De muziek van het leven

Page 1

De muziek van het leven voor gemengde stemmen

Tekst : Mieke Vanhengel

&c

Ú

Muziek : Martin Slootmaekers

Lichtvoetig en gezwind ca. 144

&c Vc ?c œ p

Mu

-

œ.

œ.

ziek

œ.

œ

van

het

le

œ.

-

œ

ven,

œ

een

feest

œ œ œ

van el

-

Œ.

œ.

œ

ke

œ

dag.

Mu -

6

& 6

& Œ.

V ?

œ.

ziek

œ.

van

œ.

œ

het

le

-

œ.

ven,

œ.

œ.

œ

bij

traan

œ

en

Œ. P

œ.

bij

lach.

Œ. P

œ Mu

œ

Mu

-

-

10

& 10

& V œ. ?

œ.

œ

ziek

van

het

œ.

œ.

œ

ziek

van

het

œ.

le

-

œ. le

-

œ.

œ

ven,

een

œ.

œ

ven,

een

œ

œ

feest

van

el

œ

œ

œ

œ

feest

van

el

œ -

œ

-

œ

œ.

ke

dag.

œ

œ.

ke

dag.

Œ.

œ Mu -

Œ.

œ

Mu -


Œ

14

&

Œ

14

& V œ. ?

Œ

œ.

œ

ziek

van

het

œ.

œ.

œ

ziek

van

œ.

le

œ.

-

le

-

œ.

œ.

bij

traan

en

bij

œ.

œ

œ.

œ.

œ

ven,

bij

traan

en

œ œ œ œ œ ‰ œJ

& œ œ œ œ œ œ œ œ 18

ziek van het le - ven maakt een feest van el-ke dag.

Œ Œ. F

œ.

œ

ven,

œ.

het

œ

ΠF

lach.

De mu -

ΠF

œ œ

De mu -

œ

Mu

Œ. F

œ.

bij

œ œ

lach.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

-

œ

Mu

-

œ œ œ œ œ

Een speels me-lo - die - tj'om bij te

zwe - ven

Een speels me-lo - die - tj'om bij te

zwe

of een

& œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

V œ.

œ.

18

ziek van het le - ven maakt een feest van el-ke dag.

?

œ.

œ

ziek

van

het

œ.

œ.

œ

ziek

& œ 22

van

œ œ œ œ œ œ

& œ

œ œ œ œ œ œ

pas - send deun - tje bij

V œ. ?

œ.

œ

ziek

van

het

œ.

œ.

œ

ziek

van

het

-

œ.

het

pas - send deun - tje bij

22

le

le

-

œ.

ven,

een

œ.

œ

ven,

feest

van el

-

œ œ œ

œ

een

feest

van el

œ œ œ œ œ

‰ œj

œ œ œ œ œ

‰ j œ

Mu - ziek,

œ

een feest

œ

œ.

œ.

traan en bij lach.

traan en bij lach.

œ.

le

-

œ. le

-

œ.

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

Mu - ziek,

œ œ

een feest

-

dag.

œ

œ.

œ œ œ œ

van el - ke

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ

œ.

œ.

œ

-2-

en

dag.

˙ ˙

bij

traan

˙

œ

en

bij

œ œ

Mu -

dag.

traan

bij

Œ.

van el - ke

bij

Œ.

ven of een

Mu -

dag.

ven,

ven,

œ.

ke

ke

-

lach.

˙

lach.

Œ ‰ œj f Het

Œ ‰ œj f Het Œ ‰ œj f Het Œ ‰ œJ f Het


26

&

œ zingt

œ œ œ in mij,

‰ œj

in mij,

œ

œ œ œ

j ‰ œ œ

bœ œ œ

j ‰ œ œ

V œ

zingt

œ œ œ

in mij,

‰ œJ

œ œ œ

‰ œ J

30

&

œ zingt

in mij,

œ œ œ in mij,

het

het

swingt

swingt

‰ œj

in mij,

œ œ œ

tel - kens weer

en

tel - kens weer

‰ œj b œ

œ œ œ

in mij,

œ

œ œ œ

‰ œj

bœ œ œ

‰ œj

zingt

œ œ œ

in mij,

‰ œ J

œ œ œ

‰ œ J

het

het

swingt

swingt

œ

swingt

in mij,

in mij,

in mij,

œ œ œ œ œ œ 2 œ ‰ >œJ œ n œ & 4 33

le - dig met een won - der - lijk ge

-

voel.

-

voel.

le - dig met een won - der - lijk ge

-

voel.

2 œ Œ V œ œ œ œ œ œ œ œ 4 ? œ œ œ œ œ œ œ œ 2 œ Œ 4 -

dringt het mij

‰ ‰ œj Het

œ œ

œ œ œ.

j ‰ ‰ œ Het

œ œ œ.

j ‰ ‰ œ

œ

door

door

door

œ

-

-

dringt het mij

œ

œ

œ

œ

j œ

en

œ

œ

œ

œ

œ

œ

tel - kens weer door - dringt het

mij

en

œ

œ

œ

œ

œ

œ

tel - kens weer door - dringt het

œ

mij

œ

œ bœ

œ

œ

œ

en

œ

tel - kens weer door - dringt het

Krach

c œ œ œ œ œ œ œ œ œ

-

tig

is de ma-gie waar ik op

3

-

tig

is de ma-gie waar ik op

c œ œ bœ œ Krach-tig de

voel.

œ œ œ œ

ma - gie waar ik op

bœ œ œ œ bœ œ œ bœ

Krach-tig de

-3-

œ

tel - kens weer door - dringt het

poco rit.....

c

Het

en

3 c œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

-

Het

dringt het mij

-

2 j & œ œ #œ œ œ nœ œ œ 4 œ ‰ œ > le - dig met een won - der - lijk ge

-

œ œ œ.

Krach

33

le - dig met een won - der - lijk ge

œ œ œ

dringt het mij

‰ ‰ œj

œ œ œ bœ

het

V œ

in mij,

en

-

œ bœ œ.

œ œ

door

tel - kens weer

œ

in mij,

zingt

en

in mij,

œ

tel - kens weer

swingt

‰ œj

?

en

het

œ œ œ

zingt

œ

swingt

& œ

30

œ œ œ

het

in mij,

zingt

‰ j œ œ

œ

‰ j œ

?

œ œ œ

swingt

œ œ œ

zingt

œ œ œ

in mij,

‰ œj b œ

œ œ œ

het

& œ

26

œ

ma - gie waar ik op

˙

doel.

˙

doel.

œ

mij

vol -

œ

vol -

mij

œ œ

vol -

œ

vol a tempo

Œ œ œ P De mu Œ œ œ P De mu Œ Œ

doel.

˙

doel.

Œ Œ


& œ. 37

ziek

37

& œ.

ziek

V Ó ?

41

&

œ

œ œ J

het

le

van

œ

œ.

j œ œ Œ P

œ œ œ

& œ

œ œ œ

V œ

œ œ œ

?

œ œ œ

œ

œ œ œ

krach - ti - gers

krach - ti - gers

krach - ti - gers

45

&

œ.

van

krach - ti - gers

41

œ

zingt in mij,

het

le

œ

œ

œ

ven,

en

me - lo - die

ΠP

te

zwe - ven...

Iets

œ

œ

œ

ziek

van

het

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

be - staat

œ

œ

be - staat

‰ œj

œ

er niet

dan de ma - gie

œ

er niet

œ

in mij,

œ œ œ

‰ j œ œ

het

swingt

het

œ

in mij,

œ

œ œ œ

‰ œj œ

bœ œ œ

j ‰ œ œ

‰ œ J

?

œ œ œ

‰ œ J

het

het

swingt

swingt

œ

swingt

in mij,

in mij,

die uit

œ œ

en

en

en

en

-4-

œ

le

-

-

gaat van een

j œ

œ.

van

een

œ

œ

van

œ œ œ

tel - kens weer

œ œ œ

tel - kens weer

œ œ œ

tel - kens weer

-

ven

˙

Iets

Œ

lied.

˙

lied.

œ œ

‰ œj F Het

Œ Œ

een

lied.

œ

˙

Œ

een

lied.

‰ œj F Het ‰ œj F Het

‰ œJ F Het

-

œ bœ œ.

dringt het mij

‰ ‰ œj

-

œ œ œ.

dringt het mij

‰ ‰ œj Het

œ œ

œ œ œ.

‰ ‰ œj Het

œ œ œ.

j ‰ ‰ œ

œ œ

door

œ

door

door

œ œ œ bœ

tel - kens weer

˙

˙

œ

van

dan de ma - gie

‰ œj b œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

dan de ma - gie

œ œ œ œ bœ œ

œ.

bij

dan de ma - gie

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ

om

er niet

er niet

œ.

œ

be - staat

be - staat

œ.

Iets

œ

œ

œ

zwe - ven...

œ

œ œ œ

œ

Iets

œ

-

te

œ.

zwe - ven...

œ

Mu

om bij

om bij

œ.

œ

œ œ œ

te

œ œ œ

zingt in mij,

een me - lo - die

œ œ œ œ œ œ

V œ bœ

œ

Ó

‰ j œ

zingt in mij,

j œ œ œ œ œ

ven,

Mu - ziek

œ œ œ

zingt in mij,

-

œ

˙.

& œ

45

-

j œ œ œ œ œ

door

-

-

dringt het mij

dringt het mij

Het

Het


49

&

œ œ œ œ ‰ j œ œ

zingt in mij,

œ œ œ ‰ œj b œ œ

het swingt in mij,

& œ œ œ œ ‰ œj œ 49

zingt in mij,

?

53

&

œ

œ œ œ

swingt in mij,

‰ j œ œ œ en

het swingt in mij,

‰ œj œ

œ œ œ œ œ œ

en

tel - kens weer

œ œ œ

‰ œj œ

V œ

œ œ œ

‰ œ œ #œ œ œ J

?

œ œ œ

‰ œ œ J

swingt in mij,

swingt in mij,

œ

swingt in mij,

en

en

en

tel - kens weer

tel - kens weer

œ œ œ

tel - kens weer

œ #œ

en

œ œ œ œ #œ

œ

tel - kens weer, en tel - kens weer, het

en

œ œ œ œ

œ

œ

f

tel - kens weer, en tel - kens weer, het

œ œ

door

& #œ

53

œ œ œ œ

tel - kens weer, en tel - kens weer, het

j ‰ œ b œ œ œ œ œ œ

het swingt in mij,

œ

œ

tel - kens weer, en tel - kens weer, het

j ‰ œ œ œ œ œ œ

œ

b œ œ œ œ ‰ œJ

zingt in mij,

œ œ œ

het swingt in mij,

V œ œ œ œ ‰ œJ zingt in mij,

en

œ œ œ œ nœ

f

œ œ œ.

‰ ‰ œj

zingt in mij,

het

zingt in mij,

het

zingt in mij,

het

œ # œ œ œ ‰ œj œ œ œ ‰ œJ

œ

œ œ œ ‰ œJ

œ

zingt in mij,

het

œ œ œ

‰ œj

œ

-

dringt het mij

-

œ œ #œ.

dringt het mij

‰ ‰ œj

zingt

œ

#œ œ œ

œ œ

œ œ œ.

‰ ‰ œ J

œ

in mij,

‰ œj

œ œ œ

in mij,

‰ œJ

het

œ œ œ.

‰ ‰ œ J

œ œ œ

‰ œ J

œ

door

door

œ

door

-

-

dringt het mij

dringt het mij

Het

œ œ œ ‰ j œ

Het

zingt

Het

zingt

Het

œ

zingt

in mij,

het

het

in mij,

het

œ

>œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ ‰ J

œ

œ

œ œ #œ œ

V œ œ œ œ ‰ œJ œ œ # œ

œ

œ œ œ œ

?

œ

œ œ œ œ ‰ j œ œ & œ 57

swingt in mij,

œ

en tel- kens weer door- dringt het mij vol - le - dig met een won - der- lijk ge

& # œ œ œ œ ‰ œj œ œ 57

swingt in mij,

swingt in mij,

swingt in mij,

-

voel.

-

voel.

œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ 42

en tel- kens weer door- dringt het mij vol - le - dig met een won - der- lijk ge

œ

voel.

œ œ 2 œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ Œ 4

en tel- kens weer door- dringt het mij vol - le - dig met een won - der- lijk ge

-5-

Krach

2 ‰ œj œ #œ #œ œ œ nœ œ œ 4 #œ >

en tel- kens weer door- dringt het mij vol - le - dig met een won - der- lijk ge

œ œ œ œ ‰ œJ œ œ

-

-

voel.

Krach

c -

c -

c c


œ # œ œ œ3 œ œ œ œ œ poco rit.....

&c 61

a tempo

Œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ ‰ œJ F De mu - ziek van het le - ven maakt een feest van el - ke dag. Een

˙

tig is de ma - gie waar ik op doel.

&c œ 61

œ

Vc

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ F De mu - ziek van het le - ven maakt een feest van el - ke dag. Een

œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ 3

tig is de ma - gie waar ik op doel.

œ œ œ

œ œ œ œ

Œ œ F Mu

˙

Krach - tig de ma - gie waar ik op doel.

?c œ

œ œ œ

œ œ œ bœ

˙

Œ œ F Mu

Krach - tig de ma - gie waar ik op doel.

65

&

œ.

œ

- ziek

van

het

œ.

œ.

œ

- ziek

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

speels me - lo - die - tj'om bij te

& œ 65

V œ

feest

œ

feest

& œ 69

ziek,

69

& œ

ziek,

#œ œ œ

œ

#œ.

van el

œ œ œ

van el

-

ke

dag.

œ.

-

ke

een feest

ven

of een

-

Œ.

ven of een

Mu

Œ.

dag. -

œ.

-

dag.

œ œ œ #œ œ œ

œ.

‰ Œ Œ

œ.

Œ.

een feest

œ.

van el - ke

œ

bij

? œ.

œ.

œ

en

bij

dag.

lach.

œ.

lach.

ven,

een

œ.

œ

ven,

een

œ. le

-

traan en bij lach.

Mu -

pas - send deun - tje bij

traan en bij lach.

Mu -

œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ‰ œj

ziek

van

het

-

œ.

œ.

œ

ziek

Œ. Œ.

van

Œ. œ F Mu Œ. œ F Mu œ

Mu - ziek

van

het

œ.

œ.

œ

œ.

Mu - ziek

van

œ.

le

het

œ. - ziek.

œ.

- ziek.

œ.

le

-

rall......

Œ. f Œ. f œ.

le - ven,

œ.

-

œ.

het

œ.

P Œ. œ

-

œ

pas - send deun - tje bij

-

œ

le

œ.

œ œ œ œ # œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ #œ

œ

‰ Œ Œ

œ.

het

œ.

œ - Mu

van

œ.

œ

van el - ke

en

traan

-

zwe

œ œ œ œ œ #œ

V #œ.

traan

zwe

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

speels me - lo - die - tj'om bij te

?

œ.

œ.

le - ven,

œ

œ.

œ

ven,

bij

œ.

ven

˙˙ ..

bij

Œ

Mu - ziek!

œœ

# ˙˙ ..

Œ

œ

˙.

Œ

Mu - ziek!

f œ

Mu - ziek!

˙.

Œ

Mu - ziek!

Alken, 12/01/2010 -6-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.