Page 1

OCAK - fiUBAT • SAYI 24

TEFEKKÜR TEKNES‹ EBRU

HANDE KAZANOVA

BEN ANADOLU KÜÇÜKÇEKMECE’DE

Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z


360 00 belediyecilik vizyonuyla, Küçük ‹stanbul’da büyük de¤iflim! y a i n e y z i z a

KÜÇÜKÇEKMECE www.kucukistanbul.org

BELED‹YE BAfiKANLI⁄I


Baflkan’dan...

2009’da do¤acak en küçük “Küçük ‹stanbullu”lara... Merhaba küçü¤üm, Sen flimdi anne ve baban›n flefkat dolu kollar›na kavuflmay› bekliyorsun. Seni ne kadar çok seveceklerini, sa¤l›k ve mutlulu¤un için kendilerinden çok seni düflüneceklerini biliyorsun. fiunu da bilmelisin ki küçü¤üm, sadece anne ve baban taraf›ndan de¤il, gelecekteki arkadafllar›n, ö¤retmenlerin ve sevginin paylaflmakla artaca¤›n› bilen tüm Küçük ‹stanbullular taraf›ndan bekleniyorsun. Bizler, Küçükçekmece’nin büyük ideallere sahip bireyleri olarak, sana çok daha güzel bir dünya sunmak için bekliyoruz. Tüm gayretimiz, ailenden görece¤in sevgi, güven ve deste¤i sana ve tüm Küçük ‹stanbullulara sa¤lamak için... Ve yine bunun içindir ki, yepyeni bir belediyecilik vizyonuyla seni karfl›l›yoruz. ‹htiyaçlar›n›, isteklerini, hayallerini, yaflam›n›, k›saca seni sen yapan herfleyi 3600 kapsayan bir belediyecilik vizyonuyla. Merkezine koydu¤u “insan”› hizmet halkalar›yla kapsayan ve destekleyen bu yeni vizyona biz, “3600 Belediyecilik” diyoruz.

Do¤du¤un andan itibaren, ne ailen ne de sen, hiçbir sa¤l›k sorunuyla karfl›laflmay›n diye sa¤l›k merkezleri aç›yor, gerekli hallerde hizmeti aya¤›n›za getiriyoruz. Biraz büyüdü¤ünde, arkadafllar›nla birlikte nefle içinde oynayabilmeniz için parklar ve oyun alanlar› yap›yoruz. Okul ça¤›na geldi¤inde, dünyan›n geliflmifl ülkelerindeki yafl›tlar›nla ayn› flartlarda e¤itim alman için Bilgi Evlerimizle sana kucak aç›yoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak; ailenin, akrabalar›n›n, komflular›n›n, k›saca Küçük ‹stanbul’da yaflayan herkesin etraf›n› 3600 kapsayan bir hizmet a¤›yla donat›yoruz. Yürüdü¤ünüz sokakta, gezdi¤iniz sahilde, çarfl›da, okulda ya da tiyatroda, tüm hizmetlerimizle daima sizin yan›n›zday›z. Güzelliklerin ve mutluluklar›n paylafl›ld›¤› Küçük ‹stanbul dünyas›nda, dolu dolu faaliyetlerimiz ve 3600 Belediyecilik vizyonumuzla seni bekliyoruz küçü¤üm...

niay e y z azi

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

1


içindekiler içindekiler 26

Hande Kazanova

RÖPORTAJ BEN ANADOLU Küçükçekmece’de

12

Tefekkür teknesi Ebru

ETK‹NL‹K

4

16

FORUM

ENGELL‹LER FUARI

20

30

HAKKI YALÇIN

NUH ALBAYRAK

36

40

B‹Z‹M HALK’A

YEfi‹LOVA MAHALLES‹

43

44

KÜBRA DO⁄RU

S‹V‹L SAVUNMA

47

48

YEMEK

MESLEK TERZ‹

52

56

MEHMET AK‹F DERNE⁄‹

PÜF NOKTASI

58

60

‹LET‹fi‹M

PS‹KOLOJ‹ KULÜBÜ

8 ETK‹NL‹K

Aflura

18

ETK‹NL‹K KONFERANS

Çocuklar› bekleyen tehlike fiampiyonlar kupalar›na MADDE BA⁄IMLILI⁄I 22 kavufltu

62

64

K‹TAP

BALIKÇILIK

KEFKEN

66

68

PRAT‹K B‹LG‹LER

A⁄AÇ AKASYA

70 HOB‹ 72 DOKTOR / YANIKLAR 76 S‹NEMA&T‹YATRO 77 ‹NTERNET

32

78 TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA

GEZ‹


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT OCAK - fiUBAT 2009 Say›: 24 Sahibi

Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ad›na Aziz Yeniay

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Cihat Demir

Ali R›za Altunel

Genel Yay›n Yönetmeni cihatdemir@kucukcekmece.bel.tr

Genel Yay›n Koordinatörü

Recep Köse

Genel Yay›n Yönetmeni

Cihat Demir

Yay›n Kurulu

Recep Köse, Cihat Demir, Buket Cömert, Ferdal Uzundurukan

Yay›n Dan›flma Kurulu

Ahmet Gedik, Ali R›za Altunel, Enver fiengül, Halil Ortaç, Hüseyin Oflaz, Mübin Dursun, Recep Köse

Grafik - Tasar›m

Mustafa Akada

Haber, Araflt›rma, Dosya

Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, Yeflim Karabacak, Aytekin Akay

Foto¤raf

Aziz Kaya Cenk Türkezer Metehan Kurt

Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt

Altan Bas›m Ltd. e-mail: altan@altanbasim.com

El yaz›s› s›cakl›¤› Sevgili dostlar; 2009 y›l›n›, unutulmufl, sararm›fl, ertelenmifl belki de daha yaz›lmam›fl mektuplar›n y›l› yapmaya karar verdik. Teknolojinin so¤uklu¤unu art›k iliflkilerimizin tam da içinde hissetti¤imiz flu dönemde, kalpten kalbe köprü kuracak mektuplar yazaca¤›n›z› ve yeni aç›lan “Mektup” sayfam›zda bizimle paylaflaca¤›n›z› umuyoruz… Kendi el yaz›n›zla yazd›¤›n›z mektuplar›n›z› orjinal haliyle yay›nlamak, geride b›rakt›¤›m›z bu s›cac›k duyguyu yeniden alevlendirmek gayesindeyiz. Bu konuda gösterece¤iniz tüm hassasiyet ad›na flimdiden teflekkürlerimizi sunuyor, senenin ilk mektubuyla sizleri bafl bafla b›rak›yoruz…

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANLI⁄I Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Telefon: 0212 411 0 641 Faks: 0212 411 0 640 www.kucukcekmece.bel.tr kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3


forum

TÜRK‹YE

Türkiye 2050’de dünyan›n lideri! Amerika Birleflik Devletleri’nin istihbarat ajans› CIA’ya yak›nl›¤› ile bilinen ve ‘Gölge CIA’ olarak adland›r›lan Stratfor’un sahibi, ünlü stratejist George Friedman, 2050 y›l›nda Türkiye’nin dünyan›n yeni lideri olaca¤›n› iddia etti. Friedman, Çin ve Rusya gibi ülkelerin gerileyece¤ini, Türkiye ve Japonya’n›n dünyan›n yeni süper güçleri olaca¤›n› belirterek bu konuda bir de harita yay›nlad›. Friedman’›n haritas›, Osmanl› haritas›n› and›r›yor. Hatta ondan daha fazla bir alana Türkiye’nin hükmetmesini öngö-

rüyor. Friedman’›n “Next 100 Years: A Forecast for the 21’st Century” (Önümüzdeki 10 Y›l: 21’inci Yüzy›l ‹çin Öngörüler) adl› yeni kitab›nda flu öngörülere yer veriyor: Rusya ve Çin gibi güçler için önümüzdeki yüzy›lda endiflelenmeye gerek yok. Bu ülkeler komünizme benzer çöküfl yaflayacak. Rusça ve Çince ö¤renmeyi b›rak›n. Türkçe, Japonca, Meksika ve Polonya dillerini ö¤renmeye bak›n. Gelecek yüzy›l›n süper gücü Türkiye olacak. Japonya, Polonya ve Meksika da yükselen de¤er olur. Türkiye, Avrupa, Asya, Rusya ve Afrika’ya hükmeder.

Obama, Amerika’n›n bafl›nda Amerika Birleflik Devletleri Baflkanl›k seçimini kazanan Barack Obama, George Buhs’tan görevi devrald›. Amerika’n›n ilk siyahi baflkan› olan Obama, ekonomik krizi çözmek için yeni aç›l›mlar yapaca¤› müjdesini verdi. Görevi devralmadan Bush’tan, 350 milyar dolarl›k destek paketinin kulland›r›lmas›n› isteyen Obama, yeni paketlerin olaca-

¤›n› söyledi. Dünyan›n kendisinden büyük beklentileri içinde oldu¤unu söyleyen Barack Obama, “Dünyan›n bu krizden ç›kmas› için elimden geleni yapaca¤›m. Dünyan›n daha yaflanabilir hale gelmesi önceli¤imiz olacak” diyerek Amerika Birleflik Devletleri’nin politikalar›nda önemli de¤ifliklikler olaca¤›n›n sinyallerini verdi.

Masumlar› öldüren ‹srail’e tepkiler 盤 gibi büyüyor ‹srail’in, Gazze’ye bafllatt›¤› sald›r›da bir çok sivilin ölmesi, özellikle ülkemizde büyük tepkilere neden oluyor. ‹srail karfl›t› gösteriler artarken, hükümetimiz de bar›fl›n sa¤lanmas› için temaslar›n› sürdürüyor. Bu konuda özel temsilci atayan hükümetimiz, dünyan›n ‹srail’e dur demesi için elinden geleni yap›yor. Bu güne kadar 380 çocuk ve kad›n yaflam›n› yitirdi. Toplam ölü say›s› da bini aflm›fl durumda. Gazze’de ‹srail askerleri-

nin misket bombalar› kullanmas› tüm dünyan›n tepkisini çekerken, Amerika’n›n bu konuda ses ç›karmamas› da flaflk›nl›kla karfl›lan›yor. Ateflkefl sa¤lanmas› için yo¤un çaba harcayan Türkiye, bar›fl›n sa¤lanmas› durumunda Bar›fl Gücü’ne Mehmetçik’in de dahil edilece¤inin garantisini verdi. Gazze’deki dram›n bir an önce bitmesi için Bat›l› ülkelerin de harekete geçmesi ve tepkilerini koymas› flart görünüyor.

Beldeler yerel seçimlere kat›lacak Dan›fltay ‹dari Dava Daireler Kurulu, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n kapat›lan beldelerin seçime girmesine imkân tan›yan Dan›fltay karar›na yapt›¤› itiraz› reddetti. Böylece beldelerin seçime kat›lmalar›n›n önünde engel kalmad›. Nüfusu 2 binin alt›na düflen 862 belde belediye-

4

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

sinin kapat›lmas›na yönelik kanun 22 Mart’ta yürürlü¤e girdi. Ancak Dan›fltay, dava açan beldelerin de kapat›lamayaca¤›na karar verdi. YSK ise, Dan›fltay’›n karar›n› esas ald› ve 6 Aral›k’tan sonra 60 gün içinde dava açan beldelere seçime girme hakk› tan›d›.


‹STANBUL

forum

Zihinsel engelliler ifle kavufluyor ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin ‹fi-KUR ve Fiziksel Engelliler Vakf› iflbirli¤iyle düzenledi¤i “Beyaz Kelebekler” zihinsel engellilerin istihdam› projesi kapsam›nda 23 engelli daha ifl sahibi oldu. Engellileri ifle alan firmalara plaketleri, Saraçhane Belediye Saray›’nda ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi 1. Baflkan Vekili Ahmet Selamet’in

kat›l›m›yla düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Vali Yard›mc›s› Mustafa Alt›ntafl, Fiziksel Engelliler Vakf› Genel Müdürü Ali fiahin, Türkiye ‹fl Kurumu (‹fi-KUR) ‹stanbul ‹l Müdürü Muammer Coflkun, plaketleri alan firmalar›n temsilcileri ve engelli vatandafllar ile aileleri de yer ald›. ‹fl bulma çal›flmalar› bundan sonra da devam edecek.

Avrasya Maratonu’na büyük ödül Dünyan›n tek k›talararas› yol koflusu olan Avrasya Maratonu, Uluslararas› Atletizm Federasyonlar› Birli¤i (IAAF) taraf›ndan Gümüfl Kategori’ye al›nd›. Bu y›l yap›lan organizasyonda parkur düzenlemesinden zaman ölçümüne, elit atlet kat›l›m›ndan medya hizmetlerine bir dizi kriterin baflar›yla yerine getirilmesi üzerine, Avrasya Maratonu “Silver Label – Gümüfl

Kategori” hakk›n› elde etti. Dünyadaki tüm yol koflular›n› belirli k›staslara göre de¤erlendirerek kategorize eden IAAF, 2009 y›l› için aralar›nda New York, Londra, Paris ve Berlin maratonlar›n›n da yer ald›¤› 11 maratona en üst düzey kategori olan “Gold Label – Alt›n Kategori” hakk› tan›rken, Avrasya ile birlikte 22 maratona da Gümüfl Kategori ayr›cal›¤› tan›d›.

Barajlardaki doluluk oran› yüzde 44’e ulaflt›. ‹stanbullular’›n geçti¤imiz y›llarda hasret kald›¤› ya¤murlar, bu y›l yüzleri güldürdü. Daha önceki y›llarda ya¤murlu havalara üzülen ‹stanbullular, son iki y›lda yaflanan kurakl›¤›n ard›ndan gelen ya¤murlara oldukça sevindi. Son ya¤›fllarla birlikte ‹stanbul’a su sa¤layan ve toplam 868 milyon 674 bin metreküp su

biriktirme hacmi bulunan Ömerli, Darl›k, Elmal›, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazl›dere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere'deki mevcut su hacmi 384 milyon metreküpü aflt›. Barajlar›n yüzde 44.28 olan doluluk oran› da 2008'in ayn› tarihindeki doluluk oran› olan yüzde 26,27'nin çok üzerine ç›km›fl oldu.

12 milyarl›k yat›r›mla ulafl›m rahatlat›ld› Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, meclis üyelerine bir sunum yaparak ulafl›m yat›r›mlar›n› anlatt›. Topbafl, 1875 y›l›nda Karaköy–Tünel Hatt› ile dünyan›n ikinci metrosuna sahip olan ‹stanbul’da daha sonra kal›c› ve planl› ulafl›m yat›r›mlar›n› ihmal edildi¤ini belirterek, “Önemli olan kent içi eri-

flimdir. Yayg›n bir metro a¤›na, kaliteli ve konforlu bir toplu tafl›ma sistemine sahip olmak gerekmektedir. Toplu tafl›may› tercih edenler, kentin herhangi bir noktas›na sa¤l›kl› ve sorunsuz bir flekilde eriflebilmelidir” dedi. Topbafl, 12 milyarl›k yat›r›mla ulafl›m› rahatlatt›klar›n› ve yat›r›mlar›n sürece¤ini söyledi.

Uzmanlar kuduz sorununu masaya yat›rd› Büyükflehir Belediyesi Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl›¤› Veteriner Hizmetleri Müdürlü¤ü, “Kuduz Hastal›¤›n›n Kontrolünde Sokak Köpeklerinin ‹daresinin Önemi ve Hayvan Refah›” konulu konferans düzenledi. Konferansa üniversite temsilcileri, Veteriner Hekimleri,

bar›naklarda çal›flan personel ve Sivil Toplum Kurulufllar› ile hayvan sever örgütleri temsilcileri kat›ld›. Konferansta ilk konuflmay› yapan Dr. Semra Gürbüz, Türkiye’de kuduzla mücadele alan›nda yap›lan çal›flmalara iliflkin kat›l›mc›lara bilgiler verdi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

5


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Mimar Sinan Köprüsü yenilendi... Ecdad›m›z›n iftihar kaynaklar›ndan üstat Mimar Sinan’›n Küçükçekmece Gölü’nün iki k›y›s›n› birbirine ba¤layan eseri, hummal› bir restorasyon çal›flmas› sonras›nda yeniden hizmete aç›ld›. Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan ancak 1560 y›l›nda bugünkü versiyonuna Mimar Sinan taraf›ndan kavuflturulan köprünün restorasyonu 1 milyon 300 bin TL’ye mal oldu. Çal›flmalar s›ras›nda yürütülen arkeolojik kaz›larda ise keflfedilen yeni kemer ile birlikte Mimar Sinan Köprüsü’nün kemer say›s› 13’e ç›kar›ld›. Çevresi modern bir ›fl›kland›rmayla ayd›nlat›lan köprünün hemen yan›na ilçe halk› için bir de park ve yürüyüfl parkuru infla edildi. Belediye Bafl-

kan›m›z Aziz Yeniay ‹BB ile son derece verimli bir dayan›flma içinde olduklar›n› kaydederek, yürüttükleri her çal›flmada Baflkan Topbafl ve ekibinden tam destek ald›klar›n›n alt›n› çizdi. “Yak›n dönemde dünya kültürünün kilometre tafllar›ndan birini oluflturacak olan kay›p flehir Bathonea’n›n gün yüzüne ç›kar›lmas› çal›flmalar›n› da Büyükflehir Belediye’mizin himayesinde sürdürece¤iz. Kültür Bakanl›¤›’m›z›n gerekli izinleri vermesiyle beraber 2009 y›l›nda sadece ‹stanbul’un de¤il, tüm dünya tarihine ›fl›k tutacak bir projeye imza ataca¤›z” diyen Yeniay, Mimar Sinan Köprüsü’nün restorasyon çal›flmalar› için de Baflkan Topbafl’a teflekkür etti.

Balkanlar’da Küçükçekmece sevgisi... Resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Kosova Senatosu Meclis üyeleri, özel bir etkinlikte Küçükçekmece’nin konu¤u oldu. Küçük ‹stanbul’u ziyaret eden Kosova Çevre ve Alan Bakan› Mahir Ya¤c›lar ile Meclis Baflkan› Jakup Krasniçi, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ve heyeti ile bir akflam yeme¤inde bir araya gelirken, taraflar aras›ndaki s›cak iliflkiler dikkat çekti. Kosova’n›n Mamufla kenti ile kardefl flehir olan ve bu kentte

6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlardan dolay› Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’a teflekkür eden heyet üyeleri, iki ülke aras›ndaki iliflkilerin artt›r›lmas› temennisinde bulundular. Baflkan›m›z Aziz Yeniay, Mamufla’da yap›lmakta olan okulla ilgili olarak ise, “Bu okulu yapt›rmam›za yönelik talimat o dönemde D›fliflleri Bakan› olan say›n Cumhurbaflkan›m›z Abdullah Gül taraf›ndan verilmiflti. Kardefl kent Mamufla’ya olan yat›r›mlar›m›z sürecektir” müjdesini verdi.


forum

KÜÇÜKÇEKMECE Mutlu ve sa¤l›kl› yaflam›n flifreleri... Kültür ve sanat›n yeni adresi Küçükçekmece’de, kiflisel geliflim seminerleri devam ediyor. Kifliye mutlu ve sa¤l›kl› bir yaflam kazand›rman›n alt›n anahtar›n› sunan seminerlerin son konuklar› iletiflim uzman› Do¤an Cücelo¤lu ve Dr. Ender Saraç oldu. Ülkemizde iletiflim deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve aile içi iletiflim üzerine etkin çal›flmalar›yla tan›nan uzman Do¤an Cücelo¤lu, okullarda karne döneminin yaklaflt›-

¤› flu günlerde ailelere, özellikle kötü notlar› olan çocuklar›na nas›l yaklaflmalar› gerekti¤i konusunda tavsiyelerde bulundu. Do¤al ve sa¤l›kl› yaflamla ilgili Türkiye’de yaz›lm›fl ilk kitap olan Ayurveda’n›n yazar› Dr. Ender Saraç, maddesel yaflam›n kifliyi kayg›lara sevk etti¤ine ve bu durumun maneviyattaki huzuru engelledi¤ini söyleyen Saraç, pozitif düflünmenin sorunlara karfl› çekilecek ilk set oldu¤unu ifade etti.

Hitchcock büyük be¤eni toplad› 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul’un kültür-sanat ilçesi Küçükçekmece’de tiyatro coflkusu yafland›... Kent Oyuncular›’n›n sahneye koydu¤u “39 Basamak”, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverle bulufltu. Okan Yalab›k ve Demet Evgar gibi tan›nm›fl isimle-

rinde rol ald›¤› oyun, izleyenlerinden büyük be¤eni toplad›. Sineman›n dahi yönetmeni ve ‹ngilizlerin medar-› iftihar› Sir Alfred Hitchcock’un ender tiyatro eserlerinden biri olan “39 Basamak”, gerilim ve komediyi ayn› sahnede buluflturuyor. Oyun 1935’li y›llarda geçiyor.

Dizeleri Vatana, Yüre¤i Milletine Afl›k Bir fiair: Mehmet Akif Türk’ün ba¤›ms›zl›¤a olan aflk›n› hayk›rd›¤› ‹stiklal Marfl›’n›n o eflsiz dizelerinin yazar› büyük flair Mehmed Akif Ersoy, vefat›n›n 72. y›ldönümünde Küçükçekmece’de an›ld›. Kültür ve Sanat Merkezleri ile ‹stanbul’un bu alandaki gözde ilçesi olmaya iddial› bir flekilde haz›rlanan Küçükçekmece’de, ünlü flair Mehmet Akif ad›na yarafl›r

flekilde an›ld›. Küçükçekmece’de olan Halkal› Ziraat Mektebi’nde okumas› nedeniyle ilçe için ayr› bir önemi olan Mehmet Akif, Halkal› Kültür Sanat Merkezi’nde gerçeklefltirilen “Vefat›n›n 72. Y›l›nda Mehmed Akif Ersoy” söylefliyle an›ld›. Söylefliye 1de¤erli akademisyenler Prof. Dr. Kaz›m Yetifl ve Yrd. Doç. Dr. Ali fiükrü Çoruk kat›ld›lar.

Küçükçekmeceli Picasso; Celal Y›ld›r›m Küçükçekmeceli bir ressam olan Celal Y›ld›r›m’›n kiflisel sergisi Halkal› Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverler ile bulufltu. Küçükçekmece’de geçimini inflaatlarda seramik ustal›¤› yaparak sa¤layan bir vatandaflt› Celal Y›ld›r›m. Son dört y›lda sanat ad›na at›lan ad›mlar

bu yolda teflvik etti onu. Duygular›n› dile getirdi¤i f›rça darbelerinin say›s› o kadar artt› ki, sonunda kifliflel sergisini açmaya karar verdi. Bu mutlu gününde onu Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay ile ilçe sakinleri ve sevenleri yaln›z b›rakmad›lar.

“1 milyon iyi insan aran›yor!” K›z›lay ve Küçükçekmece Belediyesi’nin ortaklafla yürüttü¤ü “1 Milyon ‹yi ‹nsan Aran›yor” kampanyas›na, Küçük ‹stanbullular adeta ak›n etti. Küçükçekmece Belediye Baflkanl›k Binas› önüne kurulan gezici K›z›lay arac› önünde sabah›n erken saatlerinde olu-

flan gönüllü kuyru¤u ilerleyen saatlere kadar devam etti. Organizasyon sorumlusu Dr. Koray Mutlu ‹yibilek, bir günlük seans sonunda amaçlad›klar› kotan›n üzerinde bir ba¤›fl say›s› yakalad›klar›n› vurgularken, Küçükçekmecelilere teflekkür etti. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

7


etkinlik

“Ben Anadolu” Küçükçekmece’deydi

YY››lldd››zz KKeenntteerr’’iinn 2277 yy››ll ssoonnrraa yyeenniiddeenn ssaahhnneelleeddii¤¤ii ““BBeenn AAnnaaddoolluu”” aaddll›› ooyyuunnuunn ggaallaass›› CCKKSSM M’’ddee yyaapp››lldd››.. KKüüllttüürr--ssaa-nnaatt ccaam miiaass››nn››nn bbüüyyüükk iillggii ggöösstteerrddii¤¤ii ggaallaa yyoo¤¤uunn bbiirr ddaavveett-llii kkaatt››ll››m m››nnaa nneeddeenn oolldduu.. SSiinnaann BBeennggiieerr,, AAllii SSuunnaall,, SSaam mii AAkk-ssuu,, CCeennggiizz SSeem meerrcciioo¤¤lluu,, H Haannddee KKaazzaannoovvaa,, N Niillggüüll,, ‹‹nnccii EErr-ttuu¤¤rruull ggiibbii ttaann››nnm m››flfl iissiim mlleerr ddaavveettlliilleerr aarraass››nnddaayydd››..

8

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


n OZAN ‹NCESARAÇ Her film Oscar kazanabilir, her tiyatro oyunu kapal› gifle oynayabilir ve her roman en çok satanlar listesinde uzun süre birincili¤i kimseye kapt›rmay›p yazar›n› Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yapabilir. Kimi filmler vard›r, üzerinden uzun y›llar geçse de akla her geldi¤inde hat›rlayan› hat›rlad›¤›na piflman eder. Bo¤az› dü¤ümlenir o ana flahit olan kiflinin.. O kareler, soyut duyguyu somut zamana tafl›yan ve yaflam›n perdeye yans›d›¤› sahneler, gözlere birer yafl olarak geri döner. Tiyatro her zaman daha etkileyicidir. Kabul, her sanat eseri ayn› zamanda bir kurgu ürünüdür. Ama, tiyatro insanla yüz yüze oynand›¤› için etkisi ve vuruculu¤u tart›fl›lmaz. O halde tiyatroya k›zmamal›.. ‹nand›r›c› olmaktan ziyade gerçe¤i tüm so¤uklu¤uyla yüzümüze vurdu¤u için! ‹zleyeni, izledi¤ine hem memnun hem de piflman eden oyunlara da asla sitem edilmemeli. Memnun çünkü sanat›n “evrensel gururunu” yans›tan bir delil elde edilmifltir perde kapan›rken. Velhas›l piflmand›r da izleyici, art›k hiçbir fley eskisi gibi olmayaca¤› için. Bu yüzden her baflyap›t, tan›flt›¤› ruhta bir iz b›rak›r. Bu iz, neflterin de¤di¤i tende b›rakt›¤› yaran›n flekliyle de alakal›d›r esasen. Geçmifle gömülen

bir oyun, bir film, bir roman bir flark› tebessümle de an›msanabilir, buruk bir suskunlukla da. T›pk› Âdem’in Havva’da buldu¤u nefle ve kederin, hayat›n yeryüzünde sürdürülmeye mahkûm k›l›nan çilekeflli¤i içinde bir tat yakalamaya çal›flan umutlu kaflifler gibi.. 27 y›l aradan sonra sahnenin tozlu zeminine tekrar ayak basan “Ben Anadolu” bir baflyap›tt›. Yafl itibariyle 45’i karfl›layanlar (bu yafl merdiveninin tiyatrosever basama¤›nda oturanlardan kast›m›z) aras›nda ilk gösterimlerini izleyenler vard› gala öncesinde düzenlenen kokteyl salonunu dolduran misafirlerden.. Bir tiyatro oyununun galas›na misafir olanlar ise tabii ki bu sanat›n önde gelen isimleriydi. Kariyerleri ne olursa olsun her biri tart›flmas›z bir diva olan Y›ld›z Kenter’i izlemek için geri kalan dakikalar› saymakla meflguldü. Tam 27 y›l ara vermiflti gösterimine “Ben Anadolu”.. O süre zarf›nda unutulmamak, daha da ötesi benzersiz bir oyun mertebesine ulaflmak kaç yap›ta nasip olmufltu ki? Baflrolü demek gereksiz zira tek kiflilik performans›n› Y›ld›z Kenter'in üstlendi¤i ve ça¤lar içinde Anadolu topraklar›nda yaflam›fl tüm medeniyetlerin kad›n gözüyle nakledildi¤i "Ben Anadolu" oyunun ön gösterimi,

Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM)'ndeydi. ‹stanbul’un kültür sanat haritas› kentin yedi tepesine konufllanm›fl ve düzlüklere pek s›cak bakmayan bir atlas üzerine çizilmifltir. Sinema Beyo¤lu’dur, tiyatro Taksim, fiiflli özel tiyatrolara kucak açar, modern sanatlar yine ayn› rota üzerinde bir ikametgâh edinmifltir. Bu durum art›k de¤iflti. Küçükçekmece Belediyesi’nin hizmete açt›¤› Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM), kentin 3. bölge (siyasi haritalar ölçe¤inde kullan›lan tan›md›r bu) sakinlerini tüm flefkatiyle kucaklad›. Muhteflem tiyatro salonu, ‹stanbul’daki benzerlerine akustik ve di¤er spesifik özellikleriyle fark atarak birinci s›raya yerleflmiflti. Birçok usta oyuncunun sahne ald›¤› CKSM, Ben Anadolu’nun galas› için de özel olarak seçilmiflti. Kültür-sanat camias›n›n büyük ilgi gösterdi¤i gala yo¤un bir davetli kat›l›m›na neden oldu. Sinan Bengier, Ali Sunal, Sami Aksu, Cengiz Semercio¤lu, Hande Kazanova, Nilgül, ‹nci Ertu¤rul gibi tan›nm›fl isimler davetliler aras›ndayd›. Oyun öncesinde düzenlenen kokteylde kameralara konuflan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, "Belediye olarak sadece fiziki hizmet vermekle s›n›rl› kalmay›p, kültür

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

9


etkinlik

sanat alan›nda gerçeklefltirecekleri giriflimlerle, ‹stanbul'un kültür ilçesi olmay› hedeflediklerini" vurgulad›. Yeniay ayr›ca "‹stanbul'un en modern tiyatro salonuna sahip olan CKSM'nin sadece bir sanat merkezi de¤il, içerdi¤i e¤itim kurslar›yla bir yaflam kompleksi oldu¤unun" alt›n› çizdi. CKSM Sanat dan›flman› Levent Tülek, "Oyunlar›n kapal› gifle izlenmesinden büyük memnunluk duyduklar›n› ve k›fl sezonunda tiyatro dünyas›n›n önde gelen isimlerinin Küçükçekmeceli sanatseverlerle buluflaca¤›n›" belirtti. Ünlü oyuncu Ali Sunal ise "Sanat ad›na ça¤›n modernitesini yakalam›fl bir çat› alt›nda bulunmak, biz genç tiyatrocular için kamç›lay›c› bir etken" derken, CKSM'de sergiledikleri oyunlar›n›n duyulan ilgiden memnuniyetini de dile getirdi. Oyun sonunda Y›ld›z Kenter'e 17 y›l sonra yeniden sergiledi¤i oyunda gösterdi¤i baflar›dan dolay›, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay teflekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Yeniay, "Böyle usta bir ismin oyununu izleyebilmek sanat ad›na efli bulunmaz bir ayr›cal›kt›r" derken, kendisini a¤›rlamaktan onur duyduklar›n› ifade etti. Yeniay'›n nazik jestine teflekkür eden Y›ld›z Kenter ise ilk kez sahneye ç›kt›¤› CKSM'de bulunmaktan mutluluk duydu¤unu kaydetti. Oyun mu? Yoruma bile gerek yoktu.. Y›ld›z Kenter mi? Böyle bir soruya yan›t aramak dahi gereksiz. Befl kere befl y›ld›zl›k performanslar, s›radan be¤enilerin elefltirmenli¤inden çok daha fazlas›n› hak eder çünkü.

10

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


röportaj

12

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


1973 ‹zmir do¤umlu, göbek ad› “Ziflan”, ailenin tek çocu¤u… 1992 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ktisat bölümünü kazand›. Arkadafllar›n›n habersizce doldurdu¤u formlarla kat›ld›¤› Yeni As›r Fuar Blendax güzellik yar›flmas›nda 3. oldu ve yar›flmada Sökmen Ajans taraf›ndan keflfedildi, böylelikle hem okuyup hem modellik yapmaya bafllad›. 1994 y›l›nda Star Güzellik Yar›flmas›nda 4. oldu ve ayn› y›l Japonya’ da yap›lan Miss International yar›flmas›nda ilk 10’a girerek ülkesini temsil etme f›rsat› yakalad›. 1995 y›l›nda Kanal 6’ dan gelen teklifle sunuculuk hayat›na ilk ad›m› att›. ‹lk oyunculuk deneyimi olan “Mahalle’nin Muhtarlar›” dizisi yeni bir maceran›n bafllang›c› oldu ve zaman içinde dizilerde görmeye çok al›flt›¤›m›z karakterlerin aranan oyuncusu haline geldi. S›cac›k sohbeti, güler yüzüyle hiç tan›mad›¤›n›z bir Hande Kazanova sohbeti sizleri bekliyor.

hande kazanova ‹stanbul’da dostluklar çok farkl› yaflan›yor! “Benim al›flm›fl oldu¤um bir düzenim vard›, ‹stanbul benim o düzenimi bozdu gerçekten... Mesela bir arkadafl›na gidiyorsun, kalkarken seni kap›ya kadar geçirmiyor. Bizim için dostluk, komfluluk önemlidir, sayg› vard›r. Komflundan ald›¤›n taba¤› bir gün sonra doldurup götürürsün mesela, biz böyle ö¤rendik. ‹yiki de öyle ö¤renmifliz!..” n BURCU EDA ERDEM

n Tek çocuk olman›za ra¤men kalabal›k bir aileden geliyorsunuz, çocuklu¤unuz çok e¤lenceli geçmifl olmal›… Gerçekten son derece kalabal›k, samimi ve bir o kadar da e¤lenceli bir çocukluktu benimkisi. fiimdiki çocuklar›n kolay kolay yaflayamad›¤› bir zaman dilimi yaflama f›rsat› buldu¤um için flansl› hissediyorum kendimi. Teknolojiden uzak, insana yak›n dönemlerdi bizimkisi ve oyunlar oynan›rd› o zamanlar (zamane çocuklar›n›n bilmedi¤i oyunlar). Geçen gün bir tan›d›¤›m beni çocu¤unun anaokul mezuniyet törenine davet etti, gerçekten çok flekerdi. Ama çocuklar›n neredeyse hepsinin saçlar› ve makyajlar› yap›lm›fl, ellerinde cep telefonlar› çok acayip bir görüntü oluflturmufltu. Bu çocuklar flimdi böyle olursa ilkokulda, lisede, üniversitede ne yapacaklar? Çocuk olmay› bir ç›rp›da geçivermifller. ‹yi bir nesil yetiflmiyor maalesef. Anne babalar bu konuda çok yanl›fl davran›yorlar san›yorum, kendi yapamad›klar›n› çocuklar›n›n yapmalar›n› istiyorlar ama bence kendi keyif ald›klar› fleyleri yapmalar›n› sa¤lasalar sorun ortadan kalkacak. Yeni gelen neslin IQ’sü çok yüksek olabilir, haz›r cevap olabilir, bu konuda bizi çok flafl›rtabilir ama duygusal zekalar› s›f›r. Duygusal zeka, bir insan›n hayat›ndaki en önemli fleylerden biri ve ancak onunla geliflim sa¤lanabilir diye düflünüyorum. Üzülerek söylüyorum ki, yeni nesil duygusal anlamda son derece eksik oldu¤u için sanat anlam›nda eksik kal›nabilir. Çünkü otomatikleflerek sanat yap›lamaz, paylaflmal›, katmal›, ço¤altmal› yaflananlar›; o zaman sanat, sanat olabilir. n Üniversiteyi kazand›ktan sonra o kalabal›klardan uzaklafl›p ‹stanbul’da yaln›zlaflmak size zor gelmedi mi? Nas›l geçti o dönem? Çok yaln›z kald›m gerçekten… Buraya ilk geldi¤imde, baKÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

13


röportaj ba taraf›ndan bir akrabam›z›n yan›nda kald›m 2-3 ay kadar. Akflam saat 8’de haberler izleniyordu ve daha sonra ›fl›k kapan›yordu. O zamanlar bir wolkmanim vard›, sürekli müzik dinliyordum. Benim al›flm›fl oldu¤um bir düzenim vard›, ‹stanbul benim o düzenimi bozdu gerçekten. Mesela bir arkadafl›na gidiyorsun, kalkarken seni kap›ya kadar geçirmiyor. Bizim için dostluk, komfluluk önemlidir, sayg› vard›r. Komflundan ald›¤›n taba¤› bir gün sonra doldurup götürürsün mesela, biz böyle ö¤rendik. Bu konuda çok üzüldüm ama ev arkadafl› bulma flans›m oldu Allahtan ve hepsi benim gibi düflünen k›zlard›. n ‹lk özel kanal VJ siniz bildi¤im kadar›yla, VJ ve sunuculuk aras›nda ne fark var? 1995 y›l›, müzik piyasas›n›n patlad›¤› dönemdi, insanlar bu sektörde çok para oldu¤unu anlad› ve böylelikle bir klip dönemi bafllad›. Asl›nda çok geriden gidiyoruz birçok konuda, bu dönem gecikmifl bir dönemdi bizim için. Bu anlamda bir müzik kanal› kurulunca, yurtd›fl›nda ad› VJ’lik olan müzik sunuculu¤u zirveye oturdu. Asl›nda hepsi sunuculuk ad› alt›nda toplan›r. Her fley gibi maalesef VJ’lik de yanl›fl anlafl›ld›, beylik bir tak›m cümlelerin ezberlendi¤i, yorum kat›larak yap›lan sunumlar ç›kt› piyasaya. Olmas› gereken bu de¤ildi; önemli olan bilgi vermek, ayr›nt›ya girmek, yap›lan sunumdaki görsele sahip ç›kmakt› asl›nda, ama bunu yapan çok az insan kald›. 2000 y›l›nda fiafak Karaman ile bir program yapmaya bafllad›k ve bizim sunum için seçilmemizin en önemli sebebi san›yorum müzik konusundaki far-

14

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

k›ndal›¤›m›z ve hassasiyetimizdi. fiafak Karaman o dönemlerde radyoda bir numarayd› zaten ve ben de nihayetinde çok iyi bir dinleyiciyim. Müzi¤i ayr› ayr› dinlemeyi severim, bir parçan›n enstrümanlar›n› bile ayr› ayr› alg›lamaya çal›fl›r›m, çünkü müzi¤i ve sözü ayr›flt›rd›¤›n›zda çok farkl› malzemelerle karfl›lafl›rs›n›z. Sonuç itibariyle, fark›ndal›kla yap›lan her ifl beraberinde baflar›y› getirecektir. Altyap› oldu¤u müddetçe aranan bir isim olursunuz.

n Mahalle’nin Muhtarlar› oyunculuk anlam›nda sizin için bir ilk ve ilkler unutulmaz. Neler yafland› o sette? Gerçekten hiç unutmad›m, benim için bir okul gibiydi, çok fley ö¤rendim. Son derece de e¤lenceliydi, s›cac›k bir iflti. Diziler yaflanan› yönetmenin gözünden yans›tt›¤›n›zda do¤ru yere gider, hakikaten evde gibi hissedersin kendini, bu ifl de böyleydi. Oradaki ekip çok s›cakt›, setten önce s›cac›k simitler eflli¤inde yap›lan unutulmaz sohbetler vard› ve bu samimiyet mutlaka seyirciye yans›rd›. ‹fl gibi de¤ildi, ben zaten ‹zmir’de okumak için gelmifl ö¤renci rolündeydim, kendimi oynad›m diyebilirim. n Sizi hep farkl› karakterlerde izledik, sizin oynamaktan en çok etkilendi¤iniz rol hangisiydi? Asl›nda birbirinden ay›rmak çok zor gerçekten, tüm karakterler benim çocu¤um gibi. Tekrara düflmemek için farkl› rollerde oynamay› seçtim, de¤iflik roller olmas› benim için çok önemli. Zaten oynad›¤›m karakterlere bakarsan›z her fleyden bir parça bulabilirsiniz. En son 3 bölüm yay›nlanan Karamel adl› dizide kötü bir karakteri oynama f›rsat›m olacakt› ama maalesef olmad›. Gelen bütün projelerde karakterin benim için de¤iflik olmas›na dikkat ediyorum, kendimi bu konuda zorlamak istiyorum. Her rolün oyuncusu olabilmek önemlidir. Filmlerde iyi ve kötü birbirinden çok net ayr›l›r, ama gerçek hayatta griler de var. Sen çok iyi bir insan olabilirsin ama birilerine mutlaka kötülük yapm›fls›nd›r istemeden de olsa. O yüzden insan denemedi¤i fleyleri denemeli bana göre, yaflamad›¤› duygular› hissetmeli. Ben de o rolden sonra iyi bir kötü rol oyuncusu olabilece¤imi kendimde gördüm ve çok farkl› bir tecrübeydi benim için. n Cennet Kültür ve Sanat Merkezimizi ziyaret ettiniz, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çocuklu¤umdan beri kurslara karfl› daha do¤-


rusu ö¤renmeye karfl› afl›r› bir düflkünlü¤üm var ve hep her fleyi bir arada ö¤renebilece¤im bir okula gitmek istedim. fiimdiki çocuklar› bu konuda son derece flansl› görüyorum, aç›kças› çocuk olmay› isterdim. CKSM her fleyi bir arada bulabilece¤iniz bir cevher adeta. Gala gecesi beni gerçekten büyüledi diyebilirim. Say›n Aziz Yeniay’›n bu konudaki hassasiyeti ve duyarl›l›¤› çok etkileyici, herkese örnek olmas›n› umut ediyorum. n Astrolojiye olan merak›n›z nas›l bafllad›? Her gün gazetelerden takip ediyoruz burcumuzu, 12 burç var normalde ve kendi kendime flunu sordum; var m› bu ifllerin asl›? Hayat›m›za gezegenlerin etkisi nas›l yans›yor? ‹lk ç›k›fl noktam da bu oldu zaten. ‹nan›lmaz bir yolculuk bu, o iflin içine girdi¤inizde 5 bin y›l› sorguluyorsunuz mecburen. Bu iflin bir tarihi var, çeflitleri var. Ortaça¤’dan bafllay›p bütün ö¤retileri ö¤renmeye çal›fl›yorum, hepsini ö¤renmek istiyorum. Ben astrolojinin insanlar›m›z taraf›ndan yanl›fl anlafl›ld›¤›n›, fal gözüyle bak›ld›¤›n›, baz› insanlar›n bunu kullanarak baflkalar›n›n üzerinden para kazand›¤›n› düflünüyorum. Ben bunu parayla yapma-

y› hiç düflünmedim. Ben sadece flimdilerde Yeni Aktüel’de kendime ait bir astroloji sayfas› haz›rl›yorum. Hiç kimsenin yapmad›¤› fleyleri yapmaya çal›fl›yorum, mesela burçlar›n yorumunu yap›yorum ama o yorumlar› kafadan yapmad›¤›m› göstermek için gezegenlerin hareketlerini de veriyorum. Ay›n hareketlerine göre eski insanlar›n yapt›klar›ndan ve neler yapmam›z gerekti¤inden bahsediyorum. ‹nsanlar› bilgilendirici bir sayfa haz›rlamakt› amac›m ve bunu baflard›¤›m› düflünüyorum. Astroloji bir insan›n kendini ve evreni tan›mas› için güzel bir felsefe. Ben felsefe olarak bak›yorum astrolojiye, bilim olarak görüyorum. Bir y›ld›z haritas›na bakt›¤›mda o kiflinin nelere karfl› yetene¤i oldu¤unu, kendinin bile fark etmedi¤i potansiyellerini keflfedip ona anlatt›¤›mda o kifli kendi içinde olan› ortaya ç›karm›fl oluyor. Bazen o insan bu özelli¤inin üzerinde durarak bir fleyleri baflarma f›r-

sat› yakalayabiliyor. Fark›ndal›¤› sa¤l›yor. n Y›ld›z haritas›na bakt›¤›n›zda millet olarak flu s›ralar bizi bekleyen bir fley var m›? Dünya çok enteresan bir döneme girdi, Satürn ve Uranüs karfl›tl›klar› var, bu karfl›tl›klar oldu¤u zaman eskilerde neler yaflanm›fl biz bunlar› inceledik. Hep bu dönemde devrim ve ayaklanmalar olmufl, karfl›tl›klar do¤mufl. ‹nsanlar›n kolayca çileden ç›kmas›, z›tlaflmalar meydana gelmifl. Sadece bizim ülkemiz de¤il, bütün dünya böyle bir süreçten geçiyor maalesef. Türkiye’nin çok dikkat etmesi laz›m, 2,5 y›l bizim için çok stresli bir dönem olacak. Topraklar›m›z, iç güvenli¤imiz, binalar›m›z… Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor, bu konularda hep test edilece¤iz. Bunu bilirsek önlem almam›z kolaylafl›r diye düflünüyorum. n Sizi tan›mak çok keyifliydi teflekkür ederiz, okuyucular›m›za mesaj›n›z var m›? Ben de sizi ve derginizi tan›d›¤›m için çok mutluyum. Tüm okuyuculara sevgi ve sayg›lar›m› gönderiyorum. Küçükçekmece’nin tüm baflar›lar›n› birlikte paylaflabilmek dile¤iyle.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

15


etkinlik

Tafl›d›klar› fiziksel özürleri, hayat› yakalama konusunda bir engel olarak görmeyenlerin buluflma noktas› olan “Engelsiz Yaflam Fuar› 2008”, CNR Exhibition Center’da yap›ld›. Dünya Engelliler Günü’ndeki bu anlaml› aç›l›flta yerini alan Küçükçekmece Belediyesi de, hayat›n her an›nda destek oldu¤u engelli vatandafllar›m›z› yine yaln›z b›rakmad›. Görme, iflitme, ortopedik ve zihinsel engelli vatandafllar›m›za yönelik olarak araç, gereç, teknolojik ürün ve hizmetlerin tan›t›ld›¤› “Engelsiz Yaflam 2008 Fuar›”, CNR Exhibition Center’da gerçekten çok

16

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

büyük ilgi gördü. 3 Aral›k Dünya Engelliler Günü’ndeki aç›l›fla bir çok ünlü isim kat›ld›. Fuarda yer alan çeflitli yerel yönetimler ve sivil toplum kurulufllar› da özürlülere yönelik mimari, çevre ve kentsel çözüm projeleri ile a¤›rlad› kat›l›mc›lar›. Kent yaflam›na yönelik olarak gelifltirdi¤i her projede engellilerin ihtiyaçlar›n› unutmayan Küçükçekmece Belediyesi de yerini ald›. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi engellilere ba¤›fllad›¤› akülü arabalar ile onlar›n günlük yaflama aktif bireylere olarak kat›lmas›n› sa¤layan, hizmete açt›¤› Engelliler Re-


Engelleri aflan vizyonuyla buras›

Küçük ‹stanbul Yaflam›n her an›nda engelli vatandafllar›m›z›n yan›nda olan Küçükçekmece Belediyesi, CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenen Engelsiz Yaflam Fuar›’n›n yine gözdesiydi. Stand›m›z› ziyaret eden herkese sedir fidan› hediye edildi. Ayr›ca faliyetler hakk›nda genifl bilgiler sunuldu. habilitasyon Merkezi, Özürlüler Koordinasyon Merkezi ile onlar› destekleyen, Engelliler Tiyatrosu ve Yer Voleybolu Tak›m› ile sosyal hayat›n bir parças› haline getiren Küçükçekmece Belediyesi’nin stand› yine sürprizlerle doluydu. Görme engelli vatandafllar için gelifltirilen CD format›ndaki “Konuflan Dergi”, Breille alfabesi ile kabartma tarz›ndaki “Gören Dergi” ve çeflitli etkinlikler Küçükçekmece Belediyesi konuklar›na sunulmufltu. Art›k geleneksel hale gelen sedir fidan› da¤›t›m› da stand› ziyaret eden engelli vatandafllar›m›z taraf›ndan memnuniyetle karfl›land›. Küçükçekmece Belediyesi ayr›ca fu-

ar› ziyaret eden vatandafllar›m›za da ücretsiz servis uygulamas› yapt›. 03 – 06 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenen “EYAF ’08 Engelsiz Yaflam Fuar› ”, Küçükçekmece Belediyesi’nin çok özel bir etkinli¤ine de sahne oldu. CNR Expo Center 11. Hall’de bulunan Küçükçekmece Belediyesi stand›na kurulan özel havuzda dileyen engelli vatandafllar›m›za, özel e¤itmen gözetiminde dal›fl yapma imkân› sa¤land›. Bu aktivitesiyle fuar alan›nda bir ilki gerçeklefltiren Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan dal›fl› gerçeklefltiren Muhammet Özbayrak ve Ömer Faruk Çiçekli’ye flilt takdim edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

17


etkinlik

Aflura bu kez Filistin için Halkal› Meydan›’ndaki geleneksel Aflura törenine baflkan Aziz Yeniay’›n konuflmas› damgas›n› vurdu. Baflkan Yeniay, “Dünyada pek çok Kerbela Vakas› yaflanmakta. Filistin’de katledilen masum çocuklar, anneler var. Durmadan akan gözyafl› var. Bizim asli görevimiz, dualarla Filistinli kardefllerimizin yan›nda olmakt›r” aç›klamas› yapt›. Geleneksel Aflura Günü kutlamalar› büyük bir kat›l›ma sahne oldu. Hz. Hüseyin’in flehit edilmesi an›s›na her y›l geleneksel olarak Küçükçekmece Halkal› Aflura Meydan›’nda düzenlenen etkinli¤e binlerce vatandafl›m›z kat›ld›. Etkinlik kalabal›k bir protokol kat›l›m›n› a¤›rlarken, çeflitli Sivil Toplum Kurulufllar› ile yerli-yabanc› bas›n mensuplar› da tören alan›nda haz›r bulundu.

BAfiKAN YEN‹AY’DAN CAFER‹LER’E MÜJDE Tören s›ras›nda bir konuflma yapan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, “1369 y›l önce yaflanan bir ac›y› paylaflmak için bir araya gelen Hz. Hüseyin dostlar›, üzüntünüzü paylafl›yorum” diyerek sözlerine bafllad›. Dinleyenlerden büyük alk›fl alan Yeniay flöyle devam etti: “Tarihte baz› dönüm noktalar› vard›r ki, bunun için bedel ödenir. Bu bedeli kanlar›yla ödeyen Allah dostlar›n› an›yor, flehitlerimizi ba¤r›m›za bas›yoruz. fiehitlerimiz sizi manevi gözleriyle izleyip, gurur duyuyorlar.” Yeniay, konuflmas› s›ras›nda Filistinli kardefllerimize yap›lan zulmü de flöyle elefltirdi: “Bugün dünyada pek çok Kerbela vakas› yaflanmaktad›r. Filistin’de katledilen masum çocuklar, anneler var.. Durmaks›z›n akan gözyafllar› var... O halde bizim

18

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

asli görevimiz dualar›m›zla Filistinli kardefllerimizin yan›nda yer almakt›r.” Baflkan›m›z Aziz Yeniay, Aflura etkinliklerini her y›l Halkal›’daki meydanda yapan Caferilere bir de müjde verdi. “Hz. Hüseyin’in an›s›n› yaflatan bu alana Türkiye’nin en büyük arenas›n› kuraca¤›z” diyen Yeniay, infla edilecek yap›n›n 40 bin kiflilik kapasiteye sahip olaca¤›n›n alt›n› çizdi. “K›sa bir süre içerisinde inflaat›na bafllayaca¤›m›z arenam›z, ilerleyen y›llarda bu matem dolu y›ldönümüne de ev sahipli¤i yapacakt›r” sözleriyle konuflmas›n› tamamlad›. Yeniay’›n sözlerinin ard›ndan bar›fl ad›na sal›nan güvercinleri binlerce kifli el sallayarak u¤urlad› gökyüzüne.

CAFER‹LERDEN F‹L‹ST‹N DUASI Tören esnas›nda yap›lan konuflmalar ve edilen dualar›n adresi ‹srail zulmüne maruz kalan Filistin’in ma¤dur halk›yd›. Caferiler Derne¤i Baflkan› ve Türkiye’deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz, “Filistin’de ‹srail’in giriflti¤i katliam› fliddetle k›n›yoruz. Dualar›m›z ve yard›mlar›m›z Filistinli kardefllerimiz ile birliktedir” diyerek tüm vatandafllar› Filistin halk› için dua etmeye ça¤›rd›. Etkinlik Hz. Hüseyin’in Kerbela’da flehit edilmesini dramatize eden bir tiyatro gösterisiyle sona erdi...


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

19


konuk yazar Hakk› YALÇIN

‹simsizler

A

yakkab›n›n arkas›na basard› erkekler, kar›ncay› bile incitmezdi. “Bitirim” derlerdi onlara, kendilerine çürürlerdi, baflkalar›na zarar vermektense. Hasm›yla el s›k›flmak bile delikanl›l›ktand›, h›sm›na kallefllik etmek ne kelime. O zamanlar tahrike aç›kt› delikanl›l›k, ama doldurufla getirmek kolay de¤ildi b›çk›nlar›. O b›çk›nlar ki, ilkokul diplomas› bile yok ama hepsi de hayat mektebinin mezunlar›. Herkes insan sarraf›yd›, iti kopu¤u gözünden tan›rd›. Sadri Al›fl›k o zamanlar yürek heykeli, herkes Sadri Al›fl›k… Mahalleli bir yanl›fl yapmaya kalksa, kendinden utan›rd›. HHH Köprü alt›nda içen adamlar› vard› bu flehrin. Geceleri bardaklar›na y›ld›zlar› doldururlard›. Baflkalar›n› okumaktan kendilerini unuturlard› çok zaman. Bir sünger gibi emerlerdi, kendi ömürlerini. Hiçbir partiye oy vermezlerdi, çocuklar›n günah›na girmemek için. Hepsi de geceleri tek tabanca, hiçbiri silah kullanmazd›. ‹ntihar mektuplar› b›rak›rlard›, oturduklar› tafl›n alt›na. Öldüklerinde bile, yüzükleri parmaklar›ndan ç›kmazd›. HHH Dünya bar›fl›na imzayd›, onlar›n mahallelere att›klar› imza. Asayifl onlarla berkemaldi, bakmay›n “bitirim” denildi¤ine. Kan kusarlard› da “K›z›lc›k flerbeti içtik” der-

20

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lerdi. Hiçbirinin, “Nerede bu devlet, aç›z!” diye hayk›rd›¤› görülmüfl de¤ildi. Her birinin çocu¤u su satt›, simit satt› ama kendisini satmad›. Onlar sadece sayg›n›n karfl›s›nda e¤ildi. HHH Mahallenin kanunu vard›, erkek do¤an erkek ölürdü. “Müebbet sevda” diye bir gerçek vard›, flimdiki züppelerin asla hissedemeyece¤i. Kül olacak kadar yanard› erkekler, bazen ne

gemiler yanard›. Siyah beyazd› bütün filmleri. Ömürleri, dolu dizgin ama ac›mas›zca geçti. Delikanl›l›¤›n› kaybettikten sonrad›r, bu ülkenin bu hale gelmesi. Ülkemiz tarihin en namussuz dönemini yafl›yor. fiimdiki delikanl›lar baflka fleyler sat›yor. Unutkan bir tarihimiz var. Oysa isimsiz mezarlarda, ne yi¤itler yat›yor.


etkinlik KÜÇÜK KIZLAR (FERD‹)

YILDIZ ERKEKLER (FERD‹)

1. Melis GEGEO⁄LU (Halkal› Do¤a ‹lkö¤retim Okulu) 2. Rabia EFE (Yenimahalle ‹lkö¤. Ok.) 3. fieyma YILDIRIM (Mustafa Pars ‹lkö¤retim Okulu)

1. Erhan POLAT (Halkal› Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu) 2. Yavuz O⁄UR (Tafltepe ‹lkö¤. Ok.) 3. fiahin AKYÜZ (Kanarya ‹lkö¤. Ok.)

YILDIZ ERKEKLER (TAKIM) KÜÇÜK KIZLAR (TAKIM) 1. Yenimahalle ‹lkö¤retim Okulu 2. Halkal› Do¤a ‹lkö¤retim Okulu 3. Behiye Selim Pars ‹lkö¤. Ok.

1. Kanarya ‹lkö¤retim Okulu 2. Halkal› Cumhuriyet ‹lkö¤. Ok. 3. Alt›nflehir ‹lkö¤retim Okulu

GENÇ KIZLAR (FERD‹) KÜÇÜK ERKEKLER (FERD‹)

Sporla kazand›lar “Spor yapan›n kaybetmeyece¤i ve sporla u¤raflanlar›n hayatta her zaman kazanaca¤›” fliar›n› kendilerine yaflam düsturu edinen Küçükçekmeceli ö¤renciler, düzenlenen kros yar›fllar›nda k›ran k›rana mücadele etti. Halkal› Stadyumu’nda gerçeklefltirilen Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Kros Yar›flmalar› görülmeye de¤er anlara sahne oldu. Start›n› Baflkan Aziz Yeniay’›n verdi¤i yar›fllarda dereceye giren gençler büyük bir sevinç yaflad›. Start noktas›nda buluflan onlarca genç, sadece bir

yar›fl›n kazan›lmas›n› hedeflemifl adaylar de¤il; sporun zafere giden centilmen duruflunu da özümsemifl olman›n mutlulu¤unu kalben hisseden p›r›l p›r›l yüzlerdi. Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’›n verdi¤i startla bafllayan Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Kros Yar›flmalar›, ‹stanbul’un örnek spor tesislerinden biri olan ‹BB Halkal› Stadyumu’nda düzenlendi. ‹lçe okullar›n›n kat›ld›¤› ve büyük bir çekiflmeye sahne olan yar›fllar sonunda ferdi ve tak›m kategorisinde dereceye girenler belirlendi...

1. Nurullah YÜKSEK (Muhnis Faik Ozansoy ‹lkö¤retim Okulu) 2. Kas›m SERT (Kanarya ‹lkö¤. Ok) 3. Vedat Ç‹FTÇ‹ (Muhnis Faik Ozansoy ‹lkö¤retim Okulu)

KÜÇÜK ERKEKLER (TAKIM) 1. Kanarya ‹lkö¤retim Okulu 2. Muhnis Faik Ozansoy ‹lkö¤. Ok. 3. 80. Y›l ‹lkö¤retim Okulu

1. Hilal GEREN (Eflref Bitlis Lisesi) 2. Melisa TOPRAK (‹MKB Lisesi) 3. Nursen ALINLI (Zehra Mustafa Dalg›ç Lisesi)

GENÇ KIZLAR (TAKIM) 1. Eflref Bitlis Lisesi 2. Atakent ‹MKB Lisesi 3. Nahit Mentefle Lisesi

GENÇ ERKEKLER (FERD‹)

1. Kader ÖZKOL (‹nönü ‹lkö¤. Ok.) 2. Serenay CULFA (‹nönü ‹lkö¤. Ok.) 3. Seval BEKÇ‹ (Mareflal Fevzi Çakmak ‹lkö¤retim Okulu)

1- Okan YILDIRIM (Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi) 2- O¤uz ÇET‹NKAYA (Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi) 3- Onur KARDEfi (Kadriye Moro¤lu Lisesi)

YILDIZ KIZLAR (TAKIM)

GENÇ ERKEKLER (TAKIM)

1. ‹nönü ‹lkö¤retim Okulu 2. Mareflal Fevzi Çakmak ‹lkö¤. Ok. 3. Halkal› Cumhuriyet ‹lkö¤. Ok.

1. Kadriye Moro¤lu Lisesi 2. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi 3. Zehra Mustafa Dalg›ç Lisesi

YILDIZ KIZLAR (FERD‹)

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

21


etkinlik

fiAMP‹YONLAR kupalar›na kavufltu 2008 y›l› içinde sportif müsabakalarda dereceye giren, gelece¤in flampiyonlar›na kupalar› muhteflem bir törenle verildi. “Sporda kaybeden yoktur, spor yapan kazan›r” ilkesini herkese kabul ettiren Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay’a bu anlaml› günde Ziya Do¤an, Tuncay Soyak ve Murat Murathano¤lu efllik etti. 22

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


2008 y›l› boyunca Küçükçekmece'de düzenlenen yar›flmalarda dereceye giren minik flampiyonlar 2. Sportif Müsabakalar Ödül Töreni'nde bulufltu. Yar›nlar›n flampiyonlar› yüzlerce genç sporcu, bu gurur tablosunu Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ile paylaflt›. Spor dünyas›n›n tan›nm›fl simalar›ndan teknik direktör Ziya Do¤an, Tuncay Soyak ve Murat Murathano¤lu da ilk kupalar›n› kald›ran flampiyonlara destek olmak

için yanlar›nda olan isimlerdi.

CKSM YARININ YILDIZLARINI A⁄IRLADI Son 5 y›lda hizmete aç›lan 43 yeni tesis ile ‹stanbul'un spor alan›ndaki yükselen y›ld›z› haline gelen Küçükçekmece, gençlerin bu alandaki e¤itimine de gereken önemi veriyor. Aç›lan yaz ve k›fl spor okullar›nda toplam 15 bin ö¤rencinin çeflitli branfllarda spor yapt›¤› Küçükçekmece, halen profesyonel kulüplerin

altyap›s›na kazand›rd›¤› yüzden fazla genç isim ile de adeta sporcu yetifltiren bir kaynak haline geldi. ‹lçedeki 29 okulun çok amaçl› ve kapal› spor salonlar›yla donat›lmas› da, bu kayna¤›n özü konumunda… Spora yönelik tüm yat›r›mlar›n en anlaml› portresi ise Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde (CKSM) düzenlenen 2. Sportif Müsabakalar Ödül Töreni'nde gösterdi o centilmen yüzünü. 2008 y›l› içerinde düzenlenen spor

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

23


etkinlik

yar›flmalar›nda dereceye giren gençlerin kupa ve madalya töreninde büyük bir mutluluk yafland›. CKSM salonunu dolduran yüzlerce genç ve evlatlar›yla gurur duyan aileleri, bugün Küçükçekmece'yi temsil eden ama yar›nlarda ülkemizin flanl› bayra¤›n› uluslar aras› platformlarda göndere çektirecek olan flampiyonlar› alk›fllad›lar.

ALKIfiLAR AZ‹Z BAfiKAN'A ‹lçede spora verdi¤i önemi her zaman vurgulayan ve gençlerin kendilerini bu yönde yetifltirmeleri için her giriflime aktif destek veren Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, salona girerken gençlerin yo¤un alk›fl› ile karfl›land›. Tören s›ras›nda bir konuflma yapan Baflkan Yeniay, "Sizleri izlerken bambaflka bir coflkuyu hissetmemek mümkün de¤il. Spor bir yaflam biçimidir, t›pk› ekmek gibi, hava gibi, sanat gibi hayat› yaflan›r k›lan vazgeçil-

24

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

mezlerdendir. Bu çerçevede befl y›lda gerçeklefltirdi¤imiz 43 yat›r›m›n çok daha fazlas›n› önümüzdeki dönemlerde gerçeklefltirmek istiyoruz" fleklinde konufltu.

"KEfiKE HER ‹LDE AZ‹Z YEN‹AY OLSA" Konuflmalar›nda ard›ndan kupa törenine geçildi. Minikler, y›ld›zlar, gençler kategorisinde ferdi ve tak›m baz›nda dereceye girenlere madalya ve kupalar›n› Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ile spor dünyas›n›n tan›nm›fl isimlerinden Ziya Do¤an, Murat Murathano¤lu ve Tuncay Soyak birlikte verdi. Gençlerin büyük ilgi gösterdi¤i ünlülerden Ziya Do¤an, "43 spor tesisi yapan ve gençlere bu kadar imkânlar sunan bir zihniyete bu ülkenin ihtiyac› var" derken, Murat Murathano¤lu'nun "Keflke her ilde bir Aziz Baflkan olsa, spora yapt›¤› yat›r›mlardan dolay› kendisine teflekkür ediyorum" sözleri kat›l›mc›lardan büyük alk›fl ald›.


röportaj Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatlar› Bölümü Ö¤retim Üyesi Hikmet Barutçugil:

Ebru tefekkür

teknesidir

Ebru’da otuz beflinci y›l›. Otuz befl y›lda hem üniversitede hem de Ebristan’da binlerce ö¤renci yetifltiren ve ebru sanat›n› Amerika’dan Avrupa’ya tan›tan, anlatan Hikmet Barutçugil, “Ebru’yu uluslar aras› yapmak için önce ulusal yapmak laz›m. ‹nsan›m›z bu sanat›n bir tefekkür teknesi oldu¤unu ve boyal› ka¤›d›n arkas›ndaki derin anlam› görmesi gerekiyor” fleklinde konufluyor. n AYTEK‹N AKAY Günlerden ebru günü. Üsküdar, Paflakap›s›’n›n dar sokaklar›nda ebru kokusu ar›yorsunuz. Ebru sanat›nda otuz befl y›l›n› dolduran bir üstad Hikmet Barutçugil sizi kap›da karfl›l›yor. Dik yokufl üstüne kurulmufl, içi, d›fl› ahflap binan›n en alt kat›nda on kadar kursiyer. Hepsi gülüyor ama kahkahayla de¤il. Herkes biri konuflurken susuyor, kimse kimsenin laf›na kar›flm›yor. Olumsuz hiçbir fley yok. Dünyal›k da. Etrafta, gül, karanfil, deniz, bayrak alemde ne varsa onlar›n bir seçkisi, ebru halinde. Evet buras› Ebru ülkesi galiba diyorsunuz. Ebristan... Ebru sanat›n›n duayen isimlerinden Hikmet Barutçu-

26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

gil’in ar›nma, ar›nd›rma yeri buras›. Ebru ülkesi de deseniz olur, Ebru ‹stanbul’u k›saltsan›z da. Tasavvufi bir alanda oldu¤unuzu o kadar hissediyorsunuz ki, yapt›¤›n›z ifli bir nevi ibadet edas›yla yap›yorsunuz. Çünkü ibadetin flartlar›, farzlar›, vacipleri, nafileleri var. Ebristanbul’da da ibadete benzer o kadar fley var ki! Hikmet hoca, Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatlar› bölümündeki EBRU dersleri d›fl›nda bu sanata merakl› ö¤rencilerini Ebristan’a davet ediyor. Ka¤›tlar, boyalar, tasavvufi ad›mlar aras›nda Hikmet hocayla Ebru’yu, Ebristanbul’u konufltuk. Bak›n neler konufltuk...


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

27


röportaj n Hocam, Hikmet Barutçugil Ebru sanat›nda önder, öncü, ünü uluslar aras› sanat çevrelerinde bile biliniyor. Efendim, bu kendi teveccühünüz, teflekkür ederim. Atalar›m›zdan bize intikal eden güzellikleri, yaflamak, yaflatmak ve gelecek kuflaklara aktarmak istiyoruz. Kültür ve sanat ile medeniyet olufluyor. Eskileri ancak eskilerin yapt›¤› eserlerle biliyoruz. Bu eserleri geleceklere aktarmak, gelecekte yeni bir medeniyet oluflturmak bizim borcumuz. Asl›nda kültür ve sanat›m›z› atalar›m›zdan miras almad›k. Bu eserleri gelecek nesillerden ödünç ald›k. Onlara geri vermemiz laz›m. n Hocam, belki en sonda sorulacak bir soru ama en baflta sormak istiyorum ki, konuflmam›za aç›l›m getirsin. Ebru sanat›m›z ve sanatç›lar›m›z olmasayd›, neyimiz eksik olurdu? Neleri göremeyecektik? Tabiatta varolan görüntülerin suyun üzerinde yans›mas› ebru. Ebru sadece boyal› ka¤›t de¤il, onun arkas›nda derin düflünceler var. Onlar›n aç›s›ndan bakarsak, ebru bir tefekkür teknesidir. Orada bir sürü manevi aç›l›mlar ve tezahürler olur. Bu aç›dan bir eksiklik olurdu. ‹kinci olarak ebru Türkler’e has bir sanat. Minyatür’e ve birkaç baflka sanata Türk sanat› olmad›¤› için çeflitli kulplar tak›yorlar ama ebru için böyle bir fley yok. Bu anlamda ebru bize has tek sanat dal›. Eskiden Kültür Bakanl›klar›m›z Amerika’ya Avrupa’ya caz orkestras›, klasik müzik ekiplerini götürdük. Yani onlardan ald›klar›m›z› onlara götürdük. Onlar da bu halimize gülüyor. Ne isteriz? Kendi kültürüne, folkloruna ait bir fley. Kremlin Saray›’na mehter gönderdik insanlar ayakta alk›fllad›. Uluslar aras› festivallerde Karadeniz horonu bir numara. Demek ki uluslar aras› olmak için önce ulusal olmak gerekiyor. n Hocam o dedi¤iniz tefekkürü de görebilecek duyuya, kalbe sahip olmak gerekiyor. Yani ebrunun arkas›ndaki o derinli¤i fark edebilecek bir düflünce de laz›m. O da nasip. Kurslarda ebrunun arkas›nda o derinli¤i vermeye çal›fl›-

28

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yoruz ama bir hoca ö¤retece¤ini direkt ö¤retmemeli. Önce bu ifli sevdirmek laz›m. Bütün hocalar›n vazifesi bir fleyi ö¤retmeden önce cevherleri a盤a ç›kartmak. n Ebru, denince bir alg› var. Ebru d›flardan bakanlar için din kaynakl› bir olgu, sanat. Bu alg› do¤ru mu? Evet ama din kaynakl› demektense tasavvuf kaynakl› demek daha do¤ru olur herhalde. Özünde ‹slam tasavvufu var. Yani, insan›n baz› manevi hastal›klardan ar›nmas›n›n bir arac› ebru. Nedir bunlar? Stres, öfke, nefret, g›ybet, dedikodu, darg›nl›k, k›rg›nl›k say›n sayabilece¤iniz kadar. Günümüz insan›nda bunlar var. Ebru yaparken insanlar›n dünya ile ba¤lar› kopuyor. n Ebru üniversitelere kadar girdi. Üniversitelerde ebrunun tarihi ne kadar eski? Necmettin Okyay, 1960’l› y›llarda Sanayi Nefise Mektebi’ nde bu sa-

natla ilgili seminerler yapard›. 1980’lerin sonunda ebru Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ders olarak okutulmaya baflland›. Tabii yeni say›l›r. Türkiye, sanatta baflkalar›na özendi hep. Kendi sanatlar›n› önemsemedi. Bunun da hata oldu¤unu anlafl›ld›. n Mimar Sinan Üniversitesi’nde özel yetenek s›navlar›na ilgi çoktur. Ama baz› bölümlere ilgi daha fazlad›r. Ebru’ya ilgi ne durumda? Daha önce bu kadar ilgi yoktu. Ama son senelerde ilginin artt›¤›n› görüyoruz. Dersler tüm üniversiteye aç›ld›. Resimden, heykelden her bölümden ö¤renci görmeye bafllad›k. Filmlerde, dizilerde, ebru sanat› çokça görünmeye bafllad›. Televizyon için de böyle. Özellikle Ramazan’da ebru sanat› televizyonlarda daha çok yer al›yor. Eskisi gibi sadece boyal› bir ka¤›t olarak anlafl›lm›yor. Ebru yaparken insan›n akl›na kötü-


lük, dedikodu gibi fleyler gelmiyor. Zamanla o kötü duygular köreliyor. n Hocam buran›n ad› Ebristan. Bizde ça¤r›flt›rd›¤› ilk anlam ebru ülkesi. O anlama m› geliyor? Evet öyle de söylenebilir ama Ebru ‹stanbul kelimelerini birlefltirip, ‘Ebristan’ dedik. Ebru’nun baflkenti ‹stanbul. Resim Paris’le, heykel Roma ile, Bat› Müzi¤i Viyana ile, Ebru’nun da baflkenti ‹stanbul. Ebristanbul, bunu vurgulamak için çal›fl›yor. n Bugüne kadar kaç ebru ö¤renciniz oldu? Birkaç bini geçti diyebiliriz. Baz› insanlar sadece zaman geçirmek için bize geldi. Genelde han›mlara ders veriyoruz. Daha önce komflular›nda bofluna vakit tüketenler, burada bir eser ürettiler. Mutlu oldular. Derslerimizde negatif enerji üretilmez. Kötü ve olumsuz hiçbir fley konuflulmaz. Bugüne kadar bu sanat› meslek edinen ö¤renci say›m 100 civar›nda.

Para kazanan da var. ‹flini iyi yapan da var. Zamanla zaten sanatç›lar aras›nda tatl› bir rekabet bafllar. ‹nsanlar farkl› fleyler yapt›kça, ‘Aaa o onu yapt› ben daha de¤iflik ne yapabilirim’ gibi haller oluyor. Bu rekabet tekamül aç›s›ndan faydal›d›r. Herkes daha iyisini yapmak istiyor. Bu güzel. Asl›nda tekel olman›n zarar› var. Bu ifli yapanlar ne kadar çok olursa sanat o kadar geliflir. Hem de iyiyle kötü aras›ndaki fark ortaya ç›kar. Bir kifli bu sanat› yapsa ne yaparsa yaps›n kabul edilecek. Oysa bu sanat› icra eden farkl› farkl› kifliler sanata zenginlik kazand›r›r. n Bat›l›lar bu sanata nas›l bak›yorlar? Bat›l›lar da, ebru’nun Türk sanat› oldu¤unu biliyor ve daha çok ‘boyal› ka¤›t’ gibi görüyorlar ama sufizmle beraber h›zla geliflti¤ini söyleyebiliriz. n Yani tasavvuf k›s›mlar› eksik. Tasavvufu bilmiyorlar. Amerika’da bir han›m, ebru sanat›n› tasavvufi yönüyle anlat›yormufl. n Do¤u ne alemde? Mesela ‹ran, Hindistan gibi ülkelerde. Do¤u’da da yavafl yavafl gelifliyor. Ama Türkiye gibi de¤il. n Ebru sanat›nda kaç›nc› y›l›n›z? Otuz beflinci y›l. Sanata küllünü vermezsen, cüzini alamazs›n. Sanat o kadar de¤erli ki, küçük bir parças›n› sana vermek için senin her fleyini istiyor. n Kültür Bakanl›¤›’n›n sanata bak›fl› nas›l? Bakanl›k son dönemde ebru’ya çok yak›n alaka göstermeye bafllad›. Oysa yirmi befl otuz y›l önce bu sanatla u¤raflmak bir dertti. Ebru’yla u¤raflanlar, yobaz, ba¤naz ve gerici olarak an›l›rd›. n Yurt d›fl›na ç›kt›¤›n›zda nas›l tepkiler al›yorsunuz? fiafl›r›yorlar. Yabanc›lar, büyüleyici, sihir gibi görüyorlar. Ebru’nun son halini görenler kolay san›yor ama kolay de¤il. n Ebru geleneksel sanat. Teknolojiyle ebru’nun aras› nas›l? Tabii, hem foto¤raf hem de bilgisayar teknolojileriyle birlikte kullan›l›yor. n Hocam çok teflekkür ediyoruz...

Hikmet Barutçugil, otuz befl y›ld›r ebru yap›yor. Otuz befl y›l›n anlam› soruldu¤unda, “Sanata küllünü vermezsen, cüzini alamazs›n” diye cevap veriyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

29


konuk yazar Nuh ALBAYRAK

Gazetecilikte ‘güven’siz y›llar

Y

eryüzünde, gazetecilik kadar özgün bir sektör yoktur. Bazen karmafl›k ve zevkli, bazen ilginç ve tehlikeli ama ço¤u zaman kendi içinde çeflitli ikilemler bar›nd›ran bir meslektir gazetecilik. Gazeteci ise bu ikilemler içinde, haber ve bilgi kayna¤›na çabuk ulaflan ve bu kaynaklardan edindi¤i verileri okuyucular›na sunan kiflidir. Bir baflka deyiflle, halk›n gözü ve kula¤›d›r. Bu sebeple ne pahas›na olursa olsun tafl›d›¤› sorumlulu¤un bilincinde olmal›, do¤rular› kendine ilke edinmelidir. Yani her eli kalem tutana, her deklanflöre basana "gazeteci" demek yanl›fl olur. Gazeteci, karanl›¤› gün yüzüne ç›karabilen, kulaktan dolma bilgilerle haber yapmayan, flantaj, karalama, kirletme ve yalan habere tevessül etmeyen, aç›k fikirli, dürüst, önyarg›lardan uzak ve kiflilik haklar›na sayg›l› olmal›d›r. Yapt›¤› her haber, yazd›¤› her sat›r, tafl›d›¤› sorumlulukla mütenasip olmal›d›r. Gazeteci; iflini yaparken mesle¤inin sayg›nl›¤›n› ve ahlâk ilkelerini gölgeleyecek metot, tutum ve davran›fllardan uzak durmal›, devletin belirledi¤i ekonomik, sosyal, siyasal, ulusal ve uluslararas› politikalar›n karar ve uygulama süreçlerinin öznesi de¤il, gözlemcisi ve habercisi olmal›; bu konularda resmi-gayri resmi önyarg›lar› de¤il, halk›n do¤ru haber alma hakk›n› gözetmelidir. Gazeteci; fliddet, zorbal›k ve savafl k›flk›rt›c›l›¤›na araç olmamal›, bar›fl›, uluslar›n ve insanlar›n eflitli¤ini savunmal›; insanlar ve toplumlar aras›nda nefreti, düflmanl›¤› körükleyici yay›ndan kaç›nmal›d›r.

30 YILLIK GÖZLEM… Bu genel ilkelerden sonra biraz da gazetecili¤in Türkiye’deki görüntüsüne bakal›m.

30

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

30 y›l önce, çiçe¤i burnunda bir mühendis iken gazeteci ç›rakl›¤›n› tercih etmemin sebebi, gazete ve gazetecilerin gördü¤ü itibard›. Yaz›lan haberlerden zerre kadar tereddüt duyulmuyor, gazeteci; gitti¤i her yerde el üstünde tutuluyordu. Ama ne yaz›k ki, gazete ve gazetecilerin mahzar oldu¤u bu teveccühün, ilerleyen y›llarda; kaynar suya düflmüfl kar topu gibi eridi¤ini üzülerek müflahede ettim. Nitekim, günümüzde gelinen noktay› izaha ihtiyaç oldu¤unu sanm›yorum. Peki bu mesle¤i bu hale kim getirdi?.. Bu can al›c› sorunun insafl› cevab›, “Bizler…” olmal›. Zira bendeniz meslek hayat›m boyunca, gazetecili¤in nas›l itibar kaybetti¤ini de¤il, bizzat gazeteciler taraf›ndan nas›l itibar kaybettirildi¤ini izleyerek kahroldum. Çünkü, yukar›da s›ralad›¤›m›z ilke ve kurallar sadece gazetelerin künyelerinde kay›tl› kald›. Ayn› kaynaktan ald›¤›m›z tek haberin ertesi gün nas›l her gazetede baflka bir flekle dönüfltü¤ünü yüzlerce defa hayretle izlemiflimdir.

SELE KARfiI YÜRÜYENLER… Elbette, bu ilkeleri özel bir gayretle sürdüren nice meslektafllar›m›z var. Nitekim bu idealist arkadafllar›m›z›n çabalar›, benim de bizzat tatt›¤›m, “Bu gazete yaz›yorsa do¤rudur” mutlulu¤unu yafl›yorlar. Ama bu güzel örnekler maalesef genel çürümeyi önlemeye yetmiyor. Oysa… Bir gazete için olmazsa olmaz unsur “güven”dir. Güven ise ancak uzun y›llar dürüst ve ilkeli yay›n sayesinde elde edilebiliyor. Ne diyelim, daha ‘güven’li y›llara…


yak›n tatil

Az tuz az kalabal›k nefis bal›k

Akdeniz'in tuz oran› yüksek denizinden, yaz aylar›n›n kavurucu s›ca¤›ndan, uzun yolculuklardan, yabanc› turistlerden ve turistik fiyatlardan etkilenmeden, ‹stanbul çevresinden de fazla uzaklaflmadan temiz bir denizde yüzüp, flifal› kumlarda güneflleneyim, huzurlu bir tatil yapay›m diyorsan›z, arad›klar›n›zdan fazlas›n› Kand›ra yak›nlar›nda Kefken’de bulabilirsiniz.

Kefken

32

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


"Çok uza¤a gitmeyeyim, sakin ama ayn› zamanda güney sahilleri ve Eger kadar güzel olsun, biraz da yeflili bol olsun. Cebimi de çok yakmas›n" diyorsan›z, böyle yerler var. Hem de yan›bafl›n›zda. Kocaeli Kefken iflte böyle bir yer. Kocaeli Kand›ra'ya 20 kilometre mesafede bulunan Kefken, sakinlik, huzur, az tuzlu deniz, bol bal›klar›yla ünlü. O zaman gelin sizi Kefken'e götürelim, orada biraz dolaflt›ral›m, sonra da tekrar ‹stanbul'a geri getirelim. Otoyoldan Körfez'i ve Kocaeli'yi geçip sa¤a ayr›lan sapaktan Kand›ra istikametine yönelirken otoban› terk ediyoruz. Yol ayn› güzellik ve kusursuz kalitede devam ederek 30 km Kerpe, 50 km Kefken tabelas› sonras›nda rampa ç›karak, Kocakaymaz mevkiinde baraj gölünü solunuzda b›rakarak Kand›ra'ya giriyoruz. ‹lçe d›fl›ndan düz giderek ikiye ayr›lan yol ile karfl›laflanlar soldan Kerpe'ye sa¤› takip edenler Kefken, Cebeci, Pembe Kayalar›n yer ald›¤› sahil yoluna kavufluyorlar. Güzergâh iki flerit, gidifl geliflli asfalt, yumuflak e¤imli, içeri d›flar› tatl› virajlar, yeflillikler aras›nda devamla sürücüye ve bilhassa yola motosikletle ç›km›fl olanlara büyük seyir keyfi verecek özellikler, lezzetler tafl›yor. Yolun lezzeti de ne diye merak ederseniz, s›k s›k görülen ve odun ateflinde kaynayan süt m›s›r kazanlar› merak›n›za cevap olacak. Kurtyeri deresini geçince Kefken'e girmifl oluyorsunuz.

K›y› yerleflimleri aras›nda en geliflmifl tatil merkezlerinden biri olan Kefken Karadeniz'in h›rç›n oldu¤u kadar azimli dalgalar›yla k›fl› geçirdikten sonra yaz aylar›nda bambaflka bir atmosfere bürünen sakin, huzur arayan tatilcilerin gözdesi. Nisanda poyraz rüzgâr› bafll›yor 180 gün devaml› esiyor. A¤ustos 15 civar›nda biraz ya¤mur geçiflleri oluyor Eylül ay› bafl›nda yaz bitti diye düflünüldü¤ü, okullar›n aç›lmas›na az bir süre kala yaz aylar› bafll›yor! Deniz k⤛t gibi düz oluyor, günefl dalga geçercesine ›s›t›yor. Kefken yaz› Eylül, Ekim'de yafl›yor. Aileler Kefken’de bir yandan Karadeniz üzerinden gelen toz, dumandan ar›nm›fl tertemiz havay› teneffüs ederken, di¤er yandan çevrede bulunan çam ormanlar›n etrafa yayd›¤› çam kokular› aras›nda tatil yap›yorlar. Kilometrelerce uzanan kumsallar s›¤ denizden yararlanmak isteyenleri, kayal›klar kumlanmadan deniz banyosu almak isteyenleri misafir ediyor. Plajlar ve k›y›lar ücretsiz halk plaj› olunca gönlünüzün çekti¤i yerde gün boyu vakit geçirebiliyorsunuz. Kefken giriflinde bal›kç› teknelerinin çokça göründü¤ü, yatlar›n s›¤›nd›¤› kocaman bir liman karfl›l›yor. Karadeniz'in bereketini ihraç eden konumu üstlenmifl olan Kefken Liman› sadece bal›k de¤il, soslara kar›flt›r›lan, pizzalar›n üzerine konulan cik cik midyelerinin, yemekleri yap›lan deniz salyangozlar›n›n top-

lan›p iflleme fabrikalar›na gönderildi¤i yer. Salyangozun ticari de¤erini yaz› alt›na b›rak›p Kefken gezimize devam edelim.Kefken'in bat›s›nda Kerpe'ye bakan yüzünde Kumca¤›z Koyu yer al›yor. Sevilen ve büyük ilgi gören 1,5 km boyunca uzanan kum plaj, 500 metreye kadar s›¤ olup Karadeniz zeminine sahip oluflu nedeniyle tedbirli olup, fazla aç›lmamay› gerektiriyor. F›rt›nal› havalarda deniz dibi dalgalar zemine kum tafl›yarak topuklar› oluflturuyor. Dipte oluflan bu topuklar›n önü s›¤ arkas› derin olabiliyor. Boy hizas› sonras› derinlikte aya¤›n› at›p dibi bulamayan yüzme bilmeyenler, haliyle pani¤e kap›labiliyor. Plaj›n arkas›nda bulunan Kumca¤›z deresi ise kefal, sazan bal›klar›n›n canl› solucan ve ekmek hamuru ile yakaland›¤› bereketli bir dere olarak an›l›yor, dinlendirici ortam sergiliyor. Kefken'in sa¤›nda Kapri Koyu bulunuyor. Kapri sahili bünyesinde yüzmek için loca gibi küçük koylar bar›nd›r›yor. Kapri devam›nda halk aras›nda söylenifli ile Mart› Kayal›klar› s›ralan›yor. Devam›nda askeri Liman Nato ‹kmal Üssü olarak hizmet veriyor. Bir baflka muhteflem koy ve plaj› olan Kovana¤›z› Plaj› ilginç bir kaya yap›s›na sahip ola¤an üstü diye de tan›mlayabilece¤im Pembe Kayalar ile karfl›lafl›l›yor. Pembe Kayalar mevkii, ilginç jeolojik yap›s› nedeniyle görülmesi gereken yerlerdendir. Suyun içinde yumuflak olan ka-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

33


yak›n tatil Nas›l gideriz?

yalar ç›kar›ld›ktan sonra sertleflme özelline sahip oluflu nedeniyle Osmanl› döneminde insan gücüyle dikdörtgen olarak kesilerek deniz yoluyla ‹stanbul'a tafl›nm›fl, Sultanahmet Camii dâhil birçok caminin yap›m›nda kullan›lm›fl. Pembe Kayalar renk ve yap› itibariyle hafta sonu piknikçilerin vazgeçilmez günefllenme teraslar›ndan biri olarak ra¤bet görüyor. Araçlar› ile mevkiye gelenler hiçbir ücret ödemeden, temiz hava, deniz ve piknik yapabiliyorlar. K›fl mevsiminin sert geçmesiyle dalgalar›n büyük tahribat yapt›¤› Pembe Kayalardan baz› bölümlerin y›k›lm›fl oldu¤u gözleniyor. Gürgena¤z› mevki kayal›klar denizi geçildikten hemen sonra, 30 y›l önce dikilmifl olan çam a¤açl› genç ormanlar› sa¤›m›za alarak devam etti¤imiz sahil band› bizi Cebeciye getiriyor.

KEFKEN ADASI Ada Karadeniz'e aç›lan veya bo¤azlara girifl yapan gemilerin dostu Kefken Adas› Deniz Feneri, Cenevizlilerden kalma, kalesi, say›lar› 40'› bulan su kuyular›, K›y› emniyeti Gemi kurtarman›n 24 saat nöbet tutu¤u, teknelerin s›¤›nd›¤›, bar›nd›¤› liman›, defnelik bir ada görünümünde. Adan›n Karadeniz'e gö¤üs geren kayalar› âdete sünger görünümüne bürünmüfl. Oluflan küçük adac›klar karabataklar›n gözlerden uzak teraslanma teras› olarak tünedikleri yerler. Son y›llarda sit alan› olarak de¤erlendirilmeye bafllad›¤› için sivillerin gezisine, pikni¤ine kapat›lm›fl. K›y› Emniyeti Gemi Kurtarma görevlilerinin izni ile siz de¤erli sihirlitur okuyucular›na adan›n çevresinde yapt›¤›m turu foto¤raflar›y-

34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Kefken Kand›ra'ya 20 km, Cebeci 27 km uzakl›kta. Plaja gelenler araçlar›n› girifl yolu üzerine park edebiliyor. K›sa süre sonra kumsal› yürüyerek k›y› boyunca seçtiklere gidebiliyorlar. Özel araçla gidenlere otoyoldan ç›kt›ktan sonra olmak üzere biri köy di¤erleri marka olmak üzere 6 akaryak›t istasyonu hizmet veriyor. ‹stanbul Kand›ra otoyol ç›k›fl› araç geçifl ücreti iki milyon TL. Yolun Kand›ra, Kefken, Cebeci aras›nda virajlara kapal› girip normal seyir h›z› ile yol almak gerekiyor.

la sunuyorum. ‹skeleye yanafl›r yanaflmaz kendi kendine yetiflmifl anason bitkileri kokular› ile ilginizi çekmeye bafll›yor, defne a¤açlar›n›n hâkimiyetinde ki adada an›t haline gelmifl kimsenin temas›yla karfl›laflmadan büyümüfl incir a¤açlar› aras›ndan oldukça bak›ml› ünitelerin bulundu¤u kal›n duvarl› yap›lar›n bulundu¤u tepeye ç›k›yorum. 30 Kas›m 1879 tarihinde infla edilmifl olup sonraki y›llarda yenilenen Deniz Feneri, karadan çekilmifl deniz alt› hatt› sayesinde elektrikle çal›fl›yor. Fener ›fl›¤› 15 mil uzakl›ktan görülebiliyor, Ere¤li, Amasra, Trabzon yönüne giden gemilere yön veriyor. Denizden 13 metre yükseklikte, 14 metre kule boyu ile aday› süslüyor. 3 saniyede bir 3 çak›yor 6 saniye dinleniyor. Laf aram›zda kals›n Karadeniz'de ada sahilinde temiz denizde 5 dakikac›k bile suya girmenin zevki ise kelimelerle anlat›lam›yor. Ada çevresi Cenevizliler zaman›nda yap›lm›fl olan kale surlar› ile çevrilmifl. Tarihi duvarlar›n iklimsel baz› tahribatlara maruz kald›¤› görülüyor. Sahil kesimi haricinde iç bölümler otlar›n a¤açlar›n gölgesinde kalm›fl. Cenevizliler ya¤mur sular›n› biriktirmek için sarn›ç amac›y-

la yapm›fl olduklar› kuyularda bu otlar aras›nda kalan kal›nt›lar. Kefken'e bakan yönünde liman arka tarafta, sünger kayalar›, sur duvarlar›, a¤açlar eflli¤inde döndü¤üm k›y›daki keçi yolunu takip ederek küçük kumsall› koylar ile ada turu 20 dakikada tamamlan›yor. Koylar›n birinde ise yerden 25 cm yükseklikte yetiflen bir bitki türü ilgimi çekti ve foto¤raflad›m. Nadir yerlerde gördü¤üm bu bitkiye yabani kavun deniliyor meyvelerinin boyu 3-4 cm büyüklü¤ünde tülbentten geçirilip su kat›lan meyvelerin kokland›¤›nda genzi temizleyip sünizite iyi geldi¤i, zehir k›vam›nda ac› oldu¤u söyleniyor!

DEN‹Z SALYANGOZU Ülkemizde tüketimi olmamakla beraber, salyangozlar da, cik cik


Nerede, ne yerim? Sayg›n restoran› Kumca¤›z mevkiinde kahvalt› ve yemek için alternatifiniz olabilir. Restoranda ›zgara bal›klar, Kand›ra’n›n ünlü yo¤urt ve peyniri, yörenin çileklerinden yap›lma ev reçelleri ile damakta tat b›rakacak kahvalt›lar yap›labiliyor, yemekler yenebiliyorlar. Sayg›n Restoran: Tel: 0 (262) 563 72 19 Karadeniz bal›klar›ndan sat›n almak veya yemek için en uygun yer Kefken Liman› içinde hizmet veren Reis Bal›kç›l›k ve müflteri siparifllerini buradan ald›¤› bal›klarla haz›rlayan Taflbafl› bal›k restoran. Bal›k sat›fl yerinde bal›kç›lar›n getirdi¤i bal›klardan sat›n almak isteyenler arzu ederlerse teknelere telefon ederek bal›k sorup siparifllerini verebiliyor. Reis Bal›kç›l›k: 0 (262) 563 74 71

denilen kum midyeleri gibi yurt d›fl›na ihraç edilerek ticari gelir kazand›r›yor. Fransa, ‹spanya, ‹talya, Japonya halk› baflta olmak üzere salyangozlar› meze olarak yiyor. Et sote gibi piflirip yeme¤ini yap›yor. Kefken sahillerinde 50-100 metre aç›kta, 0-25 metre derinlikte kayal›k zeminde bulunan salyangozlar, kompresörle nargile usulü deniz dibine inen dalg›çlarla bir bir elle toplan›yor. Y›l boyu avlanmas› serbest olan salyangozlar bazen bir yerde toplanm›fl oluyor 5-10 metre sahada hiç dolaflmadan 3-4 çuval toplanabiliyor. ‹flleme fabrikalar›na gönderilen salyangozlar yürüyen bant, üzerinde s›cak buharla adata hafllan›yor. Kabuklar›ndan ç›kar›l›p do¤rand›ktan sonra 50-100 graml›k kutularda

k›y›lm›fl, mant› gibi piflirmeye haz›r hale getirilmifl konserveler ihraç ediliyor. Et piflirim s›ras›nda midye gibi kabar›p flifliyor. Yöredeki bal›kç›lar, deniz salyangozlar›n› kendi usullerince piflirip yiyorlar. Deniz salyangozlar› kaya midyesi ile besleniyor, bal›klar›n b›rakt›¤› havyarlar› çok seviyor, hortumuyla emerek yiyor. Salyangozun kendine has bir salg›s› var. Yakalad›¤› midyeyi içine hapsettikten sonra, bu salg›y› ç›kartarak midyenin kabu¤unun aç›lmas›n› sa¤l›yor. Hortumu ile öyle bir emiyor ki iç kabuk tertemiz kal›yor. Bal›k yumurtalar›na çok zarar› oldu¤u gerekçesiyle bal›kç›lar Tar›m Bakanl›¤›ndan bu su ürünü av›n teflvik edilmesini de bekliyorlar. Algarna denilen tarama arac› ile av yapacak olanlar Bal›k av yasa¤›n›n bitifl tarihi olan 1. Eylül'ü bekliyorlar. Karadeniz de bal›k yasa¤›n›n kalmas›yla önce palamut bafll›yor. Arkas›ndan denizin canavar› denilen dald›¤› her bal›¤› parçalama özeli¤i ve jilet kadar keskin difllere sahip bal›k a¤lar›n› bile ›s›r›p kopartan lüfer bal›k ak›n› geliyor. Palamut hiç anlaflamad›¤› bu diflli bal›k gelince kaçmaya bafll›yor ve göç bal›¤› yuvas› olan Karadeniz'i terk ediyor. Karadeniz'de sade-

ce yerli bal›k olarak kalkan ve hamsi bulunuyor. Oysa palamut baflka denizlerden torik olarak geliyor, yumurtay› b›rak›nca palamut oluyor. Karadeniz'i tercih edifli için bal›kç›lar suyu ›l›man, tuz oran› üremeye müsait ve elveriflli olarak tan›ml›yorlar. Bal›k, okyanustan yola ç›k›yor, pusulas›, rotas›, rehberi olmad›¤› için kendi yolunu kendi buluyor. K›y›dan sahil fleridini takip ederek yol ar›yor. 20 Nisan'da Karadeniz'e ç›k›p Haziran ay›nda havyar döken palamut Eylül, Ekim ay›nda ayn› yoldan dönüfle geçiyor. Göç'e geç kalanlar bir kere daha havyar döker bu flekilde Eylül Ekim aylar›nda 20 cm lik ikinci nesil bal›klar görülür. Bal›klar›n gidiflte ve geliflte her hangi bir engelle karfl›laflmamalar› gerekiyor. Aral›k ay›nda göç tamamlan›yor ve Karadeniz'de palamut kalm›yor. ‹çgüdüsel bir davran›flla do¤du¤u yere gitme özelli¤i olan palamut'un büyüme süresi 4 ay olup bir kiloya eriflir. Bu ona denizlerin en h›zl› büyüyen bal›¤› unvan›n› kazand›r›r. S›k›nt›ya gelemez, a¤a yakalan›rsa hemen ölür, kendini imha eder. Bu yüzden çiftlik bal›¤› olamaz, suni yemle yaflayamaz. Anadolu Feneri Fil Burnu ve Rumeli Feneri Ba¤lar alt› mevkiinde kurulan dalyanlar k›y›dan geçifl yapan bal›¤›n girifl ve ç›k›fl›nda tak›lmas›na ve bu yüzden miktar›n›n, neslinin azalmas›na sebep olarak gösteriliyor. Bir baflka neden ise her türlü teknoloji ile donat›lm›fl olan deniz alt›n› tarama sonar cihazl› g›r g›r bal›kç› teknelerinin s›n›rs›z bal›k yakalamas› oluyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

35


Bizim Halk’a

Bezirganbahçe’de

TEM A gönüllüleri yetifliyor

Yeflili sevmeyi, do¤ay› korumay› çocuklar›m›za ö¤retmek hepimizin görevi. Küçükçekmece Belediyesi, Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda Bezirganbahçe’deki çocuklar› bu konuda e¤itmek için kollar› s›vad›. Yap›lan çal›flmalar gerçekten gö¤sümüzü kabartacak güzellikte...

Küçükçekmece Belediyesi, Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda çevreye ve do¤aya duyarl›, özverili bireyler yetifltirmek amac›yla TEMA Vakf› ile yürüttü¤ü çal›flmalara devam ediyor. Program dahilinde Bezirganbahçe’deki TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda TEMA Vakf› ile Küçükçekmece Belediyesi’nin ortakla yürüttü¤ü çal›flmalar› TEMA Vakf› Küçükçekmece Temsilcisi Zekavet Tafl ile konufltuk... n Kendinizden biraz bahseder misiniz? TEMA ile tan›flman›z nas›l oldu?

36

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

1957 ‹stanbul do¤umluyum. 3 çocuk annesi bir ev han›m›y›m. 19731976 y›llar› aras›nda Avusturya’da yaflad›m. Oradan o¤luma gelen vatandafll›k teklifine ra¤men vatan›m› çok sevdi¤im için Türkiye’ye geri döndüm. Avusturya’da yaflad›¤›m y›llarda fark ettim ki ülkenin do¤as›, çevresi yemyeflil, her evin önünde a¤açlar var. Örne¤in, Avusturya’da a¤aç dikmeden ev ruhsat› verilmiyor. Türkiye’ye döndü¤ümde ise giderken b›rakt›¤›m a¤açlar›n tek tek kesildi¤ini gördüm. Çok

üzüldüm çünkü o a¤açlar› çocukken, okul y›llar›ndayken diktirmifllerdi bize. Dolay›s›yla ne yapabilece¤imi düflünmeye bafllad›m. Rehberden Türkiye Tabiat› Koruma Derne¤i’nin telefonunu ald›m ve kendileriyle görüfltükten sonra toplant›lar›na kat›larak faaliyetlere bafllad›m ve bu y›llarca sürdü. Bir sel felaketinden sonra TEMA’n›n bir ilan› vard› “Bafl›n›z sa¤ olsun, toprak anay› kaybettik” diye. Bu ilandan çok etkilendim ve bu benim TEMA’da gönüllü olmam› sa¤lad›. Geliflen süreç içerisinde de TEMA’n›n Küçükçekmece temsilcisi olmam teklif edildi. Ben de seve seve bu görevi kabul ettim. n Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma


Program› kapsam›nda Bezirganbahçe’de yürütülen e¤itimlerin içeriklerinden bahseder misiniz? Neler yap›l›yor? Buradaki çal›flmalar›m›za öncelikle TEMA’n›n tan›t›m› ile bafllad›k. TEMA’n›n erozyon ve do¤a e¤itimini verdik, Aral belgeselini izlettik, suyun yok oluflunu, neden yok oldu¤unu anlatt›k. Bunlar›n yan› s›ra çocuklar›m›z erozyonla mücadele haftas› kapsam›nda gerçeklefltirilen etkinli¤e kat›ld›lar ve uygulama aflamas›nda ise mefle tohumu ekimi çal›flmalar› gerçeklefltirdik. Ayn› zamanda TEMA Vakf› Kurucusu ve Onursal Baflkan› Hayrettin Karaca, TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’na geldi ve çocuklarla sohbet etti. Buradaki etkinliklerimiz her hafta devam ediyor. Ben çocuklar›m›z› mümkün oldu¤u kadar bofl b›rakmamaya, ara vermemeye çal›fl›yorum. Çünkü ara verirsek, bu çal›flmam›z baflar›ya ulaflamaz. Her geldi¤imizde bir fley katsak, mutlaka bir fleyler olacakt›r. Sonuçta biz de ayn› flekilde e¤itimi ald›k ve azar azar bilgilerle bugünlere geldik. Ayr›ca Küçükçekmece Belediyesi Ar-Ge Birimi ile yapt›¤›m›z çal›flma neticesinde ise TEMA Vakf› E¤itim Bölümü Baflkan› Celal Ergün öncülü¤ünde dokuz kifliye sertifikal› e¤itimci e¤itimi verdik. n Bu e¤itim ve çal›flmalarla öncelikli olarak neyi amaçl›yorsunuz? Biz daha önce Küçükçekmece’de

e¤itim vermeden bir a¤açland›rma çal›flmas› yapt›k ama yok oldu. ‹nsanlar› bilinçlendirirseniz, neyin ne oldu¤unu bilirlerse o zaman a¤açlara sahip ç›kacaklard›r. Ama insanlar “Ben asgari ücretle çal›fl›yorum, evimin ekmek paras›n› düflünüyorum, a¤ac› m› düflünece¤im” diyor. Bana bunu söyleyen çok oldu ancak e¤itim ve çal›flmalardan sonra bu durum “Biz ne yapabiliriz?”e dönüfltü. Hangi iflin bafl›nda olursan›z olun e¤itim flart. TEMA da bir e¤itim yuvas› bana göre. Biz tüm halk›m›z›n öncelikle bilinçlenmesini hedefliyoruz. Çevresine, do¤aya karfl› özverili, duyarl› bireylerin yetiflmesini istiyoruz. Çünkü yaflam kayna¤›m›z topraktan geliyor. A¤ac›m›z›, orman›m›z›, topra¤›m›z› korumal›y›z. fiunu hiçbir zaman unutmamal›y›z ki; toprak yoksa hayat yok, su yoksa hayat yok. n Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program›’ndaki e¤itimler ne zamand›r devam ediyor? Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›ndaki e¤itimler 3 ayd›r devam ediyor. Küçükçekmece bünyesinde ise çal›flmalar gerçeklefltirdi¤imiz 6 tane pilot okulumuz var. TEMA Vakf›’n› tan›tmak ve TEMA bilincini çocuklara aktarabilmek için kurulan YavruTEMA bünyesinde her y›l bir pilot okul ekliyoruz. Seneye de Bezirganbahçe’deki TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nu seçece¤iz. Bu se-

ne altyap›y› oluflturuyoruz. n TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’ndaki çocuklar›n e¤itimlere ilgisi nas›l? ‹lk zamanlarla karfl›laflt›rd›¤›n›zda bir de¤iflim gözlüyor musunuz? ‹lk etaptaki davran›fllar› ile bugünü k›yaslad›¤›m›zda biraz daha farkl›laflt›klar›n› görüyorum. Örne¤in, ilk zamanlarda pek fazla dinlemiyorlard› ama flimdi bu durum oldukça azalmaya bafllad›. Dinlemeyi ö¤rendiler, konu ilgilerini çekmeye bafllad› ve diyaloglar› geliflmeye bafllad›. fiu anda kat›lan çocuk say›s› da artt› ve çocuklar verdi¤inizi al›yorlar, alg›l›yorlar. Bu çocuklar topluma yararl› olursa, do¤am›za, topra¤›m›za faydal› olacaklar. Dolay›s›yla insana ve kendilerine faydal› olacaklar. Burada yap›lan çal›flmalar, emekler bofla gitmesin istiyorum. Ülkemiz buradan en az›ndan befl çocu¤u kazansa, yine de faydad›r diye düflünüyorum. n Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program›’na iliflkin düflüncelerinizi ö¤renebilir miyim? Belediyenin yürüttü¤ü bu çal›flma olmas› gereken bir çal›flma. ‹yi ve programl› bir çal›flma yürütülüyor. Ayn› zamanda bu e¤itimlerin evlerde de verilmesinin iyi olaca¤› kan›s›nday›m. Haftada bir ya da ayda bir buradaki vatandafllarla çeflitli e¤itim toplant›lar› düzenlenebilir. Bezirganbahçe’deki çal›flmalara kurum olarak destek sunmam›z Ekim 2008’de baflla-

TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri, TEMA Vakf›’n›n kurucusu ve Onursal Baflkan› Hayrettin Karaca’y› büyük bir dikkatle dinlediler. Karaca çocuklara, “Yaflam kayna¤›m›z topraktan geliyor. A¤ac›m›z›, orman›m›z›, topra¤›m›z› korumal›y›z. fiunu hiçbir zaman unutmay›n ki; toprak yoksa hayat yok, su yoksa hayat yok” derken, çocuklar pür dikkatti. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

37


Bizim Halk’a Halk’ d›. Küçükçekmece Belediyesi’nin bünyesinde yürütülen bu projenin oldukça önemli oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü kentsel dönüflüm sürecinin önemli bölümü mekandaki düzenlemeler olsa da sosyal projelere de en az fiziki dönüflüm kadar önem verilmesi dikkat çekici nokta. Bu ba¤lamda Bezirganbahçe’de yaflayanlarla hem teorik hem de uygulamal› çal›flmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Her hafta çocuklarla yürüttü¤ümüz teorik e¤itim çal›flmalar› ile çevresine duyarl›, yaflad›¤› yeri sahiplenen, do¤al kaynaklarla ilgili fark›ndal›¤› olan bireyleri topluma kazand›rmak, hem bu projenin hem de TEMA Vakf›’n›n ortak hedeflerinden. Ayr›ca, yetiflkin bireyleri de bu sürece katmay› ve yaflan›lan mekan› sahiplenen ebeveynlerin ço¤almas› da amac›m›z. Bizim Halk’a Program› kapsam›nda Bezirganbahçe’de yaflayan vatandafllara verilen “E¤itici E¤itimi”nde de temel olarak bilinçli bireylerin oluflmas› ilk hedef. Bizim Halk’a Program›n›n ilk damlas› olan Bezirganbahçe, ço¤alarak ve çevresini etkileyerek sosyal yaflama katk› sa¤layacakt›r. n TEMA zaman zaman e¤itim kamplar› düzenliyor. TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’ndan da çocuklar› kampa götürecek misiniz? Tabi ki. Buradan bir rehber ö¤retmenimizle çocuklar›m›z› kampa götürmeyi istiyoruz. Ancak henüz netlik kazanm›fl de¤il. n Eklemek istedi¤iniz bir fley var m›? Ben bu çal›flmalara ön ayak olan herkese teflekkür etmek istiyorum. Olumlu geliflme var ve bu çal›flmalardan iyi sonuçlar al›naca¤›na inan›yorum.

38

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Çocuklar›m›za do¤ay› koruman›n yan› s›ra çeflitli etkinliklerle bilgiler verildi, geziler yap›ld›. Taze beyinler, gelecekte daha iyi bir dünya için var güçleriyle çal›flma konusunda söz verdiler...


Bezirganbahçeli çocuk ve kad›nlar Dali Sergisi’nde Küçükçekmece Belediyesi’nin Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda Sabanc› Müzesi E¤itim Birimi ile yürüttü¤ü iflbirli¤i devam ediyor. Bugüne kadar çocuklarla gerçeklefltirilen müze gezisi ve atölye çal›flmalar›na Bezirganbahçeli kad›nlar da kat›ld›. Bezirganbahçeli çocuklarla birlikte ço¤u AÇEV ile yürütülen yetiflkin okuma yazma kursuna devam eden 28 Bezirganbahçeli kad›n Sabanc› Müzesi’nde sergilenen “‹stanbul’da bir Sürrealist Dali” sergisini ziyaret etti ve atölye çal›flmalar›na kat›ld›. ‹spanyol ressam Salvador Dali’nin hayat›, hayata bak›fl aç›s›, sanat›nda kulland›¤› teknikler ve sanatsal ürünleri hakk›nda fikir sahibi olan çocuk ve kad›nlar, uzman rehberler taraf›ndan ziyaret boyunca anlat›lan sergi,

resim sergisi, resim sürrealizm, bilinçalt› gibi temel kavramlar ›fl›¤›nda baz› eserler üzerine aktif kat›l›ml› tart›flma ve yorumlama çal›flmalar›na da kat›ld›. Sergi ziyaretinin ard›ndan atölye çal›flmas› kapsam›nda, sergide yer alan ve bir insan siluetinin resmedildi¤i bir tabloyu “Bu sizin gölgeniz olsa, sizinle ilgili ne anlat›rd›?” sorusu üzerinden yeniden üreten kad›nlar, çal›flma sonunda kendileri üzerine düflünerek ve bu düflüncelerini resmederek, kendilerini daha iyi anlad›klar›n› ifade ettiler. Çocuklar ise nesnelerden sürreal kolajlar, bilmece resimler, yeni tasar›m hayvan figürü üretme gibi etkinliklerin yer ald›¤› programda, Salvador Dali’yi tan›yarak sürrealizm konusunda bilgi ald›lar ve sürrealist eserler yapt›lar.

Modern çocuklar, ‹stanbul Modern’i gezdi Deprem de¤il bina öldürür

Bezirganbahçeli çocuklarla gerçeklefltirilen sanatsal etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Plastik sanatlar alan›ndaki çal›flmalar kapsam›nda ‹stanbul Modern Sanatlar Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar, rehberler eflli¤inde müzeyi gezerek resim, heykel ve enstalasyon hakk›nda bilgi edindiler. Bu

çerçevede Osmanl›’dan günümüze tarihsel bir perspektifle müzedeki sanat yap›tlar›n› inceleyen ö¤renciler çeflitli sanatç›lar hakk›nda da fikir sahibi oldu. Müze gezisinin ard›ndan uygulama evresine geçerek atölye çal›flmas›na kat›lan ö¤renciler, gördükleri eserler hakk›nda çal›flma yapt›lar.

Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› bünyesinde yürütülen e¤itim ve bilinçlenme faaliyetleri kapsam›nda KIZILAY iflbirli¤i ile gerçeklefltirilen son faaliyette TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerine deprem bilincinin afl›lanmas› amac›yla e¤itim verildi. Deprem haritas›nda birinci dereceden riskli bir bölge olan ‹stanbul'da küçük yafltan itibaren ilk yard›m, depremden korunma yöntemleri, afetlere haz›rl›k e¤itimleri kapsam›nda gerçeklefltirilen e¤itimde deprem nedir, depremden korunma yöntemleri ve deprem s›ras›nda yap›lmas› gereken eylemler üzerinde duruldu. TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin büyük ilgi gösterdiler.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

39


mahalle

Daha güvenli günlere do¤ru

Yeflilova Mahallesi

Küçükçekmece’nin merkezi mahallelerinden Yeflilova, gelece¤e umutla bak›yor. Mahallede ‹GDAfi veznelerinden ‹SK‹ veznelerine kadar pek çok hizmet var. Mahallede 1989’dan bu yana muhtarl›k yapan Nurettin Önder, bundan sonraki dönemde mahalleye yeni yeflil alanlar ve okul kazand›rmak istediklerini ifade ediyor.

Yeflilova mahallesi, Küçükçekmece’nin en merkezi yerinde. Mahallenin yirmi y›ll›k muhtar› Nurettin Önder eski bir gemici. Emekli olduktan sonra ticarete at›ld›. 1989’da Yeflilova mahallesinden ilk kez muhtarl›¤a seçildi. O y›ldan bu yana aral›ks›z tüm seçimlerde muhtar seçiliyor. Yirmi y›ld›r muhtar seçilmesini ‘Ne söz verdiysek yapt›k’ sözleriyle özetli-

40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yor. Mahalleye do¤algaz gelmesinden di¤er hizmetlere kadar pek çok hizmeti kendisi bizzat takip etmifl. Muhtar›n bir özelli¤i de deve sevgisi. Bazen mahalleden deve kervanlar› geçiriyor. Deve e¤lenceli flenlikler tertip ediyor. Muhtar Nurettin Önder mahalleyi anlat›rken büyük bir heyecan yafl›yor ve sözlerine söyle bafll›yor:

“Mahallemiz eski bir mahalle. Ben de çok eskiden beri burada oturuyorum. Gemicilikten emekliyim. Emekli olduktan sonra da bu mahallede dükkan açt›m. Sonra muhtarl›¤a adayl›¤›m›z› koyduk. 1989’dan beri her seçime girdim ve kazand›m. Bundan sonra da devam etme niyetimiz var. Bugüne kadar mahalleli ne istediyse yerine getirdim diyebilirim.


Yeflilova mahallesi E-5’nin hemen kenar›nda. Colony al›fl-verifl merkezi d›fl›nda tam donan›ml› bir göz hastanesine de sahip olan mahallenin nüfusu 40 bin.

m› da onlara geri verdim. Bugün çevre mahallelerden bile mahallemize ‹GDAfi ve ‹SK‹ faturas› yat›rmaya gelenler oluyor. ‹GDAfi veznemizde veznedar s›k›nt›s› oluyor. Yetkililerden yeni bir vezne ve veznedar bekliyoruz. Yollar›m›z› asfaltlad›k. fiimdiki hedefimiz elektrik tellerini yer alt›na indirmek ve mahalleye sa¤l›k oca¤› kazand›rmak istiyorum. Belediyemizden di¤er mahalleler gibi baz› taleplerim var. Bu taleplerimize cevap vermelerini istiyoruz. Bütün amac›m›z daha modern bir Yeflilova...” Mahallemizde 40 bin insan yafl›yor. Bu insanlar›n 22 bin 900’u seçmen.” Yeflilova mahallesi, di¤er mahalleler Gültepe, Cennet ve Sultanmurat’a göre biraz daha hizmete ihtiyac› olan bir mahalle. Mahalleli sa¤l›k oca¤›, ilkö¤retim okulu ve park gibi sosyal alanlar istiyor. Muhtar da bu konuda daha çok çal›flacaklar›n› belirterek sözlerini flöyle tamaml›yor:

“Mahallede su yokken bugün her evde s›cak suyuna kadar sular ak›yor. Sular›m›z s›k s›k kesilirdi. U¤raflt›k, yapt›k mahalleye kesintisiz su kazand›rd›k. Suyun yan›nda art›k her evde do¤algaz da var. ‹çinde muhtarl›k binam›z, ‹GDAfi, BEDAfi, PTT ve ‹SK‹ veznelerinin de oldu¤u binam›z› yapt›k. Mahalleli de yard›m yapt›. Kira gelirimi, emekli maafl›m› mahalle için harcad›m. Halktan ald›klar›-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

41


mahalle

300 sporcusu olan kulüp

Yeflilova Esnafspor Yeflilova Mahallesinde çeflitli sivil toplum kurulufllar› d›fl›nda spor kulüpleri de mevcut. Onlar›n en bafl›nda Yeflilova Esnafspor geliyor. 1968’de kuruldan köklü bir kulüp. ‹stanbul 1.Amatör kümede mücadele eden kulübün ilk ad› Esnafspor ama sonraki

dönemlerde bu isim Yeflilova Esnafspor olarak de¤iflti. Yeflilova Esnafspor, futbolun 6 kategorisinde mücadele ediyor. 300 civar›nda oyuncusu var. Yaz okullar›yla birlikte befl yüz genç bu kulüpte spor yapabiliyor.

Marmaral›lar Yard›mlaflma ve Kalk›nd›rma Derne¤i

Onbir Marmara ilini kapsayan dernek Yeflilova mahallesinde pek çok hemflehri derne¤i bulunuyor. Malatyal›lar derne¤inden, Gönenliler kadar pek çok derne¤e rastlamak mümkün. Mahallenin en eski derneklerinden biri Marmaral›lar Yard›mlaflma ve Kalk›nd›rma Derne¤i. On dört y›ll›k dernek, baflkanl›¤›n› Ali Tosun yap›yor. Tüm Marmara bölgesini içine al›yor. Yani on bir ili kapsa-

42

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

yan bir dernek. Eskiye göre aktif olmad›klar›n› ifade eden Marmaral›lar Derne¤i, eskisi gibi olmasa da faal. Sosyal ve ekonomik hayatta hemflehrileri eskisi gibi dayan›flma içinde. O dayan›flma ruhunu dernek arac›l›¤› ile de gösteriyorlar. Dernek üyeleri, ilçelerine, köylerine toplu geziler düzenliyor, dayan›flma gecelerinde bir araya geliyor.


konuk yazar Kübra DO⁄RU

Sahi, sizin de gurbetleriniz var m›?

G

urbetler vard›r, ulafl›lmaz, ulafl›lmayacak olanlar, vuslat ve gam... Gurbetler vard›r, ama sonunda ulafl›lacakt›r, hüzün ve saadet... Gurbet vard›r, ta yüre¤inizin en derinlerinden topraklar biriktirip geniflledikçe büyüyüyen. Bahar aylar›n›, yeflilba¤lar› bekler dururlar, kocaman düfllerle... Vurmazlarsa hayat memat denen yerde kör bir kurflunla düfllerinizi, var›rs›n›z gurbet ellerinize elbet bir gün. Kimi zaman anaya; kimi zaman babaya, çocu¤a; huzurlu bir yuvaya; s›cak bir merhabaya; yürekten sar›flmaya;efle, dosta. Gurbetler vard›r ya; kimi zamanda do¤umunuzla beraber sizden hiç yitmeyen, hiç gitmeyen gurbetiniz... Birileri mi ah etmifltir, yoksa o ah m› size gelin demifltir bilinmez ama yürek yaras› bitmeyesice; yitmeyesice demifltir biri size ve bafllam›flt›r gurbetiniz; yitik ve buruk... Onca keder; sonunda elem yakar yand›r›r bir korun atefli yand›rd›¤› güç gibi; büyütür kocaman yüre¤inizi... ‹zi derin ve izi kal›nca çizilmifl gurbetin. Görüfl günü aç›k gurbetler; geçici süzülen gözyafllar›n›z bir gün mutlak buluflacakt›r gurbette kalanlarla... Ya buluflamayacak gurbeti olanlar; anas› yoktur ki saçlar›ndan saç söke vere; bac›s› yoktur ki mezar›na tafl dike... Yoktur kimi kimseleri; yoktur kokusunu özledi¤i topra¤›, ya¤murlar›, da¤lar›. Biçare beli bükük, boynu bükük... Her daim arar gurbetin bitece¤i yeri. Hayat yo¤urur her dem onu baflkaca ad›n› koyamayaca¤› gurbet ac›lar›yla... Aray›fl›nda buldu mu ac›y›

dindiren, saç›n› okflayan can›n›n ta içindeki vard›¤› gurbetli topra¤›n›, b›rak›verir tohumlar›n›, filizlensin de yeflilba¤lar› oluflsun; kocaman sukunuyla baflkalar› için gurbetler biriktirsin diye... Ve o gurbet ki e¤dirir bir baflak tanesi gibi bafl›n› öne, boynu bükük bir büyük alim olgunlu¤unda hayata karfl›, art›k hep biraz ma¤rur durdurur sizi... Yüce bir da¤ bafl› gibi yaln›z, dumanl› ve mor ama bir baflak tanesi olgunlu¤unda ma¤rur ve edal›... Büyüttükleri, biriktirdikleriyle yüceleflmifltir yaflam art›k onun için... Bir dervifl edas›yla geleni kabul eden ve derinden bafllar yüre¤iyle hesaplaflmalar; içli içli konuflmalar. Art›k dilleriniz susar, kelimeler a¤z›n›zdan bir ç›rp›da ç›k›verip süzülmez iflte... Gönlünüzden geçenleri gözünüz konuflur art›k, yitip giden herkese ve her fleye karfl›n. “Daha nem kald› ki”ler bafllar; gurbetle var olan hesaplaflmalar›ndan... Bitmeyen, yitmeyen, yürek yaras› yitmeyesice gurbet, yerleflik durumunu net bir biçimde alm›flt›r, o kocaman sizi dahi s›¤mayan küçüçük yüreci¤inizde... Asilce bekleyeninize bafllam›flt›r art›k gurbet... Dünyada eviniz gurbet; Ahrette bark›n›z gurbet; Gurbette gönlünüz gönlüne gurbet... Sahi sizin de hiç gurbetleriniz var m›? Kad›n S›¤›nma Evlerinde isdihdam olmufl olan kad›nlar› “Gurbet”leriyle buluflturan hayat›n an›s›na...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

43


aktüel

Do¤al afetlere

sivil kurtarma Küçükçekmece Belediyesi Afet Yönetim Merkezi Sivil Savunma Amirli¤i, ilçede sivil savunma, ilkyard›m, aramakurtarma konular›nda bilinç oluflturmaya çal›fl›yor. Su alt› arama kurtarma ekibi de olan sivil savunma amirli¤inin otuz kiflilik gönüllülük ordusu var.

Sivil savunma denince insanlar›n akl›na, ilkyard›m ya da deprem, yang›n gibi do¤al afetlerdeki kurtarma görüntüleri geliyor. Oysa sivil savunma daha genifl bir kavram. Sözlük üzerinden gidecek olursak sivil savunma, düflman taarruzlar›na, tabi afetlere ve büyük yang›nlara karfl› halk›n can ve mal kayb›n›n en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti olan her türlü resmi ve özel tesis ve teflekküllerin korunmas› ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil tamir ve ›slah› savunma gayretlerinin sivil halk taraf›ndan azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyat›n›n muhafazas› amac›yla al›nacak her türlü silahs›z koruyu-

44

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

cu ve kurtar›c› faaliyetlerin tümünü ihtiva eder. Tan›m› gibi asl›nda sivil savunman›n yapt›¤› ifller de zor. Zaten sivil savunmadan amaç, halk›n can ve mal kayb›n› en aza indirmek, hayati önemi olan resmi ve özel kurumlar› korumak, bu kurum ve kurulufllar›n etkinliklerini sürdürebilmeleri için gerekli onar›mlar› en h›zl› biçimde yapmak ve en önemlisi bütün bu çal›flmalar›n halk taraf›ndan destekleniyor olmas› gerekiyor. Türkiye’nin en küçük biriminden, en büyük kent merkezlerine kadar bütün her yerde sivil savunma ayn› fleyleri ifade eder. ‹lçemizde de durum farkl› de¤il. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirli¤i de bu amaçlarla


donat›lm›fl, her an göreve haz›r bekleyen ‹stanbul’un en komplike hizmet birimlerinden biri. 1999 Gölcük depreminden sonra belediyemize ba¤l› olarak kuruldu. 2005’ten sonra faaliyetlerini h›zland›ran Sivil Savunma biriminde otuz kiflilik bir ekip var. ‹lçe belediyemize ba¤l› bu ekip içinde, ilkyard›m, arama-kurtarma, su alt› arama-kurtarma gibi ekiplerden olufluyor. Bu ekiplerin her biri sertifikal› ve belgeli kiflilerden olufluyor. Ayr›ca bu ekipler senede iki kez il sivil savunma ve anakent sivil savunmada rutin e¤itimlere tabi tutuluyor. Tabii bu ekipte en dikkat çeken birim su alt› arama kurtarma timi. Alt› kiflilik su alt› arama kurtarma ‹stanbul’da say›lan arama kurtarma timlerinden.

Dikkat çekici bir baflka nokta bu otuz kiflilik ekibin yirmi dokuzu gönüllü. Yani belediyemizde bir birimde görev yapan memur ya da iflçilerden olufluyorlar. Gece gündüz sivil savunmaya ihtiyaç oldu¤u anda hemen toplan›p olay yerine intikal ediyorlar. Gönüllülük penceresinden bakt›¤›n›zda asl›nda fedakarl›klar›n en büyü¤ü de diyebilirsiniz, sivil savunma için. Küçükçekmece Belediyesi’nde otuz kiflilik gönüllü ordusu d›fl›nda bir de mahalle gönüllülerinden bahsetmek gerekiyor. Baflakflehir’de sivil savunma birimi sabit olarak var. Baflakflehir d›fl›nda Avrupa konutlar› bölgesinde de sabit bir birim kurma çal›flmalar› devam ediyor. Mahalle gö-

nüllülerinden oluflan sabit bir grup ise Kemalpafla mahallesinde var. Mahalle halk›n›n tamamen gönüllülük esas›na göre oluflturdu¤u bu gönüllüler gündüz kendi ifllerinde çal›flan insanlar ve do¤al afetlerde ise gönüllü kurtar›c›lar. Peki, diyelim ki do¤al bir afet oldu. Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma birimi olay yerine kaç dakikada intikal eder? ‹lçedeki bir olaya önce ambulanslar, sonra polis en son da sivil savunma birimi gönüllüleri gider. Bu gönüllülerin ilçede herhangi bir yere varmas› maksimum 60 dakika. Sivil Savunma Amirli¤i’nin acil müdahale ekiplerinin çal›flma biçimlerinden, arama-kurtarman›n nas›l yap›laca¤›na dair bu konuyla ilgili

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

45


aktüel temel olan her fleyi belirler. Belediyemizin bu birimi son bir y›l içinde özellikle sel bask›nlar›na ani olarak müdahale etti. Bunun yan›nda Bursa, ‹stanbul gibi illerdeki tatbikatlara sürekli kat›l›yor. Baflakflehir ve ilçedeki okullardaki ilkyard›m e¤itimlerine

ekip olarak kat›ld›lar. Küçükçekmece Belediyesi Afet Yönetim Merkezi Sivil Savunma Amirli¤i, ilçede insanlar› kendi kendilerine do¤ru flekilde arama kurtarma ve ilkyard›m bilinci oluflturmaya çal›fl›yor. Sivil Savunma Amirli¤i özellikle dep-

rem konusunda bilgilendirme toplant›lar› da yap›yor. Deprem ve do¤al afetlerin de¤il, üzerindeki yap›lar›n öldürücü oldu¤una dikkat çekiliyor. Ama hepimizin gözünden kaçan sivil savunma e¤itimlerinin okulda bafllad›¤› gerçe¤i...

70 y›ll›k geçmifli var

Sivil savunman›n amaçlar› 1-Halk›n can ve mal kayb›n›n en az düzeye indirilmesi 2-Hayat› önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kurulufllar›n korunmas›, 3-Bu kurum ve kurulufllar›n etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onar›m ve yenilefltirmenin yap›lmas›, 4-Savunma çabalar›n›n sivil halk taraf›ndan en genifl ölçüde desteklenmesi, 5-Cephe gerisinin moralinin korunmas›,

46

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Sivil Savunman›n 60-70 y›ll›k bir geçmifli vard›r. Birinci Dünya Savafl›ndan sonra savafl›n ard›ndan gelen y›llarda, ülkelerin bir ço¤unda Pasif Korunma ad› alt›nda, halk›n türlü tehlikelerden korunmas›n› amaçlayan önlemler gelifltirilmifl örgütler kurulmufltur. ‹kinci Dünya Savafl›, sivil halk›n silahl› kuvvetlerden daha çok tehlikeyle yüz yüze geldi¤i bir savafl olmufltur. Askerden çok halk ölmüfltür. Yine bu savaflta halk askere karfl› kullan›lmam›fl bir silah›n atom bombas›n›n hedefi olmufltur. Bu savafl›n cephelerden çok cephe gerilerini, askerden çok halk› tehdit etmifl olmas›, bundan sonrada bunun böyle ve belki daha da yayg›n olaca¤› düflüncesini do¤urmufltur. Bu düflünce devletleri sadece basit korunma önlem ve örgütünün halk› koruyamayaca¤› sonucuna götürmüfl, Sivil Savunma sonuçtan ç›km›flt›r. Yurdumuzda, sivil halk›n korunmas›na iliflkin önlemler al›nmas› ile ilgili ilk giriflimin tarihi 1931’dir. Bu tarihte “Hava taarruzlar›na karfl› pasif koruma” adl› talimatla birtak›m önlemler getirilmifl daha sonra 3502 say›l› pasif koruma kanunu ve nihayet Sivil Savunma yasa tasar›s› 09.06.l958 y›l›nda kabul edilmifl ve 28 fiubat l959 da 7126 say›l› kanunla yürürlü¤e girmifltir.


yemek

Hamsi Bu¤ulama MALZEMELER n 1 kg hamsi n 3 Adet orta boy so¤an n 1 Adet limon n 3 Adet domates n 2 Kahve fincan› zeytinya¤› n 1 Demet maydanoz n 8-10 Adet defne yapra¤› n Tuz, karabiber n 1 Çay barda¤› su n 1 Adet ya¤l› ka¤›t veya alüminyum folyo

HAZIRLANIfiI n Hamsilerin kafalar›n› ve k›lç›klar›n› ç›kart›p bol suda iyice y›kay›n. n Hafifçe ya¤lad›¤›n›z tepsiye bal›klar› bir s›ra halinde dizin. n Üzerine halka halka do¤rad›¤›n›z so¤anlar› dizin. n So¤anlar›n üzerine yuvarlak kesti¤iniz domatesleri ve incecik do¤rad›¤›n›z maydanozu ilave edin. n En üste limon dilimlerini ara ara yerlefltirin, defne yapraklar›n› aradaki boflluklara s›k›flt›r›n. n Tuz ve karabiberini ilave edip 1 çay barda¤› suyu da koyduktan sonra üzerine 2 kahve fincan› zeytinya¤›n› gezdirin. n Tepsinin a¤z›na ya¤l› ka¤›d› veya alüminyum folyoyu kapat›p orta ›s›l› f›r›nda piflirin. n Hamsi bu¤ulamay› f›r›ndan al›p so¤utmadan yeflil salata ile servis yap›n

Ayva Tatl›s› MALZEMELER n 5 Adet ayva n 6 Çay barda¤› toz fleker n Arzuya göre krem flanti

HAZIRLANIfiI n Ayvalar› soyup, dip taraf›ndan bir kapak kesin. n Bir oyma b›ça¤› ile çekirdek yataklar›n› ç›kar›n. n Bu ifllemi yaparken ayvalar›n kararmamas› için limonla ovun. n Ayvalar› tencereye dizin. n Üzerine tozfleker serpin. n Ayva çekirdeklerini bir tülbent parças›na sar›n ve tencereye at›n. n Ayvalar› yumuflayana dek piflirin. n Piflen ayvalar› so¤umaya b›rak›n. n Dilerseniz ayvalar›n içini krem flanti ile doldurup, servis yap›n.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

47


meslek

n e d e l l a h a M rken art›k u fl u kon

i z r e T o¤an d r E r kimse... o

o y i dem

leri, m i y e d güzel Ahmet, n e l in emiz kir, bakka er öncel l a h l a lar m kalayc› Be k için gün kanlar›, n a m k Bir za c› Nazmi, yetifltirme terzi dü an ‹fl ken ‘Yorg do¤an’d›. eniz gere yenildi. ye Er rm terzi siparifl ve ernleflme od n sinde flmeye, m ile sanay

48

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Fark›nda m›s›n›z bilmiyorum, eskisi gibi ‘terzi kendi sökü¤ünü dikemez’ demiyor toplumumuz. Bu deyim her ne kadar ‘kiflinin kendi becerisinin kendisine faydas› olmaz’ anlam›na gelse de asl›nda öyle de¤il. Daha sanayileflmemifltik, kentler bu kadar kalabal›k de¤ildi ve kentlerde de mahalle, mahallelilik anlay›fl› en üstlerdeydi. Terzi dükkan›nda ifl yapt›rmak için günler öncesinden siparifl vermeniz gerekiyordu. Hem dükkan say›s› fazla, hem de dükkandaki ç›rak say›s›. Onun için terziler kendi sökü¤ünü dikecek zaman bile bulamazd›. Oysa ifller de¤iflti. Bunun örne¤i yak›n›m›zda Sefaköy’de yaflan›yor. Otuz befl y›ll›k terzi Erdo¤an Altay, ‘nereden nereye’ diyor ve ekliyor: “Saat ö¤leden sonra 4, neredeyse akflam olacak. Bugün sadece bir paça düzelttim ve 3 lira ald›m. Ben bu 3 lirayla, kiram› m› ödeyeyim, sigortam› m›? Ö¤le yeme¤i mi yiyeyim, akflam eve neyi nas›l götürece¤i mi düflüneyim? E¤er o¤lum olmazsa ben geçinemem.” “Kars’ta bafllad›m bu mesle¤e. Ç›rak olarak girdi¤im terzi dükkan›n›n sahibi ilk önce yüksük tutmay› ö¤retti bana. Parma¤›m› k›rd›. Yüksük tutmak için bu flartt›. Kömürlü ütüler vard›. Onda ütü yapard›k. Daha do¤rusu, otuz befl y›l önce her fley elle yap›l›rd›. Makineler vard› ama makineler motorlu de¤il, ayakl›yd›. Ç›rakl›k yapt›¤›m yer ifl yetifltiremezdi. Benden baflka ç›raklar da vard›. Daha sonra kendi iflyerimi açt›m Kars’ta. 1980’de askere gittim. Askerden sonra Almanya dönemim oldu. Orada da terzilik yapt›m. 1987’de bu kez ‹stanbul’a göç ettik. Ama terzili¤e devam etmedim ‹stanbul’da. Konfeksiyonlarda çal›flmak o zamanlar için en revaçta iflti. Ben de tam on sene, 19871997 aras› terzilik yapmad›m, konfeksiyonda çal›flt›m.” Erdo¤an Altay, otuz befl y›l›n on y›l›nda konfeksiyon iflçili¤i yapt›. Ama bu dönemde de akl›nda terzi dükkan› aç›p kendi iflini kurma fikri vard›: “Konfeksyonlardan param›z› alamad›¤›m›z dönemler oldu. Ben de kendi mesle¤ime döneyim dedim. 1997’den beri de Sefaköy’de terzilik yap›yorum. Bölgenin on iki y›ll›k esnaf›y›m. Tabii on iki sene önceye göre de ifller zay›f. Hele otuz befl y›l öncesine göre ifller bitmifl. Ayda 40 tak›m elbise yapard›k Kars’ta. Sekiz kalfam›z vard›. Düflünebiliyor musunuz, otuz sene önce Kars’ta bizden baflka çok terzi olmas›na ra¤men ifl yetifltirmekte zorlan›rd›k. Di¤er terziler de böyleydi. Her-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

49


meslek

Mahalle bakkal› ve kasab› süpermarketlere, mahalle terzisi de on iki taksit yapan haz›r giyime yenildi. Eskiden insanlar›n günler öncesinden s›ra al›p elbise diktirdi¤i terziler de kepenk indirmek üzere. Ç›ra¤›n yetiflmedi¤i, dükkan kiralar›n› ödeyemeyen terziler baflla iflkollar›na yöneliyor.

50

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

kes hemen hemen her ay otuz tak›m elbise dikerdi. En düflük dükkanda befl kalfa olurdu.” Otuz-otuz befl sene öncesinin Türkiye manzaras› asl›nda Kars’tan farkl› de¤il. Terzili¤in zanaat kabul edildi¤i y›llar o y›llar. Haz›r giyimin, kredi kart›yla on iki taksidin, giy-at döneminin olmad›¤› y›llar. Ya flimdi ne durumda terzilerimiz. Erdo¤an Altay bak›n bugünü nas›l özetliyor: “Bugün hafta içi ifl günü. Saat ö¤leden sonra dört. fiu ana kadar yapt›¤›m ifl 3 TL. O da bir paça yapt›m ve 3 TL ald›m. fiimdi ben bu 3 lirayla ne yapay›m? Daha geçen seneden ald›¤›m kumafllar› dikip satamam›fl›m. En son hangi tak›m elbiseyi dikti¤imi hat›rlam›yorum. Bize sürekli gelen ifl haz›r tak›m elbiselerin paças›, kolu, geniflse darlaflt›r›lmas›. Bunlarla ev mi geçindirelim, sigorta primi mi ödeyelim, ne yapal›m? Günlük ortalama 10 liral›k ifl yapar buras›. 250 lira kiram var. Ç›ra¤›m var m›? Yok. Zaten ç›rak olmak için gelen yok. Gelse nas›l para ödeyelim? Benim uzmanl›k alan›m pantolon. Eskiden bayramdan önce bana çok pantolon gelirdi, flimdi o da yok. Terzilikte kalite de önemli. Erdo¤an beye göre ifl de yok eskisi gibi terzi gibi terzi de yok: “Yüksük tutmas›n› bilmeyenler var ama ne yapal›m, yaz›yor adam dükkan›n›n cam›na terzi. Ama o da geçim derdinde. Mesle¤i devam ettirecek ne piyasa var ne de ç›rak. Maalesef, meslek can çekifliyor.” Okuduklar›n›z 盤l›k… Bir terzinin hayata tutunma 盤l›¤›. Akflam›n 4’üne kadar sadece 3 YTL kazanm›fl, hayat› i¤ne-yüksük-kumafl üçgeninde, göz nurunu vererek geçiren bir zanaatkar. Hallac-› Mansur gibi çile dolduruyor desek yeridir ama bize özgü, Türk geleneklerine özgü bir meslek daha perde indirmek üzere. Eskiden terziler iflten kafa kald›r›p kendi sökü¤ünü dikecek zaman bulamazd›. Oysa flimdi, her terzi kendi sökü¤ünü dikebilecek zaman› var. Olan bize, kültüre, zanaata oluyor.


okurlardan

Hayat Parças›’na...

Sevmek

Yüre¤imin ortal›k yerini darmada¤›n eden, umuduma yar›n, Hayalime umut, yar›n›ma hayal katan güzel o¤lum… Bulutlar› koltuk alt›ma k›st›rd›m, avuç dolusu y›ld›z getiriyorum sana Al onlar› koynuna ve büyüyene kadar sak›n a¤lama…

Bir flair seni seviyor Seni kim getirdi¤ini bilmeden Ölüme, yaflama sormadan Yüre¤inin sesini dinleyerek Bir flair seni seviyor Sevgisizlerin bolca oldu¤u dünyada Aflka ve ihanete inat Karfl›l›ks›z, ç›kars›z Yüre¤inin sesini dinleyerek Bir flair seni seviyor ‹syankar, eyvallahs›z, masum Uzaklara götürmek için Hala bekliyor…

Sana Fesle¤en kokusunu ö¤retiyorum, Biri a¤lay›nca üzülmeyi, öpeyim de geçsin diyerek insanlar› gülümsetebilmeyi Ama en çok gülmeyi… Güldü¤ünde iyilefltirebilece¤in fleyleri… Nas›l koktu¤unu anlatmak isterdim asl›nda sana, Yüzüne bakt›¤›mda cümlelerin nas›l çaresizce k›vrand›¤›n›, Güldü¤ünde dönmekten vazgeçen dünyay›, içimde uçuflup duran kufllar›… Büyüdü¤ünde ac›tacaklar can›n›, kötü ol diye itip kakacaklar, Yanlar›na kat›p yar› yolda b›rakacaklar, bir hiç u¤runa satacaklar Akl›na gelince gülümseyeceksin, Biri bana söylemiflti bütün bunlar› diyeceksin, “haz›r›m” olacaklara…

M. Ali ÖZDEN

Kitap okumal›, sorular sormal›, Hayat› sorgulamal›, herkese arkadafl olmal› Kocaman olsan da oyuncaklara zaman ay›rmal› Ve hatta kendi oyunlar›n› kurmal›s›n K›sacas› adam gibi adam olmal›s›n güzel o¤lum. Hiç korkma kurallardan, uymak zorunda de¤ilsin baz›lar›na, Kurallar›n› kendin belirle ama afl›r›ya kaçma. Zaman›n ve yan›nda olanlar›n k›ymetini bil, Sak›n kalp k›rma, düzeltemeyebilirsin bir daha… Bütün gücünle diren yalana… Ben giderken hiç eksilmeyeceksin Babas›n› özleyen bir çocuktu annen, Özleyenlerden olmayacaks›n sen… Her fleyiyle tastamam, Adam gibi adam… Cennet kokunu öpüyorum, Ve seni çok seviyorum….

Tiflört kazananlar De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp gönderen ve 3 adet tiflört kazanan okurlar›m›z›n isimleri flöyle: 1- Ali ‹hsan DURAL 2- Yakup TAYLAN 3- Emine DO⁄AN

anneci¤in... / BedaRdem Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz fliirlerinizi bize gönderin ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr


sivil toplum

Mehmet Akif Medeniyet Derne¤i Erol Demir - Baflkan Cevat Kangal - Baflkan Yard›mc›s› Murat K›z›lbak›r- Genel Sekreter

Vak›flar, dernekler, platformlar hem sosyalleflmenin hem de gerçek anlamda dayan›flman›n merkezi konumunda. Avrupa’da neredeyse on kifliye bir sivil toplum kuruluflu düflüyor. Türkiye’de hemen hemen o noktaya do¤ru gitmekte. Dernekleflme, vak›flaflma derken akla önce hemflehri dernekleri geliyor. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde ise baflka bir durum yaflan›yor. Anadolu’nun hemen her yerinden göç alan 120 bin nüfuslu Mehmet Akif Mahallesi’nin en büyük ve ciddi derne¤i bir hemfleri derne¤i de¤il. Mahallenin

52

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Bilal Toy- Halkla ‹liflkiler Tayyip Akkaya- Muhasip

ad›yla kurulan derne¤in tam ismi Mehmet Akif Medeniyet Derne¤i. 2003’te kurulan derne¤in baflkan› ayn› zamanda kurucu baflkan da olan Erol Demir. Mehmet Akif Medeniyet Derne¤i, ayn› zamanda milli flairimiz Mehmet Akif Ersoy’dan da esinlenen bir dernek. Dernek baflkan dahil befl kiflilik bir yönetim kurulu taraf›ndan yönetiliyor. Bugüne kadar fakir ve yard›ma muhtaçlara ayni ve nakdi yard›mlar derne¤in ana u¤rafl alan› olmufl. Mahallede belirlenen fakir ailelere, yetim ve öksüz çocuklara gerek para gerekse mal-

zeme yard›m› yapan dernek, bir tak›m e¤im, kültür ve kiflisel geliflim seminerleri de düzenledi. 2003’te kurulan derne¤in amaç-fayda ve u¤rafllar›n› baflkan Erol Demir özetliyor: “Küçükçekmece’nin en büyük mahallelerinden birinde mahalle ad›yla derne¤imizi kurduk. Mehmet Akif Ersoy isminden esinlenerek Mehmet Akif Ersoy Medeniyet Derne¤i ad›n› verdik. Büyük flairin sadece ismi bu dernekte var. Onun d›fl›nda onun hayat›n› konu alan, hayat› üzerine araflt›rmalar yapan, yay›mlar yay›nlayan bir dernek de¤iliz. Bir kere


Mehmet Akif Medeniyet Derne¤i

Zenginden al›yor fakire veriyor

Küçükçekmece Mehmet Akif Medeniyet Derne¤i, kendi mahallesinin yoksulu, kendi mahallesinin ö¤rencisi, kendi mahallesinin geliflimi için u¤rafl›yor. Sanayi bölgesinde yer alman›n avantaj›n› kullanan dernek, zenginden al›p fakire veriyor.

bunun bilinmesini istiyoruz. Ama bu ismi flerefle kullan›yoruz. Her sene onun ölüm y›ldönümünde anma törenleri düzenliyoruz. Derne¤imiz a¤›rl›kl› yard›mlar yapan bir dernek. Buradaki fabrikalardan, iflletmelerden ald›¤›m›z ayni ve nakdi yard›mlar›, yard›ma muhtaç ailelere ulaflt›r›yoruz. Durumu iyi olmayan ailelerin bizde bilgileri var. Ya da ilk kez yard›ma gideceksek, önce o evi ziyaret ediyoruz. E¤er yard›ma muhtaç oldu¤una kanaat edersek, hemen gereken yard›mlar› o aileye gönderiyoruz. Bu flekilde elimizde 100 civar›n-

da bir liste var. Bazen durumu düzelen aile de oluyor, durumu düzelmeyen de. Biz bunlar› takip ediyoruz ama aileler durumunda düzelme olsa bile bize bildirmeme yolunu seçiyor. Yani yard›m almaya devam etmek istiyor. Bunun önüne geçmek için yeni bir uygulama bafllatt›k. Yard›mlar› önce dul, öksüz-yetim ve engelli ailelere yönlendirdik. Yani derne¤imiz bundan sonraki dönemlerde önceli¤i ailesinde engelli olana, ailesinde öksüz, yetim ve dul olana yönlendirdi. Tabii en önce o ailenin gerçekten yard›ma muhtaç aile

olmas› k›stas› var. Yani ailede engelli var ama ailenin ekonomisi iyiyse o aileye yard›m yap›lm›yor. Bunun yan›nda Ramazan’da kuru g›da ve kumanya yard›m› da yap›yoruz. Derne¤imizin bir de yoksul ailelere doktor götürme etkinli¤i var. Yani yan›m›za doktorumuz, hemfliremizi al›yoruz, ailelerde sa¤l›k sorunlar› olanlara destek veriyoruz. Bu tür yard›m organizasyonlar›n› yapan sivil toplum kurulufllar› var. Bunlar ülke çap›nda hatta yurt d›fl›nda bile yard›m organizasyonlar› yap›yor. Bi-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

53


sivil toplum

‹letiflim Mehmet Akif mah. Afl›k Veysel cad. Tolga 2 sk. No:14 ‹kitelliKüçükçekmece Tel: 0212 470 50 72

zim fark›m›z, onlar›n ulusal ölçekte yapt›¤› hizmeti yerel yapmak. Yani biz sadece kendi mahallemiz için bu yükün alt›na giriyoruz. Derne¤imizden maafl alan kimse yok. Derne¤imizin befl kiflilik yönetim kurulu bütün bu ifller kendi organize ediyor. Bizim kap›m›z› herkese aç›k. Vatandafl tüpünü alam›yor bize geliyor. Elektrik faturas›n› ödeyemiyorsa bizden yard›m istiyor. Herkesin evinde do¤algaz yok. Kömür destekleri veriyoruz. Belediyemiz geçen dönem çok güzel bir hizmet yapt›. Ayazma ve Tepeüstü gecekondu bölgeleri vard›. Buralar› belediyemiz Bezirganbahçe’ye tafl›d›. Hem mahalle hem de Bezirganbahçe’ye gidenler rahatlad›.” Mehmet Akif Medeniyet Derne¤i yard›mlar›n› istismar eden ailelerde olmufl zaman›nda. Evde çal›flacak genç olmas›na ra¤men, ‘nas›l olsa yard›m geliyor’ diye çal›flmayanlara karfl› dernek yard›mlar› kesmek zorunda kalm›fl: “Mesela, evde iki ihtiyar var ya da

54

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

evde çal›flacak kimse yoksa biz bu ailelere sürekli yard›mda bulunuyoruz. Kim olursa olsun geri çevirmemeye çal›fl›yoruz.” Derne¤in sadece yard›mlar› de¤il, sosyal faaliyetleri de oluyor. Baflkan Demir sosyal faliyetler konusunda Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay’a teflekkür ederek: “Çanakkale gezilerine kat›ld›k. Bunun d›fl›nda, e¤itim faaliyetlerimiz var. Haftal›k seminerler oluyor. Dersaneye gidemeyen ö¤renciler için ek dersler veriyoruz. Herkesin bildi¤i, tan›d›¤› yazarlarla mahalle halk›n› buluflturuyoruz.” Mehmet Akif Mahallesi, Küçükçekmece’nin en büyük mahallesi. Mahallede Türkiye’nin gözbebe¤i sanayi siteleri, fabrikalar var. Mahalledeki bu iflletmelerden al›yorlar, mahalledeki fakir ve yoksullara ulaflt›r›yorlar. ‹flsizleri bu iflletmelere yönlendiriyorlar. Bir yandan da ad›n› ald›klar› Mehmet Akif Ersoy’u unutmuyor. Onu da do¤um ve ölüm y›ldönümlerinde an›yorlar.

“Yard›ma muhtaçt›, flimdi yard›m ediyor” Efli olmayan bir han›m vard›. Bu han›m›n sigortas›n› d›flardan yat›rd›k ve bir zaman sonra da emekli oldu. Durumu düzelmeye bafllay›nca, bize geldi. Art›k bizden yard›m alm›yor. Fitresini bize getiriyor.


otomobil otomabil

Dizel otomatik Peugeot 308

Peugeot'nun son gözdesi 308, dizel motorunda da otomatik keyfi sunmaya bafllad›. 6 ileri otomatik vitesli dizel 308, Türkiye'de 39 bin 300 TL'lik tan›t›m fiyat›yla sat›fla sunuluyor... Peugeot 308, Türkiye pazar›na yeni bir versiyonla otomobil severlere yeniden merhaba dedi. Sahip oldu¤u HDi yani yüksek bas›nçl› dizel motoru ile Peugeot 308, sundu¤u 1.6 HDI Auto6R ile ürün gam›n› daha da cazip hale getirdi. Peugeot'nun son gözdesi olan C s›n›f›ndaki modeli 308, dizel motorunda da otomatik keyfi sunmaya bafllad›. 6 ileri otomatik vitesli dizel 308, Türkiye'de 39 bin 300 YTL'lik tan›t›m fiyat›yla tüketici taraf›ndan en çok talep edilen ürün aras›nda yer almakta... 308, Türkiye pazar›nda yeni versiyonuyla modern ve kullan›fll› bir otomobil arayanlar›n yan›nda ekonomik ancak kullan›m rahatl›¤›na sahip araç arayanlar› da memnun etmeyi amaçl›yor. Kulakç›ktan vites de¤iflimi 110 HP'lik 1.6 it dizel motorla donat›lan yeni "308 1.6 HDI Auto 6R", ayn› zamanda manuel kullan›ma da olanak tan›yan 6 ileri ve ak›ll› bir otomatik flanz›manla donat›lm›fl. Nitekim bu vites kutusu, kullan›c›s›n›n sürüfl stilini ve yol koflullar›m analiz ederek,

bunlara uyum sa¤layabilen özel bir elektronik kontrol ünitesine sahip. Manuel vites de¤iflimiyse, direksiyonun yan›ndaki kulakç›klardan gerçeklefltirilebiliyor. ESP (Elektronik Denge Program›) ve yokufl afla¤› kaymalar› önleyen ''Hill Holder" sistemlerinin standart olarak sunuldu¤u 308 1.6 HDI Auto6R versiyonu, fabrika verilerine göre 100 km'de 4.7 it karma yak›t tüketimine sahip. Araç, flehir d›fl›nda saatte 90 km sabit h›zla, 100 km'de 4.1 it tüketiyor. iki farkl› donan›m paketiyle sat›fla sunulan arac›n "Comfort" seçene¤inde Hill Holder, ESP, ASR, ABS, klima, ön ve yan hava yast›klar›, CD çalar standart. Premium’da bunlara ek olarak çift bölgeli otomatik klima, elektrikli katlanan yan aynalar, ya¤mur ve far sensörü, MP3 uyumlu CD çalar, torpidoda portatif MP3 ba¤lant› soketi, araç içi parfüm sistemi mevcut. Mepa Otomotivin tüm plazalar›nda Peugeot’nun yeni gözdesi 308 Dizel Otomatik görebilir, ayr›ca yeni 308 Dizel Otomatik araçlarla test sürüflü yaparak konfor ve ekonomiyi bir arada görme imkan› bulabilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

55


püf noktas›

Kansere karfl› do¤al ilaç rokoli memleketimize son bir kaç y›ldan beri girmifl bir sebzedir. Roma imparatorlu¤u döneminde esas yetifltirildi¤i bölgelerden bir tanesi de Akdeniz sahilleri idi. Özellikle Amerika ve Avrupada ençok tüketilen sebzeler aras›ndad›r. Amerikada brokoli tabletleri sat›lmaktad›r. Ancak, bu tabletler kansere karfl› bitkisi kadar etkili de¤ildir. Bu tabletler, 3-4 günlük brokoli tohumlar›n›n filizlerinden elde edilmektedir. Brokoli sebzesinden elde edilmemektedir. Brokoli içerdi¤i maddeler aç›s›ndan insan sa¤l›¤› üzerinde çok faydal›d›r. Vitamin de¤erleri aç›s›ndan; A, E ve C vitaminlerini içermektedir. ‹çerdi¤i flavonoidler bak›m›ndan ba¤›fl›kl›k sistemimizi güçlendiren bir özelli¤e sahiptir. Antibiyotik özelli¤e sahip olan brokoli, bu yönüyle prostat enfeksiyonuna karfl› çok etkindir. Hiç bir antibiyotik yoktur ki ba¤›fl›kl›k sistemimizi zay›flatmas›n. ‹flte brokolinin önemi bu noktada ortaya ç›kmaktad›r; ayn› zamanda hem ba¤›fl›kl›k sistemimizi güçlendirmekte hemde antibiyotik vazifesi görmektedir. Genel olarak antibiyotikler, insan hayat› için ha-

B

56

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

BROKOL‹ BBrrookkoollii iiççiinnddee bbuulluunndduurrdduu¤¤uu vviittaam miinnlleerr vvee muuttffaa¤¤››nnddaann,, ssaa¤¤ll››¤¤››nnaa ttaaflfl››-miinnaarreelllleerrllee,, hheerr iinnssaann››nn m m maass›› eenn kkoollaayy sseebbzzeeddiirr...... yyaabbiilleeccee¤¤ii hhaazz››rrllaannm

yati önem tafl›yan, vazgeçilmez ilaçlard›r. Brokoli, meme, prostat, ba¤›rsak ve idrar kesesi kanserlerine karfl› güçlü bir koruyucudur. Amerikada özellikle bu kanser türlerine karfl› brokolinin içerdi¤i baz› maddeler (sulforafen vs) zenginlefltirilerek kanser tedavisindede baflar› ile kullan›lmaktad›r. Brokoli içerdi¤i baz› indol ve indol

türevleri (bitkisel hormonlar) aç›s›ndan ayr› bir önem tafl›maktad›r. Bu sayede vücudumuzdaki hormon dengesini ayarlay›c› özelli¤e sahiptir. Yine Amerikada baz› klinikler menopoz dönemindeki bayanlar için östrogen hormonunun düzenli çal›flmas› için brokolideki bitkisel hormonlardan yararlanmaktad›rlar. Brokolinin


Brokolinin gücü Brokoli, prostatitis, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve idrar yollar› enfeksiyonuna karfl› önleyici ve tedavi edici güce sahiptir. Brokolinin flifal› gücünden istifade edebilmek için mutlaka kullanma flekline uymak zorunday›z. Kullanma flekli bir KÜR olarak yap›lmal›d›r. Aksi taktirde haftada bir kaç defa tüketmenin sadece besin de¤erleri aç›s›ndan faydas› vard›r. Brokoli, klinik deneylerle kan›tlanm›fl özellikle prostat ve meme kanserine karfl› etkin 5 farkl› koruyucu madde içermektedir. Bunlardan en güçlü olan› sulforafendir. Prostat rahats›zl›klar›n›n kansere dönüflmesinde brokoli güçlü bir önleyicidir. Bu görevini içerdi¤i myrosinaz enzimi yard›m›yla sa¤lamaktad›r. Brokoli indol bak›m›ndan oldukça zengindir. ‹ndoller bitkisel hormonlard›r. Brokolide bulunan baz› indollerin özelli¤i, hormon dengesini sa¤lamakt›r. Meme kanserinin oluflumunda kendine özgü olan selülozik yap›s› (lifli yap›) ba¤›rsaklarda oluflan toksinlerin uzaklaflt›r›lmas›nda (toksin at›c›) ve al›nm›fl olan a¤›r metallerin emilmesinde büyük rol oynamaktad›r. Brokolinin bu lifli yap›s› d›flk›n›n düzenli bir flekilde d›flar› at›lmas›n› sa¤lar. Kab›zl›¤› önleyicidir. Bugün dünyada üzerinde en çok araflt›rma yap›lan sebzelerde; beyaz lahana, turp, domates, brokoli ve havuç en ön s›ray› almaktad›r.

hormon dengesizli¤inin rol oynad›¤› gerçe¤i klinik deneylerle kan›tlanm›flt›r. Brokoli bununla da kalmay›p ayn› zamanda antioksidan d›r. Yani hücre zarlar›na (membran) ve hücre DNA s›na zarar veren serbest radikalleri nötralize (zarars›z hale getirmek) etmektedir. Hücre DNA s›n› bozabilen serbest radikaller bu özelliklerinden dolay› kanserojendirler. Brokoliye antioksidan olma özelli¤ini kazand›ran quercetin ve kaempherol maddelerini içermesidir. Çimlenmifl Brokoli Tohumlar›: Çimlendirilmifl Brokoli tohumlar› sebze olarak kullan›lan Brokoliye göre ; ortalama 50 kat daha fazla sulforafen içerirler ve Sulforafen Phase II enzimlerini aktive ederek kansere, mutasyona ve serbest radikallere karfl› harekete geçirirler. Amerikada, çimlendirilmifl Brokoli filizlerinden (broccoli sprouts) tabletler yap›lmakta ve sat›lmaktad›r.

Brokolinin kullan›l›fl flekli Bu yard›mc› tedavi flekline bafllamadan önce mutlaka bir hekime gitti¤inizi kabul ediyoruz. Kesinlikle bir hekime gitmeden prostat flikayetlerine iyi geliyormufl düflüncesiyle hareket ederek, brokoli kür tedavisini uygulamay›n›z. Mutlaka hekime gidiniz ve teflhisinizi koydurunuz. E¤er konulan teflhis; Prostatitis veya BPH ( iyi huylu Prostat büyümesi) veya idrar yollar› enfeksiyonu ise bu taktirde brokoli kür tedavisini çekinmeden bir yard›mc› tedavi olarak uygulayabilirsiniz. Brokoli'nin yan tesiri yoktur ve ilaçlarlada etkileflmesi söz konusu de¤ildir. En az 250 gram Brokoliyi 1 litre suda su kaynad›ktan sonra a¤z› kapal› olarak hafif ateflte 5-6 dakika pifliriniz. Suyunu ›ltt›ktan veya so¤uttuktan sonra, yar›s›n› sabah di¤er ya-

r›s›n› da akflam yeme¤inden 20 dakika önce aç kar›na içiniz. Brokoli suyunu içtikten sonra 20 dakika su hariç hiç bir fley yemeyiniz ve içmeyiniz. Piflirdi¤iniz brokoliyi de ö¤leyin yeme¤inizin yan›nda salata olarak yeyiniz. Bu ifllem 21 defa uygulanacak ve Brokoli suyu hergün taze olarak haz›rlanacakt›r. Yani bu küre 21 gün devam edilecektir. Brokoliyi pazarlarda, manavlarda ve baz› süpermarketlerde taze veya dondurulmufl olarak bulabilirsiniz. Brokoliyi al›rken taze ve sararmam›fl oldu¤una dikkat ediniz. E¤er Brokoloyi fazla miktarda ald›ysan›z, 250 graml›k porsiyonlar halinde y›kamadan mutlaka buzdolab›n›z›n buzluk k›sm›nda saklay›n›z. Günlük ihtiyac›n›z› hergün buzluktan al›p, y›kay›p haz›rlay›n›z.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

57


medya

itle kültürünün baflka baflka özelliklerinden bahsetmek mümkün. Ama kitle kültürünün en aflikar özelliklerinden birisi olarak ‘gösteri-merkezli’ yap›s›n› gösterebiliriz. Hatta kitle kültürünü ‘gösteri kültürü’ fleklinde adland›rmak pek de yanl›fl olmaz. Gösteri olgusunun kitle kültürü içindeki baflat konumu, yapt›¤›m›z adland›rman›n ne kadar isabetli oldu¤unu gösterir. n AL‹ K. MET‹N Kitle kültürü kitle toplumunun, o da sanayi ça¤›n›n (ekonomisinin) bir sonucu diye kabul edilir. Ancak kitle kültürüne atfetti¤imiz gösteri-merkezlilik, esasen birey/kifli olma seviyesinin düflük oldu¤u bütün topluluk biçimlerini (y›¤›nlar›) kapsayan genel bir özellik say›labilir. Birbirinden çok farkl› formlara sahip çeflitli dini, kültürel, siyasal topluluklar (cemaatler yani alt kitleler) üzerinde, kitle kültürünün bu temel özelli¤ini görmek, gözlemlemek olas›d›r. Kitle, gösteri-merkezlilik ba¤lam›ndan bak›ld›¤›nda cemaatten nicel bak›mdan çok daha büyük fakat onun amorf flekilde fenomenleflmifl haline tekabül eder. Kitle de cemaatler de gösteri-merkezli olmakla benzeflirler. Kitle (veya cemaat) toplumu/insan›, nirvanaya gösteriyle ulafl›r. Bu sebeple kitle insan›n›n gösteriye olan merak ve arzusu gayet tabiidir. Onu tahrik eden kuvvet, içsel olmaktan çok d›flsal bir mahiyet tafl›r. Kitle insan›, hareket etmek için adeta d›flardan bir iticiye ihtiyaç duyar. Bu olmad›¤›nda, gösteriyle yaflad›¤› haz ve heyecandan eser kalmaz. Gösteri temel itibariyle ritüellerden oluflur, ancak ritüellerin gösteriye dönüflebilmesi için aslolan kitlesel paylafl›md›r. Paylafl›lmayan ritüellerin, belki de kitle insan› için çekicili¤ini kaybetti¤i ileri sürülebilir. Ritüeller gösteriye dönüfltükçe yani görünürlefltikçe kitle insan› üzerindeki etkisi artar. Gösteri kültürünün eski zamanlardan bu yana sosyal mekanlarda var-

K

58

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

l›¤›n› etkili bir flekilde sürdürmesi, bu bak›mdan oldukça anlafl›l›r ve anlaml› bir durum. Çünkü gösteri kültürü, kitle ruhunun ve benli¤inin belli bafll› lokomotif gücünü oluflturur. Gösteri kültürü ba¤lam›nda idame ettirilemeyen dini, kültürel, siyasal, ideolojik duyarl›klar›n sosyal gücünü ve zeminini giderek kaybetmesi iflten bile say›lmaz. Sözgelimi, ideolojik, siyasal nitelikli kimi sokak gösterilerine tam da böyle bir arka plandan bak›labilir. Kah küçük küçük, kah daha büyük ölçeklerde çeflitli aral›klarla yap›lmas› neredeyse rutin hale gelmifl, getirilmifl bu gösterilerin böyle bir ifllevselli¤inin oldu¤u aflikard›r. Söz konusu gösteriler, bir taraftan eylemcilik ruhunu tahrik etmek veya beslemek, öbür taraftan gösterici gruplar›n mevcut farkl›l›klar›n› (asabiyetlerini) koruyabilmek gibi bir rasyonaliteye sahiptir. Böylesi gösterilerin baflkalar› için de¤ilse bile bizzat göstericilerin kendileri için bir fayda sa¤lad›¤›, gösteriye kat›lanlarda belli bir düflünce ve inanç tazelenmesine hizmet etti¤i tahmin edilebilir. Rutinleflmifl, baflka ifadeyle adet haline getirilmifl sokak gösterilerinin temel amac› bu flekilde sabitlenebilir. Bu gibi gösterilere tam anlam›yla kitle insan›n›n psikolojisi ve davran›fl mekanizmas› yön verir. Ancak burada, gösteri kültürünü çok daha de¤iflken özelliklere sahip, daha do¤rusu çok daha genele teflmil edilmifl bir olgu olarak ele ald›¤›m›z muhakkakt›r. Gösteri kültüründen kast›m›z ‘salt gösteri’ olay› olmay›p, bütün sosyal ritüellerde mündemiç ‘birlikte eyleme/yapma’ halleridir. Bundan da öte, kiflilerin görünürlük

arz eden her fiili gösteri kültürünün kapsam›na al›nabilir. Yine bir misal vermek gerekirse; iki insan›n, aralar›ndaki duygusal iliflkiyi sosyal mekanlarda görünür, izlenir bir iliflki haline getirme çabalar›, bu iliflkinin bir nevi gösteriye dönüflmesine yol açar. Yaflanan bu iliflki, gösteri güdüleriyle de¤iflik anlamlar kazanmaya bafllar. Son y›llar sosyoloji literatüründe önem kazanan ‘gösteri toplumu’ kavram›, her ne kadar özellikle toplummedya iliflkisine gönderme yap›yor olsa da, asl›nda çok daha radikal bir noktaya, her fleyi giderek gösteri düzeyinde yaflamakla göstergeleflen

Gösteri kültürünün alametleri belli bir sosyal temayüle ve de¤iflmeye vurgu yapmaktad›r. Denebilir ki, kitle insan› için hayat›n anlam› gösteride gizlidir. Kitle insan› gösteriyle var olur. Gösteri dünyas›nda yer almak, böylece görünür olmak kitle insan›n› tahrik eden temel arzudur. Kamera objektifine girmek için flekilden flekle giren insan görüntüleri, ondaki davran›fl saiklerine iliflkin sadece kaba bir karikatürden ibarettir. Bu karikatürü derince kaz›yacak oldu¤umuzda, gösteri kültürünün sos-


yal ritüel ve eylemler çerçevesinde ne denli girift flekillere büründü¤ünü görürüz. Nitekim, kitle insan› yapt›¤› iyili¤in veya hayr›n bile gösteriye dönüflmesi için f›rsat kollar. Yoksa yapt›¤› hayrat›n üzerine ne diye ismini yazd›rma gere¤i duysun. Onun “sa¤ elin verdi¤inden sol elin bile haberi olmamal›” ilkesinden habersiz oldu¤unu söyleyebilir miyiz acaba? Hiç sanmam. Bu anlamda kitle insan›, hayat› yüzeysel planda yani görüntü düzeyinde yaflar. Hayat onun için çeflitli gösterilerden oluflan bir nevi karnaval demektir. Hayat hakk›ndaki fikri de

yaflad›¤› karnaval dünyas›n›n ilerisine fazlaca geçmez. Hayat›n anlam›/de¤eri karnavalda gördükleri ve yapt›klar›yla s›n›rlanm›fl gibidir. Bu yüzden hayata bak›fl›nda gösteri baflat bir yer tutar. Gösteriye olan e¤ilimi ve ihtiras› adeta önlenemez bir nitelik tafl›r. Sevdiklerinin arkas›ndan yapt›¤› dualarda bile gösteri hevesi öne ç›kmaktad›r. Duay› bakars›n›z mezar bafl›nda görünür bir ritüele dönüfltürür;

bakars›n›z ‘yedisi’, ‘k›rk›’, ‘y›l›’ gibi adetlerle sosyal çevreye ilan ve iffla edilen bir olay haline getirir. Bu anlamda kitle denilen y›¤›nlar yani kalabal›klarla ‘gösteri’ aras›ndaki iliflkiyi yerçekimi kanunu gibi tabii bir hal addetmek mümkün. Kitle insan›n›n gösterifl merak› veya gösterifl düflkünlü¤ü bu tabiili¤in bir göstergesidir. Zira onun anlam dünyas› ve davran›fl mekanizmas› çok büyük ölçüde gösteri olgusu etraf›nda teflekkül eder. Gösteriye dönüflmemifl, gösteri formu kazanmam›fl fleyler kitle insan›n›n nazar›nda pek bir de¤er ifade etmezler. Ona göre her türlü de¤er, üstünlük, do¤ru veya hakikat gösteriyle somutlaflmak durumundad›r. En az›ndan gösteri yoluyla muteber bir konuma yükselirler. Kitle insan› için kitaplar bile gösteri unsurlar›yla de¤er ve itibar kazan›r. Çok satan, kitap fuarlar›nda en önlerde sergilenen kitaplar gösteri de¤eri kazanm›fl, sosyal albenisi yüksek kitaplar demektir. Kitle insan›n› güdüleyen, kitab›n gerçek k›ymeti de¤il, sosyal paylafl›m›n›n (görünürlü¤ünün) ve dinami¤inin yüksekli¤idir. Kitle insan›n›n baflar› k›staslar› da gösteri unsurlar›yla tayin edilmifltir. Sözgelimi bir konuflmac›n›n baflar›s›n›, konuflman›n ak›c›l›¤›, sesin etkili kullan›m› ve görsel unsurlar› kullanma kabiliyetiyle de¤erlendirmeye tabii bir meyil içindedir. Düflünmekten çok izlemeye yani imaja önem verir. ‹majdan etkilenir. Ak›c› olmayan ama derinlikli bir konuflmaya tahammül edemezken, tersi bir konuflmay› zevkle, hatta dinlemek için dinledi¤i görülür.

Kitle insan›n›n kitap, gazete okumak yerine televizyonu tercih etmesinin temeldeki nedeni de burada yatar. Görsel olan sadece kolay alg›lanabilir oldu¤u için de¤il, ayn› zamanda gösteriye aç›k niteli¤inden ötürü çekici, tercihe flayan bir durum arz eder. Gösteri görselin içinde mündemiç olarak var olan bir fleydir. Öte taraftan kitle kültürü, gösterimerkezli niteli¤i sebebiyle, genellikle mekanik, i¤reti, özsüz, derinliksiz bir kültür olarak karfl›m›za ç›kar. Bilindi¤i üzere bu husus, demokrasinin en büyük problemlerinden birini teflkil etmektedir. Demokrasi, kitlenin yönetime dahil olmas›, baflka deyiflle siyasal erkin ve meflruiyetin kitlenin kabulüne (onay›na) isnat ettirilmesi mecburiyetini beraberinde getirdi¤i içindir ki, siyaseti gösteri kültürüyle bask›layan bir sürece zemin haz›rlam›flt›r. Kitlenin siyasette etkin bir noktaya gelmesi kamuoyu kavram›n›n belirleyici hale gelmesiyle sonuçland›¤› gibi, ayn› zamanda imaj kavram›n›n siyaset kültürü ve mekanizmas› içinde esasl› bir yer edinmesine sebep olmufltur. ‹maj kavram›, demokrasinin dolay›s›yla kitle olgusunun siyasal yükselifliyle birlikte, bugün, siyasal hayat›n göbe¤ine oturmufl bulunuyor. ‹maj dendi¤inde, kifli yahut gayr-i flahsi varl›klar›n görüntüsünü, görünüfl özelliklerini anlar›z. ‹maj›n iyi veya kötü olmas›ndan kastedilense, söz konusu varl›¤›n belli kimseler, kesimler veya kitle taraf›ndan nas›l alg›land›¤›na iliflkin bir yarg›y› dile getirmektir. ‹majlar›n dünyas› görselli¤in ve gösterinin hakim oldu¤u bir dünyad›r. Kitlenin siyaset üzerindeki a¤›rl›¤›, imaj oluflturma yöntemlerini ister istemez siyasetin belirleyici unsuru haline getirir. Buysa demokrasi önündeki en ciddi handikaplardan biridir. Sadece demokrasinin tekamülü için de¤il, ayn› zamanda yaflad›¤›m›z dünyan›n daha sahici, daha anlaml› k›l›nabilmesi ad›na, gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde gösterinin tahakkümünden kurtularak hayat›m›z›n fluur düzeyini yükseltmek gerekiyor. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

59


psikoloji kulübü n MEL‹KE DORUK Psikolojik Dan›flman melikedoruk@yahoo.com

nanlar›n yo¤un oldu¤u dönemlerde kiflinin duygu ve düflüncelerini yazmas› da kiflisel arfliv oluflturulmas› aç›s›ndan önem kazan›rken, ruhsal boflal›m› sa¤lamas› aç›s›ndan da son derece önemlidir. Bu haz›rl›klarda çiftlerin birlikte hareket edebilmeleri de son derece önemlidir. Erkekte psikolojik haz›rl›k, do¤um sürecinde hem efle destek, hem bebe¤i kabul, hem de bebe¤in gelifli ile evde de¤iflen dengenin tesisini h›z-

düflünüyorum. Bu çaylar›n sallama fleklinde haz›rlanm›fl olanlar›n› hastane çantas›nda bulundurmak da yararl› olacakt›r. Ayr›ca bu çaylar do¤um sonras› annede süt oluflumu desteklerken, gaz problemlerine de çözüm olacakt›r. Yine çeflitli bitkilerin ya¤lar› da sakinlefltirici, annenin uyku düzeni sa¤lay›c› ve rahatlat›c› özellikleri ile gerginlik, huzursuzluk, uykusuzluk gibi sorunlarla bafl etmede önemlidir. Özellikle melisa ve

Sevgili okurlar›m›z, bu ay benim için heyecan ve sevinç nedeni olan bir haberle yaz›ma bafllamak istiyorum. 19 Aral›k’ta bir k›z›m›z oldu. Bu yaz›mda da hamilelik sürecinin bitimi olan bebe¤in do¤ufluna haz›rl›k konusunu ele alaca¤›m. Ruhsal olarak yeni bir duruma haz›r olmak insana güven, rahatl›k verir ve yeni durumu kabullenme sürecine katk› sa¤lar. Bu anlamda yeni bir bebek bekleyen pek çok çift ve özellikle han›mlar bebe¤in gelifline kadar süren dokuz ayl›k hamilelik dönemini iç dünyalar›ndaki de¤iflimle de paralel olarak bir haz›rl›k dönemi olarak de¤erlendirirler. ‹lk aylarda bedenin hamilelik durumuna al›flmas› söz konusudur; halsizlik, bulant›, kusma gibi fizyolojik tepkiler aç›s›ndan yo¤undur. Ard›ndan hamileli¤in ikinci üç ayl›k dönemiyle birlikte fizyolojik tepkilerde azalma ile birlikte, bebek ve anne için gerekli malzemeler için al›flverifller bafllar. Do¤uma kadar geçen sürede gerçeklefltirilen haDo¤um yaklaflt›kça bebe¤e al›nanlar›n y›kan›p ütülenmesi, z›rl›klar hamile olan birehastane çantas›na koyulacak malzeme listesinin haz›rlanyin iç dünyas›nda gerçeklefltirece¤i düzenlemeleri mas›, yaflanan heyecan ve di¤er yo¤un duygular›n bafl edild›fl dünyada özellikle yamesine katk› sa¤lar. Kiflinin duygu ve düflüncelerini yazmaflam alan›nda gerçeklefltirdi¤i düzenlemelerle ba¤s› da kiflisel arfliv oluflturulmas› aç›s›ndan önemlidir... daflt›rmas›d›r. Bu düzenlemeler evin temizli¤inden, dekore edilmesine, evin kullan›m özelliklerinin yeniden yo- land›r›r. Hastaneye giderken al›na- lavanta ya¤› bu anlamda sayabilerumlanarak yeni olufluma uygun cak malzemelerde pek çok kez akla ce¤imiz ya¤lardand›r. Biberiye ya¤› hale getirilmesine kadar pek çok gelmeyen birkaç fleyden söz etmek a¤r› kesici özelli¤i ile do¤um sonras› haz›rl›¤› kapsar. Do¤um yaklaflt›kça istiyorum. Do¤um s›ras›nda oluflan oluflabilecek a¤r›lar› azaltabilir. Bu bebe¤e al›nanlar›n y›kan›p ütülen- müdahaleler ve her bireyin buna ya¤lar minik bir fliflede kar›fl›m flekmesi, hastane çantas›na koyulacak psikolojik tepkisi farkl›d›r. Ruhsal ola- linde haz›rlanarak hastane çantamalzeme listesinin haz›rlanmas›, ya- rak kendini daha iyi hissetmek için s›nda yerini alabilir. Sabah akflam flanan heyecan ve di¤er yo¤un hamilelik döneminde rezene, pa- bir yemek kafl›¤› bu kar›fl›mdan içiduygular›n bafl edilmesine katk› patya ve kantaron bitkilerinin çay- lebilir. Genel anestezi yap›larak sa¤lar. Bu zaman diliminde yafla- lar›n› tüketmenin yararl› oldu¤unu (narkozla uyutularak) yapt›r›lan do-

Bebek beklerken nas›l haz›rlan›r›m?

60

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


¤umlarda narkozun olumsuz etkilerinden kurtulmak için, yan›n›za zencefil alabilirsiniz. Toz fleklinde haz›rlanm›fl haldeki zencefil, çaya kat›larak içilebilir. Ayn› zamanda sezaryanla gerçeklefltirilen do¤umlarda annenin gaz ç›karmas› ve tuvalete ç›k›fl›n› kolaylaflt›rmak için keten tohumu ve siyah üzüm çekirde¤i tozu küçük bir kavanozda kar›flt›r›larak

haz›rlanabilir. Bu kar›fl›m da sabah akflam su ile birkaç tatl› kafl›¤› al›nabilir. Tüm bu say›lan ürünler aktarlardan edinilebilir. Ayr›ca bebe¤in poposunda oluflabilecek piflikleri önlemek, gaz sanc›lar›n› azaltmak için, her alt de¤ifliminde zeytinya¤›, kantaron ya¤› ve susam ya¤› kar›fl›m›ndan oluflan ya¤lar sürülebilir. Bu ya¤ kar›fl›m›n›, kar›n ve bacakla-

r› da kapsayan bir masaj fleklinde yapmak yararl› olacakt›r. Yine kimyon anneden bebe¤e geçen gaz›n at›l›m›nda etkilidir. Hastanede hijyene dikkat etmek, en dirençli mikroplar›n hastanede oldu¤unu ak›lda tutmak önemlidir. Tüm annelere ve anne olmay› bekleyenlere ve tabi babalara kolayl›klar…

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

61


kitap ajandas› n OSMAN SÖ⁄ÜT

La-Sonsuzluk Hecesi NAZAN BEK‹RO⁄LU / T‹MAfi YAYINLARI / 2008 Günümüz edebiyat›n›n önemli hikayeci ve romanc›lar› aras›nda yer alan Nazan Bekiro¤lu, “La (Sonsuzluk Hecesi)” adl› yeni roman›n› flöyle takdim ediyor: “‹nsan›n bütün halleri Âdem’de gizliydi ve bütün macera onun hikâyesinde özetlenmiflti. Bu cümleyi y›llarca içimde gezdirdim de bir türlü kalemi elime alamad›m, anlatmaya kalk›flamad›m. Ne zaman ki kalmak için u¤ray›p geçmek için kadem bast›¤›m›z, kök att›¤›m›z de¤il, k›sa bir gölge sald›¤›m›z flu dünyada bir cennet sürgünüyle yazg›land›¤›m› anlad›m ve

kelimeler Kitab-› çift sahifesinde Adem’le Havva’n›n yan›na bir de Habil’le Kabil’i ekledim. O zaman anlad›m anlatma zaman›n›n gedi¤ini. Hikayenin ismi düfltü bir gece dilime: LA, ‹LLA, dedim. Bir ömür boyu arad›¤›m hece harfinin La oldu¤unu bildim.” Nazan Bekiro¤lu, iyilik ile kötülü¤ün birbirine o kadar uzak olmad›¤›n› romandaki fieytan ve Kabil figürleriyle ifade etmeye çal›fl›yor. Yazar, roman›nda hikmet kap›lar›n› aralayan anlam dünyas›n› ak›c› ve içli anlat›m›yla birlefltiriyor; böylece severek ve s›k›lmadan kendisini okutuyor.

Zihni Kar›fl›kl›klar ‹çin Al›flkanl›k Reçetesi MET‹N ÖNAL MENGÜfiO⁄LU / BEYAN YAYINLARI / 2008 fiair, yazar, fikir adam› kimli¤iyle tan›nan Mengüflo¤lu, Zihni Kar›fl›klar ‹çin Al›flkanl›k Reçetesi adl› kitab›nda ‹slam’›n temel anlam› ve özellikleri üzerine görüfller ortaya koyuyor. Kitap “Selim Ak›l” “Sahih Din” ve “Dünya Nimetleri: Mal, Can, Irz” bafll›kl› üç bölümden meydana geliyor. Birinci bölümde akl›n önemi, ‹slam’›n bir ak›l medeniyeti oluflu üzerinde durulurken, bat› medeniyetine yönelik elefltiriler de gündeme getiriliyor. “Yak›t› insan cesetleriyle sa¤lanan bir cehennem gibidir bugünkü Bat› dünyas›” diyen yazar Bat›’n›n “insan insan›n kurdudur” düflüncesinden do¤du¤unu belirtiyor. Zihni Kar›fl›klar ‹çin

62

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Al›flkanl›k Reçetesi bafll›¤› alt›nda yazar, al›flkanl›klar› sorgulamakta, yanl›fl bilgi ve düflüncelerin sorgulamadan kabullenilmesi sonucu asl›n bulan›klaflmas›na veya kaybedilmesine yol açt›¤›n› ileri sürmekte. Kitab›n ikinci bölümünde “Protestanl›k dinsizlik midir?” “Ortodoksluklar” “Gelene¤in Esrarengiz tezahürü” gibi konular yer almakta. Ortodoksluklar bafll›¤› alt›ndaki flu cümlenin alt›n› çizmekte yarar var: “Bir Müslüman için do¤matik hiçbir inanç iman seviyesine ulaflamaz.” Üçüncü bölümdeki “Ah Amerikan ah”, “Dava adam› ve politikac›”,, “Türklük üniformas›” gibi konu bafll›klar›n› da not olarak düflebiliriz.


Ifl›yan Kelimeler RAS‹M ÖZDENÖREN / ED‹TÖR: AL‹M KAHRAMAN / KAKNÜS YAYINLARI / 2007 Rasim Özdenören Türk okuyucusunun hikaye ve yazar olarak yak›ndan tan›d›¤› bir isim. 50 y›ll›k yaz› hayat›n› geride b›rakan Özdenören’in yazarl›¤› ve biyografisi üzerine çeflitli yazarlar›n yaz›lar›ndan derlemeyle oluflan kitapta, Ebubekir Ero¤lu, Selim ‹leri, Alim Kahraman’a ait yaz›lar ile çeflitli yay›n organlar›nda yay›mlanm›fl pek çok söylefli yer almaktad›r. Ayr›ca Özdenören’le bu ki-

tap için gerçeklefltirilmifl oturumlar, kitab› daha dikkate de¤er hale getiriyor. ‹lk oturumda yazar›n Marafl, ‹stanbul ve Ankara’da yaflad›¤› evler konu al›nm›fl. ‹kinci oturumda yazar›n özel kütüphanesi ve kitaplar› konu edilmekte. Kitap kurtlar› için bu bölüm bilhassa dikkat çekici olacakt›r. Üçüncü oturum ise Özdenören’in yaz› hayat›, yazma biçimi ve u¤rafllar› üzerine odaklan›yor.

Osmanl›’ya veda JUSTIN MCARTY / ÇEV: MEHMET TUNCEL / ETK‹LEfi‹M YAYINLARI / 2006 McCarty, Ermeni meseleleri sebebiyle Türk kamuoyunun tan›d›¤› bir isim. Ermeni meselesinde Türkiye’nin lehine aç›klamalar yaparak di¤er bat›l› ayd›nlardan farkl› bir yaklafl›m sergiledi. Yazar, Osmanl›’ya Veda kitab›nda, Osmanl›’n›n çöküfl sebepleri ve dünya savafl›n›n etkileri üzerinde önemli iredelemeler yap›yor: McCarty, Osmanl› Devletinin gerlieme nedeni olarak geliflen Avrupa’y› dikkate almamay› görüyor. Bunu sadece yönetimin zaaf›na de¤il, ayn› zamanda halk›n duyars›zl›¤›na ba¤layan yazar, bu konuda padiflahlar›n yenilikçi eylemlerine halk›n verdi¤i tepkileri örnek olarak gösteriyor. Tanzimat ve ›slahat çabalar›yla geçeklefltirilen yenilik-

RAFTAK‹LER

lerin bat›l› ülkelere taraf›ndan desteklenmesinin ard›ndaki gerçek niyetin ise Osmanl›’y› çökertmek oldu¤unu vurgulayan McCarty, bat›l›lar›n Osmanl›’n›n çok uluslu yap›s›n› bir f›rsat olarak de¤erlendirdiklerini, bunun için Osmanl›’ya milliyetçilik cereyan›n› empoze etiklerini söylemektedir. Osmanl›’n›n, kaybedilen bölgelerde ekonomik olarak yeterince etkin ve güçlü olmamas›yla beraber geliflen milliyetçilik hareketleri çöküfl sürecini haz›rlayan ve h›zland›ran faktörler olmufltur. Yazar, ‹ttihat ve Terakki süreciyle yaflanan geliflmeleri de de¤erlendirerek Türkiye’nin kurulufl süreci üzerine önemli yorumlar getiriyor.

KADINDAN KENTLER (Hikaye) MURATHAN MUNGAN / MET‹S YAYINLARI / 2008

B‹R Ö⁄RETMEN‹N GÜNLÜ⁄Ü M. MUSTAFA ÜFTADEO⁄LU / NES‹ YAYINLARI / 2005

ALIYA IZZETBEGOVIÇ (Biyografi) RECEP ‹LHAN EL‹AÇIK / ‹LKE YAYINCILIK / 2008

TÜRKLER N‹Ç‹N MÜSLÜMAN OLDU? ‹SMA‹L HAM‹ DAN‹fiMEND / T‹MAfi YAY. / 2008

UMUT / HAYAT AKAN BIR SUDUR (Roman) AYfiE KUL‹N / EVEREST YAYINLARI 2008

SÖYLENECEK YALAN KALMADI ‹nsan Hak(s›zl›k)lar› / S‹BEL ÖZBUDUN, TEMEL DEM‹RER / ÜTOPYA YAYINCILIK / 2008 KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

63


hobi

n Engin SUNAR www.balikta.com

K›y› bal›kç›l›¤› zarars›z ve tehlikesiz bir spor gibi görünse de, bu gerçe¤i yans›tmamakta ve bu u¤rafla gönül verenlerin karfl›s›nda ço¤u kez görünmez tehlikeler bulunmaktad›r. Güvenli ve sa¤l›kl› bir spor uygulanmas› için, k›y›daki bal›k av› merakl›lar›n›n baz› kurallara dikkat etmeleri gerekmektedir. Aç›k havan›n genellikle so¤uk aylarda, al›fl›k olmayan bünyelerde olumsuz etkiler yapt›¤›, so¤uk alg›nl›klar›n›n a¤›r hastal›klara yol açabildi¤i asla hat›rdan ç›kar›lmamal›, her türlü atmosfer koflullar›na karfl› uygun giysilerle vucut korunmal›d›r. K›y› bal›kç›l›¤› yapanlar›n da, so¤uk ve ya¤›fll› havalarda kullanmak üzere, su ve rüzgar geçirmeyen bir anorak, ya da muflamba tak›m ve bir çift

64

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lastik çizme edinmeleri gerekmektedir. S›cak havalarda bile, günefle karfl› bafl› koruyacak bir flapka, denizden gelen meltemin sürekli etkisini önleyecek bir avc› yele¤i giymek yerinde olur. K›fl aylar›nda, ›s›t›c› bir önlem olarak bir termosta çay, ya da kahve bulundurmak, hem sinir sistemini takviye etti¤i, hem de so¤u¤a karfl› koruyuculu¤u dolay›s›yla önemlidir. Dikkat edilecek ikinci bir husus da, genellikle ya¤›fll› havalarda, bazen de denizin nemli esintisiyle olta at›labilecek, r›ht›m, köprü, duba ya da demirli tekne güvertelerinin kaygan olufludur. Bu nedenle, giyilecek ayakkab›lar›n en az kayacak tabanlara sahip olmas›na özen gösterilmelidir. Özellikle, kaya üzerleri sürekli ›slak ve kaygan

yosunlarla kapl› oldu¤u için, bu yerlerde yap›lacak avc›l›kta, heyecan ve telafl›n etkisiyle düflmek iflten bile de¤ildir. Bu düflmeler, insan ço¤u kez kendini toparlayamad›¤›ndan k›r›klara, bazen de bafl çarpmas› ve iç kanama nedeniyle ölümlere bile yol açmaktad›r. Sa¤l›k ve esenlik bak›m›ndan üzerinde önemle durulacak bir husus da, bal›k avlama u¤runa ›ss›z yerlere yaln›z bafl›na gitmenin hiç de güvenli bir davran›fl olmad›¤›d›r. Bir çok görünmez kazaya , özellikle de hassas bünyesi olanlar›n ani bir rahats›zl›¤a karfl› korunmas›z oldu¤udur. Özellikle de hassas bir bünyesi olanlar›n ani bir rahats›zl›¤a karfl› yaln›z bafllar›na bal›¤a ç›kmamalar› gerekmektedir. Av› ne kadar bol olursa


olsun, böyle ›ss›z yerlere bir veya birkaç arkadaflla birlikte gitmek hem hoflça vakit geçirmek, hem de güvende olmak bak›m›ndan çok önemlidir. Kulland›¤›n›z olta tak›mlar› da, görünüflte zarars›z olsalar bile, bazen size beklenmedik yaralar açabilirler. Örne¤in, damakl› bir olta i¤nesi parma¤›n›za veya elnize saplanabilir. Bu durumda onu çekip ç›karmak çok ac› verici oldu¤u kadar, çok da zordur. ‹¤ne derine saplanmam›flsa, palas›n› penseyle kesmek ve yoluna iterek derinin öteki yönünden ç›karmak yerinde bir hareket olur. Bundan baflka, irice bir bal›¤› çekerken olta ipinin kayarak, elinizi keskin bir b›çak gibi kesmesidir. Baz› defa derin kesiklere neden olan bu olgu karfl›s›nda, olta kutu-

sunda bulunduraca¤›n›z ilk yard›m gereçlerinin ne kadar yararl› oldu¤unu göreceksiniz. En küçük bir kesi¤in bile bir antiseptikle temizlenip sar›lmad›¤› takdirde büyük enfeksiyonlara yol açmas› her zaman olas›d›r. Zehirli bal›klar›n k›lç›k, ya da dikenlerinin batmas›na karfl› da tedbirli olmal›s›n›z. Bu konuda ustalafl›ncaya kadar, tan›mad›¤›n›z ya da zehirli oldu¤unu bildi¤iniz bal›klar› i¤neden ç›karmaya çal›flmak yerine o bedeni, ya da köste¤i gözden ç›kararak kesmelisiniz. Özellikle Rina'n›n kuyru¤undaki bir çift diken testere gibi çapraz diflli oldu¤undan, batarken kolayca saplan›r, ama ç›karmas› o nispette zordur; çok zehirli olmas› dolay›s›yla vakit geçirmeden bir doktora

gidilmesi yerinde olur. Bu imkan yoksa, i¤neyi ç›kard›ktan sonra, yaray› s›karak bolca kanatmal›, oksijenli suyla iyice temizlemeli ve sulu amanyokla y›kamal›s›n›z. Trakonya, ya da Varsam’›n dikeni batt›¤›nda da ayn› ifllem uygulan›r. Yaran›n üzerine iflemek de, ilaç yoklu¤unda yararl› bir yöntemdir. Bu bal›klar›n zehiri de nöbet ve atefl yapt›¤›ndan doktor kontrolünde, kalbi kuvvetlendirici ve a¤r› kesici ilaç almak yerinde olur. Di¤er bal›k dikenlerinin batmas›nda da, zehirli olmasa bile dikenin batt›¤› yerde kalmamas›na ve yaray› temizlemeye özen gösteriniz; böylece mikrop kapmaya ve iltihaplanmaya karfl› kesin bir önlem alm›fl olursunuz... Sa¤l›kl›, bereketli avlar diliyoruz... KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

65


pratik bilgiler

Oturma odan›z› dekore etmenin 3 yolu

Mevsimler de¤iflir ev dekorasyonu de¤iflmez mi? Bütün dekorasyonlarda ›fl›kland›rma en önemli bir yere sahip. Klasik dekorasyonda ahflap zeminin, güzel ve tamamlay›c› bir uyumu vard›r. Geleneksel dekorasyonlar›-

n›zda parke gibi sa¤lam ahflap zeminler koyu renkleri destekleyerek size seçenek oluflturur. Duvarlar›n›z için odan›za en çok ›fl›¤› getirecek olan pastel tonlar› kullanmay› düflünün. Bu modern bir dekorasyon için en gerekli ö¤edir. Karmafladan kaç›n›n ve sadeli¤i ön planda tutun. Sade görünümlü spot ›fl›klar ayn› zamanda do¤al bir ›fl›k ortam› da yarat›r. Modern dekorasyonlar, do¤al renklerin fazlaca a¤›rl›k kazanmas›yla bazen olmas› gerekenden daha yal›n bir görünüm ortaya ç›karabilir. Bu durum odaya canl› renklerin serpifltirilmesi ya da koyu tonlarda gölgelendirmelerle rahatl›kla dengelenebilir. Zeminde sade ve basit tercihlerde bulunun. Eskitme parkeler iyi bir seçim olacakt›r. Ayr›ca eskitme parkeleri cila veya vernik ile renklerini daha koyu hale getirebilirsiniz. Zemine renk ve desen verecek bir kilim ile odaya samimiyet kazand›rabilirsiniz.

12 metrekarede mini mutfak Yünlüler nas›l y›kanmal›? So¤uk k›fl mevsiminde hepimiz yünlülere sar›l›p d›flar› ç›kar›z. Peki bu yünlü giysilerin bir gün y›kanmas› da gerekiyor. Ama nas›l? Yünlüleri y›kaman›n pük noktas› hepsinin bir arada y›kanmas›. Hepsini bir arada y›karsan›z hem sudan hem de deterjandan kar etmek mümkün. Bunun yan›nda yünlüleri sak›n ve sak›n günefle kurumaya b›rakmay›n. E¤er b›rak›rsan›z baz› özellikleri deforme oluyor. Mesela eskiye göre darlafl›yor ya da geniflliyor.

66

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

12 metrekare mutfak olur mu demeyin, olur. Mutfaklar, kad›nlara oldu¤u kadar erkeklere de hitap eden yaflam alanlar›d›r ve belki de evin aile bireylerini bir araya toplayan en önemli köflesi. Yemek yaparken, dinlenirken ya da hobilerini gerçeklefltirirken bu mutfa¤› kullans›n, bu alan›n tad›n› ç›kars›n istedik. Maskülen mutfakta yemek yapman›n keyfi ise bambaflka. Yemek yapmay› bir hobi olarak gören erkekler için kusursuz olarak tasarlanm›fl bu mutfakta tezgahlar oldukça genifl ve kullan›fll›. Size kalan tek fley kesme tahtan›z› ve b›ça¤›n›z› al›p yeflilliklerinizi do¤ramak. Kullan›fll› dolaplara yer verilen mutfakta, ortada hiçbir da¤›n›kl›k kalmayacak flekilde eflyalar›n›z› saklayarak görselli¤i de koruyabilirsiniz. Hem

maskülen, hem de dinamik bir mutfak yaratmak için renk ve aksesuarlar›n bütünlü¤ünü sa¤lamak gerekiyor. Keskin çizgilere sahip bir mutfak, tam onun tarz›n› yans›tacak ve renklerin canl›l›¤› o mutfaktaki enerjiyi belirleyecek. Mutfakta, dolap içlerindeki saklama üniteleri çelikten. Oldukça sa¤lam ve kullan›fll›. Mekanda hiçbir ölü alan kalmas›na müsade etmiyor ve her yer kullan›labilir vaziyette. Etrafta da¤›n›kl›ktan hofllanmayanlar için birebir. Mutfa¤›n en önemli köflelerinden biri de oturma bölümüdür. Bu mutfa¤›n oturma alan› da oldukça genifl ve ferah.


Giysilere yap›flan sak›zlar› dert etmeyin

Günlük hayat›n vazgeçilmezlerindendir sak›z. Bazen a¤›z kokusuna bazen de can›m›z tatl› bir fleyler istedi¤inde sak›z akl›m›za gelir. Ama bazen sak›z bafl›m›za o kadar dert açar ki! Mesela, sak›z kaza¤›m›za, hal›ya yap›fl›r ve ç›kartmas› da zor olur. Sak›z› yap›flt›¤› kumafltan ay›rman›n en etkili yolu, sak›z yap›flan elbiseyi bir poflete koyup buzdolab› buzlu¤unda 1 saat bekletmektir. 1 saat sonra buzluktan ç›kart›lan elbise, buzla ovulur ve sak›zdan kolayca ayr›l›r. E¤er sak›z hal›n›za yap›flm›flsa, bu kez buzu hal›n›n üzerine çitilerseniz, hal›dan da sak›z› ay›r›rs›n›z.

‹kiz bebeklerin odas› Bir bebek beklediniz iki geldi. Yani ikiniziz oldu. Dertleri de sevinçleri de iki kere yaflayacaks›n›z demektir. Önce oda ve yatak seçimi. Uzmanlar diyor ki, ilk dört ay ikiz bebeklerin yataklar›n› ay›rmay›n.

En ekonomik ›s›nma kombiyle Son zamanlarda kombi ve do¤algazlarla ilgili oldukça fazla haber ç›kmaya bafllad›. Ancak kombiyle ›s›nmak en ucuzu. E¤er kombi yerine, odun, kömür ve di¤er ›s›nma yöntemlerini tercih ederseniz, y›lda ortalama yüzde 82 daha fazla para cebinizden ç›kacak demektir. Özellikle yaz aylar›nda do¤algazl› kombinin faydas›n› rakama dökmek gerekirse, dört kiflilik bir aile iki ayda iki tüp harcad›¤›n› düflünün. Bu tüpün fiyat› 96 TL. Kombiniz varsa bu fiyat 24 TL’ye düflüyor.

Hareketlenmeye bafllad›klar› beflinci aydan sonra bebeklerin yataklar›n› ay›r›n. Odalar› ay›rman›za gerek yok ama 3 yafl›ndan sonra dolab›ndan eflyalar›na kadar pek çok fleyi ay›r›n.

Saç boyarken...

Odan›z› duvar ka¤›d› ile kaplarken... Çok uzun süre ya¤l› boya ya da baflka bir boyayla kapl› olan odan›za bu kez duvar ka¤›d› ile kaplamak istiyorsunuz. Duvarlara renk, odaya da hava katmak amac›ndas›n›z ama duvar ka¤›d›n› nas›l duvara monte edilece¤ini bilmiyorsunuz. ‹flte size birkaç öneri. Birincisi, cam kenarlar› de¤il, duvar›n en ölü noktas›ndan kaplamaya bafllay›n. Ka¤›tlar›n hepsini kesmeyin. Uygulayaca¤›n›z kadar›n› kesin, ilaçlay›n ve sonra uygulay›n. Bir de desenli ka¤›t uygularken desenleri kaç›rmaman›z için bu ifli ustas›na verin yoksa çok çirkin bir görüntü ortaya ç›kar.

Beyaz düflmüfltür ya da saç›n›z›n renginde de¤ifliklik istiyorsunuz. Bir kere iki çeflit saç boyas› oldu¤unu unutmay›n. Kimyasal ve bitkisel. Bitkisel boyalara göre kimyasal boyalar daha az akmakta ve kal›c›l›¤› daha uzun süre olmakta. E¤er saç›n›zda beyazlar çok ve kapatmak istiyorsunuz o zaman kimyasal boya kullanmak zorundas›n›z. E¤er beyazlar› de¤il de saç renginizi de¤ifltirmek imaj yapmak istiyorsan›z o zaman bitkisel boyalar tam size göre.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

67


a¤açlar

Tablolara konu olan güzellik...

AKASYA er mevsim ayr› bir güzelli¤i vard›r bitkilerin. Kimi güzel kokulu çiçekleriyle bafl›m›z› döndürür, kimi meydan okur y›llara an›tlafl›r adeta, kimi zaman bir simge olur, kimi ise konu olur sanata… ‹talya’da Dünya Kad›nlar Günü’nün simgesi haline ge-

H

n ZEYNEP AYAR Orman Müh.

len, ayn› zamanda ünlü ressam›m›z Osman Hamdi Bey’in “Mimozal› Kad›n” adl› tablosuna da konu olmufltur Mimozalar. Bu say›m›zda, halk aras›nda Mimoza olarak bilinen Yalanc› Mimozalar di¤er ad›yla Gerçek Akasyalardan ve Yalanc› Akasyalardan bahsedece¤iz.

Gümüfli Akasya (Acadia Dealbata) YALANCI M‹MOZA, GERÇEK AKASYA Halk aras›nda yanl›fll›kla Mimoza ad›n› alan Gerçek Akasyalar genel olarak a¤aç, baz›lar› da a¤açç›k veya çal› halindedir.

DO⁄AL YAYILIfi Vatan› Avusturya ve Tasmanya’d›r. Ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz gibi ›l›man ve s›cak deniz iklimli k›y› bölgelerinde iyi geliflme gösterir.

TOPRAK VE BES‹N ‹STE⁄‹ Nemli, balç›kl›kum topraklar›n› sever. Islak topraklara tolerans gösterir. Tuzlu ve kireçli topraklara da uyum sa¤lar.

SICAKLIK VE NEM S›cak ve korunakl› yerlerde yetiflir. Kurakl›¤a çok dayan›kl›d›r.

TOHUM ÖZELL‹KLER‹ Tohumlar› sert kabukludur. Yetiflme muhiti özelliklerine göre k›fl sonundan ilkbahara kadar iki kez tohum toplanabilir.

TEPE fiEKL‹ Yuvarlak gevflek tepelidir. ‹nce dallar yapar. Tepe çap› 6 m.dir.

BÜYÜME VE BOYLANMA H›zl› büyür. Vatan›nda maksimum 25-30 m., ülkemizde ise 8-15 m. boylan›r.

68

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

dilkesaveran@hotmail.com

KÖK YAPISI Büyük, genifl kök sistemi gelifltirir. Köklerinde havan›n serbest azotunu ba¤lar.

MEYVE VE Ç‹ÇEK Meyveleri bakla tipindedir. Do¤al ortam›nda ocak-mart döneminde çiçeklenen Yalanc› Mimozalar ülkemiz iklim flartlar›nda ise mart-nisan döneminde çiçeklenmektedir.

YAPRAK VE SÜRGÜN Hep yeflil bileflik tüysü yapraklar› 30-50 çift yaprakç›ktan oluflur.

ÜRET‹M fiEKL‹ Tohum ve çelik ile üretilir. Tohum kabu¤undan kaynaklanan çimlenme engelini gidermek için tohumlar, ekimden önce 5 dk. kaynar suda bekletildikten sonra gittikçe so¤uyan s›cak suda 12 saat bekletilip, erken ilkbaharda 50 gr/m2 olarak ekilir. Yar› odun çelikle Temmuz-A¤ustos aylar›nda da üretilebilir.

D‹⁄ER ÖZELL‹KLER Budamaya yatk›nd›r. Ifl›k a¤ac›d›r. Rüzgara dayan›kl›d›r. Dekoratif bir park ve alle a¤ac›d›r. Polence zengin çiçekleri yenilebilir. Menekfle kokulu çiçeklerinden parfüm ve sak›z üretiminde yararlan›l›r.


Yalanc› Akasya (Robinia Pseudoacacia) BEYAZ Ç‹ÇEKL‹ YALANCI AKASYA

YAPRAK VE SÜRGÜN K›fl›n yapra¤›n› dökerler. Yaz yeflili yapraklar› 20-35 cm.

DO⁄AL YAYILIfi Vatan› Kuzey Ameri- uzun, 9-21 yaprakç›kl› ve tek tüysü ka’n›n do¤u sahilleridir. Ülkemizin pek çok yerine uyum sa¤lar.

TOPRAK VE BES‹N ‹STE⁄‹ Kanaatkard›r. Genellikle kuru, gevflek, kumlu-killi, derin, s›cak, humuslu, kumlu balç›k ve kumlu-tafll› topraklar, tuzlu topraklar ve sahil arazi ile kireçli topraklarda yetifltirmeye uygundur.

SICAKLIK VE NEM ‹STE⁄‹ Nemli ve yar› nemli yerlerde yetiflir. Yüksek s›cakl›k de¤iflimi ve fazla günefllenmeden etkilenmez. Kurakl›¤a ve so¤uk iklim flartlar›na dayan›kl›d›r.

yaprak durumundad›r. Sonbahar renklenmesi sar›d›r.

ÜRET‹M fiEKL‹ Tohum, yumuflak çelik ve kök çeli¤i ile üretilir. Ekim öncesi 5 dk. kaynar suda ve 12 saat ›l›k suda bekletilerek Nisan ay›nda ekilmesi uygundur.

KULLANIM ALANLARI Travers, gemi, alet saplar›, tel ve tahkimat direkleri, k›r›lmadan önce ses verdi¤i için maden dire¤i yap›m›nda ve tornac›l›kta kullan›lmaktad›r.

D‹⁄ER ÖZELL‹KLER Budamaya yatk›nd›r. TOHUM ÖZELL‹KLERU Tohumlar sert ka- Ifl›k a¤ac›d›r. Kentlerin de¤iflik iklim buklu, mercimek biçiminde ve aç›k kahve renklidir.

TEPE fiEKL‹ Yuvarlak, gevflek bir tepe yapar. Tepe çap› 8-10 m.dir.

BÜYÜME VE BOYLANMA H›zl› büyür. Maksimum 20-25 m. boy yapar.

KÖK YAPISI Önceleri derin, sonralar› zamanla etrafa yay›lan kökler gelifltirir. Köklerinde havan›n serbest azotunu ba¤layan yumrular vard›r.

MEYVE VE Ç‹ÇEK Meyve bakla meyve durumunda 5-8 cm. uzun, yass› ve k›sa sapl›d›r. Meyve üzeri düz ve tüysüz olup, olgunlukta kahverengimsi-k›rm›z›d›r. Haziran ay›nda açan çiçekleri beyaz renkli salk›ms› kurullar halinde ve güzel kokulu olup yenir.

flartlar›na ayak uyduran öncü bir a¤açt›r. Kirli havaya dayan›r. Kumul a¤açland›r›lmas›nda kullan›l›r, topra¤› ›slah eder. Çiçekleri ar›c›l›kta önemlidir. En iyi geliflmeyi nehir kenarlar›nda, taban suyu yüksek olan dolma arazilerde yapar. ‹yi bir toprak muhafaza bitkisi oldu¤u kadar süs bitkisidir. Türün, top akasya olarak bilinen R.p. “Umbraculifera” adl› varyetesi, yuvarlak tepeli ve çiçek açmayan bir tür olup afl› ile üretilir ve park ve bahçelerde kullan›m için de¤erlidir. H›zl› büyüyen bu a¤aç türünü Küçükçekmece ‹nönü Mah. SSK Park›, ‹nönü Mah. Maslak Çeflme Caddesinde ve bölge genelinde birçok yerde görmeniz mümkündür.

KAYNAKÇA

ALO 177 ÜCRETS‹Z ORMAN YANGINI ‹HBAR HATTI

Güngör ‹. - Atatoprak A., 2002. Bitkilerin Dünyas›, Ankara Matarac› T., 2002. A¤açlar-Marmara Bölgesi Do¤al-Egzotik A¤aç ve Çal›lar›, TEMA Vakf› Yay›nlar› - Yay›n No: 39, ‹stanbul. Yalt›r›k F. – Efe A., 2000. Dendroloji Ders Kitab›, 2.Bask›, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n No: 4265 / 465, ‹stanbul. Tan A., Mimozal› Kad›nlar, (11.03.2007)http://www.haberturk.com/yazioku.asp?id=3961

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

69


hobi

Kavanozlardaki minik bahçeler ‹HT‹YACIMIZ OLAN MALZEMELER 1-Bir adet kapakl›, fleffaf ve arzu edilen ebatta kavanoz. Kavanoz büyük olursa bahçeniz de o oranda renkli olur. Kavanozun a¤z› genifl olursa içine malzeme yerlefltirmeniz daha kolay olur. 2-Yavafl büyüyen ve bodur kalan küçük bitkiler (Begonya, yosun ve likenler, minyatür orkideler, minyatür e¤reltiotu gibi çeflitli bitkiler...) 3- Çak›l tafl›, kömür briketleri ve saks› topra¤›

NASIL YAPARIZ? 1- Kavanozu ve çak›l tafllar›n› iyice y›k›yor, kurumaya b›rak›yoruz. 2-Kömür parçalar›n› etrafa saç›lmamas› için bir poflet içinde üzerine çekiçle vurarak ufak parçalara bölüyoruz. Daha sonra bu parçalar› bir süzgeçe koyarak muslu¤un alt›nda iyice y›k›yoruz, ard›ndan kurumaya b›rak›yoruz. 3- Kavanozun en alt›na çak›l tafllar›n› 2-3 cm kal›nl›¤›nda yay›yoruz. 4- Çak›l tafllar›n›n üstüne kömür parçalar›n› 1,5 cm kal›nl›¤›nda yay›yoruz. Not: Kavanozunuzun a¤z› çok darsa, kömürleri koyarken bulaflt›rmamak için ka¤›ttan bir huni kullanabilirsiniz. Bütün bu iflleri yaparken ne kadar temiz çal›fl›rsan›z, bahçenizin yap›m› bitti¤inde o kadar güzel görünecektir. 5- Saks› topra¤›n› yine kavanozu kirletmeden kömür katman›n›n üzerine kal›nl›¤› 5 cm olacak flekilde boflalt›yoruz. 6- Önce kavanozun neresine hangi bitkiyi yerlefltirece¤imizi planl›yoruz, sonra bu plan› uyguluyoruz. Bitkileri toprakta açt›¤›m›z çukurlara titizlikle yerlefltiriyoruz. Not: Bahçemizi en bafl›ndan kalabal›klaflt›r›rsak, bitkilerimiz zamanla büyüdüklerinde birbirlerine kar›flacaklar ve hofl olmayan bir görüntü ortaya ç›kacakt›r. Bitki seçimizde ve adedinde buna dikkat ediyoruz. 7- E¤er arzu edersek bitkilerimizi aras›na ufak deniz kabuklar›, biblolar, renkli çak›l tafllar› vs. ekleyebiliriz. 8- Son olarak bahçemizi fazla abartmandan nemlendirmek suretiyle suluyoruz. ‹lerleyen zamanlarda e¤er kavanozun kapa¤›n› kapal› tutarsan›z haftadabir 2-3 damla su vermeniz yeterli olur. Kavanozunuzun afl›r› bu¤u yapt›¤›n› görürseniz fazla su verdi¤inizi anlayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kapa¤› açarak birkaç gün kurumaya b›rakmal›s›n›z. Bahçenizi evin ›fl›k alan bir yerine koymal›, afl›r› günefl alt›nda b›rakmamal›s›n›z.

70

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

71


sa¤l›k

Operatör Doktor Selahattin Tulunay, herkesin karfl›laflacabilece¤i bu s›k›nt› için uyar›yor;

n Op. Dr. Selahattin TULUNAY BATI BAHAT HASTANES‹

YANI⁄A D‹KKAT!

Yan›k konusunda kimler tedavi yapmad› ki! Her bölümden doktorlar, eczac›lar, bitkisel ilaçlarla u¤raflanlar, yafll›lar... Sonuçta geç iyileflen, kötü iyileflen yan›klar ve deforme insanlar. Hatta kötü iyileflen yan›k zeminlerde zamanla oluflan kanserler. Önce yanmamaya gayret gösterelim. Yan›k olufltu¤unda ise zaman geçirmeden konunun uzman› bir doktora baflvurulmal›d›r.

an›klar Türkiye’de uzun y›llar sahipsiz kald›. Kimler tedavisini yapmad› ki! Her bölümden doktorlar, eczac›lar, bitkisel ilaçlarla u¤raflanlar, yafll›lar vs... Sonuçta geç iyileflen yan›klar, kötü iyileflen yan›klar ve deforme insanlar. Hatta kötü iyileflen yan›k zeminlerde zamanla oluflan kanserler. Nihayet seksenli y›llarda bu konunun gerçek tedavisini bilenler bu ifli ele ald›lar. Yanarak eksilen derilerin yerine, deri kaplayabilen, k›vr›m bölgelerindeki yap›fl›kl›klar›n oluflmas›n› önleyen ve yap›flm›flsa açmas›n› bilenler, yani plastik cerrahlar konuyu sahiplendiler. Yeter ki onlara ulaflal›m. Gelelim yan›¤›n nedenleri ve derecelerine; Yan›klar bir kaza eseri olup, çeflitli maddelerle olu-

Y

72

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

flabilirler. S›cak su ile, buharla, asitlerle ve di¤er kimyasal maddelerle, k›zg›n ya¤larla, alevle vs... Kaza çeflitleri o kadar çok ki hangisini sayal›m! Düdüklü tencere patlar, piknik tüp patlar, araba radyatöründen su veya buhar f›flk›r›r, yüksek gerilim tafl›yan elektrik tellerine de¤er, kimyasal maddeler cildine dökülür, alev veya buhar ile yanar. Daha neler neler!.. Kaza demek kolay. Yan›klar bir kaç saniyede olur ama bir ömür boyu kalabilir. Veya bir saniyede oluflan yan›¤›n sonuçlar›n› düzeltebilmek için y›llarca süren bir seri ameliyatlar gerekebilir. Yan›klar›n derinli¤i artt›kça iz b›rakmalar› da artar. Birinci derece yan›k günefl yan›¤› gibi sade-

ce k›zart› yapar. ‹kinci derece yan›klarda ise içi su dolu baloncuklar oluflur ve deri soyulur. Bunlar çok iyi takip edilir ve iltihapland›r›lmazsa iz b›rakmadan iyileflebilir. ‹kinci derece yan›klarda ne kadar iyi t›bbi bak›m olsa da hasta ve yak›nlar› yard›mc› olmazlarsa baflar› tam olmaz. Örne¤in aya¤›nda yan›k olan bir kifli, aya¤›n› yüksek tutmas› gerekir. Afla¤› sark›t›rsa hem mükemmel iyileflme olmaz, hem de iyileflme süresi gecikir. Elektrikle, k›zg›n ya¤larla ve baz› kimyasallarla oluflan üçüncü derece yan›klar ise oldukça s›k›nt›l› vakalard›r. Bunlar sadece cilt ile s›n›rl› kalmayan, alttaki ya¤ ve kaslar› da yakan yan›klard›r. Yan›k kemi¤e kadar ulafl›rsa art›k 4. derece yan›k olmufl demek-


Yüzeysel ikinci derece yan›k

tir. ‹kinci derece yan›klar›n genifl olanlar› ile üçüncü ve dördüncü derece yan›klar her durumda hastanede yatmay› gerektirir. ‹kinci derece yan›klar›n çok genifl olmayanlar› ise yansumanlarla poliklinikten takip edilebilir.

YANIK ‹LK OLDU⁄UNDA NE YAPMALIYIZ! Her zaman, her yerde bu soru soruluyor. Yan›k küçük veya orta büyüklükte ise ›slat›lm›fl bezlerle yan›k alan›n› örtmek ilk yap›lacak müdahaledir. Bundan sonra ilgili doktora ulafl›lmal›d›r. Yan›k üzerine buz parças›n› direkt olarak uygulamak yap›lacak en büyük yanl›flt›r. Çünkü, buzda ayn› s›cak madde gibi yan›k yapar ve yan›¤› daha derinlefltirir. Yan›klar›n pansumanlar› da ayr› bir sorun. Yan›k sar›l›r m›, sa-

r›lmazm›? Bu ülkemizde büyük bir sorun. Çünkü, doktor yan›¤› aç›k pansumanla m› takip edecek, yoksa kapal› pansumanlam› devam edecek, bunun karar›n› verir. Arada pansuman de¤iflikli¤i de yapabilir. Yani aç›k pansumandan kapal›ya, kapal› pansumandan a盤a geçebilir. Sorun flurada; Biz kapal› pansuman yap›p hastay› gönderiyoruz. Fakat, evdeki aile büyükleri yan›k sar›lmaz deyip pansuman› söküyor ve üzerine kendi bildi¤ine göre baz› maddeler sürerek yaran›n iltihaplanmas›na neden oluyor. B›rakal›m da pansuman›n fleklini ilgili doktor belirlesin. Tabii doktorlar›m›z da kendi ilgi alan›nda olmayan yan›klarla u¤raflmaya kalkar ve eczac› kerdefllerimiz de

üzerinde “yan›k merhemi” yazan her fleyi tavsiye ederlerse bu ifl yine yanl›fl yola girer ve içinden ç›k›lmaz hale gelir. Ülkemizde nedense hafife al›nan ve halk›n çok bildi¤ini zannetti¤i, ak›l almaz tedavilerin uyguland›¤› YANIK, bir de ilgisi olmayan hekimler ve eczac›larla tedavi edilmeye çal›fl›l›rsa bir çok ac› sonuçlar, lüzumsuz yere sakat kalm›fl, topluma yük olmufl özürlü insanlar y›¤›n› etraf›m›z› kaplar. Önce yanmamaya çal›fl›lmal›d›r. fiu so¤uk k›fl günlerinde çocuklar›m›z› soba ve çaydan uzak tutman›z› tavsiye ederim. Sa¤l›cakla kal›n...

BATI BAHAT HASTANES‹ 0212 471 33 00

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

73


sinema&tiyatro sinama&tiyatro

A.R.O.G KÜNYE Yap›m Y›l›: 2008 Süre: 128 dk. Senaryo: Cem Y›lmaz Yönetmen: Ali Taner Baltac› Cem Y›lmaz Görüntü Yönetmeni Soykut Turan Yap›mc›: Cem Y›lmaz, Murat Akdilek Oyuncular: Cem Y›lmaz, Özkan U¤ur, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özge Özberk, Nil Karaibrahimgil, Hasan Kaçan, Muhittin Korkmaz

Gora gezegeninde yaflad›¤› maceradan sonra yan›nda sevdi¤i kad›n Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif mutlu bir yaflam kurmufl, do¤acak çocuklar›n›n tatl› telafl› içinde yaflam›n› sürdürmektedir. Dünyada yaflam, mutlu bir flekilde devam ederken Gora gezegeninde de hain bir plan ifllemeye bafllam›flt›r. Logar ve has adam› Tihulu bu plan›n bafl kahramanlar›d›r. Logar, tüm evrendeki en büyük düflman› Arif'ten intikam almaya yemin etmifltir. Arif'i öldürmenin basit bir intikam olaca¤›n› düflünen Logar daha ac› verici bir yöntem bulmufltur, Arif'i 1 milyon y›l öncesine göndermek... Logar'›n kusursuz plan› sayesinde 1 milyon y›l önce yaflayanlar da Arif ile tan›flma f›rsat›na sahip olacaklard›r.

Madagaskar Balta girmemifl ormanlar›n kral› olan Alex adl› aslan, New York Merkez Hayvanat Bahçesinin en popüler hayvan›d›r. En iyi arkadafllar› Marty adl› zebra, Melman adl› zürafa ve Gloria adl› su ayg›r›d›r. D›fltan bak›l›nca dördünün de keyfi yerinde gibidir. Yemekleri her gün düzenli olarak verilir. Hayvanat bahçesinin ziyaretçileri taraf›ndan çok sevilip takdir görürler. Ancak sonuçta ömür boyu sürecek bir esaret sözkonusudur. Bir bak›ma mutlu esaret sözkonusudur. Yaflad›¤› bu hayattan yeterince tatmin olamayan zebra Marty bir türlü bast›ramad›¤› merak duygusuna yenilir. Penguenlerin yard›m›yla hayvanat bahçesinden kaçar ve özlemini çekti¤i dünyay› keflfe ç›kar. Alex, Melman ve Gloria da beraber kaçarlar. Ancak kent caddelerinin tad›n› ç›karamadan yeniden yakalan›rlar. Kafeslere konulup gemiyle Afrika'ya gönderilirler.

76

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

KÜNYE Tür: Animasyon Yönetmen: Eric Darnell Senaryo: Mark Burton Billy Frolick Müzik: Harry Gregson Williams Yap›m: 2008, ABD Seslendirenler: Chris Rock, Ben Stiller, Jada Pinket Smith, David Schwimmer


n MUSTAFA AKADA

T‹YATRO

Iss›z Adam

Yeflil Papa¤an Limited Sadri Al›fl›k Tiyatrosu’nun bu sezon sahneleyece¤i “YEfi‹L PAPA⁄AN L‹M‹TED” adl› oyunda, Yaprak Dökümü dizisinin sevilen oyuncular›ndan Ahmet Saraço¤lu (Talat) ve Yusuf Atala (Enver), Türk Sinemas›’n›n duayenlerinden Çolpan ‹lhan (Macide) ve Sadri Al›fl›k Kültür Merkezi ö¤rencileri (Arzu Oruç (Hülya), Burcu Kazbek (Nur), Cem Hamzao¤ullar› (Burhan), Cem Güler (Cemflir), Erman Ba¤r› (Tarkan), H. fiener Vurkaya (Turhan), ‹smail Sa¤›r (Mahmut), Murat Kapu (Faruk), M.fievki Çoban (‹lhan), Nihan Sevinç (Filiz), Yasemin Tafl (Ece) rol al›yor. Memet Baydur’un 10 y›l önce yazd›¤› “YEfi‹L PAPA⁄AN L‹M‹TED” günümüz Türkiye'sinde s›kça yaflanan yolsuzluklar› mafyan›n uzand›¤› birçok alan›n, ifllevsiz hale gelen baz› kurumlar› ve bunlar›n sonucunda de¤erlerdeki yozlaflmay› tart›fl›yor.

Alper 30'lu yafllarda, gurme say›lacak düzeyde yemek kültürü olan kendi restoran›n›n sahibi iyi bir aflç›d›r. Lüks yaflamay› seven, iflinde baflar›l› ama özel yaflant›s›n› her gün farkl› kad›nlarla birlikte olarak düzene koyamam›fl, hayat›n› yapt›¤› yemekler, günübirlik iliflkiler, paral› kad›nlar üçgeninde yaflayan birisi iken… Hayat›n›n ak›fl›, bir gün Beyo¤lu'nun arka sokaklar›nda, arad›¤› eski plak için bir kitapç›ya girmesiyle de¤iTür: Duygusal flir. Ada isimli oldukça güzel Yönetmen: Ça¤an Irmak bir kad›nla bu kitapç›da karfl›Senaryo: Ça¤an Irmak laflan Alper Ada'y› takip etmeye bafllar. Alper'in tan›flGörüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki ma bahanesiyle ald›¤› kitab› Müzik: Aria Ada'ya vermesiyle takip son Oynayanlar: Cemal Hünal, Melis bulur. Birkan, Y›ld›z Kültür, fierif Bozkurt, Ada ve Alper'in yaflamlaGözde Kansu, Asl› Aybars, Goncagül r›nda ilk defa karfl›laflt›klar› Sunar tutkulu aflk›n ilk sinyalleri bu kitapla bafllar. Alper kopamad›¤› özgür hayat›n›n içinde Ada'ya yer açmaya çal›flt›kça, yaflam›n›n darald›¤›n› fark eder. Aflk› ve özgürlü¤ü aras›nda kalan Alper'in sessiz 盤l›klar›n› duyamayan Ada, kendini aflk›n rüzgar›na kapt›rm›flt›r bir kere…

KÜNYE

Yazan: Ali Poyrazo¤lu Yöneten: Ali Poyrazo¤lu Oyuncular: Ali Poyrazo¤lu, Özdemir Çiftçio¤lu, Berrak Kufl, Esir Ali, Onur fienay, Murat Ilgar, Korhan Ayd›n, Oylum Karakafl

Ben Eskiden Küçüktüm Oyuncular›n, palyaçolar›n, kuklalar›n, canl› müzi¤in ve dans›n iç içe geçti¤i muhteflem bir güldürü... Tiyatro perdesinin, koltuklar›n›n, kostümlerinin, an›lar›n›n, kulise as›l› kalmfl tiradlar›n sat›ld›¤› bir aç›k artt›rman›n öyküsü. Yaflama tutunman›n, insandan insana sevgi köprüleri kurman›n yollar›. Kahkahalar atarak düfl gücünün kap›lar›n› aralayan, oyuncular›n ve seyircilerin, tiyatro mucizesine dönüflen muhteflem valsi. Yaz›n ortas›nda kar ya¤an, oturma odas›ndan gemilerin geçti¤i, gökyüzünde iki tane ay›n oldu¤u hayaller ülkesine yolculuk...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

77


internet çç

www.videodersler.com

Üniversiteye bedava haz›rlan›n Teknoloji geliflti, dersaneye devam zorunlulu¤u kalmad›. Eskiden dersaneye gitmek pek çok kiflinin bütçesini zorlarken, bugün sadece ayl›k internet paras›na bu hizmeti almak o kadar kolay ki! http: www.videodersler.com adresine girdi¤inizde dersnade ö¤renebilece¤iniz tüm dersleri on line evinizden izliyorsunuz. Üstelik hiçbir ücret ödemeden. Türkçe-Matematik, Sözel ya da Say›sal, hangi bölümden girecekseniz o bölümlerle ilgili her ders burada mevcut. Size düflen siteyi s›k kullan›lanlara eklemek ve siteye üye olmak.

www.cimri.com

Cimrileflin! Bu da nereden ç›kt› demeyin. Sanal alemde hepsi var. www.cimri.com bir al›flverifl sitesi. Sand›¤›n›z gibi hayatta yap›lan cimrilikleri ve cimrilik an›lar›n› anlatm›yor. Sitede foto¤raf makinesinden cep telefonuna, beyaz eflyadan oyun ve hobi gereçlerine kadar binlerce ürün mevcut. ‹ster kredi kart› isterseniz on line havaleyle mal sat›n alabilece¤iniz siteden en güvenli al›fl verifl garantisi de var. Site ismindeki cimri kelimesinden esinlenerek on-line al›flverifl dünyas›nda rakipsiz fiyat garantisi de veriyor.

78

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

www.uzmantv.com

‹zleyen bilir Hani yok böyle bir site derler ya iflte tam da dedi¤imiz gibi. Can›n›z ne isterse, akl›n›za ne tak›l›rsa burada görüntülü izliyor ve ö¤reniyorsunuz. “‹zleyen bilir” slogan› ile yay›n hayat›na bafllayan uzman tv’de, tam 14 bin konuda videolu bilgilendirme var. Mesela hangileri? Anne&çocuk, hobi, hukuk, ifl&kariyer, motorlu araçlar, ev&ofis iflleri, yemek tarifleri. Kira kontrat› nas›l haz›rlan›rdan, krizde paran›z nas›l korunura kadar binlerce konu. Önce Uzman tv’yi izleyin sonra karar verin.

www.sporx.com

Sadece spor... Futbolda ilk yar› bitti, ikinci yar›ya çok az bir zaman kald› ama sporx’de futbol da spor da hiçbir zaman bitmiyor. www.sporx.com sanal spor sitelerinden en son kurulan ama en çok t›klanan›. En çok t›klanan spor siteleri içinde ilk üçte yer alan sporx’de, futboldan, rubgy’e her spor hakk›nda bir haber bulmak mümkün. ‹ddaa, canl› maç sonuçlar›, fantezi futbol gibi en çok t›klanan bölümleri de olan sporx, ayr›ca yazarlar›yla da öne ç›k›yor. Sporx’in bir fark› da sürekli güncellenmesi.


teknoloji

‹nternet TV geliyor Siyah beyaz tüplü televizyon dönemi sanki yeni bitmifl gibi, bir anda hayat›m›za kare, LCD, HDI gibi yeni televizyon teknolojileri girmiflken internetten televizyon izleme dönemi de aç›l›yor. Bu modelin k›sa ad› IPTV. Aç›l›m›, ‹nternet Protokol Televizyonu olan bu sistemde size sadece herhangi bir PC ya da notebook laz›m. Bir de internet ba¤lant›s›. TTNET’in altyap›s›yla hayata geçecek sistem k›saca flöyle: IPTV, hem canl› hem de banttan televizyon yay›n› genifl bant internet sayesinde izlettirecek. Bu sistemde televizyonun üzerinde bir set üstü al›c› cihaz› ya da bilgisayar›n›z›n internet ba¤lant›s›n›n olmas› gerekiyor. IPTV’nin en büyük avantaj› istedi¤iniz program› istedi¤iniz gibi ve istedi¤iniz saatte izleme imkan›n›z›n olmas›.

Genetik konuflacak Dünyan›n ve insanl›¤›n gelece¤inde nano teknoloji ve genetik damgas›n› vuracak. Geneti¤in nano teknolojiyle birleflmesi sonucu, mesela çok uzaklardaki bir t›p deneyi canl› izlenebilecek. Kulland›¤›m›z her türlü cihaz, tüm yaflamsal sistemler, yeniden tasarlanacak ve de¤iflecek. Bilgi madencili¤i, bilgi mühendisli¤i çok de¤erli hale gelecek. Genetik çiftlikler oluflacak. Asl›nda genetik bir bak›ma insano¤lunun kurtuluflu olacak.

3G dünya

Temass›z kart dönemi

cepte

Second generation ya da Türkçe deyimiyle 3 G hayat›m›za girdi. Operatör firmalar ihalelere girdi. Telefonda görüntülü konuflma dönemini bafllatacak 3 G’de baflka hangi yenilikler var? ‹flte 3 G ile ilgili bilinmesi gerekenler? 3 G NED‹R? 3 G’yi genel anlamda veri indirme h›z›n› 2 Mbit’e ulaflt›ran kablosuz telefon teknoloji olarak aç›klayabiliriz. Yani cep telefonu sadece konuflmak, mesajlaflmak arac› de¤il, ayn› zamanda bilgisayar, televizyon, video-konferans merkezi ve ça¤r› cihaz› gibi ifllev görecek. TELEV‹ZYONUN CEB‹NDE 3 G’nin getirdi¤i en büyük yenilik, görüntülü konuflma ve cep telefonundan televizyon izleyebilme olana¤›. Maç, haberler-hava durumu, dizi ve filmleri k›sa özet olarak cepten izlemek mümkün olacak. E⁄LENCE VE MULT‹MEDYA Cep telefonundan arkadafllar›n›zla karfl›l›kl› oyun oynayabilecek, müzikleri diledi¤iniz kiflilerle paylaflabileceksiniz. NE ZAMAN KULLANILACAK? Dan›fltay henüz ihaleyi onaylamad›. ‹halenin onaylamas›n›n ard›ndan, operatör firmalar›n altyap›lar›n› oluflturmalar› gerekiyor. Bunun için de tahmini bekleme süresi 2009’un HaziranTemmuz ay›.

Bankalar Aras› Kart Merkezi, Türkiye’de 43 milyon kredi kart› oldu¤unu aç›klad›. 2008 y›l› kredi kart› sahipli¤inde Türkiye’yi Avrupa’n›n lideri bile yapt›. Kartl› al›flverifli sa¤layan kredi kartlar› hayat›m›z› kolaylaflt›r›yor. Peki gelecekte kredi kart› olacak m›? Bankalar Aras› Kart Merkezi’nin aç›klamalar›na göre perakende de kredi kart› olmaya devam edecek. Ama bugün oldu¤u gibi de¤il. Kredi kartlar› temass›z olacak. Yani POS makinesinden kart geçirilmeyecek. Sadece kart›n manyetik alan› perakende sat›fl›n yap›ld›¤› alana okutturulacak, o kadar. Temass›z kartta bir de e-al›flverifli unutmamak laz›m. O da sanal ve temass›z.

Mikro diz üstü kap›flmas› PC’ler küçüldü, notebooklar da küçülüyor. Ofisimizde olmasak da her an kiflisel bilgisayar›m›z› yan›m›za tafl›mam›z gerekiyor. Diz üstü notebooklar bazen a¤›r bazen de hantal yap›s›ndan dolay› her yere götürülemiyor. Teknoloji firmalar› bu soruna da çare buldu. 1 kilogram a¤›rl›¤›nda, normal diz üstü ve PC’lerde yap›lan tüm ifllemleri yapabilen mikro diz üstüler üretti. Bu firmalar bu alanda rekabete bile bafllad›. Crea, Lenevo ve Hp bu anlamda k›yas›ya rekabete girmifl durumda. Bu mikro dizüstüler 10 inç ekran ve cep yakmayan fiyatlar›yla tekno marketlerde. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

79


bulmaca

BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul


Dolu dolu bir hayat! Hayat›n›z› renklendiren; tiyatro, sinema ve sergi salonlar›yla, buras› Küçük ‹stanbul!

AVRUPA BAfiKENT‹’N‹N KÜLTÜR ‹LÇES‹...

www.kucukistanbul.org


24_HayatDergisi  

HANDE KAZANOVAHANDEKAZANOVATEFEKKÜRTEKNES‹EBRUTEFEKKÜRTEKNES‹EBRU BEN ANADOLU KÜÇÜKÇEKMECE’DEBENANADOLUKÜÇÜKÇEKMECE’DE O C A K - fi U B A T •...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you