Page 1

September 2012

INDDRAGELSE

side 2

KUNSTEN AT UDØVE DEMOKRATI

side 4

DANTES DANS MED DRÅBERNE

side 8

SOMMER Á LA KOFOED

side 10


­

Inddragelse Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social service og Lov om retssikker­ hed danner rammen for brugerinddragelse i praksis på sociale tilbud. Her på Kofoeds Skole vil vi sige elevinddragelsen. Fælles for disse love er, at de blandt andet har til formål at sikre inddragelse i offentlige eller offentligt finansierede tilbud til samfundets mest udsatte grupper. Med indførelsen af disse love blev kravet om inddragelse en realitet, som aktører på alle niveauer inden for socialt arbejde må forholde sig til og handle i overensstemmelse med. Ifølge Service­ lovens § 16 er kommunen forpligtet til at fastsætte retningslinjer, som skal garantere, at beboerne på landets sociale tilbud sikres indflydelse på tilrette­ læggelsen og udnyttelsen af ydelser og andre forhold, som har betydning for dagligdagen på tilbuddet. Endvidere skal Retssikkerhedslovens § 4 sikre, at hver enkel beboer får mulighed for at deltage i til­ rettelæggelsen af sit forløb på tilbuddet. På Kofoeds Skole er eleverne inddraget i deres individuelle sagsbehandling. Han eller hun er med til at vælge fx undervisningshold eller værkstedsarbejde m.m. Dette er et helt naturligt element i det sagsbe­ handlende arbejde på Kofoeds Skole. Inddragelsen af eleverne i en mødestruktur samt medinddragelse i Kofoeds Skoles drift er imidlertid ikke implementeret.

LEDER

SIDEN SIDST

Hverken centralt eller decentralt har Kofoeds Skole ved indgangen til 2012 en praksis, som afspejler lovgivningen. På baggrund af Social­ ministeriets tilsyn i 2010 blev der taget initiativ til etablering af et elevråd. Dette fungerede dog kun i kort tid og var ikke funderet i organisationens hverdag. På den baggrund er der nu sikret en struktur på Kofoeds Skole, hvor der afholdes elevmøde decentralt hver 6. uge i alle afdelinger. Forstanderen afholder centrale elevmøder ca. hver anden måned. Den 10. april nedsatte eleverne på et elevmøde et udvalg, der skal danne et elevråd. Elevrådet vil få støtte, vejledning og rammer til sin etablering. For at styrke elevernes retsstilling vil der blive ud­ arbejdet klagevejledninger. Dette vil give den enkelte elev mulighed for at vide, hvorledes der skal klages over beslutninger eller lignende taget af medarbej­ dere på Kofoeds Skole. Ikke blot er det lovgivning, at eleverne skal ind­ drages. Hvis man læser Hans Christian Kofoeds erin­ dringer kan man se, at netop hans evne til at lytte og handle på de problemer, eleverne gav udtryk for, gjorde, at Kofoeds Skole også havde elevinddragelse i 1928.

Robert Olsen, forstander

MILJØHAVEN VOKSER Miljøhaven, som vi skrev om i forrige nummer, er vokset godt til over sommeren. De spinkle stik­ linger og planter, som blev sat ud i foråret, står nu i fuldt sensom­ merflor. Man bliver i godt humør af en gåtur på de snoede stier

2

Kofoeds Avis | september 2012

mellem de flotte stensætninger. Eleverne i Miljø- og ejendom har gjort et flot stykke arbejde, men de er ikke færdige endnu. Se hvordan du kan hjælpe på side 7 i avisen. -thop


SOL

over sommermarkedet

Torsdag d. 21. juni stod i sommerens, sommermarkedets og det sociales tegn

REPORTAGE

Tekst og foto: Thomas Pedersen

Mere end 25 forskellige boder med alt fra kaffe, oplysning, nips, kunsthåndværk, lækker mad, fodboldturnering og et ligeså varieret udbud af musik, dans, billedkunst og teater. Der var nok at se på og deltage i for de mange mennesker, der havde valgt at bruge eftermiddagen på at op­ leve Det Sociale Sommermarked på Kofoeds Skole. Og da vejret samtidig viste sig fra sin allerbedste side, kunne brikkerne for arrangementet ikke falde meget heldigere på plads. Sommermarkedet er en fast tradition på skolen, men med yderligere 16 væresteder og sociale tilbud fra hele København som deltagere, voksede mar­ kedet gevaldigt ud over sine vante ram­ mer. Blandt andet var dele af Jenagade spærret af, så Kofoeds Plads kunne blive omkranset af boder og en stor musikscene.

Se billeder fra sommermarkedet på www.kofoedsskole.dk.

Smil og glade mennesker Overalt hvor man kom frem, blev man mødt af smil og glade mennesker på vej til og fra de mange underhold­ ningstilbud eller for at se, hvad der var at købe i bo­ derne. Det var stort set kun de paraplyer, som Kofoeds Skoles infobod havde til salg, der ikke gik som varmt brød. Tak for en dejlig dag til delta­ gere og gæster og selvfølgelig også alle de sociale tilbud, som på hver sin måde var med til at gøre årets sommermarked til en stor succes, som der forhåbentlig bliver mulighed gentage.

Kofoeds Avis | september 2012

3


Kunsten at udøve Siden april måned har Kofoeds Skoles elever været i gang med at etablere et elevråd, som skal repræsentere skolens elever og inddrage dem bedre i skolens udvikling. I øjeblikket er der nedsat et ’overgangsråd’, som er ved at lægge sidste hånd på vedtægterne for det kommende elevråd. Kofoeds Avis har talt med 6 af Overgangsrådets ca. 12 medlemmer om hvordan arbejdet skrider frem. Der er uenigheder og diskussionerne når vidt omkring, men alle er dog enige om, at demokrati er en svær kunst at udøve og at den proces, der er i gang, ender med at Kofoeds Skole får sit elevråd.

INTERVIEW

Tekst og Foto: Thomas Pedersen

Elevrådet har kontor på 4. sal på skolen. Det er her vi har sat os for at tale om processen hen imod at få etableret et nyt elevråd på Kofoeds Skole. Til at starte med er fire medlemmer af Overgangsrådet til stede, men inden længe dukker endnu et par stykker op, og så er vi så fuldtallige, som vi kan blive på denne solrige formiddag i begyndelsen af august. ’Vi’ er eleverne Christian, Laila, Eleonora, Signe, Lone og Jørgen, der har sagt ja til at fortælle Kofoeds Avis om arbejdet.

4

Kofoeds Avis | september 2012

Det kræver engagement Det første forsøg på at etablere et elevråd var i 2010, men her kom arbejdet aldrig rigtigt til at fungere. I denne omgang bliver der gået noget mere grundigt til værks. Alle elever har haft mulighed for at deltage på de møder, der indtil videre har været afholdt. -Der er jo det specielle ved Overgangsrådet, at vi faktisk ikke har noget mandat. Det, Overgangsrådet skal sørge for, er at få lavet en eller anden form for repræsentation, så vi kan komme videre. Foreløbig


DEMOKRATI har vi et forslag til vedtægter, som kan danne grund­ lag for at vi kan afholde et valg, fortæller Jørgen om situationen her i begyndelsen af august måned. Christian supplerer: -Det har bestemt ikke været nogen dans på roser. Det har været ret anstrengt og det er det stadigvæk. Der er mange forskellige interesser i, hvad det nye elevråd skal være. Det er ikke bare sjov og ballade. Det kræver engagement. Strammere og slappere I starten fungerede arbejdet i Overgangsrådet efter det, som nogle kalder Christianiamodellen, andre ’Det frie demokrati’, hvor dem, der møder op, træffer beslutningerne. Det har betydet stor åbenhed, men også møder med lange diskussioner, som har været svære at styre. De var præget af at mange del­tagere kom for at lufte deres egne problemer og hjertesager. Her har vandende været opdelt i en strammer- og en slapperfløj, hvor strammerne har villet holde fokus på det formelle arbejde med vedtægter og valg. Som Lone udtrykker det: -Alt det andet er smadderspændende, men det skal være efter, vi har lavet vedtægter og dannet et elevråd. Så kommer det! Undervejs stillede skolen en konsulent, Ask Sveistrup fra hjemløseforeningen SAND, til rådighed som rådgiver for Overgangsrådet. Det førte til en udfasning af Christianiamodellen, og arbejdet er nu kommet så langt, at der er udarbejdet et forslag til vedtægter og formentlig kan der afholdes elevråds­ valg i løbet af efteråret.

Fire af Overgangsrådets medlemmer. Fra venstre: Jørgen, Signe, Laila og Eleonora.

Alle skal være repræsenteret Kofoeds Skole har en anden struktur end de fleste andre skoler: Der er åbent optag året rundt og alle elever følger i princippet deres eget skema. Samtidig er elevgruppen meget lidt homogen og omfatter blandt andet 60-70 forskellige nationaliteter – godt 45% er ikke etniske danskere. Hertil kommer, at nogle elever har en akademisk uddannelse, andre få års skolegang og andre igen har dårlige danskkund­ skaber. Sidst, men ikke mindst, er Kofoeds Skole også et sted, hvor nogle kommer i få uger, mens andre går på skolen i mange år. Med denne tingenes tilstand har Overgangsrådet haft en stor udfordring i forhold til at sikre, at det kommende elevråd bliver sammen­ sat på en måde, så det repræsenterer elevgruppen som helhed. -Vi fandt ud af at skolen har en struktur, vi også skal følge. Vi endte op med at der var seks hoved­ grupper fra henholdsvis Undervisningsafdelingen og Værkstederne, som skal repræsenteres. Det bliver i alt 12 medlemmer, men vi har også lavet to pladser til særlige grupper som en slags kattelem. Det kan fx være indvandrere, der går på danskkursus for at tage statsborgerskabsprøven. De har noget mere på spil end dem, der går på et franskhold, fordi de synes det er sjovt. Hertil kommer suppleanter for de valgte medlemmer, forklarer Jørgen, og understreger også, at elevrådsmøderne kommer til at blive åbne for alle. Christianiamodellen kommer dog ikke på tale: Når der skal stemmes om tingene, vil kun medlem­ mer af elevrådet eller deres suppleanter kunne

Kofoeds Avis | september 2012

5


Uddrag af det forslag til vedtægter, Overgangsrådet arbejder med i øjeblikket.

stemme. Valget til elevrådet kommer til at foregå lokalt i Undervisningsafdelingen og Værkstedsafde­ lingen, men selve valgproceduren er det, der skal arbejdes videre med nu. Hjertesager på bordet I løbet af interviewet bliver der diskuteret på kryds og tværs af bordet. Alle er sjældent enige i alt, der bliver sagt. Alligevel ender diskussionerne af og til med at alle sidder og griner af sig selv og hinanden. Selvom strammerne undervejs har været frustre­ rede over, at hjertesager og personlige problemer har fyldt meget på møderne, er det også for dem hjerte­ sager, der er årsag til, at de har engageret sig og brugt tid på arbejdet i Overgangsrådet. Christian vil have Kofoeds Skole ud af offerrollen. -Det er for nemt at sige, ’jeg er bare et offer’. Vi skal lave noget, der er visionært, også udadtil. Signe vil gerne arbejde med at udvikle fagligheden og pædagogikken på skolen. – Det er vigtigt at lær­ erne har en pædagogisk og psykologisk indsigt, så de ved, hvad der styrker os og hvad der svækker os. Og så vil jeg arbejde for, at vi vedtager klare regler for god opførsel på skolen for elever og ansatte. For Eleonora og Lone er baggrunden for at være med mere konkret. Eleonora vil have genåbnet TVVærkstedet, som lukkede i foråret og Lone vil sikre, at eleverne bliver hørt i forbindelse med flytning af loka­ ler. For Jørgen handler det om at sikre, at alle bliver hørt: -Der må ikke være nogen, der føler sig dårligt

6

Kofoeds Avis | september 2012

repræsenteret. Vi er på en skole, hvor folk har det svært. Der må ikke være nogen der siger, ’der er ingen, der hører mig’. Dermed er sløret også løftet for karakteren af nogle af de spørgsmål og sager, som forstander Robert Olsen og skolens ledelse kan se frem til at behandle i sam­ arbejdet med det kommende elevråd. Jørgen og Laila stiller formentlig ikke op. Jørgen bliver snart folke­ pensionist, men overvejer at stille op som suppleant. Både Christian, Eleonora, Signe og Lone har alle tænkt sig at opstille, enten som suppleant eller medlem med stemmeret. Ved enden af vejen I og med at Overgangsrådet nu er ved at lægge sidste hånd på det forberedende arbejde til at kunne afholde elevrådsvalg, er rådet også ved at være for enden af vejen for sin egen eksistens. Det bliver opløst, når det nye elevråd er valgt. De har engageret sig og ydet en indsats i et stykke demokratisk arbejde, som til tider har været frustrerende, men også været en lærepro­ ces, som Laila påpeger det: -Jeg vil ikke sige, at det har været en positiv proces, men jeg vælger at se det som en udvikling. Hvis vi ikke havde været det igennem, så havde vi ikke været der, hvor vi er nu. Demokratiets svære kunst er ikke at forstå de de­ mokratiske spilleregler, men at udøve dem, og det er eleverne på Kofoeds Skole i fuld gang med at gøre.


Den HELDIGE BetterNow vinder! Det blev butikken Klædefabrikken butik & systue i Jærgersborggade på Nørrebro, der vandt det smukke glasfad, som elever i skolens glasværksted har lavet. KONKURRENCE

Tekst og foto: Maria Melanie Larsen

Før sommerferien samlede vi ind til børn og forældre, der skulle med på Kofoeds Skoles årlige sommerlejr. Indsamlingen rullede derudaf på indsamlingsportalen BetterNow, og i alt 4000 kr. blev samlet ind. Alle, der bidrog, var med i en lodtrækning om et smukt fad fra skolens glasværksted. Den heldige vinder blev tøjbutikken Klædefabrikken. Indehaver Christina Christensen var glad for at høre om den vel­ overståede sommerlejr og for at have vundet glasfa­ det, som nu har fået en fast plads i butikken.

Nyt indsamlingsprojekt på BetterNow På www.betternow.dk/kofoedsskole kan du nu følge og støtte indsamlingen til et nyt havebassin til Miljøhaven. Miljøhaven er et frodigt haveanlæg, som eleverne på Miljøpladsen arbejder på at udvikle til glæde for alle på skolen. Men projektet mangler midler. Læs mere på linket ovenfor.

Kofoeds Skole set gennem VIGGO RIVADS linse

tre måneder på skolen, hvor han boede på kollegiet og arbejdede i elevkøkke­ net. Rivad fik på den måde en god kontakt med eleverne, men der gik mere end en måned, før han gik i gang med at fotografere. Resultatet blev fotoserien, Kofoeds Skole. Sammen med andre fotoserier, blandt andet Et Farvel og B&W Teglholmen, slog serien Rivads navn fast som socialrealist og dokumentarist.

Billeder fra fotografens berømte fotoserie, Kofoeds Skole, er en del af en vandreudstillingen Ud & Se, som kan opleves i Odense, på Nivaagaard og i Esbjerg. Eftersom han i sommer kunne fejre sin 90 års fødselsdag, er fotografen Viggo Rivad pr. definition en ’Grand old man’. Men inden for dansk fotografi er han det i særdeleshed, efter at han gennem 1960’erne og 70’erne skabte en række banebrydende fotoserier, hvor han skild­rede mennesket og livet på en

måde, som ingen andre danske foto­ grafer før ham. Fotoserierne blev opta­ get både herhjemme og i udlandet, og én af serierne blev optaget på Kofoeds Skole. Rivad, der til daglig ernærede sig som taxachauffør, havde modtaget et legat fra Statens Kunstfond. Legatet gjorde det muligt for ham at tilbringe

Odense, Nivå og Esbjerg Otte billeder fra serien Kofoeds Skole har nu fundet vej til udstillingen Ud og Se, som også viser flere facetter af Rivads arbejde end det socialrealisti­ ske. Sommeren over har udstillingen kunnet opleves på Museet for fotokunst i Odense. Den 9. september åbner udstillingen på Nivaagaard i Nord­­ sjælland, og til februar 2012 flytter den til Esbjerg, hvor den kan opleves på Esbjerg Phototek fra d. 11. februar 2013.

Kofoeds Avis | september 2012

7


Dantes dans med

e n r ­ e drüb

En dag ad gangen. Dantes finder blandt andet ro ved at vĂŚre med til at passe og sejle med skolens skib Anholt.

8

Kofoeds Avis | september 2012


De første mundfulde alkohol Dantes Geisler smagte kom fra en stjålen snapsflaske fra en vens forældres køleskab. De gyldne dråber fik selvsikkerheden til at glide i olie, når han skulle snakke med pigerne. Dengang var Dantes femten år gammel. I dag, lidt mere end fyrre år og utallige slingreture senere, kæmper han stadig mod det dansende bæst i flaskeform. Måske er han endelig klar til at vinde kampen. INTERVIEW

Tekst: Jonas Aarhøj Foto: Thomas Pedersen

Barndomshjemmet i Nuuk var alkoholfrit. Faderen var afholds­ mand, og dagen efter den første druktur, som endte til et bal i det lokale forsamlingshus, blev til­ bragt med hæslige tømmermænd. Drikkeriet fik frie vilkår da Dantes sytten år gammel fik hyre som messedreng på et passager­ skib, der sejlede frem og tilbage mellem bygderne. -Det var kultu­ ren på havet, siger Dantes. Da han først i 1970’erne gik i lære som matros var kursen ikke anderle­ des. Sømændenes tørst var en tørkeramt ørken værdig. Problemerne fortsatte med fuld fart også på landjorden. I Barcelona stjal han sammen med en ven en motorcykel, hvilket re­ sulterede i fængselstraf. Opholdet varede tre måneder. -Der var altid slagsmål. Jeg blev så tynd, at jeg måtte lave et bælte af et reb for at holde mine bukser oppe. Alkoholen bruser År senere i Nuuk er Dantes blevet gift og har fået to børn. Alkoholen bruser med den nystartede familie. -Der var mange husspektakler, og kommunen truede med at fjerne børnene. Noget af det jeg fortryder mest er, at jeg aldrig rigtigt var der for dem. Dantes havde arbejde på havnen i perioden. -Jeg startede

dagen med at lave kaffe, som jeg hældte snaps i, men kunne ikke vente på den skulle brygge færdig. Så skænkede jeg lidt i låget og drak det imens, afslører Dantes. Dantes tvinges i behandling med udsigt til at kommunen ellers vil fjerne børnene. På et tidspunkt tager han hjem for at finde snaps. -Jeg åbner skabslågerne og leder overalt, selvom jeg ved, at jeg ikke finder noget. Jeg føler mig panisk, konstaterer Dante. Det lykkedes ham alligevel at få gennemført behandlingen, og han holder sig ædru i ca. tre måneder indtil det igen går galt.

”JEG LÆRER AT TAGE EN DAG AF GANGEN” Dantes bliver til sidst skilt og flyt­ ter til Danmark i 2006, hvor han lever en omflakkende tilværelse. Han bor hos venner og en søster. Ind i mellem sover han på byens bænke. Helbredet er ved at knække. -Jeg vidste, at jeg måtte stoppe med at drikke, hvis jeg ville leve længere, siger han. Dantes holder sig ædru med hjælp fra AA

og Minnesotamodellen. Han har tilbagefald efter nogle år. Det er ikke triste begivenheder, der får Dantes til at falde af vandvognen, men festlige lejligheder. -Min dat­ ter fortalte mig, at hun var gravid. Jeg besluttede i samme sekund at fejre det med øl, når barnet blev født. I sommeren 2012 er han på ny ædru og har gennemført et be­ handlingsforløb på Frederiksberg­ centret. Han har erkendt, at afhængig­ heden som et rovdyr altid vil ligge på lur og være klar til at springe frem og bide ham i struben, hvis han slipper det fri. I dag har Dantes sin hverdag på Kofoeds Skole. Her har han fundet et helle. Han går til dansk­ undervisning, og er med til at passe skolens skib Anholt. -Det er vigtigt at have noget at tage mig til. Det sociale samvær på Skolen og i Qassi (Grønlænderhuset red.) er med til at holde mig fra flasken, fortæller han. Han får rådgivning og hjælp til at håndtere det danske system, som kan være svært på grund af sproglige vanskeligheder og kulturforskelle. -Jeg lærer at tage en dag af gangen og være til stede i nuet. Før var jeg alle andre steder, end hvor jeg egentligt be­ fandt mig. Det var et dårligt liv, afslutter Dantes.

Kofoeds Avis | september 2012

9


Sommer á la Kofoed REPORTAGE

Tekst og foto: Thomas Pedersen

Sæbebobler på en varm terrasse

Sæbebolber på en varm træterrasse.

Igen i år har det været muligt at afholde to sommer­ lejre på Louisestiftelsen i Sorø for elever, der er enlige forsørgere og har hjemmeboende børn under 18. Sommerlejrene er støttet af Arbejdsmarkedets Feriefond, og dét gør det muligt at give 20 elever og 48 børn under 18 et fem dages ophold på skolens kursusejendom. Her kan man nyde livet og den skønne natur om­ kring Sorø Sø sammen med 3 medarbejdere, som sørger for, at alle tager del i alt det praktiske og arran­ gerer udflugter og aktiviteter. Louisestiftelsens store græsplæne byder fint op til leg og boldspil, og da Kofoeds Avis var på besøg, kom der kreativ rundbold på programmet. Her skulle man ikke bare slå til bol­ den og løbe hurtigt, men også tegne og spille musik for at komme videre til næste base. Undervejs har voksne og børn også været en tur til forlystelsespar­ ken Sommerland Sjælland. Det var måske højdepunk­ tet i børnehøjde på turen – eller var det bare at sidde på en terrasse af træ, som solen har varmet op, og puste sæbebobler, mens man kigger op i luften?

Græsplænen på Louisestiftelsen byder op til leg og boldspil.

10

Kofoeds Avis | september 2012


Er der noget som en frisk sommerdag på Sundet? Jim fra Transport blev dagens storfanger.

På Øresunds blå

Der blev kigget langt efter fiskene

Forventningerne om stor fangst og frisk fisk til aftensmad var store hos deltagerne på Auto- Træ- og Transport­afde­ lingens fisketur på Øresund med skolens skib, Anholt. Men selvom kaptajn Pavia Høegh og hans gast, Ado, fra Grønlænderafdelingen gjorde deres bedste, var det så som så med den fangst, der blev hevet indenbords. Jim fra Transport kunne som den eneste trække en pæn lille torsk i land i løbet af dagen. Til gengæld var vi en del, som fik hinanden på krogen, med deraf følgende forviklinger på fiskesnøren. På trods af fiskeheldets fravær var humøret stadig højt, da Anholt satte kursen hjemover, efter en fin dag på havet med både sol og regn, frisk havluft og skum­ sprøjt for boven.

Foredrag og rundvisninger I efteråret afholder Kofoeds Skole tre temaforedrag med efterfølgende rundvisning på skolen. Arrangementerne foregår på følgende datoer: NB: NY DATO: Mandag d. 17. september, Udsatte grønlændere, v. afdelingsleder Kurt Olsen Onsdag d. 24. oktober, Hjemløsearbejdet, v. forstander Robert Olsen NB: NY DATO: Tirsdag d. 13. november, Kofoeds Skoles internationale arbejde, v. chefkonsulent Ole Meldgaard Alle arrangementer afholdes fra kl. 10.00-12.00. Der er begrænset antal pladser. Tilmeld dig ved at sende en mail med navn, adresse og tlf.nr. til: kommunikation@kofoedsskole.dk. Pris: 50 kr. pr. deltager. Arrangementet er gratis for medlemmer af Kofoeds Venner. (Se hvordan du bliver medlem på www.kofoedsskole.dk) - thop

Kofoeds Avis | september 2012

11


Magasinpost – UMM ID nr.: 42416

Hver dag kommer ca. 600 elever på Kofoeds Skole landet over. Med private donationer kan vi imødekomme deres vidt forskellige behov ved fx at starte projekter, holde arrangementer og give akut og langsigtet hjælp. Alle bidrag og donationer gør en forskel for vores elever.

STØT KOFOEDS SKOLE Du kan støtte Kofoeds Skole på flere måder. Du kan blive fast bidragsyder og støtte med et fast beløb månedligt, pr. kvartal eller årligt. Hver en støttekrone kan fra 2012 trækkes fra i SKAT. Bare husk at oplyse dit CPR-nr., så sørger vi for indberetning. Du kan også blive medlem af Kofoeds Venner og støtte med et årligt kontingent. Som fast bidrags­ yder eller medlem opnår du en række fordele, bl.a. gratis adgang til Åbent Hus arrangementer. Du kan også give et enkelt bidrag med girokortet nedenfor. Tilmeld dit faste bidrag eller medlemskab til Betalingsservice via hjemmesiden eller mail, så letter du vores administrative arbejde, og flere penge går til arbejdet for socialt udsatte i Danmark.

GIV LIVSFLAMMEN VIDERE Du kan oprette et testamente til fordel for Kofoeds Skoles arbejde. Kofoeds Skole er fritaget for at betale arveafgift, og vi stiller gratis advokatbistand til din rådighed. Information om Arv & testamente: Malene Alexandersson på malenea@kofoedsskole.dk eller tlf. 4173 3282.

KONTAKT På www.kofoedsskole.dk kan du læse om vores arbejde, og hvordan du kan støtte. Yderligere information: stoettekreds@kofoedsskole.dk eller tlf. 4173 3280. REDAKTION: Thomas Pedersen (ansvarshavende), Jonas Aarhøj, Maria Melanie Larsen og Malene Alexandersson. LAYOUT: Rikke Saabye | FORSIDEFOTO: Thomas Pedersen TRYK: Kailow Graphics. Oplag: 18.500 | Eftertryk tilladt med kildeangivelse | ISSN: 1604-2654 | Red. sluttet d. 16. august 2012 Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. KONTAKT Nyrnberggade 1, 2300 København S | Tlf.: 32 68 02 00 – Fax: 32 95 62 17 ks@kofoedsskole.dk – www.kofoedsskole.dk | Postgiro: 9 11 88 45

Næste blad udkommer 1. december 2012

SKRIV TIL REDAKTIONEN: kommunikation@kofoedsskole.dk FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole 41 73 32 80 eller kommunikation@kofoedsskole.dk

GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles arbejde med socialt udsatte Ved betaling via netbank benyt reg.nr. 9541 konto nr. 9118845. Husk at oplys medlemsnr. eller navn

kr.

Afsender: Kofoeds Skole | Nyrnberggade 1 | 2300 København S.

Danmarks socialt udsatte har brug for DIN hjælp

Kofoeds Avis, september 2012  

Kofoeds Avis skriver om Kofoeds Skoles arbejde med arbejdsløse og socialt udsatte mennesker. I dette nummer kan du bl.a. læse om arbejdet me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you