Page 1


A. WARNING Skydiving is a high risk activity which may cause or result in . .. senous mjury or death

CYPRES dramatically reduces this risk


3

Een nieuwe voorzitter van de FAI: Eilif Ness. Een oproep voor het Nederlands Damesrekord 1995.

9

ti))

DUN

WK CFS in Australië: een verslag van scheidsrechter Caspar

door Oick Romkema

Burger.

3

Inhoud, Redaktioneel

4

Springstof

5

Ingezonden brieven

7

1000 sprongen springers

11

Evenementen

12

Materiaal

14

Wedstrijdkalender Opleidingskalender Materiaalmarkt

Een exit van Oick (zwarte capje) uit de Antonov van Leopoldsburg.

Met enige gêne presenteren wij dit keer een erg dunne SP. Bij je clubblad gebeurt dit nog wel eens door gebrek aan stof. Dat is bij ons niet het geval. Helaas, ons budget is op. De laatste twee nummers hebben wij door het grote aanbod aan stof dikker uitgebracht dan oorspronkelijk begroot en met wat minder advertentie-inkomsten dan we in ons optimisme gehoopt hadden, moeten wij nu de tering naar de nering zetten, want budgetoverschrijding is uit den boze. Even iets heel anders. Wij krijgen niet veel ingezonden brieven, maar als er dan ook één binnenkomt, is het hek van de dam. In de vorige SP stond 'Geneuzel' van ene Jaap van Dirk. Net zo min als ik - Piet van Mien heet, is dit zijn echte

naam. De redaktie heeft veel reakties binnen gekregen met de vraag waarom wij (op uitdrukkelijk verzoek) het pseudoniem hebben toegestaan. Wetende dat zijn brief een hoop reakties zou kunnen losmaken, heeft de schrijver hierom gevraagd om zijn club te 'beschermen' tegen mogelijke negatieve reakties op zijn artikel. De ervaring leert inderdaad dat als je je kritisch uit omtrent bepaalde zaken in het springgebeuren, betrokkenen je dit soms nog lang 'nadragen' en ook de omgeving van de kritikus daarin betrekken. Wat meer tolerantie ten aanzien van afwijkende meningen zou de behoefte aan een pseudoniem doen afnemen. Laten we ervan uitgaan dat we allemaal een stukje van de waarheid hebben!

a

NEDERLANDS DAMESREKORD FORMATIESPRINGEN

1995 door Ingrid Zoetmulder en Anita von Eugen

Na het sukses van de 25-vrouwsformatie in 1993, willen we proberen om in de zomer van 1995 dit rekord te gaan verbeteren. Doel: minimaal een 30-vrouw, maar groter is best mogelijk! De opzet van het gebeuren zal dezelfde worden als vorige keer, dat wil zeggen één trainingsjselektieweekeinde en twee dagen trainen uit de kist die voor het rekord gebruikt gaat worden.

EILIF NESS NIEUWE door Oick Romkema

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we weer een beroep doen op de F27 of wordt deze kist al te klein? De Klu heeft (indirekt) haar medewerking al weer toegezegd. Meld je aan voor het rekord vóór 1 februari 1995. De volgende gegevens zijn noodzakelijk: naam, adres, telefoon, aantal sprongen (totaal + het aantal gemaakt in 1994), grootste formatie, voorkeurspositie. Stuur je brief + een postzegel van 80 cent naar Anita von Eugen, Molenveld 19, 7391 ZB Twello (telefoon 05712-73345). Als je nog een goed idee hebt voor sponsoring enjof publiciteit: altijd welkom!

a

Ei/if Ness gefotografeerd door Lars Brede Grendahl.

FAI

De Noor Eilif Ness (63) is de nieuwe voorzitter van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI), de wereldorganisatie voor vliegen en luchtsporten, die meer dan drie miljoen luchtsporters uit 95 landen vertegenwoordigt. Het is voor het eerst dat een springer deze hoge positie bekleedt. Eilif Ness is in de springwereld een VIP, ondermeer door zijn voorzitterschap van de International Parachuting Committee (IPC) van 1991 - 1993 (in april '91 publiceerden wij een interview met hem aan de vooravond van dat voorzitterschap). Tweeentwintigjaar geleden was hij als eerste voorzitter van de subkommissie RW (nu FS) verantwoordelijk voor het invoeren van formatiespringen als wedstrijdonderdeel. Nog steeds is hij nauw betrokken bij het wedstrijdspringen: sinds 1987 is hij projectleider van het Noorse FS-projekt RW91, later P-2000. Vanaf vorig jaar is hij tevens sekretarisgeneraal van de Noorse Aero Club. Niet alleen bestuurlijk, maar ook praktisch heeft hij zijn sporen verdiend: Als

VOORZITTER

teamcaptain van het Noorse FS-team deed hij van 1971 tot 1975 aan vele internationale wedstrijden mee. Wij hopen dat zijn voorzitterschap ertoe zal bijdragen dat parachutespringen in de toekomst daadwerkelijk in het Olypische programma zal worden opgenomen.

a


l

SPRINGSTOF SKYDIVERS ARE BEAUTIFUL PEOPLE ...

SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING CASPAR BURGER - Ook in 1995 zal er weer een scheidsrechtersopleldlng worden gehouden. De opleiding zal (waarschijnlijk) plaatsvinden op 18, 19 en 25 maart 1995. In het eerste weekeinde zal het theoretische deel aan de orde komen. Aan de hand van de Sporting Code Section 5 en de bijbehorende competition-rules zullen de onderdelen precisie-, formatie-, koepelformatiespringen en freestyle worden behandeld. Het praktische deel zal op 25 maart met behulp van videobeelden van diverse (inter)nationale wedstrijden (o.a. NKP's en WK's) worden getraind. Gedurende het komende jaar zul je dan als

scheidsrechter in opleiding meejureren bij diverse wedstrijden waar ook altijd ervaren scheidsrechters aanwezig zijn. Bij goed funktioneren, kun je jezelf vanaf begin '96 nationaal scheidsrechter noemen. Aan de deelname voor de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld. Wel vragen we f 100,- als bijdrage in de kosten. Hiervoor krijg je een gedegen opleiding, Sporting Code Section 5, Competition rules, lunch en konsumpties tijdens de opleiding. Zin om eens op een geheel andere manier met onze sport bezig te zijn? Geef je dan op bij Caspar Burger, Schaapsdrift 168, 6902 AM Zevenaar, telefoon 08360- 28315 (na 18.00 uur). •

SPORTKOMMISSIENIEUWS

Een 'Beautiful People' èn een 'Rarapara'! De tandem passagier van Sebastiaan heeft meer oog voor fotograaf Hans Jonkers dan voor de opening van de chute en wie de naam van het team op de foto hierboven raadt, wint weer iets leuks! Inzendingen vóór 20 januari naar het redaktie-kopij-adres. •

HOOFD BURO PARA - Zoals in de vorige SP is vermeld, is het FS lange termijn projekt 'Dutch Flight' van start gegaan. De eerste geïnteresseerden hebben zich reeds gemeld. Een aantal wijzigingen heeft zich intussen voorgedaan. 1. De financiële bijdrage is gedaald van f 5.000,- naar f 4.500,- . 2. De uiterste aanmelddatum is uitgesteld tot 15 februari '96 zodat je meer tijd hebt om een en ander te overdenken. 3. Het HBP/Sportkommissie FS is de maand december op vakantie. Mocht je een informatiepakket willen ontvangen dan kan je dit echter gewoon aanvragen bij het buro para op woensdagen. Voor vragen kun je terecht bij Arnold Collenteur.

NKP 1995 IN ALLE ONDERDELEN OP TEXEL De Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen 1995 zullen wederom plaatsvinden op Paracentrum Texel. Hierbij zullen voor het eerst sinds lange tijd alle discipline's in één week en op één lokatie worden versprongen! De Sportkommissie is na lange overweging op het bod van Texel ingegaan. Ook Paracentrum Hoogeveen had een goede offerte voor de NKP 1995 ingediend. De NKP zal plaatsvinden in de week van 19 t/m 27 augustus. FS/CF/Freestyle wordt versprongen uit de C-208 Caravan, PA/Stijl uit de C206. Meer informatie zal verschijnen in de volgende SP. •

AFDELINGSSEKRETARIAAT

PARADATA

Van 1 tot en met 29 december is ons hoofd buro para met vakantie. Het afdelingssekretariaat is dan be'mand' door Caronline Pennock-Verkerk. Igor van Aperen zal in deze maand de beleidszaken (bestuur en ledenraad) voor zijn rekening nemen en voor vragen betreffende de ledenadministratie en financiën kan men gewoon bij de KNVvL terecht. •

WIJZIGINGEN ADRESBOEKJE EM. Friebel, Doorrid 13, 9751 AR Haren (Gr.). René Verdoorn, Kerkstraat 27, 4265 JD Gerderen. Mariëlie van Rijswijk, telefoon 030-897796. M.R. van der Vliet, De Bitterstraat 1-5,6826 RA Arnhem, telefoon 085-621943. GEFELICITEERD Rob Jonkees en Karin Bakker met de geboorte van hun zoon Just op 29 november 1994. VOORPLAAT De voorplaat van deze SP is gemaakt door Henny Wiggers en toont Wim Hietbrink boven Teuge met een Kerstwens voor alle lezers van de SP.

VAN HET BESTUURSFRONT HOOFD BURO PARA - Het afdelingsbestuur heeft besloten de afdelingsbijdrage KNVvL met ingang van 1 januari 1995 met f 5,- te verhogen. Het bestuur ziet zich hiertoe genoodzaakt vanwege de toegenomen algemene onkosten en vraagt begrip voor haar beslissing. De verhoging resulteert in de volgende bijdrage lidmaatschap KNVvL 1995: f 96,. voor een heel kalenderjaar en f 51,50 voor een half jaar, ingaande op ljuli 1995. Indien u voor de eerste maal lid wordt, dient u deze bedragen te verhogen met f 8,- administratiekosten. •

Voor 1995 zijn de volgende data vastgesteld voor de vergaderingen van het Afdelingsbestuur en de Ledenraad: Afdelingsbestuur para Woensdag 23 november '94 Woensdag 4 januari '95 Woensdag 8 februari Woensdag 15 maart Maandag 20 maart Woensdag 26 april Woensdag 7 juni Woensdag 19 juli Woensdag 6 september Woensdag 18 oktober Woensdag 29 november Woensdag 10 januari '96

Ledenraad para Maandag 12 december '94

Maandag 19 juni Maandag 18 september Maandag 11 december


INGEZONDEN BRIEVEN

HOEZO GENEUZEL ... door Caspar Burger

Met deze titel wil ik even reageren op het geneuzel van 'Jaap van Dirk' in de vorige SP. Jaap van wie? ... Juist. Achter de naam Jaap van Dirk verschuilt zich iemand die wel lekker wil schoppen maar er liever niet op aangesproken wil worden. Nou flink hoor! Over geneuzel gesproken. Beste Jaap van Dirk, In de tien jaar dat ik nu scheidsrechter ben, is er wel vaker kritiek geuit op het funktioneren van scheidsrechters. Kritiek die soms terecht is, soms niet en zoals altijd ligt de waarheid meestal in het midden. Springers interpreteren de regels meestal in hun eigen voordeel. Dit is heel begrijpelijk, ik zou zelf als competitor ook de mazen in de regels proberen te vinden om hier maximaal profijt van te hebben. De regels laten vaak een interpretatiemogelijkheid over omdat ze niet altijd geheel waterdicht zijn. Zo noem je de unconditional rejump van het team waarbij de kameraman te vroeg afspringt 'maximale mats'. Als je de regels leest (zie artikel 4.5.10 van de cornpetition rules) dan is de rejump in mijn ogen nog steeds terecht. Puur volgens de regels. Door ervaring wordt iedereen wijzer. Mazen worden na een voorval meestal gedicht. Misschien staat er in de regels van volgend jaar wel een aanpassing waarbij dit 'geval' anders behandeld zal wor-

den. Wie weet. Dat je op dit gebeuren de scheidsrechtersgroep aanvalt, is zeer onterecht. Als je de regels kent, zou je weten dat deze beslissing is genomen door het video review panel, waar ik als hoofdscheidsrechter als enige scheidsrechter deel van uitmaakte. Hardleers noem je onze opstelling ten opzichte van het blok zirconzircon. We hebben hier reeds lang genoeg over gepraat. Toch wil ik ook hier iets over zeggen en daarmee kom ik ook op je kritiek op mijn deelname als scheidsrechter aan de WK in Australië. Je begrijpt het helemaal. M'n blik verruimen. Daar moet je zijn om op internationaal nivo mee te kunnen blijven doen en zo... Ja, juist, en zo. Dus niet alleen Canopy Formatie, nee ook met andere top-scheidsrechters praten over o.a. zlrcon-zircon moves. Ik had de kopie van de sprongen van de NKP meegenomen om te bespreken. Wie was er o.a. in Australië? Juist, de door de springers tijdens de diskussie na de NKP FS4 genoemde Brenda Reid. Let op! Brenda is op de volgende WK FS te Gap in 1995 chief judge. Niet de eerste de beste

Veiligheidsbulletin VB 94-08 d.d. 31 oktober 1994 Betreft Alle Blue Track's, Blue Track Pro's en Merits, gefabriceerd vóór 14 januari 1994, met de volgende serienummers. Blue Track: BT Pro 100 en 140, C serie, BT Pro 120, C serie en DB001B tjm DB020B. BTAO en 60, B en C serie, BT-50 en 80, B, C, en DA serie, Merit: 170, 190 en 210, B en C serie. Parachutes uit deze series hebben slechts één bartack op de tingenraps in de suspensionlines! Probleem Uitrafelende bartacks op de cascades van voorgenoemde parachutes. Het is gebleken, dat door wrijving, veroorzaakt door de slider-grommets,

de bartacks van de cascades beschadigd kunnen worden, waardoor ze uitrafelen. Hierdoor is het mogelijk dat de desbetreffende fingertrap loslaat, waardoor de vliegeigenschappen van het valscherm sterk negatief beïnvloed worden, hetgeen kan leiden tot een malfunktie. Oplossing Alle cascade-bartacks van de betrokken series dienen vóór de eerstvolgende sprong en daarna regelmatig gekontroleerd te worden. Indien een beschadigde bartack gevonden wordt, dienen alle bartacks van de cascades alsook van de stuurlijnen vervangen te worden op de wijze, zoals aangegeven in het originele bulletin. Uitvoering Door een erkend valschermtechnikus.

a

dus. Wat zegt Brenda over de zircon-zircon van team Hufters en team Alles of Nooit? "Definetly not! Bust!" Ook van Jean-Charles Portier, chief judge op de afgelopen World Cup FS in Spanje, hadden deze teams een bust ontvangen. Ik zou er dus nog maar even over nadenken. Persoonlijk interesseert het mij niet of een hop van 180 met een draai van 180 geaksepteerd wordt als een draai van 360, maar dan moet het wel vastliggen als zijnde een juiste move. Ik zie er ook

geen enkele lol in om een team expres een bust te geven. Hoe meer punten, hoe mooier de sprong, hoe leuker ik het vind. Als laatste wil ik nog de volgende opmerking plaatsen. Kritiek uiten is vaak erg gemakkelijk. Kritiek ontvangen is niet altijd leuk, maar ik sta er persoonlijk open voor en kan er redelijk goed tegen. Wees open en eerlijk en schrijf gewoon je naam bij je geneuzel, dan kunnen we elkaar tenminste recht in de ogen kijken. Zo, en dat wou ik even kwijt.

a

Aanschaf van een rig, parachute of accessoires? Kom naar Charley's Chute Shop! Interessante prijzen ~. en goed advies. L" GESPECIALISEERDIN: jaarkeuringen repacks onderhoud/repa raties technische adviezen voor aanschaf van spring materiaal Elke relatie wordt zo snel mogelijk door ons geïnformeerd over de laatste veiligheidsbulletins!

IF YOU NEED

CYPRES CYPRES CYPRES

Het service punt voor Zuid-Nederland Tel/Fax: 31 (0)1653 - 85976

Canadastraat

40 4711

RG

Sint Willebrord

K.v.K. Breda 56326


r

PARADIEU. door Karin Sorbi

Het heeft lang geduurd voordat mijn twijfels geleid hebben tot een definitief besluit: na twee jaar in vrije val hang ik mijn nagenoeg nieuwe se~e aan de wilgen. Ik kijk terug op de vervulling van een lang gekoesterde wens om die bewuste sprong in het diepe te ervaren en ik weet dat mij alles wat met lucht, vliegen en springen te maken heeft, zal blijven fascineren. Waarom dan het besluit om te stoppen met springen? Het heeft ten dele met mijn eigen situatie te maken, zoals bijvoorbeeld door werk te weinig tijd hebben om regelmatig te kunnen springen (en daar wil ik graag iets over kwijt), maar vooral ook met het andere aspekt, de 'para-mentaliteit'. Gelukkig, zo weten mij de uitzonderlijke persoonlijkheden binnen de para-wereld te vertellen, gaat het niet voor alle para's en para-centra op, maar toch vindt mijn verhaal her en der herkenning en vind ik het zelf te belangrijk om het met mijn vertrek uit deze wereld onuitgesproken te laten. Wat stuit mij binnen deze sport zo tegen de borst? Het begon reeds twee jaar geleden toen ik besloot om na acht staticline-sprongen door te gaan naar de vrije val en me verder te verdiepen in deze fascinerende aktiviteit. In oktober 1992 stuurde ik een brief naar de Sportpara-

• • chutist, omdat ik mij afvroeg, waarom in deze sport de verder gevorderden zo'n hautaine houding tegenover beginners aannemen. Dit uit zich onder andere in artikelen over parachutesprlngen, waarbij alleen in vaktermen en afkortingen gesproken wordt - ontoegankelijk voor de starters, die op die manier 'klein' gehouden worden. Maar dat is niet het ergste, want er zijn gelukkig wèl mensen binnen deze sport, die het geduld en de nodige betrokkenheid tonen om beginners over de drempel te helpen. Wat ik bedoel met 'para-mentaliteit' (en dat druist in tegen iedere 'sportieve' houding) is het vermanend gedrag van instrukteurs en ervaren springers tegenover het beginnende volkje. Er wordt meestal in bestraffende toon gesproken. Dat heb ik nagenoeg iedere keer zien gebeuren, totdat ik het bij een instrukteur te ver vond gaan, omdat hij een springer na een landing aan twee koepels een veeg uit de pan gaf. Daarom heb ik deze instrukteur daarover aangesproken, wat uiteindelijk tot een aardige diskussie leidde. Noch in dit voorbeeld, noch in het algemeen, gaat het mij om de inhoud van de boodschap, maar met name om de manier waarop mensen worden aangesproken. Parachutespringen is bij uitstek een sport, waarin konsentratie voorop staat en risiko's aanwezig

Fallschirmsportmagazin Fotokalender 1995

13 kleurenfoto's Oostenrijk,

uit Duitsland,

Noorwegen,

Zwitserland,

Nederland,

Voor slechts (inklusief

Zweden

Frankrijk, en de USA!

f 25,-

verzendkosten)

Bestellen door overmaking op postgiro 5092824 ten name van Michel Bizot, Utrecht, onder vermelding van het gewenste aantal exemplaren.

zijn. Dat vraagt extra zorg voor de 'springvoorwaarden'. Ik vrees dat met de door mij geschetste 'paramentaliteit' de sport zichzelf om zeep helpt en dat zou in mijn ogen bijzonder jammer zijn! Waarom kan er in deze sport niet open over het eigene ervan gesproken worden, over risiko's, stress en angst? Tenslotte ligt in de overwinning ervan ook een deel van de kick die het geeft. En mijns inziens ligt in dit doodzwijgen de wortel van het euvel dat ik 'paramentaliteit' noem! Het zou de sport en de ervaren springer goed staan als zij zich durven blijven verplaatsen in de beginfasen, waar iedereen zich doorheen moest worstelen. Ik zelf mag van geluk spreken dat ik dit fenomeen kon waarnemen zonder mij daardoor van het springen af te laten brengen. Toch heb ik het geregistreerd met het voornemen

om er ooit iets over te zeggen. Waarom ik nu toch definitief besloten heb om te stoppen met springen, ligt hem in het gegeven dat ik de frekwentie van het springen steeds verder terug ben gaan schroeven, zowel vanwege werkverplichtingen, maar ook omdat ik andere dingen in het leven belangrijk vind, waaraan ik tijd en ruimte wil geven. De frekwentie werd dusdanig laag (plusminus twee sprongen per maand) dat ik de veiligheid in gevaar voelde komen. Er zijn veel springers die met deze frekwentie door blijven gaan - ik noem dat gelegenheidsspringen - en daarbij geen rekening houden met het risiko's die zij voor zichzelf en voor anderen lopen. Iedereen moet het zelf weten en zo wist ik voor mijzelf: zó wil ik niet doorspringen. Het voelt als een prima besluit, waarbij ik de parachutesport een warm hart kan blijven toedragen. Zo is deze brief ook bedoeld: Para's, houd je sport toegankelijk en kijk eens (en wat vaker) in de spiegel. .. In ieder geval wens ik iedereen nog heel veel springplezier toe.

a


1000

SPRONGEN SPRINGERS:

Arjan Musch is de meest 'verse' duizendsprongenspringer die ik ooit geinterviewd heb; eigenlijk heeft hij -door slechte weersomstandigheden- zijn duizendste op het moment van interviewen nog niet eens gemaakt. door Marijke de Vries

Maar bij het uitkomen van dit blad is die gedenkwaardige sprong gelukkig al wel versprongen. Heb je al bedacht wat je met je

duizendste gaat doen? Nou nee, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Wat ik wel weet, is dat ik een verschrikkelijke hekel heb aan dat ges meer met vieze troep. Ik vind dat eigenlijk ook niet kunnen naar publiek en leerlingen toe. Een duizendste sprong is iets bijzonders, iets waar je trots op mag zijn. Daar mag wel een blijk van erkenning tegenover staan, al is het maar de uitreiking van een oorkondetje op een clubfeest. Je stimuleert mensen daarmee. Zo hebben wij op Flevo de ARTkursus (Advanced Relative Training). Als een leerling die kursus

ARJAN MUSCH

doorlopen heeft, krijgt hij of zij de zogenaamde ARTpenning: een penning met je naam en een ART-nummer. Het is eigenlijk iets heel simpels, maar je kunt het navragen: iedereen heeft hem aan zijn sleutelbos en kan hem zo laten zien. Mensen zijn er trots op en het stimuleert anderen om ook mee te doen.

stylesprongen gemaakt. Ik vond dat skysurfen een flinke klus, maar wel fantastisch. Om op het formatiespringen terug Waarom ben je begonnen met te komen: ik heb een poosje in springen? een FS4 team gezeten. Dat was De uitdaging, het willen kunnen. leuk, maar na een tijdje viel het Als klein ventje stond ik al langs uit elkaar en eigenlijk ben ik ook de zijlijn bij het voetballen en ik niet echt een kompetitiemens. dacht: "Dit is het niet." Dus ik heb Wat me opvalt, is dat para's heel andere dingen gezocht: duiken, moeilijk autoriteit kunnen aksepklimmen en ook springen. Ik heb teren. Bij een viermansteam zijn twee sprongen bij Flevo gemaakt er eigenlijk vier coaches. En als je en toen ben ik in dienst verder ge- dan een extern iemand neemt om gaan. Daar kreeg ik echt een fante coachen, luistert iedereen keutastische opleiding. Ik heb er onrig, maar na afloop zijn er toch geveer dertien sprongen gemaakt, een of twee mensen die zeggen: "Ja, maar .:" waaronder een nachtsprong van 1200 ft aan de staticline. Daarna Ik zelf vind het juist wel prettig als ben ik verder gegaan bij Flevo. Het iemand eens zegt wat je moet halen van het B-brevet ging vrij doen. Lekker als je niet alles zelf gemakkelijk en zo ben ik eigenlijk hoeft te bedenken en je kunt er in deze sport blijven hangen. nog veel van leren ook. Overigens is niet mijn hele springkarrière zo soepel Mijn beste resultaat in wedstrijden was derde bij de 10-way verlopen, want toen ik begon met formatiespringen, doken er wel wat problemen op. Je had toen nog speedstar in Leopoldsburg vorig niet zo'n gedegen FS opleiding als nu; het ging met jaar. Dat was redelijk serieus en ook wel spannend, want ik was vallen en opstaan. niet de sterkste schakel binnen het geheel. Je wilt dan niet falen, Wat was je meest bijzondere sprong? Mijn meest bijzondere sprong, tja ... ik kan beter zeg- het moet allemaal snel en goed, gen: mijn meest bijzondere dag. vooral toen bleek dat we een reëele kans maakten op de derde Ik was een keer op vakantie en heb toen met nog een jongen, na een terdege voorbereiding, een base- plaats. jump gemaakt. Die eindigde -niet gepland- in het water. Dat was al heel bijzonder. De chutes moesten Hoe zou je Paracfub Flevo willen snel gedroogd worden, want '5 avonds zouden er op karakteriseren? Poe, da's een moeilijke vraag. het centrum nachtsprongen gemaakt worden. Er Wat de club voor mij bijzonder werd gezegd: alleen mensen die al eens een nachtsprong hebben, mogen formatiespringen. Nou, ik maakt, zijn de mensen, de vrienden die ik er heb. Want vliegen had die staticline-nachtsprong in dienst gemaakt, dus ik stak mijn vinger op en ging mee met een kun je altijd en een gat in de deur viermans formatiesprong. We maakten zeven punis een gat in de deur, of het nou boven Flevo of Vichy is. Springen ten. kan overal. Al met al waren dat genoeg bijzondere ervaringen Meer algemeen: Flevo is een club voor één dag. in beweging. In korte tijd zijn we veranderd van PA-club naar een Wat is je favoriete discipline? Formatiespringen, al vind ik het ook heel leuk om af groot, niet kommercieel centrum. en toe te freestylen en heb ik ook wel eens een paar We moeten dus ook omschakelen naar groot denken en groot orgaskysurfsprongen gemaakt. Dat laatste is overigens niet iets wat ik zomaar even niseren. Die omslag kost tijd en de kinderziektes zijn er ook nog tussendoor heb gedaan. Ik heb me uitvoerig laten niet uit. Maar we zijn op de goede voorlichten door mensen die er verstand van hebben, heb veel droog geoefend en ook flink wat freeweg. ~.


r

THE PARACHUTECASE LOFT & SHOP AIRPORTTEUGE 05763 MAN

Y

1928 HAP

P Y

HOLLAND LANDINGS

Instruktie: Om de drie dimensionale wens te 'zien', moet je je ogen fokussen alsof je naar een voorwerp kijkt dat ver weg staat. Een methode is de afbeelding tegen je neus te houden en heel erg langzaam van je gezicht af te brengen. Een andere manier is je te konsentreren op iets dat in de glanzende afbeelding weerschijnt en dan blijven staren totdat het beeld vanzelf opkomt. Misschien moet je het wat vaker proberen. Maar wees geduldig, ooit zal je het 3D-beeld kunnen zien! 3D Design 1994

- Trees van Mierio - Caren Alink - Tom Kan Š


5th World Championships Canopyformation Deze WK werd gehouden van 7 tjm 15 oktober in Kooralbyn, Australië. Kooralbyn is op geen enkele kaart te vinden, maar ligt in Queensland, ongeveer 100 km ten zuid-westen van Brisbane. Beter gezegd: 'in the middle of nowhere'. door Caspar Burger

Op de foto rechts· boven ziet u de 'competitionsite'. Daaronder de groep scheidsrechters. Op de volgende blad· zijde ontvangt het Italiaanse team uit handen van Caspar de tweede prijs rotatie.

Er is een golfbaan, 18 holes en 36 oefenholes, een groot hotelresort en het Kooralbyn Skydiving Centre. Verder niks, helemaal niks. De dichtstbijzijnde plaats is een half uur met de auto verderop. ORGANISATIE De uitstekende organistatle was in handen van centrumchef en oudcompetitor Brad Turner. Alleen wat niemand in de hand heeft, ging natuurlijk mis. Juist, het weer. Brad had de weersomstandigheden van de laatste 80 (!) jaar geanalyseerd om de juiste periode te kiezen. Op de eerste dag dat de trainingssprongen zouden beginnen (7 oktober), regende het de hele dag. De eerste regen sinds twee maanden! Normaal is het in oktober (voorjaar) onbewolkt, weinig wind, geen regen en maximaal 25 graden C. Tijdens deze WK was het vaak bewolkt, waaiden we bijna uit onze schoenen en stegen de temperaturen tot boven de 30 graden C, waardoor het turbulent werd en er niet gesprongen kon worden. Door deze omstandigheden was de organisatie genoodzaakt om vroeg te beginnen. Zo gauw het licht was, begon het hele circus. Om 05.30 uur ging de eerste kist omhoog. Iedere dag! De laatse

rnJ~m®

VLIEGTUIGEN Gesprongen werd hoofdzakelijk uit een Cessna Caravan en enkele ronden 8-way werden uit een Twin

DEELNEMENDE LANDEN Minder landen dan twee jaar geleden. Opvallende afwezigen waren Nederland, China en Thailand. Ik heb veel vragen moeten beantwoorden waarom er geen team uit Nederland was. Ook 'nieuwe' landen zoals Denemarken, Rusland en Chinese Taipei.

geïnterpreteerd. Met het wijzigen was de subkommissie te ijverig geweest waardoor een flink aantal essentiële dingen was verdwenen. Met name de Amerikanen zaten er behoorlijk naast. Toen ik op 5 oktober aankwam, werd ik dan ook door diverse mensen bestormd die mijn mening en inter-

Otter gemaakt. Op onze NKP konden er met moeite 15 springers in de Caravan. Hier stopten ze er gewoon 19 springers in. Hoezo krap? No problem.

Het was lang onzeker of de Russen zouden komen. Ze kwamen, echter wel te laat, wat hen in de eerst ronde rotatie 0 punten opleverde. Totaal namen er 17 landen deel.

pretatie wilden horen. Voor de wedstrijd leverde dit nog de nodige problemen op en het heeft ons eeen hoop tijd gekost. Veel teams wisten niet meer waar ze aan toe waren. Tijdens een zeer lange teamcaptainsmeeting voor de wedstrijd werden de regels uitgebreid doorgenomen door chief judge Jean-Charles Portier en Patrice Girardin, voorzitter van de subkommissie.

dag zelfs om 05.15 uur. Zo kon de wedstrijd toch nog op het nippertle worden afgesprongen.

Altitude Warning Device

Probab/y the best in the wor/dl Manufactured by:

Lar§en & BIU§gaard

Mosevej Phone:

3, 4070 Kr. Hyllinge/Denmark + 45 42 40 44 05

Telex: 21190 Fax:

+ 45 46 75 7722

REGELS Reeds enkele maanden voor de WK werd ik betrokken in een fax-korrespondentie over de hele wereld met betrekking tot de interpretatie van de reglementen. Deze zijn na de vorige WK behoorlijk gewijzigd en door iedereen op eigen wijze

WEDSTRIJD 4-way rotation Er waren 16 deelnemende landen, maar voor de wedstrijd begon, twijfelde eigenlijk niemand er' aan dat de Fransen dit onderdeel zouden gaan winnen. Maar hoe hoog zou de skore deze keer uitvallen? Het wereld rekord in China was 19. In de vijfde ronde werd hier 21 van gemaakt. Geweldig!


spannende strijd tussen USA en Frankrijk. In de zesde ronde skoorden de Fransen de fantastische tijd van 29,28 sekonden voor een kite. Een nieuw wereldrekord. Het oude rekord was 29,35 sekonden (USA WK '92 voor een plane). Na deze zesde ronde was het verschil slechts 0,02 sekonden in het voordeel van de USA. In de zevende en achtste ronde toonden de Amerikanen zich duidelijk de beteren en wonnen. Duitsland werd verdiend derde. Zeer goed gesprongen. Ze hadden hier hard voor getraind.

Om de wervelingen achter de formatie te ontwijken, roteren de topteams niet meer recht achter de formatie langs naar beneden, maar een beetje opzij/schuin naar achteren. Ziet er goed uit. Italië, in China vierde met een punt achter Nederland, had hard getraind en werd verdiend tweede. Voor het eerst geen Amerikanen in de prijzen bij rotatie. De derde plaats ging naar Canada. Denemarken werd zevende. Een team dat op Texel heeft getraind en nog nooit (!) aan een wedstrijd had deelgenomen. En de Russen? Die werden achtste. Zoals genoemd, kregen ze voor de eerste ronde 0 punten. Op zich hoeft dit niet zo'n ramp te zijn, omdat de slechtste sprong vervalt, maar dan mag er verder natuurlijk niets

SCHEIDSRECHTERS Voor mij was dit m'n vierde WK en de tweede keer dat ik als event judge mocht fungeren, deze keer voor de 4-way onderdelen. Samen met Skip Summeer mis gaan. In de zesde ronde mers uit de USA, event judge 8-way. sloeg het noodlot toe. Een van de Chief judge was wederom Jean-Charles Portier uit Zwitserland. springers, die z'n 11.000ste (!) De trainingjudges werden klaargestoomd door Brensprong maakte, hing aan z'n reda Reid (USA). serve. Pech, weer 0 punten. Nuchtere reaktie van de Rus: "Ge- Verder waren er tien scheidsrechters uit Australië, Frankrijk, België, Rusland, Zweden, Duitsland en beurde ook bij m'n 6000ste." Engeland. Een leuke groep die goed werk heeft verricht. 4-sequential Zes deelnemende landen (twee minder dan in China). SAMENVATTING De strijd om de eerste en tweede Ik kan terugkijken op een goede en spannende WK. Nieuwe wereldrekords voor alle onderdelen. plaats werd tot het laatst toe uitVeel teams die hun eigen rekord hebben verbroken. gevochten tussen Frankrijk en de USA. Ondanks een nieuw wereldEen WK ook die mij veel informatie en ervaring heeft rekord van 13 punten in de laatse opgeleverd. Informatie en ervaring die ik graag over wil dragen aan anderen. Bel me gerust! ronde voor de USAwonnen de Fransen met slechts twee punten verschil. Rest mij nog om het bestuur van de afdeling Para te bedanken dat ze het mogelijk heeft gemaakt dat ik 8-way speed aan deze WK kon deelnemen. Zes deelnemende landen en een

E.

C

UITSLAGEN WK CRW AUSTRALIE Rotatie 4-way 8 ronden: 1. Frankrijk 2. Italië 3. Canada 4. USA 5. Australië 6. Nieuw Zeeland 7 ronden: 7. Denemarken 8. Rusland 9. Finland 10. Duitsland 6 ronden: 11. Zuid-Afrika 12. België 13. Zwitserland 14. Indonesië 15. Maleisië 16. Chinees Taipei

136 125 111 108 106 96

Speed Formation S-way,8 ronden 1. USA 4.04.79 2. Frankrijk 4.15.52 3. Duitsland 5.11.84 4. Rusland 11.08.40 5. Maleisië 14.00.00 NZ International 9.05.97

E

EVENTS 1995 Mike Michigan's Seminars 1& Music

15.

Freefall

Formation

Training

23.

7. - 21.7. 7. - 29.

1995 7.

1995

14 / 24 Festivals 1& each

month

14/24

- Formations

with

Para Centro

Lood

Organizers

SKYDIVE EXPRESS· 1995 Flight Level 125 for SFr. 40.*fuilloads about 3750 m above Locarno

Special Team Rates 1995 we offer

special

o

prices

LOCARNO

for FF-Teams, training at Para Centro for 50 3000m Fr. 34.- / 3500m Fr. 38.-

AEROPORTO

CANTONALE

6596

GORDOLA

jumps

TEL.

or more.

093672651

51 45 41 36 28 16

Sequential 4-way, 8 ronden 1. Frankrijk 75 2. USA 73 3. NieuwZeeland 57 4. Zwitserland 45 5. Australië 41 6. Engeland 38

LOCARNO

1& Freestyle

79 70 70 67

FAX

093

673824


EVENEMENTEN Baikal Skydive Adventure '95 NATHALlE CHUDIAK - Voor deze uitzonderlijke para-toeristische reis zijn voor 1995 drie data vastgesteld: de eerste groep van 2131 juli, de tweede groep van 4-13 augustus en de derde groep van 25 augustus - 3 september. De reis duurt tien dagen, gaat van Moskou via Ulan Ude (boven Mongolië) naar Nishneangarsk en vandaar uit worden diverse tochten langs het Baikal Meer gemaakt. Er wordt gesprongen uit een Antonov 26 met tailgate en een MI-8 heli. Een verslag van de '94 reis kan je in de vorige SP vinden. De groepen kunnen uit maximaal 20 springers bestaan en wie het eerst komt, het eerst maalt. De drie begeleiders uit ederland, Duitsland en België koördineren de deelname in de drie groepen. Voor meer informatie kun je terecht bij: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 070-3836687 .•

Indonesia Beach Boogie HERMAN LANDSMAN - In de vorige SP stond een aankondiging van de Indonesia Beach Boogie. Van de organisatoren 'Exotic Sky Adventures' ontvingen we de aankondiging dat de aktiviteiten volgens plan verlopen, maar dat de boogie zal plaatsvinden van 1 tot 18 maart (in plaats van februari) in verband met lokale religieuse feestdagen. •

• van 8 tjm 16 juli 1995 • retour per vliegtuig Amsterdam - Moskou • inschrijfgeld, visum en verzekering • 9 overnachtingen met vol pension • 20 sprongen van 12.500 ft • MI-8 heli's en Antonov's II * zeer ervaren load-organizers voor zowel de beginnende als de ervaren formatiespringer • exkursie Moskou: Rode Plein, Kremlin, Witte Huis, metro, enz. • mogelijkheid voor nachtsprongen, watersprongen, lage sprongen, introduktievlucht MI-2 en jetvliegen ! Informatie:

Nathalie Chudiak, telefoon/fax 070-3836687, Anita von Eugen, telefoon 05712-73345

Rally Boogie Israel MARIJKE DE VRIES - Skyclub Israël, het de nog jonge paraclub 75 km ten noorden van Tel Aviv, organiseert een leuke boogie: de Rally Boogie. Hierbij worden de deelnemers met 4x4 jeeps door Israël gevoerd, intussen sprongen makend op bijzondere lokaties zoals de Zin woestijn en de laagste plek op aarde, de Dode Zeekust (-400 m). Ook worden er sprongen gemaakt op de paraclub. Onderweg is er genoeg gelegenheid om in de Dode Zee te zwemmen, Jeruzalem te bezoeken en de beroemde rots van Masada te bezichtigen. Overnachtingen zijn in verschillende hotels en een kibboets vlak bij de paraclub. De organisatie heeft een promotievideo gemaakt in de vorm van een soort clip. De boogie wordt in 1995 vier maal gehouden: april, mei, oktober en november. De negendaagse reis (inklusief zeven sprongen) kost $ 1500 (vanaf Tel Aviv). Voor exacte data, meer informatie en inschrijformulieren: neem kontakt op met Skyclub, telefoon 972-6391068/9, fax 972-3-497089. •

Freestyle coaching in Europa PETRA VAN DEN BOVENKAMP - In het voorjaar en in de zomer van 1995 zal Tamara Koyn weer naar Europa komen om les te geven in freestyle, chute assis en skysurfing. Deze kursus is bedoeld voor zowel beginners als (ver)gevorderden, als ook voor kameramensen en juryleden. De kursus zal bestaan uit seminars, workshops en one-on-one coaching. Voor juryleden is er een driedaagse kursus en hierbij leert men ook hoe een wedstrijd moet worden georganiseerd. Clubs en/of centra die geïnteresseerd zijn om Tamara Koyn een dergelijke kursus op hun lokatie te laten verzorgen, kunnen dit opgeven aan Petra van den Bovenkamp, die deze aktiviteiten voor Tamara voor Nederland zal koordineren. •

Freeflight MARIJKE DE VRIES - Freeflight Skydiving School is per I oktober '94 verhuisd naar Birdland (Florida), 50 mijl ten noorden van Tampa. De dropzone van Jery Bird vliegt met een Twin Otter en heeft een vrije val simulator (vertikale windmachine) die voornamelijk voor AFF-Jeerlingen is bedoeld, maar ook door ervaren mensen kan worden gebruikt. Zeven dagen per week geopend. Voor informatie: telefoon (813) 783-9991, fax (813)782-5112. •

Air Press Symposium MARIJKE DE VRIES - Begin oktober heeft in Brazilië een symposium plaatsgevonden dat volgens de berichten een groot succes is geweest. Het aantal skydivers in Brazilië is de laatste jaren enorm toegenomen en om goede kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven waarborgen en ontwikkelingen te stimuleren, kwam men nu bijeen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Alle aspekten van een veilige ontwikkeling van de sport werden door experts belicht met het streven naar professionalisme als basisgedachte. •

Parachute Ind. Ass. Symposium

Internationaal Kampioenschap in Thailand

MARIJKE DE VRIES - De Parachute Industry Association organiseert van 22 tot 26 maart weer een symposium: handelsrnarkt, konferentie en tentoonstelling. Het wordt gehouden in Kissimmee, Florida. Doel is het promoten van produkten en vernieuwingen, instruktie geven en het met elkaar in kontakt brengen van iedereen die -al dan niet zakelijk- iets met parachutespringen te maken heeft. Neem voor informatie kontakt op met Cheryl Zimmerman, telefoon 904-738-6899, fax 904-734-6323. •

NATHALlE CHUDIAK - De 14de open Kampioenschappen van de Thaise krijgsmacht en politie zal van 24 februari tot 6 maart worden gehouden in Pataya, een zeer bekende badplaats 120 km ten zuiden van Bangkok. Het programma bestaat uit acht sprongen groeps- en individuele precisie, zes sprongen sequential FS-4 en zes sprongen CFS-4. Uiterlijke inschrijving is 1 januari '95. Informatie: George R. Goetzke, telefoon 662-271-4866/271-4867/279-3559, fax 66-2271-2454. •


MATERIAAL Accessoires Buitenissigheid of Blijvertje ken omdat anders de pilotSpringers zijn bijzonder geïnteresseerd in nieuwigchute helemaal niet werkt. heidjes, vooral op het gebied van materiaal. Onze Bij het bungee-systeem duurt sport is, net als veel andere sporten, 'materiaal het een paar sekonden om intensief' dus kijken we vaak uit naar nieuwe techgenoeg luchtsnelheid te hebnische snufjes om het springen veiliger en plezieriben om de pilotchute te laten ger te maken. Hier heb ik een stuk of wat hedenwerken. Maakje bijvoorbeeld daagse accessoires op een rij gezet. een ciear-and-pull, dan heb je Sommige ideëen zien er op het eerste gezicht goed nog een lage valsnelheid en uit maar blijken toch geen blijvertje te zijn. Anderen zal het langer duren voor de doen het precies andersom; in het begin lijkt het pilotchute genoeg drag heeft niet iets bijzonders maar in de praktijk blijkt het zo om de pin eruit te trekken. lekker te werken, dat we het allemaal enthousiast Dit betekent ook dat je moet begaan gebruiken. En sommige nieuwtjes zien er gewoon beter uit. denken wat je doet bij een noodprocedure. Wat doe je als je er Begrippen als het kleine drieringsysteem, de microlijnen, smalle risers en mini-links zijn al zodanig inge- laag uit moet? burgerd dat er nauwelijks meer over gepraat of nage- * De pilotchute met het droguesysteem is een stuk duurder dacht wordt, tenzij er iets vervelends mee gebeurt. dan de pilotchute met bunHet is dus wel slim om er eens over na te denken gee. waarom iets ontwikkeld is en welke eisen je zèlf * Met name bij de kleine paraeigenlijk aan je parachute en uitrusting stelt. chutes met veel gewicht eronder kan de pilotchute met COLLAPSIBLE bungee bij versnellingen of PILOTCHUTES snelle draaien weer open gaan staan, dat gebeurt bij Een collapsible de drogue pilotchute niet. pilotchute verIn het begin werden zero pobetert de draai, rosity pilotchutes gebruikt de glijhoek en die net zo groot waren als de de flare van je gewone F111 pilotchutes. parachute. Het Deze pilotchutes zorgden voordeel van voor een enorme pijnlijke een collapsible opening. pilotchute is het Sla in de main bag een grommeest merkmet nummer 7 of 8 en bij elbaar bij kleine ke opening wordt je pilotchusnelle parachute tot aan het klosje door die tes. Zoals je Boven een pilotchute met bungee opening getrokken. Dit was wellicht al weet, en onder een met killine. het eerste eenvoudige collapzijn er meerdere sible pilotchute-systeem. Namanieren om deel is wel dat je pilotchute een pilotchute hier enorm van slijt. En een in te laten klaplosse nieuwe pilotchute kost pen. Alle methoal gauw tussen de 75 en 150 des hebben zo gulden. hun voor- en naIn het algemeen vindt men op delen. dit moment de kleine pilot1. Je hebt pilotchutes van zero porosity stof chutes met een het fijnst. Deze stof gaat lang bungee oftewel mee en houdt erg lang zijn een stuk elasniet-poreuze eigenschap. , tiek. * Pilotchutes van zeroporosity 2. Pilotchutes zijn kleiner dan pilotchutes met een soort van Fll1 stof, dus ook makdroguesysteem. kelijker en kleiner weg te ber3. Een bag met gen. een extra grote grom met. Pilotchutes van Fll1 die collapsible zijn gemaakt, moet je Wat voor- en nadelen op een rij zoals die door sprinaltijd in de gaten houden. Als gers ervaren worden (graag reakties als je er meer de stof van de pilotchute poweet): reus wordt, zal de pilotchute * Bij het drogue-systeem zit er een lijn in een niet meer goed funktioneren. huls. Elke keer moet je bij het vouwen van je Als je te lang wacht met verhoofd parachute die lijn er weer helemaal uittrek-

L_---~=-:.....-~--

vangen, moet je er rekening mee houden dat je op een gegeven moment zelf met de hand de pin uit de container moet trekken. Nog twee tips: 1. Als je graag 'vliegt', is het de moeite waard om over te stappen naar een collapsible pilotchute. Je zal het verschil goed merken als je de overstap halverwege de dag maakt. 's Morgens met je oude pilotchute en 's mlddags met een collapsible. Als je hem eenmaal geprobeerd hebt, ben je niet blij meer met je oude pilot chute. 2. Er zit aan het ontwerpen en bouwen van pilotchutes meer vast dan menigeen denkt. Ik zou de verleiding maar weer· staan om er zelf een te maken of om te vertrouwen op een systeem dat niet grondig getest is.

I'

" .-

I /.:

-'t/'

6 :""-:-'---

STOWING SLIDERS Als je je slider nooit opbergt of oprolt, dan is de overgang naar een collapsible pilotchute een mooie gelegenheid om dit ook eens te proberen. Je slider uit de luchtstroom halen, heeft twee effekten: het verbetert de performance van je koepel door minder drag te veroorzaken en het voorkomt het gigantische geklapper en lawaai. In het opbergen of oprollen van sliders zijn ook meerdere systemen: 1.

Op de Amerikaanse canopies zit standaard de simpele velcro wrap. Nadat de parachute geopend is Ue kijkt natuurlijk allereerst of je wel vrij kan vliegen) en voordat je de remmen eraf haalt, reik je omhoog en wikkel je het velcro om het midden van je slider zodat het op een vlinderdasje lijkt. Van boven naar beneden: Collapsible kangarooslider, splitslider, slider met velcro wrap, slider met koordje en de wrap op je pak.

:>h~ WIet- voJc../"O \oov0 ...,ie ~ \AQ.t- \M lctdeo-. "'i1.eU.0l~

"

O)eloov\C:I.~.

-

->.

-

-

.... ,.,..

~~

-

--

-

.;

-

-

....

~ "" slid~ VV\~ \v'I wwd/~ kc> <TR..ol~ dat- 5~ C?f-S lI\0ettd ~ va..,&f--'(f-ldew.c\. ~,

De INR.Jlp iN DE NEl:. VAN 1\ I A

TOllly VRflG-fl/lo

IlWlt'. te.Sl'()NS.

jer~

V IVv A iIC


2.

3.

Je kan ook de slider naar beneden trekken en achter je nek hangen of in een wrap, dat op je pak genaaid is, opbergen. Op de Franse canopies zit een slider met een koordje in het midden dat je aan kunt trekken en met een klemmetje vast kan zetten. Nadat je na de opening hebt gezien dat je 'vrij' vliegt, reik je naar boven en door aan het touw te trekken en de klem op te schuiven, geeft hij de slider de vlinderdasvorm.

Voor- en nadelen zoals dat door de springers ervaren wordt: 1. De velcro strik is geen perfekte oplossing. Soms raakt ie los, met name bij radikale draaien. Hoewel dit geen gevaar oplevert, is het wel irritant. Het velcro tast ook na een tijdje de stof van de slider aan. Zelfs als je er moeite voor doet om het velcro zo netjes mogelijk op te rollen en de kant met de harde haakjes ver van de stof weg te houden. 2. Bij zowel de wrap- als de touwtje-methode wordt er weer een stap aan het pakken toegevoegd. Je moet er namelijk om denken om de sllder uit te pellen en het velcro of het touwtje na iedere sprong weer op z'n plaats te zetten. Als je dit niet doet, veroorzaak je zeker een zeer harde opening. 3. De wrap in de nek van je pak is handig omdat je niet eerst een vlinderdasje van je slider hoeft te maken. Bovendien gaat de slider door een snelle draai niet opeens in je gezichtsveld zitten doordat ie vastzit. Nadeel is wel dat er op de wrap ook velcro zit en dat kan de sliderstof aantasten. Voordeel is dat je risers verder uit elkaar kunnen gaan staan en zodoende haal je meer performance uit je koepel.

gen. Bij het vouwen (op de halve rem zetten) moet je even goed nadenken en soms wat meer pielen. KANGAROO SLiDER De kangeroe of pocket-slider heeft een lip of pocket aan de voorkant van de slider. Bedoeling is dat deze pocket tijdens de opening lucht vangt en daardoor een zachte opening kreĂŤert. De kangeroe slider wordt met name gebruikt op canopies met 'harde' openingen, door kameraspringers en door mensen die vaak veel springen. BOC De throw-away-pilotchute Ueweetwel, je handdeploy) zit meestal in een stretch pocket op je rechterbeenband. Sinds freestyle en skysurfen meer beoefend wordt, is de behoefte aan een openingssysteem dat niet op de beenband zit groter geworden. Schuivende beenbanden worden opgevangen door leggings over de banden. Sinds de BOC (bottom of container hand deploy - throw away-systeem) er is, schakelen ook veel tandemmasters (op de tandem zit de drogue op bijna dezelfde plek) op dit openingssysteem over. Deel I: Gebaseerd op het artikel van Michael Truffer in Skydiving Magazine van 1993: "Some gear 'fads' are worth lt" en gesprekken met springers en riggers. Verzameld en opgetekend door Trees van Mierio september 1994. Deel 11 de volgende SP.

a NIEUW: CUSTOM STILEITO! De 'eerste druk' van de Stiletto is voorbij. Er zijn vanaf december 1994 geen originele Stiletto's meer te verkrijgen, tenzij ze nog ergens op stock liggen. De pioniers zijn nu duidelijk te onderscheiden van de tweede generatie. Kortom: de Stiletto is nu ook in eigen kleurpatroon (custom) te koop. Voor dezelfde prijs. Bovendien is nu een een Stiletto 190 aan de lijn toegevoegd.

Bij een riggerswerkplaats kan je je slider laten ombouwen naar een Parachutes de France slider of een wrap op je pak laten zetten. TRIPLE RISERS De triple riser ontleent z'n naam aan het feit dat er een stuk webbing aan de achterkant van de riser bijgezet is zodat het lijkt dat de riser uit drie delen bestaat. Het enige dat deze extra riser doet, is het opbergen van de release-kabel en zorgen dat als je je toggle loslaat deze niet wegschiet. Door met een triple riser te vliegen, stuur je direkter en je hebt minder weerstand. Je slaat als het ware het geleide-ringetie (dat je gebruikt om je halve rem op te zetten) op de riser over. Wie springen er met triple risers? Dat zijn de echte vliegfreaks die met de performance van hun canopy bezigzijn en er meer uit willen halen. De triple risers komje tegen bij precisiespringers en high performance canopy springers. De precisiespringers werken hun slider weg door met een split slider te sprin-

Boven de Kangaroo slider en beneden de werking ervan.

Hierboven drie openingssystemen en linksonder de triple risers. Op de voorste riser zitten dive loops (hookloops) en op de achterste risers (triple riser) zit een systeem met velcro zodat bij het op de halve rem zetten ook de triple risers weggeborgen zijn.

Para Ongevallen Dekking * doorlopende

"

-24 uurs* wereldekking * in en buiten beroep!! * invaliditeitsdekking f 80.000,(zelfs tot f 150.000,- mogelijk) jaarpremie f 70,* ook hebben wij een goede polis voor uw kostbare uitrusting en reizen

HET ASSURANTIEHUIS VANDERVEEN BV 055-218028


Opleidingen

Markt

21 januari: Hl- en I-opleiding '95, dag 1, Apeldoorn. 11 februari: HI-en l-opleiding '95, dag 2 en SV-herexamen '94, Apeldoorn. 4 maart: HI-en I·opleiding '95, dag 3 + clubdocenten, Apeldoorn. 25 maart: HI- en l-opleiding '95, dag 4 + clubdocenten, Apeldoorn. 15 april: Hl· en l-examen '95 theorie, Apeldoorn. 10 juni: Hl- en I-herexamen '95 theorie, Apeldoorn. 9 september: Hl-opleiding '95, praktijkdag + clubdocenten, Apeldoorn. 30 september: Hl-examen praktijk '95, Apeldoorn. 4 november: Instrukteursbijscholing '95 groep 1 + 2, SV-opleiding '95 en Hl-herexamen praktijk '95, Apeldoorn. 2 december: Instrukteursbijscholing '95 groep 3 + 4 en SV-examen '95, Apeldoorn.

Gevraagd: Mains: Para Foils: 1 x 252 en 2 x 282. Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 07G-3836687. Komplete set: Rig: SST Racer (zwart). Main: Fury (zwartregenboog) 20 sprongen. Reserve: Invader 370. Prijs f 2.250,. Set i.z.g.s. Info: Bo Young, tel. 04749-2528. Komplete set: Rig: Jaguar '85 (voor lengte tot 1.70 mi. Main: Cruislite '88, ± 400 sprongen. Reserve: GQ 144, 1 sprong. FXCEurope. Prijs inklusief repack en jaarkeuring f 1.750,. Info: Albert Meiskens, tel. 08G789612. Komplete set: Rig: Vector. Main: Skylark. Reserve: Firelite plus, 7-cel. Scherp geprijsd. Info: The Parachute Case, Kees Tops. Komplete set: Rig: Vector '89, expert Cypres '93. Main: BT 50 '91, optima lijnen, 350 sprongen. Reserve: Mie· ro Raven '91, 1 sprong. Prijs n.o.t.k. Info: Loek Bergmans, tel. 05763-2189, Negen sprongen van 12.500 ft bij PC Ampuriabrava (geldig tot 18·9-95) voor slechts f 300,. Info: Aart lJIand, tel. privé 030-515853, werk 020-3114148, Gevraagd: Main: Para Foil 252. Info: Bert Ham, tel. privé 055-600845, werk 055-778679.

1996 10 februari: SV-herexamen '95, Apeldoorn. wijzigingen voorbehouden

WP1094

Evenementen 10 december - 2 januari: Christmas Boogie, Z-Hills Parachute Center, Florida. Info: zie 21/22-1. 17 december - 6 januari: Kerstboogie, Ampuriabrava, Spanje. 17 december - 15 januari: Kerstboogie Skydive City, Z-Hills, Florida. Info: telefoon 813-783-9399, 800-404-9399, fax 813-782-0599. 23 december - 8 januari: Pink Boogie Trieben, Oostenrijk. Info: IPPC,Silvia Wagner, telefoon 43-222-8898222. 23 december - 1 januari: Kerstboogie Skydive Deland, Florida. 24 december - 3 januari: Holiday Boogie Skydive Arizona met Super Otters, Super King Air, DC-3, Beech 18 en Cessna's. Info: telefoon 602·466-3753, fax 602-466-4720. 25 december -10 januari: Boogie in Hua Hin, Thailand. 26 december - 8 januari: Tunesië Boogie, Sousse. 26-31 december: Springweek PCI. 6-24 januari: Boogie do Brasil, Salvador/Bahia. 13-26 januari: California Dreamin' Boogie, Skydive California, lake Elsinore, California. Caribou en Super Twin Otter. Info: telefoon 909245-9939. 13-17 januari: US National Para Ski Championships. Half uur van Salt lake City, Utah. Info: larry Bagley, telefoon 801-255-5867. 14 en 15 januari: Europacup Paraski, Livigno, Italië. 21 en 22 januari: Muft Brothers FS4 training. Phoenix Z-Hills Parachute Center, Zephyrhills, Florida. Info: telefoon 813-788·5591, fax 813·783-1339. 18 en 19 februari: CRW Meet, Perris Valley Skydiving, California. Skyvan, Twin Otters, King Air, DC-3. Info: telefoon 909-657-3904, fax 909-657-6178. 18 en 19 februari: Europacup Paraski, Bardonechia, Italië. 24 februari - 6 maart: 14de open Kampioenschappen Thaise krijgsmacht en politie: 8 x PA, 6 x FS-4 en 6 x CFS-4. 25 en 26 februari: FS4 en FS8 Meet, Perris Valley Skydiving. Info: zie 18/19-2. 1-18 maart: Indonesia Beach Boogie '95 op Bali en lombok. Info: Exotic Sky Adventures, telefoon 2220-11658, 2220-11464, fax 2220·11414. 4 en 5 maart: Muff Brothers FS4 training. Phoenix Z-Hills Parachute Center, Rorida. Info: zie 21/22-1. 4 en 5 maart: Open Zwitserse kampioenschappen Paraski op de Klewenalp (midden-Zwitserland).

Beuken Reisverzekeringen specialist in Para-Ongevallenverzekeringen Para- Reisverzekeringen Para- Uitrustingverzekeringen

Postbus Telefoon

79

02154-13635

3740 AB BAARN Fax 02154-23375

18 en 19 maart: Europacupfinale Paraski, Seefeld, Italië. 22-27 maart: PIA Symposium, Orlando, Florida. 25 maart - 1 april: Spring FS Camp, Phoenix Z·Hilis Parachute Center, Rorida. Info: zie 21/22·1. 1-16 april: Easter Boogie, Phoenix Z-Hills Parachute Center, Florida. Info: zie 21/22-1. 1-16 april: Easter Boogie, Skydive City, ZHills, Florida. Info: zie 17/12-15/1. lG-12 april: 20-way sequential FS wedstrijd, Phoenix Z-Hills Parachute Center, Rorida. Info: zie 21/22-1. 13-23 april: Noordpool Para Expeditie '95. Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 0703836687. 14 en 15 april: Speed 40-way wedstrijd en groot feest, Phoenix Z-Hills Parachute Center, Florida. Info: zie 21/22-1. 17-23 april: Bahamas Free Fall Adventure. Info: telefoon en fax 714-680-4439. 22-30 april: Vierde WK Paraski, Snowbird, US. 29 april - 7 mei: Spring Fling, Skydive Deland, Florida. 16, 20, 30 en 40-way wedstrijd. 25-28 mei: Tweede open Benelux Kampioenschappen 10 x PA-5bij PC Oud-lurnhout. Info: Gust Poortmans, telefoon/fax 32-14451947 of Fons Goris, telefoon 3215247011. 26-29 mei: Memorial Day Deland: 4·, 8- en 20-way training camp. 3-5 juni: Internationale Pinkster wedstrijd PA5 Bruchsal. Info: FSC Bruchsal, telefoon 07251-12973. 8-17 juli: Vijfde Moskou Boogie bij de Moscow Parachute Club. Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 070-3836687. 21 en 22 juli: Jump Elbrus: de hoogste berg van Europa. Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 070-3836687. 21-31 juli: Baikal Skydive Adventure, Rusland (eerste groep). Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 070-3836687. 4-13 augustus: Baikal Skydive Adventure, Rusland (tweede groep). Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 070-3836687. 19-27 augustus: NKP '95 FS, CF, Freestyle, PA, Style op Paracentrum Texel. 19-21 augustus: Achtste Worldcup of Champions, Varadero, Cuba. 25 augustus - 3 september: Baikal Skydive Adventure, Rusland (derde groep). Info: Nathalie Chudiak, telefoon/fax 070-3836687. 22 september - 1oktober: Derde Europese kampioenschappen, Efes, Turkije. 26-29 september: World Meet POPSin Ampuria Brava, Spanje. 11 november: POPSelfde van de elfde. Nadere info volgt.

ISSN 0921-8017 jaargang

23 - nummer

3 - december

1994

Tweemaandelijkse uitgave van de Koninklijke Nederlandse voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen

Medio

februari,

verschijning april, juni, augustus,

oktober

Vereniging

• en december.

abonnement Gratis voor leden van de afdeling parachutespringen. Losse abonnementen kosten f 45,- per jaar (vanaf juli f 25,-) en zijn aan te melden door overmaking van dit bedrag op girorekening 68810 van de KNVvL onder vermelding van abonnement SP. redaktie Chudiak (vormgeving), Cor Driessen (financiën), Frank Neervoort, Dick Romkema en Marijke de Vries. art director Ronaid van den Boogaard vaste medewerkers Hein Cannegieter, Arnold Collenteur, Peter Derksen, Kees de Goeijer, Bert Ham, Henk Kuizenga, Trees van Mierio, Dick Pluim, Jenny Ramakers. advertenties Petra van den Bovenkamp, telefoon 036-5324906. druk Van Deventer bv, 's-Gravenzande. Nathalie Bert Foppen,

Koninklijke

Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Afdeling Parachutespringen

bestuur Igor van Aperen, Patriek Custers, Syco Fennema, Rob Lemmers, Bob Rienks, Mariëlle van Rijswijk, Paul Wolf hoofd buro parachutespringen Ronaid Overdijk, Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS 's-Gravenhage, telefoon 070-3245457, fax 070-3240230. lidmaatschap Alle leden f 96,- per jaar, na 1 juli f 51,50. Het inschrijfgeld bedraagt bij aanmelding f 8,-. Aanmeldingen te richten aan het Afdelingssekretariaat. inleveringsdatum kopij 20 januari op het redaktie-kopij-adres. redaktie-kopij-adres Nathalie Chudiak, redaktie SP, De Eerensplein 21, 2593 NB Den Haag, telefoon/fax 070-3836687. Giro 6992257 ten name van SP, Tolhuis 1435, 6537 PA Nijmegen. Uiterlijk

Artikelen, reportages, brieven en beeldmateriaal over parachutespringen zijn altijd welkom. Materiaal wordt niet teruggezonden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek. Beeldmateriaal moet zijn voorzien van de naam van de maker enlof eigenaar. In geval van beeldmateriaal met copyright dient een schriftelijke toestemming van de maker voor plaatsing in de SP te worden bijgevoegd. De redaktie behoudt het recht alle ingezonden materiaal te korrigeren, zo nodig in te korten of niet te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Plaatsing zonder naamsvermelding is op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver echter wel mogelijk. De met naam onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. De niet met naam onderschreven artikelen komen van de redaktie uit en zijn samengesteld aan de hand van informatie uit een of meerdere bronnen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, mikrofilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redaktie.

Subscriptions to SP for a full calender-year can be ordered by payment of Dfl. 45,- (Dfl. 70,- for airmail postage) to RNAA, department of Parachuting. Postgiro account: 68810 (kontributies). Bankaccount: ABN-AMRO, 42 45 47 007.


SP 1994 23(3)  
SP 1994 23(3)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad