Page 1


(Už ka

nd ži a

ir uoš ia n tn am ųd a rb us . )


Š

į rytą ats i b u n d u

i r sta i g a p ri s i m e n u ka i ką

NUOSTABAUS!

1


Va l i o

!


G

a l i u PAM lRŠTl pa m o kas (i r to k ias b l og y b es

ka i p la i ko

M a rkas M e ld ri u s). Da ba r t u rės i u

GERl EM S

užs i ė m i m a m s:

K

e rzi n i m o b ūd u s .

u rs i u

n a uj u s

s es ės D e l ij os (Jų da u g y b ė!)

P

i e š i u D e l ij ą

(j ą ta i e rzi n a).

Ž V

Ch a! Ch a!

i ū rė s i u

TėVė

i r va l g y s i u ka ra m e l i n i u s vafl i u s . algysiu karamelinius vaflius

i r ži ū rė s i u

B et

vis ų

TėVė

.

sva rb ia u s ia . . .

3


repeticija

Ĺ

s u D e re k u (j i s m a n o g e ria u s ias d ra u g as i r ka i my n as). z zzz

zz

Zzz ÄŻva ka r l i k s i u n a kvoti pas j ÄŻ .

Gyve n a m e ta i p a rti ,

tad n es u n k u .

OK!

Pu ik us pasirin ki mas.

4


E

iti pas D e re ką p u i k u da r i r todė l ,

kad j i s n et u ri e rzi n a n č i os

s es ė s ( ka i p aš)…

lR j i s t u ri š u n į va rd u Vi šč i u kas . Au

Ž

i n a u , ta i kva i las va rdas

š u n i u i , b et ja u i m u

p ri p rasti (b eve i k).

K

a rta i s Vi šč i u kas e rzi n a n e ką m ažia u

n e i D e l ija . Ypač ka i n es i l ia uja

Tl!

LO

D e re kas ka rta i s

n u m eta ja m skaŠunėnųstų , kad užs ič ia u pt ų .

5

N ia m !


B

et jei tai ne pad eda , d u o d u ja m

D

pa k ra mtyti

elijos a k i n i u s

n uo sa u l ė s . Ji e Vi šč i u ką užč ia u p ia

VALANDOMS.

D

a ba r g i rdži u

D

e l ij ą

k re bžda nt už m a n o m i e g a m oj o

d u rų (ti k ria u s ia i t u rė s i u b ėdos).

To dė l

ATSl REMlU

į d u ri s ,

kad n e į s ive ržt ų vid u n .

J vis tiek i

kaž ka i p s u g e ba į s p ra u sti

p ro d u ri s savo

g a lvą .

Ir sa ko . . .

6


! a h C ! a h C

Pri s ivi re i

M

košės .

a m a ta u l i e p ia

TU ČTU OJAU ate iti …

.

(S ka m ba p rasta i . . . a i m a n . ) O kad g a l ėč ia u užč ia u pti D e l ij ą š u n ų s ka n ė sta i s . . . a r n e p u i k u b ūt ų?

De lijos ai t skanės Ją ia! užčiaup

7


N

u l i p u pas m a m ą , j i la i ko la i š ką

i š m o ky k l os .

Įte m pta i ba n da u

p ri s i m i nti ,

KO VĖL

NE

p ri s id i rba u .

… n i e ko n e p ri s i m e n u

N ič n i e ko .

(Aš n e ka ltas . )

B

et m a m a ži ū ri į m a n e, ly g sa kyt ų:

Ir kaipgi pasiteisinsi? i r s u p ra nt u , kad ti k ria u s ia i Ji pad u o da m a n la i š ką .

8

kaž ką

pa m i rša u .


AK ,

da ba r p ri s i m i n ia u .

ms u i G e it s a n o p r i i mas Po n i a o u ž p u o li s it e G o R E : To m s a i, p o n e G e it ir ia n o š aus M ie li p vo po ar a ig s t a s d ie n ą d To m a semestro iu o s i, k a ę in t u k s la b a i t ik pa u o li m o šuns užp . lą į mokyk a p s ig in t i p a k e li u i u g e b ė jo s s ji d im ė , k a K o k ia la . t ik s ą s iu v in iu apk ramtė o u š d R a k r a s it e D A u g iu o s i, je ia u ž d id V I . A ą LAB e To m p ž v e lg t i rbus, o n duotį – a ž u Ų B namų d a R t li k t i A M Ų DA as turės a N m o T jo ą ą J n . ą v ie la id ygą / T V f il m ą / k n s . oga KTI p er atost ž p u ls P I u e b e n u g ia u s , jo d a T ik ė k im ė žvėr ys! ą. u ž p a g a lb iū č a o t s Iš an k ai s li n k ė ji m N u o š ir d ū

ulermana F s a j o t y Mok m o k y t o ja 5 F k la s ė s

s

9

s


S

u l ėti nta i va id i n da m as ba n da u paa i š k i nti

mamai,

ka i p Gr

vi s kas b uvo .

rrr

(N et u rėja u k itos i š e iti es . . . a rba aš , a rba n a m ų da rba i . )

B

e t m a n o pas ia i š k i n i m as ja i į s p ūdžio

nepadaro

. Ma n re g i s , m a m a įta ria , kad

š u n s užp u o l i m ą i š s i g a lvoja u (ta i p i r y ra).

T 1. P 2. N

o dė l t u ri u pažadėti

:

a ru ošti n a m ų da rb u s . (VĖL. )

e pa ru oš u s n a m ų da rb ų n es ite i s i nti a rš ia i s š u n i m i s (a r k ita i s pada ra i s). rrr Gr 10


ia Atėm

3. s

u.

Nam ų darbai Ateivis

Atiduok savo nam ų darbus .

Jei taip nori.

u s itva rkyti ka m ba rį . (Šitą pa rašyti

liepė mama.)

Š

ia i p a r ta i p, t u ri u

pa ru ošti n a m ų da rb u s .

No rs ti k ria u s ia i pada ry s i u pač ią pas k uti n ę m i n utę, pavyzdži u i , va ka re p ri eš m o ky k lą . M a n ti n ka . 11

Tomas Geitsas. Puikus pasiteisinimai  

Knygos Tomas Geitsas. Puikus pasiteisinimai ištrauka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you