  Ukraine is great country, it can and should be highly developed ones. Our country deserves a decent future. Therefore, we must do everything to make us, our children and grandchildren feel proud of the country in which we live. And I sincerely believe, that we can make this country better and facilitate its development. So why we should start from ourselves: to do something useful for your city and country. Every day, ask yourself what you did for Ukraine, not what Ukraine has done for you. Because of we are creators of future for Ukraine! Questions by Oleksandr Kondratenko, photos by Yulia Novytska and from archive of the CIR «PEACE AND SECURITY»

KYIV DIPLOMATIC


52 СПЕЦСЛУЖБИ СВІТУ

НЕОБХІДНО ВПРОВАДЖУВАТИ НОВІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД ПРОВІДНИХ СПЕЦСЛУЖБ СВІТУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗУСТРІВСЯ ЗІ СПІВРОБІТНИКАМИ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ТА ПРИВІТАВ ЇХ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ, ЯКЕ РОЗВІДНИКИ ВІДЗНАЧАЛИ НАПЕРЕДОДНІ.

IT IS NECESSARY TO IMPLEMENT NEW APPROACHES AND EXPERTISE OF THE WORLD’S LEADING INTELLIGENCE SERVICES PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY MET WITH THE STAFF OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE AND CONGRATULATED THEM ON THE PROFESSIONAL HOLIDAY THAT THE INTELLIGENCE OFFICERS CELEBRATED THE DAY BEFORE. КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


THE WORLD’S SECRET SERVICES 53 «Вітаю вас з Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю вам та вашим сім’ям міцного здоров’я. Захищайте їх, захищайте Україну. Україна вам вдячна», – сказав Глава держави. 24 січня 1919 року був створений перший підрозділ зовнішньої розвідки Української Народної Республіки. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, як і сто років тому, робота зовнішньої розвідки є надважливою для національної безпеки держави, її соборності та незалежності. «Сьогодні ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. А отже – повинні працювати понад свої можливості», – сказав Президент. Також він зазначив, що процеси, які останнім часом відбуваються у світі, свідчать про початок докорінної трансформації глобального безпекового середовища. «Ми навчилися стримувати та протидіяти зовнішнім загрозам. Настав час переходити до більш амбітних дій і бути більш проактивними, відстоюючи національні інтереси нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський. За його словами, одним з перших кроків на цьому шляху може стати формування «альянсу безпеки» з-поміж країн-партнерів. «Ви маєте досвід і можливості, щоб втілити це в життя. Більш того, «операції впливу» – це одна з ключових форм роботи розвідувальних структур», – зауважив Президент. Глава держави наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має щоденно посилювати стратегічну та оперативну складові, аналітичну діяльність та якість інформації, впроваджувати нові підходи й досвід провідних спецслужб світу. «Я високо ціную вашу відданість своєму обов’язку та відданість присязі. Наполегливість і патріотизм під час виконання покладених завдань. І впевнений, що вам під силу вивести нашу розвідку на новий, високий рівень», – зазначив Володимир Зеленський. Президент вручив співробітникам Служби зовнішньої розвідки державні нагороди та сертифікати на квартири. Інформація прес-служби Офісу Президента України

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ – ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ РОЗВІДУВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ, ЕКОНОМІЧНІЙ, ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНІЙ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ, ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРАХ. THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF UKRAINE IS A STATE AUTHORITY OF UKRAINE THAT CARRIES OUT INTELLIGENCE ACTIVITIES IN THE POLITICAL, ECONOMIC, MILITARY-TECHNICAL, SCIENTIFIC-TECHNICAL, INFORMATION AND ENVIRONMENTAL SPHERES. KYIV DIPLOMATIC

“Congratulations on the Day of the Foreign Intelligence of Ukraine! I wish you and your families sound health. Defend them, defend Ukraine. Ukraine is grateful to you,” the President said. On January 24, 1919, the first foreign intelligence unit of the Ukrainian People’s Republic was established. Volodymyr Zelenskyy stressed that today, as a hundred years ago, the work of foreign intelligence is crucial for the national security of the state, its unity and independence. “Today we have no right to repeat the mistakes of the past. Therefore, we must work beyond our capabilities,” the President said. He also noted that the recent processes in the world indicate the beginning of a radical transformation of the global security environment. “We have learned to contain and counter external threats. It is time to move to more ambitious actions and be more proactive, defending the national interests of our state,” Volodymyr Zelenskyy stressed. According to him, one of the first steps in this direction may be the formation of a “security alliance” between the partner countries. “You have the experience and the ability to put it into practice. Moreover, “operations of influence” are one of the key forms of work of intelligence structures,” the President said. The President stressed that the Foreign Intelligence Service should daily strengthen the strategic and operational components, analytical activities and quality of information, implement new approaches and expertise of the world’s leading intelligence services. “I appreciate your commitment and your loyalty to oath. Perseverance and patriotism in performing the assigned tasks. And I am confident that you will be able to bring our intelligence to a new, high level,” Volodymyr Zelenskyy said. The President presented state awards and certificates for apartments to the staff of the Foreign Intelligence Service. Information from the press service of the Office of the President of Ukraine


54 ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ – 25 РОКІВ У ГРУДНІ 2020 РОКУ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРАВА НАН УКРАЇНИ ВІДЗНАЧИЛИ 25-РІЧЧЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ. В рамках святкових заходів були проведені круглий стіл на тему: «Київський університет права НАН України у витоків юридичної освіти нашої держави» та урочисті збори колективу Київського університету права НАН України. Серед запрошених були високопоставлені гості, народні депутати, представники Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України, провідні

науковці, судді, представники дипломатичних місій та міжнародних організацій, почесні доктори Київського університету права НАН України. Для привітання з ювілеєм до Київського університету права НАН України прибули: директор Інституту держави і права ім. В.М. ­Корецького, д.ю.н., професор, академік НАН України Юрій Шемшученко; екс-міністр юстиції України, Віце-президент Світово-

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS 55

Почесна грамота від ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгена Імаса

Вручення Диплома почесного партнера ізраїльському науковцю Владу Фінкельштейну

го конгресу українських юристів, д.ю.н. Микола Оніщук; народний депутат України 6-го скликання Юрій Кармазін; заступник Міністра юстиції України Віталій Василик; заслужений юрист України, народний депутат України 8-го скликання Валерій Карпунцов; постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України, д.ю.н., професор Анатолій Селіванов; директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, академік НАМН України Василь Лазоришинець; ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України, д.е.н., професор Євген Імас; Надзвичайний та Повноважний Посол України Ігор Дір; Верховний отаман МО «Об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва» Олександр Левандо; головний редактор часопису «Київ дипломатичний» Антоніна Ліннік. На адресу Київського університету права НАН України надійшли листи-вітання від Прем’єр-міністра України, Апарату Верховної Ради України, Національної академії наук України, Міністерства

Почесна нагорода від директора Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Василя Лазоришинця

Новий диск класичної музики «Чарівний кларнет» до 25-річчя КУП

Ректор КУП вручає найвищу нагороду університету академіку НАНУ Юрію Шемшученку

KYIV DIPLOMATIC


56 ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

Благословіння університету від Православної церкви України

Вітання партнеру-ювіляру від головної редакторки часопису «Київ дипломатичний» Антоніни Ліннік

освіти і науки України, інших установ та закладів. Також університет привітали офіційні особи Угорщини: віце-прем’єр міністр Жолт Шем’єн, екс спікер парламенту Каталіна Сіл, голова Національного офісу Угорщини з питань захисту даних та свободи інформації Аттіла Петерфалві та представник української меншини в парламенті Угорщини Брігітта Суперак. З нагоди 25-річчя Київський університет права з офіційним візитом відвідав Влад Фінкельштей – директор Тель-Авівського Інституту глобальних досліджень та розвитку (Ізраїль). Почесний гість університету привіз з Ізраїлю вітальні листи на адресу КУП НАНУ із 25-ти річчям від дня заснування, а також подарував бібліотеці університету колекцію унікальної літератури з соціології, філософії та права інтелектуальної власності. У своїй вітальній промові ректор, професор, заслужений юрист України Ю.Л. Бошицький зазначив, що історія університету починається з 12 грудня 1995 року, коли відбулася державна реєстрація

Почесна відзнака від партнерів-науковців зі Словаччини

Відкриття персональної виставки Ольги Кашшай «Чарівні закарпатські натюрморти – прикраса столиці України»

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


DIPLOMATIC EVENTS 57

Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Уже через кілька років, а саме з 2000 року, університет отримав нинішню назву і безпосередньо почав підпорядковуватися НАН України. Сьогодні університет займає гідне місце серед профільних вищих навчальних закладів України, є визнаним науковою спільнотою. «Святкування 25-річчя є визначною подією в житті нашого колективу. З перших днів існування університету ми прагнули, насамперед, створити навчальний заклад вищого ґатунку за формою, духом і змістом. Для цього ми постійно вдосконалювали якість освіти, застосовували сучасні технології в організації освітнього процесу, використовували позитивний інноваційний досвід провідних зарубіжних вузів, модернізували матеріально-технічну базу. Працювали не покладаючи рук для того, щоб університет отримав визнання і світову популярність, став лідером сучасної освіти в Україні», – підкреслив пан ректор. З нагоди 25-річчя Київського університету права НАН України колектив відзначений Подякою Прем’єр-міністра України, співробітники – Почесними грамотами Президії НАН України, Подяками Голови Конституційного Суду України, Грамотами Союзу юристів України, Грамотами Української Православної Церкви та орденами, Почесними грамотами, Грамотами та Подяками Київського університету права НАН України. В рамках святкового заходу відбулася презентація компакт-диску з публікаціями «Часопису КУП НАНУ» за період 2015-2020 рр. та презентація компакт-диску «25 шедеврів класичної музики від КУП НАНУ – Чарівний кларнет». Святковий настрій заходів з нагоди 25-річчя КУП НАНУ прикрасив виступ відомої української бандуристки Оксани Давидової.

KYIV DIPLOMATIC

Після завершення круглого столу та святкових зборів колективу КУП НАН України відбулося урочисте відкриття персональної виставки картин відомої закарпатської художниці Ольги Кашшай. Назва виставки – «Чарівні закарпатські натюрморти – прикраса столиці України». Враховуючи складну епідемічну ситуацію в Києві, святкові заходи відбулися в режимі онлайн та офлайн із дотриманням усіх необхідних вимог та обмежень, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19). За інформацією прес-центру КУП НАНУ.

Відзнака університету від українського козацтва за багаторічну співпрацю


58 ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ

УКРАЇНА ТА КАНАДА СТВОРЮЮТЬ РОБОЧУ ГРУПУ ЗАДЛЯ РЕАГУВАННЯ НА СВІТОВІ МІГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ТА ПОДАЛЬШОГО ДІАЛОГУ З ПИТАНЬ МОБІЛЬНОСТІ Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності між Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади.

Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади. «Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади», – заявив Міністр Дмитро Кулеба.

Міністр Арсен Аваков підкреслив, що започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства та сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади. Інформація прес-служби МЗС України

UKRAINE AND CANADA AGREED TO CREATE A MOBILITY WORKING GROUP TO RESPOND TO GLOBAL CHALLENGES AND CONTINUE DIALOGUE ON MIGRATION AND MOBILITY MATTERS Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba, Minister of Internal Affairs Arsen Avakov and Minister of Immigration, Refugees and Citizenship of Canada the Hon. Marco Mendicino signed a Letter of Intent on the Establishment of the Canada-Ukraine Mobility Working Group between the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the Department of Immigration, Refugees and Citizenship of Canada.

The Group’s work will be focused on a wide range of migration and mobility related issues, as well as travel facilitation for Ukraine’s nationals travelling to Canada. “The Mobility Working Group will become an effective instrument to jointly respond to global migration-related challenges as well as a new platform for dialogue on facilitation of travel requirements for Ukraine’s nationals travelling to Canada”, Dmytro Kuleba said.

Minister Arsen Avakov underlined that the establishment of the Mobility Working Group will allow the Parties to further strengthen the special status of the Ukraine-Canada Partnership and will contribute to the implementation of the set of measures aimed at developing cooperation between the competent authorities of Ukraine and Canada. Information of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ
Special DIPLOMATIC rates from

Grand Hotel lviv luxury & Spa

Use promo code KYIV_DIP2020 and get 20% discount from Best Available Rate for any room type. Fill promo code on our website: grand-hotel.com.ua or Send us email: sales@grand-hotel.com.ua

See you in lviv!КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ

№9

DIPLOMATIC EVENTS 63

2020

№9, 2020

ГЛАВА ДЕРЖАВИ ПРИЗНАЧИВ ОКСАНУ МАРКАРОВУ НАДЗВИЧАЙНИМ І ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ УКРАЇНИ У США Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 75/2021 про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки. Вітаючи Оксану Маркарову з призначенням, Глава держави зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США. «Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США», – сказав Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України. Володимир Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму. Окрему увагу Президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених

Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту «Північний потік – 2». Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ. Також, за словами Глави держави, серед основних завдань нового Посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських громадян.

«Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю», – сказав Президент. Інформація прес-служби Офісу Президента України

PRESIDENT APPOINTED OKSANA MARKAROVA МАЛЮК: TO THE POST OF AMBASSADOR EXTRAORDINARY ANDОЛЕКСАНДР PLENIPOTENTIARY Маєш мету – йди до OF UKRAINE TOнеї. THEІ UNITED STATES її ти обов'язково

KYIV DIPLOMATIC #9, 2020

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy signed Decree № 75/2021 on the appointment of Oksana Markarova to the post of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the United States of America. Congratulating Oksana Markarova on the appointment, the Head of State noted that her candidacy has three key advantages: patriotism, a high level of professionalism and a very positive perception in the United States. «I am convinced that these three factors are the formula for success in strengthening the strategic partnership between Ukraine and the United States,» Volodymyr Zelenskyy said. The President stressed that the Ambassador should focus primarily on establishing an effective dialogue with the administration

of the new President of the United States of America Joe Biden. It is also necessary to actively work with the US Congress, maintain a constant dialogue with legislators and strengthen bipartisan support for Ukraine. Volodymyr Zelenskyy stressed the importance of involving the United States in the Donbas settlement process, as well as in the efforts to deoccupy Crimea. The President paid special attention to the need to strengthen the US sanctions against Russia, in particular as regards the Nord Stream 2 project. Washington’s support for Ukraine’s Euro-Atlantic course is also fundamentally important, especially in the issue of adopting NATO’s decision to provide Ukraine a MAP.

OLEKSANDR MALYUK: If you have the goal, go to it. And you will definitely achieve it KYIV DIPLOMATIC

досягнеш

Also, according to the Head of State, one of the main tasks of the new Ambassador of Ukraine to the United States is to facilitate further support of the United States for the internal transformation of our state aimed to improve the welfare of Ukrainian citizens. «I am also confident that Oksana Markarova will set an example in the development of economic diplomacy: in attracting foreign direct investment in Ukraine, in promoting Ukrainian exports and defending the interests of Ukrainian business, which is a particularly important issue for all our diplomats and what I demand of them,” the President emphasized. Information from the press service of the Office of the President of Ukraine


64 КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ

Володарка першої премії Вікторія Мельник

КОРОНОВАНІ МУЗИКОЮ КОРОНОВАНИЙ РІК… РІК ПАНДЕМІЇ… РІК ВСЕСВІТНЬОГО LOCK DOWN… ЯК ТІЛЬКИ НЕ НАЗИВАЮТЬ 2020 РІК? ТАК, МИ ПЕРЕЖИЛИ КРИЗОВИЙ РІК. АЛЕ, ЯК СВІДЧИТЬ ОТРИМАНИЙ ДОСВІД, КРИЗА НЕ ЛИШЕ РУЙНУЄ ЗВИЧНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, АЛЕ Й ВІДКРИВАЄ НОВІ ІДЕЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ. УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОНКРЕТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ, ЇХ ЗДАТНОСТІ ЗНАХОДИТИ «ВІДКРИТІ ВІКНА ТАМ, ДЕ ЗАЧИНЕНІ УСІ ДВЕРІ». Саме до таких людей можна віднести без перебільшення фундаторів Міжнародного конкурсу вокалістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва» народного артиста України Гурбаналі Гасан-огли Аббасова та співачку, продюсерку Наталю Кудряшову. У світі існує безліч вокальних конкурсів, але такий, який об’єднав би в собі одночасно співаків, здатних виконувати як класичний репертуар, так і сучасну популярну

музику, тільки один. Саме таку здатність блискуче поєднував у своїй творчості Муслім Магомаєв. Усі ми і досі насолоджуємося цим п’янким коктейлем з почуттів і спогадів, коли чуємо улюблені мелодії Магомаєва. У його мистецтві кордони, що розділяють «високий» і «низький» жанри, здаються умовними і несуттєвими, настільки «по-магомаєвські» близьким серцю звучить у нього кожен твір. Унікальність згада-

ного конкурсу якраз і полягає в тому, щоб виявити та відкрити музичній громадськості України та світу вокалістів, які однаково вправно співають і оперу, і естраду. Наприкінці минулого року відбувся вже третій Міжнародний конкурс вокалістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва». І, попри коронакризу, питання про доцільність його проведення навіть не піднімалось. Організатори знайшли нові форми проведення,

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


CULTURAL DIPLOMACY 65 реалізували безліч нових ідей, а курортний Трускавець на чолі з міським головою паном Андрієм Кульчинським вже втретє гостинно прийняв гостей та учасників ­конкурсу. До участі у конкурсі за роки його існування подавали заявки учасники з України, Молдови, Нідерландів, США, Узбекистану, Литви, Казахстану. І минулого року заявку подали претенденти з багатьох країн світу. Але сліпі прослуховування здолали тільки українські конкурсанти: через карантин молоді оперні співаки, які працювали на контрактах за кордоном, повернулися в Україну і взяли участь у конкурсі. Як відзначили усі члени журі, професійний склад учасників був дуже сильним. Які ж нововведення, які нові ідеї та креативні підходи використали організатори? Сам конкурс проводився у змішаному offline та on-line форматі. Конкурсанти, члени журі, почесні гості та представники ЗМІ під час конкурсних виступів перебували безпосередньо в залі, а глядачі могли спостерігати за вокальними «battles» on-line на офіційній сторінці конкурсу. І завдяки саме такому

формату конкурсні виступи виконавців та гала-концерт подивилось понад 33 тисячі глядачі. Жоден концертний зал України не може вмістити в себе таку кількість. До речі, вперше в рамках Конкурсу відбувся прямий діалог готельєрів та рестораторів курорту із Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки Ельмірою Ахундовою. На зустрічі обговорювались нові шляхи та можливості для розвитку та збільшення турпотоків з Азербайджану до Трускавця в умовах пандемії. Виступаючи на підсумковій пресконференції, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський сказав: «Попри коронакризу, коли увесь світ бореться з пандемією, курортний Трускавець знаходить можливості не тільки оздоровлювати гостей міста лікувальною водою та процедурами, але й піднімати їх настрій та поліпшувати самопочуття через такі культурні заходи. Завдяки конкурсу ми хочемо показати, що єднання між нашими народами, українським та азербайджанським, є міцним, а оздоровлення мешканців Азербайджану в Трускавці, який має 190 років курортної історії, є вже традиційним і буде продовжуватись». Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні пані Ельміра Ахундова, підсумовуючи результати конкурсу, у свою чергу відзначила, що в нинішніх умовах розвивати та відроджувати туристичну галузь дуже складно, але саме через таких людей, як міський голова Трускавця, це можливо. «Я рада, що посольство

Володарка другої премії Ніколь Чірка підтримало цей конкурс, як і Державний комітет Азербайджанської Республіки по роботі з діаспорою, Рада Азербайджанців України. Ми і надалі будемо надавати таку підтримку. Я дуже рада, що саме у складний період пандемії культурні зв’язки об’єднують наші народи. Культура не може жити ізольовано, вона має взаємодіяти з іншими культурами. І саме в цьому конкурсі я бачу цю взаємодію, коли чудові українські виконавці вшановують пам’ять нашого земляка та виконують його пісні. Низький уклін вам від Азербайджану!», – завершила свій виступ пані Посол.

Організаторами Конкурсу є Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва (Гурбан Аббасов та Наталія Кудряшова) та Трускавецька міська Рада (міський голова Андрій Кульчинський)

KYIV DIPLOMATIC


66 КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ

Голова журі конкурсу Гурбаналі Гасан-огли Аббасов, Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова, Азі Асланов, генеральний директор благодійного фонду «Сокар благо» та міський голова Трускавця Андрій Кульчинський Про мультикультурне значення та високий рівень учасників цьогорічного конкурсу сказав і член журі народний артист України професор Олександр Дяченко: «Магомаєв збирає нас в Трускавці на святі музичного та естрадного співу. 15 найкращих із 49 – красиві, фактурні і мають прекрасний голос. Такі конкурси дають можливість навчатись один в одного. Дуже важливо, що в оперних виконавців є зацікавленість у співі синтетичному, а не тільки у досконалому виконанні класичної м­узики». Про складності у визначенні переможців говорила і народна артистка України Людмила Божко: «Вокалісти – один із національних скарбів України. Я дуже рада, що рівень конкурсантів став таким сильним. Тому і обирати кращих із кращих нам було дуже важко. Муслім Магомаєв був досконалим у всіх проявах свого таланту. Дося-

Володар третьої премії Максим Гара

гайте і ви досконалості у своїй творчості». Оскільки рівень конкурсантів був дуже високим, то переможців, які посіли три сходинки «магомаєвського Олімпу», виявилось аж 7. І вперше.. знову це слово! – переможцями стали дівчата. Посіли перше місце Вікторія Мельник та Анастасія Поважна, друге місце розділили між собою Ігор Поважний та Ніколь Чірка, третя сходинка дісталась Павлу Грищенку, Максиму Гарі та Євгену Рахманіну. Дипломантами конкурсу стали В’ячеслав Стрелков та Віталій Іванов. Багатим був ІІІ міжнародний конкурс і на призи та подарунки від організаторів, спонсорів. Зокрема, учасники, що посіли призові місця, розділили між собою грошову премію від міського голови Трускавця у розмірі $1000, $750 та $500 за перше, друге та третє місця відповідно. Спеціальний приз від Посольства Азербайджанської

Володар другої премії Ігор Поважний

Володар премії за популяризацію творчості М. Магомаєва Андрій Оленин

Республіки та особисто від пані Посол у розмірі $500 «За популяризацію мистецтва Мусліма Магомаєва» та за досконале виконання пісень «Ти, моя мелодія» і «Чорнобривці» отримав Андрій Оленін. Продюсерську підтримку від Ірини Самсоненко для виступу на сцені Карнегі-хол отримала Анастасія Поважна. І кожний із чотирьох переможців, що посіли перше та друге місця, отримали сертифікати від головної редакторки «Часопису «Київ дипломатич-

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


CULTURAL DIPLOMACY 67 ний» & «Kyiv diplomatic» magazine» Антоніни Ліннік на відпочинок у елітному комплексі Edem Resort Medical&SPA номінальної вартістю 16 400 грн кожний. Також вперше на конкурсі брало участь сімейне подружжя – Анастасія та Ігор Поважні. І про їх родинні стосунки журі дізналось тільки у Трускавці. Адже у першому відбірковому турі (сліпих прослуховуваннях) претенденти отримують тільки номер, їх прізвища приховані від членів журі. Попри пандемію, курортне місто живе своїм життям, готелі працюють, хоча відпочивальників небагато. Дещо змінились розваги, культурні заходи та екскурсії винесені на свіже повітря, із дотриманням усіх карантинних вимог. До речі, кількість інфікованих у Трускавці є однією з найнижчих в країні. А от обладнання для подолання наслідків коронавірусу в організмі людини у достатній кількості з’явилось саме у цьому курортному містечку. Завдяки пандемії серед відпочиваючих зросла популярність туристичних локацій, що розташовані за межами Трускавця. Учасники та гості конкурсу мали приємність на собі відчути гостинність «Петрової пасіки» та комплексу Раковець у селі Воля Якубова. І ще раз почути наших талановитих конкурсантів, які виконували і пісні з репертуару Мусліма Магомаєва, і

«основною метою проведення Міжнародного конкурсу професійних вокалістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва» показати, що Україна розвивається на засадах мультикультуралізму та шанує митців світового рівня. Муслім Магомаєв – творчий геній міжнародного значення. Саме тому твори із його репертуару і досі звучать на провідних сценах світу. З Україною його теж пов’язували тісні музичні зв’язки. У своїх концертах Муслім Магометович часто виконував українські народні пісні. Чим популяризував українську культуру у всьому світі. Настав час віддати українцям шану Маестро». Впевнена, що унікальний Міжнародний конкурс вокалістів «Пам’яті Мусліма Магомаєва» достойно виконує покладене на нього завдання. І криза – це не тільки про втрати, але й про можливості. Отже, навіть у такій складній ситуації, як зараз, можна знаходити шляхи для розвитку і трансформацій. Для цього потрібні нестандартні підходи, креативні рішення, максимальна зосередженість та велике бажання. А головне, потрібно щиро любити справу, якою займаєшся. Антоніна Ліннік, світлини автора, Віктора Ковалевського та Олега Бачинського

А МОЖЕ, ЛЮБОВ ТА ПАМ’ЯТЬ І Є ТІЄЮ МАШИНОЮ ЧАСУ, ЩО ЗВОДИТЬ НАНІВЕЦЬ ДИСТАНЦІЮ МІЖ МИНУЛИМ, СЬОГОДЕННЯМ ТА МАЙБУТНІМ? МУСЛІМ МАГОМАЄВ класичні твори, і українські пісні, а до того ж заспівали щедрівок та колядок. А пані посол Ельміра Ахундова запросила усіх гостей до традиційного азербайджанського танцю. Як-то усі витанцьовували азербайджанські па з українським акцентом! За словами незмінного Голови журі Конкурсу народного артиста України Гурбаналі Гасан-огли Аббасова, «проведенням Конкурсу ми даємо меседж світу, що Україна висококультурна та мультикультурна держава, в якій цінують власну культуру та поважають усі культури світу. Основне завдання наших народів – жити дружно, але зберігати свою ідентичність. Ми маємо залишити щось після себе на землі. І я вдячний і Азербайджану, і Україні, які підтримують наш конкурс і надають можливість для його проведення». Як зазначила Наталя Кудряшова, співачка, продюсер, співорганізаторка Конкурсу,

KYIV DIPLOMATIC

Співорганізатори конкурсу народний артист України, голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Посол Миру Гурбаналі ­­Гасаногли Аббасов та співачка, продюсерка Наталя Кудряшова з подарунком від головної редакторки часопису «Київ дипломатичний» Антоніни Ліннік

Пані посол Ельміра Ахундова відвідала виставку азербайджанського художника, члена спілки художників Азербайджану Аскера Джавадова, що проходила в рамках конкурсу.


68 ОЧЕВИДЦІ

ЮРІЙ СЕНКЕВИЧ:

«КІНОМАНДРІВНИК» МИМОВОЛІ ПОКОЛІННЮ РОМАНТИКІВ РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ, ЧИЇ МРІЇ ПРО ДАЛЕКІ МАНДРИ НЕЗНАНИМИ СВІТАМИ РУЙНУВАЛА «ЗАЛІЗНА ЗАВІСА», ЗАЛИШАЛОСЯ ЄДИНЕ «ВІКОНЦЕ» ЗА ГОРИЗОНТ – ТЕЛЕПРОГРАМА «КЛУБ КІНОМАНДРІВНИКІВ». СВОЄЮ ПОПУЛЯРНІСТЮ «КЛУБ» ЗАВДЯЧУВАВ МАЙЖЕ НЕЗМІННОМУ ВЕДУЧОМУ ПРОГРАМИ ЮРІЮ СЕНКЕВИЧУ. Частина 1 Його вирізняла добродушна, приязна манера розповіді, позбавлена навіть натяку на нав`язування власної точки зору. А вміння підібрати вдалий спектр розмови про ту чи іншу невідому країну – забезпечили телепередачі тривалу прихильність глядачів. Цікаво, що тележурналістом Юрію Сенкевичу судилося стати через неординарний збіг обставин. Сам – із родини лікарів, він із дитинства мріяв про професію військового лікаря. Зрештою, так би й продовжував трудитися на ниві космічної медицини, коли б не випадок, який цілковито змінив його професійну кар’єру.… … Ми зустрілися з паном Юрієм у студії програми, яку він незмінно готував і вів майже тридцять років. Добігав кінця ­2000-й рік. У Москві йшов сніг, ранні груд-

неві сутінки збиралися за вікном, але Сенкевич так захоплено розповідав про свої пригоди, що здавалося: я чую запах моря і звук океанських штормів, а навколо нас розлите сонце тропічних островів. Юрій Олександрович пригощав чаєм (сам пив його з «фірмової» чашки з надписом Юрій), багато курив і поринав у спогади…

–  Пане Юрію, хоча ваш «Клуб» в Україні нині має змогу бачити не така широка аудиторія, як раніше, проте поколінню, що виросло на ваших програмах, цікаво дізнатися: чим сьогодні живе колись улюблена програма і її незмінний «капітан»? –  2000-го року ми відсвяткували 40-річчя програми. Перший випуск «Клубу кіномандрівників» вийшов у світ 18 березня 1960 року. 1994 року я остаточно розпрощався з космічною медициною, тож маю змогу всю увагу приділити «Клубу». Нині, як і раніше, ми багато подорожуємо, знімаємо цікаві країни і куточки Землі. Були і в Україні – у вас так багато надзвичайних місць, кожне з яких варте окремої програ-

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


INNOVATION 69

ми. На Сорочинський ярмарок, скажімо, приїздили кілька разів. Свого часу я навіть хотів побудувати хатинку біля Полтави, там неймовірно мальовнича місцевість! Але потім відомі політичні події зруйнували мої плани. Буду відвертим: мені приємно, що в Україні пам’ятають нашу програму. Маю відкрити вам таємницю – я українець по батькові. Він на мене дуже образився, коли в 16 років у паспорті я записав «росіянин». –  А звідки родом ваш батько? –  Він народився і довгий час жив у Києві, прізвище ж моєї бабусі по батькові – Дибенко, але вона не мала жодного стосунку до революціонерів. У мого діда, Йосипа Георгійовича, доля склалася трагічно. Він

KYIV DIPLOMATIC

був заможною людиною і до революції 1917 року мав в Україні маєток та великий власний будинок у Києві, на Подолі. Шестеро його дітей – два сини і чотири доньки – навчалися в гімназії. Коли почалася експропріація, у діда забрали все. Щоб утримувати сім’ю, він викладав французьку мову і музику в київській школі. Але заробітку катастрофічно не вистачало на велику сім’ю. Тоді добрі люди підказали йому стати священиком. Спочатку родина переїхала в Ізмаїл, де дід отримав парафію, а в останні роки життя він був протоієреєм в одній із одеських церков. Україну пам’ятаю ще з дитинства. Коли був хлопчиком, ми з мамою два роки поспіль відпочивали в Прохорівці під Кане-

вом. Повертаючись звідти, я пристойно «балакав українською», батько, пам’ятаю, дуже з того радів. Пригадую, як жили ми з мамою у справжній мазанці з глиняною підлогою, ходили купатися на Дніпро, у мене було багато товаришів серед однолітків. Чудові часи були... –  Нещодавно ви повернулися з Непалу. Готуєте програму про нього? – Так. Непал – особлива країна. –  Вперше були там? –  Ні, їздив і раніше, проте дуже давно – 1982 року разом із першою радянською гімалайською експедицією. Серед альпіністів, пам’ятаю, було і двоє українців – мо-


70 ОЧЕВИДЦІ Хейєрдала були певні наукові завдання, які він ставив перед собою і нами. На його човнах кожен мав свою роль – хтось був штурманом, інший – оператором, а той відповідав за радіозв’язок. Я ж у всіх трьох експедиціях справлявся із роботою лікаря. Хоча всі ми одночасно були матросами. Доволі часто на тих «човниках» доводилося рятувати власне життя... Нині я теж багато подорожую, бо ми робимо програму. Інша річ, що це заняття мені дуже до вподоби. Як мовиться, найкраща робота – добре оплачуване хобі. Хоча на рахунок добре оплачуване – питання доволі сумнівне. (Сміється)

З українськими журналістами Юлією Косинською та Олегом Круком лодці, хлопці, добре тоді себе проявили! Непал – одна з найбільш екзотичних країн планети. Адже 9 восьмитисячників із 14 розташовані на її території. Там напрочуд різноманітна природа – носороги, слони, джунглі. А перепади висот – жах! Ми знімали з гелікоптера, залітали на 5300 метрів – це вже цілком пристойна висота. А щоб перелетіти через перевал, піднімалися і на 6300 метрів. Словом, оператор наш відчув, що таке брак кисню... До речі, були в гостях у тибетського шамана, який нібито дістав з мене камінець. Як це відбувалося, потрібно було бачити! –  Показував вам знахідку? –  Так, щоправда, важко визначити, «людський» той камінець чи ні. Я його перевірив. Лікарі впевнені, що це камінець із моїх нирок, хоча раніше нічого подібного у мене не

було. Звідки шаман його взяв, важко сказати. Але це явище вже саме по собі цікаве. –  Вам випало чимало помандрувати в своєму житті. Як вважаєте: мандрівник – це професія чи більше всетаки стан душі? – Насправді, цього ніхто не знає. Якщо чесно, вважаю, що немає такої професії. Хіба що Федір Конюхов може бути винятком. (Сміється). Цей дивак завжди в дорозі. Проте є багато людей, професія яких пов’язана з подорожами. Журналісти, наприклад. Особисто я ніколи не мандрував заради мандрівки. Завжди це були якісь експедиції, спеціальні поїздки, як колись в Антарктиду, де я цілий рік, як лікар, вивчав вплив тамтешніх природних умов на людський організм. З Туром Хейєрдалом ми плавали не для того, щоб насолодитися романтикою. У

–  Ви згадали Антарктиду… –  Так. Це фактично моя перша мандрівка! Цілий рік я провів на шостому континенті на станції «Восток» як лікар. Чесно скажу, це був жахливий у психологічному плані час. Щоправда, нині мені вже здається, що там було не так вже й погано. Але тоді я так не думав і після закінчення експедиції ще довго з острахом згадував її. Там 15 днів у місяць обстежував зимівників, решту 15 днів вивчав і аналізував отримані результати. Люди крутили велоергометр, а я вивчав споживання кисню, виділення вуглекислоти, робив функціональні дослідження різних систем організму. Крутити велоергометр на висоті станції «Восток», де низький рівень кисню у повітрі, справа, скажу прямо, непроста. Тож мої «піддослідні» швидко втратили до неї інтерес, тим паче, що це ніяк не оплачувалося. Що робити? Залишався один безпрограшний

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


INNOVATION 71

засіб для того, аби знову залучити колег до експерименту. У мене як лікаря зберігалася головна наша «валюта» – медичний спирт. Я привіз із собою чотири чималеньких бідони і заховав у себе під ліжком. Я беріг їх як казковий дракон, доступ до них – тільки через мій труп. Завдяки такому «скарбу» я успішно закінчив свої дослідження. –  Рік в ізоляції, далеко від рідної землі – випробування не з легких… – Усе було: і нервові зриви, і втомленість людей один від одного, і роздратованість, коли довго не було звісток від рідних. Чоловіки, які довго не отримували новин із дому, починали звинувачувати дружин у неувазі, погрожували подати на розлучення. Але щойно радист приносив телеграми – все ставало на свої місця. Він також іноді організовував сеанси зв’язку з рідними. Я мав змогу кілька разів поговорити з батьками, дочкою Дашою. До речі, саме в Антарктиді я відсвяткував своє 30-річчя. Щоправда, одного разу зі своєї станції до нас в гості прилетіли дослідники амери-

KYIV DIPLOMATIC

канці. І хоча США вважалися нашими головними супротивниками, то була пам’ятна зустріч. Політика для нас не мала жодного значення. Тим паче в Антарктиді, де кожна людина, кожна позитивна емоція – на вагу золота! Обмінювалися з ними різними сувенірами. Ми їм подарували ікру, а вони нам журнали «Плейбой», заборонені в СРСР. Для нас, чоловіків, «закритих» на далекій станції, які тільки в думках і фантазіях бачили жінок, фотографії оголених красунь стали найціннішим подарунком. Під час обіду американці поводилися весело, та й ми не відставали, тож за столом панувала чудова атмосфера. Ми стежили, аби чарки гостей не довго залишалися порожніми. Й досі з посмішкою згадую сцену прощання. Гості так добре пообідали, що декого довелося підтримувати, коли вони прямували до свого літака. Ось така дружня зустріч ідеологічних противників на краю світу! –  Про Антарктиду зрозуміло. Але кажуть, ви були і серед кандидатів у космонавти…

–  Після навчання у військово-медичній Академії я тривалий час працював в Інституті авіаційної та космічної медицини. До польоту першої людини в космос залишалося кілька років, тож вчені намагалися зрозуміти, що відбувається з людським організмом у стані невагомості. А оскільки добровольців для участі в експериментах зголосилося небагато, то ми проводили досліди один над одним. Дійсно, навантаження були величезними, але я був молодим, тож витримував. Ми отримали цікаві результати. До речі, саме наша група готувала собак, які першими полетіли в космос 1965 року. На орбіті вони провели 22 дні, а ми на тому досвіді зробили багато корисних висновків. Однак тоді у мене почалися серйозні сімейні проблеми, тож я випав з групи «космонавтів»… Продовження – у наступному числі Часопису Юлія Косинська, світлини отримані із відкритих джерел


72 НАШЕ МАЙБУТНЄ

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА МАЙБУТНЄ

Якісна освіта – це не просто важливо, без якісної освіти розвиток будь-якої країни неможливий. Україна – не є винятком. Навпаки, будучи країною молодою і перспективною, Україна щодалі більше уваги приділяє саме питанню освіти. Фахівці розуміють, що лише зберігати свій професійний досвід та передавати його наступним поколінням – замало, треба розвивати, знаходити нові нестандартні рішення, модернізувати навчальний процес таким чином, щоб навчання не перетворювалось на рутинний процес, а було цікавим, творчим, щоб студенти з першого курсу закохувались в науку і прагнули досягнути у своєму житті якомога більше. Але застаріла система освіти не бачила у студентах особистостей. Першокурсник чи випускник – різниці немає, адже система бачить у тобі лише пересічного громадянина, який хоче отримати вищу освіту. Такий підхід провокував потенційних студентів покидати країну і їхати за освітою до Європи та США, де, окрім здобуття професійної освіти, була можливість розширення своїх горизонтів та додаткового творчого розвитку. Звичайно, це впливало на кількість та якість кваліфікованих спеціалістів, які, наче повітря, необхідні молодій амбітній країні, що стала на шлях європейського мислення та розвитку. Потрібно було щось терміново змінювати, і змінювати кардинально. Так і народилася ідея створення Університету майбутнього, основна ідея якого – навчання упродовж життя. Наразі

успішно розпочато реалізацію його першої частини: Міжнародного Європейського Університету. До складу інвесторів та ідейних натхненників проєкту входять і громадяни Австрії. Тож можемо відкрито сказати, що Університет майбутнього – україно-австрійський проєкт. І це перші значні європейські інвестиції в освіту України. Кращі з кращих науковців, освітян та фахових спеціалістів об`єдналися під гаслом «Європа в тобі, і вона ближче, ніж ти думаєш», і 21 грудня 2020 року презентували проєкт Університету майбутнього. Під час презентації усі присутні мали змогу познайомитися з цими досвідче-

ними та прогресивними людьми, чий досвід та бачення майбутнього допомогли створити цей дійсно унікальний заклад вищої освіти. Кожен з цих людей окремо – визнаний фахівець у своїй царині, а всі вони разом – це Рада сприяння розвитку університету. До складу Ради увійшли відомі науковці, політики, громадські діячі, лікарі та мистецтвознавці, що присвятили своє життя служінню Україні. Це – і Анатолій Толстоухов, відомий громадський діяч, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти, дійсний член Національної Академії Наук України та Європейської Академії Наук та Мистецтв, і

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


OUR FUTURE 73 Михайло Полянич – кандидат економічних наук, державний та громадський діяч, Президент Великої Ради України, і Микола Бойчук – доктор філософських наук, віце-президент Академії політичних наук України. До складу Ради також увійшли справжні світила вітчизняної медицини: Лазоришинець Василь, кардіохірург, дійсний член Національної Академії Наук України, лауреат державної премії, заслужений лікар України, директор Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, та Ростислав Валіхновський, заслужений лікар України, хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, віцепрезидент Асоціації пластичних хірургів України та засновник медичного центру «Клініка доктора Валіхновського». Свій досвід та знання додали й ті, хто тримає руку на пульсі культурного та інформаційного простору країни: директор відомої інформаційної агенції «Правда ТУТ» Іван Гришин та президент однієї з найстаріших в Україні івент-компаній «ICMG», проректор Академії Кіно та Нових Медіа, засновник і президент джазового фестивалю «ДоДж», а також ментор компанії G2, яка надала для проведення презентації Університету один з найкращих концертних майданчиків столиці, «FREEDOM HALL», Олександр Сірий. Серед почесних членів Ради є і політики, і дипломати, і мистецтвознавці. У складі Ради – Юрій Єхануров, екс-міністр оборони та колишній прем’єр-міністр України, професор та кандидат наук, відомий політичний та громадський діяч, а також голова видавництва Національної спілки письменників України «Український письменник», поет, перекладач, мистецтвознавець, лауреат численних літературних та мистецьких премій Юрій Буряк. Звання почесного члена Ради Міжнародного Європейського Університету має навіть представник дому Габсбургів, ерцгерцог Австрії, ФранцВолодимир Габсбург Лотрінген! І кожен з членів Ради – і своєрідний оберіг Університету, і дипломат Університету, який з гордістю представляє молодий український виш, цей освітній простір майбутнього не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Наполеглива праця, вміння не просто мріяти, а й втілювати мрії у життя, вже дали свої перші результати: цей освітній проєкт не просто зміг завоювати до себе довіру з боку українських студентів, а й прийняв до своєї дружньої родини студентів з різних країн світу. На сьогодні в Університеті навчаються студенти з 32 країн, у тому числі й з України. Це – майбутні лікарі та менеджери, які, після повернення з навчання, будуть розвивати свої країни, використовуючи знання та досвід, отримані в Україні.

KYIV DIPLOMATIC

Кожна країна – це своя історія, свій неповторний культурний та мистецький спадок, що зберігається протягом віків у серці кожної людини, і можливість ділитися цими глибинними знаннями, можливість доторкнутися до цього безцінного живильного джерела, як ніщо інше сприяє зміцненню взаєморозуміння та взаємоповаги представників різних культур. Міжнародний Європейський Університет – яскравий приклад сучасного осередку нової культурної дипломатії. Це – простір, де кожен відчуває себе частиною єдиного організму, що живе, дихає, розвивається й відкриває нові можливості фахового, культурного та творчого розвитку. Тут не існує жодного розподілу по гендерному чи релігійному принципу, тому що всі і кожен – від ректора до студента, мають на меті одне: працювати заради майбутнього, яке буде залежати не від когось, а від них самих. Університет надає якісне навчання та рівні можливості кожному студенту. Навчання у Міжнародному Європейському Університеті – це не просто навчання, це – життя, насичене та яскраве. Зустрічі з роботодавцями, відомими людьми, що досягли значних успіхів, майстер-класи, де знавці відкривають свої професійні секрети, насичене творче та спортивне життя – ось лише неповний перелік того, що може запропонувати університет своїм студентам. Сучасне мультимедійне обладнання, лабораторії, затишні аудиторії, забезпеченість усім необхідним для освітнього процесу – все це полегшує процес навчання та робить його легким, приємним та комфортним. Зараз, як ніколи, світ потребує єднання й взаєморозуміння, і саме в Міжнародному Європейському Університеті студенти практично з першого дня починають на-

бувати комунікативних та управлінських навичок, які необхідні для розуміння того, як саме люди взаємодіють між собою, як правильно адаптуватися до нових умов і що робити у нестандартних ситуаціях. Перше, що отримують студенти – це безцінний досвід у лідерських навичках, вміння презентувати себе, правильно формулювати та висловлювати свої думки. І все це не тільки у навчальному процесі, а й у спілкуванні, у всебічному розвитку, який можливий завдяки численним партнерам університету. Презентація Міжнародного Європейського Університету не залишилася й поза увагою журналістів: на заході були присутні знімальні групи популярних українських телеканалів, багато представників преси та інтернет-видань. Серед гостей презентації були також посли іноземних держав, відомі дипломати, вчені, політики, громадські діячі та популярні артисти. Підсумовуючи, можна впевнено сказати: цей захід став не просто днем ­народження нового закладу вищої освіти України, а й видатною та довгоочікуваною подією. Звичайно, за яскравими усмішками засновників, партнерів, друзів та викладачів університету ховається довга наполеглива організаційна робота, безсонні ночі й напружені дні, але результат був того вартий! Університету майбутнього – бути! Попереду – нові амбітні плани та яскраві заходи, нові зустрічі й нові досягнення та перемоги. Попереду – майбутнє, яке будуть створювати випускники Міжнародного Європейського Університету. І це майбутнє обов’язково буде щасливим! Діанна Гольде, світлини надані Міжнародним Європейським Університетом.


74 LIFE STYLE

МАГІЯ ГОСТИННОСТІ ВІД GRAND HOTEL ПРО УНІКАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬ У СЕРЦІ ЛЬВОВА, ПРО ЙОГО ВЕЛИЧНУ ІСТОРІЮ, УСПІШНЕ СЬОГОДЕННЯ ТА АМБІТНЕ МАЙБУТНЄ, ПРО СКЛАДОВІ УСПІХУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ РОЗМОВЛЯЄМО З ГЕНЕРАЛЬНОЮ МЕНЕДЖЕРКОЮ GRAND HOTEL LVIV CASINO & SPA РАЇСОЮ ЛАНДАР. –  Пані Раїсо, ми зустрілись з Вами у затишному Grand Hotel Lviv Casino & SPA. Як давно Ви є генеральною менеджеркою цього готелю? Чим займались до цього? –  Я обіймаю посаду генерального менеджера Grand Hotel з листопада 2020 року. У готельному бізнесі вже 17 років. Я заміжня, у мене двоє дорослих дітей, і ми багато подорожували сім’єю як Україною, так і зарубіжними країнами. Тому про готелі знаю не лише з точки зору бізнесу, а і як гість. Освіту здобувала в Дубайській академії готельної індустрії при мережі готелів Джумейра, також отримувала додаткову сертифікацію в Американському інституті. Я – експерт готельної індустрії, добре знаю все, що пов’язано з управлінням, обслуговуванням, адмініструванням, фінансуванням, бюджетуванням готелю або готельного комплексу, маю глибоке знання ринку в цілому. У готельному бізнесі на позиції топ-менеджменту більш як 10 років. Починала в 2004 році з тризіркового готелю «Русь» в Києві, з рядової посади у відділі продажів, та вже через два місяці власник купив ще один готель, нині Premier Hotel Lybid, де я почала працювати на керівній посаді впродовж трьох років. Далі в моєму портфоліо був п’ятизірковий бутік-готель на 140 номерів, а ще через чотири роки отримала посаду в найбільшому конференц-готелі Києва – President Hotel, котрий одночасно може прийняти конференції загалом до 1 500 осіб, то колосальний досвід. Потім розпочалась робота у мережевих готелях бренду Radisson Blu, де ти пізнаєш світові тенденції та інструменти управління. Маючи досить потужний досвід

роботи в місцевих готелях, досить цікаво відкривається завіса секретів успішного бізнесу мережі готелів, яка базується на фундаменті досягнень і надбань з усього світу. Проміжні готельні проєкти запуску, робота в період пандемії, досвід як утримати бізнес і зробити його успішним, то вже професійна майстерність, котра і надала мені змогу зайняти цю дуже відповідальну посаду в Grand Hotel Lviv Casino & SPA. –  Які завдання поставив перед Вами власник, запропонувавши таку відповідальну посаду? – Час диктує потребу у кардинальних змінах і нестандартних рішеннях. Сьогодні світ змінився і вимагає активних та ефек-

тивних дій, стратегій і тактик. Вже не дивно, що прогресивні власники залучають на провідні позиції керівників не класичної школи, а фахівців із спеціалізацією продажу та фінансового менеджменту, завдання яких максимізувати дохід готелю з одного боку та підвищити операційну ефективність з іншого, що є найскладнішою частиною основ антикризового управління готельного бізнесу. Та ми зважаємо ще на одну складову, без якої не спрацює жодна стратегія чи тактика – і це, мабуть, найголовніше очікування власника – команда, яка досягає поставлених завдань, динамічно розвивається, в якій кожному приємно працювати і якою кожен з нас може пишатися.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


LIFE STYLE 75 Конкуренція сьогодні гранично висока, і коли до Львова почнуть заходити мережеві готелі, то єдине, за рахунок чого ми впевнено вистоїмо на ринку, це компетентний персонал з високим рівнем сервісу і персоналізованим підходом до кожного гостя. Кожному приємно, коли його впізнають і знають його вподобання. –  Готелі такого високого рівня мають свою концепцію, позиціонування. В чому унікальність саме Grand Hotel Lviv Casino & SPA? – На мою думку, головна унікальність Grand Hotel Lviv Casino & SPA відчувається з перших кроків, як ви переступаєте поріг цього історичного, навіть трохи магічного готелю, де дуже тонко переплітається історія із сучасністю. У нас панує атмосфера спокою та затишку, комфортні номери і можливість відвідування єдиного у центрі міста SPA з великим басейном, саунами, масажними. Сінна, соляна та інфрачервона кімнати нікого не залишають байдужими. І це ще не повний перелік того, що робить цей готель особливим для всіх тих, хто працює NON-STOP і хоче відновити сили, знайти натхнення за короткий проміжок часу. Просторий лобі бар з унікальною кінетичною люстрою так і вабить ароматом запашної львівської кави. А завдяки майстерності сомельє ввечері наші гості можуть не тільки насолодитися професійно підібраним букетом смаків, а й отримати позитивний заряд емоцій. Тут зручно провести ділову зустріч чи просто попрацювати з ноутбуком. –  Дійсно, прекрасні умови для відпочинку. Але Львів – це діловий центр Західної України… –  Так, дійсно, в сучасному світі готель виступає невід’ємною частиною бізнес складової суспільства. Сучасна корпоративна культура вирізняється великою кількістю різноманітних заходів «поза офісом».

KYIV DIPLOMATIC

GRAND HOTEL LVIV CASINO & SPA Є ПЕРЕМОЖЦЕМ НОМІНАЦІЇ «РОЗКІШНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ГОТЕЛЬ» У РЕГІОНІ СХІДНА ЄВРОПА. WORLD LUXURY HOTEL AWARDS – ОДНА ІЗ НАЙПРЕСТИЖНІШИХ НАГОРОД У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ. КОНКУРС ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ДЕРЖАВНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ, КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ І СВІТОВОМУ РІВНЯХ.

Більшість компаній шукає для конференцій, з’їздів, тренінгів формати і майданчики, які «висмикнуть» їх співробітників зі звичних стін і водночас створюють навколо них особливу атмосферу. Простір для івентів має надихати, «вмикати» фантазію, розвивати нестандартне мислення, дарувати нові ідеї, активність, свободу думки – і все це вже чекає на бізнес-активних і креативних гостей. Grand Hotel Lviv Casino & SPA пропонує конференц-залу атріумного формату загальною площею 240 кв. м (на 180 осіб), VIP лаунж у стилі вишуканої бібліотеки з окремою зоною для кейтеренгу (36 кв. м) та кімнату переговорів (17 кв. м). Можливості нашого готелю для корпоративного сегмента підкріплені інноваційним обладнанням, а також сервісом європейського класу. Наш великий зал приймає класичні бізнес-форуми, конференції лікарів із прямим включенням зв’язку з колегами, які знаходяться в інших містах та країнах. У нас проходять благодійні вечори, виставки сучасного мистецтва, прямі ефіри з лідерами думок тощо. На наших майданчиках ми проводимо заходи для корпоративних клієнтів із різними тематичними локаціями, пізнавальними лекціями. Звичайно ж, ми можемо організувати і класичну конференцію на найвищому рівні. Але з кожним днем запити партнерів, та й наші амбіції переходять на новий якісний рівень. Можна з упевненістю сказати, що


76 LIFE STYLE можливості наших майданчиків для конференцій, форумів, самітів, фестивалів та інших форматів корпоративних і галузевих івентів необмежені. –  Гості Львова віддають належне гастрономічним атракціям міста. Що може запропонувати таким гурманам Grand Hotel Lviv Casino & SPA? –  Тут дійсно є чим пишатися. У Львові добре можна відпочити у будь-яку пору року. Місто музеїв, легенд, справжнього шоколаду і гастрономічних смаколиків. Місто, в якому п’ють запашну каву та поособливому пригощають. З впевненістю можу сказати, що ресторан Grand Solie та стильний і просторий бар з винною кімнатою, крім почуття комфорту, вміють створювати емоції. А це дуже важливо в сучасному світі, коли хочеться постійно чогось нового і незвичного. Вишукані авторські страви від шефкухаря Олега Горбачова потребують особливої уваги. Він використовує ексклюзивні продукти, які доставляються в обмеженій кількості з різних куточків світу і викликають захоплення справжніх гурманів і не тільки. У нас ви можете спробувати м’ясо африканського страуса (локальне вигодовування), завжди є в наявності японський тунець, патагонський кликач (іклач), французький гребінець, час від часу можна спробувати рідкісну стерлядь сімейства осетрових, привезену з Каспійського моря, та ще багато цікавого. Ці вишукані страви вдало поєднуються та створюють незабутні гастрономічні пари з коктейлями та вином, підібраними нашими барменами та сомельє. Кожен інгредієнт є доповненням іншого, підсилює та дарує незабутній смак. І так щодня. Певно, це і є магія, магія гостинності від Grand Hotel.

–  Grand Hotel є одним із найстаріших готелів м. Львів. Мабуть, історію має цікаву та унікальну? Кажуть, Періс Хілтон була у вас на відкритті? –  Я б сказала, один із найстаровинніших готелів Львова, котрий досяг віку «поважної молодості». Коли мудрість і авангард є тією загадкою, котру відчуваєш в цих стінах, але дуже часто не можеш знайти слів, щоб висловити те почуття. Історія готелю дійсно дуже цікава, головна будівля була зведена у 1893 році, і саме тут вперше у Львові провели електричне освітлення. Grand Hotel Lviv завжди вважався найрозкішнішим готелем нашого міста і стабільно підтримує цей статус. Це один з готелів, котрий було відбудовано як готель, впродовж століття існував як готель, у 2018 році отримав нове «дихання» після 4-річної реконструкції і знову засяяв як найкращий

і найповажніший готель міста. На відкритті дійсно була присутня Періс Хілтон зі своїм нареченим голлівудським актором Крісом Зілкою. То була знакова подія грандіозного проєкту Grand Hotel Lviv Casino & SPA. Якщо ще глибше глянути в історію, спочатку готель мав лише 4 поверхи і 48 номерів, в порівнянні з сьогоденням – 121 номер, і плани на подальше вдосконалення. Будували його за проєктом архітектора Еразма Герматніка, будівельні роботи про-

довжував архітектор Зиґмунд Кендзерський. Леонард Марконі створив скульптури атлантів над головним входом. Перший власник готелю Єфронім Гаусманн збудував за готелем відкритий пасаж, котрий сьогодні називається проїздом Крива Липа, і наші гості полюбляють там проводити дозвілля. Багато було в історії, вона велична, та краще приїхати і на власні очі усе те побачити і відчути. –  Скажіть, хто він – «гість Grand Hotel Lviv Casino & SPA»? –  Насправді, не важливо, хто саме твій гість, ми раді всім! То є відпочиваюча родина чи бізнесмен, що прибув на перемовини, працівник міжнародної організації, посольства, консульства чи відома зірка естради, фармацевтична компанія чи некомерційна організація, туристична група.. Перше і найважливіше – ви повинні бути спочатку гостинною людиною. Якщо це є, гості підсвідомо відчуватимуть турботу про себе, і незабаром ваш готель стане дуже популярний. Це фундамент. Крім цього, згадайте свій досвід прийому гостей. Що необхідно для того, щоб вони залишилися задоволені і захотіли прийти до вас знову? Коли ви запрошуєте людей до себе, ви прагнете зробити так, щоб вони відчували себе комфортно. Ви заздалегідь організовуєте усе так, щоб вони мали все, що їм потрібно. Ви їх добре годуєте і турбуєтеся про те, щоб вони добре виспалися. Це основне. Якщо ваші гості задоволені, значить, ви оволоділи мистецтвом гостинності. Важливо зазначити, в готелі використовуються найсучасніші технології для забезпечення безпеки гостей, що неодноразово підтверджувалось незалежними експертами в галузі безпеки. Рівень безпеки в готелі

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


LIFE STYLE 77 А починає цей ланцюжок той, хто першим зустрічає гостя, відкриваючи йому двері! Зараз маски приховують наші усмішки, але може бути, це саме той час, коли варто навчитися посміхатися по-справжньому – очима, які не обманюють, відображаючи нашу душу, хто ми є. Ми приділяємо дуже велику увагу розвитку людей як у професійному напрямі, так і в особистому. Ми маємо в команді талановитого управлінця персоналом, котра завзято і упевнено проводить тренінги, запрошує ззовні тренерів, впроваджує день за днем командоутворюючі активності, що роблять команду і керівників сильнішими, а життя наповнюється додатковим змістом.

високо оцінений фахівцями посольств таких держав як США, Польща, Канада. Свою безпеку нам довіряють державні органи вищої ланки такі як Офіс Президента, Кабінет Міністрів, Міністерство закордонних справ. Консули з Австрії, Бельгії, Монтенегро, Польщі. Посли з Лівії, Австрії, Японії, Швейцарії, Бельгії, Хорватії та інші. Система безпеки в готелі багаторівнева і охоплює практично всі аспекти, для цього використовується сучасне обладнання та інтегровані рішення в пожежну безпеку; система відеоспостереження покриває 100% публічної площі і налічує понад 100 відеокамер, що дозволяє в реальному часі відстежувати події в будь-якій точці готелю і навколо нього; усі постачальники щодня перевіряються співробітниками служ­би безпеки готелю; система HACCP є однією з найпотужніших для забезпечення безпеки при приготуванні їжі; щодня проводиться обхід всіх робочих зон готелю та житлових поверхів тощо. Готель докладає максимум зусиль щодо безпеки наших гостей та їх комфорту. –  Для такого рівня готелю і персонал має бути відповідним… –  Ніщо так не об’єднує людей, як спільна мета. У нас вона проста і благородна – це служіння людям. Надавати нашим гостям такий рівень уваги, турботи, комфорту і сервісу, щоб вони ставали нашими постійними гостями, приїжджали до нас із задоволенням і рекомендували нас своїм друзям і знайомим. Віддаючи іншим турботу, радість, щиру увагу, приязнь та чуйність – ми запускаємо ланцюгову реакцію, яка обов’язково торкнеться кожного. У готельному бізнесі це головні цінності, і їх варто розвивати та щедро дарувати.

KYIV DIPLOMATIC

–  Пані Раїсо, яким Ви бачите Grand Hotel Lviv Casino & SPA у майбутньому? – Grand Hotel Lviv завжди був флагманом серед львівських готелів. І через 5 чи 10 років нічого не зміниться, тому що це Grand Hotel. Власники і команда постійно будуть тримати високу планку продукту і сервісу. Завершити хочу висловом одного з моїх найулюбленіших наставників по життю. Джон Кехо, автор книги «Сила розуму», написав: «Твій успіх допоможе багатьом людям, але твоя невдача не допоможе нікому». Я бачу Grand Hotel Lviv Casino & SPA перш за все успішним бізнес-проєктом як для працівників, так і для гостей готелю, для гостей міста, для гостей України, котра так чекає, що життя і здоров’я людей відновиться, двері відкриються і життя увірветься свіжою хвилею в наше сьогодення. Повного відновлення вам і до зустрічі в Grand Hotel Lviv Casino & SPA! Питання ставила Антоніна Ліннік, світлини надані Grand Hotel Lviv Casino & SPA


78 ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА

СВІТ, ДЕ НЕМАЄ СУМУ, ЗЛОСТІ ТА БРУДУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МИТЦЯ, КРУТІ ПОВОРОТИ ДОЛІ ТА ВИКЛИК БУТИ НАЩАДКОМ КЛАСИКА РОЗМОВЛЯЄМО З ОЛЬГОЮ КАШШАЙ, ЧЛЕНКИНЕЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ, ЛАУРЕАТОМ ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ОНУКОЮ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА УКРАЇНИ АНТОНА КАШШАЯ. певні особливості законодавства, процесів державотворення та термінології. Тому рішення про вступ до юридичного факультету було прийняте швидко. На той час я ще не знала, що по закінченню вишу кардинально зміню своє життя.

–  Пані Ольго, Ви є онукою Антона Кашшая. Чи важко бути художником – нащадком класика закарпатської школи живопису? –  Так, у мене непростий шлях, бути онукою народного художника і обрати таку саму дорогу – це дуже відповідально, хвилююче і цікаво. Це виклик. Я зростала серед прекрасних полотен дідуся, і саме це встановило для мене певний рівень, на котрий тепер рівняюся. Від самого початку мого творчого шляху я розуміла, що не маю права повторити його письмо (виняток – лише навчання) чи бути схожою, я мала знайти власні точки опори. Хоча прізвище Кашшай завжди викликало жвавий ­інтерес. –  Ви отримали юридичну освіту та працювали за фахом. Захоплення юриспруденцією також мало родинне коріння? –  Мій дідусь (за мамою) був прокурором і, відповідно, вдома було багато юридичної літератури та багато дискусій на теми, що стосувались юриспруденції. Мені надзвичайно цікаво було з ним обговорювати

–  Що стало поштовхом до зміни свого життєвого шляху? –  Цьому передувала певна ситуація. У 2008 році було викрадено полотна закарпатських художників з обласного краєзнавчого музею, в тому числі і роботи Антона Кашшая. У зв’язку з цим був репортаж у новинах, показали фрагменти з життя моєї родини. Було відчуття жалю, неповторності історії, втрати культурної спадщини краю. В ту саму мить пішла до дідусевої майстерні, знайшла чисті полотна і взяла пензля до рук. Творила щодня, майже без зупинки. Хоча перші картини були наївними, але бажання створювати нові образи було сильнішим за певну ­недосконалість. –  Роботи діда – чим вони є для Вас? –  Роботи діда – це певний ідеал, щось неповторне, недосяжне. Його письмо та колорит неможливо повторити, але варто

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


TALENTED UKRAINE 79

KYIV DIPLOMATIC


80 ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА

навчатися з них. Недаремно світ визнав його одним із найкращих художників. –  Для Вас особисто що є головним у творчості художника? –  Для мене головним є індивідуальність та відвертість, стиль та характерна колірна гама. Чому я кажу відвертість, бо мистецтво дуже сильно сприймається глядачем тоді, коли воно несе емоційну складову. Ми, творчі люди, живемо цими емоціями, це і є нашою музою. Мені здається, мистецтво в такий непростий час має вселяти віру на краще, нести позитив та радість в життя, а глядач має занурюватися в цей світ і ставати трішки щасливішим.

справляє на нас вплив, і я інтуїтивно знаходжу ті колірні співвідношення, котрі притягують погляд і дарують відчуття гармонії, хоча інколи, на перший погляд, мої роботи можуть здаватися занадто яскравими. –  Ваші картини несуть добру енергетику та емоційний позитив. Звідки берете натхнення? –  Перше джерело натхнення – це пережиті емоції, котрі дарують близькі люди, а також емоції, котрі проживаю я протягом дня. Незабутні враження дарують подорожі, чи то за кордон, чи в гори. Як правило, після подорожей створюю серії робіт різних міст, змальовуючи ті особливості, котрі, на мій

–  В яких жанрах Ви працюєте? Який є улюбленим? –  Мої улюблені жанри – це пейзаж та натюрморт. Хоч я вважаю, що професійний художник має вміти створити і портрет, і міський пейзаж, і натюрморт. Дуже полюбляю працювати з сюжетами, де є водойми. Мене заворожують гірські ріки, озера та струмки. Дуже надихає мене гра кольору, світло-тіні, пошук необхідних їх співвідношень. Колір погляд, найбільш цікаві і запам’ятовуються. Надихаюся також морем. Гра синьо-блакитної гами тішить око, а інколи і штормове море манить до творчості. Бурхливі хвилі, кораблі та грозове небо – це сила… –  Що саме, який меседж несете своїми творами? – Мій головний меседж – це позитивні емоції. Я відповідальна перед глядачем за ту інформацію, котру несу, адже мистецтво – це теж інформація, котра читається, котра відчувається, так само як хороша книга. Творю виключно в хорошому настрої, можливо, інколи дещо у філософському, але коли я в майстерні – це інший світ, світ, де немає суму, злості та бруду. В ці моменти промовляє моя душа, і глядач завжди це відчуває. –  Я познайомилась з Вашими роботами в Київському університеті права НАН України. Чому обрали цю лока-

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


TALENTED UKRAINE 81

цію для персональної виставки? І чому саме картини з квітами? – Виставка називається «Чарівні закарпатські натюрморти – прикраса столиці України», а відбулася вона в рамках багаторічного проєкту КУП НАНУ – «Інтелектуальна власність в Україні: перлини сучасного мистецтва для студентської молоді». Чому саме ця локація, тому що маю на меті долучати молодь до мистецтва, знайомити зі своїм творчим шляхом та історією мого краю. Тим більше, що і я була юристом. Можливо, хтось з молодого покоління теж відкриє в собі цей талант, а я залюбки допоможу і підтримаю їх в цій ініціативі. Багато з присутніх на відкритті гостей добре знайомі з творчістю мого дідуся, тому було бажання познайомити і зі своїм творчим доробком. А тема квітів – бо це моє сердечне вітання Київському університету права з нагоди 25-річчя. Свято – це завжди квіти, таким чином я побажала процвітання Університету.

KYIV DIPLOMATIC

–  Чи берете участь у вітчизняних та міжнародних виставках? Чи маєте персональні виставки у своєму доробку? – Мої твори з 2010-го року експонуються на міжнародних, всеукраїнських, обласних та молодіжних виставках. Зуміла продемонструвати персональні виставки, взяти участь у Всеукраїнській трієнале живопису, стала лауреатом премії в Національній Академії Мистецтв в грудні 2017 року. У березні 2018 року робота «Весняний букет» брала участь у міжнародному проєкті в Нью-Йорку – ARTBOX.PROJECT NEW YORK 1.0. А в травні того ж року відбулась спільна персональна виставка «Безмежність еволюції. Антон Кашшай та Ольга Кашшай» в Мукачівському історичному музеї – замкові «Паланок». Було представлено 33 роботи мого діда та 39 моїх робіт. І в червні 2018 року відбулась персональ-

на виставка «Нове покоління» в Почесному консульстві Чеської Республіки в Ужгороді. Також брала участь у міжнародному мистецькому пленері «Чорна Гора», м.Виноградів. І представляла Україну на міжнародному арт-симпозіумі Space and Time в Болгарії, м. Балчик, в серпні 2019 року. –  Ми з Вами зустрілись на початку нового 2021 року. Які плани маєте на цей рік? І про що мрієте? –  Планую організувати декілька персональних виставок в різних містах України. Також веду перемовини щодо міжнародних виставок в Словаччині, Угорщині та Польщі. Моя мрія – познайомити світ зі своєю творчістю і збагатити культурний фонд України. Питання ставила Антоніна Ліннік, світлини – з архіву О. Кашшай


82 LIFE STYLE

МЕБЛІ З ГРИБІВ ТА ІНШІ ПРИБУЛЬЦІ З ПЛАНЕТИ «УКРАЇНСЬКИЙ ДИЗАЙН» НЕСПОДІВАНА ЕВОЛЮЦІЯ ОДНІЄЇ МЕБЛЕВОЇ КОМПАНІЇ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИМ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВСЯ ЦЯ АВАНТЮРНА ІСТОРІЯ, ІСТОРІЯ ЦІЄЇ КОМПАНІЇ, БЕЗПЕРЕЧНО, СТАНЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЮ. ВАМ ВАРТО ЗАПАМ’ЯТАТИ ЦЮ НАЗВУ: KASSONE INDIVIDUAL FURNITURE. Понад 10 років компанія Kassone Individual Furniture реалізовує дизайнерські задуми на найвищому рівні якості та технічного виконання – для українського ринку це вже гарне досягнення, якщо врахувати, що компанія починалась з невеликої меблевої майстерні, а сьогодні на новому обладнанні сучасних цехів працюють кілька десятків людей, і у замовленнях немає нестачі. Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням для компанії завжди було не просто професійним профілем – вона завжди намагалася перетворитися на меблеву фабрику персональних мрій. За 10 років Kassone довела, що для компанії справді немає нічого неможливого у виготовленні найякісніших меблів та проєк-

тів як з масиву дерева, так і з композитних матеріалів. 360 градусів стилів проєктів, які ви можете побачити на сайті Kassone – це справжня демонстрація можливостей у матеріалізації дизайнерських ідей та задумів замовників: меблі для кухні, вітальні, меблі для дитячих та ванних кімнат, гардеробні. Особливий напрямок роботи у кейсі компанії – виготовлення меблів на замовлення предметних дизайнерів. Звісно, фахівці допомагають у проєктуванні та технічній розробці.

Барна шафа з колекції Break Free

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


LIFE STYLE 83

Borys Pylypenko, Andrii Rudenko, co-founders Kassone Individual Furniture

MUSHROOM FURNITURE AND OTHER ALIENS FROM THE PLANET “UKRAINIAN DESIGN” AN UNEXPECTED EVOLUTION OF ONE FURNITURE COMPANY NO MATTER HOW THIS COMPANY’S WHOLE ADVENTUROUS STORY ENDS, IT WILL INDEED BECOME A PRECEDENT. REMEMBER THIS NAME: KASSONE INDIVIDUAL FURNITURE. For more than ten years, Kassone Individual Furniture company has been implementing design ideas at the highest level of quality and technical execution – this is a good achievement for the Ukrainian market, considering that the company started with a small furniture workshop. Today, several dozen people work on the new equipment on the modern shop floors, and there is no shortage of orders. Custom-made furniture has always been more than just a professional profile for the company – it has ever tried to become a furniture factory of personal dreams. For ten years, Kassone has proved that nothing is impossible for the company to produce the highest quality furniture and projects from both solid wood and composite materials. 360 degrees of project styles, which you can see on the Kassone website, is a real demonstration of the possibilities in materializing designers’ ideas and customers’ vision: kitchen furniture, ­living rooms, furniture for children’s rooms and bathrooms, ­wardrobes.

KYIV DIPLOMATIC


84 LIFE STYLE Це – круто, але найцікавіше – попереду. І це історія про те, як далеко може завести любов до… дизайну. Незабаром компанія запускає безпрецедентний для України проєкт у колаборації з міжнародними кураторами Анастасією Білецькою та Саною Моро під назвою PANOPTIKUM DESIGN – зібрання незвичайних предметів колекційного дизайну. Барна шафа-портал у задзеркаллі, виготовлена із застосуванням складних дзеркальних технологій, функціональні меблі з грибів, колекція BUGS, кожен предмет якої нагадує чи то комаху, чи то первісну істоту, чи то прибульця… і це тільки початок. Чи багато ви знаєте відчайдухів, хто виробляє в Україні такі речі? Та ще й створив цілу галерею «дизайнерських рідкостей», які виникли як навіжені ідеї, а потім були втілені на найвищому технічному рівні…

емоції, втілені в екстраординарних інтер’єрних предметах. І таких диковинок утворилася ціла колекція, яка постійно розширюється. Вже з квітня ви зможете побачити ці предмети у PANOPTIKUM GALLERY, незвичайному просторі, населеному предметами та об’єктами, народженими з безлічі видів дизайну. Кожен з предметів PANOPTIKUM COLLECTION випускається лімітованою серією, супроводжується паспортом і порядковим номером об’єкту, як справжній зразок на межі колекційного дизайну та сучасного мистецтва. Андрій Руденко, співвласник, рушійна сила компанії: – Дуже розширили наші горизонти поїздки на міжнародні професійні виставки – міланські, паризькі. Після них картина світу та амбіції дуже сильно змінились. Тепер наша амбіція – відкриття галереї, аналогів якій не буде в Україні, та виробництво як власних предметів, так і втілення найнезвичайніших ідей інших українських дизайнерів. Ми хочемо представляти український дизайн у колаборації найкращих – адже сьогодні саме ефективні колаборації допомагаюь підсилити будь-який процес, підсилити значення кожного окремо та українського дизайну в цілому. Цей проєкт – певною мірою авантюра, адже до нас такого ніхто не робив. Але нас драйвить від цього. Знаємо, що буде важко, але також знаємо, що зміни та труднощі приводять до росту та прискорення процесів, росту компанії, підсилення іміджу кожного учасника проєкту, дають нові контакти та нові можливості. Український дизайн вже має свої обличчя на Заході завдяки участі у міжнародних виставках, публікаціям у провідних міжнародних виданнях – і ми хочемо показати його нове обличчя та нові ідеї: цікаві, космополітичні, несподівані, незвичайні та різні. Ідеї, що народилися від емоцій і що здатні передати ці емоції іншим.

БЕЗ ДИЗАЙНУ СЬОГОДНІ НЕМОЖЛИВЕ БІЗНЕСЗРОСТАННЯ У БУДЬ-ЯКІЙ СФЕРІ, АДЖЕ ТІЛЬКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТИ МОЖЕШ ПЕРЕМОГТИ У ЗМАГАННІ ЗА СВОГО СПОЖИВАЧА.

Борис Пилипенко, співвласник компанії: – Майже з самого початку, тількино ми трохи відчули землю під ногами, в нас була мрія – не тільки стати одним з найкращих виробників індивідуальних меблів в Україні (вважаю, що цієї мети ми вже досягли), але й виходити на світові ринки. Ми справді мріяли про велику гру, як якісний та надійний виробник. Але поступово ми зрозуміли, що навіть дуже якісні, гарні меблі не можуть бути справді цікавими на Заході: треба дійсно чимось вирізнятися на світовому ринку. Однієї якості вже далеко недостатньо – у сучасному бізнесі це аксіома, без якої важко конкурувати. Щодо ціни – з Китаєм не поконкуруєш… Отже, залишається один шлих – ідеї! Яскраві, оригінальні, класно втілені ідеї. Так і виник проєкт Паноптикум – спочатку з однієї колекції Break Free, яку ми втілили та відчули справжній «смак дизайну» та кураж, а потім це все розрослося до цілого проєкту. Я впевнений – такого обличчя українського дизайну ще в Європі не бачили! Ця галерея незабаром відкривається у Києві у дууууже несподіваному місці. З часу першої колекції минув лише рік – і тепер те, що ми пропонуємо, неможливо назвати просто ексклюзивними меблями: це

www.panoptikumcollections.com www.maisternia-kassone.ua Для консультацій: +38 (096) 947 15 51 +38 (044) 599 23 93

Колекція Bubbles з Panoptikum Collections

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


LIFE STYLE 85

WITHOUT DESIGN, BUSINESS GROWTH IN ANY FIELD IS IMPOSSIBLE TODAY, BECAUSE ONLY WITH THESE TOOLS YOU CAN WIN THE COMPETITION FOR YOUR CONSUMER. A particular area of work of the company case is custom-made furniture production by object designers. Undoubtedly, experts help with project design and technical development. Sounds cool, but the most interesting is coming up. And this is a story about how far love for… design can go. The company soon launches an unprecedented Ukraine project in collaboration with international curators Anastasiia Biletska and Sana Moreau called PANOPTIKUM DESIGN, a collection of unusual design items. The bar cabinet, which is a portal through the looking-glass, made using sophisticated mirror technology; functional furniture made of mushrooms; BUGS collection, where each item resembles either an insect or a primitive creature or an alien… and this is just the beginning. Do you know many reckless ones producing such things in Ukraine? Or who would create a whole gallery of “design rarities”, which arose as insane ideas, and were implemented at the highest technical level?..

embody other Ukrainian designers’ most unusual ideas. We want to represent Ukrainian design in the collaboration of its best representatives. Today, it is effective collaborations that help strengthen any process, the importance of each individual, and Ukrainian design as a whole. This project is, to some extent an adventure, because no one has done this before us. But we are driven by it. We know that it will be difficult, but we also know that changes and challenges lead to growth and boost the processes. They enhance the company’s development, strengthen the image of each project participant, bring new contacts and new opportunities. Ukrainian design already has its presence in the West due to participation in international exhibitions and publications in leading international editions – and we want to show its new face and new ideas that are fascinating, cosmopolitan, unexpected, unusual, and different. Ideas that are born of emotions and that can convey these emotions to others.

Borys Pylypenko, co-owner of the company: – Almost from the very beginning, as soon as we felt the ground under our feet, we had a dream – not only to become one of the best manufacturers of unique furniture in Ukraine (I think we have already achieved this goal), but also to enter world markets. We actually dreamed of a great game as a quality and reliable manufacturer. Gradually, we have realized that even very high quality, beautiful furniture can not be appealing in the West: we needed something to stand out in the world market. The quality alone is far from enough – in modern business, it is a premise without which it isn’t easy to compete. As for the price – you can’t compete with China… So, there is only one way – ideas! Bright, original, powerfully embodied ideas.

www.panoptikumcollections.com www.maisternia-kassone.ua Consultations: +38 (096) 947 15 51 +38 (044) 599 23 93

Andrii Rudenko, co-owner, a driving force of the company: – Trips to international professional exhibitions – Milan and Paris – have significantly expanded our horizons. After them, the picture of the world and ambitions have changed greatly. Our current aspiration is to open a gallery unparalleled in Ukraine, produce both our objects and

KYIV DIPLOMATIC
88 ЕНОДИПЛОМАТІЯ

VI-Й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ВИНОРОБІВ ТА СОМЕЛЬЕ ВІДБУВСЯ! 2020-Й ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ НАМ УСІМ. ЦЕЙ РІК, «РІК КОРОНИ», ПРИЗУПИНИВ РУХ НЕ ТІЛЬКИ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ. МИ, ЯК ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ І ЩОРІЧНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОНКУРСІВ КАВІСТІВ ТА СОМЕЛЬЄ, ДОВГО ВАГАЛАСЯ – ПРОВОДИТИ ЦЬОГО СКЛАДНОГО РОКУ НАШІ ЗАХОДИ.

Дата їх проведення переносилася тричі, у зв’язку з введенням карантину вихідного дня. І ось, нарешті, 4 грудня 2020 року в готелі «InterContinental Kyiv» відбулися найважливіші події для України – VI-й Міжнародний форум виноробів та сомельє, в рамках якого було проведено V-й Всеукраїнський конкурс кавістів «Кращий кавіст

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


ENODIPLOMATIC 89

України – 2020» та XVIII-й Всеукраїнський конкурс сомельє «Український сомельє – 2020»! Програма Форуму була дуже насиченою. В окремому залі відбулася презентація вин Аргентини, Італії, Іспанії, Франції та, звичайно, України. Окрема експозиція була надана «Дому марочних коньяків «Таврія»найстаршому виробництву українських коньяків, яке має замкнутий цикл – від виноградника до цехів витримки та розливу в

пляшки. Також гостей Форуму порадувала презентація м’ясних делікатесів з дичини від ТМ «Закарпатські ковбаси», адже дегустація якісних вин з такою продукцією набагато цікавіша!

KYIV DIPLOMATIC

Генеральний партнер Форуму – ТМ «VINOS DE LA LUZ» вже вдруге підтримує такий захід. Президент компанії доктор Рікардо Ф. Нуньєс (він же голова професійного журі конкурсів) високо оцінив рівень


90 ЕНОДИПЛОМАТІЯ

організації та підготовки учасників конкурсів кавістів та сомельє. Адже учасникам фіналів цих конкурсів потрібно було пройти через нелегку процедуру відбору. Попередньо, в Школі сомельє «Майстер-клас», 27 листопада був проведений відбірковий теоретичний тур та півфінали конкурсів кавістів та сомельє. В результаті складної процедури відбору кращих були визначені фіналісти Конкурсів. У фіналах Конкурсів ці учасники пройшли складні тури – презентація вина і декантація, подача ігристого вина, «Тур міксологія» (вгадати складові частини коктейлю), «Гастрономія та вино», «Сир та вино», «Сліпа дегустація 6-ти зразків напоїв», «Сигара та напій». Після проведення фіналів, складних «батлів» між учасниками були визначені переможці.

КИЇВ ДИПЛОМАТИЧНИЙ


ENODIPLOMATIC 91

Конкурс кавістів: Олексій Бондар – 1 місце, Валерій Кабанов – 2 місце, Владислав Кушнарьов – 3 місце. Конкурс сомельє: Сергій Гірман – 1 місце, Гліб Кошелев – 2 місце, Ольга Гірман – 3 місце. Всі фіналісти отримали пам’ятні дипломи, кубки, призи від партнерів, а переможці – поїздку на 2 особи до сонячного Єгипту від Генерального партнера Форуму. А під час урочистої «Вечері виноробів» відбулася презентація продукції та напоїв для гостей. Організатори Форуму і професійних конкурсів кавістів та сомельє – Всеукраїнська асоціація виноробів і сомельє та Перша в Україні Школа сомельє «Майстер-клас». Заходи пройшли з дотриманням усіх санітарних вимог: на вході гостям перевіря-

ли температуру, видавали індивідуальний келих, всі гості дотримувалися маскового режиму та соціальної дистанції, користувалися антисептиками. Організатори висловлюють подяку усім партнерам, учасникам та гостям. До зустрічі у 2021 році! Сподіваємося, що він буде для всіх кращим! Наталя Благополучна, президент Всеукраїнської Асоціації виноробів і сомельє, засновник першої в Україні Школи сомельє «Майстер-клас» (від 2000 р), авторка першого українського професійного видання – книги «Сам собі сомельє» www.sommelier.in.ua www.wines.org.ua

KYIV DIPLOMATIC


92

ЗМІСТ

ОФІЦІЙНО / OFFICIAL 2 СПІЛЬНА ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА МАЙЇ САНДУ 20 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПРИЙНЯВ ВІРЧІ ГРАМОТИ У ПОСЛІВ В’ЄТНАМУ, БРАЗИЛІЇ ТА ІТАЛІЇ 30 ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО ОАЕ 8

ПЕРСОНА / PERSONALITY МИ МАЄМО ВПРОВАДЖУВАТИ ІННОВАЦІЇ ТА ЗМІЦНЮВАТИ ГЛОБАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО Надзвичайний і Повноважний посол Австралійської Співдружності в Україні Й.В. пан Брюс Едвардс

14 ПРО ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ АЗЕРБАЙДЖАНЦІВ СВІТУ

Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ї.В. пані Ельміра Ахундова

24 ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ОАЕ ТА УКРАЇНОЮ ЗНАЧНО ПОСИЛЮЮТЬСЯ

Надзвичайний і Повноважний Посол Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Й. В. пан Салем Ахмед Аль-Каабі

36 ІРАН ТА УКРАЇНА ПОДОЛАЮТЬ УСІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Й.В. Манучехр Мораді

42 ПОПРИ ПАНДЕМІЮ, ДРУЖНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПАКИСТАНОМ ТІЛЬКИ ЗМІЦНИЛИСЯ У 2020 РОЦІ

Надзвичайний і Повноважний посол Ісламської Республіки Пакистан в Україні Й.В. доктор Ноель І. Хохара

46 МИ І Є МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ!

Керівник Центру міжнародних відносин «МИР І БЕЗПЕКА» доктор Хусамеддін Рамазан Аль-Халавані

12 54 58 63

ДИПЛОМАТИЧНІ ПОДІЇ / DIPLOMATIC EVENTS ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА ЗАРУЧИЛАСЯ ПІДТРИМКОЮ ЮНІСЕФ КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ – 25 РОКІВ УКРАЇНА ТА КАНАДА СТВОРЮЮТЬ РОБОЧУ ГРУПУ ОКСАНА МАРКАРОВА ПРИЗНАЧЕНА НАДЗВИЧАЙНИМ І ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ УКРАЇНИ У США

СПЕЦСЛУЖБИ СВІТУ/ THE WORD`S SECRET SERVISES 52 НЕОБХІДНО ВПРОВАДЖУВАТИ НОВІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД ПРОВІДНИХ СПЕЦСЛУЖБ СВІТУ КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ / CULTURAL DIPLOMACY 64 КОРОНОВАНІ МУЗИКОЮ ОЧЕВИДЦІ / EYEWITNESSES 68 ЮРІЙ СЕНКЕВИЧ: «КІНОМАНДРІВНИК» МИМОВОЛІ НАШЕ МАЙБУТНЄ / OUR FUTURE 72 МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА МАЙБУТНЄ ТАЛАНОВИТА УКРАЇНА / TALENTED UKRAINE 78 СВІТ, ДЕ НЕМАЄ СУМУ, ЗЛОСТІ ТА БРУДУ

Лауреат премії Національної Академії Мистецтв України Ольга Кашшай:

LIFE STYLE 74 МАГІЯ ГОСТИННОСТІ ВІД GRAND HOTEL

Генеральна менеджерка Grand Hotel Lviv Casino & Spa Раїса Ландар

82 МЕБЛІ З ГРИБІВ ТА ІНШІ ПРИБУЛЬЦІ З ПЛАНЕТИ «УКРАЇНСЬКИЙ ДИЗАЙН» Несподівана еволюція однієї меблевої компанії

86 ЯК ПРОВЕСТИ ЗИМОВИЙ ДЕТОКС

Головний лікар Edem Resort Madical & SPA Олексій Башкірцев

ЕНОДИПЛОМАТІЯ / ENODIPLOMACY 88 VI-Й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ВИНОРОБІВ ТА СОМЕЛЬЕ ВІДБУВСЯ!

№ 12 2021 www.kyivdiplomatic.com Шеф-редактор: Олександр Кондратенко (+38 050) 441-99-11 wingskam@gmail.com Головний редактор: Антоніна Ліннік (+38 050) 443-17-46 antonina.linnik2020@gmail.com Літературний редактор: Віктор Пасак Над номером працювали: Юлія Косинська Людмила Новицька Анатолій Майко Наталя Благополучна Дарина Катун Інеса Михно Олена Назаренко Юлія Тарасенко Анна Щербак Світлини: Олександр Авраменко Олег Бачинський Віктор Ковалевський Олена Осипенкова Обкладинка: Світлини та дизайн Юлія Новицька За участі Київської школи фотографії. photoschool.kiev.ua Дизайн та верстка: Євген Моісеєнко Відділ реклами: (+38 068) 024 14 13 (+38 050) 443 17 46 wings@i.ua Даніела Джуліані (+38 067) 737 19 18 kd.daniela2020@gmail.com Часопис зареєстровано Міністерством юстиції серія КВ 23323-13163Р від 24.05.2018 року. Засновник: Кондратенко О. М. Видавець: ФОП Кондратенко О. М. Адреса редакції: 03062, м. Київ-62, вул. Чистяківська, 13А, оф 1. Кольороподіл та друк: ТОВ «Інфопринт» Наклад 5 000 примірників. Періодичність – раз на 3 місяці. Розповсюдження – за передплатою. Назва, концепція, дизайн та надруковані матеріали є власністю часопису «Київ дипломатичний» і захищені міжнародним правом та українським законодавством. Відповідальність за достовірність усіх фактів несуть автори публікацій. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Використання матеріалів часопису «Київ дипломатичний» у будь-якій формі дозволяється тільки з письмової згоди редакції. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.