Page 1

∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2

ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË ∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

∂π™∞°ø°∏ ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂ÈÛÙ‹ÌË / √ÈÎÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. ∞ÓÙÏ› ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ (ª·ÏÙ¿˜ 1983). ∆Ô ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÌ· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‹ Î·È Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¶·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Â›Û˘ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ χÛ˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· (™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ 2004). ™ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ˆ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÌ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΛÓËÌ· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ (ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·ÊÂÙËڛ˜), Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ (§Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ 1998). ∏ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ Û¯¤ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË (‹ Ë Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘) Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Â›ÎÏËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ (Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ù˘ ·˘ıÂÓÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ) ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙË, ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË ¤ÛÙˆ, χÛË ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ·Ó·Ê˘fiÌÂÓÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ: ˆ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È


4

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘

ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË; ªÔÚ› ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÌ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ‹ Î·È Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÌÈ·˜ ıˆڛ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÔÈ· ¿ÏÏË;

ƒπ∑√™¶∞™∆π∫∂™ √π∫√§√°π∫∂™ £∂øƒπ∂™ ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÚÈ˙È΋ (ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ) ·ÏÏ·Á‹ (¿Ú· ·Ó·ÙÚÔ‹) ›Ù Û ÚÔÛˆÈÎfi ›Ù ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. ∏ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›· ·Ó·‰‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÓfiËÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. µ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ¿Óˆ ÛÙË Ê‡ÛË ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ʇÏÔ˘. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ËıÈ΋˜. ∏ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÈ·›·. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ C. Merchant (1992) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜: ·) ÙËÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›· (Spiritual Ecology) ‚) ÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ µ¿ıÔ˘˜ ‹ µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›· (Deep Ecology) Á) ÙÔÓ √ÈÎÔÊÂÌÈÓÈÛÌfi (Ecofeminism) Î·È ‰) ÙȘ ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ √ÈÎÔÏÔÁ›Â˜ (Social Ecologies). ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ «∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ √ÈÎÔÏÔÁ›Â˜» ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È: Ô √ÈÎÔ·Ó·Ú¯ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Bookchin Î·È Ë ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›·. £· ‹Ù·Ó fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰fiÎÈÌÔ Ó· ·Ô‰Ôı› Ô fiÚÔ˜ «∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›·» ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ √ÈÎÔ·Ó·Ú¯ÈÛÌfi ÙÔ˘ Bookchin (·ÊÔ‡ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi-ÔÏÈÙÈÎfi ΛÓËÌ¿ ÙÔ˘) Î·È Ë ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›·/√ÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ¤ÌÙË Û˘ÓÈÛÙÒÛ·. £· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓÔÏÈıÈο ÌÔÚÊÒÌ·Ù·, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Ù¤ÌÓÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ (¯. ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÔÈÎÔÊÂÌÈÓÈÛÌfi˜). °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û˘ÓıÂÙÈο, ı· ‹Ù·Ó ‰fiÎÈÌË Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ıˆÚÈÒÓ Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ·) ÛÙȘ ıˆڛ˜ ÂΛӘ ÔÈ Ôԛ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛˆÓ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ‚) ÛÙ· Ú‡̷ٷ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÔÈÓfi ÙfiÔ ÙÔ fiÙÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ (·ÙÚÈ·Ú¯ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Û¯¤ÛÂȘ ÂÍÔ˘Û›·˜-ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ) ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙ· Ï·›-


ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

5

ÛÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹/·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ë ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋ Î·È Ë µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ô √ÈÎÔÊÂÌÈÓÈÛÌfi˜, Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È Ë ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›·. ∏ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›·, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô, ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô. ∏ µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞. Naess ˆ˜ ÎÚÈÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ «ƒË¯‹ √ÈÎÔÏÔÁ›·», ÌÈ· ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ıˆڛ· Ô˘ ·Ï¿ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ë Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔÓ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚ÈÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÈÛÔÙÈÛÌfi. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙË µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‚·ıȤ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·Èٛ˜. ø˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ıˆڛ· Ë µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›· Û˘ÁÎÚÔÙ› ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ “΢ڛ·Ú¯Ë˜ ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›Ï˄˘” ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚ› ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· Â¤ÏıÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÌÈ· ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi fiÛÔ Î·È ¤Ó· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ µ·ıÈ¿˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi» ˆ˜ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙÔÓ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÎÔÛÌÔıÂÒÚËÛË Ë ÔÔ›· Ó· Â›Ó·È «ÔÏÈÛÙÈ΋». ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘. ∏ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Murray Bookchin, ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÈÂÚ·Ú¯ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô √ÈÎÔÊÂÌÈÓÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÓÒ Ë ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ √ÈÎÔÏÔÁ›· ·Ó·˙ËÙ› Ù· ·›ÙÈ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηıȉڇÛÂÈ ÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∫¿ı Ú‡̷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ù· ·›ÙÈ· Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔ-


6

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘

ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÔÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·›ÛıËÙË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∆· Ú‡̷ٷ ·˘Ù¿ ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÊËÚË̤ÓÔÈ Î·È Ôχ ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ·ÁÓÔ› Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔÈÓˆÓÈο ·›ÙÈ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË µ·ıÈ¿ √ÈÎÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÎÔÛÌÔıÂÒÚËÛË. ∏ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ıÂÒÚËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·›ÙÈÔ ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ıÂÛÌÔ› Î·È ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÒÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ʇÛ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÎÔÈÓˆÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ fiÔ˘ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ. ŒÙÛÈ, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙË ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ∏ıÈ΋ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ºÈÏÔÛÔÊ›·.

∏ ™∆∞™∏ ∆ø¡ √π∫√ƒπ∑√™¶∞™∆π∫ø¡ ƒ∂Àª∞∆ø¡ ∞¶∂¡∞¡∆π ™∆∏¡ ∂¶π™∆∏ª∏ ∏ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ-ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÈ·›·. ∞ÔÎÏ›ÛÂȘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂٷ͇ ıˆÚÈÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞ӷʤÚıËÎÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ı· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙˆÓ 8 ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋-·ÈÙȷ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ÔÔ›· ·Ó·‰‡ıËΠ̤۷ ·fi ÙËÓ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ› ÌÂٷ͇ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘, ʇÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ˙ÒˆÓ ÎÏ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÌÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Ó¢ÙÒÓÂÈ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÔÊÂÌÈÓ›ÛÙÚȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂΛӘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·, ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ·ÙÚÈ·Ú¯È΋ ηٷÛ΢‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÚ·›· ·˘Ù‹ ¿Ô„Ë Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙË Ê‡ÛË Â› Ù˘


ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

7

ÔÔ›·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Úԉȷı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ¢ËÏ·‰‹: ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ È‰¤· Ù˘ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ (ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘) Ù˘ ʇÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Bookchin (ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ¢È·ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ¡·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡) Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Î·È ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. °Ú¿ÊÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Bookchin (2005): «…ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÈÔ ¯ÂÈÚ·ÊÂÙËÙÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·fiÂÈÚ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ…», Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË: «…·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË Ó· ·Ó¿ÁÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘…Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· ÓÔËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ·Ó·Áη›· ÛÙÔ˘˜ ‘ÓfiÌÔ˘˜’ Ô˘ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó…». ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜, “The Dialectical Biologist”, ÔÈ R. Levins Î·È R. Lewontin (1985) ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi fiÙÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÛÌfi. ∂ÓÒ Ë Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÚÙÂÛÈ·Ófi ‰˘˚ÛÌfi, ÛÙÔÓ ·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ıÂÙÈÎÈÛÌfi, Ë ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÛ΢‹. ∏ «¢È·ÏÂÎÙÈ΋ µÈÔÏÔÁ›·» ÙˆÓ Levins Î·È Lewontin ‚·Û›˙ÂÙ·È Û 4 ˘Ôı¤ÛÂȘ: 1. ∆Ô fiÏÔÓ Â›Ó·È ÌÈ· Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜. ∆· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ fiÏÔÓ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi. 2. √È È‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÓfiËÌ· ·fi ÙÔ fiÏÔÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Û ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ì ·˘Ùfi. 3. ∆· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ fiÏÔÓ ·ÏÏËÏԉȷϤÎÔÓÙ·È. ∆· ·›ÙÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È Ë Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. 4. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋. ∏ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Â›Ó·È ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ù· Ú‡̷ٷ Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÎÚÈÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ Û ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË: ·) ÛÙË Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÁˆÁÈÛÌfi Ù˘


8

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘

ÎÏ·ÛÈ΋˜ Ó¢ÙÒÓÂÈ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ‚) ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜, ÙÔ˘ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË1.

∏ ∫ƒπ∆π∫∏ ∆∏™ ∫§∞™π∫∏™ ¡∂À∆ø¡∂π∞™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ªÂ ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÌÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÂÍÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙËÓ È‰¤· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ÔÛfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÌÈ· ÂÍÂÈÎfiÓÈÛË Ì ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2 ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓˆÓ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ J. Bernal ·fi ÙÔ 1450 ˆ˜ ÙÔ 1690) ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¤ÏÈÍË: ñ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÙÚfiÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ˆ˜ Û˘ÓÔÌ¿‰ˆÛ˘ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˜ ηٿ ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ñ ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ Ë Ó¤· ̤ıÔ‰Ô˜ ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ʇÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÓfiËÌ· ÛÙÔ Û‡Ì·Ó. ∆Ô “Novum Organum” ÙÔ˘ F. Bacon, ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ, ϤÔÓ, ÌfiÓÔ Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ «˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ º‡Û˘» Î·È ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ù˘ Û ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜, ˆÊ¤ÏÈÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·˘Ùfi˜, Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˘Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ‡ÏË ˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ·Ï¿ Û˘Ì·Á‹, ÛÙÂÚ¿ Î·È ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· ۈ̿ÙÈ·. ∏ ΛÓËÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› οÙÈ Û‡ÌÊ˘ÙÔ Ì ÙËÓ ‡ÏË ·ÏÏ¿ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· Ì˯·ÓÈ΋ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË, ·ÈÙ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘˜ ʇÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î·Ù·ÓfiËÙË. ∆Ô ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ı’ ·˘Ùfi, ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÎÏ›‰ÂÈ· ÁˆÌÂÙÚ›·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÌÈ· Û¯¤ÛË Â͈ÙÂÚÈ΋. °È· ÙÔÓ ¡Â‡ÙˆÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¿ÓÙÔÙ fiÌÔÈÔ˜ Î·È ·Î›ÓËÙÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fiÏ˘ÙÔ˜, ·ÏËıÈÓfi˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Â›Ù ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏ‹ÁÂÈ Û ηٷ1. °È· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÛÙÈÎÔ‡ ‚Ï. “∆Ô ¶Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ∫›ÓËÌ·” ÛÙÔ ∆ÂÚ˙¿Î˘ (2003), ÛÂÏ. 92.


ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

9

Û΢¤˜ ÂÓÓÔÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ¤¯Ô˘Ó Ù· ›¯ÓË ÂÓfi˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ £ÂÔ‡, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÙÚ·: ÌÈ·˜ ·fiÏ˘Ù˘ ¤Û¯·Ù˘ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Ì˯·ÓÈÛÙÈÎfi˜, ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ ·ÈÙ›·˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛÓËÛË ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ› Î·È Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ› ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ãŸˆ˜ Ôχ ‡ÛÙÔ¯· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ I. Prigogine Î·È I. Stengers (1986): «Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÂÓÓ‹ıËΠ̤۷ Û ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ıÂ˚΋ Î·È ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Ù¿ÍË, Î·È ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È Â˘ÓfiËÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË, ÂÈ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ô˘ ›¯·ÌÂ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Î·Ù’ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜». ™ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ó¢ÙÒÓÂÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÙÈ΋ ·ÈÙÈfiÙËÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÒÓ˘Ì·. ∆· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ Î·È Ï‹Úˆ˜ ηıÔÚÈṲ̂ӷ. ∫¿ı ʷÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ·ÈÙ›·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ º˘ÛÈ΋ Ô˘ Ô ¡Â‡ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ›, ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∆¯ÓÈ΋˜ ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ı· ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙË Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÛÌÔÂÈÎfiÓ·. ∆Ô ÚÔÏfiÈ Á›ÓÂÙ·È Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: Ë Ê‡ÛË ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ηÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓË Ì˯·Ó‹ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi ¤Ó·Ó £Âfi - ˆÚÔÏÔÁÔÔÈfi. ∏ ÁÓÒÛË ı· Û˘Ó˘Ê·Óı› Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ô ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÚfiÙ·ÁÌ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛΤ„˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Ú·ÎÙÈ΋˜. ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫Ï·ÛÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛË Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË 2Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘, ÈÛÙÔÚÈÎÔ› fiˆ˜ Ô I.B. Cohen, Ù·˘Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Michelson Î·È Morley Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ °Ë˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ·Èı¤Ú·. √È ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÙˆÓ “·ÈıÂÚÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ∫·ÓÔÓÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, Ù˘ ∫Ï·ÛÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÈÎÈÛÌfi. ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÛÌÔ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Einstein Î·È ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ∫‚·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. °Ú¿ÊÂÈ Û¯ÂÙÈο Ô ∂. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (1999): «…¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ‰È¿¯˘ÙË ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë Ê‡ÛË Â›Ó·È ·Ï¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ¤Íˆ Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Í›· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË-


10

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘

„Ë Ô˘ Ì·˜ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ Ô Descartes ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ Isaac Newton Î·È Ì ÙË ‰È¿¯˘Û‹ Ù˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘… Û‹ÌÂÚ· Ë º˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÃËÌ›· ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË. ◊‰Ë ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’20, Ô A.Whitehead ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÌÈ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ Ӥ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ΂·ÓÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ıˆڛ· ÙˆÓ I. Prigogine Î·È I. Stengers ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÈÛÙÈΤ˜, ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ.» ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈ·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ˘fiıÂÛË «°·›·» ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ James Lovelock Î·È Ù˘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘ Lynn Margoulis. ∏ ıÂÒÚËÛË ·˘Ù‹ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎÈÛÌfi ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌÈ΋ ¿Ô„Ë ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë «°·›·» ˆ˜ ˙ÒÛ· °Ë Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·Ïfi ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Ù˘. ∏ ›‰È· Ë ˙ˆ‹ ·›˙ÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ‹ Ù˘. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ Lovelock Â›Ó·È fiÙÈ «Ë ˙ÒÛ· ‡ÏË, Ô ·¤Ú·˜, ÔÈ ˆÎ·ÓÔ› Î·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÔχÏÔÎÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· Âȉˆı› ˆ˜ ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ¤Ó· ÙfiÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜». ∏ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ·˘ÙÔÚ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ ıÂÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫‚·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋˜. √ D. Bohm Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÌÈ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘ ΂·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÙÔ 1950, ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ª·Î·ÚıÈÛÌÔ‡, fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫. ¢ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È ·˘ÙÔÂÍÔÚ›ÛÙËΠÛÙË µÚ·˙ÈÏ›· Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·.

∏ ∫µ∞¡∆π∫∏ √¡∆√§√°π∞ ∆√À D. BOHM ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë Î‚·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎÈÛÌfi. ∏ ΛÓËÛË ϤÔÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó¯‹˜ ·ÏÏ¿ ·Û˘Ó¯‹˜. ∆· ۈ̷ٛ‰È· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó Û·Ó Î‡Ì·Ù·, ÂÓÒ Ù· ·̷ٷ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û·Ó ÛˆÌ·Ù›‰È·, Û ÛÙÂÓ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÎÈÛÌfi Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÎÔÛÌÔıÂÒÚËÛ˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ‡Ï˘. ∆Ô 1952, Ô D. Bohm, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Bohr, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Physical Review ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘:


ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

11

«ªÈ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ΂·ÓÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ì ϷÓı¿ÓÔ˘Û˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜». √È Ï·Óı¿ÓÔ˘Û˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Â›Ó·È ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ùȉ›Ô˘. ŸÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ̤ÙÚËÛË, ÔÈ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ÙË Û˘Û΢‹ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆Ô 1964, Ô J. S. Bell ‰È·Ù‡ˆÛ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ıÂÒÚËÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ıˆÚÈÒÓ Ï·Óı·ÓÔ˘ÛÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. √ J. S. Bell ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ı ٤ÙÔÈ· ıˆڛ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌË ÙÔÈ΋2. ∞Ó Î·È ıˆڋıËΠfiÙÈ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜ Bell Û‹Ì·ÈÓÂ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ Bohm, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÂÁÁÂÓ‹˜ ÌË ÙÔÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘ Bohm ηıÈÛÙÔ‡Û ÙÔ ıÂÒÚËÌ· Bell ÌË ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ∆Ô 1982, Ô A. Aspect Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ıÂÒÚËÌ· ÙÔ˘ Bell. ™ÙÔ ›ڷ̷ ÙÔ˘ Aspect, ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û˘˙¢Á̤ÓÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·fiÛÙ·ÛË ··ÈÙ› Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ∆¤ÙÔÈ· ۈ̷ٛ‰È· ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ̤ÚË ÌÈ·˜ ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÂÔÙ›·˜ Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ D. Bohm, Ë Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ‡ÏË Â›Ó·È ‰È·ÈÚ¤ÛÈÌË Û ̤ÚË (¿ÙÔÌ·, ÌfiÚÈ·, ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·, ÎÔ˘¿ÚΘ) Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∏ º˘ÛÈ΋ Ù˘ ¢È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ Ô Bohm ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ Ì˯·ÓÈÎÈÛÌfi ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Î·È Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÏfiÙËÙ˜ ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙË ÌË ‰È·ÈÚÂÙ‹ ÔÏ˘‰È·ÛÙ·Ûȷ΋ ÔÏfiÙËÙ· (ÌÈ· ÚÔ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ «ÔÏÔΛÓËÛË») Î·È ·fi ·˘Ùfi ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∏ Â͈ÁÂÓ‹˜ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¡Â˘ÙÒÓÂÈÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂΉÈÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹ Ù¿ÍË Ë ÔÔ›· ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙË ÚÔ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ D. Bohm Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ú¤Ô˘Û· ÔÏfiÙËÙ·: ÌÈ· Û˘Ó¯‹˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔ‹. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ «ÔÏÔΛÓËÛË» (holomovement). ∏ ϤÍË holomovement Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ̤ÚË: ·) «Movement» - ΛÓËÛË: ‰È·Ú΋˜ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÚÔ‹ Î·È ‚) «holo»: Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓË fiˆ˜ ¤Ó· ÔÏfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ ÔÏfiÁÚ·ÌÌ· Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· 2. ªË ÙÔÈÎfiÙËÙ·: ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Û ¤Ó· ΂·ÓÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (Û ¤Ó· ÛËÌ›Ô) ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô (Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜) ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ù· ‰‡Ô ÛËÌ›· ·¤¯Ô˘Ó ¤ÙË ÊˆÙfi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.


12

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘

ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘. ∫¿ÙÈ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘Ùfi-ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÚ¿ÎٷϘ. √ Bohm ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë «ÔÏÔΛÓËÛË» ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÓ ÛfiÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiˆ˜ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔÓ ·¤Ú·. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Î‚·ÓÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. °Ú¿ÊÂÈ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏfiÙËÙ· Î·È Ì ̛· ¤ÓÓÔÈ· ·‰È¿Û·ÛÙÔ˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “Causality and Chance in Modern Physics”, Ô D. Bohm (1984) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÈÙÈ·Îfi Î·È ÙÔ Ù˘¯·›Ô Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ fi„ÂȘ ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ˘. K·ÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰˘Ô fi„ÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·¯ı› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙËÓ ¿ÏÏË. OÈ ·ÈÙÈ·ÎÔ› ÓfiÌÔÈ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË Ê‡ÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈο ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·ÏÏ¿ ÂÓ‰ÔÁÂÓ›˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ fi„ÂȘ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. OÈ Ù˘¯·È·ÎÔ› ÓfiÌÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·˙› Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ·ÓÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË Û ·ÈÙÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈ΋ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿. ™Â οı ٤ÙÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹, Ô ·ÏÏËÏÔÛ˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‡·Ú͢ Ù˘ ‡Ï˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÙȘ ‰È¤Ô˘Ó ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ (΢ڛ·Ú¯Â˜) Î·È ÂÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ (‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜) Û¯¤ÛÂȘ. ™Â ¢ڇÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÈÙÈ·ÎÒÓ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ ·ÏÏËÏԉȷϤÎÂÙ·È. ∆Ô Ù˘¯·›Ô ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÈÙÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ·ÈÙÈ·Îfi Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ Û˘Ó‡·Ú͢ Ì ÙÔ Ù˘¯·›Ô. ™ÙÔ “Wholeness and the Implicate Order”, o Bohm (1983) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÌÈ· ÈÔ ‚·ıÈ¿, Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Ù¿ÍË (implicate order3). EÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· ÛÙÔÓ Î‚·ÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô Bohm ÚfiÙÂÈÓ fiÙÈ Ë “Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Ù¿ÍË” Â›Ó·È ÙÔ Î‚·ÓÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ¤Ó· ‰›Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ¿ÂÈÚÔ ·ÚÈıÌfi Ù·Ï·ÓÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ Â·ÏÏËÏ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ̷˜ ˆ˜ ۈ̷ٛ‰ÈÔ (explicate order). √Ùȉ‹ÔÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ó¯ԇ˜ – continuum. ∞Ó Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ explicate level, fiÏ· Â›Ó·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË fiÏˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë 3. ∏ ϤÍË Implicate ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ «‰ÈÏÒÓˆ ÚÔ˜ Ù· ̤۷» (fiˆ˜ ÙÔ ÚÔÏfi). ™ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ D. Bohm ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÂΉÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.


ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

13

explicate Ù¿ÍË Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Implicate. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Bohm ·ÎfiÌ· Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ï¿ Â͈ÁÂÓ›˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ οÔÈ·˜ “ÌË ÙÔÈ΋˜, ‚·ı‡ÙÂÚ˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ Ù¿Í˘”. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‚·ı‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·‰È·›ÚÂÙË Î·È ÂÓ‰ÔÁÂÓÒ˜ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË. ∆Ô ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÏÏËÏÔÛ¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ (·ÓÙÈΛÌÂÓÔ) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÓfiËÌ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¶›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÚ·ÙË ÂÓfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ë Implicate Order.

∂¶π§√°√™ ∏ ∫‚·ÓÙÈ΋ √ÓÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ D. Bohm ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ıˆÚËÙÈ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ˘¤Ú‚·Û˘ ÙÔ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ̤۷ ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÂÎʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÈÛÙÈÎfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fï˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ D. Bohm. ∂›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÏÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË; ∏ ·¿ÓÙËÛË ı· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ıÂÙÈ΋ ·Ó οÔÈÔ˜ Û˘ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ D. Bohm Ì ÙȘ ÎÔÛÌÔıˆÚËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í Ì ËÁÂÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ ÔÏÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÂÓfi˜ Ì·ÚÍÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÛÌÔ‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (Jay 1996). ÿÛˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ë Opperman (2003), Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ¿ÍÈ· ÂͤٷÛ˘.

∞¡∞º√ƒ∂™ Bohm, D. (1984), Causality and Chance in Modern Physics, Routledge & Kegan Paul Bohm, D. (1983), Wholeness and the Implicate Order, ARK Paperbacks Bookchin, M. (2005), πÛÙÔÚ›·, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ¶ÚfiÔ‰Ô˜: ¶ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÌÈ·˜ ∫ÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ™¯ÂÙÈÎÈÛÌÔ‡, ∂Ή. πÛÓ¿ÊÈ, πˆ¿ÓÓÈÓ· Jay, M. (1996), √ ŒÚÓÛÙ ªÏÔ¯ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÙÈÎÔ‡ √ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙË º‡ÛË, (ÌÙÊ. º. ∆ÂÚ˙¿Î˘), ºÈÏ›ÛÙˆÚ


14

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∫ÒÛÙ·˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘

Levins, R. and Lewontin, R. (1985), The Dialectical Biologist, Harvard University Press Merchant, C. (1992), Radical Ecology, The search for a liveable world, Routledge Opperman, S. (2003), Toward an Ecocentric Postmodern Theory: Fusing Deep Ecology and Quantum Mechanics, The Trumpeter 19(1), pp. 7-36 Prigogine, I. Î·È Stengers, I. (1986), ∆¿ÍË Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ã¿Ô˜, ∫¤‰ÚÔ˜ §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜, §. (1998), √ÈÎÔÏÔÁ›·, ∂ÈÛÙ‹ÌË, √˘ÙÔ›·: ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ì˯·Ó›·˜ ÛÙÔ °. ™Ù·˘Ú·Î¿Î˘ (∂ÈÌ.): º‡ÛË, ∫ÔÈÓˆÓ›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋, ÛÂÏ. 450, ∂Ή. ¡‹ÛÔ˜ ª·ÏÙ¿˜, ∞. (1983), °È· ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÌ·: ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·, √ ¶ÔÏ›Ù˘, 63, 30-46 ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂. (1999), °È· ÌÈ· Ó¤· ºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ º‡Û˘: ∏ ¶ÚfiÎÏËÛË Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÔÈ ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, Gutenberg ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘, ∫. (2004), ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, ªÂÙ·ÎÏ·ÛÈ΋ ™Î¤„Ë Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ £ÂˆÚ›·, ¶Ú·ÎÙÈο ™˘Ó‰ڛԢ «ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ª¤ÏÏÔÓ, 20 ¯ÚfiÓÈ·, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘», ÛÂÏ.332, ∞ı‹Ó· ∆ÂÚ˙¿Î˘, º. (2003), ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ º‡Û˘, Futura


∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2

ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›· °È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ æ˘¯ÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È æ˘¯È΋˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ £· fiÊÂÈÏ ηÓ›˜ Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ó· ÙË ‰È·Ï‡ÛÂÈ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈÛً̘, ·Ú¿ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ Ù˘ Ì ¤Ó· ȉÂ҉˜ ÔÈËÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ·fi ÌÈ· ·ÈÛ¯Ú‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÌÊ›ÂÛË ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓˆÓ ÛΤ„ˆÓ. (∆ÂÔÓÙfiÚ ∞ÓÙfiÚÓÔ, 1931)

∂π™∞°ø°∏ ∞˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·›, ÚÈÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ‹ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·¯·Ó¤˜ ‰›Ô Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÛÙ· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡, Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹Ûˆ, ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›·, Ò˜, ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ¤ÓÓÔȘ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ fiÏ· Ù· „˘¯Èο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ „˘¯‹, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÚÔ‹ÏıÂ Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛˆÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ¿˘ÏÔÓ Ù˘ „˘¯‹˜ (∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘). ∂›Ó·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÔÈÚ·›· Î·È ·Ó·fi‰Ú·ÛÙ· ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ȉ·ÏÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ Ë „˘¯‹ ›Ù Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ˘ÏÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ì fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÓÔËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ›Ù Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ, ȉ·Ùfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È fiÙÈ, ÂÔ̤ӈ˜, ÔÏÏ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ. ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ, Â¿Ó ÁÂÓÈο Ë æ˘¯ÔÏÔÁ›· ‹ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Û¯ÔÏ‹ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÓfiËÛ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ì ¤ÏÏÔÁÔ ÙÚfiÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ‰Â ··Ú·›ÙËÙ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÛÙÔ ›ڷ̷. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ›ڷ̷ Î·È ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ì ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·.


16

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜

Ÿˆ˜ ÔÈ ÿˆÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ £·Ï‹˜ Î·È ∞ӷ̷͛ӉÚÔ˜, ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· .Ã., ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·fi Ô‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÂÁηÈÓ›·Û ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ·fi ÙÈ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ (Thompson, 1987), ¤ÙÛÈ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë „˘¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· „˘¯Èο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. º˘ÛÈο, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÿˆÓ˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔӛ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ·Ï‹: √ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ˘ÏÈÎfi˜, Ù›ÔÙ· ÌË ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ (¶··‰¿ÙÔ˜, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2003). ∞˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘ Ù˘ οı ÂÔ¯‹˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ 18Ô ·ÈÒÓ·, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ıˆÚËÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. √ ˘ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙË º˘ÛÈ΋. √ ˘ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ·fi ÙË º˘ÛÈÔÏÔÁ›· (£ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, 1955). ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ‰È·ÚÂ›˜ Ê˘ÛÈÎÔ›, fiˆ˜ Ô Werner Heisenberg Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏÈÙÈο ÛÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ fiÔȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û·Ó fiÏÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ì·ÚÍÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ˘ÏÈÛÌfi. ∆Ô 1964, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ µ·ÛÈϤ· ¶·‡ÏÔ˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ (Heisenberg, 1964): «∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ˘fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢È·ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ÀÏÈÛÌÔ‡… η٤ÛÙË ÌÈ· ·fi Ù·˜ ÎÈÓÔ‡Û·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂȘ Ù·˜ ÔÏÈÙÈο˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¿˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓÔ˜. ∂Ê’ fiÛÔÓ ·È ÊÈÏÔÛÔÊÈη› ȉ¤·È ÂÚ› Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ‡Ï˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÏÔ ÂȘ ÙËÓ ·ÓıÚˆ›ÓËÓ ˙ˆ‹Ó, ÂÊ’ fiÛÔÓ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË ÂȘ Ù·˜ Â˘Úˆ·˚ο˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Î·È ËÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· οÌÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔÓ Î·È ÂȘ ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔÓ Ó· Ì·˜ ÂӉȷʤÚË Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Ó· ÁÓˆÚ›ÛˆÌÂÓ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ›Ë Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛȘ ‰È’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›·Ó…».

æÀÃ√§√°π∞ ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜1 Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Û ÙȘ ËıÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (¶··‰¿ÙÔ˜, 2001). ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË „˘¯ÔÏÔÁ›·, ‹ 1. √È ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔÈ ·¤‰È‰·Ó ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. «∏ Ô˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ·›ÙÈÔ Î·È Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ Î·È Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È, fi¯È ÌÔÓ¿¯· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛΤ„Ë ·ÓıÚÒÈÓË, ÛÙÔ Î¿ı Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ ·ÚÌÔÓ›· Î·È Ë Ô˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·Ó¤Ó· Ï¿ıÔ˜…» (Farrington, 1953).


ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

17

ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÛÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· ·˘Ù‹ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ¤Ï·‚ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË. ∏ „˘¯È·ÙÚÈ΋, ÏfiÁˆ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ˘‹ÚÍ ۯ‰fiÓ ¿ÓÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ì ۷Ê›˜ –ÂÎÙfi˜ ÌÂÚÈÎÒÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆӖ ˘ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë È·ÙÚÈ΋ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ Û ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô πÔÎÚ¿Ù˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏË„›·, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÈÂÚ‹ ÓfiÛÔ˜, «…·ÏÏ¿ Á·Ú ·›ÙÈÔ˜ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÒÛÂÚ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ». ŒÙÛÈ ·¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ÙËÓ ÂÈÏË„›· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ (¯·Ú¿, χË, ı˘Ìfi, ÔÚÁ‹ Î.Ï..) (¶··‰¿ÙÔ˜, 2003). ∏ ÎÔÛÌÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ıˆڛ·˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·fi ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¢·Ú‚›ÓÔ Û¿ÚˆÛÂ Û·Ó ¯¿ÚÙÈÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ÙȘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ‰Ôͷۛ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙÔÓ ¢·Ú‚›ÓÔ ·ÊȤڈÛÂ Ô ª·ÚÍ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ (Marx, 1978). ∏ ‰·Ú‚ÈÓÈ΋ ıˆڛ· ÂËÚ¤·Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙÔÓ ŒÓÁÎÂϘ Î·È ÙÔÓ ª·ÚÍ. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· Ô ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ F. Jacob, ·˘Ùfi Ô˘ ·¤‰ÂÈÍÂ Ë µÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· ÎÚ˘Ì̤ÓË ›Ûˆ ·fi ÙË Ï¤ÍË ˙ˆ‹ (Jacomb, 1970). ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∫·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈÒÓ, Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËΠ̠ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ·ԉ¯fiÌÂÓË ÙËÓ ˘ÏÈÛÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ‰·Ú‚ÈÓÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. ŸÌˆ˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ›ÛÙË Ù˘ fiÙÈ Ë „˘¯‹ ¤¯ÂÈ ı›· ÚԤϢÛË Î·È, ÂÔ̤ӈ˜, ‰ÂÓ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ‡ÏË (Quinion, 2003). √È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ıÂÒÚËÛ·Ó ÈÔ Â˘Ê˘¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘˜, Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó –ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚ·– fiÙÈ Ë ·ÏÈ¿ ‰È·›ÚÂÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È „˘¯‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Î·È fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÈ·›· „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ηıÈÛÙ¿ ·-ÓfiËÙ˜ ÙȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ˘ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ηÙÂÛÙË̤Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ „˘¯‹˜. «∫·È Ô Û·ÏÔ˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ›Ù· ÔÏfiÎÏËÚË». °È· Ì·˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· Ó· ·ԉ¯Ùԇ̠fi¯È ·ÏÒ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ÏÏ¿ Î·È ıˆÚËÙÈο Î·È ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ʇÛË ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. °È·Ù›, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Ì ‰È·‡ÁÂÈ· Ô ŒÓÁÎÂϘ, ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÛı‹ÎË ¤Ú·Ó Ù˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜. ∏ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Â›Ó·È fiÙÈ Ù· „˘¯Èο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ˘ÏÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó-


18

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜

ıÚÒÈÓÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· (¶··‰¿ÙÔ˜, 2003). Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÁÚ¿„ÂÈ, ÙfiÛÔ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë fiÛÔ Î·È Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· Î·È Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Î˘Ú›·Ú¯· Î·È ·fiÏ˘Ù· (¶··‰¿ÙÔ˜, 1995). £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ „˘¯ÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ fi,ÙÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ‹˜ Ì·˜, ÂÊ’ fiÛÔÓ, Ê˘ÛÈο, ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì Â›ÁÓˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Â›ÁÓˆÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, Ô‡ÙÂ Î·È Î·Ó›˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ·Ó‡·ÚÎÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ¯¿ÚË ‰‹ıÂÓ ÌÈ·˜ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∞ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ „˘¯ÔÏÔÁ›˙Ô˘Û˜ ÂÚÌËÓ›˜ Â›Ó·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ÌÂÙ·ÌÊÈÂÛÌ¤ÓˆÓ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÌÔÚʤ˜. ¶.¯. Ë „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÔ›ıËÛË ÂÚ› Ù˘ ‰‹ıÂÓ ‡·Ú͢ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰Ú·, Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ú¿ÍÂȘ, ÂÓfi˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ·Û˘Ó›‰ËÙÔ2. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¢ڤ˜ Ù˘ „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó a priori ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÚÔÛˆÈΤ˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ηıÂÛÙË΢›· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙË ¢‡ÛË Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÔÚıÒ˜ Ô ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi˜ Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ ÎÚ¿ÙËÛ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ·Ú¿ ÙȘ ‚›·È˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË.

ª∞ƒ•π™ª√™ √ ª·ÚÍÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ›, Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ·ÈÒÓ·, ÙËÓ ÈÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ˘ÏÈÛÙÈ΋ ıˆڛ· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ıˆڛ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Papadatos, 1983). ∞‰›¯ıË ‰Â ÈÛÙÔÚÈο, fiÙÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›2. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ∞Û˘Ó›‰ËÙÔ, ÀÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ, ¶ÚÔÂÁÒ, ∂ÁÒ, ÀÂÚÂÁÒ, ∞˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ ·ÊÔÌÔȈı› ·fi Ù· οı ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ ÌÔÚʈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÊÈÏÔÛÔÊÒÓÙ·˜, „˘¯ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÓÂÍfi‰ˆ˜, ·ÎfiÌË, ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁÒÓÙ·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó, ·ÊÂÏÒ˜, ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ, ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ ·ÎÚ·›· Î·È ·Ú¿ÏÔÁË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ Jung ÂÚ› Ù˘ ‰‹ıÂÓ ‡·Ú͢ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘ Û fiÏ· Ù· ¿ÙÔÌ·.


ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

19

˙ÔÓÙ·Ó Û ̷ÚÍÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÓÙÔًوÓ. √È ‚·ÛÈΤ˜ Ì·ÚÍÈÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÌÔÚÊÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ª·ÚÍ Î·È ÙÔÓ ŒÓÁÎÂϘ, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó ·fi ÊÂÚ¤Ïȉ˜ Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜ Û fiÏ· Ù· ‰›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÂÈÛÙËÙÔ‡, ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ÔÏÈÙÈ΋, ÂÈÛÙ‹ÌË, Ù¤¯ÓË Î.Ï. º˘ÛÈο, Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‰›· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÂÚ·ÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ∫ÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Ì·ÚÍÈÛÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Â›Ó·È Ë 11Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ª·ÚÍ ÁÈ· ÙÔÓ ºfiÈÂÚÌ·¯, fiÔ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· fï˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηÈ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ fiÏ˘ Ù˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔÓ ª·ÚÍ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÛÔÌfiÏÔ, ·fi ÙË ªfiÛ¯· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞‚¿Ó·, ·fi ÙÔ 1848 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ıˆڛ˜ Î·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ª·ÚÍÈÛÙÒÓ ËÁÂÙÒÓ3. ÿÛˆ˜ Ë πËÛÔ˘˝ÙÈÎË ·Ú¯‹ «Ô ÛÎÔfi˜ ·ÁÈ¿˙ÂÈ Ù· ̤۷» Ó· ÌËÓ ‚ڋΠηχÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û fiÏÔ ÙÔ ‰È¿‚· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·fi fi,ÙÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ì·ÚÍÈÛÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ. ∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ °ÂÊÙÔ˘Û¤ÓÎÔ, fiÙÈ Î·È Ù· ̤۷ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈËÙÈ΋ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹. √È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ª·ÚÍ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Û 4 ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· ηÈ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÂοÛÙÔÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ (Papadatos, 1983). 1. √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜: ªÂϤÙËÛ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ê‡Û˘. ∆·ÍÈÓfiÌËÛ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ·. 2. ∆Ô È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·: £ÂÒÚËÛ fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ¶¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ (‰›Î·ÈÔ, ÔÏÈÙ›·, ıÚËÛΛ·, Ù¤¯ÓË, ÊÈÏÔÛÔÊ›·) 4. 3. √ ™Ù¿ÏÈÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û¯ËÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ «Ì·ÚÍÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÛÌfi», ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·) ˘ÏÈÎfi˜, ‚) ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë Î·È Á) ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ (∆˙›Ï·˜, 1969). 4. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ J. Piaget (1972): «ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÛfiÓ ÙÔ˘ ª·ÚÍ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤Î·Ó ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ ‚¿Û˘ Ô˘ ÂÂÓÂÚÁ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÂÓfi˜ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÌÂٷ͇ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ ‚·ıÈ¿˜, ·ÏËıÈÓ‹˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘».


20

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜

3. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË: ªÂϤÙËÛ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ (ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË, Ù·ÍÈ΋ ·ÁˆÁ‹, «¿ÏË Ù¿Íˆӻ, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘). 4. ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜: ¢ÂÓ ÂÚȤÁÚ·„ Ì ۷ʋÓÂÈ· Ò˜ ı· Â›Ó·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Î˘Úˆı› ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ, Ì ‚¿ÛË ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ıˆÚËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ΤÓÙÚÈÛÌ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. √ ª·ÚÍ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ËıÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (ª·ÚÎÔ‡˙Â, 1985). ∞ӷʤÚıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂˆÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù‹˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô ·˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘5. ŒÓ· ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ì ÔÈ· ̤ıÔ‰Ô, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‹ ¿ÏÏË, ‰Ô‡ÏÂ„Â Ô ª·ÚÍ. √ ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‰È¤Ô˘Ó, ¿ÏψÛÙÂ, οı ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·: √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Û οı ÙÔ˘ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÍÂÏÈÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌÔÚʤ˜ Î·È Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ (Marx, 1857). ∂¿Ó Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·Ô‰ÂȯÙ› ÂÈÙ˘¯‹˜, ·˘Ùfi ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ È‰Â·Ù‹ ÛÊ·›Ú·, ÛÙËÓ È‰Â·Ù‹ ηٷÛ΢‹ (˘ÔÓÔ› ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Î·È ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜). ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ fiÙÈ ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ Ã¤ÁÎÂÏ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÛΤ„˘ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ, ˆ˜ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ È‰Â·Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ˘ÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ª·ÚÍ, ŒÓÁÎÂϘ, §¤ÓÈÓ, ∫¿Ô˘ÙÛ΢, ∆ÚfiÙÛ΢, ™Ù¿ÏÈÓ, §Ô‡ÍÂÌÔ˘ÚÁÎ, ªÔ˘¯¿ÚÈÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ, fiˆ˜ Ô §Ô‡Î·Ù˜, ª¿Ô, 5. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ª·ÚÍ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ: «·ÏÏ¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÊËÚË̤ÓÔ oÓ Ô˘ ηÙÔÈΛ ¤ÚËÌÔ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ıÚËÛΛ·˜, Û·Ó „¢‰·›ÛıËÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÙ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â˘Ù˘¯›·. ∆Ô Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ó· οÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ „¢‰·ÈÛı‹ÛˆÓ. ∆Ô ¿ÌÂÛÔ Î·ı‹ÎÔÓ Â›Ó·È Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÛÙËÓ ÂÁÎfiÛÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ÈÂÚ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹».


ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

21

°Î‚¿Ú·, ª·ÓÙ¤Ï, ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜, ª¿ÓÙÁÎÔÊ, ™Ô˘‹˙˘ Î.·., ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÒÌ· Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. √È Ì·ÚÍÈÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÂÈÏÂÎÙÈο ·fi ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ √ÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰fiıËÎ·Ó ÛÙ· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∆Ú›Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ˆ˜ ¤Ó· ¢·ÁÁ¤ÏÈÔ, ˆ˜ ÌÈ· Ó¤· ∞Á›· °Ú·Ê‹. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡ - §ÂÓÈÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÛÌÔ‡6. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô µ·ÛÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ÀÏÈÛÙÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ∂.™.™.¢. (1984), ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋˜: 1. ∏ ÂͤÏÈÍË Î·È Ë Î·ıÔÏÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ 2. ∏ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ë ¿ÏË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ 3. ∆Ô ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Û ÔÈÔÙÈΤ˜ 4. ∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ™Â ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋˜ ÚÔ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Â·Ó·Ûٿ٘ Î·È Ó·˘ÙÈÏo̤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÁ·Ï›·, Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È fï˜ Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘; £· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙ· ÂÍ‹˜ Ì fiÏË ÙËÓ Èı·Ó‹ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜: 1. ™ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, Ù· ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. 2. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·ÓٛʷÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ȉÈÔÔ›ËÛ˘. 3. §fiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. 4. ∆Ô ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ηٷȤ˙ÔÓÙ·È. 6. ∞˜ ÛËÌÂȈı› Â‰Ò fiÙÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÔÙ¤ Ô ª·ÚÍ. √ fiÚÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ˘ÏÈÛÌfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ŒÓÁÎÂϘ Î·È Ô ‰È·ÏÂÎÙÈÎfi˜ ˘ÏÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ï¯¿ÓˆÊ. ∂¿Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ï¤Íˆ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÚˆÓ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Û·ÊÒ˜ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÏÈÛÌfi.


22

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜

5. ∆Ô ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ٿÍË Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. 6. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù·ÍÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∆Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ï‡ÂÈ Â·ÚÎÒ˜ Ô ª·ÚÍ Î·È ÔÈ Â›ÁÔÓÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÙÔ Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë Ù·ÍÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË7, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÚÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ¿ÏË ÁÈ· ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™Ã∂™∂π™ ª∞ƒ•π™ª√À-æÀÃ√§√°π∞™ ¶ÚÈÓ ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡ Î·È æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ı· ı¤Ûˆ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó Ô ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌË ‹ Â¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó. ∆Ô ›‰ÈÔ, ‚¤‚·È·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ‹ ÙËÓ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË. £· Û˘ÌʈÓÔ‡Û· ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔÓ ÈÙ·Ïfi Ì·ÚÍÈÛÙ‹ ∫ÔÛÙ¿ÓÙÛÔ ¶Ú‚¤ fiÙÈ Ô Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÌÔȈı› Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÂΛӢ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ äÁÎÂÏ, Ì· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÂÌÂÈÚÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ıÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ (¶Ú‚¤, 1994). ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚÈ΋ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙÔÓ °·ÏÈÏ·›Ô ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈο ÚÔÊ·Ó¤˜, fiÙÈ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ‹ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÁÂÓÈΤ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜, ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ì·ÚÍÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. µ¤‚·È·, ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Ô Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ, fiÛÔ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Ì·ÚÍÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∏ Û˘¯Ó¿ ÌË ÂÌÂÈÚÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ Ì·ÚÍÈÛÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ. ÿÛˆ˜ ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‰›Ô Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰›Ô - Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó ÂÌÂÈÚÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ηٷʇÁÔ˘Ó Û ÎÔÛÌÔıˆÚËÙÈΤ˜ 7. √ §Ô‡Î·Ù˜ ‰›ÓÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË ¤Ú·Ó Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∞ӷʤÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «∏ Ù·ÍÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÏÂÙ·Ú›ˆÓ ‹ Ë Û˘Ó›‰ËÛË (ÓÔÔ‡ÌÂÓË Ì fiÚÔ˘˜ Ì·˙È΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜) Ù˘ ÔÏfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Ù¿Í˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓÂȉËÙ‹» (§Ô‡Î·Ù˜, 1975).


ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

23

ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· «ÔÈÔÓ› ıÚËÛÎÂÈÒÓ», fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi˜ Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ ‹ Ë ÊÚÔ¸‰È΋ „˘¯·Ó¿Ï˘ÛË. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ª·ÚÍÈÛÌfi fiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÔÚÁ¿ÓˆÛË - fi¯È Û¿ÓÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ - ª·ÚÍÈÛÙÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û¯ÔϤ˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, .¯. ÛÙËÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È Î·ÓfiÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. °È’ ·˘Ùfi, ÌÔÚʤ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ̤ÏÏÔÓ, Â¿Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÚ›ÏÔΘ ·ÌÊÈÛË̛˜ ˆ˜ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ˘Í›‰· ÙËÓ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË. °È·Ù›, fiˆ˜ Ô ŒÓÁÎÂϘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ, Ô ·ÂÈÚÔÛÙÈÎfi˜ ÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (ŒÓÁÎÂϘ, 1992). ŒÓ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È Ô ª·ÚÍÈÛÌfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ fiÚˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘. √È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÊ·Ó›˜ ÂΛӘ ıˆڛ˜, Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÔÁ˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Î·È ‰Ú¿Û˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ÔÏ˘Ô›ÎÈÏ· ÚÔÛˆ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, ‰ÂÓ Ì·˜ ηÏÔ‡Ó ·Ï¿ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì Û ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓfiÚÁ·Ó˘ ‡Ï˘. √ ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ıˆÚ› ˆ˜ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÛΤ„ÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (¶··‰¿ÙÔ˜, 1984). √ ª·ÚÍ ÛÙËÓ ∞Á›· √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (ª·ÚÍ, 1845) ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ȉÂÒÓ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó›‰ËÛ˘ Â›Ó·È ·Ú¯Èο ¿ÌÂÛ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘ÏÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ∫·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ Âȉ›ˆÍË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘˜8. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ù· ˙Ò·, Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √ ·Á·ËÙfi˜ Ê›ÏÔ˜ ª¿ÚÈÔ˜ ª·ÚΛ8. «√È ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î.Ï. –Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ›, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ– ¿ÓıÚˆÔÈ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙȘ ÈÔ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘. ∏ Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÙ¤ Ó· Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ‡·ÚÍË Î·È Ë ‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜… ∏ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë Û˘Ó›‰ËÛË ·fi ÙË ˙ˆ‹».


24

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜

‰Ë˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ì·˙› Ì·˜, ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰Â̤ÓÔ˜ Ì’ ¤Ó· ÛÒÌ· Ô˘ ÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ, ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÌÈ·˜ Îϛ̷η˜ Ô˘ ·ÔϤÂÈ ·fi Ù· ¤ÓÛÙÈÎÙ·. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ù˘. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔÓ ı¤ÙÂÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ʇÛ˘ (·Ó Î·È Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘) ÁÂÓÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ӥ˜ (ÈÛÙÔÚÈΤ˜) ·Ó¿ÁΘ... √ ÔÚıfi˜ ÏfiÁÔ˜, ·˘Ù‹ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓˆÌ·Ï›· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ·˜ (ª·ÚΛ‰Ë˜, 2003). √ §¤ÓÈÓ Ì ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: ∏ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ï¿ıÂÈ.

™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∞ÓıÚÒÈÓ˘ ™˘Ó›‰ËÛ˘ ∏ Â›ÛËÌË ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏȈ٤˜ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ π. ∆ÛÂÙÛ¤ÓˆÊ Î·È π. ¶·˘ÏÒÊ (™Ì˘ÚÓÒÊ Î·È Û˘Ó. 1956). √È ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¶·˘ÏÒÊ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ıˆڛ· ÙÔ˘ ÚÈÓ ÙËÓ √ÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙË ¢‡ÛË Î‡ÚÈ· ·fi ÙÔÓ Watson, Skinner, Thorndike Î.·., ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌÔ‡, ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Â¯ıÚfi Ù˘ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌfi, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ˆ˜ “tabula rasa”, ¿ÁÚ·ÊÔ ¯·ÚÙ›, Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È. ™ÙËÓ ı¤ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤Â˜ ÓÂ˘ÚˆÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο. ∂›Û˘, ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Û‹Ì·ÓÛ˘, ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Â›‰Ô. √ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο Ï·›ÛÈ· Ô˘ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·È fiÙÈ, Â›Û˘, ÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓÔÚÌ‹ÛÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘.

™˘ÓÂȉËÙ‹ ∞ÓıÚÒÈÓË µÔ‡ÏËÛË ªÔÚ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Âȉ¤¯ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: ñ √È ıÂÔÏfiÁÔÈ ı· ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ıÂ˚΋ ‚Ô‡ÏËÛË.


ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

25

ñ √È ‰È·ÊˆÙÈÛÙ¤˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ ı· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÌÔÚ›. ñ √È „˘¯·Ó·Ï˘Ù¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÚÌ·ÈÔ ÙˆÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÛ˘ÓÂȉ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘. ñ √È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÛÙ¤˜ fiÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ñ √ ª·ÚÍ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÌÔÚ›, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ „¢‰‹ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ Ë ·ÏÏÔÙÚȈ̤ÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. ŒÓ· ۷ʤ˜ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÚÌ‹Ó¢·Ó ÙÔÓ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·) ‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ Ù¿ÍÂȘ (Ì·ÚÍÈÛÌfi˜). ™˘¯Ó¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ıˆÚËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ª·ÚÍ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ºÚfi˘ÓÙ Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÚfiÔ‰ÔÈ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ̤¯ÚÈ ·Ó‡·ÚÎÙ˜. ŒÙÛÈ, ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û ıˆÚËÙÈο ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙfiÙ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÚˆÙfiÁÔÓ˜ Ì˯·ÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ŸÌˆ˜, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÚfiÔ‰ÔÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ (Gazzanga, 2001, Cacioppo, 2002). √È Ó¤Â˜ ÁÓÒÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó, Û˘¯Ó¿, ·ÊÂÏ›˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ fiÙÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏfi Ì·˜ Î·È ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚfiÔ‰ÔÈ ÛÙË Ó¢ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙË „˘¯ÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Í·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ηχÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Î·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜.

∂¶π§√°√™ ∂ÓÒ ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙËÚԇ̠ˆ˜ ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÛÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ Ì·˜, ˆ˜ ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÈ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi Ù· fiÔÈ· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ‰Â ı· ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂȘ ÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û οÔȘ ·ÊËÚË̤Ó˜, ·Ó·fi‰ÂÈÎÙ˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜, ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÏÏ¿ ı·


26

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜

ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‚ÈÔ„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ homo sapiens, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ªÈ· Ó¤· ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ı· ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ˘ËÚÂÙ› ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Ù˘ ηı‹ÎÔÓ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ Û‡Ì·Ó. ∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓË ÙÔ˘ ª·ÚÍÈÛÌÔ‡ (¶··‰¿ÙÔ˜, 1990), fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Â¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, Î·È ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ηٿÏÔÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ ª·ÚÍÈÛÌfi˜, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÒıËΠÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ‰Â¯Ù› ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· Û‹Ì·ÈÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‹Ù·Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ‹ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ŸÌˆ˜ Ô ª·ÚÍÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ·Ù› Ù· ËıÈο, ȉÂÔÏÔÁÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÁÌ·Ù· - ¤Ú·Ó ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·ÓÂ·ÚÎÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ - ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Ó¿ÁΘ. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ô ª·ÚÍ: ∞fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi, ÔÈ fiÔȘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiÔÙ ‹ıÂÏ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ı· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÏÂfiÓ·ÛÌ· ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ, Ì›· Ó¤· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÛÂ Û˘ÓÂȉËÙ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì Â›Û˘ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ, fiÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Î·È ·Ó Ï¿‚ÂÈ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ··ÈÙ› ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù¿.

∞¡∞º√ƒ∂™ Bottomore, T. B. & Rubel, M. (1975), √ ∫·ÚÏ ª·ÚÍ Û £¤Ì·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ (ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ƒ. ∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ & ¡. ¶··‰¿Î˘). ™ÂÈÚ¿ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·. ∞ı‹Ó·: ¶··˙‹Û˘.


ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

27

Cacioppo, J. T., Bernston, G. G., Adolphs, R. et al. (2002), Foundations in Social Neuroscience. Massachusetts: M.I.T. Press. Farrington, B. (1969), ∏ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. ∞ı‹Ó·: ∫¿Ï‚Ô˜. Gazzaniga, M. S. (2000), The New Cognitive Neurosciences (2nd Edition: A Bradford Book). Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press. Heisenberg, W. (1964), O º˘ÛÈÎfi˜ ∫fiÛÌÔ˜ Î·È Ë ¢ÔÌ‹ Ù˘ ⁄Ï˘. ™ÙÔ ∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛȘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ∞ı‹Ó·: µ·ÛÈÏÈÎfiÓ ∂ıÓÈÎfiÓ ÿ‰Ú˘Ì·. Jacomb, F. (1970), La Logique du Vivant. Paris: Gallimard. Marx, K. (1845), ∏ ∞Á›· √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™ÙÔ Bottomore, T. B. & Rubel, M. (1975). √ ∫·ÚÏ ª·ÚÍ Û £¤Ì·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. (ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ƒ. ∫Ô‡Ó‰Ô˘ÚÔ˜ Î·È ¡. ¶··‰¿Î˘). ™ÂÈÚ¿ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›·. ∞ı‹Ó·: ¶··˙‹Û˘. Marx, K. (1857), Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie. Rohentwnrt. Marx, K. (1978), ∆Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ. (∆fiÌÔÈ 1-4). ∞ı‹Ó·: ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹. Marx, K. & Engels, F. (1976), The German Ideology. Moscow: Progress Publishers. Papadatos, Y. (1983, April), ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ Karl Marx und unsere Zeit – der Kampf um Frieden und Sozialen Fortschritt. International Wissenschaftliche Konferenz des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Reden und Beitrage Verlag Zeit im Bild Dresden, (S. 573583), Berlin. Piaget, J. (1972), Epistémologie de Science de l’ Homme. Paris: Gallimard. Pervin, L., & John, O. P. (2001), £ÂˆÚ›Â˜ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ - ŒÚ¢ӷ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜. ∞ı‹Ó·: ∆˘ˆı‹Ùˆ - °ÈÒÚÁÔ˜ ¢¿Ú‰·ÓÔ˜. Quinion, Y. (2003), ÀÏÈÛÌfi˜ Î·È EÈÛÙ‹ÌË. √˘ÙÔ›·, 63-74. Rosenzweig, R. M., & Leiman, L. A. (1990), Physiological Psychology. New York: Random House. Schultz, D. (1986), Theories of Personality (3rd ed.). California: Publications Brooks /Cole Publishing Company/Pacific Grove. ∆˙›Ï·˜, ª. (1969), ∏ ∞ÙÂÏ‹˜ KÔÈÓˆÓ›·. (MÂÙ¿ÊÚ·ÛË °. §¿Ì„·˜). ∞ı‹Ó·: ∫·Ì·ÚÈÓÔÔ‡ÏÔ˘. Thomson, G. (1987), H AÚ¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓ›·, √È ¶ÚÒÙÔÈ ºÈÏfiÛÔÊÔÈ. ∞ı‹Ó·: ∫¤‰ÚÔ˜. ∞ÓÙfiÚÓÔ, ∆. µ. (1992), ∏ ∂ÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙËÓ π‰¤· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜. ∞ı‹Ó·: ¶Ú›ÛÌ·. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘. (2003), ¶ÂÚ› æ˘¯‹˜ (∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ™¯fiÏÈ· π. ™. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘). £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ∑‹ÙÚÔ˜.


28

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜

ŒÓÁÎÂϘ, º. (1992), ∏ ¢È·ÏÂÎÙÈ΋ Ù˘ º‡Û˘. ∞ı‹Ó·: ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, Ã. (1955), ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊ›·. ∞ı‹Ó·: ∂ÛÙ›·. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ∂.™.™.¢. (1984), µ·ÛÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ÀÏÈÛÙÈ΋˜ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜. ∞ı‹Ó·: ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹. §Ô‡Î·Ù˜, °Î. (1975), πÛÙÔÚ›· Î·È ∆·ÍÈ΋ ™˘Ó›‰ËÛË. ∞ı‹Ó·: √‰˘ÛÛ¤·˜. ª·ÚΛ‰Ë˜, ª. (2003), √ ºfi‚Ô˜ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ë £ÂÚ·›· ÙÔ˘. ™ÙÔ ¶. ∫ÔÓ‰‡Ï˘, ¶·ÏÈ¿ £ÂfiÙËÙ·. ∞ı‹Ó·: ŒÚ·ÛÌÔ˜. ª·ÚÎÔ‡˙Â, Ã. (1985), §fiÁÔ˜ Î·È ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË - √ äÁÎÂÏ Î·È Ë °¤ÓÓËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜. ∞ı‹Ó·: Œ„ÈÏÔÓ. ¶··‰¿ÙÔ˜, °. (1984), ∑ËÙ‹Ì·Ù· ªÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌfi. ∞ı‹Ó·: ∞ȯ̋. ¶··‰¿ÙÔ˜, °. (1990), °È· ¤Ó· ™‡Á¯ÚÔÓÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·. ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ £ÂˆÚ›· Î·È ¶Ú¿ÍË, 14-19. ¶··‰¿ÙÔ˜, °. (1995), ∆Ô ∆¤ÏÔ˜ ÙˆÓ π‰ÂÔÏÔÁÈÒÓ ‹ ÌÈ· ¡¤· ∞Ú¯‹; ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ª·ÚÍÈÛÙÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË, 1, 62-67. ¶··‰¿ÙÔ˜, °. (2001), ¢ÈηÛÙÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›· – æ˘¯È·ÙÚÈ΋. ∞ı‹Ó·: ™Ì˘ÚÓȈٿ΢. ¶··‰¿ÙÔ˜, °. (2003), æ˘¯ÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·. ∞ı‹Ó·: ∫·Ì‡ÏË. ¶··‰¿ÙÔ˜, °. (2003, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜), ∫ÔÛÌÔıˆÚËÙÈο Î·È π‰ÂÔÏÔÁÈο ∞›ÙÈ· ∞ÁÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›ÛÙ·Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ ™¿ÌÈÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ™Ù· ¶Ú·ÎÙÈο ¢ã ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ∞Ú›ÛÙ·Ú¯Ô˜ Ô ™¿ÌÈÔ˜ (ÛÂÏ. 321-342). ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ Î·È ∫·ÚÏfi‚·ÛÈ ™¿ÌÔ˘. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, ∂. (1970), æ˘¯ÔÏÔÁ›·. ∞ı‹Ó·: ¢ˆ‰ÒÓË. ¶Ú‚¤, ∫. (1994), ∆Ô §˘Îfiʈ˜ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÒÓ, ª·ÚÍÈÛÌfi˜, ªË‰ÂÓÈÛÌfi˜ Î·È ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ¶ÚÔÔÙÈ΋. ∞ı‹Ó·: ™Ù¿¯˘. ™Ì˘ÚÓÒÊ, ∞., §ÂÔÓÙȤÊ, ∞., ƒÔ˘ÌÈÓÛÙ¿ÈÓ, ™., ∆ÂÏÒÊ, µ. (1956), æ˘¯ÔÏÔÁ›·. (ŒÎ‰ÔÛË ∞η‰ËÌ›·˜ ∂.™.™.¢.). ∞ı‹Ó·: ™‡Á¯ÚÔÓË ∂ÈÛÙ‹ÌË.


∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2

¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: ¢È·ÁÂÓ·Τ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ Î·È Û˘Á¯ÚÔÓÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·1 fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈËÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ›, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ / ÙȘ Ì·ıËÙ¤˜ / ÙÚȘ2 ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ϤÔÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ï·›ÛÈÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ì·˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì fi¯ËÌ· ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›1. √È ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ◊‰Ë ÙÔ 1952 ÔÈ Kroeber Î·È Kluckhohn Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 160 Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ η٤ٷͷÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜, Û ¤ÍÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ›, ÈÛÙÔÚÈÎÔ›, ηÓÔÓÈÛÙÈÎÔ›, „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ›, ‰ÔÌÈÎÔ›, ÁÂÓÂÙÈÎÔ›), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ªÂٷʤڈ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÌÂÛÙfi ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ªÂÚ·ÎÏ‹ (1989: 89): «… ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ·ÔÙÂÏ› ηıÂÙ› Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È Ì¤Û· Ì·˜ (̤۷ Ì·˜: Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ, ÔÈ È‰¤Â˜ Î.Ï.), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ηıÒ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ë È‰È¿˙Ô˘Û· ÂΛÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ʇÛ˘, Ô˘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ê‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘». 2. ŸÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÓÓÔÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ ·Ôχو˜ ›ÛË Î·È ·ÚÈıÌËÙÈο ˘¤ÚÙÂÚË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÙË Ì·ı‹ÙÚÈ·, ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÙÔ ıËÏ˘Îfi ¿ÚıÚÔ Î·È ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘.


30

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·

‰Â˘ÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ3. ∆Ô ıˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ï·˚΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈο, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ̤ÛË Ô‰fi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Û¯ÂÙÈÎÈÛÌfi4. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fi„ÂȘ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÓÂÔÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷگ‹Ó ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜, ̤۷ ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ∏ ¤ÌÊ·ÛË ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË ÏËÌÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, fiÛÔ Û ÏËÚ¤ÛÙÂÚ˜ Î·È Û˘ÓıÂÙfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚfiÓ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È ·fi ÙȘ ‚Ȉ̤Ó˜ ÂÌÂÈڛ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∆Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ÂÈϤÍÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fi„ÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ‰È·ıÂÌ·ÙÈο. ∏ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË –Ô˘ ÛÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ûã fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›·– ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰›ˆÚ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ì ÙËÓ ÂχıÂÚË ıÂÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙȘ ÌÔÓÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔÓ ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÈ·ÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÛË Ì ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘5. √ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓıÂÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· (ªÂÚ·ÎÏ‹˜, 1984: 10-12) Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰›· Ô˘ 3. ∆Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÈÏÔÙÈο ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ 1997-8 Û ÙÚ›· ¢ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ¤Ó· °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. √ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜, -ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ª. °. ªÂÚ·ÎÏ‹ Î·È ÙËÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Û·- ‹Ù·Ó Ë ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ï·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Û ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô (∫·Î¿ÌÔ˘Ú· – ∆›ÏË, 2000, Û. 16–24, 2001: 9 - 10). 4. µÏ. ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· – ∆›ÏË, √ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ‰›Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¶Ú·ÎÙÈο ∂ã ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ì ¢ÈÂıÓ‹ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ¶.∆.¢.∂., ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙÔ ∫.∂.∂¶.∂∫. (∞ı‹Ó· 26-27/11/2004), Ì ı¤Ì· ª¿ıËÛË Î·È ¢È‰·Ûηϛ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. 5. µÏ. ÙÔÓ √‰ËÁfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘. µÈ‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ ¢¿ÛηÏÔ, ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ / ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ∞ı‹Ó· 2001: 10-22.


¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: ¢È·ÁÂÓ·Τ˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

31

‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤ˆ˜ ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. √È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Û˘ÓıÂÙfiÙÂÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜6 ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ›Ù Û ÔÏÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ (.¯. ·Ê‹ÁËÛË ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·Ô‡) ›Ù Ì ÂȉÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÂÚÓ¿ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÁÂÓȤ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (.¯. Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ·Ô‡ Î·È Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜, Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È Ù· ‰Èο ÌÔ˘). ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰Â ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È Û ÌÈ· ÚÒÙË ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙË ıˆڛ· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ (symbolic interaction). ∏ ıˆڛ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ Ô˘ ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’20 Î·È ÙÔ˘ ’30 Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÚÁÔÔÈËı› ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘ (Denzin, 1989c: 25-26, Wengraf, T., Chamberlayne, Pr., Bornat, J. 2002: 245-269) ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·‰ÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜ (Derrida 1967/1973, 1967/1978, 1972/1981, Frank, 1985, Denzin, 1989a, 1989b), ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ (Gadamer, 1975), ÙË ÛËÌÂȈÙÈ΋ (Barthes, 1957/1972, Manning, 1987), ÙË ÊÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ ıˆڛ· (Balsamo, 1988), ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÙÔÓ ª·ÚÍÈÛÌfi (Hall, 1980, 1987), ÙË ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ıˆڛ· (Denzin, 1986) Î·È ÙÔÓ ·Ô‰ÔÌÈÛÌfi (Derrida, 1972/1981). ∏ ÂÚÁ·Û›· ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ Thomas Î·È Znaniecki (1919-21) «The Polish Peasant in Europe and America» (√ ¶ÔψÓfi˜ ·ÁÚfiÙ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋). √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·: 6. ∆Ô ‰¤Î·ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ·ÈÒÓ· ÔÈ ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ˙ˆ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÚÔÊÔÚÈο ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ∞ÏÏ¿ ηıÒ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ fiÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÏÂÁ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÈÛÙÔÚ›· ˙ˆ‹˜ (Langnesss, 1965: 4-5).


32

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·

«Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó·˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ fiÛÔ Î·È ¤Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢, ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ‰ÈÏ‹ Û¯¤ÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û οı ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜...» (1958:1831). √È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ·ÏÒÓ Î·È ¿ÛËÌˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 Î·È ÂÍ‹˜ Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ Ï·ÔÁÚ·Ê›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ›Ù ˆ˜ ‰ÈËÁËÌ·ÙÈÎfi ›‰Ô˜, Û ۯ¤ÛË ‚¤‚·È· Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ (ªÂÚ·ÎÏ‹˜, 1983: 181-187 Î·È 1993: 247-255, 257-264, ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜, 1985: 38-50, 1997: 5-14, µÔ˙›Î·˜, 2002: 119-48, ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· - ∆›ÏË, 2004: 588-595), ›Ù ˆ˜ ̤ıÔ‰Ô, Ô‰fi, ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ÙË Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· (∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ - ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, 1993·, 1993‚, 1993Á, ∞˘‰›ÎÔ˜, 2001: 152-158, ª¿‰·, 2001: 230-240). √ ªÂÚ·ÎÏ‹˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ˆ˜ ·ÙÔÌÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∏ ˙ˆ‹ fï˜ Î·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ΢ڛˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È –ÂÓ Ì¤ÚÂÈ– Î·È Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ôχ Û¯ÂÙÈ΋, ηıÒ˜ Ù· ·ÙÔÌÈο ‚ÈÒÌ·Ù· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ «·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹, Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ, Ûã ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜» (ªÂÚ·ÎÏ‹˜, 1993: 248). √È ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ fiÔ˘ Ë ·ÙÔÌÈ΋ ÌÓ‹ÌË Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ (¶·Ú·‰¤ÏÏ˘, 1999: 27-58, ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· - ∆›ÏË, 2004: 588-595) Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÙÈÓÒÓÂÙ·È Û ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ ‰Ú¿Û˘, ·fi ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·Ê‹ÁËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÂÈηÛÙÈΤ˜ Î·È ı·ÙÚÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ (.¯. ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÒÓ), ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ì ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹ Ì ·Ï·È¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ «·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜»7, η7. ªÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¤ÎıÂÛË ·fi 170 ·Ï·È¿ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ª·ÏÈ¿Ú· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004, Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ∫ÏÂÈÒ˜ °ÎÔ˘ÁÎÔ˘Ï‹, ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó-


¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: ¢È·ÁÂÓ·Τ˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

33

ıÒ˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔ˘Û›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÓÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î.Ï.). ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ Î·È ÙȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ „˘¯ÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÈÎÔıˆÚÈÒÓ (·Ú·‰ÔÛȷ΋, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ - ˘ÚËÓÈ΋, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ - Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÈΛϘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ (Georgas, 1991, ∫·Ù¿ÎË, 1998). ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ηÏÏÈÂÚÁ› ÛÙ· ·È‰È¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ –Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ–, Ë ÔÔ›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì ÙȘ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¶ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ì ‚¿ÛË ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÌÓ‹ÌË Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˆ˜ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÔÈÎ›ÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·fi ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ˘ÏÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi (Û›ÙÈ·, ¤ÈÏ·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÂÓ‰˘Ì·Û›·, ‰È·ÙÚÔÊ‹, Î.Ï.), ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (·ÁÚÔÙÈΤ˜, ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜, ·ÏÈ¢ÙÈΤ˜, ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜, ÂÌÔÚÈΤ˜, ÂÚÁ·ÙÈΤ˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜, Î.Ï.), ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË (Û˘Ó‹ıÂȘ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË, ‰È·‚·Ù‹ÚȘ Î·È Â˘ÂÙËÚȷΤ˜ ·Ú·ÛÙ·ÛȷΤ˜ ÂÈÙÂϤÛÂȘ, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜). ∏ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ‚ÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì·, .¯. «Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ Î·È Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È Ô Á¿ÌÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘», Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÁÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ϤÔÓ, Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÓÙfiÈˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂıÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Ì·˙È΋ ÂÈÛÚÔ‹ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·. ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ˆ˜ Ô Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ıÂÛÌfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ U.C.L., Ë ÔÔ›· ‹ÚÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË «‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ».


34

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·

Ô›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÔÁψÛÛÈÎÔ‡ Î·È ÌÔÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Û ‰È·‰Èηۛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ (°Îfi‚·Ú˘, 2001). ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÚfiÛÊÔÚ· ‰›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ «ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘» Î·È Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·8. ∏ ËÏÈΛ· 5-10 ÂÙÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ „˘¯ÔÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Freud, ‹ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ - ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ηٿ ÙÔÓ Erikson. ∏ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹, Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ·È‰› ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ¿ÙÔÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (¶··‰ÈÒÙË-∞ı·Ó·Û›Ô˘ 2000: 276-289). ª¤Û· ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi Ù· ·È‰È¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó, Û’ ¤Ó· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚¤‚·È·, ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÁψÛÛÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ¶ÚÈÓ ¿ÚÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ù· ·È‰È¿ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹, ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÈ·Ó, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÒÚÈÌË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ™ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È «·Ó¿ÁÓˆÛ˘» Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈο ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó Î·È ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∫·Ù·ÓÔÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛˆÈο Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ¿ÏϘ ËÁ¤˜ (‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ·Ï·È¤˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Î.Ï.). ∂ÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÛÂÙfiʈÓÔ, Ë ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·, Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∂›Û˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Û˘ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ Â·Ê‹, ÁÈ·Ù› ·È8. µÏ. ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· - ∆›ÏË ƒ¤·, √ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ‰›Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, fi..


¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: ¢È·ÁÂÓ·Τ˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

35

Ûı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÁÂÚÔÓÙÔÏÔÁ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·fi ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚·ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó Î·È ¤Ó· ·›ÛıËÌ· «·ı·Ó·Û›·˜» ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ (Biggs, 1993: 61-66, McAdams, 1993, Phillipson, 1998: 23-28). ∆· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·È‰·ÁˆÁÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÔʤÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Û¯ÔÏÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ (∞ÌÂÚÈ΋, ∞ÁÁÏ›·, ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î.·.) ¿ÓıËÛ·Ó ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 Î·È ‡ÛÙÂÚ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ô Paul Thompson ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ºˆÓ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÚÂÏıfiÓ (2002: 237-271). ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ̷ıËÙ‹˜ ÛËÎÒÓÂÙ·È Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË: ñ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ñ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ ñ ·Ó Ó·È, ÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ Î·È fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È (ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¶¿Û¯·, ÂÚ›Ô‰Ô ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ¿ÏÏË ÂÔ¯‹) √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ó·ÚÙ¿ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË ÙÚÂȘ ¯¿ÚÙ˜, Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ. ∫¿ı ̷ıËÙ‹˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÈÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ÚÒÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙ· ·È‰È¿ ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∂›Û˘, Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ, ÁÂÓÈο ‚¤‚·È· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ì·ıËÙ‹, ·ÏÏ¿ ̤ÓÔÓÙ·˜ Û ¢‰È¿ÎÚÈÙ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›· οı ÙfiÔ˘ (‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ô Î¿ı ̷ıËÙ‹˜), ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. £· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ ηٿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Û ÚÔÛˆÈÎfi - ‚Ȉ̷ÙÈÎfi Â›‰Ô. ∫·Ïfi ı· Â›Ó·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ë ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·, ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂÓ Â·ÚΤÛÂÈ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ¤Ó· ¢ÂÏÙ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÙÔÌÈο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Ù¿ÍË Î·È ÙÌ‹Ì·, ÔÓfiÌ·Ù·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›‰Ô, Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÙfiÔ˘˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ, ÙˆÓ ÁÈ·ÁÈ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ). ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÚÔ-


36

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·

ÊÔÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÙfiˆÓ ηٷÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Î·È ı· ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÌϤÎÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹‰Ë ·fi Ù· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ (‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜) ¤¯Ô˘Ó ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Û¯¤ÛË. ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ - ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ·È‰·ÁˆÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· - ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∆Ô ‰ÂÏÙ›Ô Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ -Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜- ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÙÂÚfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ΈÌÔfiÏÂȘ Î·È ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÌÈÁ¤ÛÙÂÚ· Î·È Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÒÛÙÂ, Ì ÙË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ì·ıËÙÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ, fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙÂÚÔ, Ë ›ÂÛË ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÁÈ· Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË. √È ÙÂÙÚ·ÌÂÏ›˜ Î·È ÂÍ·ÌÂÏ›˜ Ì·ıËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ··ÈÙÔ‡Ó ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË - Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ - Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÂÙ·È, ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ Ù˘È΋ ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹, ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹ ÔÌ¿‰·9. ∏ οı ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û¯ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ı ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÌfiı˘Ì˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, Ù· ÔÔ›· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿Û˘ Ì ‚¿ÛË ÙË Ì¤ıÔ‰Ô project10. 9. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ Î·È ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ Û‡ÓıÂÛË, ÙȘ ÂÓ‰ÔÔÌ·‰ÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÌ·‰ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘, ‚Ï. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜, 1995: 25-39 10. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ project Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‚Ï. §ÂÔÓÙÛ›Ó˘ 1999, 2003.


¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: ¢È·ÁÂÓ·Τ˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

37

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÌϤÎÂÙ·È Û fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· Û˘Ó‹ıÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ÕÏψÛÙ ·˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ηٿ ı¤Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‹‰Ë ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÏ›ÙË fiÔ˘ Ì ·ÚfiÙÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·È Ì·ıËÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ11. √È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ Ù·ÍÈÓÔÌÈ΋˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ΢ڛˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ¿ Ù˘. ŸÌˆ˜ ·fi ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ¿Ô„Ë ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›Â˜, ÁÈ·Ù› Ô Ì·ıËÙ‹˜, ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ·, Ù· ¤ıÈÌ· Î.Ï., ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙ· ËÏÈÎȈ̤ӷ Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙ· ·È‰È¿ ‹ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·Ó ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ‹ Ù· ·È¯Ó›‰È· ‹ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÓ·Ó ÂÌÂÈڛ˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ËıÒÓ Î·È ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ‰È·‰Èηۛ· ·fi fi,ÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi «ÚÔ˚fiÓ» Ù˘. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ¿Ô„Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜: ‰·ÛοÏÔ˘˜, Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. µÁ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙÔÓ ·ıËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰·ÛηÏÔÎÂÓÙÚÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô –·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ΢ڛˆ˜ ÂÔ¯¤˜- Î·È ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ. µ¤‚·È· Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓfiËÌ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ·ÎfiÌ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ȉȷ›ÙÂÚ· Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰Ô̤˜, ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤ÚÂ ӷ ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ‹‰Ë ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘12. √È ‰¿ÛηÏÔÈ, ηٷÁfiÌÂÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ13, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·11. ‚Ï. ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· – ∆›ÏË, √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁ›˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ¶Ú·ÎÙÈο ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Ì ı¤Ì· √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °. ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔÓ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ (ª¤Á·ÚÔÓ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, 4 – 7 / 02 / 2003), ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. 12. µÏ. ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· – ∆›ÏË, √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁ›˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, fi.. 13. √ ¶˘ÚÁȈٿ΢ (1979, 1982: 5-29) Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘


38

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·

Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ϤÔÓ Î·È ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â·Ú¯›·˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ «·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡». ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë ıÂÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. øÛÙfiÛÔ, ÔÏϤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ú‹ÁÌ·Ù· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚Úˆı› ‹ ¯·ı› ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi (Gross, 2000: 17). ∫¿ÔȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜, ¿ÏϘ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÔÏϤ˜ ˙Ô˘Ó, ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈ̤ӈÓ, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË Â·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ (ªÂÚ·ÎÏ‹˜, 1971). ∫·È ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı›, ÂÔ¯‹ (Jameson, 1999), Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙË ÓÂÔÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ ·ÛÙÔ‡, ¿ÏÏÔÙ ‚ÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·Í›Â˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷӷÏÒÓÂÈ Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÚfiÙ˘· Ù˘ ËÁÂÌÔÓÈ΋˜ ‰˘ÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ò˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÎÚÈÙÈο ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ, ÂıÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ, ÂıÓÈÎÒÓ, ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔًوÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ì Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÛΛ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÎÚÈÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.

‰·ÛοÏÔ˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Î·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Ù· 2/3 ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ, ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ÚÔÒıËÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ˘ Û ÔÏÏ¿ ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ Â·Ú¯›·˜. √È ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ ¶·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÂÊÈÎÙ‹ ÙË ÊÔ›ÙËÛË Ûã ·˘Ù¤˜ Ó¤ˆÓ ·fi ÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ Â·Ú¯›Â˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: ¢È·ÁÂÓ·Τ˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

39

∞¡∞º√ƒ∂™ Balsamo, Anne (1988), Reading Cyborgs Writing Feminism, Communication 10: p. 331 - 344 Barthes, Roland (1957/1972), Mythologies, New York: Hill and Wang Biggs S., (1993), Understanding ageing, images, attitudes and professional practice, Buckingham, UK: Open University Press Denzin, Norman (1986), Postmodern Social Theory, Sociological Theory 4 (Winter): p. 194-204 _ (1989a), Interpretive interactionism, Newbury Park, CA: Sage _ (1989b), The Research Act, 3rd edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall _ (1989c), Interpretive biography, Newbury Park, CA: Sage Derrida, Jacques (1967/73), Speech and Phenomena, Evanston, IL: Northwestern University Press _ (1967/78), Writing and Difference, Chicago: University of Chicago Press _ (1972/81), Positions, Chicago: University of Chicago Press Frank, Arthur W. (1985), Out of Ethnomethodology, in Micro-Sociological Theory, H. J. Helle and S. I. Eisenstand (eds.), Newbury Park, CA: Sage Gadamer, H. G. (1976), Truth and Method, London: Sheed and Ward Georgas, J. (1991), Intrafamily acculturation of values in Greece, Iournal of Cross-Cultural Psychology 22, p. 445 – 457 Hall, Stuart (1980), Cultural Studies and the Centre: Some Problematics and Problems, in Culture, Media, and Language, S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, and P. Willis (eds.), p. 1 – 49 _ (1987), Questions and Answers, in: Marxism and the Interpretation of Culture, Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.), Urbana, IL: University of Illinois Press, p. 58 - 73 Kroeber A. L. and Kluckhohn, (1952), Culture: A critical review of concepts and definitions, Papers of the Peabody Museum, vol. XLVII, ª¿ÚÙÈÔ˜, no. I., Cambridge Langness, L. L. (1965), The Life History in Anthropological Science, New York: Holt, Rinehart and Winston Manning, Peter K. (1987), Semeotics and Fieldwork, Newbury Park, CA: Sage McAdams, D. (1993), The stories we live by: Personal myths and the making of the self, New York: Morrow Phillipson, C. (1998), Reconstructing old age: New agencies in social theory and practice, London: Sage


40

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·

Pirgiotakis, J. (1979), Zum Selbstverstandnis des griechischen Volksschullehrers, Frankfurt M. Thomas, W. I and Znaniecki, F. (1958), The Polish Peasant in Europe and America, New York: Dover (ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË 1919-21) Thompson, Paul (2002), ºˆÓ¤˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶ÚÔÊÔÚÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ∞ı‹Ó·: ¶Ï¤ıÚÔÓ Wengraf, T., Chamberlayne, Pr., Bornat, J. (2002), A Biographical Turn in the Social Sciences? A British-European View, Cultural Studies / Critical Methodologies, vol. 2, numb. 2, p. 245-269 ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜, ª. ∞Ï. (1985), §·˚Τ˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ (¢Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ™ÔÚˆÓ‹ ƒfi‰Ô˘)», ¢ˆ‰ÂηÓËÛȷο ÃÚÔÓÈο, ÙfiÌ. πã, ∞ı‹Ó·, Û. 38-50. _ 1997, «∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Î·È §·ÔÁÚ·Ê›·. ∫›ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ», ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ÃÚÔÓÈο, ÙfiÌ. 20Ô˜, ¶Ú·ÎÙÈο ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜, ∞ı‹Ó·, Û. 5-14 ∞˘‰›ÎÔ˜, ∂˘. (2001), «§·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·: πÛÙÔÚÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Î·È Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ», ÛÙÔ: ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È πÛÙÔÚ›·, ÷Ù˙ËÙ¿ÎË - ∫·„ˆÌ¤ÓÔ˘ ÃÚ. (ÂÈÌ.), Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÕÏ΢ ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ - ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜, Û. 152-158 µÔ˙›Î·˜, °. π. (2002), ∞ÊËÁ‹ÛÂȘ - ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ - ∆·˘ÙfiÙËÙ˜. ∞ÁÚfiÙ˜ ™ÂÚ·›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ™ÂÚÚ·˚ο ÃÚÔÓÈο, ÙfiÌ. 14Ô˜, ∞ı‹Ó·: πÛÙÔÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ™ÂÚÚÒÓ – ªÂÏÂÓ›ÎÔ˘, Û. 119-148 °Îfi‚·Ú˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (2001), ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË, ∞ı‹Ó·: ∞ÙÚ·fi˜ Gross David, (2000), ∆· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÓÂÔÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÈ̤ÏÂÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡. ªÂÚٛη˜, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °ÂÒÚÌ·˜, ∞ı‹Ó·: ¶·Ù¿ÎË Jameson, Fredric (1999), ∆Ô ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ‹ Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ∞ı‹Ó·: ¡ÂʤÏË ∫·Î¿ÌÔ˘Ú· – ∆›ÏË, (2000), ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË, ™‡Á¯ÚÔÓÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô 14 (ª¿ÚÙÈÔ˜ – ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2000), Û. 16 – 24 _ (2001), ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ: ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË, Ù‡¯Ô˜ ∞ã, (§·˚Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ∞ʇÓÈÛË ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ), ∞ı‹Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ / ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, Û. 9 - 10 _ (2004), §·˚΋ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Î·È §·ÔÁÚ·Ê›·: ∏ ¢È˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ¶Ú·ÎÙÈο ™˘Ó‰ڛԢ Ì ı¤Ì· ∏ §ÔÁÔÙ¯ӛ· Û‹ÌÂ-


¶ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: ¢È·ÁÂÓ·Τ˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

41

Ú·: Ÿ„ÂȘ, ∞Ó·ıˆڋÛÂȘ, ¶ÚÔÔÙÈΤ˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ¶.∆.¢.∂. ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘, (∞ı‹Ó·, 29, 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ – 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2002), ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, Û. 588-595. _ √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁ›˜ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ¶Ú·ÎÙÈο ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ Ì ı¤Ì· √ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °. ¶ÔÏ›Ù˘ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔÓ ∂Ú‡Ó˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ (ª¤Á·ÚÔÓ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, 4 – 7 / 02 / 2003), ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË _ ∞fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Ï·ÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ, §·ÔÁÚ·Ê›· §πã, ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË _ √ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ‰›Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¶Ú·ÎÙÈο ∂ã ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ì ¢ÈÂıÓ‹ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ¶.∆.¢.∂., ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙÔ ∫.∂.∂¶.∂∫. (∞ı‹Ó· 26-27/11/2004), Ì ı¤Ì· ª¿ıËÛË Î·È ¢È‰·Ûηϛ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ˘fi ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ∫·Ù¿ÎË, ÿÚȘ (1998), √È ÙÚÂȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, (8Ë ¤Î‰ÔÛË) ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ – ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, Õ. (1993·), ¶ÚÔÊÔÚÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ï·ÔÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ: §·ÔÁÚ·ÊÈο ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ππ., ∞ı‹Ó·: ÂΉ. ¶ÔÚ›·, Û. 227-232 _ (1993‚), πÛÙÔÚ›·, ÚÔÊÔÚÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· Î·È Ï·ÔÁÚ·Ê›·, ÛÙÔ: §·ÔÁÚ·ÊÈο ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ππ., ∞ı‹Ó·: ÂΉ. ¶ÔÚ›·, Û. 251-257 _ (1993Á), √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÛÙÔ: §·ÔÁÚ·ÊÈο ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ππ., ∞ı‹Ó·: ÂΉ. ¶ÔÚ›·, Û. 258-270 §ÂÔÓÙÛ›Ó˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡. (1999), πÛÙÔÚ›· - ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ∞ı‹Ó· _ (2003), £ÂˆÚËÙÈο Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∞ı‹Ó·: πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ – ∞. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ· ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜, ∏. °. (1995), √Ì·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, ∞ı‹Ó·: ÂΉ. °ÚËÁfiÚ˘ ªÂÚ·ÎÏ‹˜ ª. °. (1971), √È ıˆÚËÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ, §·ÔÁÚ·Ê›· 27, Û. 3 - 23 _ (1983), «∞˘ÙÔ‚ÈÔÁڷʛ˜ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ», ¢ã ™˘ÌfiÛÈÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ µÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (πˆ¿ÓÓÈÓ·, 10-12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1979), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û. 181-187 Î·È ÛÙÔ: ŒÓÙ¯ÓÔ˜ §·˚Îfi˜ §fiÁÔ˜, ∞ı‹Ó·: ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, 1993, Û. 247-255 _ (1984), ∂ÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›·, ÙfiÌÔ˜ ∞ã, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ∞ı‹Ó·: √‰˘ÛÛ¤·˜


42

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

ƒ¤· ∫·Î¿ÌÔ˘Ú·

_ (1993), ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÛÙÔ: ŒÓÙ¯ÓÔ˜ §·˚Îfi˜ §fiÁÔ˜, ∞ı‹Ó·: ÂΉ. ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·, Û. 257-264 ª¿‰·, ∫. (2001), «√ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÛÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ. ∏ ÌÓ‹ÌË Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ë ÌÓ‹ÌË ˆ˜ ÈÛÙÔÚ›·», ÛÙÔ: ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È πÛÙÔÚ›·, ÷Ù˙ËÙ¿ÎË - ∫·„ˆÌ¤ÓÔ˘ ÃÚ. (ÂÈÌ.), Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÕÏ΢ ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ - ¡¤ÛÙÔÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜, Û. 230-240 √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘. µÈ‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ ¢¿ÛηÏÔ (2001), ∞ı‹Ó·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ / ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶··‰ÈÒÙË-∞ı·Ó·Û›Ô˘, µ·ÛÈÏÈ΋ (2000), √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È fiÚÈ·. ™˘ÛÙËÌÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¶·Ú·‰¤ÏÏ˘, £. (1999), ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ÛÙÔ: ¢È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÙfiÔÈ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘: πÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ, ÂÈÌ. ƒ. ªÂÓ‚ÂÓ›ÛÙÂ Î·È £. ¶·Ú·‰¤ÏÏ˘, ÂΉ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· / ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘, ∞ı‹Ó· 1999, Û. 27-58 ¶˘ÚÁȈٿ΢, π. (1982), ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‰·ÛοÏÔ˘, ¡¤· ¶·È‰Â›· 23, Û. 5 – 29


∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2

¶ÚÒÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË. Ÿ„ÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡. µÏ·¯¿Î˘ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ οı ÂÔ¯‹˜ ‡ÎÔÏ· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ £ÂÔ‡ ÙÈ̈ÚÔ‡, ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ·Ó·ÁÔÚ¢ı› Û ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ Ù˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ∂ÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ·˘ı·›ÚÂÙ· Ù· ÈÂÚ¿ ΛÌÂÓ·, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘, ‚ϤÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È Û˘ÓˆÌfiÙ˜ Î·È ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ÙÔ˘ Salem, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ William Stoughton (°È· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ ÛÙËÓ Ô˘ÚÈÙ·ÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ‚Ï. Rice, ∂. Jr. 1997). ∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ·ÓÙÂÏÒ˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë ∞Á¿Ë, ¯ˆÚ›˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜, ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ هÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ ·˘Ù‹, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Úfi‰ÚÔÌ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÌÈ·˜ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎfiÙÂÚ˘ Î·È ϤÔÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·Ù˘ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÛΤ„˘, ÂȉÈο ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1938-1944. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË «ÛÙÈÁÌ‹» ÂΛÓË ÛÙË ÓÂÒÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· fiÔ˘ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, ·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÔÈΛϷ ȉÂÔÏÔÁÈο Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈο Ú‡̷ٷ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ΢ڛˆ˜. ∏ η¯˘Ô„›· ‹ Î·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÂÚ·Ù›ˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î‡ÎψÓ, Ì ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ¿ÓÙ·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë, ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‰È·Ù˘ÒıËÎÂ, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ∏ Úfi¯ÂÈÚË ··Ú›ıÌËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÓÙ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÎÔÈÓÔÙÔ›·. øÛÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÚÔÎÂÈ̤-


44

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡. µÏ·¯¿Î˘

ÓÔ˘ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ. ∆· fiÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∞ÎÙ›Ó˜, Â›ÛËÌÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·ÓȯÓ‡ԢÌ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ¤ÙË 1943-1944 fiÙ·Ó ‹‰Ë Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ·ÛÙÈ΋ ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡, Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‚¤‚·È· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ·fi Ù· ηı’ ËÌ¿˜ ı· ÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ¿ÚıÚ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi ·Û¯·ÏÈÓfi Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ 1943 Ì ٛÙÏÔ˘˜: ñ ∞È ıÂÙÈη› ÂÈÛÙ‹Ì·È ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ·ÛÎËı›۷ ÚÔ·Á¿Ó‰· (Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·) Î·È ñ √È ÂÈÛËÁËÙ·› ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆ˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ¿ÚıÚˆÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ «¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÎÔÛÌÔıˆڛ·» Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∞.∆. fiÔ˘ ÂÈÏÔÁÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È: «ŸÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ‰È·ÓÔËÙÈ΋ Ì·˜ ΛÓËÛȘ ΤÓÙÚÔ Î·È ‚¿ÛÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛÈ, ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ıˆڋÛˆ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÎÔÛÌÔıˆڛ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, Ì·ÙÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ‰ÂÓ ı· ¤¯ˆÌÂ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯ˆÌ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô˘ οÎÔ˘ ı· ȉڇˆÌ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ∞η‰Ë̛˜. ∫·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛȘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È, ηٿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·…». (A.T., 1943, ÛÛ. 46) ™ÙÔ Ó‡̷ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë Â›ıÂÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÛfiÓ ·ÈÒÓ· ÚÈÓ. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô ™¤ÚÁÈÔ˜ ¶·‡ÏÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ «∞È ıÂÙÈη› ÂÈÛÙ‹Ì·È ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ·ÛÎËı›۷ ÚÔ·Á¿Ó‰·» fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·Ó ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ «·ÚËÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛÈÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘ÏÈÛÌfiÓ ÙÔ˘ Moleschott Î·È ÙÔ˘ Buchner, ÙËÓ ıˆڛ·Ó Ù˘ ÂÍÂϛ͈˜ ÙÔ˘


¶ÚÒÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î‡ÎψӅ

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

45

Lamarck Î·È ÙÔ˘ Darwin, ÙÔÓ ÌÔÓÈÛÌfiÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂÈÔÎÚ·Ù›·Ó ÙÔ˘ Haeckel Î·È ÙÔ˘ Oswald. ∏ Ù·Ú·¯Ò‰Ë˜ ·˘Ù‹ ÂÔ¯‹ Â˙¿ÏÈÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ù·˜ ÎÂÊ·Ï¿˜ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ». (¶·‡ÏÔ˜, 1943, ÛÛ. 84) ŒÙÛÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¿ÓÙ· ηٿ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ·ÓÙ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙȘ ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ıˆڛ˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ «fiÏÔÈ ÔÈ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÙÚ›Ù˘ ٿ͈˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‹ Î·È Ï·˚ÎÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‹Û·Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÚÒÙÔÓ Ê˘ÙÒÚÈÔÓ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ». (¶·‡ÏÔ˜, 1943, ÛÛ. 85) ŸÚÁ·ÓÔÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙȯÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ –·ÓÙÈÂıÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶ÚÔÌËı‡˜ Ô˘ Âͤ‰È‰Â Ô ∫. ªËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ÔÈ ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤· «ÂÍ‹ÛÎÔ˘Ó ÚÔ·Á¿Ó‰·Ó Ê·Ó·ÙÈÎ‹Ó Î·È fi¯È ÂÈÛÙ‹ÌËÓ… ·¤‚·Ï·Ó Î·È ÙËÓ Â›Ê·ÛÈÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙÔ˜ ·ÎfiÌË». °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ π. ™Î·ÏÙÛÔ‡ÓË, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È Ù· ‡ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤· Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ 1892. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ƒ‹Á· ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë1, ™. ¢ÔÓÙ¿2 ηıËÁËÙÒÓ Ù˘ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ™‡ÚÔ˘ ªËÏÈ·Ú¿ÎË3, ηıËÁËÙ‹ Ù˘ µÔÙ·ÓÈ΋˜. 1. ƒ‹Á·˜ ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜ (1856-1928). °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ 1872 ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÂÍÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË º˘ÛÈÔÏÔÁ›·. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. 2. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÔÓÙ¿˜. ∆Ô 1916 ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ 1925 Ù·ÎÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ º·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ 1927 ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™˘Ó¤ÁÚ·„ Ï‹ıÔ˜ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ‚È‚Ï›ˆÓ. 3. ™˘Ú›‰ˆÓ ªËÏÈ·Ú¿Î˘ (1852-1919). ∞ÊÔ‡ ÛÔ‡‰·Û ȷÙÚÈ΋ Î·È ÂÍ¿ÛÎËÛ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙ· ™ÎfiÈ·, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰›‰·Í ˙ˆÔÏÔÁ›· Î·È ‚ÔÙ·ÓÈ΋ ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿‰ÔÛÈÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· fiÔ˘ ÛÔ‡‰·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ê˘ÛÈÔÏfiÁÔ ™·Í. ∆Ô 1884 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ µÔÙ·ÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙÔ 1893 ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ µÔÙ·ÓÈ΋˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ŒÁÚ·„ Ï‹ıÔ˜ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÌÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· 1914-17 Âͤ‰È‰Â ÙÔÓ µÈÔÏÔÁÈÎfiÓ ÂÚ·ÓÈÛÙ‹Ó, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜.


46

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡. µÏ·¯¿Î˘

∆ËÓ ··ÍȈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∞. °Î›Ó˘4 ÂÂȉ‹ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1919 ÛÙÔÓ ÙfiÙ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∞ıËÓÒÓ ÚfiÙÂÈÓ ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜ Â› ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ™ÙË ¯ÔÚ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙËÓ Â›ıÂÛË Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô ∫.∑¤ÁÁÂÏ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «∞fi ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Î·È ÙËÓ º‡ÛÈÓ» (∑¤ÁÁÂÏ˘, 1931), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË «¿Ô„Ë» οÓÔÓÙ·˜ «¤Ó· ÚÒÙÔÓ ‚‹Ì· ·fi Ù˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌËÓ». º˘ÛÈο ·Ó Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Î·È Û ÔÓfiÌ·Ù· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë, ı· Û‹Ì·ÈÓÂ, ÂÌ̤ۈ˜ Ï‹Ó Û·ÊÒ˜, ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ›¯·Ó ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ˘ÏÈÛÙ¤˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ Ù˘ ÔÚı‹˜ ÂÚÌËÓ›·˜ Ù˘ ÓÂÒÙÂÚ˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÛΤ„˘ Û˘ÁÎÚ·Ùԇ̠ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞ÈÁÈÓ‹ÙË, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª¤ÚÌËÁη, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª·ÏÙ¤˙Ô Î·È ÙÔÓ ™. ¶Ï·Î›‰Ë. ∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÏÔÈfiÓ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ηٷϋÁÂÈ: «…Ë ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ô˘ Ó¤ÂÈ È‰›ˆ˜ ·fi ‰‡Ô ‰Âο‰ˆÓ ÂÙÒÓ ÂȘ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfiÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛË Î·È Â› ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘ÔÓ. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÂȘ ÙËÓ Î›ÓËÛÈÓ ·˘Ù‹Ó Â›Ó·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Planck, ÙÔ˘ Hartmann, ÙÔ˘ Jordan, ÙÔ˘ Driesch, ÙÔ˘ Eddington, ÙÔ˘ Compton, ÙÔ˘ Flemming Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰È·Û‹ÌˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Ï›·Ó ηÚÔÊfiÚ· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ôχ ·Ú‹ÁÔÚÔÓ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÔ‰ÔÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÂȘ ÙËÓ ¯ÒÚ·Ó Ì·˜». (¶·‡ÏÔ˜, 1943, Û. 91) ¶·Ú‹ÁÔÚÔÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ÚÔÛı¤Ù·Ì Ì ‚¿ÛË ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂfiÌÂÓÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ·ÔÛȈÒÓÙ·˜ ‰ÈÒÍÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ∞ÓıڷΛÙË, ÙÔ˘ πÒÛËÔ˘ ªÔÈÛÈfi‰·Î·, ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ ¶·ÌϤÎË (ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛً̘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ‚Ï. ∫·Ú¿˜ (Â.), 2003) Î.·., ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂˘Á¤ÓÈÔ µÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ £ÂÔÙfiÎË Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¢.∫. (¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫ˆÙÛ¿Î˘) ÂÈÏÔÁÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: «∂ΛÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ ·ÎfiÌË ÂȘ ·ÛÙËÚ›ÎÙÔ˘˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ· Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfiÓ ˆ˜ £ÚËÛΛ·Ó ‰˘ÛÌÂÓ‹ Ù¿¯· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌËÓ Î·È ÙËÓ ÌfiÚʈÛÈÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ 4. √ ÕÁÁÂÏÔ˜ °Î›Ó˘ (™¤ÙÛ˜ 1859-∞ı‹Ó· 1928) ÛÔ‡‰·Û ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∞fi ÙÔ 1882 ‰È¤ÙÚÂÍ fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ηıËÁËÙ‹˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ª¶. ∆Ô 1926 ÂÍÂϤÁË ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ ÛÙË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ.


¶ÚÒÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î‡ÎψӅ

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

47

¿Ú·Á ÔÙ¤ ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ; …¤Î·Ì·Ó ¿Ú·Á ÔÙ¤ ÙÔÓ ÎfiÔÓ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó fiÙÈ ‰‡Ô ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÏËÚÈÎÔ›, ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÂÈÛËÁËÙ·› ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·;» (∫ˆÙÛ¿Î˘, 1943, ÛÛ. 98) ∏ ÁÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ¿ÚıÚ· fiˆ˜ ·˘Ùfi Ì ٛÙÏÔ «∆Ô ™‡Ì·Ó Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜» Ô˘ Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶.∆. (¶.∆., 1943, Û. 22). ∞Ú¯Èο ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· «ı· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ¤ÍˆıÂÓ ÁÂÓÓ·›·˜, ›Ó· ‰˘ÓËı‹ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛË ÙËÓ ˙ˆ‹Ó ·˘ÙÔ‡ ˘fi fiÚÔ˘˜ Û˘Ó·Ê›˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜ ÚԂϤÂÙ·È Ô ıÂÚÌÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ «·fi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌfiÓÔÓ Ë ¯ÂÈÚ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ı· ‰˘ÓËı‹ Ó· ÙÔ ·Ó·ÛÙ‹ÛË». ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. øÛÙfiÛÔ «‰ÂÓ ·ÚÓÔ‡ÌÂı· fiÙÈ Ô £Âfi˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó’ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÙÈÌËıÂ›Û·Ó ÔÚÈÛÙÈÎÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÓ ÎfiÎÎÔÓ ·˘Ù‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó Î·È Ó· Â·Ó·Ê¤ÚË Î·È ÙËÓ ‡ÏËÓ ÌÂÙ¿ Ù˘ ÂÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ Û‡Ì·Ó ÂȘ Ó¤·Ó ·ÊÂÙËÚ›·Ó ÎÈÓ‹Ûˆ˜ Î·È ˙ˆ‹˜». ∂ÓÒ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ «¶Èı·ÓfiÙ˘ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÚ¢ӷ» Ì ۯÂÙÈο Â·Ú΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚËÙÔÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚÒÙËÛË: «¶ÔÈ· Ë Èı·ÓfiÙ˘ Ó· ¤ÁÈÓÂÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘¯·›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Â›‚Ï„ÈÓ À„›ÛÙ˘ ¡ÔÔ‡Û˘ ¢˘Ó¿Ìˆ˜»; °È· Ó· ‰Ôı› Ë ·¿ÓÙËÛË Â˘ı‡˜ ·Ì¤Ûˆ˜: «∆ËÓ ·¿ÓÙËÛÈÓ fï˜ ·˘Ù‹Ó ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÙËÓ Ï¿‚Ë Î¿ı ÛÔ‚·Úfi˜, ¢ı‡˜ Î·È ‚·ı‡˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ʇÛˆ˜ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÙÔ˘ §ÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¶Èı·ÓÔًوÓ. ∆Ô Û‡Ì·Ó fi¯È ·ÏÒ˜ ·›ı·ÓÔÓ ·ÏÏ’ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Èı·ÓfiÙ˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹Ó Ìˉ¤Ó. ªfiÓÔÓ ˘ÂÚÎfiÛÌÈÔ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ‹ÙÔ ÂȘ ı¤ÛÈÓ Ó· οÌË ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ Î·È ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ∞ÈÙ›· Ù˘ ÁÂÓ¤Ûˆ˜ ·˘ÙÔ‡». ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¶Èı·ÓfiÙ˘» (∞ÎÙ›Ó˜ 1944, Û. 102-114) ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Èı·ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ıˆڛ· ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ 1/¿ÂÈÚÔ ÂȘ ÙËÓ ¿ÏÊ·, fiÔ˘ · «·ÚÈıÌfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÌˉÂÓÈο ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ηٿ ÛÂÈÚ¿Ó, ı· ÂÁ¤ÌÈ˙·Ó ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔÓ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·». ŸÌˆ˜ Ô Û˘ÁÁڷʇ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó·


48

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡. µÏ·¯¿Î˘

·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ı·ÓË Èı·ÓfiÙËÙ· Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ë ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ù˘¯·›Ô˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: «∆ÒÚ· fï˜ Ë Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ·˘Ù‹ ‰‡Ó·ÌȘ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙÔ˜ Î·È ·È ÙfiÛ·È ¿ÏÏ·È ·ÚÌÔÓÈÎÒٷٷ ‰ÚÒÛ·È Î·È ·ÓÙȉÚÒÛ·È ÂÈ Ù˘ ÂÈÊ·Ó›·˜ Ù˘ Á˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó, Ì›·Ó ÙÔÈ·‡ÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›·Ó ÙÔ˘ Âã ·˘Ù‹˜ ˙ÒÓÙÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂȘ ‰È·Ú΋ ‰È¿„¢ÛÈÓ ÙˆÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÒÓ ÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô‰ËÁ› Ë ›ÛÌˆÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÂȘ Ù·˜ ˘ÏÈÛÙÈο˜ ·fi„ÂȘ». ∂Í›ÛÔ˘ ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙˆÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ıˆڛ·˜. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ «∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·» Ô ¶.∆. ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ «Ë ·Êı·ÚÛ›· Ù˘ ‡Ï˘, Ë ÔÔ›· ˘‹ÚÍÂÓ Ë ‚¿ÛȘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÛÌÔ‡, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ‹‰Ë ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜…∂ÓÙ‡ıÂÓ Ù· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ‡Ï˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·ÒÛÈ Î·Ù¿ ÙÔ fiÏÔÓ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂȘ ¿ÙÔÌ· ÂÓÂÚÁ›·˜». (¶. ∆., 1943, ÛÛ. 260) ∞˘Ù‹ Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ «ÙÂÚ·ÙÒ‰Ô˘˜» ˘ÏÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· fiÛ· ÚfiÛÊÂÚ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1944 Î·È Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·˘Ù‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ fiˆ˜ ‹‰Ë ÛËÌÂÈÒÛ·Ì ÌÈ·˜ ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ë ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ‰È·ÓfiËÛË Î·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜: «∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚÒÙ·-ÚÒÙ· ¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÂÈÚ¿ ¿ÚıÚÒÓ Ô˘ ηÙÂÙfiÈ˙·Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÙÈ˘ÏÈÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘». µ¿˙ÔÓÙ·˜ Â‰Ò ÌÈ· ¿Óˆ ÙÂÏ›· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿Û·Ì ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Èı·ÓÒ˜ ηٷ¯ÚËÛÙÈο ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÙÚfiÔ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÛÔÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ™ÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÌÈ·˜ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ¤ÛÙˆ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ˘ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ –Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ. ∆ÂÏÈο ‰ÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË πÂÚ¿ ∂ͤٷÛË ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiˆ˜ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∫ԇ̷Ú˘5, ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ 5. √ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ԇ̷Ú˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1879. ™Ô‡‰·Û ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›·. ∆Ô 1899


¶ÚÒÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î‡ÎψӅ

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

49

ÃfiÓ‰ÚÔ, ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ··ÓÙËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Û΢¿ÛÔ˘Ó Ù· fiÛ· ÙÔ˘˜ ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÁÂÓÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ԇ̷ÚË, Ô˘ ÂÈÚÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ Ô ™¤ÚÁÈÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ Ì ٷ ›‰È· ·Û·Ê‹ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Î·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘, Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂ: «¢È· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ, Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, Ù˘ ÂÍÂϛ͈˜ ÔÊ›ÏÔÌÂÓ, ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜. ∂›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ «ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÈÛÙ‡ÔÓÙ˜». ∂ΛÓÔÈ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÚÂ˘Ó¿Ó Ì ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Ú·Ó ·ÓÙ›ÏË„ÈÓ Ù˘ £ÚËÛΛ·˜… ∏ ∂ÈÛÙ‹ÌË ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛË ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔÓ Ù˘, ÂÎÙÂÏÔ‡Û· ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘,..». (∫ԇ̷Ú˘, 1943, ÛÛ. 246) ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· (;) ÂÚ›ÙˆÛË. ™ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ‰ÈfiÚıˆÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ «∏ ˘Ú¿ ÙÔ˘ °·ÏÈÏ·›Ô˘», fiÔ˘ Ô µ.¶. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô °·ÏÈÏ·›Ô˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠfi¯È ÁÈ·Ù› ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ °Ë˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› «Â˙‹ÙËÛÂ, ηٿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ó· Û˘Ó·Á¿ÁË Î·È ˆÚÈṲ̂ӷ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈο˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο˜ ıˆڛ·˜, Ó· ‰ÒÛË ‰ËÏ·‰‹ Î·È Î¿ÔÈÔÓ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfiÓ, ıÂÔÏÔÁÈÎfiÓ ¯ÚÒÌ· ÂȘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·». (µ. ¶., 1943) ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘, ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ ÏËڈ̤Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Û ηٷχ̷ٷ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ «∞Ó Ô °·ÏÈÏ·›Ô˜ ›¯ÂÓ ·Ôı¿ÓÂÈ Â¿Óˆ ÂȘ ÙËÓ ˘Ú¿Ó, fiˆ˜ ϤÁÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, Î·È ¿ÏÈÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ ٛÔÙ ηٿ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ë ÔÔ›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfiÓ Ù˘ Î·È fi¯È ·fi Ù·˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. ¶Ôχ ‰Â ÔÏÈÁÒÙÂÚÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ˘fiıÂÛȘ ÙËÓ È‰ÈÎ‹Ó Ì·˜ ÂÎÎÏËÛ›·Ó».(µ. ¶., 1943) ∆· fiÛ· ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·È Û ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‡ÏÔÁ· ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ·˘ÙÒÓ: •Â¯ÓÔ‡Ó ¿Ú·ÁÂ, ˆ˜ Ó¤ÔÈ ˙Ëψ٤˜, fiÙÈ Ô £Âfi˜ Â›Ó·È ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ·ÏÏ¿ «¿Ì· ÙÂ Î·È ¶·Ó¿Á·ıÔ˜»;

‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ‚ÔËıfi˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÌ›Ô, ÙÔ 1919 ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Î·È ÙÔ 1915 ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.


50

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡. µÏ·¯¿Î˘

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞: Bπ√°ƒ∞ºπ∫√ ™∏ª∂πøª∞ °π∞ ∆√¡ ¢. Ã√¡¢ƒ√ °È· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢. ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›Ûˆ˜ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· Û˘Ó‹ıË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛˆÓ. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ Â¿ÍÈ· η٤¯ÂÈ ÌÈ· Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ ÓÂÒÙÂÚˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÙÔ 1882 Î·È ¤ı·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ 1962. ™ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÁ·ÎÏȘ ÛÔ˘‰¤˜ (1893-1898) Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (1898-1899). ∆Ô 1901 ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ º˘ÛÈÎfi ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ fiÔ˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ µ¤ÏÏÂÈÔ˘ ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Λ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙË ÓÂÒÙÂÚË Ê˘ÛÈ΋ ̤۷ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∆ÈÌÔϤÔÓÙ· ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ (1847-1912). √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∆Ô 1905 ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ Ì ı¤Ì· «¶ÂÚ› Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·˜ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÔ‡ ÌÔχ‚‰Ô˘ ÂÓ Ì›ÁÌ·ÙÈ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜». ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ µÂÏÏ›Ԣ ∫ÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ¿ÓıÈ˙·Ó ÚÔÔÏÂÌÈο ÔÈ º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÙfiÛÔ ÔÈ ıˆÚËÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·fi ·Ú¿‰ÔÛË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÚȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ –Ë ¿ÏÏË ‹Ù·Ó Ë °·ÏÏ›·– fiÛˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Â‰›ˆÎ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂȯڛÛÌ·ÙÔ˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ “Â·Ú¯È·Îfi” ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. √ ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ·Ú¯Èο ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÛÙË °ÔÙ›ÁÁË (1906-1907) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô (1907-1909), fiÔ˘ ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Arnold J.W. Sommerfeld (1868-1951), o ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· (1906) ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. √ Sommerfeld Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤ÊÂÚ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ Bohr Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ Ê·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›·˜. ™Ù· Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô, Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ‚ڋΠÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. ∆ËÓ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜, ÙËÓ ¤‰ˆÛÂ Ë ÂÚÁ·Û›· “Elektromagnetishcen Wellen an dielektrishcen Draehten”, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ Peter Debye ÙÔ 1910, ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Annalen der Physik. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌË Ë ÔÙÈ΋ ›Ó·, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘


¶ÚÒÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î‡ÎψӅ

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

51

Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙÂÚ¿˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ Ï¤È˙ÂÚ. √È ÃfiÓ‰ÚÔ˜-Debye ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· «‰ÈËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜». √ Debye (1884-1966) ÙÈÌ‹ıËΠÙÔ 1936 Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ÛÙË ıˆÚËÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙfiÛÔ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ Âϛ٠Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ fiÙÈ Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ ı· Û˘Ó¤¯È˙ ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ê˘ÛÈ΋ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔÓ Sommerfeld, ·Êã ¤ÙÂÚÔ˘ ı· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. À‹ÚÍ·Ó fï˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; √ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞ÈÁÈÓ‹Ù˘ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ 1911 Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ «Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÓÙ·‡ı· Â·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘, Ô˘‰¤Ó ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂÓ. ∏ ÙÔÈ·‡ÙË ¤ÏÏÂȄȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÓ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Ï›·Ó ‰˘Û¯ÂÚ‹ ·Ó ÌË ·‰‡Ó·ÙÔÓ». √ ∞ÈÁÈÓ‹Ù˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÁÂÓÈ·ÔÓÙ·˜: «Ÿˆ˜ Î·È ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú’ ËÌ›Ó ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ Í¤ÓˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô‡Ùˆ Î·È Ô Î. ÃfiÓ‰ÚÔ˜ Ì›·Ó ÌfiÓËÓ ÂÚÁ·Û›·Ó (‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ) ÙËÓ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎ‹Ó ‰È·ÙÚÈ‚‹Ó ÙÔ˘». ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· Ô ∞ÈÁÈÓ‹Ù˘ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ fiˆ˜ οÓÂÈ Ì ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ °. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë Î·È ÙÔÓ ∫. ª·ÏÙ¤˙Ô. £ÂˆÚ› Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ «Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙ‡¯Ë ÂȘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ», Úfi‚ÏÂ„Ë Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠÚÔÊËÙÈ΋. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÙ·Ó ÛÙȘ 24 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1912 Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜, Ô˘ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 1910 ˆ˜ ˘ÔÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃËÌÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¤‰Ú˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ (ÛÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÂÏÈο Ô °. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜), ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˆ˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌÔϤÔÓÙ· ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ ÛÙ˘Ï ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›¯Â ηıÈÂÚÒÛÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ù˘ ‰˘·Ú¯›·˜ ÃfiÓ‰ÚÔ˘∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, ·Ó Î·È ›Ûˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î¿ÔÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ʇÛˆ˜, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ fiˆ˜ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ·, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ◊Ù·Ó ·˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ ·Ï¿ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ· Î·È Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ›¯Â ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Û ıˆÚËÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÓÒ Ô ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ÚÔˆıÔ‡Û ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋; ∆Ô 1917 Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ì ٛÙÏÔ º˘ÛÈ΋. ™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ì›· ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ Ê·›ÓÂ-


52

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡. µÏ·¯¿Î˘

Ù·È fiÙÈ Â›¯Â ‰ڷȈı› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ŒÙÛÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÃfiÓ‰ÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ «·fiÏ˘ÙÔ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÁÓÒÛˆӻ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ «¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛÈÓ Ô˘‰ÂÌ›·˜ ÂȉÈ΋˜ ÁÓÒÛˆ˜». ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹, ̤ÓÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚË Î·ıÒ˜ Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔ·›‰ÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂ›Ù·È Û ·Ú·‰fiÛÂȘ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÌÂÓ Î·È ÁÏ·Ê˘Ú¤˜, ·ÏÏ¿ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi Ì›· Ù¿ÛË ÚÔ˜ ÙÔ «ÊÈÏÔÛÔÊ›ӻ. ∆¿ÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ ηıÒ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˘ ÂÎÏ·˝Î¢Û˘ ·ÏÏ¿ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÂÚ› ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ¤Ú˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ıˆÚËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ·ÏÏ¿ Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ̤ÓÂÈ Ó· ÎÚÈı› ·Ó Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÓfi˜ Ù‡Ô˘ «Î·Ù·ÓfiËÛ˘» ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ˘ÂÚÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÔÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Ë È‰ÈfiÌÔÚÊË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ÂÌʇÛËÛ Û ÁÂÓ¤˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋, ηıÒ˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó. ∞˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ÙË ıˆڛ· Ù˘ Û¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·˜ ÙÔ 1910 ÂȉÈÎfi ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ «∆Ô ·Í›ˆÌ· Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÃÒÚÔ˘ Î·È ÃÚfiÓÔ˘» ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì ٛÙÏÔ «∆¿ÛÂȘ Ù˘ ¡ÂˆÙ¤Ú·˜ Ê˘ÛÈ΋˜», Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÔ›·˜ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ¤‚·Ï ÙËÓ ›‰È· ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ Ì ÙȘ Ӥ˜ ıˆڛ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ì›· ۯ‰fiÓ ‰ÂηÂÙ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô Ù˘ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È ·Ó¤Ù˘ÛÛ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ Î·È °ÂÓÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜ Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÎÔÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙÔ ÓfiËÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ê˘ÛÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ «™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∆ÂÙ¿ÚÙ˘» fiÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ¤ÁÁÈ˙Â


¶ÚÒÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î‡ÎψӅ

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

53

Ù· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈο ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ̤۷ Î·È ·fi ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ·fiÌ·ÎÚÔ˘ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹-ηıËÁËÙ‹. ŒÙÛÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ 1919 ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ∂›Û˘ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiˆ˜ ÔÈ ª. £. ª·Ùı·ÈfiÔ˘ÏÔ˜, °. £. ª·Ùı·ÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ. ∞ÈÁÈÓ‹Ù˘, ∫. ∑¤ÁÁÂÏ˘ Î.·. ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ £·Ï·ÛÛÔÁÚ·ÊÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∂.£.∂) ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ∏ Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ ÃfiÓ‰ÚÔ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙÚÂ›Ù·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì ÌÂıfi‰Ô˘˜ fiˆ˜ Ë ÊˆÙÔÌÂÙÚ›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ͽη˜ ›Ù «‰È· Ù˘ ·’ ¢ı›·˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÂÏËÓ›Ô˘ ʈÙÈ˙Ô̤ÓÔ˘ ˘fi ·ÌÂÙ·‚Ï‹ÙÔ˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ËÁ‹˜, fiÙ·Ó ·ÚÂÓÙ›ıÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÓ ¿¯Ô˜ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ‡‰·ÙÔ˜». À‹ÚÍ ·ÎfiÌ· ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °Âˆ‰·ÈÙÈ΋˜ Î·È °ÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ∆¯ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ Â›Û˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηıÒ˜ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ηًÏı Û ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ƒ∂ ÌË Î·ÙÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ Ó· ÂÎÏÂÁ›. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ·Ó Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÂÍÂϤÁË Î·ıËÁËÙ‹˜ Û ÌÈ· Ù·Ú·Á̤ÓË ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÔ¯‹ (Ì ÔÍ›˜ ¤Úȉ˜ Î·È ‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÊ·Ó‹ ÙÚfiÔ ‰˘Ó·Ì›ÙÈ˙·Ó ÙÔ ·Ó·Áη›Ô Îϛ̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ï›‚ÂψÓ) ·˘Ùfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ˆ˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ηٷÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÛÙÔÓ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1912 Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢. ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 259-272. ∞ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì·˜ ›ıÂÈ fiÙÈ Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ¤¯ÂÈ Ì›· Ï‹ÚË Î·È ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙfiÛÔ Û ‹‰Ë ηıÈÂڈ̤Ó˜ ıˆڛ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. √ÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÙˆÓ ∞rrhenius, Boltzmann, Curie, Decombre, Duhem, Gibbs, Helmholtz, Hertz,


54

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡. µÏ·¯¿Î˘

Sommerfeld, Lehman, Lorenz, Minckowski, Planck Î.·, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹Î‹ ÙÔ˘. ∏ ıÂÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹Ì‹ ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ fiÙÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û Ï‹ÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚÈÔ‰Èο Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ fiˆ˜ Ù· Journal de Physique, Philosophical magazine Î·È Annalen der Physik und Chemie. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ «ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜» Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ÔÏ˘Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ÂÙ¿ ÁÏÒÛÛ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Û ‰È¿ÏÂÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·˚ÚÔ˘ ÛÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1950 ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ Ê¿ÓËΠӷ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙfiÛÔ Ì ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È Ì ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηÙ›¯Â Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·¯˘ı› ̤۷ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì›· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ Ô ÃfiÓ‰ÚÔ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙÔ˘ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. À‹ÚÍÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Î·È ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈÛıÌÔ‡ Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ∞fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠÙÔ 1952. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈfiÌÔÚÊË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘, Ô ªÈ¯·‹Ï ª·ÎÚ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ Â›¯Â ÂÍÂÙ·ÛÙ‹ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È ˆ˜ Á›ÙÔÓ·, ÙÔÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ¤Ó·Ó ·ÊËÚË̤ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‹ ÛÊ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ οÔÈÔ ÛÎÔfi, ÈηÓfi ‚ÈÔÏÈÛÙ‹ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ÈÏfiÙÔ (Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÈÏfiÙÔ˜ Ù˘ R.A.F.). ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ¯ÚËÌ·Ù›ÛÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞ÂÚÔϤۯ˘. ∆· Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÛÔÚ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, Û˘ÁÎÈÓÔ‡Û·Ó Â›Û˘ ÙÔ ÃfiÓ‰ÚÔ Ô˘ Û˘¯Ó¿-˘ÎÓ¿ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤‚ÏÂ·Ó Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÃËÌÂ›Ô Â›Ù Ì ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘ ›Ù Ì ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ™Â‚ÚÔϤ٠Ì ·ÚÈıÌfi 44-44. ∏ Ì·ÁÈ΋ Ì·ÁΤٷ ÙÔ˘ ÃfiÓ‰ÚÔ˘, Ô˘ ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì Û¿ÓȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ οÔÙ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. Ÿˆ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ͷÊÓÈο Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ Ô‰fi ™fiψÓÔ˜ Ë ıÔÚ˘‚҉˘ Ì˯·Ó‹ Ì ÙÔÓ


¶ÚÒÈÌË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Î‡ÎψӅ

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

55

·Ïfi, ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙ· Î·È Â˘ÚÔÛ‹ÁÔÚÔ Î. ∫·ıËÁËÙ‹. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ fï˜ ÔÙ¤ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ, Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ¤Ó· ·̷ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋, ¤Ó· ·̷ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÎ¤ÌÊıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ·ÌÊÈı¤·ÙÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘, Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. £ÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔ £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÚËÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ.

∞¡∞º√ƒ∂™ Rice, ∂. Jr. (1997), The Salem witch trials, San Diego. ∑¤ÁÁÂÏ˘, ∫. (1931), «∞fi ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Î·È ÙËÓ º‡ÛÈÓ», ∞ı‹Ó·È A.T. (1943), «¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÎÔÛÌÔıˆڛ·», ∞ÎÙ›Ó˜ 36 ∫·Ú¿˜ °. (Â.), (2003), πÛÙÔÚ›· Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ (1Ô˜-19Ô˜ ·È.), ∞ı‹Ó·. ∫ԇ̷Ú˘ π. (1943), «∞·ÓÙËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ™¤ÚÁÈÔ ¶·‡ÏÔ», ∞ÎÙ›Ó˜ 38 ∫ˆÙÛ¿Î˘ ¢. (1943), «√È ÂÈÛËÁËÙ·› ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·», ∞ÎÙ›Ó˜, 36 ¶·‡ÏÔ˜, ™. (1943), «∞È ıÂÙÈη› ÂÈÛÙ‹Ì·È ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ·ÛÎËı›۷ ÚÔ·Á¿Ó‰·», ∞ÎÙ›Ó˜ 36 µ.¶. (1943), «∏ ˘Ú¿ ÙÔ˘ °·ÏÈÏ·›Ô˘», ∞ÎÙ›Ó˜ 38. ¶.∆. (1943), «∆Ô Û‡Ì·Ó Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÓÙÚÔ›·˜», ∞ÎÙ›Ó˜ 34 ¶.∆. (1943), «∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë ·ÙÔÌÈ΋ ıˆڛ·», ∞ÎÙ›Ó˜ 38 «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¶Èı·ÓfiÙ˘», ∞ÎÙ›Ó˜, ª¿ÈÔ˜ 1944, Ê.42


∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2

∞ÈÒÓ·˜ Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

•∏ª∂ƒøª∞∆∞ ∆√À ∂π∫√™∆√À ∞πø¡∞ •ËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·, ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˘˜ Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆ÚÈ·ÓÙ·ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ, Ô µ·Û›ÏÈ ∫·ÓÙ›ÓÛÎÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ªfiÛ¯· ̤¯ÚÈ ÙÔ ªfiÓ·¯Ô, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ È‰¤· ÁÈ· Ì›· ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. √ ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÛÙ· ÂÈÎÔÛȤӷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ıˆÚËÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ψÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È¿ÓÔÈÍÂ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÛÙÔÓ ÂÈÎÔÛÙfi ·ÈÒÓ·, ÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÓÂfiÙÂÚÔ˜, Ô ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÁηÏÂÚ› Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ fi¯ı˘. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÙËÓ ·ÊÚÈηÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÙ·È. «∂›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË Ë ÔÔ›· ÂÈ̤ÓÂÈ Û ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÂÈ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È fi¯È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂÈ» ı· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛΤ„˘. √ ٤ٷÚÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÚÔ›˜, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ µ¤ÚÓÂÚ Ã¿È˙ÂÓÌÂÚÁÎ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ‡·ÚÍË ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. £· ÁÂÓÓËı› ÛÙÔ ¡ÙÔ‡ÈÛÌÂÚÁÎ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1901 Î·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ™Î¤„˘ ÙÔ˘ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË §ÂˆÊfiÚÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÛÙÔÓ ∞ÈÒÓ· Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘, ÙË §ÂˆÊfiÚÔ Ù˘ ∫‚·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋˜. ∫·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ ·˘ÙÔ›. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, È·Ṳ̂ÓÔÈ ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ÌÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÔÈËÙ¤˜ ÛηÚÊ¿ÏˆÛ·Ó Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·fiÙÔ̘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ ™Î¤„˘. ∫·È Ë ˘ÚηÁÈ¿


58

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∞Ó‰Ú¤·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜

·ÏÒıËΠÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ù˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜, Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ηÈÓÔÊ·Ó›˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÚÔ‚ÔϤ· ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ÂÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °ÓÒÛË Î·È ÙËÓ ∞ÈÛıËÙÈ΋. ∂ηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηٿ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, οÔÈÔÈ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÈÒÓ· Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ ˆ˜ ∞ÈÒÓ· Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘..

∆√ ™À°∫∂∫ƒπª∂¡√ ∫∞π ∏ ∞º∞πƒ∂™∏ √È ÎfiÛÌÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È «‰‡Ô». ∞fi ÙË ÌÈ·, ÂΛÓÔ˜ Ì ÙȘ ÓÂÚ·ÓÙ˙Ȥ˜, Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡˜ Ì·Úη‰fiÚÔ˘˜, Ì ÙÔ „·Ïȉ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· Îfi‚ÂȘ Ù· Ó‡¯È· ÛÔ˘, Ì Ì¿Ï˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ, Á˘·ÏÈ¿ Ì˘ˆ›·˜, ‚fiÙÛ·Ï·, ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚ·, ·ÓÙfiÊϘ, ηÚÔ˘˙fiÊÏÔ˘‰Â˜, ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ì˯·Ó¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Ûˆ˜, ‚ÔÏÙfiÌÂÙÚ·, ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Û˘ÚÌ·ÙfiÛÎÔÈÓ·, ÙËÏÂÛÎfiÈ· Î·È ‰ÂÎÔ¯ÙÔ‡Ú˜. ∫fiÛÌÔ˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˜, ÌÂ Ì˘Úˆ‰È¤˜, Ì ۯ‹Ì·Ù·, Ì Á‡ÛÂȘ. ∆Ô ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘. ∫È ·¤Ó·ÓÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÚfiÌ‚Ô˘˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, Ì ٷ ·fiÚ·Ù· ÛËÌ›·, Î·È Ì ÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ Ù˘ÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ. ‹ıÔ˜, ·ÈÙ›·, ÌÓ‹ÌË, ·‰Ú¿ÓÂÈ·, Û˘Ó›‰ËÛË, ÌÈÎÚÔ„˘¯›·, ‰›Ô ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, ‰È·›ÛıËÛË, Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜, ¤ÚˆÙ·˜, ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎfi ·̷, ·Ú·ÁˆÁ‹, ·Ï‹ıÂÈ·, ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹, ÚfiÛËÌÔ, ·ıˆfiÙËÙ·. ∆Ô˘˜ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô. Ÿ¯È, fï˜, ÈÛfiÚÚÔ·. ªÂÚÈÎÔ› ·fi Ì¿˜ ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÔÈ ËÌÂÚ‹ÛȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ·˘Ù¿. ∫·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¤ÓÙ ̷˙› Û ÚˆÈÓ¿ ‹ Î·È Û ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· ¿ÚÙ˘. ™ÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË, ÔÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘. ∆· ۇ̂ÔÏ· Î·È Ù· ·ÊËÚË̤ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ¿ÓÂÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ô›ËÛË, Ë ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔ Ó· ηٷÛÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘.

∆∞ ¶∞π¢π∞ ∆√À ∞ƒπ™∆√∆∂§∏ ∫∞π ∆∞ ¶∞π¢π∞ ∆√À ¶§∞∆ø¡∞ ∂›Ó·È ‚·Ú‡.ÙÔ ÓÈÒıÂȘ. ∂›Ó·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÎÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó °ÈÒÚÁÔ. ∂›Ó·È ÎÔÈÓfi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ ·Á·¿ÂÈ Ù· ˙Ò· ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∆· ÂÏ·Ù‹ÚÈ·,


∞ÈÒÓ·˜ Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

59

Ù· ÎÔÌÔÏfiÁÈ· ÙȘ ÙÚÔ¯·Ï›Â˜, Ù· Û·Ífiʈӷ. ∆Ș ÚÔ¿ÏϘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙËÓ “ÔÙ›ÛÙÚ·” Ô˘’ ¯ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ›ÓÂÈ ÓÂÚfi ÙÔ Î·Ó·Ú›ÓÈ ÙÔ˘. ∆ËÓ ¤ÊÂÚ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ Ë ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ›ÂÛË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ “Û‡Ì·Ó” Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. ∫·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÔÙ›ÛÙÚ·;». ™¿ÓÈ· οıÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·, ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÚÈʤÚÂÈ ·fi ÙË ÌÈ·Ó ¿ÎÚË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, Ϙ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ıÚ·Ó›Ô ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ∂›Ó·È ¿‰ÂÈÔ. Ï›ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ οıÂÙ·È ÂΛ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ™Î‡‚ÂÈ Î·È ÙÔ ÛËÎÒÓÂÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘. “∂›Ó·È ‚·Ú‡, ÙÔ ÓÈÒıÂȘ. ›ӷÈ, ‚ϤÂÙÂ, Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙÔ˘ ·ÛΛ Ë °Ë, ·˘Ù‹Ó ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓˆ” ÙÔÓ ·ÎÔ‡˜ Ó· ϤÂÈ. ¡ÈÒıÂÈ ÌÈ· ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÌÈ·Ó ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ÁÓÒÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜. ∏ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ë ÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. √ ηıËÁËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ·fi Ù· ™Ù¿ÁÂÈÚ·.

∆∂∫¡∞ ∆∏™ ∞º∞πƒ∂™∏™ ∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜ ·ÈˆÚ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ·fiÚ·ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË. ∫·ıÒ˜ ·Ú·ÙËÚԇ̠¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ οÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô ÓÔ˘˜ Ì·˜ ·Ê·ÈÚ› Ì›· Ô˘Û›·, Ë ÔÔ›· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. ™ÙË ÓÔËÛȷ΋ ·˘Ù‹ ‰ÈÂÚÁ·Û›· ‰ÒÛ·Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ∞Ê·›ÚÂÛË. ŸÏ˜ ÔÈ Ù˘ÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜, Â›Ó·È Ù¤ÎÓ· ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ¿Óˆ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ê·›ÚÂÛ˘. «∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ì ÙȘ ∂¡¡√π∂™ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. Œ¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ Â›‰Â ηı·Ú¿ Â›Ó·È Ô ¶Ô˘·Óηڤ ÛÙÔ La Science et l’ hypothèse.» (ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ). ∫·È Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÌÔÈÚ·˙fiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ¶Ô˘·Óηڤ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Û ∂¡¡√π∂™. √È ÚÒÙ˜ Ì·˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È «·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ» ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó «ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜». √ÚÈṲ̂Ó˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÛÂÈÚ¤˜. ªÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ù·ÍÈÓÔÌËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ ·˘Ù¤˜. ∆Ô Ù·ÍÈÓÔÌËÙÈÎfi ·˘Ùfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ë ∂¡¡√π∞.


60

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∞Ó‰Ú¤·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜

«∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜... Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ì·˜ ÛÙȘ ¤ÓÓÔȘ ·˘Ù¤˜». √ John Locke, ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Ù˘ ÂÌÂÈÚÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÚÔÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈ΋ ıÂÒÚËÛË Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ - Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ «¤Íˆ ™‡Ì·Ó» - ·Ú¯Èο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÔȘ ·Ì˘‰Ú¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ıÂÒÚËÛË, fiˆ˜ Î·È Û ÂΛӘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÌÂÈÚÈÛÙÒÓ, Ô «ÙfiÓÔ˜» ¤ÂÊÙ Ì ÊfiÚ· ¿Óˆ ÛÙȘ ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË, fï˜, ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· ıˆÚ› fiÙÈ ·Ó ›¯·Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙËÚ›ˆÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ԉËÁËı› ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ «‚ϤÌÌ·» Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ™Î¤„˘. ∂È̤ÓÂÈ ÛÙÔ fiÙÈ Î·ıÒ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì οÔÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ™Î¤„˘ Ì·˜ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Ó ıˆÚËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ∫·ıÒ˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ÕÚÎÙÔ, Ë ™Î¤„Ë Ì·˜, ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ٷ ÂÙ¿ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì «‚ÏÂÌÌ¿ÙÈÓ˜ ÎψÛÙ¤˜» ÚÈÓ ·fi ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, ›‰Â ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÎÔ‡‰·, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ù¿ ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ›‰Â ÌÈ·Ó ¿Ì·Í·, Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÌÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÎÔ˘Ù¿Ï· Ê·ÁËÙÔ‡. ∆Ô ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ, Ë Ì›ÏÈ· Î·È ÙÔ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Ô˘ ÊÙ‡ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ È¿ÙÔ, Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ¯ÚÒÌ·, Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ì ÔÛÌ‹ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜. ŸÙ·Ó, fï˜ Ë Á·ÏÈÏ·È˚΋ Ê˘ÛÈ΋ ı¤ÏËÛ ӷ Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ˘ÔΛÌÂÓ· Ù˘ ΛÓËÛ˘, Ù· ¿ÁÁÈÍ Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰› Ù˘ ÁÈ· Ó· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ıˆÚËÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Û ˘ÏÈο ÛËÌ›· ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ηÙÔÈΛ ÌfiÓÈÌ· ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û ¤Ó· ÁˆÌÂÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ̤۷ ·fi ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÈÛıËÙËÚȷ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘. «ª›· ¤ÓÓÔÈ· fiˆ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fiÛÙ·ÁÌ· ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ, ÙˆÓ ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ» ¤ÁÚ·Ê Û ·ÏÈfiÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ª·ÏÙ¿˜. ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿Óˆ Û ٤ÙÔÈ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™Î¤„Ë, ÈηӋ ÛÙÔ Ó· ·Ê·ÈÚ› ·ÏÏ¿ Î·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ıˆÚËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Ïfi ‹ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. ™ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ ÂÎÎÚÂ̤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌÔÏÔÁ¿ÎÈ, Ì›· ÔÌڤϷ, ¤Ó·˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ ‹ ¤Ó·˜ ͇ÏÈÓÔ˜ ÁÏ¿ÚÔ˜ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜. ∏ ıˆÚËÙÈ΋, fï˜, ÛΤ„Ë ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡, ¤¯ÂÈ ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÂÎÎÚÂ̤˜. ∆Ô ·Ó‡·ÚÎÙÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈ-


∞ÈÒÓ·˜ Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

61

ΛÌÂÓÔ ·ÔÙÂÏ› Ù˘È΋ ¤ÓÓÔÈ·, ÓÔËÛÈ·Îfi, ‰ËÏ·‰‹, ηٷÛ··ÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ·ÓıÚÒÈÓË ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¿Óˆ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ê·›ÚÂÛ˘.

∂¡∏§π∫πø£∏∫∂ ∞º∞πƒø¡∆∞™ ™ÙÔ ™˘ÓÔÙÈÎfi §ÂÍÈÎfi Ù˘ √ÍÊfiډ˘ Ë ∞Ê·›ÚÂÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜: ÓÔËÛȷ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›· ·ÔÁ‡ÌÓˆÛ˘ ÌÈ·˜ ȉ¤·˜, ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ‹ ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi fiÛ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Û˘Ófi‰Â˘·Ó. ∂›Ó·È Ì›· «ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË» ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∞Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ‚ÚÂÊÈ΋ Ì·˜ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Î·ıÒ˜ ÂÓËÏÈÎȈÓfiÌ·ÛÙÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ∆Ô ÂÓÓÔÈ·Îfi Ì·˜ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ™Î¤„˘ Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfi. ªÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ì ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ Î·È ·Ê·ÈÚԇ̠ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë, ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi Ì·˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ›‰Ô˘˜. H ∞ÓıÚˆfiÙËÙ· ÂÓËÏÈÎÈÒıËΠ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜. •ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ì›· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÛÙ· ˘„›‰· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘. ™ÙË ÛÂÏ›‰·, fï˜, ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ı· ÁÚ·ÊfiÙ·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ Û ηӤӷ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¤ÛÙˆ Î·È Û·Ó ˘·ÈÓÈÁÌfi˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı›. ∞fi Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ·˘ÙÔ‡, ‰Âο‰Â˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, È·Ṳ̂ÓÔÈ ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ÌÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÔÈËÙ¤˜, ÛηÚÊ¿ÏˆÛ·Ó Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·fiÙÔ̘ ·ÓËÊÔÚȤ˜ Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ ™Î¤„˘. ∫·È Ë ˘ÚηÁÈ¿ ·ÏÒıËΠÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ù˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜, Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ηÈÓÔÊ·Ó›˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÚÔ‚ÔϤ· ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ÂÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °ÓÒÛË Î·È ÙËÓ ∞ÈÛıËÙÈ΋. ∂ηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ηٿ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÈÒÓ· Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ ˆ˜ ∞ÈÒÓ· Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘.. √È Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·fiÚ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘. ∞ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ «·Ó¿ÁÓˆÛ˘» οÔÈˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÌÔ˘ Ê˘Û·Ï›‰ˆÓ. ∞Ú¯Èο ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó Û ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fiÚ·ÙˆÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ -fiˆ˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ - ÛÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯·Ó Ô‰ËÁËı› «·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜» ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙËÚÈ·ÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. °Ú‹ÁÔÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ë º˘ÛÈ΋ ¤·„ ӷ ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈÎfiÓ˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘


62

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∞Ó‰Ú¤·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜

˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠÙÔ 1913 ·fi ÙÔÓ Niels Bohr. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô ˘Ú‹Ó·˜ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÙÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ˆ˜ ÌÈÎÚfi ÛÊ·ÈÚ›‰ÈÔ Ó· ÂÚÈʤÚÂÙ·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·. ∞˘Ù‹, fï˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎfiÓ·. ¢¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‚·˙Â Ë ÂÈÎÔÓÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È ‚Ú‹Î·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙËÓ «·ÁηÏÈ¿» ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ∆· Ì·ıËÌ·ÙÈο, Ù¤ÎÓ· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘, ¤ÁÈÓ·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë Û ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û ·ÎfiÌ· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘. ∞˘Ùfi, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚÈÓ, Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, Ì ٷ ÂÚ›ÊËÌ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Feynmann. ∆ËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Ô ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ Î·È Ô ∑ˆÚ˙ ªÚ·Î, ˙ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Â‰›ˆÍ·Ó Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÛÙË µ¤ÚÓË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, Ô ÂÚ›Ô˘ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ, ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ «·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜» ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·Ó¿Ú¯·È˜ ¤ÓÓÔȘ. √ ªÚ·Î Î·È Ô ¶ÈοÛÔ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∫˘‚ÈÛÌÔ‡ ÂÓÒ Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÛÙË £ÂˆÚ›· Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÒÓ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ fiÙÈ Ë ÔÚ·Ù‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ·fi ÙÔ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ Ù˘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ¿ÊËÛ ӷ ·Ó·‚χÛÂÈ ÏfiÁÔ˜ ˘ÁÚfi˜ Î·È ÔÈËÙÈÎfi˜. ∆Ô ‚ϤÌÌ· Ù˘ ™Î¤„˘ ·‰›¯ıË ÈηÓfi Ó· ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ ÙȘ ·‰È·Ê¿ÓÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ê·ÈÚ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÔÚʤ˜.

∆√ ∞™Ã∏ª√ ∏§∂∫∆ƒ√¡π√. ∆√ ™øª∞∆π¢π√ ∆∏™ ™À°Ãƒ√¡∏™ ºÀ™π∫∏™ ∂π¡∞π ¶√§À ¶π√ ∞º∏ƒ∏ª∂¡√ ∞¶√ ∆√ ∞∆√ª√ ∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡. µ∂ƒ¡∂ƒ Ã∞π∑∂¡ª¶∂ƒ°∫. ŸÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ¯ˆÚ›˜ ÌÔÚÊ‹ ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙȘ ÂÈÎÔÓÔÔÈÔ‡ÌÂ. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· Á›ÓÂÙ·È Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ì ‚È· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙË ÁË, ÂÓÒ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ· Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ Ì ˘Ú‹Ó˜ ÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Î·È Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ì Ì ‰È·ÎÂÎÔÌ̤Ó˜ ΢ÎÏÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙȘ ÙÚԯȤ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ›¯·Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, ÌfiÓÔ Ô˘ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ô„Ë. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ, ·˘Ùfi ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜ ˆ˜ Ì›· Ôχ ÌÈÎÚ‹ Ì›ÏÈ· ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ·˘Ùfi ۈ̷ٛ‰ÈÔ Â›Ó·È Ì›· ÔÓÙfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Û¯‹Ì·. ∆Ô ¿-Û¯ËÌÔ ËÏÂÎÙÚfiÓÈÔ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ «ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì·˜ ™‡Ì·Ó» ˆ˜ Ì›· Ì›ÏÈ· ·ÂÈΛÓËÙË Î·È ÛÎÏËÚ‹.


∞ÈÒÓ·˜ Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

63

∏ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ª¿ÈÎÏ º·Ú·ÓÙ·›Ë ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1820 ‹Ù·Ó Ó· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì›· ÂÈÎfiÓ· «Ú·ÁÌ·ÙÈ΋». ∞˘Ù‹Ó Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ÛȉËÚÔÚÚÈÓ›ÛÌ·Ù· fiÙ·Ó Ù· Ú›¯ÓÔ˘Ì ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› Î·È ¤¯Ô˘Ì ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¯·ÚÙ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘. √ º·Ú·ÓÙ·›Ë ›‰Â Ù· ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ó· ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ë ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ·˘Ù‹ ·ÔÙ‡ˆÛË, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ™Î¤„˘, ÙÔ˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ È‰¤· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. ∫ÈÓ‹ıËΠ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ÚÒÙË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚ¿ÙËÛ·Ó Ô °·ÏÈÏ·›Ô˜ Ô ¡Â‡ÙˆÓ, fiÏÔÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ Î·È Ô ªÔÚ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·˘Ù‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÔÈ ·ÈÛıËÙËÚȷΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ™Î¤„˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó, ̤۷ ·fi ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ıˆڛ·˜. ™Ù· 1925, Ô Ó·Úfi˜ µ¤ÚÓÂÚ Ã¿È˙ÂÓÌÂÚÁÎ ¿ÓÔÈÍ ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË fiÏ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÚÔ·„ÂÈ Î·È Ì¤Û· ·fi ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÁÏÒÛÛ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ÚÔ·ÙÔ˘Û˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÈÎfiÓ˜ ̤۷ ·fi ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ¶¿Óˆ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ó·ڋ ÙfiÙ ∫‚·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋. √ Richard Feynmann, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ·˘ıÂÓÙÈο Ù¤ÎÓ·-ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ·ÍÈÔÔ›ËÛ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋.

∫Àµπ™ª√™ ∫∞π £∂øƒπ∞ ∆∏™ ™Ã∂∆π∫√∆∏∆∞™ √È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ· ÈÛÙ‡ÂÙ·È, Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, fiÙÈ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∆¤¯Ó˘ ·fi ÙÔÓ ÌÂÙ·-ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi. ∂ȉÈο Ô Î˘‚ÈÛÌfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË £ÂˆÚ›· Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. √È Ú›˙˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ™Â˙¿Ó Î·È ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ‹Ù·Ó ÙÔ Ó· ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ∞Ó «ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ» ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ›Ó·Î˜ Ì ÛÎËÓ¤˜ «Û·Ó Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ·fi fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘». √È Î˘‚ÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó ıˆÚËÙÈο ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ¯ÒÚÔ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰ÈÂÈÛ-


64

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∞Ó‰Ú¤·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜

‰‡ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·ÔÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ù˘ ÌÈ·˜ Î·È ÌÔÓ·‰È΋˜ ¶ÚÔÔÙÈ΋˜. ∆Ô fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·Ì‚¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË ÏÔÁÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙȘ ıˆڋÛÂȘ Ù˘ ™¯ÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ÁÔ‹Ù¢·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ‹Ù·Ó ÔÈ ÌË Â˘ÎÏ›‰ÂȘ ÁˆÌÂÙڛ˜ Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ŒÙÔ˜ 1907 Î·È ÛÙËÓ ·Ú¤· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ù˘ ªÔÓÌ¿ÚÙ˘ –bande a Picasso– ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ȉ¤Â˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ·fi ÙÔÓ ªˆÚ›˜ ¶ÚÂÓÛ¤, Á¿ÏÏÔ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Û·Ó Le mathématicien du cubisme. ∫·È ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ·˘Ù¤˜ ȉ¤Â˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜, ‹Ù·Ó ȉ¤Â˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜, ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜ Ì ۷ʋÓÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¶Ô˘·Óηڤ. ™ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ La Science et l’ hypothèse ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fiÙÈ –ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Â˘ÎÏ›‰ÂÈ· ÁˆÌÂÙÚ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙË ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ– ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÓÔËÙÈο ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ›‰Ô˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∆Ô Ï·Óı¿ÓÔÓ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶Ô˘·Óηڤ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ıÂÙÈÎÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ·ÚÔ˘Û›·˙ Úfi‚ÏËÌ·. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÂÓÛ¤ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ô˘·Óηڤ Î·È Ô Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÂÏÈο ÙË ÛΤ„Ë ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Û ÚÈ˙Èο Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶Ô˘·Óηڤ Ó· ·Ó··Ú›ÛÙ·Ù·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË «ˆ˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ», Ô ¶ÈοÛÔ ¤Î·Ó ÌÈ· ȉÈÔÊ˘‹ ÚÔÛı‹ÎË. «∆ËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ fi„ÂˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÛÎËÓ‹˜». ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¢ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ Ù˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ. ∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈÎfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ËÁ·›ÓÂÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ «‰¿ÛηÏÔ˘» ™Â˙¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓ›ÔÙ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÔ˘Û·Ì¿ ‰È· ÌÈ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ fi„ÂˆÓ (ÂÓfi˜ ÙÔ›Ô˘), ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ˘ˆı› ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1907 ¤ÓˆÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ªÚ·Î, Û ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Ù˘ ∆¤¯Ó˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙÂÏÈο ÛÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi. ◊Ù·Ó ÌÈ· ηÈÓÔÊ·Ó‹˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ·Ó·Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. √ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ ∆¤¯ÓË, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·.

∞ºƒ√¢π∆∏ ∆∏™ ª∏§√À ◊ ¢∂™¶√π¡π¢∞ ∆∏™ ∞µπ¡π√¡; °È· ÙÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ· Ë ¤ÓÓÔÈ· ∞ÈÛıËÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÛ·ÊËÓÈṲ̂ÓË Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÔÈΛϷ ÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓ·. °È· ÔÚÈ-


∞ÈÒÓ·˜ Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

65

Ṳ̂ÓÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÌÈ·˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÚÊÒÓ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜, fiˆ˜ Î·È Ì ÂΛÓË Ù˘ ·Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ, fï˜, ‰ÚfiÌÔÈ ‰È·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·˘ÙÒÓ,, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙȘ ¢ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ (Les Demoiselles d’ Avignon) ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ ¶ÈοÛÔ ÙÔ 1907, ›Ó·Î·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô «Ë ·Û˘ÌÌÂÙÚ›· Û ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì ÛÎÔfi Ó· Û ›ÛÂÈ fiÙÈ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÔÌÔÚÊÈ¿». º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ÂÚÒÙËÌ· «˘¿Ú¯ÂÈ, ¿Ú·ÁÂ, οÔÈ· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ √ÌÔÚÊÈ¿˜;» ı· Í·Ó¿Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙ·. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜. ∏ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Â¤‚·Ï ÁÚ·Ì̤˜ χۈ˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ӥ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î¿ÔÈˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. √ ∞ÓÚ‡ ¶Ô˘·Óηڤ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û·Ó Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∞ÈÛıËÙÈ΋˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ‰È·›ÛıËÛË ÁÈ· Ó· ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌÔÓÈÎfi Î·È fiÌÔÚÊÔ. ™ÙË ıÂÒÚËÛË ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÔ›ıËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· «ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ». √ ÕÏÌÂÚÙ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÂÛÙ›·Û ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ™Î¤„˘ ÛÙȘ ·Û˘ÌÌÂÙڛ˜ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙Â Ë Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ıˆڛ·˜, ÔÈ Ôԛ˜, ηْ ·˘ÙfiÓ, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ¤ÌÊ˘Ù˜ ̤۷ ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. √ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ, fiˆ˜ Î·È Ô ¶Ô˘·Óηڤ, ÔÓÂÈÚÔÔÏÔ‡Û ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ Î·È Â›¯Â ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÙ› ÙËÓ È‰¤· ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÈÌÔ. √È ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ ηٷχÙ˜ ηٿ ÙȘ ÓÔËÛȷΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. ∆Ô Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Ù˘ ª‹ÏÔ˘ ‹ Ì ̛· ·fi ÙȘ ¢ÂÛÔÈÓ›‰Â˜ ÙÔ˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‰›¯·Û ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·.

∏ ∆∂á∏ ∫∞π ∏ ºÀ™π∫∏ ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Ê˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘. ª¤Û· ÛÙȘ ˆ‰›Ó˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÙÔÎÂÙÒÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. √ ¶È¤Ù ªfiÓÙÚÈ·Ó Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi ÙÔ 1910 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1938 ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙȘ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó. √ ›‰ÈÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ·ÈÒÓÈÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ˆ˜ Ë ∆¤¯ÓË Î·È Ë ÂÈ-


66

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∞Ó‰Ú¤·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÛÛ¤Ù·˜

ÛÙ‹ÌË ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ ÚÔ˜ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓfïÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Ì fiÛÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ù˘ ∞Ê·›ÚÂÛ˘, Ô˘ ¿Ó·„ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ·, ÊÒÙÈÛ ÙÔÓ ·Ó¿Ú¯·ÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ÂÛÌfi Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË °ÓÒÛË Î·È ÛÙËÓ ∞ÈÛıËÙÈ΋.

∞¡∞º√ƒ∂™ Berkeley, G. (1999), The Principles of Human Knowledge: Three Dialogues, Oxford: Oxford University Press. Locke, J. (2004), An Essay Concerning Human Understanding, New York: Barnes and Noble Books. Miller, A. (1996), Insights of Genius, New York: Springer – Verlag (Copernicus Series). Schilpp, P.A (ed), (1949), Autobiograpical notes, Albert Einstein Philosopher – Scientist, Illinois: Open Court. ∫·ÛÛ¤Ù·˜, ∞. (2000), ∫·È Ù˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ·, ∂ΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·.

* ∞ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ›¯·Ó ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∆¤¯Ó˘. √ Niels Bohr ›¯Â ÂΉËÏÒÛÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∫˘‚ÈÛÌfi. ∆Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ̿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚË ·fiÏ·˘ÛË Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Û ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ʈٛ˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘.


∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2

∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1945-1992 ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

∂π™∞°ø°∏ ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Ú¢ӷ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 1945 ˆ˜ Î·È ÙÔ 1992. ∏ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ‰ÔÌ‹ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ‰˘Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: 1. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ·Ú¿¯ıËΠηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ ¤‰Ú·Û ̿ÏÏÔÓ ˆ˜ ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ Ô˘ ·Ú¿¯ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜, ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ª·ÏÙ¿ (1996), Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Û ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi¯ıÔÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·˘Ù‹˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÔÌ‹ıËÎÂ Ë ¤Ú¢ӷ Ì·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂϤÙ˘ ηıÒ˜ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÚÈϤÎÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜-ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ fiψÛË Î·ıÒ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Ú¢ӷ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙfiÛÔ ÔÈÔÙÈο fiÛÔ Î·È ÔÛÔÙÈο. ∞˘Ùfi Ô˘ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤ÙÛÈ Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂ-


68

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜

ÚÔ Â›Â‰Ô Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚË̤ÓË ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙÔ˘˜ (Tampakis & Skordoulis 2005). 2. ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ıˆÚÂ›Ù·È (Kojevnikov 2001) ˆ˜ Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. ∏ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, Î·È Û‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ (Center for History of Physics), ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ º˘ÛÈ΋˜ (American Institute of Physics), ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ‰˘Ô ‰ÂηÂٛ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ (ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Niels Bohr), ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ (R. Doel, C. Moseley). ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÙÔÌ›˜: Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÓه͈Ó, ÈÛÙÔÚÈÎfi È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Î·È ‚ÈÔÁڷʛ˜. ŸÌˆ˜ Ë ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ “ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË” ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ ‰È·‰fiıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙȘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ MIR ÂÓÒ Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ MIR ÌÔÚԇ̠ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ ‚·ÛÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· Ô‡ÌÂ Â›Ó·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ‰È¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ. ¶·ÚfiÏË ÙËÓ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì (Kojevnikov 2005)1, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠη̛· ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Ú¢ӷ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋.

∆∞ ∫Àƒπ∞ƒÃ∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆∏™ ™√µπ∂∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÂΛӘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË 1. ∆ËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2005 ›¯·Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. Alexei Kojevnikov Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ∞Ó. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ Georgia, Î·È ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘.


∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

69

Ì ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Î·È ÁψÛÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÚÔÙ›ٷÈ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· ·Î·‰ËÌ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È “ÌÈ· ‚·ıÌÈ·›· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· πÛÙÔÚ›·˜, ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘” (™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ 2001). ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô fiÚÔ˜ “ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜/ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ˘fiıÂÛË §˘Û¤ÓÎÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ‹ fi¯È. °È· οÔÈÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÛÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓˆÛÙÈΤ˜ Â›Û˘ (Graham 1993). ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û‡Ìʈӷ Ì οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ˘fiıÂÛË §˘Û¤ÓÎÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ ÔÈ “ÔÏÈÙÈÛÌÈο ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˜” ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈο ÔÚı¤˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ §˘Û¤ÓÎÔ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (Mathews 1994). ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (Kojevnikov 1998) Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÈ· ۯ‰fiÓ Ì˘ıÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· (Josephson 1995). ÕÏψÛÙ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ Û ÔÏÂÌÈ΋ ÈÛ¯‡ (Holloway 1994), ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Ú›„Ë Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ Î·È ÙÔ ¡·ÁηۿÎÈ. ∂›Û˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ŒÙÛÈ ÔÈ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ› Ê˘ÛÈÎÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔfiÚÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ fiˆ˜ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÛÙÂÚ¿˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÚˆÙÔÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ηı’ fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ıˆÚÈÒÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Èı·Ófiٷٷ Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ ™Ù·ÏÈÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô‰‹ÁËÛ Û ¤Ó· ‰›¯ˆ˜ fiÚÈ· “΢ӋÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ” ηıÒ˜ ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÂÈÊ·Ó›˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÈÒ¯ÙËÎ·Ó Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ·Ó È‰Â·ÏÈÛÙÈΤ˜. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ٷ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™Ù·ÏÈÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ηÈ


70

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜

fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·›ÚÂÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ (1971) “◊Ù·Ó Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹2, Ó· ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·‚¿ÛÈ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ›¯·Ó ¤ÙÛÈ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÏËÍË”. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË §˘Û¤ÓÎÔ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi η٤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Sovfer and Gruliow 1994, Joravsky 1986, Lecourt 1978, Birstein 2001 Î.·.). °›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁÈο Ô˘‰¤ÙÂÚË ·ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ Â›Ó·È ·Íȷο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙÈ΋ Î·È ÚÔÏÂÙ·Úȷ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë. “ø˜ fiÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Ë ¿ÏË ÙÔ˘ ˘ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ȉ·ÏÈÛÌÔ‡, Ù˘ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ÂÈÛً̘, Ì·˙› Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘, fiÓÙ·˜ ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÛÙ›‚Ô È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ¿Ï˘” (™˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ 1965). ¶·ÚfiÏ· Ù· ηٿÏÔÈ· fï˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙË ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∆Ô ÈÔ ÔÚ·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ 1961 (Ivanov 2002). ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌfiÓÔ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÈÔ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÂÈÛÙ‹Ì˘-ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÈÛÙ‹Ì˘-Ú·ÎÙÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ivanov (2002) ÂÓÒ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÔÈ ıˆڛ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÛÌÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ 1950 ¤ÁÈÓ ϤÔÓ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Ë ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙȘ ıˆڛ˜ ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜ ›Ûˆ˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÒ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‹Ù·Ó ˙ˆṲ̂ÓË ÛÙÔ ¿ÚÌ· Ù˘ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈ ·Ó·ÌÔÚʈ٤˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ÙËÓ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.

2. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930.


∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

71

™∆√Ã√™-ª∂£√¢√§√°π∞ ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó·˙ËÙ‹Û·Ì ‚È‚Ï›·, ¿ÚıÚ·, ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ù· ÔÔ›·: Ó· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1945-1992, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜ ηıÒ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1991 ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÂÓÒ ÚÈÓ ÙÔ 1945 ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù· ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈ·Ó¿ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΉfiÛÂȘ Ô˘ Ó· ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÚÂ˘Ó¿˜ Ì·˜. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· fiˆ˜: ̤ÏË ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ¤ÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ¤ÏÏËÓ˜ Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·Ó ÛÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. ∞fi ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ηٷʤڷÌ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ٛÙÏÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì·˜. ŸÏ· Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ÂÈϤͷÌ ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ∞™∫π3 (∞گ›· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜) Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú¯Âȷ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi ÌÂϤÙË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÓÙÔ›Û·ÌÂ Î·È ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ‰Èο: ªfiÚʈÛË: ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞گ›Ô: ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1945 ˆ˜ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1947 ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜: ·Ú¯Â›Ô: ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1950 ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1974 ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡: ıˆÚËÙÈÎfi Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ÌËÓÈ·›· Û 26 ÁÏÒÛÛ˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û Û 145 ¯ÒÚ˜. ∞گ›Ô: 22 Ù‡¯Ë Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1979-1981 3. ™ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ∞™∫π ¯ÚˆÛÙ¿Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ.


72

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜

∂ÈıÂÒÚËÛË ∆¤¯Ó˘: ªËÓÈ·›Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ 1954 Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ 1966 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ 146 Ù‡¯Ë. ∞گ›Ô: 137 Ù‡¯Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™Î¤„Ë: ‰ÈÌËÓÈ·›· ÂÈıÂÒÚËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∞گ›Ô: ·fi ÙÔ 1981 ÔfiÙÂ Î·È ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ˆ˜ ÙÔ 1989 ÂÎÙfi˜ ·fi 9 Ù‡¯Ë ¶˘ÚÛfi˜: ¢ÈÌËÓÈ·›Ô “ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÌÔÚʈÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi” ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙË ¢Ú¤Û‰Ë ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ‹Ù·Ó οÙÈ Û·Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÈÔ‰Èο ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘. ∞گ›Ô: ·fi ÙÔ 1961 ÔfiÙÂ Î·È ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ˆ˜ ÙÔ 1966, ÂÎÙfi˜ ·fi 6 Ù‡¯Ë ™‡Á¯ÚÔÓ· £¤Ì·Ù·: ∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·È‰Â›·˜ ∞گ›Ô: Ï‹Ú˜ ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ‰Èο ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì Â›Û˘ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Quantum ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.

∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞ ÕÚıÚ· ™˘ÓÔÏÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó 26 ¿ÚıÚ· Û ٤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÈÔ‰Èο. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ù·ÍÈÓÔÌË̤ӷ ηٿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÁ‹ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È (ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi) Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Ì ‚¿ÛË ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∆¯ÓÔÏÔÁ›·, µÈÔÏÔÁ›·, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, °ÂˆÏÔÁ›·, ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·-ºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘.

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Quantum ∆· ¿ÚıÚ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Quantum ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 1 ηıÒ˜ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË. ∆Ô ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÂΉfiıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ-πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1994 (ÙfiÌÔ˜ 1/Ù‡¯Ô˜ 1) Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ-∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2001 (ÙfiÌÔ˜ 8/ Ù‡¯Ô˜ 4). ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Quantum Â›Ó·È ÙÔ “·‰ÂÏÊfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi” ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ Kvant. ∆Ô Kvant ÚˆÙÔÂΉfiıËΠÛÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ÙÔ 1970 ·fi ‰˘Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜: ÙÔÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi A. N. Kolmogorov Î·È ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi I. K. Kikoyin Î·È ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË


∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

73

™‡ÓÔÏÔ: 26 ¶›Ó·Î·˜ 1. ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ

Ê˘ÛÈ΋ Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Kvant ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∆Ô 1990 ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ÔÌfiÙÈÙÏÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ›¯Â Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¿ÚıÚ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Kvant ηıÒ˜ Î·È Î¿ÔȘ “·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜” ÛÂÏ›‰Â˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˙› Ì οÔȘ “ÂÏÏËÓÈΤ˜” ÛÂÏ›‰Â˜” (°. ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 1994). ∞Ó Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÚıÚ· Ù· ÔÔ›· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì·˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∞ndrey Sakharov: ∞ndrey Sakharov, ∂ÓÓÔÈÔÏÔÁÈο fiÚÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ Ì‹ÎÔ˜, Quantum, πÔ‡ÏÈÔ˜-∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 19974

µÈ‚Ï›·5 Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 2 Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û˘ÓÔÏÈο 37 ‚È‚Ï›·. ∆· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο Ì ‚¿ÛË ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, ÔfiÙÂ Î·È ÚԤ΢„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ 8 ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: º˘ÛÈ΋, ¢È¿ÛÙËÌ·-∫ÔÛÌÔÏÔÁ›·, 4. ∆Ô ¿ÚıÚÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1968 ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi º˘ÛÈ΋ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Î·È Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ 1991 ÛÙÔ Kvant. 5. ŸÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ASEL ÙÔ˘ ¶∆¢∂ ÂÎÙfi˜ ·fi 8 ‚È‚Ï›· Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ÕÓıÈÌÔ˘ ÷ÏΛ‰Ë ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘.


74

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜

™‡ÓÔÏÔ 37 ¶›Ó·Î·˜ 2. ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ

µÈÔÏÔÁ›·, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, √ÈÎÔÏÔÁ›·/¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, º˘ÛÈ΋ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·, º˘ÛÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ∆¯ÓÔÏÔÁ›·/πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·È ÁÈ· οı ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù· ‚È‚Ï›· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È. ∞fi ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ·˘Ù‹ ÚԤ΢„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜: 1Ë ∫·ÙËÁÔÚ›·: ∂ÎÏ·˚΢ÙÈο ‚È‚Ï›· ∆· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘˜.. 2Ë ∫·ÙËÁÔÚ›·: ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ‚È‚Ï›· ∆· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ̷ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô fiˆ˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ


∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

75

ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘˜ Û ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏÈο Ï·›ÛÈ·. 3Ë ∫·ÙËÁÔÚ›·: ¶·È‰Èο ‚È‚Ï›· ∆· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ô˘. 4Ë ∫·ÙËÁÔÚ›·: ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›· ∆· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi ›Ó·Î· Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰›ÙÔÌË ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∏¶∞ Î·È ∂™™¢ (·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë ¢˘ÙÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì Ôχ ÁÏ·Ê˘Úfi ÙÚfiÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜. ™ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÓÔÌÂÏ›ÛÙ˜, ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÛÌÔÓ·‡Ù˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ˘˜: ¡›ÎÔÏ·˜ ª·Ú·Ì¿ÛˆÊ (¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ÙÔ˘ ÷ÚÎfi‚Ô˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∂™™¢), ∞.∞. ªÏ·ÁÎÔÓÚ¿‚ˆÊ (ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞.∂. Ù˘ ∂™™¢, Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜), °ÈÔ‡ÚÈ °Î·ÁοÚÈÓ, ∞ϤͷӉÚÔ √¿ÚÈÓ (ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞.∂. Ù˘ ∂™™¢, ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ µÈÔ¯ËÌ›·˜ Ù˘ ∞.∂.) Î·È §¤ÔÓÈÓÙ ™¤ÓÙˆÊ (̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞.∂. Ù˘ ∂™™¢, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÛÙÚÔÓ·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜). ∏ ªÂÁ¿ÏË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·: ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ÈÔ Â˘Ú›· ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ¢›ÓÂÈ fï˜ ¤ÌÊ·ÛË ÙfiÛÔ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ıˆڛ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ fiÛÔ Î·È ÛÙ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ 34 ÙfiÌÔ˘˜ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¿ÚıÚ· Ù· ÔÔ›· ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ì·˜. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ó¤ˆÓ: ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·, Ô˘ fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ̷ıËÙ¤˜, ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ì ÙfiÌÔ˘˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, ÙËÓ ÁˆÏÔÁ›·, ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ‚ÔÙ·ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ˙ˆÔÏÔÁ›· (Û˘ÓÔÏÈο ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 10 ÙfiÌÔ˘˜).


76

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜

∞¡∞§À™∏ ∆ø¡ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, fiÏ· Ù· ¿ÚıÚ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Ó·È ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÌÂٷ͇ 1945 Î·È 1955 ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο ªfiÚʈÛË Î·È ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¶˘ÚÛfi˜ (1961-1963) Î·È ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ 1979-1981). ∞Ó Î·È ıÂÌ·ÙÈο ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ΢ڛˆ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. π‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ ¿ÚıÚ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÙ·ÏÈÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (M. Davidov 1951 Î·È Kavdanov 1946), ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ “ÛÙ·ÏÈÓÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Ivanov 2002). ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÎÏ·˝Î¢ÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ (American Quantum)6. ŒÙÛÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ˘˜: S. Vavilov (‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∂.™.™.¢.), T. Lysenko (Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·Ó·Ï‡ıËΠ۠ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ), A.P. Aleksandrov (Ì·ıËÙ‹ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙÔ˘ A. F. Ioffe,, Â›Û˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∂.™.™.¢). ∆· ¿ÚıÚ· Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Û˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ fiˆ˜ Ô: °. ª¿ÚÙÛԢΠ(̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ∫.∫.™.∂. ∞Ó. Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂.™.™.¢. Î·È Ú. Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ∂.™.™.¢ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋). ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÌfiÓÔ ÙÚ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›· (8%) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È Ë ªË¯·ÓÈ΋ ÙÔ˘ Landau, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙfiÌÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÓÓÈ¿ÙÔÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Landau ÁÈ· ÙË ıˆÚËÙÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›· Î·È Ù· ‰˘Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›, fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‚È‚Ï›· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ·˚΢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Ù Û ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ›Ù Û ·È‰È¿. Ÿˆ˜ Î·È Ù· ¿ÚıÚ· ¤ÙÛÈ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiˆ˜ ÔÈ: Lev 6. ∞fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ American Quantum: What is Quantum, Quantum, National Teachers Association.


∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

77

Landau (ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ∂™™¢, ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Royal Society ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ù˘ √ÏÏ·Ó‰È΋˜ Î·È Ù˘ ¢·Ó¤˙È΢ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Lenin, ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Max Plank Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Fritz London), V. G. Fesenkov (¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÌÂÙˆÚÈÙÒÓ Ù˘ ∞∂ Ù˘ ∂™™¢ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ÕÏÌ·-ÕÙ·), Ary Sternfeld (˘‹ÚÍ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÚԯȿ˜ ÙˆÓ ÛÔ‡ÙÓÈÎ, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÎÏ·˝Î¢ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ‚Ú·‚‡ÙËΠÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Introduction to Cosmonautics), A. I. Oparin (‚ÈÔ¯ËÌÈÎfi˜, ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÁÈ·Ù› ·Ó¤Ù˘Í ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô: The origin of life in earth ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο) Î.·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÌÂٷ͇ 1955 Î·È 1970 Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ› Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ “ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ηٷʤÚÂÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Sputnik Û ÙÚԯȿ. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÏÔÁÈÎfi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›· Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·/ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (38%). ∏ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔ-Ôχ Ë ›‰È·. ∞Ú¯Èο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·, Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Ì ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ‰È·ÛÙËÌÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰È·Ï·ÓËÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Â›Ó·È Ë ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ‰È·ÛÙËÌÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ Ivanov (2002) ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Û¯¤ÛË ÂÈÛÙ‹Ì˘-ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ. ∆· ÈÔ ·ÏÈ¿ ¿ÚıÚ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙˆÓ Omelianovsky (1946) Î·È Vavilov (1946) Â›Ó·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ, ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ‰È·ÏÂÎÙÈÎfi ˘ÏÈÛÌfi ÛÙ· ‚È‚Ï›·, fiÏ· ÁÚ·Ì̤ӷ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1950, Û·Ó›˙Ô˘Ó Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ fi„ÈÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Û ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂΉfiÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Â˘Ú›· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ MIR ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ›¯Â ·‹¯ËÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∫·ıÒ˜ η̛· ·ÚfiÌÔÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ¤Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜


78

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜

Ù˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÂÎÏ·˚΢ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢Ù› ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ¿ÁÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ· Ó· “·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô Ï·fi˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚʈı› Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ıˆڛ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÎÔÎ. ∂ÈϤÔÓ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÎÏ·˚΢ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ÌˉÂÓÈ΋ (µ·Ï·‚·Ó›‰Ë˜ 1977). ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ÛÔ‚ÈÂÙÈο ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó· ‚È‚Ï›·, ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ Î·È ¿ÚıÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ÎÂÓfi Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î·È ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔ·Á·Ó‰›ÛÙËΠ̤ۈ Ù˘ Â͇„ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∆¤ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ì·˜ Î·È ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ‹ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

∞¡∞º√ƒ∂™ Birstein, V. D. (2001), The Perversion of Knowledge: the True Story of Soviet Science. Westview Press. Doel, R. & Moseley, C., Cold War Soviet Science: Manuscripts and Oral Histories, Soviet Nuclear History Project, 4. Graham, L. R. (1993), Science in Russia and the Soviet Union: A Short History. New York: Cambridge Un. Press. Holloway, D. (1994), How the bomb saved Soviet physics. Bulletin of the Atomic Scientists, 50(6), 46-55. Ivanov, K. (2002), Science after Stalin: Forging a New Image of Soviet Science. Science in Context, 15, 317-338. Joravsky, D. (1986), The Lysenko Affair, Chicago: University of Chicago Press. Josephson, P. R. (1995), Russian science trapped in web of rapid change, Forum for Applied Research and Pu blic Policy, 10, 95-108. Kojevnikov, A. (2001), Archives Still Unexplored after a “Gold Rush” Decade, AIP History Newsletter, 33(1).


∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

79

Kojevnikov, A. (1998), Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty Democracy circa 1948, Russian Review, 57, 25-52. Lecourt, D. (1978), Proletarian Science? The case of Lysenko, Random House inc. Mathews, M. R. (1994), The Role of History and Philosophy of Science, NewYork: Routledge,196. Sofver, V. N. & Gruliow, L. (1994), Lysenko and the tragedy of Soviet Science, Rutgers University Press. Tampakis, C. & Skordoulis C. (2005), The History of Teaching Quantum Mechanics in Greece, Proceedings of the International Conference IHPST 2005, Leeds. µ¿‚ÈψÊ, ™. (1946), √ §¤ÓÈÓ Î·È Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ê˘ÛÈ΋, ªfiÚʈÛË, 2(8), 370377. µ·Ï·‚·Ó›‰Ë˜, T. (1977), ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: ÃËÌÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È Ë ÚԤϢÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜, ∞ı‹Ó·: ÂΉfiÛÂȘ ¶··˙‹ÛË, 7-10. ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, °. (1994), ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Quantum, Quanum, 1. ∫·ÊÙÏ·ÓÔÊ, ™., ™. (1946), ¡¤Â˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜, ªfiÚʈÛË, 6,, 257-260. ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ∑. (1971), ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ §˘Û¤ÓÎÔ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ∞ı‹Ó·: ÂΉfiÛÂȘ ƒ¿·˜, 43. ª·ÏÙ¿˜, ∞. (1996), ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ¤Ó·ÓÙÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘: ÌÂÚÈΤ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ¶Ú·ÎÙÈο ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ: ∏ ¡Â˘ÙÒÓÂÈ· Ê˘ÛÈ΋ Î·È Ë ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‚·ÏηÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ∞ı‹Ó·: ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, 70-78. ¡Ù¿‚ÈÓÙÔÊ, M. (1951), ∆· ÌÂÁ¿Ï· ˘‰ÚÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ÛÙ·ÏÈÓÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 3(10), 48-53. √ÌÂÏÈ·ÓfiÊÛÎÈ. (1946), ∏ ¿ÏË ÙÔ˘ ˘ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ȉ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ê˘ÛÈ΋, ªfiÚʈÛË, 3(1), 26-35. ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘, ∫. (2001), ∏ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ¶Ú·ÎÙÈο Û˘Ó‰ڛԢ: ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙË ¢È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, (∫Ô˘Ì·Ú¿˜ ¶., ™¤ÚÔÁÏÔ˘ º., ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ ∫., ÂÈÌ.), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ÂΉfiÛÂȘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. ™˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. (1965), ¢È·ÏÂÎÙÈ΋ Ù˘ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ʇÛ˘, ∞ı‹Ó·: ÂΉfiÛÂȘ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË.


∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2/05, 83-97

∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Bachelard ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜ (ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜) ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘ ∆Ì‹Ì· ÃËÌ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

∂π™∞°ø°∏ ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰¤Î·ÙÔ ¤Ó·ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ· ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ¿Ô„Ë, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, fiÙÈ «Ë ·Ï¯ËÌ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¯ËÌ›· Î·È fiÙÈ Ë ¯ËÌ›· Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ï¯ËÌ›·˜» (Beretta, 1993). ∆ËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ¯ËÌÈÎfi˜ ηٿ ÙÔÓ ‰¤Î·ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ·ÈÒÓ· Justus von Liebig, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ¯ËÌÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ Giessen Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ¯ËÌÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ï¯ËÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰¤Î·ÙÔ ¤ÎÙÔ˘ Î·È ‰¤Î·ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ˘ ·ÈÒÓ· ‰ÈÂÍ‹Á·Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯ËÌÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙȘ ÔÚ˘ÎÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÓ›Û¯˘Â ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Liebig ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷ͇ ∞ϯËÌ›·˜ Î·È ÃËÌ›·˜. ∆ËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ °¿ÏÏÔ˜ ¯ËÌÈÎfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Marcelin Berthelot, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “Les origines de l’ alchemie”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·fi ÙÔÓ ª. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ÙÔ 1907 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ (Û ÌÙÊÚ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë): «∏ ÃËÌ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¯¤ÁÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË, fiˆ˜ Ë °ÂˆÌÂÙÚ›· Î·È Ë ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ȉڇıËΠ¿Óˆ ÛÙ· Ï›„·Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ËÌȯÈÌ·ÈÚÈÎÔ‡ Î·È ËÌÈıÂÙÈÎÔ‡… Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜» (Berthelot, 1885, ÛÂÏ. 35), fiˆ˜ Î·È ·ÏÏÔ‡: «∏ ∞ϯËÌ›· ‹ÙÔ ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ‹ÙÔÈ ‰‹ ¤ÏÏÔÁÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛȘ ÙˆÓ Ù˘ ‡Ï˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆӻ (Berthelot, 1885, ÛÛ. 316-7). ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ·˘ÙÔ› ¯ËÌÈÎÔ› ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ıÂÙÈÎÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, fiÙÈ ‰ËÏ. Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋


82

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘

ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÂÌÂÈÚÈ΋ Â·ÁˆÁ‹, οÓÔ˘Ó ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯¤˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. √ M. Berthelot ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: «∏ ıÂÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ Ù· ÌÂÓ Ì ٷ ‰Â Ì ¿ÌÂÛ˜ Û¯¤ÛÂȘ» (Berthelot, 1886). ∫È ·ÏÏÔ‡: «∏ ıÂÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ú¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜» (Berthelot, 1886, ÛÂÏ. 17). ∆¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ οÓÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË: «ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó‡̷ ·Ó·˙ËÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÁÓÔ› Ô‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ·Ó›ÎËÙË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙ› ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·Èٛ˜… ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·Èٛ˜ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ó‡̷ ÙȘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ Ì ¤Ó· ÌÔÈÚ·›Ô ÙÚfiÔ ÛÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ù· ÂÓÔÔÈ› Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ, Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ËıÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ» (Berthelot, 1886, ÛÛ. 6, 18-19). ∏ ·Ú·¿Óˆ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Î·È Ô Marco Beretta (Beretta, 1993) Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹, ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÔÈ ·Ï¯ËÌÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ¤Ó· ¢ڇ ‰›Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘˜, Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ, Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ì·ÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜. ∏ ıÂÙÈÎÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ fï˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ¯ËÌ›· ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ï¯ËÌ›·˜, ·Ú¿ ÙËÓ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ï¯ËÌ›· ˆ˜ fiÏÔ. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ·Ï¯ËÌ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Â˘ÙÂÏÒÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Û ¯Ú˘Ûfi ̤۷ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ Ï›ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÈÍÈÚ›Ô˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ·Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ıˆڛ·˜ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ù·Ó ÚÔ˜ ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ «ªÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÚÁÔ˘». °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ï¯ËÌÈÛÙÒÓ ˆ˜ ·ÓÔËÛ›· ‹ ÙÛ·ÚÏ·Ù·ÓÈ¿ ‹ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ú¿ÎÚÔ˘ÛË, fiˆ˜ οÓÂÈ Ô Berthelot, ÔfiÙ Ì ¢ÎÔÏ›· ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·Ï¯ËÌÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‹ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ‹Ù·Ó ηÏÏ›ÙÂÚ· Ó· ·ÓȯÓ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Berthelot (Berthelot, 1886) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï¯ËÌÈÛÙ¤˜ «ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·˘Ù‹˜ ̇ÛÙ·È


∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

83

Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÛÈÓ ·ÏÏÔÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜, ·Ú¿ÊÚÔÓ˜ Î·È ·Á‡ÚÙ·È, …» Î·È ·ÏÏÔ‡: «Î·Ù¿ Ù· Úfiı˘Ú· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¿Û· ÁÓÒÛȘ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÓ ÚÔÛÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È Ì˘ÛÙÈÎfi Û¯‹Ì·… ∏ Ù˘ ÛΤ„ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Û›· › ÙÔ, ·˘ÛÙËÚÒ˜ ·Â› ˘ÔÙ·Á̤ÓË». ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÔÈ Helene Metzger, Carl G. Jung, Alexandre Koyre, Robert Halleux ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘ «ªÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÚÁÔ˘» ·Ú¿ Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

∆Ô ·Ï¯ËÌÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ √È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Bachelard Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ú‡̷ ÛΤ„˘ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎÔ-ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÙËÓ ıˆڛ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÌÔ‰›Ô˘ (Bachelard, 1993). ™·Ó ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ Ô Bachelard ıˆÚ› ÙËÓ «¿ÌÂÛË» Î·È «Î·ıËÌÂÚÈÓ‹» ÁÓÒÛË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ó¤· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ™˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ¿Ԅ˘ ÙÔ˘ Bachelard Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· «Â͈ÙÂÚÈÎfi» ÂÌfi‰ÈÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ›‰È· Ë ÛΤ„Ë ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ «ÚÒÙË ÂÌÂÈÚ›·». ∞Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ «ÚÒÙË» ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÛΤ„˘, ‰ËÏ. ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ «ÁÂÓÈ΋˜» ÁÓÒÛ˘. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Î·È ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜. °È· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÌÔ‰›Ô˘ Ô Bachelard ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ «„˘¯·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘» ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ·fi ÙȘ Ï¿Ó˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙËÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ÁÓˆÛÙÈο ÂÌfi‰È·, Ó· ÙËÓ Î·ı·Ú›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ï¿Ó˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¯ËÌ›· ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ ·Ï¯ËÌÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ. ¢¤¯ÂÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÙËÓ ÚÈ˙È΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ¯ËÌ›·˜ Ì ÙËÓ ·Ï¯ËÌ›·, ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÈÛÙ‹Ì˘-ÂÈÛÙ‹Ì˘, Î·È ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÎÔ‡ ÂÌÔ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë, ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈο Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·Ï¯ËÌ›·˜: «∂ÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÔ›ıËÛ˘ Ë ·È‰Â›· ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹ ÌÈ· Û·ÊÒ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛΤ„Ë Ë ÔÔ›·, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ „˘-


84

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘

¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂȂ‚·ÈÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ù˘. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ¯›Ì·ÈÚ· Â›Ó·È Ô ÈÔ ÈÛÙfi˜ ¤ÚˆÙ·˜. °È· Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Ï‹ÚË ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÔ›ıËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ıˆڛ· Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Û·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙË Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∂›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ÂΛÓÔ˜ Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Û·˜ ÛΤ„˘, Ù˘ ÛΤ„˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÊ·Ï›˜, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ·Ó·ÎÏËÙ¤˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ÚÔÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÂÔ›ıËÛË: ·ÔÙÂÏ› ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ „˘¯È΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ù˘ Ë ·Ï¯ËÌ›· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÌÈ· Ù¿ÍË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔ¯·ÛÌÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· Ú¿Ì·Ù· ‹ ·ÎfiÌ· ηÏÏ›ÙÂÚ·, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ. º·›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÙÈ Ô ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹˜ «Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ» Ì fiÏË ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘, Ì fiÏÔ ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈӻ (Bachelard, 1993b). ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ›ڷ̷ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ô ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹˜: «·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ ˘ÏÈÎfi ›ڷ̷: ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ̤ÓÔ˘Ó ·Ó¤·Ê˜ ÁÈ·Ù› Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ó‡̷: ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÌÈ· ˘ÏÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· Â›Ó·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈ· ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ·ÔÙ˘¯›·» (Bachelard, 1993b). °È· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÂÓfi˜ ·Ï¯ËÌÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ˘‡ı˘ÓË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÌË ÛˆÛÙ‹ ‡ÏË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ‹ Ù›ıÂÙ·È Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ë ËıÈ΋ ηı·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹. °È·Ù› ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌÔÚ› Ô ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹˜ Ó· ·Ôηı¿ÚÂÈ ÙËÓ ‡ÏË ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ôηı¿ÚÂÈ ÚÒÙ· ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Ë ·Ï¯ËÌ›· «‰ÂÓ ÙfiÛÔ ÌÈ· ‰È·ÓÔËÙÈ΋» (Bachelard, 1993b), fiˆ˜ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, fiÛÔ ÌÈ· «ËıÈ΋ ̇ËÛË» (Bachelard, 1993b). ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ë ËıÈ΋ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜.

∏ Û¯¤ÛË ·Ï¯ËÌ›·˜ - ¯ËÌ›·˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ù˘¯ı› ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂÈÛً̘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ï¯ËÌÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË (·ÚÈ· Â˘Úˆ·˚΋), Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ï¯ËÌ›·˜-¯ËÌ›·˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ú¿ Û·Ó Â˘¯‹ ÙÔ˘ ∫. ∫ԇ̷ «…ËÏ¢ıÂÚÒıË Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ÙˆÓ ∞ϯËÌÈÎÒÓ Ù·˜ ̈ڿ˜ ȉ¤·˜ Î·È Û˘ÓÂÎÚÔÙ‹ıË Î¿ÔÈÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÓ ÃËÌ›·˜ Û‡ÛÙËÌ·» (∫ԇ̷˜,


∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

85

1808). ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Â›Ó·È Ô ª. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ (™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, 1926). º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Auguste Comte (™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, 1920) Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ· (¡ÈÎÔÏ·›‰Ë˜, 2003). ¶ÈÛÙfi˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ Berthelot ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ıˆÚ›, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û¯¤ÛË Ù˘ ·Ï¯ËÌ›·˜ – ¯ËÌ›·˜ fiÙÈ «Ë ∞ϯËÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË, ‹ÙȘ ‰È· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ËÌÈÎfiÓ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÂÏÔ‡ÙÈÛ ÌÂÓ ÙËÓ ÃËÌ›·Ó ‰È· Ó¤ˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Û˘Óı¤ÛÂˆÓ Î·È Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ·Ê’ ÒÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ë ÙˆÓ ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, ·ÏÏ’ ˘fi ÌÔÓ›ÌÔ˘ ηÙ¯Ô̤ÓË È‰¤·˜ Î·È Ù·‡Ù˘ ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛÈÓ Â› ÛÊ·ÏÂÚ¿˜ Ô‰Ô‡ Î·È ¿Ó¢ ˘Í›‰·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û· ·ÂÏ¿ÓËÛ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷÓ, ·È ‰Â ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ‰·¿Ó·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ ·ÏËıÒ˜ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔÈ Ùˆ ÚÔÛÔÚÈÛı¤ÓÙÈ ÙË ∂ÈÛÙ‹ÌË ÔʤÏÂÈ» (Berthelot, 1885, ÚfiÏÔÁÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜). ∂›Û˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ «¯ËÌÈ΋» Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙËÓ ¯˘Ì¢ÙÈ΋ ˆ˜ ¤Ó· ÛÒÌ· Ì ÙËÓ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ï¯ËÌ›· Î·È Ì¤Ûˆ ‰È ·˘Ù‹˜ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· (™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, 1908). ∆ËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Ô ∂. ªÈÙÛ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ï¯ËÌ›·˜¯ËÌ›·˜ Î·È ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÈ Â›Ó·È ·Ï¯ËÌ›· ··ÓÙ¿: «¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÛÙ‹ÌË. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÒÌ· ÁÓÒÛˆÓ, ηÓfiÓˆÓ Î·È ÓfiÌˆÓ Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ Ë ·Ï¯ËÌ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·¿ÙË Î·È ÙÛ·ÚÏ·Ù·ÓÈ¿. √È ·Ï¯ËÌÈÛÙ¤˜, Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ›ڷ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÌÂÈÚÈ΋˜ ¯ËÌÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›·, ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó ¿ÏϘ, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ, ÙÔ ıÂÈ¿ÊÈ Î·È ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î.Ï.. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ˆÊÂÏÈÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜: Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¢ÙÂÏ‹ ̤ٷÏÏ· Û ¯Ú˘Ûfi Î·È Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÈÍ›ÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ŸÌˆ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÔÈ ·Ï¯ËÌÈÛÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÈ· ÂÌÂÈÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Úfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜» (ªÈÙÛ¿Î˘, 1996). ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Á¤ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ıˆÚÈÒÓ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔÌ‹˜, ÔÈ ıˆڛ˜ ‰ËÏ ÙÔ˘ Koyre, Kuhn, Lakatos,


86

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘

Bachelard ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ›, ‰ËÏ. ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜ Î·È ÙËÓ Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ï¯ËÌ›·. ŒÙÛÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡ ·ÈÒÓ· ÔÈ ‰˘Ô ·ÚÈÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ¯ËÌ›·˜, ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ Î·È ªÈÙÛ¿Î˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ, ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÈÛÙÈÎÔ‡-ÂÏÏËÓÔÎÂÓÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ (Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÔ-˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ) Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË fiÙÈ Ë ¯ËÌ›· Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ï¯ËÌ›·˜. ∞Ó Î·È Ë Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹, ‹ Û‡ÌÙˆÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ı· ÂÎÙÂı› Ë ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Bachelard ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÔ-˘ÏÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË (Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·) ÙÔ˘ Althusser Î·È Ô ÔÔ›Ô˜, Â›Û˘ ‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË Â‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ·ÔÙ¤ÌÓÂÙ·È, ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ Ú‹ÍË ÌÂٷ͇ ÂÈÛÙ‹Ì˘- ÚÔÂÈÛÙ‹Ì˘ (Lecourt, 1984). ∆ËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔÌ‹˜» ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ô Althusser (Althusser, 1978b) ·fi ÙÔÓ Bachelard.

∏ ∂¶π™∆∏ª√§√°π∫∏ ¶∞ƒ∞¢√™∏ BACHELARD ∆Ô ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Bachelard Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÚfiˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·ÏËıÂÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. √ Bachelard ¤ÊÙÈ·Í ÙÔÓ fiÚÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÌÔ‰›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÂÈÛÙ‹ÌË Â‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·ÔÙ¤ÌÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·Ù¤ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Bachelard Ë Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â‰Ú·ÈˆÌ¤Ó˜ ÔÚıÔÏÔÁÈΤ˜ ·Í›Â˜. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ¤ÚÁÔ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ˆ˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ó¿‰˘ÛË Î·È ˆ˜ ÌfiÓÈÌË ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË «ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ» (Lecourt, 1984). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Lecourt (Lecourt, 1984) Ë Î‡ÚÈ· Ù¿ÛË Ù˘ Ì·ÛÂÏ·ÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Â›Ó·È ˘ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ Bachelard ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı ıÂÙÈÎÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· Î·È Û οı ÂÍÂÏÈÎÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ŒÙÛÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ Bachelard


∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

87

·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ˆÊÂÏÈÌÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÛÙËÓ ·Í›· ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÁÓÒÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙȘ ¯ÈÌ·ÈÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ıˆڛ·˜, ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘˜ ÙˆÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ (Lecourt, 1984). ∏ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ. ∞ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ô Bachelard Û fiϘ ÂΛӘ ÙȘ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÁÈ· ÙËÓ «·Í›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘», ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÛÎÂÙÈÎÈÛÙÈΤ˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ ›ÛÙˆ˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ·Ê’ ·˘Ù‹˜. ¢ËÏ. ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÂÚˆÙ¿Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ Ù˘, fiˆ˜ οÓÂÈ Ë È‰Â·ÏÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘: ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ «·Í›·» ··ÍÈÒÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›ӷÈ: ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹: ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔËÁÂ›Ù·È ·fi ·˘Ù‹Ó, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ (Lecourt, 1984). ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌÂÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ.

∆· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ¯ËÌÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë ∆Ô ·Ï¯ËÌÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÛΤ„˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÌÊÈÛËÌ›· ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1.1, ÙËÓ ·Ï¯ËÌ›· ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÚ›Ó·Ì ·fi ÌÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÎÔÈ¿, ‰ËÏ. ·fi Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Ù˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÎÔÈ¿, ‰ËÏ. ÙȘ ËıÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÂȘ, ‰ËÏ. ÙËÓ «ËıÈ΋ ̇ËÛË» ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô Bachelard ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜, ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜, ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈο Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·Ï¯ËÌ›·˜, ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ «fiÙÈ ·ÌÂÛfiÙÂÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÂÈÚ›· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, Ù· ÎÚ˘Ê¿ Ì·˜ ¿ıË Î·È ÔÈ ·Û˘Ó›‰ËÙ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÓÂÈÚÔÔÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡ÏË» (Bachelard, 1993). √ Bachelard ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «La Formation de l’ Esprit Scientifique» (Bachelard, 1993) ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ «ËıÈ΋ ̇ËÛË» ÙÔ˘ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÛΤ„˘, Î·È Ô˘ Ë «·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ æ˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘» (Bachelard, 1993). ™ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘. ∆Ô Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ‡ÎÔÏ˘ ÁÂÓ›Î¢Û˘. ∂›Û˘ ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ÂÌfi-


88

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘

‰ÈÔ, ‰ËÏ. ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠ÌÈ· ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈ΋ ϤÍË. ∞fi Â‰Ò Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›Ô˘ Ù˘ Ô˘ÛÈÔÎÚ·Ù›·˜, «ÁÈ· ÙËÓ ÌÔÓfiÙÔÓË ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô˘Û›·» (Bachelard, 1993). ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ıˆÚ› ˆ˜ «ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÚÔηÏ›» (Bachelard, 1993). ∆¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ·ÓÈÌÈÛÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘, fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ º‡ÛË ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ˙ÒÛ·˜ ‰‡Ó·Ì˘ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Ï›ÌÈÓÙÔ, ‰ËÏ. Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹. ∆· ÂÌfi‰È· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ô Bachelard Û fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ¯ËÌÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË Lecourt: ÔÈ ¿ÙÔ˜ ·Ó·‰ÚÔ̤˜, ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‡Ï˘ (Lecourt, 1992). ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Bachelard ‚·Û›ÛıËΠÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Lecourt (Lecourt, 1992) Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Bachelard (Bachelard, 1953, ÛÛ. 103-105), (Bachelard, 1932, ÛÛ 133-135), (Bachelard, 1940, ÛÛ. 58-59), (ª·ÏÙ¿˜, 1991). °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÎÙÂÓ‹ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ıˆڋıËÎ·Ó ·Ó·Áη›Â˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘·ÈÓ›ÛÛÔÓÙ·È (·Ó ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó ÙÂÏÈο) ÙËÓ Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÎÚÈÙÈÎfi Ó‡̷, ÙËÓ ·ÒıËÛË È‰Â·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÏÈÛÙÈ΋ ·Á·ڈÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘.

√È ¿ÙÔ˜ ·Ó·‰ÚÔ̤˜ ‹ ÔÈ ¿Î·ÈÚ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ √ Bachelard ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ‰›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ù¿ Ù· ‰›· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È ÙÔ Î·Ù·‰Â›¯ÓÂÈ Ì ¢ÛÙÔ¯›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ηٿ fiÛÔÓ ‰ËÏ. Ë ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙˆÓ ·Ï¯ËÌÈÛÙÒÓ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi Ô Bachelard ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó fiÙÈ «Ë Ù¤¯ÓË Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· οÓÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· fiÓÂÈÚ·» Î·È fi¯È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. ∫·È Â›Ó·È Ë ·Ï¯ËÌ›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÓÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ï¯ËÌÈÛÙÒÓ, ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÓÔËı› Î·È Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ô ÔÓÂÈÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë: «√ ÔÓÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ï¯ËÌÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÌÂϤÙË ÂÈÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ „˘-


∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

89

¯ÈÛÌÔ‡ Î·È Î¿ı „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘ ı· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ËÁ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ï¯ËÌÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ Û ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ú¤ÂÈ Ó· „˘¯·Ó·Ï˘ı› ̤ÚÔ˜ ÚÔ˜ ̤ÚÔ˜. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó¯ԇ˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ∑ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·fi Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜, ‰ËÏ. Ì Â·ÏËıÂ˘Ì¤Ó˜ ıˆڛ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó, Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ˘fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Û˘Ó¤¯ÂȘ, ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÒÓ ‰È·ÏÂÎÙÈÎÒÓ. ¢ÈfiÙÈ Ù›ÔÙ·, ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÌÈ· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ·fi ÙȘ ·Ï¯ËÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÛÙÔȯÂÈÒÛÂȘ. ∆Ô Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘ÔÓÔËı› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Â›Ó·È Û·Ó Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜, Û·Ó Ó· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ó· ηıÈÛÙԇ̠ÙȘ ·Í›Â˜ ηı·Ú¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜, Ó· ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. °È· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜ ηı·Ú¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÍÔÓ· Ì ٷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ∂ÏÏ›„ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ Ë ÛΤ„Ë, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ. ∞fi οı ¿Ô„Ë Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÛÙÔȯÂÈÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ¤Ó· ÁÓˆÛÈÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ Ó· ‰ÂȯÙ› Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ·Ï¯ËÌÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. √ ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÈÔًوÓ. ∂ȯÂÈÚÔ‡Û ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ∆Ô Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Î›ÙÚÈÓÔ ÙÔÓ ÌfiÏ˘‚‰Ô, Ó· ¤Ó· ÚÒÙÔ fiÓÂÈÚÔ, Ó· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªÂ ¤Ó· ÁÎÚ› Û¤ÚÌ· Î·È Ì ÙÔ Ê‡ÙÚÔ ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘, ÙÈ ÛÔ˘‰·›Ô fiÓÂÈÚÔ, Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë Ô˘Û›· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ¯Ú˘Û¤˜ Û˘ÁÎÔÌȉ¤˜. ∂Ì‚·ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Â¿Ó Ë ·Ï¯ËÌÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÌfiÏ˘‚‰Ô, Â¿Ó Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ‚·Ú‡˜ fiÛÔ Ô ¯Ú˘Ûfi˜, Ë ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛË ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. §ÔÈfiÓ ÙÂÏÈο ·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ·ÙÔÌÈο ‚¿ÚË Ë ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘ Û ¯Ú˘Ûfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÔÚ›·, ‰ËÏ. ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘. ∆Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÚÂ ӷ ÂÓ·ÓÙȈı› ÛÙÔ ·ÏÈfi» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 103105). ∂‰Ò Ô Bachelard ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·Ï¯ËÌÈÛÙ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÂϤÁÍÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi (¿ÏψÛÙ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÍ‹ÁËÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú¿‰ÔÍÔ˘), Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Bachelard,


90

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘

ı· Ú¤ÂÈ Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ‡Ï˘ Ó· ‰È·ÈÚÂı› Û ÙÚ›· Â›‰·: «Â›Â‰Ô Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, Â›Â‰Ô ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ, Â›Â‰Ô ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 103-105). ªÂ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ¿ÏÈ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ¤Ú¢ӷ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÓÔȘ ÂΛӘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ¤Ú¢ӷ˜ Î·È fi¯È ¿ÏϘ. ™·Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜: «Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ¤ÓÓÔÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ê˘ÛÈ΋, ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· ÚÒÙÔ Â›‰Ô. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·˘Ù‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÌfiÚÂÛ ӷ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÍÂοı·ÚÔ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ŸÙ·Ó ÛΤÙÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÃËÌ›·˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‡Ï˜, ÛÂ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ Ô˘Û›Â˜, ÙfiÙÂ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·Ï¯ËÌÈÛÙ¤˜, Â›Ó·È ÂÚÁ·Û›· Û ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi Â›‰Ô, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÙÂÏÒ˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈο, Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛ˘. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ËÌÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∑. ∂›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛË Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ ·Ï¯ËÌÈÛÙ¤˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Ì ∑= 82 Û ¯Ú˘Ûfi Ì ∑ =79. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓȷ΋ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ‹ ηÏÏ›ÙÂÚ· ÌÈ· ÚˆÙÔÓȷ΋ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹. ∏ ˘ÚËÓÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛË ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÈÒÓ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ·fi οı ¿ÙÔÌÔ ÌÔχ‚‰Ô˘. ∂¿Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë ·Ê·›ÚÂÛË fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿: ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ Ͽ̄˘ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 103-105). ∂Ô̤ӈ˜ ÌË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô‡Ù Û ¤Ó· ¯ËÌÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Ô‡Ù Û ¤Ó· ÚˆÙÔÓÈ·Îfi ‚¿ıÔ˜ «Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÏÈ΋˜ ÌÂÙ·ÛÙÔȯ›ˆÛ˘ Â›Ó·È Ì¿Ù·ÈË. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿¯ÚËÛÙÔ Ó· ı¤ÙÔ˘Ì ¤Ó· Ï·ÛÙfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ¿¯ÚËÛÙÔ ·ÎfiÌË Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï¯ËÌ›· Î·È ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ Ê˘ÛÈ΋» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 103-105). ∫·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· «Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ Ë ÚÔÔÙÈ΋, ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ‚¿ıÔ˜, Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚¿ıÔ˘˜ Â¿Ó ı¤ÏÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ï¿Ì„Ë Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÛηڛÊËÌ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ (Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜) ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÛΤ„˘» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 103-105). ∫·È fiÙÈ «Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fiÛ·ÛË ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (‰ËÏ. Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‚·‰›˙ÂÈ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi οÔÈ· ·Ú¯Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÎfiÙÂÙ·È ·fi ·˘Ù¿)» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 103-105).


∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

91

√È ¿ÌÂÛ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ (ÚÔ˜ ÙËÓ Ê‡ÛË) ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. √ Bachelard ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ËÁ‹ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘» Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· «ÚÒÙ· ÂÌfi‰È· ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¯ËÌ›·˜» (Bachelard, 1932, ÛÛ 30-33). ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Baume, Rouelle Î·È Lemery Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ù· ÔÈÔ ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙËÓ º‡ÛË: «∂ÙÛÈ Ô Baume ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¤Î·Ó ̷˙› Ì ÙÔÓ Macquer ‰Âη¤ÍÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÃËÌ›·˜ Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ¿Óˆ ·fi 2000 ÂÈÚ¿Ì·Ù·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ· ÛÙ· 10000 ÚÔÛˆÈο ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ Baume ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 42000 ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ¤Ó·˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ËÌÈÎfi˜ ÌÔÚ› ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙÔȯÂÈÔÌÂÙÚ›· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ó· Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· (fiÌÔÈ·) ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ηÙËÁÔÚÈÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô Baume ÂÎÙÂÏ› ‰È¿ÊÔÚ· ÂÙÂÚfiÎÏÈÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Baume Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë º‡ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ‰›Ô ÌÂÏÂÙÒÓ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÈÓfiÙ˘Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ· ÛÙÔÓ 18Ô Î·È 20Ô ·ÈÒÓ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ¿ÌÂÛÔ ÁÂÁÔÓfi˜. •ÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‰›Ô Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ‚¿ıÔ˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ¤ÌÌÂÛ˜. ™ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· Ë º‡ÛË, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ۋÌÂÚ·, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ˆ˜ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋» (Bachelard, 1932, ÛÛ 30-33). °È· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ º‡ÛË Ô Bachelard ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙÔÓ Baume: «∏ ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Ô ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ ÙËÓ º‡ÛË Û ΛÓËÛË. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ‚ÔÛ΋ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ·Û‚ÂÛÙ҉˜ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ. ∏ º‡ÛË ¤¯ÂÈ ÙfiÙ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ù· η‡ÛÈÌ· Î·È ÙÔ ·Û‚ÂÛÙ҉˜ ¤‰·ÊÔ˜. ∆· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì ¯›ÏÈÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÚfiÔ˘˜. Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ·˘Ù¿ ı· ‹Ù·Ó ٷ ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ º‡Û˘ Ô˘ ı· ÚÔÌ‹ı¢·Ó Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ∆fiÛÔ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Î·È ÙfiÛÔ ÊÙˆ¯‹ ȉ¤· ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÒÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ·Ó¤Ù˘Í ·˘Ù¿ÚÂÛη ÛÙÔÓ ÂÎÙÂÓ‹ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÌfiÏȘ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜» (Bachelard, 1932, ÛÛ 30-33). ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÔ ÔχÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ·, Î·È Ë ·ÏÔ˚΋ ÂÌÂÈÚÈ΋ ı¤·ÛË Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ‚¿ÛË Ù˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.


92

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘

ŒÙÛÈ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ËÌÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›·. √ ¯ËÌÈÎfi˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÁfiÓÈÌÔ˜ fiÙ·Ó ı· „¿ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·Ú¿ ÌÈ· Ì¿Ù·ÈË ÁÂӛ΢ÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Ï¢ÚÒÓ.

∏ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‡Ï˘ ∂Ìfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‡Ï˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Bachelard, Ë ‡ÏË, ÛÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÌÈ· ·Ú¯‹ ÁÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÙÈÓÔÌ›·: «¢ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô˘ οÓÂÈ Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‡Ï˘, ÙÔ ›¯ÓÔ˜ ÌÈ·˜ ·ÏËıÈÓ‹˜ ·ÓÙÈÓÔÌ›·˜. ™Â ÌÈ· ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ë ‡ÏË Ê¤ÚÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ·Ú¯‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÂÓÈ΋. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÓÙfiÙËÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÂÓÈ΋ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ (·ÓÙÈΛÌÂÓ·), fiϘ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÔÈfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηÌÈ¿ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ù˘. ∫È ·ÎfiÌ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘. ∆· ·Ï¯ËÌÈο ΛÌÂÓ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÛË ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù˘ ·Ô‰Ôı› ÌÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ Ë Ù¯ÓÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÓˆÛÙ‹ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛΤ„Ë, ¯ˆÚ›˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛΤ„Ë Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·Ê·ÈÚ¤Ûˆӻ (Bachelard, 1953, ÛÛ. 61-62). ªÂ ÙËÓ ·Ï¯ËÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË, ‰ËÏ. ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ‡ÏË ÛÙÔ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi», Ì ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔηٷϋ„ÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÊÔÚو̤ÓË Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û ΛÓËÛË, Û ÔÏÏ¿ Â›‰·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, ˘Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ‡ÏË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌfiÓÔ ÔÈfiÙËÙ˜. ∫·È ÔÈ ÔÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ʤÚÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ «Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ËÌÈÎÔ‡». ø˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· Ë ‡ÏË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÔÛÔÙÈο: «Ë ‡ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË Û·Ó ¤ÓÓÔÈ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜. ∏ ‡ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÔÛfiÙËÙ·, ÔÛfiÙËÙ· ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË, ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi οı ÌÂÙ·ÙÚÔ‹. ∫È ¤ÙÛÈ Ì ÙÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‡Ï˘ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÊÈÏfiÛÔÊÔ ÛÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 61-62). ¶·Ú¿ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÈfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÛÔÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı›: «ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘ ‡Ï˘. ªÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‡ÏË ·fi ÙËÓ Ì¿˙· Ù˘, ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘, ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘, ÌÈ· ıˆڛ· fiˆ˜ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ıˆڛ· ÂÍ·›ÚÂÙ˘ ÂÂÍ‹ÁËÛ˘» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 61-62).


∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

93

ŸÌˆ˜ ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ ÔÛÔÙÈÛÌfi Û·Ó ÌÈ· ·Ê·›ÚÂÛË, ‰ËÏ Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‡Ï˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÛΤ„Ë˜Ø «Î·È Ó· ÏÔÈfiÓ Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÓÙÈÓÔÌ›·˜Ø Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÂÈÚ¿ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·ÍÈÒÓ ıˆÚԇ̠ÙËÓ ‡ÏË Û·Ó ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ú›˙· Ù˘ ÂÍ·ÙÔÌ›Î¢Û˘, Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ì Û fiÏ· Ù˘ Ù· ÛÙÔȯ›·, Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜, ÔÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ‡ÏË ÛÙËÓ ¿ÏÏË… ÛÙÔÓ ÔÛÔÙÈÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ÔÈÔÙÈÛÌfi˜. √ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ¡ÔÈÒıÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ fiˆ˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÂÎÏÂÎÙfi ÎÚ·Û›. ∑ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ∑ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· fiˆ˜ ·Ó Ë Â˘·›ÛıËÙË ˙ˆ‹ ˘ÂÚÂÍ·ÙƠ̂΢ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 61-62). ¢ËÏ. ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ·Ú·Î¿Ùˆ, Û·Ó ÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˆ˜ ‰ÔÌ‹. ∞˘Ù‹ Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ·ÓÙÈÓÔÌ›· fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÏË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ‡ÏË˜Ø «ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ- ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ԉ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÓÔÌ›·˜-Ì·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ù˘ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÈηÓÔ‡˜ ÁÈ· ·ÎÚȂ›˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ ÃËÌ›· fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘˜ ı· ‰Ô‡Ì ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÙÙÔ‡ ÚfiÏÔ˘. ª· ‹‰Ë ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÛË ¤¯Ô˘Ì Â·Ê‹ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÌÂÚÈ¿, Ì ˘ÏÈΤ˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÊÙˆ¯‹ ÁÂÓÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÁÓÒÛË Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‡Ï˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ηϿ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Ô˘ ÂÎÙÚ¤Ô˘Ó ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ȉȷ›ÙÂÚ· ηı·Ú‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ·’ ¢ı›·˜ ÙȘ ‡Ï˜ Ì ÙȘ ‡Ï˜, ÙÔ Ó· Âȉڿ ÌÈ· ‡ÏË ¿Óˆ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ‡ÏË, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ‡ÏË, Ó· ¿ÌÂÛ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÔηٷÚÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ìʈӛ· –¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹– Â›Ó·È ‹‰Ë ÌÈ· ·ÓÙ›ÚÚËÛË ªÈ· ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÙÚfiˆÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÛÙÔÓ ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ì ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙ˘ ˘ÏÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ªÔÚԇ̠‚¤‚·È· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ˘ÏÈÛÙÈ΋ Û·Ê‹ÓÂÈ·, ÈηӋ Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ÁˆÌÂÙÚÈ΋ Û·Ê‹ÓÂÈ·» (Bachelard, 1953, ÛÛ. 61-62). ∏ ÁˆÌÂÙÚÈ΋ Û·Ê‹ÓÂÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Bachelard Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ Û˘-


94

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¶. ªfiηÚ˘

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Ó‡̷ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È «Ì·Á‡ÂÙ·È» ·fi ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘-·ÊËÚË̤ÓÔ˘ ÙÔ Ó‡̷ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÔ Ó‡̷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÏÂÌÈ΋ (Bachelard, 1993). ªÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ Althusser ı· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο Â‰Ò ÙËÓ ÁÓˆÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏ›ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ·Ú¿ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ›‰È· Ë Û‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘. ∏ ÁÓˆÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ Althusser Ì ÙȘ ÙÚÂȘ °ÂÓÈÎfiÙËÙ˜ π, ππ Î·È πππ (Althusser, 1978). ∏ °ÂÓÈÎfiÙËÙ· ππ Ë ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÊËÚË̤ÓË °ÂÓÈÎfiÙËÙ· π Â›Ó·È Ë «ıˆڛ·» Ù˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ (Î·È Û·Ó Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘) Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È Ë °ÂÓÈÎfiÙËÙ· πππ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °ÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ππ Î·È Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘-Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡. ∏ °ÂÓÈÎfiÙËÙ· ππ Â›Ó·È Û ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁÈ΋ Ú‹ÍË Ì ÙËÓ °ÂÓÈÎfiÙËÙ· π (ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘) Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Ì ٷ ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Bachelard (Bachelard, 1993).

∞¡∞º√ƒ∂™ Althusser, L. (1978), °È· ÙÔÓ ª¿ÚÍ, ∆. ∫·ÊÂÙ˙‹˜ (ªÙÊÚ), °Ú¿ÌÌ·Ù·, ∞ı‹Ó· Althusser, L. (1978b), £¤ÛÂȘ (1964-1975), •. °È·Ù·Á¿Ó·˜ (ªÙÊÚ), £Â̤ÏÈÔ, ∞ı‹Ó· Bachelard, G. (1928), Essaie sur la connaissance approchee, Vrin, ÛÂÏ. 80 Bachelard, G. (1932), Le pluralisme coherent de la chimie moderne, Vrin, Bachelard, G. (1940), La Philosophie du Non, Presses Universitaires de France, ÛÛ. 58-59 Bachelard, G. (1953), Le Materialisme rationnel, Presses Universitaires de France Bachelard, G. (1993), La Formation de l’ Esprit Scientifique, quinzieme tirage, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris. Translated in English by McAllester Jones, M. (2002), The Formation of the Scientific Mind, Clinamon Press. Bachelard, G. (1993b), ∆Ô ÚÒÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ: Ë ÚÒÙË ÂÌÂÈÚ›·, ÛÙo °. ∫Ô˘˙¤Ï˘ (ÂÈÌ), ∂ÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·-∫›ÌÂÓ·, ¡‹ÛÔ˜, ∞ı‹Ó·.


∏ ÃËÌ›· ˆ˜ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜…

∫ƒπ∆π∫∏ ñ 2

95

Beretta, M. (1993), The Enlightenment of Matter, Watson Publishing International Berthelot, M. (1885), Les Origines de l’alchimie, Steinheil G., Paris, ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ª.(1906), ∏ Ù˘ ∞ϯËÌ›·˜ °¤ÓÂÛȘ, T‡ÔȘ ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∞ı‹Ó·. Berthelot, M. (1886), Science et Philosophie, Galman-Levy, Paris, France Lecourt, D. (1984), ª·ÚÍÈÛÌfi˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›·, µ. ∫ÈÓÙ‹ (ÌÙÊÚ.), ¶ÔÏ›Ù˘ 38 Lecourt, D. (1992), Bachelard Epistemologie, 5e ∂dition, Presses Universitaires de France ∫ԇ̷, ∫. (1808), ÃËÌ›·˜ ∂ÈÙÔÌ‹, µÈ¤ÓÓË, ÛÂÏ. ÎÂã. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ “ÃËÌ›·˜” ÙÔ˘ Pierre.-Auguste Adet. ª·ÏÙ¿˜, ∞. (1991), ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘, §fiÁÔ˘ ¯¿ÚÈÓ, 2, ∞ı‹Ó· ªÈÙÛ¿Î˘, ∂. (1996), ∞ÙÔÌ· Î·È ªfiÚÈ·: ªÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Û¯¤ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙÔ “∏ πÛÙÔÚÈ΋ ∂ͤÏÈÍË Ù˘ ÃËÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÃËÌÈÎÒÓ, ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ/∂π∂, ∞ı‹Ó· ¡ÈÎÔÏ·›‰Ë˜, ∂. (2003), πÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÛÙËÓ ÓÂÒÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ∫. ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘, §. ÷ÏÎÈ¿ (ÂÈÌ), ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙË ¢È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ¶Ú·ÎÙÈο 2Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, ∞ı‹Ó·. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ª. (1908), æ·ÌÌÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÃËÌ›·, ª˘ÙÈÏ‹ÓË ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ª. (1920), ¶ÂÚ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙÔ˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ∞ı‹Ó· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ª. (1926), ∞È º˘ÛÈη› ∂ÈÛÙ‹Ì·È ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È-¶ÚÔ Ù˘ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜, ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∞ı‹Ó·.


∂¶π™∆∏ª∂™ Î·È ∫√π¡ø¡π∫∏ ¢π∫∞π√™À¡∏ ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó: °. ¶ÂÙÚ¿ÎË (¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ): √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ıˆÚËÙÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· °. ∫·ÙÛÈ·ÌÔ‡Ú· (πª∂): ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜: Ô ¯ÂÈÚ·ÊÂÙËÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ £. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ (∫¡∂/∂π∂): πÂÚ·Ú¯›· ÛÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ∂. ∫ÔϤ˙· (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ): ª·ıËÌ·ÙÈο ÁÈ· fiÏÔ˘˜; ∏ ÎÚ˘Ê‹ ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ §. §¿Îη (¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, Û¯ÔÏÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜): √ ∑·Î ªÔÓfi ÁÈ· ÙÔÓ ÓÙÂÙÂÚÌÈÓÈÛÌfi ŒıÂÏ ¶¤ÙÚÔ˘ (Bufallo, New York): ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ º. ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (∫∂π¡∂ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ): √ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ô˘ °. ¶··‰¿ÙÔ˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ): ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË: ™˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ∞ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ¶. ¶·ÓÙ·˙‹˜ (∞¶£): ªÔÚ› Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘Ì¿ÚÂÈ·; ∂. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ): ∆· fiÚÈ· Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ¢. ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, ∫. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ™. ∫fiÏÏ·˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ): √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË ªÂÁ¿Ï˘ ∫ϛ̷η˜ - `Big Science’ ¢. ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ∞. °ÎÈfiÏÌ·˜, µ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ): ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË ªÂÁ¿Ï˘ ∫ϛ̷η˜ - `Big Science’ ¶. ¶ÔÏ›Ù˘ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜): ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Ù·ÍÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ·fiÛÙ·ÛË: ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› §. ÷ÏÎÈ¿ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ı‹Ó·˜): ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ∫. ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ı‹Ó·˜): ∑ËÙ‹Ì·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘


∫ƒπ∆π∫∏ / ∂¶π™∆∏ª∏ & ∂∫¶∞π¢∂À™∏: 2/05

√‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ∂˘ÁÂÓ›· ∫ÔϤ˙·, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 45110 πˆ¿ÓÓÈÓ· ñ email: ekoleza@cc.uoi.gr £‡ÌÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ú¢ÓÒÓ, µ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 48, 11635 ∞ı‹Ó· ñ email: efnicol@eie.gr ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÎÔÚ‰Ô‡Ï˘, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 13∞, 10680 ∞ı‹Ó· ñ email: kskordul@primedu.uoa.gr ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷ۿ˘, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¢∂, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 54124 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ñ email: dchassap@eled.auth.gr

√È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÚ›ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ™‡ÓÙ·Í˘. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ‹ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û ¿ÏÏÔ ¤ÓÙ˘Ô ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ̤ÛÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÎÚ›Û˘ ·fi ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÚÈÙ¤˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÁÓÒÌË Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹.

ªÔÚÊ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÓÙ˘· Û ÙÚ›· ·ÓÙ›Ù˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û ·Ú¯Â›Ô MS Word 2000 ‹ ÓÂfiÙÂÚÔ. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÛÂÏ›‰·˜ ∞4, Ì ÂÚÈıÒÚÈ· 3cm ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, Û ‰ÈÏfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿˜ 12, Ì ·Ú›ıÌËÛË ÛÂÏ›‰ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ù· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÏ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ¶ÂÚ›ÏË„Ë 100150 ϤÍÂˆÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ¿ÚıÚÔ˘. √È ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÎı¤ÙË ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ‹ ·Á·Ϙ.


√È ÂÈÎfiÓ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜. ∫¿ı ÂÈÎfiÓ· ·ÔÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙfi ·Ú¯Â›Ô ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÌÔÚÊ‹˜ .tiff. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÈ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ¡· ·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‹ ÛÎÔ‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ. √È ÂÈÎfiÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛÂÏ›‰· Ë Î¿ı ̛· Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: –ı¤ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ 1–. √È ›Ó·Î˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi Ù›ÙÏÔ˘˜. √È ›Ó·Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛÂÏ›‰· Ô Î¿ı ¤Ó·˜ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: –ı¤ÛË ›Ó·Î· 1–. √È ›Ó·Î˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜.

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ √È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘/ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤ·/ˆÓ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤Î‰ÔÛ˘, fiˆ˜ (James 2002) ‹ (Smith and Johnson 1994). ÕÚıÚ· Ì ÙÚÂȘ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ (Powels et al. 2000). √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, Ì Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ˘Ï ·Ó·ÊÔÚÒÓ, Î·È ÙÔÓ ËıÈÎfi ÎÒ‰Èη ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ American Psychological Association. ∞ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂΉÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜/η̛· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙ› ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙË Ê˘Ï‹, ÙË ıÚËÛΛ· ‹ ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·. ∆· ¿ÚıÚ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÌfiÓÔ. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ∂ΉÔÙÈ΋ √Ì¿‰· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÓËı› ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÂÓfi˜ ¿ÚıÚÔ˘, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi ·˯› ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÂÍÈÛÙÈο, Ú·ÙÛÈÛÙÈο Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÛ‚ÏËÙÈο Û¯fiÏÈ· ‹ ·fi„ÂȘ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ‹ ÂıÓÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜.

Kritiki, issue 2  

Kritiki, Critical Science and Education, Issue 2 (2005)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you