Page 1

KTC årsberetning 2011 www.ktc.dk

Den blå bygning har fået navnet ”Den Blå Diamant”, som er Danmarks første plusenergi rådhus i Skive. Det blev officielt indviet den 24. august 2012. Foto: Skive Kommune


Indholdsfortegnelse

KTC Årsberetning 2011-2012 ............................................................. s. 4 KTC’s bestyrelse .................................................................................. s. 6 Et travlt år for KTC’s faggrupper ....................................................... s. 8 Oversigt over faggrupperne .............................................................. s. 10 KTC’s kredsstruktur ........................................................................... s. 13 Natur & Miljø 2012 ............................................................................. s. 15 Associerede foreninger....................................................................... s. 16 KTC–Sekretariat ................................................................................. s. 17 Resultatopgørelse 1. januar – 31. december .................................................................... s. 19 Balance 31. december........................................................................................ s. 19

Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland. Foto: Jan Skriver


KTC Årsberetning 2011

KTC Årsberetning 2011

KTC Årsberetning 2011-12 Af Torben Nøhr, KTC’s formand

Regeringsskiftet i efteråret 2011 fik – gennem tilbagerulning af love på blandt andet planområdet – stor betydning for de tekniske forvaltninger i kommunerne. Regeringen har iværksat et serviceeftersyn på – især – kommunernes rolle og opgaver efter strukturreformen, og der var allerede i regeringsoplægget lagt op til, at en stor del af vores miljøopgaver burde flyttes til regioner og staten. Foreløbigt er det dog lykkedes at synliggøre, at kommunerne er gode til at passe på naturen, og vi har fundet venner, der godt kan se, at det forholder sig således. Forslagene kom som en bombe under kommunernes arbejde på teknik- og miljøområdet. KTC har derfor styrket den politiske dialog og har i årets løb haft kontakter med adskillige centrale politikere fra de nye regeringspartier. KTC har kontaktet alle de nye plan- og miljøordførere og har gennemført møder med flere af dem. Målet har været at oplyse de nye ordførere om kommunernes opfattelse af opgaveløsning og opgavefordeling, ikke mindst på naturområdet, og vi har lagt vægt på at fortælle, at kommunerne har en særlig rolle som den eneste myndighed, der lokalt har dialog med alle interessenter. Vi kan sige med stor vægt, at alle ordførerne har været meget lydhøre. Den offensive indsats fra KTC’s side blev baseret på den strategi for en mere offensiv politisk dialog, som KTC’s bestyrelse udarbejdede i 2011.

Side 4

Naturen i kommunerne KTC valgte i efteråret 2011 at sætte penge af til en publikation, som kunne profilere den kommunale naturindsats bedre. Publikationen blev iværksat ud fra en analyse af, at ingen kender omfanget og karakteren af kommunernes naturopgaver. Formålet var en profilering til konferencen ”Natur & Miljø 2012” i maj 2012; men publikationen blev fremrykket til april for at kunne indgå i den politiske proces omkring opgaveeftersynet. Timingen viste sig at være helt perfekt, og det lykkedes at få publikationen ”plantet” helt centralt fra Miljøministeren til alle miljøordførere. KTC’s investering må på den baggrund betegnes som en succes, både formidlingsmæssigt og politisk. Dialog med centrale myndigheder KTC har været meget mere på banen det seneste år end før, og vi er parate til at følge endnu mere op. Senest har Rigsrevisionen aflagt besøg hos KTC’s formand for at høre om baggrunden for den kritik, som KTC har formuleret omkring vand- og naturplanerne. En anderledes oplevelse, som forhåbentligt kan bidrage til, at det ikke kun er kommunernes opgavevaretagelse, der er i spil i den afsluttende runde af opgaveevalueringen. KTC har i årets løb fortsat den dialog med centrale myndigheder, der har fundet sted igennem flere år. KTC har en tæt dialog med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. KTC har også medvirket til, at der er blevet etableret et fælles udvalg for drøftelse af digitale udviklingsprojekter på Miljøministeriets område. Det er et vigtigt skridt for KTC at sikre, at der bliver udviklet de rette og koordinerede digitale redskaber, som går på tværs af sektorinteresser. Natur & Miljø 2012 En af de helt store satsninger i årets løb er Natur & Miljø 2012 – den store danske konference om naturen og miljøet. Konferencen,

KTC Årsberetning 2011-12 I September 2012

som KTC har drøftet behovet for i flere år, blev iværksat og gennemført i samarbejde med EnviNa, og med opbakning fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner. Målet var ”på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med forvaltningen af Danmarks natur og miljø”. Vi må sige, at målet lykkedes, da der kom over 600 deltagere til to dages fantastisk konference på Nyborg Strand i maj måned. Vi glæder os allerede til Natur & Miljø 2013. Samarbejdet mellem KTC og KL KTCs bestyrelse har haft en dialog med KL om KLs nye mere offensive strategi. Det er en fælles opfattelse, at kommunernes interesser varetages bedst, hvis både politikere og chefer arbejder på at påvirke de centrale politiske beslutningstagere med alle midler. Og det er væsentligt for både KTC og KL, at der foretages en helt nødvendig koordination og holdningsafstemning, så kommunernes synspunkter står klar for alle nationale politikere. Den koordination er KTC garant for at sikre, således at de faglige synspunkter, der kommer til udtryk via chefforeningen og associerede foreninger, er afstemt med KL’s politik. Vi har igennem faggrupperne en central rolle og indflydelse på kommunernes interesser, som vi varetager sammen med KL. Faggrupperne gør et kæmpestort arbejde for at påvirke og udvikle deres faglige områder. Det gælder blandt andet, når faggrupperne gennem det traditionelle høringsarbejde, hvor KTC er underleverandør til KL’s høringer, bidrager med helt nødvendige faglige argumenter til at sikre klare høringssvar fra KL. I faggrupperne foregår et stort og vigtigt arbejde med koordinering og holdningsbearbejdning. Alle KTC’s kredse er repræsenterede i faggrupperne, og flere steder er der også dannet lokale netværk til støtte for kredsrepræsentanten i faggrupperne.

Vi har igennem det seneste år styrket samarbejdet med vore associerede foreninger, blandt andet ved at inddrage Danske Planchefer og senest DABYFO i faggruppernes strategiske arbejde. Vi forventer yderligere udvikling på dette område. Tre nye faggruppeformænd Tre nye faggruppeformænd er kommet til i det forgangne år. Det drejer sig om Michael Kirkfelt, VTT-faggruppen, og Karina Kisum Jensen, PLAN-faggruppen samt Niels Carsten Bluhme, som er ny formand for KLIMA, ENERGI og RESSOURCER, der er det nye navn for den tidligere FORSYNINGs-faggruppe. Det er et strategisk skifte – fra forsyningsfokus til myndighedsfokus, som KTC har foretaget med det nye faggruppenavn – men foreningen har fortsat ønske om at sikre dialog og samarbejde med forsyningsområdets chefer i den nye faggruppe. Udfordringerne står i kø: På energiområdet tænker vi nyt i kommunerne og vil gerne bidrage til, at Danmarks nye energipolitik bliver ført ud i livet. Desværre blev kommunernes rolle ikke offensivt markeret i den nye energipolitik, men vi kæmper videre for, at kommunerne får mandat til at udfylde den rolle, vi er klar til at løfte for at nå de energipolitiske målsætninger. Vi har brug for en samlet diskussion af planlægningen i det åbne land i Danmark. Revisionen af landsplanredegørelsen står for døren, og KTC vil gerne være med til at sætte diskussion i gang om erhvervsinteresserne som landbrug, vindmøller og biogasanlæg i det åbne land kontra naturbeskyttelse. Vi har brug for en åben dialog om udfordringerne, for det er en kommunal kernesag at sikre en god planlægning. Landbrugets miljøtilsyn er en af de helt store sager, som vi har taget fat på gennem aktiv handling; Faggruppen for Miljø & Grundvand har medvirket til et udspil om en helt ny opgavedeling mellem staten og kommunerne om

miljøopgaverne. Vi så gerne, at der politisk blev skabt vilje til at sætte de fornødne ændringer i gang. Vi ved, hvad der skal til. Og vi er klar til at handle. På vejområdet lider kommunerne fortsat under finansieringsproblemer og et større og større efterslæb på vejbudgettet. Vi har blandt andet været i Pengemagasinet på DR 1 med debat om, at ikke alle veje skal være offentlige. Det er selvfølgelig en politisk beslutning, hvorvidt veje skal være offentlige eller private; men i KTC vil vi kæmpe for, at lovgrundlaget er klart og til at administrere efter. Innovationsprisen Innovation står højt på dagsordnen i kommunerne og ikke mindst på teknik- og miljøområdet. Gennem nye ideer, gennem digitalisering, gennem frivilligt arbejde, gennem nye måder at arbejde sammen med private på, skal vi nå nye resultater. KTC har indstiftet den kommunaltekniske innovationspris, som blev uddelt første gang ved årsmødet 2011. Vi er stolte over, at det er lykkedes at fremhæve de innovative projekter på det kommunaltekniske område og ser frem til at uddele prisen igen i år. KTC er en forening i vækst Vi er nu oppe på over 360 medlemmer og har fået alle landets kommuner med, da Samsø Kommunes nye tekniske chef har meldt sig ind i KTC. Det giver os større styrke til at gå i dialog med de statslige parter, at vi er repræsenteret i alle kommuner. Der er plads til alle tekniske chefer i KTC, og der er behov for alle. Aldrig har vi i kommunerne haft så mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og aldrig har vi kunnet udføre vort arbejde så flot og koordineret som i disse år. Alligevel udsættes vi for kritik. Det kræver, at vi står sammen, og at vi har en fælles forening til at varetage vore interesser. Det er derfor, vi har KTC. KTC har også et stærkt kredsarbejde, som danner flere og meget forskellige netværk for

fagcheferne. Nogle steder er der også dannet særlige netværk for teknik- og miljødirektørerne, som et spejl af kommunaldirektørernes organer og som bistand til arbejdet i KKR. KTC’s bestyrelse har drøftet kredsenes virke med formændene, og der er enighed om, at mangfoldighed gør smuk. Der er ingen standard-model for et godt kredssamarbejde. KTC har igennem det seneste år stået bag et tre-årigt kompetenceforløb med globalt perspektiv i samarbejde med Realdania og KomDir, som er blevet en stor succes. KTC har også som forening styrket sine internationale relationer og har deltaget i nordisk samarbejde i NKS, i det globale kommunaltekniske samarbejde IFME, senest ved at deltage i IFMEkonferencen i Helsinki, hvor KTC bragte tre danske kommuner i fokus med energi og klima. Vi har i 2012 haft besøg af en repræsentant for den australske søsterorganisation IPWEA, som har bragt inspiration til at se nærmere på begrebet og værktøjet Asset Management. KTC’s bestyrelse KTC har i 2011 fået tre nye bestyrelsesmedlemmer, idet Søren Gais Kjeldsen har afløst Søren Peter Sørensen, og Jørgen Lerhard har afløst Anders Thanning, og endelig har Iben Koch afløst Trine Holmberg. Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. KTC’s organisation KTC har som forening en sund økonomi, et veldrevet sekretariat og to vigtige kort i et flot fagblad Teknik & Miljø og en stærk IT-profil på KTC Portalen. Vi har i årets løb fået ny redaktør, idet Lilli Marie Nielsen har afløst Irene Brandt. Dermed har vi samlet et godt grundlag for den videre udvikling af foreningen. Den spændende udvikling i KTC gør mig stolt over og glad for at være formand for en forening og bestyrelse, der med stort engagement deltager i påvirkningen af den kommunaltekniske sektors udvikling.

KTC Årsberetning 2011-12 I September 2012

Side 5


KTC Årsberetning 2011

Kommunerne arbejder på højtryk med nye klimatilpasningsplaner. Her er det Amagermotorvejen, som står under vand efter skybrud. Foto: Scanpix

KTC’s bestyrelse

På generalforsamlingen i 2011 blev formanden genvalgt for to år.

Formand Direktør Torben Nøhr Køge

På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2012 blev følgende valgt for perioden 2012-2014:

Teknisk direktør Christian Bjerg Aalborg (Kreds Nordjylland)

Direktør Lene Jensen Lejre (Kreds Sjælland)

Direktør Jørgen Lerhard Høje-Tåstrup (Kreds Hovedstaden)

Direktør for teknik og miljø Søren Gajs Kjeldsen Holstebro (Kreds Midtjylland)

Teknisk direktør Kjeld Bussborg Johansen Svendborg (Kreds Syddanmark)

Direktør Iben Koch Rudersdal (Kreds Hovedstaden)

På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2011 er følgende valgt for perioden 2011 – 2013:

Suppleanter:

Side 6

Teknisk direktør Thomas M. Jepsen, Brønderslev kommune (Kreds Nordjylland) Teknisk direktør Jørgen Jensen, Struer kommune (Kreds Midtjylland) Direktør Henrik G. Boesen, Nordfyns kommune (Kreds Syddanmark) Teknisk direktør Lars Mørk (Kreds Sjælland) Direktør Ejvind Mortensen (Kreds Hovedstaden)

KTC’s bestyrelse I September 2012


KTC Årsberetning 2011

KTC Årsberetning 2011

Et travlt år for KTC’s faggrupper KTC’s faggrupper har det seneste år leveret hundredvis af faglige vurderinger til Kommunernes Landsforening, som afgiver de officielle høringssvar på kommunernes vegne. Desuden deltager KTC’s faggrupper i samarbejde med KL i diverse styregrupper og arbejdsgrupper, bidrager på konferencer og har et bredt kontaktnet om de specifikke faglige opgaver, der ligger i den enkelte faggruppe. Som noget nyt deltager faggruppeformændene nu i temadrøftelser i KL’s Teknikerkontaktudvalg for at styrke den faglige debat på væsentlige temaområder.

Af Lilli Marie Nielsen

Igen i år er det faggruppen for Miljø & Grundvand, som ligger i spidsen med 80 høringssvar. Ifølge faggruppens formand, Ebbe Møller Olesen, har årets tre vigtigste høringssvar drejet sig om digitalisering i forbindelse med virksomhedsudvalg 2, ændringer af husdyrsbekendtgørelsen og fastholdelsen af fire ugers fristen ved jordflytningssager. Derudover har faggruppen ydet en kæmpe indsats i forbindelse med den store konference, Natur & Miljø 2012. ”Natur & Miljø har helt sikkert været den største enkeltopgave i 2012, og vi er meget stolte over, at vi ramte plet med den nye konference”, siger Ebbe Møller Olesen. Derudover har faggruppen længe ønsket at fremme væsentlige kommunale synspunkter vedrørende landbrugsregulering, hvilket nu er lykkedes. Miljø & Grundvand har igennem lang tid udarbejdet et notat om den fremtidige landbrugsregulering, som kommer til at indgå i et samlet politisk udspil fra KL til den nyetablerede Natur- og Landbrugskommission. Kommissionen modtog det samlede udspil i august 2012. I notatet foreslås det blandt andet, at den administrative kontrol af arealanvendelsen samles i Miljøministeriet, og at den fysiske kontrol

Side 8

derimod samles i kommunerne. Det vil blandt andet betyde, at kommunerne overtager tilsynet med gødningsanvendelsen i marken og kontrollen med pesticidopbevaring og –håndtering samt vaskepladser. I juni 2012 nedsatte Miljø & Grundvand en ny underfaggruppe for råstof. Niels Schøler er udpeget som underfaggruppeformand. Eksterne folk med på møderne i Natur & Overfladevand Faggruppen for Natur & Overfladevand har i perioden afgivet 30 høringssvar, hvoraf flere har været meget omfattende. De vigtigste har været økonomiske høringssvar til vandplanindsatsen samt Natura-2000 indsatsen. Det vil sige, at der er foretaget beregninger på de kommunale administrative og myndighedsrelaterede nye opgaver. ”En af de største og mest tidskrævende opgaver har været at levere indspil til de økonomiske forhandlinger og debatoplæg om rammerne for den kommunale naturindsats”, siger faggruppens formand, Flemming Lebhert Sørensen. Desuden har det krævet en stor arbejdsindsats at levere solide argumenter til debatten om opgavefordelingen mellem kommuner og stat på natur- og miljøområdet. Som noget nyt har Natur & Overfladevand, der mødes 3-4 gange om året, haft eksterne deltagere med på møderne for at deltage i specifikke, faglige diskussioner blandt andre Miljøministeriet, DMU, rådgiverbranchen, Landbrug & Fødevarer samt Videncenter for Landbrug. Det gennemgående tema for årets møder i faggruppen har været vandplanerne og den ændrede vandløbsvedligeholdelse, som skal gennemføres. Ifølge Flemming Lehbert Sørensen er en af udfordringerne lige nu, at der spores lidt metaltræthed i faggruppen, som muligvis hænger sammen med, at høringsfristerne har været meget korte.

Et travlt år for KTC’s Faggrupper I September 2012

fra Aarhus Kommune, i slutningen af 2011, og herefter er der brugt mange kræfter på at reorganisere og revitalisere faggruppen.

I det kommende år vurderer faggruppeformanden, at der især vil komme fokus på spildevandsområdet og vand- og natura2000 planerne, herunder især vandløbsområdet. Desuden venter der en opgave med at få den nye spildevands-underfaggruppe op at køre. Forsyningsfaggruppen nedlægges – ny Klima, Energi- & Ressourcefaggruppe opstår For Forsyningsfaggruppen har det været et meget omskifteligt år. Gruppens formand, Flemming Kjærulf, stoppede brat, og Nils Ove, administrationschef i Aalborg Forsyning, har siden foråret 2012 fungeret som formandssuppleant. Faggruppen har udelukkende været samlet i forbindelse med faggruppekonferencen og har på grund af formandens afgang haft et meget lavt dialogniveau. KTC’s bestyrelse har besluttet at nedlægge Forsyningsfaggruppen og i stedet oprette en ny faggruppe for Klima, Energi og Ressourcer — og i den forbindelse bliver der rykket rundt på opgaver og ansvarsområder i forhold til andre faggrupper. Derfor vil der i det kommende år blive fokus på at få afklaret, hvilken rolle den nye faggruppe skal spille, og hvilke medlemmer den skal have. Der er allerede fundet en formand til den ny faggruppe, nemlig Niels Carsten Bluhme, miljø- og teknikdirektør i Albertslund Kommune. Forsyningsfaggruppen har i det forgangne år afgivet 42 høringssvar. Et par af de væsentligste svar har været ”Høring vedrørende affaldsbekendtgørelse, mv”, som har store konsekvenser for affaldssektoren og erhvervsvirksomheder, samt ”Høring af forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og lov om vandløb”, hvor vandselskaberne undgår, at energiproduktionen ved blandt andet spildevandsselskaber skal udskilles i et særskilt selskab. Ny formand for Vej, Trafik & Trafiksikkerhedsfaggruppen Faggruppen fik ny formand, Michael Kirkfeldt

Vejdirektoratets seneste reorganisering medførte, at funktionen som national og regional koordinator af indsatsen på trafiksikkerhedsområdet blev sparet væk, ligesom en del af de midler, som var allokeret til Vejdirektoratet til dette arbejde forsvandt. Faggruppen har brugt meget tid på drøftelser med blandt andet Vejdirektoratet om, hvordan trafiksikkerhedsarbejdet skal organiseres og koordineres fremadrettet, samt på at sikre, at der fortsat bliver tilført de hidtidige nationale midler til området. Faggruppen for Vej, Trafik & Trafiksikkerhed har afgivet 16 høringssvar i perioden fra august 2011 til juli 2012. Også ny formand for Planfaggruppen Også Planfaggruppen har i det forgangne år fået ny formand, Karina Kisum Jensen fra Ikast-Brande Kommune, som selv vurderer, at formandsskiftet har betydet en langsom opstart på Planfaggruppens aktiviteter i første halvdel af 2012. I året, der gik, har Planfaggruppen deltaget i 15 høringer (faggruppen har været formand på de 11 af høringerne). De vigtigste høringsopgaver har været klimalokalplaner og forenkling af Planloven, hvor faggruppen gav et særdeles fyldigt høringssvar. Derudover har faggruppen afgivet høringssvar over udkast til revideret vindmøllebekendtgørelse. ”Der var en del utydeligheder i bekendtgørelsen, som burde præciseres, og derfor afgav vi en fyldig redegørelse”, siger faggruppeformand Karina Kisum Jensen. Naturstyrelsen har bidraget til faggruppens møder med oplæg til drøftelser, og derudover har gruppen brugt tid på at planlægge Planlovsdage 2012 sammen med Dabyfo, Danske Planchefer, KTC og Naturstyrelsen. Desuden er Planfaggruppen i løbende dialog med KL blandt andet om et pilotprojekt om digitalisering af lokalplaner, som ifølge gruppen vil fylde en del fremover. I det kommende år vil faggruppen også fortsat have fokus på klima – især klimatilpasning, muligheder for ændrede arealanvendelser og beskyttelse af vandressourcer. Faggruppen vil især være opmærksom på eventuelle barrierer i den gældende lovgivning. Forude venter også en dialog med KL om planlægning af biogasanlæg, og endelig vil Planfaggruppen ifølge

Karina Kisum Jensen gerne kickstarte en debat om en helt ny planlov. Byggeansøgningsskema en samarbejdssucces Byg- og Boligfaggruppen har det seneste år afgivet cirka 20 høringssvar, hvoraf de vigtigste har drejet sig om BR10 og information til borgerne om carporte. Derudover har faggruppen sammen med KL været meget engageret i en arbejdsgruppe, som Energistyrelsen har nedsat. Arbejdsgruppens formål er at undersøge muligheder for regelforenkling og effektivisering på byggesagsområdet. Ifølge formanden for Byg- og Boligfaggruppen, Lone Himmelstrup, har en af årets store successer været et nyt byggeansøgningsskema, som faggruppen har været dybt involveret i. ”Skemaet er udarbejdet i et samarbejde mellem DABYFO, Dansk Byggeri og Byg- og Boligfaggruppen, og hele samarbejdet omkring det nye byggeansøgningsskema er en succes”, siger Lone Himmelstrup og tilføjer, at faggruppen det kommende år særligt vil have fokus på digitalisering. Digitalt samarbejde på tværs Digital faggruppe har været stærkt engageret i at sikre samarbejde og koordination imellem kommunerne om en række store digitale opgaver: Faggruppen har gennem dialog i kommunegrupper styrket udmøntning af strategierne i Den Fælleskommunale og Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi i konkrete projekter og været med til at sikre opbakning til finansieringen. Ifølge faggruppens formand, Eva Kanstrup, ligger det faggruppen stærkt på sinde at sikre, at de opstillede mål bliver nået. Faggruppen bakker op om gennemførelse af fælles kommunale WEB-GIS udbud og udarbejdelse af fælleskommunal datamodel. Det er centralt for faggruppen at medvirke til optimering af organiseringen af de mange eksisterende geodatafora i samarbejde med FKG bestyrelsen.

løsning som afløsning for ejendomsoplysningsskemaerne, herunder implementering og finasiering af løsning – samt sikret opnåelse af effektiviseringsgevinst (DIADEM projektet). Faggruppen har i samarbejde med KL udarbejdet retningslinjer for deltagelse i fælles kommunale IT– og digitaliseringsprojekter, vedr. mandat, ansvar, ledelsesophæng og klar opgavebeskrivelse inkl. forventet ressourceforbrug og finasiering heraf. Desuden har Faggruppen givet input til KTC’s årsmøde 2012 om digitalisering og været med til at definere målet, samt fundet konkrete cases fra kommunerne. Faggruppen mødes to gange om året med KOMBIT for at drøfte igangværende og kommende digitale udviklingsprojekter på teknik- og miljøområdet. Ny formand på vej til Ledelsesfaggruppen Faggruppen for Ledelse, Organisation og Kompetence har holdt et møde i første halvår 2012, men har derudover arbejdet tæt sammen med COK om programmet for den traditionsrige konference ”Chef i teknik og miljø”. Konferencen er et centralt omdrejningspunkt for faggruppen, der lægger stor vægt på at skabe rum til dialog om ledelse. Desuden har faggruppen bidraget til, at der fortsat kan gennemføres en profilering af teknik- og miljøområdet over for unge studerende ved at stå bag KTC’s fælles deltagelse på Jobmesser i Lyngby og Ålborg med standen ”JOB I TEKNIK OG MILJØ”. Faggruppen skal have ny formand i 2012, idet teknisk direktør Erik Jespersen, Aarhus Kommune, ønsker at blive afløst på den post, som han har varetaget de seneste fire år. International Faggruppe nedlægges International faggruppe er nedlagt i 2012. De internationale opgaver for foreningen varetages fremover af KTC’s bestyrelse.

FAKTA Høringssvar fordelt på KTC’s faggrupper:

I 2012 er der etableret et Digitalt Koordinationsforum for teknik- og miljøområdet. Faggruppen har medvirket til udarbejdelse af kommissorium for det nyetablerede forum, hvor de mange digitale teknik- og miljøprojekter skal koordineres, og principielle problemstillinger drøftes. Derudover har Den Digitale Faggruppe givet input til udvikling af fælleskommunal digital

Miljø & Grundvand Forsyning Natur & Overfladevand Byg & Bolig Vej, Trafik & Trafiksikkerhed Plan Digital Ledelse, Kompetence & Org

Et travlt år for KTC’s Faggrupper I September 2012

80 42 30 20 16 15 5 0

Side 9


KTC Årsberetning 2011

KTC Årsberetning 2011

Oversigt over faggrupperne

Planfaggruppe Faggr - PLA

Poul Hvidberg-Hansen Fagleder Odsherred Kommune Suppleant

Faggrupperne bemandes i henhold til vedtægterne med repræsentanter for KTCs kredse, samt repræsentanter fra de associerede foreninger. Hver faggruppe kan nedsætte underfaggrupper efter behov.

Byg- og boligfaggruppen

Digital faggruppe

Forsyningsfaggruppen*

Faggr - BBO

Faggr - DFO

Faggr - FOR

Ledelse, kompetence og organisationfaggruppe Faggr - LKO

Miljø og grundvandsfaggruppen Faggr - MIG

Niels Peter V. Lauridsen Planchef Ringkøbing-Skjern Kommune Suppleant

Karina Kisum Jensen Planchef Ikast-Brande Kommune Fung. Formand

Eva Kanstrup Teknisk direktør Herning Kommune Formand

Mikael Kjær-Jensen Formand for Dansk Bygningsinspektørforening Dabyfo

Per Thorup Hammerholt Projektleder Silkeborg Kommune Medlem

Søren Vestergaard Myndighedschef Frederikshavn Kommune Medlem

Flemming Kjølstad Larsen Vej & parkchef Allerød kommune Medlem

Ann Hamborg Bygningschef Viborg Kommune Medlem Gitte Jørgensen Centerchef - ejendom og byggeri Odsherred Kommune Medlem Mette Preisler Områdechef Københavns kommune Medlem Herdis Bonnichsen Ekspeditionssekretær Kolding Kommune Medlem Mona Dates Jørgensen Chef for bygge og plancenteret Egedal Kommune Medlem Lars Jeppesen Byggesagsbehandler Svendborg kommune Sekretær

Side 10

Nils Ove Administrationschef Aalborg Forsyning Formandssuppleant (forår 2012) Janne Mørk Abras Sekretær for Niels Ove Aalborg kommunale Værker medlem Alaa Barky Adm. Direktør Hillerød Forsyning Medlem

Arne Kirt Hansen Direktør Frederikssund forsyning Medlem

Carsten Nystrup Direktør Nordvand Medlem

Bo Runge-Dalage Souschef Holbæk Kommune Medlem

Dorte Ladefoged Aalborg kommune Medlem

Flemming Kjølstad Larsen Teknisk Chef Allerød kommune Medlem Kjell Stockfisch Teknisk direktør Aabenraa Kommune Medlem Orla Johannsen Centerchef for teknik og miljø Høje -Tåstrup Kommune Medlem Bente Neerup Teamleder Hjørring Kommune Medlem

KTC’s Faggrupper I September 2012

Erik Jespersen Direktør Aarhus Kommune Formand Frede Aagren Udviklings- og adm. chef Aalborg Kommune Medlem Jørgen Lerhard Teknisk direktør Høje-Taastrup Kommune Medlem Kåre Helmer Jørgensen Miljødirektør Viborg Kommune Medlem Raymond Skaarup Direktør Tårnby Forsyning A/S Medlem

Elsebeth Arendt Afdelingschef Århus kommune Medlem

Susanne Hartmann Rasmussen Teknik & Miljøchef Stevns Kommune Medlem

Finn Thoft Jensen Chef for Vand Vejle Kommune Medlem

Carsten Leth Driftschef Roskilde Kommune Medlem KEF

Flemming Bach (ikke KTC medlem mere) Forsyningschef/ forsyningsdirektør Guldborgsund Forsyning Medlem

Erik Pedersen Afdelingschef, park og vej Frederikshavn Kommune Medlem KVF

Niels Ove Administrationschef Aalborg Kommune Medlem-wildcard

Inge Olsen Direktør Sønderborg Kommune Medlem-wildcard Allan Sandholt Biolog Esbjerg Kommune

Ebbe Møller Olesen Afdelingschef; miljø og udvikling Næstved Kommune Formand

Flemming Lehbert Sørensen Natur & Miljøchef Holstebro Kommune Formand

Inger Holck Gregersen Gruppeleder Århus Kommune Medlem

Flemming Bach Miljøchef Thisted Kommune Medlem

Peter Risegaard Jakobsen Miljøchef Hjørring Kommune Medlem

Bjarne Bringedal Svendsen Natur og Miljøchef Køge Kommune Medlem

Knud Søndergaard Kontorchef, natur, miljø og trafik Odense Kommune Medlem

Lene Holm Kontorchef for Park & Natur Odense Kommune Medlem

Michael Damm Miljøchef Aalborg Kommune Medlem

Per Frydenlund Nielsen Chefkonsulent Gentofte Kommune Medlem

Vibeke Barkentin Områdechef, center for miljø Københavns Kommune Medlem

Bjarne Svendsen Natur- og miljøchef Køge Kommune Medlem

Jesper Raad Petersen Afdelingschef - Miljøchef Herlev Kommune Medlem Thomas Markman Andersen Juridisk Konsulent Rudersdal Kommune Medlem Niels Schøler Råstofmedarbejder Jammerbugt kommune Medlem- ENVINA

Morten Horsfeldt Jespersen Sektionsleder, natur og miljø Silkeborg kommune Medlem Ida Søkilde Jelnes Biolog Assens kommune Medlem-Envina

Lars Højmark Teknik & Byggechef Mariagerfjord Kommune Medlem Lisbeth Errboe Svendsen Forvaltningschef Århus Kommune Medlem Tabita Nyby - vikar for(Karin Niemann Christensen) Planchef Fredericia kommune Medlem

Dorrit Gundstrup Vejchef Rudersdal Kommune Medlem

Pia Nielsen Købehavns kommune Medlem

Niels Tørsløv Centerchef Center for Trafik Københavns Kommune Medlem

Sidsel Poulsen Miljø & Planchef Lyngby-Taarbæk kommune Medlem DABYFO

Synnøve Klitgård Trafik, vej og parkchef Ringsted Kommune Medlem

Marianne Ellersgaard Afdelingsleder Frederikshavn Kommune Suppleant

Hanne Stensen Christensen Kontorchef - natur og miljø Næstved Kommune Medlem

Maria Degn Bysociolog, projektleder Svendborg Kommune Medlem

Karin Niemann Christensen Planchef Fredericia kommune Medlem

Kurt Lopdrup Chef for Plan og Ejendomsudvikling Haderslev Kommune Suppleant

Ove Johansen Miljøsagsbehandler Assens kommune Medlem Palle Jean Jørgensen Koordinator Rebild Kommune Medlem

Søren Schrøder Vejchef Esbjerg Kommune Medlem

Jacob Madsen Teknisk direktør Egedal Kommune Medlem

Helle Jakobsen Plan- og Bygchef Favrskov Kommune Suppleant

Hans Sonne Frederiksen Biolog Esbjerg Kommune Medlem

Kim G. Pedersen Afdelingsleder Aalborg kommune Medlem

Tine Christiansen Planchef Slagelse Kommune Medlem

Anker Riis Plan- og Miljøchef Frederikssund Kommune Suppleant

Eskild D. Lund Miljømedarbejder Lejre Kommune Medlem

Anders Gedde Pedersen Vejchef Næstved Kommune Medlem

Faggr - VTT

Britt Vorgod Pedersen Byplanchef Gladsaxe Kommune Medlem

Lone Himmelstrup Afdelingschef Svendborg kommune Formand

Olav Bojesen Faaborg-Midtfyn Kommune Medlem

Michael Kirkfeldt Vejchef Aarhus Kommune Formand

Vej, trafik og trafiksikkerheds-faggruppen

Bertha Lysgaard Områdechef Københavns Kommune Medlem

Kirsten Eldon Leder Plan & Byg Lemvig Kommune Medlem

Faggrupperne har en lang række underfaggrupper, som er besat med fagfolk fra mange forskellige kommuner. De er nævnt herunder i vilkårlig rækkefølge:

Eric Farley Geolog Herning Kommune Medlem

Jens Kirchhoff Bruhn Cand.merc. jur. Københavns Kommune Ejvind Ejner Bak Medlem Favrskov kommune Medlem Jens T. Vejrup Geolog Henning Eriksen Aabenraa Kommune Frederikshavn Kommune Medlem Medlem Karin Hvidberg Nilsson Åse Nielsen Sagsbehandler Afdelingsleder Favrskov kommune Faaborg-Midtfyn Medlem kommune Medlem DABYFO Lone Hansgård Frederiksen Bent Pedersen Sagsbehandler Afdelingschef Odense Kommune Århus Kommune Medlem Medlem Niels Cajus Pedersen Birgit Michler Civilingeniør Jurist Århus Kommune Viborg kommune Medlem Medlem Yvonne Jørgensen Jesper Graff Thøger Hydrogeolog Gladsaxe kommune Københavns Kommune Medlem Medlem

Susanne Birkeland Planche Furesø Kommune Suppleant

Natur- og overfladevandsfaggruppen Faggr - NOV

Medlemmer af underfaggrupperne

Roland Rasmussen Ingeniør Kolding Kommune Medlem KVF Claus Hartaa Hillerød kommune Medlem-KEF

Ulla Tordal-Mortensen Juridisk konsulent Skive Kommune Medlem Anne Grethe Rasmussen Kolding Kommune Medlem Lasse Kjemstrup Projektleder, GeoSjælland Ringsted Kommune Medlem Lennart Christoffersen Gladsaxe Kommune Medlem Per Møller Allerød Kommune Medlem Knud Mikkelsen Teamleder Hjørring Kommune Medlem Bo Utoft Biolog Århus Kommune Medlem Claus Frydenlund Kemiingeniør Gladsaxe Kommune Medlem

Hanne Bruun Afdelingsleder Sønderborg Kommune Medlem

Inger Birkebæk Madsen Afdelingsleder Kolding Kommune Medlem

Jakob Bisgaard Fagchef, land, by og kultur Ringkøbing-Skjern Henning Ivan Hansen Kommune Århus Kommune Medlem Medlem Jakob Lysholdt Irene Samsøe Figen Teamleder Kolding Kommune Guldborgsund Kommune Medlem Medlem Mette Koch Københavns kommune Medlem

Morten Hundahl Natur- og Miljøchef Syddjurs Kommune Medlem René Mathiasen Varde Kommune Steen Ravn Christensen Medlem Natur- og miljømedarbejder Torben Mølgaard Syddjurs kommune Miljøingeniør Medlem Holstebro Kommune Medlem Søren Brandt Biolog Trine Thorup Herning Kommune Knud Suhr Akademiingeniør Medlem Teamleder Svendborg Kommune Hjørring Kommune Medlem Asger Rahbek Hansen Formand Civilingeniør Hjørring Bente Sørensen Kommune Anita Carøe Biolog Medlem Henningsen Silkeborg Kommune Sorø Kommune Medlem Birgit Gerd Knudsholt Medlem Teknisk Driftschef Dorit Fruergaard Rødovre Kommune Brian Daniel Bak Biolog Medlem Fagkoordinator Svendborg kommune Holstebro Kommune Medlem Connie Juul Clausen Medlem Trafikplanlægger Gert Juhl Odense kommune Inger Pabst Naturmedarbejder Medlem Fredericia Kommune Lyngby-Taarbæk Medlem Kommune Thomas Povlsen Medlem Ingeniør Hanne Lise Koed Odense Kommune Sagsbehandler Lise Frederiksen Medlem Silkeborg Kommune Biolog Medlem Mariagerfjord kommune Pia Gulddahl Møller Medlem Trafikplanlægger Helle Paludan Pedersen Vejle Kommune Agronom Morten Vincents Formand Aalborg Kommune Roskilde Kommune Medlem Medlem Jan Øhlenslager Aalborg kommune Kirsten Brødbæk Ole Olesen Medlem Miljøsagsbehandler Sektionsleder Herning kommune Thisted Kommune Karen Dalsgaard Medlem Medlem Trafikmedarbejder Silkeborg kommune Klaus Schiøtt Aase Østergaard Medlem Kristensen Miljø- og Naturchef Sagsbehandler Aabenraa Kommune Thomas Meier Middelfart Kommune Medlem Trafikplanlægger Medlem Køge kommune Ann Ammitzbo Medlem Søren Mose Natur - og Miljøchef Ingeniør Favrskov Kommune Odense Kommune Medlem Medlem Claus Paludan * Forsyningsfaggruppen Thomas Bøgh Biolog nedlægges. Den erstattes Herning Kommune Faaborg-Midtfyn af den nye Faggruppe Medlem Kommune for Energi, Klima og Medlem Ressourcer. Formand for Lars Paulsen den nye faggruppe er Miljøsagsbehandler miljø- og teknikdirektør Aabenraa Kommune i Albertslund Kommune, Medlem Niels Carsten Bluhme.

KTC’s Faggrupper I September 2012

Side 11


KTC Årsberetning 2011

Kreds Midtjylland fik i bogstaveligste forstand en kæmpe oplevelse med på vejen, da kredsen i juni samledes i Høvsøre Testcenter i Bøvlingbjerg i det vestligste Vestjylland og kom til tops i verdens største havvindmølle. Foto: Henrik Littau-Jensen, afdelingschef, Holstebro Kommune

KTC’s kredsstruktur

KTC er organiseret med fem kredse, som følger regionsgrænserne. Kredsene er selvstændige foreninger med egen bestyrelse og formand.

Kredsbestyrelser valgt på kredsgeneralforsamlinger i 2012:

KTC’s kredse gennemfører møder og netværksaktiviteter for foreningens medlemmer og vælger kredsens repræsentant(er) til KTC’s bestyrelse. Kredsene indstiller repræsentanter til KTC’s faggrupper, og kredsene danner bagland for kredsens faggrupperepræsentanter.

Aktiviteten i KTC’s kredse er meget forskellig, men flere og flere kredse styrker netværksdannelse blandt fagcheferne. På direktørniveau arbejdes der på at styrke koordinering af tværkommunale opgaver og øvrige spørgsmål af betydning for teknik- og miljøområdet.

KTC Hovedstaden Formand: Chef for By og Miljø Birgitte Dyrvig Carlsson Hillerød kommune

KTC Midtjylland Formand frem til 1.10.2012: Teknisk direktør Henrik Narud Lemvig kommune

Teknisk direktør Philip Hartmann Gladsaxe kommune

Afdelingschef Tina Degn Rasmussen Syddjurs kommune

Direktør Søren Henning Johnsen Brøndby kommune

Sekretariatsleder Benedicte Wriedt Viborg kommune

KTC Sjælland Formand: Teknik- og miljødirektør Morten Olsen Sorø Kommune

KTC Nordjylland Formand: Teknisk direktør Thomas Møller Jepsen Brønderslev Kommune

Plan, byg og miljøchef Tyge Wanstrup Kalundborg kommune

Teknisk chef Lars Højmark Mariagerfjord Kommune

Direktør Lene Jensen Lejre kommune

Natur- og miljøchef Jørgen Ussing Mariagerfjord Kommune

KTC Syddanmark Formand: Vakant Direktør Teknik og miljø Hans Kjær Esbjerg kommune Direktør Henrik Boesen Nordfyns kommune

KTC’s Kredsstruktur I September 2012

Side 13


KTC Årsberetning 2011

Natur & Miljø 2012

Den altoverskyggende arbejdsopgave for KTC i foråret 2012 var Danmarks største natur- og miljøkonference på Nyborg Strand i maj, som KTC arrangerede sammen med EnviNa. Natur & Miljø 2012 blev et tilløbsstykke med flere end 600 deltagere og 120 oplægsholdere. Snakken gik nonstop, og faglig viden og praktiske erfaringer fløj gennem luften under den to dage lange konference. Det var første gang siden kommunalreformen, at der blev iværksat en konference, hvor der kunne debatteres fagligt og fordomsfrit om natur og miljø på tværs af myndighedsskel. Og KTC er begejstret for resultatet: ”Jeg er ovenud tilfreds med konferencen. Det var en enestående lejlighed for kommunerne, regionerne og staten til at kommunikere med hinanden. KTC vil som organisation gerne være med til at videndele og erfaringsudveksle, og det var konferencen stærkt medvirkende til. Desuden viste konferencen, at kommunerne har styr på natur- og miljøopgaven”, siger KTC’s formand Torben Nøhr. Som noget nyt producerede KTC-Sekretariatet en række filmklip fra konferencen, som kan ses på www.naturogmiljo2012.dk. Her findes der også slideshows fra de 120 oplægsholdere og en række lydklip fra udvalgte oplægsholdere. KTC ser frem til Natur & Miljø 2013 på Nyborg Strand den 29.-30. maj 2013.

600 konferencedeltagere fulgte åbningsdebatten under Natur & Miljø 2012 på Nyborg Strand.

Natur & Miljø 2012 I September 2012

Side 15


KTC Årsberetning 2011

KTC Årsberetning 2011

Associerede foreninger Landsdækkende, organiserede foreninger og faglige fællesskaber inden for teknik – og miljøområdet kan blive associeret med KTC. Formålet med associeringer er at udvikle og fremme et fælles fagligt og kollegialt forum for information og debat om den kommunaltekniske sektors opgaver og virksomhed. Formålet opnås blandt andet ved, at medlemmerne af den associerede forening deltager i KTC’s arbejde: • som medlemmer af KTC’s relevante faggrupper. • som deltagere i permanente eller ad hocudvalg eller som deltagere i faglige møder med styrelser, KL og andre organer. • ved at medvirke til at sikre, at høringer og udtalelser om fagtekniske spørgsmål koordineres gennem faggrupperne, således at der tales med ensartet stemme fra den kommunaltekniske side over for relevante myndigheder, interesseorganisationer, m.v.

Samarbejdet med de associerede foreninger drøftes årligt mellem deres formænd og KTC’s bestyrelse. Der er etableret et tæt samarbejde imellem Danske Planchefer og KTC omkring Planfaggruppen, som bemandes af Danske Planchefers bestyrelse. Det har medført et stærkt bagland og stort engagement i det faglige arbejde med at afgive høringssvar til KL. Modellen drøftes p.t. med DABYFO, som nærer et stort ønske om at spille en større rolle i de kommunale høringssvar på byggelovsområdet. KTC varetager daglige administrative opgaver for flere af de associerede foreninger og ”hoster” flere foreningers hjemmesider. Associerede foreninger: DABYFO — Forum for danske bygningsmyndigheder Formand, leder af byg og bolig Mikael Kjær-Jensen, Haderslev Kommune

KTC-Sekretariatet foran den nye kontorbygning. Fra venstre: sekretariatsleder Ane Marie Clausen, bogholder Lilian Bredgaard, IT- og specialkonsulent Jesper Hedegaard, salgsleder Lars Madsen og redaktør Lilli Marie Nielsen. På billedet mangler eventmanager Edit Uggerhal.

KTC-Sekretariatet i nye omgivelser DP — Danske Planchefer Formand, planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande kommune EnviNa — Environment & Nature Formand, geolog Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune KEF — Kommunalt entreprenørforum Formand, parkchef Michael Kornbech, Næstved Kommune KPN — Kommunale park- og naturforvaltere Formand, kontorchef Lene Holm, Odense Kommune KVF — Kommunal vejteknisk forening Formand, ingeniør Roland Rasmussen, Kolding Kommune

I foråret 2012 flyttede KTC-Sekretariatet i nye kontorlokaler. Flyttemændene skulle dog kun slæbe flyttekasserne nogle få meter. Før holdt sekretariatet til på Papirfabrikken 24 i Silkeborg. I dag hedder adressen Papirfabrikken 36A.

Teknik & Miljø beskæftiger sig med alt inden for det tekniske område – fra plan, natur og miljø til veje, parker og drift – samt de ledelsesmæssige emner, der kan relateres til det tekniske område.

Så rent geografisk er det en lille forskel, men arbejdsmæssigt er det et kæmpe plus med mere plads til sekretariatets seks mand store besætning, som dagligt glæder sig over de nye lokaliteter. Flytningen skyldes, at det gamle lejemål ophørte.

Digitalt medlemsblad – nu online Som noget helt nyt kan Teknik & Miljø nu læses online på ktc.dk. De fleste udgaver af bladet tilbage fra 2004 og frem til 2012 er nemlig blevet digitaliserede og findes nu i en lækker bladre-version på nettet.

KTC–Sekretariatet arbejder for at udmønte foreningens mission og vision og understøtte de mange faglige opgaver, som foreningen er optaget af.

KTC Portalen KTC Portalen er et kommunikativt center for foreningen – såvel internt som eksternt – og danner ramme om videndeling og netværk for alle chefer og medarbejdere i tekniske forvaltninger - og deres samarbejdspartnere. Faggruppernes arbejde understøttes af den unikke Høringsportal, som systematiserer leveringen af høringsbidrag til KL.

Som den eneste kommunale chefforening driver KTC et fagblad, Teknik & Miljø, der gennem sit overskud skaber en del af grundlaget for foreningens drift. Det giver KTC større frihed end andre chefforeninger til at iværksætte aktiviteter, samtidig med at sekretariatet giver mulighed for at understøtte foreningsarbejdet og faggrupperne. Sekretariatet ledes af Ane Marie Clausen. Lilian Bredgaard tager sig af foreningens bogholderi, og Lars Madsen sørger for at sælge annoncer til både KTC Portalen, Teknik & Miljø og KTC’s konferenceaktiviteter. Teknik & Miljø I foråret 2012 tiltrådte Lilli Marie Nielsen som ny redaktør på Teknik & Miljø. Ud over fagbladet arbejder hun også med ktc.dk og foreningens kommunikation i bred forstand. Teknik & Miljø udkommer 11 gange om året i et oplag på knap 3.000 eksemplarer. Teknik & Miljø læses af chefer, medarbejdere og politikere på teknik – og miljøområdet i kommuner, regioner og stat – samt på Christiansborg. Bladet læses desuden af private virksomheder og uddannelses/forskningsinstitutioner.

Side 16

Associerede foreninger I September 2012

KTC portalen finansieres af, at kommunerne har tegnet et abonnement, som giver ALLE medarbejdere på det tekniske område mulighed for at oprette en brugerprofil og gratis at videndele og dyrke ERFA på tværs af kommuner og faglige skel. I foråret 2012 blev der fuld dækning i alle kommuner, da Samsø efter et par år uden for netværket meldte sig ind i foreningen og tegnede abonnement på KTC Portalen. ”KTC Netværk” erstatter KTC Videncenter I skrivende stund lægges sidste hånd på en helt ny videndelingsplatform for de tekniske forvaltninger, som bringer det hensygnende KTC Viden helt up to date! Efter inspiration fra Facebook får den nye platform en helt åben netværksstruktur, profilbilleder, videokonferencer og chat. Jesper Hedegaard fra KTC-Sekretariatet vil i de kommende måneder gennemføre undervisning og præsentationer af de nye KTC Netværk over hele landet.

Hosting og drift af projektsites og hjemmesider KTC tilbyder mellemkommunale samarbejder, associerede foreninger og andre kommunale aktører – som f.eks. Klikovand og Ringby- Letbanesamarbejdet – hosting af deres hjemmesider. Danske Planchefer, Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN) og Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) har også hjemmesider hos KTC. KTC-UPDATE & KTC-MEDLEMSNYT KTC-UPDATE er KTC’s digitale nyhedsbrev til medlemmer, faggrupper og interessenter og udkommer cirka hver 14. dag. Målet er at holde alle ajour med udviklingen i KTC’s faglige virke, ikke mindst i forhold til faggruppernes arbejde. KTC-MEDLEMSNYT er målrettet KTC’s medlemskreds og udkommer cirka hver 14. dag med seneste nyt fra foreningen og de interesseområder, som KTC indgår i. Målet er at udvide modtagergrupperne til også at omfatte leverandører, medarbejdere og politikere. Natur & Miljø 2012 og 2013 I forbindelse med den store Natur & Miljø konference i maj blev Edit Uggerhal ansat som eventmanager i KTC-Sekretariatet og stod for at planlægge og koordinere både før og under konferencen. Edit Uggerhal fortsætter i sekretariatet og arbejder med at planlægge Natur & Miljø 2013.

KTC’s Sekretariat i nye omgivelser I September 2012

Side 17


KTC Årsberetning 2011

Natureernne i kommun

pleje s kommuner sørget for at Siden 2007 har Danmark C vise d denne udgivelse vil KT og beskytte naturen. Me turen, mmunerne værner om na eksempler på, hvordan ko i det grønne og får borgerne med ud

Resultatopgørelse

Balance 31. december

1. januar - 31. december

AKTIVER

2011 2010 kr. tkr.

AKTIVER

NETTOOMSÆTNING

8.262.863

6.832

Tilgodehavender fra salg

Variable omkostninger

-3.211.889

-2.917

Udskudt skatteaktiv

2011 2010 kr. tkr. 161.195

818

0

0

Merværdiafgift

61.496

BRUTTOFORTJENESTE

5.050.974

3.915

25.500

26

Personaleudgifter

-2.196.399

-2.260

Bestyrelses- og udvalgsomkostninger

-139.366

-103

Sekretariatsomkostninger

-316.405

-285

Administrationsomkostninger

-1.011.781

-1.143

Markedsføringsomkostninger

-49.770

0

1.337.253

124

37.965

12

1.375.218

136

0

0

1.375.218

136

Finansielle poster

Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger

2.686

0

18.688

119

269.565

963

2.823.484

1.816

OMSÆTNINGSAKTIVER

DRIFTSRESULTAT

Depositum

3.093.049

2.779

AKTIVER

3.093.049

2.779

RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat

Overført overskud

ÅRETS RESULTAT

PASSIVER 2.205.031

EGENKAPITAL

830

Leverandører af varer og tjenesteydelser RESULTATDISPONERING

2.205.031

830

506.745

307

0

1.116

FORSLAG TIL

Modtagne forudbetalinger

Overført resultat

1.375.218

136

I ALT

1.375.218

136

Anden gæld

381.273

526

Kortfristede gældsforpligtelser

888.018

1.949

GÆLDSFORPLIGTELSER

888.018

1.949

PASSIVER

3.093.049

2.779

KTC udgav i foråret publikationen ”Naturen i kommunerne”, som blev en succes både politisk og formidlingsmæssigt, idet publikationen blev ”plantet” helt centralt hos både miljøministeren og alle miljøordførerne.

KTC’s regnskab I September 2012

Side 19


KTC og EnviNa fortsætter successen – og samler igen hele den danske natur- og miljøsektor til en storslået konference

med hvem? – medarbejdere i kommuner, stat, regioner, interesseorganisationer og de private virksomheder

29.-30. maj 2013 Sæt kryds i kalenderen www.naturogmiljo2013.dk

I samarbejde med:

Nyborg Strand 29.-30. maj 2013

Konferencen arrangeres af:

KTC Årsberetning 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you