Page 1

Naast de vertaling worden de originele teksten in het Arabisch weergegeven. Het boek is mooi geïllustreerd met sfeervolle foto’s. Achterin is een lijst opgenomen met de betekenissen van belangrijke woorden. Geïnteresseerden, jong en oud, kunnen dit boek zelfstandig of samen met anderen lezen en veel leren over de centrale waarden in de islam.

voor iedereen

Wie is God? De schepping De medemensen De profeten Mohammed Hoe kan ik God dienen? Het paradijs en de hel

de

• • • • • • •

Woorden uit

Veel mensen, jong en oud, zijn gefascineerd door de Koran en willen zich graag in dit heilige boek verdiepen. Woorden uit de Koran voor iedereen biedt een thematisch gerangschikte selectie uit de meer dan 6000 verzen in de Koran. Aan bod komen onder meer de onderwerpen:

de

Woorden uit voor iedereen Vertaling dr. Stella van de Wetering

Bestelnummer 0612

Samenstelling en toelichting

De Fontein

Omslag De Koran_def.indd 1

Lamya Kaddor en Rabeya Müller

24-03-11 17:14


de

Woorden uit voor iedereen Vertaling dr. Stella van de Wetering Samenstelling en toelichting Lamya Kaddor en Rabeya M端ller

Kwintessens Uitgevers / De Fontein

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 3

24-03-11 08:06


Tekstkeuze en toelichtingen door Lamya Kaddor en Rabeya Müller Oorspronkelijke uitgave Der Koran für Kinder und Erwachsene, uitgegeven door Verlag C.H. Beck oHG, München 2008 © 2011 Kwintessens Uitgevers, Amersfoort www.kwintessens.nl Vertaling uit het Arabisch en Duits Advies Redactie Uitgever Illustraties Vormgeving Druk

dr. Stella van de Wetering Asma Claassen, ISBO (Islamitische Schoolbesturen Organisatie) drs. Ulla Berger Cora Vlaming Nationale Beeldbank en privéarchief S-PrePress, Hilversum A-D Druk BV, Zeist

ISBN 978 90 5788 324 8 Bestelnummer 0612 NUR 717 In licentie uitgegeven door Uitgeverij de Fontein, Utrecht www.defonteinkinderboeken.nl ISBN 978 90 261 2848 6 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 4

24-03-11 11:51


Inhoud Voorwoord

7

Fatiha

8

1

God

13

Wie is God? – Hoe is God? – Namen en eigenschappen – Bewijzen Overgave aan de Éne God

2

De schepping

29

God schept de hemelen en de aarde – De engelen, de djinn en alle andere schepselen – God schept de mens – Iblis is jaloers – De verdrijving uit het Paradijs Het begin van alles

3

Medemensen

41

Alle mensen zijn evenveel waard – De waarheid van de openbaringen – Mensen die geloven en die niet geloven – God is de Enige die beslist Niemand mag gedwongen worden

4

Profeten en boodschappers

53

Door God gestuurd – De mensen geloven hen niet – Veel boodschappers, maar één boodschap – Bijzondere mensen – Ze spreken de taal van hun volk – De boodschapper Yunus Verhalen van profeten en boodschappers

5

Mohammed

69

‘En ik verklaar dat Mohammed Zijn boodschapper is’ – Mohammed, een Mens – De laatste van de profeten Het grootste voorbeeld

6

Ibrahim

89

Volg dus het geloof van Ibrahim – Ibrahim en het geloof van zijn vader – Ibrahim stelt zijn hart gerust – Zijn kinderwens wordt vervuld – Het offer van Ibrahim – De opdracht Een voorvader van ons allemaal samen

7

Yusuf

107

Yusuf en zijn broers – In Egypte – De dromenuitlegger – Van gevangene tot bestuurder – Vergeven is niet vergeten Helemaal alleen – met God

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 5

24-03-11 08:06


8

Musa

131

Een kindertijd in Egypte – God praat met Musa – Voor de Farao – Musa brengt zijn volk weg uit Egypte – Schrik en boosheid – De verwensing De profeet, die met God spreekt

9

Isa, de zoon van Maryam

153

Isa wordt gestuurd – De rol van Isa – Isa is uitgekozen – De bijzonderheden van Isa Een Mens, geen God

10 Vrouwen als voorbeeld voor ons

167

Maryam, de moeder van Isa – Balqis, de koningin van Saba Durf je te verzetten

11 Hoe kunnen wij God dienen?

179

Wij bidden alleen tot God – Gebed: een vertrouwelijk gesprek alleen met God – Vasten: je wordt rijk van wat je laat staan – Geef en wees rechtvaardig: minder hebben is juist meer – De bedevaart (hadj): veel mensen met één doel – Een eerlijk hart in naam van God – Goed doen: de grond waarop vrede wordt gebouwd God weet dat de mens zwak is

12 Paradijs en Hel

197

Het geloof in wat er na deze wereld komt – Gods rechtvaardigheid op de Dag van het Oordeel Beloning – De straf Een leven na de dood

Woordenlijst

214

Index Koranverzen

222

Personalia

224

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 6

24-03-11 08:06


Voorwoord Bismi ‘llâhi ‘r-Rahmâni ‘r-Rahîmi – In naam van God de Barmhartige, de Erbarmer Veel moslims en niet-moslims willen graag de Koran lezen en begrijpen, maar in de Nederlandse vertalingen staan vaak onbekende en ouderwetse woorden, die ver afstaan van de dagelijkse omgangstaal. Ook is de Koran moeilijk te begrijpen omdat de onderwerpen niet geordend bij elkaar staan. Zo staat het verhaal over de profeet Musa (Mozes) bijvoorbeeld verspreid over vele soera’s. De Duitse islampedagogen Lamya Kaddor en Rabeya Müller hebben Woorden uit de Koran voor iedereen samengesteld, zodat het een handleiding kan zijn voor moslims en niet-moslims om de Koran beter te kunnen lezen en begrijpen. In deze vertaling staat niet de hele Koran. Per onderwerp zijn verzen uit de verschillende soera’s van de Koran bij elkaar gezet, die de lezer een beeld geven van hetgeen God in de Koran over dit onderwerp zegt. Dit boek begint met de Arabische zin die ook bovenaan dit voorwoord staat: In naam van God de Barmhartige, de Erbarmer. Dit is een belangrijke zin omdat in de Koran bijna alle soera’s ermee beginnen en moslims deze zin meestal zeggen voordat ze aan iets beginnen. Bijvoorbeeld voor ze op reis gaan, een lezing houden, eten gaan koken enzovoort. Daarna volgt de Fâtiha- de openingssoera van de Koran, die ook wel de moeder van de Koran wordt genoemd, omdat daarin het belangrijkste wordt genoemd. Dan volgen twaalf hoofdstukken over belangrijke onderwerpen of personen, die God in de Koran noemt. Na elk hoofdstuk volgt een stukje tekst, waarin het onderwerp van het hoofdstuk verder wordt uitgelegd. De Koranverzen, die in de hoofdstukken zijn samengebracht, staan in het Arabisch geschreven en de Nederlandse vertaling staat ernaast. De Koran is in de Arabische taal aan de profeet Mohammed geopenbaard. In de Nederlandse vertaling in dit boek, is geprobeerd de betekenis zo eenvoudig mogelijk te verwoorden en tegelijk zo dicht mogelijk bij de eigen betekenis in het Arabisch te blijven. Er is voor gekozen de Arabische woorden zoveel mogelijk in het Nederlands weer te geven en niet in het Arabisch te laten staan. Zo is het woord moslim vertaald met: ‘iemand die zich aan God heeft overgegeven’. Aan de andere kant worden de namen van de profeten aangehouden, zoals ze in het Arabisch klinken. Voor veel moslimlezers zullen ze bekend in de oren klinken. Soms is de Nederlandse versie van de naam er tussen haakjes achter geschreven. Woorden die niet meteen duidelijk zijn, zijn dik gedrukt en worden in de woordenlijst achterin uitgelegd. Om te laten zien dat wat in de Koran staat ook over ons leven van vandaag gaat, staat er bij vrijwel elk hoofdstuk een foto. Wij hopen dat de lezers, jong en oud, moslim en niet-moslim, door dit boek geïnteresseerd raken in de woorden van de Koran, waarin veel rust, troost, hoop en vrede te vinden is. Stella van de Wetering

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 7

24-03-11 08:06


10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 8

24-03-11 08:06


In naam van God, de Barmhartige, de Erbarmer

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 9

24-03-11 08:06


10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 10

24-03-11 08:06


God

In naam van God, de Barmhartige, de Erbarmer.

God is geprezen, de

Heer van de Werelden.

De Barm-

hartige, de Erbarmer.

Koning op de

Dag van het Oordeel.

Tot U bidden

wij en U vragen wij om hulp. ons de rechte weg,

Wijs

De weg van hen,

aan wie U gaven hebt gegeven niet van hen, op wie U boos bent en niet van hen, die de weg kwijt zijn.

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 11

06-04-11 14:02


12

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 12

24-03-11 08:06


1. God

Wie is God? Echt waar, Ik ben God; er is geen God alleen Ik, dien Mij daarom en doe het gebed om aan Mij te denken. [20:14] God! Er is geen God alleen Hij. Hij leeft en is er altijd. Hij wordt niet slaperig en kent geen slaap. Alles wat in de hemelen en wat op aarde is, is van Hem. Wie kan bij Hem een goed woordje doen behalve als Hij dat goed vindt? Hij weet wat v贸贸r hen is en wat achter hen is en zij weten niets van Zijn kennis, behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en Hij wordt niet moe om voor allebei te zorgen; Want Hij is Hoog en Geweldig. [2:255] God verklaart, dat er geen God is alleen Hij. En ook de engelen en zij, die het weten, verklaren dit. Hij zorgt voor rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Machtige, de Wijze. [3:18] Van God is alles in de hemelen en op aarde. Hij vergeeft wie Hij wil en Hij laat pijn lijden wie Hij wil. En God vergeeft en is Goedhartig. [3:129] En Hij is God in de hemelen en op aarde. Hij kent jullie geheimen en wat jullie laten zien en Hij weet, wat jullie verdienen. [6:3] Is niet echt alles wat in de hemelen en op aarde is van God.

13

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 13

24-03-11 08:06


14

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 14

24-03-11 08:06


Is Gods belofte soms niet waar? Maar de meesten van hen weten het niet. [10:55] Hij geeft leven en laat dood gaan en naar Hem worden jullie teruggebracht. [10:56] Echt waar Wij zijn het, die leven geven en dood laten gaan en Wij alleen blijven over. [15:23] En roep naast God geen andere God aan. Want er is geen God alleen Hij. Alles vergaat behalve Zijn Gezicht. Hij zal oordelen en naar Hem worden jullie teruggebracht. [28:88]

Hoe is God? En bij Hem zijn de sleutels van wat verborgen is; niemand kent dit, alleen Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder dat Hij het weet en er is geen korrel in het donker van de aarde en niets dat vers of droog is, zonder dat het duidelijk geschreven staat. Hij is het, Die jullie in de nacht bij zich neemt en weet wat jullie overdag hebben gedaan; daarna maakt Hij jullie weer wakker tot een bepaalde tijd bereikt is. Dan gaan jullie naar Hem terug. Daarna zal Hij jullie laten weten wat jullie hebben gedaan. Hij heeft gezag over Zijn dienaren en Hij stuurt jullie beschermers en bewaarders, totdat, wanneer de dood naar iemand komt, Onze boodschappers hem meenemen; zij doen precies wat hen is opgedragen. [6:5961] Echt waar, het is God die de zaadkorrel en de dadelpit openbreekt. Hij laat iets dat leeft uit het dode naar buiten komen en ook het dode uit het levende. Dat is God, hoe kunnen julie je dan de verkeerde kant op laten sturen? Hij doet de morgen aanbreken en Hij heeft de nacht gemaakt

15

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 15

24-03-11 08:07


16

10062_De Koran_binnenwerk_v5.indd 16

24-03-11 08:07


Naast de vertaling worden de originele teksten in het Arabisch weergegeven. Het boek is mooi geïllustreerd met sfeervolle foto’s. Achterin is een lijst opgenomen met de betekenissen van belangrijke woorden. Geïnteresseerden, jong en oud, kunnen dit boek zelfstandig of samen met anderen lezen en veel leren over de centrale waarden in de islam.

voor iedereen

Wie is God? De schepping De medemensen De profeten Mohammed Hoe kan ik God dienen? Het paradijs en de hel

de

• • • • • • •

Woorden uit

Veel mensen, jong en oud, zijn gefascineerd door de Koran en willen zich graag in dit heilige boek verdiepen. Woorden uit de Koran voor iedereen biedt een thematisch gerangschikte selectie uit de meer dan 6000 verzen in de Koran. Aan bod komen onder meer de onderwerpen:

de

Woorden uit voor iedereen Vertaling dr. Stella van de Wetering

Bestelnummer 0612

Samenstelling en toelichting

De Fontein

Omslag De Koran_def.indd 1

Lamya Kaddor en Rabeya Müller

24-03-11 17:14

Woorden uit de Koran (0612)  

Wilt u de Koran lezen en leren begrijpen? Met deze vertaling van de Koran kunnen moslims en niet-moslims Koranverzen lezen in het Nederlands...