Page 1

001 cover4

10-12-2003

23:51

Pagina 1


SP7_03 Inhoud

08-12-2003

19:36

Pagina 3

Van het bestuur, nieuws en belangrijke mededelingen van het bestuur. Springstof & Materiaal. Evenementen, boogies, wedstrijden of gezellige clubfeesten. Fotopagina Ronald Walrave. Conelock, ongevallen beschreven en geëvalueerd door de EC/TC. Markt, mensen die iets te koop aanbieden of juist vragen. ParaMedia, nieuws, weetjes en grappige para-dingen. Kalender, wanneer gebeurt het.

4 6 10 20 24 24 37 37

Overwinteren?

En verder WK Impressie.

WK Impressie Freefly.

CRW NK record. Open Clubkampioenschap ENPC. European Skydive League.

POPS.

Mensen bedankt!. De gemoderniseerde opleiding tot hulpinstructeur 2004. Birdman.

Swooping Tour.

13 18 22 25 27 28 30 31 32 34

De aanbiedingen via par acentrums vliegen me letterlijk om de or en. Ga mee naar de zon!! plan een wintertrip naar warmte. Spanje is the place to be dit jaar!! en Marokko kan er ook wat van. Of wat dacht je van Amerika –Deland? Of misschien wel een dr opzone in Thailand, kun je meteen een kijkje nemen bij de tropical boogie of bij het wereldrecord... Daarnaast stromen de “gewone” folders ook nog eens binnen. Allerlei soorten reisbureaus proberen op me in te werken voor een winterstrand vakantie in de desbetr effende landen waar ik ook heen k an met de paracentrums. De een nog goedkoper dan de ander. Af en toe lijkt het net of para’s trekvogels worden. Zou dit in de lucht zitten? Al die duizenden vogels die elders naar toe trekken omdat de lage landen te koud worden of

REDACTIONEEL

inhoud

NAMENS DE REDACTIE: MARLIES WELLING

omdat er geen voedsel te vinden is. Waarom trekt springend Nederland gr aag achter de vogels aan? Soort zoekt soort enzovoort? Ik hou niet van strandvakanties, wel van springen. Alleen mijn parabudget laat het niet toe ook nog eens in de winter naar het buitenland te vertrekken. Wou er eerst een winterstop inbouwen maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan…ik blijf hier en trotseer de kou wel! Wat je ook doet, blijven of de warmte opzoeken voor het springen ( of ga je misschien wel skiën?) de r edactie van de Spor tParachutist wenst je een prettige kerst, een goede winter en een goed springbaar 2004!

COVERFOTO CAREN ALINK

De coverfoto is op 19 oktober 2003 gemaakt door Caren Alink van een record waar de CF-ers trots op mogen zijn! In deze SP lees je er alles over.

januari 2004 SportParachutist

3 3


08-12-2003

VAN HET BESTUUR

SP7_004/005

21:40

Pagina 4

Van het bestuursfront DOOR HBP

SPORTZAKEN

Doping

Op 1 januari as. zullen de nieuwe dopingr eglementen van kracht worden, onder auspiciën van de World Anti-Doping Agency. De WADA gaat als wereldorganisatie een lijn trekken voor middelen en sanc ties in het kader van dopinggebruik. Voorheen werd dit door de Na tionale Olympische C ommissies of Nationale sportbonden gedaan, vaak gebruik makend van eigen lijsten van verboden middelen. Echter, medio 2003 is in Kopenhagen besloten dit voortaan aan één organisatie, de WADA, over te laten. Dit besluit is intussen door div erse Nationale sportbonden en dopingcontrole organisaties geratificeerd. Voor Nederland is dit gebeurd door NeCeDo (Nederlands C entrum van Dopingvraagstukken). Verdere informatie is te vinden op w ww.wada-ama.org. Hierop is de lijst met dopinggeduide middelen te downloaden. Cafeïne en pseudo efedrine (b.v. Sudafet) zijn van de lijst gehaald. Verder verbiedt de FAI alcohol tijdens wedstrijden bo ven 0.05 g/L. In tegenstelling tot geruchten zullen cannabinioden alleen wor den toegestaan indien de atleet overtuigend aan kan tonen dat het niet bedoeld was om de prestatie te verhogen. Een sanctie kán worden opgelegd. Alcohol en een stickie tijdens het springen? Toch maar niet doen dus.

Selectie criteria 2004 + financiën

Als je dit leest heeft de Sportcommissie intussen de selec tiecriteria 2004 v astgesteld. Deze criteria wijken niet veel af van die van 2003. Wel zul je als team of individu je schriftelijk aan moeten melden voor selectie WK’s 2004 voor 1 maart 2004. De benodigde formulieren zijn te verkrijgen bij het secretariaat. Zoals in het stukje van Igor van Aperen als voorzitter te lezen is, zullen de subsidies vanaf 2004 in sterke mate omlaag gaan. Een van de gr otere klappen v alt bij de subsidie voor EK’s en WK’s. De eerste opz et voor de subsidieverandering, voorgesteld door NOC*NSF was voor de af deling onacceptabel. Mede dankzij de inzet van Bert Wijnands (Hoofdbestuurslid sportzaken), Olav Braat (AS KNVvL), Henny Wiggers, Simon Woerlee

4

contributies

KNVvL

senior heel jaar junior heel jaar senior half jaar junior half jaar

€ 48.58 € 33.31 € 24.29 € 16.66

SportParachutist januari 2004

afdeling para € 44.80 € 32.24 € 22.40 € 16.12

en HBP is er een aan vaardbaar alternatief tot stand gekomen. Blijft het feit dat de subsidie lager wordt. Was die in 2003 maximaal 75% van de subsidiabele k osten, voor 2004 bedraagt die twee maal gr ofweg ¤ 13.000 . (voor 2 WK’s). Concreet betekent dit voor de sporters dat zij veel meer zelf moeten gaan betalen voor deelname aan een EK of WK. De SC wordt hierdoor genoodzaakt om haar principe van volledige vergoeding van reisen inschrijfkosten los te laten. Precieze berichten zullen volgen aan de selectieleden zelf.

Vergaderschema 2004

Het afdelingsbestuur para (AB) heef t voor het volgende jaar de volgende vergaderdata voor zichzelf en de ledenr aad vastgesteld. Vet is telefonisch, de overige vergaderingen zijn lijfelijk. Vergaderlocatie voor de ledenraad is Teuge. AB 7-1-2004 11-2-2004 10-3-2004 14-4-2004 12-5-2004 9-6-2004 14-7-2004 8-9-2004 6-10-2004 10-11-2004 8-12-2004

LR

16-3-2004

15-6-2004

ARTIKELEN: sportparachutespringbewijs (SPB): € 25,00 SPB eensprongsopleiding: € 5,75 logboekje: € 1,25 handleiding v/d aspirant sportparachutist: € 1,35 handboek sportparachutist: € 25,00 klapper handboek sportparachutist: € 5,75 verzendkosten handboek + klapper € 5,50 verzendkosten handboek € 2,50 BREVETTEN - GELIJKSTELLINGEN: A, B of D brevet: € 12,50 jumpmaster, AFF, tandem bevoegdheid: € 12,50 gelijkstelling buitenlandse bevoegdheden: € 12,50 Examenstof A of B brevet: € 7,00 OPLEIDINGEN - EXAMENS: C brevet: (deelexamen € 15,00 per vak) Hulpinstructeurs (HI) opleiding: instructeurs (I) opleiding: vouwbevoegdheid (VB) opleiding: Rigger (R) opleiding:

€ 60,00 € 60,00 € 137,50 € 162,50 € 162,50

21-9-2004

14-12-2004

Prijzen 2004

Het afdelingsbestuur heeft voor 2004 de diverse prijzen vastgesteld. Deze zijn op een aantal punten verhoogd. • FAI licentie: voor alle leden ¤ 5,00. • Men is junior lid tot 1 januari van het jaar waarin men de leeftijd van 19 jaar bereikt. • Inschrijfgeld is alleen v an toepassing voor eerste aanmelding als lid. • Halfjaarlijks lidmaatschap alleen mogelijk van 1 juli t/m 31 december v an een kalenderjaar. Hierna is alleen een heeljaarlijk s lidmaatschap mogelijk, dan wel schriftelijke opzegging. inschrijfgeld € 11.35 € 11.35 € 11.35 € 11.35

nieuw lid ex FAI € 104.73 € 76.90 € 58.04 € 44.13

nieuw lid plus FAI € 109.73 € 81.90 € 63.04 € 49.13

lid ex FAI € 93.38 € 65.55 n.v.t. n.v.t.

lid plus FAI € 98.38 € 70.55 n.v.t. n.v.t.


SP7_004/005

08-12-2003

19:41

Pagina 5

Vanaf nu nemen we in ieder e SP een par achute onder de loep. Hiervoor hebben we wel hulp nodig! Via www.parachute.nl of een mailtje naar dragon2@xs4all.nl kun je de vragenlijst die we hebben opgesteld v erkrijgen. In de volgende SP komt dan een samen vatting van de an twoorden, en een beschrijving en review van de parachute. Deze keer: de (originele) Sabr e van Performance Designs. Spring (of sprong) jij met een Sabre, vul dan de vragenlijst in en stuur hem in voor de volgende kopij-datum.

VEILIGHEIDSBULLETIN 2003-06 Vervangt

28 september 2003

N.V.T.

Betreft Alle Techno 240 sq/ft reserve canopies, P/N R01-240-A 218 (oud Part Number) Probleem

Bij een test bleek, dat de maximale limieten voor gewicht en openingssnelheid (286 lbs, 150 kt) zoals vermeld in de bij het valscherm behorende documentatie, niet meer gehaald werden.

Oplossing

Vervanging van de slider, modificeren van de stuurlijnen en een andere pakmethode zoals omschreven in het bijgevoegde bulletin (#SB1/2003/Tech240) van de fabrikant.

Uitvoering

Per direct voor Techno 240 r eserve valschermen, welke gebruikt worden boven de limieten z oals gesteld in DG AC Emergency Airworthiness Directive #U2003-263(A):(220 lbs / 130Kt)

MATERIAAL

Met wat voor chute spring jij? En waarom?

Per eerstkomende repack voor alle Techno 240 r eserve valschermen. Erkende Riggers. Noot

JIJ KRIJGT 120 EURO KADO! Heb je een nieuwe Cypres nodig? Gooi je oude dan niet weg! Bij aankoop van een nieuwe geeft Airtec 60 euro voor de oude en The Parachute Case doet daar in 2003 nog eens 60 euro bij.

Gewezen wordt ook op het feit, dat de aanwijzingen met betrekking tot het vouwen en pakken van alle Techno reserves (Ed 05, november 2000, P/N:P9009111400) niet meer geldig zijn en vervangen worden door de gestelde aanwijzingen in de gebruikersmanual voor de Techno 240 (E d 01, Juli 2003, P/N:P9009111410).

Get 2KC Around Your Head! . Lightweight Carbon Composite Construction . Comes Ready to Jump No Assembly Required . Enclosed Video Housing with Easy Camera Access

Our Helmets fit the Sony PC1-PC9, PC100, PC110 & PC120 as standard. Special orders for other camera makes and models are also taken

. Ratchet Chin Cup as Standard . Smooth Design means less snag points

THE PARACHUTE CASE Loft en shop airport Teuge, HOLLAND. Tel: 055 323 1928, Fax: 2038. Email: info@parachutecase.nl Site: www.parachutecase.nl. Openingstijden shop: weekend van 9-18 uur of op afspraak. Werkplaats ma/vrij: 9-12 en van 13-18 uur.

For Information visit our website or email: info@2kcomposites.com

only from...

www.2KComposites.com januari 2004 SportParachutist

5 5


08-12-2003

SPRINGSTOF

SP7_006/008

19:44

Pagina 6

DOOR IGOR VAN APEREN

Info over de financiën

€ €

Als voorzitter en penningmeester (w e hebben nog steeds geen ander )wil ik jullie namens het bestuur Para graag inlichten over de perikelen binnen de KNVvL. In de bestuursvergadering van 11 no v. j.l. is besloten, alle leden uitvoerig te informeren over de moeilijk e positie w aarin de KNVvL en dus ook de af deling Para zich be vindt. Zoals misschien bek end zijn er ernstige financiële problemen binnen de af deling ontstaan, veroorzaakt door een jar enlange foutieve leden- en financiële administr atie van de KNVvL . Uitbesteding, van zowel de leden-als de financiële administr atie, heeft er toe geleid dat er van veel meer betalende leden werd uitgegaan dan er in werk elijkheid waren. Gevolg was dat er teveel inkomsten geraamd werden .Op die cijfers zijn de uitgaven gerealiseerd. Eerst medio 2003 is dit ontdekt. Dit betekende in 2002 voor de afdeling een tekort van 26.000,- euro. Het bestuur Para heeft onmiddellijk een herziene begr oting 2003 gemaakt en is de uitga ven gaan verminderen. Hopelijk kunnen we de schade voor 2003 beperken. Tegelijkertijd zijn uitgebreide maatregelen genomen om alle leden ,die volgens de KNVvL -administratie een

IN MEMORIAM; WIEGER VOOLSTRA Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van Wieger Voolstra aan een hartstilstand. Hoewel de laatste jaren niet actief, heeft hij vele sprongen op onze club gemaakt. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden en wij wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit veel te vroege verlies. Bestuur PCMN

betalingsachterstand hadden, te laten betalen. Twee herinneringen zijn v erstuurd en daarna is een actie op internet gestart. Daar we niet over totaal correcte ledenbestanden beschikten zijn er w at fouten gemaakt. Hoofdzakelijk ontstonden deze fouten doordat leden niet reageerden op onze herinneringen. Daar aanvulling van bestuursleden slechts traag lukt en er, juist nu, veel extra werk verzet moet worden, is het secretariaat Para met Anneloes Maij uitgebr eid. Ingaande 2004 z al onze afdeling hierdoor constant bereikbaar zijn Met de ledenraad is afgesproken voor deze aanvulling ,de contributie 2004 met 10 euro te verhogen. Verder zal in 2004 geen c ontributieverhoging plaats vinden.

Recentelijk is bekend geworden, dat de subsidiestroom van VWS zal stoppen in 2006. Subsidie kaderopleidingen daalt in 2004 met 10%. NOC/NSF-sportbijdragen verminderen sterk. Defensiebijdragen en V&Wsubsidie vervallen volledig. Om al dez e negatieve zaken het hoofd te bieden heeft het Parabestuur besloten de broekriem aan te halen en ander e bronnen van inkomsten aan te boren. Voor een springbewijs wor dt 12.50 euro in rekening gebracht en voor elk br evet of bevoegdheid wordt de prijs met 2.50 euro verhoogd. Maatregelen worden genomen om te voorkomen dat weer contributiebetalingsachterstand ontstaat. Niet betalen, betekent geen lid in 2004. Het bestuur Para heeft dit jaar veel extra tijd besteed om alle, door de KNVvL veroorzaakte problemen, het hoofd te bieden. Ons geduld is bijna op. We hebben in een gesprek met de voorzitter KNVvL te kennen gegeven niet bereid te zijn over 2002, 26.000,- euro afdelingsgeld in te leveren. Tevens wensen wij een duidelijk en correct personeelsbeleid ingevoerd zien.. In februari 2004 zal het A.B.Para zich beraden of er voldoende vertrouwen in de KNVvL is of da t de afdeling maatregelen moet nemen om te verzelfstandigen.

Streven van het afdelingsbestuur was, is en blijft er op gerich t springend Nederland in de lucht te houden. Voor steun en opbouwende kritiek staan wij steeds open. SportParachutist januari 2004

KIKE BEINTEMA

Record 500+

Jay Stokes had al drie records op zijn naam staan: in 1995 vestigde hij het eerste wereldrecord; 331 sprongen in 24 uur. Dit werd datzelfde jaar verbroken door Cheryl Sterns, dus ondernam Ja y een v olgende poging in 1997 waarbij hij 384 sprongen in 24 uur maakte. In 1999 verbeterde hij zichzelf met 476 sprongen in een etmaal. Deze keer was 500+ het doel van de ‘gepensioneerde’ legerofficier met bijna alle kwalificaties in het militaire en bur gerparachutisme die je maar kunt verzinnen.

De KNVvL heef t een aantal maatregelen genomen om in 2004 weer gez ond te zijn en ontwikkelt plannen om in de eerste plaats zijn ledenaantal te behouden en te vergroten. Het vertrouwen en de loy aliteit van alle leden zal daarvoor dringend noodz akelijk zijn.

6

DOOR

De zwaar gesponsorde recordpoging vond plaats op Sk ydive Elsinore op 11 No vember 2003, en moest behalve publiciteit veel geld opleveren voor een goed doel. De record poging begon om 08 :05 uur bij een grijz e lucht. Sprong 95, na ruim 3 uur, is de snelste van allemaal: 2 minuten en 28 sec onden tussen twee exits! De por ters klimmen in een minuut naar 2100 voet, en vallen daarna als een baksteen uit de lucht om weer eerder beneden te zijn dan Ja y. Vast een erg spectaculair gezicht. Rond middernacht begint het zachtjes te regenen en de r est van de nacht blijft het vies weer. Een van de porters valt een tijdje uit, maar desondanks maakt Jay om 06 :28 zijn 501e spr ong. Om vijf over acht wordt de recordpoging succesvol afgesloten met sprong 534. Meer informatie en foto’s op www.mostjumps.com.


08-12-2003

19:46

Pagina 7

DOOR DE REDACTIE

1 Miljoen voor Empuria Brava De dropzone Centro De P aracaidismo Costa Brava, of beter bek end als Sk ydive Empuria Brava aan de Spaanse k ust, heeft afgelopen zomer haar miljoenste sprong gemaakt sinds hun bestaan. C.P.C.B is begonnen in 1985. Dat

coaching krijgen in het swoopen/Canopy-flying. En uiteraard de wel bekende X-mas boogie in december. Voor meer informatie kun je kijken op www.skyrats.com.

Adreswijzigingen zijn 55.555,55 sprongen per jaar! Empuria Brava heeft in de afgelopen jaren meer te bieden gekregen. Je kunt er naast coaching krijgen in en het trainen van FS4 en Freefly, ook

Rectificaties

• Bij de r ecordvermelding van Punky Fish klopt een naam niet: het moet zijn Alex Egberink (en niet Wiedenhof). • Het artikel “Du vin, de pain et une parachute” is niet geschreven door Jeroen Verweij maar door Marlies Welling. • In het onderschrift bij de “in-de-bloemetjes-zet-foto” klopt een naam niet. Het zijn natuurlijk Martin, Herman en Iwan die op de foto staan.

Frederique van der Hilst Karrewij Meppelweg 222, 2544 BE, Den Haag skychick@wanadoo.nl

Mous van Olphen Hoge Rijndijk 89, 2382 AC Zoeterwoude Tel.: 071- 45.22.411, Fax: 071 - 45.22.412 Olphen23@wxs.nl

DOOR KIKE BEINTEMA

Zomerkamp

Zomerkamp van Skydive Rotterdam in Maubeuge. Met wat foto’s van Ronny Dumay krijg je een idee v an het zomerkamp.

Jos Arkes (KNVvL 427024 / D 31485) Chemin de la Dent d’Oche 10 1024 Ecublens VD Switzerland telefoon thuis: +41 (0) 21 6912461 email zakelijk: jos.arkes@pmintl.com email privé: jos.a-bibi.v@bluewin.ch Geert Fredrix Am Südhang 13 52538 Selfkant-Schalbruch Duitsland Tel.: 0049 2456 507137 Mob.: 0031 651232977 E-mail: bayfrx@t-online.de

The Parachute Case “Professionele verkoop, reparatie en onderhoud van parachutes en accessoires” Winkel en werkplaats Vliegveld Teuge (Postbus 177, 7390 AD Twello) Tel: 055 323 1928 Fax: 2038 E mail: info@parachutecase.nl Site: www.parachutecase.nl

Martijn downunder, foto: www.martijnvandam.nl

SP7_006/008


08-12-2003

SPRINGSTOF

SP7_006/008

21:43

Pagina 8

TEMPUS FUGIT DOOR MOUS VAN OLPHEN

Inderdaad, behalve de skydiver vliegt ook de tijd en bijna had ik g een tijd om dit stukje te schrijven voor de SP. Gelukkig is de deadline soms een beetje elastisch. In 1999 ben ik begonnen met het regelen van de adv ertenties voor onze SP en nu in 2003 neem ik af scheid. Jammer aan de ene kant, want ik vond het altijd heel leuk om te doen. 23 jaar heb ik aan de ander e kant van de advertentietoonbank voor Bever Zwerfsport gewerkt dus het was heel leuk om ook deze kant mee te maken. Bovendien was het gezellig in de redactievergaderingen Een paar oorzaken voor mijn afscheid zijn; het leegmaken van het ouderlijk huis en de verhuizing van mijzelf naar een nieuw huis , waardoor ik digitaal een tijdje uit de lucht zal zijn. Het is natuurlijk simpel genoeg om een computer opnieuw aan te sluiten maar dan heb je nog niet al je dozen met administratie uitgepakt.

Dus voor zo’n belangrijk nummer als het december-nummer waarvoor ook nog eens alles iets eerder ingeleverd moet worden en de hele zaak voor 2004 moet worden opgestart zou het jammer zijn als adv ertenties of contracten de mist in zouden gaan vanwege onvolledige administratie. En natuurlijk nog een belangrijke reden: het wordt tijd dat een jongere generatie de SP gaa t overnemen.

Spring(st)ers die heel veel op dropzones vertoeven en ook veel in het buitenland springen . Springers die daar dan f abrikanten tegen komen en persoonlijk contact maken. Zo’n springster is F rederique van der Hilst Karrewij en ik vind het heel waardevol dat zij het advertentiestokje nu van mij overneemt. De SP z al er wel bij v aren en ik wens haar heel veel plezier bij haar taak. Blue skies!

DOOR DE REDACTIE

Extreme Bodyflight Het Britse Extreme Creations Ltd heeft bekend gemaakt dat ze plannen hebben om de grootste verticale windtunnel ter wereld te openen. Ze zijn bezig een vroegere militaire testlocatie om te bouwen tot recreatiecentrum met grootse mogelijkheden voor skydivers. De tunnel heeft een diameter van bijna 5 meter,en de windsnelheden kunnen aangepast worden voor alles van platvallen tot freeflyen. De opening van de tunnel staat gepland voor de zomer van 2004, en dan zou hij de beste ter wereld moeten zijn.

De Bedford VST (Vertical Spinning Tunnel) staat er al vanaf 1955, maar is gek genoeg nooit voor ‘bodyflight’ gebruikt. Na maandenlang onderzoek is nu een vergunning verleend aan Extreme Creations om er een r ecreatieve bestemming aan te geven. Door een bestaande faciliteit te gebruiken hopen ze goede trainingsmogelijkheden en service te kunnen bieden voor een zeer redelijke prijs. Voor details en updates kun je de website bezoeken:

http://www.extremebodyflight.co.uk/ DOOR HENNY WIGGERS

PRO SWOOPING TOUR 2003

DOOR HUGO SNIKKERS

Once upon a time in Soulac sur mer

In 2001 sprongen wij (Jan Laurie en Hugo Snikk ers) in Frankrijk en hadden het erg naar ons zin. Inmiddels springen we op Texel en z ouden deze foto graag eens geplaa tst zien om het gevoel van deze Franse zonsondergang met de lezers van de SP te delen.

8

SportParachutist januari 2004

Het definitieve klassement van de Pro Swooping Tour 2003 ziet er als volgt uit: TOP 10 1 Clint Clawson 2 Heath Richardson 3 JC Colclasure 4 Jay Moledzki 5 Ian Bobo 6 Jim Slaton 7 Francisco Neri 8 Luigi Cani 9 Chris Irwin 10 TJ Landgren Top 7 Teams 1 Team PD 2 Team Extreme 3 Team Evolution 4 Team Performance Pilots 5 Team Xaos 6 Team Red Air Performance 7 Team Kama Swooptra


Setting a new industry standard When we set out to design and engineer the Pilot, one thing was evident to us: With the international skydiving community realizing that landing accidents have become a major issue in our sport we needed to release a canopy with a responsible attitude. We were confident we could achieve this and still provide a fun canopy to fly. Aerodyne’s introduction of the Pilot eradicates the stress associated with poor opening characteristics and fear of landings. Each soft consistent and controlled opening brings a new level of acceptance to the term good opening and on final approach you are greeted by a comforting controlled descent rate while maintaining sufficient forward speed for a powerful flare. The Pilot is a semi elliptical 9 cell designed for the intermediate and more conservative jumper. It is fun to fly with responsive toggle input yet easy to land in all circumstances. The Pilot is rapidly becoming the choice of experienced jumpers and instructors, as well as what they recommend to their novices and intermediate jumpers. The Pilot– setting a new industry standard.

Photos by Patrick Passe

Available NOW at these and any of our other worldwide distributors.

This is the canopy that set the canopy world on fire as seven cell canopies made their reappearance after some 10 years of absence. Virtually every major manufacturer raced against the clock to produce

something to compete against the g r o w i n g t r e n d a n d successes of the Triathlon. The Triathlon has been redesigned and refined since its inception. We utilize industry standard silicon coated zero porosity fabrics and proven construction techniques to produce the one thing that never changed...

Performance and reliability. Offered in CRW and RW versions the Triathlon is still leading the pack when it comes to 7 cell performance.

www.aerodyne-int.com/sport


10-12-2003

EVENEMENTEN

evenement

21:23

Pagina 10

DOOR PETER DERKSEN

Vanuit een stabiele ligging... in bad met... Onder het genot van een glaasje rode wijn laat ik het afgelopen springjaar de revue passeren.Voor diegene die mij niet kennen en ook mijn bad niet, gaat u terug naar de SP v an december 1991 en u zult verbaasd zijn. Er is heel v eel gebeurd in de afgelopen 12 jaar.Na vele jaren zeer actief te zijn geweest in de sport komen er momenten dat andere zaken dan springen belangrijker zijn. Meestal zijn dergelijke opmerkingen voor veel springers niet te vatten, maar met het verslijten der jaren komt dat vanzelf.Mijn eerste sprong maakte ik op 14 september 1978 op Texel uit de PCT en nada t ik op 15 september jl. een sprong maak op Teuge,realiseer ik dat er inmiddels 25 jaar springsport op zit. Wat maakt het dat ik nog steeds met veel plezier uit een vliegtuig spring?... ”De hoogste uiting van vrijheid”…..Welke sport biedt mij de gelegenheid om met een pilsje in de hand op het strand van Ameland te staan terwijl 1_ uur daarvoor ik in Arnhem c ontactlenzen stond aan te meten? Daarmee z eg eigenlijk alles. Uiteraard de sfeer de ongedwongen houding , het met elkaar kunnen delen van airtime en iets dat geen enkele andere sport heeft,nml.de snelheid en vliegen met je lichaam. Inmiddels heb ik een eigen bedrijf , ben afgestudeerd en vervul diverse taken in de bestuurlijke hoek.Er is dus niets veranderd.Maar? Het springen blijft aanwezig...niet alleen met een chute,maar ook met een paard.Iedere zondagochtend dan rag ik met mijn paard door de natuurmonumenten en probeer daar de maximale contributie terug te halen.. Toch? We blijven Hollanders! Terwijl ik een slok neem v an mijn Vino en zorg voor meer schuim... Nee, daar zie je niets van!...Wil ik met U,ja je wordt ouder,het gevoel delen dat relatief heet. Waar zijn onze luchtacrobaten van weleer? Vroeger liep je naar buiten als er een 6 of 8 man naar beneden kwam.Oké,het zijn andere tijden en ik hoor enk ele reeds roepen:“’OPA” maar je bent onderhand een bezienswaardigheid als je meteen RW suite rondloopt. De daarmee samengaande humor is gew eldig, maar ook hier zie ik de verloedering,om maar eens een woord te gebruiken in onze toch zo eens “schoonen”sport.Tegenwoordig zijn er vrijwel alleen“pizzabakkers” die om bij de formatie te komen op hun rug moeten liggen om stabiliteit op te wekken.Het wordt weer tijd voor “The Return of the Belly Flyers”... Ik citeer Cor Dekker. Als je vraagt of er iemand zin heeft om te relatieven, dan kijken ze je aan met een blik: “”Waar heeft die vent het in hemelsnaam over” Zodra ik dan begin o ver Murphy’s of Back-ins, dan lijkt het of ik een oneerbaar voorstel doe! Als je dan na v eel overredingskracht twee mensen gevonden hebt om een rela-

tiefje te maken, en ik waag een poging tot buikschuiven op de creepers, dan slaat de vonk helemaal in het kruitvat! “Daar word je moe van en het draagt niet bij tot de algehele performance op de DZ tav.de medespringers!!”Je laatste stukje respect is volledig verdwenen en weken later moet ik nog horen dat ik een totaal verkeerde invloed heb op de jongelui!! Door de speakers galmt: “Denk aan je rug”Wie herinnert zich niet mijn credo “Rekken en strekken” Heden is het motto:“Wekken en Verrekken!” Onze sport heeft de laatste 10 jaar een enorme ontwikkeling in luchtbeleving doorgemaakt en dat is fantastisch! Je kunt nog zo ontzettend veel leren en dat heb ik de af gelopen jaren dan ook gedaan. Honderden sprongen gemaakt solo,freestyle,chute azzis en freefly...en RW.Achteraf realiseer ik mij dat deze vorm van springsport de sport veel vrijer heeft gemaakt. Je bemerkt dat je jezelf op de hill makkelijker plaatst en posities aanneemt die vroeger te star verliepen. Verheugend is te constateren dat er zoveel aan FS teamtraining wordt gedaan.De laatste jaren spring ik vrijwel iedere maandag op Teuge en met alle faciliteiten is dit centrum voor mij ideaal. “Annelies bedankt voor de schitterende Para happen en de huiskamer sfeer na een dag springen!”Wat ik wel mis zijn de grotere plakken in FS en daar wil ik het met u over hebben. Deze zomer ben ik voor de 27e keer naar Empuria Brava afgereisd.Hét centrum van Europa,alles wat je maar wensen kan als springer vind je daar. Samen met Gertie Bruinsma, voor intimi “Melk”, de Mantis houding aangenomen voor ruim 35 sprongen. Met twee man alleen body position en draaien volgens de nieuwe technieken. Dwz. Met knie of elleboog . Andere items zijn niet toegestaan... Met enige instructie van Tony en Iv an hebben wij k eer op k eer dezelfde sprongen gemaakt.Kortom flink geïnvesteerd in ons zelf en in de sport die FS heet. Onder het genot van een goede maaltijd,een dikke sigaar,nee niet die,en een San Miquel bespraken wij een idee waar ik al jaren mee rondloop. Het plan:in mei en september 2004 willen wij met een groep springers voor één week formatie springen,met als basis Mantis... Het gaat ons om doelgerichte sprongen en dat start vanaf 4 man tot waar onze capaciteiten ophouden.“”Beware!””Je kunt dus kiezen voor de 1e week of de 2e of allebei. Het is geen Boogie of andere pretpark activiteiten,want die zijn er genoeg!... Overigens is daar niets mis mee,maar niet onze doelstelling! Wij stellen ons voor om 4 – 8 –12 man te springen met telkens basics en andere FS benodigdheden.Later in de week bouw je dit uit tot het hogere FS werk, “Whatever that maybe”... Kortom Relatief, Rust, Regelmaat... en Werk! Er zal dus veel FS herhalingswerk bij zitten om te komen tot datgene wat een springer wil:“Nice Skydives”.We hebben geen aspiraties tot NKP of andere wedstrijden,daar dit voor veel springers qua tijd en drukte niet mogelijk is.We zijn tenslotte “allemaal” drukke baasjes. De locatie is uiteraard Empuria en gedacht wordt aan een meting in januari aanstaande in het midden van het land.Wij kunnen daar met elkaar van gedachten wisselen hoe een dergelijke week er uit moet zien.Graag jullie reactie per e-mail met je NAW gegevens en andere wetenswaardigheden.Wellicht onder het genot van een hapje en een drankje en een PowerPoint presentatie een goed begin van een nieuw springseizoen. Even wat anders,we hebben nog ruim tien maanden tot 17 september 2004 voor de 60e herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelsheide.Mijn idee is het volgende:laten wij als springers zorgen voor een onvergetelijke springhappening met een massadropping,record poging van clubspringers? en een mooie grootte plak neerleggen boven de Ginkel. Beste Igor,jij weet als geen ander welke wegen leiden naar de Luchtmacht én daarbuiten! Graag jouw vaardigheden... Ik hoor mijn naam galmen in het trapgat en of ik van plan ben om vandaag nog uit het bad te komen.De fles wijn is inmiddels halfvol en ik heb mijn verhaal klaar voor de SP.Mijn complimenten voor de lay-out en totale uitvoering van dit blad! Zeer verfrissend! Via deze weg wil ik een ieder een z eer goed nieuwjaar toewensen met veel goede maar v ooral veilige sprongen. Graag verneem ik van jullie een reactie. De vraag voor Kerst blijft:“”En wat doen wij met oma?””Gewoon uitnodigen! Prettige Kerstdagen! Peter Derksen info@holsboeroptometrie.nl

10 SportParachutist januari 2004


evenement

10-12-2003

21:24

Pagina 11

Bluebytes De link h ttp://www.worldgames2005.org/ brengt je bij de or ganisatie van de World Games. (alle sporten die de Olympische criteria voldoen maar het niet zijn). Parachutespringen zit er sinds 1997 (Lahti, Finland) bij. Op de site vind je o .a. een foto van Bruno Brokken die je als bur eaublad kunt downloaden.

Op http://www.normankent.com kun je op de "event galery" nog meer foto's vinden van het CRW-record.

DOOR HERMAN LANDSMAN

Hallo Freestylers en Freeflyers, Na het succes van vorig jaar gaat de Speedylee FS en FF school in 2004 weer twee weken naar Lapalisse. Je kan je nu opge ven voor een week skillcamp onder begeleiding van Peter Leemeijer. De eerste week loopt van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei. De tweede week loopt van maandag 10 mei tot en met vrijdag 14 mei. Deze weken zijn ideaal om je skills te verhogen, waar je de rest van het seizoen wat aan hebt. De bedoeling is dat we per dag twee 1-op-1 sprongen gaan maken (totaal 10 per week) en da t je daarnaast ook nog een paar trainingssprongen maakt met de juiste oefening erin. Dit kan zijn: freestyle, zitvliegen, headdown, videowerk (bv. voor teams die zich aanmelden), enz. Je wordt de hele dag gebriefd en gedebriefd m.b.v. de gemaakte videobeelden. ‘s Avonds houden we een debriefing met z`n allen, zodat we ieders video’s kunnen bekijken en ook daar van kunnen leren. ºOp het centrum zijn de meeste faciliteiten gratis, zoals kamperen en douchen. Er is een r estaurant waar je de hele dag kan eten en eventueel zijn er ook kamers te huur.

Over de spr ongprijs ben ik nog aan het onderhandelen, maar dit komt waarschijnlijk neer op € 20 per slot . Op Lapalisse is er ook de mogelijkheid om met Marco en Gi van team Freak Atmonauti te springen (hieraan zijn wel e xtra kosten verbonden). De kosten voor 1 week skillcamp bedragen € 200 excl. de jumptickets. Van dit bedrag dien je € 50 bij inschrijving te betalen. Laat even weten of je in teresse hebt en of je je wil inschrijven, want alleen de eerste ach t kunnen mee. Voor meer info en voor inschrijvingen kun je terecht bij p_leemeyer@hotmail.com of tel. 010-2201136.

DOOR KEES TOPS

Voorbereiding Nederlands CF record 2004

Wil je eens een ander e startpagina proberen? Misschien is dan http://www.parachute.verzamelgids.nl iets voor jou?!

In oktober 2004 willen we pr oberen de lat van het Nederlandse CF record grote formaties op een hoger niveau te leggen. We gaan v oor minimaal een 36 mans formatie. Iedereen die mee wil doen kan zich melden bij ondergetekende. Voorwaarden zijn simpel: Voldoende CF sprongen gemaakt hebben in 2004 en geselec teerd worden

tijdens het trainingsweekend voorafgaand aan het record. Er wordt op Teuge elke maand 1 dag gepland om grote formaties te vliegen. Daarnaast is de beste voorbereiding met 2 tot 4 man, op zijn eigen club of op Teuge, trainen. info@parachutecase.nl of 055 3231928

Kjeld van Druten heeft zijn homepage aangepast: http://home.deds.nl/~kjeld

11 januari 2004 SportParachutist 11


d e s i g n t e s t i n g s a f e t y

Should the day come that you need Available in 10 sizes from 99 to 250 sq ft. The Smart is a chordwise con-

to use your reserve... be Smart. structed 7-cell ram-air canopy with spanwise reinforcement. It is

Designed and tested to open fast and the only reserve to incorporate radial reinforcement in

reliably. Flies like your main canopy. the tail area. Certified for speeds up to 150

The Smart provides you a safe and KTS in the TSO C23d category.

controlled landing in all situations!

Should the day come, be...

Available NOW at these and any of our other worldwide distributors.


DOOR ROEL ROELOFFZEN

WK 2003 Canopy Formation

CF Hilfiger / Teuge

De tentenrij… Foto: Saskia Zegwaard

Op weg naar een formatie. Foto: Ronald Overdijk We vertrekken een week voor de WK naar Gap. Je bent nooit klaar met voorbereiden en we willen dus nog een paar trainingssprongetjes maken. De organisatie heeft beloofd dat er voldoende Porters zijn (een stuk of 17 geloof ik) en dat er flink doorgesprongen kan worden. We zijn benieuwd want we hebben ervaring met beloftes van Fransen…

Gedurende de week verschijnen de tenten op het terrein en worden ze langzaam maar zeker ingericht. Ieder land heeft een eigen tent en als je met een grote delegatie bent krijg je er 2 toegewezen. We beschouwen ons bevoorrecht door onze vroege aankomstdatum en besluiten de tenten te verbinden door de tussenwanden te verwijderen en aangezien we toch lekker bezig zijn, scoren we er ook een derde bij (sorry Japan), zodat wel lekker indoors in de schaduw kunnen packen. De zijwanden blijken uitermate geschikt als packmat. De calls worden steeds beter (het Engels van de Franse omroeper blijft lachen…) en we missen er steeds minder. Gaandeweg pro-

beren we het lawaai van de omroepinstallatie in de tent te beperken. Als blijkt dat de speakers in serie zijn geschakeld (de rest van het veld hoort niets meer) plaatsen we de draadjes weer in originele volgorde en proberen vooral om de omroeper te lachen. Ik zal jullie de details van de openings- en sluitingsceremonie besparen. We liepen er in ieder geval potent bij in ons KNVvL kloffie, vertrouwde rode broek en hip wit shirt… De organisatie heeft kennelijk flink wat financiële steun van sportbonden en overheden gekregen en moesten elkaar (uiteraard want ze hadden het bijzonder goed voor elkaar) een flinke veer toesteken. Dit resulteert in een hoog BoBo gespreek dat niet besteed is aan sporters die gewoon uit een vliegtuig willen vallen om hun kunstje te laten zien. Maar dat terzijde.

Canopy Formation is ingedeeld in de ochtend, om de turbulentie van de middag te vermijden. We beginnen om half acht… Fris en fruitig. Zo goed als het bij mij gaat. De middag is vrij voor leuke activiteiten (quad crossen, ik mag het hier niet vertellen…) of siësta (best prettig als je de volgende dag weer voor 6 uur naast je nest staat). We maken elke dag een redelijke reis naar het vliegveld. Het huisje (of moet ik zeggen jeugdherberg) ligt in afstand niet zo ver, maar neemt wel wat tijd in beslag (door onontgonnen gebied in de bergen). Het comfort van het huisje houdt niet over. Maar ja, het enige

We worden prettig verrast! In een kleine 6 dagen 40 sprongen. Er zijn meer dan voldoende Porters, we moeten het moment nog meemaken dat ze allemaal ingezet worden. We zitten er gelukkig niet te krap in, ieder team krijgt een eigen Porter. Met zijn 5-en in een 550 pk Porter. Dàt gaat snel.

januari 2004 SportParachutist 13

013-019.indd 13

12/9/03 22:08:28


ld Overdijk Wachtend op het vliegtuig. Foto: Rona

Team CF Hilfiger/Teuge. Foto: Saskia

wat we er doen is ontbijten en slapen. We slapen (soms wel en soms niet gezellig) op grote slaapzalen. Af en toe verhuizen we intern als er een nieuwe groep deelnemers uit de delegatie arriveert en speciale wensen heeft (ik zeg niets…). Grote voordeel is dat we met zijn allen bij elkaar zitten en ’s avonds kampvuur stoken (na enig onderhandelen werd dit zelfs toegestaan) voor het speciale groepskampeergevoel. De sfeer was goed. Het was vermakelijk te zien dat onze gebruikelijke stijl van communicaite ( je kunt maar duidelijk zijn op het moment dat het ertoe doet…) ook door andere deelnemers hier en daar geadopteerd werd. Niet altijd met hetzelfde of beoogde resultaat, zoals de blik van de betreffende ontvanger deed vermoeden.

Op de WK is Canopy Formation net als op de NKP een beetje een ondergeschoven kindje (niet sorry voor deze steek onder water). De eerste paar dagen springen we nauwelijks. Niet het beste ritme voor ons, we moeten een beetje doorgaan. Dat houdt wel in dat we aan het eind van de week moeten inhalen en dus een prettiger ritme krijgen. We doen mee aan de onderdelen rotatie (waarop we focussen tijdens trainingen) en sequential (een bonus). Een gezamenlijke poging met de Zweden een achtmansteam voor het speed -onderdeel van de grond te brengen wordt door de wedstrijdorganisatie om zeep geholpen. Onze prestaties waren in overeenstemming met de laatste training. Goed om te zien dat we niet veel door wedstrijdstress worden beïnvloed, jammer dat we niet (nog)

Zegwaard

meer konden trainen. We hebben het hiermee de Fransen redelijk lastig gemaakt. De Zweden echter, waarvan we vorig jaar op het EK nog nipt wonnen, hadden een flinke stap voorwaarts gemaakt en lagen gemiddeld een vol punt op ons voor. De Amerikanen verschenen als een duveltje uit een doosje met meer dan 2 punten gemiddeld voor ons. Resultaat een vijfde plaats. Een ander positief resultaat van deze WK is totstandkoming van sponsoring door Vigil Aero in de vorm van een teamdeal voor de openingsautomaten op de teamrigs. CF Hilfiger / Teuge springt al jaren met openingsautomaat en gelooft in de toegevoegde veiligheid van een openingsautomaat, óók bij het beoefenen van Canopy Formation. Wij zijn blij met de alternatieve keuze die Vigil biedt en hebben veel vertrouwen in de mogelijkheden, uitvoering en het modulair concept. Wij zijn blij met de ondersteuning Vigil biedt. ●

14 SportParachutist januari 2004

013-019.indd 14

12/9/03 22:08:41


4 vragen

Op verzoek van de redactie hebben de deelnemende teams een stukje geschreven over hun WK-ervaringen aan de hand van een viertal vragen. We hebben ook de Belgische deelnemers benaderd omdat er op de site van de NMPV, de Belgische KNVVL, ten tijde van de WK ruimte beschikbaar werd gesteld zodat de Nederlanders hun ervaringen online konden delen. En aangezien de SP steeds meer in België gelezen wordt vinden wij als redactie dat wij ook wel wat SP-ruimte kunnen delen.

De DIVA’S in actie

Nog 217 wachtenden voor U… Foto: Willy Boeijkens Groepsfoto: Van lin ks naar rechts: Karel Geens (videoman) Debby (Inner center ) Els(Tail) Mich (Point ) Sabine (Outer Cente (Deze foto is wel in r) Spa(Belgie) genome n)

DIVA’S

We vinden het erg leuk dat jullie ook geïnteresseerd zijn in de ervaringen en de mening van ons, de Belgen! Wij werken dus ook zéér graag mee aan dit project! We wilen nog wel even vermelden dat, zoals jullie misschien al wisten, het was voor ons DIVA’s ons eerste WK!

Sfeer onderling:

DIVA-team: De sfeer was goed tot ronde 6! Stress speelde toch een grotere rol dan we gedacht en/of verwacht hadden! Deze zware teleurstelling drukte duidelijk ook zijn stempel op elk van ons, het team en op onze volgende (3) sprongen! We hebben ons, tot onze grote spijt, duidelijk niet meer kunnen herpakken! Maar, al bij al, was het toch een goede en zéér leerrijke ervaring die we niet meer zullen vergeten! We zijn blij dat we hebben kunnen deelnemen aan dit groot ‘spring-evenement’, ?. Het was een beloning, na heel wat trainen! onder de Belgen: De sfeer tussen de verschillende disciplines was goed! Wij werden gesteund door de ‘ervaren rotten’ en hebben in return voor hen op “zijn DIVA’s” gesupporterd! (meer info: zie site: www.diva-fan.be)

De organisatie:

In het algemeen was de o rga n i s at i e go e d ! D e accommodatie: te gespreid waardoor er ‘s avonds weinig onderling contact was tussen de verschillende springers van de verschillende landen! Deze ‘verbroedering’ en uitwisseling van gedachten is toch ook een belangrijk onderdeel van een WK! Springgebeuren: OK! De boarding verliep vlot en vriendschappelijk, veel luxe in het vliegtuig, een goede en veilige landingsplaats! De scoring via de grote schermen maakte veel indruk! Het was zeer leerrijk en goed voor de spanning en de sfeer tussen de verschillende landen en ploegen! Eten: “op zijn Frans”, ?? maar ‘wij spreken geen Frans!’ Openings- en slotceremonie: saai en gewoontjes! Algemene sfeer: OK, dankzij de party’s Kostprijs: duur!!!!

Tevredenheid over eigen prestatie:

NIET TEVREDEN!!! We kunnen en moeten beter presteren!!!! We kennen nu, nog meer dan voordien, onze werkpunten, ? op springvlak én op algemeen competitievlak! Het was een leerrijke (en daarom ook pijnlijke) ervaring die we zullen onthouden en waaruit we zullen leren en onze lessen/

conclusies zullen trekken voor ons volgend trainingsjaar en het verder zetten van ons DIVA-team! Maar al doende leert men!!! Zoals we volgend jaar in Kroatië zeker zullen laten zien!!!

Een DIVA boven het landingsterrein

Prestatie van de Belgische Delegatie:

DIKKE PROFICIAT AAN NMPV!!! En de 7de plaats was blijkbaar voor de Belgen bestemd! ●

januari 2004 SportParachutist 15

013-019.indd 15

12/9/03 22:08:53


Team “de Jokers”. Foto: Saskia Zegwaard

d ”. Fotograaf onbeken Exit van “de Jokers

de Jokers Sfeer onderling

De Jokers zijn al drie jaar een hecht team en ook op de WK was dat zichtbaar. De goede sfeer binnen het team met daarnaast mooi weer, een schitterende omgeving, een perfecte accommodatie de eerste week in de vorm van een rustieke boerderij en tot slot Gary Smith als coach leverden ook een perfecte trainingsweek op. Hierdoor konden we ons in alle rust goed voorbereiden op de wedstrijd.

De organisatie

Het moet een uitdaging zijn geweest voor Gap: voor het eerst alle disciplines op een WK tezamen, ruim 40 deelnemende landen en ongeveer 1.200 springers. Maar de WK verliep soepel: goede vliegcapaciteit (13 Porters), grote schermen om de jurering te volgen, een goede

“de Jokers” lopen uit. Foto: Willy Boeij kens

catering en een hoop activiteiten om springers en publiek te vermaken: stands, muziekbands, etc. Conclusie: het was leuk in Gap!

Tevreden over de eigen prestatie?

(zowel als team en als individueel) Met een gemiddelde op de NKP van 14,1 en een gemiddelde van 14,3 na de acht sprongen op de WK hebben we onszelf overtroffen; zeker als je bedenkt dat dit uit een Porter is met een rechterhanddeur waar we niet veel uit getraind hebben. De score is ons hoogste gemiddelde ooit maar ook de hoogste score door een Nederlands viermansteam op een WK neergezet (Dutch Fource scoorde 13,6 in Granada twee jaar geleden). We zijn als 14e geëindigd van de 22 deelnemers wat voor ons als “amateurs” bijna het hoogst haalbare was.

Individueel hebben we het goed gedaan maar uiteindelijk win je als team. En dat bestaat tegenwoordig uit vijf teamleden, want ook de cameraman hoort – terecht - bij het team.

Presentatie van de Nederlandse delegatie

Het klinkt goed: een Holland House als accommodatie, kleding voor de openings- en sluitingsceremonie, etc. De accommodatie viel echter wat tegen na onze boerderij en de rode broeken zijn een verhaal apart. Maar verder was het allemaal in orde. Zeker de onderlinge aanmoedigingen - als een team naar voren ging - waren leuk: toeters en bellen, de Nederlandse vlag en een hoop high-fives gaven vertrouwen voor de komende sprong! Groeten van de Jokers ●

De openingsceremonie. Foto: Willy Boeijkens

16 SportParachutist januari 2004

013-019.indd 16

12/9/03 22:09:17


Uitloop Freefly …?! Foto: Saskia Zegwaard

waard Een landing van Bram. Foto: SaskiaZeg

Het PA-team.Foto: Willy Boeijkens

P.A.Team Sfeer onderling

De precisieteam-sfeer was als ‘knus’ te omschrijven: 5 volwassen kerels in een legeringskamer met de grootte van 2 douchecellen gaf al snel dat beeld. Door toepassing van het ‘oude jongenskrentenbrood’-principe ( door het vijftal werden al diverse wedstrijden samen gesprongen) werd een gezellige periode doorgebracht. Door de ‘strakke’, duidelijke programmering van de WK-organisatie en het feit, dat de precisie nabij Tallard werd versprongen, zagen de diverse andere Nederlanders elkaar (te) weinig: we hadden gewoon andere ‘schooltijden’ en een andere school..

De organisatie

In tegenstelling tot de eigen, interne organisatie, liet de WK-organisatie niets te wensen over. De inzet van middelen en mensen (12 Porters en nagenoeg alle stafleden van het

Franse regionale parascholensysteem) maakten, dat zowel het wedstrijdtechnische als het logistieke deel van dit wereldevenement voorbeeldig ‘draaiden’. Het zal de FAI moeite kosten, om, -als zij deze wedstrijdformule bij het sportparachutisme willen handhaven-, organisatoren te vinden. Een volgende kandidaat, de USA, lijkt niet bereid/in staat het hele programma te organiseren... Goede PR en communicatie, waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van digitale en audio/visuele middelen ( met name in het voortraject, internet!) droegen bij aan een vlot verloop van de competities.

Tevreden over de eigen prestatie

(zowel als team en als individu) De (te) late besluitvorming rond de samenstelling van het team verhinderde, dat nog eens samen een aantal wedstrijdsprongen konden worden gemaakt. Wellicht is dat, naast wat mindere randvoorwaarden, mede oorzaak geweest van het behaalde, magere, resultaat. Daaraan doet het feit, dat Nederland het enige team was, dat een “rondje blank” sprong in de voorrondes niets af. Na de,

slechts, 5 sprongen uit de voorrondes was het afgelopen: alleen de top tien ging door. Individueel werden ook geen hoge ogen gegooid: talloze springers werden ‘slachtoffer’ van de bak, die onder aan een ‘downwind’-hellinkje lag en vele kortvallers veroorzaakte. Bram overkwam het zelfs twee keer…. Een schrale troost, om je dan te bevinden tussen bijvoorbeeld de Italianen (doorgaans leveranciers van diverse wereldkampioenen) die ook niet doormochten naar sprong zes… Hopelijk zal de IPC het aantal voorronden van toekomstige WK’s weer verhogen; door dit steeds meer in te krimpen, is het aantal deelnemende landen de laatste decennia bijna gehalveerd…

Presentatie van de Nederlandse delegatie

De NL-delegatie heeft zich als zodanig slechts een tweetal malen ‘gepresenteerd’, bij de opening- en sluitingsceremonie. De inmiddels bekende rode broek en het last-minute aangemaakte T-shirt zijn hoognodig aan vervanging toe. Het vroegtijdig aankloppen bij een eventuele sponsor is wellicht een oplossing voor de toekomst? ●

januari 2004 SportParachutist 17

013-019.indd 17

12/9/03 22:09:31


DOOR JAAP LEPOOLE

FOTO’S

SASKIA ZEGWAARD

Sterk deelnemersveld o andere hun bekende ‘blind manouvers’, waarbij zij eagles en carvings doen met de rug naar elkaar toe. Babylon begon ook warm te lopen en scoorde in volgende ronden tussen de 8.7 en 8.9. Hun sprong zag er ongeveer als volgt uit: head-up gelinkte exit, gelinkte layouts, eagle en double-joker sequence, headdown dock, carving die overgaat in een track waarbij men het beeld uitvliegt. De double-joker/eagle sequence had nog een paar transities in zich en de verschillende onderdelen hadden goede overgangen. Alles werd zeer beheerst gevolgd en de proximity was heel sterk. Opvallend was dat het camerawerk, bij alle topteams overigens, zeer rustig was. Alleen op een paar momenten zou die meedraaien met de performers. Dit om onrustig beeld te voorkomen. Australië, dat uiteindelijk zevende werd, deed een totemflip, double joker serie (standaard), een vertical compressed flip en nog een totemflip. Zij sloten af met een vertical compressed. Hun sprong was veel eenvoudiger, er werd meer tijd voor de set-ups genomen maar de beheersing en proximity waren zeer goed. Zij scoorden een 7.3 maximaal, en meestal rond de 6.5. Maar toch, het niveau voor de finale was hoog. Haalbaar, maar hoog.

Marjolein bereidt zich voor.

Het wereldkampioenschap FreeFly te Gap beloofde een goede strijd te worden. Voormalig wereldkampioen France/Babylon had een slechte nasmaak overgehouden aan het debacle van vorig jaar waarbij zij de EK verloren van de Duitsers. Deze waren gedreven om te laten zien dat ze de EK verdiend hadden. En team Alchemy (VS) zou zijn wereldtitel uit 2002 komen verlengen. Andere teams die veelbelovend zouden zijn waren beiden Frans: de gebroeders Voisin en de Jokair Sonics. Deze laatste hebben zich op de laatste wedstrijd van de Coupe de France 2003 pas gekwalificeerd voor de WK. Met een deelnemersveld van 14 teams was er een goede opkomst. Het niveau was hoog. De negen teams die de finale hebben gehaald hebben goede show gegeven aan het publiek dat op de twee grote schermen meekeek met de jury. Bij de eerste vrije ronde werd meteen duidelijk wat er nodig zou zijn om de finale te halen. Zes teams wisten meer dan een zeven te scoren. Een daarvan, Alchemy, een 8.3. De strijd om het podium begon meteen. Vijf teams scoorden tussen de 7.3 en 7.8. De vraag was meteen wie zijn score hoog kon houden en wie er onderuit zou zakken. Had men zijn beste sprong al gemaakt? Ronde twee, de eerste compulsary sprong, zou het veld bovenin door elkaar schudden. Met

een 6.3, als gevolg van een camerabust, gaf Alchemy een voorsprong aan Babylon die met een 8 de beste compulsary liet zien. De Jokair Sonics bleven dicht bij Duitsland. De Voisin broers deden het slecht met een 4.8 en Oostenrijk zou beginnen aan zijn pad naar hoge scores. Alchemy scoorde in ronde drie een 9, een score die zij later met .1 zouden overtreffen. Hun routine viel goed bij de jury, met onder

Belangrijk moment in de verdere wedstrijd was de tweede compulsary round ‘speed’(een ronde waarbij men, als bij RW, zoveel mogelijk punten moet draaien), waarbij Babylon en de Voisin broeders waardevolle punten verloren door busts. Hoewel Babylon meende elf punten te hebben gedraaid, net zoveel als Alchemy, heeft de jury er maar een gezien. Alchemy schoof op naar de eerste plaats en zou die niet meer afstaan. In de finale, de laatste twee sprongen, hebben de De Jokair Sonics hun derde plaats behouden. Duitsland, die voor de podium kwam, bleef op een vierde plaats hangen. Hoewel zij goede sprongen maakten was vooral de proximity slecht. De afstand tussen de twee performers was veel meer dan bij de andere finalisten. De Voisin broers zakten naar een gedeelde achtste plaats om uiteindelijk achter Zwitserland negende te worden. Oostenrijk liep

18 SportParachutist januari 2004

013-019.indd 18

12/9/03 22:09:42


d op WK FreeFly 2003

De slaapzaal in het Holland House. Foto: Hans Vos

emers Marjolein en Jaap, de Nederlandse deeln

goed warm om uiteindelijk een 7.6 en een 7.5 te scoren. Hun sprong was vooral sterk op originaliteit. Het was anders dan wat de andere teams deden en zij hebben er wat freestyle in verwerkt. Een zeer verdiende vijfde plaats resulteerde. De FreeFly WK was een spannende strijd. Het veld zat dicht bij elkaar. Vijf teams piekten pas laat in de wedstrijd, terwijl er vier hun beste ronde al in de eerste ronde versprongen hadden. Dat heeft voor wat verschuivingen gezorgd. De meeste teams hadden één vrije ronde voorbereid, maar wisten die niet gedurende wedstrijd constant uit te voeren. Oostenrijk heeft, overigens na met de jury te hebben gesproken, hun sprong aangepast. Dat heeft gewerkt, ook al kan zoiets ook fout gaan. Immers, je gaat dingen doen die je niet geoefend hebt. Oostenrijk heeft er een beter resultaat mee kunnen halen. De gebroeders Voisin hebben, ondanks hun jaren lange wedstrijdervaring en een team dat al jaren bestaat, zeer teleurstellend gepresteerd. Innovatief was wel een trucje met de camera waarbij deze het beeld een of meerdere keren kan

laten draaien in vrijeval. Het ziet er vreemd uit, maar is wel geestig. Dit soort mechanische hulpmiddelen zullen in de toekomst echter verboden worden. Er is nog op verzoek van de IPC gesproken over hoe men in de toekomst met de Speedround om moet gaan. Team Alchemy was hier helemaal voor. Punten draaien, zeer objectief scoren, spanning voor het publiek. Zij denken dat dat de toekomst voor freefly zal zijn. Babylon stond daar lijnrecht tegenover, Freefly is een artistic event en moet dat blijven. Wat de toekomst zal brengen is niet zeker. Volgend jaar zal in Brazilië blijken wat men gaat doen. Dan zal ook blijken wie er komt opdagen. Meer Amerikaanse teams in het deelnemersveld zoals Arizona FreeFlight, de Flyboyz en Monkeyclaw zit er niet in. Gaan de Jokair Sonics dan nog mee? Het veld zal er gedeeltelijk anders uitzien. Maar volgend jaar is er weer een strijd om de titel die dit jaar, geheel verdiend, naar de VS gaat. ●

Ik spring,

dus ik ben verzekerd.

Als para én tussenpersoon weet ik precies welke verzekering het beste bij mijn hobby past. Wil je dat ook weten, neem dan contact met mij op.

WILLY WAAIJER VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

TELEFOON 023 - 565 08 73 januari 2004 SportParachutist 19

013-019.indd 19

12/9/03 22:09:48


SP7_020/021

08-12-2003

DOOR MARLIES WELLING

19:52

FOTO’S

Pagina 20

JELLE PENTINGA

Ronald Walrave

KORT PORTRET

Ronald Walrave foto Leon Hijweege

VOLLEDIGE NAAM

RONALD WALRAVE

GEBOORTEDATUM

22-03-1967

EERSTE SPRONG

05-08-1986

EERSTE CAMERASPRONG

14-10-1990

TOTAAL AANTAL SPRONGEN

± 2250

Hij is de man die al je wensen kan verwerken in je droompak,“you name it”hij maakt het. Paratex en zijn website w ww.paratexjumpsuits.com klinkt voor de meeste par a’s heel bekend in de or en en misschien draag jij wel een pak van Ronalds hand. Kleren maken de man, de jumpsuit de para maar hoe zit het nu met Ronald Walrave zelf? Ronald is als het ware geboren met de camera, hij vond fotograferen altijd al leuk. Ook springen had zijn aandacht op vroege leeftijd gekregen. Als klein jongetje keek hij met zijn vader regelmatig naar de parachutisten die op de L eusderhei gedropt werden. Altijd met dit beeld voor ogen, besloot hij in 1986 zelf een cursus static-line ronde bol te doen op Hilversum (Icarus) en is toen zo snel mogelijk gaan cameraspringen. Beelden voor zijn ogen halen doet Ronald graag. Hij bedenkt voor elke fotosprong hoe hij het liefst de foto wil hebben en wil voor een tandempassagier sowieso 1 foto hebben die echt 100% pure kunst is.Hij zoekt altijd iets aparts en laat desnoods het vliegtuig downwind invliegen voor de juiste foto.Wel vind hij lachende para’s het mooiste op zijn plaatjes. Maar of piloten lachen van downwind invliegen? Hij is een tijdje cameraman geweest voor Gotcha die hem ook daadwerk elijk met maar een paar videosprongen “ te pakken” hadden want hij moest meteen meedoen op het NKP van 1992. Daarna heeft hij ook 4 Get It gefilmd en het 16mans team 16Mb. Een sprong die hem er g bijstond was de sprong in de tuin van Soesdijk voor de 81ste verjaardag van prins Bernhard op 29 juni 1992. Toch uniek om een handtek ening van de prins in je logboek te hebben. Ook een v oorbeeld is de wedstrijd v an Reebok waarvoor hij een uniek e foto moest maken, een springfoto dus. Op de foto stond Milo Pieters die Reebok-schoenen aan had en een R eebok-T-shirtje. Dit shirtje van 80 gulden wer d geheel geruïneerd om de borstband er doorheen te kunnen doen maar het kiekje van de sprong leverde de 2 para’s mooi een reisje Thailand op! In Thailand heeft Ronald ook het idee opgedaan jumpsuits te gaan maken. Hij liet alles eerst daar maken en versturen naar Nederland, maar “het geintje” liep een beetje uit de hand zodat Ronald het zelf overnam in Nederland. Hij werkte al in de kledingbusiness dus het was geen nieuw begrip. Ronald is namelijk logistiek manager inkoop/verkoop voor een kledingbedrijf in Amster dam. Vanaf januari 2004 kun je bij Ronald ook terecht voor het borduren van je jumpsuit met teamlogo, sweaters,T-shirts etc. Op Rotterdam, waar Ronald tandem springt zullen ze hem waarschijnlijk een tijdje moeten missen, want hij is op dit moment erg druk thuis de boel op orde te krijgen. Deze perfectionist in het fotograferen wordt namelijk eerdaags papa van een tweeling! (of is al papa als jullie dit lezen) Ik wens Ronald veel succes met fotograferen en straks met de kleintjes. Stuur je een foto in? ●

20 SportParachutist januari 2004

‘Even Downwind

Jimmy tijdens een skysurfsprong boven Deland

16 MB en Mixteen boven Frankrijk

Robert-Jan Diepenbroek, Wieger Voolstra (†) en Fred Williams Martin van Brakel tijdens een Coupe Maarsseveen


SP7_020/021

08-12-2003

19:58

Pagina 21

graag voor de foto!’

Wim van Laarhoven en Ronald Tims tijdens een demo

Ronald en zijn vrouw Irinia boven Rotterdam; foto Leon Hijweege

Wim van Laarhoven tijdens een demo

Robert-Jan Diepenbroek headdown boven Hilversum

16MB boven het Veerse Meer Robert-Jan Diepenbroek en Wieger Voolstra (†) boven Hilversum

Wim de Gier boven het Veerse Meer

Ed en Katinka boven Soulac

21 januari 2004 SportParachutist 21


DOOR

KEES TOPS & TREES VAN MIERLO

FOTO’S

27karaat

CAREN ALINK & HENNY WIGGERS

Op zondag 19 oktober 2003 is een nieuw Nederlands record Canopy Formation gevestigd: boven Teuge vloog een 27 mans formatie in de vorm van een diamant. De voorbereidingen en het idee om het 11 jaar oude record ( 17-way stack boven Texel ) te verbreken werden al in 2002 door Eward Slot en Kees Tops geventileerd in de springerswereld.

De Planning

In 2003 werd de aanval op het oude record daadwerkelijk in gang gezet door elke maand een dag te plannen om grote formaties te trainen. Daarnaast werd een aantal weekenden gehouden om het aanstormend talent op niveau te brengen. Twee weekenden waren ter beschikking, waarvan het eerste voor het laten wennen van de springers, organisatie en het uitbalanceren van de formatie. Er moet o.a. rekening gehouden worden met de ervaring van de mensen, het gewicht van de springers, de grootte van de parachutes, de verschillende vliegeigenschappen van de parachutes ( oude, nieuwe, veel en weinig sprongen, verschillende instelhoeken - trim, lange lijnen, korte lijnen)...kortom werk aan de winkel! Het tweede weekend was oorspronkelijk gereserveerd voor het daadwerkelijke record (!). Het eerste weekend: 27 springers waren op komen dagen. Het weer in oktober 2003: prachtig fris najaarsweer, strak blauwe lucht en geen turbulentie, ideaal voor zo'n evenement. Een onsje meer: na de confrontatie met de weegschaal werd gestart met twee groepen waarvan de eerste groep de 16 mans basis van het record zou moeten gaan vormen. Er werd door iedereen goed en gedisciplineerd gevlogen. En alles liep sneller en beter dan verwacht. Dit gegeven en het feit dat de weersvooruitzichten voor het tweede weekend niet optimistisch waren was aanleiding genoeg om Peter Smit zaterdagmiddag te belasten met het uitbreiden van de liftcapaciteit om toe te kunnen werken naar een record.

Extra kisten en judges:

Para Centrum Midden Nederland stelde zijn Cessna 182 ter beschikking, waardoor we zaterdagavond als sluitstuk van de dag reeds een 21 mans formatie konden neerhangen. Dit smaakte uiteraard naar meer. Nu was het nog zaak om een beroep te doen op de judges, Igor van Aperen en Casper Burger, om op hun geplande vrije zondag toch maar even op te draven om een eventueel record rechtsgeldig te maken. Daarnaast moest er ook nog lift- capaciteit bij komen. 27 springers en 3 video mensen krijg je niet in een Grand Caravan en een Cessna 182.Alles zat mee: Paracentrum Texel stuurde zondag de JAS naar Teuge.

25 way diamond

De JAS werd meteen geannexeerd door Chris Kuiper, die in formatie met de JMP, gevlogen door Matthijs Hardeman, omhoog ging voor de eerste grote krachtmeting: een 25 mans Diamant. Na de take-off werden we aangenaam verrast door een vreemde vogel, Frank Versteegh, die met zijn Xtra 300L aerobatic vliegtuig de hele formatie bleef begeleiden. Helaas werden we met een malfunctie in de basis geconfronteerd waardoor de eerste poging uitmondde in het creatief bezig zijn met Lightnings.De tweede poging werd een mooie complete 25 mans Diamant. Euforie en felicitaties... maar helaas de formatie was niet slotperfect. Dit betekent dat niet iedereen op de geplande positie in de formatie hangt, die van te voren moest worden ingeleverd bij de judges.

Het Record: de 27 way

Maar we hadden bewezen dat het kon.Gelukkig kregen onze manifeststers Petra en Sabrina wederom het onmogelijke voor elkaar waardoor we opeens in de allerlaatste load van de dag omhoog konden. Het was alles of niets. Exit op 12000ft op 5 km voor het veld richting de hangaar van het Paracentrum vliegend waardoor het een spectaculair schouwspel voor onze supporters werd. De 25 mans Diamant werd met de nodige spanning (tussen de oren) opgebouwd met als climax een staart eronder van nog twee parachutes (zogenaamde "stingers"). Op 5000ft was het nieuwe Nederlandse Record een feit. Een 27 mans formatie, werktijd 5 min, houdtijd 30 sec. !! Het was ons gegund, een prachtige afsluiting van een seizoen met onwaarschijnlijk veel mooi weer. Met als toetje een kadootje voor Kees, die dit jaar 27 jaar in de sport zit. Gefeliciteerd iedereen!! 22 SportParachutist januari 2004

022-023CRW.indd 22

12/9/03 0:02:51


ats record Teuge, 19 Oktober 2003

Met dank aan; Staff, manifest en medewerkers van Para Centrum Teuge, Paracentrum Texel (JAS), Paracentrum Midden Nederland (TGC), Judges, Videomensen (Caren, Marijn en Uul) , Piloten en alle deelnemers zonder wie we nooit een record hadden kunnen realiseren. Voor meer informatie en beeldmateriaal zie: www.cato.makes.it www.parashoot.nl www.parachute.nl www.aerobatics.nl

januari 2004 SportParachutist 23

022-023CRW.indd 23

12/9/03 0:03:57


10-12-2003

CONE LOCK

coneloch dec

21:20

Pagina 24

DOOR EC/TC

Openingsstoringen bij beginnende springers

Het aantal reserveprocedures na een zw are twist is dit jaar enorm toegenomen. Opvallend is da t zware twists ook steeds vaker bij beginnende vrije-v allers en A-br evethouders beginnen op te treden (zes meldingen in 2003, tegen hoogstens één in eerdere jaren). Dit is in tegenspraak met de gangbare veronderstelling dat zware twists vooral voorkomen bij kleine hoof dparachutes die door er varen springers wor den gebruikt. Behalve reserves na zw are twists is er bij beginnende springers ook een forse toename te constateren van reserveprocedures ten gevolge van onjuist materiaalgebruik, zoals losschietende halve remmen en v erkeerd geroute bridles. Hoewel het nog te vroeg is om te kunnen spreken van een trend, is het zaak dit soort malfuncties bij beginnende springers zoveel mogelijk te voorkomen. Onderzoek naar de oorzaken van de storingen is daarvoor van belang; de hierna beschreven meldingen geven een indruk.

Voorval 1

Beschrijving: Een A-brevethoudster met ruim honderd sprongen vouwt haar nieuwe hoofdparachute maar is niet tevreden over het resultaat. Thuis vouwt ze de par achute opnieuw, maar ze maakt het karwei pas op de volgende springdag op de dr opzone af. De eerstvolgende sprong verloopt goed tot aan de opening. Dan blijkt dat de risers met een zware twist in elkaar gedraaid zijn, waardoor betrokkene niet bij de stuur toggles kan. Ze voert een correcte reserveprocedure uit en landt zonder problemen op de dropzone. Commentaar EC/TC: De storing is het gevolg van een vouwfout. Uit onderzoek achteraf is gebleken dat de bag een keer door de risers is gehaald, waardoor een knoop in de lijngr oepen is ontstaan. De remedie is om in één keer te vouwen en niet in twee etappes, zeker niet op verschillende locaties. Verder kan het bij het vouwen van een nieuwe par achute geen kwaad om hulp te vragen, al was het maar om de parachute netjes in de bag te kunnen krijgen.

Voorval 2

Beschrijving: Een A-brevethouder met ca. 150 Chute in tweeën sprongen maakt een freeflysprong van 24 SportParachutist januari 2004

VERGADERING EC/TC 05-01 (telefonisch) 02-02 01-03 05-04 (telefonisch) 03-05 07-06 05-07 (telefonisch) 06-09 04-10 01-11 (telefonisch) 13-12

12000 voet. Hij opent volgens planning op 3500 voet. Na opening is in plaa ts van een goed geopende hoofdparachute een warboel van lijnen en doek te zien. Betrokkene voert een correcte reserveprocedure uit en landt zonder problemen op het landingsterrein. Bij onderzoek achteraf blijken enkele D-lijnen om de A- en C-lijnen en het doek geslagen te zijn Commentaar EC/TC: Ook deze malfunctie is vermoedelijk het gevolg van een v ouwfout. Het is heel goed mogelijk dat de D-lijnen al bij het vouwen voor de neus terecht zijn gekomen. Beide voorvallen zijn representatief voor een grotere groep openingsstoringen in de ca tegorie springers tussen ca. 20 en 150 sprongen. Het lijkt erop dat er in het opleidingstraject naar het A-brevet niet meer voldoende aandacht wordt geschonken aan het vouwen van de hoofdparachute. Verder wordt uit de meldingen duidelijk da t ook de materiaalkennis van genoemde categorie springers te wensen over laat. Zoals eerder genoemd worden er steeds meer storingen gemeld die het gevolg zijn v an losse stuurtoggles, onjuist geroute bridles, verkeerd gevouwen pilot-chutes en v erkeerd gebruikte throw-away's en pull-out's.

Markt

Complete set: Rig, Javelin YNJ, wit/blauw, 1998. Main, Stiletto 120, wit/blauw, 1996. Reserve PD 1113 R, 1996. AAD, Cypres( Up date + batterijen), 994. Prijs € 2750,00 Complete set: Rig, Vector 2, blauw met rode binding, 1987. Reserve Raven 3, 1987. Main, CCL ( PA koepel) rood/wit/blauw, 1987. Set heeft zeer weinig sprongen + Cypres voorbereiding. Prijs € 750,00. INFO: Rien Meeuwisse, 0168-464781, 06-12463210 Te koop: Springo 160 met nieuwe lijnen ( 0 sprongen! ) vr aagprijs € 800. Interesse?; info@teamsliders.com of bel Arjan IJsendoorn 026 - 4460546. Te koop: Stiletto 135 i.z.g.s. ca. 350 sprongen. Kleuren: blackberry metgele en r ose baan. Zeer mooi! € 900. Hans Dijkman tel. 0629056505.

CAROLINE SUITS & CAROLINE SUITS & RIGGING SERVICE RIGGING SERVICE

www.carolinesuits.com

Duidelijk is dat er in de opleiding naar het A-brevet veel te verbeteren valt op het gebied van materiaalkennis en vouwvaardigheid. De enkele jaren geleden ingevoerde theorie-examens voor het A- en B-br evet zijn slechts een begin. De EC/TC adviseert het instructiekader dan ook om meer aandach t te schenken aan het overdragen van praktische vaardigheden, zoals correct vouwen en het op de juiste manier gebruiken en behandelen van springmateriaal.

Kom eens langs of bel voor een afspraak: 2de Carnissestraat 5A 3083 JE Rotterdam tel./fax: 010 - 481 37 80 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 19:00 uur ‘s Avonds en in het weekend uitsluitend op afspraak. Maandag gesloten.

CAROLINE SUITS & CAROLINE SUITS & RIGGING SERVICE RIGGING SERVICE


DOOR

ED KOLMEIJER

FOTO’S

MARK BEUVINK

Open Clubkampioenschappen

ENPC: High Performance

mooie sfeerfoto met Ad Damen op final

de schrijver van dit stukje

Het logboek vermeldt onder “Surface Wind”: 0-1. Tel daarbij op dat het uitzonderlijk warm was voor eind september en alle high-performance-bestuurders weten genoeg of zouden genoeg moeten weten.

weinig Foil-sprongen een groot talent tentoonspreidde, wat resulteerde in een zeer verdienstelijke vijfde plaats.

precisiewerk het beste te beheersen met maar liefst vijf “high performance” dead centers. Waar de buitenlandse deelname was uitgebreid met –naast vaste deelnemer Götz Hübenthal- Dirk Schrader en Martin Gaske, waren er bij de A-categorie wat minder deelnemers dan gebruikelijk omdat een paar springers amper terug waren van de Mondial in Frankrijk en de POPS een titel te verdedigen hadden in Polen. De strijd om de eerste en tweede plaats ging vooral tussen Götz Hübenthal en Ed Kolmeijer die een paar keer stuivertje wisselden, maar werd uiteindelijk beslist in het voordeel van de laatste.

Een verslag is niet compleet zonder vermelding van de uitstekende barbecue van de familie Jongeneelen, het enthousiasme waarmee de leden van de ENPC er ieder jaar weer een gezellige en toch serieuze wedstrijd van weten te maken en de niet aflatende inzet van organisatrice en wedstrijdleidster Annemiek van Gessel. Kortom: het geheel was “high performance”. Is uw belangstelling gewekt voor volgend jaar, Seppe ligt nog steeds tussen Breda en Roosendaal langs de A 58. ●

Het leuke van de Open Clubkampioenschappen van de ENPC is niet alleen dat het een volwaardige PA-wedstrijd is met alles er op en er aan, er doen ook nog twee gescheiden categorieën aan mee: de snelle en langzame koepels. Het geheel werd scherp gejureerd door Judith Mogendorff en Ad Oerlemans, alsmede jong bloed (gelukkig) in de scheidsrechtersgroep: de familie Ruben junior. Dat niet alle snelle bestuurders goed op de hoogte zijn van de risico’s van bovengenoemde omstandigheden bleek de eerste dag. Met bloedstollend fanatisme stortte menigeen, nog net geen “Banzai” roepend zich op het speciaal daarvoor neergelegde doel. De meeste door sportief enthousiasme ingegeven capriolen liepen goed af, maar enkele toch niet echt. Na een donderpreek op zondagochtend, want de ENPC houdt niet van ongelukken, bleek de discipline weer helemaal terug en bewees Wim Brans het snelle

Dat de ENPC het precisiespringen wil promoten blijkt ook uit het meten tot drie meter op het kussen, zodat het leuker is om mee te doen als je niet altijd op de schijf staat. Een speciale vermelding verdient in dit verband de jonge Diederik Groot die ondanks de interessante condities en

Uitslagen

1

Surprise 5.52 m

PA-Nijlpaarden 19.65 m

2

3

Team B categorie

Dream Team Plus 6.26 m

Pegasus 37.95 m

ENPC Babes 42.39 m

Individueel A cat.

Ed Kolmeijer 0.30 m

Rob Grootings 0.35 m

Ad Damen 1.12 m

Individueel B cat

Wim Brans 1.20 m

Elmar van Ginneken 2.91 m

Richard Luijs 3.25 m

Team A categorie

Een HPC-er in een bijzondere landing… januari 2004 SportParachutist 25

025 ENPC.indd 25

12/8/03 23:59:13


PD katana opzet

13-10-2003

22:20

Pagina 1


027 ESL 4

10-12-2003

22:45

Pagina 27

DOOR MIKE PENNOCK & FREDERIQUE VAN DER HILST KARREWIJ FOTO’S MIKE PENNOCK

De eerste ESL-finale

en hoe nu verder?

Op 26, 27 en 28 september is op SPA de eerste European Skydive League-finale versprongen waarbij er 24 teams uit 4 landen hebben deelgenomen. De Jokers hebben daarbij in de FAIcategorie (Triple AAA) de 2e plaa ts gehaald achter het Belgische Hajabusa. Mill-7 en Hoppa hebben r espectievelijk de 1e en 2e plaats behaald in de In termediate-categorie (Single A). De foto’s zijn gemaakt tijdens de prijsuitreiking op z aterdagavond. De prijsuitreiking kon zo vroeg plaats vinden omdat we op vrijdag al 7 wedstrijdr ondes hebben k unnen springen. Het was dan ook meer dan welkom en noodzakelijk dat de Nederlandse delegatie had gez orgd voor een v olledig judges-panel en c oaches. De judges k onden hierdoor met 2 panels tegelijkertijd jureren. Het ene panel jureerde de FAI-categorie en het andere panel de In termediate-categorie. De drie aanwezige Nederlandse c oaches, Paul Hofstee, Marc Hoornweg en Johan Wieken (alle drie Punky Fish NL) hebben niet alleen de Nederlandse teams gecoached maar w aar mogelijk ook de Belgische en Duitse. Na de vlot verlopen vrijdag k on ook dez e laatste wedstrijd van het jaar, ruim binnen de beschikbare tijd worden versprongen waardoor we na de prijsuitreiking van een prachtig internationaal feest konden genieten. Ondertussen hebben F reeq en ik op z ondag 26 oktober, samen met Willy Boeijkens uit België en R ainer Hoenle (E xi) uit Duitsland, alweer de eerste meeting gehad op Teuge voor de ESL-finale van volgend jaar. Elders in deze SP wordt het nieuwe Intermediate-programma voor 2004 bek endgemaakt en toegelicht. De plaats en datum zijn al bekend. De

ESL-finale van 2004 wor dt van donderdagavond 2 september t/m zondag 5 september versprongen in Spa.Voor de finale van het jaar daarna hebben we afgesproken dat we daarvoor de deelnemende landen vr agen hun dropzones een bod uit te laten brengen zodat we hiervoor weer een mooie en betaalbar e wedstrijd aan k unnen bieden. De dropzones zullen we daar over uiterlijk juni 2004 inf ormeren. Deelname vindt weer plaats op basis van het hoogst aantal behaalde league-punten. De wedstrijden waarop ESL-league punten kunnen worden gehaald zijn: > Voor de FAI categorie: Tomscat en NKP > Voor de Intermediate categorie: DHC Teuge, Tomscat, DHC Texel en de NKP De uiteindelijke deelnemers en daarmee de Nederlandse delegatie, worden wederom op de NKP bekend gemaakt. Wij ( de organisatie van DHC/ESL) houden jullie op de hoogte. ●

de organisatoren tijdens de evaluatie op Teuge; Willy Boeijkens, Rainer Hoenle, Mike Pennock en Frederique vd Hilst Karrewij. Voor meer informatie over de diverse activiteiten kun je voor Nederland mailen met: Mike Pennock mike.pennock@xs4all.nl of Frederique van der Hilst Karrewij skychick@wanadoo.nl voor België met Willy Boeykens voor Duitsland met Rainer Hoenle

willy@skycam.be exi@gmx.li

en voor Oostenrijk met Wolfgang Niedrl niederl@skydiveshop.at De algemene website van de ESL is:

www.euroskyleague.com

Op het moment van het drukken van deze SP heeft de Sportcommissie een vergadering waar o.a. de nieuwe Intermediate divepool wordt doorgenomen. Door de DHC en ESL or ganisatie proberen we Europees en wereldwijd dezelfde divepool te creeeren, zodat je jezelf en je team altijd kunt vergelijken met buitenlandse teams. Het voorstel wat wij hebben neergelegd is de ‘Single A’ categorie die in de USA ook wordt gebruikt. Dat houdt in het kort het volgende in: 1 ) Alle randoms. 2 ) Blocks: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19 en 21. 3 ) Geen verplichte exit figuren. 4 ) Minimaal 3 punten, maximaal 4 punten per sprong. Wil je op de hoogte blijv en en als een v an de eerste weten of dez e verandering door gaa t, mail dan naar skychick@wanadoo.nl met in het subject veld: Intermediate divepool 2004. Zodra er beslissingen genomen worden, ben je de eerste die het weet. 27 januari 2004 SportParachutist 27


028 4

10-12-2003

22:43

Pagina 28

The last low pass

DOOR RONALD VAN RIJN

Tijdens de laatste POPS-NL wedstrijd in Hoogeveen nam Arjan Hartman afscheid als actief para-vlieger. Hij deed dat geheel in stijl zoals velen hem kennen: bij de POPS en met een geweldige low pass tussen hangar en windzak. Geweldig.

Arjan bij zijn afscheid

De jeugdband, die verschrikkelijk goed speelde

Truus Overtoom, de vrouw van Jan

laatste stick geland w as -het POPS-Veronica team - kreeg Arjan de gelegenheid v oor zijn low pass. Iedere para stond buiten v oor de hangar om te zwaaien en te groeten toen Arjan overkwam. Na de landing en het verlaten van de kist was een ech t gemeend applaus zijn deel. Na bijna 10 jaar para-vliegen was dit een emotioneel moment voor Arjan, maar zeker ook voor de POPS. Arjan: bedankt! Gezelligheid was er ook tijdens het avondeten in het altijd sfeervolle vliegveldrestaurant. Dit keer puilde het bijna uit van de aanwezigen: ruim 60 gasten luister den tijdens het eten naar het combo van Jim Huizinga (een P OPS-lid van het eerste uur) Tijdens deze feestelijk maaltijd werd ook Jan Overtoom in het zonnetje gezet. Na een wat ongelukkige landing verleden jaar heef t hij besloten een punt achter zijn springcarrière te zetten. Met een fles whisky en een eerbetoon van “list en bedrog” werd hij gehuldigd. Op zijn beurt trakteerde zijn vrouw Overallwinnaars en winnaars Hoogeveen; Truus ons op acc ordeonmuziek. Martin Ratzke - Sigi Backer - Jo Ruben Het feestgedruis was nog niet ten einde, want in de hangar van het vliegveld traden een aan tal jongelui op De gezelligheid tijdens dit weekend springen met een heuse br ass-band. Prima muziek! was volop aanwezig. Vermeldenswaard is bijGeweldige sfeer. Zelfs waren parachutisten voorbeeld het inmiddels traditionele gebak in uit Teuge met de Jump gekomen om dit feest de loop v an de z aterdagmiddag, toen het mee te maken. Zij kwamen natuurlijk ook om even wat minder weer was. Gezellig en sporArjan nog eens in het zonnetje te zetten. Dat tief was het zeker bij de eerste r onden precide hele avond “vrij drinken” was, spreekt vansiespringen, die onder redelijke omstandighezelf bij de POPS. den werden versprongen. Menig emotioneel O, ja, de wedstrijd. De eerste dag wer den er moment was er toen Arjan de laa tste sticks drie ronden volledig gesprongen, zonder ging vliegen met de POPS. Nadat de echt allerDe parachutisten boven de 40 hielden hun wedstrijd precisiespringen op 6 en 7 september in Hooge veen. Dit was de laa tste wedstrijd in een serie v an drie. De andere twee wedstrijden werden gehouden in Bad Lippspringe en Meissendor f. De drie gouden regels in het POPS reglement werden ook nu weer volledig waar gemaakt: het moet gezellig zijn (regel 1), het moet vooral heel sportief zijn (regel 2) en als r egel 1 en 2 ger egeld zijn proberen de P OPS ook nog pr ecies op da t ronde gele cirkeltje een nul te scoren.

28 SportParachutist januari 2004

rejumps. Ook was er weinig gemopper. Een enkeling, die vond dat hij te ver weg was uitgestapt. Dat krijg je vanzelf als je in het vliegtuig nog uitgebreid de piloot gaat bedanken! De tweede dag begon erg mistig. Overal in het land was het mooi weer, maar niet boven Hoogeveen. Een uitstel tot 12.00 uur en later een stand-by tot 13.00 uur gaven toch ineens opklaringen. Er was nog net tijd om een volledige vierde ronde te springen. De beste springer van Hoogeveen was Sigi Backer, die over vier ronden slechts 1 centimeter scoorde. Na de prijsuitreiking en alle bedankjes voor scheidsrechters, het paracentrum Hoogeveen en alle vrijwilligers scheen de zon weer volop. Tijd om de geïmproviseerde camping af te breken en huiswaarts te keren. Tot volgend jaar maar weer, tot POPS. ● DE UITSLAG VAN POPS-NL HOOGEVEEN: 1. Sigi Backer 1 cm 2. Martin Ratzke 8 cm 3. Jo Ruben 11 cm 4 Harry Torsing 11 cm 5 Heiko Ahrens 12 cm 5 Rudiger Syring 12 cm 5 Henk van der Meyde 12 cm 8 Ton de Kuijer 14 cm 9 Jo Maassen 22 cm 10 Gotz Hubenthal 32 cm

POPS-NL Hoogeveen is de laatste wedstrijd in een serie van drie. Het overall klassement over deze drie wedstrijden werd gewonnen door: 1 Sigi Backer 9 cm 2 Martin Ratzke 38 cm 3 Jo Ruben 50 cm 4 Ton de Kuijer 58 cm 5 Eddy Theissen 85 cm


opzet airtec SP6

13-10-2003

21:13

Pagina 1


SP7_030/031

08-12-2003

22:32

Pagina 30

Mensen bedankt! DOOR KJELD VAN DRUTEN

18 oktober, het zit er al weer op . Alhoewel het niet uitgesloten is dat ik nog zal springen dit jaar zie ik de seiz oenafsluiting op Texel toch ook altijd als een jaar afsluiting voor mijn persoonlijk e springen. Een jaar met meer (werk)sprongen dan ooit, meer mooi weer dan ooit, maar ook minder freelflysprongen dan ooit. Door werkzaamheden op Texel en Z eeland, (waar we dik over de 1000 tandems heen zijn gegaan!) heb ik alle freefly-evenementen op Texel gemist. En als daar toch je hart ligt doet dat een beetje pijn. Dus de laa tste dag w as het mooi weer, vluchten naar 15 .000ft, een vlotte caravan (nog) niet te koud en vrienden aanwezig. Het plan was er al snel: we gaan mooie foto’s maken! Met een totaal van 5 (!) freeflysprongen, waarvan de laatste een half jaar terug, leek het mij handig om eerst even te kijken of ik nog wel in de pijp k on vallen. Dat viel letterlijk nog 100% mee. Het zag er allemaal wel professioneel uit toen ik vervolgens met Gerard, Jörn en P im een spr ong aan het uitlopen was: Denk erom niet te dicht bij komen horizontaal, zoveel verticale separatie, zolang met je gezicht in de zon kijken, dan daarheen vliegen etc. In het vliegtuig stiekem toch wel nerveus, dit is toch anders dan v oor de zoveelste keer een tandem of AFF videoen. Maar zodra de deur open ging w as dat over en was de timing belangrijk. Die was goed, maar de pr esentatie verkeerd, shit ik vloog niet lekker. Hou de mannen in mijn sigh t was het enige wat er door mijn hoofd ging. Mijn gevoel nam het over en vliegen en foto’s afdrukken werden weer een automa tisch proces. Deze eerste sprong ging toch niet zo geweldig. Gerard hield het voor gezien, maar Jörn en Pim wilden nog wel een paar keer. De 2e sprong ging nagenoeg perfect. Je hebt de foto’s nog niet gezien, maar je weet dat er goede tussen zitten. Dat is een gevoel dat je slecht kan uitleggen aan niet -cameraspringers. Maar het is een goed ge voel. Een fantastisch gevoel om een f antastisch seizoen af te sluiten. Alle mensen die dit fantastische seizoen hebben mogelijk gemaakt op Zeeland, Stadtlohn, Moorsele, Hilversum en Texel: onwijs bedankt! ●

30 SportParachutist januari 2004


SP7_030/031

08-12-2003

22:57

Pagina 31

DOOR NAMENS DE COMMISSIE MODERNISERING SPORTOPLEIDING EN NAMENS DE EC/TC, EDWIN BOERKAMP, COÖRDINATOR OPLEIDINGEN

De gemoderniseerde opleiding tot hulpinstructeur 2004 Ofwel, van klaslokaal naar paracentra en met een door de kandidaat zelf te bepalen eind meetmoment. Na een stevige aanloop zijn we klaar om het kader van springend Nederland nog beter van dienst te zijn. De landelijke trend in sportopleidingen, competentiegericht onderwijs, heeft bij ons nu vorm gekregen. De KNVvL-afdeling sportparachutespringen loopt voorop als één van de acht sportbondbonden die de modernisering opgepakt hebben. De eerste stap betekent voor ons dat kandidaten voor de HI-opleiding 2004 hier de vruchten van kunnen plukken. Op 10 januari 2004 star ten we met de gemoderniseerde HI-opleiding. In de nieuwe opzet zullen we bekijken of aangemelde k andidaten beschikken over eerder verworven kennis en vaardigheden op het gebied van lesgeven en wellicht andere zaken. Want lesgeven is één van de belangrijke aspecten voor een hulpinstructeur. • Wanneer kandidaten kunnen aantonen daadwerkelijk les te kunnen geven dan komen zij in aanmerking om het verkorte opleidingstraject te volgen onder leiding en verantwoording van hun eigen clubdocent. Dit zal in de praktijk betekenen dat zij een praktijkleerperiode (stage) uitvoeren op hun eigen vereniging. Met een goed stageverslag en een goed r esultaat voor het theorie-examen zullen de kandidaten de HI- bevoegdheid krijgen. • Voor kandidaten die weinig of geen ervaring hebben in het lesgeven worden er, voor aanvang van de praktijkleerperiode, 4 dagen georganiseerd die in het teken van het lesgeven staan. De eerste 2 dagen zullen er v oorbeeldlessen gegeven worden door ervaren instructeurs waar een breed scala aan onderwijsleermiddelen zal worden gedemonstreerd. Na deze voorbeeldlessen zullen de kandidaten onder leiding van de vakdocent didactiek spelenderwijs lesplannen gaan maken en onderlinge instruc tie gaan geven. De 3e en 4e dag zullen bestaan uit het geven van lessen uit de eigen clubsyllabus w aarbij gebruik gemaakt wordt van normale hulpmiddelen zoals vliegtuigen, mockups, trainingsharnassen en dergelijke. Alle 4 dez e dagen zullen het eerste jaar georganiseerd worden op PCMN en N PCT zodat de kandidaten in een ech te para-omgeving kunnen oefenen in het lesgeven.

Alle clubdocenten en verenigingsbesturen zijn op de hoogte van de toelatingscriteria voor de vernieuwde HI-opleiding. Tevens zijn alle clubdocenten in het bezit van inschrijfformulieren. Terwijl dit traject op de rails staat wordt er ook al gekeken hoe de modernisering van de opleiding tot Instructeur vormgegeven kan worden. ●

Na het afronden van hun praktijkleerperiode kunnen zij, in overleg met hun clubdocent, zelf hun praktijkexamen aanvragen. Dit praktijkexamen bestaat uit het geven van 2 lessen aan “echte” leerlingen op de eigen v ereniging die geobserveerd worden door hun eigen clubdocen t en een onafhankelijke examinator. De traditionele (sportspecifieke) theorievakken zullen niet meer centraal in Utrecht gegeven worden maar zullen (digitaal) opgestuurd worden naar de kandidaten die, wanneer zij vragen hebben over deze stof, zelf contact op zullen moeten nemen met hun clubdocent of met de vakdocent. 31 januari 2004 SportParachutist 31


Wingsuiten DOOR HENNY WIGGERS

Reeds in de begin jaren van onze parasport (1930 – 1960) waren er mensen die droomden van vliegen in plaats van vallen. Er waren vele pioniers, waarvan de meest bekende

Leo Valentin is, die experimenteerden met vleugelpakken. Vanwege de beperkte kennis destijds bestonden deze vleugels bijna altijd uit vaste constructies. Helaas hebben vele pioniers (volgens Birdman 72 van de 75) deze sprongen niet overleefd. Zodra de vlucht namelijk echte vormen aan begon te nemen werden de krachten op de wings zo groot dat de armen niet meer gebruikt konden worden om de chute te openen of de constructies en armen begaven het met alle gevolgen van dien. Automatische openers bestonden toen nog niet. Pas midden jaren negentig, eind vorige eeuw, werd door Patrick DeGayardon verder geëxperimenteerd maar dan met pakken met zeer innovatieve soft wings. De vleugels bestonden uit cellen zoals in een parachute. Met een juiste lichaamshouding konden de wings zodanig gevuld worden dat er echte vleugels met lift ontstonden. Deze gevulde cellen tussen armen en body en tussen de benen vergrootten het oppervlak zodanig dat er echt gevlogen kon worden. Weliswaar nog steeds met een aardige daalsnelheid maar er was reeds een fikse voorwaartse snelheid mogelijk. Helaas verongelukte Patrick in het voorjaar van 1998 in Hawaï tijdens een van z’n sprongen bij het verder verbeteren van het ontwerp. Aan het einde van datzelfde jaar vonden Robert Pecnik, voormalig lid van het Kroatische FS team en Jari Kuosma uit Finland elkaar en besloten Birdman Inc. (www. bird-man.com) op te richten met als product

een wingsuit die zodanig veilig zou zijn dat een wat meer ervaren para ermee zou moeten kunnen vliegen. In juni 1999 werd het eerste commercieel geproduceerde pak op de markt gebracht nadat er eerst heel wat probeersels de revue waren gepasseerd. Het uiteindelijke model (De Classic) was weliswaar moeilijk te fabriceren maar leverde wel fantastische vluchten op.

Gelijk na de introductie van het pak heb ik samen met nog twee maatjes op Teuge zo’n pak besteld. Die zomer van 1999 hebben we heel wat lange vluchten en mooie formaties gevlogen. Aan ’t eind van dat seizoen was de WK FS en Artistics in Australië. Ik ontmoette Jari daar en we hebben samen heerlijke wingsuit sprongen gemaakt. Aangezien er nog geen opleidingsplan was en ik ca. 800 AFF sprongen had, hebben we samen een eerste aanzet gegeven voor een lesplan dat terplekke op de nieuwe flyers werd getest. Aan het eind van de week kreeg ik van Jari de eerste Birdman Instructor Badge. Hijzelf had er zelfs nog geen. In de jaren die volgden kwamen er verbeteringen en dus ook nieuwe modellen. Eerst een upgrade van de Classic, de GTi met wat grotere en beter uitgebalanceerde wings. Later de Classic 2 met dubbele ritsen voor beter comfort en voor de echte die-hards de Skyflyer 1 en 3 met super wings. Parallel aan de Birdman-wingsuits werden er elders in Europa ook andere wingsuits gemaakt en gevlogen. Met name de Fransen hadden zo hun eigen ideeën over een ontwerp. De huidige pakken van Matter zijn gebaseerd op de crossbow, oorspronkelijk ontworpen en nu ook weer gemaakt door Stéphane Zunino en Loïc Jean Albert (www. flyyourbody.com). De crossbow is vooral bekend geworden door de buitengewone vluchten van Loïc. Denk maar aan de mooie sceneries in de film Crosswind van Patrick Passe waarbij Loïc met wat vrienden over z’n idyllische geboorte eiland La Reunion vliegt. En uiteraard de spectaculaire beelden van z’n vluchten over de skipistes van Verbier, Zwitserland te zien in hun nieuwste DVD “The Soulflyers”. Fantastische shots waarbij Loïc z’n eigen schaduw in de sneeuw filmt wanneer hij vlak langs twee skiërs vliegt. Hij

scheert daar in z’n wingsuit naar schatting ’n meter of 5 tot 10 over de sneeuw.

De vluchten kunnen worden geëvalueerd door de ProTrack van Larsen & Brusgaard (www. l-and-b.dk) middels de interface en software JumpTrack uit te lezen op je computer. De grafieken geven je alle verticale informatie van je sprong. Helaas nog geen horizontale snelheden. Zelf ben ik een tijdje aan het spelen geweest met een GPS met datalogger, de Garmin eTrex Vista. Wanneer de data wordt gedownload naar een PC en wordt geïmporteerd in een (shareware) programma als OziExplorer (www.oziexplorer.com) kan de gehele vlucht in 3D worden bekeken. Een werkelijk nieuwe dimensie aan het vliegen. Beide apparaten hebben me geholpen om mijn vluchten te verbeteren zodat ik niet alleen zo langzaam mogelijk kan vliegen (huidige persoonlijke record is 29 mph) maar ook een zo groot mogelijke afstand af kan leggen. Vanaf Teuge kunnen we vanaf 12.000 ft. bij een normale wind makkelijk over de A50 naar Apeldoorn vliegen en weer terug. Jaren geleden vlogen we al met fikse tegenwind van Texel naar Den Helder over het Marsdiep, een afstand van ca. 4 km. Je moet dus voor een wingsuit-sprong echt een vluchtplan maken, zeker als je met meerdere vliegers in dezelfde load zit. Zoals met alles in ’t leven moeten er ook bij het springen prioriteiten gesteld worden. Bij mij gaat dat in fases. Na de WK in Gap dit jaar heb ik me weer wat meer bezig gehouden met wingsuit- vliegen. Veel springers vroegen me om instructie. Daarom heb ik aan het eind van het seizoen twee wingsuit-weekenden op Teuge georganiseerd. Ondanks het overwegend slechte weer kwamen er toch 21 en 7 cursisten op beide seminars af. De eerste dag zijn er ongeveer 100 wingsuit sprongen gemaakt, een gedenkwaardig aantal. De meeste hebben inmiddels één of meerdere wingsuit- sprongen gemaakt boven Teuge. Langzamerhand zit er een heel nest van deze vogels. Gebleken is ook dat deze nieuwe discipline niet voor iedereen is weggelegd. Geeft de manual aan dat een minimum van 500 sprongen of 200 in de afgelopen 1_ jaar na het maken van 1 oefensprong toereikend is, mijn persoonlijke grens leg ik niet bij een aantal sprongen maar wordt bepaald door wat de springer zoal gedaan heeft in die sprongen en of hij current genoeg is om zich comfortabel te voelen tijdens deze vluchten. Ik heb een lijst gemaakt met oefeningen die ik adviseer te doen, voorafgaande aan de wer-

32 SportParachutist januari 2004

032-033 BIRDMAN.indd 32

12/9/03 0:31:49


ik ben Yes een penguin! DOOR SASKIA ZEGWAARD

kelijke sprongen met een wingsuit. De lijst is te vinden op ons forum op www.parachute. nl. Ook is er veel informatie te vinden op het wingsuitforum van www.dropzone.com. Alles draait om de beperkte bewegingsvrijheid van armen en benen. Uiteraard zit een groot deel van de beperkingen tussen de oren maar sommige simpele handelingen zijn anders of zelfs volledig onmogelijk. Denk aan het kijken op de hoogtemeter op je pols wanneer je in delta vliegt, je armen naar de toggles na de opening (met de wings is dat niet mogelijk zonder eerst de ritsen te openen) of een paar passen te maken tijdens de landing zonder de beenritsen te openen. Je ziet eruit en loopt als een pinguïn. Gelukkig is het virus bij enkele medespringers zodanig overgeslagen dat er heel wat pakken zijn besteld zodat we in de toekomst hopelijk grote formaties kunnen vliegen boven de Hollandse velden. Ik heb een hele serie wingsuits (9) hangen in verschillende maten en heb een notebook staan waarop de door Larsen en Brusgaard gesponsorde ProTracks kunnen worden uitgelezen. Kom dus naar Teuge als je wilt vliegen in plaats van vallen of schuiven. ●

Vrijdagavond op Paracentrum Teuge. Henny Wiggers geeft een seminar voor “penguin-wannabe’s”: wat moet je kunnen en weten om veilig met een wingsuit omhoog te gaan? De interessante powerpointpresentatie wordt vergezeld door een enthousiaste Jean- Louis Becker die het pak en de houding demonstreert. Na de presentatie is het onze beurt om een pak uit te zoeken en te passen. Henny heeft een groot aantal pakken van zichzelf en heeft ook nog enkele demopakken van BirdMan geregeld voor deze weekenden. Wat onwennig doen we een pak om ons rig en wurmen we ons erin. Nu merk je pas echt dat je bewegingsvrijheid aardig wordt ingeperkt door zo’n pak.

Zaterdagochtend op Paracentrum Teuge. In de eerste load zitten al een aantal beginnende wingsuiters, sommigen gaan solo, anderen zijn voorzien van een coach. Mijn eerste sprong is met Jean-Louis. De exit gaat wonder boven wonder helemaal goed en het vliegen daarna is even wat onwennig maar al heel snel: TakeOff! Wow! Je voelt jezelf versnellen als je de houding een beetje te pakken hebt. De eerste opdracht was een circuitje vliegen en dummypulls doen. Geen probleem, al moet je wel een beetje opletten, anders vlieg je zo naar Zwolle. Alles gaat prima, alleen de opening van mijn Spectre was enigszins hard, ik vloog dan ook nog bijna voluit vooruit en mijn chute zat van onder tot boven in de twists. Geen probleem; terwijl ik mijn armen aan het losritsen was zodat ik bij de risers zou kunnen en iets aan de twist kon gaan doen, draaiden alle twists zich er vanzelf al weer uit. Fantastisch zo’n 7-cel. Ik had op 5000 voet getrokken en was op 3500 voet vliegklaar… Yes, ik ben ook een penguin! De smile op mijn gezicht was niet meer weg te krijgen die dag. Ik heb die zaterdag 6 birdman-sprongen gemaakt, allemaal met 2 of 3 man. Samen vliegen blijkt moeilijker dan ik had gedacht want zodra één na de afsprong zijn houding aanneemt is-ie meteen weg en de rest haalt hem dan eigenlijk niet meer in. Op elkaar letten dus en zorgen dat je je snelheid aanpast aan de ander. Ik had alle sprongen een Pro-Track mee, zo kon ik zien dat ik minimaal zo’n 49 mph kan vliegen en gemiddeld zo’n 55mph. Als je dan probeert te gaan vliegen met iemand die gemiddeld 90 mph vliegt, dan moet je je erg aanpassen… Na die eerste dag had ik niet altijd iemand om mee te springen en ben ik tijdens mijn solosprongen wat verder gegaan met acrobatics: barrelrolls zijn makkelijk, en op mijn rug vliegen is handig als je een hagelbui in vliegt. De achterwaartse exit is ook leuk om te doen: je kiept bijna om maar net niet helemaal. Frontloops en backloops schijnen ook te kunnen maar zover ben ik nog niet. Met zo langzaam mogelijk vliegen heb ik al de 2 minuten vrije-valtijd gehaald. Ik heb meteen een pak besteld, een aantal andere springers ook. Het aantal penguins dat rondloopt op dropzone’s in Nederland is in één weekend dramatisch gestegen, met dank aan Henny! ● januari 2004 SportParachutist 33

032-033 BIRDMAN.indd 33

12/9/03 0:32:05


Dutch Swooping T DOOR HENNY WIGGERS FOTO’S SASKIA ZEGWAARD

Canopy Piloting enorm aan ’t groeien was. Om hier aansluiting bij te vinden en te houden is de beste manier hierin mee te groeien. Het leek mij dus ’t beste om deze discipline ook in Nederland onder de aandacht te brengen. De eerste weken werd ik, zoals gewoonlijk, voor gestoord uitgemaakt maar alras kreeg ik medestanders en was ik niet de enige die met hoge snelheid tussen de poortjes door probeerde te scheren. In korte tijd werd de techniek bij velen zodanig verbeterd dat het er zelfs niet meer zo gevaarlijk uit zag. Ook op andere dropzones, zoals Seppe en Texel, werden er swooplandingen gemaakt maar niet gericht op competitie en het fenomeen poortjes was nog niet aan de orde.

Zoals elk na- en voorjaar besteed ik wat lage sprongetjes aan PA ter voorbereiding op de Paraski wedstrijden en de Teuge Tulip Trofee. Aangezien het dit jaar voor mij geen noodzaak was om me bij PA te kwalificeren voor de WK omdat ik toch niet tegelijkertijd aan CF en PA kon meedoen had ik na de Teuge Tulip zo’n gevoel dat ik maar eens weer wat anders moest gaan doen dan PA. Ik hoefde niet lang na te denken. Nog hetzelfde weekend zijn er wat flexibele stokken met vlaggen geregeld en heb ik de vaste springers op Teuge beloofd dat er ’t een en ander zou veranderen voor de lage sprongen. Internationaal was al duidelijk dat de nieuwe discipline

Vanwege mijn bemoeienissen in de Sportcommissie was het niet moeilijk om deze discipline te promoten voor de NKP. Besloten werd voorlopig alleen het onderdeel “Distance” te proberen. De NKP was een groot succes. Het onderdeel bleek veilig en constructief te kunnen worden versprongen. Wel werd duidelijk dat nog niet iedereen op hetzelfde niveau was meegegroeid met de ontwikkelingen. Met name het jureren moest nog verder worden uitgewerkt. Ook was me duidelijk dat de deelnemers, waaronder ikzelf voorop, niet afhankelijk wilden zijn van het menselijk oog voor de beoordeling van de eerste gates. Ik heb zelf een electronisch apparaat met een sensor gebouwd die automatisch detecteert of er iets tussen de gates door gaat. (Op deze

NKP heb ik me overigens ook dit jaar weer voor beide discipline gekwalificeerd door ook bij PA bij de eerste 5 te eindigen).

Het eerste weekend van oktober werd een vervolgswoopwedstrijd georganiseerd op Teuge. Ook hier werd veel geleerd, zowel springtechnisch voor de deelnemers als over de regels voor de organisatie. Gelijktijdig met de take-off van een volle JUMP load gingen de scheidsrechters gevolgd door een hele schare publiek naar het veld waar het parcours was uitgezet. De sensor had nog wat kuren maar de back-upvideo was zo duidelijk dat bij de controles geen twijfel bestond. Inmiddels is de sensor dermate aangepast en verbeterd dat er haarscherp gedetecteerd kan worden. De scheidrechters kregen ook meer gevoel bij het geheel zodat alles al wat soepeler verliep. Naar aanleiding van de reacties na de wedstrijd werd besloten om nog zo’n wedstrijd te doen op Teuge in begin november. Ook hier weer ruim 20 inschrijvingen. Intussen was eind september de eerste World Cup CP versprongen in Perris USA. De IPC regels bestaan uit drie onderdelen; Speed, Distance en Landing Zone Accuracy. Bij Speed wordt de tijd gemeten tussen de eerste en tweede gates (70 mtr afstand) waarmee de snelheid kan worden berekend. Voor distance wordt de afstand gemeten van eerste aanraking met de grond na het passeren van de 1? meter hoge gates. Het onderdeel LZA is eigenlijk hetzelfde maar dan moet er precies in ’n bepaalde zone van het parcours geland worden. Deze wedstrijd heeft enorm veel aandacht gekregen, niet alleen binnen ons springers wereldje maar juist ook in de media. Het verslag van de IPC-controller Exi was erg positief met een kanttekening dat het onderdeel “Speed” verdere aanpassing vergt aangezien het publiek niet begrijpt dat de snelheid bepaald wordt bij de laatste gates wanneer de snelheid er eigenlijk al uit is. Mede oorzaak hiervan is dat

34 SportParachutist januari 2004

034-035 Swoop.indd 34

12/10/03 20:36:07


g Tour de tijd achteraf wordt bepaald aan de hand van de frames op de videotape. Iedereen wil daar niet op wachten maar juist direct resultaat voor ’t echte wedstrijd gevoel. Om alvast mee te groeien werden de regels voor de wedstrijd op Teuge al wat uitgebreid richting de te verwachten regels van de IPC. Besloten werd om de 30° carve, downwind en de zone landing toe te voegen. Een schot in de roos. Alhoewel voor de meesten nog onbekend, de nieuwe onderdelen brachten wel een extra dimensie. Vanwege de (matige) wind in de rug kon Hans van Marrewijk meteen een nieuw NL record neerzetten van ruim 82 meter maar dit record zal zeker snel sneuvelen zodra er meer swoopers ervaring krijgen met rugwind. De resultaten van de wedstrijd zijn te vinden op ons forum www.parachute. nl en op de nieuws pagina van Teuge www. para-teuge.nl Ook de jurering liep voortreffelijk. De ervaringen van voorgaande wedstrijden en de recente ontwikkelingen konden worden toegepast zodat alles gestroomlijnd verliep. Bij deze dank aan de scheidsrechters voor het inzicht en de inzet. De toegepaste methode zal het verloop van de komende wedstrijden zeker positief beïnvloeden.

zet. Zaterdags trainen (en begeleiden) en zondags de wedstrijd. Regels zoveel mogelijk volgens de IPC. De DST neemt alle benodigde attributen mee zoals sensor systeem, gates, meetlinten, scoring systeem, etc. Na enig lobbyen was de kalender al snel vol. Alle clubs en centra zagen het concept wel zitten. De tour bestaat uit waarschijnlijk 7 wedstrijden met een overall klassement over een nog vast te stellen aantal wedstrijden waarvan de eerste vier gebruikt worden als selectie voor 2 gesponsorde invitational-wedstrijden van de zomer; op “the Beach & City Center”. Tevens organiseert Texel ’n Swooptraining en semi-

nar op 28 t/m 30 juli met aansluitend in het weekend 31 en 01 een wedstrijd van internationaal allure. Het aantal swoopwedstrijden volgend jaar is beduidend meer dan in welke andere discipline dan ook en zal zeer intensief worden maar we hopen dat een vaste kern van deelnemers de tour een basis gaan geven. De verschillende data zijn nog onder voorbehoud en te vinden in de kalender van deze SP. ●

Tijdens alle voorbereidingen voor deze wedstrijden bleek dat er op de clubs (vaak via ons forum) een soort van weerstand groeide tegen deze snelle tak van sport. Dit kwam mede door de onbekendheid en de onervarenheid van de springers op dit gebied. Daarom ontstond bij mij de gedachte om een tour op poten te zetten op de verschillende clubs voor het volgende jaar met als doel om door middel van competitie gezamenlijk kennis en ervaring over te dragen om zodoende de veiligheid te bevorderen. Uiteraard ben ik erg competitiegedreven en kan me hierdoor zelf op deze manier daar ook in uitleven. De Dutch Swoooping Tour was geboren. Een format voor een weekend was snel opge-

januari 2004 SportParachutist 35

034-035 Swoop.indd 35

12/10/03 20:36:38


opzet texel

07-12-2003

18:21

Pagina 1


opzet kalender

10-12-2003

23:29

Pagina 37

Van Laurens Bom kr egen we de “Ernst & Young-advertentie”. Hij vond deze flyer op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar, zo schrijft hij, misschien zijn z e ook elders uitgedeeld om studenten met pit te werven voor de accountancy.

“Jong geleerd is oud gedaan” moeten ze bij “Smarties” gedacht hebben. Mijn kinderen zijn in elk geval tuk op dez e doosjes (of zijn het de smarties…?!)

Deze advertentie stond misschien al een aantal keren in de OP(L)INIE (vakbondsblad van de-fensie) maar mijn oog viel er in september 2003 ineens op. Als ik het goed heb ge-zien is het zelfs iemand die ik ken: Louis Wesseling. In hetzelfde nummer zag ik bij een adv ertentie van de “Countdown-pas” nog een paraplaatje. De tekst zal ik jullie besparen, het ging zelfs helemaal niet over springen..dus waarom dat fotootje er nu bij staat? Geen idee, gewoon leuk voor paramedia dan maar!

Louis de Jong stuurde ons een van een T-shirt gescande Paramedia. Dat is wel heel bijzonder. Hij vertelde erbij da t zijn dochter de opleiding bouwk unde in Eindhoven startte en da t ze na de introductieweek thuis kwam met een prachtig zwart t-shirt met opdruk. Als je hoog vliegt, kun je diep vallen maar met zo’n setje op je rug is da t alleen maar fun (net als die bouwkundeopleiding, zegt zijn dochter…)

Januari

■ 18/01 Wintertraining PA op Teuge ■ 22/01-6/02 World Team in Thailand

Februari

■ 15/02 Wintertraining PA op Teuge

Maart

■ 2 1/03 Wintertraining PA op Teuge ■ 6-7/3 Dutch Swooping Tour op Teuge (spin-off) ■ 6-20/3 Thai Sky Festival, georganiseerd door Exotic Sky Adventures (info www.exoticskyadventures.nl)

April

■ 3-4/4 Dutch Swooping Tour op Seppe ■ 30/4-2/5 Texel “Koninginnedag” Boogie

Mei

■ 01/5 Dutch Swooping Tour op Texel (Boogie) ■ 3-7/5 Skillcamp o.l.v. Peter Leemeijer in Lapalisse ■ 10-14/5 Skillcamp o.l.v. Peter Leemeijer in Lapalisse ■ 13-16/5 Selectiewedstrijd alle diciplines (ovb) ■ 15-16/5 DHC op Teuge. Informatie en aanmelden bij mike.pennock@xs4all.nl

Juni

■ 5-6/6 Dutch Swooping Tour op Hoogeveen ■ 16-20/6 Tomscat Trophy op Hoogeveen; informatie bij www.paracentrum EeldeHoogeveen.nl

Juli

■ 3-4/7 Dutch Swooping Tour (Invitational City Center Swooping)

■ 10-11/7 DHC op Texel. Informatie en aanmelden bij mike.pennock@xs4all.nl ■ 28-01/7 Dutch Swoop Tour; (Swoop Camp + International Competition) ■ 31/7-08/08 POPS World Championships in Gruyere (CH)

Augustus

■ 12-15/8 Training voor NKP (ovb) + training DST (ovb) ■ 16-22/8 NKP

September

■ 2-5/9 ESL Finale, donderdagavond 2 september t/m zondag 5 september op SPA. Deelname op basis van uitzending na behaalde league-score. Informatie bij Mike.pennock@xs4all.nl ■ 03-05/9 International 10-way Speed Competition (met o.a.Nederlands Clubrecord) ■ 4-5/9 POPS-NL PA + HR te Hoogeveen ■ 4-5/9 Dutch Swooping Tour op Stadtlohn ■ 18 -19/9 Open PA-wedstrijd ENPC; 17 september van 15.00 - 17.00 uur mogelijkheid tot inspringen Info: Annemiek van Gessel Tel: 076 - 5875870

Oktober

■ 2-3/10 Dutch Swooping Tour finale op Teuge

■ Alle PA/Style gerelateerde evenementen. ■ Alle Formation Skydive gerelateerde evenementen. ■ Alle Freefly/Freestyle/Skysurf gerelateerde evenementen.

KALENDER & PARAMEDIA

Kreten uit de media DOOR REDACTIE SP

■ Alle Speedskydiving gerelateerde evenementen. ■ Alle CRW gerelateerde evenementen. ■ Alle Swoop/landing gerelateerde evenementen ■ Alle Diverse: club-opleidingen, boogies,Wereld- World Cup- en Europesche kampioenschappen enz..

OPLEIDINGEN 17/1 HI-opleiding 24/1 HI-opleiding

intake; locatie PCMN opleidingsdag 1; locatie PCMN, C-brevet, herexamen 2003; locatie PCMN 7/2 HI-opleiding opleidingsdag 2; locatie PCMN 28/2 HI-opleiding opleidingsdag 3; locatie NPCT 13/3 HI-opleiding opleidingsdag 4; locatie NPCT 3/4 HI-theorie-examen locatie Marnix Academie, C-brevet; theorie-examen, locatie Marnix Academie 17-23/5 AFF-jumpmaster examens 6/11 Bijscholing I, HI, T locatie Marnix Academie 27/11 Bijscholing I, HI, T locatie Marnix Academie C-brevet, examen; locatie Marnix Academie

I = instructeur T = tandem HI = hulp-instructeur SV = springvergunninghouder C = C-brevethouder VB = vouw-bevoegdheid R = Rigger 37 januari 2004 SportParachutist 37


10-12-2003

CC&C

colofon

21:42

Pagina 38

CLUBS & CENTRA AANGESLOTEN BIJ DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART S CC CH VV DZ TV

secretaris centrumchef clubhuis vliegveld dropzone(s) type(n) vliegtuig(en)/ aantal springers

ID ST WE SS M r sq

inflight door springtijden weekeinden sunset huur materiaal rond square

EERSTE NEDERLANDSE PARACHUTISTEN CLUB S: Yvonne Karstens, Platinadijk 20, 4706 LH Roosendaal, telefoon 0165-566340. Post: Postbus 1436, 4700 BK Roosendaal, e-mail info@enpc.nl, website www.enpc.nl. CH: Vliegveld Seppe, telefoon 0165-320955. VV: Seppe DZ: diverse TV: C-182/4 ID ST: WE 8.00-SS M: sq BP: geen V: B S ON: C H CADETTEN PARACHUTISTEN VERENIGING S: Mark Schindeler, Kasteelplein 10, 4811 XC Breda, telefoon 072-5416146, e-mail: mschindeler@freeler.nl. SKYDIVE ROTTERDAM, THE FLYING DUTCHMEN S: Erwin van der Braak, Fijnjekade 267, 2521 DV Den Haag. Post: CH, e-mail jump@skydiverotterdam.com. CH: Zaventembaan 5, 3045 AR Rotterdam, telefoon 010-4159450, fax 010-3625671. VV: Rotterdam Airport, Zestienhoven DZ: Pijnacker, Rhoon TV: PC-6/10 ID ST: dinsdag, woensdag 17.00-SS, vrijdag 13.00-SS, zaterdag: 08.00-SS, zondag: 10.30-SS M: sq, BP: Rhoon, V: B R S, ON: H PARACLUB FLEVO S: Hilde van Haarlem, Escudo 97, 8253 ET Dronten, telefoon 0321-382595, e-mail haarlem@lelystad-airport.nl. CH: VV Lelystad, Arendweg 13, 8218 PD Lelystad, telefoon 0320288569. VV: Lelystad DZ: Kavel E-24, Knarbos TV: C-206 turbine/6 en C-206/5 met ID ST: zaterdag: 10.00-SS (20.00), zondag: 10.00-SS (19.00), info extra springdagen op www.paraclub.nl/leden BP: DZ M: sq V: B R S ON: C PARACENTRUM EELDE HOOGEVEEN S: Anita Teenstra, telefoon 050-3122027. Post: Postbus 567, 7900 AN Hoogeveen, e-mail info@paracentrumeeldehoogeveen.nl, website www.paracentrumeeldehoogeveen.nl. CH Eelde: Machlaan 30, 9761 TX, Eelde, telefoon 050-3094499. VV: Eelde DZ: VV, Winde TV: C-206/6 ST: WE: 9.00-20.00, zomertijd vrijdag: 18.00-20.00 M: sq BP: VV V: B R S ON: C H CH CH: Hoogeveen: Plesmanstraat 14, 7903 EE Hoogeveen (geen post), telefoon 0528-271150. VV: Hoogeveen DZ: VV, Echten TV: C-207/7 ST: WE, feestdagen 10.00-19.00 M: sq BP: VV V: B R S ON: CH, C PARAVERENIGING KORPS COMMANDO TROEPEN S: Geert Fredrix, Enargietdijk 35, 4706 HZ Roozendaal, telefoon 0165-560874. CH: Commandobaan 4, 4706 CL Roosendaal, telefoon 0165-543920 toestel 155. TV: F-27/ca. 35 PARACHUTISTENCENTRUM MIDDEN NEDERLAND S: Oscar Noordman, tel: 040-2526667. Post: Postbus 76, 1230 AB Loosdrecht, email: info@pcmn.nl, website: www.pcmn.nl. CH: VV Hilversum, Noodweg 49, 1213 PW Hilversum, telefoon 035-5771849. VV: Hilversum DZ: Maartensdijk, Westbroek, Wijk bij Duurstede, VV TV: C-206 turbine/6 ID, C-182/4 ST: zaterdag: 09.00-20.00, zondag: 11.00-18.00, maandag + vrijdag: 13.00-20.00, dinsdag: 17.00-20.00 M: sq BP: geen V: B ON: CH PARACENTRUM ZEELAND BV CC: Leander van der Snel, adres zie CH, e-mail info@skydive-zeeland.nl, website www.skydive-zeeland.nl. CH: Calandweg 44, 4341 RA Arnemuiden, telefoon 0113-612910, fax 0113612511. VV: Midden Zeeland DZ: diversen TV: C-182/4 ID ST: woensdag t/m zondag M: sq V: B R S ON: C H

Verzamelbanden

BP bak voor precisie - met naam DZ indien niet op vliegveld V voeding B bar R restaurant S snacks

ON overnachting C camping H hotel CH clubhuis JHB jeugdherberg

PARA CENTRUM TEXEL BV CC: Herman Landsman, Postweg 128, 1795 JS De Cocksdorp-Texel, telefoon 0222-311464, fax 0222-311414, e-mail info@paracentrumtexel.nl, website www.paracentrumtexel.nl. CH: idem als boven. VV: Texel DZ: VV TV: C208/15 ID, C-206/6, C-206/5, AN-2/13 + Super Let/21 ID (mei t/m september) ST: 08.30-20.00 dagelijks m.u.v. zondag: 10.00-20.00 M: r sq BP: DZ V: B R S ON: C H VERENIGING PARACHUTISTEN CENTRUM TEUGE S: Josine Bossink, Denekamperstraat 21, 7631 AA Ootmarsum, telefoon 0541-291992, e-mail josinebossink@hotmail.com. Zie verder Nationaal Parachutisten Centrum Teuge. STICHTING NATIONAAL PARACHUTISTEN CENTRUM TEUGE CC: Harm van de Gevel, De Zanden 11-D, 7395 PA Teuge, telefoon 055-3231604, fax 0553231603, e-mail npct@para-teuge.nl. CH: ‘De Wolk’, zelfde adres, telefoon 0553232462. VV: Teuge DZ: VV TV: C-206 turbine/6 ID, C-208B Grand Caravan/18 ID ST: dagelijks 9.00-20.00, zondag 10.00-20.00 M: sq BP: DZ V: B R ON: C H CH SKYDIVE OVER EUROPE (SOE) S: Dré Matti, De Clercqstraat 25, 1053 AA Amsterdam, telefoon 06-53375522, e-mail SOE@euronet.nl. CH: Vliegveld Soulac sur Mer, Vliegveld Royan, Frankrijk. VV: Soulac sur Mer, Royan, Propiana (F), Spa (B) DZ: VV TV: Twin Otter (SsM/S), Porter (SsM), 2 x Porter (R), C-207T (P) ST: SsM/R/P: 6 juli - 1 sept. S: 20 april - 1 juli, 1 sept. - 15 okt. M: sq V: B R S ON: CH VERENIGING NEDERLANDSE PARACLUB TU-ZEVEN S: Nick Horstman, Kiebitzweg 10, D-27446 Selsingen, BRD, telefoon 00-494284926494, fax 927141. Post: VNPC TU-Zeven, Napo 880-S-99, 3509 VC Utrecht, e-mail Tuzeven@bigfoot.com. CH: VV Seedorf, BRD, telefoon 0049428175115730, fax 00-49428175115731. VV: Seedorf DZ: VV TV: C-206 turbine/6 ST: WE 10.00-SS, juni t/m sept. woensdag, donderdag 17.00-SS M: sq BP: DZ V: B S ON: C H PARACHUTISTS OVER PHORTY SOCIETY NEDERLAND (POPS-NL) S: Jan Overtoom, Dorpsweg 165c, 3082 LK Rotterdam, telefoon 010-4296971. CLUBS MET EEN PROEFLIDMAATSCHAP STICHTING SKYDIVE ANYWHERE S: Peter Braun, Parallelweg 14, 9717 KS Groningen, e-mail pgbraun@home.nl, info@skydiveanywhere.com, tel. 06-22 24 8580 CH: Vliegveld Ameland, Strandweg 21, 9162 EV Ballum , Ameland en Vliegveld Oostwold, Polderweg 29, 9682 XS Oostwold (Oldambt) DZ: VV Ameland en VV Oostwold TV: C-182/4 ID, C-206/6 ID, Porter/10 ID ST : Oostwold : WE en tijdens de zomertijd woensdag van 17.00 tot SS, Ameland : van 1 april tot 1 november elke dag van 09.00 tot 18.00. M : sq ON : C, JHB SKYDIVE STADTLOHN S: Paul & Hetty Wolf, Bisschopstraat 22C, 7571 CZ Oldenzaal, telefoon 0541-661538, fax 0541-663152, e-mail info@skydive-stadtlohn.de, website www.skydive-stadtlohn.de CH: vliegveld Stadtlohn-Wenningfeld, Wenningfeld 41 Stadtlohn/Wenningfeld, telefoon 00492563-209483 of 209485, fax 0049-2563209484.VV: vliegveld Stadtlohn-Wenningfeld, DZ: VV, TV: diverse, ST: weekends april – medio oktober 09.00-20.00 uur en evenementen, M: geen, V: B R S, ON: C CH

Er zijn verzamelbanden voor de SP verkrijgbaar: turkooizenblauwelinnen banden met donkerblauwe opdruk van het bekende SP logo op de voorkant en rug. Door middel van metalen pennetjes kunnen drie jaargangen per band worden opgeborgen. De banden kosten € 8,- per stuk, afgehaald bij de KNVvL in Den Haag. Per post komt er voor één exemplaar € 3,50 kosten bij, voor twee stuks € 3,90, voor drie stuks € 4,40, voor vier en meer € 5,-. Het totaalbedrag dient te worden overgemaakt op giro 179618 van de KNVvL onder vermelding van ‘verzamelbanden SP’ en met opgaven van het aantal. 38 SportParachutist januari 2004

COLOFON

SportParachutist

ISSN 0921-8017 Jaargang 33 - nummer 1 - Januari 2004 Tweemaandelijkse uitgaven van Koninklijke Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Afdeling Parachutespringen Verschijning Eind februari, april, juni, augustus, oktober en december Abonnementen Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten € 22,75 per jaar (vanaf juli € 12,50) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op girorekening 68810 van de KNVvL onder vermelding van abonnement SP. Redactie Karin Vos (bladmanager), Dick Romkema, Marlies Welling, Saskia Zegwaard (fotografie) en Kike Beintema. Art Director / Vormgeving Ramses Meering en Michael van Zijl Advertenties Frédérique van der Hilst Karrewij, telefoon 06-50432764, e-mail: skychick@wanadoo.nl Druk Van Deventer bv, ’s Gravenzande

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen Bestuur Igor van Aperen (vz), Simon Woerlee, Henny Wiggers, Koos Verhaar en Harm van de Gevel Hoofd Bureau Parachutespringen Ronald Overdijk, Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS Den Haag, telefoon 070-3143600, fax 070-3243900, e-mail knvvlpa@xs4all.nl, website www.parachute.nl. Lidmaatschap Alle leden € 86,32 per jaar, het inschrijfgeld is bij aanmelding € 11,35. FAI-licentie is identiek bij lidmaatschap te bestellen. Aanmeldingen te richten aan de Ledenadministratie, tel: 070-3143611. Inleverdatum kopij + adres Uiterlijk 15 januari 2004 op het redactie-kopij-adres: Karin Vos, Laagstraat 27, 5121 ZD, Rijen, e-mail sportparachutist@zonnet.nl Aangeven: Naam OS (Windows), naam pakket (Bijv. MS Word) en filenaam. Of aanbieden per e-mail naar sportparachutist@zonnet.nl. Later ingeleverde kopij kan helaas niet meer worden opgenomen in het hierboven aangegeven nummer. Foto’s voorzien van naam, adres en gegevens over de foto zelf: waar, wie, wanneer en door wie gemaakt. Let op dat de tekst niet vlekt, want dan is de onderliggende foto onbruikbaar! Digitale foto’s bij voorkeur minimaal 300 dpi. De maximale vergoeding voor geplaatste foto’s, € 5,50,- en € 11,50 voor een voorplaat. Declaraties via het HBP. Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker en/of eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijk toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redactie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te corrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redactie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redactie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Subscriptions to SP for a full calender-year can be ordered by payment of € 27,50 (€ 35,- for airmail postage) to RNAA department of Parachuting.

Account: 64.46.37.434 (contributies). Bank: Fortis Bank, Parkstraat 24, 2501 BJ, Den Haag, The Netherlands State ‘Subscription SP’.


/ /

g

ATOM LEGEND AVAILABLE WITHIN 8 WEEKS SPRINGO – ELECTRA – TECHNO YOUR CANOPY AVAILABLE NOW IN OUR STOCK CENTER:

CAROLINE SUITS & RIGGING SERVICE Pim & Caroline Pennock 2E Carnissestraat 5C 3083 JE Rotterdam The Netherlands ☎ 010 - 481 37 80 caroline@carolinesuits.com

ATOM LEGEND 0000 EVEN SMALLER, EVEN BETTER

SP 2004 33(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

SP 2004 33(1)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad