Etec Magasin 2022/2023

Page 1

MARCUS ÄR TILLBAKA I SKOLBÄNKEN SID 11 PRAKTIK MED BLÅ TONER PÅ SÖDRA CELL SID 15 IZAACS SALTSTÄNKTA PRAKTIK PÅ M/S VISBY SID 16 PENDLINGSVÄNLIGA STUDIER FÖR HANNA SID 19 SPETSUTBILDNING INOM ARTIFICIELL INTELLIGENS SID 23

MAGASIN ETT INFORMATIONSMAGASIN UTGIVET AV ETEC TEKNIKUTBILDNING AB INFÖR LÄSÅRET 2022–2023

THEAS UTBILDNING BLEV ETT LYCKOKAST

HÅLLBARHET I FRÄMSTA RUMMETETEC MAGASIN | 3

HÅLLBAR

EXPANSION HÅLLBARHETSARBETET ÄR I FULL GÅNG. SAMTIDIGT HAR FÖR­ BEREDELSERNA KRING FRAMTIDA EXPANSION INLETTS.

Ä

ven om inledningen för fristående Etec ­Teknikutbildning AB inte blev precis som de tre ­ägarna Ylva ­Alexandersson, Björn Lekselius och Thomas Norström hade önskat, på grund av rådande pandemi, ser de framtiden an med stor tillförsikt. – Det har varit lite tufft. Men nu rullar det på igen från alla håll, ­konstaterar trion nöjt. ETECS FEMÅRSPLAN KRING framtida hållbarhetsarbete har nyligen inletts och involverar såväl skolans elever

Trots en tuffare start än väntat ser Etecs ägartrio ljust på framtiden. Hållbarhet och den kommande expansionen står högt på schemat för Thomas Norström, Björn Lekselius och Ylva Alexandersson.

Thomas Norström Lärare, telefon: 0491-76 16 81 thomas.norstrom@etecteknikutbildning.se

som samhället i stort genom olika Detta, tillsammans med en växande ­satsningar och projekt. efterfrågan på anpassade företags­ – Det handlar i stora drag om att utbildningar inom bland annat visualisera våra miljömål och skapa elteknik och automation samt att förutsättningar för att uppnå El- och energiprogrammet på dem. Allt vi gör och lär gymnasiet ska fortsätta ut till eleverna ska att utvecklas i takt ha sin grund i håll­ med näringslivet och barhet, förklarar Ylva ­arbetsmarknadens Antingen ­kommer ­Alexandersson med ­behov, medför en vi att bygga ut instämm­ande nickar ­expansion av Etecs ­lokalerna eller från sina två kollegor. verksamhet. – Vi har börjat bygga en ny skola. TILL HÖSTEN 2022 är ­planeringen för att förhoppningen att åter ­anpassa våra ­lokaliteter starta två nya Yh-utbildningar: ­efter verksamheten. Det • Automationsingenjör för innebär att vi antingen kommer att hållbar industri 4.0, som leder till en bygga ut befintliga lokaler eller bygga yrkeshögskoleexamen som ingenjör en helt ny skola. Oavsett vilket så inom området automationsteknik. kommer hållbarhet att vara genom­ • Automatiserad Dataanalys med gående i vår expansion, betonar de tre inriktning artificiell intelligens. ägarna.

Björn Lekselius Rektor, telefon: 0491-76 16 73 bjorn.lekselius@etecteknikutbildning.se

Ylva Alexandersson Vd, telefon: 0491-76 16 71 ylva.alexandersson@etecteknikutbildning.se

Etec Teknikutbildning Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel växel: 0491-76 16 70 www.etecteknikutbildning.se PRODUKTION KrePart AB, tel: 0491-178 80, www.krepart.se FOTO Curt-Robert Lindqvist SKRIBENTER Mikael Bergkvist, Jonas Axelsson, Urban Löfqvist och Kristin Wennerström REDAKTIONSKOMMITTÉ Mikael Petersson, Ylva Alexandersson och Maria Hjelm FORMGIVNING Jens Lindström TRYCK V-TAB 2021/12

@etecteknikutbildning @etec_oskarshamn


ETEC MAGASIN | 4

Gymnasieeleverna Elma Segerhjelm och Ludvig Iveslätt studerar den digitala panelen som bland annat visar energi­ förbrukningen för en hissresa. Siffror som sedan ska kunna ­användas i undervisningen.

Pengarna vi sparar kan vi använda till något roligt för eleverna.

Lärare Magnus Thunberg med en av Etecs nya cyklar som han använder för att följa med till lunchen på Oscars­gymnasiet.

De globala målen för hållbar utveckling uppskattas ­av de båda gymnasieeleverna Isak Idberg och Emrick Moberg.

Via en mast på Gymnasieelev C

ETECS HÅLLBARHETSMÅL TILL 2025 2021

2022

2023

2024

• Egen sol-, vindoch kraftproduktion • Miljö-el på plats • Koll på energi

Ansluta extern data från SMHI och Rymdstyrelsen

Tio nya utbildningar

Ett utvecklat ­samarbete inom ­hållbarhet med ­företag och kommun


ETEC MAGASIN | 5

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT

VI LEVER SOM VI LÄR! VD YLVA ALEXANDERSSON OCH LÄRARE MAGNUS THUNBERG ­FRAMHÅLLER ETECS FEMÅRSPLAN FÖR HÅLLBARHETSARBETE DÄR BÅDE ELEVER OCH LÄRARE INVOLVERAS. – DET GÄLLER ATT VISA VILKA INSATSER VI KAN GÖRA TILLSAMMANS FÖR MILJÖN, SÄGER DE.

F

taket kan Etec ta emot en massa olika data. Carl Johansson och lärare Magnus Thunberg.

2025 • Etec utbyggt • Processlabb och ­robotcell under ­skolans tak

ör att bli Sveriges mest håll­ framskridna planer på installation av bara skola och gå i täten för solpaneler och vindkraftsanläggningar miljöarbetet har Etec tagit på skolan. fram en femårsplan med en – Vi har sökt bidrag och tittar rad olika åtgärder som ska även på olika typer av samarbete integreras och u ­ tvärderas för att bland annat kunna lagra el i skolarbetet. Till de kanske mest och m ­ ontera laddstolpar för elbilar i påtagliga och synliga insatserna hör de ­anslutning till skolan, berättar hon. två cyklar som har köpts in till skolans personal för att bland annat användas FEMÅRSPLANEN RYMMER ÄVEN tio vid transporter till och från matsalen nya utbildningar med hållbarhets­ på Oscarsgymnasiet. koppling samt en Yh-utbildning inom – Det är alltid personal med på cirkulär ekonomi. 2025 går dessutom ­luncherna och i stället för att åka bil Etecs hyresavtal för de b ­ efintliga så föregår vi med gott exempel. ­lokalerna ut. Om skolan blir Vi har infört ett rullande kvar i de nuvarande schema för samtliga ­lokalerna krävs en ­­ lärare och rektor som om- och tillbyggnad för innebär att någon ur att bättre rymma verk­ Det är alltid någon personalen alltid cyklar samheten. Alternativet av lärarna som med eleverna. Det har är att ­bygga en helt ny cyklar tillsammans blivit väldigt positivt skola. bemött, säger Ylva – Oavsett vilket så med eleverna. Alexandersson. kommer lokalerna att ­anpassas efter ny teknik EN ANNAN TYDLIG åtgärd är och g ­ öras så hållbara som möj­ de paneler med energi­förbrukning ligt, ­förklarar Ylva ­Alexandersson. i realtid som kommer att finnas på Både hon och Magnus Thunberg ­skolan. De visar bland annat hur framhåller även elevernas m ­ öjligheter mycket el som förbrukas i skolans att kunna påverka utbildningens ­fastighet och även vad varje resa upp ­innehåll och driva egna miljö- och och ner med skolans hiss förbrukar. ­hållbarhetsprojekt. – Det blir tydliga resultat som kan – Vi har nyligen installerat en mast räknas om i kostnader och vad det för att kunna ta emot en mängd olika genererar i utsläpp. Det kommer vi att data som vi sedan kan använda i skol­ använda oss av i skolarbetet och även arbetet på olika sätt. Exempelvis har till att se över vilka besparingar vi kan vi en boj som kan placeras ut i sjöar göra genom exempelvis behovs­styrning. och vattendrag runt om i kommunen Pengarna vi sparar kan vi sedan och där vi sedan kan ta emot kontinu­ ­använda till något roligt för eleverna i erliga temperaturmätningar. Detta stället, förklarar Magnus Thunberg. kan utvecklas i oändlighet med givare Sedan tidigare köper Etec enbart i olika situationer där det bara är elev­ grön el och har även bytt ut merparten ernas idéer och kreativitet som sätter av alla lampor på skolan till energisnål gränser. Etecs ambition är att ligga i LED-belysning. Ylva Alexandersson framkant och för att uppnå det måste betonar samtidigt att det finns långt vi leva som vi lär, säger de.


ETEC MAGASIN | 6

FRAMTIDEN ÄR

ELEKTRISK EN BRED PALETT AV MÖJLIG­ HETER OCH DIREKT UTGÅNG TILL ­ARBETSLIVET. FÖR MELWIN ANDERSSON OCH ALFRED GABRIELSSON VAR GYMNASIEVALET ENKELT.

mycket kunskaper som möjligt u ­ nder de tre åren och sedan ge sig ut i arbetslivet. Under utbildningen läser alla elever både installations- och automationskurser för att få grund­ läggande ­kunskaper kring bland annat ­kommunikationsnät och styrsystem. – Mitt mål är att börja jobba ven om de inte har ­praktiskt som elektriker direkt efter ­någon som helst studenten, säger Alfred och Melwin tidigare erfarenhet av nickar instämmande. elektrikeryrket kändes – Det finns ju många olika vägar att Etecs El- och gå som elektriker. Som exempel­ energi­ vis installationselektriker, program med inriktning automationstekniker, elteknik helt rätt från industrielektriker, start. driftoperatör, nätverks­ Mitt mål är att – Framtiden är tekniker eller service­ börja jobba som elektrisk och den här tekniker. Vill man utbildningen innebär vidareutbilda sig ­senare elektriker direkt en mängd olika möjlig­ finns det ju också efter studenten. heter, konstaterar de ­massor av möjligheter, båda förstaårseleverna tillägger han. entusiastiskt. ATT DET BLEV just Etec som VARKEN MELWIN ANDERSSON eller ­hamnade högst på listan över deras Alfred Gabrielsson har i dagsläget gymnasieval berodde framför allt på några planer på fortsatta studier rekommendationer från äldre vänner efter gymnasiet. De vill ta till sig så och bekanta som hade gått utbildningen.

Ä

Många vägar att gå som elektriker tycker Melwin Andersson och Alfred ­Gabrielsson.

– Jag var även här på besök och kände mig välkommen direkt. Det är en liten och familjär skola med nära kontakt mellan lärare och elever, ­framhåller Melwin. Både Melwin Andersson och Alfred Gabrielsson ser fram emot den ­första praktikperioden, APL, där de får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. – Det ska bli spännande. Och ­samtidigt en möjlighet att knyta ­kontakter för framtida arbete, säger de båda g ­ ymnasieeleverna.

FAKTA

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET Under de tre åren på Etec har eleverna totalt 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Skolan erbjuder praktikplatser men eleverna själva har naturligtvis möjlighet att skaffa egna APL-platser. På El- och energiprogrammet läser alla elever in allmän behörighet för fortsatta studier. För den som vill skaffa sig särskild ­behörighet erbjuder skolan individuella val i ämnen som engelska 7, matematik 3c, matematik 4, ­matematik 5, fysik 1a samt Kemi 1.


STUDIE PLAN

ETEC MAGASIN | 7

2022 2023

E L –

O C H

E N E R G I P R O G R A M M E T

I N R I K T N I N G E LT E KN I K

ANSÖKNINGSKOD EE-ETEC PROGRAM EL- OCH ENERGIPROGRAMMET INRIKTNING ELTEKNIK SKOLID 19892 KOMMUNKOD 0882 KURSER & POÄNG

KURSER & POÄNG

Gymnasiegemensamma ämnen

Programgemensamma ämnen

Engelska 5 Historia 1a1 Idrott & hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionkunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1

100 poäng 50 poäng 100 poäng 100 poäng 50 poäng 50 poäng 50 poäng 100 poäng

Datorteknik 1a Elektromekanik Energiteknik 1 Mekatronik 1

Gymnasie­ gemensamma ämnen 600 poäng

100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

TOTALT 2 850 POÄNG

TOTALT 400 POÄNG Övriga kurser 1 850 poäng

TOTALT 600 POÄNG

ÖVRIGA KURSER KURSER & POÄNG Belysningsteknik CAD 1 Elinstallationer Elkraftteknik Elmotorstyrning Engelska 6 Gymnasiearbete Kommunikationsnät 1 Larm & säkerhet Matematik 2a Mät- och styrteknik Mät- och reglerteknik Praktisk ellära Programmerbara styrsystem Programmering 1 Servicekunskap Svenska 2 Svenska 3

TOTALT 1 850 POÄNG

100 poäng 50 poäng 200 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

FÖR DEN S ­ TUDIEMOTIVERADE FINNS MER: Nedanstående kurser kan väljas till årskurs 3 Engelska 7 Fysik 1a Kemi 1 Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5

Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen som Etec måste förhålla sig till är denna kursplan preliminär.

100 poäng 150 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng 100 poäng

Programgemensamma ämnen 400 poäng


ETEC MAGASIN | 8

Redo att rycka ut. Som elektriker på Plannja arbetar Thea både med akut och förebyggande underhåll i produktionen.

KUNSKAPSBATTERI GAV STARTHJÄLP I LIVET

ALUMNEN THEA CARLSSON SÅG TILL ATT NYTTJA SIN ­STUDIETID PÅ ETEC TILL FULLO. RIK PÅ BÅDE LIVSERFARENHETER OCH YRKES­KUNSKAPER SÄKRADE HON FAST ANSTÄLLNING OCH KÖPTE SIG ETT EGET HUS DIREKT EFTER STUDENTEN.

D

et var pappa Marcus, med eget lantbruk ­utanför Målilla, som föreslog elyrket för den praktiskt lagda Thea. Och med tre e­ lektriker i släkten kan hon konstatera att ­intresset även s­ mittat av sig från ­andra nära och kära. Att söka till ­ El- och energi­programmet på Etec var ett självklart val. – Ryktet hade nått mig att det är en seriös och bra skola. Överallt hör man att Etec-elever är lika med bra elektriker. Så när jag väl hade bestämt mig för att bli elektriker var det ingen tvekan om att jag skulle gå på Etec, säger Thea. VARJE MORGON I tre års tid, med ­ ndantag för distansutbildningen u

som rekommenderade Thea till en av sina kontakter på plåt­industrin ­Plannja med huvudkontor och ­tillverkning i Järnforsen. – Plannja ringde upp mig innan studenten och ville ha mig direkt, utan att jag behövde visa något cv eller ­liknande. Det var riktigt r­ oligt! Då lönade det sig att man var i­ ntresserad i skolan, ­konstaterar Thea.

­ nder pandemin, tog Thea b u ­ ussen de fem milen till skolan i ­Oskarshamn. Där såg hon till att samla på sig så mycket kunskap hon bara kunde, bland MED STUDENTEN Överallt hör man annat genom att till­ AVKLARAD och jobbet godogöra sig kunskaper säkrat var det läge för att Etec-elever inom både automation Thea att ta nästa stora är lika med bra och installation. kliv i livet. Det dröjde ­elektriker. – Det upplägget är inte länge innan hon speciellt för Etec och har stod som ­ägare till ett verkligen förberett mig väl hus i Målilla med trädgård, för arbetslivet. För det är inte alla garage, altan och hela paketet. elektriker som får göra alla uppdrag – Magnus Thunberg, en av lärarna – men jag får! på Etec har tjatat, som ett litet tips i livet, om att man ska äga sin egen THEAS TALANG FÖR yrket och fina bostad. Och det var något som fanns ­resultat i skolan gjorde intryck på i bakhuvudet när jag tog beslutet. I många under hennes tid på Etec. stället för att betala tusentals kronor i Bland annat på läraren Pär ­Danielsson hyra för en lägenhet betalar jag nu till


ETEC MAGASIN | 9 Thea Carlsson kastade sig ut i vuxenlivet och blev husägare direkt efter studenten. Thea gillar att fixa och dona i huset tillsammans med familj och vänner. Alla elarbeten gör hon själv – förstås.

mig själv, samtidigt som jag kan göra renoveringar för att höja värdet. Mina kompisar tyckte att det var ganska sjukt att jag köpte hus, men för mig var det logiskt, säger Thea leende. Husköpet har också gett Thea ett nytt fritidsintresse. Just nu är hon i full färd med att sätta sin personliga prägel på rummen. – Att renovera är jätteroligt! Det är en skön känsla att rå om sitt eget ­boende samtidigt som det ger mig ­nyttig erfarenhet. Varje grej jag gör här är en investering, både i huset och i mig själv, konstaterar hon.

THEA

CARLSSON Ålder: 19 år Bor: Hus i Målilla Jobbar som: Underhållselektriker på Plannja i Järnforsen Familj: Pappa Marcus, mamma Anneli och systrarna Ines och Ellen Intressen: Renovering, träning, musik


”Examen på fredag – jobb på måndag”

Följ oss på

Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet. Efter examen är du direkt redo för att börja jobba. Se hela vårt utbud på www.oskarshamn.se/nova

Kinnarps

Vi är en helhetsleverantör som levererar hållbara och inspirerande inredningslösningar för kontor, skola och omsorg. KINNAPRS KALMAR Dagövägen 3, Kalmar 0480-47 60 60 info.kalmar@kinnarps.se


ETEC MAGASIN | 11

MARCUS ÄR

HEMMA IGEN TILLBAKA I KLASSRUMMET. FAST PÅ ANDRA SIDAN KATEDERN. TIDIGARE ELEVEN MARCUS ÅSTRÖM HAR ÅTERVÄNT TILL ETEC SOM LÄRARE.

F

ör fem år sedan tog han studenten och gick direkt ut i arbetslivet som elektriker med anställning på Elajo. Nu är Marcus Åström till­ baka i skolan - som lärare. – Det känns lite konstigt. Samtidigt trivdes jag ju väldigt bra på Etec så är kul att vara tillbaka och kunna dela med mig av mina erfarenheter till de som går i skolan nu, konstaterar han. MARCUS UNDERVISAR I el­instal­la­ tioner, belysningsteknik, elkraftteknik samt larm- och kommunikationsnät. Områden som han har jobbat med sedan han själv slutade skolan och har praktiska erfarenheter av.

– Att nyligen ha jobbat med dessa ämnen underlättar min under­visning. Jag vet ju hur det fungerar i ­verkligheten, framhåller han. NÄR MARCUS SJÄLV sökte till gymnasiet var valet enkelt. Han ville jobba med något prakt­ iskt och besökte Etec på öppet hus. Sedan var det ingen tvekan.

MARCUS

ÅSTRÖM

– En liten, p ­ ersonlig och fräsch ­skola. Det p ­ assade mig perfekt. Efter APL på Elajo i årskurs 2 började han jobba extra under lov och ledigheter. Tre dagar efter att Mar­ cus slutade skolan fick Jag stortrivs och han fast anställning. vill gärna f­ ortsätta – Jag trivdes j­ättebra med detta i som elektriker och hade inga planer på att byta ­framtiden. jobb. Men när jag blev tillfrågad om att börja jobba som lärare på Etec kän­ des det ­väldigt lockande. Jag skrev faktiskt mitt CV samma dag, berättar han leende.

Ålder: 23 år Bor: Lägenhet i Norrtorn Gör: Ellärare på Etec Familj: Sambo Ines och dottern Isabella som föddes i september Intressen: Umgås med familj och vänner, skruva med bilar

TILLBAKA I KLASSRUMMET igen är han mycket nöjd över sitt karriärsbyte. Att börja undervisa på Etec känns lite som att komma hem, förklarar Marcus Åström. – Jag stortrivs och vill gärna f­ ortsätta med detta i framtiden, säger han.

Den tidigare eleven undervisar numera nya elever. Marcus Åström tillsammans med Olle Thuresson och Eric Strömqvist i årskurs 3.


We’re looking for people who care about people.

Du kan lägga tiden på annat

Full fart in i framtiden

Slipp alla fakturor och administration av försäkringar, service, drivmedel, avdragsregler, förmånsvärde

IKEA Industry Hultsfred söker tekniskt intresserade medarbetare inom industri, mekanik, el och automation samt inom IT & OT.

Det är mycket jobb att administrera en bilflotta. Spara tid och pengar genom att låta oss sköta bilhanteringen för ditt företag. Vi tar ett helhetsgrepp kring din bilflotta och hanterar allt från körjournal och fakturor till drivmedel och besiktning.

Läs mer och ansök på www.IKEA.se/jobb

www.bilreda.se 08-466 91 50

Untitled-3.indd 1

2020-12-08 08:57

OUR ENERGY – YOUR SUCCESS

BEVI – specialister på energieffektiva och kundanpassade, kompletta drivsystem

BEVI är ett av Nordens största företag inom elektriska drivsystem och kraftgenerering. Vi erbjuder ett brett sortiment av elektriska motorer, växlar och automationslösningar för att hjälpa varje bransch att nå nya nivåer av energieffektivitet och energibesparingar.

BEVI AB, Bevivägen 1, 384 30 Blomstermåla | 0499-271 00 | info@bevi.se | www.bevi.se


ETEC MAGASIN | 13

För att alla ska få komma till tals i klassrummet har läraren Louise Lindberg och eleven Sebastian Ejeh bland annat glasspinnar till sin hjälp.

FORMATIVT LÄRANDE GER

NY DIMENSION ETT FORMATIVT FÖRHÅLLNINGS­ SÄTT HJÄLPER LÄRARNA ATT ­VÄXLA UPP ELEVERNAS ­L ÄRANDE. UTRUSTADE MED GLASSPINNAR, POST-IT-LAPPAR OCH SMÅ WHITEBOARDTAVLOR SKAPAR DE AKTIVITET I KLASS­ RUMMET OCH FÅNGAR SNABBT UPP OM ELEVERNA LÄR SIG DET LÄRAREN TÄNKT SIG.

L

ouise Lindberg är lärare i ­matematik, servicekunskap och naturkunskap, samt gruppledare för skolans ­lärcirklar i formativt arbete. – Eleverna ska veta var i läroprocessen de befinner sig. Vi för­ söker hela tiden synliggöra elevernas kunskaper. Där kommer de bärbara whiteboardtavlorna in i bilden. Jag kan snabbt ställa en fråga som jag ber alla skriva ned svaret på och sedan hålla upp den och 15 sekunder senare ser jag om min förklaring varit tillräckligt tydlig, säger Louise Lindberg. Andra enkla sätt att skapa aktivitet i klassrummet är glasspinnar.

– Alla lärare har klassuppsättningar med glasspinnar med elevernas namn på. Genom att dra en glasspinne med ett namn på och ge frågan till den ­eleven låter vi så många som möjligt komma till tals, berättar Louise L ­ indberg vidare.

FEEDBACK ÄR OERHÖRT viktigt. På Etec har lärarna öppnat upp sina klassrum för varandra för att direkt kunna få feedback på sin undervis­ ning. Eleverna har också bjudits in till ovan nämnda lärcirklar för att elev­ perspektivet ska komma med i det formativa arbetet. – Jag ska inte säga att det inte var nervöst, avslöjar Björn Lekselius, rektor och lärare, men den feedback eleverna gav oss hjälpte oss direkt att förbättra visa saker. EN TRYGG ARBETSMILJÖ handlar på Etec således inte bara om att arbeta säkert vid elinstallationer, utan även om att alla ska våga vara en del av undervisningen i klassrummet. Björn Lekselius betonar att både elever och lärare på Etec måste känna trygghet eftersom de hela tiden uppmuntras att

utmana sig själva. När eleverna ser att också lärarna vågar utmana sig och ibland misslyckas, inser de att det inte är så farligt. – Allt vi gör vilar på forskning och beprövad erfarenhet. I skolan måste vi testa olika inlärningsformer till­ sammans med eleverna. Vi föregår med gott exempel när vi visar att vi inte alltid lyckas med det vi tänkt oss, att det inte är så farligt när det går fel. Att misslyckas är en viktig del av att utvecklas, säger Björn Lekselius. DE LYCKADE EXEMPEL som lärarna samlat på sig genom åren är många och arbetssättet väcker intresse bland lärare från andra skolor. – Nu arbetar vi med att ta fram en stöttande utbildning för andra som vill arbeta formativt. Någon gång nästa år räknar vi med att sjösätta detta. – Helt klart är att ett formativt förhållningssätt hjälpt oss att ­skapa undervisning som bättre stöttar ­eleverna i deras lärande. Och tur är väl det. Lektionerna är ju till för eleverna och inte för lärarna, avslutar Björn med ett leende.


Gränslös bredd inom el och automation

Projektledning Elkonstruktion Programmering Optimering

Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation till energiföretag, processindustri, tillverkande industri, VA-sektorn m.m. Våra uppdragsgivare ser oss som en bred resurs i både omfattande och avgränsade projekt, alltifrån förstudier och projektering till genomförande och optimering. Med vår branscherfarenhet vill vi fortsätta att bygga goda och långsiktiga kundrelationer. Pronecta AB | Kalmar – 0480-70 73 90 | Västervik – 0490-58 16 90 | www.pronecta.se

⁸Ș↘↙Ј⅞⅞ѵ↑−Ǽѵ₁⁺—†ѵ ↗ȘǿǼ↑ѵ↑Ά—ѵ ŵ⅛⅞⅞↘Ǽ←←Ǽ↑↘ѵȘ⅞Ș⅝↙↗⅛ș⅛Ș↗Ǽ↗ѵ·⅛ѵ₎·Ș↗⅛⅓Ș— Pris fr. 549.900 kr ⁻↑Ș↗⅓⅛șК↗№↗Ά⅝↑⅛↑⅓ѵ·⅛ǿѵ№⅞Ǽ↑ǿǼǿѵ⅝К↗↑⅛↑⅓ѵș↗Љ↑ѵ‚‡ỳř–‚Śỳ”ѵ⅝Ÿ⅔‘‚’’ѵ⅝←—ѵ₅⅛⅞⅜К⅝⅞Ǽ↘↘ѵ⁻Ά↗→ѵ⁷₪— ₍Ș⅝→←←Ș↑ǿȘ↗Ǽ↙ѵ↓↗⅛↘ѵș↗Љ↑ѵ†„Ś—Ś’’ѵ⅝↗—ѵŷ→⅞⅝↘ΈǼ⅓Ș↑ѵ₈↗⅛·Ǽ↙⅞ȘǼ↘⅛↑⅓ѵ”‡ѵ←Љ↑ỳѵ‚’’’ѵ←⅛⅞‘Љ↗ỳѵ’ẁѵ↘Ј↗↘⅝⅛⅞ǿѵ⅞ȘǼ↘⅛↑⅓Ǽ·⅓⅛ș↙ỳѵ⅓Ǽ↗Ǽ↑↙Ș↗Ǽ↙ѵ↗Ș↘↙·Ј↗ǿȘỳѵ↗К↗⅞⅛⅓ѵ↗Ј↑↙Ǽѵ№Ǽ↘Ș↗Ǽǿѵ↓ЉѵŷŸ⁽₎ѵ№Ǽ↘↗Ј↑↙ǼѵẄ↑→·ѵ“’“‚ẅ—ω·Ș↗←⅛⅞ѵ→℗⅔ѵ→↑→↗←Ǽ⅞↙ѵ↘⅞⅛↙Ǽ⅓Șѵ ǿȘ №⅛↙Ș↗Ǽ↘ѵΆ↙К·Ș↗ѵ⅞ȘǼ↘⅛↑⅓Ǽ·⅓⅛ș↙Ș↑—ѵŷ→⅞⅝↘ΈǼ⅓Ș↑ѵ₎Ș↗·⅛℗ȘǼ·↙Ǽ⅞ѵ⅛↑⅓Љ↗—ѵη↑ǿ↗⅛↑⅓Ǽ↗ѵǼ·ѵ⅝К↗↘↙↗Ј℗⅝Ǽỳѵ↗Ј↑↙ǼỳѵȘ↙℗—ѵ⅝Ǽ↑ѵ↓Љ·Ș↗⅝Ǽѵ←Љ↑Ǽǿ↘№Ș↙Ǽ⅞↑⅛↑⅓Ș↑—ѵŶ↓↓⅞Ј⅓⅓↑⅛↑⅓↘–ѵ→℗⅔ѵǼǿ←⅛↑⅛↘↙↗Ǽ↙⅛→↑↘Ǽ·⅓⅛ș↙ѵ↘Ǽ←↙ѵș→↗ǿ→↑↘↘⅝Ǽ↙↙ ↙⅛⅞⅞⅝→←←Ș↗—ѵ₄ȘǼ↘⅛↑⅓Ǽ·⅓⅛ș↙Ș↑ѵ Ј↗ѵ№Ș↗Ј⅝↑ǼǿѵΆ↙⅛ș↗Љ↑ѵǼ↙↙ѵ ⅝⅞⅛←Ǽ↙№→↑Ά↘ѵ№Ș↙Ǽ⅞Ǽ↘ѵΆ↙ѵș↗Љ↑ѵŵ↗Ǽ↑↘↓→↗↙↘↙−↗Ș⅞↘Ș↑—ѵ₄Ј↘ѵ←Ș↗ѵ↓Љѵ·→⅞⅝↘ΈǼ⅓Ș↑—↘Ș—ѵŷ⅛ѵ↗Ș↘Ș↗·Ș↗Ǽ↗ѵ→↘↘ѵșК↗ѵȘ·Ș↑↙ΆȘ⅞⅞ǼѵЈ↑ǿ↗⅛↑⅓Ǽ↗ѵ→℗⅔ѵǼ··⅛⅝Ș⅞↘Ș↗—ѵ⁸⅛⅞Ș↑ѵ↓Љѵ№⅛⅞ǿȘ↑ѵЈ↗ѵȘ∑↙↗ǼΆ↙↗Ά↘↙Ǽǿ—

Oskarshamn Södra Fabriksgatan Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

Vetlanda Verkstadsgatan 2 Tel: 0491-76 15 00 Öppettider: Mån-Tors 09.00-18.00 Fre 09.00-17.00 Lör 10.00-14.00

www.be-ge.nu

NYTT NAMN | SAMMA KÄRNA | OCH MER

AVEVA Select Scandinavia (tidigare Wonderware Scandinavia) är en exklusivt utvald AVEVA distributör, certifierad utbildnings-, och tjänsteleverantör för AVEVAs industriella programvarulösningar i Sverige, Norge och Danmark. AVEVA Select Scandinavia möjliggör för sina kunder att bli ledande i sina branscher inom smart industri, smart infrastruktur och smarta fastigheter. Läs mer: www.scandinavia.avevaselect.com Copyright © 2021 AVEVA Solutions Limited. All rights reserved. AVEVA Solutions Limited is owned by AVEVA Group plc.


ETEC MAGASIN | 15

SIMON

Eteceleven Simon ­Karlsson stortrivs med sin APL på Södra i Mönsterås. Anna Ekberg, HR-partner på Södra, framhåller att ­praktiksamarbetet med Etec är av stor vikt för framtida rekryteringsbehov av bland annat elektriker och automationsingenjörer.

KARLSSON Ålder: 18 år Bor: Hus i Mönsterås Gör: Går tredje året på El- och ­energiprogrammet på Etec Familj: Mamma, pappa och tre halvsystrar Intressen: Spelar gitarr i bluesband, kör ­motorcykel och skruvar med bilen Det bästa med Etec: Gemenskapen – alla känner alla

SIMONS FAVORITARTISTER:

DET SVÄNGER PÅ SÖDRA

FÖR BLIVANDE ELEKTRIKERN OCH GITARRISTEN SIMON ­KARLSSON ÄR PRAKTIKEN PÅ SÖDRA LIKA UPPSKATTAD SOM ETT GROOVIGT BLUESRIFF. – HELT OSLAGBART, ­KONSTATERAR HAN LEENDE.

– Dels ger det ­intresserade ­ öjlighet att lära känna vår m ­verksamhet. Dels är det ett sätt för oss att få kontakt med potentiell framtida arbetskraft, säger hon.

NÄR DET GÄLLER det framtida r­ ekryteringsbehovet vid Södras massa­ bruk i såväl Mönsterås som M ­ örrum nder de nio APL-­ och Värö är både elektriker och veckorna har Etec-eleven automations­ingenjörer efterfrågade. verkligen fått omsätta – Vi har en bra dialog med Etec sina teoretiska kunskaper kring de behörigheter och kom­petenser i praktiskt arbete. vi söker. Praktik hos oss leder ofta – Jag har lärt till sommarjobb och så småningom mig otroligt mycket. Arbets­ ­anställning, förklarar Anna uppgifterna har omfattat Ekberg. allt från underhåll och Till sommaren felsökning till installa­ tar Simon Karlsson tioner. Det har varit ­studenten och för­utom Praktik hos oss väldigt bra handledare att fortsätta spela leder ofta till och arbetskamrater som ­gitarr med sitt blues­ har hjälpt till när det band har han förhopp­ ­sommarjobb och har behövts, berättar ningar om att få jobb på anställning. Simon entusiastiskt. Södra i Mönsterås. – Det har varit en SÖDRA HAR ETT väl ­utvecklat fantastiskt bra och lärorik praktiksamarbete med Etec. praktikplats. Jag kommer definitivt Anna Ekberg, HR-partner på Södra i att söka sommarjobb på Södra efter att Mönsterås, betonar att det gynnar alla jag har avslutat mina studier på Etec, inblandade. framhåller han.

U

Tove Gustafsson Bluessångerska med mycket trevlig röst. Joe Bonamassa Gitarrist och sångare med grym energi. Dan Granero Australiensisk bluesgitarrist och basist.

Blå toner. När Simon Karlsson inte går i skolan, praktiserar på Södra eller extraknäcker på Hotell Munken spelar han gitarr i ett Mönsteråsband.

FAKTA

SÖDRA

Med massabruk i Värö, Mörrum och ­Mönsterås är Södra Cell en världsledande producent av marknadsmassa. Södras totalt 2 900 ­medarbetare ser det som sin främsta uppgift att förädla de 53 000 ägarnas skogs­ råvara till förnybara, klimatsmarta produkter. ­Verksamheten sträcker sig från pappersmassa och trävaror till förnybar energi, byggsystem och textil­massa. På Södras tre massabruk jobbar cirka 80 medarbetare som el- och ­instrumenttekniker. En tredjedel av dessa jobbar på massabruket i Mönsterås.


ETEC MAGASIN | 16

DJUPGÅENDE ERFAREN EN PRAKTIKPLATS MED HORISONTEN I BLICKFÅNGET OCH SJÖGÅNG UNDER FÖTTERNA. ETEC-ELEVEN IZAAC ERIKSSON MÖNSTRADE PÅ ­DESTINATION GOTLANDS PASSAGERARFÄRJA M/S VISBY FÖR ATT GÖRA SIN APL SOM FARTYGSELEKTRIKER.

V

isserligen hade chef på M/S Visby, framhåller de han åkt sträckan stora möjligheterna att vidga sina ­Oskarshamn–Visby vyer som elektriker till sjöss med vid några tillfällen både ­annorlunda arbetsmiljö och nya tidigare. Men någon ­arbetsuppgifter. större ­erfarenhet – Grunden är i stort sett densamma av sjöfart och båtar hade inte Izaac som att jobba som elektriker på land. ­Eriksson, som går tredje året på ElMen det ställer ju lite andra krav och energi­programmet på Etec, innan på säkerhet att vara ute på havet. han äntrade M/S Visby för sin praktik Det måste alltid finnas backup om som fartygs­elektriker. det skulle börja krångla med det – Jag blev r­ ekommenderad ­elektriska ombord. av skolan att söka Till sjöss finns det praktik hos ­Destination alltid en elingenjör samt Gotland och tyckte en elektriker ombord. Man blir ett väl att det lät spännande, Under sin APL har förklarar han sitt val av Izaac fått vara med om sammansvetsat praktikplats. de flesta förekommande gäng ombord. arbetsuppgifter; från ATT TRAFIKERA att montera uttag, byta ­ÖSTERSJÖN mellan lampor och andra marit­ hamnarna i Oskarshamn, ima elinstallationer till att Visby och Nynäshamn under programmera styrsystem, PLC, vinterhalvåret kan vara ganska tufft för generatorer och motorer. med is, snö och hård sjögång. Det är – Under en vecka av praktiken dock inget som har avskräckt Izaac. har vi även legat på varv i Tvärtom. ­Landskrona med fartyget för Roberto Skärkarl, som är teknisk att kunna utföra sådana jobb

Izac

IZAAC

ERIKSSON Ålder: 18 år Bor: Lägenhet i Kristineberg Gör: Studerar tredje året på El- och ­energiprogrammet på Etec Familj: Mamma, pappa samt två bröder – en äldre och en yngre Fritid: Umgås med kompisar och spelar fotboll i Rödsle BK Det bästa med Etec: Grymma lärare och en utbildning som ger de bästa förutsättningarna för framtida arbetsliv

som inte går att göra till havs. Det har bland annat inneburit att jag har fått vara med och byta olika komponenter, dra nya kablar och en massa annat, berättar han och Roberto Skärkarl til�­ lägger att det är alla skiftande arbets­ uppgifter som är den stora tjusningen med att vara elektriker eller elingenjör till sjöss. – Här är man inte specialiserad utan får verkligen jobba med allt. För den som söker ett omväxlande yrke är det ett perfekt val. TILL SKILLNAD FRÅN ett vanligt elektri­ kerjobb på land kan en fartygselektri­ ker inte heller gå hem efter avslutad arbetsdag. Izaac berättar att arbets­ passen sträcker sig över sju dagar som sedan följs av sju dagars ledighet. – Det är ju lite speciellt. Samtidigt bidrar det till att man blir ett väl sammansvetsat gäng om­ bord när man lever och jobbar tillsammans under så långa perioder. En tidig fascination för allt som har med el att göra fick


ETEC MAGASIN | 17

NHETER TILL HAVS FÖR DESTINATION GOTLAND innebär samarbetet med Etec kring praktik­ platser en utökad möjlighet att kunna rekrytera välutbildad personal till sina färjor. – Det finns stora möjligheter till jobb för både elektriker och vidare­ utbildade elingenjörer. En stor fördel med praktikanter från Etec är att de även har automationskunskaper som är till stor nytta i det här yrket, betonar Roberto Skärkarl som ser fram emot ett fortsatt samarbete med Etec.

Foto: Destination Gotland

honom att välja gymnasieutbildning på Etec. Om Izaac Eriksson sedan söker sig till en framtida karriär som fartygs­ elektriker hos Destination Gotland efter studenten i juni återstår att se. – Jag har trivts väldigt bra under min praktik så det är kanske inte omöjligt, säger han leende.

Elektriker till sjöss. Roberto Skärkarl, teknisk chef på Destination Gotlands färja M/S Visby, tillsammans med Etec-eleven Izaac Eriksson som gör sin praktik på båten.

Izac

FAKTA

SF1650 M/S V I S B Y Signalbokstäver: SMLT Drift- och underhållsansvar: Destination Gotland AB Sysselsatt: Visby–Nynäshamn/Oskarshamn Byggd: 2018 Bredd: 25,86 m Djupgående: 6,40 m Dödvikt: 4 636 ton Fart: 28,5 knop Fartygstyp: Ro-Ro passagerarfärja Huvudmaskineri: 46 800 kW Passagerarkapacitet: 1 650 Hyttkapacitet: 98 hytter Lastkapacitet: 500 personbilar eller 1 745 lastmeter Klass: DNVGL, Ice Class 1A


Annons ETEC 2021 Yaskawa_185x65mm utfall.pdf 1 2021-12-16 16:28:47

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

STÄNDIG UTVECKLING Japansk filosofi, småländsk envishet, sunt förnuft, stora investeringar i ny teknik och en god personalpolitik. Några anledningar till att Press Kogyo besitter spetskompetens inom hydraulpressning, laserskärning, bockning, svetsning och maskinbearbetning.

Gröndalsgatan 19 | 572 35 Oskarshamn | Tel 0491-76 75 00 | info@presskogyo.se | www.presskogyo.se

Din framtid finns på sjön SOL, VIND OCH VATTEN. En oslagbar

kombination, som du så gott som dagligen får uppleva om du mönstrar på någon av Destination Gotlands passagerarfärjor. DÄCK, MASKIN OCH ombordservice är några av de yrkesgrupper som behövs för att ge resenärerna en helhetsupplevelse, oavsett om resan

destinationgotland.se

går till Gotland eller fastlandet. Färden till drömjobbet börjar med den treåriga gymnasieutbildningen ”Sjöfartslinjen”, men brinner du för el och energi är El-och energiprogrammet en utmärkt alternativ utbildning.

Vill du testa livet till sjöss?

rbeta Då är det en bra idé att säsongsa mer: Läs rna. färjo av n någo på www.destinationgotland.se/sv/ om-oss/jobba-hos-oss/


ETEC MAGASIN | 19

ÅTERVÄNDE TILL

UPPSKATTAD UTBILDNING

LÅNG RESVÄG TILL SKOLAN FICK HENNE ATT BYTA GYMNASIUM. MEN MED FACIT I HAND VAR GAMLEBYTJEJEN HANNAH MALMERSJÖ SNABBT TILLBAKA PÅ ETECS EL- OCH ENERGIPROGRAM IGEN. – DET ÄR JU DEN HÄR SKOLAN JAG VILL GÅ. DEN ÄR BÄST, ­KONSTATERAR HON.

E

n praktisk utbildning med möjlighet till både arbete direkt och fortsatta studier var viktigt inför Hannah Malmersjös gymnasieval. Oskarshamn var dock något av en vit fläck på kartan och Etec hade hon aldrig hört talas om. – Det var pappa som tipsade. En bekant till honom hade pratat gott om både skolan och utbildningen och jag kände att det skulle passa mig, ­förklarar hon. ETT BESÖK PÅ skolan övertygade henne ytterligare om att detta var det

rätta valet. En liten och personlig skola med nära kontakt mellan lärare och elever. – Det är både en rolig och seriös utbildning med många möjligheter för framtiden. Dessutom kunde jag välja att läsa en extra kurs i engelska och det tilltalade mig, säger Hannah. Under inledningen av årskurs 1 var allt frid och fröjd. Såväl skolan som utbildningen levde upp till alla högt ställda förväntningar och Hannah gillade verkligen Etec. Så småningom började dock de långa resorna att göra sig påminda.

Det är både en rolig och seriös utbildning.

Hannah Malmersjö stortrivs på Etecs ­­­ El- och energiprogram. Nu har hon även funnit sig tillrätta med de dagliga resorna mellan hemmet i Gamleby och Oskarshamn.

VÄND OCH LÄS MER


ETEC MAGASIN | 20

HANNAH

MALMERSJÖ Ålder: 17 år Bor: Dels hos mamma i Gamleby, dels hos ­pappa i Heda, strax utanför Gamleby Gör: Går andra året på el- och ­energi­programmet på Etec Familj: Mamma och bonuspappa, pappa och två yngre syskon samt hunden Zeke som är en blandning av schäfer och bordercollie Intressen: Läser mycket och är ute med ­hunden i skogen – För att hinna i tid är jag t­ vungen att ta bussen från Gamleby redan klockan 06.00 på morgonen. De ­veckorna jag bor hos pappa har jag dessutom tio minuters resväg på ­moped för att ta mig in till buss­ hållplatsen, berättar hon. I regel är hon inte tillbaka i ­Gamleby med bussen förrän klockan 17.45 på kvällen. – Jag tillbringar en timma och 50 minuter på bussen i varje riktning. Varje dag. Efter att ha gjort det under nästan hela första läsåret började jag få lite panik över all ­restid, förklarar Hannah.

Många möjligheter för framtiden. Så småningom planerar Hannah Malmersjö att plugga vidare till automationsingenjör.

DET RESULTERADE I Pendlingen tar att hon började kolla på likande ­utbildningar en timma och 50 närmare Gamleby. När minuter i vardera årskurs 2 startade riktning. fortsätte Hannah sina studier på gymnasiet i Åtvidaberg. – Men efter en vecka var jag tillbaka på Etec igen, säger hon leende. Jag saknade verkligen allt det positiva som gjorde att jag valde den här utbild­ ningen från början. NU ÄR HANNAH Malmersjö bättre förberedd inför resorna till och från skolan och använder tiden för att plugga eller bara vila. När hon väl är hemma har hon sedan kvällen fri. Ett par dagar i veckan kan hon även samåka med lärare Thomas Norström som också bor i Gamleby, vilket också underlättar pendlandet. – Nu känner jag att det är värt den tid det tar. Att gå på Etec ger mig otroligt mycket möjligheter för fram­ tiden. Mitt mål är att ta ett lärlingsår efter gymnasiet och sedan läsa vidare till automationsingenjör, förklarar den nygamla Eteceleven nöjt.

Klasskompisen Elma Segerhjelm och den lilla och personliga atmosfären på Etec bidrar till Hannah ­Malmersjös trivsel i skolan.


ETEC MAGASIN | 21

Johannes Gabrielsson och Noah ­Andersson, som går i årskurs 2 på El- och energi­ programmet, i samspråk med kommunens näringslivschef Johanna Wihl angående framtida arbetsmöjligheter i Oskarshamn.

KOMPETENS FÖR

ATTRAKTIV KOMMUN

GOD KOMPETENSFÖRSÖRJ­ NING ÄR AV HÖGSTA VIKT FÖR ­OSKARSHAMNS UTVECKLING. NÄRINGSLIVSCHEF JOHANNA WIHL BETONAR ALTERNATIVA UTBILDNINGSMÖJLIGHETER.

U

nder sina regelbundna företagsbesök runt om i kommunen har hon ofta mött före detta elever som har utbildat sig vid Etec på både Yh- och

­gymnasienivå. – För Oskarshamn, med ett långt arv inom energisektorn, är det en stor styrka att kunna erbjuda de här utbild­ ningsmöjligheterna. Det är dessutom ett område där det finns ett stort behov av kompetensförsörjning, konstaterar Johanna Wihl och framhåller även Etecs nära samarbete med näringsliv och företag i regionen. För Johannes Gabrielsson och Noah Andersson, som går i årskurs 2 på Etecs El- och energiprogram, var den lilla skolans gemenskap och närhet avgörande för valet av utbildning. ­Likaså möjligheterna till jobb direkt efter gymnasiet. – Jag hade först tänkt att läsa

ekonomi. När jag var här på öppet hus fastnade jag för den positiva känslan på skolan och bytte inriktning. Vill jag inte jobba som elektriker i framtiden kan jag ju alltid utbilda mig ­vidare, säger Johannes Gabrielsson och klasskamraten Noah Andersson nickar instämmande. JOHANNA WIHL VÄLKOMNAR alla möjligheter till utbildningar för att stärka näringslivet göra Oskarshamn till en ännu attraktivare kommun. Vid sidan av insatser som varit k ­ opplade

till den pågående pandemin har ­kommunen flera pågående satsningar för att locka nyetableringar och fler invånare till Oskarshamn. – Bland annat är vi på gång med en rad olika aktiviteter för att ­inspirera utflyttade Oskarshamnare att åter­vända genom att visa på alla ­möjligheter till intressanta jobb och utbildningar i kommunen. Även i detta avseende spelar Etec en viktig roll.

FAKTA

STARKARE NÄRINGSLIV 1. Det ska vara enkelt att få bra service. 2. Det ska vara lätt för företag att etablera sig. 3. Det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov. 4. Det ska finnas en god förståelse för ­företagarnas vardag. 5. Det ska finnas en bra kontakt mellan ­kommun och näringsliv. 6. Det ska finnas god tillgång till relevant kompetens. 7. Det ska vara attraktivt att bo och leva här. 8. Det ska finnas bra stöd för att starta företag. 9. Det ska finnas goda kommunikationer till och från kommunen. 10. Det ska erbjudas bra stöd och underlag när vi upphandlar.

Rektor Björn Lekselius och lärare Magnus Thunberg ger näringslivschef ­Johanna Wihl en lektion kring hur ett installationsmätinstrument för ­elanläggningar fungerar.


Foto: thisisengineering-raeng/Unsplash

Foto: thisisengineering-raeng/Unsplash

ETEC MAGASIN | 22

Automationsingenjörer behövs i ­princip överallt där det finns en ­process som behöver styras.

INGENJÖRSUTBILDNING

FÖR GLÖDHET ARBETSMARKNAD YH-UTBILDNINGEN AUTOMATIONSINGENJÖR FÖR HÅLLBAR I­ NDUSTRI 4.0 KICKAR IGÅNG PÅ ETEC TEKNIKUTBILDNING HÖSTEN 2022. ­UTBILDNINGEN SPEGLAR BEHOVET PÅ EN ARBETSMARKNAD SOM FULLKOMLIGT SKRIKER EFTER AUTOMATIONSINGENJÖRER.

V

i kan konstatera att nyrekryterings­behovet av automations­ ingenjörer i runda tal i regionen ligger på mellan 70–120 stycken inom en treårsperiod, säger Magnus Thunberg, lärare och ansvarig inom IT på Etec Teknikutbildning. Det är en uppdaterad version av Yh-utbildningen ­Automationsingenjör för industri 4.0 som startar hösten 2022. B ­ etoningen på hållbarhet synlig­ görs genom sambandet mellan teknik, miljö och ekonomi. – Miljön har en väldigt stor betydelse i allt vi gör och utbildningen ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030. Det handlar om att ta tillvara på våra änd­ liga resurser, hur vi exempelvis skapar cirkulära ekonomier i våra företag kring produktionsutrustningar och det vi producerar, säger Magnus Thunberg.

Automationsingenjörer behövs i princip överallt där det finns en process som behöver styras, fastighets­ förvaltning, industrin, vatten och avlopp med mera. Det tar två år att bli färdigutbildad ­automationsingenjör. – Majoriteten av studenterna går vidare till anställningar i nivå med sin utbildning, vilket är mycket glädjande och ett tecken på att Yh-utbildningen behövs, säger Magnus Thunberg. Tack vare nära samarbete med ­näringslivet kan Etec erbjuda ett toppmodernt lärande. Studerande har tillgång till mycket av den senaste ­tekniken inom automationsområdet. Allt för att vara i fas med automa­ tionsområdets krav på kompetent ­arbetskraft. ANTALET YH-POÄNG ÄR 400 och leder till en yrkeshögskoleexamen. Teori v ­ arvas med praktik. I utbild­

ningen ingår också LIA, Lärande i arbete, praktik på olika arbetsplatser i ­sammanlagt 23 veckor. Automationsområdet har under senare år genomgått enorma förändr­ ingar. Från fysiskt slutna system till dagens digitala verklighet, där allt från mindre enheter till stora komplexa system kan fjärrstyras och övervakas. Det är i den verkligheten Automations­ ingenjör för hållbar industri 4.0 tar sitt avstamp. Industri 4.0 beskrivs som den fjärde industriella revolutionen. I den nya smarta industrin kommer ­nästan allt och alla att vara uppkopplat mot internet.

FAKTA

OM UTBILDNINGEN Namn: Automationsingenjör för hållbar industri 4.0 Antal Yh-poäng: 400 Studietid: 2 år Praktik: 23 veckor LIA (Lärande i arbete) Sista ansökningsdag: Meddelas i januari 2022 Studieform: Halvdistans Kursstart: Hösten 2022


ETEC MAGASIN | 23

YH-KURS VID DEN

TEKNISKA FRAMKANTEN

EN UTBILDNING FÖR EN KARRIÄR INOM DEN GLÖDHETA IT-BRANSCHEN. YH-KURSEN AUTOMATISERAD DATAANALYS MED INRIKTNING ARTIFICIELL INTELLIGENS STARTAR FÖRHOPPNINGSVIS HÖSTEN 2022 PÅ ETEC TEKNIKUTBILDNING.

D

FAKTA

ataanalytiker, dataansvarig, dataspecialist eller databas­ programmerare är de yrkesroller som Yh-utbildningen Automatiserad dataanalys med inriktning artifi­ ciell intelligens leder fram till. – Det är med stolthet vi ­presenterar den här utbildningen då den verkligen ligger i fram­ kant inom IT-området, säger Magnus Thunberg, lärare vid Etec Teknikutbildning.

Namn: Automatiserad dataanalys med inriktning artificiell intelligens Antal Yh-poäng: 200 Studietid: 1 år Praktik: 6 veckor Sista ansökningsdag: Meddelas i januari 2022 Studieform: Distans Kursstart: Hösten 2022

­ apperskorgarna eller sop­ p tunnorna genom att få en anvis­ ning om den kortaste ­färdvägen. Med behovsstyrd sophämtning ­behöver ju till exempel sopbilen bara tömma sopor där det behövs. Då kan man belöna dem som sorter­ar sina sopor genom att ge dem en lägre taxa, säger Magnus Thunberg. Automatiserad dataanalys med inriktning artificiell intelligens är en distansutbildning med 20 platser. Sökande bör ha studerat programmering eller förvärvat sig likvärdiga kunskaper om ­programmering genom bransch­ erfarenhet.

UTBILDNING EFTER AVSLUTAD ANDE KUNSKAPER HAR DEN STUDER

OM:

sive GDPR • Molntjänster • Datastrukturer • Datahantering inklu ar för dataflöden sning onslö • Hur man kan skapa automati de dataanalysverktyg varan mots eller R on, • Programmering i Pyth • Konceptet AI, Artificiell Intelligens • Verktyg för stora mängder visuell data arhet, kostnadsbesparingar, • Hur AI kan användas för att skapa hållb ering ptim esso ­energieffektivisering och proc

Foto: Yuyeung Lau/Unsplash

UNDER ETT ÅRS tid läser de studerande 200 Yh-poäng, sex av veckorna är praktik, LIA, lärande i arbete. – Olika slags företag, IT-bolag, kommuner, i princip alla verk­ samheter som använder sig av en databas som samlar olika typer av data är presumtiva praktik­ platser. Efter avslutad utbildning ska den studerande bland annat ha färdigheter att arbeta med ­artificiell intelligens, AI. Stora mängder data hanteras för att skapa dataflöden som kan använ­ das till att fatta bra beslut. AI har en rad användningsområden. Processer kan göras effektivare mer hållbara och säkrare. – Ett exempel kan vara en kommun som mäter ­mängden sopor i papperskorgar och ­soptunnor och med hjälp av AI räknar ut vilken körväg man ska ta för att tömma de fulla

OM UTBILDNINGEN


ETEC MAGASIN | 24 Johan Thelander och Liam Larsson är några av alla de elever på Etec som har fördjupat sina kunskaper vid skolans hydraulikvagnar under ledning av lärare Magnus Thunberg.

VÄLANVÄND

HÖGTEKNOLOGI MER ÄN 500 ELEVER VID ETECS OLIKA UTBILDNINGAR HAR FÖRDJUPAT SINA KUNSKAPER INOM MÄT- OCH STYRTEKNIK SAMT HYDRAULIK­ OMRÅDET SEDAN DE HÖGTEKNOLOGISKA HYDRAULIKVAGNARNA KÖPTES IN FÖR DRYGT FEM ÅR SEDAN.

G

ymnasie- och Yh-­ lärare Magnus Thun­ berg ­använder de tre hydraulikvagnarna frekvent i sin under­ visning och framhåller den stora nyttan för eleverna av att praktiskt kunna lära sig hur industri–, marin– och mobil hydraulik fungerar ute i arbetslivet. – Det är samma funktioner som eleverna möter när de kommer ut på sin arbetsplats. Det i­ nnebär att undervisningen blir väldigt verklighets­trogen med hjälp av hydraulik­vagnarna samtidigt som det inte är någon fara att göra fel. Här kan ­eleverna testa sig fram och lära av misstagen – utan att riskera att ­hydraulolja och andra vätskor sprutar åt alla håll vid en felkoppling. HYDRAULIKVAGNARNA BYGGER PÅ ett modulsystem som gör dem enkla att bygga om och uppgradera. Färgmarke­

Magnus Thunberg framhåller att såväl eleverna vid El- och energi­ programmet som YH-elever och medverkande på Etecs företags­ utbildningar använder de mobila hydraulikvagnarna. Likaså eleverna på Oscarsgymnasiets elprogram som årligen lånar och använder vagnarna i sin utbildning.

Magnus Thunberg framhåller den verklighetstrogna undervisningen vid Etecs hyraulikvagnar.

– HYDRAULIKVAGNARNA ÄR ­UNIKA och fyller en väldigt viktig funktion. Det är ringar, trycksättningar dessutom dyr utrust­ och returflöden kan ning och vi är mycket enkelt och pedagogiskt Hydraulikvagnarna positiva till att det är följas i bänkarna. Det hög beläggning på dem, är unika och fyller enda som skiljer utbild­ konstaterar han. ningskomponenterna Inköpet av de en väldigt viktig från verklighetens är högteknologiska funktion. kopplingarna, som av hydraulikvagnarna praktiska skäl är ­enklare, finansierades med 1,5 snabbare och smidigare. Varje miljoner kronor från det lokala bänk är dessutom dubbelsidig så fyra ­näringslivet och Oskarshamns till sex studenter kan labba samtidigt. Mervärdesavtal.


HANDPLOCKAD

ETEC MAGASIN | 25

KOMPETENS

EFTERFRÅGAN PÅ AFRY ­ADVANCED MANUFACTURINGS TJÄNSTER INOM BLAND ANNAT INDUSTRIELL AUTOMATION OCH DIGITALISERING ÖKAR STADIGT. DEN STORA KNÄCKFRÅGAN ÄR FRAMTIDA MÖJLIGHETER ATT KUNNA REKRYTERA KOMPETENT PERSONAL.

A

utomationsingen­jörerna Jan Helle, Simon ­Corneteg, Kim Svensson och Max Skedebäck hör till den tredjedel av ­pers­onalstyrkan på oskarshamnskontoret som har sin bakgrund i Etecs Yh-utbildning. – JAG GJORDE MINA praktikperioder på dåvarande ÅF och fick sedan jobb direkt efter Yh-utbildningen. Det var en väldigt bra grund som jag har haft stor nytta av under mina snart sex år som anställd, berättar Kim Svensson och kollegorna nickar instämmande.

För sektionschef Magnus Axelsson på AFRY Advanced Manufacturing är samarbetet med Etec och möjligheten att kunna rekrytera automationsutbildad personal lokalt en förutsättning för framtida utveckling och expansion. – Vi har samarbetat med Etecs auto­ mationsutbildning under lång tid och har årligen anställt två, tre studerande som i dag är duktiga och självständiga automationsingenjörer. För att även i framtiden tillgodose det växande behov som finns inom automation är det viktigt att denna utbildning får verka långsiktigt, konstaterar han. TILLSAMMANS MED FLERA andra företrädare från industri och näringsliv i regionen sitter Magnus Axelsson i ledningsgruppen för Etecs Yh-utbild­ ningar. – Vi fungerar som en förlängd arm ut i arbetslivet och hjälper till att identi­fiera de kompetensbehov som finns när det gäller bland annat auto­ mation och digitalisering. Inom båda dessa områden finns det en stor efter­ frågan på våra tjänster och då är det

Etecutbildade. Afrys automationsingenjörer Jan Helle, Simon Corneteg, Kim Svensson och Max Skedebäck har samtliga gått Yh-utbildning på Etec. Här tillsammans med sektionschef Magnus Axelsson.

av största vikt att vi kan matcha det med välutbildad personal, säger han. Merparten av den personal som har rekryterats från Etec har även gjort sin praktik hos AFRY. – Det är ett utmärkt sätt för oss att lära känna de studerande samtidigt som de blir bekanta med vår verksam­ het. Tack vare Etecs Yh-utbildning har vi kunnat anställa i stort sett hand­ plockad personal, framhåller Magnus Axelsson.

FAKTA

AFRY

AFRY har sitt ursprung i det anrika teknikkonsultföretaget ÅF som för ett par år sedan slogs samman med finska Pöyry. Det innebär att AFRY idag har totalt 16 000 anställda och egna kontor i mer än 50 länder. På oskarshamnskontoret finns förnärvarande 26 anställda varav 20 inom Advanced Manufacturing som huvudsakligen jobbar med kompletta ­ el- och automationslösningar mot industrin. Till större kunder i regionen hör bland annat Scania, Press Kyogo, IKEA Industry samt ­kärnkraftsindustrin med både OKG och SKB.


ETEC MAGASIN | 26

EFTERFRÅGAD YH-KOMPETENS

BEHOVET AV HÖG KOMPETENS INOM SÅVÄL AUTOMATION SOM ELEKTRONIK OCH DATATEKNIK ÄR STADIGT VÄXANDE. ETECS YH-­ UTBILDNINGAR TILLGODOSER ARBETSMARKNADENS EFTERFRÅGAN.

Y

h-utbildningarna riktar sig till branscher där kompetens och arbets­ kraft efterfrågas och ­svarar mot ett verk­ ligt behov på arbets­

marknaden. – Därför är företag och näringsliv engagerade redan från början både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Bland annat genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik, förklarar vd Ylva Alexandersson på Etec.

”Den praktiska förankring som Etecs utbildning möjliggör, bidrar till vår strävan att höja och bredda kompetensuppbyggnaden i hela vår organisation genom naturlig kompetensöverföring mellan operatörer och ingenjörer i det dagliga arbetet.” Mikael Wall, Ikea Industry, Hultsfred

”Vi söker både efter personal som har programmeringskunskaper och efter skickliga underhållstekniker, behov som ­motsvaras väl av denna utbildning. Vi har god erfarenhet av tidigare studerande från Etecs utbildningar och är trygga med den kompetensnivå de besitter när de kommer till oss.” Roger Carlsson, Competence development, Scania CV

Etec bidrar till att förse oss med välutbildad personal.

”Etec har under de tidigare åren arbetat kontinuerligt med att anpassa utbildningen till det behov som marknaden har i stort och har därmed levererat ut automationsutbildade studerande med en bred bas för vidareutveckling inom sitt intresseområde.” Johan Wramsjö, Business Unit Manager, Rejlers

”Utvecklingen går framåt och Industri 4.0 är en verklighet att förhålla sig till och kompetensmässigt är det en utmaning. Etecs utbildning bidrar till att förse både oss, industrin och dess leverantörer med kompetensmässigt mycket välutbildad personal inom automation och digitalisering.” Peter Dahl Business Unit Manager Advanced Manufacturing, AFRY

Våra behov motsvaras väl av denna utbildning på Etec.


ETEC MAGASIN | 27

”Etec har investerat ett antal miljoner i skolan vad gäller teknisk utrustning och utbildningsmaterial vilket har skapat en hög ­teknisk och verklighetsanpassad utbildningsplattform. Detta gynnar de studerandes anställningsbarhet och möjligheter att bibehålla de här kompetenserna i regionen.” Roger Blezell, Plant Manager, Cab Body Production, Scania CV

Etec bidrar till att bibehålla kompetensen i regionen.

Välutbildad ­arbetskraft är ­primärt för vår utveckling.

”Kompetensförsörjning av välutbildad arbetskraft är primärt för vår framtida utveckling och på sikt kanske även överlevnad. Vi ser därför väldigt positivt på Etecs Yh-utbildning av automationsingenjörer och möjligheterna till praktiksamarbete för att skapa kontakter inför kommande anställningar.” Martina Gustafsson, HR Chef, Spaljisten AB

”På längre sikt ser vi behov av ett visst kompetensskifte då vi ser att vår bransch breddar sig till nya applikationer och mer ­integrerade lösningar. Vår ambition är också att lokalt bygga vidare på vårt ingenjörskunnande och utveckla det mer ­entreprenöriella i vår verksamhet för att kunna tillgodose vad vi bedömer är våra framtida kunders behov.” Robert Bickö, Sales and Operations Manager Robot Division, Yaskawa Nordic AB

”Vi ser en kontinuerligt ökad efterfrågan på tjänster för att hantera och förändra mer och mer komplex utrustning. Därför har AFRY samarbetat med Etecs automationsutbildning i många år och årligen anställt studerande som idag är duktiga och självständiga automationsingenjörer.” Magnus Axelsson, Sektionschef Advanced Manufacturing, AFRY

Vi har samarbetat i många år och årligen anställt studenter.


Vi finns där kunden behöver oss!

OSKARSHAMN

MÖNSTERÅS

VÄXJÖ KALMAR (Huvudkontor)

KARLSKRONA

Vi erbjuder och utför tekniska tjänster och projekt inom industri-, installationsoch energisektorn med specialisering inom:

• Industriautomation • El- och installationsteknik

ELMOTORER upp till 15 kW i lager

www.lr-installation.se Välkommen till oss – Din samarbetspartner inom VVS, El-TELE-DATA-LARM, TVÄTT-STORKÖK & PORTINSTALLATIONER

www.lr-installation.se

Välkommen till oss - Din samarbetspartner inom

VVS, EL-TELE-DATA-LARM TVÄTT-STORKÖK & PORTINSTALLATIONER

scania oskarshamn

nu kör vi mot framtiden Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar och vi vill leda övergången till ett hållbart transportsystem. Detta är en resa som är lika viktig och spännande som utmanande. En resa med flera mål som innebär säkrare, smartare och mer energieffektiva lösningar för människor och planeten. I Scania Oskarshamns produktion arbetar medarbetare och maskiner tillsammans och fler än 300 robotar används i arbetet att producera hytterna till Scanias Europaproduktion.

www.scaniaoskarshamn.se

Kalmar – Kristianstad – Oskarshamn Västervik – Växjö www.kltkonsult.se

www.eurocon.se


ETEC MAGASIN | 29

FRAMÅTANDA PÅ BRAVIDA

BRAVIDA OSKARSHAMN UTÖKAR OCH SATSAR PÅ SERVICEDELEN MED DEN NYA SERVICE­LEDAREN OCH FORNE ETEC-ELEVEN ­TOBIAS SVENSSON I SPETSEN.

D

privat­personer till att utföra större ­entreprenader inom industrin. – Jag blev förälskad i elyrket under min tid på Etec. Att bli elektriker är faktiskt det bästa valet jag gjort. Det är otroligt mycket frihet under ansvar och vår gemenskap på jobbet gör att det blir en härlig stämning i vardagen.

en 29-åriga service­ elektrikern har jobbat på Bravida i Oskars­ GEMENSKAPEN ÄR OCKSÅ det som hamn i fyra år och har utmärker Bravida Oskarshamn. alldeles nyligen blivit ­Säkerhetsteknikern Jonathan befordrad till service­ ­Albertsson, även han skolad på Etec, ledare. En titel förenad med ett stort kan inte tänka sig att jobba någon ansvar, både vad gäller kunder och annanstans. personal. – Det känns roligt att åka – Jättekul med nya till jobbet på morgonen. utmaningar. Att vara Vi har den där team­ ansiktet utåt innebär känslan som många en hel del kundkontakt, Att bli elektriker är söker. Har också vilket jag alltid tyckt fått utbilda mig från faktiskt det bästa mycket om. Är också industrielektriker till valet jag g jort. välsignad med ett gäng säkerhets­tekniker när duktiga och engagerade jag kom hit för fyra år montörer som i princip sedan. Det passar mig sköter sig själva. Det låter väldigt bra att jobba med kanske som en klyscha, men exempelvis brandlarm, inbrotts­ vi är som en familj. Vi hjälps åt och larm, ö­ vervakningsanläggningar och det finns alltid någon som ställer upp passagesystem, säger han. när det behövs, säger Tobias Svensson och nämner att Bravida kan i­ nstallera BRAVIDA OSKARSHAMN HAR gjort allt från laddboxar för elbilar till sig känt på marknaden för sin breda

Alltifrån installation av ­laddboxar för elbilar och centralbyten hemma hos privatpersoner, till större ­entreprenader inom industrin. Inget är för svårt för Bravida Oskarshamn, som just nu satsar på service med den nya serviceledaren Tobias Svensson (till höger). På ­bilden syns även Jimmy ­Wennerström, ­serviceansvarig.

Säkerheten främst. Jonathan Albertsson arbetar som säkerhetstekniker på Bravida, med bland annat installation och service av passagesystem. kompetens inom elyrket och många förknippar företaget med stora projekt och byggen. Nu befinner sig Oskars­ hamnsfilialen i en tillväxtfas, där satsningen på service är en stor del. – Det känns väldigt kul att kunna befordra Tobias till serviceledare och även att arbeta med unga och motiv­ erade elektriker som vill framåt. Vi har verkligen en stor lagkänsla och tar oss gärna an nya utmaningar. Det gör att vi kan satsa på mer personlig service till kunder inom indust­ rin, men även privat­ personer och företag, säger serviceansvarige Jimmy Wennerström.


ETEC MAGASIN | 30

FÖRETAGSKURSER I TOPPKLASS ETEC TEKNIKUTBILDNING ERBJUDER FÖRETAGSUTBILDNINGAR INOM OMRÅDET ELTEKNIK OCH AUTOMATION. SAFT AB ÄR ETT AV FLERA L­ OKALA FÖRETAG SOM SER FÖRDELARNA MED KOMPETENS­ UTVECKLING PÅ HEMMAPLAN.

A

llt mer av Safts produk­ från elsidan måste alltid finnas tion styrs digitalt och tillgänglig, så utbildningen hölls i två därmed har behovet av omgångar. Under sex dagar vardera kompetensutveckling fick Saft-personalen sätta sig i skol­ uppstått. bänken hos Etec på Förrådsgatan 6 i – Etec finns här Oskarshamn. Utbildningen avslutas i stan. Det är ett starkt skäl till att med ytterligare en dag på fabriken, vi väljer dem som partner för då lärarna från Etec är på plats ­vidareutbildning. Vi slipper för en sista finkalibrering av ju att skicka iväg de ­del­tagarnas kunskaper. anställda till annan ort, vilket gör det lättare för FÖRETAGSUTBILDAtt Etec finns de anställda att delta, NINGAR HAR ETEC säger Lennart Ågren, ­erbjudit sedan 2007. här i stan är ett el-chef vid Safts fabrik i är brett starkt skäl att välja Kursutbudet Oskarshamn. och skräddarsys så dem som partner. långt det är möjligt UNDER HÖSTEN 2021 utifrån företagens har fem anställda vid elverk­ behov. Etecs robotutbild­ staden fått en specialanpassad ning för både operatörer och variant av Etecs företagsutbildning reparatörer är en av skolans populära inom PLC-programmering, där fokus ­utbildningar. är automation med inriktning mot – Vi har en robotcell med två IRC5programmerbara styrsystem. P ­ ersonal robotar i anslutning till skolan. I cellen

Thomas Norström instruerar Rikard Dahlqvist, ­Södra Wood Mönsterås, och Stefan Hjertberg, ­Scania Oskarshamn.

FAKTA

FÖRETAGS­ UTBILDNINGAR • Grundkurs – Hydraulik • Proportional Hydraulik • Industriell Automation • TIA Portal Service och Safety • Reglerteknik steg 1 Process • Processmätteknik steg 1 • Artificiell Intelligens AI • PLC-programmering • Robotutbildning IRC5 • SQL grund Läs mer på www.etecteknikutbildning.se

finns även tillhörande säkerhets­ grindar och säkerhetsbrytare för per­ sonskydd samt transportbanor mellan robotarna för att få en så verklighets­ trogen miljö som möjligt. Vi har bland annat haft utbildningar i samarbete med Scania, ABB och IKEA i Hultsfred. Beroende på om det är kurser för oper­ atörer eller reparatörer får deltagarna lära sig allt från grundläggande hant­ ering och säkerhet samt förflyttning till strukturerad robotprogrammering och andra praktiska övningar, säger Thomas Norström, lärare på Etec och ansvarig för företags­utbildningarna. EN ANNAN POPULÄR FÖRETAGS­ UTBILDNING inom automation är TIA Portal Service och Safety. Den vänder sig till tekniker och ingenjörer och ­varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar och laborationer inom maskinsäkerhet och programm­ ering av säkerhetsfunktioner. Utbild­ ningen syftar till att få deltagarna att känna sig trygga med verktygen de använder och hur felsökningen går till. Etecs storsatsning på företags­ utbildningar omfattar även industri-, underhålls- och installationsbranschen. – Vi välkomnar förslag och ­intresseanmälningar på ytterligare företagsutbildningar som saknas i det breda kursutbudet, säger Ylva ­Alexandersson, vd för Etec Teknik­utbildning.


Kontorsansvarig Johan Wramsjö med medarbetarna Felix Viberg, Elliot Atterlord, Adam Martinsson och Martin Hultman, har alla studerat vid Etec Teknikutbildning.

STARK

VÄXTKRAFT

TEKNIKKONSULTFÖRETAGET REJLERS HAR STORT AV BEHOV AV ­KOMPETENS INOM AUTOMATIONSOMRÅDET. FLERA AV FÖRETAGETS ANSTÄLLDA HAR GÅTT YH-UTBILDNINGAR FÖR AUTOMATIONSINGENJÖRER.

R

ejlers har 2 400 med­ arbetare och verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arab­ emiraten. I Sverige finns företaget ­representerat på drygt 30 orter och i länet har ­Rejlers förutom i Oskarshamn även en ­avdelning i Kalmar. – Prognosen är att vi inom tre år ­behöver anställa sex till tio automa­ tionsingenjörer och då talar jag enbart om oskarshamnsavdelningen, säger Johan Wramsjö, kontors­ansvarig. Oskarshamnsavdelningen är ­onekligen inne i en expansiv fas. Sedan ­Rejlers 2019 slogs samman med Elproj Teknik AB går utvecklingen mot allt större och längre projekt. Bland Rejlers Oskarshamns uppdragsgivare märks Scania, IKEA, SKB, OKG och Saft, Hitachi Energy och Södra Wood. I dagsläget arbetar 18 konsulter på avdelningen i Oskarshamn.

Flera elever från Etec har gjort prak­ tikperioder på Rejlers, vilket i många fall lett till en anställning på företaget. – Att Etec kan erbjuda Yh-utbild­ ningar inom automation handlar för Rejlers till stor del om kompetens­ försörjning. Och att en sådan här ­utbildning finns lokalt är en klar fördel. Vi har en handfull med­arbetare som är före detta Etec-­studenter från skolans Yh-utbildning för ­automations­ingenjörer, konstaterar Johan Wramsjö. EN STYRKA MED Etec, enligt Johan Wramsjö, är skolans kontinuerliga ­arbete med att anpassa utbildningen till de behov som marknaden efter­frågar. – Etec levererar ut automations­ utbildade studenter med en bred bas för vidareutveckling inom sina intresse­områden. Här ser Rejlers en fortsatt stor möjlighet och potential i dessa studenter samt en marknad som

Martin Hultman, Adam Martinsson och Felix Viberg före detta Etec-­studenter som trivs som konsulter på Rejlers i ­Oskarshamn. efterfrågar deras kunskaper, säger Johan Wramsjö. MARTIN HULTMAN BÖRJADE på ­ ejlers i december 2019 och han R fick anställningen tack vare att han ­utbildat sig till automationsingenjör vid Etec i Oskarshamn. – Det bästa var att jag fick en bred grundutbildning med kopplingar mot de lokala näringslivet och modern teknik, säger han. Hans kollega Felix Viberg är inne på samma linje. – Den generella bredden man får med sig från Etec är en styrka. Man får bra grundläggande kunskaper inom programmering, robot och elkonstruk­ tion. När du kommer ut i arbete har du en bred bransch med många olika jobb du kan nischa dig emot. Vill du så kan du ju bli PLC-programmerare, robot­ programmerare, el-konstruktör, säljare eller andra yrken.


Innovativa AGV-lösningar för alla typer av branscher.

SEW-EURODRIVE är en av de internationella marknadsledarna inom automation. Våra innovativa intralogistiska lösningar är ett framgångskoncept. Vill du veta mer – kontakta våra experter för rådgivning och planering.

sew@sew-eurodrive.se | www.sew-eurodrive.se

Hållbart boende & framtid Att vara Oskarshamns ledande samhällsutvecklare innebär att Byggebo även ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför byts hela flottan av maskin- och fordonsparken ut mot eldrivna varianter. Därför anläggs blomsterängar ute i beståndet. Och därför minimeras användandet av kemiska produkter i driften. Självklarheter är också att energiåtgången ska minska med 30 procent och att företaget ska vara fossilfritt inom tio år. Byggebo står för ett hållbart boende och en hållbar framtid!

TEL 0491-888 00 HEMSIDA www.byggebo.se E-POST info@byggebo.se POSTADRESS Box 34, 572 21 Oskarshamn BESÖKSADRESS Västra Torggatan 12, Oskarshamn

EN MODERN SKOLA FRÅN GYMNASIE TILL KARRIÄR GYMNASIE YRKESHÖGSKOLA FÖRETAGSUTBILDNING @etecteknikutbildning

@etec_oskarshamn

Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn Tel växel: 0491-76 16 70 www.etecteknikutbildning.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.