Zingen (driestemmig met pianobegeleiding)

Page 1

ZINGEN versie voor S / A / Bar. BOUDE WIJN KNEVELS

q = 80

S.

° 4 &4

4 &4

?4 ¢ 4

A.

Bar.

q = 80

4 &4

Pno.

Herman LEMMENS

{

p

œ œœ ? 4 Œ œœ œ œœœ 4 œœ œ œ

5

& Œ

œ J

œ

j j œ œ œJ

œ J

œ

Zin -gen geeft meer

?

œœ

j j œ œ œJ

œ J

j œ œj œ œ œ

j œ ‰ œj œj

j j œ œ œJ

œ J

j œ œj œ œ œ

j œ ‰ œj œj

œœ œ

œ

klank,

zin - gen geeft meer klank aan

œ

klank,

zin - gen geeft meer klank aan

& Œ

{

œœœ œ œ

j j œ œ œJ

mf

Zin -gen geeft meer

?

œ œœ

con molto pedale

° & Œ

¢

œœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœœ œ œ œ œœ ∑ œœœ œ

cresc. poco a poco

œ œ œ œœ

œ œ œ

mp

œ

'tle -

'tle -

∑ œœœ œ

œ œ œ œ

Œ

œœ

œ œ œ

œ œ œ œ œ

ven

ven

zin - gen

zin - gen

œ

œ œ œ œœ œ

˙˙˙ ™™™ œ œ œ

œ œœ

œ œ œ œ œ

œ


2 8

° & &

Ϫ

Ϫ

als

een vreug -de -bron

zin

Ϫ

j j j œ bœ œ œ

Ϫ

als

¢

j j j œ bœ œ œ

een vreug -de -bron

?

-

bœ œ œ b œ œ œ ™ gen doet

ons

hart

œ œ nœ œ J

her le - ven

j œœœ

bœ œ œ b œ œ œ ™

zin

-

gen doet

ons

hart

œ

œ

her le - ven

j œ œ œ œ œ œ J J J J J

doet ons hart her -le -ven

œ

j œj œ œj j j œ œ œ J doet ons hart her -le -ven

œ œ œ œ nœ œ̇ œ œœ œ & bœœ œœ œœ œœ b˙˙ œ b˙œ œ œ œœœ œ œ b˙ ˙ bœ œ ˙ ˙˙ bœ œ ? œ œ œ̇ œ œ b œ œ œ œ bœ ˙ ˙ b œ œ œ œ œ œ ˙ bœ œ œ

{

12

° & œ™

œ œj œ J

Ó

j j j œ œ œ œ œ œ œ

Ó

j œ œ œ

zin - gen is

& Ϫ

zin - gen is

¢

?

ons

ons

com -pag - non,

zin

zin

& ˙˙ ˙

˙œ œ ˙

˙˙ ˙

?

œ̇ œ

œ˙ ™

{

˙ ˙

œ̇ œ œ œj ˙œ̇ ™

Œ

com -pag non

œ

Ó

ons

j j œ œ œ

com -pag non

œ œ J

œ

œ œJ œ J

Ó

gen is

ons

com -pag -non

-

j œ œ

gen is

-

œœ

œ œ J œ œ

œœ

ons

gen is

Ϫ

œ œ

Ó

-

Ϫ

œœœ œ

j œ œj œ

j œ œ

Ϫ

zin

com -pag - non,

mp

œœœ

œ œ œœ

œ

œœ œ

œ œ œ

˙˙œ œ œ œ

œ

œœ œ

œœœ

œ

poco ten.

œ

œ

œ

œ

œ


3 16

° &

&

Ó™

Ó™

j œ œj ™ œ

zin -gen als

een vreug -de -bron

j œ œj œ ™

j j j œ bœ œ œ

f

j j j œ bœ œ œ

zin -gen als

f ? Œ œ œJ œJ J ¢

œ œ J

œ œ œ œJ J J

Zin -gen geeft meer klank,

& Œ

{

?

œ

œ

œœ

20

° & œ™ zin

zin

-

-

{

gen doet

bœ œ œ -

& b˙˙œ bœ ?

gen doet

bœ œ œ

? Ϫ zin

œ

œ œ œ

bœ œ œ

& œ™ ¢

œ œ

œ bœ œ

gen doet

œ

hart

bœ œ œ ™ ons

hart

œ bœ œ

œœ

˙˙œ ˙ nœ

zin -gen als

een vreug -de -bron

œœ œ œ̇ œ œœ œ œ œ b ˙ œ

œ œ J

œ

j nœ œ

j j j nœ œ œ j œj œ œJ œ œ œ ™ œ

her - le

hart

œ bœ œ œ J J J bœ̇˙˙

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

her - le -

bœ œ œ™ ons

œ

œ

bœ œ œ ™

b b œ̇ œ œ bœ˙

œ

œ œ

œ œ œœ œ

ons

œ œ œœœ œ‰ œ œ J J J œ™ J J

œ J

zin -gen geeft meer klank aan 'tle - ven

Œ

een vreug -de -bron

ven doet ons hart her -le -ven zin

-

œ œ nœ œ J

her - le -

œ œœ

œ nœ̇ œ œ œ

œ œj œ œJ œJ œ œ œ ™ J J J

ven

œœ œ

ven doet ons hart her -le -ven zin

j œ œJ œ œ œ œ™ œ œ J J J J doet ons hart her -le -ven zin

œ̇ œ œ œ ˙ œœ ˙˙ ˙ œ

œœ œ œ

j œ œ œ -

-

ons

j œ œ œ

gen is

ons

œ œ œ J -

gen is

ons

œœ œ œ œœ

˙˙ ˙ œ œ

gen is

œ

œ œ œ ˙


4

° œ j & J œ œ

Ó

j & œ j œ œ

Ó

24

mp

com -pag - non,

zin

zin

Ϫ

Ó

com -pag - non

zin

& ˙˙˙

˙˙˙

{

ons

-

j œ œ

œ

-

Œ

˙ œ œ J

? œ̇™

gen is

Ϫ

com -pag - non

? œJ œJ œ ¢

-

j œ œ

Ϫ

œ œ

œ

œ

gen is

ons

œ œ J

œ

gen is

ons

œ

Ó j j œ œ œ

œ œJ œ Ó J

com -pag -non

com -pag -non

com -pag -non

œ œ œ œœ œ œ œ

j j œ œ œ Ó

œ œœœ œ™˙

œœœ

œ

œJ

œ œ œ œ œ œ˙ œ œ

j ˙œ œ œ™ œ œ œ w

f

˙

A TEMPO 28

° &

mf bbb œ

Zon

Zon

¢

?

Zon

{

œ ? ˙

œ

. œ bœ œœ œœ œ bœ

œœ .

poco rit.

der

-

der

œ œ œ™

gen

is

'tgeen

œ J

œ

œ œ œ™

gen

is

'tgeen

œ J

œ

œ œ œ™

gen

is

'tgeen

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œœ

œ

œ œ œ

-

zin

-

œ œ œ™ -

A TEMPO b bb Œ

der

œ œ

bbb œ œ œ

j œ

œ

zin

œ J

œ œ œ™

œ b bb

& œ̇˙ œ

-

bbb œ

&

œ œ œ™

zin

-

œ œ

le

le

le

œ

-

ven

j œ -

ven

œ J -

ven

œ

œ


5

° b &b b œ 31

œ œ œ™

een

-

b &b b œ een

heid

in

œ

œ

- heid

?b œ ¢ bb

ver

in

ver

-

-

34

zang - be

b & b b bœ ™ is

{

ven los

j œ œ bœ

œœ œ

zang - be

? b b˙˙ bb

-

het zang - be

?b œ ¢ bb b & b b bœ

- le

œ œ J

œ

- le - ven

œ bœ œ ˙ b˙

-

œ

œ œ

œ

œ

los

van

tijd

œ

œ

œ œ

œ œ œœ

za

za

of

œ of

œœœ œ

lig

is

het

j œ œ œ œ

-

lig

za

-

lig

bœ œ œ™ lig

œ J

is

het

bœ b œ J

œ bœ ™ >œ

œ

nnn

Œ

nnn

œœœ Œ

nnn

œ Œ

ij - del - heid

œ

œ

œ

ij - del - heid

œœ œ of

-

-

œ J

> bœœœ œœ œ b˙œ bœ œ b œ œ œ œ œ

œ œœœ J

tijd

le -ven los van tijd

œ

bœ ™

œ œ œœ œœ œ

j j j j œ œ œ œ nœ

œ œ œ œ œ̇

˙

- heid

nœ œ œ™ van

za

œ "œ œ bœ

schei - den

œœ œ

heid

- heid

œ

œ

?b bb œ œ œ œ œ œ œ œ

° b b œ bœ œ œ ™ &b b

œ

schei - den

œœ œ

œœ œ

œ

{

œ

œ

mig

œ œ œ™

f

œ œ ˙

meer - stem -

œ œ œ

- heid

b &b b ˙ ˙œ

œ J

in

œ

een

œ

ij - del - heid

œœ œ œœ œ œœ

œ œ

A TEMPO

˙˙

nnn Œ

œ œ œ nœ

nnn

poco rit.

œ œœ œœ

œ œ œ

œœœ œ

œœ œ œ œ


6 38

° mp & ˙™ Laat

œ œ

œ œœ

ons

daar om

mp

& ™ ˙

œ

Laat

œ

ons

?

œ

œœ

œ

œ

œœœ œ œ œœ œ

p. ° sempre œ bœ œ œ œ™ & J 42

stem

&

-

men

sempre p.

œ

œ

stem - men

¢

& b˙˙ bœ

die

bœ œ œ

? Ϫ stem

die

-

men die

œ

in

in

Œ

œ

œ koor

koor

bœ œ œ™ in

œ œ œœ œ

Œ œ

œ

al

-

œ

Œ

œ

œ œ œœ œ

Œ

œ

œ

sa - men klin -ken

œ œ œJ œJ œ œ œ œ œ J J J J

laat ons daar -om sa -men klin - ken

bœ œ œ

b˙œ œ œ ˙

? ‰ bœ œ b œ bœ bœ

œ

sa - men klin -ken

œ œœ

Laat ons daar - om,

œ œ œ œœ

Œ

daar om

f œ œ œ ? Œ œJ œJ ¢

& Œ

œ

koor

œœ

œ œ œ

al - le

œ œ œ ˙˙˙ ™™™

œ œœ

˙

weer -

klin

œ

œ weer -

klin

œ

œ œ nœ œ J

-

weer -klin - ken

˙˙ ˙

œ

-

le

klan - ken één ge-heel

bœœ œ b˙ œ

œœ ˙

œœ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œ j œ œJ J J œJ œJ ˙

f

mp

legato

ken

als het prach -tig -ste ju - weel

laat

ons

œ

j j j j œj œ œJ œ œ ˙ œ

Ϫ

j œ

laat

ons

Ϫ

œ J

laat

ons

œ -

le

œ bœ œ œ J J J

Ϫ

œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œœ œ œ œ

œœ

ken

œ

als het prach -tig -ste ju - weel

jœ œ œ ˙ œ J J J œJ œJ

als het prach -tig -ste ju - weel

œ œ œ œ œœ œœ nœ œ̇ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙

œ‰œœ J JJ

al

œbœ

œ̇ œ œ

œ J

Ϫ

œœœ

œœœ ˙˙ ™™ œ ˙™

Œ

œ œ

œœ

Œ

˙™ ˙™


7 46

° œ &

œ

daar - om

& œ

œ

daar - om

œ

daar - om

œ œ

sa -

men

œ

œ

œ

œ œ

sa

-

sa - men

œ œ œ klin

-

œ

men

klin

j j œ œ

œ

ken

als

œ œ œ

j j œ œ

klin

Ϫ

-

-

ken

als

œ œ J -

ken

als

&

?

‰ œj œ œ œœ œ œ œ

{

Œ œ

j j œ œ

49

° & ˙˙ ™™

weel

als het

& ˙™

weel

j j œ œ

als het

? ˙™ ¢

j j œ œ

weel

als het

w & w

{

œœ j ‰ œ œ ? Œ œ œ œœ œ œ poco cresc.

Ϫ

poco cresc.

˙

ju

-

ju

-

œ œ œ J

prach - tig - ste

˙ ˙˙

het

œ

prach

-

Ϫ prach

-

Ϫ prach

˙ ˙˙ ˙

-

œ œ J

œ œ

j œ œ

œ œ

tig - ste

˙ ˙˙˙

ju

ju

œ œ J

œ

tig - ste

ju

˙˙˙ ˙ ˙ ∑

U ∑

weel

U ∑

weel

U ∑

w -

weel

w w w w

˙˙ ˙˙

b œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ rit.

˙ ˙

ju

tig - ste

j œ œ œ œ w

prach - tig - ste

Ϫ

het

Ϫ

œ œ œ w J œ w

prach - tig - ste

Ϫ

het

œ œ J J

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

¢

? œ

œ

p

U Ó

U ˙˙˙ ˙ u

-

-

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.