Zingen (4-stemmig met pianobegeleiding)

Page 1

ZINGEN BOUDE WIJN KNEVELS

Herman LEMMENS

q = 80 - mogelijk langzamer

° 4 S. & 4

4 &4

& 44 ‹ ?4 B. ¢ 4

A.

T.

& 44

Pno.

{

œ œœ

p

œ ? 4 Œ œœ œ œ œœœœ 4 œœ œ œ

5

œœœ œ œ

j j œ œ œJ

œ J

œ

j j œ œ œJ

œ J

œ

mf

Zin -gen geeft meer

& Œ

Zin -gen geeft meer

T.

B.

¢

& ‹ ? & Œ

Pno.

{

?

œœ

œœ œ

œœ œ œ œ

con molto pedale

° S. & Œ A.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œ œœ ∑ œœœ œ

cresc. poco a poco

q = 80

mp

klank,

j j œ œ œJ

œ J

j œ œj œ œ œ

j œ ‰ œj œj

j j œ œ œJ

œ J

j œ œj œ œ œ

j j œ ‰ œ œj

zin - gen geeft meer klank aan

œ

klank,

zin - gen geeft meer klank aan

'tle -

'tle -

ven

ven

zin - gen

zin - gen

œœ œ œœ

œ œ œ

œ

œ

œœœ œ

œ œœ œ

Œ

œœ œ œœ œ œ œ œ œ

œ

œœ œ œœ

œ

˙˙˙ ™™™

œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ


2 8

° S. & œ™ als

& Ϫ

A.

als

j j j œ bœ œ œ

een vreug -de -bron

zin

j j j œ bœ œ œ

Ϫ

een vreug -de -bron

p

T.

B.

¢

& ˙ ‹ zin ?

˙ -

bœ œ œ bœ œ œ ™

Ϫ -

gen doet

zin

-

gen doet

ons

œ

zin - gen

Pno.

her - le - ven

hart

œ

Ϫ

doet

ons

hart

doet ons hart her -le -ven

j œ œœœ

œ

j œ œ

œ

Œ

Ó

œ

Œ

Ó

her - le - ven

Ϫ

œ œ j œ œJ J J œJ œJ

œ

j œj œ œj j j œ J œ œ doet ons hart her -le -ven

her -le - ven

j œ œ

œ

her le - ven

œ̇œ

{

12

œ œj œ J

Ó

j j j œ œ œ œ œ œ œ

Ó

j œ œ œ

zin - gen is

& Ϫ

A.

zin - gen is

T.

¢

& ‹

?

ons

ons

com -pag - non,

mp

zin

com -pag - non,

Ϫ

zin

Ϫ

zin

& ˙˙ ˙

{

?

˙ ˙

˙œ œ ˙

˙˙ ˙

œ̇ œ

œ˙ ™

œj ˙œ̇ ™

Œ

ons

j j œ œ œ

Ó

gen is

œ

com -pag non

j œ œ

œ

j œ œj œ

Ó

ons

com -pag -non

-

j œ œ

-

gen is

j œ œ

œ™ œ̇ œ œ

com -pag non

gen is

mp

ons

-

-

œ

gen is

ons

œœ œ œœœ

œœ œ

œ œ J œ œ

œ

œ

œ

j j œ œ œ

œ œ

œ œ

Ó

œ

œœœ œ

œœœ

j œ œj œ

j œ œ

Ϫ

zin

Pno.

hart

œ

œ œœ œœ œ œœ nœ œ̇ œ œ œœ œœ œœ b˙ œ b˙œ œ œ œ b œ̇ œ ˙ ˙˙ bœ œ ? œœ œ œ̇ œ œ b œ ˙ œ ˙ b œ œ b œ œ œ œ œ œ ˙ bœ œ œ & bœ̇œ b

° ™ S. & œ

B.

ons

œ bœ

doet p

hart

bœ œ œ bœ œ œ ™

gen

ons

œ œ nœ œ J

Ó

com -pag -non

˙˙œ

œ

œœœ

œœ œ

poco ten.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ


3

° Œ fj j œ S. & œ œ J

œ œ J

j j œ œ œ œJ

œ J

j j j œ œj œ œ œ œ ‰ œ œj œ ™

j j & Œ œ œ œJ

œ œ J

j j œ œ œ œJ

œ J

j j œ œj œ œ œ œ ‰ œj œj œ bœ

16

Zin -gen geeft meer klank,

A.

zin -gen geeft meer klank aan 'tle - ven

Zin -gen geeft meer klank,

zin -gen geeft meer klank aan 'tle - ven

œ œJ œJ ? Œ B. J ¢

œ œ œJ œJ J

œ œ J

& Œ

{

?

œ œ œ

œ œœ

20

° S. & œ ™ zin

& œ

A.

zin -

& bœ ™ ‹ zin

T.

¢

bœ œ œ -

gen doet

gen

zin -gen als een

-

& b˙˙œ bœ

{

?

gen

doet

œ bœ J -

bœ œ œ ™

œ œ nœ œ J

œ œ œ j œ œ œJ J J J œJ œ ™

hart

j œ œ

gen

doet

ven

Ϫ

her - le

-

œ

Ϫ

j nœ nœ

œ

ons

hart

her - le

-

œ

œ

œ

œ

ons

hart

bbœ̇ œ œ

œ œ œ bœ œ œ b œ ˙ bœ

œ

her - le -

˙˙ ˙œ nœ œ œ œ

œ œj œ J vreug -de -bron

bœ̇˙˙

œ

œ œ œ œ œ œœ œ œœœœ œ œœ œ œ œ

her - le -

j j œ œ œj œ

zin -gen als een

œ

ons

vreug -de -bron

œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œj œ œ J J J

œ œ œœ œ

œ

j œ œj b œ

een vreug -de -bron

œœ œ œ̇ œ œœ œ œ œ b ˙ œ

œ œ œ

doet ons hart

j œ bœ

? Ϫ zin

Pno.

een vreug -de -bron

œœ

j œ œ

Œ

œ œ œ

œ

œ J

zin -gen geeft meer klank aan 'tle - ven

Zin -gen geeft meer klank,

B.

zin -gen als

f j j j j j j j Œ & œ œ œJ œJ œ œ œ œ œJ œJ œ œj œ œ œ œ ‰ œJ œ bœ ™ ‹ Zin -gen geeft meer klank, zin -gen geeft meer klank aan 'tle - ven zin -gen als

T.

Pno.

j j j œ bœ œ œ

œ œœ

œ nœ̇

j j j j j œ œ œj œj œ œ œ œ œ ™

ven

œ œœ

doet ons hart her -le -ven zin

ven doet ons hart her -le -ven zin

œ œ œ™ j œ œj œ œJ œJ J J

ven doet ons hart her -le -ven zin

j œ œJ œ j œ œ™ œ œ J J œ J det ons hart her -le -ven zin

œ̇ œ œ œ ˙ œœ ˙ ˙ ˙ œ

œœ œ œ

j œ œ œ -

-

-

ons

j œ œ œ

gen is

ons

œ œ œ J

gen is

ons

œ œ œ J -

gen is

ons

œœ œ œ œœ

˙˙ ˙ œœ

gen is

œ

œ

œ ˙ œ


4

° œ j S. & J œ œ

Ó

j & œ œj œ

Ó

24

mp

com -pag - non,

A.

zin

Ϫ

com -pag - non

B.

zin

j & œ œJ œ Ó ‹ com-pag - non

T.

? œ œJ œ ¢ J

Ϫ

{

-

j œ œ

gen is

œ

ons

j œ œ

œ

zin

-

Œ

˙ œ œ J

œ œ

œ

gen is

ons

j œ œ

œ

Ϫ

˙˙˙

? œ̇™

ons

-

zin

com -pag - non

Pno.

gen is

mp

Ó

& ˙˙˙

-

j œ œ

Ϫ

gen is

ons

œ

Ó j j œ œ œ

j œ œj œ Ó

com -pag non

com -pag -non

com -pag -non

œ œj œ Ó J

com -pag -non

œ œ œœ œ œ

œ œ œ

j œ œj œ Ó

œœ™ œ œœ ˙

œœœ

œ

œJ

œ œ œ œ œ œ˙ œ œ

˙œ œ œ™ œj œ œ w

f

˙

A TEMPO 28

° S. &

mf bbb œ

Zon

Zon

T.

B.

¢

& ‹

?

Pno.

{

? œ˙

œ

bbb

. œ bœ œœ œœ œ bœ

œ œ .

poco rit.

œ

Zon

der

zin

œ J

-

œ œ œ™ -

mf bbb œ Zon

& œ̇˙ œ

-

bbb œ

&

A.

œ œ œ™

der

zin

-

œ œ œ™ -

-

A TEMPO b bb Œ

der

zin

œ œ œ™

-

der

-

zin

œ

œ œ œ™

gen

is

'tgeen

œ J

œ

œ œ œ™

gen

is

'tgeen

œ J

œ

œ œ œ™

is

'tgeen

gen

œ J

gen

œ œ œ œ œ

bbb œ œ œ

œ

œ œ

le

le

le

j œ -

ven

j œ -

ven

j œ -

ven

œ

œ œ œ™

is

'tgeen

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

le

œ

œ J -

ven

œ œ


5

° b S. & b b œ 31

œ œ œ™

een

A.

b &b b œ een

T.

-

b œ &b b ‹ een

Pno.

in

œ

œ

- heid

-

?b œ B. ¢ bb een

heid

b &b b ˙ ˙œ

œ

œ œ œ

œ

heid

in

ver

œ

œ œ œ in

ver

zang

B.

b & b b œ™ ‹ zang

-

schei - den

-

b & b b bœ

{

? bb b˙˙ b

-

œ

œ -

schei - den

œœ œ

> bœœœ œœ b˙œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ bœ bœ J

œ bœ ™ >œ

œ

œ

œ

nnn

of

ij - del -heid

œ œ J

Ϫ

œ

het

ij - del -heid

tijd

˙ b˙

is

of

van

œ

lig

los

œ

œ J

nnn

be - le - ven

œ œ b œ bœ œ œ œ œ̇

Ϫ

œ œ Œ

œ

œ

œ

œ

œ

van tijd

het

œ

los

is

of

be - le - ven

lig

œ œ

tijd

œ œ J

-

œ J

œ

tijd

œ

œ

za

het

nnn

van

œ

-

œ "œ œ bœ - heid

is

Œ

ven los

-

za

lig

bœ œ œ™

œ

- heid

het

j œ œ œ œ

-

f

is

œ

be - le

za

lig

nnn

œ

van

bœ ™

-

œ J

œ œ œ œ œ Œ J

œ

ven los

˙ ˙

œ œ œ

j œ nœ

j œ œ™

-

za

œœ œ œœ œ œ

nœ œ œ™

j bœ œ

?b ™ ¢ b b bœ zang

Pno.

-

heid

- heid

œ

œ

œ œ J

zang - be - le

b & b b bœ ™

œ

schei - den

?b bb œ œ œ œ œ œ œ œ

34

T.

-

œœ œ

œœ œ

° b bœ bœ œ œ ™ S. & b b A.

œ

mig

œ œ œ™

f

œ œ ˙

meer - stem -

ver

œ

{

œ J

in

- heid

œ

of

œœœ

ij - del -heid

ij - del -heid

œ œ

Œ

œœ œ œœ ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ nœ poco rit.

A TEMPO

nnn Πnnn

œ œœ œœ

œ œ œ

œ

œœœ œ œ œœ œ


6 38

° mp S. & ˙ ™ Laat

& ˙™

A.

Laat

œ œ

œ œœ

ons

daar om

œ œ

œ œœ

ons

f j j Œ T. & œ œ œ œœ ‹ Laat ons daar - om, œ œ œ œœ ? Œ B. J J ¢

Pno.

œœ œ œ

{

?

œ

œœ œ œ œ

œœ

p. ° sempre œ bœ œ œ œ™ S. & J 42

stem

-

men

sempre p.

& œ

A.

œ

stem - men

& œ™ ‹ stem

T.

B.

¢

Pno.

die

bœ œ œ -

men die

bœ œ œ

? Ϫ stem

die

-

men die

in

œ œ Œ

Œ œ

œ

al

-

œ œœ œ œ

Œ

œ

œ

sa - men klin -ken

œ

Œ

œ

sa - men klin -ken

j j j œ œ œJ œJ œ œj œ œ œ œ œ œJ œJ œ œ œ œ œ J J J J œœ œ œœ

œ

œ

œ

weer -

klin

koor

koor

koor

koor

{

al - le

œ‰œœ J JJ al - le

œœ œ ˙˙˙ ™™™

œœ œ

œ

œ weer -

œ

œ -

œ

klin

-

œ

-

le

j j j œ bœ œ œ

klan - ken één ge heel

œ bœJ œ œ J J

Ϫ

klan - ken één ge heel

bœœ œ b˙ œ

œ̇œ

œœ

œœœ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ j œ œJ J J J œJ ˙

legato

ken

als het prach -tig -ste ju - weel

laat

ons

œ

j j j œj œj œj œ œ ˙ œ

ken

œ

œ œ J

œ

weer - klin - ken

weer -klin - ken

le

mp

œ œ nœ œ J œ

al

œbœ

f

als het prach -tig -ste ju - weel

œ J

Ϫ

j œ

Ϫ

laat

ons

f

mp

legato

als het prach -tig -ste ju - weel

laat

ons

Ϫ

œ J

laat

ons

j œj œ œ œJ œJ ˙ œ J J œ j j œ œJ J œJ œ œJ ˙

als het prach -tig -ste ju - weel

œ œ œ œ nœ œ̇ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙œ œ œ œ œ ˙ ˙˙ bœ ? ‰ bœ œ œ̇ œ œ ˙ œ ˙ bœ bœ ˙ bœ & b˙ b œ̇

j œ ‰ œj œj œ™

œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œœ

bœ œ œ™ in

œœœ œ œ

laat ons daar -om sa -men klin - ken

bœ œ œ ™ in

œ

laat ons daar -om sa -men klin - ken

bœ œ œ in

Œ

daar om

Laat ons daar - om,

& Œ œ œ œœ œ

œ

œœœ œ œ

œ J

Ϫ

œœœ ˙˙ ™™ œ ˙™

Œ

˙™ ˙™

Œ

œ œ


7 46

° œ S. &

œ

daar - om

T.

B.

¢

sa -

men

œ

klin

œ

œ

daar - om

sa

& œ ‹ daar

œ

œ

œ œ

œ

sa -

men

klin

œ

œ

? œ

- om

œ

&

?

{

-

men

œ œ œ

j j œ œ

klin

-

œ -

-

ken

als

œ

p

ken

als

-

als het

& ˙™

j j œ œ

als het

j j œ œ

& ˙™ ‹ weel

als het

? B. ¢ ˙™

j j œ œ

weel

als het

w & w

‰ j œ œ œœ ? Œ œ œ œ œ œ poco cresc.

œ

Ϫ

ken

als

˙

tig - ste

j œ œ

Ϫ prach

-

Ϫ prach

-

Ϫ prach

-

˙˙ ˙˙

ju

-

ju

tig - ste

ju

j œ œ

œ œ

tig - ste

ju

œ œ J

œ

tig - ste

ju

˙˙˙ ˙ ˙ ∑

U ∑

weel

U ∑

ju

ju

œ œ œ J ˙ ˙˙˙ ˙ ˙

ju

-

-

weel

weel

U ∑

w -

weel

w w w w œ œ œ œ œ œ

˙˙ ˙˙

œ b œœ ˙

rit.

-

œ œ

j œ œ œ w œ

prach - tig - ste

˙ ˙˙

œ

-

œ œ

U ∑

prach - tig - ste

Ϫ

het

prach

œ œ J

j œ œ œ œ w

prach - tig - ste

Ϫ

het

Ϫ

œ œ œ J œ w w

prach - tig - ste

Ϫ

het

j j œ œ

œ -

het

œ œ J J

‰ j œ œ œœ Œ œ œ œ œ œ

weel

{

als

j j œ œ

weel

Pno.

ken

˙ klin

j j œ œ

œ

poco cresc.

49

T.

-

œ

sa - men

° S. & ˙ ™™ ˙ A.

œ œ œ

& œ

daar - om

Pno.

œ œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

A.

œ

p

U Ó

U ˙˙ ˙ ˙ u

-

-

-