Page 1

Yhteiskuntavastuuraportti 2018


ASIAKKAIDEN ARVOSTUS

100 % 95 % 3,8

uudiskohteista on elinkaariesteettömiä

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

20

työntekijää kiinteistöistä on käytössä reaaliaikainen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta

asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 Rauhallisuus, sijainti ja viihtyvyys Kiinteistönhuolto ja vaikutusmahdollisuudet

Asukkaiden toiveita kuunneltiin yhteensä kuudessa asukastilaisuudessa vuoden 2018 aikana

Kiinteistönhuollon laadunseurantajärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta 2019

52

vuoden keski-ikä

75 % työntekijöistämme on naisia

4,9

työtyytyväisyys asteikolla 1-7 Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen Yhteistyö johtoryhmän ja työntekijöiden välillä

Sairauspoissaolopäiviä oli 5,9 henkilöä kohti Koulutuspäiviä oli 3,6 henkilöä kohti Toteutettiin henkilöstöhallinnon sisäinen tarkastus sekä kaksi tiedonkulun palaveria, työhyvinvointikyselyä ja TYKY-päivää


KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Lämmön ominaiskulutus oli 38,6 kWh/rm3

REHTI LIIKETOIMINTA

35,9 M€

liikevaihto vuonna 2018

1,8 M€

liikevoitto vuonna 2018

3,2 M€

maksettuja veroja vuonna 2018

Sähkön ominaiskulutus oli 7,6 kWh/rm3 Veden ominaiskulutus oli 180 l/rm3

-2 %

Kokonaisenergian ominaiskulutus vuodesta 2017

-11 %

Asukaskohtainen vedenkulutus vuodesta 2017

CO2

Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 6,4 % vuodesta 2017

Epäilyjä väärinkäytöksistä ei tullut ilmi vuoden 2018 aikana

Omaa aurinkosähköä tullaan hyödyntämään uudiskohteissa Vuoden aikana laadittiin vastuullisuusvaatimukset ja -kriteerit hankinnoille

Toimintaa ohjaavat eettiset toimintaohjeet ja henkilöstöllä on eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2018

Teemme jatkuvasti töitä turvallisten ja terveiden asuinympäristöjen sekä asiakkaiden viihtyvyyden eteen.

4

Työyhteisömme on tärkein voimavaramme, joten pidämme työntekijöistämme huolta.

Minimoimme ympäristövaikutuksemme ja toimimme aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan.

Vastuullisen toimintamme lähtökohtana on rehti liiketoiminta, joka luo lisäarvoa sidosryhmillemme.


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tässä Kruunuasunnot Oy:n yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan yhtiön toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset vuodelta 2018. Raportissa kerrotaan tehdyistä toimenpiteistä, saavutetuista tavoitteista sekä uusista tavoitteista vuodelle 2019. Tavoitteiden toteutumista on seurattu jokaisen teeman alussa eri värein: tavoite saavutettu

tavoite saavutettu osittain

tavoitetta ei ole saavutettu

KRUUNUASUNNOT LYHYESTI Toimintaympäristö ja megatrendit Sidosryhmäyhteistyö Toimitusjohtajan haastattelu

6 8 10 12

VASTUULLISUUSSTRATEGIA Vastuullisuustoiminnan lähtökohdat Olennaiset vastuullisuusteemat Vastuullisuusnäkökohtien johtaminen Vastuullisuustavoitteet ja niiden toteutuminen

14 16 18 20 22

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS Turvalliset ja terveet asuinympäristöt Asiakkaiden viihtyvyys Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

24 26 28 32

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö Työhyvinvoinnin kehittäminen Henkilöstön osaamiseen panostaminen

34 36 38 42

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ Ympäristövaikutusten minimoiminen Energiankulutus Vedenkulutus Kasvihuonekaasupäästöt Kestävä hankinta

46 48 50 52 54 56

REHTI LIIKETOIMINTA Taloudelliset tunnusluvut ja verojalanjälki Korruptionvastaisuus

58 60 62

VASTUULLISUUS LUKUINA Laskennan lähtötiedot Data taulukoina GRI-indeksi

64 66 70 76

5


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

KRUUNUASUNNOT LYHYESTI Visionamme on toimia keskeisten paikkakuntien monipuolisena turvallisen asumisen tekijänä.

Toimintaympäristö ja megatrendit Sidosryhmäyhteistyö Toimitusjohtajan haastattelu 6

Hyvinvoiva työyh


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Kruunuasunnot Oy omistaa, vuokraa ja rakennuttaa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja sekä tuottaa asumiseen liittyviä palveluita. Asuntakantaa kehitetään ylläpitämällä olemassa olevaa asuntokantaa sekä rakennuttamalla uusia asuntoja palvelukeskuksiin. Strategiakauden 20162020 päätavoitteena on kiinteistökannan hallittu uudistaminen ja sen myötä omistaja-arvon kehittäminen. Kruunuasuntojen toimipiste sijaitsee Helsingissä eikä yhtiöllä ole muita toimipaikkoja tai toimintaa ulkomailla. Vuoden 2018 aikana myimme yhteensä noin 320 asuntoa, joista 316 yhdellä salkkukaupalla. Tämän myötä poistuimme viideltä paikkakunnalta. Uudiskohteita on tällä hetkellä käynnissä kolme, joista kaksi Tampereella ja yksi Jyväskylässä. Lisäksi valmisteilla on uudiskohteet Tuusulassa ja Turussa. Vuoden 2020 loppuun mennessä on valmistumassa yhteensä noin 300 uudisasuntoa.

Omistamme noin

1.700

asuntoa ympäri Suomen Manageroimme noin

2.100

asuntoa ympäri Suomen

Asunnot sijaitsevat

19

paikkakunnalla ympäri Suomen

Perusparannettuja asuntoja

1.900

ympäri Suomen

Puolustusvoimat suurin asiakas Kruunuasunnot perustettiin vuonna 1999 tervehdyttämään puolustusvoimien omistuksessa ollutta vuokra-asuntokantaa. Puolustusvoimien palvelukeskus (PVPALVK) on edelleen yhtiön suurin yksittäinen asiakas, mutta puolustusvoimien vuokraamien asuntojen osuus koko Kruunuasuntojen asuntokannasta on pienentynyt ja yksittäisten kuluttajien osuus kasvanut vuosien varrella. 7


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Toimintaympäristö ja megatrendit Strategianamme on kehittää asuntoja ja asumisviihtyvyyttä sekä ylläpitää ja kehittää vastuullamme olevaa kiinteistöomaisuutta. Jotta voimme toteuttaa strategiaa ja visiotamme, olemme tunnistaneet toimintaympäristömme, jossa vaikutamme sekä siihen sisältyvät toimijat ja toiminnan vaikutukset. Toimintaamme ohjaavat arvot – tehokkuus, luotettavuus, vastuullisuus ja innovatiivisuus – toimivat työmme pohjana ja määrittelevät tapamme toimia ja tuottaa palveluita. Toimintaympäristön määrittelyssä tunnistetut näkökohdat toimivat lähtökohtana kestävän kehityksen teemojen ja olennaisten vastuullisuusnäkökohtien määrittelyssä. Liiketoimintaan vaikuttaa lisäksi useita globaaleja megatrendejä, kuten hyvinvoinnin korostuminen, väestön ikääntyminen ja kestävä kehitys. Olemme tunnistaneet alla olevat megatrendit, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin paremmin.

TOIMINTAAMME VAIKUTTAVAT MEGATRENDIT

8

Hyvinvoinnin korostuminen

Hyvinvoinnin trendikkyys korostuu lähivuosina. Erityisesti työelämään hyvinvointi kietoutuu uusin tavoin, kun sitä edistävä toimet lisääntyvät.

Väestön ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen

Ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen vaikuttavat asumisen tarpeisiin muun muassa kasvattamalla esteettömyyden tarvetta ja lisäämällä pienten ja kompaktien asuntojen tarvetta. Asumiseen liittyvien palveluiden tarpeen ennakoidaan kasvavan, jolloin asiakkaiden tarpeiden kuuntelu korostuu.

Kaupungistuminen

Kruunuasunnolla on asuntoja myös pienemmillä paikkakunnilla, joten kaupungistuminen on merkittävä Kruunuasuntojen strategiaan vaikuttava megatrendi.

Kestävä kehitys

Erityisesti energiatehokkuuden, mutta myös muiden vastuullisten toimintatapojen merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa entisestään. Toiminnalta odotetaan jatkuvaa kehittymistä ja innovatiivisia ratkaisuja kestävyyden kehittämiseksi.

Digitalisoituminen

Digitalisoituminen lisää eri kanavien kautta tapahtuvan asioinnin tarvetta. Tulevina vuosina asioinnin ja palvelun saaminen eri kanavien kautta laitteista ja ajasta riippumatta korostuu. Tietoa täytyy saada jaettua ja löydettyä tarpeen vaatiessa.


hteisö

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

Rehti liiketoiminta

GRI-indeksi

VISIONAMME ON TOIMIA KESKEISTEN PAIKKAKUNTIEN MONIPUOLISENA TURVALLISEN ASUMISEN TEKIJÄNÄ

TEHOKKUUS Kehitämme ja ylläpidämme asuntoja ja viihtyvyyttä jatkuvasti ja tehokkaasti.

VASTUULLISUUS

LUOTETTAVUUS Mahdollistamme turvallisen asumisen. Olemme luotettava ja avoin toimija.

Toimimme vastuullisesti ja vaadimme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

INNOVATIIVISUUS Emme kangistu vanhoihin tapoihin vaan kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Työhyvinvointi ja -viihtyvyys Korruptionvastaisuus Verojen maksaminen

Yhteistyökumppaneiden vastuullisuus

Tasa-arvoinen kohtelu

Työntekijöiden osaaminen

Työssä jaksaminen

Työturvallisuus Yhteistyökumppaneiden vastuullisuus

Selkeä viestintä

Materiaalien käyttö ja turvallisuus Vedenkulutus

CO2

SO2

NOx

Jätteet

Energiankulutus

Jätevesi

Asiakkaiden kuuntelu Asumisviihtyvyys

Asumisturvallisuus ja -terveys

Palvelukokemus

Asiakkaiden tarpeet

9


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Sidosryhmäyhteistyö Teemme jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa vastuullisen toiminnan edistämiseksi. Olemme tunnistaneet neljä tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa viestimme päivittäin eri kanavien kautta. Sidosryhmillä on keskimäärin hyvä mielikuva Kruunuasuntojen vastuullisuudesta ja siitä viestimistä pidetään erittäin tärkeänä. Pyrimmekin ottamaan sidosryhmien odotukset ja toiveet huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme.

?

Rehtiä liiketoimintaamme ohjaavat mm. strategia, eettinen ohjeistus ja kestävän liiketoiminnan johtamismalli. Asukkaita kuunnellaan mm. asukastilaisuuksissa. Hallitukseen pidetään yhteyttä hallituksen tapaamisissa ja strategiapalavereissa. Raportoimme hallitukselle jatkuvasti.

OMISTAJAT

?

?

Henkilöstö odottaa tasa-arvoista kohtelua, turvallista ja viihtyisää työympäristöä sekä mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Tärkeänä pidetään asiakkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä, asiakaspalvelun kehittämistä sekä asiakkaiden kuuntelua. Toimintaa ohjaavat tasa-arvoperiaatteet ja koulutussuunnitelma. Työntekijöiden viihtyvyyteen panostetaan järjestämällä mm. TYHY-tapahtumia. Työterveyshuollon kanssa kartoitetaan vuosittain työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja riskit. Henkilöstöä kuunnellaan työhyvinvointikyselyiden, kehityskeskusteluiden ja kuukausipalavereiden avulla.

HENKILÖSTÖ

?

10

Asiakkaat odottavat turvallista ja viihtyisää asumista, tarpeiden huomioonottamista sekä hyvää palvelua. Tärkeänä pidetään myös ympäristövaikutusten minimointia ja korruptionvastaisuutta. Asumisviihtyvyydestä pidetään huolta ylläpidon toimintaohjeiden mukaisesti ja rakentamista ohjaa suunnitteluohjeistus. Ympäristövaikutuksia minimoidaan kestävän liiketoiminnan johtamismallin mukaan. Asukkaita kuunnellaan mm. asukastilaisuuksissa ja tietoa saadaan lisäksi vuosikyselyjen, online-kyselyjen ja väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta. Asiakkaita tiedotetaan paperitiedotteilla, asiakaslehdellä sekä kotisivujen ja porrashuonenäyttöjen avulla.

ASIAKKAAT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Omistajat ja rahoittajat odottavat Kruunuasunnoilta taloudellista tulosta, verojen maksamista, korruptionvastaisuutta ja vastuullisuutta. Tärkeänä pidetään asiakkaiden kuuntelua, asiakaspalvelun kehittämistä ja työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua ja kouluttautumista.

Yhteistyökumppanit odottavat Kruunuasunnoilta selkeitä pelisääntöjä, korruptionvastaisuutta sekä vastuullisuutta. Tärkeäksi koetaan asiakkaiden kuuntelu ja huomioiminen sekä asiakasturvallisuudesta vastaaminen. Selkeät pelisäännöt kirjataan yhteistyösopimuksiin ja suunnitelmallisissa tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia asioita. Käytössä on myös väärinkäytösten kanava. Odotamme myös yhteistyökumppaneilta vastuullisuutta.


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Olemme aktiivisesti mukana järjestöissä ja niiden toimikunnissa.

SE CA

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ AUTTAA LÖYTÄMÄÄN YHTEISET NÄKEMYKSET Sidosryhmäyhteistyön avulla voimme seurata sidosryhmiemme näkemyksiä ja odotuksia toiminnan kehittämiseksi. Kysyimme puolustusvoimien palvelukeskuksen sektorijohtajalta, kapteeni Jari Lappalaiselta, miten sidosryhmäyhteistyö on sujunut ja miksi se kannattaa. Mitä sidosryhmäyhteistyö sisältää? ”Meillä on Kruunuasuntojen ja puolustusvoimien kesken ohjausryhmän kokouksia 3-4 kertaa vuodessa. Kokouksissa keskustellaan toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä seurataan valittujen asiakokonaisuuksien toteutumista. Lisäksi pidämme lähes päivittäin yhteyttä yksittäisissä asioissa.”

Miten yhteistyö on sujunut? ”Yhteistyömme on toiminut erittäin hyvin. Se on aktiivista ja avointa kaikilla tasoilla. Kruunuasunnot vastaa asuntotarpeeseemme ja ottaa hyvin huomioon toimintamme erityispiirteet. Lisäksi koen, että kehitysehdotuksemme otetaan aina positiivisesti ja aktiivisesti vastaan.” Miksi sidosryhmäyhteistyö kannattaa? ”Aktiivinen ja avoin yhteistyö auttaa meitä löytämään yhteiset näkemykset toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toimivan yhteistyön myötä asioiden kehittämisestä tulee helpompaa. Siksi yhteistyö on erittäin tärkeää.”

11


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Toimitusjohtajan haastattelu

Kruunuasuntojen toimitusjohtaja Mika Karlsson kertoo yhtiössä vuonna 2018 t vastuullisuustavoitteiden saavutuksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Mitä vastuullisuus merkitsee Kruunuasunnoille? Vastuullisuus on olennainen osa toimintaamme. Haluamme tehdä lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi enemmän töitä vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseksi. Kaikki vastuullisuusteemamme ovat meille tärkeitä. Teemojen painotukset vaihtelevat vuosittain, mutta asiakkaiden kuunteleminen, työntekijöiden hyvinvointi ja kestävän asumisen mahdollistaminen ovat aina keskiössä. Mitkä olivat toiminnan merkittävimmät muutokset? Vuosi 2018 oli Kruunuasunnoille erittäin hyvä vuosi. Ylitimme vuokrauksen tavoitteet ja toteutimme sisäisen yritysjärjestelyn, jossa asunto-osakeyhtiömuotoiset tytäryhtiöt sulautettiin osaksi Kruunuasuntoja. Yritysjärjestelyn tavoitteena oli yksinkertaistaa hallinnointia, helpottaa raportointia ja vapauttaa resursseja muihin tehtäviin. Yritysjärjestelyn lisäksi myimme vuoden aikana yli 300 asuntoa ja vapautimme varoja uudisrakentamiseen. Salkkukaupan myötä edellytykset uudisinvestointeihin ovat parantuneet ja tulevana vuonna aiommekin osallistua aktiivisesti yhteistyökumppaneidemme kanssa tontinluovutusja hintakilpailuihin. Poistuimme salkkukaupan myötä yhteensä viideltä paikkakunnalta ja keskitymme uudisrakentamisessa kasvukeskuksiin. Miten kuuntelitte asiakkaita vuonna 2018? Palvelutapahtumakohtainen online-palautejärjestelmä oli ensimmäistä kertaa käytössä koko vuoden. Järjestelmän avulla saamme asukkailtamme suoran palautteen toiminnasta ja voimme reagoida puutteisiin välittömästi. Vuoden 2019 aikana tulemme ottamaan käyttöön kiinteistöhuollon laadunseurantajärjestelmän, jonka avulla varmistamme kiinteistöpalveluiden toimivuuden vielä tehokkaammin. . 12

Vuoden aikana kartoitimme lis yhteiskäyttöautoihin ja Sma asumisen palveluiden kehit kehittämään jatkossa yhä enem paremmin ääneen.

Mitkä olivat tärkeimmät saavutu Vuoden 2018 aikana pystyim tyytyväisyyttä merkittävästi, tavoitteeseemme emme ihan aiomme jatkaa työtä henkilöstö Pyrimme parantamaan töide rekrytoimalla uusia työntekijöitä kouluttamalla esimiehiä. Otamm johtoryhmän ja perustamme dokumentinhallintajärjestelmän, löydettävissä ja kulkisi yrityksen s

Mitä kestävän asumisen eteen te Jatkoimme vuoden 2018 aika otamme uudisrakentamises esteettömyyden. Vuoden aikan tuloksiin energian- ja vede Kestävien hankintojen varmista laadittiin puolestaan hankintast mahdollisuuksien mukaan hyö energiaa, ja tulevana vuonna puurakenteisen asuinkerrostaloh


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

tapahtuneista muutoksista,

säksi asukkaiden mielenkiintoa artPOST-automaatteihin osana ttämistä. Yhteistyötä tullaan mmän, jotta asukkaat pääsevät

ukset työhyvinvoinnin osalta? mme parantamaan henkilöstövaikka kunnianhimoiseen n päässeet. Tulevana vuonna ötyytyväisyyden parantamiseksi. en hallintaa ja esimiestyötä ä, uudistamalla toimintatapoja ja me myös käyttöön laajennetun yrityksen sisäisen intran ja , jotta tieto olisi helpommin sisällä paremmin.

ehtiin tai tullaan tekemään? ana asumisen konseptointia ja ssa huomioon elinkaarina pääsimme erityisen hyviin enkulutusten vähentämisessä. amiseksi vuoden 2018 aikana trategia. Uudiskohteissa tullaan ödyntämään omaa paikallista aiomme aloittaa ensimmäisen hankkeen Turussa.

’Asiakkaiden kuunteleminen, työntekijöiden hyvinvointi ja kestävän asumisen mahdollistaminen ovat vastuullisuustyömme keskiössä.’ 13


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

VASTUULLISUUSSTRATEGIA Vastuullisuusstrategian avulla varmistamme toimintamme vastuullisuuden ja jatkuvan kehittymisen.

Vastuullisuustoiminnan lähtökohdat Olennaiset vastuullisuusteemat Vastuullisuustavoitteet ja niiden johtaminen 14


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Vastuullisuusstrategiamme perustuu Suomen valtion periaatepäätökseen yhteiskuntavastuusta. Olemme laatineet kestävän kehityksen liiketoimintamallin, joka perustuu tunnistamiimme YK:n kestävän kehityksen teemoihin. Vastuullisuustavoitteemme perustuvat puolestaan sidosryhmiemme näkemyksiin ja niiden toteutumista seurataan GRI standardien mukaisesti. Raportoimme vastuullisuudesta laajan vuosiraportin lisäksi kaksi kertaa vuodessa hallitukselle.

Valtio-omistajan vaatimus •YK:n kestävän kehityksen tavoitteet •Yhteiskuntavastuun integroiminen osaksi liiketoimintaa •Tavoitteellinen vastuullisuuden johtaminen

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli •Tunnistettiin omaan liiketoimintaan ja strategiaan olennaisimmin liittyvät YK:n kestävän kehityksen teemat •Asetettiin teemoille tavoitteet ja toimintatavat

Sidosryhmätutkimus ja olennaisuusanalyysi •Kartoitettiin sidosryhmien odotuksia ja toiveita •Määriteltiin olennaisimmat vastuullisuusnäkökohdat olennaisuusanalyysissä

Toiminta ja sen seuraaminen •Yhteiskuntavastuun toteuttaminen johtamismallin mukaisesti •Toiminnan seuraaminen ja kehittäminen raportoimalla

15


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Vastuullisuustoiminnan lähtökohdat Omistajamme vaatii kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista Valtio-omisteisena yhtiönä noudatamme Suomen Valtioneuvoston periaatepäätöstä yhteiskuntavastuusta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Periaatepäätöksen mukaan yhtiön odotetaan integroivan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuva yhteiskuntavastuu osaksi yrityksen johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Lisäksi valtio-omistaja odottaa tavoitteellista vastuullisuuden johtamista, joka perustuu yrityksen olennaisten asioiden tunnistamiseen. Kestävän liiketoiminnan johtamismalli ja eettiset periaatteet ohjaavat toimintaa Emoyhtiömme Governia Oy käynnisti vuoden 2016 aikana projektin Kestävän liiketoiminnan johtamismallin toteuttamiseksi. Johtamismallin käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta 2016 ja siinä on määritelty tavoitteet vuoden 2019 loppuun asti. Mallin tarkoituksena on auttaa yhteiskuntavastuun integroimisessa osaksi liiketoimintaa. Johtamismallia tehdessä tunnistimme omaan liiketoimintaamme ja strategiaamme olennaisimmin liittyvät YK:n kestävän kehityksen teemat, joille asetimme mitattavat tavoitteet ja toimintatavat. Johtamismallin lisäksi toimintaamme ohjaavat tiukat eettiset periaatteet, joita odotamme kaikkien yhtiön työntekijöiden noudattavan. Henkilöstöllämme on eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus. Odotamme soveltuvin osin näiden eettisten periaatteiden noudattamista myös kaikilta sidosryhmiltämme. Sidosryhmätutkimus ja olennaisuusanalyysi Vuonna 2017 toteutimme Kestävän kehityksen johtamismallin pohjalta sidosryhmätutkimuksen, jossa tutkimme sidosryhmien odotuksia ja toiveita tunnistettujen teemojen ja näkökohtien pohjalta. Sidosryhmätutkimuksen pohjalta toteutimme olennaisuusanalyysi, jonka avulla olennaisimmat vastuullisuusnäkökohdat saatiin olennaisten teemojen rinnalle esille. Vastuullisuustoiminta ja sen seuraaminen Raportoimme vuosittain tehdystä vastuullisuustyöstä laajan GRI raportin mukaisesti. Tämän lisäksi seuraamme tavoitteiden saavuttamista ympäri vuoden väliraportointien avulla. Tässä vastuullisuusraportissa kerrotaan tarkemmin, miten olemme tunnistaneet Kestävän kehityksen teemojen pohjalta olennaiset vastuullisuusnäkökohdat, miten tavoitteellisesti johdamme näitä asioita sekä miten Kestävän liiketoiminnan johtamismallia on käytännössä vuonna 2018 toteutettu. Raportti tarkastelee käytännön työtä vuoden 2018 saavutusten avulla ja linjaa tavoitteet vuodelle 2019.

16


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

NOUDATAMME HYVÄÄ HALLINTOTAPAA JA TOIMIMME AVOIMESTI JA LÄPINÄKYVÄSTI

TARJOAMME TURVALLISEN, TERVEELLISEN JA OIKEUDENMUKAISEN TYÖYMPÄRISTÖN

SITOUDUMME REILUUN KILPAILUUN JA VÄLTÄMME ETURISTIRIITOJA

Vastuullisuus lukuina

NOUDATAMME LAKEJA JA SÄÄDÖKSIÄ

OLEMME VASTUULLISIA YRITYSKANSALAISIA

SALAAMME LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

GRI-indeksi

KUNNIOITAMME JA EDISTÄMME IHMISOIKEUKSIA

KUNNIOITAMME YMPÄRISTÖÄ

EMME TARJOA TAI VASTAANOTA LAHJUKSIA

17


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Olennaiset vastuullisuusteemat Olemme tunnistaneet toimintaympäristömme vaikutuksista ja sidosryhmiemme odotuksista tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat, joista raportoimme tässä yhteiskuntavastuuraportissa. Tunnistimme yhteensä 12 vastuullisuusnäkökohtaa ja jaoimme ne neljään teemaan olennaisuusanalyysin tuloksena. Olennaisuusanalyysi perustuu GRI standardien ohjeistukseen olennaisten näkökohtien määrityksestä.

18

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Turvalliset ja terveet asuinympäristöt

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö

Asiakkaiden viihtyvyys

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

Henkilöstön osaamiseen panostaminen

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

REHTI LIIKETOIMINTA

Energian- ja vedenkulutus

Taloudellinen tulos

Kasvihuonekaasupäästöt

Verojalanjälki

Muut ympäristövaikutukset (jätteet, kestävät materiaalit ja hankinnat)

Korruptionvastaisuus


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

1. Työhyvinvoinnin kehittäminen 2. Asiakkaiden viihtyvyys 3. Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

Merkitys sidosryhmille

4. Turvalliset ja terveet asuinympäristöt 5. Taloudellinen tulos 6. Kasvihuonekaasujen vähentäminen 7. Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö 8. Energian- ja vedenkulutuksen pienentäminen 9. Korruptionvastaisuus 10. Henkilöstön osaamiseen panostaminen 11. Verojalanjälki 12. Muiden ympäristövaikutusten minimointi (jätteet sekä kestävät materiaalit ja hankinnat)

Merkitys yhteiskunnalle Olennaiset vastuullisuusnäkökohdat on määritelty sidosryhmien odotusten perusteella. Tietoa on kerätty jatkuvan yhteistyön ohella vuonna 2016 tehdyllä asiakastutkimuksilla ja -palautteilla, työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyillä sekä neuvottelujen ja tapaamisten pohjalta. Lokakuussa 2017 toteutettiin lisäksi sidosryhmätutkimus, jossa selvitettiin tärkeimpien sidosryhmien ja hallituksen jäsenten näkemyksiä Kruunuasuntojen vastuullisuudesta ja toiveita tulevaisuuden suhteen. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja se lähetettiin yhteensä 33 henkilölle. Kyselyyn osallistui tärkeimmät yhteistyökumppanit, henkilöstön jäsenet sekä B-to-B asiakkaat. Tutkimuksen vastausprosentti oli 82 %. Tutkimusten ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta nousseita asioita käsiteltiin johtoryhmän toimesta erillisessä työpajassa, jossa näkökohdat laitettiin tärkeysjärjestykseen niiden merkityksen mukaan. Kruunuasuntojen hallitus on hyväksynyt työpajassa määritellyt olennaiset vastuullisuusnäkökohdat ja -teemat. Näitä näkökohtia tullaan painottamaan tässä yhteiskuntavastuuraportissa. 19


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Vastuullisuusnäkökohtien johtaminen Yhteiskuntavastuun toteuttamisesta ja integroimisesta liiketoimintaan vastaa viime kädessä ylin johto, joka rakentuu toimitusjohtajasta, kiinteistöjohtajasta ja hallintojohtajasta. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja seurata yhteiskuntavastuun toteutumista käytännössä. Avainasemassa yhteiskuntavastuun käytännön toteuttamisessa on yrityksen operatiivinen taso, joka muodostuu kolmesta yksiköstä: vuokraus ja markkinointi, talous ja hallinto sekä isännöinti ja rakennuttaminen. Yhteiskuntavastuun johtamista ohjaa vuonna 2016 laadittu kestävän liiketoiminnan johtamismalli. Yksittäisiä vastuullisnäkökohtia johdetaan erilaisten ohjaavien periaatteiden, poliitikkojen ja hallinnollisten ohjeiden avulla. Tavoitteiden saavuttamista seurataan raportoinnin avulla. Hallitukselle raportoidaan yhteiskuntavastuun toteutumisesta ja johtamisesta kolme kertaa vuodessa. Vuoden 2018 lopussa Kruunuasuntojen hallitukseen kuului neljä henkilöä. Hallituksen jäsenistä yksi neljästä on naisia.

Hallitus seuraa yhteiskuntavastuun johtamista ja toteutumista sekä riskienhallintaa

Timo Kankuri (s. 1954) Kim Mattsson (s. 1962) Ilpo Nuutinen (s. 1964) Aija Tasa (s. 1969)

Johto vastaa yhteiskuntavastuun toteuttamisesta sekä riskienhallinnasta

Toimitusjohtaja Mika Karlsson Kiinteistöjohtaja Juhani Solkinen Hallintojohtaja Katri Tattari

Operatiivinen taso toteuttaa käytännön vastuullisuustyöt sekä tunnistaa riskejä ja tuo niitä esille

VUOKRAUS JA MARKKINOINTI

TALOUS JA HALLINTO

ISÄNNÖINTI JA RAKENNUTTAMINEN

Ehkäisemme riskejä suunnitelmallisella riskienhallinnalla, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus, tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi sekä lisätä organisaation tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Kartoitamme mahdolliset riskit vuosittain johdon toimesta strategia- ja toimintasuunnittelun yhteydessä. Riskienhallintaraportin laatiminen ja läpikäynti sisältyvät hallituksen vuotuisiin tehtäviin. Osana riskienhallintaa järjestetään vuosittain hallituksen määrittämien teemojen osalta sisäinen tarkastus. Vuoden 2018 aikana sisäinen tarkastus tehtiin hankintoihin, investointeihin ja henkilöstöhallintoon liittyen. 20


hteisö

Kestävä ympäristö

VASTUULLISUUSNÄKÖKOHTA

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

KESKEISET OHJAAVAT PERIAATTEET JA POLITIIKAT

Asiakkaiden arvostus Turvalliset ja terveet asuinympäristöt

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Asukkaiden viihtyvyys

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö

Yleiset ihmisoikeusperiaatteet, hallinnollisen toimintaohjeen tasaarvoperiaatteet, koulutussuunnitelma

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Hallinnollinen toimintaohje, työhyvinvointisuunnitelma, kestävän liiketoiminnan johtamismalli

Henkilöstön osaamiseen panostaminen

Hallinnollinen toimintaohje, koulutussuunnitelma

Kestävä ympäristö Energian- ja vedenkulutuksen pienentäminen

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, vuosittaiset tavoitteet, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Hiilidioksidipäästöt

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, vuosittaiset tavoitteet, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Muut ympäristövaikutukset (jätteet, kestävät materiaalit ja hankinnat)

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, vuosittaiset tavoitteet, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Valtioneuvoston periaatepäätös 2016

Hyvinvoiva työyhteisö

Rehti liiketoiminta Taloudellinen tulos

Strategiset suunnitelmat ja riskienhallinta

Verojalanjälki

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli

Korruptionvastaisuus

Hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus, kestävän liiketoiminnan johtamismalli 21


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Vastuullisuustavoitteet ja niiden toteutuminen

TAVOITTEET VUODELLE 2018

Toteutamme 50 %:ssa uudiskohteista elinkaariesteettömyyden konsepteja. Turvalliset ja terveet asuinympäristöt

Otamme lämpötilan optimointijärjestelmät käyttöön vähintään 70 % tulevista peruskorjauskohteista. Laadimme laatuseurantajärjestelmän kiinteistöpalveluiden laaduntuottokyvyn varmistamiseksi ja uusimme huoltoyhtiöiden yhteistyösopimukset.

Asiakkaiden viihtyvyys Asiakaspalvelu ja asiointi

Järjestämme asukastilaisuuksia viidellä paikkakunnalla. Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia asiakastyytyväisyyskyselyjen ja online-palautteen pohjalta. Työskentelemme henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Työhyvinvointi ja -tyytyväisyys

Mittaamme työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä vuosikyselyllä. Parannamme henkilöstön kokonaisarvosanaa työtyytyväisyydestä ja saavutamme tavoitearvon 5,4. Järjestämme vähintään yhden koulutustilaisuus vuoden aikana.

Osaamiseen panostaminen

Päivitämme koulutussuunnitelman vastaamaan tasa-arvoperiaatteita soveltuvin osin.

Energian- ja vedenkulutus

Jätteiden määrä

Hankinta

Korruptionvastaisuus

Saavutamme asetetut vuositavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Uusimme vesimittareita ja lisäämme asuntoihin päätelaitteet, joiden avulla asukkaat voivat seurata vedenkulutusta jatkuvasti. Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi. Kiinnitämme huomiota käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Lisäämme kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä. Luomme isoille hankintapäätöksille vastuullisuuskriteerit ja lisäämme kaikkiin uusiin tarjouspyyntöihin sekä hankinta- ja palvelusopimuksiin vastuullisuusvaatimukset. Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtäkään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä.

Verojalanjälki

22

Maksamme lakien edellyttämät verot, minkä lisäksi raportoimme verojen maksamisesta maakohtaisesti.


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

TAVOITTEIDEN SAAVUTUKSET Toteutimme 100 % uudiskohteista elinkaariesteettömyyden konseptia. 100 % peruskorjauskohteista on lämpötilan optimointijärjestelmät. Uusimme kaikki yhteistyösopimukset ja laadimme laadunseurantajärjestelmän vuoden aikana. Otamme seurantajärjestelmän käyttöön 1.1.2019. Järjestimme asukastilaisuuksia yhteensä kuusi neljällä eri paikkakunnalla. Online-palautejärjestelmä toimi koko vuoden ja sen avulla saaimme reagoitua palautteeseen nopeasti. Järjestimme työhyvinvoinnin lisäämiseksi mm. kaksi tyky-päivää ja tiedonkulun palaveria. Mittasimme työhyvinvointia sekä keväällä että syksyllä. Saimme kokonaisarvosanaksi 4,9, mikä on jopa 17 % edellistä vuotta parempi. Järjestimme koko henkilökunnalle mm. vastuullisuus- ja tietoturvakoulutukset. Päivitimme koulutussuunnitelman valmiiksi syksyllä 2018. Tulemme hyödyntämään uudisrakennuskohteissa omaa uusiutuvaa energiaa ja maalämpöä. Saavutimme vuositavoitteet sähkön ominaiskulutusta lukuun ottamatta. Uusimme asuntoihin vesimittarit ja lisäsimme niihin päätelaitteet. Teimme kierrätyksestä jutun Avaimet-asiakaslehteen. Kiinnitimme materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen sekä kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöön jatkuvasti huomiota uudis- ja korjausrakentamisessa. Laadimme vuoden aikana hankintastrategian, joka sisältää vastuullisuuskriteerit ja -vaatimukset hankintapäätöksille. Nämä kriteerit tullaan lisäämään kaikkiin uusiin tarjouspyyntöihin. Kanavalle tuli yksi ilmoitus, joka ei kuitenkaan liittynyt väärinkäytöksiin. Käsittelimme sen asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmennyt yhtään korruptiotapausta tai epäilyä siitä. Raportoimme verojalanjäljestä ja verojen maksamisesta tässä raportissa. 23


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS Teemme jatkuvasti töitä turvallisten ja terveiden asuinympäristöjen sekä asiakkaiden viihtyvyyden eteen.

Turvalliset ja terveet asuinympäristöt Asiakkaiden viihtyvyys Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous 24


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tavoitteet vuodelle 2018 Toteutamme 50 %:ssa uudiskohteista elinkaariesteettömyyden konsepteja. Otamme lämpötilan optimointijärjestelmät käyttöön vähintään 70 % tulevista peruskorjauskohteista. Laadimme laatuseurantajärjestelmän kiinteistöpalveluiden laaduntuottokyvyn varmistamiseksi ja uusimme huoltoyhtiöiden yhteistyösopimukset. Järjestämme asukastilaisuuksia viidellä paikkakunnalla. Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia asiakastyytyväisyyskyselyjen ja online-palautteen pohjalta.

Tavoitteet vuodelle 2019 Toteutamme 100 %:ssa uudiskohteista elinkaariesteettömyyden konsepteja. Otamme lämpötilan optimointijärjestelmät käyttöön 100 % tulevista peruskorjauskohteista. Tarkastelemme laatuseurantajärjestelmän toimivuutta ja lisäämme sopimuksiin vastuullisuusvaatimukset Järjestämme asukastilaisuuksia seitsemällä paikkakunnalla. Lisäksi kehitämme asukastilaisuuksien sisältöä ja parannamme asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Kehitämme asiakaspalvelua ja asiointia asiakastyytyväisyyskyselyjen ja online-palautteen pohjalta. Laadimme uudet vastuullisuustavoitteet asiakkaiden turvallisuuden, terveyden ja viihtyvyyden varmistamiseksi vuosille 2020-2022.

25


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Turvalliset ja terveet asuinympäristöt Visionamme on toimia keskeisten paikkakuntien monipuolisena turvallisen asumisen tekijänä. Tähän tähtäämme kehittämällä asuntoja ja asumisviihtyvyyttä jatkuvasti sekä ylläpitämällä vastuullamme olevaa kiinteistöomaisuutta. Meille on tärkeää on luoda uusia ja parantaa vanhoja kohteita siten, että ne vastaavat asukkaiden erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita. Järkevää rakentamista: • Elinkaariesteettömyyden konsepti • Ratkaisujen toimivuus • Materiaalien kestävyys • Energiatehokkuus • Käyttövarmuus • Turvallisuus • Pitkäikäisyys

Hyvät asumisolosuhteet: • Lämpötilan ja kosteuden reaaliaikainen optimointi • Kiinteistönhuollon laadunvarmistus • Ympärivuorokautinen päivystys • Kunto- ja siivoustarkastukset

Rakennamme turvallisia ja terveellisiä asuinympäristöjä Toteutamme uudisrakentamisessa elinkaariesteettömyyden konseptia, joka on otettu osaksi suunnitteluohjettamme. Elinkaariesteettömät talot muokkautuvat asukkaiden eri elämäntilanteisiin ja tarpeisiin, jolloin pystytään vastaamaan erityisesti väestön ikääntymisestä johtuvaan haasteeseen. Rakentamisessa huomiota kiinnitetään erityisesti ratkaisujen toimivuuteen, käytettävien materiaalien kestävyyteen, energiatehokkuuteen, käyttövarmuuteen, esteettömyyteen, turvallisuuteen ja pitkäikäisyyteen. Kaikissa vuonna 2018 rakenteilla olevissa uudiskohteissa toteutetaan elinkaariesteettömyyden konseptia. 26


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Pidämme huolta hyvistä asumisolosuhteista Asuntojen käyttäjätyytyväisyyttä, sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta parannetaan seuraamalla ja optimoimalla reaaliajassa lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Yhdessä kiinteistössä on usein verrokkiasuntoja, joiden kautta sisäolosuhteita seurataan. Tällä hetkellä 95 %:ssa kiinteistöistä on käytössä reaaliaikainen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantajärjestelmä. Kaikkiin uudis- ja peruskorjauskohteisiin kyseinen järjestelmä tulee automaattisesti asuntokohtaisesti. Varmistamme asukkaiden sujuvan arjen Varmistamme asukkaiden sujuvan arjen ja vastaamme kohteiden kunnossapidosta. Vuoden 2018 aikana uusimme huoltoyhtiöiden yhteistyösopimukset ja laadimme kiinteistönhuollon laatuseurantajärjestelmän, jotta voimme varmistaa kiinteistönhuollon laaduntuottokyvyn ja näin ollen parantaa asiakastyytyväisyyttä. Käytössämme on lisäksi ympärivuorokautinen päivystys, minkä lisäksi teemme huoneistoihin aina asukkaan vaihtuessa kunto- ja siivoustarkastuksen. 27


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Asiakkaiden viihtyvyys Koko toimintamme lähtökohtana on tyytyväiset asukkaat. Teemmekin jatkuvasti töitä sen eteen, että asukkaat viihtyvät ja tuntevat olonsa mukavasti Kruunuasunnoilla asuessaan. Tässä avainasemassa on asiakkaiden kuuntelu ja ymmärtäminen. Meillä on käytössä erilaisia kanavia asiakaspalautteen keräämiseksi. Lisäksi pyrimme keräämään palautetta ja ideoita asukastilaisuuksissa, joissa asukkaat pääsevät ääneen.

Tärkeimmät kanavat asiakaspalautteen keräämiseksi: • Vuosittaiset asukastyytyväisyyskyselyt • Palvelutapahtumakohtaiset online-palautteet • Asukastilaisuudet • Kotisivut, nettisivujen lomakkeet ja sähköpostit, puhelin

Mittaamme asumistyytyväisyyttä vuosittaisen asukastyytyväisyyskyselyn avulla, jonka pohjalta teemme toimenpiteitä asukasviihtyvyyden ja -tyytyväisyyden parantamiseksi. Vuosikyselyn lisäksi käytössämme on palvelutapahtumakohtainen online-kysely, jolla keräämme palautetta asukkailta tiettyyn palvelun osa-alueeseen liittyen. Jos asiakas esimerkiksi tekee palvelupyynnön palaneesta porrashuoneen lampusta, kysymme online-palautteessa mielipidettä tehtävän onnistumisesta korjauksen jälkeen. Näin pystymme seuraamaan huollon toimintaa reaaliaikaisesti. Miten annettu palaute on vaikuttanut toimintaamme? Vuonna 2016 nostimme asuntojen keskimääräistä tavoitelämpötilaa yhdellä asteella asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi, vaikka se nosti lämmityksen ominaiskulutusta. Vuonna 2017 luovuimme vesiennakkomaksujen perimisestä ja tasauslaskutuksista annetun asiakaspalautteen johdosta. Vuonna 2018 uudistimme kaikki huoltoyhtiöiden yhteistyösopimukset ja laadimme laatuseurantajärjestelmän, jonka avulla voimme seurata kiinteistönhuollon toimintaa ja sen onnistumista tarkemmin. Nämä tehtiin, kun asiakkailta tuli palautetta yleisten tilojen siisteydestä ja ulkoalueiden hoidosta. 28


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

SE CA

ASUKASTILAISUUKSISSA KUUNNELLAAN ASUKKAITA Kehitämme jatkuvasti asumista ja sen kestävyyttä yhdessä asukkaiden kanssa. Vuoden aikana järjestetään useita asukastilaisuuksia, joiden tarkoituksena on ylläpitää vuorovaikutteista keskustelua. Tilaisuuksissa asukkaat pääsevät esittämään omia toiveitaan ja kehitysehdotuksiaan asumisen parantamiseksi. Keskustelun pohjalta pystymme keräämään palautetta ja ideoita, sekä arvioimaan niiden toteutusmahdollisuudet. Asukastilaisuudet järjestetään asukastoimikuntien toimesta. Asukastoimikunnat pyritään puolestaan muodostamaan Kruunuasuntojen kiinteistöpäälliköiden toimesta.

Vuoden 2018 aikana asukastilaisuuksia järjestettiin kuudessa eri kohteessa neljällä eri paikkakunnalla: Helsingissä , Hämeenlinnassa, Säkylässä ja Kirkkonummen Upinniemessä. Tavoitteeseen (viisi paikkakuntaa) ei tänä vuonna ihan päästy. Asukastilaisuuksien lisäksi asumisviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä pyritään pitämään yllä järjestämällä pihatalkoita ja -juhlia. Usein pihatalkoot järjestetään keväisin ja syksyisin, jotta pihat saadaan kesä- ja talvikuntoon. Myös huolto osallistuu usein talkoisiin keräämällä ja kuljettamalla tarpeettomiksi käyneitä tavaroita pois varastotiloista.

29


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Asiakkaiden viihtyvyys Asukkaat viihtyvät Kruunuasunnoilla Suurin osa asukkaistamme on tyytyväisiä asumiseensa. Vuoden 2018 asukastyytyväisyyskyselyn perusteella kokonaisarvosana pysyi ennallaan ollessa 3,8. Tyytyväisiä oltiin erityisesti edellisen vuoden tapaan asunnon sijaintiin, rauhallisuuteen ja järjestykseen sekä asunnon viihtyvyyteen.

3,3 3,4 3,4

Asumiskustannukset

4,5 4,4 4,5

Asunnon sijainti 3,8 3,9 3,9

Asunnon kun to

4,0 4,0 4,0

Asunnon viihtyvyys 3,8 3,8 3,8

Kiinteistön/talon kunto

2018 2017

3,6 3,6 3,7

Yhteisten tilojen kunto Yhteisten tilojen siisteys

3,5 3,6 3,6

Piha-alueiden siisteys ja viih tyvyys

3,5 3,5 3,6

2016

3,3 3,3 3,4

Piha-alueiden varustelu

4,2 4,1 4,2

Rauhallisuus ja järjes tys asuintalossa 0

1

2

3

4

5

Kiinteistönhuoltoon tullaan kiinnittämään enemmän huomiota Vuoden 2018 asukastyytyväisyyskyselyssä tehtiin normaalin kyselyn lisäksi laajempi paikkakuntakohtainen kartoitus kehitettävistä asioista. Esille nousi erityisesti yhteisten tilojen siisteys ja pihaalueiden varustelu. Lisäksi tyytymättömiä oltiin vuokratasoon verrattuna muihin vastaaviin lähialueiden asuntoihin. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyyttä tullaan edistämään: Ottamalla käyttöön kiinteistöhuollon laatuseurantajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan kiinteistönhuollon ja isännöinnin palvelutaso Järjestämällä keräysmuoville erilliskeräys ja kausittaiset keräysajankohdat

30


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

SE CA

LAATUSEURANTAJÄRJESTELMÄLLÄ PAREMPAA KIINTEISTÖNHUOLTOA Vuonna 2017 saimme asukastyytyväisyyskyselyssä palautetta yleisten tilojen siisteydestä ja pihaalueiden hoidosta. Aloimme kiinnittää asiaan enemmän huomiota ja uudistimme kaikki huoltoyhtiöiden yhteistyösopimukset vuoden 2018 aikana. Uusittujen sopimusten tarkoituksena on varmistaa kiinteistönhuollon laatu ja vastuullinen toiminta siten, että asiakastyytyväisyys kasvaa. Kiinteistönhuollon toimintaa ja sen onnistumista tullaan seuraamaan tarkemmin vuonna 2018 laaditun laatuseurantajärjestelmän avulla. Huoltoyhtiöt saavat joko palkkioita tai sanktioita riippuen siitä, miten toiminnan onnistuminen on arvioitu. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2019.

Asukkailla on tärkeä osuus osana laatuseurantajärjestelmää. Kun asukas tekee esimerkiksi palvelupyynnön kiireettömästä asiasta, kuten palaneesta porrashuoneen lampusta, on työn suorittajalla yksi arkivuorokausi ottaa ilmoitus vastaan ja ryhtyä toimenpiteisiin. Työ on oltava valmiina kolmen työpäivän sisällä. Kun työ on tehty, kysymme asukkaalta viestillä mielipidettä tehtävän onnistumisesta. ”Välittömän palautteen ansiosta voimme seurata palveluiden laatua jatkuvasti ja puuttua epäkohtiin välittömästi. Tämä on kaikkien yhteinen etu.”

31


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous Yksi keskeisimmistä asiakastyytyväisyyttä lisäävistä tekijöistä on nopea ja sujuva asiakaspalvelu. Niinpä yksi oleellinen vastuullisuustavoitteemme on kehittää asiakaspalvelua ja asiointia jatkuvasti. Seuraamme asiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalveluun vuosikyselyn yhteydessä. Käytössämme on myös laatujärjestelmä, joka osaltaan parantaa suorituskykyämme ja antaa työkaluja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Laatujärjestelmämme sai ISO 9001:2015 -sertifikaatin joulukuussa 2017.

Online-palautejärjestelmä: • suora palaute yksittäisestä palvelutapahtumasta • toiminnan jatkuva seuranta ja välitön palaute

Tiedotus ja viestintä: • Sähköiset ja koteihin jaettavat tiedotteet • Asukassivut ja porrasnäytöt • Sosiaalinen media

Helppo tavoitettavuus: • valtakunnallinen 24/7 palvelukanava • vuokrasopimuksen sähköinen allekirjoitus ja irtisanominen • nettilomake palautteen antamiseksi • mobiili- ja selainkäyttöiset nettisivut ja hakemuspohjat

32


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Ystävällistä asiakaspalvelua Vuoden 2018 vuosikyselyn perusteella asiakkaat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä palvelun laatuun. Asiakaspalvelun kokonaisarvosanaksi annettiin 3,8, joka pysyi edellisen vuoden tasolla. Erityisen tyytyväisiä oltiin palvelualttiuteen ja ystävälliseen kanssakäymiseen. Suurin kehitys tapahtui viestinnässä ja tiedonkulussa, joka nousi edellisenä vuonna yhdeksi suurimmaksi kehityskohdaksi. Palvelutapahtumakohtaisia online-palautteita lähetettiin vuoden 2018 aikana lähes 1800, joista vastauksia saimme 362 kappaletta. Palautteiden NPS-keskiarvo oli 28,7. 3,4 3,3 3,4

Viestintä ja tiedonkulku

3,9 3,9 3,9

Huollon toiminta 3,5 3,6 3,6

Isännöin nin toimivuu s Asumisaikan a saatu palvelu

2018 2017

4,1 4,1

Ei mitattu

2016

4,2 4,3 4,3

Vuokrauksen yhteydes sä s aatu palvelu 3,9 4,0

Palvelukeskuksen asiakaspalvelu

3,8 0

1

2

3

4

5

Asukkaat haluavat vaikuttaa asioihin Vuosikyselyn perusteella asukkaat kaipaavat selkeytystä ohjeistukseen ja sen saatavuuteen. Lisäksi kehitettävää olisi tavoitettavuudessa ja palvelun nopeudessa. Erityisen tärkeänä pidetään omia vaikutusmahdollisuuksia. Vaikutusmahdollisuuksien koetaan kehittyneen paljon edellisestä vuodesta, mutta edelleen se on yksi merkittävin kehityskohta asiakaspalvelun kehittämisessä. Vuonna 2019 asiakaspalvelua tullaan edistämään: Parantamalla asiakas- ja sidosryhmäviestintää kohdistamalla resursseja viestintään Kehittämällä asukastilaisuuksia, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan asioihin Järjestämällä henkilökunnalle asiakaspalvelukoulutusta

33


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ Työyhteisömme on tärkein voimavaramme, joten pidämme työntekijöistämme huolta.

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö Henkilöstön osaamiseen panostaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen

34


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tavoitteet vuodelle 2018 Työskentelemme henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mittaamme työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä vuosikyselyllä. Parannamme henkilöstön kokonaisarvosanaa työtyytyväisyydestä ja saavutamme tavoitearvon 5,4. Arvosanaksi saatiin 4,9. Järjestämme vähintään yhden koulutustilaisuuden vuoden aikana. Päivitämme koulutussuunnitelman vastaamaan tasa-arvoperiaatteita soveltuvin osin.

Tavoitteet vuodelle 2019 Työskentelemme henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mittaamme työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä kaksi kertaa vuodessa kyselyillä. Parannamme henkilöstön kokonaisarvosanaa työtyytyväisyydestä ja saavutamme tavoitearvon 5,5. Järjestämme vähintään yhden asiakkuuden hoitoon liittyvän koulutustilaisuuden vuoden aikana. Laadimme uudet vastuullisuustavoitteet työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi vuosille 2020-2022.

35


Kruunuasunnot lyhyesti

Asiakkaiden arvostus

Vastuullisuusstrategia

Hyvinvoiva työyh

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö Tiedostamme, että monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö on avainasemassa kannattavan ja toimivan liiketoiminnan kannalta. Henkilöstöpolitiikkamme on kirjattu hallinnolliseen ohjeeseen, joka sisältää myös eettisen ohjeen ja tasa-arvoperiaatteet. Vuoden 2018 aikana laadittiin lisäksi erillinen koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma, joka määrittää yhteiset periaatteet työntekijöiden kohtelulle. Tasa-arvoista kohtelua seurataan säännöllisesti työhyvinvointimittauksilla ja -kyselyillä. Lisäksi seuraamme vuosittain sukupuoli-, ikä- ja koulutustilannetta. Suurin osa henkilöstöstämme on naisia Työntekijöidemme lukumäärä on pysynyt lähes samana vuosien kuluessa. Kuluneena vuonna keskimääräinen henkilöstömäärä oli 20 henkilöä. Keski-ikä vuoden 2018 lopussa oli 52 vuotta, mikä on hieman edellistä vuotta korkeampi. Ikäjakauma on kuitenkin tasoittunut vuoteen 2017 verrattuna. Kuluneena vuonna työntekijöiden vaihtuvuus oli suurempaa kuin aikaisempina vuosina. Vaihtuvuusprosentti oli 35 %, kun se edellisenä vuonna oli 27 %. Naisten osuus henkilöstöstä kasvoi ja vuoden lopussa työntekijöistämme 4/5 oli naisia. Kaikki työsuhteet olivat vakituisia ja kokoaikaisia. Keskimääräinen työsuhteiden pituus on 6,7 vuotta.

20

työntekijöiden lukumäärä

hlö

Työntekijöiden keski-ikä on 52 vuotta ja ikäjakauma muodostuu seuraavasti:

12 10 8 6 4 2 0 20-29

75 % työntekijöistämme on naisia

30-39

40-49 2017

50-59

60 tai yli

2018

Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia Noudatamme toiminnassamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita ja toteutamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia. 36


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Lisäksi noudatamme tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä syrjimätöntä ja tasa-arvoista kohtelua työsuhteen kaikissa vaiheissa. Toimimme niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, uskonnon, vanhempainloman tai muun vastaavan seikan vuoksi. Rekrytoinnissa huomioimme ainoastaan ammatillisen pätevyyden, osaamisen ja soveltuvuuden eikä valintoihin vaikuta henkilökohtaiset ominaisuudet. Seuraamme työntekijöiden ja johdon tasa-arvoista palkitsemista Maksamme henkilöstöllemme tehtävän vaativuuteen perustuvaa kuukausipalkkaa, johon kuuluvat rahapalkka ja luontoisetuna puhelinetu. Työntekijöillä on oikeus ostaa lounasseteleitä verotusarvoonsa, minkä lisäksi tarjoamme mahdollisuuden kulttuuriseteleihin. Käytössämme on lisäksi koko henkilökunnan kattava lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, joka pohjautuu valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoon ja Suomen valtion omistajaohjauspolitiikassa määriteltyihin palkitsemisperiaatteisiin. Palkkion maksaminen perustuu hallituksen vuosittain asettamiin yritys- ja henkilötason tavoitteisiin. Yrityksen johto ei omista osakkeita eikä optioita, eikä yhtiöllä ole optioihin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää.

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

2018 132.000 € 8.301 € 31.291 € 24.991 € 64.583 € 5 1200 €/kk, pj.1600 €/kk 600 €/kk 81.400 €

Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Johtajat ja päälliköt Henkilöstölle maksetut tulospalkkiot Toimihenkilöt Yhteensä Jäsenten lkm* Kuukausikorvaus** Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot Kokouspalkkio** Palkkiot yhteensä *Lukumäärä tilikauden päättyessä. **Maksetaan ainoastaan muille, kuin Governia-konsernin palveluksessa oleville jäsenille.

2017 132.000 € 12.451 € 48.850 € 21.941 € 83.242 € 5 1200 €/kk 600 €/kk 91.800 €

37


Kruunuasunnot lyhyesti

Asiakkaiden arvostus

Vastuullisuusstrategia

Hyvinvoiva työyh

Työhyvinvoinnin kehittäminen Hyvinvoiva työyhteisö on tärkein voimavaramme, minkä vuoksi panostamme ennalta ehkäiseviin käytäntöihin. Lähtökohdat työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on kirjattu hallinnolliseen toimintaohjeeseen ja vuoden 2018 aikana päivitettyyn koulutussuunnitelmaan. Työterveyshuolto auttaa tunnistamaan riskejä Työterveyshuolto seuraa vuosittain työntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja riskejä. Tätä kautta se osallistuu mahdollisten vaarojen ja työterveysriskien, kuormitusten ja altistusten kartoittamiseen sekä arviointiin, minkä jälkeen sovitaan tarvittavista toimenpiteistä ja tehdään tarvittavat työhyvinvointisuunnitelmat. Olemme ottaneet henkilöstön ikääntymisen huomioon työhyvinvoinnin ylläpidossa tarjoamalla työterveyshuollon kautta muun muassa ikävuositarkastuksia, fysioterapiaa ja työpiste-ergonomiaa. Seuraamme työhyvinvointia jatkuvasti Seuraamme ja kehitämme työntekijöidemme hyvinvointia, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä säännöllisten työtyytyväisyyskyselyiden ja kehityskeskustelujen avulla. Kyselyitä pidetään kaksi kertaa vuodessa ja ne mittaavat työhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden eri osa-alueita. Työhyvinvointia seurataan lisäksi sairauspoissaolojen ja työtapaturmien avulla. Mitä teimme työhyvinvoinnin parantamiseksi vuonna 2018?

Pidimme kaksi liikuntapainotteista TYKY-päivää keväällä ja syksyllä.

Työtyytyväisyyden seuraamista ja kehittämistä, henkilöiden tehtävänkuvien ja vastuiden selkeyttä ja esimiestyön asianmukaista toimivuutta kartoitettiin henkilöstöhallinnon sisäisessä tarkastuksessa.

38

Toteutimme kaksi työhyvinvointikyselyä, joiden avulla saimme esille tärkeimmät kehityskohdat työhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden parantamiseksi.

Pidimme keväällä ja syksyllä tiedonkulun palaverit, joissa käytiin läpi yhtiön sisäistä tiedonkulkua ja toimintamalleja yhdessä työntekijöiden kanssa case-esimerkkien avulla. Palaverien avulla pyrittiin kehittämään tiedotusta, työntekijöiden kuuntelua ja esimiestyötä, joista saatiin kritiikkiä vuoden 2017 varsinaisessa työtyytyväisyyskyselyssä.


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

SE CA

TYKY-PÄIVÄT INNOSTAVAT LIIKKUMAAN Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja kannustamme kaikkia liikkumaan. Vuoden 2018 aikana järjestimme kaksi TYKY-päivää, joissa molemmissa keskityttiin hyvinvointiin ja liikuntaan. Toukokuussa suuntasimme upeisiin maisemiin Haikon kartanoon Porvooseen. Päivään sisältyi muun muassa kehonkoostumusmittaus, kahvakuulatunti ja luento liikunnan hyödyistä. Lisäksi tehtiin ergometritesti, jolla selvitettiin jokaisen kestävyyskuntoa polkupyöräkuormituksen avulla. Kaikkien osallistujien testitulokset käytiin ammattilaisen toimesta läpi. Lopuksi halukkaat saivat kokeilla Huippukylmä -120° -hoitoa.

Vuoden toinen TYKY-päivä pidettiin lokakuussa ja se oli puolestaan koulutuspainotteinen. Päivän aikana käytiin läpi Kruunuasuntojen asiakaspolkua ja uudisrakentamisen konseptointia ryhmätöiden avulla. Lisäksi tutustuttiin palvelumuotoiluun ja sen hyödyntämiseen palveluiden kehittämisessä. Lopuksi käsiteltiin itsensä johtamista ja ajankäyttöä sekä työpaikan pelisääntöjä. Koulutuksen lisäksi päivään sisältyi liikunnallista aktiviteettia. Tällä kertaa päästiin tutustumaan kehonhuollon ja joogan lisäksi kuntonyrkkeilyyn.

39


Kruunuasunnot lyhyesti

Asiakkaiden arvostus

Vastuullisuusstrategia

Hyvinvoiva työyh

Työhyvinvoinnin kehittäminen Työtyytyväisyys parani huomattavasti Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan kaksi kertaa vuodessa työtyytyväisyyskyselyn avulla ja vuosittaista kehitystä seurataan syksyn henkilöstökyselyn tuloksien avulla. Kuluneen vuoden työtyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi muodostui 4,9, mikä on lähes 17 % edellistä vuotta parempi. Arvosana jäi ainoastaan 0,5 pisteen päähän tavoitearvosta (5,4). Työntekijöiden mielestä onnistuimme erityisesti panostamaan henkilöstön hyvinvointiin, tiedottamaan avoimesti ja kuuntelemaan henkilöstöä. Työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolopäivien kehitys vuosina 2016-2018 7 6 5

Sai rauspoissaolopäivät per henkilö

4 3

Työtyytyv äisyy s (asteikolla 1-7)

2

Tavoitteellinen työtyytyväisyys (asteikol la 1-7)

1 0 2016

2017

2018

2019

Työntekijät toivovat enemmän yhteistyötä johtoryhmän ja työntekijöiden välillä Työntekijöiden mielestä kehitettävää on erityisesti esimiestyössä ja toiminnan suunnitelmallisuudessa. Työntekijät toivovat enemmän yhteistyötä johtoryhmän ja työntekijöiden välille, jotta henkilökunnan kehitysehdotukset voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Vuonna 2019 työhyvinvointia tullaankin edistämään: Parantamalla tiedonkulkua ja esimiestyötä: vuoden aikana pidetään ulkopuolisen sparraamia kehitystyöpajoja aiheeseen liittyen Järjestämällä työyhteisövalmennusta ulkopuolisen toimijan avulla koko henkilökunnalle ja yksiköille Järjestämällä esimiehille esimieskoulutusta

40


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat vähäisiä Kruunuasuntojen työntekijät olivat vuoden 2018 aikana sairauden takia poissa keskimäärin 5,9 päivää henkilöä kohden. Sairauspoissaoloprosentti oli 3 % ja se pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä sairauspoissaolopäiviä kertyi 117 (131), joista miehillä 6 päivää ja naisilla 111 päivää. Sairauspoissaoloissa on mukana työterveyden määräämien sairauslomien lisäksi omalla ilmoituksella pidetyt enintään kolmen päivän pituiset sairauspoissaolot. Kruunuasuntojen työn luonteen vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat harvinaisia. Vuoden 2018 aikana tapahtuneita poissaoloon johtaneita tapaturmia oli yksi. 41


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Henkilöstön osaamiseen panostaminen Olemme panostaneet työntekijöidemme koulutukseen merkittävästi useiden vuosien ajan. Koulutukset pitävät työntekijöiden ammattitaitoa ajan tasalla, minkä lisäksi ne mahdollistavat työssä kehittymisen. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ohjaa Kruunuasuntojen johtoryhmän laatima koulutussuunnitelma. Työntekijäkohtaiset koulutustarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa, joita pidetään suoritusarviointien tapaan koko henkilöstölle. Henkilöstömme on asiantuntevaa ja koulutettua Noin 55 % työntekijöistämme on suorittanut korkeakoulututkinnon, 35 % ammattitutkinnon ja loput muun koulutuksen. Henkilöstömme on siis ammattitaitoista ja koulutettua. Haluamme, että työntekijämme pitävät ammattitaitoaan ajan tasalla ja kehittävät osaamistaan iästä riippumatta. Tämän vuoksi tarjoamme jokaiselle työntekijälle mahdollisuuksia osallistua omia työtehtäviä tukeviin koulutuksiin. Koko henkilökunnalla on vuosittain mahdollisuus osallistua vähintään yhteen ammattitaitoa ylläpitävään ja sitä kehittävään koulutustilaisuuteen. Koulutuksen aiheet riippuvat työntekijöiden omasta osaamisesta, muutoksista toimintaympäristössä ja mahdollisista tehtävänmuutoksista. Henkilöstön prosentuaalinen koulutusjakauma vuosina 2016-2018 % 40 30

2016 20

2017 2018

10 0 Ylempi korkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto

AMK tai vastaava

Ammattiopisto tai vas taava

Muu koulutus

Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan myös ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen, mikäli koulutus tukee työntekijän tehtävien hoitoa. Tarjoamme mahdollisuuden opiskella töiden ohella ja kustannamme koulutukseen liittyvät kulut. Vuosina 2016-2018 yhteensä seitsemän henkilöä on osallistunut tutkintoon johtavaan koulutukseen. Yleisin suoritettu tutkinto on AITtutkinto eli johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinto. 42


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

SE CA

KANNUSTAMME TYÖNTEKIJÖITÄMME KEHITTYMÄÄN AMMATILLISESTI Periaatteenamme on kannustaa työntekijöitämme opiskelemaan töiden ohella. Vuonna 2018 kaksi työntekijää suoritti ammattitutkintoon johtavia opintoja töiden ohella. Toinen työntekijöistä oli kiinteistöpäällikkö Johanna Vuoltee. Mitä opiskelet ja miksi? ”Opiskelen AIT-tutkintoa eli johtavan ammattiisännöitsijän tutkintoa. Tutkinto kestää kaksi vuotta ja se on normaali jatkumo aikaisempaan IATtutkintooni. Aloitin työt Kruunuasunnoilla toukokuussa 2018 ja tuolloin minulta toivottiin tutkinnon suorittamista töiden ohella.”

Miten Kruunuasunnot tukee sinua opiskelussa? ”Opiskelen täysin töiden ohessa. Koulutuspäiviä on noin kerran kuussa ja niihin saan käyttää työaikaa. Lisäksi työnantaja tukee minua koulutuksen kustannuksissa. En itse maksa koulutuksesta mitään vaan tuhansien eurojen rahallinen panostus tulee työnantajalta.” Mitä mieltä olet koulutusperiaatteista? ”Meitä työntekijöitä kannustetaan ja innostetaan tasapuolisesti opiskelemaan töiden ohella. En ole tällaiseen törmännyt aikaisemmissa työpaikoissani. Kiitän omasta puolestani tästä mahdollisuudesta!”

43


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Henkilöstön osaamiseen panostaminen Seuraamme vuosittain henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä ja koulutuspäivien jakautumista koulutustyypeittäin. Vuoden 2018 aikana koulutuspäiviä oli huomattavasti vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että koulutustuntien määrä ja jakautuminen vaihtelee vuosittain tarpeen ja tilanteen mukaan. Koulutussuunnitelman mukaisesti työntekijöille järjestetään joko henkilön omista työtehtävistä suoriutumista tukevaa koulutusta, yksikkökohtaista työntekoa tukevaa koulutusta tai koko henkilökunnan tarpeisiin suunnattua koulutusta. Koulutuspäiviä kertyi 3,6 päivää henkilöä kohden Koulutuspäivien määrä vuonna 2018 oli 72, joista 28 % oli miehillä ja 72 % naisilla. Koulutustunteja oli siis yhteensä arviolta 540 h. Työntekijämäärään suhteutettuna miehillä oli keskimäärin 4 koulutuspäivää ja naisilla 3,5 koulutuspäivää. Keskimäärin koulutuspäiviä oli siis 3,6 päivää henkilöä kohden, kun niitä edellisenä vuonna oli 5,6. Yhteiset koulutukset painottuivat vastuullisuuteen ja uuteen tietosuoja-asetukseen Vuoden 2018 aikana jopa 83 % koulutuspäivistä muodostui työntekijöiden henkilökohtaisista koulutuksista, kun vuonna 2017 henkilökohtaisten koulutusten osuus oli vain noin 42 %. Henkilökunnan yhteisiä koulutuksia oli noin 17 % koulutuspäivistä ja koulutukset painottuivat vastuullisuuteen ja uuteen tietosuoja-asetukseen. Vuonna 2018 kaksi työntekijää suoritti ammattitutkintoon johtavaa koulutusta.

Koulutustuntien jakautuminen koulutustyypeittäin vuonna 2018

Henkilökohtainen koulutus (83 %) Koko henkilökunnan kattava koulutus (17 %), josta Vastuullisuuskoulutusta (33 %) Tietosuoja-asetuskoulutusta (67 %)

44


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

SE CA

HENKILÖKUNNALLE PIDETTIIN VASTUULLISUUSKOULUTUS Henkilökunnalle järjestettiin toukokuussa 2018 vastuullisuuskoulutus, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa työntekijät yhteiskuntavastuuseen. Koulutus sisälsi lyhyen luennon, jossa käsiteltiin yleisesti yhteiskuntavastuuta, historiaa, kestävän kehityksen tavoitteita sekä yhteiskuntavastuun merkitystä erityisesti Kruunuasuntojen osalta. Luennon lisäksi koulutus sisälsi ryhmätyöpajoja, joissa työntekijät pääsivät suunnittelemaan omasta kuvitteellisesta yrityksestään mahdollisimman vastuullisen. Tarkoituksena oli pohtia, mitä konkreettisia toimenpiteitä kuvitteellisen yrityksen olisi tehtävä, jotta sen toiminta olisi vastuullista.

Ryhmätyöskentelyn jälkeen ryhmien tuotokset käytiin yhdessä läpi. Lopuksi pohdittiin, mitkä löydetyistä konkreettisista toimenpiteistä sopisivat myös Kruunuasuntojen toimintaan. ”Koulutuksen avulla henkilöstö sai paremman mielikuvan siitä, mitä yrityksemme yhteiskuntavastuu käytännössä sisältää ja minkälainen merkitys jokaisella työntekijällä on vastuullisen toiminnan saavuttamiseksi.”

45


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ Minimoimme ympäristövaikutuksemme ja toimimme aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan.

Ympäristövaikutusten minimoiminen Energia- ja vedenkulutus Kasvihuonekaasupäästöt Kestävä hankinta 46

Hyvinvoiva työyh


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tavoitteet vuodelle 2018 Saavutamme asetetut vuositavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Uusimme vesimittareita ja lisäämme asuntoihin päätelaitteet, joiden avulla asukkaat voivat seurata vedenkulutusta jatkuvasti. Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi. Kiinnitämme huomiota käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Lisäämme kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä. Luomme isoille hankintapäätöksille vastuullisuuskriteerit ja lisäämme kaikkiin uusiin tarjouspyyntöihin sekä hankinta- ja palvelusopimuksiin vastuullisuusvaatimukset.

Tavoitteet vuodelle 2019 Saavutamme asetetut vuositavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi seuraamalla ja säätämällä lämmitysenergioiden käyttöä ajantasaisesti. Lisäksi teemme toimia uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Teemme toimia kierrätyksen edistämiseksi paikkakuntakohtaisesti keräysmahdollisuuksien mukaan. Kiinnitämme huomiota käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Lisäämme kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä. Lisäämme 100 % uusista sopimuksista vastuullisuusvaatimukset ja isoihin sopimuksiin vastuullisuuskriteerit. Laadimme uudet vastuullisuustavoitteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi vuosille 2020-2022.

47


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Ympäristövaikutusten minimoiminen Olemme tunnistaneet vaikutuksemme ympäristöön ja asettaneet tavoitteita vaikutusten minimoimiseksi. Tavoitteet on kirjattu kestävän liiketoiminnan johtamismalliin ja vastuullisuusstrategiaan, ja niiden saavuttamista seurataan väli- ja vuosiraportoinneilla. Konkreettisten kulutustavoitteiden asettaminen ja kulutusten jatkuva seuranta etähallintatyökalujen avulla auttaa ympäristövaikutusten minimoimisessa. Käytössämme olevat etävalvontajärjestelmät ilmoittavat aina energian- tai vedenkulutuksen poikkeamista, jolloin voimme ruveta välittömiin toimenpiteisiin häiriötilanteissa. Laitteita ja järjestelmiä kehitetään jatkuvasti. KÄYTÄMME KESTÄVIÄ MATERIAALEJA Hankimme käyttämämme materiaalit mahdollisuuksien mukaan sertifioiduista lähteistä, jolloin varmistamme ettei niissä käytetä kiistanalaisia tai konfliktiraaka-aineita. Kiinnitämme huomiota erityisesti materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Lisäksi lisäämme kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä silloin, kun ne vastaavat käyttövaatimuksia. Rakentamisessa käytetään yleisesti hyväksyttyjä CE harmonisoituja tuotteita tai suomalaiset laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Seuraamme myös kierrätysja biomateriaalien markkinoille tuloa ja turvallisuutta jatkuvasti, jotta voimme ottaa niitä käyttöön hintatason tullessa kilpailukykyiseksi.

KÄYTÄMME VETTÄ KESTÄVÄSTI Mietimme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja vedenkulutuksen pienentämiseksi. Vuonna 2018 uusimme kaikkien asuntojen vesimittarit ja asensimme huoneistoihin digitaaliset päätelaitteet, joista asukas pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan vedenkulutustaan. Kun valtaosassa kohteista vesi laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan, kannustaa se asukkaita kestävään veden käyttöön. Uudis- ja perusparannuskohteissa puolestaan panostetaan vähän vettä kuluttaviin kalusteisiin.

48


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

TOIMIMME ENERGIATEHOKKAASTI Olemme mukana Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokraasuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa (VAETS), jonka kausi on 20172025. Ohjelman mukainen säästötavoite on -1 % vuodessa. Huomioimme energiatehokkuuden aina myös perusparannus- ja uudisrakentamisessa ottamalla huomioon asuntokannan iän ja tekniikan. Rakentamisessa toteutetaan jo nyt energiatehokkuudeltaan minimivaatimuksia tehokkaampia ratkaisuja, minkä lisäksi suosimme vähäpäästöisempiä materiaaleja. Tämä on johtanut hyviin pitkän aikavälin tuloksiin energiatehokkuudessa.

EDISTÄMME KIERRÄTYSTÄ Emme seuraa asumisessa syntyvää jätemäärää, sillä sen järjestämisestä vastaa kunnallinen jätehuolto ja jätemäärän jatkohyödyntäminen on paikkakohtaisesti erilaista. Vähennämme kuitenkin aktiivisesti asumisessa syntyvää jätteiden määrää tiedottamalla asukkaita ja mahdollistamalla jätteiden syntypaikkalajittelun. Rakentamisen ja purkamisen jätteet hoidetaan lainsäädännön ja kunnallisten käytäntöjen mukaisesti. Rakentamisen ympäristövaikutuksia tullaan mahdollisesti tarkastelemaan tarkemmin vuosina 2020-2022, mikäli näin päätetään vastuullisuusstrategian päivityksessä.

MINIMOIMME KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖMME Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjämme kohteidemme energiansäästötoimilla ja uusiutuvien energialähteiden käytöllä. Olemme siirtyneet suurelta osin uusiutuvan sähkön käyttöön. Kaikki sähkö, jonka voimme vapaasti hankkia on tuotettu uusiutuvalla energialla. Lisäksi tulemme hyödyntämään omaa aurinkosähköä ja maalämpöä osassa uudiskohteistamme. 49


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Energiankulutus Tässä yhteiskuntavastuuraportissa energiankulutuksia tarkastellaan ainoastaan Kruunuasunnot Oy:n omistamien kohteiden osalta. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kohteet, joita emme omista, mutta joista huolehdimme. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty yrityksen toimiston sekä työmaiden energiankulutukset Kokonaisenergiankulutuksemme laski Omistamiemme kohteiden kokonaisenergiankulutus vuonna 2018 oli 22,0 GWh, joka on jopa 13 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisenergiankulutus vaihtelee vuosittain kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista johtuen. Kuluneena vuonna myytiin useita kiinteistöjä, mikä selittää kokonaiskulutuksen hurjan laskun. Jotta voimme vertailla tarkemmin kulutusten vuosittaisia muutoksia, suhteutamme kulutukset omistuksessamme olevien kiinteistöjen rakennustilavuuteen. Kuluneena vuonna kokonaisenergian ominaiskulutus pieneni noin 2 % ja pääsimme asetettuun tavoitteeseen. Laskuun vaikutti pääasiassa lämmön ominaiskulutuksen lasku.

= Omistamiemme kohteiden vuosittainen kokonaisenergiankulutus

1,7 eduskuntatalon vuosittainen energiankulutus

Sähkön ominaiskulutus pysyi kuluneen vuoden aikana edellisen vuoden tasolla eikä tavoitteeseen päästy. Syynä tähän oli keskimääräistä kylmempi talvi, jonka takia muun muassa autojen lämmitystarve ja huoneistokohtaisen ilmanvaihdon jälkilämmityspatterin kulutus kasvoivat. Kiinteistöjen sähkönkulutus kasvoi aikaisempina vuosina pitkään kiinteistöjen teknisten ominaisuuksien kehittyessä. Kasvuun vaikutti merkittävästi lämmön talteenottojärjestelmien asentaminen perusparannus- ja uudiskohteissa. Tämä on nähtävissä esimerkiksi vuoden 2010 ja vuoden 2016 sähkön ominaiskulutuksia verrattaessa. Viime vuosina sähkönkulutus on kuitenkin pienentynyt tasaisesti tai pysynyt samana. Tähän vaikuttaa huoneistojen keskilämpötilan korotus, joka vähentää huoneistojen sähkönkulutusta lämmöntalteenotolla varustettujen huoneistokohtaisten iv-laitteiden ja märkätilojen lattialämmitysten osalta. 50


Kestävä ympäristö

hteisö

Vastuullisuus lukuina

Rehti liiketoiminta

GRI-indeksi

Lämmön ominaiskulutuksessa tapahtui pieni kasvu vuonna 2017 asuntojen keskilämpötilan noston vuoksi, mutta kuluneena vuonna kulutus kääntyi laskuun ja pääsimme tavoitteeseen. Vuoden 2018 aikana myymissämme kohteissa oli keskimääräistä enemmän lämpöä kuluttavia kiinteistöjä, mikä selittää noin 2 % laskun lämmön ominaiskulutuksessa.

Kokonaisenergian ominaiskulutus (kWh/rm3)

Kokonaisenergiankulutus (GWh)

60

30 25

3,8

3,7

40

18,3

20

15 22,4

46,2

4,3

4,5

20

10

47,5

48,9

20,9

20,7

46,1

47,2

46,3

5 0

0 2010

2016

2017

Lämpö

2018

2010

Sähkö

2017

Toteutunut

Lämmön ominaiskulutus (kWh/rm3)

2018

2019

Tavoite

Sähkön ominaiskulutus (kWh/rm3)

45

9 39,9

40 35

2016

41,4

38,6

7,6

7 38,1

39,5

38,6

30

6

25 2010

7,6

8

2016

2017

Toteutunut

2018 Tavoite

90,8

2019

90,9

7,5

8,0

7,7

7,7

2017

2018

Toteutunut

Tavoite

5 2010

2016

2019

51


Kruunuasunnot lyhyesti

Asiakkaiden arvostus

Vastuullisuusstrategia

Hyvinvoiva työyh

Vedenkulutus Energiankulutuksen tapaan myös vedenkulutusta tarkastellaan ainoastaan Kruunuasunnot Oy:n omistamien kohteiden osalta. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kohteet, joita emme omista, mutta joista huolehdimme. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty yrityksen toimiston sekä työmaiden vedenkulutukset. Vedenkulutus laski merkittävästi Vuonna 2018 kokonaisvedenkulutuksemme laski yli 17 % ja alitti reilusti tavoitteemme. Aikaisempina vuosina vedenkulutuksen nousu on johtunut suurelta osin asukkaiden vedenkulutuksen kasvusta sekä lisääntyvistä piilovuodoista. Suuressa osassa kiinteistöjämme on ollut samat vesikalusteet pitkän aikaa, mikä lisää piilovuotoja. Kuluneena vuonna myytiin useita kohteita, joissa oli keskimääräistä enemmän vettä kuluttavia kiinteistöjä. Näiden kohteiden myynti vaikutti siten vedenkulutuksemme pienenemiseen: ominaiskulutus laski 3 % ja asukaskohtainen vedenkulutus jopa yli 11 %. Kaikki käytetty vesi tulee kunnallisista vesijohtoverkoista ja jätevedet johdetaan kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin.

Asukkaamme kuluttavat jopa 32 % vähemmän vettä, kuin suomalaiset keskimäärin.

Keskimääräinen vedenkulutus Suomessa on noin 140 l/as/vrk.

Veden ominaiskulutus (l/rm3)

Kokonaisvedenkulutus ja asukaskohtainen vedenkulutus tm3

250

120

19

200

180

107

95

106

95

100

193

185

185

180

40

116

86

95

104

104

86

40 20

0 2010

2016

2017

Toteutunut

2018 Tavoite

2019

80 60

20

0

120 100

60

50

52

106

109

80

150 100

l/as/vrk

140

0 2010

2016

2017

2018

2019

Kulutus (tonnia m3)

Tavoite (tonn ia m3 )

Kulutus (l/ as /vrk)

Tavoite (l/as/vrk)


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

SE CA

UUSI VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ SÄÄSTÄÄ VETTÄ Uusimme kaikkien asuntojen vesimittarit vuoden 2018 aikana. Vesimittareiden uusimisen yhteydessä kaikkiin asuntoihin asennettiin digitaaliset päätelaitteet, joiden avulla asukkaat voivat helposti seurata omaa vedenkulutustaan reaaliajassa. Vedenmittausjärjestelmä on asukkaiden kannalta oikeudenmukaista, sillä käytetty vesi laskutetaan asukkaan todellisen kulutuksen mukaan. Jatkuva oman vedenkäytön seuraaminen kannustaa siis vähentämään veden kulutusta, kun samalla vesilaskut pienenevät. Mittausjärjestelmän avulla pystymme lisäsi paikallistamaan laiteviat ja vesivuodot nopeasti ja tehokkaasti.

Huoneistonäyttö kertoo veden kokonaiskulutuslukemat kylmälle ja lämpimälle käyttövedelle. Näytöltä voidaan helposti seurata esimerkiksi yksittäisen päivän, viikon tai kuukauden kokonaiskulutusta. Vedenmittausjärjestelmä laskee tutkitusti veden keskikulutusta jopa kolmanneksella.

53


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Kasvihuonekaasupäästöt Minimoimme kasvihuonekaasupäästömme kohteiden energiansäästötoimilla ja uusiutuvien energialähteiden käytöllä. Kasvihuonekaasupäästömme pienentyivät huomattavasti vuosien 2016 ja 2017 välillä, kun siirryimme vuoden 2017 alusta uusiutuvan sähkön käyttöön. Tuolloin kokonaishiilidioksidipäästömme vähenivät jopa 27 %. Kokonaiskasvihuonekaasupäästömme laski Vuonna 2018 kasvihuonekaasupäästömme olivat 3443 tCO2, mikä on 6,4 % edellistä vuotta pienempi. Päästöjen pienentymistä selittää osaltaan energiankulutuksen pienentyminen kiinteistökannan muutosten myötä. Kiinteistökantaamme suhteutetut ominaishiilidioksidipäästömme olivat kuluneena vuonna 7,3 kgCO2/rm3. Ominaispäästöt nousivat 3,7 % kuluneen vuoden aikana, sillä laskuissa käytetty kaukolämmön sijaintiperusteinen CO2-päästökerroin kasvoi vuoden 2017 arvosta 176 gCO2/kWh vuoden 2018 arvoon 188 gCO2/kWh.

= Kasvihuonekaasupäästömme olivat 3433 tCO2 vuonna 2018.

Päästömäärä vastaa pääkaupunkiseudun raideliikenteen reilun kahden kuukauden päästöjä.

Käytämme kiinteistöissämme uusiutuvaa sähköenergiaa. Kaikki sähkö, joka voidaan vapaasti hankkia on tuotettu uusiutuvalla energialla. Eräillä Kruunuasuntojen omistamista kohteista ei ole kaupallista siirtoverkkoa, joten näiden kohteiden osalta operoidaan puolustushallinnon rakennuslaitoksen hankkimalla sähköllä. Näiden kohteiden määrä on kuitenkin vähäinen suhteessa muuhun kiinteistökantaan, joten laskuissa on oletettu kaikkien Kruunuasuntojen omistamien kohteiden käyttävän uusiutuvaa sähköä. 54


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

SE CA

UUDISKOHTEISSA HYÖDYNNETÄÄN OMAA UUSIUTUVAA ENERGIAA Lisäämme jatkuvasti uusiutuvan energian käyttöä. Tällä hetkellä rakenteilla olevissa uudiskohteissa tullaankin hyödyntämään omaa aurinkosähköä ja maalämpöä. Tampereelle ja Tuusulaan on tällä hetkellä rakenteilla uudiskohteet, joissa tullaan hyödyntämään aurinkosähköä. Arvioitu aurinkokattojen tuottama energia on noin 30 MWh vuodessa, joka vastaa noin 10 % kiinteistöjen energiankulutuksesta. Aurinkokattojen tuotto tullaan käyttämään pääosin kiinteistösähköön ja mahdollinen ylijäämä käyttöveden lämmittämiseen.

Jyväskylään maaliskuussa 2019 valmistuvassa uudiskohteessa tullaan puolestaan hyödyntämään maalämpöä. Maalämpö on maaperän tai veden massaan varastoitunutta uusiutuvaa lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää rakennusten käyttöveden ja tuloilman lämmittämiseen. Kyseisessä kohteessa maalämpö tulee säästämään lämpöenergiaa kaukolämpöön verrattuna arviolta 44-55 %. ”Päätös hyödyntää omaa uusiutuvaa energiaa uudiskohteissa on luonnollinen jatkumo yhtiömme vastuullisuustyölle”.

55


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Kestävä hankinta Osana vastuullista toimintaamme otamme huomioon myös hankintojen kestävyyden. Hankintakäytäntömme ovat tilaajavastuulain mukaisia ja sisäisessä toimintaohjeessamme on määritelty tehtävien mukaiset hankintavaltuudet. Vuoden 2018 aikana laadimme lisäksi hankintastrategian, jonka tarkoituksena on varmistaa hankintojen vastuullisuus ja edistää yrityksen kestävää kehitystä. Vaadimme omiin vastuullisuusteemoihimme liittyvää vastuullisuustoimintaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Osana hankintastrategian laatimista määritimme yhteistyökumppaneillemme vastuullisuusvaatimukset omien eettisten ohjeidemme pohjalta. Vaatimukset toimivat kaikkien hankintojen ohjenuorana, minkä lisäksi vaadimme niiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme. Vaatimukset ovat osa kaikkia uusia tarjouspyyntöjä sekä hankinta- ja palvelusopimuksia.

TOIMIMME AVOIMESTI JA LÄPINÄKYVÄSTI

NOUDATAMME LAKEJA JA SÄÄDÖKSIÄ

KUNNIOITAMME JA EDISTÄMME IHMISOIKEUKSIA

SITOUDUMME REILUUN KILPAILUUN

EMME TARJOA TAI VASTAANOTA LAHJUKSIA

KUNNIOITAMME YMPÄRISTÖÄ

TOIMIMME VASTUULLISESTI

SALAAMME LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

Vastuullisuusvaatimusten lisäksi laadimme vastuullisuuskriteerit merkittäville strategisille hankintapäätöksille. Kriteerit linjaavat yli 50.000 euron ylittävien hankintapäätösten taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaatimukset. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että hankinnat edistävät ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia sekä ottavat huomioon hankinnan ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuullisuuden. 56


hteisö

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

Rehti liiketoiminta

GRI-indeksi

SE CA

OPASTAMME ASUKKAITAMME KESTÄVÄMPÄÄN ELÄMÄNTAPAAN Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Avaimetasiakaslehtemme tiedottaa asiakkaita ajankohtaisista asioista. Lehti ilmestyy digitaalisesti, minkä lisäksi sitä painetaan asukkaiden toiveesta. Lehti käsittelee usein asumiseen ja asiakaspalveluun liittyviä ajankohtaisia asioita. Monet jutut liittyvät usein kodin siivoukseen ja sisustukseen, minkä lisäksi lehdessä julkaistaan Kruunuasuntojen kokeilukeittiön reseptejä. Jokaisessa lehdessä tutustutaan lisäksi aina yhteen Kruunuasuntojen asuinpaikkakuntaan. .

Siivous- ja sisustusvinkkien lisäksi lehteen lisätään usein vinkkejä kestävämpään elämäntapaan. Vuoden 2018 aikana Avaimet-asiakaslehdissä käsiteltiin seuraavia kestävään elämäntapaan liittyviä teemoja: -

Veden säästö kannattaa Jätteiden lajittelu Luovu rohkeasti turhasta Tulot ja menot tasapainoon Kestävillä ja pestävillä tuotteilla parempaa arkea

57


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

REHTI LIIKETOIMINTA Vastuullisen toimintamme lähtökohtana on rehti liiketoiminta, joka luo lisäarvoa sidosryhmillemme.

Taloudelliset tunnusluvut Verojalanjälki Korruptionvastaisuus

58

Hyvinvoiva työyh


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tavoitteet vuodelle 2018 Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtäkään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä. Maksamme lakien edellyttämät verot, minkä lisäksi raportoimme verojen maksamisesta maakohtaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2019 Käsittelemme väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset ja raportoimme ne asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtäkään korruptiotapausta tai epäiltyä väärinkäytöstä. Maksamme lakien edellyttämät verot, minkä lisäksi raportoimme verojen maksamisesta maakohtaisesti. Päivitämme rehtiin liiketoimintaan liittyvät vastuullisuustavoitteet vuosille 2020-2022.

59


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Taloudelliset tunnusluvut ja verojalanjälki Olemme vastuussa toimintamme tuloksellisuudesta omistajillemme. Myös rahoittajat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö kokevat yhtiömme tuloksentuottamiskyvyn tärkeäksi. Kannattava liiketoiminta ja pääomalainan takaisinmaksukyky ovat merkittäviä asetettuja tavoitteita. Uudistuotanto- ja perusparannushankkeiden tulee olla taloudellisesti perusteltuja, minkä vuoksi selvitämme hankkeiden kannattavuuden ja rahoituksen aina ennen toteutusta. Strategiset suunnitelmat ja riskienhallinta toimivat johdon välineinä taloudellisen tuloksen varmistamiseksi.

ASIAKKAAT Vuokratuotot 15,5 M€ (17,1) Käyttökorvaukset 0,4 M€ (0,7) Kiinteistöjen myynnit 19,3 M€ (1,1) JULKINEN SEKTORI Saadut avustukset 0 M€ (0)

TOIMITTAJAT Palvelujen ostot ja muut hankekulut 25,2 M€ (10,3) HENKILÖSTÖ Maksetut palkat 1,6 M€ (1,6)

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT Lainanotto 17,9 M€ (4,2)

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT Lyhennykset 19,3 M€ (4,1) Korkokulut 0,5 M€ (0,4)

MUUT TUOTOT Muut rahoitustuotot 0,2 M€ (0,2)

JULKINEN SEKTORI Verot 0,0 M€ (0,9)

Merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät vuokra- ja myyntituotoista, ostoista palveluntuottajilta sisältäen kasvu- sekä ylläpitoinvestoinnit, henkilöstön palkoista, korvauksista rahoittajille sekä maksetuista veroista. Osallistumme epäsuorien taloudellisten vaikutusten avulla yhteiskunnan toimintaan mm. maksamalla veroja. Näillä tuotoilla turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. Palveluihin ja investointeihin liittyvät ostot puolestaan työllistävät sekä paikallisia että toiminta-alueen ulkopuolella toimivia tahoja. Henkilökunnallemme maksetut palkat ja sosiaalikulut sen sijaan vaikuttavat positiivisesti ympäröiviin työntekijöihin ja sitä kautta ympäröiviin yhteisöihin. Vuonna 2018 taloudellinen käyttöasteemme oli 95,7. Käyttöaste parani edellisestä vuodesta, kun asuntojen vuokrauksen vajaakäyttöä saatiin pienennettyä. 60


hteisö

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

Rehti liiketoiminta

GRI-indeksi

35,9 M€ (18,8)

1,8 M€ (2,6)

5,0 % (13,8)

liikevaihto

liikevoitto

liikevoitto-%

1,3 % (1,3)

55,4 % (51,4)

2,1 (1,1)

6,0 (5,4)

sijoitetun pääoman tuotto

omavaraisuusaste

Quick ratio

Current ratio

Toimimme Suomessa ja maksamme kaikki verot Suomeen. Liiketoimintaratkaisujamme ei ohjaa verosuunnittelu vaan toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja kannattavuus, minkä lisäksi vältämme veroriskejä. Emme toteuta järjestelyjä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen eikä meillä ole kytköksiä niin kutsuttuihin veroparatiiseihin vaan noudatamme verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittäessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Verojalanjäljessämme on kuvattu olennaiset tilikaudelta maksetut välittömät ja välilliset verot sekä tilitettävät verot. Vuonna 2018 maksoimme veroa yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Puolet veroista muodostui välillisiin veroihin lukeutuvista vähennyskelvottomista arvonlisäveroista. Lisäksi maksoimme huomattavan määrän veroja muun muassa tuloverojen, kiinteistöverojen ja palkkoihin liittyvien verojen muodossa. Työnantajamaksut 280,2 t€

Arvonlisäverot, netto 253,5 t€

Kiinteistöverot 469,9 t€

Palkkoihin liittyvät verot 520,8 t€

Muut välilliset verot 21,2 t€

Välittömät verot

3,2 M€

Muut välittömät verot 3,0 t€ Sähkö- ja energiaverot 155,9 t€

Välilliset verot Tilitettävät verot

Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 1 499,7 t€

61


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Korruptionvastaisuus Eettinen ohjeistuksemme linjaa toimintaperiaatteet korruptionvastaiselle toiminnalle Olemme kirjanneet eettiseen ohjeistukseen korruption torjumisen sekä ohjeet lahjusten tai etujen vastaanottamisesta. Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja emmekä hyväksy tai maksa lahjuksia tai muita laittomia taloudellisia etuuksia tai maksuja hankkiaksemme tai ylläpitääksemme liiketoimintaa. Emme myöskään osallistu poliittisen toiminnan rahoittamiseen tai taloudelliseen tukemiseen. Pidämme lisäksi jatkuvasti huolta, että hallinnon edustajilla kuten hallituksen jäsenillä tai johtoryhmillä ei ole eturistiriitoja suhteessa yrityksen toimintaan. Eettinen ohjeistuksemme on viestitty koko henkilöstölle ja kaikilla työntekijöillämme on eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus.

NOUDATAMME HYVÄÄ HALLINTOTAPAA JA TOIMIMME AVOIMESTI JA LÄPINÄKYVÄSTI

TARJOAMME TURVALLISEN, TERVEELLISEN JA OIKEUDENMUKAISEN TYÖYMPÄRISTÖN

SITOUDUMME REILUUN KILPAILUUN JA VÄLTÄMME ETURISTIRIITOJA

62

NOUDATAMME LAKEJA JA SÄÄDÖKSIÄ

OLEMME VASTUULLISIA YRITYSKANSALAISIA

SALAAMME LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

KUNNIOITAMME JA EDISTÄMME IHMISOIKEUKSIA

KUNNIOITAMME YMPÄRISTÖÄ

EMME TARJOA TAI VASTAANOTA LAHJUKSIA


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus koskee johdon lisäksi henkilöstöä Eettinen ohjeistus on viestitty koko henkilöstölle ja vakuutuksen antamisvelvollisuus on koskee koko henkilöstöä. Koko henkilöstö allekirjoittaa vuosittain vakuutukset, etteivät he ole antaneet tai vastaanottaneet normaalista poikkeavia henkilökohtaisia etuja suhteessa yhteistyökumppaneihin. Aikaisemmin eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus koski ainoastaan johtajia, päälliköitä ja isännöitsijöitä. Väärinkäytösten kanavalla seurataan eettistä toimintaa Nettisivuiltamme löytyy väärinkäytösten ilmoituskanava, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa huomatuista väärinkäytöksistä tai eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Vuosi 2018 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, kun kanava oli avoinna. Yrityksemme johto käsittelee ilmoitukset ja tekee päätökset mahdollisista seuraamuksista. Kanava on kaikkien sidosryhmiemme käytettävissä. Vuonna 2018 tietoomme ei tullut yhtään epäiltyä väärinkäytöstä Kuluneen vuoden aikana ilmoituskanavalle tuli yksi ilmoitus, joka ei kuitenkaan liittynyt väärinkäytökseen tai edes sen epäilyyn. Ilmoitus koski palautetta huoltoyhtiön toiminnasta ja se käsiteltiin asianmukaisesti. Tietoomme ei siis tullut yhtään epäiltyä väärinkäytöstä. 63


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

VASTUULLISUUS LUKUINA Kokosimme laskennassa käytetyt oletukset perusteluineen ja lähtötietoineen seuraaviin taulukoihin.

Laskennan lähtötiedot Data taulukoina GRI-indeksi

64


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Vastuullisuus on Kruunuasuntojen perusarvo ja osa jokapäiväistä toimintaa. Vastuullisuustoiminta perustuu valtio-omistajan vaatimukseen kestävästä kehityksestä. Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma muodostuu kahdeksasta valinnaisesta sitoumuksesta, jotka ovat yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta, työtä kestävästi, kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt, hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous, luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat ja luontoa kunnioittava päätöksenteko. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta, tehdyistä toimenpiteistä sekä seuraavien vuosien tavoitteista raportoidaan vuosittain laajan yhteiskuntavastuuraportin avulla. Vastuullisuustyöstä raportoidaan tämän lisäksi kaksi kertaa vuodessa väliraportein hallitukselle. Tässä Kruunuasunnot Oy:n yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan yhtiön toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Raportissa käsitellyt olennaiset vastuullisuusteemat ja -näkökohdat on määritelty Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan johtamismallin mukaisesti vuosille 2017-2019. Tässä raportissa kuvataan vuonna 2018 tehdyt toimenpiteet, saavutetut tavoitteet sekä tavoitteet vuodelle 2019. Raportti perustuu Global Reporting Initiative Standardien ”core” -laajuuteen eli jokaisesta olennaisesta päänäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi indikaattori. Lisäksi raportti noudattaa Suomen valtioneuvoston yhteiskuntavastuuraportointia koskevaa ohjetta, joten siihen on sisällytetty valtio-omisteisille yhtiöille asetetut vastuullisuustavoitteet yritysvastuun ja kestävän kehityksen osalta. Raportin on toteuttanut yhteistyössä Kruunuasuntojen kanssa EcoReal Oy. Raporttia ei ole varmennettu. Lisätietoja Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportista saa ottamalla yhteyttä mika.karlsson@kruunuasunnot.fi. Kruunuasunnot tulee myös jatkossa julkaisemaan yhteiskuntavastuutietoja vuosittain erillisessä raportissa. Edellinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2017. Yhteiskuntavastuuraportissa keskistytään ainoastaan Kruunuasunnot Oy:n määräysvallassa oleviin asioihin. Raportti kattaa vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan. Siihen sisältyy lisäksi valtio-omistajan edellyttämän verojalanjäljen raportointi maakohtaisesti. Energian- ja vedenkulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöjen osalta laskentarajat on rajattu koskemaan ainoastaan Kruunuasuntojen omistamia kiinteistöjä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kiinteistöt, joita Kruunuasunnot ei omista, mutta joista se huolehtii. Raportin tiedot on kerätty vuodelta 2018 ja joidenkin indikaattoreiden osalta esitetään myös historiatietoa hahmottamaan pidemmän aikavälin muutoksia. Vertailuvuotena on käytetty vuotta 2017.

65


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Laskennan lähtötiedot TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut kattavat ainoastaan Kruunuasunnot Oy:n toiminnan. Luvut liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan ja ne perustuvat kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Luvut ovat tilintarkastettuja. SOSIAALISET TUNNUSLUVUT Henkilöstötunnuslukujen laskentaa ohjaa myös yleisohje. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan sitä henkilöstömäärää, joka on ollut voimassa tilikauden päättyessä. Tässä raportissa on esitetty myös tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä. Henkilöstön kouluttautumista on seurattu keskimääräisillä koulutuspäivillä, jotka on muutettu keskimääräisiksi koulutustunneiksi kertoimella 7,5 h Kruunuasuntojen työajan ollessa 7,5 h/päivä. Koulutuspäivät henkilöä kohden on laskettu tilikauden päättyessä voimassa olleelle henkilöstömäärälle (20 henkilöä). Tapaturmien osalta on huomioitu sellaiset tapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon. Sairauspoissaoloprosentilla tarkoitetaan sellaista poissaoloa, jonka aiheuttaa työntekijän sairastuminen tai tapaturma. Sairauspoissaolot sisältävät työterveyshuollon määräämien sairauslomien lisäksi myös omalla ilmoituksella pidetyt 1-3 päivän sairauspäivät. Keskimääräiset sairauspoissaolot on laskettu tilikauden päättyessä voimassa olleelle henkilöstömäärälle (20 henkilöä). Työtyytyväisyystaso perustuu vuosittain tehtävään henkilöstötutkimuksen kokonaisarvosanaan, joka annetaan välillä 1-7. Henkilöstötutkimuksen toteuttaa ulkopuolinen toimija. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asteikolla 1-5 asumisviihtyvyyden ja asiakaspalvelun onnistumisen avulla vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta. Kyselyn toteuttaa ulkopuolinen toimija.

66


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT Ympäristötunnuslukujen laskennassa laskentarajat on rajattu koskemaan ainoastaan Kruunuasuntojen omistamia kiinteistöjä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kiinteistöt, joita Kruunuasunnot ei omista, mutta joista se huolehtii. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty Kruunuasuntojen toimiston sekä työmaiden energian- ja vedenkulutukset. Raportoitu ostetun sähkön ja lämmön kulutus sekä veden kulutus vastaavat kiinteistöissä mitattuja arvoja. • Raportoitu lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Laskennassa käytettävät paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut julkaisee vuosittain Ilmatieteen laitos. • Raportoitu kokonaisenergiankulutus kuvataan GRI Standardien suosituksen mukaan jaettuna suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. Kruunuasunnoilla ei vielä vuonna 2018 ole ollut suoraa energiankulutusta (omaa energiantuotantoa) vaan kaikki energiankulutus on sähköstä ja kaukolämmöstä koostuvaa epäsuoraa energiankulutusta. Hiilidioksidipäästöt Perusvuodeksi eli vuodeksi johon vuotuisia syntyneitä päästöjä verrataan, on valittu vuosi 2017. Pääosa Kruunuasuntojen päästöistä syntyy energiankulutuksen kautta. Uusi kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhtiöiden toimenpideohjelma (VAETS) alkoi vuoden 2017 alusta. Ohjelman mukainen säästötavoite on -1 % vuodessa, joten on luontevaa verrata päästöjä vuoteen 2017. Tämän lisäksi päästöjä on verrattu vuoteen 2016. Kruunuasuntojen kasvihuonekaasupäästöistä merkittävin on hiilidioksidipäästöt. Muut kasvihuonekaasupäästöt on siten rajattu raportoinnin ulkopuolelle. Hiilidioksidipäästöt lasketaan GRI standardien suositusten mukaisesti ja ne jaetaan suoriin (Scope 1), epäsuoriin (Scope 2) ja muihin epäsuoriin (Scope 3) päästöihin. Kruunuasunnoilla ei ole suoria (Scope 1) päästöjä ja epäsuorat (Scope 3) päästöt on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Näin ollen raportissa tarkastellaan ainoastaan ostetun sähkön ja lämmön epäsuoria (Scope 2) hiilidioksidipäästöjä Kruunuasuntojen omistamien kohteiden osalta. Laskenta perustuu siis energiankulutuksen seurantaan. Hiilidioksidipäästöt on laskettu sähkön osalta sekä hankinta- että sijaintiperusteisesti ja kaukolämmön osalta sijaintiperusteisesti. Sijaintiperusteisella luvulla tarkoitetaan maakohtaisilla päästökertoimilla laskettua lukua ja hankintaperusteisella sähköntoimittajakohtaisilla päästökertoimilla laskettua lukua. Yhteenlasketuissa päästöluvuissa käytetään sähkön osalta hankintaperusteista lukua.

67


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Laskennan lähtötiedot Lämmön ympäristöprofiiliin liittyvät oletukset ja lähtötiedot • Kaikki ostettu lämpö on kaukolämpöä. • Ostetulle kaukolämmölle ei ole saatavissa hankintaperusteista päästökerrointa, joten kaukolämmön osalta hiilidioksidipäästöt on laskettu ainoastaan sijaintiperusteisesti. • Kaukolämmön sijaintiperusteisena CO2-päästökertoimena on käytetty Motivan julkaisemia kaukolämmön erillistuotannon keskimääräisiä CO2-päästökertoimia eri vuosilta. Kertoimet perustuvat kaukolämmön yhteistuotannon hyödynjakomenetelmällä kolmen viimeisen vuoden keskiarvona määriteltyihin CO2-päästökertoimiin. Päästökertoimet ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 1. • Tiedot kaukolämmön jakautumisesta uusiutuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisiin on Energiateollisuuden kaukolämpötilastoista. Jakaumat ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 2. Sähkön ympäristöprofiiliin liittyvät oletukset ja lähtötiedot • Kaikki hankittu sähkö vuonna 2018 on oletettu uusiutuvaksi. Kruunuasunnot siirtyi vuoden 2017 alusta uusituvan sähkön käyttöön kaikissa kohteissa, joissa sähkö on vapaasti hankittavaa. Eräillä yhtiön omistamista kohteista ei kuitenkaan ole kaupallista siirtoverkkoa, joten näiden kohteiden osalta operoidaan puolustushallinnon rakennuslaitoksen hankkimalla sähköllä. Näiden kohteiden määrä on kuitenkin vähäinen suhteessa muuhun kiinteistökantaan. Tämän vuoksi vuosina 2017 ja 2018 kaiken ostetun sähkön on oletettu olevan uusiutuvan energian alkuperätakuilla katettua sähköä. Tällöin hankintaperusteisena ominaispäästökertoimena on käytetty 0 gCO2/kWh. • Vuonna 2016 hankitulle sähkölle on hankintaperusteisena päästökertoimena käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumalaskennan ympäristöprofiilia vuodelle 2015. Ympäristöprofiili on esitetty taulukossa 3. • Sijaintiperusteisena päästökertoimena on käytetty Motivan julkaisemia sähkönhankinnan keskimääräisiä CO2-päästökertoimia eri vuosilta. Kertoimet perustuvat viiden vuoden liukuvaan keskiarvoon. Nämä päästökertoimet ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 1. Käytetyt vertailukohteet • Kokonaisenergiankulutusta on verrattu eduskuntatalon vuotuiseen kokonaisenergiankulutukseen, joka on eduskunnan sivuilta löytyvän arvion mukaan 13 000 MWh.1 • Keskimääräistä vedenkulutusta on verrattu Suomen keskiarvoon, joka on Motivan mukaan noin 140 l/as/vrk.2 • Kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä on verrattu pääkaupunkiseudun raideliikenteen vuodessa tuottamiin kasvihuonekaasupäästöihin, joka on HSY:n mukaan 19 000 tCO2 vuodessa.3

68


Kestävä ympäristö

hteisö

Vastuullisuus lukuina

Rehti liiketoiminta

GRI-indeksi

Taulukko 1. Sähkön ja kaukolämmön sijaintiperusteiset CO2-päästökertoimet (gCO2/kWh) Sähkö (gCO2/kWh)

Lähde

Kaukolämpö (gCO2/kWh)

Lähde

2018

164

Tilastokeskus 2016, Motiva 2018 mukaan

188

Energiateollisuus 2016, Motiva 2018 mukaan

2017

181

Tilastokeskus 2015, Motiva 2017 mukaan

176

Energiateollisuus 2015, Motiva 2017 mukaan

2016

209

Tilastokeskus 2014, Motiva 2016 mukaan

183

Energiateollisuus 2014, Motiva 2016 Mukaan

Taulukko 2. Kaukolämmön jakautuminen uusiutuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisiin Uusiutuvat

Uusiutumattomat

Lähde

2018

36 %

64 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2018. https://www.slideshare.net/energiateollisuus?utm_campaign= profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview

2017

32 %

68 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2016. https://www.slideshare.net/energiateollisuus/energiavuosi2016-kaukolmp-esittelykalvot

2016

33 %

67 %

Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2015. https://www.slideshare.net/energiateollisuus/kaukolmp-2015graafeina

Taulukko 3. Energiaviraston julkaisemat jäännösjakaumalaskennan ympäristöprofiilit

2016 Lähde

Fossiiliset

Uusiutuvat

Ydinvoima

Sähköntuotannon keskimääräiset CO2-ominaispäästöt

42,89 %

11,32 %

45,79 %

277,78 g/kWh

Energiavirasto. 2016. Jäännösjakauma vuodelta 2015. http://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/Jäännösjakauma_2015_julkaisu_23_6_2016_All ekirjoitettu+versio.pdf/ed235900-af00-47c6-8e4a-af943ca5b5a1

1 https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/ekj_5+2013.pdf 2 https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/hyva_arki_kotona/vedenkulutus

3 https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hillinta/seuranta/Sivut/Paastot.aspx

69


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Data taulukoina Vedenkulutus 2018

2017

2016

2010

Muutos-% vuosilta 2017-2018

Ominaiskulutus l/rm3

180

185

185

193

-2,7

Kulutus l/as/vrk

95

107

106

95

-11,2

85 588

104 094

104 374

95 484

-17,8

Kokonaiskulutus m3

Energian kokonaiskulutukset, MWh 2018

2017

2016

2010

Muutos-% vuosilta 2017-2018

3675

4338

4488

3846

-15,3

Kaukolämpö, ostettu

18 314

20 911

20 723

22 444

-12,4

Yhteensä

21 989

25 249

25 211

26 290

-12,9

Sähkö, ostettu

Energian ominaiskulutukset, kWh/rm3 2018

2017

2016

2010

Muutos-% vuosilta 2017-2018

Sähkö, ostettu

7,7

7,7

8,0

7,5

0,0

Kaukolämpö, ostettu

38,6

39,5

38,1

41,4

-2,3

Yhteensä

46,3

47,2

46,1

48,9

-1,9

Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuora energiankulutus 2018

2017

Yksikkö

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

Sähkö

Kaukolämpö

Ostettu energia

MWh

3675

18314

21989

4338

20911

uusiutumaton

MWh

0

11721

11721

0

14219

uusiutuva

MWh

3675

6593

10268

4338

6692

ydinvoima

MWh

0

0

0

0

0

70


Kestävä ympäristö

hteisö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt (tCO2) 2018

2017

2016

Muutos % vuosilta 2017-2018

0

0

1247

0,0

Sähkö (sijaintiperusteinen)

603

785

938

-23,2

Lämpö (sijaintiperusteinen)

3443

3680

3792

-6,4

Yhteensä

3443

3680

5039

-6,4

Sähkö (hankintaperusteinen)

*Yhteispäästöt on laskettu sähkön osalta hankintaperusteisesti. Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuorat ominaiskasvihuonekaasupäästöt (kgCO2/rm3) 2018

2017

2016

Muutos % vuosilta 2017-2018

Sähkö (hankintaperusteinen)

0,0

0,0

2,2

0,0

Sähkö (sijaintiperusteinen)

1,3

1,4

1,7

-9,8

Lämpö (sijaintiperusteinen)

7,3

7,0

7,0

3,7

Yhteensä

7,3

7,0

9,2

3,7

*Yhteispäästöt on laskettu sähkön osalta hankintaperusteisesti.

2016

Muutos 2017-2018 (%)

Yhteensä

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

Sähkö

Kaukolämpö

Yhteensä

25249

4488

20723

25211

-15,3

-12,4

-12,9

14219

1925

13884

15809

0,0

-17,6

-17,6

11030

508

6839

7347

-15,3

-1,5

-0,1

0

2055

0

2055

0,0

0,0

0,0

71


Kruunuasunnot lyhyesti

Asiakkaiden arvostus

Vastuullisuusstrategia

Hyvinvoiva työyh

Data taulukoina Henkilöstön määrä ja rakenne 2018

2017

2016

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

20

22

21

Henkilöstön määrä keskimäärin

20

21

20

Vakituisten työsuhteiden määrä

100 %

86 %

99 %

Kokoaikaisten työsuhteiden määrä

100 %

77 %

99 %

Tulovaihtuvuus

4

4

1

Lähtövaihtuvuus

3

2

0

Keskimääräinen työsuhteiden pituus

6,7

7,2

9

Henkilöstön keski-ikä

52

49

50

Eläkkeelle jääneiden lukumäärä

1

1

0

Irtisanottujen työsuhteiden määrä

1

0

0

Lomautettujen työntekijöiden määrä ja keskim. kesto

0

0

0

Henkilöstön ja hallinnon sukupuolijakauma

Hallitus

2018 Miehiä Naisia 3 1

Henkilöstön ikäjakauma vuonna 2018

2017 Miehiä Naisia 4 1

Johto

2

1

2

1

Päälliköt

3

3

3

2

Toimihenkilöt

0

11

1

13

Yhteensä

8

16

10

17

20 - 29 vuotta 30 - 39 vuotta 40 - 49 vuotta 50 - 59 vuotta 60 tai yli Yhteensä

Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2018 Aloittaneet Lähteneet

72

Miehiä

Naisia

Yht.

0 0

4 4

4 4

Alle 30 v. 30-50 v. Yli 50 v. 0 1

4 0

0 3

ikä

%

0 4 4 9 3 20

0 20 20 45 15 100


hteisö

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

Rehti liiketoiminta

GRI-indeksi

Henkilöstön koulutusjakauma 2018 Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto AMK tai vastaava Ammattiopinto tai vastaava Muu koulutus

lkm 3 3 5 7 2

2017 % 15 15 25 35 10

lkm 3 2 8 7 2

% 13,6 9,1 36,4 31,8 9,1

Keskimääräiset koulutustunnit vuonna 2018 Miehet 20

Naiset 52

Yhteensä 72

Koulutuspäivät (pv) Koulutuspäivät per henkilö 1,9 3,7 3,6 (pv/hlö) Koulutustunnit (h) 150 390 540 Koulutustunnit per henkilö (h/hlö) 30 26 27 Koulutustuntien jakautuminen koulutustyypeittäin (%) Henkilökohtainen koulutus 83,3 Yksikkökohtainen koulutus 0 Koko henkilökunnan koulutus 16,7 josta vastuullisuuskoulutusta 33,3 josta tietosuoja-asetuskoulutusta 66,7 Työhyvinvointi-indikaattorit 2017

2016

Työtapaturmat, poissaoloon johtaneet 1 0 Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 Sairauspoissaolopäiviä 117 131 joista vuonna 2018 naisilla 111 päivää ja miehillä 6 päivää Keskimäärin päivää per henkilö 5,9 5,9 Sairauspoissaoloprosentti 3% 3%

2016 0 0 86 4,3 2%

73


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

Data taulukoina Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

SIDOSRYHMÄT

SELITYS

Asiakkaat

Vuokra- ja käyttökorvaukset, myynnit

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen

Rahavirrat (M€) 2018

2017

36

18

36

18

Toimittajat

Ostetut palvelut, muut hankekulut

25,2

10,2

Työntekijät

Henkilöstön palkat sivukuluineen

1,6

1,6

Pääoman tuottajat

Korko- ja rahoituskulut

0,5

0,4

Julkinen sektori

Laskennalliset tuloverot

0

0,9

Yhteisöt

Investoinnit yhteisöllisiin tarkoituksiin

0

0

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen

27,3

13,1

Taloudellisen lisäarvon säilyminen

8,7

4,9

Kruunuasunnot on merkittävä taloudellinen toimija Suomessa. Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ja sen tuottamaa hyvinvointia. Muutokset rahavirroissamme selittyvät vuonna 2018 tehdyillä asuntomyynneillä. Merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät vuokra- ja käyttökorvauksista sekä myynneistä. Tuotettu lisäarvo jakautuu yhteiskunnalle muun muassa verojen, ostettujen palveluiden ja palkkojen kautta. Osallistumme yhteiskunnan toimintaan muun muassa maksamalla veroja, joilla turvataan suomalaisen yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. Kaikki verot maksetaan Suomeen. Palveluiden ostoilla ja maksetuilla palkoilla on puolestaan työllistävä ja positiivinen vaikutus paikallisiin yhteisöihin.

74


hteisö

Kestävä ympäristö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Verojalanjälki YHTEENVETO (tuhatta euroa) Tilikaudelta välittömästi maksetut verot Tilikaudelta välillisesti maksetut verot Tilikaudelta tilitetyt verot Saadut avustukset VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ

2018 753,1 1 676,8 774,4 0,0 3 204,3

2017 1 471,7 2 730,0 670,0 0,0 4 871,7

0,0 280,2 469,9 0,0 3,0 753,1

743,8 243,7 481,3 0,0 3,0 1 471,7

Tilikaudelta maksetut välilliset verot Kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot Vähennyskelvottomat arvonlisäverot Muut verot Tilikaudelta maksetut välilliset verot yhteensä

155,9 1 499,7 21,2 1 676,8

253,6 2 455,8 20,7 2 730,0

Tilikaudelta tilitetyt verot Palkkoihin liittyvät verot Auto- ja ajoneuvoverot Arvonlisäverot, netto Lähdeverot Valmisteverot Tilikaudelta tilitetyt verot yhteensä

520,8 0,0 253,5 0,0 0,0 774,4

522,6 0,0 147,3 0,0 0,0 670,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Tilikaudelta maksetut välittömät verot (tuhatta euroa) Tuloverot Työnantajamaksut Kiinteistöverot Varainsiirtoverot Muut verot Tilikaudelta maksetut välittömät verot yhteensä

Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset Avustukset ja korvaukset Yritystuet Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset yhteensä

75


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

GRI-indeksi 102- YLEINEN SISÄLTÖ Organisaation kuvaus 102-1

Raportoivan organisaation nimi

102-2

Toimialat, brändit, tuotteet, palvelut

102-3

Organisaation pääkonttorin sijainti

102-4

Toimintamaat

102-5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

102-6

Markkina-alueet, toimialat

102-7

Raportoitavan organisaation koko

102-8

Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

102-9

Toimitusketju

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Strategia 102-14

Toimitusjohtajan katsaus

Eettiset toimintaperiaatteet 102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Hallitus 102-18

Hallintorakenne

102-35

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

76


Kestävä ympäristö

hteisö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivut 6 ja 7 Sivut 6 ja 7 Sivut 6 ja 7 Sivut 6 ja 7 Sivut 6 ja 7 Sivut 6 ja 7 Sivut 6, 7 ja 36 Sivut 36 ja 72. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi. Sivut 8 ja 9 Ei merkittäviä muutoksia. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöksestä. Sivut 20 ja 21. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä. Sivut 15, 16, 20 ja 21 Sivut 10 ja 11 Sivut 12 ja 13 Sivut 8 ja 9 Sivu 20 Sivu 37

77


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

GRI-indeksi Sidosryhmät 102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Raportointitapa 102-45

Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

102-46

Raportin sisällön määrittely

102-47

Olennaiset näkökohdat

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

102-50

Raportointijakso

102-51

Edellisen raportin päiväys

102-52

Raportin julkaisutiheys

102-53

Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

102-55

GRI-sisällysluettelo

102-56

Raportin varmennus

103- JOHTAMISMALLI 103-1

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

103-2

Johtamismallin osatekijät

103-3

Johtamismallin arviointi

78


Kestävä ympäristö

hteisö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivu 10 Kaikki työntekijät kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin. Sivut 10 ja 11 Sivut 10 ja 11 Sivut 10 ja 11 Kruunuasunnot Oy Sivut 5 ja 65 Sivut 18 ja 19 Ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä. Sivut 65, 66 ja 67 Sivu 65 Sivu 65 Sivu 65 Sivu 65 Sivu 65: This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. Sivut 76-83 Sivu 65 Sivut 65, 66 ja 67. Tarkemmat rajaukset ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä. Sivut 20 ja 21 Sivu 20. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan näkökohtien yhteydessä.

79


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

GRI-indeksi 200 – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Taloudelliset tulokset 201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Oma näkökohta

Rahavirrat

Oma näkökohta

Verojalanjälki

Korruptionvastaisuus Oma näkökohta

Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus

205-3

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiankulutus 302-1

Organisaation oma energiankulutus

302-3

Energiaintensiteetti

Oma näkökohta

Toimenpiteet energiankulutuksen pienentämiseksi

Vedenkulutus 303-1

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Oma näkökohta

Vesi-intensiteetti

Oma näkökohta

Toimenpiteet vedenkulutuksen pienentämiseksi

Kasvihuonekaasupäästöt 305-1

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

305-2

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)

305-4

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

80

Hyvinvoiva työyh


Kestävä ympäristö

hteisö

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivut 60, 61 ja 74 Sivut 60 ja 61 Sivut 61 ja 75 Sivut 62 ja 63 Sivu 63

Sivut 50, 51, 70 ja 71 Sivut 50 ja 51: kWh/rm3 Sivut 48 ja 49 Sivut 52 ja 70 Sivu 52: l/rm3 Sivut 48 ja 49 Sivut 54, 70 ja 71: ei suoria kasvihuonekaasupäästöjä Sivut 54, 70 ja 71 Sivu 54: kgCO2/rm3

81


Kruunuasunnot lyhyesti

Vastuullisuusstrategia

Asiakkaiden arvostus

Hyvinvoiva työyh

GRI-indeksi Muut ympäristövaikutukset Oma näkökohta

Jätteiden määrän vähentäminen

Oma näkökohta

Käytettävien materiaalien kestävyys

Oma näkökohta

Hankintojen kestävyys

400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET Työsuhteet 401-1

Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Oma näkökohta

Tasa-arvoperiaatteet

Työterveys ja -turvallisuus 403-2

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset

Oma näkökohta

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Koulutukset 404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstö osuus

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet 405-1

Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

Oma näkökohta

Palkitseminen

Asiakkaat Oma näkökohta

Asuinympäristöjen turvallisuus

Oma näkökohta

Asiakkaiden viihtyvyys

Oma näkökohta

Asiakaspalvelun ja asioinnin kehittäminen

82


Kestävä ympäristö

hteisö

ön

Rehti liiketoiminta

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sivut 48 ja 49 Sivu 48 Sivu 56

Sivut 36 ja 72. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi. Sivut 36 ja 37 Sivut 40, 41 ja 73. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi. Sivut 38, 39, 40 ja 41 Sivut 44 ja 73. Jaottelua työntekijäkategorian mukaan ei ole tehty. Sivu 42. Kaikki työntekijät, 100%.

Sivut 20 ja 36 Sivu 37 Sivut 26 ja 27 Sivut 28, 29, 30 ja 31 Sivut 32 ja 33

83


Koti sinua varten

Kruunuasunnot Oy Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 743 2950, fax 020 743 2951 www.kruunuasunnot.fi

Profile for Kruunuasunnot Oy

Kruunuasunnot yhteiskuntavastuuraportti 2018  

Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportti 2018

Kruunuasunnot yhteiskuntavastuuraportti 2018  

Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportti 2018

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded