Page 1

Yhteiskuntavastuuraportin

2019 tiivistelmä


YHTEISKUNTAVASTUUMME

Koti sinua varten

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS

Teemme jatkuvasti töitä turvallisten ja terveiden asuinympäristöjen sekä asiakkaiden viihtyvyyden eteen.

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Työyhteisömme on tärkein voimavaramme, joten pidämme työntekijöistämme huolta.

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Minimoimme ympäristövaikutuksemme ja toimimme aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan.

REHTI LIIKETOIMINTA

Vastuullisen toimintamme lähtökohtana on rehti liiketoiminta, joka luo lisäarvoa sidosryhmillemme.

3


Merkitys sidosryhmille

Kruunuasuntojen vastuullisuusstrategia perustuu toimintaympäristöön liittyviin megatrendeihin ja sidosryhmien tärkeimpiin odotuksiin. Olemme tunnistaneet näiden lähtökohtien sekä toimintamme sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten vaikutusten pohjalta meille neljä tärkeintä teemaa, joiden ympärille vastuullisuustyömme rakentuu: asiakkaiden arvostus, hyvinvoiva työyhteisö, kestävä ympäristö ja rehti liiketoiminta.

Seuraamme vastuullisuustyötämme vuosittain eri näkökulmien kautta GRI-standardien vaatimalla laajuudella. Jokaiselle vastuullisuusteemalle on määritelty omat tavoitteet, joiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme entisestään. Omien vastuullisuustavoitteiden lisäksi olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joista olemme tunnistaneet kaksi meille olennaisinta.

1. Työhyvinvoinnin kehittäminen 2. Asiakkaiden viihtyvyys 3. Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous 4. Turvalliset ja terveet asuinympäristöt 5. Taloudellinen tulos 6. Kasvihuonekaasujen vähentäminen 7. Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö 8. Energian- ja vedenkulutuksen pienentäminen 9. Korruptionvastaisuus 10. Henkilöstön osaamiseen panostaminen 11. Verojalanjälki 12. Muiden ympäristövaikutusten minimointi

Merkitys yhteiskunnalle 4


ASIAKKAIDEN ARVOSTUS

Visionamme on toimia keskeisten paikkakuntien monipuolisena turvallisen asumisen tekijänä, mihin tähtäämme kehittämällä asuntoja ja asumisviihtyvyyttä jatkuvasti. Meille on tärkeää luoda uusia ja parantaa vanhoja kohteita siten, että ne vastaavat asukkaiden erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita.

Turvalliset ja terveet asuinympäristöt

5

Asiakkaiden viihtyvyys

Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous


Rakennamme turvallisia ja terveellisiä asuinympäristöjä sekä pidämme huolta hyvistä asumisolosuhteista. Vuonna 2019 perusparansimme kolme taloa ja rakennutimme kaksi uutta kerrostaloa. Huolehdimme asukkaiden sujuvasta arjesta ja vastaamme kohteiden kunnossapidosta. Otimme vuoden 2019 alusta käyttöön kiinteistönhuollon laadunseurantajärjestelmän. Lisäksi otimme käyttöön yhteiskäyttöautot kahdessa eri kohteessa helpottaaksemme asukkaiden arkea.

10

ASUKASTILAISUUTTA VUONNA 2019

3,9

ASUMISVIIHTYVYYS ASTEIKOLLA 1-5

4,0 ASIAKASPALVELU ASTEIKOLLA 1-5

Kuuntelemme asukkaita erilaisten kanavien kautta. Vuoden aikana järjestimme yhteensä 10 asukastilaisuutta seitsemällä eri paikkakunnalla. Lisäksi seurasimme asumistyytyväisyyttä vuosittaisen tyytyväisyyskyselyn ja palvelutapahtumakohtaisen online-kyselyn kautta. Vuoden aikana saimme 336 online-palautetta, joiden keskimääräinen NPS oli 40,5. Tämä oli jopa 41 % edellistä vuotta parempi. Asukkaat viihtyvät Kruunuasunnoilla ja suositteluhalukkuus nousi selkeästi aiemmista vuosista (NPS=27). Erityisen tyytyväisiä ollaan asuintalojen sijaintiin, rauhallisuuteen ja järjestykseen. Vuoden aikana tapahtui myös huomattavia parannuksia kiinteistöjen ja yhteisten tilojen kunnossa ja siisteydessä. Eniten kehitettävää on edelleen piha-alueiden siisteydessä, viihtyvyydessä ja varustelussa. Yksi keskeisimmistä asiakastyytyväisyyttä lisäävistä tekijöistä on nopea ja sujuva asiakaspalvelu. Vuoden aikana paransimme asiakas- ja sidosryhmäviestintää kohdistamalla resursseja viestintään sekä kehittämällä asukastilaisuuksia. Asukkaat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä palvelun laatuun. Erityisen tyytyväisiä ollaan asiakaspalvelun ystävällisyyteen ja palvelualttiuteen sekä asiantuntemukseen ja ammattitaitoon. Asukkaat toivovat edelleen enemmän vaikutusmahdollisuuksia.

6


HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Tiedostamme, että hyvinvoiva ja tasa-arvoinen työyhteisö on avainasemassa kannattavan ja toimivan liiketoiminnan kannalta. Niinpä pidämme huolta henkilöstön tasa-arvoisesta kohtelusta ja työhyvinvoinnin kehittämisestä. Lisäksi panostamme henkilöstön osaamiseen.

Monipuolinen ja tasaarvoinen työyhteisö

7

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Henkilöstön osaamiseen panostaminen


20

TYÖNTEKIJÄÄ VUONNA 2019

Työllistimme vuoden aikana 20 työntekijää, joista 75 % oli naisia. Keski-ikä vuoden lopussa oli 47 vuotta, mikä on edellistä vuotta hieman alhaisempi. Seuraamme työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua ja palkitsemista säännöllisesti sekä kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Teimme vuoden aikana töitä henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toteutimme kaksi työhyvinvointikyselyä, pidimme useasta valmennustapahtumasta koostuneen työyhteisövalmennuksen ulkopuolisen toimijan vetämänä sekä paransimme tiedonkulkua intraprojektin avulla. Lisäksi järjestimme kaksi tyky- tai kehityspäivää vuoden aikana.

5,6

TYÖTYYTYVÄISYYS ASTEIKOLLA 1-7

Henkilöstön työtyytyväisyys parani vuoden aikana yli 14 %. Kehitystä tapahtui kaikilla osa-alueilla ja kokonaisarvosana ylitti asetetun tavoitteen (5,5). Tulos on yli 33 % parempi kuin vuonna 2017, mikä tarkoittaa että henkilöstön työtyytyväisyyden eteen tehty työ on tuottanut tulosta. Henkilöstö kokee, että työhyvinvointiin panostetaan paljon. Kehitettävää on kuitenkin edelleen tehtävien ja toimenkuvien määrittelyssä. Kruunuasuntojen työntekijät olivat vuoden 2019 aikana sairauden takia poissa keskimäärin 5,25 päivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolot vähenivät 11 % edellisestä vuodesta. Vuoden aikana ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

5,2

KOULUTUSPÄIVÄÄ TYÖNTEKIJÄÄ KOHDEN

Olemme panostaneet henkilöstön koulutukseen merkittävästi jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2019 koulutuspäiviä kertyi 44 % edellistä vuotta enemmän. Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan myös ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen, mikäli se tukee työntekijän tehtävien hoitoa. Kuluvan vuoden aikana tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistui kolme työntekijää.

8


KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Olemme asettaneet tavoitteita omien ympäristövaikutustemme minimoimiseksi. Toimimme energiatehokkaasti ja käytämme vettä kestävästi. Tavoitteenamme on toimia aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan.

CO2 Kulutusten seuranta

9

Kasvihuonekaasupäästöjen minimointi

Kestävä hankinta


-2,5 %

ENERGIAN OMINAISKULUTUS VUODESTA 2017

-4,3 %

VEDEN OMINAISKULUTUS VUODESTA 2017

Toimimme energiatehokkaasti ja seuraamme jatkuvasti kiinteistöjemme energiankulutuksia. Energian kokonaiskulutus on pienentynyt tasaisesti kuluneina vuosina. Vuonna 2019 kiinteistökantaan suhteutettu energiankulutus oli 46 kWh/rm3, josta lämmönkulutus muodosti lähes 84 %. Pääsimme asetettuihin tavoitteisiin sekä lämmön että sähkön osalta. Suurimmassa osassa kiinteistöjämme on käytössä vedenmittausjärjestelmä, jonka avulla vesi voidaan laskuttaa asukkaan todellisen kulutuksen mukaan. Järjestelmän avulla laitevikojen ja vesivuotojen paikallistaminen on myös tehokkaampaa. Vedenkulutuksemme on pienentynyt tasaisesti vuosittain. Kuluneena vuonna ominaiskulutus oli 177 l/rm3. Tilastojen mukaan asukkaamme kuluttavat vettä jopa 33 % vähemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Haluamme tukea tavoitetta päästä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi, joten lisäämme puurakentamista siellä, missä sitä on käytännössä mahdollista toteuttaa. Aloitimme vuonna 2019 ensimmäisen kokonaan puurakenteisen kerrostalon rakentamisen Linnanfältin puukerrostaloalueeksi kaavoitettuun kaupunginosaan lähelle Turun Linnaa. Talo tulee olemaan kokonaan puurakenteinen hissikuilua myöten.

-10 %

OMINAISKASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUODESTA 2017

Minimoimme kasvihuonekaasupäästömme kohteiden energiansäästötoimilla, uusiutuvien energialähteiden käytöllä ja kestävällä rakentamisella. Toimintamme päästöt ovat pienentyneet tasaisesti vuosittain. Vuonna 2019 kiinteistökantaan suhteutetut ominaishiilidioksidipäästöt olivat 6,3 kgCO2/rm3. Päästömäärä vastaa pääkaupunkiseudun raideliikenteen reilun kahden kuukauden päästöjä. Osana vastuullista toimintaamme otamme huomioon myös hankintojen kestävyyden. Olemme määritelleet yhteistyökumppaneillemme vastuullisuusvaatimukset omien eettisten ohjeidemme pohjalta. Lisäksi laadimme vastuullisuuskriteerit merkittäville strategisille hankintapäätöksille. 10


REHTI LIIKETOIMINTA

Vastuullisen toiminnan lähtökohtana on rehti liiketoiminta, joka luo lisäarvoa sidosryhmillemme. Kannattava liiketoiminta ja pääomalainan takaisinmaksukyky ovat merkittäviä asetettuja tavoitteita. Eettinen ohjeistuksemme linjaa korruption torjumisen ja teemme säännöllisesti sisäisiä tarkastuksia.

Taloudellinen kannattavuus

11

Verojalanjäljen raportointi

Korruptionvastaisuus


Toimintamme merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät vuokratuotoista, henkilöstön palkoista sekä ostoista palveluntuottajilta. Osallistumme epäsuorien taloudellisten vaikutusten avulla yhteiskunnan toimintaan mm. maksamalla veroja. Ostot puolestaan työllistävät paikallisia ja toiminta-alueen ulkopuolella toimivia tahoja ja henkilöstölle maksetut palkat vaikuttavat positiivisesti työntekijöihin ja sitä kautta ympäröiviin yhteisöihin.

16,4 M€ 1,9 M€ 4,4 M€

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi

Noudatamme lakeja ja säädöksiä

Edistämme ihmisoikeuksia

LIIKEVAIHTO VUONNA 2019

Sitoudumme reiluun kilpailuun LIIKEVOITTO VUONNA 2019

Toimimme vastuullisesti MAKSETTUJA VEROJA VUONNA 2019

Toimintaamme ohjaavat eettiset toimintaohjeet. Ohjeistus on viestitty koko henkilöstölle ja kaikilla työntekijöillämme on eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus. Nettisivuiltamme löytyy väärinkäytösten ilmoituskanava, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa huomatuista väärinkäytöksistä tai eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Vuoden 2019 aikana ei ilmennyt yhtään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä.

Kunnioitamme ympäristöä

Toimimme korruptionvastaisesti

Salaamme luottamukselliset tiedot

12


VASTUULLISUUSTAVOITTEET TAVOITTEIDEN SAAVUTUKSET VUONNA 2019 Toteutamme 100 %:ssa uudiskohteista elinkaariesteettömyyden konsepteja. Otamme lämpötilan optimointijärjestelmät käyttöön 100 % tulevista peruskorjauskohteista.

Tarkastelemme laatuseurantajärjestelmän toimivuutta ja lisäämme sopimuksiin vastuullisuusvaatimuk ASIAKKAIDEN ARVOSTUS

Järjestämme asukastilaisuuksia seitsemällä paikkakunnalla. Lisäksi kehitämme asukastilaisuuksien sisäl parannamme asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia asiakastyytyväisyyskyselyjen ja online-palautteen pohjalta. Työskentelemme henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mittaamme työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodessa kyselyillä. Parannamme henkilöstön kokonaisarvosanaa työtyytyväisyydestä ja saavutamme tavoitearvon 5,5.

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Järjestämme vähintään yhden asiakkuuksien hoitoon liittyvän koulutustilaisuuden vuoden aikana.

Saavutamme asetetut vuositavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi seuraamalla ja säätäm lämmitysenergioiden käyttöä ajantasaisesti. Lisäksi teemme toimia uusiutuvan energian käytön lisääm Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi paikkakuntakohtaisesti keräysmahdollisuuksien mukaan.

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Kiinnitämme huomiota käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Lisäämme kierrät biopohjaisten materiaalien käyttöä.

Lisäämme 100 % uusista sopimuksista vastuullisuusvaatimukset ja isoihin sopimuksiin vastuullisuuskrit

Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisest Vuoden aikana ei ilmene yhtäkään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä. REHTI LIIKETOIMINTA

13

Maksamme lakien edellyttämät verot, minkä lisäksi raportoimme verojen maksamisesta maakohtaises


TAVOITTEET VUODELLE 2020

✓ ✓

kset

ältöä ja

mällä miseksi.

• Aloitamme uuden sähköisen palvelualustan kehittämisen asukkaillemme. Sen avulla voimme edistää palveluiden tarjoamista ja parantaa asumisen sujuvuutta. • Nostamme kiinteistöjen kunnossapidon tasoa ja varmistamme palvelun toiminnan laadun laatuseurantajärjestelmän avulla. • Jatkamme asiakaspalvelun ja asioinnin kehittämistä sekä parannamme tiedottamista. • Järjestämme vuoden aikana vähintään 10 asiakastilaisuutta seitsemällä eri paikkakunnalla. • Teetämme kiinteistötaidetta kaikkiin uudiskohteisiin.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

• Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia asiakastyytyväisyyskyselyjen ja online-palautteen pohjalta.

• Työskentelemme henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä arvioimme ja kehitämme laajennetun johtoryhmän ja joryn toimintaa. • Mittaamme työtyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodessa ja saavutamme sille asetetun tavoitteen. • Järjestämme sovelluskoulutuksia sekä tietotekniikkakoulutusta vuoden aikana ilmenneiden tarpeiden mukaan.

• Saavutamme asetetut vuositavoitteet ja VAETS 2:n tavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi mm. seuraamalla ja säätämällä lämmitysenergioiden käyttöä reaaliaikaisesti. • Teemme toimia uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Kaikissa uudiskohteissa (100 %), joissa oma energiantuotanto on mahdollista, tullaan hyödyntämään omaa uusiutuvaa energiaa.

ätettyjen ja

teerit.

ti.

• Päivitämme hallinnollisen toimintaohjeen.

• Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä.

• Maksamme lakien edellyttämät verot, minkä lisäksi raportoimme verojen maksamisesta.

sti.

• Lisäämme 100 % uusista sopimuksista vastuullisuusvaatimukset ja taloudellisesti merkittäviin sopimuksiin vastuullisuuskriteerit.

14


Koti sinua varten

Kruunuasunnot Oy Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 743 2950 www.kruunuasunnot.fi

Profile for Kruunuasunnot Oy

Kruunuasuntojen vuoden 2019 yhteiskuntavastuuraportin tiivistelmä  

Raportoimme vuosittain vastuullisuustyöstämme ja sovellamme yhteiskuntavastuuraportissa GRI-standardiohjeistoa (GRI=Global Reporting Initiat...

Kruunuasuntojen vuoden 2019 yhteiskuntavastuuraportin tiivistelmä  

Raportoimme vuosittain vastuullisuustyöstämme ja sovellamme yhteiskuntavastuuraportissa GRI-standardiohjeistoa (GRI=Global Reporting Initiat...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded