Kruunuasuntojen vastuullisuuden 1. väliraportti vuodelta 2022

Page 1

VASTUULLISUUDEN 1. VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2022


VASTUULLISUUSTEEMAT

Tässä vuoden 2022 ensimmäisessä vastuullisuuden väliraportissa tarkastellaan kevään aikana tehtyä vastuullisuustyötä. Lisäksi tarkastellaan vastuullisuustavoitteiden toteutumista sekä sitä, mihin loppuvuoden aikana kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Saavutuksia on tarkasteltu seuraavalla tavalla:

Tavoite on saavutettu kokonaan

Tavoite on saavutettu osittain tai sen toteutus on ajoitettu loppuvuodelle

Tavoitteen saavuttamiseksi asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota


TEEMME ASUMISESTA VAIVATONTA

OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ

ETENEMME KOHTI HIILINEUTRAALIA ASUMISTA

VARMISTAMME EETTISEN LIIKETOIMINNAN


TEEMME ASUMISESTA VAIVATONTA

80 %

vuoden vastuullisuustavoitteista tällä hetkellä saavutettu


Parannamme entisestään kiinteistöjen kunnossapidon tasoa ja varmistamme palvelun toiminnan laadun laatuseurantajärjestelmän avulla.

Mittaamme asukastyytyväisyyttä säännöllisesti ja saavutamme sille asetetut vuosittaiset kunnianhimoiset tavoitteet.

Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia saamamme asiakaspalautteen pohjalta (asukastyytyväisyyskyselyt, palvelutapahtumakohtaiset kyselyt, asiointi).

Teetämme kiinteistötaidetta lähes kaikkiin uudiskohteisiin.

Aloitamme uuden palvelualustan kehittämisen asukkaillemme. Sen avulla voimme edistää palveluiden tarjoamista ja parantaa asumisen sujuvuutta.


TEEMME ASUMISESTA VAIVATONTA

Espoon Finnoon uudisasuinkerrostalo valmistui helmikuussa 2022. 8-kerroksisessa talossa on 67 esteetöntä asuntoa yksiöistä isompiin perheasuntoihin. Kiinteistön taideteoksina on kaksi naurulokki-aiheista seinämaalausta, jotka viestivät meren läheisyydestä ja rannikon ekosysteemistä. Espoon uudiskohde jatkaa Kruunuasuntojen tuttua linjaa vaivattoman asumisen mahdollistamisessa. Kiinteistön aulasta löytyy Postin automaatti ja pysäköintihallista yhteiskäyttöauto, jonka varaaminen onnistuu kätevästi älypuhelimeen ladattavan sovelluksen kautta. Lisäksi kohteesta löytyy sähköauton latauspisteitä sekä yhteisöllisyyttä tukeva kerhotila sekä pihalta vehreä oleskelutila ja leikkipaikka. Kiinteistöjen ylläpitotoimet ovat jatkuneet kevään mittaan normaaliin tapaansa kiinteistöjen jatkuvalla hoidolla. Isompia ylläpitotoimia ei ole ollut kevään aikana työn alla. Kiinteistöjen kunnossapidon laatua seurataan jatkuvasti ja 13 huoltoyhtiötä palkittiin jälleen erittäin hyvin hoidetusta työstä edeltäneeltä kaudelta. Kaikki huoltoyhtiöt hoitivat työnsä vähintään perustason mukaisesti.


Syksyisin toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi seuraamme onnistumistamme jatkuvilla palvelutapahtumakohtaisilla kyselyillä. Mittarina toimii asiakaskohtaamisten NPS-luku (Net Promoter Score) asteikolla -100 ja 100 välillä. Alkuvuoden aikana (1.1.–30.5.) on saatu 231 palautetta, joiden keskiarvo oli 43,3. Vuonna 2021 kevään keskiarvo oli 39,1 ja vuoden kokonaiskeskiarvo 47,3. Asukkaille suunnatun palvelualustan kehittäminen on jouduttu keskeyttämään vastaan tulleiden haasteiden myötä. Markkinoiden ollessa vielä tältä osin varhaisessa kehitysvaiheessa, eivät Kruunuasuntojen resurssit ole yksinään riittävät viemään palvelualustan kehitystä eteenpäin. Jatkamme tärkeäksi näkemäämme työtä asumisen palvelullistamiseksi ja olemmekin lähteneet mukaan parhaillaan käynnissä olevaan asukaspalvelujen hankinta- ja tarjontamallien kehittämiseen liittyvään ASU-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia asukaspalvelujen hankinnan ja tarjonnan malleja, keskitetysti ja digitaalisuutta hyödyntäen. Huhtikuussa käynnistyneessä hankkeessa on mukana monia toimijoita niin ARA- kuin yksityiseltä asuntopuolelta.


OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ

78 %

vuoden vastuullisuustavoitteista tällä hetkellä saavutettu


Järjestämme vuosittain asukastilaisuuksia eri paikkakunnilla.

Kehitämme asukkaiden kuuntelun toimintatapoja.

Järjestämme yhteistyötä paikallisella tasolla.

Kehitämme tiedottamista ja viestintää erityisesti vastuullisuuden osalta sekä seuraamme viestinnän läpimenoa.

Perustamme Avaimet -asiakaslehteen vastuullisuusosion. Parannamme sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua sekä uudistimme asukassivut vuonna 2021. Lisäämme henkilöstön hyvinvointia ja voimavaroja, jotta he pystyvät palvelemaan asukkaita paremmin. Mittaamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja saavutamme sille asetetut tavoitteet. Järjestämme henkilökunnalle koulutuksia tarpeen mukaan.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓


OLEMME LÄHELLÄ IHMISTÄ

Jatkunut koronapandemia on edelleen haastanut asukastilaisuuksien järjestämistä sekä paikallista yhteistyötä, eikä niitä ole järjestetty kevään 2022 aikana. Myös väliaikainen resurssivaje on omalta osaltaan haastanut järjestelyjen etenemistä. Epävarmuus tulevasta tilanteesta on edelleen läsnä, mutta näillä näkymin asukastilaisuuksia päästään järjestämään jälleen syksyllä. Asukkaita kuullaan systemaattisesti vuosittaisen kyselyn ja palvelutapahtumien online-palautejärjestelmän kautta. Lisäksi asukkaat voivat ottaa yhteyttä esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta ja valtakunnallinen palvelunumero on käytössä 24/7. Asukkaiden palautteiden perusteella Kruunuasuntojen asukasviestintään ja tiedottamiseen ollaan hyvin tyytyväisiä. Olemme jatkaneet ajankohtaisten vastuullisuusteemojen käsittelemistä eri kanavissamme ja viestimme asukkaille tekemästämme vastuullisuustyöstä. Kevään Avaimet-asiakaslehdessä kerroimme hiilineutraaliuden tiekartasta ja viimeisimmästä yritysvastuuraportistamme sekä vuoden onnistumisista. Lisäksi viestimme esimerkiksi Espooseen valmistuneesta A-energiatalosta sekä sen muusta vastuullisuutta tukevasta toteutuksesta. Yrtiyksen sisäistä viestintää ja tiedonkulkua tukevat viikkopalaverit pyörivät edelleen.


Järjestimme toukokuussa yhteisen työhyvinvointipäivän. Asiasisältöisen aamupäivän jälkeen otimme osaa leikkimieliseen Helsinki-suunnistukseen, jossa haettiin Helsingin keskustan historiallisia kohteita ja löydöt tallennettiin ryhmäselfieiden kautta. Sään suosiessa pääsimme nauttimaan samalla aurinkoisesta ja lämpimästä kevätpäivästä. Toteutimme aiempien vuosien tapaan lyhyen henkilöstötyytyväisyyskyselyn toukokuussa. Kokonaisarvosana laski hieman syksyn laajemmasta työtyytyväisyyskyselystä 3,9:ään (syksyllä 2021 4,1), mutta suosittelijoiden määrä sen sijaan nousi ja kyselyn NPS oli 36. Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen koettiin jälleen erittäin onnistuneeksi ja kehitettävää nähtiin tehtävien ja toimenkuvien määrittelyssä. Kyselyyn vastasi 73 % henkilöstöstä. Yhteisiä henkilöstökoulutuksia on järjestetty alkuvuodesta pääasiassa taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyen. Työntekijöiden henkilökohtaiset koulutukset vaihtelevat yksittäisistä aiheista ammattitutkintoon johtaviin koulutuksiin. Keväällä suoritettiin yksi henkilökohtainen vuokravälittäjän tutkinto (VuT).


ETENEMME KOHTI HIILINEUTRAALIA ASUMISTA

78 %

vuoden vastuullisuustavoitteista tällä hetkellä saavutettu


Saavutamme asetetut vuositavoitteet ja VAETS 2:n tavoitteet energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi muun muassa seuraamalla ja säätämällä lämmitysenergioiden käyttöä reaaliaikaisesti. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä ja aloitamme uusiutuvan energian tuotannon kaikissa niissä uudiskohteissa, joissa se on mahdollista. Otamme käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja mahdollistaaksemme energiatehokkaan ja terveellisen asumisen. Seuraamme kiinteistöissä syntyvän jätteen määrää ja vähennämme sekajätteen osuutta joka vuosi. Edistämme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön. Kaikissa kohteissamme on muovinkeräys vuonna 2021. Laskemme kiinteistökannan hiilijalanjäljen vuosittain ja laajennamme laskennan koskemaan myös omaa toimintaamme. Vähennämme vuosittain toiminnastamme syntyviä hiilidioksidin ominaispäästöjä. Laadimme henkilöstöllemme kestävään toimintatapaan kannustavat ohjeet. Laadimme hiilineutraaliuden tiekartan saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓


ETENEMME KOHTI HIILINEUTRAALIA ASUMISTA Ominaiskulutuksissa ei ole tapahtunut kevään aikana suuria muutoksia. Sähkön ominaiskulutus on pysynyt vuoden 2021 tasolla ja lämmön ominaiskulutus on laskenut noin 0,6 %. Kulutustiedot on jouduttu osin arvioimaan, joten luvut ovat suuntaa antavia. Veden ominaiskulutus oli keväällä 188 l/m3, noin 0,5 % enemmän kuin vuonna 2021. Kulutuksen seurannassa on käytössä etähallintajärjestelmä, johon ollaan parhaillaan liittämässä myös päävesimittareiden luenta ja vuotohälytykset. Kulutusseuranta siirtyy tulevan kesän aikana takaisin Tampuuriin, joka tukee tietojen tarkkuutta ja helpottaa raportointia. Helmikuun lopulla valmistuneessa Espoon uudiskohteessa tuotetaan sähköä katolla olevilla aurinkopaneeleilla. Tässä A-energialuokan kiinteistössä on myös lämmöntalteenottojärjestelmä ja huoneistokohtainen ilmanvaihto. Uusiutuvaa energiaa tullaan tuottamaan kaikissa uudiskohteissa, joissa se on mahdollista. Lisäksi kaikki hankkimamme sähkö on 100 % uusiutuvalla vesivoimalla tuotettua ja kannustamme myös asukkaitamme vihreän sähkön käyttöön. Espoon uudiskohteen vastuullisuus ei rajoitu vain uusiutuvaan energiaan, sillä kestävä asuminen on otettu huomioon monin tavoin myös muussa suunnittelussa. Kierrätyksen helpottamiseksi jokaisessa asunnossa on kuusi erillisastiaa jätejakeiden lajitteluun. Tällä pyritään ehkäisemään yleisiä, tilanpuutteesta johtuvia haasteita syntypaikkalajittelussa. Vastuullisuustavoitteiden mukaisesti kohteessa on otettu käyttöön muovinkeräys.


Julkaisimme alkuvuodesta Kruunuasuntojen hiilineutraaliuden tiekartan, joka konkretisoi kunnianhimoisen vastuullisuuslupauksemme olla hiilineutraali asuntotoimija vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta sisältää päästölaskelman, jonka kautta tunnistimme toimintamme merkittävimmät ilmastohaasteet sekä suunnittelemamme selkeät askeleet hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi vuosien 2022–2030 aikana. Vaikkei jätemäärien seuranta ole edennyt toivomallamme tavalla, ovat toimet jätemäärien vähentämiseksi ja kierrätyksen edistämiseksi jatkuvasti käynnissä. Vuonna 2021 päivitettyä rakennuttamisen ohjeistusta täydennettiin hiljattain kerrostalon purkukartoituksen oppien pohjalta, jossa rakennusmateriaalien inventoinnilla onnistuttiin ohjaamaan esimerkiksi kodinkoneita, väestönsuojalaitteita ja maa-aineksia uusiokäyttöön. Ohjeistus toimii niin ikään käsikirjana huomioitaville näkökohdille, kuten miten varmistutaan, että asuntojen uudelleenjako on myöhemmin mahdollista. Esimerkiksi keväällä valmistuneessa Espoon uudiskohteessa kiinnitettiin huomiota, että tilat ja asunnot ovat muokattavissa, mikäli asumistarpeet muuttuvat tulevien vuosikymmenten aikana.


VARMISTAMME EETTISEN LIIKETOIMINNAN

100 %

vuoden vastuullisuustavoitteista tällä hetkellä saavutettu


Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä. Kehitämme väärinkäytösten ilmoituskanavaa.

Seuraamme jatkuvasti palveluntoimittajiemme yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista.

Laadimme vuosittain GRI-tasoisen vastuullisuusraportin, joka noudattaa myös ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardia.

Palkitseminen on kohtuullista ja läpinäkyvää. Raportoimme verojalanjäljen vuosittain. Raportoimme taloustilanteen henkilöstön tiedotustilaisuuksissa. Huolehdimme liiketoiminnan taloudellisesta kannattavuudesta.

Lisäämme kaikkiin uusiin sopimuksiin vastuullisuusvaatimukset. Taloudellisesti merkittävimpiin sopimuksiin lisätään myös vastuullisuuskriteerit.

Seuraamme kestävien hankintojen ja elinkaarilaskennan kehittyviä kansallisia standardeja ja noudatamme niitä soveltuvin osin.


VARMISTAMME EETTISEN LIIKETOIMINNAN

Käytössämme on EU:n whistleblower -direktiivin mukainen väärinkäytösten ilmoituskanava, joka mahdollistaa anonyymin ilmoituskäytännön kaikille sidosryhmillemme. Vuoden 2021 aikana kanavan kautta jätettiin yksi ilmoitus heikoksi koetusta palvelusta. Väärinkäytösepäilyjä ei ole tullut lainkaan esiin vuoden 2021 tai kevään 2022 aikana. Seuraamme jatkuvasti palveluntoimittajiemme yhteiskuntavelvoitteiden toteutumista. Oikeat työkalut ja riittävät tiedot varmistetaan viime vuonna päivitetyn sopimushallinnan avulla. Vastuullisuusvaatimukset sisällytetään edelleen osaksi kaikkia uusia hankinta- ja palvelusopimuksia. Lisäksi käytämme vastuullisuuskriteerejä merkittävissä strategisissa hankintapäätöksissä.


Raportoimme toimintamme taloudellisista luvuista, verojalanjäljestä sekä palkitsemisesta kerran vuodessa laajan GRI-raportoinnin yhteydessä. Vuoden 2021 GRI-raporttimme julkaistiin huhtikuussa. Järjestämme henkilöstön tiedotustilaisuuksia kuukausittain, jolloin käymme läpi yrityksen ajankohtaisia asioita ja taloudellista tilannetta. Asiakastietojen seurannassa tukenamme on sähköinen dokumentinhallinta, jonka kautta tiedot ovat saatavilla mobiilisti silloin kun niitä tarvitaan. Jatkamme toimintamme turvallista digitalisointia myös jatkossa.


Koti sinua varten

Kruunuasunnot Oy Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 743 2950 www.kruunuasunnot.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.