Page 1

3. ɡ|· ∞Å∞ "åºã¨=ÚÅ∞ - „Ѩ™êÎ=#=ÚÅ∞ 1. JÉσ - `«O„_ç =∞`«Î 6:9-13† Å∂HÍ 11:1-4† =∞`«Î 26:39† =∂~°∞¯ 14:36† Å∂HÍ 22:42† ~Àg∞ 8:15-16.

2. J=∞Ö’^Œƒqù =∂`«, =∞iÜ«∞`«e¡ x+¨¯à◊OHõ, J=∞Ö’^Œƒqù =∂`« : Å∂HÍ 1:28† Ѩ~.° 6:9–10† x`«ºHõ#ºHõ : Ü≥∞+¨Ü∞« 7:14† =∞`«.Î 1:22–23† Å∂HÍ 1:2-7† ÜÕ∞ã¨∞x `«e¡ : Å∂HÍ 2:51† =∞`«Î 2:11,14,21† Ü≥∂Ǩ#∞ 2:1,3,5† 19:25† =∞`«Î 12:46† =∂~°∞¯ 3:31† Å∂HÍ 8:19† 2:34,48,51† J.HÍ. 1:14† =∂~°∞¯ 6:3† ^è#Œ ∞º~åÅ∞ : Å∂HÍ 1:42† Å∂HÍ 11:27† Ü«¸k. 13:18† QÆÅf. 4:4† Pk. 3:15† Ü≥∞+¨Ü∞« 7:14† ^蕺#Ѩ~°∞~åÅ∞ : Å∂HÍ 2:18–19† 2:51.

3. JkèHÍ~°=Ú ^Õ=Ù_Õ ã¨~åfikèHÍi : ^•x 7:14† Ü≥∞+¨Ü«∞ 43:11† Ǩϟ¿+.13:4† JkèHÍ~°O ^Õ=Ùx #∞O_ç : ~Àg∞. 13:1–7† f`«∞ 3:1† 1 ¿Ñ`«∞. 2:13–15† ™ê"≥∞. 8:16† ~Ús‡. 27:6† JkèHÍ~°O ¿ã"å ÉèÏ=O`À : Ü≥∂Ǩ#∞ 13:14† Å∂HÍ 22:24–27† =∞`«.Î 20:24–28† =∂~°∞¯ 10:41–45† ¿Ñ`«∞~°∞ JkèHÍ~°O : =∞`«Î. 16:18–19† =∞`«Î. 18:18† Ü≥∂Ǩ#∞ 21:15–17† ^•g^Œ∞ JkèHÍ~°O Ü≥∞+¨Ü∞« 22:22† áêʼnõΩÅ`Àáê@∞ áêe`«∞ʼnõΩ ‰õÄ_» JkèHÍ~°=Ú : =∞`«Î. 18:15–17† J.HÍ. 15:22† 6:3–6† 13:1–3† 1 u"≥∂. 5:17† J.HÍ. 20:28† JkèHÍ~°∞Å∞ P^Œ~≈° „áêÜ«ÚÅ∞ : 1 u"≥∂. 3:1–4† 1 ¿Ñ`«∞. 5:1–5† f`«∞ 2:7–8† 1 H˘i. 4:16† Å∂HÍ 22:26† JkèHÍi `«O„_çÖÏO\˜"å_»∞ : 1 H˘i. 4:15–16† QÆÅf 4:19† 1 `≥ã¨û 2:11–12† Ѷ≤ÖË. 1:10† 2 ã¨=¸. 7:14† áêÑ≤H˜ |∞kÌ K≥ѨÙÊ JkèHÍ~°=Ú : 1 H˘i. 5:1–5† H˘ÖÁã‘û. 2:4† „H©ã∞¨ Î t+¨μºÅ‰õΩ JkèHÍ~°=Ú Ñ¨OK«∞@ : =∞`«.Î 28:18–20† =∂~°∞¯ 16:15–16† JkèHÍ~°=Ú#∞ P@OHõÑ~¨ ∞° Ѩ~å^Œ∞ : Å∂HÍ 9:49–50† JkèHÍ~°O xi‡OK«∞@‰õΩ : 2 H˘i. 10:8† 13:10† ~Ús‡. 1:10† „H©ã¨∞Î ã¨~åfikèHÍi : ZÃѶã‘. 1:21–23† =∞`«Î. 28:18† =∞`«Î. 21:23–27† Å∂HÍ. 20:1–8† 5:22–24† =∂~°∞¯ 11:27–33† ^Œ~°≈#. 11:15† Å∂HÍ 1:33† JkèHÍ~° "åº"≥∂ǨÏO : =∂~°∞¯ 10:35–45† =∞`«Î. 20:20–28† JkèHÍ~°∞ʼnõΩ q^è~Õ ÚOK«_O» : ~Àg∞. 13:17† 1 ¿Ñ`«∞. 2:13–14† 18–19† 1 `≥ã¨û. 4:1–2.

4. J<å^äÅŒ ∞ J<å^äÅŒ ‰õΩ ^Õ=Ùx P^Œ~} ° : kfifÜ«∞. 10:18–19† ã‘~å 35:13–15† Ü≥∂|∞ 34:19† JÅ∞ÊÅ#∞ Hõ~∞° }`À =^Œe"ÕÜÚ« =Ú : ™ê"≥∞. 23:11† H©~#ΰ . 146:7–8† „ѨÉ∞íè =Ù ¿Ñ^ŒÅ ѨHÍΔ # LO_»∞#∞ : ™ê"≥∞. 22:23† x~°æ=∞. 22:23† J<å^äŒÅ‰õΩ `«O„_ç : ã‘~å 4:10† Ü≥∂|∞ 31:16–19† H©~°Î#. 68:5† U ~ÀA ‰õÄe P ~À*Ë : kfifÜ«∞. 24:15, 17† `Àc. 4:14† ¿Ñ^Œ"åxx Qˆ eKÕÜÚ« @ ^Õ=Ùx Qˆ eKÕã#≤ >Ë¡ : ™ê"≥∞. 17:5† ¿Ñ^Œ"åxH˜ KÕã≤#k ^Õ=ÙxH˜ KÕã≤#^Õ : ™ê"≥∞. 19:17† =∞`«Î. 25:35–41† 1 H˘i. 8:12† J<å^äÅŒ #∞ P^Œ∞H˘#∞@ =∞# ^è~Œ ‡° =Ú : H©~#ΰ 82:3.

5. J#º ^≥=· =ÚÅ∞ J#º^≥=· =ÚÅ#∞ ѨÓlOK«∞"åiH˜ ÃщõΩ¯ „â◊=∞Å∞ : H©~#ΰ . 16:4† ~Ús‡. 17:1–4† q„QÆǨ~å^茉õΩÅ∞ ^Õ=Ùx HÀѨ=Ú#‰õΩ QÆ∞iÜ«∞QÆ∞^Œ∞~°∞ : ~Ús‡. 7:18–20† *ˇÑ¶¨. 1:4–7† H˘ÖÁã‘û. 3:5–6† g∞HÍ 5:10–15† J#º^≥=· =ÚÅ∞(q„QÆÇϨ =ÚÅ∞) =∂#= HõeÊ`«=ÚÅ∞ : Ü≥∞+¨Ü∞« 44:9–20† ~Ús‡. 10:3–5, 8–9† J#º^≥"· åÅ∞ ã¨~fi° â◊¥#∞ºÅ∞ : ^•x. 14:23–30† J#º^≥=· =ÚÅ#∞ ѨÓlOѨ~å^Œ∞ : x~°=æ ∞. 20:4-5† kfifÜ«∞ 6:14† 12:2–3† 1 H˘i. 10:14, 19–20† kfifÜ«∞. 4:19† 5:9† q„QÆǨ~å^èŒ#‰õΩ Ñ¨ÙiH˘eÊ#"å_çH˜ tHõΔ : kfifÜ«∞. 13:6–18† J.HÍ. 19:21–40† 34


6. JѨHÍ~°=Ú Z=_»∞ „`«qfi# QÀuÖ’ "å_Õ Ñ¨_∞» #∞ : ™ê"≥∞. 26:27† 28:10† HõO\˜H˜ Hõ#∞fl ѨO\˜H˜ Ѩ#∞fl : =∞`«.Î 5:38† x~°=æ ∞. 21:23-25† â◊„`«∞=ÙÅ∞ `À\˜"åi Ѩ`#« =Ú K«∂ã≤ P#OkOK«∞^Œ∞~°∞: H©~#ΰ . 35:19–20† 38:16† HõѨ@ ǨÏ$^ŒÜ«Úx ‰õΩ„@Å∞ : ™ê"≥∞. 6:12–14† H©~°Î#. 64:5† ã‘~å 27:22-23.

7. Jq"ÕH=õ Ú JA˝#∞x q*Ï˝#=Ú ‰õÄeáÈ~Ú# WÅ∞¡ ÖÏO\˜k : ã‘~å 21:11–28† =∞`«Î. 7:26† =¸~°∞xö =∞O^ŒeOK«∞@ J==∂#Hõ~=° Ú : ™ê"≥∞. 9:7–8† H©~#ΰ . 141:5† *Ï˝xH˜ q*Ï˝#"Õ∞ H˜s@=Ú, =¸~°∞xö H˜ =¸~°`ö fi« "Õ∞ H˜s@=Ú : ™ê"≥∞. 14:18, 24.

8. Jã¨∂Ü«∞ Hõ~¸#∞ Jã¨∂Ü«∞ : Pk. 4:2–12† ~å¿ÇÏÅ∞ Jã¨∂Ü«∞ : Pk. 30:1–2† Ü≥∂¿ãѨ٠™È^Œ~°∞Å Jã¨∂Ü«∞ : Pk. 37:11, 18–24† ^•g^Œ∞ÃÑ· ™œÅ∞x Jã¨∂Ü«∞ : 1 ã¨=¸. 18:6–11† q∞~åº=Ú Jã¨∂Ü«∞ : ã¨OMϺ. 12:1–10† ^Œ∞+¨μÅì Ѩ@¡ Jã¨∂Ü«∞ x~°~Hú° Oõ : ã‘~å 9:11-12† Jã¨∂Ü«∞ PÜ«Ú+¨μû#∞ `«yæOK«∞#∞ : ã‘~å 30:24† ™ê"≥∞. 14:30† ™⁄.*Ï˝#. 2:23–24† „Ѩ^•è <å~°Û‰õΩÅ Jã¨∂Ü«∞ : =∂~°∞¯ 15:10† =∞`«Î. 27:18† Jã¨∂Ü«∞ ã¨HÅõ ^Œ∞+¨Qì ∞Æ }=ÚʼnõΩ `«e¡ : Ü«∂HÀ. 3:16† J#º^≥=· =ÚÅ#∞ ѨÓlOK«∞@Ö’ ^Õ=Ù_»∞ Jã¨∂Ü«∞Ѩ~∞° _»∞ : Ü≥∞ÃÇÏ*˯.35:11† kfifÜ«∞. 6:14-15† kfifÜ«∞. 4:24†

9. P[˝Å∞ Ѩk P[˝Å∞ : x~°æ=∞. 20:1–17† kfifÜ«∞. 5:1–22† 6:5-9† ^≥·= P[˝Å∞ áê\˜OK«∞"å~°∞ ^≥"· å#∞„QÆÇϨ =Ú#‰õΩ áê„`«∞Å∞ : kfifÜ«∞. 29:8† 11:22–24† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:14† kfifÜ«∞. 28:1–14† ^Õ=Ùx K«@=ì Ú huÜ«ÚHõ=Î Ú : H©~°Î#. 19:7–14† H©~°Î#. 119† kfifÜ«∞. 5:32-33† ^≥·"å[˝ x~°¡HõΔ º‰õΩÅ∞ ^À+¨μÅ∞: ~Ús‡. 3:25† „H©ã∞¨ Î #∂`«# P[˝ : Ü≥∂Ǩ#∞ 13:34† 2:8† 15:12,17† =∞`«.Î 22:39† Å∂HÍ. 10:2627† „H˘`«Î xÜ«∞=∞=Ú áê`«^•xHõO>ˇ JkèH"õ ∞≥ #ÿ k : =∞`«.Î 5:21–38† =∂~°∞¯ 11:25† ÃÇÏ„c. 7:17–19† K«@Oì g∞~°∞@ áêѨ=Ú : 1 Ü≥∂Ǩ. 3:4† 2:4, 9† 4:20† ^≥·=K«@ì q^èÕÜ«ÚÅ∞ ^≥=· =Ú <≥iy# "å~°∞ : 1 Ü≥∂Ǩ.

2:3† 3:24† 4:7† ^èŒ~°‡âß„ã¨ÎO ǨÏ$^ŒÜ«∞=Ú# edOK«|_ç#k : ~Ús‡. 31:33† 32:39–40† „¿Ñ=∞ Hõ@_ì » : Å∂HÍ. 10:25–27† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:9-10 QÆÅf. 5:14† 1 H˘i. 13:1–8.

10. Pu^二 =Ú Pu^二 =Ú ¿ãflǨÏ=Ú#‰õΩ ã¨OHˆ `«=Ú : Pk. 18:1-5† ÃÇÏ„c. 13:2† Å∂HÍ. 24:29† =∞`«.Î 9:10-12† `Àa. 7:8-9† Å∂HÍ. 15:22-32† Ü≥∂Ǩ#∞ 2:1-11† Å∂HÍ. 10:38-42† 7:36-50† 19:2-10.

11. P^Œ~≈° O „H©ã¨∞Î P^Œ~°≈O : ÃÇÏ„c. 12:1–4† Ü≥∂Ǩ#∞ 13:13–15† ZÃѶã‘. 5:2† 1 Ü≥∂Ǩ#∞. 4:11† =∞Oz ã¨=∞sÜ«Úx P^Œ~≈° O : Å∂HÍ. 10:33–37† ã¨Ç¨Ü«∞O KÕÜ«Ú@Ö’ P^Œ~°≈O : 2 H˘i. 8:2–7† =∞xflOK«∞@Ö’ P^Œ~≈° O : H˘ÖÁã‘û. 3:13† Å∂HÍ 23:34† J.HÍ. 7:60† áœÅ∞x J#∞HõiOK«∞@ : 2 `≥ã¨û. 3:7† 1 H˘i. 11:1† QÆÅf. 4:12† 1 H˘i. 7:8† 1 `≥ã¨û. 1:6† JáÈã¨ÅÎ ∞Å P^Œ~≈° O : f`«∞ 2:7–8† 1 ¿Ñ`«∞. 5:3† 1 H˘i. 4:6† 1 u"≥∂. 4:12.

12. LѨ"åã¨=Ú ^Õ=ÙxH˜ ~Ú+¨ì"≥∞ÿ# LѨ"åã¨O : Ü≥∞+¨Ü«∞ 58:3–12† =∞`«Î. 6:16–18† =∞`«Î. 9:14-15† áêѨ „áêÜ«∞z`«=Î Ú H˘~°‰Ωõ : <≥ÃÇÏ. 9:1-2† Ü≥∂<å. 3:5–8† Ü≥∂"Õ. 2:12–15† ã‘~å 34:26† ^≥"· å#∞„QÆÇϨ =Ú H˘~°‰õΩ : 2 ~å.k.K«. 20:3† Z„*Ï 8:21–23† Z¿ã.Î 7:3, 16† Ü«¸k. 8:4–6† z`«Îâ◊√kúÖËx LѨ"åã¨=Ú : *ˇHõ. 7:1–7† ~Ús‡. 14:12† ÜÕ∞ã¨∞ LѨ"åã¨=Ú : =∞`«Î. 4:1–2† "≥∂¿+ LѨ"åã¨=Ú : x~°=æ ∞. 34:28† ^•g^Œ∞x LѨ"åã¨=Ú : 2 ã¨=¸. 12:16-17, 21-22† W`«~∞° Å LѨ"åã¨=ÚÅ∞ : ÉÏ~°∞. 1:5† 1 =∞Hõ¯. 3:47† =∂~°∞¯ 2:18† Å∂HÍ 2:37† Å∂HÍ 5:33–35† J.HÍ. 13:2–3† 14:23. 35


13. ZxflHõ ZxflHõ ^Õ=Ùx Lz`å#∞„QÆÇϨ O : kfifÜ«∞. 7:8† 1 H˘i. 1:26–29† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:16† Ü≥∞+¨Ü∞« 41:8–10† ~Àg∞. 8:29–30† ZÃѶã‘. 1:3–4† ZxflÔH·# „Ѩ[ÅѨ@¡ P^Œ~°} : ~Ús‡. 2:1–3† ~Ú„™êÜÕ∞bÜ«ÚÅ ZxflHõ : Ü≥∞+¨Ü∞« 49:1–5† J„ÉÏǨ=Úx ZxflHõ : Pk. 12:1–2† J.HÍ. 7:2–3† "≥∂¿+ ZxflHõ : x~°æ=∞. 3:4–13† ã¨OMϺ. 12:2–8† ÃÇÏ„c. 3:2† Ü≥∞+¨Ü∞« ZxflHõ : Ü≥∞+¨Ü∞« 6:7–9† ~Úi‡Ü«∞ ZxflHõ : ~Ús‡. 1:4–8† ™œÅ∞ ZxflHõ : 1 ã¨=¸. 10:1–5† ^•g^Œ∞ ZxflHõ : 1 ã¨=¸. 16:12–13† H©~°Î#. 78:70–71† 89:20† y^Àº#∞ ZxflHõ : <åºÜ«∂. 6:14–16† Ü≥∞ÃÇÏ*˯Å∞ ZxflHõ : Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 2:2–5† |Ñ≤ãÎ ‡¨ Ü≥∂Ǩ#∞ ZxflHõ : Å∂HÍ. 1:15-16† =∞`«Î~Ú ZxflHõ : =∞`«Î. 9:9† JáÈã¨ÅÎ ∞Å ZxflHõ : =∂~°∞¯. 1:16–20† =∞`«.Î 4:18–22† Å∂HÍ. 5:1–11† Ü≥∂Ǩ#∞. 1:35–42† =∂~°∞¯ 3:13–19† áœÅ∞ ZxflHõ : J.HÍ. 9:15–17† QÆÅf. 1:15–16† ã¨Ç¨ Ü«∞‰õΩÅ ZxflHõ : J.HÍ. 6:5–6† 1 ¿Ñ`«∞. 2:9† 2 u"≥∂. 2:10† 1 ¿Ñ`«∞. 1:2.

14. SHõº=∞`«º=Ú ™È^Œ~°„¿Ñ=∞ : H©~°Î#. 133:1–5† ã‘~å 25:1† ^≥=· „Ѩ[Å#∞ UHõ=Ú KÕÜÚ« @ ^Õ=Ùx Jcè+=ì¨ Ú : kfifÜ«∞. 30:1–4† ~Àg∞. 8:29–30† ZÃѶã‘. 1:5–10.

15. HõÑ@ ¨ ÉèHí Θ ÉèíH˜Î~°Ç≤Ï`« ѨÓ[Å∞, „áê~°ú#Å∞ : Ü≥∞+¨Ü«∞ 1:10–15† ~Ús‡. 14:12† =∞`«Î. 23:23–27† =∂~°∞¯ 7:5–8† Ǩϟ¿+. 8:11–13† P"≥∂. 5:21–24† HõÑ@ ¨ „áê~°#ú Å∞, LѨ"åã¨=ÚÅ∞ : =∞`«.Î 7:21–23† Ü«∂HÀ. 2:14–17† 1 Ü≥∂Ǩ#∞ 3:17–18† Ü«∂HÀ. 1:22† g∞HÍ. 3:4† =∂~°∞¯ 12:39–40† Å∂HÍ 11:43–46† 20:45–47† Ü≥∞+¨Ü«∞ 58:4–5.

16. HÍѨi „ѨÉèí∞"Õ HÍѨi : H©~°Î#. 23:1-8† H©~°Î#. 95:7† 80:1† Ü≥∞+¨Ü«∞ 40:11† 49:9† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 34:11-22, 31† W„™êÜÕ∞bÜ«ÚÅ∞ HÍѨ~∞° Å∞ : Pk. 4:2-3† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 34:1-10† 34:23-24† *ˇHõ. 11:4-17† 1 ã¨=¸. 17:34-37† ã‘~å 47:3† 2 ã¨=¸. 12:3† Pk. 33:13-14† *ˇHõ. 13:7† Pk. 47:3-6† ^≥·=[#=Ú ^Õ=Ùx =∞O^Œ : H©~°Î#. 95:7† 100:3† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 34:11-31† H©~°Î#. 79:13† 77:20† 78:52† 70-72† 80:1† ™ê"≥∞. 27:23† =∞`«Î. 9:36† 25:32-34† =∂~°∞¯ 6:34† Å∂HÍ. 12:32† 15:4-7† H©~°Î#. 119:176† ^≥·= ¿ã=‰õΩÅ∞ HÍѨ~°∞Å∞ : g∞HÍ. 7:14† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 34:1-10† Ü≥∂Ǩ#∞ 21:15-17† J.HÍ. 20:28† 1 ¿Ñ`«∞. 5:1-4† Ü≥∞+¨Ü«∞ 56:11† „H©¿ãÎ HÍѨi : Ü≥∂Ǩ#∞ 10:1-16, 26-27† ÃÇÏ„c. 13:20.

17. ‰õΩ@∞O|=Ú ^Õ=Ù_»∞ U~åÊ@∞ KÕã#≤ q"åǨÏ|O^è=Œ Ú : Pk. 2:18, 22–24† =∞`«.Î 19:5–6† =∂~°∞¯ 10:7† ZÃÑ㶠.‘ 5:31† q"åǨÏ=Ú ^≥=· ã¨OHõÅÊ=Ú : Pk. 24:48–51, 58–67† `Àc. 7:9–16† 8:17† 8:6–7† q"åǨÏ|O^èŒO Ѩq„`«"≥∞ÿ#k : Pk. 1:28† =∂~°∞¯ 10:6–9† 1 H˘i. 7:4–5† ZÃѶã‘. 5:31† ÃÇÏ„c. 13:4† "åi=∞^躌 „¿Ñ=∞ =∞~°}=Ú=Öˇ |Å"≥∞#ÿ k : Ѩ~=° ∞. 2:8–10, 14, 16† 8:6, 7† "åi |O^èŒ=Ú JÉË^茺"≥∞ÿ#k : 1 u"≥∂. 5:14† ~°∂`«∞. 4:10–16† =∞`«Î. 5:32† 19:3–12† =∂~°∞¯ 12:19–27† Å∂HÍ. 16:18† 1 u"≥∂. 3:2, 12.

18. ‰õΩ@∞O| ^è~Œ ‡° =ÚÅ∞ Ñ≤ÅÅ¡ ∞ `«e^¡ OŒ „_»∞ʼnõΩ q^èÜ Õ Ú« Öˇ· LO_»=Öˇ#∞ : ZÃÑ㶠.‘ 6:1–3† ã‘~å 3:1–18† Pk. 33:1–4† ™ê"≥∞. 19:26† x~°=æ ∞. 21:15, 17† „áêiúOK«∞ ‰õΩ@∞O|=Ú : Ü≥∞Ǩϟ+¨μ. 24:15† 1 ã¨=¸. 1:3–5† Å∂HÍ. 2:41–45.

19. HÀѨ=Ú – P„QÆÇϨ =Ú HÀѨ=Ú Hõ$Ï~°∞xQÍ =∂~°∞Û#∞ : Pk. 4:6–8† P"≥∂. 1:11† Pk. 27:41–45† H©~#ΰ . 88:7† 36


2 ~åA. 22:14–18† *ˇÑ¶¨. 1:15, 18† ^Õ=Ùx HÀѨ=Ú („ѨH$õ u ^•fi~å) "≥e|∞K«∞Û@ : Pk. 6:5–7† 19:23–24† ™⁄.*Ï˝#. 5:22† 16:5† ã‘~å 5:5–8† 16:11† Jq^èÜ Õ Ú« ÅÃÑ· ^Õ=Ùx HÀѨ=Ú : Ü≥∂<å. 1:10–16† 1 =∞Hõ¯. 1:64† x~°æ=∞. 32:11–14† ZÃѶã‘. 5:6† H˘ÖÁã‘û. 3:6† 1 `≥ã¨û. 2:16† ^Œ~°≈#. 14:10† 15:1–7† #Ǩ˙. 1:2–3† ^Õ=Ùx HÀѨ=Ú Hõ~∞° }QÍ =∂~°∞@ : 2 =∞Hõ¯. 8:5–6† 5:20† Z„*Ï 9:13–14† ~Àg∞. 1:18† 2:5,8† 9:22† 13:4-5.

20. Hõ$`«[`˝ « Hõ$`«[`˝ « ã¨∞uÎ „áê~°#ú : H©~#ΰ . 136:1–26† 138:1–8† 118:1, 19–21, 28–29† 116:13–19† 66† 145† ã‘~å 51:1, 11–12† x~°æ=∞. 15:1–21† ^Õ=Ùx =∞Oz`«#=Ú#‰õΩ =O^Œ#=ÚÅ∞ : H©~#ΰ . 107:1, 8, 15, 21, 31† (=∞iÜ«∞=∞‡) ã¨∞uÎ w`«=Ú : Å∂HÍ. 1:46–56† Ü≥∞+¨Ü∞« 61:10† ǨÏ|. 3:18† 1 ã¨=¸. 2:1† „H©ã∞¨ Î `«O„_çH˜ ™È„Î`=« ÚÅ∞ K≥eO¡ K«∞@ : Å∂HÍ. 22:17–19† =∞`«.Î 26:26–27† áœÅ∞ Hõ$`«[˝`«Å∞ : ~Àg∞. 1:8† 1 H˘i. 1:4–5† Ѷ≤eÑ‘Ê. 1:3† 1 `≥ã¨û. 1:2† 2 `≥ã¨û. 1:3† 2:13† 1 u"≥∂. 1:12† 2 u"≥∂. 1:3† Ѷ≤ÖË. 1:4.

21. Hõ=Δ ∞ - =∞xflOѨ٠J#fl^Œ=Ú‡à◊¡ =∞^茺 HõΔ=∞ : Pk. 50:18-21† 45:3-6† 33:1-4† Hõ$Ѩ Hõey# ^Õ=Ùx Hõ=Δ ∞ : x~°æ=∞. 32:30† 1 ~åA. 8:30-34† H©~°Î#. 103:3† 130:3-4† Ü≥∞+¨Ü«∞ 33:24† 53:10-12† ^•x. 9:19† g∞HÍ. 7:18-19† x~°æ=∞. 34:6-9† H©~°Î#. 78:38† =∂~°∞¯ 4:12† Å∂HÍ. 3:3† 7:3650† 17:3-4† Ü≥∂Ǩ#∞ 20:23† 2 H˘i. 2:5-10† H˘ÖÁã‘û. 1:14† 2:13† 1 Ü≥∂Ǩ. 1:9† Ü≥∞+¨Ü«∞ 55:6-9† ™⁄.*Ï˝#. 11:22-24† Å∂HÍ. 23:31,43† ™ê\˜ =∞x+≤x HõqΔ ∞OK«∞"åxx ^Õ=Ù_»∞ HõqΔ ∞OK«∞#∞ : =∞`«Î. 6:14-15† =∞`«Î. 18:21-35† =∂~°∞¯ 11:25-26† ZÃѶã‘. 4:32† ã‘~å. 28:7† Ѩq„`å`«‡‰õΩ =ºuˆ~HõOQÍ KÕã#≤ `«ÑC¨ Å∞ HõqΔ ∞OK«|_»=Ù : =∞`«.Î 12:31-32† =∂~°∞¯ 3:29† Å∂HÍ. 12:10† ^Õ=Ùx „¿Ñ=∞ tHõΔ HõO>ˇ |bÜ«∞"≥∞ÿ#k : ǨϟÃ+. 11:8-9† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 18:23, 30-32† áêѨ=Ú XѨCH˘x# =∞xflOѨ٠ÅaèOK«∞#∞ : H©~°Î#. 32:3-5† 2 ã¨=¸. 12:13† H©~°Î#. 51:10-14† Ü≥∂"Õ. 2:12-13† Ü≥∂<å. 3:1-10† „H©ã∞¨ Î (áêѨ=ÚÅ∞ =∞xflOK«∞) JkèHÍ~°=Ú : =∂~°∞¯ 2:5-11† ÜÕ∞ã¨∞ ~°HõÎO`À <å=∞ â◊H`Θ À Hõ=Δ ∂Ѩ} : =∞`«.Î 26:28† =∂~°∞¯ 14:24† 1 ¿Ñ`«∞. 2:24† 1 Ü≥∂Ǩ 2:2† ^Œ~≈° #. 1:5† J.HÍ. 22:16† áêѨH=Δõ ∂Ѩ} JkèHÍ~°=Ú JáÈã¨∞ÅÎ ∞ʼnõΩ : =∞`«.Î 16:19† Ü≥∂Ǩ#∞ 20:22-23† „H©ã¨∞ÎÖ’ |Ñ≤ãÎ ‡¨ =Ú ^•fi~å Hõ=Δ ∂Ѩ} : =∞`«.Î 28:19† =∂~°∞¯ 16:16† J.HÍ. 2:38† 3:19† ~Àg∞. 6:2-4† |Å∞Å∞ ã¨=∞iÊOK«∞@ ^•fi~å áêѨ=∞xflOѨ٠: x~°=æ ∞. 29:36† ÖËg. 4:20† Ü≥∞+¨Ü∞« 53:10-12† „áê~°#÷ `À =∞xflOѨ٠: x~°=æ ∞. 32:30-32† 1 ~åA. 8:30-39† ^•x. 9:19† áêѨ=∞xflOѨ٠á⁄Ok#"å_»∞ ^èŒ#∞º_»∞ : H©~°Î#. 32:1† 65:2-3† ~Àg∞. 4:7-8.

22. Q˘éˇÑ] Å≤ ¡ Q˘éˇ]Ñ≤Å¡ ÖÏO\˜ Ü«∂"Õ ¿ã=‰õΩ_»∞ : Pk. 22:8† Ü≥∞+¨Ü«∞ 53:7† ~Ús‡. 11:19† J.HÍ. 8:32† „H©¿ãÎ ^Õ=Ùx Q˘éˇ]Ñ≤Å¡ : Ü≥∂Ǩ#∞. 1:29† ^Œ~°≈#. 5:6, 12† „H©¿ãÎ áê™ê¯ Q˘„Ô~Ñ≤Å¡ : 1 H˘i. 5:7† x~°æ=∞. 12:1-12† ÃÇÏ„c. 9:12-15† 1 ¿Ñ`«∞. 1:18-19† ^Œ~°≈#. 7:10,14,17† 8:1† Q˘„Ô~Ñ≤Å¡‰õΩ P~å^èŒ# ã¨∞Î`«∞Å∞ : ^Œ~°≈#. 5:6-8† 15:3† Q˘„Ô~Ñ≤Å¡ ^•fi~° "≥∂HõΔO : ^Œ~°≈#. 22:1,3† 6:1-16† Q˘„Ô~|e : Pk. 4:4† 22:7-13† ÖËgÜ«∞. 9:3† 23:19† áê㨯 |e : x~°æ=∞. 12:3, 5† 2 ~å.k.K«. 35:11† ã¨OMϺ. 28:19-22.

23. r"åǨ~°=Ú PǨ~°=Ú XHõ x`åº=ã¨~°=Ú : ã‘~å 29:21† Pk. 1:29† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 4:9-13† =∞`«Î. 4:3-4† 15:26, 33† PǨ~°=Ú ~Ú`«~∞° Å`À ѨOK«∞H˘#=Öˇ#∞ : `Àa. 2:2† ™ê"≥∞. 22:9† 28:27† H©~#ΰ . 112:9† Å∂HÍ. 14:3-14† ã‘~å 12:1-5† =∞`«Î. 25:32-40† ã‘~å 7:32-40† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 18:7-8† Ü≥∂Ǩ#∞ 6:4-14† =∂~°∞¯ 6:37† Å∂HÍ. 24:30, 35† Ü≥∂Ǩ#∞ 21:9-13† ™ê"≥∞. 11:25. h 37


PǨ~°=Ú#∞ ¿Ñ^ŒÅ`À ѨOK«xKÀ ^Õ=Ùx tHõΔ : Ü≥∂|∞ 22:6-10† x~°=æ ∞. 22:20-28† ÖËg. 26:26† ~Ús‡. 7:5-7† Hõ~°∞=Ù tHõΔ : ~Ús‡. 5:17† ǨϟÃ+. 9:2† ѨÙeÜ«∞x JѨÊ=Ú Éè∞í lOK«∞@ : x~°=æ ∞. 12:15-20† 13:3-10† 23:14-15† ã¨OMϺ. 28:16-25† h PǨ~°=Ú Ñ¨OK«∞#k ^≥=· n"≥# : H©~°Î#. 37:18-19, 23-25† H©~°Î#. 78:23-25† ™⁄.*Ï˝#. 16:20† 2 ~åA. 4:42-44† =∞`«Î. 14:13-21† 15:32-38† =∂~°∞¯ 6:31-44† Å∂HÍ. 9:10-17† Ü≥∂Ǩ#∞ 6:1-13. „H©¿ãÎ =∞#‰õΩ r"åǨ~°=Ú : =∞`«.Î 26:26-29† =∂~°∞¯ 14:22-25† Å∂HÍ. 22:15-20† 1 H˘i. 11:23-25† Ü≥∂Ǩ#∞ 6:35, 47-48, 50-51, 53-58† Ü≥∞+¨Ü∞« 25:6† Ü≥∂Ǩ#∞ 4:10-15† Ü≥∞+¨Ü∞« 55:13† Ü≥∂Ǩ#∞ 7:37-38† J.HÍ. 2:46† ^≥=· "å‰õΩ¯ =∞# PǨ~°=Ú : P"≥∂. 8:11† Ü≥∞+¨Ü∞« 55:1011† ã‘~å 24:19-22† =∞`«Î. 4:4† ^Õ=ÙxH˜ JiÊOK«∞#k : x~°=æ ∞. 25:30† 1 ã¨=¸. 21: 1- 6† 1 ~åA. 7:48† =∞`«.Î 12:4† Å∂HÍ. 6:4† ÃÇÏ„c. 9:2.

24. *’ºu ^Õ=Ù_»∞ "≥Å∞QÆ∞#∞ HõÅ∞QÆ*ËÃã#∞ : Pk. 1:3-5† 1:14-15† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:4-5† H©~°Î#. 74:16† ÉÏ~°∞. 3:33-35† ^•x. 3:63-64† H©~°Î#. 104:19-22† ã‘~å 43:1-2, 6-7, 9-10† H©~°Î#. 136:7† ~Ús‡. 31:35† Ü≥∞+¨Ü«∞ 40:26† 2 H˘i. 4:6† ^Õ=Ù_»∞ qâ◊fi=Ú#∞ ã¨$lOK≥#∞ : H˘Åã‘û. 1:15-17† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:2-3† Pk. 2:4-7† Ü≥∂|∞. 26:8-14† H©~°Î#. 19:1-5† 8:3-4† ÃÇÏ„c. 1:2-3† r==Ú xK«∞Û "≥Å∞QÆ∞ : H©~°Î#. 56:13† H©~°Î#. 27:1† 36:9† 43:3† ^Õ=Ù_Õ "≥Å∞QÆ∞ : Ü≥∞+¨Ü«∞. 60:1-2† H©~°Î#. 104:2† x~°æ=∞. 13:21-22† 40:37-38† H©~°Î#. 119:105† H©~°Î#. 80:3,7† ã¨OMϺ. 14:14† kfifÜ«∞. 1:33† <≥ÃÇÏ. 9:12,19† ™⁄.*Ï˝#. 10:17† H©~°Î#. 18:28† g∞HÍ. 7:8† 1 Ü≥∂Ǩ 1:5† Å∂HÍ. 2:32† Pk. 15:17† x~°=æ ∞. 19:18† „H©¿ãÎ "≥Å∞QÆ∞ : Ü≥∞+¨Ü«∞ 9:2† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:4-5, 9† 8:12† 12:35-36,46† 1 Ü≥∂Ǩ 2:8† =∞`«Î. 5:14† Ü≥∞+¨Ü«∞ 42:6† 58:10† H©~°Î#. 37:6† 112:4† 97:11† J.HÍ. 13:47† ZÃѶã‘. 5:8† ^Œ∞+¨μÅì ∞ nѨ=Ú K«∂_»*ÏÅ~°∞ : Ü≥∂|∞. 18:5-6† 21:17† qÖÏѨ. 3:2† Ü≥∂"Õ. 2:2† P"≥∂. 5:18-20† Ü≥∂Ǩ#∞ 3:19† Å∂HÍ. 11:3336† =∂~°∞¯ 4:21† ^Œ~°≈#. 2:5.

25. ^•# ^è~Œ ‡° =ÚÅ∞ ^Õ=ÙxH˜ „Ñ≤Ü«∞"≥∞ÿ# HÍ~°º=Ú, ѨÙ}º HÍ~°º=Ú : `Àa. 1:3, 8† 4:7-12† ™ê"≥∞. 22:9† ã‘~å 12:1-2† 4:10† 17:22† 2 H˘i. 9:6-8, 12† ^•#=Ú KÕÜ«Ú#k „ѨÉèí∞=Ù‰õΩ : ™ê"≥∞. 19:17† =∞`«Î. 25:40† ^•#O KÕÜÚ« q^è=Œ Ú - =∞`«.Î 6:2,4† Å∂HÍ. 16:9† ^•#=Ú KÕÜ«∞x "åiH˜ ^Õ=Ùx tHõΔ : x~°æ=∞. 22:21-28† =∞`«Î. 25:41-46† N ã¨ÉèíÖ’ ^•#^èŒ~°‡=ÚÅ∞ : 2 H˘i. 8:2-5, 12-14† ~Àg∞. 15:2527† 1 H˘i. 16:1-4† QÆÅf. 2:10† ^•#^è~Œ ‡° =ÚÅ∞ - áêѨ=ÚʼnõΩ „áêÜ«∞tÛ`«=Î Ú : ã‘~å 3:30.

26. k=º 㨄`«Ê™ê^Œ=Ú k=ºã¨„`«Ê™ê^Œ ™ê÷Ñ#¨ J^Œ∞ƒù`« „H˜Ü∞« Å ^•fi~° h\˜x „^•HõãΔ ~¨ =° ÚQÍ =∂~°∞Û@ : Ü≥∂Ǩ#∞. 2:1-12† =∞`«Î. 14:13-21† 26:26-29† =∂~°∞¯ 6:32-44† 8:1-10† Å∂HÍ. 9:10-17† ÜÕ∞ã¨∞ r=[Å=Ú : Ü≥∂Ǩ#∞. 4:10, 14† r==Ú QÆÅ PǨ~°=Ú : Ü≥∂Ǩ#∞ 6:27, 32-35, 48-51† 53-58† =∞`«.Î 6:11† x~°æ=∞. 16:4-8† 16:12-31† 17:1-7† 2 H˘i. 10:4† H©~°Î#. 114:8† ™ê"≥∞. 9:5† H©~°Î#. 36:8-9† k=ºã¨„`«Ê™ê^Œ ™ê÷Ѩ# : x~°æ=∞. 12:1-14† Å∂HÍ. 22:14-20† =∞`«Î. 26:26-28† =∂~°∞¯ 14:22-24† 1 H˘i. 11:23-25.

27. ^Õ=Ùx ^ŒÜ∞« HõxHõ~=° ÚÅ∞ ^Õ=Ùx ^ŒÜ∞« HõxHõ~=° ÚÅ∞ : x~°=æ ∞. 34:6-7† kfifÜ«∞. 4:32-34† H©~#ΰ . 103:7-8† 86:15-16† 145:8-9† 25:7† 111:4-5† 100:5† 69:13† 51:1† ^•x. 9:9† Ǩϟ¿+. 2:19† 11:3-4, 8† Ü≥∂<å. 4:2† Ü«¸k. 7:30† 13:14† ™⁄.*Ï˝#. 11:23, 26† 12:22† 15:1† ã‘~å. 2:11† 47:22† 38


Å∂HÍ. 1:50, 72, 78, 6:36† ~Àg∞. 9:15-16† 18, 23† ZÃÑ㶠.‘ 2:4† f`«∞. 3:5† 1 ¿Ñ`«∞. 1:3† 2:10† „H©ã∞¨ xÎ ^ŒÜ∞« HõxHõ~=° ÚÅ H˘~°‰Ωõ „áê~°#÷ : =∞`«.Î 9:27† 15:22† 17:15† 20:30-31† ÃÇÏ„c. 2:17.

28. ^≥=· „¿Ñ=∞ ^≥=· „¿Ñ=∞ - ^Õ=Ù_Õ „¿Ñ=∞ : x~°æ=∞. 20:6† 34:6-7† kfifÜ«∞ 5:10† 7:9-10† H©~°Î#. 25:6-7, 10† H©~°Î#. 103:1, 8, 12-13, 17† Ü≥∞+¨Ü«∞ 54:8, 10† Ǩϟ¿+.11:1-4, 8, 9† kfifÜ«∞ 1:31† ™⁄.*Ï˝#. 11:25† ã‘~å. 2:8, 18† 18:13. Ü≥∂Ǩ#∞ 3:16† 14:23† 16:27† ~Àg∞# 5:5, 7-8† ZÃѶã‘. 1:4-5† 2:4† 1 Ü≥∂Ǩ 3:1† 4: 7-12, 16-20† „H©ã∞¨ Î „¿Ñ=∞ : Ü≥∂Ǩ#∞ 11:3, 5† 13:1, 34† 14:31† 15:9-10, 12† ~Àg∞. 8:35, 37† 2 H˘i. 5:14† QÆÅf. 2:20† ZÃѶã‘. 3:19† 5:2† ™È^Œ~°„¿Ñ=∞ : 1 H˘i. 13:4-13† ~Àg∞. 13:8-10† 1 `≥ã¨û. 5:14-15† ~Àg∞. 12:9-10, 14-17† Ü≥∂Ǩ#∞ 13:34-35† =∞`«.Î 19:19† 22:39† J.HÍ. 4:32† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:12, 17† 4:11-12, 18-21† 5:2-3† ZÃѶã‘. 3:18-20.

29. ^≥=· "å‰õΩ¯ ^≥·="å‰õΩ¯ ã¨$+≤ì : Pk. 1:3-25† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:1-3† H©~°Î#. 33:8-9† 148:5† Ü«¸k. 16:14† ã‘~å. 39:16-21† ^≥·="å‰õΩ¯ ^Õ=Ù_Õ : Ü≥∂Ǩ#∞ 1:1† 1 Ü≥∂Ǩ 1:1† 2:14, 1 `≥ã¨û. 2:13† ^Õ=Ùx "å‰õΩ¯ xѨCÖÏO\˜k : ~Ús‡. 5:14† 23:29† 20:9† ^Õ=Ùx "å‰õΩ¯ r="å‰õΩ¯ : kfifÜ«∞. 32:47† 1 Ü≥∂Ǩ 1:1† Ü≥∂Ǩ#∞ 6:63, 68† 1:4† 7:37† ÃÇÏ„c. 4:12† 1 ¿Ñ`«∞. 1:23-25† J.HÍ. 8:2548† ^Õ=Ùx "å‰õΩ¯ "≥Å∞QÆ∞ : H©~°Î#. 119:105† 18:28† 27:1† 36:9† ^Õ=Ùx "å‰õΩ¯ â◊H˜Î=O`«"≥∞ÿ#k : H©~°Î#. 147:15† 19:2-4† Ü≥∞+¨Ü«∞ 55:11† H©~°Î#. 119:89† Ü≥∞+¨Ü«∞ 40:8† =∞`«Î. 24:35† ^Œ~°≈#. 1:15-16† =∂~°∞¯ 4:35-41† Å∂HÍ. 8:22-25† ^≥·="å‰õΩ¯ ã¨fiã¨÷`« Ѩ~°K«∞#∞ : H©~°Î#. 107:20† =∞`«.Î 8:8† =∂~°∞¯ 5:40-43† 9:25-29† Ü≥∂Ǩ#∞ 11:43-44† Å∂HÍ. 7:7† 7:14-15† 8:2425† 8:29-33† 8:53-55† 9:42† ^≥=· "å‰õΩ¯ „Ѩ=Hõ‰Î Ωõ JOkOK«∞@ : Ü≥∞+¨ 6:5-7† ~Ús‡. 1:9† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 3:1-3† ^Œ~°≈#. 10:8-11† ^≥·="å‰õΩ¯#∞ ^蕺xOK«∞@ : H©~°Î#. 1:2-3† 63:6† 119:8† Å∂HÍ. 2:29, 51† ^≥=· "å‰õΩ¯#∞ áê\˜OK«=Öˇ#∞ : =∞`«.Î 7:1-27† 13:4-30† Å∂HÍ. 8:19-21† Ü«∂HÀ. 1:22-25† ^≥=· "å‰õΩ¯ Ѩ~#°î =Å# Ѷe¨ `«=Ú : kfifÜ«∞. 30:16-18† ÉÏ~°∂. 4:1† Ü≥∂Ǩ#∞ 6:68† 15:3† 2 u"≥∂. 3:16-17† ÃÇÏ„c. 4:12† „ѨÉèí∞=Ù "å‰õΩ¯‰õΩ Hõ~°∞=Ù : P"≥∂. 8:11-14† ÜÕ∞ã¨∞„H©ã¨∞Î"Õ "å‰õΩ¯ : Ü≥∂Ǩ#∞ 1:14† 17:2-3.

30 ^è#Œ "åOKè,« ã¨OѨ^ÅŒ ∞ ^è#Œ =Ú#∞ =∞OzH˜ LѨÜ∂≥ yOK«∞=Ú : LѨ. 11:1-2† ã‘~å. 14:4-9† 29:8-12† `Àa. 4:9-11† =∞`«.Î 6:20† Å∂HÍ. 19:20-21† 16:9-12† ^èŒ#=ÚÃÑ· P^è•~°Ñ¨_»‰õΩ=Ú : ã‘~å. 5:1-3† 11:24† 31:1-11† Ǩϟ¿+. 12:8† Å∂HÍ. 12:15-21† 1 u"≥∂. 6:17-19† Ü«∂HÀ. 1:10† 5:2-4† Ü≥∂|∞. 22:24-26† ^Õ=Ù_»∞-^èŒ#=Ú : H©~°Î#. 62:10† Ü≥∂|∞. 31:24-25† =∞`«Î. 6:24† 19:21-26† Å∂HÍ. 16:13† ^èŒ#"åOKè« KÕ@∞ : Pk. 31:7† =∞`«Î. 27:3-5† =∂~°∞¯ 10:17-23† 1 u"≥∂. 6:8-10† Δõ ‰õΩ "å_ç# _»|∞ƒ „H©ã∞¨ Î ~°H=Îõ Ú : 1 ¿Ñ`«∞. f`«∞. 1:11† J.HÍ. 8:17-24† Ü«∂HÀ. 2:2-4† =∞# ~°H} 1:18-19† ^èŒ#=O`«∞ʼnõΩ ÃÇÏK«ÛiHõ : Ü≥∞+¨Ü«∞ 5:8† g∞HÍ. 2:1-2† Ѷ≤eÑ‘Ê. 3:19† P"≥∂. 3:15† 6:4-7† 4:1-4† ~Ús‡. 22:13-17† ^èŒx‰õΩÅ ^Œ∞+¨¯ $`åºÅ∞ : g∞HÍ. 7:2-3† P"≥∂. 2:7† Ü≥∞+¨Ü∞« 3:13-15† ǨÏ|. 2:9, 12† ¿Ñ^ŒÅ#∞ P^ŒiOK«x ^èŒx‰õΩʼnõΩ tHõΔ : P"≥∂. 3:11-14† 5:11-12.

31. <åÅ∞Hõ - HõÅÖ¡ Ï_»∞@ HõÅ¡ÖÏ_»∞ <åÅ∞Hõ - ã‘~å. 28:13-29† ™ê"≥∞. 25:15† ã‘~å. 27:23, 28† ™⁄.*Ï˝#. 1:10-11† H©~°Î#. 12:4† 109:3† ã‘~å. 19:7-12† ™ê"≥∞. 25:9-10† ã‘~å. 20: 18-26† 29:24-27† ™ê"≥∞. 10:18-19† <åÅ∞Hõ#∞ J^Œ∞ѨÙÖ’ ÃÑ@∞ì@ : Ü«∂HÀ. 3:7-8† =∞`«Î. 5:22† H©~°Î#. 141:3† ã‘~å. 22:27† Ü≥∂|∞. 5:21† ™ê"≥∞. 21:23† 18:20-21† 10:20-21† ã‘~å. 20:5-7† 27:4-7† 39


25:25† ™ê"≥∞. 12:13† H©~°Î#. 59:12† ™ê"≥∞. 18:7† 19:1, 5† 4:24† 6:17-18† 8:7† 13:3† <åÅ∞Hõ HõuÎHõO>ˇ Ѩ^Œ∞<≥·#k : ã‘~å. 28:17-21† Å∂HÍ. 18:1-8† <åÅ∞Hõ xѨCÖÏO\˜k : Ü«∂HÀ. 3:5-6† <åÅ∞Hõ =∞Oz K≥_∞» ʼnõΩ ‰õÄ_» : Ü«∂HÀ. 3:9-11† ™ê"≥∞. 11:9† 18:21.

32. xsHõ} Δ ÃÇÏ„c 6:19† ~Àg∞ 8:24† 1 H˘i 15:19† f`«∞ 2:13† ZÃÑ㶠û‘ 1:12† H˘ÖÁã≤û 1:5

33. #∂`«# P^•=Ú "≥Ú^Œ\ ˜ P^•=Ú : Pk. 1:26† 5:1† ™⁄.*Ï˝#. 2:23† H©~°Î#. 8:5† ã‘~å. 17:1-3† "≥Ú^Œ\ ˜ P^•=Ú áêÑ≤ : Pk. 3:6† 3:22† ~Àg∞. 5:12† Ô~O_»= P^•=Ú-„H©ã¨∞Î : Pk. 3:15† ^•x. 7:13-14† ~Ú^ŒiÌ =∞^躌 `å~°`=« ∞º=Ú : ~Àg∞. 5:12-21† 1 H˘i. 15:21-23† 45-49.

34. Ѩ~ÀѨHÍ~°=Ú ^•#^èŒ~°‡O PѨ`å¯Å=Ú#‰õΩ ^•K«∞ xkè : `Àc. 4:7–11† ™ê"≥∞. 19:17† 28:27† ã‘~å. 12:2† ^•#^è~Œ ‡° =Ú áêѨ=Ú#‰õΩ Ñ¨iǨ~°=Ú : `Àc. 12:9† L^•~°``« À KÕã#≤ ã¨Ç¨ Ü«∞=Ú#‰õΩ ^Õ=Ùx n"≥#: kfifÜ«∞. 15:10–11† 2 H˘i. 9:7–8† c^ŒÅ Ü≥∞_» Hõi#î =ÚQÍ LO_»‰Äõ _»^∞Œ : kfifÜ«∞. 15:7–8, 11† Ü«∂HÀ. 5:3–4† x["≥∞#ÿ LѨ"åã¨=Ú J#QÍ P~å^è#Œ , ^•#^è~Œ å‡Å∞ : Ü≥∞+¨Ü∞« . 1:12, 17† 58:6–8† „ÔH·ã¨Î= ^•`«$`«fi=Ú : 2 H˘i. 8:1–5† 9:6–9† =∞`«Î. 6:3.

35. Ѩq„`å`«‡ áê`«x|O^è#Œ Ö’ Ѩq„`å`«‡ (TÑ≤ixK«∞Û@) : Pk. 1:2† 2:7† H©~#ΰ . 104:30† Ü≥∂|∞. 34:14† 33:4† 2 =∞Hõ¯. 7:22-23† H©~°Î#. 139:13-15† Ѩq„`å`«‡`À xOѨ|_»∞@ : <åºÜ«∂. 3:10† 13:25† 1 ã¨=¸. 11:6† ã¨OMϺ. 11:25† 1 ã¨=¸. 16:13† 2 ã¨=¸. 23:2† „Ѩ=HõÎÅ∞ P`«‡KÕ xOѨ|_»@O : Ü≥∞+¨Ü«∞ 11:2† 42:1† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 37:1† 3:12† 8:3† 11:1,24† ^•x. 13:44-45† 5:11, 14† Ü≥∂"Õ. 2:28† ÜÕ∞ã¨∞ rq`«=ÚÖ’, "åi É’^èŒÖ’ Ѩq„`å`«‡ : =∞`«Î. 1:20† 3:11, 16† 4:1† 12:18, 28, 31, 32† Ü≥∂Ǩ#∞ 3:5-6, 8, 34† 14:17, 26† 15:26† 16:13† 20:22† J.HÍ. 1:2, 5, 8† u~°∞ã¨Éèí PkÖ’ : J.HÍ. 2:1-4, 17-18, 33, 38† 5:3, 9, 32† 8:15-19, 29, 39† 9:17, 31† 10:19, 38, 44-47† 11:12, 15-17, 24, 28† 13:2, 4, 9, 52† 19:17† áœÅ∞x ÖËYÅÖ’ : ~Àg∞. 8:1-17† 1 H˘i. 12:1-13† QÆÅf. 5:16-26.

36. ѨâßÛ`åÎÑ=¨ Ú áêѨq"≥∂K«#‰õΩ ^Œ∞óY=Ú`À ѨâßÛ`åÎÑ=¨ Ú : Ü≥∂|∞. 42:6† Ü≥∞+¨Ü∞« 1:27† H©~#ΰ . 6:1-6† ™⁄.*Ï˝#. 11:23† =∞ÖÏ. 3:14† ѨâßÛ`åÎÑ=¨ Ú#‰õΩ ^Õ=Ùx Ñ≤Å∞Ѩ٠: Ü≥∂"Õ. 1:13-14† 2:12-14† *ˇHõ. 1:3-6† Ü≥∞+¨Ü«∞ 55:7† ã‘~å. 17:25-32† ~Ús‡. 4:1-4† =∞`«Î. 3:2, 8† =∂~°∞¯ 1:4,15† Å∂HÍ. 3:3† 5:32† ѨâßÛ`åÎѨ=Ú ÖËHõ ~°HõΔ} ÖË^Œ∞ : P"≥∂. 5:4-6† H©~°Î#. 130:3-4† ™⁄.*Ï˝#. ¨ ѨâßÛ`åÎÑ=¨ Ú : 12:2† qÖÏѨ. 3:41-43† Å∂HÍ. 11:32† 13:3,5† 15:7, 10† 16:30† 24:47† HõÑ@ Ǩϟ¿+. 6:1-6† =∞`«Î. 11:20-21† 12:41† 27:3† Å∂HÍ. 3:8† 10:13† 17:3-4† u~°∞ã¨Éèí ѨâßÛ`åÎÑ=¨ Ú#∞ QÆ∞iOz : J.HÍ. 2:38† 3:19† 5:31† 8:22† 11:18† 17:30† 20:21† 26:20† áœÅ∞x ÖËYÅÖ’ : ~Àg∞. 2:4† 2 H˘i. 12:21† 2 u"≥∂. 2:25† ^Œ~°≈#. 2:5, 16, 21, 22† 3:3, 19† 9:21.

37. áêѨO =¸Å áêѨ=Ú Pk 3:1-13† ^•g^Œ∞ áêѨ=Ú 1 ã¨=¸ 11:2-4† áêѨ=Ú #∞O_ç áêѨ=Ú Ñ¨Ù@∞ì#∞ 1 ã¨=¸ 11:6-17† áêѨ=Ú "åiOK«∞@‰õΩ „áê~°#÷ Å∞ ã‘~å 22:27-23:6† #~°∞x áêѨ=Ú ^Õ=Ùx ÉÏkèOK«∞#∞ Ü≥∞+¨Ü∞« 43:22-28† áêѨ=Ú ^Õ=ÙxH˜ =∂#=ÙxH˜ =∞^躌 J_»∞Q¤ À_» =O\˜k. Ü≥∞+¨Ü∞« 59:1-8† Ñ≤`~« ∞° Å áêѨ=ÚÅ∞ ~Ús‡ 2:418† Z=i áêѨ=ÚʼnõΩ "åˆ~ ÉÏ^è∞Œ ºÅ∞ Ü≥∞ÃÇÏ*˯ 14:12-23† áêѨ=ÚÅ#∞ ^Õ=Ùx Ü≥∞^Œ∞@ XѨÙÊH˘#∞@ ^•x 9:4-18† ^èŒ~°‡âß„ã¨ÎO `≥Å∞ѨÙ`«∞Ok. ~Àg∞ 3:20† XHõ¯x áêѨ=Ú JO^ŒiH˜ ~Àg∞ 15:18† áêѨ=Ú#‰õΩ ÉÏx㨠Éè∫uHõ rq ~Àg∞ 7:14. 40


38. „áê~°#÷ ™ê^è•~°} „áê~°#÷ Å∞ : Pk. 20:7, 17† 25:21† 1 ã¨=¸. 1:10-17, 26-27† 2 ã¨=¸. 7:18-29† 1 ~åA. 8:22-54† 1 ~åA. 18:36-37† 1 ~å.k.K«. 29:10-19† 2 ~å.k.K«. 6:13-7:1† <≥ÃÇÏ. 1:5-11† 9:6-37† Ü≥∂|∞. 42:8-9† H©~°Î#. 4:1† 65:2† ™ê"≥∞. 15:8, 29† Ü≥∞+¨Ü«∞ 1:15† 38:4-5† 56:7† ~Ús‡. 14:7-9, 11† `Àa. 3:16† 12:8, 12† Ü«¸k. 4:9-15† 9:1-14† ã‘~å. 7:10, 14† 35:14† 39:5† ^•x. 13:42-44† 1 =∞Hõ¯. 5:33† 7:37† „áê~°#÷ #∞ QÆ∂iÛ ÜÕ∞ã¨∞ É’^èŒ : =∞`«Î. 5:44† 6:5-15† Å∂HÍ. 11:1-13† 18:1-8† ÜÕ∞ã¨∞ „áê~°÷#Å∞ : =∞`«Î. 14:19, 23† 26:36-44† =∂~°∞¯. 1:35† 6:46† 14:32-39† Å∂HÍ. 3:21† 5:16† 6:12† 9:18, 29† 11:1† 22:32, 41-45† Ü≥∂Ǩ#∞ 17:1-26† ÃÇÏ„c. 5:7† „áê~°#÷ #∞ QÆ∂iÛ JáÈã¨∞ÅÎ ÖËYÅÖ’ : ~Àg∞. 8:26† 1 H˘i. 14:13-17† ZÃѶã‘. 6:18† Ѷ≤eÑ‘Ê. 4:6† H˘ÖÁã‘û. 4:2† 1 `≥ã¨û. 5:17† 1 u"≥∂. 2:1,8† Ü«∂HÀ. 5:13-18† 1 Ü≥∂Ǩ 5:16† Ü«¸^•. 1:20.

39. „¿Ñ=∞ „Ѩ^•è # P[˝ =∂~°∞¯ 12:28-33 kfifÜ«∞ 6:4-6† x+¨¯Ñ¨@"≥∞#ÿ k ~Àg∞ 12:9† „¿Ñ=∞ ÖËx "å‰õΩ¯ 1 H˘i. 13:1† âßâ◊fi`«"∞≥ #ÿ k 1 H˘i. 14:19† =¸Å=Ú, ѨÙ<å^Œ∞Å∞ ZÃÑ㶠û≤ 13:17.

40. ÉèÏ~åº Éè~í Åΰ ∞ L`«Î=∞ ÉèÏ~°º ^Õ=Ùx J#∞„QÆǨÏ"Õ∞ : ã‘~å 26:1–4, 13–21† ™ê"≥∞. 12:4† 31:10–31† ÉèÏ~åºÉèí~°ÎÅ =∞^茺 Ѩ~°ã¨Ê~° „¿Ñ=∞ : 1 ã¨=¸. 1:8† 19:11–12† 1 ¿Ñ`«∞. 3:1–9† ÉèÏ~åºÉèí~°ÎÅ =∞^茺 Hõ=Δ ∂QÆ∞}=Ú : Ǩϟ¿+. 1:2–9† 3:1–5† ZÃѶã‘. 5:2–4, 21–23† H˘Ö’ã‘û. 3:18† Hõeã≤ „áêiúOK«=Öˇ#∞ : `Àc. 8:4–7† 1 ã¨=¸. 1:19† ÉèÏ~åºÉèí~°ÎÅ Ü≥∞_» qâ◊fiã¨hÜ«∞`« : Pk. 39:7–10† ^Œ~°≈#. 21:2–3† ^•x. 13:15–64† 1 H˘i. 7:3–5† f`«∞. 1:6† Nã¨Éèí „H©ã¨∞Î#∞ „¿Ñq∞OK«∞#@∞¡ ÉèÏ~åºÉèí~°ÎÅ∞ : ZÃѶã‘. 5:25† 6:4† 5:24† 1 H˘i. 11:8.

41. =∞~°}=Ú - ѨÙ#~°∞`å÷#=Ú =∂#=ÙʼnõΩ =∞~°}=Ú `«^ºŒä =Ú : H©~#ΰ . 89:48† 90:3† 103:14† 104:29† 146:4† Pk. 3:19† Ü≥∂|∞. 1:21† LѨ. 3:20† Ü≥∂|∞. 34:15† LѨ. 12:7† ™ê"≥∞. 7:27† ã‘~å. 10:11† 14:17-18† =∞~°}=Ú áêѨ Ѷe¨ `«=Ú : Pk. 2:17† 4:7-8† kfifÜ«∞. 30:19† ™⁄.*Ï˝#. 2:24† 4:7-19† ã‘~å. 25:24† ~Àg∞. 5:12† 1 H˘i. 15:22† 1 `≥ã¨û. 4:13-16† ^Œ~°≈#. 6:8† Ü≥∂Ǩ#∞ 11:11† ÖËg. 20:8-21† 24:14-23† P^蕺u‡Hõ =∞~°}=Ú : ~Àg∞. 6:1-11† 7:4-6, 9-13† Ü«∂HÀ. 1:15† 5:20† 1 Ü≥∂Ǩ#∞ 3:14† 5:16-17† ^Œ~°≈#. 20:6,14† ™⁄.*Ï˝#. 3:3† ÜÕ∞ã¨∞„ѨÉ∞íè =∞~°}=Ú : =∞`«.Î 27:50† =∂~°∞¯ 15:39† Å∂HÍ. 23:46† 19:30† 1 H˘i. 15:3† 2 H˘i. 5:14-15† Ñ≤eÑ≤Ê 2:8† H˘ÖÁã‘û. 1:22† ÃÇÏ„c. 2:9, 14-15† 1 ¿Ñ`«∞. 3:18† Ü≥∂Ǩ#∞ 11:50-53† 1 `≥ã¨û. 5:10† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:13† ~Àg∞. 5:7-8† =∞$`«∞Å xq∞`«=Î Ú Ñ¨Ó~°fiѨ٠Hõ~‡° HÍO_» : 1 ã¨=¸. 31:12-13† kfifÜ«∞. 21:22-23† `Àc. 2:4-8† ÉèHí ÇΘ Ï‘ #∞Å =∞~°}=Ú <åºÜ«∞ã¨=∞‡`«=Ú : Ü≥∂|∞. 18:5-12† Ü≥∂Ǩ#∞ 8:21, 24† H©~°Î#. 37:20† 73:27† 2 H˘i. 2:16† ^Õ=Ù_˘Hõ¯_Õ =∞$`«∞ʼnõΩ k‰õΩ¯ : H©~°Î#. 49:17† 73:25† Ü≥∂<å. 2:7† H©~°Î#. 30:3† =∞~°}=Ú #∞O_ç q"≥∂zOK«∞ ^Õ=ÙxH˜ Hõ$`«[`˝ Å« ∞ : H©~°Î#. 18:16-19† Ü≥∞+¨Ü«∞ 38:17-19† ѨÙ#~°∞`å÷#=Ú : 1 ~åA. 17:22† Ü≥∞+¨Ü∞« 26:19† ^•x. 12:2† 2 =∞Hõ¯. 7:9,14,23† 2 =∞Hõ¯. 12:43-45† =∞`«.Î 28:1-15† =∂~°∞¯ 16:1-10† Å∂HÍ. 24:1-12† Ü≥∂Ǩ#∞ 20:1-10† J.HÍ. 2:24, 31-32† 5:30† 10:40-41† 13:30, 34, 37† ~Àg∞. 1:4† 6:4,9† 1 H˘i. 15:4, 12-28† #∂`«# x|O^è#Œ Ö’ ~Ú`«~∞° Å∞ ѨÙ#~°∞`å÷#=Ú 41


Ü«∂~¸~°∞ ‰õΩ=∂Ô~Î : =∞`«.Î 9:18-26† =∂~°∞¯ 5:21-43† Å∂HÍ. 8:40-56† <å~Ú#∞ q^è=Œ ~åe ‰õΩ=∂~°∞_»∞ : Å∂HÍ. 7:11-16† ÖÏ[~°∞ : Ü≥∂Ǩ#∞ 11:1-44† ^À~å¯ : J.HÍ. 9:36-42† =∞$`«∞Å L`å÷#O : Ü≥∂Ǩ#∞ 5, 21, 25-29† 6:39-40, 44, 54† J.HÍ. 23:6† 1 `≥ãû¨ . 4:13-18† 2 u"≥∂. 2:8-13† ^Œ~°≈#. 14:13† „H©¿ãÎ r==Ú Ñ¨Ù#~°∞`å÷#=Ú : Ü≥∂Ǩ#∞ 11:17-27.

42. =∂~°=æ Ú #~°∞ʼnõΩ =∂~°æK«∂Ѩi ^Õ=Ù_Õ : Pk. 12:1-5† Pk. 26:2† 25:8-10† H©~°Î#. 23:3-4† 86:11† 119:15† Ü≥∞+¨Ü«∞ 2:3† ™⁄.*Ï˝#. 18:3† Ü≥∞+¨Ü«∞ 30:21† g∞HÍ. 4:1-2† =∞ÖÏ. 3:1† Ü≥∞+¨Ü∞« 49:11† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:23† =∂~°∞¯ 1:3† „ѨÉèí∞ =∂~°æ=ÚÖ’ #_»K«∞"å~°∞ ^èŒ#∞ºÅ∞ : H©~°Î#. 119:2-3† Ü≥∞+¨Ü«∞ 40:3-5† =∞`«Î. 2:12† 1 ~åA. 13:9† =∂~°=æ ÚÅ∞ ~Ô O_»∞ : K≥_∞» , =∞Oz : H©~°Î#. 1:6† ™ê"≥∞. 4:18-19† 11:5† =∞`«Î. 7:13† =∞Oz =∂~°Oæ hu=∞O`«∞Å „`À= : 1 ã¨=¸. 12:23† 1 ~åA. 8:36† 1 H˘i. 12:31† ™ê"≥∞. 12:28† H©~°Î#. 119:29† Ü≥∞+¨Ü«∞ 59:8† Å∂HÍ. 1:79† ~Ús‡. 6:16† =¸~°∞Åö =∂~°=æ Ú : ™ê"≥∞. 21:8† ã‘~å 21:10† ™ê"≥∞. 4:14† =∞Oz, K≥O_»∞ „`À=Å =∞^躌 x~°Ü ‚ ∞« =Ú #~°∞x^Õ : kfifÜ«∞. 30:15-20† Å∂HÍ. 13:24† =∂~°∞¯ 8:34-36† ã‘~å. 15:15-17† ~Ús‡. 21:8-9† 38:2† J.HÍ. 4:19† „H©¿ãÎ x["≥∞#ÿ =∂~°=æ Ú : Ü≥∂Ǩ#∞ 14:6† ÃÇÏ„c. 10:19-20† J.HÍ. 9:2† 18:25, 19:9, 23† 22:4† =∂~°=æ ÚÖ’ „H©¿ãÎ =∞# `À_»∞ h_» : Å∂HÍ. 24:15† =∞`«.Î 14:25† „H©ã¨∞Î =∂~°æOÖ’ #_»K«∞@‰õΩ „ѨÉèí∞ Ñ≤Å∞Ѩ٠: =∞`«Î. 4:19† 9:9† Å∂HÍ. 5:27† =∂~°∞¯ 2:17† =∞`«Î. 10:38† 16:24† „H©ã∞¨ Î =∂~°=æ Ú ã≤Å∞= =∂~°=æ Ú : Å∂HÍ. 22:22,33† =∞`«.Î 16:24† =∂~°∞¯ 8:34-37† Å∂HÍ. 9:23-24† 14:27† Ü≥∂Ǩ#∞ 12:25-26† J.HÍ. 2:23† 4:10† 10:39† =∞`«.Î 27:32,40,42† =∂~°∞¯ 15:29-32† H©~#ΰ . 22:7† qÖÏѨ. 2:15† „ÔHã· =Ψ `«fi=∞#QÍ „H©ã¨∞Î =∂~°æ"Õ∞ : 1 H˘i. 1:17-18† QÆÅf. 5:11† 6:12,14† ZÃѶã‘. 2:16† ÃÇÏ„c. 12:2.

43. "≥∞ã¨ûÜ«∂ ™œÅ∞ Jaè¿+Hõ=Ú : 1 ã¨=¸. 10:1† ^•g^Œ∞ Jaè¿+Hõ=Ú : 1 ã¨=¸. 16:13† ™⁄Ö’"≥∂#∞ Jaè¿+Hõ=Ú : 1 ~åA. 1:39† Ü«∂[‰õΩÅ Jaè¿+Hõ=Ú - x~°=æ ∞. 29:7† „Ѩ=HõÎÅ∞ : Ü≥∞+¨Ü«∞ 61:1† "≥∞ã¨ûÜ«∂ - ÉÏ^茺`«Å∞ : ~åAQÍ, „Ѩ=HõQÎ Í, Ü«∂[‰õΩ_»∞QÍ. ~åAQÍ : 1 ã¨=¸. 8:6† H©~°Î#. 24:710† 29:10† 93:1† 95:3† 96:10† 98:6† 2 ã¨=¸. 7:12-16† Ü≥∞+¨Ü«∞. 9:5-7† 7:14† g∞HÍ. 5:1-3† ^Œ~°≈#. 15:3† *ˇHõ. 14:9,16† *ˇHõ. 9:9† ~Ús‡. 10:7† 17:25† 2 ã¨=¸. 23:3† Ü≥∞+¨Ü«∞. 33:22† Pk. 49:10† H©~°Î#. 99:1-4† J.HÍ. 2:30† H©~°Î#. 132:11† =∞`«Î. 9:27† 21:5† H©~°Î#. 45:1,6† ÜÕ∞ã¨∞-„H©ã∞¨ ,Î "≥∞ã¨ûÜ«∂ : =∞`«.Î 16:16-19† Ü≥∂Ǩ#∞ 4:25† 10:24† =∂~°∞¯ 8:29† Ü≥∞+¨Ü∞« 61:1-2† ÜÕ∞ã¨∞ ~åAQÍ : Ü≥∂Ǩ#∞ 18:36-37† 19:21† =∂~°∞¯ 15:32† Å∂HÍ. 23:37, 4243† =∞`«.Î 27:37† Ü≥∂Ǩ#∞ 12:13-15† 1:49† =∞`«.Î 21:5† 20:21† =∂~°∞¯ 10:37† J.HÍ. 17:7† ^Œ~°≈#. 19:16† ^Œ~°≈#. 17:14† ~Ús‡. 14:14-16† 23:5† „Ѩ=HõÎQÍ : =∞`«Î. 10:41† kfifÜ«∞. 18:18, 22† ǨÏ|. 1:1† Pk. 20:7† ã¨OMϺ. 12:6† 34:10-12† 1 ã¨=¸. 10:5-6, 10-13† 28:6,15† ÜÕ∞ã¨∞ „Ѩ=HõÎ : Ü≥∂Ǩ#∞ 4:19, 44† 7:40† =∞`«Î. 16:14† J.HÍ. 3:22† 7:37† =∂~°∞¯ 8:28† =∞`«.Î 21:11† 21:46† 13:57† =∂~°∞¯ 6:15† Å∂HÍ. 1:76† Å∂HÍ. 7:16† 13:33† 24:19† Ü«∂[‰õΩxQÍ : ÖËg. 6:5-6† 7:30-31† Pk. 14:17-20† x~°æ=∞. 19:6† 28:1† x~°æ=∞. 32:29† 39:1† 2 ã¨=¸. 20:25-26† H©~°Î#. 110:4† P"≥∂. 7:10† ǨÏQÆæ. 2:11-14† ÜÕ∞ã¨∞ Ü«∂[‰õΩ_»∞ : ÃÇÏ„c. 2:17† 3:1† 4:14† 5:9-10† 6:20† 7:17, 24† 8:1-4† 9:11† 10:21† Ü«∂[‰õΩÅ∞ : =∞`«.Î 12:4-5† 21:15,23† 26:3,14,47† =∂~°∞¯ 15:1,10,11,31† Å∂HÍ. 1:5, 8† 10:31† 17:14, 23:10,13† 24:20† Ü≥∂Ǩ#∞. 11:47, 49, 51† 18:10† 19:15,21† J.HÍ. 4:6† 5:17, 21, 27† 6:7† 7:1† 9:1† 19:14† 22:5† 23:2-5† 24:1† 25:15† ~Àg∞. 15:16† 1 ¿Ñ`«∞. 2:5,9† ^Œ~°≈#. 1:6† 5:10† 20:6. 42


44. ÜÕ∞ã¨∞ „H©ã∞¨ Î ÜÕ∞ã¨∞ <å=∞=Ú - =∞`«.Î 1:21, 25† Å∂HÍ. 1:31† 2:21† W=∂‡#∞"ÕÅ∞ : Ü≥∞+¨Ü∞« 7:14, 8:8† =∞`«Î. 1:23† W`«~° ¿Ñ~°∞¡ : Ü≥∞+¨Ü∞« 9:6-7† ^≥·=‰õΩ=∂~°∞_»∞ - Å∂HÍ. 3:22† 1:32, 35† =∞`«Î. 4:3,6† =∂~°∞¯ 1:1† J.HÍ. 9:20-21† 13:33† QÆÅf. 1:16† 4:4, 6† ~Àg∞. 1:3† 1 `≥ã¨û. 1:10† =∂~°∞¯. 1:11† =∞`«Î. 3:17† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:49† 3:17-18† 5:25† =∞#∞+¨º ‰õΩ=∂~°∞_»∞ : Å∂HÍ. 22:22† =∂~°∞¯ 2:28† 8:31† 9:9, 31† 10:33, 45† ^•x. 7:13† =∞`«Î. 8:20† 24:30† =∂~°∞¯ 13:26† 14:62† Å∂HÍ. 21:27† ^Œ~°≈#. 14:14† =∞`«Î. 9:6† Ü≥∂Ǩ#∞ 3:13† 5:27† 6:53† ѨÙ@∞ìHõ, ÉÏź=Ú : =∞`«.Î 1:18-2:23† Å∂HÍ. 1:26-38† 2:1-52† |Ñ≤Îã¨Î=Ú, â’^èŒ#Å∞ : =∞`«Î. 3:134:11† =∂~°∞¯ 1:9-13† Å∂HÍ. 3:21-22† 4:1-13† QÆeÖËÜ«∞Ö’ ÜÕ∞ã¨∞ É’^èŒÅ∞ : =∞`«Î. 4:1218:35† =∂~°∞¯ 1:14-9:50† Å∂HÍ. 4:14-9:50† H˘O_» g∞^Œ „Ѩã¨OQÆO : =∞`«Î. 5:1-7:29† Å∂HÍ. 6:17-49† HÔ ã· i¨ Ü«∂Ö’ ÜÕ∞ã¨∞ „Ѩâfl◊ : =∞`«Î. 16:13-20† =∂~°∞¯ 8:27-9:1† Å∂HÍ. 9:18-27† k=º~°∂Ѩ^è•~°} : =∞`«Î. 17:1-8† =∂~°∞¯ 9:2-8† Å∂HÍ. 9:28-36† Ü≥∞~°∞ã¨ÖË=ÚÖ’ PYi k#=ÚÅ∞ : =∞`«.Î 21:1-27:66† Å∂HÍ. 19:28-23:56† Ü≥∂Ǩ#∞ 12:1-19:42† ѨÙ~°„Ѩ"Õâ◊=Ú : =∞`«.Î 21:1-11† =∂~°∞¯ 11:1-11† Å∂HÍ. 19:28-40† Ü≥∂Ǩ#∞ 12:12-19† ^Õ"åÅÜ«∞OÖ’ : =∞`«Î. 21:12-17† Ü≥∂Ǩ#∞ 2:13-22† =∂~°∞¯ 11:15-19† Å∂HÍ. 19:45-48† =∞`«.Î 26:17-30† PYi k#=ÚÅ#∞ QÆ∂iÛ : =∞`«.Î 24:1-25:46† =∂~°∞¯ 13:1-37† Å∂HÍ. 21:5-36† Hõ_»~å Éè’[#=Ú : =∂~°∞¯ 14:12-26† Å∂HÍ. 22:7-20† Ü≥∂Ǩ#∞ 13:1-17† 1 H˘i. 11:23-25† QÔ `≥û=∞x `À@Ö’ : =∞`«Î. 26:36-46† =∂~°∞¯ 14:32-42† Å∂HÍ. 22:39-46† ÉÏ^èÅŒ ∞ - =∞~°}=Ú : =∞`«.Î 26:47-57, 66† =∂~°∞¯ 14:43-15:47† Å∂HÍ. 22:47-23:56† Ü≥∂Ǩ#∞ 18:1-19:42† ѨÙ#~°∞`å÷#=Ú : =∞`«.Î 28:1-20† =∂~°∞¯ 16:1-20† Å∂HÍ. 24:1-53† Ü≥∂Ǩ#∞ 20:1-21:25† J.HÍ. 1:1-11† 1 H˘i. 15:4-8.

45. ~°H‰Δõ Ωõ _»∞ Ü«∂"Õ ~°H˜ΔOK«∞ ^Õ=Ù_»∞ : x~°æ=∞. 6:6† Ü≥∞+¨Ü«∞. 43:11† 2 ã¨=¸. 22:2–4† 1 ã¨=¸. 2:1† Ǩϟ¿+. 13:4† H©~°Î#. 17:7† 68:19–20† 70:5† 71:3† 79:9† 89:26† 106:21† Ü«¸k. 9:11† ™⁄.*Ï˝#. 16:7† ã‘~å 51:1† ÉÏ~°∂. 4:22† Å∂HÍ. 1:47† 1 u"≥∂. 1:1† 4:10† f`«∞. 2:10† f`«∞. 1:4† 3:4† Ü«¸^•. 1:25† „H©ã¨∞Î ~°HõΔ‰õΩ_»∞ : Å∂HÍ. 2:11† Ü≥∂Ǩ#∞ 4:42† J.HÍ. 5:31† 4:12† 13:23† ZÃѶã‘. 5:23† Ѷ≤eÑ‘Ê. 3:20† 2 u"≥∂. 1:10† 2 ¿Ñ`«∞. 1:1, 11† 2:20† 3:2, 18† 1 Ü≥∂Ǩ#∞ 4:14† =∞`«.Î 1:21† Å∂HÍ. 2:30† ~åÉ’=Ù ~°HõΔ‰õΩ_»∞ : Ü≥∞+¨Ü«∞ 52:10† 45:8† H©~°Î#. 22:8† „H©ã¨∞Îx #q∞‡#"å~°∞ ~°HõΔ} á⁄O^Œ∞^Œ∞~°∞ : J.HÍ. 16:31† ZÃѶã‘. 2:5† J.HÍ. 2:21† ~Àg∞. 10:9† Ѷ≤eÑ‘Ê. 2:12-13† 3:20-21† Ü≥∂Ǩ#∞ 3:16-17† ÃÇÏ„c. 9:28.

46. q„QÆÇ¨ ~å^è#Œ ã¨$+≤ì=ã¨∞Î=ÙÅ#∞ ^≥·==ÚQÍ P~åkèOK«∞@ „^ÀǨÏ=Ú : ™⁄.*Ï˝#. 13:1-9† kfifÜ«∞. 4:19, 17:3† Ü≥∂|∞. 31:26-28† ~Àg∞. 1:22-24† H©~°Î#. 106:20† Ü≥∞+¨Ü«∞ 44:9-20† 57:6-12† 66:3-4† =∂#=ÙÅ∞ KÕã#≤ q ^≥=· =ÚÅ∞QÍ P~åkèOK«∞@ x„+¨ÊÜ≥∂[#=Ú : ™⁄.*Ï˝#. 13:10-14:11† x~°æ=∞. 32:7-9† 1 ~åA. 12:28-31† <≥ÃÇÏ. 9:18† ~Ús‡. 2:11† ÉÏ~°∂. 6:41-72† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 6:1-14† „Ѩu=∞Å∞ ^Õ=Ùà◊¡x KÕÜ«Ú#~°∞Å∞ âßѨ„QÆã¨∞÷Å∞ : H©~°Î#. 115:4-8† ~Ús‡. 51:44-58† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 14:1-11† ǨϟÃ+. 4:11-19, 8:4-7† 13:1-3. 43


47. q*Ï˝#=Ú ^Õ=Ùx P[˝Å∞ áê\˜OK«∞@ x["≥∞#ÿ q*Ï˝#=Ú : kfifÜ«∞. 4:5-6† ã‘~å. 15:1† 21:11† x["≥∞#ÿ *Ï˝#=Ú ^≥·=ÉèíÜ«∞=Ú Hõey=ÙO_»∞@ : Ü≥∂|∞. 28:28† ™ê"≥∞. 1:7† 9:10† 15:33† H©~°Î#. 111:10† ã‘~å. 1:14, 18, 20† *Ï˝#=Ú ^Õ=Ùx, Ѩq„`å`«‡ =~°=Ú : ã‘~å. 1:1† ™⁄.*Ï˝#. 1:6† 7:7, 15, 22† ™ê"≥∞. 8:22-23† Å∂HÍ. 2:52† „áê~°#÷ ^•fi~å *Ï˝#=Ú#∞ á⁄O^Œ∞@ : 1 ~åA. 3:6-9† ™⁄.*Ï˝#. 9:4† ã‘~å. 4:11-15† 6:18-37† 14:20† *Ï˝#=Ú q"ÕH=õ ÚxK«∞Û#∞ : ã‘~å. 18:27-29† 21:11-15† =∞`«Î. 12:42† Å∂HÍ. 21:15† 1 H˘i. 1:22-24† Ü«∂HÀ. 3:13† „H©ã¨∞Î t+¨μºÅ∞QÍ *Ï˝#=Ú á⁄O^Œ∞@ : =∞`«.Î 11:25† 1 H˘i. 12:8† 1 H˘i. 2:7† Ü«∂HÀ. 3:13† *Ï˝#=Ú H˘~°‰õΩ `«$+¨‚ : ã‘~å. 51:19-20† q*Ï˝#=Ú "≥ÅHõ@Öì xË k : ™ê"≥∞. 10:14† 20:15† 24:13† ™⁄.*Ï˝#. 8:5-8† 7:8-10.

48. q^èÜ Õ ∞« `« ^Õ=ÙxH˜ q^èÕ~ÚOK«∞@ : x~°æ=∞, 19:5† kfifÜ«∞. 4:30† 30:2, 8, 10, 16† Ü≥∞Ǩϟ+¨μ. 24:24† ~Ús‡. 7:23† 2 =∞Hõ¯. 7:30† =∂~°∞¯ 1:27† 4:41† Ü≥∂Ǩ#∞ 3:36† J.HÍ. 5:29, 32† ÃÇÏ„c. 5:7-9† 1 Ü≥∂Ǩ 5:2† H©~°Î#. 40:7† "å‰õΩ¯ „áÈ`åûǨÏ=Ú : ~Àg∞. 6:16-18† 2 H˘i. 2:9† 2 H˘i. 7:15† Ѷ≤eÑ‘Ê. 2:12† 2 `≥ã¨û. 1:8† 2 `≥ã¨û. 3:14† „H©ã¨∞Î q^èÕÜ«∞`« : Ѷ≤eÑ‘Ê. 2:6-11† Ü≥∞+¨Ü«∞ 53:2, 5-7† ~Àg∞. 5:19† ÃÇÏ„c. 5:8† =∞#∞+¨μºÅ‰õΩ q^è~Õ ÚOK«∞@ : Pk. 28:7† 49:10† Ü≥∞Ǩϟ+¨μ. 1:17† Z¿ãÎ. 2:20† ~Ús‡. 35:8† 1 =∞Hõ¯. 12:43† ~Àg∞. 13:1, 5† ZÃѶã‘. 6:1, 5† f`«∞. 3:1† 1 ¿Ñ`«∞. 2:13-17† 3:6† ZÃѶã‘. 5:22-24† ã‘~å. 24:22† |eHõO>ˇ q^èÜ Õ ∞« `« "Õ∞Å∞ : 1 ã¨=¸. 15:22† ǨϟÃ+. 6:6.

49. q#Ü«∞=Ú "≥∂¿+ Ju q#Ü«∞=Ú : ã¨OMϺ. 12:3† ã‘~å. 45:4† q#Ü«∞=Ú Q˘Ñ¨Ê"åx QÆ∞}=Ú : ã‘~å. 3:17-20† =∞`«Î. 5:5† 20:26-28† Å∂HÍ. 22:26-27† Ü«∂HÀ. 4:6-10† Ü≥∞+¨Ü«∞ 57:15† H©~°Î#. 138:6† ÜÕ∞ã¨∞„ѨÉ∞íè x q#Ü«∞=Ú : Ѷe≤ Ñ‘Ê. 2:5-8† Ü≥∂Ǩ#∞ 13:14-16† Ü≥∞+¨Ü∞« 49:4† 1 ¿Ñ`«∞. 5:5-6† ÃÇÏ„c. 5:7† ~Àg∞. 5:19† =∞`«Î. 11:28-29.

50. qâßfiã¨=Ú ™ê^è•~°} qâßfiã¨=Ú : Ü≥∞+¨Ü«∞ 26:2-3† 28:16† Ü«¸k. 14:10† ™⁄.*Ï˝#. 16:26† ã‘~å. 2:6-13† 11:21† =∞`«Î. 9:2† 17:20† 21:21-22† Å∂HÍ. 17:6† ~Àg∞. 1:16-17† 3:27-31† 5:1† 2 H˘i. 5:7† QÆÅf. 3:2, 6-14, 22-26† ÃÇÏ„c. 11:1† Ü«∂HÀ. 1:6† 2:14-26† ^Õ=Ùx Ü«∞O^Œ∞ qâßfiã¨=Ú : =∂~°∞¯ 11:22-24† Ü≥∂Ǩ#∞ 12:44-45† 14:1† ~Àg∞. 4:1-25† ÜÕ∞ã¨∞ „H©ã∞¨ Î #O^Œ∞ qâßfiã¨=Ú : =∞`«.Î 8:13† 9:28-29† =∂~°∞¯ 2:5† 5:34, 36† 9:23-24† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:7, 12† 3:16† 6:29, 35, 40† 9:35-38† 11:15, 25-27† 20:29, 31† J.HÍ. 3:16† 16:31† ~Àg∞. 3:22-26† 10:6-13† QÆÅf. 2:16, 20† 1 Ü≥∂Ǩ 3:23† 5:1,5,10,18† qâßfi㨠|ÅѨsHõ‰Δ Ωõ `«@∞ìH˘x J„|Ǩ=Ú : Pk. 22:11-17† J„ÉÏǨ=Ú qâßfiã¨=Ú : QÆÅf. 3:6† Pk. 15:6† ~Àg∞. 4:3† Ü«∂HÀ. 2:23† ã‘~å. 44:19-21. xâ◊ÛÅ =∞#ã¨∞¯Å∞ „ѨÉ∞íè =Ù#∞ #=Ú‡^Œ∞~°∞ : H©~#ΰ . 26:1† 25:1,3† 33:18, 22, 37:3, 5† JÅÊ qâßfiã¨∞Å∞ x~°~∞° `ú ∞« Å∞ : =∞`«.Î 17:19-20† 14:30, 31† qâßfiã¨=Ú ^Õ=Ùx =~°=Ú : =∂~°∞¯ 9:22-24† Å∂HÍ. 7:6-9† Ü≥∂Ǩ#∞ 20:27-29. 44


51. q„âßOu k#=Ú ^Õ=Ùx xÜ«∞=∞=Ú : x~°æ=∞. 31:12-17† 20:8-11† 23:12† ^Œ~°≈#. 1:10† kfifÜ«∞. 5:12-15† x~°æ=∞. 34:21† ÖËg. 19:3† 23:3† Pk. 2:2-3† x~°æ=∞. 16:23-29† Ü≥∞+¨Ü«∞ 56:2-6† 58:13† ^Õ=Ùx k#=Ú - (ÜÕ∞ã¨∞ ѨÙ#~°∞`å÷#=Ú =ÚO^Œ∞ ã¨|ƒ`«∞ k#=Ú) : =∞`«.Î 28:1† =∂~°∞¯ 16:1† Å∂HÍ. 24:1† q„âßOu k#=Ú - ^≥=· HÔ O· Hõ~º° =ÚÅ∞ : =∞`«.Î 12:1-14† 27:62† =∂~°∞¯ 2:23-28† =∂~°∞¯ 3:1-4† 6:2† Å∂HÍ. 4:16† 6:1-11† 14:1-6† Ü≥∂Ǩ#∞ 5:9-18† 9:13-16† 19:31† J.HÍ. 13:14, 42, 44† 16:13† 18:4, H˘ÖÁã‘û. 2:16.

52. â◊s~°=Ú „H©ã∞¨ Î ^ÕÇϨ =ÚÖ’x J=Ü«∞==ÚÅ∞ 1 H˘i 9:14† „H©ã∞¨ Î #O^Œ∞ XˆH â◊s~°O ~Àg∞ 12:5† âßs~°HOõ QÍ [x‡Oz# "å~°∞ ^Õ=Ùx a_»¤Å∞ HÍ~°∞ ~Àg∞ 9:7† â◊s~°O P`«‡‰õΩ q~°∞^ŒúO QÆÅf 5:17† =∞#=Ú ^Õfi+≤OK«∞ ^•xx â◊s~°O KÕÜÚ« #∞ ~Àg∞ 7:15.

53. âßOu âßOu ^Õ=Ùx =~°=Ú : ™⁄.*Ï˝#.3:1-3† ÉÏ~°∂. 3:12-14† Ü≥∞+¨Ü«∞ 26:3† H©~°Î#. 29:11† Ü≥∞+¨Ü∞« 9:6† 54:10† „H©ã∞¨ Î „ѨÉ∞íè =Ù |Ǩï=∞u - âßOu : Ü≥∂Ǩ#∞ 20:19,26† 14:27† ~Àg∞. 5:1† ZÃѶã‘. 2:14-18† 2 `≥ã¨û. 3:16† Å∂HÍ. 2:14, 29† 19:38† =∞`«Î. 5:9† 2 H˘i. 13:11† Ѷ≤eÑ‘Ê. 1:2† 4:7,9† H˘ÖÁã‘û. 1:2, 20.

54. tÅÊO - ~å~Ú ^Õ=Ù_Õ P„â◊Ü«∞ ^Œ∞~°æ=Ú : 2 ã¨=¸. 22:2-3† H©~°Î#. 18:2† 31:2† 42:9† 78:34† 2 ã¨=¸. 23:2† kfifÜ«∞. 32:4† ^Õ=Ùx ~å~Ú : x~°æ=∞. 33:21-23† Pk. 28:18† x~°æ=∞. 17:6† 1 H˘i. 10:4† ã¨OMϺ. 20:7-11† r=[Å=Ú : H©~°Î#. 114:8† 78:16,20† 107:35† Ü≥∞+¨Ü«∞ 41:18† <≥ÃÇÏ. 9:15† Ü≥∞+¨Ü«∞ 48:21† ~åu Ñ‘~î°=ÚÅ∞ : x~°æ=∞. 20:25† kfifÜ«∞. 27:5-6† Ü≥∞Ǩϟ+¨μ. 8:30-31† 1 =∞Hõ¯. 4:47† Pk. 28:22† 31:44-46† ~åu Ѷ¨ÅHõÅÃÑ· ^≥·"å[˝Å∞ : Ü≥∞Ǩϟ+¨μ. 8:32† x~°æ=∞. 31:18† 24:12† 34:1,4,28† kfifÜ«∞. 4:13† 5:22† 9:9, 15† 10:1-5† 1 ~åA. 8:9† =∞Ok~° ~åu x~å‡}=Ú : 1 ~åA. 6:7† ^Õ=Ù_»∞ "ÕÜ«Ú Ñ¨Ù<åk ~å~Ú : Ü≥∞+¨Ü«∞ 28:16† H©~°Î#. 118:22-23† Ü≥∂|∞. 38:6† „H©ã¨∞Î"Õ Ñ¨Ù<åk ~å~Ú : 1 H˘i. 10:4† =∞`«Î. 21:42† J.HÍ. 4:11† 1 H˘i. 3:11† 1 ¿Ñ`«∞. 2:4-6† ZÃѶã‘. 2:20-21† ~Àg∞. 9:33† ~åÜ«∞Ñ¨Ê - ÜÕ∞ã¨∞x ~å~Ú : =∞`«.Î 16:18-19† Ü≥∂Ǩ#∞ 1:42† =∂~°∞¯ 3:16† Å∂HÍ. 6:14.

55. ã¨O`å#=Ú ã¨O`å#=Ú ^Õ=Ùx n"≥# : Pk. 1:28† 4:1† 17:15–21† 22:17† 24:60† 1 ã¨=¸. 1:9–20† <åºÜ«∂. 13:2–7† H©~°Î#. 128:3–4.

56. ™êOѶ∞≤ Hõ <åºÜ«∞=Ú ^Õ=Ù_»∞ ™êOѶ≤∞Hõ J<åºÜ«∂xfl u~°ã¨¯i™êÎ~°∞ : x~°æ=∞. 2:23-25† 3:7-8† 4:22-23† <≥ÃÇÏ. 9:9† g∞HÍ. 2:1-4† g∞HÍ. 3:1-4, 9-12† g∞HÍ. 6:11-16† ~Ús‡. 22:13-15† Ü≥∞+¨Ü«∞ 5:8-9† ǨÏ|. 1:2-4† P"≥∂. 2:6-9† 3:15† 4:1-4† <åºÜ«∞|^ŒOú QÍ rqOK«=Öˇ#∞ : g∞HÍ. 6:7-8† H©~#ΰ . 82:1-8† <åºÜ«∞|^ŒÌ=ÚHÍx P~å^èŒ# ^Õ=Ù_»∞ JOwHõiOK«~°∞ : ã‘~å. 34:18-22, 24-29† ¿Ñ^ŒÅ‰õΩ <åºÜ«∞=Ú [~°QÆ=Öˇ#∞ : ã‘~å. 4:9† ™ê"≥∞. 31:8-9.

57. ã¨∞"å~°Î - „ѨH@ õ #, É’^艌 Ωõ Å∞ ã¨∞"å~°Î „ѨH@ õ # Jx"å~°º=Ú Ü≥∞+¨Ü∞« 6:8-13† ~Ús‡ 20:7-9† =∞`«Î 9:35-38 28:1620† „H©ã¨∞Î ¿ã=‰õΩÖË ã¨∞"å~°Î ѨiKå~°‰õΩÅ∞ J.HÍ. 6:4† Å∂HÍ 1:2† ã¨∞"å~°Î ^Õ=Ùx â◊H˜Î ~Àg∞ 1:16† ã¨∞"å~°Î „ѨH\õ O˜ K«∞ "åi áê^Œ=ÚÅ∞ ã¨∞O^Œ~"° ∞≥ #ÿ q ~Àg∞ 10:15 ã¨∞"å~°Î „ѨH\õ O˜ K«∞"å_»∞ ~°HOΔ˜ Ѩ|_»∞#∞ 45


~Àg∞ 10:13 ã¨∞"å~°Î É’^茉õΩʼnõΩ ^•x #∞O_Õ r"å^è•~°=Ú 1 H˘i 9:14† ã¨∞"å~°Î =∂#= HõeÊ`«=Ú HÍ^Œ∞ QÆÅf 1:12† ã¨r==Ú, K≥`· #« º=O`«"∞≥ #ÿ k ÃÇÏ„c 4:12† ã¨∞"å~°#Î ∞ É’kèOѨ‰Ωõ #flKÀ ^è•~°∞}O 1 H˘i 9:16† ã¨∞"å~°Î ¿ã= Ѩq„`«"≥∞ÿ#k ~Àg∞ 15:16† H˘ÖÁã≤û 1:23† Ѷ≤eÑ‘Ê 2:22.

58. ¿ã=‰õΩÅ∞ - ¿ã= W„™êÜÕ∞Å∞Å∞ - ^Õ=Ù_»∞ Z#∞flH˘x# ¿ã=‰õΩÅ∞ : Ü≥∞+¨Ü∞« 41:8† 45:4† H©~#ΰ . 136:22† Ü≥∞+¨Ü∞« 44:1-21, 45† Ü≥∞+¨Ü«∞ 49:3, 5, 6† Pk. 26:24† 44:18† Ü«∂"Õ ¿ã=‰õΩ_»∞ : Ü≥∞+¨Ü∞« 42:1† H©~°Î#. 89:20-21† 78:70† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:15† ~Ús‡. 25:4† „H©ã∞¨ Î ¿ã=‰õΩÅ∞ : ~Àg∞. 1:1† J.HÍ. 26:16† QÆÅf. 1:10† Ѷe≤ Ñ‘Ê. 1:1† Å∂HÍ. 1:38† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:20† =∞`«.Î 10:24† f`«∞. 1:1† ZÃѶã‘. 3:7† H˘ÖÁã‘û. 1:23† „H©¿ãÎ ¿ã=‰õΩx ~°∂Ѩ=Ú ^èŒiOK≥#∞ : Ѷ≤eÑ‘Ê. 2:7† =∞`«Î. 20:28† Ü≥∂Ǩ#∞ 13:3-15† ¿ã=‰õΩÅ ¿ã= : 1 ¿Ñ`«∞. 4:8-10† 2:18-19† Ü≥∂Ǩ#∞ 13:15-16, 3435† =∞`«.Î 25:35-40† =∂~°∞¯ 9:35† ¿ã=‰õΩÅ ÉÏ^茺`«Å∞ : ZÃѶã‘. 6:5-9† H˘ÖÁã‘û. 3:22-4:1† f`«∞. 2:9† Ѷ≤ÖË. 1:18-19† 1 u"≥∂. 6:1† =∞`«Î. 20:25-28† =∂~°∞¯ 10:42-44† Å∂HÍ. 10:33-35† Ü≥∂Ǩ#∞ 15:12-14.

59. ™È=∞i `«#=Ú ™È=∞iH˜ (p=∞Å∞) P^Œ~≈° =Ú : ™ê"≥∞. 6:6-9† 10:5, 26† LѨ. 4:5† ™ê"≥∞. 21:25† ™È=∞ix JO^Œ~°∞ Jã¨Ç≤ÏOK«∞ºH˘O^Œ∞~°∞ : ã‘~å 22:1-2† 2 `≥ã¨û. 3:6, 10-12† ™ê"≥∞. 22:13† 24:30-34.

60. „ã‘ÅÎ ∞ „ã‘ÎÅ`À "≥∞ÅQÆ=Åã≤# f~°∞ : ã‘~å 9:1-9† =ºaèKåi}˜ : ™ê"≥∞. 7:5-27† 23:27-28† <åºÜ«∂. 16:4-22† 1 ~åA. 11:1-4† Ü≥∂|∞. 31:1† ™ê"≥∞. 31:1-3† ã¨OMϺ. 5:14-15† ™È=∞~°∞Öˇ#· „ã‘ÎʼnõΩ ÃÇÏK«ÛiHõÅ∞ : Ü≥∞+¨Ü«∞ 32:9-14† 3:16-17† P"≥∂. 4:1-4† „H©ã∞¨ Î „ã‘ÅÎ H˜zÛ# qÅ∞= : Å∂HÍ. 8:2-3† 7:36-50† 8:43-56† =∞`«Î. 9:18-26† =∞`«Î. 15:21-28† Ѩk=∞Ok Hõ#ºÅ∞ : =∞`«Î. 25:1-13† ¿Ñ`«∞~°∞ J`«Î‰õΩ ã¨fiã¨÷`« : =∂~°∞¯ 1:29-31† =∂~°∞¯ 5:21-43† 7:24-28† ¿Ñ^Œ~åe HÍ#∞Hõ : =∂~°∞¯ 12:41-44† 14:3-9† 15:40-41† 16:9-11† Å∂HÍ. 1:39-45† 2:36-38† Å∂HÍ. 7:11-17† =∞iÜ«∞, =∂~°=Î ∞‡Å∞ : Å∂HÍ. 10:38-42† 13:10-17† 15:8-10† ¿Ñ^Œ~åe HÍ#∞Hõ : Å∂HÍ. 21:1-4† 24:1-11† ã¨=∞iÜ«∞ „ã‘Î : Ü≥∂Ǩ#∞ 4:5-34† Ü≥∂Ǩ#∞ 11:1-41† „ã‘Î ÜÕ∞ã¨∞ áê^•Å∞ Hõ_∞» QÆ∞@ : Ü≥∂Ǩ#∞ 12:1-8† „ã‘HÎ ˜ áêѨ q=ÚH˜Î : Ü≥∂Ǩ#∞ 8:1-11† J.HÍ. 9:36-42† 18:18† J.HÍ. 12:12† Ѩ@∞ì^ŒÅQÆÅ „ã‘Î : Å∂HÍ. 18:1-5† q^èŒ=~åO„_»∞ : kfifÜ«∞. 10:18† 1 ~åA. 17:9-20† Å∂HÍ. 7:12† J.HÍ. 6:1† 9:39, 41† 1 H˘i. 7:8† 1 u"≥∂. 5:316† ã¨OѶ∞¨ =ÚÖ’ „ã‘ÅÎ ∞ : 1 u"≥∂. 2:9-15† 1 H˘i. 14:34-35† 1 H˘i. 11:3-5, 8-12.

61. ǨÏ$^ŒÜ∞« =Ú Ç¨Ï$^ŒÜ«∞ ѨÓ~°fiHõ=ÚQÍ ^Õ=Ùx „¿Ñ=∞OK«∞, P~åkèOK«∞ : kfifÜ«∞. 6:5† 10:12† =∞`«Î. 22:37† Ü≥∂|∞. 11:13† kfifÜ«∞. 30:6,10† „ѨÉ∞íè ǨÏ$^ŒÜ∞« =Ú#∞ ѨijeOK«∞#∞ : 1 ã¨=¸. 16:7† ™ê"≥∞. 15:11† Ü≥∞+¨Ü«∞ 55:8-9† H©~°Î#. 33:15† ™ê"≥∞. 17:3† ~Ús‡. 17:9† ǨÏ$^ŒÜ∞« =Ú #O^Œ∞ ^Õ=Ùx P[˝Å∞ : ~Ús‡. 31:33† H©~#ΰ . 37:31† 40:8† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 36:27† ǨÏ$^ŒÜ∞« =Ú #∞O_ç Jâ◊√^ŒOú : ~Ús‡. 17:9-10† =∞`«Î. 15:18-19† =∂~°∞¯ 7:21† ~Àg∞. 1:29-32† #∂`«# ǨÏ$^ŒÜ∞« =Ú : kfifÜ«∞. 30:6† ~Ús‡. 4:4† Ü≥∞ÃÇÏ*˯. 11:19-20† 18:31† 36 : 25-26† ÜÕ∞ã¨∞ ǨÏ$^ŒÜ∞« =Ú - r==Ú, T~°@‰õΩ xÅÜ«∞=Ú : =∞`«.Î 11:28-30† Ü≥∂Ǩ#∞ 19:34† Ü≥∂Ǩ#∞ 7:38-39† =∞`«.Î 5:8† ™ê"≥∞. 22:11. =∞# ǨÏ$^ŒÜ«∞=ÚÖ’<Õ „H©ã¨∞Î ã¨O^Õâ◊O: H˘ÖÁã‘û 3:16. 46

86_Bible Vyasalu - Final  

1. JÉσ - `« O „_ç 3. Jkè H Í~° = Ú 5. J#º ^≥ · = =ÚÅ∞ =∞`« Î 6:9-13† Å∂HÍ 11:1-4† =∞`« Î 26:39† =∂~° ∞ ¯ 14:36† Å∂HÍ 22:42† ~Àg∞ 8:15-16. 2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you