Oude Liederen verrassend nieuw - gemengde stemmen

Page 1

Schoon lief voor 3-stemmig gemengd koor

Arr.: Paul Steegmans

innig en zacht h=46

S

p &

œ

œ.

p 5. Schoon lief, en om die ro - ze œ œ œ œ œ œ & œ 1. Schoon

A

1. Schoon 5. Schoon

&Œ œ

5

&Œ œ

& ?

œ

gij

ligt gij hier en om die ro - ze

hoe ligt en om

in zal

œ œ

œ

œ

slaapt kens

de in

œ

u wen eer - sten 't nach - te - gaal - ken

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

dro - me? sprin - gen

œ #œ ˙

dro - me? sprin - gen

hier en slaapt in ro - ze - kens zal

u - wen eer - sten 't nach - te - gaal - ken

dro - me? sprin - gen

˙

œ œ

œ J œ

u - wen eer - sten 't nach - te - gaal - ken

œ

Œ œ

mei ont - vaan: el - ken mei

œ œ

œ.

in zal

-

gij die

œ œ

œ œ œ J

staan en ons bei

slaapt - kens

œ œ œœ œ œœ œ

lief, lief,

œ

hier en

œ

Œ

˙

œ œ

œ

hij zijn

staat hier zoe - te

œ œ œ œ

œ œ

˙

˙

w

˙

al - zo scho - ne. lie - de -kens zin - gen.

œ

œ œ œ œ œ

œ

œ œ

œ œ w

Wilt op - staan en voor ons

en bei

de in

mei ont - vaan: el - ken mei

hij zijn

staat hier zoe - te

al - zo scho - ne. lie - de -kens zin - gen.

Wilt op - staan en voor ons

en bei

de in

mei ont - vaan: el - ken mei

hij zijn

staat hier zoe - te

al - zo scho - ne. lie - de-kens zin - gen.

?Œ œ

&

hoe ligt

lief, hoe en

œ.

Wilt op en voor

9

lief,

lief, p 5. Schoon œ ˙. ? 1. Schoon

B

j œ œ œ œ œ

ΠC.F.

œ

2. 'k En 4. Schoon

Œ

œ

œ

œ œ

Œ œ

œ œ œ ˙.

˙

2. 'k En zou 4. Schoon lief,

œ . œj œ œ

zou voor ge - nen lief, laat hij zijn

Œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ ˙ ˙

mijn ven - ster -ken niet wij zul - len hem

mei op - staan, bloe - ien staan,

œ œ

2. 'k En zou voor 4. Schoon lief, laat

œ

Œ œ

œ

œ œ œ œ

ge - nen mei op hij zijn bloe - ien

œ

ont be

œ œ œ œ

-

œ

staan, mijn staan, we

œ

w

œ #œ ˙

ven - ster -ken niet ont zul - len hem be

mijn wij

˙

œ œ

-

slui - ten. gra - ven

˙

-

slui - ten. gra - ven

œ œ ˙.

ven - ster - ken niet zul - len hem

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/005 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

˙

#œ ont be -


De Herberg Volkslied uit Vlaams-Brabant

voor 3-stemmig gemengd koor Pittig q=88

S

Arr.: Paul Steegmans

# 2F & 4 œj œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

# & 42 œj œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

1. Als mees - ter Jan, de tim - mer - man, van Luik naar Brus - sel kwam, 4. De weerd heeft hem ge - ge - ven een scho - ne les: be - merk

A

lo - geer - de hij bij als - dat het men- sen -

1. Als mees - ter Jan, de tim - mer - man, van Luik naar Brus - sel kwam, 4. De weerd heeft hem ge - ge - ven een scho - ne les: be - merk

?# 2 œ 4 J

Bar

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

1. Als mees - ter Jan, de tim - mer - man, van Luik 4. De weerd heeft hem ge - ge - ven een scho

6

& &

# #

-

naar ne

Brus - sel kwam, lo - geer - de hij bij les: be - merk als - dat het men- sen -

‰ j œ œ œ

œ œ œœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ #œ

œ

‰ j œ œ œ

œ œ œ

Her - re - man, Ter le - ven is als

Hulp in de Stads - kan. de her - re - berg.

?# œ œ œ œ œ œ Her - re - man, Ter le - ven is als

œ œ

Maar als hij was ge - ze - ten, vond Ons li - chaam is vol ga - ten daar

œ Œ

Hulp in de Stads - kan. de her - re - berg.

œ œ

Maar als hij was ge - ze - ten, vond li - chaam is vol ga - ten daar Ons

˙ Maar Daar

lo - geer - de hij bij als - dat het men- sen -

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

Hulp in de Stads - kan. de her - re - berg.

j œ œ œ œ #œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

Her - re - man, Ter le - ven is als

j œ œ œ œ œ

œ

œ œ

œ

hij daar schier geen wij kwa' lucht door

œ œ

œ

œ

hij daar schier geen wij kwa' lucht door

œ

hij wij

vond kwa'

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/009 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

œ

œ geen lucht


Steegmans P.: De Herberg

12

& &

# #

U

œ œ œj œj œ

e - ten. Hij kreeg een scho - tel ra ra - pen, die wij niet kun - nen stop

-

œ œ

j j œ #œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

U

œ œ œ œ œ œ œ œ

e - ten. Hij kreeg een scho - tel ra ra - pen, die wij niet kun - nen stop

U ? # œ # œ œJ ‰ Œ .

œ œ J

e - ten. ra - pen,

18

& &

# #

œ œ œ œ

f œ œ œ œ

œ

sla - pen en dacht: "Wat klop - pen: wees toch

œ #œ œ œ

œ

œ

œ

? # œ #œ

ma - ger keu - ken wat ver - dul - dig

œ œ œ œ

ma - ger keu - ken wat ver - dul - dig

œ œ

"Wat wees toch

&

# #

œ

ma-ger keu - ken wat ver - dul - dig

Œ

œ œ

Œ

& œ œ Œ ?# œ

kroop, berg,

‰ œ œ J

œ œ œ

be - vond hij dat de als Hij stierf zon - der

*: strofe 5: zie verder

Œ

en daar -mee ging hij ons in de kist zal

en daar -mee ging hij ons in de kist zal

pen, daar - bij een pint vaats - bier: pen, voor - dat de tim - mer - man

œ œ

P

Œ

2. als 6. geen

hier!" dan! *

œ.

œ œ œ œ

œ

hier!" dan! *

œ.

œ

ra - pen, daar - bij een pint vaats - bier stop - pen voor - dat de tim - mer - man

œ.

hij in 't bed - de slech - ter her - re -

P

Œ

œ œ œ œ œ œ

hij in 't bed - de 2. als 6. geen slech - ter her - re -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ J

C.F.

F

hier!" 2. Maar eer hij was ge - le - gen als hij in het bed - de dan! * 6. En had de Heer der He - ren geen slech - ter her - re -

œ

œ in 't Kal

kroop, berg,

kroop, berg,

-

œ

pen, daar - bij een pint vaats - bier: pen, voor - dat de tim - mer - man

Hij kreeg een scho - tel die wij niet kun - nen

sla - pen en dacht: "Wat klop - pen: wees toch

24

‰ œj œ œ œ œ

œ œ œ œ

rit.

-

œ in 't Kal

bed va

-

œ -

œ œ œ œ

re - gen door het kle - ren op den

bed va

œ

#œ de rie

-

de rie

Œ

droop! berg? C.F.

-

œ œ œ œ

dak in 't bed - de droop! Kal - va - rie - berg?

-

œ œ œ

Maar Jan nam zij - ne Hoe wierd Hij daar be -

droop! berg?

œ

œ zijn be

œ œ ‰ œj œ

œ -

Œ

Œ

Œ

œ zijn be

-


Ik stond op hoge bergen Lied uit de Nederlanden

voor gemengd koor

Arr.: Joost Termont

# & # 68 ‰

qd = 66

S

A

Bar

# & # 68 ‰ ? # # 68 œJ

Ik

# & # œ Jœ œ Jœ

7

zag ter zee - waart

? # # œœ ..

œœ œ J

zee,

hoe - zee,

hoe - zee,

Œ œj œ œJ

œ. in.

Ik

stond in mij - nen zin,

zee,

∑ œ œ. œ œ J œ. œ J

œœ

hoe - zee,

œœ

hoe - zee,

hoe - zee,

œ œ. œ œ œ. J œ. œ J œ. hoe - zee,

œœ œ œœ .. œœ J

œ œœ .. J

hoe - zee,

hoe - zee,

hoe -

hoe - zee,

in.

Den e - nen

œ œ # œj œ J œ. œ

œœ

hoe - zee,

j œ J hoe -

j œ œj Œ œj œ œ

Œ.

den e - nen stond in mij - nen zin.

ber - gen, ik

œ œ . œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ J

# j œ & # œ œj œ œ œ . œ œ œ œ Jœ œ J œ ‰ Œ .

? # # œœ ..

stond op ho - ge

zag een scheep - ken drij - ven, daar wa - ren drie rui - ter - tjes

j œ # œj œ œ œœ .. œ. œ J

hoe - zee,

œ

13

# & #

œ

hoe - zee,

j j œ œ. œ œ

j œ œ

œœ .. œœ œ œœ .. œœ œ œœ .. œœ œ œœ .. œœ œ œœ .. J J J J

Hoe - zee,

# & #

Œ . Œ œj

Den

j Œ œj œ œ

al - ler - jong - sten

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ J J J J J J J

Den jong - sten

hoe - zee, hoe - zee, hoe - zee, hoe - zee, hoe - zee, hoe - zee, hoe -

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/013 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016


Termont J.: Ik stond op hoge bergen

# & # œ. # & # œ

rui

? # # œœ

rui

j œ œ

œ

19

-

ter

die

j œ œ

j œ œ

œ œ J œ

œ œ J œ

ter

-

in

die

in

zee, hoe - zee, hoe - zee,

24

&

##

# & #

œ œ œ œ œ œ œ wijn

al

œ

j œ œ œ œ œ

? # # œœ

wijn

zee,

uit

œ J

œ

dat scheep - ken

j œ œ œ J

œ œ

œ J

œ

‰ œ œ œ

œ

God

œ œœ J

œ œœ J

hoe- zee,

hoe - zee,

hoe- zee,

loont

œ J

God

loont

# & # œ ‰ Œ.

, j œ œj œ œ

hem

œœ

hem

Œ.

was.

Œ.

- œ- , œ œ œ œ œ œ œ ? ## œ J œ J œ J œ J œ was.

œ œ J

Die schonk mij eens

œ œ J œ

œ œ J œ

j œ œ

die

j œ œ œ œœ J

die

Œ

j œ œ œ œ J œ

Die schonk mij eens

hoe- zee,

j œ œ. dat

j œ œ. œ œœ J

dat

œ

was,

was,

hoe - zee, hoe - zee, hoe - zee,

29

œ œ

was.

j œ œ

Œ

hoe - zee, hoe - zee, hoe - zee,

‰ œ

een glas.

# & # œ ‰ Œ.

œ J

hoe - zee,

œ œ J œ

uit

was.

j œ œ

dat scheep - ken

een glas.

al

œ.

œ J

œ J

te

drin

j œ œ œ J

œ œ

te

drink

œ

œ œ œ

œ.

loont

œ œœ J

God

hoe - zee,

œ J

hem

œœ

loont hem

# & # Œ. ## Œ . &

Œ

j œ œ. Klein meis

Œ

j œ œ.

œ œ œ œ œ œ ? ##

ken.

œ

-

ken.

œ J

ken, den

j œ œ

œ J

die

dat

œ

dat

œ œœ J

die

j œ œ J

Œ œj œ . œ ‰

j ‰ Œ. œ œ. œ

Œ

Klein meis - ken.

j ‰ œ œ. œ Klein meis - ken Klein meis - ken. œ. œ , œ œ œ œ œ . œ œ œ œ J œ œ œ œ J J J Œ

‰ Œ.

j Œ œ œ ‰ Œ. Geen goed.

Œ

‰ Œ. j œ œ

œ œ œ œ œ œœœœœ J J

Klein meis

œ œ J œ

-

j œ œ. œ ‰ Œ.

Klein meis - ken.

œ ‰ Œ. -

j œ

ken, den

hoe - zee, hoe - zee, hoe -

zee, hoe - zee, hoe - zee, hoe - zee. "Ik breng 't u klein ha - ve - loos meis - ken, gij zijt van ha - ven

35

j œ œ

-

hoe - zee, hoe - zee, hoe -

œ J

God

œ

j œ

œ.

Œ.

moet.

Om-

j Œ œ œ ‰ Œ. Geen goed.

Œ

‰ Œ. j œ œ

œ ‰ œ Jœ œ œ œ œJ J

Geen goed.

dat gij een klein hav' -loos meis - ken zijt, daar - om ik u la - ten

Œ.

bloot.

œ . œ œJ

Geen goed.

Gij en hebt er ja geen goed,

gij en


Jan de Mulder voor gemengd koor

Arr.: Martin Slootmaekers

Tempo giusto ( h= ca. 76)

# & 22 œ

S

# & 22 ˙ . Jan

A

œ

de

Jan

5

& &

# #

œ œ œ œ œ

œ

œ

˙

œ

œ

de

Mul

der

met

œ œ

Mul - der met

œ

? # 22 ˙

Bar

œ

œ

de

˙

œ

˙

Jan

de

Mul

œ œ œ œ œ

œ

Jan,

Mul

œ

Jan

9

& &

# #

Hier

œ.

Hier

? # ˙.

Hier

het vlees

j œ ˙

het vlees,

-

Mul

-

œ

œ

en

daar

œ vlees,

zijn

le - re

œ œ œ œ

˙

˙

œ œ

˙

der,

Jan

œ

˙.

der

zou

œ œ œ œ œ

œ

zou

œ œ ˙

-

te

vrij

re te

zou - de

graag te

œ

œ

œ

œ

daar

is

het

œ.

j œ ˙

œ

œ

œ

œ

daar

de vis,

en

daar

œ

is

œ

het

daar

is

het

daar

œ.

œ œ œ

en

˙.

is de vis,

œ

œ

œ

der,

de zo ge

œ

œ

vis,

en

œ

œ #˙ -

der,

j œ ˙ -

œ

en gaan.

œ

˙

vrij - en

gaan.

˙

œ

vrij - en

œ

œ

man' - ke

gaan.

œ -

pis,

˙

œ

œ

œ

œ œ ˙

man' - ke

-

pis,

man - ne - ke - pis,

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/015 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

œ

der

-

Mul

œ œ

aan,

˙ kul

de

˙

broek - je

le - re

œ #œ

˙

de

is

œ

en

œ

zij - ne

zon - der lan - te - re,

œ

œ œ œ œ œ

-

œ œ œ œ œ

zou - de zo ge - re

?# ˙

-

˙

Jan

œ

zijn - ne le - re kul - der

œ œ œ œ

œ vlees


Slootmaekers M.: Jan de Mulder

13

& &

# œ œ œ œ œ œ #

3 ˙. œ œœ œ œ œ œ 2

en de vis, man

-

vlees en de

vis,

vlees en de vis,

&

#

˙

# Œ ˙ Jan,

&

˙

œ

Jan,

?#

Jan,

Jan,

Jan,

œ ˙

Jan,

Jan,

Jan,

&

˙

Jan,

Jan,

œ œ œ œ œ œœœœœ œ

Jan, Jan,

&

# œ Œ #

œœœ œ œ zou - de zo

œœœ œ œ œ

zou - de zo ge - re

?# œ œ

œ œ

zou - de

ge - re

28

& &

# œ. #

œ J ˙

daar

œ

?# œ

˙

œ œ ˙

daar maan

daar

œ

ge - re

œ

en

is de maan,

die be - drieg' - lijk

is.

œ

Jan,

Jan,

œ

œ œ œ

zon - der lan - te - re,

˙

Jan,

Jan,

de

broek - je aan,

œ œ ˙

daar de kraai

œ œ

zou - de

ge - re

vrij - en gaan.

œ œ œ ˙

œ œ œ œ

-

en daar is

kraai - en - de haan,

de

vrij - en gaan.

œ œ

haan,

en - de haan,

œ œ œ ˙

zon en

œ œ ˙

œ œ

maan

œ œ œ ˙

zon en de maan,

œ œ

zon en

Jan,

en zijn le - re

vrij - en gaan.

kraai - en - de

œ œ

#œ œ ˙

zou - de zo ge - re te

œ œ

Jan,

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙

œ œ œ œ œ

œ

Jan,

˙

zou - de te

œ

˙

œ ˙

Jan,

zon - der lan - te - re,

zon - der lan - te - re,

en daar is

zij -ne le - re kul - der

œ œ 22 œ œ

is.

œ ˙ ˙

˙

drieg' - lijk

œ œ œ œ œ #œ ˙

œœ œ œ œ œ

Jan,

drie - ge - lijk is.

be -

œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ

de maan,

Jan,

˙

˙

Jan de Mul - der met

23

œ

en die

œ

˙

œ

-

j 2 œ 2 œ #œ

œ œ.

32 Œ œ œ ˙

œ

Jan,

œ ˙

vo - gel die be

En daar is

œ ˙

˙

de

pis,

-

man - ne - ke - pis.

˙

Jan,

man - ne - ke

œ œ œ ˙

œ œ ˙

is

3 œ œ œ 2 ˙.

œ œ œ œ.

?# œ 17

ne - ke - pis, En daar

œ œ œ œ œ 22 œ œ . œ ˙

maan,

-

œ.

œ ˙ J

Hier

de zon,

œ

˙

Hier

zon

œ

œ œœ œ œ œ

en

Hier is de zon en

œ

œ œ œ œ

kraai - en - de

haan,

kraai - en - de

haan

œ œ œ œ ˙ œ

œ œ œ œ

kraai - en - de haan, vlees


Gebed Deze Marialiederen werden opgetekend in Maasmechelen (1985) en Bocholt (1983)

Arr.: Ludo Claesen

b bP b & œœ œ

Ingetogen en rustig {q = 60}

S

bb b P & œœ œ Lief

A

vrouw - ke

œ.

Lief

b & b b œ ‰ œj œ œ œ

5

b &bb œ  zijn.

Ik heb u niets

? bb œ  b zijn.

b & b b œ. cresc.

leen cresc.

b &bb œ

leen

Œ œ œ œ œ

ik kom niet om

vrouw - ke

F

œ œ J

F œ œ œ

œ

de gro - te

de

de

œ

œ

te

ge - ven

gro - te

bid - den,

te

bid - den,

œ

om

te

œ

niets

te

œ

œ

dim.

vreug - de, dim.

œ

œ œ œ.

Ik heb u niets

ge

œ

vreug - de, dim.

œ

vreug - de,

-

ven

Œ Œ

niets

œ

te

œ œ

œ

œ œ

dat ik

œ œ

de - ze

œ.

de

-

u

bij

u

te

dag.

Ik be - zit al -

Ik be - zit al -

j Œ œ œ œ œ œ œ

ze

Œ

dag.

œ œ œ J

œ

Œ

œ œ œ œ

œ

Œ

œ

Œ

be - kij - ken mag.

be - kij - ken mag.

Ik be - zit al -

œ œ œ œ

Ik be - zit al -

be - kij - ken mag.

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/018 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

œ œ œ œ

dag.

vra - gen de - ze

œ œ œ œ œ œ u

œ œ œ

œ

œ Œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ nœ œ œ œ œ J

u

te

maar om een poos bij u te

vrag - en

dat ik

u

œ

œ œ œ œ œ œ œ ‰ J

bid - den,

œ

œ.

bij

maar om een poos

vra - gen

te

j œ œ

maar om een poos

œ

œ œ

dat ik

Œ

te

œ

‰ j œ œ œ œ

œ œ œ

gro - te

te

ik kom niet

œ

niets

F ? bb œ œ œ œ œ b leen cresc.

j œ œ œ œ œ œ œ

œ ‰ œ œ œ

zijn.

9

Œ œ œ œ œ.

œ œ œ œ œœœœœ œ Œ

vrouw - ke

? bb Πb

j œ œ œ œ œ œ œ

ik kom niet om

P Œ œ œ œ

Lief

B

œ.

œ œ œ œ

Ik be - zit al -


Claesen, L.: Gebed

b & b b œ.

œ œ J

œ

cresc. molto . . . . . . . . . .

13

leen

de gro

-

œ

te

œ

œ œ nœ œ ? bb œ œ œ œ #œ b

vreug - de

Ik be - zit de gro - te

&

bbb

b &bb

Œ Œ

a tempo

˙

Œ Œ

˙

? bb ˙ b

mag.

œœ œ

ik kom niet

œ.

œ œ œ œ œ œ œ J

spre - ken,

Œ Œ

zijn,

b &bb

dag.

Be - waar voor

Œ 

? b œ Œ  bb dag.

œ.

F

mij

niets te

œ

Ik heb u niets te espress.

mag,

u be - kij - ken

œ

œ œ œ œœœ

maar

om een poos bij u te

‰œ œ œ œ œœ œ œ œ J

gro

œ

œ -

te

maar om een poos

bij

œ œ œ œ

œ

zeg - gen en niets

te

u

F

œ œ

œ

vra- gen de - ze

Be - waar voor mij de gro - te

œ œ œ œ

Be - waar voor

œ œ

œ

œ

vra - gen

œ œ Œ Œ

de

œ œ œ. dat ik

œ œ œ.

mij

de

dat ik

gro - te

u

œ

-

ze

-

ze

œ

œ œ œ J

u

œ œ œ œ œœœ

vreug - de

te

œ œ œ œ

zeg - gen en niets te vra - gen de

vreug - de

œ

maar om een poos bij u te

zeg - gen niets te

te

œ œ J

de

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ 

œ œ œ œ œ œ u be - kij - ken

‰ jœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ik heb u niets

F Œ œœ œ œ œ

spre - ken,

œ

œ

mag

Œ œ œ œ œ.

‰ œj œ œ œ œ œ

F œ ‰œ œ œ

zijn, om een poos bij u te zijn.

om te

Ik heb u

œ œ œ œ œ

œ œ Œ spre - ken,

te

mag.

be - kij - ken

te

ik kom niet om

b &bb œ œ œ œ œ œ œ œ

dag.

u

œ œ œ œ œœœœ œ œ Œ

ik kom niet om

zijn, om een poos bij u te zijn.

b &bb

dat ik

Lief vrouw - ke

Lief vrouw - ke

w

be - kij - ken

Œ

F

b œ œ œ œœ œ œ &bb œ

25

u

œ œ œ œ œ œ

21

? bb œ Œ b

œ

vreug - de

vrouw - ke

Lief

œ œ œ J

F Œ œœ œ

F Œ œœ œ

mag.

dat ik

œ nœ œ

leen de gro - te cresc. molto . . . . . . . . . .

sostenuto

P Œ œ œ œ œ œ œ œ dat ik u be - kij - ken Pœ œ œ œ œ œ œ Œ

vreug - de

b &bb œ œ œ œ œ œ œ

17

P Œ œ œ œ.

be - min-nen

œ

œ œ œ J

be - min-nen

vreug - de.

Œ


De Kleremakers Arr.: Bert Appermont

F 

Œ

Œ.

Allegro moderato {q = 100}

S

A

Bar

b & b b 42 Œ

F

(Scissors)

b & b b 42

F bb b 2 V 4 œ œ œ . . . œ.

Œ

Œ

j œ œ œ œ œ leggiero

P œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ . . . .

kle - re - ma - kers

De

œ œ œ œ

op

Œ

hun feest die

œ œ œ œ

hiel - den gro - te

œ. œ. œ œ . .

œ. œ. œ œ . .

Knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip,

b . &bb Œ Œ

leggiero

6

 œj œŒ œ œ œ

b &bb œ

fooi.

De

kle - re - ma - kers

j œ œ œ œ œ

De

kle - re - ma - kers

b V b b ‰. œj œ œ . . .

œ. œ. œ. œ.

knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip,

b &bb Œ

11

b &bb Œ

f f

œ

Zij

Zij

b Vbb œ œ œ œ

œ a

œ a

œ -

-

œ œ œ œ Œ

op

hun feest die

œ œ œ œ

op

hun feest die

œ. œ. œ. œ.

knip, knip, knip, knip,

Œ

ten,

œ

ten,

œ- œ œ œ

a - ten zij ge - ne - gen - ti - gen

ne - gen maal,

fooi.

œ œ œ œ

œ

Œ

hiel - den

knip, knip, knip, knip,

œ

ne - gen maal

gro - te

œ. œ. œ. œ.

œ

œ œ œ.

gro - te

hiel - den

œ

zij

œ œ œ.

œ Œ

Œ 

œ

zij

Œ

œ œ œ œ  Œ

a

a

œ -

ten:

-

œ

ten:

œ- œ œ œ

f œ. œ. œ. œ.

fooi.

knip, knip, knip! Dan

‰ œ. œ. œ. J

ge - bak - ken

‰ œj . œ. œ.

ge - bak - ken

œ. œ. œ. œ .

ne - gen - tig aan - een - ge - bak - ken

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/020 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016


Appermont B.: De Kleremakers

b &bb œ

Œ

16

Œ

vlooi.

b &bb œ

Œ

vlooi.

b Vbb œ

p

Œ

Dan

ge - bak - ken

b & b b ‰ œj œ œ. . .

ge - bak - ken

b V b b œ. œ. œ. œ .

een - ge - bak - ken

bb

b &bb Œ

b Vbb œ >

snij

-

œ.

œ.

den. Den

œ

œ

f œ Œ

f œ Œ

vlooi.

-

j œ ‰

den,

a

-

ten,

-

œ

ten,

f œ Œ

vlooi.

œ. >

œ œ œ.

snij

Œ

Œ.

met

œ >

œ >

Snij

œ

œ. den

> œ œ- œ. Œ

er - door.

Œ

œ >

Snok!

œ > snij

den,

F > .

j ‰ bœ

-

den,

ƒ^ œ

Laat

ƒ^

^ œ

^ œ ^ œ

F Œ j ‰ ‰ œ œ œ œ œ zij had

œ.

-

den

œ.

^ œ

œ > snij

-

^ œ

> œ

^ œ

> œ

den,

j œ ‰

68

j œ ‰

68

j œ ‰

68

^ œ

^ œ

> œ

^ œ

het

ga - ren

ron - ken!

œ

het

ga - ren

ron - ken!

>. 

œ œ œ

ne - gen maal!

aan

j ‰ œ

ron - ken!

Œ.

œ.

Snok!

Laat

Laat

aan -

œ >

ga - ren

Hik!

œ œ œ

œ œ œ

het

Œ.

Ne - gen maal,

En als

ƒ^ œ

ten:

ne - gen- tig

Œ

j œ ‰

-

œ

knip, knip, knip

œ >

œ >

den!

∑ Œ.

-

œ- .

œ.

e - nen snok

ten:

-

a

ne - gen maal

snij

œ œ

draad

j ‰ œ

œ œ œ Œ.

den,

œ. >

œ

Snok!

j œ

-

œ >

(high noise) Hik!

Œ.

œ

Snok!

er - in,

-

œ.

Wie - de - wie - de - wiet

Snok!

œ >

a

œ œ œ.

ne - gen maal,

œ œ œ œ œ .

œ œ.

draad

zij

zij

œ- œ œ œ

Ne - gen maal, ne - gen maal!

Œ

vlooi.

Snok!

bb 6 Œ . Pœ œ œ & b 8 b 6 Vbb 8

a

Œ

œ >

Piu Mosso {q. = 120}

b & b b 68

31

Zij

œ

œ

Œ

œ

a - ten zij ge - ne - gen - ti - gen

b . & b b ‰ œJ œ. œ.

't snij

œ

Zij

21

& b œ >

p

‰ œj œ œ œ œ

vlooi.

26

p

∑ Œ.

œ œ œ Ne - gen maal,

‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ

veel

ge- smuld, dan dron - ken zij

ook


Echo-lied Noë Blundacker Arr.: Bert Appermont

F 24 b & œ

Allegro Giocoso q = 120

S

A

Bar

œ

E - cho,

2 &b 4

œ

zeg

œ

œ

eens

œ

œ

vriend - je

lief,

2 Vb 4

œ

wilt

œ

œ

gij

mij

œ

œ

ant - woord

j œ ‰

œ

ge - ven?

p

∑ j œ ‰

œ

E - ven.

* De kooropstelling kan aangepast worden voor de uitvoering door de 3 stemgroepen links (S), centraal (T/B) en rechts (A) op te stellen (vanuit het standpunt van de dirigent). Hierdoor wordt het echo-gegeven versterkt.

&b œ

6

&b

œ

œ

œ

zegt

gij

zo?

œ

'E - ven',

œ

œ

œ

œ

Wel - nu,

dan

œ

œ

luis - ter

als

ik

Œ

œ

œ

spreek.

Œ

œ

Spreek!

&b œ

11

œ

œ

Ant - woord

&b

mij

œ

œ

œ

œ

on - der - werp

welk

œ

het

œ

œ

meest u

œ

zal

j‰ œ

œ

œ

be - val - len.

œ

Al

&b œ

16

œ

Wees niet

&b

œ

œ

bij - tend

œ

œ

of

te

œ

œ

scherp want

œ

œ

't is

nog

œ

in

œ

œ

Œ

Œ

‰ j œ œ

j‰ œ

- len!

't be - gin.

Be - gin.

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/021 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

Œ


Appermont B.: Echo-lied

&b

F &b œ

Zeg,

21

œ

wat

Vb Œ

œ

œ

œ

P œ

volgt

in

œ

on - zen

Œ

œ

Zeg,

œ

wat

&b œ

Is't

j Vb œ

wen.

œ

œ

P ‰ œ

om - dat

soms

œ

œ

te

œ

œ

dik - wijls

Œ

œ

in

de

Œ

œ

œ

op

het

œ

œ

œ

œ dan

keus

iets

meer

œ

œ

Œ

in

de,

-

rou

wen,

rou

Is

œ

er

Vb Œ

œ

œ

P œ

œ

nog geen

an - d're

Œ

œ

Is

œ

er,

œ

kwaal,

die

œ

œ

&b œ

En

V b œj

t'ren.

œ

œ

- de

œ

œ

meer

dan,

lief

Œ

œ

œ

p Œ œ

π Œ œ

geldt?

geld,

geld.

œ

't hu - w'lijk

Œ

doet

œ

ver

œ

œ

œ

œ

wordt

dan

En

œ

wat

œ

œ

œ

wordt

-

j‰ œ

-

p œ

Œ

bit

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

drinkt

te

œ

j ‰ œ

œ

œ

zin,

-

t'ren,

-

bit

p œ

Œ

Hel.

va - der

-

t'ren.

π j‰ œ œ

waar

't huis - ge

j‰ œ

bit - t'ren?

't huis - ge - zin,

j œ

œ

œ

hu - w'lijk,

P ‰ œ

wat

œ

an - d're,

&b

36

œ

Œ

œ

Bit

&b œ

-

Geld.

π j‰ œ œ

œ

dik - wijls,

œ

trou - wen?

Œ

j œ ‰

œ

Rou - wen.

j œ ‰

œ

∑ œ

Om - dat

&b

tijd

œ

∑ œ

31

œ

œ

on - zen,

&b

26

p

va - der,

œ

Œ

p Œ œ

fel?

hel,

π Œ œ

hel,


De mei plezant voor gemengd koor

Arr.: Staf Ubaghs

F bb b b 6 œ & 4 h. = 50

S

mei ple bloem - kens har - pen,

1. De 2. De 3. Op

A

F bb b b 6 & 4 œ

F ? b b 46 œ bb

œ

b œ & b bb 't is al en

b & b bb œ

't is al en

? bb œ bb 't is al en

-

nu door lus

de de tig

tijd dauw zin

-

œ

œ

œ

de de tig

tijd dauw zin

œ

œ

˙

nu door lus

de de tig

tijd dauw zin

nu door lus

-

-

-

œ

zo en gen

œ

œ

-

-

œ

gen

zo en met

-

gen

œ -

œ

-

œ -

œ

œ

dat zon blij

œ -

met

dat zon blij

œ

œ

zo en met

-

dat zon blij

wij ont om

wij ont om

œ -

be ne ge

-

-

ten, ken, ren

be ne ge

-

be ne ge

plan lo fe

-

ten, ken, ren

-

plan lo fe

-

ten, ken, ren

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/025 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

˙

œ

Œ

hoort. klaar. schal.

Œ

hoort. klaar. schal.

˙ -

œ

-

˙

nœ -

plan lo fe

˙

œ -

-

œ

wil - len zeer wijd tri wil

œ

wij ont om

œ

œ œ ˙

len wijd tri -

œ

ren

œ

œ œ ˙

œ

wil

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

-

˙

œ

œ -

ren

wil zeer ren

œ

wil - len zeer wijd wil tri -

œ œ œ œ

mei ple - zant bloem - kens staan har - pen, sna

1. De 2. De 3. Op

3

-

œ

mei ple - zant bloem - kens staan har - pen, sna

1. De 2. De 3. Op

B

zant staan sna

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

hoort. klaar. schal.

Œ


Gekwetst ben ik voor gemengd koor h = 56

S

A

B

# & # C p # & # C p ? ## C p

# 2 & # 2 ˙

4

# 2 & # 2 ˙

zeer.

œ 22 œ 2 œ 2 œ

# 2 & # 2 ˙ # 2 & # 2 ˙

2 œ 2 œ

Œ œ Œ

œ

ik

32 ˙

œ

32 ˙

van

œ

van

ik

van

œ

u - wer gan - ser

œ

œ œ œ œ

u - wer gan - ser

œ œ œ œ

Van

Œ œ Waar

Œ

ik

œ

Van

Œ œ

Œ

œ

œ œ œ œ

Van

meer.

meer.

œ

Ge - kwetst ben

meer.

? # # 22 ˙

œ

Ge - kwetst ben

zeer.

8

œ

Ge - kwetst ben

zeer.

? # # 22 ˙

Arr.: Staf Ubaghs

u - wer gan - ser

œ œ œ ik

œ

mij wend, waar

œ œ œ

œ

œ

Waar

œ

ik

mij wend, waar

Waar

ik

mij wend, waar

œ œ œ

œ

bin

-

bin

nen,

bin

door

nen,

door

œ œ ˙ nen,

-

32 ˙

door

32 ˙

min

32 ˙

min

-

nen,

-

˙

ge

32 œ œ œ .

wond mijn

-

-

ge

œ œ ˙

nen,

ge

-

œ J œ œ

mij keer, 'k en kan ge

ik

mij keer, 'k en kan ge

-

ik

mij keer, 'k en kan ge

-

32 œ œ œ .

œ œ œ J

œ

22

mijn hert

zo

zo

œ

lang

zo

22 22

œ œ ˙

zo lang zo

œ ˙

œ

kwetst

zo lang

zo

œ

rus - ten

C œ

œ

C œ

32

dag

œ

noch

œ

œ

32

œ

œ

rus - ten

dag

œ

noch

rus - ten

dag

noch

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/026 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

22

˙

kwetst

C œ

j œ œ œ

32 œ œ œ.

22

wond

46 ˙

-

zo

œ ˙

kwetst zo

-

hert

mijn hert

46 œ ˙ -

œ

wond

46 ˙

22

˙ œ œ ˙

œ œ 46 ˙

nen,

-

-

˙

˙

min

46 œ ˙

œ œ 46 ˙

˙

-

32 ˙

ik

˙

˙

32


Treurig lied Arr.: Bert Appermont

p

Andante h =72

S

A

Bar

3 &b 2 

œ. Œ œ. Œ

Doem,

3 &b 2

doem,

p 32 Œ œ Œ b Œ V . œ. œ. Doem, doem, doem,

&b 

Ik

doem,

œ œ œ œ

˙

Œ V b œ Œ œ. Œ . œ. doem, doem, doem,

œ.

&b ˙

we

&b 

9

&b ˙

trek,

doem,

-

p

doem,

reld voor mij vaart - wel.

˙

w

'k ge

doem,

-

œ œ

voel het

Œ V b œ Œ œ. Œ . œ. doem, doem, doem,

doem,

œ. doem,

F Œ œ œ œ Ik

Œ œ. Œ doem,

zie de

Œ

doem,

doem,

Œ

doem,

-

kor

œ Œ

-

we

œ. doem,

P œ. Œ œ œ

re,

doem,

doem,

Œ

œ.

ik ver -

Œ œ. Œ

doem,

Œ

p œ. Œ

œ œ ˙

doem,

œ. doem,

ten, ik zeg de

Œ œ. Œ

œ.

doem,

œ œ œ œ

doem, doem,

nooit meer

œ. Œ œ.

doem,

œ. doem,

Œ

* de 'Ahs' kunnen door 'mm' (zoemen) vervangen worden indien dit nodig is voor de balans.

˙

w

p Œ ˙ Ah...

Ah...

doem,

œ. doem,

œ

te

Œ œ. Œ

doem,

Œ

da - gen

Œ œ. Œ

-

œ. Œ œ. Œ

doem,

œ œ

˙

œ.

doem,

œ. doem,

˙

doem,

Œ œ. Œ

˙

doem, doem,

doem,

œ. doem,

mijn

œ.

wel.

œ.

ge - voel

len

œ. Œ œ. Œ

doem,

Œ

œ. Œ œ. Œ

doem,

˙

œ. Œ œ. Œ

Doem,

doem,

œ. Œ œ. Œ

doem,

Œ œ. Œ

œ.

œ. Œ œ. Œ

5

œ. Œ œ. Œ  doem, doem, P cantabile j œ. œ ˙

˙

F œ. 't is

w

˙ œ

œ ˙ j œ ˙

zo droe

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/022 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

˙

Ah...

˙ -

vig

œ

œ œ

jong te


De kraai Tekst en melodie zoals verschenen in het vierde deel van 'De Vlaamsche Zanger', vierde druk, 1931

T.: Lambrecht Lambrechts

M.: J. Verheyen (*) Arr.: Peter Noten

Vertellend

S

# # 3 Melodie & 8 œj œ # & # 38 œj œ

1.Legt weer

A

# V # 38 ‰

de

de

zijn

boer

œ

j œ œ œ œ œ.

boer

j œ œ

1.Legt weer

Bar

j œ œ œ œ œ.

j œ œ

zijn

ak - ker om,

œ

j œ œ.

œ

j œ œ.

œ

Hoep - sa - sa! Dan

10

&

##

j œ œ œ œ œ.

œ

j œ œ œ œ œ.

# & # œ

mij

# V #

mij

boer

boer

wel

wel

-

-

le - kom!

le - kom!

œ

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

œ

j . œ œ

j œ uœ

œ

Hoep - sa - sa!

## œ &

œ J

# & # œ

en

# V # œ

en

kei

kei

kei

œ kluit

j œ œ j œ œ

en

kluit

kluit

j œ œ

œ J

j œ œ

de

j œ œ

de

Ge - zwind

Ge - zwind

Ge - zwind

œ œ œ œ

œ

Hoep - sa - sa!

œ J

j œ œ

ste brok - jes

j œ œ

ste brok - jes

de

fijn -

fijn -

fijn -

œ œ J j œ œ

U j œ œ

Hoep - sa - sa!

Hoep - sa - sa!

19

U j œ œ

œ

Hoep - sa - sa!

œ. uit!

j œ œ. j œ œ.

ste brok - jes

uit!

uit!

is

de

is

de

j œ

Hoep - sa - sa!

j œ œ.

j œ uœ ‰

œ

Hoep - sa - sa!

j œ

U j j œ œ œ œ

Hoep - sa - sa! Dan

Hoep - sa - sa!

j U j œ œ œ œ

œ

Hoep - sa - sa!

ak - ker om,

j œ œ.

(2016)

j œ œ

œ J

œœ œ

Dan haal

j œ œ

ik

Dan haal

j œ œ

ik

tus - schen

Dan haal

ik

tus - schen

œ

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

œ

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

œ

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

(*) J. Verheyen is vermoedelijk Jan Verheyen (1852-1935). Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/030 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

j œ œ

j œ

j œ œ

j œ

œ

j œ

tus - schen

Hoep - sa -

œ

j œ

Hoep - sa -

œ

j œ

Hoep - sa -


Noten P.: De kraai

# & # œ.

28

& V

##

sa!

##

sa!

œ

&

##

œ.

œ

# & # œ V

j œ œ

j œ œ

œ

Hoep - sa

Hoep - sa

œ œ J

Hoep - sa

##

j œ œ

Hoep - sa

Hoep - sa

œ. œ

j œ œ

Hoep - sa

sa!

37

j œ œ

j œ œ.

œ

# & # œ

U œ œ J j U œ œ

Hoep - sa - sa!

# V # #œ

U j œ œ

Hoep - sa - sa!

Hoep - sa - sa!

# & # œ.

56

&

##

V

## œ .

slijk!

œ.

slijk!

slijk!

œ

œ

j œ œ

Melodie

j œ œ j œ œ

ik

Dan

Dan

ben

ben

ben

j œ œ.

j œ œ

Melodie

2.En komt

j œ œ œ œ œ.

j œ œ

de

zaai - man

Dat staat

j œ œ

de

œ œ œ œ

j œ œ

een

j œ œ

een

ik

als

als

als

œ

j œ œ j œ œ

een

œ J

j œ œ œ œ œ. œ

rijk,

j œ œ

œ

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

œ J

œ œ œ œ

j œ œ

ik

j œ œ

j œ œ

Dan scheld

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

be - ter aan!

j œ œ

œ

j œ œ

't gou - den

œ J

ko - ren -

œ œ J

j œ

j œ œ

j œ

U j œ œ

j œ

Dan scheld ik

't gou - den

ko - ren -

ko - ning

œ

rijk,

Dan scheld ik

't gou - den

ko - ren -

j œ œ.

j œ œ.

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

œ œ. J

rijk,

j œ œ.

Hoep - sa - sa!

œ

œ

ko - ning

j œ œ.

œ

aan - ge - gaan,

kraai nog

ko - ning

Hoep - sa - sa!

Hoep - sa - sa!

œ

œ J

ik

Dan

Hoep - sa - sa!

œ

Hoep - sa - sa!

j U j œ œ œ œ

Hoep - sa - sa!

# & # œ

j U ‰ œ œ

Hoep - sa - sa!

47

Hoep - sa - sa!

j œ œ.

œ

j U œ œ

Hoep - sa - sa!

Hoep - sa - sa!

Hoep - sa - sa!

Hoep - sa - sa!

j U œ œ ‰

j œ œ

Hoep - sa

U j œ œ

Hoep - sa - sa!

j œ œ

Hoep - sa

j U œ œ

Hoep - sa - sa!

œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

j œ œ

Hoep - sa

œ

j œ œ

Hoep - sa

œ

Hoep - sa

Hoep - sa

U j œ œ

Hoep - sa - sa!

j œ

Melodie

j U ‰ œ œ

Hoep - sa

Hoep - sa - sa! 3. Wat

Hoep - sa

Hoep - sa - sa!

j œ œ


Klaesje Hekelliedje

voor gemengd koor

Arr.: Willy Appermont

q.=108

# 6 f. œ . & 8 œ

S

Klaes die

A

f # poco 68 . œ . & œ

sprak

poco f ? # 68 œ . œ .

sprak zyn

Klaes die

sprak zyn

œ œ J

# .F & . œ

œ œ J

œ J

1. Klaes die sprak 4. "Trouwt gy met

œ J

1. Klaes die sprak 4."Trouwt gy met

P ? # .. œ .

dum

# & nœ.

œ.

œ.

dam dam

dum dum

die die

14

&

#

j œ œ œ œj œ

aen

moe - der

moe - der aen, schoon jonk - wyf,

j œ œ

moe - der aen, schoon jonk - wyf,

œ.

œ.

dam

dum

ri ri

-

œ.

dam dam

j j œ œ œ ˙.

œ.

dam

dum

die

œ.

-

ri

-

Fœ . . œ

sprak

zyn moe

œ

œ J

als die

dat moet

j œ œ

als die

dat moet

œ.

die

œ

Het

P

œ œ J

hy wilt gy wel

j œ œ

hy wilt gy wel

œ.

-

-

œ . J œ Jœ ˙

œ

sprak, die

sprak zyn moe - der aen

j œ œ. œ.

gaen trou - wen be - wa - ren,

j œ œ. œ.

gaen trou - wen be - wa - ren,

œ.

#œ.

dam dam

dum dum

"Klaes wat zal trouwt gy met

dam

œ œ œ œ œ. œ œ J J

œ. œ.

nœ.

dam dum

die

-

ri

-

œ. -

ri

-

œ.

die - ri - dam

trou - wen is op zyn bes - ten, vol Trouwt gy met een kreu - pel', 't is

die

œ œ J

œ

œ. œ œ nœ. J

#œ.

der aen

zyn moe - der aen

œ. œ.

ri

œ.

œ œ ˙. J

j œ œj ˙ . œ

Œ

die sprak

Klaes die

F œ . Œ Jœ

o - ver - gaen en hoort naer myn ver - maen: oud kat - tyf, g'en hoort niet als ge - kyf.

? # bœ.

Klaes

aen

œ œ J

œ. -

Klaes die

œ. œ. ˙.

œ

zyn een

œ.

Dam

moe - der

œ

zyn een

aen

œ . Œ Jœ œ .

F œ . œ . œ . # œ . n œ . œ œj ˙ .

œ. œ.

# .P & . œ

9

zyn moe - der

œ. œ.

Klaes die

Bar

F œ. œ.

œ . Œ œj œ . œ . ˙ .

poco

œ œ œ œ J J

zorg en groot dan hay, hay, hay, myn

nœ.

œ. œ.

œ.

dam dum

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/037 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

u een

dum

œ. œ.

dam dum

œ J

die

dam

-

œ. ri

#œ. dum

-


De veldkapel voor 3-stemmig gemengd koor

T.: Lambrecht Lambrechts

# 5Fœ & 8 J

Vertellend q = 72

S

1. Het 3. Het

P ? # 85 œJ

veld - ka - pel,

œ

de veld - ka

? # 85 œ .

œ -

veld

& &

# #

œ œ

? # œ.

van is

lin - de rei - ne

j œ œ œ

te le

-

lin - de rei - ne

œ

de een

pel,

43 œ .

pel,

j œ œ œ

gro - te enk' - le

gro enk'

43 œ .

3 j œ œ œ 4 œ.

bij

10

œ œ œ J

j œ œ

5

# & 85

œ

mei a -

œ

pel.

van blon - de demt niets dan

klei vre

j œ œ œ

œ

œ

5 j œ œ œ 8 œ

na - bij de

veld

j 5 œ œ œ 8 œ.

na - bij de

veld

œ œ œ 85 œ . J

na - bij de

veld

œ

43 ˙ .

dei be

-

nen, de.

j œ œ

dei be

œ

gro enk'

-

nen, de,

œ J œ

-

te le

œ

van blon - de demt niets dan

mei a -

klei vre

j œ œ

-

ka

-

œ -

ka

-

œ -

-

ka

-

nen, de,

na - bij de

43 œ

œ

œ œ J

43 œ

‰ œ œ œ 85 J

klei - nen, vre - de,

-

‰ j 85 œ na -

na - bij de

nen, de,

43 ˙

‰ œ 85 œ J

j œ œ œ

43 ˙

‰ j 85 œ œ

j œ œ œ

43 ˙

‰ Jœ 85 œ .

œ

pel.

pel.

pel.

De Zijn

tak - ken van de slui - mer is een

De Zijn

tak - ken van de slui - mer is een

De Zijn

tak slui

œ J

œ

na - bij

œ

‰ œj œ œ 85

j œ œ œ

85 œ

43 œ 43 œ

-

œ

nen, de,

85 œ

œ

œ

85 œ .

lin rei

-

de ne

dei be

dei be

43 œ

œ

klei - nen, blon - de vre - de, niets dan

œ œ œ J

œ. œ

œ.

van blon - de demt niets dan

mei a -

we - melt in de koe - le dorp - ke

1. Het 3. Het

# & 85 œ

œ

j œ œ œ

j œ œ œ

œ

we - melt in de koe - le dorp - ke

1. Het 3. Het

B

j œ œ œ

we - melt in de koe - le dorp - ke

# 5 Pj & 8 œ

A

œ

M.: Remi Ghesquière Arr.: Johan Thaens

de

na - bij

-

veld

de

veld

œ

œ

nen, de,

na

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/049 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

ken mer

j œ œ

œ

j œ œ

œ

-

-

ka - pel.

-

j œ œ œ

-

ka - pel, de

œ

j œ

bij

de