Page 1

000

23-06-08

15:35

™ÂÏ›‰·1

ISSN: 1790-4056

π√À¡π√™ 2008

∆∂ÀÃ√™ 7 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

Kƒπ∆π∫∏/ ∂ÈÛÙ‹ÌË & ∂Î·›‰Â˘ÛË

Ole Skovsmose √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜ ∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˆ˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ 25

∂Í·ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ: ∞ʛ۷ ÙÔ˘ ª¿Ë ÙÔ˘ ’68 ∂ΉfiÙ˘: ∂ΉfiÛÂȘ Ó‹ÛÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ISOGRAPH B›ÎÙˆÚÔ˜ √˘ÁÎfi 32 ¶Ï. µ¿ı˘, ÙËÏ.: 5247309 ∆ÈÌ‹ Ù‡¯Ô˘˜: 10

∞ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ: ∫·ÁÈ·Ï‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∂ΉfiÛÂȘ Ó‹ÛÔ˜ ™·ÚÚ‹ 14 10553 ∞ı‹Ó· ÙËÏ./Ê·Í: 210 3250058 e-mail: info@nissos.gr URL: www.nissos.gr

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ E›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

43

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

63

∂ϤÓË °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

81

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ 91

™˘Ó‰ÚÔ̤˜: π‰ÈÒÙ˜: 20 € π‰Ú‡Ì·Ù·/ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›: 30

3

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶. ™Ù¿ÌÔ˘ «∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»... ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË È‰ÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÏfiÁÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ 105 √‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜

127

Abstracts

129


000

23-06-08

15:35

™ÂÏ›‰·2

∂Í·ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÛÙȘ ∂ÈÛً̘ Î·È ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ πÛÙÔÚ›·˜, ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ™À¡∆∞∫∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ∫. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (∂∫¶∞), º. ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (∂∫¶∞), °. µÏ·¯¿Î˘ (∂π∂), ∂. °È·Ó·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (∂∞¶), ∞. ∫·ÛÛ¤Ù·˜ (µ/ıÌÈ· ∂Î.), °. ∫·ÙÛÈ·ÌÔ‡Ú· (∂∫¶∞), ∂. ∫ÔϤ˙· (¶·Ó. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ), ∞. ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ú˘ (°ÂˆÔÓÈÎfi ¶·Ó.), §. §¿Îη (™¯. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜), Ã. §ÂÌÔÓ›‰Ë˜ (¶·Ó. ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜), ∂. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ (∂π∂), ∂. ªfiηÚ˘ (¶·Ó. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ), ¶. ¶·ÓÙ·˙‹˜ (∞¶£), °. ¶··‰¿ÙÔ˜ (∂∫¶∞), ∂. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (¶·Ó. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ), °. ¶ÂÙÚ¿ÎË (¶¿ÓÙÂÈÔÓ ¶·Ó.), ¶. ¶ÔÏ›Ù˘ (¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜), ª. ƒÂÓÙÂÙ˙‹ (∂ª¶), ∫. ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ (∂∫¶∞), Ã. ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ (¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜), °. ™Ù¿ÌÔ˘ (∞¶£), µ. ∆ÛÂÏʤ˜ (∂∫¶∞), °. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó˘ (∞¶£), ∫. ÷ÏÎÈ¿ (∂∫¶∞), ¢. ÷ۿ˘ (∂∫¶∞), ∞. ÃÚÔÓ¿ÎË (¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜) °Ú·ÌÌ·Ù›· ŒÎ‰ÔÛ˘: ∂. ∫ÔϤ˙·, ∂. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ∫. ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘, ¢. ÷ۿ˘

Journal of Radical Approaches to Science and Education of the Hellenic Society of History, Philosophy and Didactics of Sciences Published twice a year EDITORIAL BOARD K. Athanassiou (Univ. of Athens), F. Assimacopoulou (Univ. of Athens), E. Bokaris (Univ. of Ioannina), D. Chassapis (Univ. of Athens), A. Chronaki (Univ. of Thessaly), G. Fourtounis (Univ. of Thessaloniki), K. Halkia (Univ. of Athens), A. Kassetas (Secondary educ.), G. Katsiampoura (Univ. of Athens), E. Koleza (Univ. of Ioannina), A. Koutsouris (Agricultural Univ.), L. Lakka (Educ. Councellor), Ch. Lemonidis (Univ. of W. Macedonia), E. Nikolaïdis (NHRF), P. Pantazis (Univ. of Thessaloniki), Y. Papadatos (Univ. of Athens), E. Papadimitriou (Univ. of Ioannina), G. Petraki (Panteion Univ.), P. Politis (Univ. of Thessaly), M. Rentetzi (NTUA), C. Skordoulis (Univ. of Athens), G. Stamou (Univ. of Thessaloniki), Ch. Stathopoulou (Univ. of Thessaly), V. Tselfes (Univ. of Athens), G.N. Vlahakis (NHRF), H. Giannakopoulou (Open Univ.) Secretariat: D. Chassapis, E. Koleza, E. Nicolaïdis, C. Skordoulis The journal is Abstracted in the HUMAN SCIENCES CITATION INDEX (Level III)


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·3

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08, 3-23

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË1 Ole Skovsmose University of Aalborg, Denmark

∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∆· ÓÔ‹Ì·Ù¿ Ù˘, Î·È Â‰Ò Ô ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ø˜ ¤ÓÓÔÈ· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ηٷÛÙ¿ÛˆÓ. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï‡Ûˆ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¿ıËÛË Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∞ÓÙ› Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ì ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ. ªÈ· ‰Ú¿ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÁˆÈÛÙÈ΋, Â·Ú΋˜, ·ÁÂÓ‹˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË ÎÏ. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∆È ÌÔÚԇ̠ÙfiÙ ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ˆ˜ ‰Ú¿ÛË; √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜, ÂÓÒ Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ªÂ ÙË ÊÚ¿ÛË «Ì·ıËÌ·ÙÈο ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ» ÂÓÓÔÒ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ˆ˜ ÌÈ· Û˘ÓÈÛÙÒÛ·. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ӷÈ: ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Î¤Ú‰Ô˘˜/ÎfiÛÙÔ˘˜ Î.·.2 ∆¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. √ Leibniz ‰È·Ù‡ˆÛ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ù˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ù˘ Â·ÁˆÁ‹˜ Û ÌÈ· Ì˯·ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ηٿÏÏËÏÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔΛÌÂÓ˜. ∏ ÏÔÁÈ΋ Â·ÁˆÁ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙfiÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi Ì˯·ÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, «Ì˯·ÓÈΤ˜» Â›Ó·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∞ÓÙ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ηÓ›˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ·ÏÒ˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ. £· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Èı·-


001

23-06-08

4

15:50

™ÂÏ›‰·4

Ole Skovsmose

ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ Ô Leibniz, Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ú·ÁÌ·ÙÒıËÎ·Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·’ fi,ÙÈ ı· ÙÔÏÌÔ‡ÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›.3 √È Ì˯·ÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ȉˆıÔ‡Ó ˆ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿, fiÓÙ·˜ Ì˯·ÓÈΤ˜, Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÌË ·ÓıÚÒÈÓ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û Ì˯·ÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛΈ fiÙÈ, ˆ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο Â›Ó·È Ï‹ÚË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÒÓ: £· ÌÔÚÔ‡Û ·˘Ù‹ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛı› Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ; ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ fiÓÙˆ˜ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÓÓÔÈ·; ¶Ò˜ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ıÂÒÚËÌ·; ∆¤ÙÔÈÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. √È ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ Î·È ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ›, fï˜, ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∆Ô Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ Ò˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÛÒˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ú¿ÁÌ·. ∂›Ó·È fï˜ οÙÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙ› ¿Óˆ Û Ú·ÎÙÈΤ˜ fiˆ˜ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÛÒˆÓ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ (‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜) ÛÙȘ Ôԛ˜ Ù¤ÙÔÈÔÈ ·ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ. ŒÙÛÈ, Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ¿Óˆ Û Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· fi„Ë ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ı¤Ïˆ Ó· ÌÂÏÂÙ‹Ûˆ Î·È Ó· ·Ó·ه͈. ªÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÔ›· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Hannah Arendt ÂÚ› Ù˘ «ÎÔÈÓÔÙÔ›·˜ ÙÔ˘ ηÎÔ‡», ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÓfiËÛ ˆ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÙÚÈ· ÛÙËÓ ‰›ÎË ÙÔ˘ Adolf Eichmann.4 ∏ Arendt ·Ó·Î¿Ï˘„ ÚÔ˜ ¤ÎÏËÍ‹ Ù˘ fiÙÈ Ô Eichmann ‰ÂÓ Ê·Ó¤ÚˆÓ οÔÈ· «Î·Î›·». ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ˆ˜ ηÏfi˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ¿Ù˘, ›¯Â ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ÌfiÓÔ Ô˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙÔ «Î·Ï‡ÙÂÚÔ» ·˘Ùfi ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, ÙÔ «Î·Ï‡ÙÂÚÔ» ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ̤۷ ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηÓÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ÙfiÙÂ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Û˘ÌϤÎÂÙ·È Ì ÌÈ· ·ÚˆȉÈ΋ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ˘Ô-


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·5

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

5

¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Û οÔÈ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È Û «ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·» ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÙ·È a priori. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÁÓÔ› ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Ù˘ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔÔÈ›ٷÈ.

1. ∏ ∞¡∞°∫∞π√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À ∂›Ó·È Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ·Ó·Áη›Ô˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο; ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·Ï¿ ηıÔÚÈṲ̂ÓË, ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ. £¤Ïˆ Ó· ÚÔÏ¿‚ˆ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÔÈÓÔÙÔ›· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÁÈÓ «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜» Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ŒÓ· ·ÎÌ¿˙ÔÓ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ıˆÚ›ÙÔ fiÙÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ «ÚfiÔ‰Ô». ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Â͢ÌÓÔ‡ÓÙ·Ó. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙ fiÙÈ Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›ÔÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·ÓfiËÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘.5 ∆¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ıÂÙÈÎÈÛÙ¤˜. ŸÙ·Ó ¿ÚÔ˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fï˜ ÙȘ ÂÓÔÚ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ (fiˆ˜ ÔÓÔÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Beck), ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÁÓÒÛ˘ (fiˆ˜ ÌÂÏÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Foucault) Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Gibbons Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜), Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋.6 ∏ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË µ·ÛÈÏÈ΋ √‰fi˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·‚¤‚·ÈË, Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ψÊfiÚÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÂÚ› Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ì ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È È·


001

23-06-08

6

15:50

™ÂÏ›‰·6

Ole Skovsmose

Èı·Ófi Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ó· Â›Ó·È ÂÁÁÂÓÒ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ¤ÙÛÈ Ë Ô˘Û›· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ·˘Ù‹˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∏ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì˯·ÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· (ıÂÙÈÎÈÛÙÈ΋) „¢‰·›ÛıËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ª¤Ûˆ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ηٷ‰Â›Íˆ fiÙÈ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÈ·˜ ÏÂÈ¿‰·˜ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÚËÙ¿, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÚfiˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ì·ıËÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÓÒ˜ «Î·Ï¤˜» ‹ «ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜» ÏfiÁˆ οÔÈˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÓfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ ‹ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î¿ÔÈ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘. Ÿˆ˜ οı ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÎÚÈÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ¿Ô„Ë ˆ˜ ÌÈ· Ì˯·ÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÌÔÓˆı› ·fi ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi Â›Ó·È ÌÈ· „¢‰·›ÛıËÛË. ªÈ· Ì˯·ÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.

2. ∏ §∂π∆√Àƒ°π∫√∆∏∆∞ ∆∏™ ∂§§∂πæ∏™ ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Î·È ÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜». ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈΛϘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ‰È·ÓÂÌË̤Ó˜ Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfïÓ: οÔÈÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ, οÔÈÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ‰¿ÛηÏÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ËÁÔ›, ¯·Û¿ˉ˜ ÎÏ. ∫¿ÔÈÔÈ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÚÔ·„ÂÈ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÈÌÔÈ.


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·7

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

7

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ˆ˜ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰fiÌËÛ˘, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ∞˘ÙÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Ì ‰˘Ô ÙÚfiÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ̤ۈ ÌÈ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ (Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜» ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË), ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂȉÈÎÔ› Û ¤Ó·Ó ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÎÏ¿‰Ô, ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ŒÙÛÈ, ˘fi ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰›Ô ÁÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂȉÈ·ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∏ ÂÈı¿Ú¯ËÛË ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›ËÛË ‹ ¤Ó·Ó ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ Û οÔÈ· ·˘ıÂÓÙ›· Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ οÔÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ Î·È Ûı¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Âȉ›Î¢Û˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÂÈı¿Ú¯ËÛ˘, Ù· ÔÔ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÎÏ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘, Ë Ì˯·ÓÈ΋ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÛÙ· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ÔÎÚ˘ÙfiÌÂÓ· ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎʤÚÂÙ·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. ªÈ· ÔÈÎÈÏ›· ηıËÌÂÚÈÓÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓ¤¯ÂÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë Ì˯·ÓÈ΋ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó‹˜, ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Έ‰ÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ ··ÈÙ› Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÚÔÛ¤Ï·ÛË ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ·. ∞˘Ùfi Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÌÈ· ·‰‹ÏˆÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÔ-


001

23-06-08

8

15:50

™ÂÏ›‰·8

Ole Skovsmose

Ú› Î·È Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «Ì˯·ÓÈ΋˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜» ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ˙‹ÙËÛ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈηÓÔًوÓ. ∫¿ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο, οÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, οÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, οÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÏËڈ̤˜ Î·È ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. Ÿˆ˜ Î·È Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÁÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ «‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜» Û ÌÈ· ηϿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û· ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ÂÈı¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÍË Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ó Î·È ·Ê·Ó‹˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ̷ÎÚÔÛÎÂÏ›˜ ÛÂÈÚ¤˜ ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¿ÏψÛÙ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÈı·Ú¯Èο ηıÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜, ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì ԉËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÛÎÂÊÙÒ fiÙÈ Ô‡Ù ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο Ô‡ÙÂ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÚȤ¯Ô˘Ó οÔÈ· Ô˘Û›· Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È «Î·Ï¿» ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ∆fiÛÔ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο fiÛÔ Î·È Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ï·›ÛÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ˘fi ÎÚÈÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ∏ ÂÚÒÙËÛË ÙÒÚ· ÏÔÈfiÓ Á›ÓÂÙ·È: ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜;

3. ∏ ™À°∫∂∫ƒπª∂¡√¶√π∏™∏ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ··ÈÙ› ÙfiÛÔ ÁÂÓÈΤ˜ fiÛÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ.


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·9

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

9

∞˜ ‰Ô‡Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Œ¯ˆ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· project Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.7 ™Â ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÙÈ ¤¯ˆ ηٿ ÓÔ˘ fiÙ·Ó ÌÈÏÒ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ project ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ı¤Ì·Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ: ªÔÚԇ̠ӷ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÒÛÙ ӷ ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi; √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ‚¿ÛË ·˘Á¿ ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Ì ۷ÏÌÔӤϷ. ŸÏÔ˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ηÚfiÙÛÈ. ∫Ô˘ÙÈ¿ ·fi ÊÈÏÌ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Û·Ó Ù· ·˘Á¿ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂϤÙË. ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· «·˘Á¿» ÂÚÈ›¯·Ó ¤Ó·Ó ˘ÁÈ‹ ÎÚfiÎÔ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ΛÙÚÈÓÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÂÚÈ›¯·Ó ÌÏ Ï·ÛÙÈÎfi, ÛËÌ¿‰È ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Ì ۷ÏÌÔӤϷ. ∏ ÚÒÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó 10 ·˘Á¿ ·fi Ù· ηÚfiÙÛÈ. ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·fi ÚÈÓ fiÙÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ‹Ù·Ó ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Ì ۷ÏÌÔӤϷ. ∫¿ı ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ Â¤ÏÂÍ 10 ·˘Á¿ Î·È Ì¤ÙÚËÛ fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ. ªÔÚ› Ó· ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ ¤Ó· ·˘Áfi ·fi ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ 10 Â›Ó·È ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·fi Û·ÏÌÔӤϷ. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· ‹Ù·Ó ηٿ fiÛÔ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ·ÓÙÈηÙfiÙÚÈ˙·Ó ÙÔÓ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi» ‚·ıÌfi ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ∏ ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·›¯Â ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. §ÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÈ›¯·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó· ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·˘Áfi. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ; ª‹ˆ˜ Ù· ·˘Á¿ ÛÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·ÌÂȯı› ÛˆÛÙ¿; ª‹ˆ˜ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÂÓÈο Â›Ó·È ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ‰Â›ÎÙ˜; ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·; ∆È ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ÁÓÒÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ‚·Û›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù·; ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹Úı·Ó ¤ÙÛÈ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ¤Ó· ·˘ıÂÓÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û οı ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ project Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ™Â ÌÈ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ project, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· ·ÚÈıÌËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ηÈ, Ì ·˘Ùfi


001

23-06-08

10

15:50

™ÂÏ›‰·10

Ole Skovsmose

ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó «ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ» ÌÈ· ‰Ú¿ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ‰˘Ô ηÚfiÙÛÈ·. ∆Ô ÚÒÙÔ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «∞˘Á¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·», ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ «∞˘Á¿ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·». ∫¿ı ÔÌ¿‰· ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ‹Ú ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·˘ÁÒÓ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·Úı› ‹Ù·Ó ·fi ÔÈ· ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·˘ÁÒÓ; ∫·È Ù· ‰‡Ô Û‡ÓÔÏ· ·˘ÁÒÓ ‹Ù·Ó ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Ì ۷ÏÌÔӤϷ, ·ÏÏ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ – ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, ÌÈ· Ô˘ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Â›¯Â ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙË Ù‡¯Ë ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ·˘Á¿ ÛÙ· ‰˘Ô ηÚfiÙÛÈ·. ™ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰fiıËÎ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¤Ù˘¯Â Ù· ÈÛ·ÓÈο Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ·˘Á¿ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹, ÔfiÙÂ Ë ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ›¯·Ó Â›Û˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÊÙËÓfi˜) ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Î¿ı ·˘Áfi Ô˘ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘. ∞˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ Ô Ï‹Ú˘ Î·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ οı ·˘ÁÔ‡ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÈο ·˘Á¿ ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ·˘Á¿ Ì ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·. ∞ÏÏ¿ fiÛ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ·Úı› ÌÈ· ηϿ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË; √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ¤ÚÂ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÛ·Ê‹ÓÈ˙ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. √È ›‰ÈÔÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó fi ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∆Ô ÓfiËÌ· fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ project ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Û˘¯Ó‹ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: Â¿Ó Î¿ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶Ò˜ ‰Ú· ηÓ›˜ ˘‡ı˘Ó· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË; ∆· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ÂÈÏËÊı› ÚËÙ¿ Ù¤ÙÔÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ·˘ÁÒÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ.


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·11

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

11

4. ∏ ™À§§√°π∫√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À ∆È ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂȘ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi; ™Â ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¿Óˆ Û οı Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÚfiÏÔ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÚfiÎÏËÛË. ™ÙÔ project «∫Ô˘ÙÈ¿ ηڷ̤Ϸ˜», ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋˜.8 √ ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÎÔ˘ÙÈ¿ ÁÈ· ηڷ̤Ϙ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ ‹Ù·Ó Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ì‹ÎÔ˘˜ l, ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ · Î·È fiÁÎÔ˘ v ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÔ˘ÙÈ¿ ›‰ÈˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·Ù˘ˆı› ÚËÙ¿ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∂›¯·Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÎÔ˘ÙÈ¿ ÁÈ· ηڷ̤Ϙ. ¶Ò˜ ı· ¤ÌÔÈ·˙ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔ˘Ù› ·Ó ÂÚÈ›¯Â ÙȘ ‰ÈÏ¿ÛȘ ηڷ̤Ϙ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ù›; ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó οÔÈÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÏfi ̤ÁÂıÔ˜ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ‰ÈÏÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜; ∆È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ «‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜»; ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔÓ fiÁÎÔ Â¿Ó ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ; ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ project, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Ù¤ıËηÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ‰˘Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÎÔ˘ÙÈÒÓ Â›Ó·È l, ÙfiÙÂ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ı· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ l2 Î·È Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ l3. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Î·ıÔ‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÒÛÙ ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ٤ÙÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Û¯Â‰È·Ṳ̂Ó˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì ηٿ fiÛÔ ÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·˘ıfiÚÌËÙ· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÌÈ· ·Ú¯È΋ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. µ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ «∫Ô˘ÙÈ¿ ηڷ̤Ϸ˜», ‚ڋηÌ fiÙÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, ›Ù ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ٷ ›‰È· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ›Ù Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‹ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ∂ÓÂÚÁ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·12

12

Ole Skovsmose

Î·È fi¯È ÚÔÛˆÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. °È· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, fï˜, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛËÌ·Û›·. ∞˘Ùfi Ì ԉËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Â¿Ó Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÂÚ› ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ڷȈıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì οÔÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ‰È·ÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÂÚ› ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÚÔ˜ ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ë Ì¿ıËÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È: ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ «∫Ô˘ÙÈÒÓ Î·Ú·Ì¤Ï·˜» ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· Èı·ÓfiÙËÙ·, Ë «ÌfiÏ˘ÓÛË Û·ÏÌÔӤϷ˜» ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ª¤Ûˆ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ «ÙÔ›ˆÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘», ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· Â›Ì·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡.9

5. ∏ ¶ƒ√£∂∆π∫√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À ∏ ÚÔıÂÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı‡ÙËÙ· Î·È ıˆÚÒ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÛÙË Ì¿ıËÛË ˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌϤÎÂÈ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.10 ∞ÓÙ› Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È, Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·, οÓÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈο, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÏÔÁÈ΋ fiˆ˜ ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·È ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ̤ۈ ÌÈ·˜ ηٷӷÁηÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· χÓÔ˘Ó ÂÍÈÛÒÛÂȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‰È·‰Èηۛ˜. ∞Ó fï˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·13

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

13

·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë ÚfiıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓ‰ÔÁÂÓ¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Ì ԉ‹ÁËÛ·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ «ÙÔ›ˆÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘», ÛÙ· ÔÔ›· ÚԷӷʤÚıËη. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıԇ̠̠ÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·Ûı› Ë ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Û΋ÛˆÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. √È ·Û΋ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ¤Ó· ‰È·ÚΤ˜ ÙÂÛÙ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Û›· ̤ۈ project. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ̤ۈ project ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÚÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛˆ ÙËÓ È‰¤· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ¤Ó·Ó ÈÔ ÁÂÓÈÎfi ÙÚfiÔ ‰È¿ÏÂÍ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· «ÙÔ›· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘». ∆¤ÙÔÈ· ÙÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∆Ô ÙÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛı› ̤ۈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ (̤ۈ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ˘ÂÚÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜), ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ˆı› Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ Ú·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ (̤ۈ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÁÒÓ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ Ì ۷ÏÌÔӤϷ), ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ˆ˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (̤ۈ ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈfiÙËÙ·˜). ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÙÔ›· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÍÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ Ï›ÛÙ·˜ ÚÔηٷÛ΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ·Û΋ÛˆÓ. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ÔÈ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ «Ì·ıËÛÈ·ÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡», fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ, Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÎÏ. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÔ›Ô Î·È fi¯È Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ‹ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, ̤ۈ ÙˆÓ ·Û΋ÛˆÓ, ˆ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÌÈ· ·Ì·Ï·ÚÈṲ̂Ó˘ ÍÂÓ¿ÁËÛ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∏ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·’ fi,ÙÈ fiÙ·Ó Ï‡ÓÔ˘Ó ·Û΋-


001

23-06-08

14

15:50

™ÂÏ›‰·14

Ole Skovsmose

ÛÂȘ. ªÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› ÛˆÛÙ¿ ‹ Ï¿ıÔ˜ Î·È ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ôχ˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛˆÛÙÔ‡-Ï¿ıÔ˘˜: ÀÔÏÔÁ›Û·Ì ۈÛÙ¿; ¶Ò˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË; ¶Ò˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙË Ï‡ÛË; ŸÙ·Ó, fï˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ¤Ó· ÙÔ›Ô ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. √È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È «·ÚÂÌÊÂÚ›˜» Ì ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó ÙÔ›· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È Ò˜ ÌÔÚ› ·˘Ùfi˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ı¤Ì·Ù· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ. ŒÓ· Ì·ıËÛÈ·Îfi ÙÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ «È‰ÈÔÎً٘» Ù˘ Ì¿ıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È, Ì ¤Ó·Ó ‚·ı‡ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘, Ó· ÌËÓ Í¯ӿ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÔÌÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∞Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÚfiıÂÛË Â›Ó·È ¿ÛÎÔÔ˜. °È· Ó· ·ÔÂÈÚ·ı› ηÓ›˜ Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ Ù· ÂÈı·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, Ò˜ ÙÔ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó, ›Ûˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙȘ Û ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜. £ÂˆÚÒ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Ë Û¯ÔÏÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ù˘Êψ̤Ó˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜.


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·15

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

15

6. ∏ ¶√π∫π§√ª√ƒºπ∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À ™Â οÔȘ ıˆڛ˜ Ì¿ıËÛ˘, Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È, ηٿ ÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ ‹ ‹ÙÙÔÓ, Ì ÍÂοı·ÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· ‰Â›Íˆ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. µÚ›ÛΈ fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ıˆÚËÙÈο ÁÈ· ÙË Ì¿ıËÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· „¿ÍÔ˘Ì ÁÈ· οÔÈ· ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ı· ‚ÔËıÔ‡Û ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. °È· ̤ӷ, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Á‡Úˆ ·fi Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜. ∞˜ Í·Ó·‰Ô‡Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ªÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠οÔÈÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·Û΋ÛÂȘ ‰È·›ÚÂÛ˘. µ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜, ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi ‚·Û›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË Ï‡ÛË ·Û΋ÛÂˆÓ (ÔÈ Ôԛ˜ Û οÔȘ Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂Ó˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ›‰È· Ë È‰¤· Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ fiÙ·Ó «Î¿ÙÈ» ‰È·ÈÚ›ٷÈ, Ù· ̤ÚË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÔÏfiÙËÙ·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜, fï˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Û΋ÛˆÓ: Ó· ‰È·ÈÚÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·Ú¯Èο Ì 5, ÌÂÙ¿ Ì 2, ÌÂÙ¿ Ì 1,02, ÌÂÙ¿ Ì 1 Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› fi¯È, Ì 0,98; ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·ÁȈ̤ÓË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰È·›ÛıËÛË. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÏËı˘ÛÌfi ·fi 12 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô 8 ÌÔÓ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Î·È 4 ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 2:1. ∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 3 ÌÔÓ¿‰ˆÓ: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ó· ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· 2:1; ∞˜ ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÒÚ· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì 120 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 80 Â›Ó·È ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Î·È 40 ¿ÏÏÔ˘. ¶ÔÈ· Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 3 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ó· ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· 2:1; ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì 1.200 ÌÔÓ¿‰Â˜; ¶ÔÈ· Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 6 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ó· ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· 2:1;11 ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ·ÚfiÌÔÈÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÌÔÚÊ‹ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰Ô˜ ηٷÓfiËÛ˘, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰È·›ÛıËÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ


001

23-06-08

16

15:50

™ÂÏ›‰·16

Ole Skovsmose

˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∞¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û Ú¿ÍÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ì·ıËÌ·ÙÈο ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. °È· ̤ӷ, Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Â¿Ó Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÌÈ· ËıÈο Ù˘ÊÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. √È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ›, fï˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.12 ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ÂÚ› ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ¤Ó· project ÁÈ· ·˘Á¿ ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Ì ۷ÏÌÔӤϷ: ∂›Ó·È ÙÔ project ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; ¶Ò˜ ı· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜; À¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÕÓÓ·; ◊ ¤¯ÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÚÈÓ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜; ¶ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; °È·Ù› ÂÁÒ Ó· Ì·ı·›Óˆ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ∆¤ÙÔÈÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ¢ı¤ˆ˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∆¤ÙÔÈÔÈ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó Â›ÙˆÛË ÛÙÔ Ò˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Ì (‹ ı· ·ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ·fi) ÙË Ì¿ıËÛË. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ηٷϋÁÂÈ Ó· ·Ó·ÎÏ¿ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıˆڋÛÂȘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (‹ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘ÙÒÓ) ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi.13 ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ˆ˜ ÌÂÚÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Ì¤Ûˆ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∆È ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› fiÙÈ ı· ηٷϋÍÂÈ Ó· ›ӷÈ; ∆È ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ, Ú·ÏÈÛÙÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜, fiÙÈ ı· ηٷϋÍÂÈ Ó· ›ӷÈ; ∆¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ıˆڋÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÓfiËÌ· Û ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚ› Â›Û˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÈ¿. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÛËÌ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ‰ÔÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÌÈ· Ì‹ÙÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙË Ì‹ÙÚ· ˙‹ÙËÛ˘. ∏ Èı·Ó‹ ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·¢ı˘Óı› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ù ı· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù˘ÊÏ¿


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·17

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

17

ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, ›Ù ı· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ ı· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∆Ô ÚÔÛ΋ÓÈfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÈı·Ú¯›·˜.

7. ∏ ∂À¶∞£∂π∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ıˆÚÒ fï˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi fiÙ·Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ӷ Û ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙfiÙ ηٷϋÁÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘fi Ù˘ Û ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∏ ÎÔÈÓÔÙÔ›· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙÂÏ› ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜, ÌÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› a priori ‰È·‰Èηۛ˜. ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∏ ¢¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÈ ÂÓÓÔÒ, ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ò˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰ÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Û ¤Ó· ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ; ∆¯ÓÈο, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ªÔÚ› fï˜ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÎÚÈ‚‹, ÔfiÙ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ‡ÚÂÛ˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È «·ÛʷϤ˜ Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·» Î·È ÙÔ˘ «‰··ÓËÚÔ‡ Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·». ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ, fï˜, Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔԇ̠·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ «ÏÔÁÈÎÔ‡»; ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ë «·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·» Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔËı› Ì ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÂÚ› ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·Úı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ Â›‰Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË; ™Â ÌÈ· ·ÏÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹, ÙÔ Ú›ÛÎÔ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ∞ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ˆ˜ R(A)= P(A) C(A), fiÔ˘ ÙÔ Ú›ÛÎÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Èı·ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ∞ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∞. ∞fi ÌÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· P(A) ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÎÙÈÌËı›. ∂¿Ó ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ∞ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·-


001

23-06-08

18

15:50

™ÂÏ›‰·18

Ole Skovsmose

ÛÙԇ̠ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ, fiˆ˜ ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î.¿.14 ªÂÙ¿ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ C(A), ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ∞. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÌÔÚ› Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÈ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë ·Ó·‰fiÌËÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. ¶Ú¤ÂÈ, fï˜, Ó· ·ÚıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÏÏÔ› Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ªÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ı¿Ó·ÙÔÈ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ ηٿÚÚ¢Û˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘; ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ˙ˆ‹˜. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È; ◊ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘.15 °È· Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÎfiÛÙÔ˘˜-ΤډԢ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ Ï‹„ÂȘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¿ÔȘ Ï¢ڤ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Î¿ÔȘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο (Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Û ·˘Ù¿), ·ÏÏ¿ Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Â·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ˘Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡ÙÂοÚÙ, ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ·˘Ùfi, Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο Ó· ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, fiÙ·Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ, Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·Û٠Ϙ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· „¢‰·›ÛıËÛË, ÈÛ¯˘Ú‹ fï˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙ¿ıÂÛË ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔÚ› Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Â·ÚÎÒ˜ ̤ۈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÈ· ÂÚ›ÏÔÎË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ï‹„ÂȘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜-ΤډԢ˜. ∏ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ì·ıË-


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·19

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

19

Ì·ÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Û˘¯Ó¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜. £ÂˆÚÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ıˆÚԇ̠ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚ›ÏÔÎˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ Î¿ı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ı· ηٷϋÍÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘. ∆Ô Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ project Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Ì ۷ÏÌÔӤϷ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Û οı ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. √ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÔÚ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Û ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Â›‰·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‚Ϥˆ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÚfiÔ ÛÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë Û¯ÔÏÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÌfi‰È·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Ì ¤Ó·Ó ·ÔÏ·ÈÛȈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜» ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ó· ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛË, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Û¯ÔÏÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋» ÈηÓfiÙËÙ· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÂÚ·Ú¯›·. °È·Ù› Â¿Ó ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÌÈ· «Ù˘ÊÏ‹» Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë Â˘Ú›· ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜. ∫·È ÙÈ ÈÔ ‰ÂÎÙÈÎfi ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·ıËÙÈο ·ԉ¯ı› fiÙÈ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜;

8. ∏ ∞µ∂µ∞π√∆∏∆∞ ∆√À ∞¡∞™∆√Ã∞™ª√À √È ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔÈ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÓÔ‹Ì·Ù·. √ ÂÈÛÙËÌÈÎfi˜ ıÂÌÂÏȈÙÈÛÌfi˜ ıˆÚ› fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜


001

23-06-08

20

15:50

™ÂÏ›‰·20

Ole Skovsmose

ıÂ̤ÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚȯı› Ë ÁÓÒÛË. √ ıÂÌÂÏȈÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ¡ÙÂοÚÙ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ڷȈı› Ë ÁÓÒÛË. ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ıÂÌÂÏȈÙÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ‰ڷȈı› ÌÈ· ˘ÂÚ‚·ÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ∫ÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ √ÚıÔ‡ §fiÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ. ∞˘Ùfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂÌϤÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·fi ÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ηÈ, ·fi ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÎÔÈ¿, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ a priori fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÚ› Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÚÈÓ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ڷȈı› ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍÔ‚ÂÏÈÛÙ› Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÈ΋ ·Ú¤Ó·. £· ‹Ù·Ó ı·˘Ì¿ÛÈÔ ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Ù˘ˆı› ÌÈ· ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë Ô˘Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ò˜ Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. £· ‹Ù·Ó ı·˘Ì¿ÛÈÔ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∞˘Ùfi ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ fiÙÈ Ô ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ı· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÔÓÂÈÚÔÔÏ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙ› ·˘ÙÔ‡, ıˆÚÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¿Ô„Ë ÌÔÚ› Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·fiÏ˘ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›·. °È·Ù› Ó· ·Ó·ÛÙÔ¯¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ ·Ó οı Ú¿ÍË Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï‹ Ì οı ¿ÏÏË; ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ÚÔÛ·ıÒ Ó· ·Ó·ه͈ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ˆ˜ ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·‚‚·ÈÔًوÓ. ¢ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‰ڷÈÒÛˆ οÔÈ· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·ÚÓÔ‡Ì·È ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·Ó ˘¤ıÂÙ· ¤Ó·Ó ·fiÏ˘ÙÔ Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi, ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û· ·˘Ù‹ ÙË ÌÂϤÙË Ì ÙÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. ∆Ô Ó· Û¯ÂÙ›Ûˆ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·˜ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ.


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·21

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

21

™∏ª∂πø™∂π™ 1 √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ Â›Ó·È «Reflections as a Challenge» Î·È ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ZDM, 38(4), 2006, Û. 323-332. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∆·Ì¿ÎË. 2 °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ ‰Ú¿ÛË, ‰Â˜ Skovsmose (2005b) Î·È Skomvose and Yasukawa (2004). 3 ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÏÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙË Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·Ù˘ÒıËΠ·fi ÙÔÓ Descartes Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο, Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÈÌfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘. 4 ¢Â˜ Arendt (1977). 5 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ͯˆÚ›Ûˆ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ «·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡» Î·È ÙÔ˘ «ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡». ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «ÎÚÈÙÈÎfi˜» ÁÈ· Ó· ‰ÒÛˆ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fiÙÈ ¤¯ˆ ηٿ ÓÔ˘ οÔÈÔ˘˜ ÈÔ ÂÌ‚ÚÈı›˜ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∫¿ÔȘ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÚÔ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. 6 ¢Â˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Beck (1992, 1999), Foucault (1989, 1994), Gibbons et al. (1994). 7 ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Helle AlrØ , Morten BlomhØj, Henning BØdtkjer Î·È Mikael SkanstrØm Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê› ÛÙÔ AlrØ Î·È Skovsmose (2002). 8 ∆Ô project ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ AlrØ Î·È Skovsmose (2002). ∆Ô ¤ÊÂÚ ÂȘ ¤Ú·˜ Ô Henning BØdtkjer. 9 ¢Â˜ Skovsmose (2001). 10 ∏ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛˆÓ-ÛÙË-Ì¿ıËÛË ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ Skovsmose (1994) Î·È ÛÙÔ Alr_ Î·È Skovsmose (2002). 11 ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ò˜ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÈ· È·ÙÚÈ΋˜ ‰fiÛ˘. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏ· Ù· ¯¿È· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ‰fiÛË; 12 Œ¯ˆ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜ ÛÙÔ Skovsmose (1994), fiÔ˘ Û˘˙ËÙÒ ÙÔÓ «·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi» ˆ˜ ÌÈ· ·ÓÔȯً ¤ÓÓÔÈ·. 13 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛÎËÓ›Ô˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Skovsmose (2005a). 14 ¡· ·Ó·Ê¤Úˆ Â‰Ò fiÙÈ ·ÚfiÌÔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·›ÚÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÛÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ú›ÛÎÔ ÂÓfi˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Û ·ÙÔÌÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ∏ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ıˆڛ· Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘. 15 ªÈ· ÔÈÎÈÏ›· ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÎfiÛÙÔ˘˜-ΤډԢ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ˘Á›·˜ Û˘¯Ó¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Â›ÙˆÛË ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÎÂÚ‰È˙fiÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ˙ˆ‹˜. ∫·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÂÓÓ¿Ù·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ù· ¤ÙË ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘. £· ÌÔÚÔ‡Û Â›Û˘ Ó· ÌÂÙÚËı› Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ªÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÎfiÛÙÔ˘˜-ΤډԢ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· οı ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜.


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·22

22

Ole Skovsmose

™∏ª∂πø™∂π™ ∆√À ª∂∆∞ºƒ∞™∆∏ ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÙÚÔÔ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ηÈÓÔÊ·Ó‹ ÙÚfiÔ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛËÌ·Û›·. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: Reflections: ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ (Ë ÊÚ¿ÛË ÚÔÙÈÌ‹ıËΠ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛΤ„ÂȘ ‹ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ thoughts Û ÁÓˆÛÙ¿ ΛÌÂÓ·. ∏ ÊÚ¿ÛË ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘‰¤ÙÂÚË, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi §ÂÍÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÂÏÂÁÚ›ÓË ) Landscapes of investigations: ÙÔ›· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ (Ë ÊÚ¿ÛË ÚÔÙÈÌ‹ıËΠÁÈ·Ù› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Û ·˘Ù¿) Fragility: ¢¿ıÂÈ· (Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ı· ‹Ù·Ó ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi ∆ÂÁfiÔ˘ÏÔ˘-º˘ÙÚ¿ÎË. ∏ ϤÍË fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û˘¯Ó¿ Î·È Â›Ó·È ‰‡Û¯ÚËÛÙË) Demand/supply matrix: Ì‹ÙÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜/˙‹ÙËÛ˘ (Ë ÊÚ¿ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜, ÔfiÙ ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË) Students’ foreground: ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÊÚ¿ÛÂȘ Ï›ÁÔ ·‰fiÎÈÌ· ‹ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú‹Ì·. ¶.¯.: What I say is more profound: Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ı· ‹Ù·Ó §¤ˆ οÙÈ ÈÔ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ ‡ÊÔ˜ ¿ÏÏ·Í ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ∆¤ÏÔ˜, Ô fiÚÔ˜ project ¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ÌÈ· Ô˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜.

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™ AlrØ, H. & Skovsmose, O. (2002), Dialogue and Learning in Mathematics Education: Intention, Reflection, Critique, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Arendt, H. (1977), Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Penguin Books, New York (First published 1963). Beck, U. (1992), Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications, London. Beck, U. (1999), World Risk Society, Polity Press, Cambridge. Foucault, M. (1989), The Archeology of Knowledge, Routledge, London (First French edition 1969). Foucault, M. (1994), The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, Vintage Books, New York (First French edition 1966).


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·23

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË

23

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994), The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, Sage Publications, London. Skovsmose, O. (1994), Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Skovsmose, O. (2001), “Landscapes of Investigation”, Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 33(4), Û. 123-132. Skovsmose, O. & Yasukawa, K. (2004), “Formatting Power of ‘Mathematics in a Package’: A Challenge for Social Theorising?”, Philosophy of Mathematics Education Journal (http://www.ex.ac.uk/~PErnest/pome18/contents.htm) Skovsmose, O. (2005a), “Foregrounds and Politics of Learning Obstacles”, For the Learning of Mathematics, 25(1), Û. 4-10. Skovsmose, O. (2005b), Travelling Through Education: Uncertainty, Mathematics, Responsibility, Sense Publishers, Rotterdam.


001

23-06-08

15:50

™ÂÏ›‰·24


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·25

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08, 25-41

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˆ˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜ ™¯ÔÏ‹ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ∂ª¶

∂π™∞°ø°H √È ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û¯‹Ì· ‰È·‰Ô¯‹˜ «ÂÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡», ıˆÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi ˆ˜ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÚԤ΢„Â, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô, ·fi ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ «ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ», ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ô˘Ì·ÓÈÛÌÔ‡ (Î·È ÙÔ˘ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌÔ‡), Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ˘ÂÚfiÓÙÈˆÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ˘ ˘ÂÚfiÓÙÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂίÚËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ (Clough/Rapp 1979: 153 Î.Â.). ™Â ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· «ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡» ·fi ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ÛÙÔ˘˜ «¡ÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜», ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙË ÊÂÔ˘‰·Ú¯›· (Philip 1973: 3 Î.Â.). ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Ôχ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ·fi ÙÔ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ «ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡»: ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÛÙ·‰›ˆÓ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ·ÈÙȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÂȉÔÔÈ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı هÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. °È· ÙË Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ıˆڛ· ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Î·È ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÌÈ·˜


002

23-06-08

26

15:51

™ÂÏ›‰·26

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

ÂȉÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ (Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Û ÂÌÔÚ‡̷ٷ, Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Û ÂχıÂÚÔ ÔÏ›ÙË-ÓÔÌÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓÔ ‰Èη›Ô˘, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÓfi˜ Ù·ÍÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î.Ô.Î.). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È «ªÂÛ·›ˆÓ·˜» ‹ «ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜» ‰ÂÓ ‹Ù·Ó «ÊÂÔ˘‰·Ú¯›·», ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔÚÔ‡Û·Ó (Î·È ÌÔÚÔ‡Ó) Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó (ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ «·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡») ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÎÔÈӈӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶·ÚfiÙÈ, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì Û fiÛ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Ú‡̷ٷ Ù· ÔÔ›· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ Î·È ıˆڛ·, Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ÒÚÈÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª·ÚÍ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ıˆڛ· ÁÂÓÈο Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÛÙ· Grundrisse, ÛÙȘ £ÂˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÀÂÚ·Í›· ÎÏ. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ڋÍË Ì ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ˆ˜ ÌÈ·˜ ·ÓÔ‰È΋˜ Îϛ̷η˜ ÛÙ·‰›ˆÓ «·ÓıÚÒÈÓ˘ ÚÔfi‰Ô˘». ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô ª·ÚÍ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1857, ʈٛ˙ÂÈ ›Ûˆ˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ô˘ Ó· ÌË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹.

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡√ ∫∞π ∂•∂§π•∏ ∆∏™ ∂¡¡√π∞™ ∞™π∞∆π∫√™ ∆ƒ√¶√™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ™∆√ ∂ƒ°√ ∆√À ª∞ƒ• ∏ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (∞∆¶) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ: ·) ·Ô˘Û›· ·ÙÔÌÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‚) Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋) Ù˘ ¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘ Û ¤Ó· ‰ÂÛÔÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Á) Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÌÂÓ˘ Ù¿Í˘, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. Ÿˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË Â›¯Â ÛÙÔÓ ∞∆¶ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΢ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (Ù˘ Á˘), ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÎÂÈÔÔÈ›ÙÔ ÙÔ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓ. Ÿˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·-


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·27

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

27

ÁˆÁ‹˜ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÌÂÓË-ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Ù¿ÍË ‰ÂÓ Â›¯Â «ÂÏ¢ıÂÚˆı›» ·fi Ù· ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Î·È ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¿ÌÂÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÍË. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÌÂÓË Ù¿ÍË ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· Ù· ı¤ÙÂÈ Û ¯Ú‹ÛË (Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙË ÁË). ∏ ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞∆¶, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔÓ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ë È‰ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (Ù˘ ˘ÂÚÂÚÁ·Û›·˜), fiÛÔ Î·È Ë Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó Û ·ÙÔÌÈ΋ ·ÏÏ¿ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. ∏ ÁË ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛÙÔÓ ∞∆¶, fiˆ˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÛÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·Ô˘Û›· ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜ Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÌÂÓ˘ Ù¿Í˘ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÍË ¤·ÈÚÓ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋-¿ÌÂÛ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹: ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ (Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ Ù¿Í˘ Î·È ÚÔÛˆÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ‰ÂÛfiÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂıˆÚ›ÙÔ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙË ÁË Ù˘ ı›·˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ ı›Ԣ ÓfiÌÔ˘) ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ‡·ÚÍË Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ Ù¿Í˘ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÛÔÙÈÎÔ‡ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (ˆ˜ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜), Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ô˘Û›· Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÙÔÌÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Â› Ù˘ Á˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË ÁË ÌfiÓÔ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·Ó‹Î·Ó Û ÌÈ· ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ∏ ·fiÛ·ÛË Ù˘ ˘ÂÚÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÍË ¤·ÈÚÓ ¤ÙÛÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÊfiÚÔ˘-‰Ô̷ۛÙÔ˜ (Tribut) Û ¯Ú‹Ì· ‹ Û ›‰Ô˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ (·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‹ ·ÛÙÈΤ˜) ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÓÔÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi ı¤ÛÈ˙ (‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÂÛfiÙË, ÊÈÚÌ¿ÓÈ·, ÓfiÌÔÈ). √È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤ÙÛÈ ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ fiÔ˘ Ô ∞∆¶ ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯Ô˜. ∞ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó. ∂Óۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜


002

23-06-08

28

15:51

™ÂÏ›‰·28

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ÙÔÈÎÒÓ (ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ) ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÁÁ˘Ô‡ÓÙ·Ó ÙÔ status quo ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‹ ·ÎfiÌ·, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·¢ı›·˜ Ì ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √È ÎÚ·ÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ¤ÏÂÁ¯·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ‹ ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ‰ÂÛÔÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ȉÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ‰ÔÛÈÌ¿ÙˆÓ, fï˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. √Ú›˙ÔÓÙ·Ó (Î·È Î·ı·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó) ·fi ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· fiÚÈ˙Â Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰ÔÛÈÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ȉÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó. √È ÎÚ·ÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¤ÙÛÈ ˆ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÚ·ÙÒÓ) ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ·. ªÂÁ¿Ï˜ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔڛ˜, fiˆ˜ Ë ∫›Ó·, Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·, ‹ Ë πÓ‰›· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ªÔÁÁfiÏˆÓ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ô ∞∆¶. ∞˘Ùfi˜ ›ӷÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ª·ÚÍ ÔÓfiÌ·Û ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÚfiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯Â˜ Î·È Û ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞Û›·˜, fiˆ˜ .¯. ÛÙË ™ÎˆÙ›· (ª∂W 8: 499-505, ª·ÚÍ 1963: 752-53). ∞˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÂӉȤÊÂÚ ÙÔÓ ª·ÚÍ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È fi¯È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ «È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·» ‹ ÙËÓ «Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË» Ù˘ ∞Û›·˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (‚Ï. .¯. Brook 1989: 4-7). ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ì›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô ª·ÚÍ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜-ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ‹ Ê˘ÏÂÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙË µfiÚÂÈ· ™ÎˆÙ›· Û ·ÙÔÌÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· Ì ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ™Â ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ™ÎˆÙ›·, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1853, Ô ª·ÚÍ ¤ÁÚ·ÊÂ: «™ÙË Ê·ÙÚ›· (Clan), ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·Ó‹ÎÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÛÂ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÛÙË ƒˆÛ›·, fiÔ˘ Ë ÁË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÙÔÈΛ ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î¿ı Í¯ˆÚÈÛÙfi ·ÁÚfiÙË, ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· […]. √È Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¿Ì˘Ó· ‹ ÔÈ ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎÔ› ÊfiÚÔÈ [Tribute] ÚÔ˜ ÙÔ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú¯ËÁfi˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¿Ú¯ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÙ¤ […]. ∞˘Ù¿ Ù· ‰Ô̷ۛٷ [Abgaben] […] ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ [Tribut], ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙fiÙ·Ó Ë ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ “ªÂÁ¿ÏÔ˘


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·29

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

29

∞Ó‰Úfi˜” Î·È ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘, ·Ú¿ ¤Ó·˜ ÊfiÚÔ˜ Ì›ÛıˆÛ˘ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÓÓÔÈ· ‹ ÌÈ· ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÈÂÚ·Ú¯Èο ·Ì¤Ûˆ˜ οو ·fi ÙÔÓ “ªÂÁ¿ÏÔ ÕÓ‰Ú·” ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó “taksmen” Î·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó tak. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ˘fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ·ÁÚÔÙÈ¿. Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ, Ë Ê·ÙÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· […]. ∏ ÁË Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·, ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ·ÏȤ˜ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ […] °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1811 Û˘ÓÙÂϤÛÙËÎÂ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜, Ô ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ Ê·ÙÚÈÒÓ Û ·ÙÔÌÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ¤ÓÓÔÈ·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·ÙÔÌÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ Ê˘Ï‹˜» (MEW 8: 501-503). ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÚÍ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û ¤ÎÙ·ÛË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ª·ÚÍ Î·È ÙÔÓ ŒÓÁÎÂϘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. ™ÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 1853 Ô ª·ÚÍ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ŒÓÁÎÂϘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Fr. Bernier, Voyages contenant la description des Etats du Grand Mogol: «√ Bernier ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÌÔÚÊ‹ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÊ·ÈÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ –ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·, ÙËÓ ¶ÂÚÛ›·, ÙÔ πÓ‰ÔÛÙ¿Ó– ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·ÙÔÌÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎÏÂȉ› [ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË, °.ª.] ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜» (MEW 28: 254). √ ŒÓÁÎÂϘ ·¿ÓÙËÛ ϛÁ˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·: «∏ ·Ô˘Û›· ¤ÁÁÂÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ŸÌˆ˜ ·fi Ô‡ ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‰ÂÓ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÁÁÂÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›·, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙË ÊÂÔ˘‰·Ú¯È΋; ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤ÁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Û ۇӉÂÛË Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ […]. ∏ Ù¯ÓËÙ‹ ‡‰Ú¢ÛË Â›Ó·È Â‰Ò Ë ÚÒÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Â›ÙÂ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Â›Ù Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘» (MEW 28: 259). √ ª·ÚÍ ˘ÈÔı¤ÙËÛ Ï‹Úˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË «Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋» (‰ËÏ·‰‹ ·ÎÔÈÓˆÓÈ΋) ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ŒÓÁÎÂϘ, Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ (ÁÈ· Ó· ·Ú·ÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ 1Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘) fiÙÈ «Ë ʇÛË ·Ú¿ÁÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÙÔ ‰ÂÛÔÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ


002

23-06-08

30

15:51

™ÂÏ›‰·30

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

¿ÏÏË ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜». ™Â ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË New York Daily Tribune, o ª·ÚÍ Â·Ó¤Ï·‚ ۯ‰fiÓ Î·Ù¿ ϤÍË Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ŒÓÁÎÂϘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ¿Ú‰Â˘ÛË (MEW 9: 129 Î.Â.).1 ∆· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ‚¤‚·È· Ó· ηٷÚÚÈÊıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÌÂÈÚÈο (Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈο) ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜, Ù· ÔÔ›· Ô ª·ÚÍ ÁÓÒÚÈ˙ ηϿ. º·›ÓÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ (1853), Ô ª·ÚÍ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∫ÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ·˘Ùfi ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÌË Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Ú‹ÍË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜.. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ú‹ÍË ÙÔ˘ ª·ÚÍ Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ‰›Ô Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ 1857, Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1939-41, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Grundrisse zur Kritik der Politischen Oekonomie (µ·ÛÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ∫ÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜). ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙȘ «ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜» (Marx 1993: 471479). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘, Ô˘ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·, Ô ª·ÚÍ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ȉÈÔÔ›ËÛË Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÁˆÚÁÒÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ë ÔÔ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ∞∆¶ (ˆ˜ ÂÓfi˜ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ŸÏÔ˘, Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ Ù· ÂȉÔÔÈ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰ÂÛÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ). ™ÙË ‚¿ÛË, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¯¤ÁÔÓ˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÈÛÙÔÚÈο ÔÈ «·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜», ÛÙȘ Ôԛ˜ «Ë ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘, ‹ ˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘, ¿Ú· ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ› οÙÔ¯ÔÈ» (MEGA II/1.2: 380, ª·ÚÍ 1990: 359). √ ª·ÚÍ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈο ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓ: «™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ‰ÂÛÔÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÓÔÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂΛ, ·˘Ù‹ Ë Ê˘ÏÂÙÈ΋ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·31

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

31

̤۷ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Ì·ÓÔ˘Ê·ÎÙÔ‡Ú·˜ Î·È Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·Ôχو˜ ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙË Î·È ÎÏ›ÓÂÈ Ì¤Û· Ù˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘ÂÚÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÚfiÛˆÔ, Î·È ·˘Ù‹ Ë ˘ÂÚÂÚÁ·Û›· ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ [∆ribut] ÎÏ., fiˆ˜ Â›Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰fiÍ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ηٿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÂÛfiÙË, ηٿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ê·ÓÙ·Ûȷ΋˜ Ê˘ÏÔÔÌ·‰È΋˜ ˘fiÛÙ·Û˘, ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ fiÔ˘ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Î·È ÛÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠ[…] ›ÙÂ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ∫¤ÏÙ˜, Û ÌÂÚÈΤ˜ ÈÓ‰ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ê˘ÏÂÙÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ë ÂÓfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ÁÂÓ·Ú¯È΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ‹ ˆ˜ ·ÌÔÈ‚·›· Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙfiÙÂ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÛÔÙÈ΋ ‹ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜» (MEGA II/1.2: 380-81, ª·ÚÍ 1990: 359-60). √ ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ (Tribut), ˆ˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈο ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÌÔÚÊ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Û¯¤Û˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈο ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ª·ÚÍ ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ. ™ÙÔÓ 3Ô ÙfiÌÔ Ô ª·ÚÍ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ ˆ˜ ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Á·ÈÔÚÔÛfi‰Ô˘: «∞Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈÎÔ› Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ˜, ·ÏÏ¿ ›ӷÈ, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Û›·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Û·Ó Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û·Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô˜, ÙfiÙÂ Ë ÚfiÛÔ‰Ô˜ Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙfiÙ οÔÈÔ˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Á·ÈÔÚÔÛfi‰Ô˘. ∫¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ë Û¯¤ÛË ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ó· ¤¯ÂÈ ÛÎÏËÚfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ·fi ÂΛÓË Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Â‰Ò Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·˜. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È Â‰Ò Ë Û ÂıÓÈ΋ Îϛ̷η Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË Á·ÈÔÎÙËÛ›·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ


002

23-06-08

32

15:51

™ÂÏ›‰·32

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

fï˜ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·ÙÔÌÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ Á˘, ·Ú’ fiÏÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÙÔÌÈ΋ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ηÙÔ¯‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Á˘» (ª·ÚÍ 1978: 972). ™ÙÔÓ 1Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ô ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜, η›ÙÔÈ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÚÔÛfi‰Ô˘ Û ›‰Ô˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈο Ì ÙË Á·ÈÔÚfiÛÔ‰Ô. ∞ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Sir James Steuart, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ «ÚfiÛÔ‰Ô» ÙÔÓ ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ ÙˆÓ ÎÂÏÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ™ÎˆÙ›·˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ›: «∫¿ÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· [ÙËÓ ÚfiÛÔ‰Ô, °.ª.] ÛÙÔÓ ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ taskmen ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÎÏ·Ó» (ª·ÚÍ 1963: 753, ˘ÔÛËÌ›ˆÛË 214). √ ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ (Tribut), ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ‰Ô Û ›‰Ô˜ ‹ ·ÎfiÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛÔ‰Ô Û ¯Ú‹Ì· (fiˆ˜ .¯. ÛÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·), ıˆÚÂ›Ù·È ÙÒÚ· ·fi ÙÔÓ ª·ÚÍ ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÁÁ·Ú›· (ÚfiÛÔ‰Ô Û ÂÚÁ·Û›·), Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ ÚÒÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÊÂÔ˘‰·Ú¯È΋˜ ÚÔÛfi‰Ô˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÒÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ¿ıÌ˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÚfiÛÔ‰Ô˜ Û ›‰Ô˜ ‹ Û ¯Ú‹Ì·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÚfiÛÔ‰Ô Û ÂÚÁ·Û›· (˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·Ù·Ó·ÁηÛÌfi Ù˘ ·ÁÁ·Ú›·˜). ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∞∆¶, ÙÔ 1853, Ô ª·ÚÍ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ «ÙÔ ÎÏ·Ó ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ‚·ıÌ›‰· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙË ÊÂÔ˘‰·Ú¯›·» (MEW 8: 501), ÛÙÔÓ 3Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ Û˘Ó¿ÁÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÚÔÛfi‰Ô˘: «∏ ÚfiÛÔ‰Ô˜ Û ›‰Ô˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·ÓÒÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÂÓÈο, Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠηٿ ÙÔ fiÙÈ Ë ˘ÂÚÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È È· Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹, ÂÔ̤ӈ˜ Ô‡Ù Â›Û˘ È· οو ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ· ‹ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË, ˆıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÙ› ·fi ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi, Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÓÙ› Ì ÙÔ Ì·ÛÙ›ÁÈÔ» (ª·ÚÍ 1978: 976).


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·33

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

33

∆ËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÈÓ‰ÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, «Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó», ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ª·ÚÍ ÙÔ 1867 ÛÙÔÓ 1Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘. ¢›Ï· ÛÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ «‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ “·ÚÈÔ Î¿ÙÔÈÎÔ”, ‰ÈηÛÙ‹, ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ Î·È ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ· Âӈ̤ÓÔ˘˜ Û ¤Ó· ÚfiÛˆÔ. ÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È Î·Ù·¯ˆÚ› Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ fi,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì’ ·˘Ù‹Ó. ¤Ó·Ó ÙÚ›ÙÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏË̷ٛ˜ Î·È ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ·fi ¯ˆÚÈfi Û ¯ˆÚÈfi. ÙÔ Ê‡Ï·Î· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ô˘ ÊÚÔ˘Ú› Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ÙÔ ‚Ú·¯Ì¿ÓÔ Ô˘ ·ÛΛ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜. ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. ÙÔ ‚Ú·¯Ì¿ÓÔ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ […]. ¤Ó· ÛȉÂÚ¿ Î·È ¤Ó· Ì·Ú·ÁÎfi Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÁˆÚÁÈο ÂÚÁ·Ï›·. ÙÔÓ ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË […] ÙÔÓ ÎÔ˘Ú¤·, ÙÔÓ χÛÙË […]. ÙÔÓ ·ÚÁ˘ÚÔ¯fiÔ, Ô‡ Î·È Ô‡ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ […]. ∞˘Ù‹ Ë ÓÙÔ˘˙›Ó· ÚÔÛÒˆÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ¤ÍÔ‰· fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜» (ª·ÚÍ 1963; 371-2). ∞˘Ù‹ Ë ‰ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤Ó·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ ‚·ıÌfi ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ «ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ÙȘ ‚ϤÔ˘Ì Ï.¯. ÛÙËÓ ∞Û›·» (ª·ÚÍ 1978: 978). ™Â fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· «ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÚ›ÊÔ Ù˘ ·ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÍfiÊı·ÏÌË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ‰È¿Ï˘ÛË Î·È Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Î·È ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó¤·ÊË ·fi ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û·ÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÓÂÊÂÏÒ‰ÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜» (ª·ÚÍ 1963: 372). ∆Ô ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Â‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹. √ ª·ÚÍ ‰ÂÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Î¿ÔÈ· ı¤ÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÌÈ· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Ù¿ÛË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ∞∆¶ (fiˆ˜ .¯. ÓÔÌ›˙ÂÈ Ô Mandel (1996), ÛÙËÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‡ÛÙÔ¯Ë ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜). ¢È·Ù˘ÒÓÂÈ ·ÏÒ˜ ÌÈ· ıˆÚËÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚÈÎÔ‡ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜ Âȉ›ÎÓ˘·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ Ë ·ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·ÈÒÓÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ Î·È Ë ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙË ÌfiÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ∞∆¶. ¢ÂÓ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi Ù·


002

23-06-08

34

15:51

™ÂÏ›‰·34

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ∞∆¶, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ «ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó·» (Kerngestalt, MEW 25: 219) ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. Àfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜, Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (‹ ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ), ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÛ¿Ù·È Ô ‰ÔÛÈÌ·ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜, Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË «¯·Ï¿ÚˆÛË» ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ıÂÛÌÒÓ, ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ «ÂÍÈÛˆÙÈÛÌÔ‡» Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È fiψÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ. (°È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1821 ‚Ï. ªËÏÈfi˜ 1988, ÎÂÊ¿Ï·È· 8 Î·È 9. °È· ÙË ƒˆÛ›· ªËÏÈfi˜ 1992, Milios 1996). ªÂ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÚÍ: «¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ¿ÌÂÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ’ ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ¿ÌÂÛ· Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ͤÓË ÂÚÁ·Û›·» (ª·ÚÍ 1978: 977). ∆Ë «‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·» ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÚȤÁÚ·Ê ÙÔ 1875 Ô ŒÓÁÎÂϘ, fiÙ·Ó ¤ÁÚ·ÊÂ: «∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Û ·ÛÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· ÂÎÌˉÂÓ›ÛÂÈ Î·È Â‰Ò ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· […]. ∫·È ·˘Ùfi Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÁË ÛÙË ƒˆÛ›· ‰ÂÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ πÓ‰›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÁË ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ηÈÚfi Û ηÈÚfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∂›Ó·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Î·È ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈÎÔ› ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Â‰Ò Î·È ÂΛ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ Î·È ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ» (MEW 8: 564). √ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Û˘ Î·È ·fi ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ÊÔÚ¤· Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ.


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·35

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

35

∏ ∂¡¡√π∞ ∆√À ∞™π∞∆π∫√À ∆ƒ√¶√À ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ø™ «∞ƒ¡∏™∏» ∆√À √π∫√¡√ªπ™∆π∫√À ∂•∂§π∫∆π™ª√À √ Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌfi˜ fiÙ·Ó Î˘ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÛÌfi, ÌÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ Î·È Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÛÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË ·fi ÙË Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢, Î·È Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ˆ˜ ÌÈ· ·ÎÚÈ‚‹ ‰È·‰Ô¯‹ ÙÚfiˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ï‹Úˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ (Ë «·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿Ìˆӻ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ·˘Ùfi Û¯‹Ì· (ÙÔ ÔÔ›Ô Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠‰fiÁÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜ ˘fi ÙÔÓ ™Ù¿ÏÈÓ, ‚Ï. ·Ó·Ï˘ÙÈο, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ì·ÚÍÈÛÙÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ªËÏÈfi˜ 1996), ˘¿Ú¯Ô˘Ó «Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ¿‰È·» ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ı· ¤ÚÂ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ, ÚÈÓ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ, ÙÂÏÈο, Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜: ÚˆÙfiÁÔÓÔ˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜, ‰Ô˘ÏÔÎÙËÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÊÂÔ˘‰·Ú¯›·, ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜. √ Ì˯·ÓÈÛÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÛÌfi˜ ·ÔÏ‹ÁÂÈ ¿ÓÙ· Û (‹ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi) ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ÙÂÏÂÔÏÔÁÈÎfi ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Û¯‹Ì·, Ô˘ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· «ÚԂϤÂÈ» Ì ÂÓÈ·›Ô ÙÚfiÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÌÈ· «ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜» (Heinrich 1996). ™Ù· ÔÏÈÙÈο ΢ڛˆ˜ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ª·ÚÍ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ «ÈÛÙÔÚÈÎÔÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜» ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ›¯·Ó Ó· «ÂÌ„˘¯ÒÛÔ˘Ó» fiÛÔ˘˜, Û ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, Û ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ·ÚÓËÙÈÎfi Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi. ªÂÙ¿ ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÙÔÌ‹ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ Ë Ú‹ÍË Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ª·ÚÍ Ì ÙÔÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ·ÓıÚˆÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂÌÂÈÚÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ «ÈÛÙÔÚÈÎÔÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜» ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Î·È ÂÚÈıˆÚȷ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ›Ûˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ 1859 ÛÙËÓ ∫ÚÈÙÈ΋ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂Λ Ô ª·ÚÍ ÁÚ¿ÊÂÈ: «™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜, Ô ·Ú¯·›Ô˜, Ô ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi˜ Î·È Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ·ÛÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜» (MEW 13: 9). ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË, Ô˘ ·ÓÙÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌÔ‡, Ô ∞∆¶ ·ÔÙÂÏ› «ÙËÓ ÚÒÙË ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ٿÍÂȘ» (Krader 1994: 630), Ë ÔÔ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÈÛÙÔÚÈο Ù˘


002

23-06-08

36

15:51

™ÂÏ›‰·36

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

·Ú¯·›·˜ ‰Ô˘ÏÔÎÙËÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ªÂ Ù· ÏfiÁÈ· ÂÓfi˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘ Ì·ÚÍÈÛÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ «ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜», «Ô ª·ÚÍ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â‰Ò [ÛÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ 1859, °.ª.] ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÓfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Ó ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ÙfiÙÂ Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı›» (Ke Changji 1989: 49). ŸÌˆ˜, Ô ª·ÚÍ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Grundrisse, ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Û ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ 19Ô ·ÈÒÓ· fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ô ∞∆¶, ‹ ¤ÛÙˆ Û ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi (™ÎˆÙ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 1811, πÓ‰›·, ƒˆÛ›·, ∫›Ó· ÎÏ. ηٿ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·). ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ÛÙ· ‚¿ıË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ‰Ô˘ÏÔÎÙËÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. £ÂÌÂÏÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞∆¶, ‹ ʤÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘, Ô ª·ÚÍ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌfi, Ô˘ ıˆÚ› ˆ˜ fi,ÙÈ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› «ÊÂÔ˘‰·Ú¯›·». ∆ËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ¿ÓÙˆ˜ ÔÏÏÔ› Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∞∆¶ ˆ˜ «·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÊÂÔ˘‰·Ú¯›·» (‚Ï. ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÛÙÔ ªËÏÈfi˜ 1988, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 8). ŸÌˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÂÚÈϤÎÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ôχ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ·fi Ù· ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈο ÂÍÂÏÈÎÙÈο Û¯‹Ì·Ù·. ∫·ıÒ˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ∞∆¶ ÂÎÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û ¿ÏϘ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÙ ¿ÏÈ Ô ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (.¯. Ì ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ), Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Û ٤ÙÔȘ ÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜,2 ÒÛÙ ÙÂÏÈο Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚ‹ Ë ·Ô˘Û›· οı ıˆÚËÙÈ΋˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛ‹˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È¿„Â˘Û‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÂÚ› ·fi ÙË Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ (·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡, ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎÔ‡, ‹ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡) ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â˘ÚÂÙÈ΋ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂȉÔÔÈfi ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜.


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·37

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

37

∏ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋-ÔÈÎÔÓÔÌÈÛÙÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Û‡Ì‚·ÙË Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∞∆¶, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ª·ÚÍ ÛÙ· Grundrisse Î·È ÛÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ. ªÂ ¿ÏÏË ‰È·Ù‡ˆÛË, Ë Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∞∆¶ ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂΛÓË Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ÌÈ· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË (·fi ÙËÓ «·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿Ìˆӻ)3 «ÚÔԉ¢ÙÈ΋» ‰È·‰Ô¯‹ ÙÚfiˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÔ̤ӈ˜ Û‡ÌÙˆÛË Ô˘ Ô ŒÓÁÎÂϘ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰¤ÛÌÈÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·¿ÏÂÈ„Â ÙÔÓ ∞∆¶ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: «∏ ‰Ô˘Ï›· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ. ∆ËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ‰Ô˘ÏÔ·ÚÔÈΛ· ÙÔ ÌÂÛ·›ˆÓ· Î·È Ë ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÔ¯‹. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ˘ԉԇψÛ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡» (ŒÓÁÎÂϘ 1966: 210). ∫·ıÒ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ÏÈÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂™™¢ Î·È Ù· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ¢‡Û˘ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÛÙÈÎfi˜-ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi˜ Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠΢ڛ·Ú¯Ë ÂΉԯ‹ Ù˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∞∆¶ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·Ú¯Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤ÓÙÔÓˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ÚÍÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930 Ô ∞∆¶ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi Ì·ÚÍÈÛÌfi ˆ˜ ·ÓÙÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÌ·ÚÍÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· (Krader 1994. °È· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∫›Ó· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞∆¶, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ¿‰È· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ‚Ï. Brook 1989. °È· ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ∞∆¶ ˆ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‚Ï. Godelier 1978. °È· ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ‚Ï. Mandel 1971: 116-139, Tokei 1969).4 ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∞∆¶ (·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ (ªËÏÈfi˜ 1988), Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ µ·ÏηÓÈ΋˜ ·fi ÙÔ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·38

38

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

ÙÔÈ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜, ÂÊÔÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ì·ÓÔ˘Ê·ÎÙÔÚÈ΋˜ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ, Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÚÔۤϷ‚·Ó ¤Ó· ÂıÓÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Î·È ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ, Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Î·È ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜, Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ «ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ» ÙÔ˘ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎÔ‡ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ η٤¯ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÏfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ: ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈο ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (Î·È Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜), Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Û ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Á˘ Â› ·ÈÒÓ˜, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·ıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜-ÔÈÎÔÓÔÌÈÛÙÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ (·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ fiÔȘ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÚÍ) ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Ì·ÚÍÈ΋˜ ∫ÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.

™∏ª∂πø™∂π™ 1 ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÍ, Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ·fi ÙÔÓ ŒÓÁÎÂϘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÂÓ›Û¯˘Â ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ, ÙÔÓ ª·ÚÍ. 2 ¶.¯. ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È Ô ∞∆¶ ÂÎÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·fi Û¯¤ÛÂȘ ‰Ô˘ÏÔ·ÚÔÈΛ·˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ÂÎÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ∞∆¶ ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ ‰Ô˘ÏÔÎÙËÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. µÏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÛÙÔ Mandel 1996. 3 ™Â ÌÈ· ÈÔ «ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋» ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌÔ‡, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ «ÔÛfiÙËÙ·˜» Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ «ÛÙ¿ÛÈ̘» Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘, ηٿ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, «Ë ÔÛfiÙËÙ· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ÔÈfiÙËÙ·» Ì ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó («Î·ÙÒÙÂÚÔ») ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ (ÙÔÓ «·ÓÒÙÂÚÔ»). 4 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∞∆¶ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¤ÌÌÂÛ· Î·È Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ηıfiÙÈ Î·ıÈÛÙ¿ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ·Ô˘Û›· ·ÙÔÌÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì ÙË ÓÔÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Â›Û˘ Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ‹, ÁÈ· Ó· ÙÔ ԇ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ë Ù·ÍÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó·


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·39

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

39

ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ (ªÂÙÂÏ¤Ì 1975). ∏ ȉ¤· ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Wittfogel (1957) Î·È Bahro (1977) Ì ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ: ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ «Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ·Ó» ·fi Ù· ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ∞∆¶ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·ÙÔÌÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙ· ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ «Û‡ÓıÂÙÔ fiÏÔÓ» ÙÔ˘ ∞∆¶ «·Ê·›ÚÂÛ·Ó» ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ÏËڈ̋ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÔÛÈÌ¿ÙˆÓ), ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›¯·Ó «·ÛÈ·ÙÈΤ˜» (‰ËÏ·‰‹ «Î·ı˘ÛÙÂÚË̤Ó˜»-ÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜) Ú›˙˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™ °ÎÔÓÙÏȤ, ª. (1973), «√ fiÚÔ˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù· Ì·ÚÍÈÛÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ», ÂÈÛ.-ÌÙÊÚ. ª¿Ì˘ §˘ÎÔ‡‰Ë˜, ¢‡Ô. Clough, S. B., R. T. Rapp (1979), ∂˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ¶··˙‹Û˘, ∞ı‹Ó·. §¤ÓÈÓ, µ.π. (1952), Õ·ÓÙ· (§.∞.), Ù. 1, 2, 3, 5, ¡¤· ∂ÏÏ¿‰·, 1952. ª·ÓÙ¤Ï, ∂. (1975), °¤ÓÂÛË Î·È ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÚÏ ª·ÚÍ, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫. (1963), ∆Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ù. 1, ªfiÚʈÛË, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫. (1963-·), ∆Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ù. 2, ªfiÚʈÛË, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫. (1978), ∆Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ù. 3, ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫. (1979), Grundrisse, Ù. 1Ô˜, ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫. (1990), Grundrisse, Ù. 2Ô˜, ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫. (1991), ∂ÌfiÚÂ˘Ì· Î·È ¯Ú‹Ì·. ∆Ô ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘, ∫ÚÈÙÈ΋, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫. (1993), ª·ÚÁÎÈÓ¿ÏÈ· ÛÙÔ «∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜» ÙÔ˘ Adolph Wagner, ∫ÚÈÙÈ΋, ∞ı‹Ó·. ª·ÚÍ, ∫., º. ŒÓÁÎÂϘ (1965), ª·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ¶··ÎÒÛÙ·, ∞ı‹Ó·. ªËÏÈfi˜, °. (1988), √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∞fi ÙÔÓ ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ∂Í¿ÓÙ·˜, ∞ı‹Ó·. ªËÏÈfi˜, °. (1990), «TÚfiÔÈ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ (19Ô˜ Î·È 20Ô˜ ·ÈÒÓ·˜)», ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™Î¤„Ë, 47. ªËÏÈfi˜, °. (1992), «O §¤ÓÈÓ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (1893-1900): ªÈ· Â›Î·ÈÚË Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ıˆÚËÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË», £¤ÛÂȘ, 38. ªÔ˘Ù·ÊÙۛ‚·, µ. (1990), ∞ÁÚÔÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· (15Ô˜-16Ô˜ ·È.), ¶ÔÚ›·, ∞ı‹Ó·. ªÂÙÂϤÌ, ™. (1975), ªÔÚʤ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ƒ¿·˜, ∞ı‹Ó·. Rubin, I.I. (1994), πÛÙÔÚ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ £ÂˆÚÈÒÓ, ∫ÚÈÙÈ΋, ∞ı‹Ó·.


002

23-06-08

40

15:51

™ÂÏ›‰·40

°È¿ÓÓ˘ ªËÏÈfi˜

™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, £. (1979), πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, §È‚¿Ó˘ - «¡¤· ™‡ÓÔÚ·», ∞ı‹Ó·. ∆ÔοÈ, º. (¯.¯.), °È· ÙÔÓ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙ›‰Ë, ∞ı‹Ó·. Balibar, E. (1986), «Klassen/∫lassenkampf», Labica/Bensussan (Hrsg.), Kritisches Woerterbuch des Marxismus, ∞rgument, Berlin, Ù. 4, Û. 615-636. Bahro, R. (1977), Die Alternative, EVA, Koeln-Frankfurt/M. Brook, T. (ed.) (1989), «Introduction», ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, The Asiatic Mode of Production in China, Sharpe, Armonk - London. Dobb, M., P. Sweezy, R. Hilton, C. Hill, H. Takahashi (1976), The Transition from Feudalism to Capitalism, New Left Books, London. Godelier, M. (1978), Sur les sociÈtÈs prÈcapitalistes, CERM, Paris. Goodman, D., Redclift, M. (1982), From Peasant to Proletarian. Capitalist Development and Agrarian Transitions, St. Martin’s Press, New York. Heinrich, M. (1991), Die Wissenschaft vom Wert, VSA, Hamburg. Heinrich, M. (1996), «Geschichtsphilosophie bei Marx», Beitr‰ge zur Marx-EngelsForschung. NeueFolge, Û. 62 Î.Â. Ke, Changji (1989), «Ancient Chinese Society and the Asiatic Mode of Production», Timothy Brook (ed.), The Asiatic Mode of Production in China, Armonk - London. Krader, L. (1994), «Asiatische Produktionsweise», W.F Haug (Hrsg.): HistorischKritisches Wörterbuch des Marxismus, 1. Band, Argument Verlag, Hamburg, Û. 630 Î.Â. Laclau, E. (1971), “Feudalism and Capitalism in Latin America” New Left Review, 67, Û. 19-38. Mandel, ∂. (1971), The Formation of the Economic Thought of Karl Marx, New Left Books, New York - London. MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe) (1981-1988), ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙfiÌÔÈ, Dietz Verlag, Berlin. ª∂W (Marx-Engels-Werke) (1969-1977), ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙfiÌÔÈ, Dietz Verlag, Berlin. Milios, J. (1996), “Pre-Industrial Capitalist Forms: Lenin’s Contribution to a Marxist Theory of Economic Development and its Relevance for the Study of LDCs”, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ: Politics and Languages of Contemporary Marxism, 5-8 December 1996, University of Massachusetts-Amherst, USA. Milios, J. (1997), «Der Marxsche Begriff der asiatischen Produktionsweise und die theoretische Unmöglichkeit einer Geschichtsphilosophie», Beitr‰ge zur MarxEngels-Forschung. Neue Folge. Rostow, W.W. (1971), The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge. Ste. Croix, G.E.M., de (1983), The Class Struggle in the Ancient Greek World, Duckworth, London. Ste. Croix, G.E.M. (1984), de, “Class in Marx’s Conception of History, Ancient and Modern”, New Left Review, 146, Û. 92-111.


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·41

∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

41

Sweezy, P.M. , The Theory of Capitalist Development, Modern Reader, New York. Tökei, F. (1969), Zur Frage der asiatischen Produktionsweise, Neuwied - Berlin. Vester, M. (1994), «Soziale Milieus, Klassenmentalitaeten und Solidaritaet», Widerspruch, 27, Û. 132 Î.Â. Weber, M. (1947), Grundriss der Sozialoekonomik, Tuebingen. Wittfogel, ∫. (1931), Wirtschaft und Gesellschaft Chinas, Verlag Hirschfeld, Leipzig. Wittfogel, ∫. (1962), Die orientalische Despotie, Kiepenheuer & Witsch, Köln - Berlin 1962.


002

23-06-08

15:51

™ÂÏ›‰·42


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·43

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08, 43-62

∂›Ó·È ∂Ӊ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ∂ÈÙ˘¯›· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘; ªÈ· ∫ÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞·ÁˆÁÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ƒÂ·ÏÈÛÌÔ‡1 ∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ º˘ÛÈÎfi˜, ¢Ú ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ∂∞¶, µ/ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

1. ∂π™∞°ø°H ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ «™˘Ó·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∫·Ï‡ÙÂÚË ∂Í‹ÁËÛË» ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ÌÔÚԇ̠‚¿ÛÈÌ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÌË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ. ªÔÏÔÓfiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ··ÁˆÁÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ‰Èη›ˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÌÈ·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ë Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›· ˆ˜ ÌÈ· ÂÌÂÈÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ˘ÈÔıÂÙ› ÌÈ· ÚÈ˙Èο Â͈ÙÂÚÈÎÈÛÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ηٷϋÁÂÈ Ó· ηıÈÛÙ¿ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›·, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ (Boyd 1981 & 1984 Î·È Psillos 1999 & 2000) ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi, Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ûˆ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ «Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË» ηٿ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ı· ˘ÔÛÙËڛ͈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·Í›ˆÛË Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÙ‹, Ó· ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘.


003

23-06-08

44

15:53

™ÂÏ›‰·44

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

2. √ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫√™ ƒ∂∞§π™ª√™ ™∆∏ ºÀ™π√∫ƒ∞∆π∫∏ ¶ƒ√™∂°°π™∏ √ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÌÔÚ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË æ‡ÏÏÔ, Ó· ·Ó·Ï˘ı› Û ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ‹ ÛÙ¿ÛÂȘ: 1 ∏ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ı¤ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙÔ ÓÔ˘ ‰ÔÌ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜. 2 ∏ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·, ıˆÚÒÓÙ·˜ Ù˜ ˆ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Âȉ¯fiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ·ÏËı›·˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰›Ô˘, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ˘ Î·È ÌË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÏËı›˜ ‹ „¢‰Â›˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ıˆڛ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁÒÁÈ̘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈ̈Ó, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈ·ÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈ̈Ó. √È ıˆÚËÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ıˆڛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿. ŒÙÛÈ, Â¿Ó ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Â›Ó·È ·ÏËı›˜, ÔÈ ÌË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈ̘ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. 3 ∏ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ¿ÛË ıˆÚ› ÙȘ ÒÚÈ̘ Î·È ÚÔ‚ÏÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Â›˜ ıˆڛ˜ ˆ˜ ηÏÒ˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο ·ÏËı›˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (Psillos 1999: xix). ™ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÙÚ›ÙË Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ¿ÓÙ· ηٿ ÓÔ˘ fiÙÈ, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ÌfiÓÔÓ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ¿˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ·ÚÔÛ‰fiÎËÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÎÏp. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·Ó fi¯È Ì ÙÔ Ó· ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙ˘¯Â›˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· (ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο) ·ÏËı‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌˆÓ Î·È ÌË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌˆÓ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÔÓÙÔًوÓ, Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, ȉÈÔÙ‹ÙˆÓ ÎÏ. Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·45

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

45

ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘; ∂ÈϤÔÓ, Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÔÓÙfiÙËÙ˜, ȉÈfiÙËÙ˜ ÎÏ. Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË; Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜, Ë ÌfiÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ı·‡Ì·. ªfiÓÔÓ ÂÎ ı·‡Ì·ÙÔ˜, ‹ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ˘¤Úԯ˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ Û‡ÌÙˆÛ˘, ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë Ê˘ÛÈ΋, ÂÎÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ıˆڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È (¤ÛÙˆ ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο) ·ÏËı›˜ Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ó‡·ÚÎÙˆÓ ÔÓÙÔًوÓ, Ó· Û˘Ó·Á¿ÁÂÈ ÂÌÂÈÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·fi Ù· Û˘Ó·Ê‹ ÂÈÚ¿Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ, ·˘ÙÔ› ÔÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô Richard Boyd (1984: 42-55), ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Û΢‹ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·ÓÙÈÚÚ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÂÌÂÈÚÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎÈÛÙÈÎfi Ú‡̷. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ô µoyd (1981 Î·È 1984) ˘ÈÔıÂÙ›, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ a priori ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÍËÁËÙÈ΋˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô J.J.C. Smart,2 ÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈ΋ ıÂÒÚËÛË ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ηٿÏÏËÏÔ Ï·›ÛÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍËÁËÙÈ΋ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ¿ÛË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô W.V. Quine (2000), ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È·ÎÚÈÙ‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹, Ë ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÌÂÈÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÌÂÈÚÈÎfi˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÈÌËı› Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘, Î·È ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÏËı‹˜ ı· Â›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈο ·ÏËı‹˜ (Boyd 1989, 1996, Psillos 1999). ™ÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÍËÁËÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› ·fi ÙÔÓ Hilary Putnam ˆ˜ «Âȯ›ÚËÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜» (“no miracle argument”), ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·ıÈÛÙ¿ ı·‡Ì· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∆Ô ıÂÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰ÂÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ı·‡Ì·. ŸÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ¤¯Ô˘Ó ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜


003

23-06-08

46

15:53

™ÂÏ›‰·46

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

(fiˆ˜ ÙÔ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô Richard Boyd), fiÙÈ ÔÈ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ıˆڛ˜ ÌÈ·˜ ÒÚÈÌ˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο ·ÏËı›˜, fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ – ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fi¯È ·Ó·Áη›Â˜ ·Ï‹ıÂȘ, ·ÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ̤ÚË Î¿ı ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ Ù˘ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ¿ Ù˘ (Putnam 1975: 73). ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ·˘Ùfi ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ÈÛ¯˘Úfi, ¤¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ¤ÓÙÔÓ·. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÛÙËÓ ÂÍËÁËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ›Ù ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ›Ù ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. √ Arthur Fine (1986, 1996) ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ·Ê’ ÂÓfi˜ Â›Ó·È Î˘ÎÏÈÎfi, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Û·Ó ·Ô‰ÂÎÙfi ˆ˜ ÌÂÙ·ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ «Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË» Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. √ Bas van Fraassen (1980, 1985) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË ıˆڛ·˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ıˆڛ·˜-¯Ú‹ÛÙË, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Larry Laudan (1984) ¤¯ÂÈ ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÓÙÈ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÒÚÈÌˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÛÊ·Ï̤Ó˜, Ù· ÔÔ›·, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ‰È·„‡‰Ô˘Ó ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ڷÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ «ÂÛÈÌÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·Â·ÁˆÁ‹»: Â›Ó·È Â·ÁˆÁÈο Ôχ Èı·Ófi fiÙÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ·˘Ù¤˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋, fiÛÔ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜, ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ (Boyd 1981, 1984, 1989, 1996, Î·È Psillos 1999, 2000, 2002) Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ‹ ÎÚÈÙÈΤ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Î·È ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ··ÁˆÁÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ‰È·Ì¿¯Ë Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ì ·Ì›ˆÙË ¤ÓÙ·ÛË. ∂ΛÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·47

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

47

‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô Ú·ÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔˆı›ٷÈ. ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ·˘Ù‹˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜.

3. ∏ ∂•∏°∏∆π∫H À¶∂ƒA™¶π™∏ ∆√À ∂¶π™∆∏ª√¡π∫√Y ƒ∂∞§π™ª√Y ∂›Ó·È ‡ÏÔÁÔ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, Â›Ó·È ¤Ó· ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂȷο ·ÍÈfiÈÛÙË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜; ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‚¿ÛÈÌ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ (Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi) ÎfiÛÌÔ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ. √ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜, fï˜, ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È ·ÏÒ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Ú·‰Ô¯‹, ·ÏÏ¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Û ԢÛÈ҉˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÍËÁËÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ (Putnam 1975: 73, Boyd 1984: 64-5 Î·È 2002:7, Psillos 1999: 79-80). ∞ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú·ÏÈÛÙ‹; À¿Ú¯Ô˘Ó, ÓÔÌ›˙ˆ, ‰‡Ô ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ù˘. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ÙfiÙ ٷ ÚÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÂÌÂÈÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈο. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û –‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ·– ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Î·È ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Û· Ù· ÁÓˆÛȷο Ì·˜ ̤۷ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó Â›Ó·È Ô ÚÈ˙Èο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯Â›˜ (‹ ÌË ÂÈÙ˘¯Â›˜) ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ıˆڛ˜, Ë fiÔÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋. √ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ –Â› ÔÈÓ‹ ·˘ÙÔ·Ó·›ÚÂÛ˘– Ó· ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜


003

23-06-08

48

15:53

™ÂÏ›‰·48

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙÒÚ·. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û·Ê‹ÓÂÈ· Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Û ·˘Ùfi, ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì –Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ «™˘Ó·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ∫·Ï‡ÙÂÚË ∂Í‹ÁËÛË» (Inference to the Best Explanation)– ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ¶1· ∂¿Ó Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÂÚÁ·ÏÂȷο, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÌÂÈÚÈÎfi ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û οı ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÌÔ. ¶1‚ ∂¿Ó Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÙfiÙ ·˘Ù‹ ··ÈÙ› ÂÍ‹ÁËÛË. ¶1Á ∂¿Ó Ë ÂÈÙ˘¯›· ··ÈÙ› ÂÍ‹ÁËÛË, Ë ÂÍ‹ÁËÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· Ù˘ ÂÍËÁËÙÈ΋˜ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ˆ˜ ·ÏËıÔ‡˜ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘. ¶2 ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÂÌÂÈÚÈο, ˆ˜ ¤Ó· ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ¶3 ∏ ηχÙÂÚË, ‹ Ë ÌfiÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‡ÏÔÁË, ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÌÂÈÚÈ΋ ˘fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Â›Ó·È (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) ·ÏËı›˜, Î·È fiÙÈ ÔÈ ÌË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈ̘ ÔÓÙfiÙËÙ˜, ‰Ô̤˜, ȉÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ñ ™˘ÓÂÒ˜, Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÔÚıfi˜. ∏ ÚÔΛÌÂÓË (¶2) Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â‡ÏÔÁË (Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı›۷)3 ÚÔΛÌÂÓË ÙÔ˘ ··ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‰Â›Íˆ, ·˘Ù‹ Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·ıÒ· Î·È ÌË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÚÔΛÌÂÓË Â›ÙÂ, Ì ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÚÌËÓ›·, ÂÓ¤¯ÂÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ›ÙÂ, ·Ó ÂÚÌËÓ¢Ù› ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ·, Â›Ó·È ·Û‡Ì‚·ÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ¶1.


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·49

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

49

4. ∂¶π∆ÀÃI∞ ∆∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∫∞π ∂¡¢∂Ã√ª∂¡π∫√∆∏∆∞ ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ Boyd (1984: 64-5) Î·È Psillos (1999: 79-80) Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Â›Ó·È –Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÂÌÂÈÚÈο ˆ˜– ¤Ó· ÚÈ˙Èο ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∞fi ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (›Ûˆ˜ Î·È fiÏË Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·) Ó· Â›Ó·È ÌË ÁÓÒÛÈ̘ (Boyd 1984:78, Psillos 1999: 80) Î·È Û ·˘Ù¤˜ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ı· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. ∞Ó, fï˜, Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ‚¿ÛÈÌÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÈÒÓ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì η̛· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÛÙ· –Î·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙË ·fi Ù·– ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÁÓˆÛȷο ̤۷ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘; ¶Ò˜ Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ‰›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο; °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰È¤ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘; ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÔÈÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ Â›‰Ô˜ ·ÔÙ˘¯ÈÒÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÚÎÔ‡Û·Ó Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ·, «Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Î·È ÙfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜» (Psillos 1999: 80). ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ı· ‹Ù·Ó ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ fiϘ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·Ó·ÎÚȂ›˜ ‹ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙ˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ Û˘Ó·ÊÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÚÈ˙È΋˜ ıˆÚËÙÈ΋˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÔÚ›·˜.4 £· ·ÚÎÔ‡ÛÂ, ‚‚·›ˆ˜, ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÙ‹, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Û ¤Ó·Ó ÌfiÓÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ∆Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔȯ›Ô, fï˜, Â›Ó·È ÙÔ Â¿Ó Ë ·ÔÙ˘¯›· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈ΋ ‹ ·fiÏ˘ÙË, Î·È fi¯È ÙÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ Û˘Ó·ÊÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ó· ÂÈχÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·Èı¤Ú· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌfiÓÔÓ ·ÔÙ˘¯›·˜, ·ÊÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ


003

23-06-08

50

15:53

™ÂÏ›‰·50

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î¿ÔÈ· fiÚÈ· ÛÙË ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ıˆڛ·˜, fiˆ˜, ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ì·˜, Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ıˆڛ· Ù˘ ÙÔÏÂÌ·˚΋˜ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ‹ ÙÔ˘ ÊÏÔÁÈÛÙÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÈ˙È΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ‰ÈfiÙÈ Â›¯·Ó Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌÈ· –¤ÛÙˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË– ÂÚÁ·ÏÂȷ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ∆¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜Ø ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÂȉ‹ ÛÙË Ó¤· ıˆڛ· ¤¯ÂÈ ·Úı› Ë ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ·ÏÈ¿˜, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó, ˘fi ÌÈ·Ó ¤ÓÓÔÈ·, ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛı› Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÚÈ˙È΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘ ‹ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÈο ‹ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÈ˙È΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜, Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó˘·ÚÍ›· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ηٷÚÚ›„ÂÈ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÂÚ› ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÈfiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÂӉ¯fiÌÂÓ·Ø ¿ÏψÛÙ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙÈÁÌ‹. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ›· ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÌË ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Â¿Ó ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÚÈ˙È΋ ‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘.

4.1. ª¶√ƒ√Àª∂ ¡∞ ¢π∞¶π™∆ø™√Àª∂ ∆∏¡ √§√∫§∏ƒø∆π∫∏ ∞¶√∆ÀÃπ∞; ∏ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ (¶2), ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË; ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ (Û¯ÂÙÈο) ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÁÓˆÛȷ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. (∏ «ÂÌÊ¿ÓÈÛË» Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·ÓÂÈÙ˘¯Ô‡˜, ‹ ÂÚÁ·ÏÂȷο ÌÔӛ̈˜ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙ˘, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·51

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

51

ÙËÙ· ‰ÂÓ ı· ÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Î·Ó ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌË.) ∂ÈϤÔÓ, ÂÂȉ‹ Ë ·ÔÙ˘¯›· Â›Ó·È ÓÔ‹ÛÈÌË ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ·ÔÙ˘¯›· Û οÙÈ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ˆ˜ ÛÎÔÔ‡ÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì·˜ ÂÊԉȿ˙ÂÈ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È¿ÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ÚÈ˙È΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˘ ÂÌÂÈÚÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. (™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fi¯È ÌfiÓÔÓ Ë ÚÈ˙È΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· ÌÈ·˜ ıˆڛ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î¿ÔÈ· «·ÓˆÌ·Ï›·» ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÌfiÓÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, ‰ÈfiÙÈ ÌfiÓÔÓ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ıˆڛ·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ‰˘Û¯¤ÚÂÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ë ·Ï·È¿ ıˆڛ· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û Úfi‚ÏËÌ· ÌË ÂÈχÛÈÌÔ Ì ٷ ‰Èο Ù˘ ̤۷.) ™˘ÓÂÒ˜, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÌÈ·˜ ÚÈ˙È΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈο. ∞Ó, ÙÒÚ·, ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈο ˘·ÚÎÙ‹ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÈ˙È΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·˘Ù‹ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‹ ¤ÛÙˆ Ì ¤Ó· ·ÁÂʇڈÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯¿ÛÌ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ Ù˘. ∞ÏÏ¿ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ȉˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ·ÚfiÓ ˆ˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÂÈÙ˘¯‹˜ Î·È Û˘Ó¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÚfiÓ. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ı· ›¯Â ‰È·ÚÚ·Á› Î·È ı· ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË (Ì ¤Ó·Ó Ì·ÁÈÎfi, ÙÒÚ·, ÙÚfiÔ) ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ë ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÎÔÙÂÈÓ‹, ·‰È¿ÁÓˆÛÙË Î·È ·Î·Ù·ÓfiËÙË.5 ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ˘Ô„‹ÊȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ-ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ (˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ) ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ÊÏÔÁÈÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Èı¤Ú·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ıˆÚÈÒÓ Ô˘ ·¤Ù˘¯·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ÔÚÈÛÙÈο. ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· fï˜ Â›Ó·È ·Ó ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÈ˙È΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∫·È Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÌÈ·˜ ıˆڛ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙ› ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ·. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ú¿ÁÌ· Ë ·ÔÙ˘¯›·


003

23-06-08

52

15:53

™ÂÏ›‰·52

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ ÊÏÔÁÈÛÙÔ‡ ·¤Ù˘¯Â ÔÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ: ÙÔ fiÙÈ Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ ÊÏÔÁÈÛÙÔ‡ ·¤Ù˘¯Â ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ηχÙÂÚ˘ ıˆڛ·˜, Ë ÔÔ›· η٤‰ÂÈÍ ÙÔ ·Ó, Ô‡ Î·È ÁÈ·Ù› ·¤Ù˘¯Â Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ ÊÏÔÁÈÛÙÔ‡. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË fï˜ Ù˘ Ó¤·˜, ηχÙÂÚ˘ ıˆڛ·˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ –fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ– Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È fi¯È ·ÔÙ˘¯›Â˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÈ· ÚÈ˙È΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘; Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ, fï˜, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜ ¤Ó· ÂÌÂÈÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· ηٷÓÔËı› ˆ˜ ÚÈ˙È΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ŒÙÛÈ, Ë ÚÈ˙È΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ Î·È Î·ıÔÏÈ΋˜ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ·ÓÙÂÏÒ˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi, ·Û‡ÏÏËÙÔ Î·È ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙÔ «Û˘Ì‚¿Ó», ÌË ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ ˆ˜ –¤ÛÙˆ ·ÚÓËÙÈ΋– ÁÓÒÛË. ªÔÏÔÓfiÙÈ Î¿ı ·fiÂÈÚ· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘ÌÂ, Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ηÈ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÙÈ fi¯È, ÌÔÚԇ̠›Ûˆ˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ó· ·Ó·‰˘ı› ¤Ó· Ó¤Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÂÈχÛÂÈ ÙȘ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ˘fi ÎÚ›ÛË ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ·fi ÔÈ· ÛÎÔÈ¿ Î·È Ì ÙÈ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈο ̤۷ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÚÈ˙È΋˜ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ (Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÌfiÓÔ) ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ‹ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘ÌÂ, Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÎÔÛÌÔÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·˘Ù‹ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ÂοÛÙÔÙ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÈÛÙ‹ÌË; ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ı¤·Û˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ¤Íˆ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙÔÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‹ ÓÔËÙÈÎfi ›ڷ̷, fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚ÚÂıԇ̠۠ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÔÙÈΤ˜ Î·È ÓÔËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó·


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·53

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

53

·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ (ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋) ÚÈ˙È΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Û ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ı· ‚Ϥ·Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı›, Ì·Ù·›ˆ˜, Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ·˘Ù¿ Ù· fiÚÈ· (fiˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô „ËÏ·Ê› ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜-ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ·fi «Ì¤Û·» ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘). £· ‚Ϥ·Ì ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÌÔ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ fiÚÈ· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· ÙÔ ‚Ϥ·Ì ÌfiÓÔÓ ÂÌ›˜, fiÓÙ˜ ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÛÌÔÂÈÎfiÓ·. ¢ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÔÂÈÎfiÓ· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› ·˘Ù‹ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜-Ê˘Ï·Î‹. ∂Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ ÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ fiÚÈ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÚ›Ô˘ ÛÙË ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηıfiÙÈ, fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ Ô Wittgenstein, ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ ˆ˜ fiÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘. ∞Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È ÔÚı¤˜, Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÚÈ˙È΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔ› ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÂÌÂÈÚÈο ÙË ÚÈ˙È΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˆ˜ ·ÔÙ˘¯›·. ÕÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈηÏÂÛÙԇ̠ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ô‡Ù –Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ– Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÂÌÂÈÚÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÈ΋˜ Ì·˜ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ó, fï˜, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙfiÙ ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÂÌÂÈÚÈ΋ ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÂÌÂÈÚÈο Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÂı› ˆ˜ ¤Ó· ÂÌÂÈÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, fiˆ˜ ··ÈÙ› Ô Ê˘ÛÈÔÎÚ¿Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜, Âȉ¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. µÂ‚·›ˆ˜, ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ, ηıÈÛÙÔ‡Ó fï˜ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∂›Ó·È ÌÂÓ a priori ‡ÏÔÁÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó, ηıfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Û οı ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÏÔÁÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔ-


003

23-06-08

54

15:53

™ÂÏ›‰·54

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

Úԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ÚÈ˙È΋ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ˆ˜ ¤Ó· ÂÌÂÈÚÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ô˘ ·Ó¢ڛÛÎÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ¤Ó· a priori ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÈÌÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÈÛÙ‹Ì˘-Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÈÁ› ηıfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ ÚÔËÁËı›Û˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˜, ÂΛÓÔ Ô˘ fiÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ıÈÁ› Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÍÈÒÓÂÈ Ô Ê˘ÛÈÔÎÚ¿Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÍËÁËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ∞Ó Ë ÚÈ˙È΋ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› a posteriori ̤ۈ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ë ÌfiÓË ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ë a priori ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË. ŒÙÛÈ, fï˜, Ë Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·ÙÂϤÛÊÔÚË Î·È Ì¿Ù·ÈË. ∏ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ‡ÏÔÁË, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈο ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙË Î·È ·‰È¿ÁÓˆÛÙË. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÍËÁËÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÚÔΛÌÂÓË ¶2 ÙÔ˘ ··ÁˆÁÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÏËı‹˜. ∏ ¶2 Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı›, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Í›ˆÛË Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔΛÌÂÓ˘ Ù˘ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ı¤·ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ë ÔÔ›· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔÔÈË̤Ó˘ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜.

4.2. ∂¶π™∆∏ªπ∫∏ ◊ ª∂∆∞ºÀ™π∫∏ ∂¡¢∂Ã√ª∂¡π∫√∆∏∆∞; µÂ‚·›ˆ˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛ· ‹ ¢ı¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ê˘ÛÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë ÂÍËÁËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ë ÚÔΛÌÂÓË ¶2 ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ 1 ›ӷÈ, Ì·˙› Ì ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ˆ˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋˜. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ, Ô‡Ù ÌÔ-


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·55

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

55

Ú› Ó· ÚÔ·„ÂÈ, ˆ˜ ÂÌÂÈÚÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂfiÙ¢ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÏÂÈÊı› ˆ˜ ÌË ÁÓ‹ÛÈ· ‹ Ï·ÛÙ‹ ·Í›ˆÛË ·fi ÙËÓ ¶2, Î·È Î·Ù’ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Ó· ··ÏÂÈÊı› ˆ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ¶1, ¿Ú· ·’ fiÏÔ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ¶2 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍËÁËÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÎı¤Û·Ì ‰Ò. ŒÙÛÈ, Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ‰È¿ÁÓˆÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·. ∞ÏÏ¿ ·Ó Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ¶2 ‰ÂÓ ÂÓ¤¯ÂÈ Ô˘ÛȈ‰Ò˜ ÙÔÓ ÂÌÂÈÚÈο ‰È·ÎÚÈ‚ÒÛÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ù˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ì ‰Ò, ÙfiÙ ÔÊ›ÏÂÈ, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ó· ‰Â¯ı› fiÙÈ Ô ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Úı› ·’ fiÏÔ ÙÔ ÂÍËÁËÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ·. √ Ú·ÏÈÛÙ‹˜, ‚‚·›ˆ˜, ÌÔÚ› ÙÒÚ· Ó· ·ÚÓËı› fiÙÈ Ë ¿ÚÛË Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¶2 Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ¿ Ù˘ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·’ fiÏÔ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·. ŒÙÛÈ, ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οÓÂÈ Ë ÂÍËÁËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Î·È Â‡ÏÔÁ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ˆ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∞Ó ‰Â¯ıԇ̠ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ·˘Ù‹, fiÓÙˆ˜, ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ Î·Ì›· ÌË ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ÚÔΛÌÂÓË (fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ¶2), ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Á΢ÚÔ: ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÛÙÔ ÂÍËÁËÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ›‰Ë ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ¶1· Â›Ó·È ÌÈ· a priori ‡ÏÔÁË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·Ú¯‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¶2 ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÈ΋ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ a posteriori ÂÌÂÈÚÈ΋ ‰È·›ÛÙˆÛË. ∏ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¶1· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ÚÈ˙È΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, ÂÓÒ Ë ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶2 ÚÔ·ÙÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÂÁÁÂÓÒ˜ ÂÈÛÙËÌÈ΋. ª’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÒÚ· ‰ÈÊ˘‹˜ ÛÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ·: Â›Ó·È Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ a priori ‡ÏÔÁË Î·È a posteriori ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË, Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋, ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÈ΋. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi-


003

23-06-08

56

15:53

™ÂÏ›‰·56

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

ÙËÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ∂›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÒÓ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ··ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜: Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¤Î‰ËÏÔ ÙÔÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ë, ÎÈ ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi, ÚfiÏÔ Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ›, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜, Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÂÈÊÔÚÙ›˙ÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Û οı ‰˘Ó·Ù‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÍËÁËÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÙÔ ·ÔÚÚ›„Ô˘ÌÂ, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚ·ÏÈÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Â·ÓÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó¿Ï˘ÛË ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÔÚı‹ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ fiÙÈ Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔΛÌÂÓ˘ ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ Âȯ›ÚËÌ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÈο ·‰‡Ó·ÙË Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ÏÔÁÈο ‹ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ÂӉ¯fiÌÂÓ· ˆ˜ ÚÔΛÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·Ú¯‹ fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi Ù· ÁÓˆÛȷο Ì·˜ ̤۷, ÙȘ ıˆڛ˜ Ì·˜ ÎÏ. Î·È ¿ÏÏÔ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ԢÛȈ‰Ò˜ ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ̤ۈ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∂‰Ò ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÎÂÛÙԇ̠ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ª·ÏÙ¿˜ (1997: 79): ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, Î·È ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠(Ì ÓfiËÌ·) Ó· ԇ̠ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂΉËÏÒÓÂÈ ÂÌÂÈÚÈο ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ Ì ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙË ÁÓˆÛȷ΋ ȉÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË – Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÚÔ·ÙÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ˘ÂÚÓÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ «ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó». ∞Ó, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ë ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔΛÌÂÓË Ù˘ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ı¤·ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Î·È ÈÛÙÔÚÈο ·‰‡Ó·ÙË Î·È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈο ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔÔÈË̤Ó˘ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜, ÙfiÙ ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ·›ÙËÌ· Ù˘ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ‹, ηχÙÂÚ·, ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È: ∞Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙfiÙ ÂÍËÁËÙ¤Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·57

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

57

Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÁÈ·Ù› ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÁÈ·Ù› –ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÈο ‹ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ‰˘Ó·ÙfiÓ– ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÈο ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ. ∫·Ù’ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·, ÂÍËÁÔ‡Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÔÓÙÔÏÔÁ›· ÌÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηı·˘Ù‹Ó, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ˆ˜ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚·›·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·Ù‹ÚËÛË, ˆ˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÌÈ·˜ «ÎÔÂÚÓ›ÎÂÈ·˜ ÛÙÚÔÊ‹˜», ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· Â·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË (Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔ Ì›ÙÔ ÁÈ· ÌÈ· χÛË) ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. 6 °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙÔ ÂÍËÁËÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Ë ·‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·›ÛÙˆÛ˘ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚfiÛıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞Ó Â›Ó·È ¤Ó· ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ıˆڛ˜ Â›Ó·È ·ÏËı›˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ È‰Â·Ùfi «Ù¤ÏÔ˜» Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ë ÙÂÏÈ΋ ‚¤ÏÙÈÛÙË ıˆڛ· Ì·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È „¢‰‹˜. ∞ÏÏ¿, ÙfiÙÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó·˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÍ‹ÁËÛË, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì ¤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ‹ ÌÈ· ‰·ÈÌÔÓÈ΋ ÂÍ·¿ÙËÛË. ªfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ·›ڈ˜ ηÎfi˜ ‰·›ÌÔÓ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙË ‰È·Ú΋ ÂÚÁ·ÏÂȷ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ¯ˆÚ›˜ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ. ¶Ò˜, fï˜, ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Û ÂΛÓÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂȷο ·ÍÈfiÈÛÙË Û fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ Î·È ÌÔÏ·Ù·‡Ù· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·; √ Ú·ÏÈÛÙ‹˜, ‚‚·›ˆ˜, ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ fiÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÈο ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘Ì‚Â›. ¢Â‰Ô̤Ó˘, fï˜, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜, Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ÂÍËÁËÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ó· Û˘Ó¿ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÏÂȷ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Û ¤Ó·Ó ÚÈ˙Èο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎfiÛÌÔ, Ò˜ ÌÔÚ› Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ Ó· ›ÛÂÈ, .¯., ÙÔÓ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙ‹ van Fraassen fiÙÈ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÂÓÂÚÁ›· ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˙ÔÊÂÚÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÍ·¿ÙËÛ˘; √È ÂÈÏÔΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ È‰Â·Ùfi «Ù¤ÏÔ˜» Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηÈ, Û˘ÓÂÒ˜, Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘, ηٿ ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi, ‰È¤ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ,


003

23-06-08

58

15:53

™ÂÏ›‰·58

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ›ıËÛ˘ fiÙÈ Â¿Ó Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Â›Ó·È Û¯¤ÛË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛ˘ Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi –Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·fi Ù· ÂÈÛÙËÌÈο Ì·˜ ̤۷– ÎfiÛÌÔ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ∞Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο ·ÏËı›˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ Ù˘¯¤˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ –‹ Î·È fiÏË Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·– Ó· Â›Ó·È ÂÁÁÂÓÒ˜ ÌË ÁÓÒÛÈ̘. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ‰‡Ô Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Ú·ÏÈÛÙ‹. ∆Ô ÚÒÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·˜, fi¯È ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ô‡Ù ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÏËı›˜. ∞Ó Â›Ó·È ÏÔÁÈο ‰˘Ó·ÙfiÓ, fiˆ˜ ‰È·Ù›ÓÂÙ·È Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚ˜ ıˆڛ˜ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È „¢‰Â›˜, ÙfiÙ ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ÚÔΛÌÂÓË, ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÚÁ·ÏÂȷ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÁ·ÏÂȷ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆¤ÙÔÈ· ÚÔΛÌÂÓË fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ, ¿ÏÈ, ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ªfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÓfi˜ ηÏÔ‡ ıÂÔ‡ ‹ ÂÓfi˜ ·Á·ıÔ‡ ‰·›ÌÔÓ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÂÚÁ·ÏÂȷο ·ÍÈfiÈÛÙË ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ıˆڛ· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ·ÏËı‹. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·ÏËı›˜ ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ fiÙ·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ «“ÂÈÛÙËÌÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜» Ì ÙÔ Ó· «ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÛÙËÌÈ΋ [ηϋ] Ù‡¯Ë» (Psillos 2000: 713); ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ «Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË» ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ «Ê˘ÛÈÎÔÔÈË̤Ó˘ ÁÓˆÛÈÔÏÔÁ›·˜» ηٷÚÚ¤ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁοϘ ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÏfiÁÔ˘˜ (.¯. a priori) Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÁÓÒÛÈÌË. ∞ÏÏ¿ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘;


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·59

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

59

∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î¿ÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÂÁÁÂÓÒ˜ ÌË ÁÓÒÛÈ̘, ÙfiÙ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙ˜ ÁÓˆÛȷο, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚfiÛÈÙ˜ Î·È ·Û‡ÏÏËÙ˜ ·’ fiÏ· Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ıˆÚËÙÈο Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ̤۷ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙȘ ·ÈÙȷΤ˜ ıˆڛ˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÈÙȷ΋ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‰ÈfiÙÈ, ·Ó ˘‹Ú¯Â, ·˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÁÓÒÛ˘. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ıˆڛ˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂȷο ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Î·È ˆÛÙfiÛÔ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ô‡Ù ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·, Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ıˆڛ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÈÙȷο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÁÓˆÛȷο ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙË, ÂÚÈÔ¯‹_ ·˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ó ÛÙÔ ÂÈÛÙËÙfi.

5. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛÎfiËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi Ë Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ë ··›ÙËÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÛÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÌË ÂÎÏËÚÒÛÈ̘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ (.¯., ÚÈ˙È΋ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, Ô Ú·ÏÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÂÌÂÈÚÈÎfi˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÎÏ.) ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi. ªÂ ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ·Í›ˆÛË Ù˘ ÚÈ˙È΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·ÁÂʇڈÙÔ ÂÈÛÙËÌÈÎfi ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÁÓˆÛȷο ÛÎÔÔ‡ÓÙÔ˜ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙË ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. ∆Ô Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı› ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ı·‡Ì·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı·‡Ì· ‰ÈÏfi: √ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ԇ̠fi¯È ÌfiÓÔÓ Â›Ó·È Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ –ˆ˜ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜– ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηıÈÛÙ¿ ÂÚÁ·ÏÂȷο ·ÍÈfiÈÛÙË ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ –ˆ˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜– ÒÛÙ ӷ ηıÈÛÙ¿ ·ÏËı›˜ ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ıˆڛ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ÂÚÌËÓ¢Ù›


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·60

60

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈο, Ë «Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË» fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ¤Ó· ·¯ı¤ÛÙÂÚÔ ‰›ÏËÌÌ·: ›Ù ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÚÙÂÛÈ·Ó‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì·˜ ÛÙËÓ ·Á·ıfiÙËÙ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ›Ù ӷ ·Ú·‰Ôıԇ̠·Ì·¯ËÙ› ÛÙÔÓ Î·Îfi ‰·›ÌÔÓ· ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎÔ‡ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Â›Ó·È ÔÚı¿, ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ·ÓÙÈÚ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÈÙËıԇ̠·fi ÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ‡ÏÔÁË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡.

™∏ª∂πø™∂π™ 1 ∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î›ÌÂÓÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∂¶∞∂∫ II) ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ II. 2 ∆Ô Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ Smart (1963: 39) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ Â‡ÏÔÁË ˘fiıÂÛË Ô˘ ÂÍËÁ› ÙËÓ ÂÚÁ·ÏÂȷ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘: «∂¿Ó Ô Ê·ÈÓÔÌÂÓ·ÏÈÛÌfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÔÚıfi˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË». ∏ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Smart ˆ˜ ÌÈ·˜ a priori ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÎÚ¿ÙË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÙ‹ (‚Ï. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Psillos 1999: 73, 77) Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÈ· ¿ÏÏË, a posteriori ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. 3 ∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÔÈ Fine (1986) Î·È Nancy Cartwright (1999). ∫ÔÈÓ‹ 2 ‰È·›ÛÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ·Ú¿ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∂ÓÒ, fï˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â‡ÏÔÁË ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ù˘ ÂÍ‹ÁËÛ˘ (Fine 1986: 152-3), ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ‡ÙÔ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó·ÁˆÁ‹˜ (Cartwright 1999: 24-8). øÛÙfiÛÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Fine, Ë ÛÙ¿ıÌÈÛË ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Î·È ·ÔÙ˘¯ÈÒÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Î·È ·Ó ÂÈϤÔÓ ‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ (Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜), ÙÔ‡ÙÔ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Ì ÙÔ Ó· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Cartwright ›ӷÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÁfiÓÈÌË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Fine, Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Â‰Ò. 4 ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·Ó Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠Ò˜ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó ‰Â›¯ÓÂÈ, ηْ ·Ú¯‹Ó, fiˆ˜ ı· ˘ÔÛÙËڛ͈, fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜. 5 √ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Â‰Ò fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ·Ó ÈÛÙÔÚÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÛ·Ì ‰ÂÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ô˘ÛȈ‰Ò˜ οÔÈ· ÂȉÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ


003

23-06-08

15:53

™ÂÏ›‰·61

∂›Ó·È ÂӉ¯ÔÌÂÓÈ΋ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘;

61

Ó· ·ÚÓËı›. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ÎÔ˘ÓÈ·Ófi ȉ›ˆÌ· ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÚfiÛÊÔÚÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô„‹ÊȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÈ˙È΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ŸÔÈÔ ÓfiËÌ· Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, ·Ó ·ÚÓËı› fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ô˘ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙfiÙÂ, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÂӉ¯ÔÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÌfiÓÔÓ ¤Ó· ‰È·ÚΤ˜ ı·‡Ì· ı· ‹Ù·Ó ÈηÓfi Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ¯ˆÚ›˜ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰›¯ˆ˜ ¯¿ÛÌ·Ù·. 6 °È· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·fi‰Ú·ÛÙÔ, ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi, ÙÔ ·¯ı¤˜ ‰›ÏËÌÌ· ÌÂٷ͇ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È ÙË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÌÈ·˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ·fi ·˘Ùfi, ‚Ï. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ 2007.

µπµ§π√ºƒ∞ºπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™ Baltas, A. (1997), “Constraints and Resistance: Stating a Case for Negative Realism”, E. Agazzi (ed.), Realism and Quantum Physics, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, Ga. Boyd, R. (1981), “Scientific Realism and Naturalistic Epistemology”, PSA, 2, Û. 613-662. Boyd, R. (1984), “The Current Status of Scientific Realism”, ÛÙÔ J. Leplin (ed.), Scientific Realism, University of California Press, Berkeley. Boyd, R. (1989), “What Realism Implies and What it Does Not”, Dialectica, 43, Û. 5-29. Boyd, R. (1996), “Realism, Aproximate Truth, and Philosophical Method”, D. Papineau (ed.), The Philosophy of Science, Oxford University Press. Cartwrirht, N. (1999), The Dappled World, Cambridge University Press, Cambridge. Fine, A. (1986), The Shaky Game, University of Chicago Press, Chicago. Fine, A. (1986a), “Unnatural Attitudes: Realist and Instrumentalist Attachments to Science”, Mind, XCV-378, Û. 149-179. Fine, A. (1996), “Afterword”, The Shaky Game, University of Chicago Press, Chicago (2nd ed). Laudan, L. (1984), “A Confutation of Convergent Realism”, J. Leplin (ed.), Scientific Realism, University of California Press, Berkeley. Psillos, S. (1999), Scientific Realism: How Science Tracks Truth, Routledge, New York. Psillos, S. (2000), “The Present State of the Scientific Realism Debate”, British Journal for the Philosophy of Science, 51. Psillos, S. (2002), “Simply the Best: A Case for Abduction”, A.C. Kakas, F. Sardi (eds), Computational Logic (Kowalski Festchrift), LNAI, 2408, Û. 602-625. Putnam, H. (1975), “What Theories are not”, Philosophical Papers, 1: Mathematics, Matter and Method, Cambridge University Press, Cambridge, Û. 215-227. Quine, W.V. (2000), «¶ÚÔ˜ ÌÈ· º˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·», ÌÙÊÚ. °. ª·Ú·ÁÎfi˜, ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ, 18/1, Û. 127-144. Smart, J.J.C. (1963), Philosophy and Scientific Realism, Routledge and Kegan Paul, London.


003

23-06-08

62

15:53

™ÂÏ›‰·62

∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫. (2007), «∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ‹ °ÓˆÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡; √ ƒÂ·ÏÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ™ÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È π‰Â·ÏÈÛÌÔ‡», ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ (˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË). Van Fraassen, B.C. (1980), The Scientific Image, Clarendon Press, Oxford (ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂ÈÎfiÓ·, ÌÙÊÚ. ∫. ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, Leader Books, 2007). Van Fraassen, B.C. (1985), “Empiricism in the Philosophy of Science”, P.M. Churchland, C. A. Hooker (eds), Images of Science, The University of Chicago Press, Chicago.


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·63

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08, 63-79

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ ¢Ú. πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ µ/ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ŸÙ·Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛΤ„˘ ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÛΤ„˘ Û ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÔÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË, Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÊÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Schopenhauer, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ó ·fi „ËÏ¿ Î·È ¿Ú· ηχÙÂÚ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ı¤· ·fi „ËÏ¿ ·ÔηχÙÂÈ ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ Ò˜ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ Î·È Â›Û˘ Ò˜ ÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ‰ÔÌÔ‡Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. √ ÛÙ·ÏÈÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™ÙË ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÌÔ˘, fï˜, ¤¯ˆ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·Û΋ıËΠ۠¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÈÒÓ˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÒÛÙ ÙÔ ıˆÚԇ̠οÙÈ Ê˘ÛÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ‰Â‰Ô̤ÓÔ, Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ͯÓԇ̠ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔ˚fiÓ. ∂ÓÓÔÒ ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘. ¢‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ¤¯ˆ ˘fi„Ë ÌÔ˘: Ë ÌÈ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, ¤Ó·Ó ÊÈÏfiÛÔÊÔ, ÙÔÓ µ›ÎÔ, Î·È Ë ¿ÏÏË Ì ¤Ó· ΛÓËÌ·. ∆Ô Î›ÓËÌ· Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ÙË Natur Philosophie Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ٤ÏË 18Ô˘-·Ú¯¤˜ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓÔ ¯ÒÚÔ. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÂÏÔÈÔÔ›ËÛË, οÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ú‡̷ ÛΤ„˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ›¯Â ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›·. √ µ›ÎÔ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Ì οÔÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ó· ›¯Â ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì οÔÈ· ·fi Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÙfiÙ Ù˘ Ìfi‰·˜. ∆Ô


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·64

64

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙ fiˆ˜ Ù·›ÚÈ·˙ ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ·, Ô˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ οÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Ï¿ıÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. √ µ›ÎÔ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ fï˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙ›ÁÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· ÙÔÓ µ›ÎÔ, ı· Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ˆ˜ Ô ª·ÚÍ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. √ ª·ÚÍ ¤‚ÏÂ ÛÙÔÓ µ›ÎÔ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ô˘ ›ÛÙ¢ ÛÙË ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô µ›ÎÔ ¤‚ÏÂ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ı· ·ÁοÏÈ·˙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·Û‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛ Ô µ›ÎÔ ÛÙË ¡¤· ºÈÏÔÛÔÊ›· (fiˆ˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÙfiÙ ·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔηÏԇ̠ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô) ÙË Ì¤ıÔ‰fi ÙÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÓÒÛË. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤‚ÏÂÂ Ô µ›ÎÔ ÙË ¡¤· ºÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÊÔ Ô˘ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ.

¢À√ §√°π∞ °π∞ ∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À √ µ›ÎÔ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1668 ÛÙË ¡¿ÔÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜, fiÔ˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ∆Ô 1687 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Principia ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰Èη›ˆÛË ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Bacon, Boyle, Descartes ÎÏ. ŸÙ·Ó Ô µ›ÎÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ûı› ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙË ¡¤· ª¤ıÔ‰Ô ‹ ºÈÏÔÛÔÊ›· ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ –Ë ¡¿ÔÏË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ›¯Â ÔÏϤ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹– ‹ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ˘, ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ· Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì¿ıËÛ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÎÂÓfi ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë Ó¢ÙÒÓÂÈ· ıˆڛ· ηٷÎÙ¿ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÎÏËÚÈÎÔ›, fiˆ˜ Ô Clarke, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó. ŒÓ· ‰›ÎÙ˘Ô Ó¢ÙÒ-


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·65

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

65

ÓÂÈ·˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ. √ µ›ÎÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜.

¢À√ §√°π∞ °π∞ ∆∏ ∑ø∏ ∆√À °ÂÓÓ‹ıËΠˆ˜ ÁÈÔ˜ ‚È‚ÏÈÔÒÏË. ∞fi ·È‰› ›¯Â ‡ıÚ·˘ÛÙË ˘Á›· Î·È ¤Ì·ı ٷ ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÌfiÚʈۋ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ıÂÛÌÔ‡˜. °È· ÂÓÓÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ̤ÓÂÈ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Rocca, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ Ó·ÚÔ‡ ÁfiÓÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.1 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ¡¿ÔÏË ÙÔ 1695 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ó· Û˘˙ËÙ¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ. ™ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÕÁÁÏÔ Ê˘ÛÈÎfi ¡Â‡ÙˆÓ·. √ µ›ÎÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È ÓÂfiÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÂÓÒ Ô ¡Â‡ÙˆÓ·˜ ΢ڛˆ˜ Ì ٷ Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙËÓ ·Ï¯ËÌ›·. ∂›Û˘ Ô ¡Â‡ÙˆÓ·˜ ͤÚÂÈ Ó· ÚÔˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ηıËÁËÙÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢·Ó›·˜, Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ ·ÁÁÏÈηÓÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘. ™Â ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘.2 √ µ›ÎÔ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È fi¯È ÙȘ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∆Ș ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂͤÏÈÍË. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ µÂÓÂÙÛÈ¿ÓˆÓ Ô˘ ¤‚Á·˙·Ó ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ٛÙÏÔ Raccolta d’ Opusculi Scientifici e filologici. ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Â ¿ÚıÚ· Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Û fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·: ÂÚ›ÂÚÁ· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ê˘ÛÈ΋, Ì·ıËÌ·ÙÈο, ËıÈ΋. ∂ΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ηÏfiÁÂÚÔ˜ ÔÓfiÌ·ÙÈ Don Angelo Calogera Î·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ë ‰Ô‡ÎÈÛÛ· Ù˘ ¶¿ÚÌ·˜. ™ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·fi ÙËÓ ¶¿‰Ô˘·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ Royal Society, Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Î·È ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛً̘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÕÚ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ηıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ÙËÓ


004

23-06-08

66

15:54

™ÂÏ›‰·66

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜: ıÂÔÏfiÁÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÚÈ· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Ú‡̷ٷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏ’ ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì¿ıËÛ˘. ∏ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ∏ ∑ˆ‹ ÙÔ˘ Giambatista Vico °Ú·Ì̤ÓË ∞fi ÙÔÓ ÿ‰ÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ De nostri temporis studiorum ratione (1709), ÛÙ· ·ÁÁÏÈο On the Study Methods of Our Time, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Â‰Ò ˆ˜ «√È ª¤ıÔ‰ÔÈ», ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÌÔ˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹. √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÁÚ·Ê ϷÙÈÓÈο Î·È ÈÙ·ÏÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Û ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó. ™ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ô µ›ÎÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™˘ÓÂÒ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: «¢ÂÓ ı· ÂÈÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiˆ˜ ÙfiÛÔ ¤ÓÙ¯ӷ ÂÈÓfiËÛÂ Ô ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Â͢„ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È Ó· ˘Ô‚È‚¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÔ˘‰¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ı›· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·. ∞ÏÏ¿, Ì ÙËÓ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi, ı· ·ÊËÁËıԇ̠·Ï¿ Î·È ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· ÙËÓ fiÏË ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ µ›ÎÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ Î·È Ê˘ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ» (Û. 113)

∂ÌÊ·Ó¤Ûٷٷ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi Ô µ›ÎÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂͤÏÈÍË. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ô ÎÚ˘Êfi˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘: Ë Î·ÚÙÂÛÈ·Ó‹ ̤ıÔ‰Ô˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· Ô µ›ÎÔ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜: «√È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Î·‰Ë̛˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÊÚÔ‡Ù· ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜: Û ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÈÛÙÔÈ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ˘„ËÏfiÊÚÔÓ˜ ÂÏ›‰Â˜, ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ‰fiÍ·˜. ªÂÙ¿,


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·67

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

67

fiÙ·Ó Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÁÓÔÈ· ÁÈ· ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·, ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰fiÍ· Ù›ÌÈ·, ̤ۈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Í›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÏËıÈÓÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ» (Û. 114)

√ µ›ÎÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Î·È ‹ıÔ˜ Î·È Ì¤ıÔ‰Ô. ∆ÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Ó·ÁÓÒÛÙË Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ŸÌˆ˜ Ë ÂÌÂÈÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ µ¿ÎˆÓ·. ø˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ̤ıÔ‰Ô, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ô˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ οÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÂͤٷÛË Ù˘ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜, fiˆ˜ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋, ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘: Ë Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· .¯. ηÏÏÈÂÚÁ›ٷÈ. ∏ ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ô›ËÛË Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÛÎËÛË. «∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÈ ˆ˜ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔ˘ Û ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ», ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Û ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∆Ë ıˆÚ› ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÛΤ„˘ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙË ¡¤· ºÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÔÔ›· fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ôχ ÓˆÚ›˜ ‰Ú· ηٷÛÙÚÔÊÈο. ∏ ¤ÌÊ·ÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÂÚÈÙÙ‹ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙËÓ Ô›ËÛË. √È Ó¤ÔÈ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÁÓÒÛË Î·È Ó· ÌË ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜ Ì Ô›ËÛË ·ÏÏ¿ Ó· ·ÊÈÂÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ οı ¢ηÈÚ›· Ô µ›ÎÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. √ ÓÔ˘˜, ¤Ó· ıÂ›Ô ‰ÒÚÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ë Ê·ÓÙ·Û›·, Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘, Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÎÏ. °È· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Û ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔÓ fiÏÔ ÎÏ¿‰Ô. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ Ì ÙË ÓÔÌÈ΋. √È ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÈηÓfi ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 16 ¯ÚfiÓˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛı› ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. ŸÌˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ·Ú’ fiÏË ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ η٤¯ÂÈ, Ë ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË. ¶ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘


004

23-06-08

68

15:54

™ÂÏ›‰·68

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ¿Û¯ÂÙ·, ÒÛÔ˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰È¤ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘. ∞˘Ùfi ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÓfi˜ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¡fiÌÔ. ŒÓ·˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÈÛً̘ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ µ›ÎÔ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ· ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û ÙÔÌ›˜. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô µ¿ÎˆÓ·˜, ÙË ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË, ÙËÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ï›ÁÔÈ Î·È Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙ· Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ∏ ¡¤· ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·, Ë Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ·, Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ µ›ÎÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Rocca, ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÛÏËÊı› ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ¡¿ÔÏË. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·Ù‡ı˘ÓÛË Û ÌÈÎÚ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ·ÊÔÛȈı› ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ıÂÔÏÔÁ›·˜. √ µ›ÎÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ ıÂÔÏÔÁ›·˜, ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ, ƒÈÎ¿Ú‰Ô Î.¿., Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ ı›·˜ ¯¿Ú˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ ¢fiÁÌ· ÛÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¡fiÌÔ˘. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ› ÓfiÌÔÈ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ŒÓ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∆ËÓ È‰¤· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÌÓ‡ÛÙËΠ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÓfiÌˆÓ Ô˘ fiÚÈ˙·Ó ÔÈ ‡ÛÙÂÚÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘: ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙÔÓ º˘ÛÈÎfi ¡fiÌÔ. º˘ÛÈÎfi˜ ÁÈ·Ù› ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ◊Ù·Ó ·ÛÙÈÎfi˜ ÁÈ·Ù› ηıÚ¤ÊÙÈ˙ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ οı ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·È ‹Ù·Ó ÙˆÓ ÂıÓÒÓ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Î·È Ù˘ ·fiÎÚ˘Ê˘ ÛÔÊ›·˜ ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÛÔÊ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ◊Ù·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÁÈ·Ù› Ù· ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ Ù· ›‰È·.3 ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ıÂÔÏÔÁÈο, ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÈËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. ¢ËÏ·‰‹ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ µÈÚÁ›ÏÈÔ Ì ÙÔÓ ¢¿ÓÙË ‹ ÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿Ú¯Ë. ∆Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ıˆÚ› Ô µ›ÎÔ ˆ˜ Ôχ ηÏfi ÙÚfiÔ Ì¿ıËÛ˘.


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·69

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

69

«∞˘Ù‹ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÛΤÊÙËΠˆ˜ ı· ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î·Ï‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ ÁÈ·Ù› ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜: Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘» (Û. 120)

ÁÚ¿ÊÂÈ Ô µ›ÎÔ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ‚¤‚·È· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì¿ıËÛ˘ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔ˘. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÌfiÓÔ Ë ¿ÛÎËÛË Ì ÙȘ Û˘ÁÎÚÈÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Î·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋. ∏ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ fiÏ˘. √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ «¿ÏÏÔÈ» ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ù¯ӛÙ˜. ∆Ô ÁÂÓÈÎfi Ï¿ÓÔ fï˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ηٿ ÓÔ˘ Ô µ›ÎÔ Â›Ó·È Ë ¶fiÏË. ªÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· fiÏË. ¢ËÏ·‰‹ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ µ›ÎÔ Ô ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ù· ‰‡Ô: ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ӛÙ˘. µ¤‚·È· ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤¯ÂÈ Ô µ›ÎÔ ÙË ÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË, fï˜ ıˆÚ› ˆ˜ Û fiϘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ô µ¿ÎˆÓ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ¡¤· ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÈÛfiÙÈÌ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ fiψÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ Ù¯ÓÈÙÒÓ. ªÂ ÙÔ Ó· Â›Ó·È Ô Î¿ı ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È Ù¯ӛÙ˘ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÈ fi¯È ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘. °È·Ù› ÔÈ ÂÈÛً̘, ˆ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô µ›ÎÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √È ª¤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ ∂Ô¯‹˜ ª·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÚ›· ̤ÚË: Ù· ÂÚÁ·Ï›· ‹ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÛÎÔfi. ∂ÚÁ·Ï›· ıˆÚ› ¿ÏϘ ÂÈÛً̘ ‹ Ù¤¯Ó˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÎÏ. ø˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ ÂÈÛً̘ ‹ ÔÈ Î·Ï¤˜ Ù¤¯Ó˜, ÁÈ·Ù› ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ™Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· Ô µ›ÎÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ì¿ıËÛ˘, .¯. Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‹ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛÎÔfi, ϤÂÈ Ô µ›ÎÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏË ÙË Ì¤ıÔ‰Ô, fiˆ˜ ÙÔ ·›Ì· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ («√È ª¤ıÔ‰ÔÈ», Û. 6).


004

23-06-08

70

15:54

™ÂÏ›‰·70

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

√ ÛÎÔfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ıˆڛ·. °È’ ·˘Ùfi Ô µ›ÎÔ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ∫·È ÌÈ· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÛÙ¿‰È· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ. √fiÙ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ·Ú¯‹, Ô˘ Â›Ó·È Ë ‡ÏË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ·ÈÙÈÒÓ. ∂ÓÒ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘, Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ·ÈÒÓÈ· ȉ¤·, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ‡ÏË ·fi ÌfiÓË Ù˘. ∏ ȉ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÙÔ ·˘Áfi ‹ ÙÔ ÛfiÚÔ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ. ∏ ‰È·Ù‡ˆÛË ·˘Ù‹ Ù˘ Ï·ÙˆÓÈ΋˜ ıˆڛ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Û ÂÚÁ·Ï›Ô, Û ̤ÛÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ô µ›ÎÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¶fiÏË. √ ÛfiÚÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙË ı›· ¯¿ÚË. ∂ÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı›Ԣ ‹ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ıÂfi˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ì ÙÔ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· fiÏË, Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÓÒÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ı›Ԣ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ µ›ÎÔ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ıÂ›Ô Ì¤Û· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ¤ÓÓÔÈ· ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÓÙfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. √ ¶Ï¿ÙˆÓ Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔÓ µ›ÎÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ¶·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ıˆڛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ı›·˜ ¯¿Ú˘, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ù· ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∫·È ÂÂȉ‹ fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÈ ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÔÓ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ Î·ÚÙÂÛÈ·Ófi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ÙȘ οÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ Î·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ˘ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘, Ô˘ Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÙfiÙÂ. ∆fiÛÔ Ô ¤Ó·˜ fiÛÔ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙË


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·71

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

71

ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‡ÏË ÌfiÓÔ Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ. √È Ó¢ÙÒÓÂÈÔÈ ‹ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ η٤‚·ÏÏ·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. ŒÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ Ó· ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ ‡ÏË, ·Ó Í·Ó·‚¿˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ¡¤· ºÈÏÔÛÔÊ›· ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Ô µ›ÎÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ˆ˜ ·Ïfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ fiÏ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ µ¿ÎˆÓ·, Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·ÏÏ¿ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ı›· ¯¿ÚË, ÙÔÓ ıÂfi ̤۷ ÙÔ˘, Ì ÙÔ Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi. °È’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Û ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È Ì¿ÛÙÔÚ· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ £Âfi. °È·Ù› «¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÏ· fiÛ· ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ (‹ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ), fiˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Î·È ·ÙÂÏ‹», ÁÚ¿ÊÂÈ Ô µ›ÎÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «√È ª¤ıÔ‰ÔÈ», ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «·Ù¤ÏÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ» (Û. 4). √fiÙ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ οÓÂÈ Ô µ›ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Î·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È fi¯È ÛÙË ÁˆÌÂÙÚ›·, ϤÂÈ Ô µ›ÎÔ, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤Ì·ı ηϋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¤Ì·ı ӷ ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ fiÏÔÓ («√È ª¤ıÔ‰ÔÈ», Û. 12). ÕÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ϤÂÈ Ô µ›ÎÔ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‰È·Ê‹ÌÈ˙·Ó ÙË Ì¤ıÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÔÈ «¿ÏÏÔÈ» –‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜– ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙfiÛÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÚÔˆı› Ë ‚·ÎÒÓÂÈ· ̤ıÔ‰Ô˜, ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ Ô µ›ÎÔ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ô˘ ÙÔ‡ ‰›‰·Í·Ó Ò˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ› Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¿Û¯ÂÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. µ·ÛÈο Ô µ›ÎÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙË Û¯Â‰fiÓ ˘ÛÙÂÚÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ÕÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Ù· ÛÙ¿‰È· ·˘Ù¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,


004

23-06-08

72

15:54

™ÂÏ›‰·72

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

‰ÂÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Ë Ô›ËÛË Ô˘ ÚÔ¸¿Ú¯ÂÈ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô µ›ÎÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÛÎËÛË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ù˘ ‰È·›ÛıËÛ˘, Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∫·Ù¿ ÙÔÓ µ›ÎÔ Ô Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ fiÏ˘. °È·Ù› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ µ›ÎÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÁÓÒÛ˘ (fiˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ô µ¿ÎˆÓ·˜), ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ì ÙË ı›· ¯¿ÚË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ µ›ÎÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË. £¤ÏÂÈ ÙË ÁÓÒÛË ˆ˜ ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ËıÈο Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘. ∫·È ÙÔ fiÏÔÓ Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ·. √fiÙ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ŸÌˆ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô µ›ÎÔ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· ÁÈ· Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¶fiÏ˘: «√ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ˘fiıÂÛË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ȉ¤· ˆ˜ ·Ú¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. °È·Ù› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÈÒÓȘ ·Ï‹ıÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì ‹ Ó· ·ÚÓËıÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈΤ˜ Ì·˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ú¯¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ÛÒÌ·, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· Ù· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ» (∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Û.127)

√ ÙfiÓÔ˜ ÛÙÔ «Î·ÌÈ¿ ˘fiıÂÛË» ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ó¢ÙÒÓÂÈÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ· “Hypothesis non fingo” («‰ÂÓ Î¿Óˆ ˘Ôı¤ÛÂȘ»). °È’ ·˘Ùfi Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ˆ˜ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ¿Ú· ˆ˜ ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ È‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÛÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ¿ÓÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô µ›ÎÔ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÈÂÚ¤˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋, Ô˘ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ï‹ ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÈ΋, ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ·Ú¿ ‚¿Ú‚·Ú˜, ‰ËÏ·‰‹


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·73

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

73

·ÔÏ›ÙÈÛÙ˜ ·Ú¯¤˜. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ µ›ÎÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ë ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ·ÔηÏÂ›Ù·È Natural Philosophy ‹ Experimental Philosophy ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Faraday, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. °È· Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÍÂοı·ÚË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ËıÈ΋˜ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ¡¤· ºÈÏÔÛÔÊ›·, Ô µ›ÎÔ Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ Î·È Ï¤ÂÈ ˆ˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯·›Ô˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù˘. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋, ϤÂÈ Ô µ›ÎÔ, Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ (∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Û.129). ∞˘Ù¿ ϤÁÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¡¿ÔÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ì·Ó›· Ù˘ ηÚÙÂÛÈ·Ó‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. «∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ¡¿ÔÏË [ÙÔ 1695 ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Rocca] ‚Ú¤ıËλ, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô µ›ÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, «Ó· Â›Ó·È Í¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, Î·È ‚ڋΠÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ˘ Ó· ΢Úȷگ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÔÚʈ̤ӈÓ. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÂÏÔ›·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ›¯Â ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙfiÛÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Â›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ ÙfiÛ· ÛÙËÓ Ô›ËÛË, ÈÛÙÔÚ›·, Î·È ÚËÙÔÚÈ΋ … ÙÒÚ· ›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, οÔÈ· Ù˘¯·›· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ·ÚÔÈÌÈÒÓ, ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÁÂÏÔÈÔÔÈËı› Ë ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∏ ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÒÓ Â›¯Â ۯ‰fiÓ Î·Ù·ÚÁËı› Î·È Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘. ∏ È·ÙÚÈ΋, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋, ›¯Â ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Û ¤Ó· ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi, Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎʤÚÔ˘Ó ÁÓÒÌË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ȉÂÒÓ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó. √È ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ› ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ» (∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Û.132), Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ˆ˜ «·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ Î·È ·Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ù¿ÚÂÛη ÛÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘˜ Î·È ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·˘Ùfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù·ÂÈÓ¿ ÙËÓ ÔÚ›· οÔÈˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÁÓÒÌË» (Û. 133). ∏ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Ù·ÂÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ µ›ÎÔ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û οı ¢ηÈÚ›·.


004

23-06-08

74

15:54

™ÂÏ›‰·74

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

™ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∆¿ÎÈÙÔ˘. ∆Ô˘ ÌÂÓ ÁÈ·Ù› ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiˆ˜ Â›Ó·È (∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Û. 139). √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Û οı ¿ÙÔÌÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÁÓÒÛ˘: Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÔÊ›· Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. √È ‰‡Ô ÎÏ¿‰ÔÈ ÛÔÊ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙË ıˆڛ· Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË (∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Û. 139). ∏ οı ηÙËÁÔÚ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô µ›ÎÔ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÚÒÙË ‰fiıËΠÙÔ 1699. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÏÂÍË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ò˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂ˚Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì¤Û· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘. °È·Ù› fiˆ˜ Ô ıÂfi˜ Â›Ó·È Ô ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, ¤ÙÛÈ Î·È Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÓÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ («√È ª¤ıÔ‰ÔÈ», Û. 10). ™˘ÓÂÒ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÙˆÓ Ï·ÙˆÓÈÎÒÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Û ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi οو ·ÏÏ¿ ·Ó¤‚·Û ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜, ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ·. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ì·ÚÙ›· Â›Ó·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË. ™ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ· “power over nature” Ô µ›ÎÔ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ıÂ˚ÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ıÂ˚ÎÔ‡. ∏ Ì¿ıËÛË, Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÛÔ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÁÈ· ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË. ∞˘Ùfi ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ıÂ˚ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È ¿Ú· «ŸÔÈÔ˜ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯Ô˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜». ™ÙËÓ 2Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË. ÕÚ· fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ Ôϛ٘ Î·È ¿Ú· ÈÛfiÙÈÌÔÈ. √ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ µ›ÎÔ ¤¯ÂÈ ıÓËÙfi ÛÒÌ· Î·È ·ÈÒÓÈ· „˘¯‹. ∫·È Ë ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∆ËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ¿ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. √ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ µ›ÎÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ï¿. ∞˘Ùfi ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ıÂ›Ô Ì¤Û· ÙÔ˘. ªÈ· ÁÏÒÛÛ· ·Î·ÏÏȤÚÁËÙË ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙÔ ÓÔ˘ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∞ÚÂÙ‹, ÁÓÒÛË Î·È ÈηÓfiÙËÙ· ¤ÎÊÚ·Û˘ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜, ÌÂÙ¿ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ·


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·75

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

75

Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Ì ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Î·È ÙË ÚËÙÔÚÈ΋. ªÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔÓ, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋. ºÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ µ›ÎÔ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓÒÛÂÈ fiÏË ÙË ÁÓÒÛË, ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ı›·, Û ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ú¯‹ (∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Û.146). ∆Ú›· ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ηٿ ÙÔÓ µ›ÎÔ: Ë ÁÓÒÛË, ‹ ı¤ÏËÛË Î·È Ë ÂÍÔ˘Û›· ‹ ‰‡Ó·ÌË. ∆· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· fiÏÔÓ: ÙÔÓ ÓÔ˘. ∏ ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÂÓÒ Ë ·ÈÒÓÈ· ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ Êˆ˜. ŒÙÛÈ ÌÂٷʤÚÂÈ Ô µ›ÎÔ ÙÔ Ì‡ıÔ ‹ ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛËÏÈ¿˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ ı›·˜ ¯¿Ú˘. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈ͢ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ Êˆ˜. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙ›·. ∂ÛˆÙÂÚÈ·ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙ›·.

∏ ∞¶√æ∏ ∆√À µπ∫√ °π∞ ∆√¡ µ∞∫ø¡∞ √ µ¿ÎˆÓ·˜, ϤÂÈ Ô µ›ÎÔ, Ì·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ·Ù¤ÏÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Î·È Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙË ÁÓÒÛË, ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÚÔfi‰Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜. ª·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Û˘Ó¯Ҙ ÂÏÏÈ¤˜ Û‡ÛÙËÌ· ÁÓÒÛ˘ Î·È fi¯È Ò˜ Ó· ıÂÚ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ˆ˜ ÙÒÚ· ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ ÙÔÓ µ›ÎÔ, οı ·ÓıÚÒÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÂÏÏÈ¤˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∫·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi: √ µ›ÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ· Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Ê‡ÛË, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ÛÙÚÒÛÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ Ó· ¿Ó Ì ÏÔ›Ô ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi («√È ª¤ıÔ‰ÔÈ», Û. 19). ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô µ›ÎÔ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ· ÂÌ›˜ ı· Ù· ·ÔηÏÔ‡Û·Ì ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈο. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ µ›ÎÔ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Power over Nature Ô˘ ÂÌ¿˜ Ì·˜ ‹Ú οÔÈÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, ÌÈ· ÃÈÚÔ̷ۛ Î·È ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ˆ˜ ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi.


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·76

76

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

∂¶π§√°√™ ™ÙÔ ¤Ô˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ôχ Û¿ÓÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô µ›ÎÔ. ∞Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ De Nostri ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¡Â‡ÙˆÓ· Î·È Ô Berkeley ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ 1717 ÙË ¡¿ÔÏË Î·È Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‹ Û›ÁÔ˘Ú· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ µ›ÎÔ. ∆Ô fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‚¤‚·È· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi. ŸÌˆ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ µ›ÎÔ ‚Ú›ÛÎÔÌ Û ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜. √ Coleridge (1772-1834) ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ µ›ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÌËÚÈÎfi ¤Ô˜. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ James Joyce ÁÈ· ÙÔÓ µ›ÎÔ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ô˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Finnegan’s Wake ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô µ›ÎÔ Î·È ˆ˜ fiÓÔÌ· ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ‹Úˆ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. «∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÙÔ˘ ‹Úˆ· Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ Ê˘Ï‹˜» (∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, Û. 98). ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· Ô ‹Úˆ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Û οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘ ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ÙÔ˘. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ µ›ÎÔ ‰›ÓÂÈ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜. √ µ›ÎÔ Â›¯Â ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÔÊ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ì¤Û· ÙÔ˘, fiÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. √ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ Joyce ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ Joyce, ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1814, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Chamisso, ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÒÓ, ÂΉ›‰ÂÈ ÙË ÓÔ˘‚¤Ï· Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Peter Schlemihl. O ‹Úˆ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Ó¤Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÏÂÊÙ¿. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÎÈ¿ ʤÚÓÂÈ ÂÈÏÔΤ˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¯ˆÚ›˜ ÛÎÈ¿! ∆fiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯·Û οÙÈ ÔχÙÈÌÔ. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ·ÊÔÛȈı› Û ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ µfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ. ™ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ó·Úfi˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Schlemihl ηٿ ÙË Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË Ë ·Ê¤ÏÂÈ· ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ µ›ÎÔ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı›. √È ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘, ‹ Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ηٿ µ¿Îˆ-


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·77

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

77

Ó·, ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Ë ¡¤· ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ô˘ÙÔÈ΋ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ·, Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ. ∏ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌË Ì·˜ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙË ÛÎÈ¿ Ì·˜ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ٯÓÈΤ˜ Ô˘ Úfi¯ÂÈÚ· ı· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ¿ Ù˘. ∞Ó ¿ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÔÚfiÛËÌÔ Ù˘ ڋ͢ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ï·Ù‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ Î·È ÙÔ ¡·ÁηۿÎÈ ÙÔ 1945, ÙfiÙ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ Î·È ÙÔ ¡·ÁηۿÎÈ ¤Î·Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜, ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘. √ Einstein ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «ÙÈ Î¿Óˆ ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜;» Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÈÙÚÔÒÓ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ “Why socialism?”, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Monthly Review ÙÔ 1949, Ô Einstein ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· [1949] ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ÎÚ›ÛË, fiÙÈ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. ∂›Ó·È ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·‰È¿ÊÔÚ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Â¯ıÚÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó. °È· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ÂÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Û˘˙ËÙÔ‡Û· Ì ¤Ó·Ó ¤Í˘ÓÔ Î·È ıÂÙÈο ÚԉȷÙÂıÂÈ̤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ı· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ›‰Ô˘˜, Î·È ÚfiÛıÂÛ· ˆ˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. √fiÙÂ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔ˘, Ôχ ‹ÚÂÌ· Î·È „˘¯Ú¿, ·¿ÓÙËÛÂ: “ª· ÁÈ·Ù› ›Ûı ÙfiÛÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ›‰Ô˘˜;”»

Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Einstein «Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÚÈÓ ‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰‹ÏˆÛË ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·. ∂›Ó·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ Ì¿Ù·È· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Ï›ÁÔ ˆ˜ Ôχ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ».4

√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Richard Feynman, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘


004

23-06-08

78

15:54

™ÂÏ›‰·78

ÕÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ

·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙÔ Los Alamos, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Manhattan Project, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔÓ von Neuman. √ von Neuman ÙÔ˘ ‰›‰·Í ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ Feynman Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Â˘Ù˘¯‹˜ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. “It has made me a very happy man ever since”, ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. O Einstein ÚÔÙ›ÓÂÈ ˆ˜ χÛË Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È Ë ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ ËıÈ΋. °È·Ù› Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÎÔÔ‡˜. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË, ϤÂÈ Ô Einstein, Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÛÔ. √ Feynman χÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ «Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘». ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Feynman ÙÔ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ·fi ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Paul Forman ÙÔ 1993, Ì ٛÙÏÔ “Physics, Modernity, and our Flight from Responsibility”, ÛÙÔ Santa Fe.5 ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ fiÚÔ Modernity ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÏfiÊÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ô Paul Forman Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¿ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Zygmunt Bauman, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ ÌÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ¿ÛÎËÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Einstein ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Forman ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó¤ÁÁȯÙÔ, ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Ë ıˆڛ· ÙÔ˘ µ›ÎÔ. √ Einstein ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ΛÌÂÓÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ˆ˜ ¤Ó· ÂÚÁ·Ï›Ô. °È· ÙÔÓ Einstein Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ËıÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ˘Ô‚fiÛÎÂÈ Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Paul Forman. ™Â ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Isis ηÏ› ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ·›ÛıËÛË Â˘ı‡Ó˘. ¡· ·Ó·ÏÔÁÈÛıÔ‡Ó ÙȘ ËıÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. √ µ›ÎÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰È·‚ϤÂÈ ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì¿ıËÛ˘ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋ . ∞ÛÎÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ËıÈ΋. √ µ›ÎÔ ı¤ÏÂÈ ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰‡Ô ÚfiÏÔ˘˜: ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ÙÔ˘ Ù¯ӛÙË. ∂ÓÒ Ë ¡¤· ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· ÙÔ˘ µ¿ÎˆÓ· ı¤ÏÂÈ ·ÏÔ‡˜ Ù¯ӛÙ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Feynman «Î¿Óˆ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ¿Ú· Â›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜» Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fi¯È


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·79

Giambattista Vico: ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ

79

ÌfiÓÔ ÌÈ·˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ·˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ¿Ú· ÌÈ·˜ ËıÈ΋˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛ Ô µ›ÎÔ ÛÙË ¡¤· ºÈÏÔÛÔÊ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ‚·ÎÒÓÂÈ· ̤ıÔ‰Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÌ›˜ ·ÔηÏԇ̠ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡¤· ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. °È·Ù› Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ··ÈÙ› Î·È ÙËÓ ËıÈ΋.

™∏ª∂πø™∂π™ 1 √ µ›ÎÔ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ (Û. 118) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô Â›ÛÎÔÔ˜ Rocca ÙÔÓ ÚÔۤϷ‚ ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ ÙˆÓ ·Ó„ÈÒÓ ÙÔ˘. 2 Betty Dobbs, Margaret C. Jacob, Newton and the Culture of Newtonianism, Humanities Press, New Jersey 1995, Û. 65-85. 3 The Autobiography of Giambattista Vico, Translated from the Italian by Max Harold Fisch and Thomas Goddard Bergin. √ Max Harold Fisch Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÌÈ·˜ ÂÎÙÂÓÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ µ›ÎÔ (Û. 48). 4 Les Levidow (ed.), Radical Science, Free Association Books London and Humanities Press International, inc., New Jersey 1986, Û. 215 5 ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ· Â›Ó·È ·fi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜: Paul Forman, Physics, Modernity, and Our Flight from Responsibility, Presented at the session in honor of S.S. Schweber, History of Science Society annual meeting, Santa Fe, 1993, Nov. 13.

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™ Giambattista Vico, On The Study Methods of Our Time, trans.- introd. Elio Gianturco, with a translation of The Academies and the Relation between Philosophy and Eloquence, by Donald Phillip Verene, Cornell University Press, Ithaca and London, 1st published 1990, 2nd publication 1994. Giambattista Vico, The Autobiography of Giambattista Vico, trans. from the Italian by Max Harold Fisch and Thomas Goddard Bergin, Cornell Paperbacks, Cornell University Press, Ithaca and London, London 1994. Paul Forman, Physics, Modernity, and Our Flight from Responsibility, Presented at the session in honor of S.S. Schweber, History of Science Society annual meeting, Santa Fe, 1993 Nov. 13. Levidow Les (ed.), Radical Science, Free Association Books London and Humanities Press International, inc., New Jersey 1986, Û. 215.


004

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·80


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·81

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08, 81-89

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο Û¯fiÏÈ· ∂ϤÓË °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∂π™∞°ø°∏ ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: – ·ÛÎÂ›Ù·È ˆ˜ Ú·ÎÙÈ΋ ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, – ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Ì¿ıËÌ· Û ÚÔÙ˘¯È·Îfi Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›Â‰Ô Û fiÏ· Ù· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ¶·È‰·ÁˆÁÈο ∆Ì‹Ì·Ù·, Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÂϯÒÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÎÏ. Î·È – ·ÔÙÂÏ› ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤Ó· ‰›Ô ÌÂ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ ‹ ·Ú¿ÁˆÁÔ, ‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Û˘Ó¤‰ÚÈ·). ™ÙÔ ·ÚfiÓ Î›ÌÂÓÔ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û¯fiÏÈ· Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ¤Ó·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‹ Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘.

∏ √ƒ°∞¡ø™∏ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏ ∆∏™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ Ú·ÎÙÈ΋ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ


005

23-06-08

82

15:54

™ÂÏ›‰·82

∂ϤÓË °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

(ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÓÔÌÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÎÏ.). ø˜ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Ì¿ıËÌ· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ì ÛÙfi¯Ô ·Ú¯Èο ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·˘Ùfi (Bush 1999, Campbell et al. 1987, Culbertson 1988, Donmoyer 1999, Willower & Forsyth 1999). ∞Ú¯Èο ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘, ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÂȯÂÈÚ› Ó· ıˆÚËÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂›¯Â, ÂÔ̤ӈ˜, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÚÈÙˆÛÈ·Îfi, ÔfiÙ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ıˆÚËÙÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ··ÓÙËı› Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÂËÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ›¯Â ‰È·Ù˘ˆı› ·fi ÙÔÓ Dewey (Riehl et al. 2000: 392). ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ˘‹ÚÍÂ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È Ë ·fiÂÈÚ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ Ù˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˘ Û ¤Ó·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÛÙÔȯ›ˆÓ ÏÔÁÈÎÔ‡ ıÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÌÂÈÚÈÛÌÔ‡. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ˘ÔΛÌÂÓ˜ Û ÂÌÂÈÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ÔÈ Ôԛ˜ Âȉ›ˆÍ·Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (Culbertson 1988). ªÂ ÌfiÓÈÌÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÏÔÁÈΤ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙfiÙ Ï‹ıÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ™∂§∂∆∂ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∆Ú¿Â˙·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹, ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ú¯ÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ È‰Ú˘ÙÈο ·fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÔÙÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (Bush 1999, Fitz 1999). ¡· ÛËÌÂȈı›, ‚¤‚·È·, fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·83

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

83

‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó·Ó Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓ˜ ȉ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ıˆڋÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜, ·Ú¯¤˜ ÎÏ. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÈÌfiÙËÙ· ·Ú¯ÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ˆ˜ ıˆÚËÙÈο ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ÙÔ̤·˜, Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·˘Ù‹ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÎÚÈÙÈÎÒÓ fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Ì¿ıËÌ·, ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· Ù¯ÓÈÎfi-‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi (managerial) ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ·Ú·‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (Bell & Bush 2002). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi, ¿Ú· ‰È‰·ÎÙÈÎfi, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ÌÔÚ› ·ÏÒ˜ Ó· ıˆÚËı› ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î¿ı ÂΉԯ‹ Ù˘ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂͤÏÈÍ‹˜ Ù˘. ∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ô˘ÛȈ‰Ò˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÔÚÈÛÙ› Î·È Ó· ÌÂÙÚËı› Ë Â›Ù¢ÍË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ë Ì¿ıËÛË «ÚÔ˚fiÓÙ·» ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ó· ·ÁÓÔËı› Ô È‰ÈfiÌÔÚÊÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (Bush 1999: 240241). ∏ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ Û οı ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù‡Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÎÔÈÓ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ‹ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹. ™ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·˘Ù‹ –ηْ ·Ú¯‹Ó ıˆÚËÙÈ΋– ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ȉÈÔÙ˘›·. √È ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·‡Ô˘Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ıˆÚËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 Î·È ÂÍ‹˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù·


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·84

84

∂ϤÓË °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ˘· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ‹ ÂÌÔÚÈ΋˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ¢È·¯Â›ÚÈÛË √ÏÈ΋˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜, Ë ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ, ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÎÏ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ›ٷÈ, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÌÈ· ÊÔ˘ÎˆÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÈı¿Ú¯ËÛ˘ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (Anderson & Grinberg 1998). ™Â ÔÏÈÙÈÎfi, ‚¤‚·È·, Â›Â‰Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ˘fi ÙËÓ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓˆÓ Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÂÓÈ·›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯ÔÏ›· ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŸÏË Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó.

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ¶∂ƒπ¶∆ø™∏ ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi fiÛÔ Î·È ˆ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ‰È·ÙËÚ› ÂÍ·Ú¯‹˜ ÌÈ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Î·È ¤Ó·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË ‹ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÂÎÊ˘Ï›˙ÂÙ·È Û ÓÔÌÈÎÈÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ (leadership), Ë ÔÔ›·, ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛˆÓ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·‚Ϥ-


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·85

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

85

ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Û‡Ì‚·ÙË Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ÂÓÒ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ (leadership) ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÚÚ¤ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Âȉڿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ™˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı˘ÓÒÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ (Cuban 1988, Yukl 2002). X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ¶·È‰·ÁˆÁÈο ∆Ì‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ٛÙÏÔ˘˜ «√ÚÁ¿ÓˆÛË-¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋» Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚȯfiÌÂÓ·. √È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ 1992 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2005, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, Â›Ó·È ÌfiÏȘ 150. ∞fi ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛÎfiËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÙˆ¯‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ԉËÁ›Â˜ Î·È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ηϋ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ªÈ· ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û Ú·ÎÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ıˆÚËÙÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ‹ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ‰È·Ù‡ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÔÈ «µ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ», Ô ÔÔ›Ô˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜, ÂÚ‹ÌËÓ ÚËÙÒÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÚfiÛÊ·Ù· ‰Â Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ŸÏ· Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο Û¯¤‰È· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÚ‹ÌËÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, Û˘ÓÂÎÙÈÎÒÓ Î·È Û·ÊÒ˜ ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ¿Ú· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ‹ Ó· ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ.


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·86

86

∂ϤÓË °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

∞˘Ù‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ıˆÚËÙÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ۯ‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ô˘Û›· ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÔ̤ӈ˜, ·Ú¿ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·, ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÂÎ·›‰Â˘ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ıˆÚËÙÈÎfi˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘, ¿Ú·, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Ù˘. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ˘·Ó¿Ù˘Í˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Û ÚÔÔÚıÔÏÔÁÈÎfi (Î·È Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Weber ÚÔÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi) ÛÙ¿‰ÈÔ ˆ˜ Ú·ÎÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∂ƒø∆∏ª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂˆÓ ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ fi„ÂˆÓ Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‚¤‚·È· fiÚÔ˘˜, Û ¿ÏÏË ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ì ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙË ª. µÚÂÙ·Ó›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ıˆÚËÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ¶·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂΛ ÌÈ· ¤Í·ÚÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Û ÚÔ-


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·87

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

87

Ù˘¯È·Îfi, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ (Bush 1999: 247-248). ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÂÁ¯ÒÚÈÔ Ï·›ÛÈÔ, ÂÁ›ÚÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∆Ô ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ıˆÚËÙÈο, ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ªÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈο ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÚˆÙ‡ÔÓÙ· Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·: ∂ÚÒÙËÌ· ÚÒÙÔ: ¶Ò˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ıˆÚËÙÈο Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ú¯ÒÓ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·fi‰ÔÛ˘ ÎÏ., ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂ÚÒÙËÌ· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ¿ÌÂÛ· Û˘Ó·ÚÙË̤ÓÔ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ: ¶Ò˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ıˆÚËÙÈο Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∫¿ıÂ, fï˜, ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂ÚÒÙËÌ· ÙÚ›ÙÔ, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜: ¶Ò˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÛÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ∏ ÚÒÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ۯ¤ÛÂȘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂ÚÒÙËÌ· ٤ٷÚÙÔ Î·È ÂÓÙ¤ÏÂÈ ‚·ÛÈÎfi: ¶ÔÈ· Â›Ó·È ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‹ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ӷ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·fi Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿ÓÙÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÙÈ΋. ∂ÚÒÙËÌ· ¿ÌÂÛ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·88

88

∂ϤÓË °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

∞ÓÙ› ·¿ÓÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÂÓ Â›‰ÂÈ ·¿ÓÙËÛ˘ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û¯fiÏÈÔ. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÛÎÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Û ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ∞fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ·˘Ù‹, ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÎÔÈÓ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÙ·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‹ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰È·ÎÚÈÙfi ÌÂÓ ·ÏÏ¿ Û˘Ó·ÚÙË̤ÓÔ Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜. ∏ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ıˆÚËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÔÙÂÏ›, ÂÔ̤ӈ˜, ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË.

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™ Anderson, G. & Grinberg, J. (1998), “Educational administration as disciplinary practice: Appropriating Foucault’s view of power, discourse and method”, Educational Administration Quarterly, 34 (3), Û. 329-353. Bell, L. & Bush, T. (2002), “The policy context”, T. Bush & L. Bell (eds), The principles and Practice of Educational Management, SAGE, London, Û. 3-14. Bush, T. (1999), “Crisis or Crossroads? The Discipline of Educational Management in the Late 1990s”, Educational Management Administration Leadership, 27, Û. 239252. Campbell, R.F., Fleming, T., Newell, L.J., Bennion, J.W. (1987), A history of thought and practice in educational administration, Teachers College Press, New York. Culbertson, J.A. (1988), “A century’s quest for a knowledge base”, N.J. Boyan (ed.), Hand-book of research on educational administration, Longman, New York, Û. 3-26. Cuban, L. (1988), The Managerial Imperative and the Practice of Leadership in Schools, State University of New York Press, Albany, New York. Donmoyer, R. (1999), “The continuing quest for a knowledge base: 1976-1998”, J. Murphy & K.S. Louis (eds.), Handbook of research on educational administration, Jossey-Bass, San Francisco, Û. 23-44 (2nd ed.).


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·89

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ

89

Riehl C., Larson C.L., Short P. M. and Reitzug U. (2000), “Reconceptualizing Research and Scholarship in Educational Administration: Learning to Know, Knowing to Do, Doing to Learn”, Educational Administration Quarterly, 36 (3), Û. 391-427. Yukl, G.A. (2002), Leadership in Organizations, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ (5th ed.). Willower, D.J., Forsyth, P.B. (1999), “A brief history of scholarship on educational administration”, J. Murphy, K.S. Louis (eds.), Handbook of research on educational administration, Jossey-Bass, San Francisco, Û. 1-23 (2nd ed).


005

23-06-08

15:54

™ÂÏ›‰·90


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·91

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08, 91-104

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ º·ÓÙ·Û›·˜: ÎÚÈÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

∂π™∞°ø°∏ ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ú·Á‰·›ˆÓ Î·È Û˘Ó¯ÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ›ӷ˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜, ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ··ÈÙ› ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. H ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓË Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ù˘ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÛÙÔ¯·ÛÙԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ËıÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ·ÌÊÈÛËÌÈÒÓ Î·È Â›Ì·¯ˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٷÓfiËÛË, ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ˘‡ı˘Ó˜ χÛÂȘ, ÂÔ̤ӈ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ (Noblit et al. 2007), ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÓÒÛ˘ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÔÙ¤, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ, Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ıˆڋÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ-


006

23-06-08

92

15:55

™ÂÏ›‰·92

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘

‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÚÈÙÈΤ˜, ÈÛÙÔÚÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÙÔ Ú‹ÁÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ º˘ÛÈΤ˜ Î·È ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔ Û ıˆÚËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∆· ÔχÏÔη ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÂÔ̤ӈ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ fi¯È ÌfiÓÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÈ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚ˘ Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÂͤٷÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÌÊÈÛË̛˜ (Carter 2008). ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ªÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È È‰·ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜. ∂ÈϤÔÓ, ηıÒ˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· Û˘¯Ó¿ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Î·È ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÙȘ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈΤ˜ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (Gough 2006, Weinstein 2006).

∏ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ º∞¡∆∞™π∞ ø™ ∂ƒ°∞§∂π√ ™∆√Ã∞™ª√À ø˜ ÚÔ˚fiÓ «ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘» (cross-culture) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ º˘ÛÈΤ˜ Î·È ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ –Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ fiÚÔ “Science Fiction”– ÔÈ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ‰›Ô Â·ÓÂͤٷÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔÌ‹˜ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, Î·È ˆ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ º˘ÛÈΤ˜ Î·È ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ʈٛÛÂÈ Ù· ÎÔÈÓˆ-


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·93

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜

93

ÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ (Gough 2006, Merrick 2005). µ·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ Ù˘. ∆· ΛÌÂÓ¿ Ù˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË ÂÌÂÈÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ‰È·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È ˘fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ·Ú·ÎÈÓ› ·˘Ùfi Ô˘ Ô Darko Suvin ·ÔηÏ› «ÁÓˆÛÙÈ΋ ·ÔÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛË» (cognitive estrangement), ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È fi¯È ˆ˜ ̤ÛÔÓ Ê˘Á‹˜ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (Suvin 2005). ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ› «·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ›» Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÓÔËÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë LeGuin (1976) ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Â›Ó·È «ÓÔËÙÈο ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi fi¯È Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ […] ·ÏÏ¿ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ˆ˜ «ÓÔËÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘» Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ô˘ÙÔÈÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·ÏÏ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ̤ÛÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È Ù· ÚˆÙfiÎÔÏÏ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù¤˜ ÔÈ «ÈÛÙÔڛ˜» ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ̤ۈ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·ÔÎÙԇ̠ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈο˙Ô˘Ì ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ‹ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÚÒÓÙ· ˘ÔΛÌÂÓ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ÁfiÓÈÌÔ ‰›Ô ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·ıÒ˜ Ù· ıˆÚËÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ –ÓÔËÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘– ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· Û˘Ó·ÚıÚÒÓÂÈ Î·È ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ, ̤ۈ ÙˆÓ


006

23-06-08

94

15:55

™ÂÏ›‰·94

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘

ÓÔËÙÈÎÒÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ‰È‹ÁËÛ˘, Û ÌÈ· ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔ›ËÛË, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ó¤ˆÓ ÎfiÛÌˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·Ô΢ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ì ٷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο «ÁÂÁÔÓfiÙ·» Î·È ıˆڛ˜ ˘ËÚÂÙ› ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· «Ì›· Î·È ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ·». ∏ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ Î·ıÔÏÈÎÒÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ì Û ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰È·ÏfiÁˆÓ. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ˆ˜ «¯ÒÚÔ˜», ˆ˜ «Ú·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘», ˆ˜ «ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡», ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÏÏËÏÂȉڷÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Î·È ıˆÚËÙÈο ÁÚ·Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ‰›Ô fiÔ˘ «·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È» Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ˆ˜ «Ô ÌÔÓ·‰Èο ¤Á΢ÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ô΢ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜» (Haraway 1989: 3-4). ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÛÙÔÓ ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ (SF) ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· «ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ‰›Ô», ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Û˘Ó˯‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÌÈ¿ ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ‹ ηӤӷ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÓ «˘ÔÏ›ÂÙ·È» ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (Haraway 1989: 5). ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÏÂÙ¤˜ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ë ∂ÈÛÙ‹ÌË, Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ë ı¤·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (worldview). √È ÈÛÙÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÌÂÈÚ›·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÌË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ «·Ó¿ÁÓˆÛ˘» ÙÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘, ÂÓÒ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ «·Ï‹ıÂÈ·˜» ÛÙ· ΛÌÂ-


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·95

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜

95

Ó· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÓ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÓÙÔًوÓ, ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙË º‡ÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È «ÔÚ·Ù‹» ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ (Zwart 2005). ªÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜, ÂÔ̤ӈ˜, «Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë» ÛÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ º˘ÛÈÎfi ∫fiÛÌÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ fi„ÂˆÓ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ȉ¤·˜ Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ fi„ÂˆÓ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÎÙËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ η٤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂȘ, ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¤˜» ÙÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÌÔÓ٤Ϸ ‰È‹ÁËÛ˘, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÁÓÒÛ˘ Î·È ¿ÁÓÔÈ·˜ (Harding 1994). ∆Ô «ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ» ·˘Ùfi ‰›Ô ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ı¤Û˘ ‹ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹/·Ó·ÁÓÒÛÙË, ›Ù ̤ۈ Ù˘ ÛÎfiÈÌ˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ‰˘Û·ÚÌÔÓ›·˜ ›Ù Ù˘ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ˘ÔÓfiÌ¢Û˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È ÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ, «·ÔÔÏÈÙÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜» ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù·›ÂÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜. ™Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ «¿ÓıÚˆÔ» Î·È ÙÔ «¿ÏÏÔ» ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÏÈÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ ›ÛÙ˘ Ô˘ ÂÌÔÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘/ÌË ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰È¯ÔÙÔÌ›·˜, ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Â›Ï·ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È¯ÔÙÔÌ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ù· ˙Ò·, ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙË Ê‡ÛË, ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È¯ÔÙƠ̂˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈË̤ӷ Î·È ·ÔÍÂӈ̤ӷ ˘ÔΛÌÂÓ· (Merrick 2005, ™Ù·‡ÚÔ˘ 2006). ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· «Ù˘ Â·Ó·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙË Ê‡ÛË» Î·È ˘Ô¯ÚÂÒ-


006

23-06-08

96

15:55

™ÂÏ›‰·96

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘

ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÙË Û¯¤ÛË ÌË ·ÔͤӈÛ˘ Ì ÙË Ê‡ÛË ‹, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· Î·È ÙË Ê‡ÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·. ∆¤ÙÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰›ÔÏÔ «Ê‡ÛË-ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·» Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Î·Ù·ÓÔԇ̠ÙȘ ¤ÓÓÔȘ «·ÓıÚÒÈÓÔ˜», «¿ÏÏÔ˜», «˙ˆ‹», ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. ∂›Û˘, Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÏfiÁÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Â·ÓÂͤٷÛ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (Bonett 2008), Î·È ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ·ÂÈÊÔÚ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ (Buell 2005: 56). ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌfi «ÙÈ Â›Ó·È» ÛÙÔ «ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ›ӷȻ, Ù· ΛÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ «ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi» ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, Ó· ·ԉ¯Ùԇ̠ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ù¤˜ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ÂÛÙ›·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ò˜ Û˘Ó˘Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Deery, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÂÎÙÂÏ› «ÌÈ·˜ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ë ÔÔ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ‰›Ô˘ ÌÂϤÙ˘, ¤Ó· ÓÔËÙÈÎfi ›ڷ̷, fiÔ˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ì ÂÓÔÚ·ÙÈÎfi, ÔÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÚfiÔ», ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· «·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋-ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋» ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ (Dritsas 2007). ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ø˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÂΉËÏÒÓÂÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈο ·˘Ùfi Ô˘ Ô Jameson ·ÔηÏ› «ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜», ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·97

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜

97

ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ô ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ı¤Ì· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ô‡Ù ı¤Ì· ÂÈ·ڈÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ‹ «Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡», ηٿ Ì›˙ÔÓ· ÏfiÁÔÓ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˆ˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÂÔ̤ӈ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÓÔÂÚ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· fi„Ë ÂÓfi˜ Èı·ÓÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·ÚfiÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ›‰Ô˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙȘ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ (Jameson 1982). ∏ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· fiÚÈ· ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÔÏÈÙÈο ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‹ ÙËÓ ·ÓËÏ‹ ηËÏ›· Ù˘ Î·È ÙË «‰ÈÏ‹ ¯Ú‹ÛË» Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ʤÚÂÈ ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ô˘‰¤ÙÂÚË Â›Ó·È (Burling 2006, McLeish 2006). ∞˘Ù‹ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË Â›ÁÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· Â›ÎÏËÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ËıÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÙË ‰È¤Ô˘Ó. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ·ÚfiÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È. Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÔχÙÈÌË ËÁ‹ ÁÓÒÛ˘ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ (Martijntje 2006). ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÛÙ› ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÙ¯ÓÈÎfi ÓÔËÙÈÎfi ›ڷ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ·‚‚·ÈÔًوÓ, ÂÓÒ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ÎÚÈÙÈο ÙÔ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ (Gough 2003).


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·98

98

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘

∂¶π™∆∏ª√¡π∫√™ °ƒ∞ªª∞∆π™ª√™ ∫∞π ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ º∞¡∆∞™π∞ ∆· ΛÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ËıÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ̤ÛÔ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ ÂÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ËıÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ (Berne & Schummer 2005). ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÔÏ˘Û¯È‰ÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ¢ڇ ‰›Ô, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˜ ‡ÎÔϘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÌϤÎÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÌÈ· ÁÓˆÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÎÚÈÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ fi„ÂˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔχÏÔÎˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‰È·ÂÚ·ÈÒÓÂÙ·È, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡ÌÙˆÛ˘ fiÔ˘ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ (Gough 2006). √È ·ÌÊÈÛË̛˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ (.¯. Ë ÎψÓÔÔ›ËÛË), ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ‰›Ô ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ì ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÚÔ˘Ù›Ó·. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÌÔÓ٤Ϸ, fiˆ˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÊ·Ó‹ Ï·›ÛÈ·, Ù· ÔÔ›· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û ¢Îfiψ˜ ‰È·ÎÚÈÙ¿ ÚfiÙ˘·, ·ÏÏ¿ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ÓÔËÙÈ΋ ÚfiÛÏË„Ë Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› ÙfiÛÔ ÛÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ Â›ÁÓˆÛË (cognitive awareness) fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Â›ÁÓˆÛË (critical awareness) Ù˘ ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ·


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·99

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜

99

ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË, ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ (Schneider 2006, Van Dijck 2003). √È ÎÚÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›ÁÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ηıÈÛÙ¿ ÂÊÈÎÙ‹ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, fiÔ˘ Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ‹ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÙȘ ‹‰Ë ıÂÛÌÔÔÈË̤Ó˜-ηıÈÂڈ̤Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË, Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘‰¤ÙÂÚË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜, ηıÈÛÙ¿ Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· Èηӿ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Ù· ÁÓˆÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, fiÔ˘ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÎÚÈÙÈο, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ fi„ÂȘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ËıÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ê˘Ó›˙ÂÈ ( Aikenhead 2006, Hodson 2003). ∆¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ΢ڛˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÌÊÈÛË̛˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Weinstein, ¤Ó· ϤÁÌ· ·ÓÙÈıÂÙÈÎÒÓ Î·È ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÒÓ (counter-scientific literacies) ‹ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÒÓ (multiliteracies),


006

23-06-08

100

15:55

™ÂÏ›‰·100

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÏÂÙÒÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ô¯ÚÒÛˆÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·ÌÊÈÛËÌ›·˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ·fi fi,ÙÈ Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÂÁÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ (Weinstein, 2006). ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ›, ‰˘Ó¿ÌÂÈ, ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÙÚfiˆÓ, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÚ›ÛÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘ÓÂ‹ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË Ì¤Ûˆ ÔÏÏÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÔÙÈÎÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ Û ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÛËÌ›· ·È¯Ì‹˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ¢È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· ÁfiÓÈÌÔ, ·˘ıÂÓÙÈÎfi ‰›Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, ÚfiÙ˘· ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ, ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, Ë ÔÔ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· (Gough 2006, Weinstein 2006). ∆· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ ‰›·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ÌÔÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, Ë ÔÔ›· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, Î·È ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ‰È·‰Èηۛ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘fiÛÙ·Û˘, ÙˆÓ ·Ú·‰Ô¯ÒÓ, Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜, ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ º‡Û˘ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ∏ ¤ÓÙ·ÍË ‹ Î·È Ë ÂÓۈ̿وÛË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ –Ù¤¯ÓË, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·– ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙfiÛÔ Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ fiÛÔ Î·È ·˘Ù‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∆Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË, ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ÙÚfiÔ ÚfiÛÎÙËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ¤Ó·˜ Û‡ÓıÂÙÔ˜, ¤ÌÌÂÛÔ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ‰ÂÍÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È¤ÁÂÚÛ˘ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿-


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·101

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜

101

ÙˆÓ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó·Û˘˙‡ÍˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ (multicultural) ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (El-Hani & Mortimer 2007), ηıÒ˜ Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ¤ÚÁ·, fiˆ˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, Î·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›Ô ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏ·ÏÒÓ, ÔÈÎ›ÏˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·, ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ «ÂÎϤÙ˘ÓÛË» ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ì¿ıËÛ˘ Î·È ‰Ú¿Û˘ (Paulson 2001: 120-121). √È ·fi„ÂȘ, ÂÔ̤ӈ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÛÙÔȯ›ˆÓ –Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ– ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· «ÚÔηϤÛÔ˘Ó» Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ «ÌÈÎÚÒÓ Ú‹Íˆӻ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ˆÓ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂˆÓ Ì ¿ÏÏ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›· (Gough 2006, Weinstein 2006). ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÛÙÔ¯·ÛÙԇ̠ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÂȉ‹ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂Ô̤ӈ˜, Ë Û˘ÌÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÂȉÈο Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙȘ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ·fi ÙȘ ÙÂÙÚÈÌ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ «ÁÎÚ›˙ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ» Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË º‡ÛË Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ (crosscultural) ÌÂÙ·ÁÓˆÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË (Gough 2003, 2006). ∂ÈϤÔÓ, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi (Ô˘ÙÔ›·) Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ Â›ÁÓˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Freire (Giroux & McLaren 1997), Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÌÈ· ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì¿ıËÛ˘, Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ηÈ


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·102

102

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘

‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ «ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Ô˘ÙÔ›·˜» (critical educational utopia), ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ (™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ 2006).

∂¶π§√°√™ ∞˘Ùfi Ô˘ Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ıˆڛ˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜. √È «·Ó·ÁÓÒÛÂȘ» ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ, fi¯È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ Ô˘ ·ÔηχÙÔÓÙ·È ˆ˜ ϤÍÂȘ ·ÏÏ¿ Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (Paulson 2001: 76). √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÊfiÚ̘, fiˆ˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰›Ô fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∆· ΛÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ËıÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÎÂÊÙԇ̠ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Û ÌÈ· ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Î·È ÔÏ˘Û¯È‰Â›˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÈ ÙË ÚˆÁÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ· –ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ·ÔÎÙԇ̠ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ º˘ÛÈÎfi ∫fiÛÌÔ– Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÛÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ º˘ÛÈÎÒÓ Î·È ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ì‹¯·ÓˆÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ –Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÏÔÁÈÎfi˜ ÂÈÚÌfi˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ÌË ÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹– ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÔχÏÔÎˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ,


006

23-06-08

15:55

™ÂÏ›‰·103

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜

103

Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Latour, Ù· «ÔÚȷο» ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‹ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ËıÈÎÔÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Û˘Á¯‡ÛÂȘ» Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Latour 2003), ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙȘ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ (Haraway 1989:15, Merrick 2005, Gough 2006).

∞¡∞º√ƒ∂™ Aikenhead, G. (2006), “Science and Technology Education from Different Cultural Perspectives”, paper presented to the 12th Symposium of the International Organization for Science and Technology Education, Batu Feringghi, Penang, Malaysia, July 30-August 4, 2006. Berne, R. & Schummer J.(2005), “Teaching Societal and Ethical Implications of Nanotechnology to engineering students through Science Fiction”, Bulletin of Science, Technology and Society, 25, Û. 459-468. Bonett, M. (2008), “Environmental education and the issue of nature”, Journal of Curriculum Studies, Û. 1-157. Buell, L. (2005), Future of Environment Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, Blackwell Publishing Professional. Burling, W. (2006), “Reading Time: The Ideology of Time Travel in Science Fiction”, KronoScope, 6(1), Û. 5-30. Carter, L. (2008), “Sociocultural Influences on Science Education: Innovation for Contemporary Times”, Science Education, 92, Û. 165-181. Dritsas, L. (2007), “Cultures of science fiction”, Metascience, 16, Û. 345-348. Giroux, H. & McLaren, P. (1997), “Paulo Freire, Postmodernism, and the Utopian Imagination: A Blochial Reading”, Not Yet: reconsidering Ernst Bloch, edited by Jamie Owen Daniel and Tom Moylan, Verso, London & New York, Û. 138-162. Gough, N. (2003), “Speculative Fictions for Understanding Global Change Environments: Two Thought Experiments”, Managing Global Transitions, 1(1), Û. 5-27. Gough, N. (2006), “Shaking the Tree, Making a Rhizome: Towards a nomadic geophilosophy of science education”, Education Philosophy and Theory, 38 (5), Û. 625-645. Haraway, D.J. (1989), Primate Visions: Gender, race, and nature in the world of modern science. Routledge, New York.


006

23-06-08

104

15:55

™ÂÏ›‰·104

πˆ¿ÓÓ· ∫. ™Ù·‡ÚÔ˘

Harding, S. (1994), “Is Science Multicultural? Challenges, resources, opportunities, uncertainties”, Configurations: A Journal of Literature, Science and Technology, 2, Û. 301-330. Hodson, D. (2003), “Time for Action: Science Education for an Alternative Future”, International Journal of Science Education, 25(6), Û. 645-670. Jameson, F. (1982), “Progress versus Utopia, or, Can We Imagine the Future?”, Science Fiction Studies, 9(2), Û. 147-158. Latour, B. (2003), “Morality and Technology: The End of the Means”, Theory, Culture & Society, 19(5/6), Û. 247-260. LeGuin, U.K. (1976), “Introduction”, The Left Hand of Darkness [no pagination], Ace, New York. Martijntje, S. (2006), “Science Fiction: A Credible Resource for Critical Knowledge?”, Bulletin of Science, Technology & Society, 26 (6), Û. 521-523. McLeish, C. (2006), “Science and Censorship in an Age of Bio-weapons Threat”, Science as Culture, 15 (3), Û. 215-236. Merrick, H. (2005), “Alien(ating) Naturecultures: Feminist SF as Creative Science Studies”, Reconstruction: Studies in Contemporary Culture, 5(4). Noblit, G., Hwang, S., Seiler, G., Elmesky, R. (2007), “Toward culturally responsive discourses in Science Education”, Cultural Studies of Science Education, 2(1), Û. 105-117. Paulson, W. (2001), Literary Culture in a World Transformed. Cornell University Press, USA. Schneider, J. (2006), “Science Fiction and Science Policy”, Bulletin of Science, Technology & Society, 26 (6), Û. 518-520. Suvin, D. (2005), “Estrangement and Cognition”, Gunn, J. & Candelaria, M. (eds), Speculations on Speculations: Theories of Science Fiction, Scarecrow Press, Û. 23-37. ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘, ∫. (2006), «º˘ÛÈ΋, ∞ÂÈÊÔÚ›· Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË: °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ∞ÍÈÒÓ», ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ∆ÈÌËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹ £Âfi‰ˆÚÔ °. ∂Í·Ú¯¿ÎÔ, ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó·, Û. 564-574. ™Ù·‡ÚÔ˘, π. (2006), «∂Ì›˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ: Ë ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÛÙ· ΛÌÂÓ· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ º·ÓÙ·Û›·˜», ∫ÚÈÙÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË & ∂Î·›‰Â˘ÛË, 4/06, Û. 21-33. Van Dijck, J. (2003), “After the ‘Two Cultures’: Toward a (Multi) cultural Practice of Science Communication”, Science Communication, 25, Û. 177-190. Weinstein, M. (2006), “Slash Writers and Guinea Pigs as Models for a Scientific Multiliteracy”, Educational Philosophy and Theory, 38(5), Û. 607-623. Zwart, H. (2005), “Comparative Epistemology: Contours of a Research Program”, Acta Biotheoretica, 53, Û. 77-92.


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·105

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08, 105-125

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»… ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË È‰ÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÏfiÁÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶. ™Ù¿ÌÔ˘ ∆Ô̤·˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜, ∆Ì‹Ì· µÈÔÏÔÁ›·˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ∫Àƒπ∞ƒÃ√™ §√°√™ ∆∏™ ™À°Ãƒ√¡∏™ √π∫√§√°π∞™ √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ – Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜. ŒÓ· Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËΠοو ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ȤÛÂȘ Î·È Ì¤Û· ·fi Û˘Ó¯›˜ ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ú‹ÍÂȘ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ™ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜. ¶ÚÒÙ·, ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. ŒÓ· ‰›Ô (∫ÔÚÊÈ¿Ù˘ 1994) Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙfiÙ Ó‡̷ ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÙÈÌÈÛÌÔ‡, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú¤ıËΠ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Î·È ÌÂÙ¿ Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ Î·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË (™¯›˙·˜ 2007), Ô˘ fï˜ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.1 ¢Â‡ÙÂÚÔ, ÙË Û˘Ó¯‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì Â͈ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ÔÈÎÔÏÔÁ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ (ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜) ıˆڛ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ó¤· Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, fiÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ‰È·ϤÎÔÓÙ·È Ì ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› ¤Ó· ϤÁÌ· ÂÓÓÔÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Û οı ‰˘Ó·Ù‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÌË. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ù›ÓÂÈ Ó· ·Ó·ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›· ˆ˜ ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· (Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ˆ˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù˘


007

23-06-08

106

15:56

™ÂÏ›‰·106

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

·ÓÙÈΛÌÂÓÔ) ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ì ۷ʋ ÛÙfi¯Ô fï˜ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘, ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi˙Ô˘Û˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ê˘ÛÈο fiÚÈ·. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. ŒÓÓÔȘ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈο ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÚÒÙÔÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ÓÓÔȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜, ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È, ·Ó·ÁÓÒÛÈ̘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘ Û ·˘Ùfi. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ·›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓ›ٷÈ, ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÓÓÔȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, Ô˘ ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∆Ú›ÙÔÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÏÈ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ, Û ¿ÏϘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜, Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÎfiÌ‚ÔÈ Û˘Ó¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ì ·˘Ù¤˜. ∆¤Ù·ÚÙÔÓ, ·Ú¿ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ, ÔÈ ›‰È˜ ˆ˜ ¤ÓÓÔȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÎÂÓ¿ Î·È ·Û˘Ó¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜, ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ Ì ¿ÏϘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤·˜ ÁÓÒÛ˘. ¢˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ, Î·È Ô˘ fï˜ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ·˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ηٷÓÔËÙ¤˜, ۯ‰fiÓ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜. ∆· ÂÓ ÏfiÁˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ Â‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÛÙ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›· Î·È ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÛÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ȉÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‚¿ÛÈ̘ ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ıˆÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ (Î·È Î·Ù·¯Ú‹ÛÂȘ) Ù˘. ÀÔ„›Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ηٷϋÍÔ˘Ó Û ·ÓÔȯٿ ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·Ó fi¯È ÛÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÏfiÏ¢Ú˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜.


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·107

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

107

∂¶π™∆∏ª∏ ∫∞π π¢∂√§√°π∞ ÀÔÙ¢fiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÛÙÔÓ ıˆÚËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ̤ۈ ·˘ÙÒÓ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi-Ù·¤Íˆ, ¿Óˆ ÛÙË Û¯ÂÙÈο ·˘ÙfiÓÔÌË Î›ÓËÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞Ó fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ÎÂÓ¿ Î·È ÔÈ ·Û˘Ó¤¯ÂȤ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜. ∂Λ fï˜ Ô‡Ù ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ, Ô‡ÙÂ Î·È ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô Ô˘ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ȉÂÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰ÔÌ‹, ηıÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÂÚ›ÏÔη.2 £· ıˆڋÛÔ˘Ì ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÓÒÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ÂÓÓÔÈÒÓ, ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ȉÂÒÓ Û ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Î·È ¿Ú· –Èı·ÓfiÓ– ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ ȉÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂΛ ¤Íˆ (∞ÏÙÔ˘Û¤Ú 1978). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Û¯ÂÙÈο ·˘ÙfiÓÔÌË, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÔ¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηӤӷ ÙÂÏÈÎfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÌÈ· ·fi ¤Íˆ ‰ÔṲ̂ÓË ÂÁÁ‡ËÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜ (∞ÏÙÔ˘Û¤Ú 2003). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰¿ Ù˘ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ «Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ Ó‡̷ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜», ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘» (∞ÏÙÔ˘Û¤Ú 1999). √È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·fi-Ù·-¤Íˆ, ·fi ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ∞Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ˆ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜: ÔÏÈÙÈΤ˜, ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, ËıÈΤ˜ Î.Ô.Î. √È ıˆÚËÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÂÏÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙȘ ÂÈÛً̘, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÛÊ·›Ú·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ


007

23-06-08

108

15:56

™ÂÏ›‰·108

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ›‰È· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ΛÓËÙÚ·. Œ¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ì ‰˘Ô ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ ̤۷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÓÔËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· (¤ÓÓÔȘ, ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ) Î·È ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô, ÙËÓ È‰ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ó Ì›· ÚÈ˙È΋ ‰È·ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‹ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÚԤϢÛË Ù˘ –·˜ ÙÔ ԇ̖ «ÎÈÓËÙ‹ÚÈ·˜ ‰‡Ó·Ì‹˜» ÙÔ˘˜, ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi Ì ¿ÏÏ·, Ôχ ÁÓˆÛÙ¿, ÏfiÁÈ·: «∆Ô È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙȘ ÂÈÛً̘» (Althusser 1990). ŒÙÛÈ ÔÈ ÚÈ˙ÈÎfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·Û˘Ó¯ÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ˘Âڂ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏϘ ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·¤Ó·Ë˜ ‰È·ÏÔ΋˜ Ù˘ Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·. ™Â ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Èı·Ó¤˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰›ˆÓ, ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ıˆÚÈÒÓ (ª·ÏÙ¿˜ 2002). √È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·˘Ù·fi‰ÂÈÎÙ˜ ‹ ·Ó·fi‰ÂÈÎÙ˜ ·Ï‹ıÂȘ, ˆ˜ ÚÔÊ¿ÓÂȘ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ‰ÂÓ ı¤ÙÔÓÙ·È ˘fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ –‹/Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋– ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ø˜ Ù¤ÙÔȘ fï˜ ÂÓ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡: fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÁÂÓÈο ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ›‰È· Ù· ıˆÚËÙÈο ̤۷ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ¿Ú· ÙÂÏÈο Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·˘Ù¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. ∏ ÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ì·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ¤Ó· ÁÚ·ÌÌÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·È ·Ôηı·›ÚÂÈ ÙȘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÚÔ‡Û· ȉÂÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› ¿ÓÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ì Ӥ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÓÙ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¤ÍˆıÂÓ, ·fi ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ȤÛÂȘ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiϘ ÔÈ ıˆÚËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ϤÍÂȘ, ¤ÓÓÔȘ, ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÙÔÌ·, ÛÙ¿ÛÂȘ, ·fi„ÂȘ, ÔÙÈΤ˜, ÛÎÔÔ‡˜, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ú·ÎÙÈΤ˜ Î.Ô.Î. ‹‰Ë ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ӷ ·fi-Ù·-ÚÈÓ Î·È ·fiÙ·-¤Íˆ (Î·È ÙÂÏÈο ·fi-Ù·-¿Óˆ), ·fi ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ.


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·109

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

109

∏ ȉÂÔÏÔÁ›· ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È Û «·˘Ù¿ Ô˘ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÈÛÙ‡Ԣӻ, ·ÏÏ¿ «Û ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó», ‰ÂÓ Â‰Ú¿˙ÂÙ·È ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ – Î·È ‚¤‚·È· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜: «∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· (‹ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ) ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋: Â›Ó·È Ë «·˘ıfiÚÌËÙË» ȉÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜» (Althusser 1990). ∏ ıˆÚËÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÂÏÈο ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ - ·Ó ‰Ô‡Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ - ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ·Ú¿ ÌÈ· ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ÓË Î·È ·ÏÔ˚΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ·Ó·Áη›· fï˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÔÚ¢ÙÔ‡ÌÂ. ∞˜ ÛÙ·ıԇ̠ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Ë ÛÎÔÈ¿ ·˘Ù‹ Ì·˜ ÚÔÌËı‡ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ıÂÌÂÏÈ·Îfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ «·˘ÙÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌË» ·fi «·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁ›·», Ì·˜ ı¤ÙÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ¤Ó·Ó ÚÈ˙ÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi: ∞Ó Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Û fiÏÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ÂÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Û οı ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÛÙ¿‰ÈÔ ÌÈ·˜ ‰ÔÌ‹˜ Û ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ·Ó Ë ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· «ÛÙÔÈ¯Â›Ô È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi» ̤۷ Û ¤Ó· «ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ», Ô‡ÙÂ Î·Ó ¤Ó· «È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ» (‹ ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ̤۷ Û ÌÈ· «ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹», ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰ÔÌÈÛÙÈΤ˜ ‹/Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜, ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Û˘ÓÔÏÈο. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓÓÔȷ΋ ÌÔÚÊ‹, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·Ó·Áη›· Ì ¿ÏϘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚› Ë È‰ÂÔÏÔÁ›·, «ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜» Ù˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ıˆڛ·˜.


007

23-06-08

110

15:56

™ÂÏ›‰·110

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

∏ ¶√™√∆π∫√¶√π∏™∏ ø™ ª∂∆∞º√ƒ∞ ∫∞π √ £ƒπ∞ªµ√™ ∆∏™ µπ√¶√π∫π§√∆∏∆∞™ £· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÒÚ· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÔȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ‰È·ÏÔ΋˜. ∞ӷʤڷÌ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ‰›Ô˘. ∆›ÙÏÔÈ ¿ÚıÚˆÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, Û˘Ó‰ڛˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ fiÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÏÒ˜ Ù· ¿ÓÙ·. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÂÈÛ‹¯ıË ˆ˜ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë.3 ª¿ÏÈÛÙ·, ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÌÈÎÚ‹, ·ÊÔ‡ ¿ÓÙ· οÔÈ· ›‰Ë ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο. ∞fi ¿ÚıÚÔ Û ¿ÚıÚÔ fï˜, Î·È Î·ıÒ˜ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ˆ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Û˘Ó‰¤ıËΠÈÛ¯˘Ú¿ Ì ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÙfiÙ ÌÂϤÙ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ (Fisher 1943, Shannon 1948, Margalef 1958), ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÓÙ¤ÛÙÚ„ ÙË ÊÔÚ¿ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·˘Ù‹ ÛÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜: ¤ÙÛÈ, Û ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ «ª¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜» ‰fiıËÎÂ Ë ÚÒÙË Â͛ۈÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηı·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Û ÔÈÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ù‹ ··ÓÙ¿ (Simpson 1949). £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰Âο‰Â˜ ¿ÏϘ ·fiÂÈÚ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Â͛ۈÛ˘. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È ÁÈ· ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÏÏËÏÔÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Û ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË: ·Ê’ ÂÓfi˜ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÍÈ·Îfi ÚfiÛËÌÔ –Â›Ó·È «Î·Ïfi» Ó· ¤¯ÂȘ ÔÏÏ¿ ›‰Ë Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ó· ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÈÛfiÙÈÌ·– Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¿ÏϘ ıÂÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ¤ÓÓÔȘ – ÚÒÙ· Ë «ÈÛÔÚÚÔ›·» ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÔÔ›· ÎÏ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ÂȉڿÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÒÏÂȘ, Î·È ÌÂÙ¿ Ë «·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·» (McArthur 1955, Odum 1953). ∞Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ·Ú¯›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ·ÏÒÓÂÙ·È, Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ Û Ӥ· ‰›·, ÂÓÒ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·-


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·111

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

111

̤ÙÚËÛ‹ Ù˘ (ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û‡ÓÔ„Ë Û Peet 1974). ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË fï˜, Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Ê·ÓÂÚ¿ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70, fiÙ·Ó Ë Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·‰‡ıËÎÂ Î·È Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, ÂÚÓÔ‡Û ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘, Ï·ÓÈfiÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¤Ó· ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÂÚÒÙËÌ·: ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· (Hurlbert 1971). ∫ÔÚ˘Ê·›· ¿ÚıÚ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Ì ÙË ‰Â‰Ëψ̤ÓË ÚfiıÂÛË Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Ô˘ Ë ¤ÓÓÔÈ· ‹‰Ë ÎÔ˘‚·ÏÔ‡ÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÁ·Ó, ̤۷ ·fi ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ·ÔÓÂÓÔË̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Ù˘ ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘.4 ªÈ· ËÁÂÌÔÓ›· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÙ·Ó ÙÔ 1986 Ë ÔÌ¿‰· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ∞ÌÂÚÈηÓfi ÂÓÙÔÌÔÏfiÁÔ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) E.O. Wilson ı¤ÏËÛ ӷ ‚ÚÂÈ, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘, ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ë ÔÔ›· Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÌÈ· ϤÍË fiÏÔ ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Î·È Ó· ·Ú·ÎÈÓ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘, Î·Ù¤Ê˘Á ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. ∆ËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙË ‚ڋΠ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÂȉÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÔÈÎÔÙfiˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ –ÙfiÛÔ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘˜– ÁÔÓȉ›ˆÓ. √È ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÌÈ·˜ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ·˜ Ï·ÌÂÚ‹˜ ¤ÓÓÔÈ·˜: Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ªÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÒÙË, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘Ó¤‰ÚÈfi Ù˘, Ë ›‰È· Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ÔÌÔÏÔÁ› ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ Ù˘: ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÌÈ· ÓÂÔÂÈÛ·¯ı›۷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ‰ÂÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÙfiÛÔ Î·ıÔÏÈο (Wilson 1997). ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â¤Ï·Û˘; ™›ÁÔ˘Ú· fi¯È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û·Ê‹ÓÂÈ·. ∞Ó Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ›¯Â ·ÎfiÌ· ̤۷ Ù˘ ÌÈ· ·Ó¿ÌÓËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ˆ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ·ÚÓÂ›Ù·È Î¿ıÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓfiËÌ· Ì ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ Ù˘ (ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‚¤‚·È· Ë Ó¤· ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Ù·˘Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ÏÒ˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÂȉÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë «ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙÔ›Ô˘» ·Ú¤ÌÂÈÓ ¤Ó· ÚËÙÔÚÈÎfi Û¯‹Ì· ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÌÔ‡, ·ÔÙ‡ˆÛ˘ ‹ ηٷ̤ÙÚËÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ·fiÂÈÚ˜ ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó Î¿ÙÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi). ªÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÏÔÈfiÓ ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô, ÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁ›·, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÏÔÎfiÙËÙ· ·Ú¯Èο ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÓÙ·Ï-


007

23-06-08

112

15:56

™ÂÏ›‰·112

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

Ï·Á‹˜ ‡Ï˘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÔÎÙ¿ ¤Ó·Ó ÎÔÌ‚ÈÎfi ÚfiÏÔ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÏÂÎÙÈο, Ì ÌÈ· ΛÓËÛË, ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ˆ˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ú·ÎÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ οı ‰È·¯ÂÈÛÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. ∏ ›‰È· Ë ¤ÓÓÔÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·¤Ó··, Î·È ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÂ‹ Ì ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi Ù˘ Ï·›ÛÈÔ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÚÈÛÌfi (ÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó·Áη›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ı· ‹Ù·Ó ÔÛÔÙÈÎfi˜, ÌÈ· Â͛ۈÛË ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜). °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ·’ fiÏÔ˘˜: ˆ˜ ·˘ÙÔÓfiËÙË. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‡Ï˘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓ‰˘ı› ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË, ÂÓfi˜ ‰Â›ÎÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ŒÓ· ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙÔ ‰ËÏ·‰‹ ̤ÁÂıÔ˜, ÌÈ· ÔÛfiÙËÙ·, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÌÈ· ¿ÂÈÚË ÛÂÈÚ¿ ˘ÏÈÎÒÓ ÔÈÔÙ‹ÙˆÓ (›‰Ë, ÏËı˘ÛÌÔ›, ÔÈÎfiÙÔÔÈ, ÁÔÓ›‰È·, ÙÚÔÊÈο Â›‰·, ‚ÈÔ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ˜, ÚÔ¤˜ Î.Ô.Î.), ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘ (‰ËÏ·‰‹ Â͛ۈÛ˘) ÂÍÈÛÒÓÔÓÙ·È, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚʘ, ÁÂÓÈο ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·, ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·˘ı‡·ÚÎÙ˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜. ∆Ô Ó¤Ô ·˘Ùfi Ê˘ÛÈÎfi ̤ÙÚÔ Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ηÏÂ›Ù·È È· Ó· ÙË ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·fi-Ù·- ¤Íˆ, ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛ‹ Ù˘. ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ¿ Ù˘. ∏ ·ÔÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓfiËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ Ì¤Û· Û ÌÈ· Û¯¤ÛË Û‡ÁÎÚÈÛ˘, fiÔ˘ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ –‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÌÂÚȯfiÌÂÓË Ê˘ÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›·– ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ (‹ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜). ª¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤Ó· ̤ÛÔ ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·Ê·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ÏÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·, Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘, Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÙ›ÌËÛ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÓÔȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηÏÂ›Ù·È Ì ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ô˘ ·Ú·‚ϤÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È. °È·Ù›; ¶·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ‹‰Ë fiÙÈ Ë «ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË» ·˘Ù‹˜ Ù˘


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·113

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

113

ÓÈÎËÊfiÚ·˜ ÔÚ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÁÂÓÈο, ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË, ΢ڛ·Ú¯ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fi ÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ «ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÊËÚË̤ÓÔ˘ ÂÓÓÔÈ·ÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ÛΤ„˘» (∑›˙ÂÎ 2006): «¶ÚÔÙÔ‡ Ë ÛΤ„Ë ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ È‰¤· ÂÓfi˜ ηı·ÚÔ‡ ÔÛÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, Ë Î·ı·Ú‹ ÔÛfiÙËÙ·, ÂÎ ÙˆÓ sine qua non Ù˘ ÓˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ʇÛ˘, ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÛÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ÂΛÓÔ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·Í›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜».

™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌÈ· ÚÔÎÏËÙÈο Ê·ÓÂÚ‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ·Í›·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ˆ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi –·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿– ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ηÏÂ›Ù·È Ó· «ÂÓ‰˘ı›» ÙË ÌÔÚÊ‹˜ ÌÈ·˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·Í›·˜, Ò˜ ¤Ó· ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ (ÔÛfiÙËÙ·) ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÌÈ· ¿ÂÈÚË ÛÂÈÚ¿ ˘ÏÈÎÒÓ ÔÈÔÙ‹ÙˆÓ (‰Ò: Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ˘ÏÈÎfi˜ –‹ Î·È ¿˘ÏÔ˜– ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ) Î·È Ò˜ ·˘Ù¤˜, ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ Û¯¤Û˘, ÂÍÈÛÒÓÔÓÙ·È (ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·), Á›ÓÔÓÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚʘ, ÁÂÓÈο ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·, ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡/ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ı‡·ÚÎÙÔ˘ ηٷÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜.5 √È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·Í›· ·Ó·‰‡ÂÙ·È Û ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È ÛÎÔfi Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∫¿ı ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Í›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ, ·Ó Î·È ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÌfiÓÔ ˆ˜ Û‡ÁÎÚÈÛË, ˆ˜ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÌÈ· Û¯¤ÛË Ë ÔÔ›· ÎÚ‡‚ÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ϤÁÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜-¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜


007

23-06-08

114

15:56

™ÂÏ›‰·114

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

̤ÛÔ ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·Ê·›ÚÂÛ˘ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ÏÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·, Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘, Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÙ›ÌËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‡ÔÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏ› Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘, ‹ ηχÙÂÚ· ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘, Î·È Ì·˙› Ù˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ ÔÛÔÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ Ë Ê¤ÚÔ˘Û· ÈηÓfiÙËÙ·, Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î.Ô.Î., ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó Ôχ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚÈÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ηٷϋÁÔ˘Ó fi¯È ·ÏÒ˜ Û ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ·Í›·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Í›· ηı’ ·˘Ù‹, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÛ¿! ŸÏ˜ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ¤ÓÓÔȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÌ‚ÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‹ ·ÏÒ˜ È· Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ȉÂÔÏÔÁÈο ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·.

∏ ∞∂πº√ƒπ∞, √ ƒ√µπ¡™ø¡∞™ ∫∞π ∞§§√π ™À°Ãƒ√¡√π ªÀ£√π ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ì ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. √È Î·Ù·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·˙ËÙËı› ÛÙË ‰·ÛÔÔÓ›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ˘ÏÔÙfiÌËÛ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ͢ÏÔÌ¿˙·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂΛÓÔ ·fiıÂÌ· Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ·. ∞Ó Î·È ‹‰Ë ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ıˆÚËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÌÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ (¿ÏÈ) ‰Â›ÎÙ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ıÂÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¶Ôχ ÌÂÙ¿, Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË (ÔÚfiÛËÌÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ¤ÎıÂÛË Limits to Growth Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙË §¤Û¯Ë Ù˘ ƒÒÌ˘ ÙÔ 1974), Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ı· ÂÂÎÙ·ı› ·fiÙÔÌ· Û fiÏÔ ÙË Ê‡ÛË, ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÌÈ·˜ º‡Û˘-∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ. √È ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·115

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

115

·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ʇÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÌÔÌÔÚÊÈΤ˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∏ ʇÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ· ·ÍÈÒÓ ¯Ú‹Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠«ÂÌ›˜», ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ «¿ÓıÚˆÔÈ», Ó· ‰Ú¤Ô˘ÌÂ. ∆Ô ÏÂfiÓ·ÛÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÂÍ›ÛÔ˘ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÔfiÙÂ Ë Ê‡ÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û «‰‡Ô» ̤ÚË: ¤Ó· ·Ú¯ÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ¤Ó· ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ôͷۛ˜, ·Ó ·›ÚÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ «Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ».6 ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì fï˜ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÌÊ·Ó‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. £· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ‹‰Ë, fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó¿ÏÔÁ˜. ∏ ·ÂÈÊÔÚ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÚÈÛÌfi Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÓfiËÌ·, ÔÚÈÛÌfi Ô˘, Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÔÛÔÙÈÎfi˜, fiˆ˜ ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÂÍ·Ú¯‹˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ «Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘» Î·È «˘ÂÚÚÔ˚fiÓÙÔ˜» ÚÔ˜ ηٷӿψÛË, Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ Ì ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi, ·Ô‰ÂÎÙfi ÙÚfiÔ. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó οÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ï‹ ÛΤ„Ë fiÙÈ Ë ›‰È· Ë ‰È·‰Èηۛ· ȉÈÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ˘fi‚·ıÚfi Ù˘ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ì·˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· ÙÔ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÔÚÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ì ·ÏÒ˜ ¤Ó· ¢¯ÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ Ôχ Ï›ÁË Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ È· Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. °ÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘, ηٿ Ù· ÁÓˆÛÙ¿, ‰ÈfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì·. ∞Ó ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ì ϛÁÔ ÈÔ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÂÌÊ·Ó‹ ÔÌÔÌÔÚÊÈÛÌfi ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· ÈÔ ‚·ıÈ¿, ÛÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘: Ë ·ÂÈÊÔÚ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â‰Ò Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ͷӿ ¤Ó·Ó ÁÓÒÚÈÌÔ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎfi ̇ıÔ, ÈÔ ·ÏÈfi Î·È ·fi ÙÔÓ ∞‰¿Ì Î·È ÙËÓ


007

23-06-08

116

15:56

™ÂÏ›‰·116

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

∂‡·. ÀÔı¤ÙÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô ÕÓıÚˆÔ˜, ˆ˜ ¤Ó· √Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÊÔÚو̤ÓÔ Ì ¤Ó·Ó ‚·Ú‡ ηٿÏÔÁÔ ∞Ó·ÁÎÒÓ, ÙfiÛÔ ‚·Ú‡ fiÛÔ ÔÈ ϿΘ ÙˆÓ ıÂ˚ÎÒÓ ∂ÓÙÔÏÒÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·ÊÓÈο ̤۷ Û ¤Ó· Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÂÚÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.7 ∂›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ̇ıÔ˜ Ô˘ Ô ∞ÏÙÔ˘Û¤Ú ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ª·ÚÍ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ôχ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ «ÚÔ‚ÈÓÛˆÓÈ¿‰·» Ô˘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ˘Ôı¤ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜), Ô Ì‡ıÔ˜ ÙÔ˘ Homo oeconomicus, Ô˘ Â‰Ò Á›ÓÂÙ·È Î·È Ï›ÁÔ Homo oecologicus. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· fï˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ Ù· ̤۷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Ú˘ıÌfi (‚Ï. ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi «˘ÂÚÚÔ˚fiÓ» Ô˘ ˘Ôı¤ÙÂÈ Ë ·ÂÈÊÔÚ›·), ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂Λ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÎÏ·ÛÈÎÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘, Ì¿ÏÏÔÓ ˆ˜ ‰È·ÓÔÌ‹ ·Ú¿ ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹, ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ̤۷ Î·È ·Ó¿ÁΘ. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â‰Ò ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ «·ÂÈÊÔÚ›·˜». ∏ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ÏıÔ˘ÛÈ·ÓÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÚÔÊ·Ó›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ª¿ÏıÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì·ÚÍÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÍÂÎfi‚Ô˘Ó ·fi ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜.8

∏ π¢∂√§√°π∞ ø™ ∂•ø∆∂ƒπ∫√™ ∫√ªµ√™: ∆√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∞π∆∏ª∞ °È· Ó· ÌËÓ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ fï˜ ·Ú¿ÊÔÚ· ·˘ÛÙËÚÔ›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜: Ô‡ÙÂ Ô ª¿ÏıÔ˘˜ Ô‡Ù ÔÈ Ì·ÎÚÈÓÔ› Ú¿ÛÈÓÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰È·ÙÚ·ÓÒÓÔ˘Ó ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜: ÛÙËÓ ›ӷ Î·È ÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÙ (Î·È ÙÒÚ·), ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÒÚ· (Î·È ÙfiÙÂ). ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ·›ÙËÌ·, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË, ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Ì ٷ ˆ˜ ÙÒÚ· –‹ ˆ˜ ÙfiÙ–


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·117

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

117

‰Â‰Ô̤ӷ, ηٷÛÙÚÔÊ‹. ŒÓ· ·›ÙËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘: Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ΢ڛ·Ú¯ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘ÙÒÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ı ¤ÓÓÔÈ·-ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ‰Ò, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÌÊ›‰ÚÔÌ·: ·Ê’ ÂÓfi˜ «ÂÈÛ¿ÁÂÈ» ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ıˆڛ·˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÛÊ·›Ú˜. ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ «ÂÍ¿ÁÂÈ» ·fi ÙË ıˆڛ· ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÊ·›Ú˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο-ȉÂÔÏÔÁÈο-ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ «Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ» ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë Ì›· ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÏÏ˘: ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·›ÙËÌ· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·¯ı› Î·È Ó· Â·ÓÂÍ·¯ı› Û ¤Ó·Ó ·¤Ó·Ô ·ÎÏÔ. ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔÓ ·ÏÙÔ˘ÛÂÚÈ·Ófi ·ÊÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ·ÎÏÔ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ (∞ÏÙÔ˘Û¤Ú 2003). √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ «ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜» ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ ÙȘ ›‰·Ì ̤۷ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ·ÏÏ¿ ÔÌfiÏÔÁË «ÂÍ·ÁˆÁ‹»: ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ·›ÙËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ·ÂÈÊÔÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ∏ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú¯È΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ù˘¯·›·», ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ΢ڛ·Ú¯· ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Î·ÏÂ›Ù·È ÂÈÙ·ÎÙÈο Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ∞˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙËÓ –Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙË– ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜. √È ıˆڛ˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó Ô˘‰¤ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ «·Ó¿Ù˘ÍË») ¿Óˆ ÛÙË Ê‡ÛË: Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·¤Ó·Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Î·È ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∏ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜: ÙËÓ ·Íȷ΋ Î·È ÙËÓ ˘ÏÈ΋. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·Íȷ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘ÂÚ·Í›·˜, ·Ó·‰‡ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÂÈηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ Â›Û˘ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ·ÚfiÛÎÔÙ· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·Ó·Áη›· Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ◊‰Ë ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘


007

23-06-08

118

15:56

™ÂÏ›‰·118

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô ª·ÚÍ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÌÈÛfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙfiÌÔ, ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙ› ¿Óˆ ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜, Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ οı ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ΛÓËÛË ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ. ∞fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÛÎÔÈ¿ Ô˘ fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÁÂÓÈ·ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· (ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì ÙȘ ıˆڛ˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ ‹‰Ë ÛËÌÂÈÒÛ·ÌÂ), ·˘Ùfi ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯Èο Û ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ˘fi‚·ıÚÔ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ˆ˜ ¤Ó· ‰Â‰Ô̤ÓÔ, ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ, ˘ÂÚÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ʇÛ˘ Û˘Ó‰¤ıËΠÈÛÙÔÚÈο Ì ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fï˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì È· ˆ˜ «fi,ÙÈ ‰ÈÒ¯ÓÂȘ ·fi ÙËÓ fiÚÙ·, Ì·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ». √È ˘ÏÈÎÔ› fiÚÔÈ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ê‡ÛË, ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ·˘Ùfi È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ̤ÓÂÈ ÎÚ˘Êfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ̤۷ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡-˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È È· ÛÙËÓ ˘ÏÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ·, ·ÏÏ¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ÙËÓ ·Íȷ΋, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ˘ÂÚ·Í›·˜. ∏ ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌÔÂÈÎfiÓ· Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·ÙÚ·› Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÏÂ˘Ú¿. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, fï˜, Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ʇÛ˘. °È· Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ì ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘, Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÎÔÛÌÔÂÈÎfiÓ·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Â›Û˘ ·Ú¿ Ó· ‰Ôı› ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Ê˘ÛÈο Û χÛË fi¯È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙfiÛÔ ˘·ÚÎÙ‹ fiÛÔ Î·È Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË ‹ Ë Ù¿ÛË ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ΤډԢ˜ Ô˘ Ë ›‰È· ÎÚ›ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›, ·ÏÏ¿ Û χÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÓٛʷÛ˘ Ô˘ ÙËÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· «Ì·ÁÈ΋» χÛË Î·È Â‰Ò ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘ «·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘»: Ë Ê‡ÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓ. ∆Ô ·Ú¯ÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ʇÛ˘, ÙÔ ˘ÂÚÚÔ˚fiÓ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·-


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·119

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

119

ÙÈÛÌÔ‡. ÀÔı¤ÙÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Í·Ó¿ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ‰È·ÚÎÒ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ·ÛÙÂ, ÂÓÒ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ë Ê‡ÛË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·¤Ó·· ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ. ∞·ÈÙԇ̠‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ Ó· ‰È·ÙËÚ› ·¤Ó·· ÙËÓ ˘ÏÈ΋ Ù˘ ‚¿ÛË, ÌÈ· ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË, ηÈ, Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, ÌÈ· ·ÂÈÊfiÚÔ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∏ ·ÓٛʷÛË Ï‡ıËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÌÔ, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∏ ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ Ô ‰È·ÚÎÒ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ¿È·ÛÙÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ·¤Ó·Ë˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ʇÛ˘ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ë Ô˘ÙÔ›· ÌÈ·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È ·Ó·Áη›Â˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ÙÔ «Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜» ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. ∞Ó Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·›ÙËÌ· Î·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚˆÙfiÙ˘Ô˜ Î·È Î·ıÔÏÈÎfi˜ Ó¤Ô˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ʇÛ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ «ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›», Ë ·ÂÈÊÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ «ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›». ∆Ô ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Â‰Ò ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Î·È Ù˘ ·ÈÙ›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›, ÛÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜. ∫ÔÌ‚Èο: ªÈ· ʇÛË Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ‰ÔÌË̤ÓÔ˘˜ ηıÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û ÌÈ· Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ¿ÂÈÚË ÔÈÎÈÏ›· ÂÍÔÌÔÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ (‚Ï. ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·), ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›·, ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÈ· ʇÛË ÔÌÔÁÂÓÔÔÈË̤ÓË-ÔÛÔÙÈÎÔÔÈË̤ÓË, Ë Ê‡ÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û ÌÈ· ʇÛË ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈË̤ÓË, ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜. ™˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁÈο, ÌÈ· ʇÛË-·ÁÔÚ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÌÈ·˜ ʇÛ˘- ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË, ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi-Ù·˘ÙÔÏÔÁÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ȉÂÔÏÔÁÈÎfi, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∏ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ‰›Ô ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ. ∫·È ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·, ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ·Û˘Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¤ÓÓÔȘ, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.


007

23-06-08

120

15:56

™ÂÏ›‰·120

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

∏ π¢∂√§√°π∞ ø™ ∂™ø∆∂ƒπ∫√™ ∫√ªµ√™: ∆√ ™∏ª∂π√ ¢π∞ƒƒ∞º∏™ ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ·˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ‰›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ È· Ì·˜ ·ÔηχÙÂÙ·È ˆ˜ ÚÈ˙Èο ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ, ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ȉÂÔÏÔÁÈÎfi. √ ‰ÈÊ˘‹˜ ·˘Ùfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ȉÂÔÏÔÁÈο ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ‰›Ô˘, Ë È‰È·›ÙÂÚË Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë Ï¤ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜: Ù· «Â›‰Ë» Â›Ó·È «ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÂȉÒÓ», ÙÔ «ÁÔÓȉȷÎfi ·fiıÂÌ·» Á›ÓÂÙ·È «ÁÔÓȉȷ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·» Î.Ô.Î. Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÌÂ, Ë ›‰È· Ë ÔÈÎÔÏÔÁ›· ·Ó¿ÁÂÙ·È Û «ÌÂϤÙË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜». ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹, ÚˆÙfiÙ˘Ë ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈΛ· ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·. ŒÓ· ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ‰›Ô (ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ¯·Ï·Úfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÓÓÔÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÓfiËÌ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÏÈÛı·›ÓÂÈ Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ (Î·È ¿Ú· ÎÔÈÓˆÓÈ΋) Û˘Á΢ڛ·. √ ÂÈηıÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ì ηıÔÏÈÎfi Î·È ÈÛ¯˘Úfi ·ÚÔ˜, ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ (∑›˙ÂÎ 2006). ∏ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÏ›ÛÙÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ ȉÂÒÓ Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈο Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ‰›Ô – Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ §·Î¿Ó ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÚÚ·Ê‹˜. ∏ fiÏË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÚÚ·Ê‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ∆Ô ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ›ӷÈ, fï˜, ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·-ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÚÚ·Ê‹˜. ∫·ıÒ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ‰ÔÌÈÎfi˜, Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÔÓÔÌ·Ù›˙Ô˘Ó. ∏ ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ ËÁ¿˙ÂÈ, fï˜, ¿ÓÙ· ·fi ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÁˆÁ‹ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fi¯È ·ÏÒ˜ ¿¯ÚËÛÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ÂÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ-


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·121

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

121

¯Â›Ô˘. ∫¿ı ıÂÙÈÎfi ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ¤Ó·Ó Û¯ÂÙÈο Û·Ê‹ ÔÚÈÛÌfi Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ı¤ÙÂÈ fiÚÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, ·ÔÎÏ›ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˆ˜ ¤ÓÓÔÈ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. ∫¿ı ÔÚÈÛÌfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â‰Ò È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ηıÔÏÈÎfiÙËÙ·: οı ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·-ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÚÚ·Ê‹˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ ·¤Ó·· ¿ÁÓˆÛÙË, fiˆ˜ Ô £Âfi˜ Ì ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ‚Ô˘Ï¤˜ ∆Ô˘, Ë ∞ÁÔÚ¿ Ì ÙȘ «Ì˘ÛÙ‹ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ» Ù˘, Ô §·fi˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÏËÛË. ∞’ fiÏÔ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰ÂÔÏÔÁÈο, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì Û οı ıˆÚËÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜, Ô˘ ¯¿ÓÂÈ Î¿ı ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË Û¯¤ÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÓÔËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ηıÔÏÈÎfi ÚfiÏÔ. ∏ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÒÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÎfiÌ‚Ô, Â‰Ò ÛÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. ŸÏ˜ ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó È‰ÂÔÏÔÁÈο ÂÓÂÚÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ «ÛÙ¿ÙÔ˘˜» ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ‰È·ÚÚ·Ê‹˜. ¶ÔȘ ı· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ı· ÎÚÈı› Ê˘ÛÈο Î·È ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰ÔÌ‹˜. ªÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂÚÈÔ¯È΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·, fiÛÔ ‰Ú·ÛÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁÈο Î·È Ó· ÌÔÚ› ‰˘ÓËÙÈο Ó· ›ӷÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰˘ı› Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ›‰ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ‹˜ Ù˘ ‹‰Ë ‹Ù·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘. ∏ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚ¿˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Â›¯Â fiÏ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÚfiÏÔ. ∫·ıÒ˜ Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ηıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡-ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ù˘, ·˘ÙÔÓÔÌÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰›Ô Ù˘ Û˘ÛÙËÌÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙÔ –fiÔÈÔ– ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ıÂÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ‰È¤ıÂÙ Û ÂΛÓÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ¤ÛÙˆ ˆ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘. ™ÙÔ Ó¤Ô ‰›Ô Ô˘ Ë ›‰È· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÎÂÓ‹ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ıÂÙÈÎfi ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÔÚÈÛÌfi. ∫¿ı ٤ÙÔÈÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·-‰Â›ÎÙË Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË, ÌÈ· Â͛ۈÛË) ı· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·Ó·Áη›· οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰›Ô˘ (›‰Ë, ÚÔ¤˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î.Ô.Î.) Î·È ı· ·¤ÎÏÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó·Áη›· οÔÈ· ¿ÏÏ·, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË


007

23-06-08

122

15:56

™ÂÏ›‰·122

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

Û˘Û¯¤ÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ·Ó·ÈÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›Ô˘. ∏ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÓfiËÌ· Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ·ÎÚ·›· Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ŸÏÔ˘, Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ º‡Û˘. ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ –ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ– Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. ∏ «Î¤ÓˆÛË ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜» ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤ÙÛÈ fi¯È ˆ˜ ÌÈ· ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ Ï‹ÚˆÛË, ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜, ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁ› ÙËÓ ·ÓٛʷÛË Ô˘ ÂÈÛËÌ¿Ó·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚÌËÓ¢ı› ˆ˜ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ, ‹ Û‡Ìو̷ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘: «ŒÓ· Úfi‚ÏËÌ· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·¤Ó·· ¿Ï˘ÙÔ» (ª·ÏÙ¿˜ 2005).

Ã∞ƒ∞™™√¡∆∞™ ¢π∞Ãøƒπ™∆π∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞Ó Ë ·ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÌÈ· «„¢‰‹˜ ÚfiÙ·ÛË», ·ÏÏ¿, ÁÈ· Ó· ÎϤ„Ô˘Ì ·fi ÙËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË (∑›˙ÂÎ 2006), «·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û‡Ìو̷ ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈÏ¿ÂÈ»: ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË (Althusser 1990). ÀÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ «ÚÔ Û¯Â‰fiÓ Ê·ÓÂÈÒÓ», ÙÔ̤˜, ¯¿Ú·ÍË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ì ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›·. ∂ÊÈÎÙfi; ∏ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ¿ÏÈ Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ¤Ó· «Û‡Ìو̷» Â›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi ÌfiÓÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘, ÌfiÓÔ «·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜». ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ‹‰Ë ÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁ›· ¤Ú· ·fi Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ·fi ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜, ÁÈ· ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙË Ê‡ÛË ¤Ú· ·fi Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÚfiÙ˘· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¿ÏψÛÙ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ÙÔ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó, ‹ ¤ÛÙˆ ÙÔ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó, ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. πÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, fï˜, fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ.


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·123

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

123

∫·ıÒ˜ Ë Û˘Ó¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„Ë, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi «ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂȘ», ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛËÌ›·-ÎfiÌ‚ÔÈ fiÔ˘ Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fi¯È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Û˘Ó¿ÚıÚˆÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î.Ô.Î. ∆ÂÏÈο, Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, Ë ¯¿Ú·ÍË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÌÂٷ͇ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·˜, ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÙÈ΋ fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Â›Û˘ Ì Â͈ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜, ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜. √È ˘Ô„›Â˜ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ·ÓÔȯٿ ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜, Û ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ, Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ıˆڛ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiϘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·ÓÔ›ÁÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘: Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‡ÔÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ı¤ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi˜ fï˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ˘·ÚÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ∏ ȉÂÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·˘ıfiÚÌËÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ‰ÂÓ «·ÔηχÙÂÙ·È», ‰ÂÓ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ˆ˜ «„¢‰·›ÛıËÛË» ̤۷ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ∏ fiÏË Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ‰›Ô Ì¿¯Ë˜ Î·È Ë Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÔÙ¤. ∂Ì›˜ ηÏԇ̷ÛÙ ·ÏÒ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ı¤ÛË Û ·˘Ù‹, Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ̤و¿ Ù˘, Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

™∏ª∂πø™∂π™ 1 ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Û‡Á¯˘Û˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· «Û˘ÛÙËÌÈΤ˜» Î·È «·ÓÙÈÛ˘ÛÙËÌÈΤ˜» ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. 2 Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ¿Óˆ-οو Ë ·ÏÙÔ˘ÛÂÚÈ·Ó‹ ÛÎÔÈ¿, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· ‚·ÛÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ì·ıË-


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·124

124

¡›ÎÔ˜ ¡È΋ÛÈ·Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘

ÙÒÓ ÙÔ˘: ¡· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ (2003), °È· ÙÔÓ ª·ÚÍ (1978), Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists (1990), £¤ÛÂȘ (1999) Î.¿. ¢È·Ï¤Í·Ì ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· –·˜ ÙÔ ԇ̖ Û¯ÂÙÈο ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Û¯ÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔʇÁ·Ì ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÚËÙ¿ ‹ ¿ÚÚËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹, fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÚÔ˜ ¿ÏϘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, fiˆ˜ Ô Slavoj Zizek (∆Ô ˘„ËÏfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜, ∞ı‹Ó· 2006). 3 ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ‚·ÛÈο ¿ÚıÚ· Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ·Ú¯Èο ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·: Fisher 1943, Yule 1944, Shannon 1948, Simpson 1949. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂÙ¿ ÌÈ· ¢Ú›· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ó¤ˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ‹ Ó¤ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ¿ÓÙ· Ì ΢ڛˆ˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, fiˆ˜ Preston 1948, McArthur 1955 Î.Ô.Î. 4 ∞˘Ù‹ Ë ·ÓٛʷÛË ‰Â‰ËÏˆÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ·ÓÙÔ‡ ÛÙ· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ 1974 «∂ÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁ›·» (Dodden 1975), fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¿ÚıÚ· ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ ÎÔڇʈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ Û˘ÛÙËÌÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. 5 ∏ Ì·ÚÍÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ·Í›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ 1Ô ÙfiÌÔ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘. ∞fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÚ·Ùԇ̠ÙÔ˘˜ ∞ÏÙÔ˘Û¤Ú 2003 Î·È Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ Rubbin ÛÙÔ Ù. 44 ÙˆÓ £¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ªËÏÈÔ‡ Î.¿. ÛÙÔ Ù. 86. 6 ∏ ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Brudthland «°È· ¤Ó· ·ÂÈÊÔÚÈÎfi ̤ÏÏÔÓ», ÙÔ ÚÒÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ˆ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ «Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ». 7 ∆· «ª·ÚÁÎÈÓ¿ÏÈ· ÁÈ· ÕÓÙÔÏÊ µ¿ÁÎÓÂÚ», ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÓˆÛÙ¿ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ª·ÚÍ, Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ (ª·ÚÍ 1996). 8 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ Ì·ÚÍÈÛÙ‹˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· Ì·ÏıÔ˘ÛÈ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô Ted Benton, Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÈ· ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (µÏ¿¯Ô˘ 1995).

µπµ§π√°ƒ∞ºπ∫∂™ ∞¡∞º√ƒ∂™ ∞ÏÙÔ˘Û¤Ú, §. (1978), °È· ÙÔÓ ª·ÚÍ, °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó·. ∞ÏÙÔ˘Û¤Ú, §. (1999), £¤ÛÂȘ, £Â̤ÏÈÔ, ∞ı‹Ó·. ∞ÏÙÔ˘Û¤Ú, §. (2003), ¡· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ, ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó·. Althusser L. (1990), Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists, Verso, London. µÏ¿¯Ô˘ ∞., Benton T., Grundmann R. (1995), ∫ÔÈÓˆÓ›· Î·È º‡ÛË, ¢ÂÏÊ›ÓÈ, ∞ı‹Ó·. Fisher R.A., Corbet A.S., Williams C.B. (1943), “The relation between the number of individuals and the number of species in a random sample of an animal population”, Animal Ecology, 12, Û. 42-58. ∑›˙ÂÎ ™. (2006), ∆Ô À„ËÏfi ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ π‰ÂÔÏÔÁ›·˜, Scripta, ∞ı‹Ó·. Hurlbert S.H. (1971), “The Nonconcept of Species Diversity: A Critique and Alternative Parametres”, Ecology, 52, Û. 577-586.


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·125

«∞ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·»

125

∫ÔÚÊÈ¿Ù˘ ∫. (1994), √ÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘: ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ¢È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Margalef R. (1958), “Information theory in Ecology”, Gen. Systematics, 3, Û. 36-71. ª·ÚÍ ∫. (1996), ∆Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ, ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹, ∞ı‹Ó·, Ù.1. ª·ÚÍ ∫. (1990), Grundrisse (µ·ÛÈΤ˜ °Ú·Ì̤˜ Ù˘ ∫ÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜), ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜, ∞ı‹Ó·. McArhtur R.H. (1955), “Fluctuations of animal populations and a measure of community stability”, Ecology, 36, Û. 533-536. ª·ÏÙ¿˜ ∞. (2002), °È· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ §Ô˘› ∞ÏÙÔ˘Û¤Ú, ¡‹ÛÔ˜, ∞ı‹Ó·. Odum E.P. (1953), Fundamentals of ecology, Saunders, Philadelphia. Dodden, van W.H. and R.H. Lowe-McConnell (1975), Editors of “Unifying concepts in ecology”, Report of the plenary sessions of the First international congress of ecology, The Hague, The Netherlands, September 8-14, 1974. Dr. W. Junk bv Publishers. The Hague. Pudoc Wageningen. Peet R.K. (1974), “The measurement of species diversity”, Annual Review of Ecology and Systematics, 5, Û. 285-307. Preston F.W. (1948), “The commonness and rarity of species”, Ecology, 29:2, Û. 54-283. Simpson E.H. (1949), “Measurement of Diversity”, Nature, 163, Û. 688. ™¯›˙·˜ ¢. (2007), ¢ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ: ÌÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ¢È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Wilson E.O. (1986), Congress National Forum on BioDiversity, Washington D.C. Yule G.U. (1944), Statistical study of Literary Vocabulary, Cambridge.


007

23-06-08

15:56

™ÂÏ›‰·126


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·127

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 7/08

√‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ∂˘ÁÂÓ›· ∫ÔϤ˙· ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 45110 πˆ¿ÓÓÈÓ· ñ email: ekoleza@cc.uoi.gr £‡ÌÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ, µ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, 11635 ∞ı‹Ó· ñ email: efnicol@eie.gr ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 13·, 10680 ∞ı‹Ó· ñ email: kskordul@primedu.uoa.gr ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷ۿ˘ ∆Ì‹Ì· ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ∏ÏÈΛ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 35, 10680 ∞ı‹Ó· ñ email: dchasapis@esd.uoa.gr

√È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÚ›ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ™‡ÓÙ·Í˘. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ‹ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û ¿ÏÏÔ ¤ÓÙ˘Ô ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ̤ÛÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÎÚ›Û˘ ·fi ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÚÈÙ¤˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÁÓÒÌË Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹.

ªÔÚÊ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÙÚ›· ·ÓÙ›Ù˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û ·Ú¯Â›Ô MS Word 2000 ‹ ÓÂfiÙÂÚÔ. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÛÂÏ›‰·˜ ∞4, Ì ÂÚÈıÒÚÈ· 3cm ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, Û ‰ÈÏfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿˜ 12, Ì ·Ú›ıÌËÛË ÛÂÏ›‰ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ù· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÏ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ¶ÂÚ›ÏË„Ë 100-150 ϤÍÂˆÓ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ¿ÚıÚÔ˘. √È ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÎı¤ÙË ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ‹ ·Á·Ϙ. √È ÂÈÎfiÓ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·128

128

√‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜

·fi ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜. ∫¿ı ÂÈÎfiÓ· ·ÔÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙfi ·Ú¯Â›Ô ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÌÔÚÊ‹˜ .tiff. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÈ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ¡· ·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‹ ÛÎÔ‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ. √È ÂÈÎfiÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛÂÏ›‰· Ë Î¿ı ̛· Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: -ı¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ 1-. √È ›Ó·Î˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi Ù›ÙÏÔ˘˜. √È ›Ó·Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛÂÏ›‰· Ô Î¿ı ¤Ó·˜ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: ı¤ÛË ›Ó·Î· 1-. √È ›Ó·Î˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ √È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘/ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤ·/ˆÓ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤Î‰ÔÛ˘, fiˆ˜ (James 2002) ‹ (Smith and Johnson 1994). ÕÚıÚ· Ì ÙÚÂȘ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ (Powels et al. 2000). √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, Ì Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ˘Ï ·Ó·ÊÔÚÒÓ, Î·È ÙÔÓ ËıÈÎfi ÎÒ‰Èη ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ American Psychological Association. ∞ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂΉÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜/η̛· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙ› ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙË Ê˘Ï‹, ÙË ıÚËÛΛ· ‹ ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·. ∆· ¿ÚıÚ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÌfiÓÔ. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ∂ΉÔÙÈ΋ √Ì¿‰· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÓËı› ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÂÓfi˜ ¿ÚıÚÔ˘, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi ·˯› ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÂÍÈÛÙÈο, Ú·ÙÛÈÛÙÈο Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÛ‚ÏËÙÈο Û¯fiÏÈ· ‹ ·fi„ÂȘ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ‹ ÂıÓÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜.


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·129

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 6/08

™ËÌ›ˆÌ· Ù˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∫ÚÈÙÈ΋ / ∂ÈÛÙ‹ÌË & ∂Î·›‰Â˘ÛË» ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ì ‚·ÛÈÎfi ÂÓÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞ÔÙÂÏ› ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiÙÈ Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ú·Î·Ù·ı‹Î˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÚıÚÒÓÔ˘Ó ÙË Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ∂ȉ›ˆÍË fiψÓ, fï˜, Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈ· ÔÚ›· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ì ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ۋÌÂÚ· Û ÔÏÏ¿ ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ˆ˜ ™Ô˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜, ™Ô˘‰¤˜ º‡ÏÔ˘, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ™Ô˘‰¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙË πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÙÔÓ ·ÁÁÏÔ۷͈ÓÈÎfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi fiÔ˘ Î·È ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, ÙÔ Ú‡̷ Ù˘ ∫ÚÈÙÈ΋˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì η¯˘Ô„›· ‹ Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fï˜, ÔÈΛϷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ˘Ô-ÂÎÚÔÛÒËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙ· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· ËıÈ΋˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î.·., ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÚÈÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıˆÚËÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜. ™ÙÔÓ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. ∏ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ «È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜» ·ÏÏ¿ ÌÂÏÂÙ¿ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·fi ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ Ù¿ÍÂȘ. ™Ù¤ÎÔÓÙ·˜ ÎÚÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, Ë ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ-


008

23-06-08

130

15:57

™ÂÏ›‰·130

Critical/ Science & Education

΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊˆÌ¿ÙˆÓ ‹/Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. ∫ÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÏˆÓ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË (·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË) Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜, ·Ú¿ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∏ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ·ÙÔÌÈÎÔ‡), ÂÓfi˜ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ‰Ú¿ÛË, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ ıˆÚËÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘. ªÂ ¿ÍÔÓ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ηÏÔη›ÚÈ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (Workshops). ∏ ÚÒÙË ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2004 Ì ı¤Ì·: «ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ», Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2005 Ì ı¤Ì·: «∂ÈÛً̘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË» Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ì ı¤Ì·: «ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÈÛً̘ Î·È ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË». ∏ ٤ٷÚÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007 Ì ı¤Ì·: «ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÈÛً̘ Î·È ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË» ÛÙËÓ ∂Ï¿ÙË ∆ÚÈοψÓ. ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ¿ÚıÚ·, Ù· ÔÔ›· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Ó·È fï˜ ·ÓÔÈÎÙfi, Î·È ÚÔÛηÏ› ¿ÚıÚ· Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ıˆÚËÙÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ıËΠÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÁÚ·Ì̤˜. À‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ· Î·È ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Â›Ó·È Ë ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.

∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È:

http://asel.primedu.uoa.gr/kritiki/index.htm ÂΛ οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜-Ë ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ (‹ Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÈ) Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù‡¯Ë.


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·131

ISSN: 1790-4056

JUNE 2008 CONTENTS

KRITIKI Critical Science & Education Published semi-annualy Cover: Poster May ’68

VOLUME 7

Ole Skovsmose Reflections as a challenge

3

John Milios The Marxian Notion of the Asiatic Mode of Production as a Critique to Evolutionary Approaches to History

25

Publisher: nissos publications Production: ISOGRAPH V. Hugo 32, Athens tel. 210 5247309 Volume Price: 10

Subscription: Individuals: 20 € Institutions: 30 €

Kostas Stergiopoulos Is the success of Science Contingent?

43

Anna Kostoula Giambattista Vico, The Republic of Letters

63

Helen Giannakopoulou Organization and Governance of Education. Questions and Comments

81

Ioanna K. Stavrou Dispatch Subscription: Kayalis Panagiotis Nissos Publications 14 Sarri Str. 10553 Athens Tel./fax: +30 210 3250058 e-mail: info@nissos.gr URL: www.nissos.gr

Science Education and Literature of Science Fiction: critical approaches

91

Nikos Nikisianis & Giorgos P. Stamou “Sustainability for biodiversity”… on the relation between ideology and science at the dominant discourse of contemporary ecology

105


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·132

132

Critical/ Science & Education

Reflections as a challenge Ole Skovsmose Aalborg (Denmark) Reflections on mathematics-based actions and practices bring an ethical dimension to the notion of reflection, and this is the aspect I consider and develop in this essay. I elaborate on the notion of reflection by addressing eight different issues. (1) The necessity of reflection emerges from the observation that mathematics-based actions do not have any intrinsic link to progress by virtue of being mathematics-based. Such actions can be as complex and as questionable as any other actions. (2) Although reflections, from this perspective, are believed to be necessary, one could cite a functionality of nonreflection. For example, non-reflection enables the school mathematics tradition to continue to ensure that the future labour force has particular competencies in the right measures to match the social order for which they are destined. (3) Reflections often presuppose specificity, as they include general as well as specific reconsiderations with respect to some knowledge, actions and practices. (4) I use collectivity of reflections to refer to the observation that ethical considerations can be facilitated through interaction and communication. Often this presupposes that challenging questions be formulated in order to open up the ethical dimension with respect to mathematics in action. (5) Reflections presuppose directedness and involvement, and this brings me to analyse the intentionality of reflections. (6) Reflections can address very many different issues, which leads me to recognise the diversity of reflections. (7) It is easy to ignore or to obstruct reflections, and when reflections emerge, they can easily be eliminated from an educational context. We should never ignore the fragility of reflections. (8) This brings me to recognise the uncertainty of reflection. Reflections cannot rely on any solid foundation. Still, I find that reflections are necessary.


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·133

Critical/ Science & Education

133

The Marxian Notion of the Asiatic Mode of Production as a Critique to Evolutionary Approaches to History John Milios National Technical University of Athens

The Asiatic Mode of Production (AMP) refers to the structural elements of a special type of pre-capitalist societies: a) absence of private property of the means of production, b) collective organization (economic, political and ideological) of the ruling class in a despotic state, c) collective organization of the ruled-laboring class in (village) communities. Theoretically, the concept of AMP is not compatible with the mechanistic economistic version of Marxism, which practically eliminates class struggle from Marxist theory of social evolution, and conceives human History as an exact succession of society forms, fully pre-determined by technical progress (the “development of Productive Forces”). According to this scheme, (which was codified and formed to a dogma by Soviet Marxists under Stalin), there are “four stages” (primitive communism, slave-owning society, feudalism, capitalism) which all mankind was supposed to pass necessarily through, leaving thus no place for the AMP. The concept of AMP is also connected with political dispute, since it makes clear that the absence of private property in the legal sense does not necessarily mean abolition also of class power and exploitation, or, in other words, that class exploitation of the laborers may attain collective forms.


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·134

134

Critical/ Science & Education

Is the success of Science Contingent? Kostas Stergiopoulos Dr. of Philosophy of Science, Hellenic Open University After a brief presentation of the naturalistic approach of scientific realism, and after reconstructing the argument of the “inference to the best explanation” in a way that conforms with the demands of the naturalistic approach, this paper argues that this argument does not meet the claims of radical contingency which, according to the interpretation of scientific realist, has to characterize science’s success.

Giambattista Vico, The Republic of Letters Anna Kostoula Dr. of History of Science Critique to the scientific enterprise is identified usually with the Catholic Church. Science has come out of this conflict as a free enterprise. Bacon’s New Atlantis gave the image of the ideal state which guaranteed the production of citizens appropriate for this great undertaking. No other critique reached the level of a conflict. Towards the end of the 17th century and the beginning of the 18th, right after the great Newtonian success, the Italian philosopher Giambatista Vico dares to express his disagreement with the New Philosophy and the ethos it demanded from its participants. With the hope that one can learn from a critique to our present Republic of letters, I try to reconstruct the characteristics of the Republic Vico envisaged for the learned. For this I make use of his two major works, The Autobiography of Giambattista Vico and On the Study Methods of Our Time.


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·135

Critical/ Science & Education

135

Organization and Governance of Education. Questions and Comments Helen Giannakopoulou Hellenic Open University Comments and questions concerning aspects of the “educational management” as a practice exercised in various post of an educational system, as an academic subject taught in undergraduate and postgraduate courses as well as a discipline with its own conceptual framework and research field are put forward in this paper. It is concluded that its conceptual delimitation against the related disciplines of “educational policy” and “educational sociology” addressing similar points but from quite different perspectives is a prerequisite of its scientific development.

Science Education and Literature of Science Fiction: critical approaches Ioanna K. Stavrou Department of Education, University of Athens This work pertains to the contribution of science fiction texts to Science Education. We argue that science fiction, as cultural form, but above all as a way of thinking might help us to generate new ways of imagining global transitions in social environments and civil society in our present times and circumstances, and therefore could invite a more social and critical approach in the context of Science Education. We also argue that the conjunction of disciplines/cultures figured by the term “science fiction” bears re-examination as a resource for Science Studies and a potential mediator in science-humanities encounters. Moreover, science fiction, as product and part of the social consciousness of the contemporary world, could be an important participant in critical negotiations with techno scientific discourses. We conclude that these creative and critical conversations around sciences, such as science fiction, function as


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·136

136

Critical/ Science & Education

an enormously fertile environment of socio-cultural understanding of Science and Technology, and situate science fiction as a resourceful agent to respond to the political and ethical consequences that Science has in the world (human and non-human). Such approaches go a long way to develop culturally sensitive and sociocultural perspectives in Science Education, and contribute to educate a new generation of scientifically and politically literate citizens who actively take part in social processes.

“Sustainability for biodiversity”… on the relation between ideology and science at the dominant discourse of contemporary ecology Nikos Nikisianis & Giorgos P. Stamou Department of Ecology Aristotle university of Thessaloniki A frame of popular concepts, like conservation, management, natural limits and, specially, (bio)diversity and sustainability is dominating the scientific and social discourse of ecology. Although these concepts are recognized as scientific, ecologists note their shortfall of positive definition. On the other hand, these concepts have powerful social uses, bridging science with economy and politics. Epistemological theories about the relation between science and ideology suggest that this role may hint ideological metaphors. Indeed, it can be shown that (bio)diversity, as a quantification of the constructed totality of natural qualities, is based on the dominance of exchange value in economy, transferring its function in the interior of science. Correspondingly, the metaphor of “natural capital” in the frame of sustainability is a direct reflection of the reproductive process of total social capital. More generally, theories around sustainability seem to share the same anthropological base with classic bourgeois political economy. These concepts have a two-direction role: importing inside science dominant ideological positions and social demands and exporting them as scientific documented demands. It is supported that these directions are not independent. As a matter of fact, the ecological demand for sustainable


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·137

Critical/ Science & Education

137

development ultimately expresses the dominant social demand for reproduction of capital, or for economical development. Finally, the theory of ideology is used to examine how only some of these ideological concepts dominate their scientific/ideological field, determining all others. Upon this ground, ecology is perceived as a “science of biodiversity”, aiming at the “sustainability of natural wealth”.


008

23-06-08

15:57

™ÂÏ›‰·138

Kritiki, issue 7  
Kritiki, issue 7  

Kritiki, Critical Science and Education, Issue 7 (2008)

Advertisement