Oude liederen - verrassend nieuw (voor gelijke stemmen)

Page 1

limburg

Oude Liederen Verrassend nieuw

Gelijke Stemmen

D/2016/6045/062 ISMN 979-0-3654-1779-7

Parkbosstraat 3 - B-3001 Heverlee tel.: +32-16-40.40.49 - fax: +32-16-40.70.49 info@euprint.be - www.euprint.be


De klachten van de haas Volkslied uit Antwerpen

voor 3-stemmig dameskoor

S

q=96

P # 2 & 4 œj

.. œ .

# & 42 ‰

.. Œ

vlot

1. Ik

S

A

# 2 & 4 œj

was ik

..

1. Ik

# & œ

5

word ik

# Π&

# & œ

word ik

4

Arr.: Paul Steegmans

œ

er eet niet

een als

zo

na - ge dan

-

j œ

œ

Ik kan

zo

œ

œ

na - ge dan

dre min

word ik

-

œ

dre min

œ #œ nœ

haas - je nat

al

in het gras

œ.

haas niet

œ

œ

œ J

was ik

een eet

œ

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

P j œ

1. Ik 2. En

was ik

j œ

œ œ.

œ œ.

œ

er eet niet

een als

-

j œ

je als

œ

œ

-

ven der

en scha

œ

œ

zo

na - ge dan

-

œ

œ

œ

ven der

en

œ

-

œ

œ

groe - ne en - de

œ

woud. groen:

œ

œ

haas - je gras

œ

in het en - de

œ

œ

œ

œ

in het gras

zo -

na de

œ

dre - ven min - der

na scha

œ

-

woud. groen:

œ.

groe - ne en - de

œ -

œ œ

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/006 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

œ

ge aan

stouwd! doen?

-

stouwd! doen?

œ

en ge scha - de

ge de

woud. groen:

-

œ œ

stouwd! doen?

‰ j œ Œ

Ik kan

j œ

Ik kan

p ‰ œ J

En Ja,

‰ œ J ‰

En Ja,

j œ

En Ja,


Steegmans P.: De klachten van de haas

# & œ

œ

9

al niet

# & œ

al niet

# & œ

œ

die als

œ die als

œ

zul - len wa - ter

& œ

œ

zul - len wa - ter

f & œ

17

#

e - del groe - ne

# œ #

œ

œ

œ.

mij uit

ja een

van beek

œ

œ

œ

ja een

-

den den

-

den den

œ

œ

-

den den

-

-

len -

-

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Denkt eens hoe dat dat

#œ mijn

œ mijn

œ mijn

zij om

mij ter

œ J

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

le - de drink ik

œ

-

wij ver

œ

- kens hier tot

-

-

œ

wij ver

-

den! den;

Zij klaar

œ

œ

œ

œ

œ

vlie za

vlie za

œ

œ

den! den;

ge ri

-

-

weld! vier,

-

weld! vier,

œ

œ

hun een

ge ri

œ. zijn

œ œ œ

œ œ ont - steld! ple - zier.

œ

zijn ont - steld! ple - zier.

œ œ œ œ van mijn

Zij klaar

hun

œ

van mijn

-

den! den;

œ J

ge ri

van mijn

-

œ œ

œ

-

hun

œ

œ

vlie za

door een

œ -

-

œ

door beek

œ

le - de - kens hier drink ik tot

œ

door een

gen of

œ

œ

œ

œ

wij ver

na - de - ren, mij te

van - gen uit een

œ

œ

œ #œ

œ

le - de - kens hier drink ik tot

œ

œ

gen of

œ

œ

œ

na - de - ren, mij te

zij om

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

na - de - ren, mij te

zij om

-

van beek

œ

œ

œ

œ

Denkt eens hoe dat dat

& œ

lie bla

-

lie bla

mij uit

œ

œ #œ œ

Denkt eens hoe dat dat

&

lie bla

-

die als

# & œ

zul wa

œ

œ

œ

13

# & ˙

e - del groe - ne

œ

al niet

#

œ

π œ

œ

zijn ont - steld! ple - zier.

Zij klaar

œ œ Œ weld! vier,

œ

Œ Œ

œ

P j œ

..

2. En /3. En

..

Œ ‰

P

j œ

..

2. En

5


De klachten van de haas Volkslied uit Antwerpen

voor 3-stemmig mannenkoor

# 2P V 4 œj vlot

T

q=96

.. œ .

1. Ik

Bar

V

#

œ

œ

word zo ik

V

# Œ

?# œ

.. œ

was ik

œ

-

P j œ

œ

œ.

een eet

haas niet

dre min

œ

œ dre min

œ J

œ #œ nœ

al

in het gras

œ œ.

œ

er eet niet

een als

-

je als

œ

-

ven der

œ

œ

-

œ

na - ge dan

œ

œ

ven der

en

œ

j œ

œ

word zo ik

-

was ik

œ

œ

na - ge dan

haas - je nat

œ.

j œ

Ik kan

word zo ik

een als

œ

œ

na - ge dan

‰ œ

j œ œ œ

1. Ik 2. En

1. Ik

5

er eet niet

.. Œ

?# 2 œ 4 J

B

œ œ.

was ik

# V 42 ‰

Arr.: Paul Steegmans

-

œ

œ

haas - je gras

in het en - de

œ

œ

œ

en scha

zo -

na de

œ

œ

dre - ven min - der

na scha

œ -

ge aan

œ

en ge scha - de

ge de

-

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/007 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

Ik kan

Œ

œ.

œ J

woud. groen:

œ

Ik kan

stouwd! doen?

œ

stouwd! doen?

p œ J

En Ja,

stouwd! doen?

œ -

j œ

woud. groen:

groe - ne en - de

œ -

woud. groen:

œ

œ

œ

œ

groe - ne en - de

in het gras

œ

œ

œ J

En Ja,

œ J

En Ja,

11


Steegmans: De klachten van de haas

# V œ

9

V

#

œ

al niet

die als

œ

œ

al niet

die als

?# œ

V V

# #

œ

œ œ

zul - len wa - ter

?# ˙

zul wa

f V œ

17

#

e - del groe - ne

œ

e - del groe - ne

# œ

-

lie bla

lie bla

œ lie bla

mij uit

ja een

van beek

œ

œ

œ

mij uit

ja een

-

-

-

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

den den

œ -

mij ter

œ

œ

dat

mijn

œ mijn

œ

œ

den den

zij om

œ

œ œ

œ

œ

œ

le - de drink ik

œ

œ

wij ver

œ J

hun

ge ri

œ

œ

-

-

œ

- kens hier tot

œ

hun

ge ri

œ

hun een

œ

van mijn

œ

œ

œ #œ

door beek

van mijn

ge ri

œ. zijn

œ œ œ

van mijn

-

den! den;

Zij klaar

œ

œ

œ

œ

œ

vlie za

-

œ -

-

-

den! den;

Zij klaar

œ

œ

den! den;

Zij klaar

Œ

œ

weld! vier,

œ -

-

œ

vlie za

vlie za

-

œ

Œ

weld! vier,

œ

Œ

weld! vier,

œ œ

ont - steld! ple - zier.

œ œ

zijn ont - steld! ple - zier.

P j œ

..

2. En /3. En

..

Œ

zijn ont - steld! ple - zier.

œ œ œ œ -

-

œ wij ver

œ

œ

œ

œ

door een

le - de - kens hier drink ik tot

œ

wij ver

œ #œ

door een

œ

œ

œ

na - de - ren, mij te

le - de - kens hier drink ik tot

œ

œ

œ

œ J

œ

œ

na - de - ren, mij te

œ J

van - gen uit een

œ

na - de - ren, mij te

gen of

œ

œ

œ

gen of

-

len -

œ zij om

œ

œ

zij om

den den

-

œ

œ

-

œ

mijn

dat

œ

-

van beek

dat

œ

œ

œ #œ

œ.

Denkt eens hoe dat

12

-

œ

Denkt eens hoe dat

?# œ

œ

œ

Denkt eens hoe dat

V

œ

die als

zul - len wa - ter

œ

œ

al niet

13

œ

π œ

P œ J

2. En

..


De Herberg Volkslied uit Vlaams-Brabant

voor 3-stemmig mannenkoor

Fj 2 V4 œ œ Pittig

T

q=88

œ

Arr.: Paul Steegmans

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

‰ œj œ œ œ œ

œ

lo - geer - de hij bij als - dat het men- sen -

1. Als mees - ter Jan, de tim - mer - man, van Luik naar Brus - sel kwam, 4. De weerd heeft hem ge - ge - ven een scho - ne les: be - merk

Bar

j V 42 œ œ

œ

?2 j œ 4 œ

œ

œ œ œ œ œ œ

‰ œj œ œ œ #œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

1. Als mees - ter Jan, de tim - mer - man, van Luik naar Brus - sel kwam, 4. De weerd heeft hem ge - ge - ven een scho - ne les: be - merk

B

œ œ œ œ œ œ

œ

1. Als mees - ter Jan, de tim - mer - man, van Luik 4. De weerd heeft hem ge - ge - ven een scho

Vœ œ œ œ

6

Her - re - man, Ter le - ven is als

Vœ œ œ œ Her - re - man, Ter le - ven is als

?œ œ œ œ

Her - re - man, Ter le - ven is als

18

œ œ œ œ

j œ ‰ œ œ

Hulp in de Stads - kan. de her - re - berg.

œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ Œ

Hulp in De Stads - kan. de her - re - berg.

œ

naar ne

Brus - sel kwam, lo - geer - de hij bij les: be - merk als - dat het men- sen -

œ œ œœ œ œ

Maar als hij was ge - ze - ten, vond Ons li - chaam is vol ga - ten daar

j œ ‰ œ œ

Hulp in de Stads - kan. de her - re - berg.

-

lo - geer - de hij bij als - dat het men- sen -

œ

œ œ œ

œ œ

Maar als hij was ge - ze - ten, vond Ons li - chaam is vol ga - ten daar

˙

Maar Daar

œ

œ

hij wij

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/008 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

œ œ

œ

œ

hij daar schier geen wij kwa' lucht door

œ œ

œ

œ

hij daar schier geen wij kwa' lucht door

vond kwa'

œ geen lucht


Steegmans P.: De Herberg rit.

U

j j Vœ œ œ œ œ

12

œ œ œ œ

e - ten. Hij kreeg een scho - tel ra ra - pen, die wij niet kun - nen stop

V œ #œ

Uj j œ œ œ

œ œ œ œ

e - ten. Hij kreeg een scho - tel ra ra - pen, die wij niet kun - nen stop

? œ # œ Uœ ‰ Œ . J

j œ œ

e - ten. ra - pen,

œ œ œ œ V

18

œ

24

V

œ œ

œ

œ

wees

"Wat toch

Œ

hier!" dan!

œ œ œ œ

œ.

ma - ger keu - ken wat ver - dul - dig

œ œ

œ œ

ma-ger keu - ken wat ver - dul - dig

Œ

kroop, berg,

kroop, berg,

Œ

œ œ œ

be - vond hij dat de als Hij stierf zon - der

*: strofe 5: zie verder

œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ

ra stop -

œ œ

daar -mee ging hij in de kist zal

œ œ œ œ daar -mee ging hij in de kist zal

en ons

œ

œ

pen, daar - bij een pint vaats - bier pen voor - dat de tim - mer - man

P œ

Œ

Œ

F C.F. j œ œ. œ œ œ œ

œ œ œ œ

2. als 6. geen

hij in 't bed - de slech - ter her - re -

2. als 6. geen

hij in 't bed - de slech - ter her - re -

P œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

hier!" 2. Maar eer hij was ge - le - gen als hij in het bed - de dan! * 6. En had de Heer der He - ren geen slech - ter her - re -

œ

œ œ

in 't Kal

‰ j œ œ

en ons

œ œ œ œ

hier!" dan!

in 't Kal

Vœ œ Œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ

‰ Jœ

pen, daar - bij een pint vaats - bier: pen, voor - dat de tim - mer - man

ma - ger keu - ken wat ver - dul - dig

kroop, berg,

?

œ œ œ -

œ

pen, daar - bij een pint vaats - bier: pen, voor - dat de tim - mer - man

œ œ fœ . œ œ

sla - pen en dacht: "Wat klop - pen: wees toch

? œ #œ

-

Hij kreeg een scho - tel die wij niet kun - nen

sla - pen en dacht: "Wat klop - pen: wees toch

V œ #œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ

-

-

œ œ œ œ re - gen door het kle - ren op den

bed va

œ

bed va

œ

#œ -

de rie

-

œ -

de rie

-

œ œ œ œ

Œ

Œ

droop! berg?

œ œ ‰ œj œ droop! berg?

œ

dak in 't bed - de droop! Kal - va - rie - berg?

œ zijn be

-

œ œ œ

Maar Jan nam zij - ne Hoe wierd Hij daar be -

Œ

Œ

œ

zijn be

-

19


De meisjes van Duinkerke voor 2-stemmig vrouwenkoor

Arr.: Joost Termont

De compositie start eerst met een evocatie van spelende, zingende kinderen: enkele beginnen een Frans volksliedje te neuriën, andere mogen er later bijkomen en fluiten een ander lied, nog andere beginnen na een tijdje het volgende lied speels op "la la la" of met tekst te zingen, groepjes kunnen van lied en uitvoerwijze wisselen; de zo ontstane crescendo mag na een dikke minuut in omgekeerde zin terug wegsterven en aansluiten op de eigenlijke 2-stemmige liedbewerking.

S

& b 44 œ . A

j œ œ œ

œ œ œ œ œ

- lou - et - te,

&b œ œ œ œ œ œ

5

Sur le pont d'A - vi- gnon

&b œ œ œ œ œ

9

Au clair de la

œ

gen- tille A - lou - et - te,

œ.

A

j œ œ œ

œ œ œ œ œ

- lou - et - te,

je

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

lu - ne,

&b œ œ œ œ œ œ

13

Ma chan- delle est mor - te,

œ œ œ œ œ.

mon a - mi Pier - rot,

‰ œ œ œ œ œ

je n'ai plus de feu,

l'on y dan - se tout en rond.

œ œ œ œ œ.

œ

prê - te moi ta plu - me,

œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ

ou - vre moi ta por - te

te plu - me - rai.

œ œ œ œ œ œ œ ..

l'on y dan - se, l'on y dan - se, sur le pont d'A - vi- gnon

œ

..

Œ

pour é - crire un mot!

3 œ œ œ œ œ . ‰ .. 4

pour l'a - mour de Dieu!

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/012 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

23


Termont J.: De meisjes van Duinkerke

attacca

& b 43 ‰

17

j œ œ

œ

j œ œ

œ

Te

& b 43 ‰

Te

keerd:

&b œ

Duin - kerk'

gaat

keerd:

& b 43 œ >

25

3

œ > joep,

al ver

42 œ

œ œ

meis - jes

zijn

&b ˙

3

Frans

in

te

œ

œ

3

œ

3

vi - va,

j j & b 42 œ œ œ

34

in 't

roks,

& b 42 œ >

va,

24

de

3 4 œ

meis - jes

œ > vi

-

va,

j œ

Par

3

œ œ œ

3

Frans ge - leerd,

gaat

het

gaat

œ

43 b œ

-

vi

-

va.

van i

-

œ œ œ œ al

zij - den

œ > vi

-

vi

-

œ

va,

œ >

va.

De

al ver -

43

3

- le - re - lom, la - re - lom, 3

3

œ œ œ œ œ œ

43

- le - re - lom, la - re - lom,

j 3 j œ œ œ 42 ˙ i - vi

va,

j 3 j 42 3 j 3 j œ bœ œ œ œ œ œ

van i - vi

De meis - jes

œ >vi

-

De knech - ten

œ

nœ œ

œ œ œ œ œ œ

‰ œj œ œ

roks.

al ver -

het

3

-

œ œ

knech - ten

va, van i - vi -

œ œ œ œ 42

3

3

dra - gen

43 ˙ >

Par

œ œ œ œ

> œ œ œ œ œ 43 œ ‰ œj œ œ œ J

3

van i - vi - va,

œ

j œ

Frans ge - leerd, van

3 3 3 3 3 3 & b b œ œj œ b œ œ œj œ œj b œ œj œ b œ 43 ˙ œ œ >

-

œ

43 œ

Duin - kerk'

ge - leerd.

43

van i - vi - va, van i

va, van i

œ

43 œ œ œ

in 't

zijn

œ

ge - leerd.

Frans

œ

42 œ

œ

Duin - kerk'

j œ

œ

œ

't

zijn

œ Jœ œ Jœ

29

in 't

42 œ

joep, joep, de meis - jes

te

keerd,

-

œ

zijn

j j œj œ œ œ œ

keerd,

œ

42 œ œ œ œ

j j j œ œ œ œ œ

-

j œ

2 j nœ œ 4 œ

het

joep, joep, joep, de meis - jes 3

al ver

œ

gaat

de meis - jes

de

het

Duin - kerk'

œ

j œ œ œ œ 42 œ

œ

‰ œj œ œ

&b œ

21

& b 43

q = 85

dra - gen al zij - den

˙ >

œ >vi

2 4 œ

œ

va,

dra

42 œ

dra

-

œ

-

gen maar

-

œ

gen maar

42


Bloemenlied Dit lied werd opgetekend in Genk (1984)

voor 3-stemmig mannenkoor Rubato

T

T

b Vb c 

œ

b Vb c œ

œ

? bb c ˙ Fris

5

V

bb œ

œ

u - we

-

œ

œ œ œ

? b œ b

œ

u - we

b Vb œ

9

œ

maakt U

b V b œ.

maakt

? bb œ

maakt U

26

Le

˙

Le

U"

blan - ke

j œ œ œ

œ

toch

zo

œ

F œ

œ

œ

œ

œ

Le

fris - se

kroon.

˙. kroon.

-

,

lie

,

˙. schoon?

œ

œ

œ

le - lie

op

œ

œ

le - lie

op

œ

Wie

u

hier

ten

heeft

44 œ

heeft

4 œ 4

Wie

heeft

œ œ œ œ œ u

hier

u

hier

-

't Is God die mij

P bbb ‰ œ œ œ œ

ΠC.F.

bbb

œ

't Is God die mij

God

œ het

œ

œ

œ

die

mij

het

œ

veld

met

œ

œ

veld

met

œ

œ

œ

het

veld

met

œ

œ

œ

ge

-

œ -

ge

œ

-

œ

steld? Wie

œ

steld? Wie

œ œ œ

aan - schijn

œ

œ

het

ge

ten - toon

het

het

toon

ten - toon

œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ

P bbb ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

't Is

op

œ

œ

œ

le - lie

œ

Wie

F

œ

œ

schoon?

schoon?

Gij

œ

œ œ œ 44 œ

kroon.

œ œ ˙.

zo

œ

fris - se

Gij

Gij

œ œ œ œ ˙. zo

œ

œ

˙ F Uœ " œ

lie

œ œ ˙. , œ

lie

Moderato

fris - se

-

. œ œ œ œ ˙

toch

-

˙.

se

blan - ke

U toch

œ

œ

˙

blan - ke

b Vb œ

u - we

˙ F Uœ "

Fris - se

Fris - se

B

Arr.: Ludo Claesen

œ

steld? Wie

œ

Œ

schonk

œ œ œ

Œ

œ œ œ

œ

aan - schijn schonk

œ

aan - schijn schonk

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/014 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

Hij


Jan de Mulder voor 3-stemmig vrouwenkoor

Arr.: Martin Slootmaekers

Tempo giusto ( h= ca. 76)

# 2 & 2 œ

S

# 2 & 2 ˙. Jan

Mz

œ

de

# 2 & 2 ˙

œ

5

& & &

#

œ

œ

˙

œ

œ

de

Mul

-

der

met

œ

˙

-

˙

Mul - der met

Jan

A

œ œ œ œ œ

œ œ

œ

Jan

de

˙

œ

˙

Jan

de

Mul

œ œ œ œ œ

œ

˙

œ

œ

#

Jan,

#

zou - de zo ge - re

œ

Jan

de

# & œ œ œ œ œ

9

# & œ.

Hier

# & ˙.

Hier

Hier

is

het vlees

j œ ˙

zijn - ne le - re kul - der

Mul

œ -

der,

œ

Mul

-

œ

œ

en

daar

het vlees,

œ

vlees,

zijn

le - re

œ œ œ œ ˙

œ œ

˙

Mul

œ

œ.

te

vrij

œ œ œ œ œ

œ

œ #œ

der,

zou

de zo ge

œ

œ

œ

œ

œ

œ

daar

is

het

œ.

j œ ˙

œ

œ

œ

œ

daar

de vis,

en

daar

is

het

œ

œ

œ

daar

œ

vis,

œ

en

daar

re te

is

het

œ

-

der,

j œ ˙ -

œ

en gaan.

œ

˙

vrij - en

gaan.

˙

œ

vrij - en

œ

œ

man' - ke

gaan.

œ -

pis,

œ vlees

˙

œ

œ

œ

œ œ ˙

man' - ke

œ

der

-

graag te

en

˙.

is de vis,

-

œ œ œ

zou - de

œ œ ˙

œ œ

aan,

˙ kul

de

˙

broek - je

le - re

Jan

œ

zij - ne

zou

zon - der lan - te - re,

˙

en

˙.

der

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

-

pis,

man - ne - ke - pis,

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/016 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

29


Slootmaekers M.: Jan de Mulder

13

& & &

# œ œ œ œ œ œ # #

3 ˙. œ œœ œ œ œ œ 2

en de vis, man

-

œ

vis,

vlees en de vis,

17

˙

# & Œ ˙

Jan,

&

Jan,

#

Jan,

Jan,

œ ˙

Jan,

œ ˙

Jan, Jan,

& & &

# # #

œ Œ

Jan,

Jan,

zou - de zo

œœœ œ œ œ

zou - de zo ge - re

œ œ

œ œ

zou - de

28

& & &

# œ.

œ J ˙

#

daar

#

daar maan

˙

œ

œ œ ˙

ge - re

œ

en

is de maan,

Jan,

Jan,

Jan,

Jan,

Jan,

Jan,

œ œ œ œ

en zijn le - re

zou - de te vrij - en gaan.

de

œ œ ˙

daar de kraai

de

œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙

zou - de zo ge - re te vrij - en gaan.

zou - de

œ œ œ œ œ

kraai - en - de

-

œ œ œ œ

en daar is

˙

zon - der lan - te - re,

zon - der lan - te - re,

haan,

œ œ œ ˙

en - de haan,

œ œ œ ˙

kraai - en - de haan,

˙

œ œ

ge - re

œ œ

zon en

œ #œ ˙

maan

œ œ œ ˙

zon en de maan,

œ œ

zon en

maan,

-

œ Jan,

œ œ Jan,

#œ œ ˙

broek - je aan,

œ.

œ ˙ J

Hier

de zon,

œ

˙

Hier

zon

œ

en

œ œœ œ œ œ

vrij - en gaan.

œ œ

is.

Jan,

˙

œ œ œ œ œ #œ ˙

œ œ

is.

œ ˙

Jan,

œœœ œ œ œ

œ

en daar is

zij- ne le - re kul - der

œ

Jan,

Jan,

œ œ œ

œ

œ ˙ ˙

zon - der lan - te - re,

drieg' - lijk

die be - drieg' - lijk

˙

œ

˙

2 œ œ 2 œ œ

˙

œœœ œ œ

drie - ge - lijk is.

be -

˙

œ œ œ œ

de maan,

œ

daar

30

ge - re

œ

-

j 2 œ 2 œ #œ

œ

œ œ œ œ œ œœœœœ œ

œœœ œ œ

vo - gel die be

en die

œ

˙

œ

Jan de Mul - der met

23

pis,

œ œ.

32 Œ œ œ ˙

œ

Jan,

de

En daar is

œ ˙

˙

Jan,

Jan,

-

man - ne - ke - pis.

˙

œ

man - ne - ke

œ œ œ ˙

œ œ ˙

is

3 œ œ œ 2 ˙.

œ œ œ œ.

vlees en de

# & ˙

ne - ke - pis, En daar

œ œ œ œ œ 22 œ œ . œ ˙

Hier is de zon en

œ

œ œ œ œ

kraai - en - de

haan,

kraai - en - de

haan

œ œ œ œ ˙ œ

œ œ œ œ

kraai - en - de haan, vlees


De Kleremakers voor 3 stemmig vrouwenkoor

F

Arrangement: Bert Appermont

Allegro moderato {q = 100}

S1

S2

A

2 &b 4 Œ

(Scissors)

2 &b 4

Œ

F

Œ.

F 24 b & œ. œ. œ œ . .

Œ

Œ

j œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

leggiero

P œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ . . . . De

Œ

kle - re - ma - kers

op

hun feest die

œ. œ. œ œ . .

œ œ œ œ

hiel - den gro - te

œ. œ. œ œ . .

Knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip,

Œ. &b Œ

 œj œŒ

œ

&b œ

j œ œ

œ.

6

leggiero

De

fooi.

œ

œ

œ

œ.

œ.

œ.

kle - re - ma - kers

& b ‰. œ.j œ œ . .

knip, knip, knip,

&b œ œ œ œ

œ

kle - re - ma - kers

De

11

œ

knip, knip, knip, knip,

œ- œ œ œ

f œ

œ

œ

a - ten zij ge - ne - gen - ti - gen

&b Œ &b Œ

f

Zij

Zij

34

a

a

-

-

œ

ten,

op

œ

op

œ.

œ

œ

hun feest

œ

œ

œ.

œ.

hun feest

die

œ die

œ.

knip, knip, knip, knip,

œ Œ

œ

œ

œ

hiel - den

hiel - den

œ.

œ.

œ

œ

œ

œ

gro - te

gro - te

œ.

œ.

knip, knip, knip, knip,

œ Œ

‰ fj  œ

œ

Œ

fooi.

Dan

fooi.

j ‰ œ. œ. œ.

knip, knip, knip!

œ œ œ.

œ œ œ.

œ- œ œ œ

ne - gen maal,

ne - gen maal

ne - gen - tig aan - een - ge - bak - ken

Œ

ten,

œ

œ Œ

œ

œ

œ

œ

œ

zij

Œ

zij

a

a

-

-

œ

ten:

œ

ten:

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/023 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

œ. œ. œ œ . . ‰ œj œ œ . . .

ge - bak - ken

j œ. œ. œ. ge - bak - ken


Appermont B.: De Kleremakers

&b œ

Œ

Œ

16

p

œ

Zij

a

&b œ

p ‰ œj œ œ œ œ

&b œ

Œ

vlooi.

vlooi.

Dan

p

a - ten zij

Œ

vlooi.

. . . & b ‰ œJ œ œ

21

ge - bak - ken

& b œ. œ. œ. œ .

een - ge - bak - ken

&b ‰

j œ. œ. œ.

ge - bak - ken

&b œ > &b Œ &b

-

Snok!

œ

œ

6 &b 8

31

den. Den

œ >

>

snij

œ.

œ.

26

't snij

-

j ‰ œ œ

den,

œ

a

f œ Œ f œ Œ f œ Œ

ne - gen maal

ne - gen- tig

œ

œ

-

ten,

zij

œ.

Snok!

j œ œ

œ

Snij

-

œ.

œ œ. er - in,

draad

Œ

> œ

Snok!

j œ ‰

-

den,

snij

F > . Œ.

Hik!

Œ

F

Œ.

-

>

œ

Œ

j œ ‰ œ

-

den,

^ œ

ƒ ^ œ ƒ ^ œ

Laat

Laat

Laat

^ œ

zij had

-

den

œ.

^ œ ^ œ

^ œ

-

^ œ

den,

> œ

> œ

j œ ‰

^ œ

ga - ren

^ œ

ron - ken!

het

> œ

^ œ

ga - ren

œ œ œ

ne - gen maal!

68

j œ ‰

68

j‰ œ

68

œ

ron - ken!

> . Œ.

aan

j ‰ œ

ron - ken!

het

œ.

Snok!

ga - ren

Hik!

œ œ œ

ten:

œ >

> œ

snij

aan -

œ

het

Œ.

Ne - gen maal,

œ œ œ

knip, knip, knip

Snok!

œ

den!

‰ œ j ‰ œ œ œ œ

En als

> œ

ten:

-

œ.

œ.

e - nen snok

ƒ ^ j ‰ bœ œ

Snok!

(high noise)

œ œ œ Œ.

> œ

er - door.

Œ

>œ œ- œ.

snij

œ œ

draad

œ >

> œ

den,

œ >.

den

-

a

Œ

œ >

œ

œ >.

met

œ

a

œ œ œ.

Œ

>

vlooi.

Œ.

ne - gen maal,

œ

Œ

Ne - gen maal, ne - gen maal!

œ- .

Wie - de - wie - de - wiet

vlooi.

snij

œ œ œ.

zij

œ œ œ œ œ .

vlooi.

Piu Mosso {q. = 120}

P 6 . &b 8 Œ œ œ œ 6 &b 8

ge - ne - gen - ti - gen

Zij

œ

ten,

-

œ- œ œ œ

œ

œ

Œ

œ

∑ Œ.

œ œ œ Ne - gen maal,

œ ‰ œ œ ‰ œ œ‰œ œ ‰ œ

veel

ge- smuld, dan dron - ken zij

ook

35


't Carillon van Duynkerke uit Frans Vlaanderen

voor 3-stemmig dameskoor Allegretto q = 100

b b 2 pœ b & 4

piano assai

S

bb b 2 p & 4 œ

œ

Arr.: Willy Appermont

Kling klang kling

A1

bb 2 p b V 4 œ

kom

œ

œ œœœ œ

œ

œ œœœ œ

œ œ

Kling klang kling, ca - ril-lon kom kling

U

b & b b œ.

8

b &bb ˙

F j œ œ œ œ œ œ

b Vbb

Œ.

b œ &bb

œ œ œ œ

b Vbb

œ œ œ œ

weu - nen? Al in

œ

Sint

œ œ œ œ

weu - nen? Al in

40

Sint

Œ.

Sint

œ

œ

Gil - lis

j œ œ

Gi

j œ œ

Gil

o kling

œœ

o kling

˙

π œ œ

kling klang

˙

-

-

œ

dorp.

rok

dorp,

dorp,

kling

kom

œ œœœ œ

œ

œœ

œ

œœ

kling, ca - ril-lon kom kling

œ œœœ œ

‰ œ J

Een

Sint Gil - lis

Sint Gil - lis

En

d' rop.

j œ

j ‰ œ

œ œ >

‰ œj

dorp.

œ œ > dorp.

Een

op

œ œ œ œ

œ -

zak

ik

œ œ -

je, een

œ œœœ œ lyn - wa - den ka -

‰ œ œ œ

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/033 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

ik

weet je waer

œ œ œ œ œ ka

o kling

weet je waer da'k

En

lyn - wa - den

U

o kling

œ œ œ œ

‰ œ J

wit mant - lyn - tjen d' r

œ

U

ca - ril- lon kom

j œ œ œœ œ œ œ œ

wit mant - lyn - tjen

j œj ≈ œr œ œ œ

lis

d' rop.

een

œ œ œj ≈ œ œ œ R

lis

œ

wit mant - lyn - tjen

œ

j œ œ œ œ œj

œ.

kling, klang, kling, ca - ril-lon kom kling

F j œ œ œ œ œ een

weu - nen? Al in

b &bb œ

een

ka - le - man- den

˙

14

rok

Een

œœ

kling klang

‰ œj œ œ œ œ

Fj œ œ œœ œ œ

kling. Een ka - le - man- den

π œ œ

ca -ril- lon kom kling

Kling klang kling, ca - ril-lon kom kling

A2

π œ œ

j œ ˙ œ œœ œ J

œ.

Een ka - zak

-

œ œ

je, een


't Carillon van Duynkerke Uit Frans Vlaanderen

voor 3-stemmig mannenkoor Allegretto q = 100

T

piano assai bb b 2 pœ & 4

bb 2 p b V 4 œ

Kling

Bar

B

p ? b b 42 œ b

œ.

klang

kling

j œ. œ

œ œ

˙

? bb

œ œ

˙

kling

b œ

kling

o

o

kling, ca - ril- lon kom kling

U

U

kom kling.

U

kling

Œ.

œ œ œœ œ œ

een

ik

b œ œ œ œ

ik

Gil - lis

weu - nen? Al in Sint

Gi

-

weu - nen? Al in Sint

Gil

-

j œ œ œœ œ œ œ

kling

œ

dorp.

kom

kling,

klang,

kling, ca - ril - lon kom

œ œœ œ œ

œ

kling, ca - ril - lon kom

‰ œ J

œ

wit mant -lyn - tjen

j œ

œ œœ œ œ

πœ

d' rop.

En

j œ œ œœ œ œ œ

F œ œ œ œ J œ

Œ.

œ

klang

klang

ka - le - man- den rok

œ.

‰ œj œ œ œ œ

rok

Een

‰ œj œ œ œ œ œ œj œ

weet je waer

42

kling

œ œ

kling

Fj œ œ œœ œ œ œ

ka - le - man- den

weet je waer da'k weu - nen? Al in Sint

? bb

˙ ˙

F j œ œ œ œ œ œ

Een

kling

een

b &bb œ œ œ œ

op

kling

o

π œ

kom kling

kling

13

b Vbb œ

ca-ril-lon

o

π œ

œ ˙ J

œ œœ œ œ œ œ œ

klang

b Vbb œ

ca - ril-lon

kom

kling, ca - ril- lon kom kling

œ

7

j œ œœœ

œ œœ œ œ œ œ œ

klang

Kling

b &bb œ œ œ

œ œ

Kling

Arr.: Willy Appermont

een

wit mant -lyn - tjen

wit mant - lyn - tjen d' r

œ

‰ œj

d' rop.

‰ œ œ œœ œ œ J

Een lyn - wa - den ka

En

œ -

œ œ

zak

-

je, een

Een ka - zak

-

je, een

œ œ œj ≈ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ R > lis dorp, Sint Gil - lis dorp. Een lyn - wa - den ka > œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œJ ≈ Rœ œ œ J

lis

dorp, Sint Gil - lis

dorp.

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/034 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016


Mijn Hutteken 'Kinderlied' Bewerking voor tweestemmig kinder-/jeugdkoor, tekst en melodie zoals verschenen in 'De Vlaamsche Zanger', deel 5, 1923

T.: Lambrecht Lambrechts

(2016)

Andante

S

A

M.: J. Verheyen (*) Arr.: Peter Noten

b & b b 44

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ

No - no - no - no - no - no - no - no - no,

b &bb œ

œ

b &bb œ

-

zo

œ œ 43 œ

œ

mer loop ik

œ

œ

1. In den

b œ œ œ &bb hut - te - ken,

b &bb œ œ œ

hut - te - ken,

b &bb 

43 œ

zo - mer

loop

œ

œ

-

lend,

œ

ik

Met mijn broer - tjes op

4 œ œ 4 œ œ œ œ œ

het

Met mijn broer - tjes op

œ œ

spe -lend,

œ œ œ

Rond

mijn

hut - te - ken,

œ

œ

œ œ bœ

Œ œ

mijn

œ

b &bb œ œ œ œœ

la - la - la - la - la.

hut - te - ken,

œ

œ œ œ œ

In

het die - pe

œ œ bœ œ

In

het die - pe

œ

-

ken gou- den

œ œ œ

2. Gan- sche wol - ken

bla

-

œ

˙

œ

œ

˙

œ.

,

ren,

gou - den bla-ren,

Schudt,

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/029 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

œ

Rond mijn

∑ œ œ œ

œ

La - la - la - la -

œ œ

,

œ œ

Schudt het ru - we na

3 4 . 4 œ œ œ œ 4 œ

œ

Rond mijn

‰ œ

mos,

De - mer - bosch.

4 4 œ

‰ œ

œ.

het

(*) J. Verheyen is vermoedelijk Jan Verheyen (1852-1935).

44

œ.

mos,

De - mer - bosch.

œ œ 3 œ œ œ œ 4 œ

œ

2. Gan- sche wol

œ œ

no - no - no - no - no - no - no - no.

œ œ

œ

Rond

œ œ œ

44 œ œ œ œ œ

œ

9

13

spe

œ

Œ

1. In den

b & b b 44 œ œ œ œ

5

œ

œ œ -

jaar

œ- œ œ œ œ

schudt het ru - we na - jaar


Meneerke Oud Vlaams danslied

voor 3-stemmig dameskoor

Arr.: Willy Appermont

q.=88

S

F> . > j 6 œ & 8 Jœ œ œ œ œ . La la la

A1

A2

6 & 8 œ. œ.

la

œ.

œ.

La

6 & 8 œ. œ.

la

la

La

œ.

la

œ.

la

la

Œ

8

& ˙. ra

& œ. œ. &

Œ.

˙.

&œ voor

&œ

j œ œ œj œ . œ . >

œ

bloem

la bloem la

la

P j j œ œ œ œ œ . >œ . tra - dri - ra tra P j j œ œ # œ œ œ . >œ .

tra

tra

tra

j œ œ œj œ . >œ .

œ

bloem

la bloem la

la

tra

-

tra

-

dri - ra

dri - ra

œ œ œ œ J J

‰ œ ‰ œ

œ ‰ #œ ‰ #œ

P

P

j œ œ

œ >doe. >œdoe.

j œ œ

doe

œ

‰ œ

doe

œ

doe

œ

'k zag

‰ œ. >

doe

œ

doe

j œ œ

de vis - sche - merkt,

‰ œ

œ >.

doe

œ

doe

daer

doe

‰ œ œ

doe

œ J

‰ œ

œ een

œ œ.

doe

doe

œ J œ

doe

œ J

me -neer - ke

j œ œ

doe doe

œ

doe

doe

œ

doe

‰ œ.

œ

‰ œ.

ah

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/035 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

ah

-

dri -

j j œ œ œ œ tra

-

dri -

j j œ œ #œ œ tra

-

dri -

j œ ‰ j œ œ œ J > ‰ œ.

staen 'k pas - seer - de

doe

œ

doe

œ

doe

-

œ J

me -neer - ke

doe

tra

doe

œ ‰ œ œ J J

staen;

tra

tra

œ J

doe

&œ

la

F j j j j œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ra

14

la

bloe - me - la bloem la

1. 'k Pas - seer - de voor de vis - sche - merkt, 'k zag daer een me-neer - ke

Œ.

ra

la la

f P j œ œ œ œ œj œ . œ œj œ œj œ œ œ . œ œj œ œj œ œj

œ >.

doe

œ.

œ.

pro - p'ren

œ. #œ. œ. bœ. 47


Mavrouwe Oud Vlaams dansliedje

voor 3-stemmig mannenkoor

q.=88

T

F> . 6 œ & 8 Jœ œ

>œ j . œœ

La la la

Bar

B

Arr.: Willy Appermont

6 V 8 œ. œ.

la

œ.

? 68 œ . œ .

œ.

La

la

œ.

la

La

la

la

la

la

Œ

8

& ˙. ra

la la

œ.

f P j œ œ œ œ œj œ . œ œj œ œj œ œ œ . œ œj œ œj œ œj

bloe - me - la bloem la

la

j œ œ œj œ . œ . >

œ

V œ. œ. ra

? . ˙

Œ.

tra

> œ œ œj œ . œ . J

bloem

œ bloem

la bloem la

la

tra

la bloem la

la

tra

tra

-

-

dri - ra

dri - ra

œ J

œ œ œ œ J J

‰ œ ‰ œ

œ ‰ #œ ‰ #œ

P

P

ra

œ >doe.

doe

œ ‰ œ ‰

œ. >

doe

doe

j j j &œ œ œ œ œ œ œ

14

'k zag daer een ma - vrou - we

‰ œ

œ

doe

doe

doe

œ ‰ œ

doe

doe

doe

doe

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œJ œ . œ . J J J J J

voor de vis - sche - merkt, 'k zag daer een ma - vrou - we staen; ma - vrou - we pro - p'ren

V œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. > ? œ ‰ œ ‰ œ ‰ >œ . doe

doe

50

doe

doe

doe

j œ œ ‰ œ œ doe doe

œ.

doe

œ ‰ œ doe

doe

‰ œ. ah

‰ œ. ah

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/036 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

-

-

dri -

j j œ œ œ œ tra

-

dri -

tra

-

dri -

j j œ œ #œ œ

> ‰ œ.

staen 'k pas - seer - de

œ

doe

> ‰ œ.

doe

doe

œ. œ œ œ œ. œ œ J

net, bloe -me - la bloem tra - dri-

œ. #œ. nœ. œ. œ. bœ.

tra

j œ ‰ j œ œ œ J

doe

œ ‰ #œ ‰ doe

tra

tra

F j j j j œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1. 'k Pas - seer - de voor de vis - sche - merkt,

Œ.

P j j œ œ œ œ œ . >œ . tra - dri - ra tra P j j . >œ . œ œ #œ œ œ

tra

bloem

j œ. œ œ tra - dri-

œ. œ œ œ œ. œ œ J

bloe -me - la bloem tra - dri-


Wij zijn al bijeen voor 3-stemmig vrouwenkoor

S

b . & b 68 œ Jœ œ Wij zijn

Mz

A

Arr.: Martin Slootmaekers

b 6 & b 8 Œ.

œ.

al

bij

-

œ œ œ œ œ œ

b & b 68 Π.

&

bb œ .

b &b œ doe

b &b œ doe

een,

al goe ka - dul - le - tjes, al goe ka - dul - len, wij

œ J

zijn

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ

doe doe doe al goe ka - dul - le - tjes, al goe ka - dul - len, doe doe doe

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ

œ.

al

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ

doe doe doe doe doe doe

doe doe doe doe doe doe

6

œ.

doe doe doe al goe ka - dul le tjes, al goe ka - dul

œ. -

bij

een,

œ

œ

œ

œ

œ

doe

doe

doe

doe

doe

œ

œ

œ

œ

œ

doe

doe

doe

doe

doe

œ œ œ al

goe

ka - dul - le - tjes, groot

œ œ œ œ œ œ doe doe doe

al

goe

al

goe

j œ œ. en

œ œ œ œ œ œ

ka - dul - le - tjes

œ œ œ œ œ œ

doe doe doe

œ œ œ œ

groot

en

œ œ œ œ œ œ

ka - dul - le - tjes

Copyright Euprint ed. B-3001 - all rights reserved. D/2016/6045/017 - www.euprint.be - Koor&Stem Limburg 2016

groot

len, doe doe doe

en

Œ.

Fine

kleen.

œ.

Œ.

kleen.

œ.

Œ.

kleen.

53


Inhoud Gelijke Stemmen Vrouwen

ord. nr. 16/033 16/016 16/006 16/023 16/012 16/035 16/029 16/017

Titel Carillon van Duynkerke, ‘t Jan de Mulder Klachten van de haas, De Kleremakers, De Meisjes van Duinkerke, De Meneerke Mijn Hutteken Wij zijn al bijeen

Bezetting SAA SMzA SSA SSA SA SAA SA SMzA / SSA

Arrangeur Willy Appermont Martin Slootmaekers Paul Steegmans Bert Appermont Joost Termont Willy Appermont Peter Noten Martin Slootmaekers

Pagina 40 29 4 34 23 47 44 53

Bezetting TTB TBarB TBarB TBarB TBarB TBarB

Arrangeur Ludo Claesen Willy Appermont Paul Steegmans Paul Steegmans Willy Appermont Martin Slootmaekers

Pagina 26 42 18 11 50 56

Gelijke Stemmen Mannen

ord. nr. 16/014 16/034 16/008 16/007 16/036 16/046

Titel Bloemenlied Carillon van Duynkerke, ‘t Herberg, De Klachten van de haas, De Mavrouwe Wij zijn al bijeen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.