Page 1


sportparachutist TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN Jaargang

9 - nummer

3 - 1 januari

1981

Hoofdredakteur Karst Sikkens Deze uitgave kwam tot stand met medewerking

van:

•••••••......~

__

in_h_Ou_d__

Herik Beuzel, Herman Boerman, Hein Cannegieter, Nathalie Chudiak , Sjaak Gielen, Joeke de Jong, Rob Jongkees, Hans Keller, Bram Lasschuijt Jr. , Richard Meyer, Henk Nijhuis, Wim Velthuizen Bert Wijnancls en Hans den Otter.

De met name onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. Zonder schriftelijk toestemming van de redactie mag niets van de inhoud worden overgenomen. Abonnement SPORTPARACHUTIST LEDEN VAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN ONTVANGEN HET BLAD GRATIS. Advertenties: Advertentietarieven

op aanvraag.

Verschijningsdatum: 1 jan. , 1 mrt, 1 mei, 1 juli, 1 november. Druk: Van Deventer

1 september

en

bv 's-Gravenzande

1. Een prachtige foto van Sjaak Gielen. 2. Inhoud 3. Nieuws van de voorzitter/Dienst Luchtvaart Rijkspolitie - RLD. 4/5. Afdelings-nieuws. 6. Para's en rotsen. 7. Hein in gesprek met Nathalie. 8/9. Boogie op Teuge en NKP-1981 10. Flying Dutchmen. 11/12. Nrd Ned. Para Club & Tracking. 13/14. ENPC 15. Nationaal Centrum. 16. Scheidsrechters. 17/18. Buitenlandse Wedstrijden. 19/20. Personalia - Te Koop - Open Dag "De Peel". 21. Verzamelaars en Paraclub Mobiele Colonnes. 22. Nu, naakt of nooit. ..... én verzekeringen. 23. Fotowedstrijd Paracentrum Noord. 24. En we besluiten het jaar 1980 . én beginnen 1981 met een zeer goede en m oo ie foto van Sjaak Gielen boven "De Peel".

~---------,~~C~.w------------------------------------1

~ c----'~'if'--==

\Y

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING voor LUCHTVAART AFDELING PARACHUTESPRINGEN Bestuur: W. A. Velthuizen E. T. H. Wijnands N.J. Chudiak P. Santegoeds H. Cannegieter C.A. T. Pellens H. Verbeek H. A. Elias

- voorzitter - vi ce=voo

-

ER EEN MOGELIJKHEID VOOR MEDISCHE

TE LATEN VERZEKEREN

NAAR HET BUITENLAND

r'z itte r

sekretaresse algemene zaken sekr. sport sport en instruktie algemene projekten algemene projekten

Lidmaatschap Alle leden J 60, -- per jaar,

8,

na 1 juli

voor leden bedraagt

f

33, --.

bij aan-

Aanmeldingen voor het lidmaatschap Te richten aan het afdelings-secretariaat (d. t. v. de clubsecretaris). Uw copy voor de eerstvolgende uitgave gaarne voor 15 januari 1981 inleveren bij: Sekretariaat Afdeling Parachutespringen KNVvL Jozef Israëlsplein 8 2596 AS Den Haag

2

THANS BESTAAT OM U EVENEENS ENZ.

Adres secretariaat: p/a KNVvL Jozef Israëlsplein 2596 AS 's-Gravenhage.

Het inschrijfgeld melding f 5, --.

verzekeringen ALDAAR

KOSTEN

ALS U

GAAT OM

TE SPRINGEN.

WAT DEKT DEZE

VERZEKERING?

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING . ..................... ONBEPERKT . (d. w. z. medische en specialistische hulp enz. tot het moment dat u weer naar Nederland gebracht kan worden voor een eventuele verdere behandeling ..... inclusief transport vanuit het buitenland naar het huisadres). ONGEVALLEN-VERZEKERING

f

50.000,--

REIS/BAGAGEVERZEKERING (UW PARACHUTE)

f

3.000,--

WA-VERZEKERING (echter deze wordt al gedekt door onze AGO verzekering). KOSTEN VOOR VIER WEKEN?? SLECHTS

CA.

f

? ?? ? ? ?? ?

30,--

MOCHT U INTERESSE HEBBEN ..... LAAT DIT DAN EVEN SCHRIFTELIJK WETEN AAN HET AFDELINGS-SEKRETARIAAT. HIERMEE ZIJN WIJ WEER GEKOMEN DE UITBREIDING VAN ONS SERVICEPAKKET AAN DE LEDEN MAAK ER GEBRUIK

VAN

TOT . .

sportparachutist


en een waardige

nieuws van uw voorzitter De eerste vervangen

zakagenda

vergeten

- de Sportparachutist

- het verder mogelijkheden

van de jaren tachtig is al weer die van 1981.

zaken, problemen

-

dat u die kansen zult grijpen! Wim Velthuizen

of half

die je nog steeds bezig hou-

nog nooit zovee 1 kandidaten

style en RW gestadig

valt te bespeuren

door velen onderschat

waren in de nachtspr-ongen;

<

<

Indien men om bepaalde redenen de Rijksluchtvaartdienst (vooronderzoek ongevallen) nodig heeft en men kan deze dienst niet tijdig bereiken dan is het ook toegestaan om kontakt op te nemen met de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie. Men zorgt dan voor melding aan de RLD. Het land is in bepaalde districten verdeeld en onderstaand treft u de telefoonnummers aan v. w. b. de indeling van eerdergenoemde Plenst:

wordt en nu de

oude rotten niet meer :;;0 staan te trappelen, spring(st)ers

omhoog

in de top;

van de dit jaar georganiseerde

demospringen

••• <

voor het instructeurs

er ook nieuwe gezichten te bespeuren

duisternis

Luchtvaart

niet terugblade-

als in 1980;

het peil voor precisie,

ervaren

voor de plannen die u voor het korrende

Korps Rijkspolitie/Dienst

gaat en verjonging

-

een jaar mag worden met goede kansen en

Terugbladerend

ren, maar zo viel het mij onder andere op dat:

-

u van dit alles op de hoogte pro-

jaar gemaakt heeft en

Erg ver wil ik bij deze jaarwisseling

-

1980;

te zetten;

kom je van alles tegen; helemaal

examen zijn geslaagd

week

beerde te houden en dat in 1981 met uw hulp hoopt voort

den, enz.

-

vormde van de instructie

van Craig en in feite van het springjaar

door de tweede,

in oude agenda's

afsluiting

vaak te on-

te laat merken dat ze nog heel wat

tekort komen (letterli jk en figuurlijk); -

de F-27 door velen als een geweldig springvliegtuig

is (her)ontdekt; -

we trouwens

voor F-27 demo's

met z'n allen zo'n 25.000

km vergeefs

- zulk soort dingen meestal door de organisatoren gehandicapten -

manifestatie -

werden

reden; worden,

van de Olympische

afscheid

maar niet

Spe len voor

c. s.);

van Karst op de NKP 80 een

werd van waardering

de riggerswerkgroep

examens

vergeten

(Henr lk Meijers,

het onofficiële

die gecancelled

en vriendschap;

de pogingen om reeds

in '80

te kunnen afnemen nog niet met succes bekroond

wedstrijden

buiten de normale

DZ 's kennelijk voor

het grote publiek erg aantrekkelijk risico's -

Afdeling Luchtvaartonderzoeken

zag; -

Schiphol Centraal ala 020-174555 0-24 uur

Korps Rijkspolitie/Dienst

Luchtvaart

zijn maar de

navenant;

de onofficiële

16 mans RW wedstrijd

op Teuge zo'n heerlijk sportparachutist

internationaal

eind september

sportief

K. S.

tintje had 3


~----------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------

verzekeringen Met ingang van 15 november 1980 veranderde de afdeling van verzekeringsmaatschappij. Thans is de dekking wegens schade jegens derden ondergebracht bij het verzekeringsconcern AGO. De dekking is f 1. 000.000, -- terwijl het eigen risico f 250, -- bedraagt. Aangezien wij op korte termijn met de opzegging door ENNIA op de hoogte werden gebracht is er in verband met de no-claim nog niet uitvoerig over gesproken en van gedachten gewisseld. Tot 1 maart 1981 staat de afde ling garant voor de betaling van eerdergenoemd bedrag. Schadeclaims dienen binnen 48 uur door de clubbesturen worden verzonden naar het afdelingssekretariaat. De individuele leden (leden van de niet aangesloten verenigingen) dienen hun claim direkt schriftelijk te melden aan het afdelingsbestuur. 'Tevens is in het ledenservice-pakket opgenomen een collectieve ongevallenverzekering. De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen enz. mits georganiseerd door of ten behoeve van de organisatie, alsmede het komen en gaan naar/van eerdergenoemde aktiviteiten. ~~0~e_r:.i.!llU:"!~!:_~_r:.s_~~~:_

f f f

25.000, 100.000,

-- bij overlijden als gevolg van een ongeval; -- max. bij algehele blijvende invaliditeit

1. 000, --

als gevolg van een ongeval; kosten van geneeskundige behandeling gevolg van een ongeval.

als

Met betrekking tot het laatste geldt dat hier sprake is van sekundaire dekking. Met andere woorden een eventuele verzekering uit hoofde van een ziekenfonds of particulier verzekerd zijn zal te allen tijde prevaleren. In de volgende editie zullen wij nog nader op dit onderwerp terugkomen. Verder gelieve u er rekening mee te houden dat de Internationale Verzekeringsverklaringen v. w. b. het buitenland van ENNIA niet meer geldig zijn. Nieuwe verklaringen van AGO zullen z. s. m. aan de verenigingen worden toegezonden. Individuele leden kunnen-de verklaring aanvragen bij het afde lings-sekretariaat.

ingezet dan worden de kampioenschappen in de legerplaats SEEDORF gehouden. Is dit niet het geval dan zal Teuge weer de uitverkoren plaats zijn.

kascommissie Voor het begrotingsjaar 1981 zijn door de Algemene Ledenvergadering als kascommissie-leden gekozen: Mevr. J. Bronsveld-Aling (sekretaresse para-flevo) De heer J. v. d. Vliet (penningmeester ENPC) en De heer A. Broekman (penningmeester PCN).

.video Wij zoeken een lid van onze Afdeling die het beheer en de stalling van onze Video-bus voor zijn/haar rekening wenst te nemen. Onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.

aanvragen "wings" voor militairen Uw aanvraag dient u in te leveren bij het afde lingssekretariaat welke voor doorzending naar de militaire autoriteiten zal zorgdragen. U dient in te leveren: a. het aanvraagformulier; b. fotokopie oefen vergunning; c. fotokopie inlegvel; d, fotokopie medische verklaring. Originele

dokumenten worden nl. niet geretourneerd.

adreslijsten 1981 De adreslijsten kunnen niet voor 1 maart a. s. worden uitgegeven om reden dat een aantal verenigingen nog vergaderingen (algemeen) houden in de eerste twee maanden van dit jaar. Wij hebben de USPA medewerking gegeven door informaties te verstrekken over springcentra. In het begin van 1981 zullen adressen van springcentra over de gehele wereld worden gepubliceerd.

technische commissie nederlandse kampioenschappen De nationale kampioenschappen 1981 zullen worden gehouden van 20 tot en met 28 juni 1981. De lokatie is bij het ter perse gaan van ons blad nog niet bekend. Indien er helicopters van het Duitse leger zullen worden 4

De TC verricht enorm veel en goed werk. Fchter men heeft dringend behoefte aan uitbreiding van deze commissie met 0. a. een instrukteur-examinator. Graag wil men ook uit den lande opdrachten of verzoeken. Geeft het huidige team Johan BRONSVELD en Jan de BRUIJNE uw steun en vooral medewerking. Zij doen dit in ONS belang. sportparachutist


zeilvliegen De vorige maand schreven wij dat tijdens een vlucht van een zeilvliegtuig met motor boven Nijmegen een proces werd verloren wegens overtreding van de voorschriften. Onlangs werd deze zaak in Hoger Beroep opnieuw aan de orde gesteld en het eerder uitgesproken vonnis werd nietig verklaard. Met name is dit te danken aan de deskundigheid van ons Hoofdbestuurslid Mr. L. F. Canté.

foto-expositie Vanaf heden tot 25 januari a. s. wordt in het Airborne Museum in Oosterbeek in samenwerking met de Photo Aviation Service door middel van een fototentoonstelling de aandacht gevraagd voor heden ten dage nog in Europa liggende en tot monument geworden, historische vliegtuigen van tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

FOTO EXPOSITIE -

INHETAIRBORNEMUSEUMliAN 29 NOV 'SO ,;m 25JAt •• 'S1

"Veteranen van nu" bestaat uit ongeveer 60 zwart/wit en kleurenfoto's alsmede een aantal zogenaamde diaboxen (een soort verlichte maxi dia's van de volgende vliegtuigen: Boeing B17, North American B 25 "Mitchell", Douglas A 26 "Invader" , North American 7-6 "Ha rva rd", Douglas DC 3 "Dakota", Avro Lancaster, Supermarine Spitfire, Hawke r Hurricane, De Havilland "Tiger Moth", Fairey "Firefly" en de Junker Ju 52.

sekretariaats-adressen De vorige maand hebben wij een schema van aangesloten verenigingen.

opgenomen

een fantastische foto gemaakt van max dereta, net los van dat fascinerende, uitdagende, gigantische brok steen dat de naam draagt van

I

Dat was zo m'n eerste reactie op de voorplaat van ons blad vorige maand, toen ik het van Karst toegestuurd kreeg. M'n tweede gedachte was de historische zin van Neil Armstrong toen hij als eerste mens voet op de maan zette: ...... "that's a small step for a man, one giant leap for mankind. " A small step ..... een stapje maar ..... ook bij El Cap. De laatste stap voor je sprong, vaste bodem en dan die diepte voor je. De stap die je hebt voelen en zien aankomen toen je de uitdaging aannam en er heen ging, afspraken maakte, omhoogklauterde. De briefing, de twijfel, het doorzetten, het afzetten. Zoiets proefde ik in het enthousiaste verhaal van Max toen ik hem kort na z'n terugkeer in ons land bij de pcr sprak. Misschien schrijft hij volgende keer iets over z'n ervaringen. De vele vragen en opme rkingen over deze "muur van het morgenlicht" zoals de indianen de rotswand noemen, hebben mij er toe gebracht iets te schrijven over de briefing voor El Cap sprongen zoals ik die dit voorjaar (1980) van de USPA in m'n bezit kreeg. El Capitan is een dee I van een rotswand boven een vallei in het Yosemite park, een National Park, die slechts te voet te bereiken is. De parkwachters zien streng toe op de naleving van alle afspraken en dat geldt met name de beklimming. Omdat de tocht te voet naar de top te lang en te vermoeiend is om 's morgens vóór de sprong naar boven te klimmen, slapen de springers meestal boven. AIs daar maar iets van rommel achte rbItjft , kunnen de parkwachters het springen verbieden. Er moet dus ook een hulpploeg zijn, die de slaapzakken, etc. weer mee naar beneden brengt, want zelfs de duurste slaapzak wordt als 'rommel' beschouwd, dus er kan niets, maar dan ook niets worden achtergelaten en naar beneden gooien is er uiteraard niet bij. Er kan slechts gesprongen worden vóór 08.30 uur, want anders wordt het te druk in het park en zouden er te veel toeristen komen kijken. Bovendien is het weer (wind) dan het gunstigst. De springers moeten landen op El Capitan Me adow met als enige uitwijk Devil's Elbow Meadow. Tot zover de algemene regels die in het vroege voorjaar van 1980 zijn opgesteld door de USPA en de Park Service. Dan zijn er ook de sprmgtechn ische eisen: a. je moet in t rack ing ver genoeg van de wand komen; b. je mag niet te lang vallen, want de totale hoogte boven het dal is ± 3000 ft; c. je mag niet te kort vallen (snelle, positieve opening). Deze eisen lijken ogenschijnlijk met elkaar in strijd, want het één gaat ten koste van het ander. We zullen eens nagaan hoe Joe Svec, Joe Morgan en B. J. Worth, die daarover gebrainstormd hebben, dit oplosten. In de eerste plaats een situatie schets, die voor elke briefing noodzakelijk is, dus ook hier. De horizontaleen verticale afstanden leiden tot de volgende conclusies: -

een korte vrijevaltijd is niet verantwoord, dan te dicht bij de rotswand opent;

-

een lange vrijevaltijd geeft pr-oblemen i. v. rn , de openingshoogte (die verschilt naar mate je verder van de rots bent).

-

de verplichte

A Is sekretariaatsadres staat vermeld: F. K. G. Slobbe, M. Nijhoffstraat 50 WEESP dit moet echter W.J.C. Postbus

zijn:

van SPAANDONK, 259, 4100 AG CULEMBORG

sportparachutist

K.S.

el capitan

landingsplaats

ligt tamelijk

omdat je

ver weg. 5


Een zelfportret van Max Dereta. Indien u de frontpagina van de vorige editie goed heeft bekeken dan ziet u dat Max in zijn linkerhand een camera heeft. Op het moment van de afsprong - toen Mary Keech de bewuste frontplaat maakte drukte Max zijn eigen camera af. Max - geweldig.

Een combinatie regels op:

van de gegevens leverde

a. slechts een RW-jumpsuit garandeert sprong en goede tracking;

de volgende

een stabiele

af-

b. deugdelijke schoenen zijn vereist i. v. m. afzet en landing in rotsachtig gebied (zie mijn vorig artikel over springschoenen);

Schematische voorstelling van El Capitan. A, BenC zijn de openingspunten. 3564 ft

openingspunt

3047 ft

A 6 sec. B 7 sec. C 8 sec.

c. een rigid helm (vaste schaal) is verplicht;

e. een bestuurbare reserve is verplicht break-away is al gemaakt);

.C

rotswand

+ 300 ft

± ±

400 ft 500 ft

hoogte AGL

ver-

Uit het bovenstaande blijkt wel dat men zich niet zomaar onvoorbereid in de diepte stort. Als Max dit artikel leest, laat hij zich misschien verleiden volgende keer zijn persoonlijke ervaringen op papier te zetten. (Met dank aan de USPA) Wim Velthuizen. 6

• .B

(de eerste

f. gezien de hoogte is een 'single action release' plicht.

afstand

A

d. slechts een ram-air canopy kan een veilige vlucht garanderen (rotswand, landingsterrein, bossen);

± 2100 ft ± 2000 ft ± 1800 ft 000 ft

boven het dal

Het dal zelf ligt 3955 ft boven zeeniveau.

sportparachutist


hein

cannegieter

. In

I ... t'.~ 'f<'-

,~.

.

r,

~j·~~.l ./; .,•..JA,

~

.

.

..~

.

{'

~ gesprek ••• met nathalie chudiak

Nathalie Chudiak uit Den Haag, 33 jaar, bedrijfskundige bij de Postgiro/RPS, is de nieuwe secretaris of zo men wil secretaresse van het bestuur van de afdeling parachutespringen van de KNVvL. De Nederlandse paraclubs hebbens tijdens de jaarvergadering te Amersfoort aldus besloten, Meteen na afloop van die vergadering sloeg uw razende reporter toe en sprak met haar. Nathalie, zo blijkt, begon in 1971 bij de ENPC met springen. "Voor de gezelligheid", verklaart ze. Een tot nu toe voor mij onbekende beweegreden om te gaan springen. Maar Nathalie legt uit: "De man van een vriendin sprong daar. En omdat ze daar niet als Jan Doedel bij wilde zitten, is ze ook maar gaan springen. En voor de gezelligheid ging ik dus mee. " Maar wist je waar je aan begon? Nathalie: "Nee. Ik had nog nooit springen gezien, voordat ik zelf na m'n eerste sprong op de grond stond en een andere leerling uit het vliegtuig boven me zag springen. Maar toen m'n vriendin zei dat ze ging springen, leek het me wel leuk, al had ik er nog nooit van gehoord. " En je bleef het leuk vinden? athalie: "Jazeker. In het begin had ik natuurlijk de normale spanning die elke leerling doormaakt, maar echt bang ben ik nooit geweest. Ik ging het steeds leuker vinden, zoals iedereen die doorgaat. AI moet ik zeggen dat ik de eerste jaren niet zoveel sprong. 40 tot 50 sprongen per jaar, maar nu is dat zo'n 100 per jaar. Totaal heb ik nu ruim 500 sprongen. Twee keer ben ik er "uit" geweest. De eerste keer brak ik een kuitbeentje. De tweede keer was vervelender, m'n dijbeen. Toen kon ik 9 maanden niet springen. Maar na die negen maande wilde ik nog maar één ding: zo snel mogelijk weer omhoog. Ik leefde er helemaal naar toe. Het was zo sterk dat van enige spanning geen sprake was. Die eerste sprong was zo normaal alsof ik die dag al twee of drie sprongen had gemaakt. In de tijd dat ik niet kon springen deed ik veel organisatorisch werk. Zo organiseerde ik de wintertraining voor de club. Ook deed ik enkele administratieve en organisatorische zaken voor de ENPC. In het begin de opleidingen later de ongevallen registratie, statistieken, leerlingenwedstrijden en vier jaar was ik lid van de instruktie groep. Een vaste plaats in de organisatie van de club wilde ik niet. Ik wilde vrij zijn om leuke dingen te doen. Ik wist zelf toen nog niet precies wat ik met m'n eigen springen wilde en had daarom ook geen rust voor een vaste organisatorische plaats. Nu wel. Nu zijn er de Lady Birds. Nu weet ik precies wat ik wil. Nu weet ik dat er naast de Lady Birds ruimte over blijft voor organisatorisch werk en heb ik ja gezegd op de vraag of ik als secretaris deel wil gaan uitmaken van het afdelingsbestuur. " De Lady Birds - voor wie het nog niet in allerhande dagbladen en tijdschriften heeft gelezen - is ons eerste echte Nederlandse damesviervrouwsteam: Ellen Bussemaker, Annemiek van Gessel, Anita Molenkarnp , Ingrid Zoetmuller (die in de plaats kwam van Riet Becker en Nathalie. sportparachutist

Nathalte "Het eerste idee om met een groepje meisjes iets te gaan doen waar ik van weet, was in 1978 bij de NKP in Maubeuge. Maar dat is nooit iets geworden. Eind vorig jaar hadden Annemiek en ik het er weer ove r. Ik zat toen in een "mannen"team van de ENPC. Annemiek had er al met Ellen over gesproken. Anita vroegen we er bij en zo begonnen we . Van het begin af aan gingen we vrij serieus te werk: we stelden een stevig tra tnlngspr ogramrna vast, voerden lange gesprekken met elkaar, gingen een sponsor zoeken, lieten een sticker maken, T-shirts en zochten publiciteit. We wilden geen gelegenheidsteam zijn doch ook niet alleen een wedstrijdteam, maar wel aan wedstrijden meedoen mede om promotionele redenen: kijk, springen is ook voor dames. Volgend jaar willen we een training voor meisjes gaan opzetten. Niet omdat we zo feministisch zijn of zo, maar omdat het toch wèI zo is dat me isjes vaak een beetje tussen de wal en het schip vallen. Bij het samenstellen van een team denken mannen toch in de eerste plaats aan mannen. Als er een even goede man als vrouw is, nemen ze de man. En daardoor zakt de belangste lling voor het betere springen bij veel meisjes." De Lady Birds, waarvan - hoe kan het anders Nathalie de organisatie doet, deed mee aan de NKP en sloegen bepaald geen gek figuur in de B-categorie van het viermansre latief. Nu dus komt daar bij het secretariaat van de afdeling parachutespringen van de KNVvL als opvolgster van de bij zijn werk al legendarisch geworden Karst Sikkens, die gelukkig wel de enige echte, onvervalste eindredacteur van de Sportparachutist blijft en - hij kan het gelukkig toch niet laten - promotor van speciale activiteiten. Nathalie - na enkele maanden van waarnemend-secretaresse: "Aan de ene kant valt het me mee, aan de andere kant tegen. De routine zaken vallen me erg mee - de uitgifte van oefenvergunningen, aanvragen van papieren, verstrekking van folders, informatie, het aanvragen van

7


wings, het bijhouden van de instructeursbevoegdheden en al die andere administratieve zaken die door de afdeling voor de clubs en clubleden gebeuren. Wat me tegenvalt is de complexiteit van veel lange termijnzaken. Het is moeilijk daar goed inzicht in te krijgen. Ik moet nog vaak met dat soort zaken bij Karst te rade gaan. Het zal nog wel een paar maanden duren voor ik ook die goed beheers en kan hanteren. TI, doel vooral op bijvoorbeeld externe contacten met het ministerie van CRM, RLD, beleidskwesties die op langere termijn spelen, zoals problemen met springterreinen, militaire terreinen, zaken die vaak ook een politieke kant hebben. " Hoeveel tijd kost je het secretariaat van de afdeling? Nathalie: "Ongeveer drie uur per dag. Iedere dag ga ik langs de KNVvL post halen. Dringende zaken hande 1 ik meteen af, routine zaken spaar ik op en handel ik in één keer per week af. Drie avonden per week zit ik op het kantoor van de KNVvL op ons bureau. Mijn moeder vangt thuis vee 1 van de telefoontjes op. Ik moet zeggen: het is toch een heel ingroeiproces. Er spelen veel gevoelige kwesties en telkens moet je bedenken hoe je het best kunt reageren. Leuk is het wel, want je inzicht in de problematiek die zich rond het springen afspeelt, wordt veel breder dan het ooit was. Ik kijk nu ook anders aan tegen het gekanker van sommige clubs tegen de afdeling. Voor een deel is het begrijpelijk omdat ze onvoldoende weten wat er zich op nationaal niveau afspeelt. Soms ook komt het ook omdat clubs iets willen afschuiven wat dan niet lukt, omdat het iets is dat op clubniveau thuishoort. En iedereen - op club- en afdelingsbestuursniveau - zit natuurlijk met een enorm tijdgebrek en grote coördinatieproblemen. Het blijft liefdewerk-oud-papier. Wat heel goed blijkt te zijn, is het nu beter georganiseerde bezoek van afdelingsbestuursleden aan clubs. Daar is vorig jaar al mee begorrnen. " Spijt? Natha l ie : "Absoluut niet. Ik heb veel steun aan Karst en ook aan m'n moeder. Ook heb ik veel steun aan de andere leden van het afdelingsbestuur. Ze mopperen nooit als ik wat ingewikkelds naar ze afschuif. " Hein Cannegieter

N.B. : Bij het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat de afde ling hoogstwaa rschijnlijk een administratieve kracht kan aantrekken met zestig procent subsidie van CRM in het kader van een werkgelegenheidsprogramma. Een opr-oep voor solicitanten vindt men elders in dit blad. Deze kracht zal - als alles doorgaat - veel van de routinezaken van Nathalie uit handen nemen en vele nog 0ntoereikend entgormen zaken kunnen aanboren, uiteraard onder verantwoorde lijkhe id van in de eerste plaats Natha lie als secretaris van de afde ling.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

g oproep

g~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

g

g

g ~

Door de toenemende omvang van het ledenaantal, de administratief-technische problemen, het grote belang van het continu onderhouden van goede contacten met (overheids)instanties en clubs zoekt het bestuur van de Afdeling Parachutespringen van de KNVvL een fuU-time

hoofd bureau parachutespringen (m/v)

g

g

g

~

\C!!

De aanstelling van deze functionaris(esse) wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van zestig procent in de personee lslasten door het ministerie van CRM.

~ ~ ~

Plaats van vestiging Het bureau parachutespringen zal gevestigd zijn in het kantoor van de KNVvL te Den Haag.

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Werkzaamheden De nieuwe functionaris( -esse) is het uitvoerend orgaan van het bestuur van de afdeling. Dit houdt o. m . in dat hij/zij doorgaans op aanwijzing van de secretaresse van het bestuur de besluiten van vergaderingen van de afdeling en het afdelingsbestuur zal uitvoeren, de administratieve contacten met de clubs en de routinematige contacten met (overheids) instanties zal onderhouden, de praktische uitvoering krijgt van de werkzaamheden van sportcommissie, technische commissie en tuchtcommissie, evenals bljvoorbee ld de uitvoeringswerkzaamheden m , b. t. de publiciteit en werving.

~ ~ ~ ~

Salaris --p;angeboden wordt een arbeidsovereenkomst voor ten hoogste drie jaar tegen een nader ove r een te komen jaarlijkse ve rgoe ding.

"'"

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Gevraagd Gevraagd wordt iemand met administratieve ervaring, goede contactuele eigenschappen, organisatorisch inzicht en een grote kennis van en ervaring met het parachutespringen in ons land.

~ ~ ~ ~

Verdere inforrnatles over deze functie kan men krijgen bij de voorzitter van het afdelingsbestuur, de heer W. A. Velthuizen, tel. 02154+ 15593.

~

~ ~ ~ ~ ~

Sol l ici tat+e s moeten zo snel mogelijk, in ieder geval voor 15 januari gericht worden aan het bestuur van de Afdeling Parachutespringen van de KNVvL, t. a. v. mevrouw N. Chudiak , Jozef Israëlsplein 8, 2596 AS Den Haag.

,... 'J

~

o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

o ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

onvergetelijke wedstrijd op nationaal centrum Wat een onvergete lijke momenten leverde die eerste 16-mans-wedstrijd van Europa, gehouden op het nationaal centrum van ons land, op. Om een zestienmans Snowflake - een schitterend wiel met spaken - scherp afgetekent te zien tegen een hagelwitte wolk , om een zestienmans donut flake (een wiel met spijkers er op) uit een hei ige lucht opeens glashelder te zien opdoemen, om keer op keer een regen van chute te zien openen, om zoveel tongvallen en talen door elkaar heen te horen op een plaats waar je eigenlijk alleen Nederlands hoort, om zoveel topspringers uit zoveel landen op een Nederlandse springplaats bij elkaar te hebben! 8

Het was een soort dr-oom: al die springers, al die talen, dat prachtige weer, al die kleuren en al die gigantische Formatles. En nog een spannende wedstrijd op de koop toe! Het begon eigenlijk al een beetje een weekeind eerder. Het NC had twee Amerikaanse topinstructeurs op relatief en koepelrelatief gebied naar ons land gehaald: Graig Fronk en J. C. Cullen. De he le week instrueerden zij leerling(koepel)relatievers. En zelfs een dag instructeurs hoe zij op hun beurt bij hun clubs leerlingrelatievers het beste kunnen instrueren z owe l wat theorie als praktijk betreft. sportparachutist


Twee Islanders Donderdag begon de boogie met twee Islanders (de PAR en de Islander van Bad Lippspringe). Zaterdagochtend begon de zestienmanswedstrijd, voortreffelijk georganiseerd door Harry Jansen en Jan de Poot, met vier ronden. Deelnemende teams waren een Nederlands team aangevuld met de twee Amerikanen onder leiding van Har ry Jansen, een Vlaams team (met twee Nederlanders) 0.1. v. Johan Verstappen, een Waals/Fransteam 0.1. v. Serge Lebon, een Duits team 0.1. v. de in Duitsland werkende Nederlander Frank van Gelder en een tweede Nederlands team dat halverwege moest afhaken. Ge loot werden een snowflake, een vier-diamondsformatie, een ster en een donut flake. Voor elke man in kreeg je één punt. Had je de formatie binnen de werktijd van 45 sekonden compleet dan kreeg je 16 punten plus de tijd. Aan top Het Nederlandse team lag na twee ronden verreweg aan top: het leek op een eenvoudige overwinning af te stevenen. De snowflake en vierdiamandsformatie (klavertje vier zogezegd) lagen ver binnen de werktijd, elke rond de 33 sekonden , heel goed, heel rustig, een wereldtopteam met wereldtijden. Daarmee liet het team het Vlaamse team dat a Is tweede stond een kle ine 20 se konden achter zich.

nationale kampioenschappen 1981 met een nog groter programma De clubs aangesloten bij de afdeling parachutespringen van de KNVvL hebben met overgrote meerderheid tijdens de algemene ledenvergadering in Ame rsfoo rt besloten tot een nog om vangr ijke r springprogramma tijdens de nationale kampioenschappen parachutespringen 1981 dan het af'gelopen jaar al het geval was. De weg die vorig jaar op voorstel van het bestuur van de afdeling was ingeslagen, bleek VOfJrverdere u itbouw moge lijk. Het wedstrijdpr0gramma zal nu bestaan uit 15 (groepsprecisiesprongen, vier stijlsprongen, tien vle rmans re latiefsprongen met een A- en een B-categorie en - als het viermansre lat ief is afge lopen - een programma van vier achtmansre latiefsprongen. Als het weer nu dan eindelijk eens meewerkt, dan kunnen voor ons land unieke nat lona le kampioenschappen met een ongekend aantal sprongen in één week worden. Overigens: hoogstwaarschijnlijk kan men aan alle drie de programma-onderde len meedoen. De data zijn inmiddels ook vastgesteld: 20 tot en met 28 juni-:-Aan de vraag of de nationals in of buiten de schoolvakanties gehouden moeten worden, is nogal rigoreus een eind gemaakt door de nu dan toch eindelijk ver doorgevoerde vakantiespreiding. Dus is weer gewoon vastgehouden aan de oude traditie: de derde week van juni. De plaats van de NKP is nog onduidelijk. Er ligt een aanbod van TU-7 in het zeer verre Duitse Seedorf. Wat deze plaats evenwel aantrekkelijk maakt, is dat de kosten zeer laag zouden zijn omdat er wellicht uit leger hel lcopters gesprongen zou kunnen worden. De eis die aan TU-7 is gesteld, is dat vóór december door het bevoegde gezag schriftelijk vastgelegd zou zijn dat de helicopters inderdaad beschikbaar zijn. Bij het schrijven van dit artikel was hierover nog geen bericht ontvangen. Lukt het niet met de helicopters (en dus de lage kosten) dan zullen de NKP op het nationale centrum op het vliegveld Teuge zijn. sportparachutist

De ramp voltrok zich in de derde ronde bij de ster. Die werd op waarlijk klassieke wijze in elkaar gevlogen door nummer 11 of daaromtrent. Een grote funnel en een verloren illusie. Van een zekere eerste plaats tuimelde het team nu naar de derde plaats tussen het Waals/ Franse en Duitse team in. Zij kwaliteit bewees het Nederlandse team weer in de laatste ronde. Als enige team wist het de moeilijke 16mans donut flake te maken, maar door een te trage gripshift opende de grootse formatie pas op 46 sekonden, dus buiten de tijd. Wel kwam het team nog op de tweede plaats terecht. Het Vlaamse tean, eindigde, zeer fraai, op de eerste. Spannend Hoe spannend die laatste ronde was, blijkt wel uit de einduitslag: het Vlaamse team kreeg 55 punten, het Nederlandse 54, het Waals/Franse 53 en het Duitse 45. Iedereen die er was, springer of toeschouwer, wist één ding zeker: de tweede internationale 16-mans wedstrijd in Europa is volgend jaar september weer op het Nederlandse nationale centrum! H.C. P. S. Op de voorplaat het Nederlandse 16-mansteam dat als enige een donutflake wist te maken tijdens de eerste Europese 16-manswedstrijd op Teuge. De foto is - uiteraard - van Jacques Gielen.

Omdat de plaats nog onbekend is, zijn ook de kosten nog onbekend. Wel heeft het afdelingsbestuur besloten de inschrijfkosten na de uiterste inschrijfdatum (omstreeks 15 mei) aanmerkelijk te verhogen voor "laatkomers". Dit om de organisatie (met name de voeding) zo efficiënt en dus goedkoop mogelijk op te zetten. Het relatiefprogramma Wat betreft de programma's bij het relatiefspringen het volgende. Bij het viermansrelatief zijn, zoals gezegd, weer een A- en B-categorie. De A-categorie is de "echte". Winnaar hiervan zal zich Nederlands kampioen kunnen noemen. Deze categorie springt volgens de internationale regels het internationale programma (het WK-programma), zoals dit zal worden vastgesteld tijdens de FAI-CIP-vergadering eind januari in Engeland. De B-categorie zal hetzelfde programma verspringen dat was vastgesteld voor de NKP 80, waarbij opgetreden praktische problemen verwerkt zullen zijn. Deze tien sequentials zijn schriftelijk aan te vragen bij het afdelingssecretariaat, Jozef Is raë lsple in 8, 2596 AS Den Haag. U kunt dus nu al gaan trainen! Het - eventueel in Engeland aangepaste - WK-programma kunt u vanaf medio februari bij het afdelingssecretariaat aanvragen. De B-categorie is bedoeld voor beginnende relatiefteams. Er mag dan ook niet meer dan één springer inzitten die ooit bij de eerste vijf op een NKP is geëindigd in de A -categorie. Wat betreft het achtmansprogramma, dat als een soort proefwedstrijd achter het viermansprogramma versprongen zal kunnen worden (ijs en weder dienende ..... ), daarvoor zal geput worden uit het WK-programma. Er zal geloot worden uit de eenvoudiger random (losse) formaties voor de random-sequentials (niet sprong 2 en 4 maar 1 en 3) en uit de eenvoudiger set (vaste) sequentials . Dit programma is ook vanaf half februari bij het afdelingssecretariaat te verkrijgen. Het kan - ik ze i het al - een fantastisch springfestijn worden. En met een béétje weer zit er 00k een boogie tot afsluiting in, want omdat stijl/PA en relatief tegelijkertijd worden versprongen kan het programma een dag of wat vóór het eind af zijn. Iedereen die bij de laatste NKP was, zal dat kunnen beamen. Want toen was het géén weer, en is toch een zeer belangrijk dee I van het totale programma afgewerkt. Wat moet het dan wel niet worden als het nu eindelijk eens wel weer is ..... ! 9


De eerste open Rotterdamse Kampioenschappen Precisie zijn alweer enige tijd achter de rug. Organisatorisch, voor de eerste keer, zeker met een aantal forse haken en ogen, maar echt ontevreden zijn we niet. De wedstrijd, over 8 sprongen, was uitermate moeilijk. Veel turbulentie, natuurlijk vanwege de ligging van de 'bak nabij bomen. Een koude plas water zorgde eveneens voor de nodige problemen. (temp. lucht). De protesten waren er al spoedig. Te veel risico's moesten er worden genomen. Er werden meters getrapt. Er werd bij voorbaat al gezegd: "Mij zien ze bij een eventuele volgende wedstrijd niet meer. " Maar ook: "Dit is weer eens iets anders dan alleen maar nullen trappen. " Er moest inderdaad hard gewerkt worden voor de centimeters (meters! !). Er waren er maar weinig die inderdaad een oplossing hadden met deze turbulentie. Geslaagd als wedstrijd? Misschien niet helemaal. Er kwam eén grote factor geluk aan te pas. Maar iedereen heeft toch dezelfde kansen gehad. De onderlinge spanning om de eerste plaats was er toch duidelijk. Er werd met regelmaat gevlogen, en het vervoer naar Zestienhoven leverde geen irritaties op. Ges laagd als evenement? Alle ingrediënten waren aanwezig. Het bijzonder goede weer, de sfeervolle lokatie, de prachtige omgeving en een kolossaal publiek (30. 000 geschat door ins iders). En niet te vergeten de 34 "kleurrijke" springers. Dus geslaagd als evenement? Antwoord: Zeker! Het gestelde doel is bereikt nl. de Nederlandse Parasport dichter bij het publiek brengen. De instanties die hebben meegewerkt om dit doel te verwezenlijken zijn: De Dienst Promotie en Evenementen van de Gemeente Rotterdam en het dagblad Het Vrije Volk. Hun (financiële) inbreng is onontbeerlijk gebleken. Hiervoor wilden zij graag de aanwezigheid van de Nederlandse top. Ook werd door onze sponsors gehoor gegeven aan onze wens geldprijzen ter beschikking te stellen. Deze geldprijzen, overigens uniek in Nederland, hebben ongetwijfeld bijgedragen tot het aanwezig zijn van die gewenste "Top-Springers". 10

Tevens waren er een aantal buitenlandse springers aanwezig, onder andere uitgenodigd - tijdens de WK door Rob v. d. Linden en Jan de Bruijne, waaronder één die notabene met de eerste plaats naar huis kon gaan, n.l. de Canadees Gorrell.

De pechprijs ging naar Rob K10p, die bij een lastige landing een enkel op zes plaatsen brak. Wij hadden andere gedachten voor het uitreiken van deze prijs. Het is sneu om aan een gebroken been een prijs(je) te verbinden, maar aan de andere kant; Rob had inderdaad de meeste pech. Als laatste willen wij u nog melden dat het zo goed als zeker is dat er een tweede Open Rotterdams Kampioenschap komt. Wij vertrouwen erop dat veel, zo niet alle springers van de eerste wedstrijd aanwezig zullen zijn. Houdt in ieder geval het eerste vrij! !

weekend van september

Hans den Otter

De uitslagen

zijn:

l. Gorrell (Canada) 2. Bizot extra sprong 3. Steenwinkel extra sprong 4. Voskamp 5. v. Dam 6. Boerman 7. Bos 8. Testroote 9. Goorts (België) 10. De Bruyne 11. Drost 12. Streng 13. Becker l4. Bouwers 15. Brandenburg 16. v. d. Jagd PECHPRIJS

l. 58 4.14 00.05 4.14 02.06 4.95 7.34 9.18 19.40 10.76 23.42 24.98 25.96 26.64 17.00 27.52 29.16 35.18

17. 18. 19. 20. 2l. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3l. 32. 33.

Boogaers 35.72 Kouwenhoven 35.93 v. d. Linde 36.44 Stolwerk 39.66 Annegarn 40.52 Verhaar 42.89 Zee 43.78 Henze (Duitse)45. 04 Barendrecht 48.57 Roozendaal 50.73 Dirven 56.91 Blietz 58.34 Nijhuis 58.53 Welte vre de 67.29 Sanquino 67.72 Wetters 68.67 Hofman 78.41

ROB KLOP sportparachutist


rechters.

Dat is met het blote oog te zien. Overigens

volop redenen om later gezien de verliezers

iets op de grond te vieren,

verplichtingen

aan-

hebben en de winnaar

iets te vieren.

de wedstrijd NOORD NEDERLANDSE

Wat de sportcommissie

zou willen proberen

is uit te vinden wie er in Nederland

PARACHUT/STENCLUB

dit jaar

het snelste

tracking

kan doen. Hoe? Wel, als we per club beginnen,

dan zou

dat als volgt kunnen. Er komt een lijst in het clubgebouw. met erboven Zaterdag 18 oktober II was het dan zover dat wij ons tienjarig bestaan konden vieren. Eigenlijk al een half jaar te laat, aangezien op 3 januari 1970 het besluit genomen werd om een para-vereniging op Eelde te beginnen. Aan alle mensen van wie bekend was dat ze ooit de N.N. P.C. geholpen hadden, werden uitnodigingen verstuurd. Die zaterdag om 19.15 uur kwamen de eersten binnen in café de Viersprong te Bunne. Na het welkomswoord uitgesproken door onze voorzitter Hans Stijfhoorn begon een ieder aan het koud buffet dat die middag was klaargemaakt door enkele keukenmeesters van onze vereniging. Nadat de grote trek gestild was werd de film "Sky Dive" vertoond, gevolgd door een speech van de voorzitter waarin de geschiedenis van de N. N. P. C. voor een ieder uit de doeken werd gedaan. AIs laatste officiële programmapunt volgde de uitslag en uitreiking van de bekers van onze eerste club wedstrijden die ()p 3 en 4 oktober gehouden zijn. De prijzen gingen naar: A l. 2. 3.

categorie (hit and run) T. Veenhoven A. Schreuder H. Wekerria

B l. 2. 3.

categorie (precisie) K. Brouwer H. v. d. Kamp A. Hummel

ieder,

"tracking

Rob Jongkees.

10 namen op die lijst,

ledenvergadering. waaronder

jijzelf.

afspraak

V00r één van de komende week-ends

avonden.

Op die bewuste avond mobiliseer

trouwbare

clubleden als scheidsrechters

uitgedaagde

de lucht in. Natuurlijk

gekozen hebt tenminste!)

De afvaller

snel zul je over blijven als de snelste

de meesten

Aan-

al met een

Welke Skygod

maakt zijn faam waar? of vier) stipjes

zich los van het vliegtuig en beginnen een t racklng , uit volle borst naar het veld. Na 50 sec.

is meer dan duide-

lijk dat er mensen zijn die goed zijn en andere die de

worden uiteraard

sportpa rachutist

van de

bijgewerkt.

kunnen vervolgens

tweede week-end van de Nationals De snelste

intervieuw

veel eer en roem,

het eerste

of het

uitmaken wie de titel:

TRACKER van Nederland

verbonden,

met afval.

steeds op het in het club-

lokaal hangende inschrijfformulier

verdiend.

Daaraan

een grote beker en een

met Hein voor de Sportparachutist, algemene

om daar uit te leggen,

mogelijk instructeurs-

Hoe Het Moet.

als we per club die bal wat oppakken,

t racken re latievers

dan bestaat

beter dan style mensen,

misschien

toch niet???

In de USA zijn dit soort kompet it ie s , daar niet landelijk uiteraard,

tot veel vreugde een aantal malen gehouden.

Hierbij een copie van een verhaal zo'n wedstrijd

op Elsinore

van Tom Philips,

tweemaal

die

heeft gewonnen. We

mogen aannemen

dat die er wel iets vanaf weet, vandaar

dat in dat artikel

best aardige

tips staan voor iemand die

er aan denkt te gaan winnen. Aangezien het erg moeilijk is om het te vertalen, kleur verloren,

dan gaat er veel van de locale

hierbij het verhaal

beste zijn. Zo wordt bepaald door de inderhaast

tracker

Al

Het laat-

gekomen op 10. 000 ft. begint het vliegtuig zijn (verre)

Ver van het ve Id maken twee (of drie,

van de

Bij het tennis heet zo iets een laddercompetitie De resultaten

of.

prachtig

na een erg goede dag vol met sprongen.

pilsje in de hand en de spanning stijgt.

verdwijnt

club. Feest dus.

Kortom,

ste vliegtuig gaat omhoog met de locale "Sky-gods".

staat buiten,

en ga je met de

win je. (AIs je goed

lijst en je gaat op zoek naar een volgend exemplaar.

Natuurlijk

Iedereen

of spring-

je enige be-

er reden om aan te nemen dat dit best aardig kan worden.

We zien het al voor ons. Zaterdagavond,

jumprun.

Kijk goed naar

kunnen winnen. Zoek hem op, bel desnoods en maak een

vergadering,

Inleiding

weer,

Wie

Stel er staan

de andere namen en zoek er één uit, waarvan je denkt te

zelfs een optreden op de jaarlijkse

11 t rac·k·Ing..

Daarop kan een zijn naam zetten.

Dat moet zo snel mogelijk begin 1981 gebeuren. weet al op de jaarlijkse

De clubkampioenen Hierna was het tijd voor de muziek en werd er gedanst en herinneringen opgehaald met oude bekenden. Omdat de algemene mening het feest geslaagd vond zal iets dergelijks in de toekomst beslist herhaald worden.

- competitie".

met voldoende zelfvertrouwen

in het Engels.

Namens de Sportcommissie verzamelde

scheids-

Doet u ook mee??????

Bert Wijnands 11


how to track like a peregrine falcon by Tom Phillips Last Sept. during the SeR Scrambles at Elsinore, jumpers and whuff os a like were shown what three Beech loads tracking with srnoke looked like. The cr owd reaponse on the ground sounded as if it we re a 20-plus star. There were 10 ribbons of smoke strung across the valley ... 3 times. A year before there were only ten people and nobody had s moke . As is true in a ll cases, when you can use a little s moke , everything looks better.

If you have become complacent about tracking or you feel are already doing everything as well as you can, then I sugge st a half dozen purposely mis-spotted tracks for motivation. Because there are rio secrets outs ide the physical size and gear except experience. You must track to get better at it.

l've never read ~U1ydates concerning the first time that someone realized he didn't just have to fall stablo. A reliable source f r orn the northwest once told me that a student of aerodynamics bet L'lY Brydon that it was quite impossible to change one's angle of trajectory from anything but straight down. As the story goe s , Sgt. Brydon went up and ordered the wind to blow hirn across the sky. I believe that large-star RW was largely responsible for refining the more effective me thods of using one's body as an airfoil. We use a track not only to get down and over but a lso to ensure separation af ter the star ... Eve ryone who ha s done it knows what it is like to go on someone else's bad spot and not realize how bad until after the star breaks. I've found that most people wi ll put out more effort & track harder and farther when it's a matter of avoiding known hazards. If you want something bad enough youl l begin to a sk you rse lf what forces are involved when yoy are covering the most gr ound. The subject is speed. Sources of experience sometime take on unusual disguises. Most people who share the sky in freefall would listen to a man with 4.000 plus jumps. A Russian by the name of Igo r sounds l ike a jumps story. 1 met him at the '72 World Meet, and after watching him do some hand balancing, 1 spoke to him of balance and muscle control in freefall, which led to the subject of track ing. We babble rapped awhile before I got him to tell me how he did it. He contended that his best track position could be practiced on the g round , by finding you r center of g ravity , approximately 1 in. below your breast bone and balancing a ll your weight on a 3-in tent pole. By holding your body in this rigid pos it ion , you can dupl icate the strain it takes to hold the perfect angle. It didn 't take but a few Iul l tilt boogie tracks to fee 1 the muscles Igo r was talking about , To date my best t racking efforts have been followed by at least three days of sore . legs, back and shou lde r-s , I can't think of anything else that y'lU could do that would allow you to flex all the muscles in your body for 60 seconds and not touch anything but the sky. I ha ve Iound that the prospect of solitary concent ratton seldom presents itself in freefall as intensely as it does while tracking. Once I have the position whi ch afford me maximum lift, I hold my body motionless and rigid. To f ind , keep and hol el this position requires the awareness of one's own head. As a ma ss , your cl oth , leather, fiberglass or uncovered head controls the subtle changes of body attituele which affect one's particular lift efficiency. Arm and leg positions can vary as much as the gear people wear. The most common method goes something like th is : Lay on your stomach on the floor, put heels 6 in. apart and point your toes until you r calf muscles hurt. Put arms 3 in. from the hips. In freefall, big gloves work nicely. After all is said and done in the pursuit of you r best track y ou 'Ll find that it is in your head. Put it in the right place anel it 'Ll take you there. 12

~.,.,onj tha.•••'t ofher pa rac.hl.ll1·"j C'real·h. 1o~ was a. mer",er ~ Jerrj 13û-ti 's I

AII-~ç

team

w~

Wlm

+he :h$t

U .5. RW N6.t'-OhalS. ir. '72. l1e's 11t1 old. CMf~~ j~ LAJ~ lS j>resel\.tlty Cl

tt33tr 10r ~ u, 5. ArH:>rce Acadeh\j par ~L{re t~rr) .

Ht ~ker

is al~o

~e

ik

.fA.5ÎeQ

w~st) hcWjl\~ l.Ool'\the Elsi.nor!' S:ro.mblestra.c.~ Cot\. ~ it\

test fot' iwo sti6..iSh:t ~ears.

TOM

Most of

Us

traLk..

k:V\.CW.> how

-to

M~- Trad.:, ...

the f'4~it,... you. ,9it iher~J #.e 'Wlre iJ'rY\e you ho.>le F>r 'RW.

11~ir. he r-evecJ s lUs Sec.rets .. ' sportparachutist


t ~ I

"De leden van verdienste

1980. "

Foto: Nathalie Chudiak.

EERSTE NEDERLANDSE

PARACHUTISTEN

CLUB

parafeest 1980 Ook dit jaar heeft de ENPC niet willen afwijken van een jarenlange traditie. Op 15 november jongstleden was het weer tijd voor het parafeest ter afsluiting van een gunstig verlopen springseizoen. Door omstandigheden was de Koninklijke Militaire Akademie niet beschikbaar als (tijde lijke herberg) voor de ENPC. Daardoor waren we gedwongen terug te vallen op het voor vele para's bekende restau rant "De Cockpit" op vliegve ld Seppe, dat normaal ook al veelvuldig voorziet in de behoefte aan sociale contacten binnen ons verenigingsgebeuren. Om maar met de deur in huis te vallen: ondanks de vooraf vee lvuldig geu ite commentaren is dit een gelukkige keuze gebleken. Vele leden met aanhang en enkele genodigden (in totaal ruim 200 personen) zijn op komen dagen. Dit aantal kon in de Cockpit gemakkelijk zijn weg vinden, omdat een grote verbouwing en uitbreiding heeft plaatsgevonden: 2 bars, voldoende zitruimte en een grote dansvloer. sportpa rachutist

Zoals gebruike lijk bij dit soort happenings, werd de avond geopend - eigenlijk was het al begonnen, want om 21.00 uur was de dansvloer al redelijk gevuld - door onze voorzitter Jaap Spiering. Kort werden diverse zaken aangestipt. Op diverse (inter)nationale wedstrijden zijn de ENPC 'ers en C PV 'ers weer rege lmatig in de prij zen gevallen, met name in de onderdelen P.A. en Style. Relatief bleef helaas wat achter bij de verwachtingen. Diverse personen werden om diverse redenen naar voren gehaald voor het in ontvangst nemen van diverse zaken. Tevens werd een tipje van de toekomst opgelicht. Wederom blijven onze springprijzen en de contributie voor het zesde achtereenvolgende jaar ongewijzigd. Voorts is een microprocessor met print- en floppydisk unit (voor de kenners) aangeschaft voor verwerking van de gehele, ledenadministratie en een deel van de ENPC-boekhouding etc. Het lijkt er dan ook op dat we in ieder geval uit organisatorisch oogpunt weer een goede basis hebben voor het nieuwe seizoen. We wachten af ..... ! Daarna kon de BOZ-band verder zijn gang gaan op muzikaal terrein. Deze jongens speelden erg goed en volop wat het publiek wenste en dat alles met slechts drie korte stops over de gehele avond. Kortom de sfeer was uitstekend en een ieder heeft zich uitstekend kunnen vermaken. Omdat dansen hongerig en praten dorstig maakt waren hiervoor maatregelen getroffen. De drank was via een bonnensysteem voor éénheidsprijzen verkrijgbaar; rond elf uur ve rscheen toen ook nog - maar dat was bij de entreeprijs inbegrepen - een uitstekend verzorgd koud buffet. Gelet op de lange rijen en (soms over-)volle borden moet dit in de smaak zijn gevallen. Rond drie uur is één en ander geloof ik - precies weet ik het niet meer door een bepaalde geestelijke gesteldheid - geëindigd. Degenen, die niet zijn geweest of wilden komen hebben echt iets gemist. Trouwens, gelukkig? !

de volgende dag was het toch slecht weer .... Herman Boerman 13


open enpc club kampioenschappen

Op 30 en 31 augustus voor de eerste maal een open club kampioenschappen met als onderde len P. A. style en R. W. Wij hadden als gelukkigen de beschikking over de video wagen die alles, goed en slecht, op de band zette onder leiding van Waldy. Deze zaterdag kon door het slechte weer maar door drie R. W. teams één sprong worden gemaakt. De opkomst was gewe ldig zodat het tussen de bu ien door reuze geze llig was. Spelletjes zoals Risk en bezemstokhangen. Zondags was het weer nog slechter dan zaterdag, dus wat doe je dan? b. v. Skydive draaien want die hadden we nog niet gezien die dag en natuurlijk spelletjes doen. Jammer genoeg viel dit weekend in het water, er is geprobeerd een uitwijkdatum vast te stellen maar door evenementen op Teuge en "de Peel" kon dat niet waargemaakt worden. Daarom is er snel een clubwedstrijd georganiseerd die op 11 en 12 oktober is versprongen. Maar ook dit weekend begon al slecht, regen en natte sneeuw vulde de dag en natuurlijk "Skydive". Maar ons geduld werd zondags be 100nd met stralend kaste lenweer, om negen uur zijn we gestart met de eerste twee r-onden P. A. en om een uur of tien met de eerste ronde viermans R. W. Het R. W. programma was zeer goed opgezet en uitgestempe ld door Gerrit Tolenaars. Dit programma kreeg een andere puntentelling dan normaal, ik weet niet of dit in Nederland al bekend was, het basisfiguur bij elke serie een viermans ster, punten verdeling als volgt: vierman ster = 4 punten + 2 punten bonus als gelegd figuur, als men overgaat naar het tweede figuur en heeft binnen de 35 seconden werktijd maar drie man dan kreeg men 6 punten + 3 punten = 9 punten voor die sprong enz. Deze telling gaf zowel voor de meer ervaren springers als voor de mindere R. W. ers een hogere score beoordeling wat de wedstrijd wat leuker maakte. Voor de laatste ronde stond het team van Kees 3 punten voor op het team van Jos. Deze stand maakte de laatste ronde zeer spannend want je hoeft alleen maar bij je exit te funne len om net die punten kwijt te raken, maar het team van Kees wist de voorsprong met 3 punten te vermeerderen om de eerste plaats zeker te stellen. Zondat dat er op het R. W. voorbereid was werd er zeer goed gescoort. De Lady Bi rds legden zelf een gelinkte vierman neer uit een Cessna 182 en op de video vastgelegd, die dit weekend fantastisch werd bediend door Wim Ernest een beginnende springer bij de E.N. P.C. die tijdens het 16 mans R. W. weekend op de Teuge de los gesprongen bakken voor zijn rekening nam, en zich meesterlijk voorbereid had voor E. N. P. C. 's clubkam pioenschappen. Zo goed zelfs dat het jureren via de video gedaan werd en tot op één tiende van één seconde geldokt kon worden. Dat gaf na drie ronden R. W. een einduitslag van: no. 1 team

Kees Schoonen Gerrit Tolenaars Richard Meijer Henk Hoefnage Is

no. 2 team

Jos Wery Jaap Spiering Rens van 't Westeinde Charly Schuilenburg

14

Charles Pellens feliciteert de winnaars: van boven naar beneden: Gerard van Beek, Herman Boerman en het kwartet Kees Schoonen, Henk Hoefriage Is, Gerrit To lenaars en Richard Meyer.

no. 3 team

Rob Hörchner Henk Verre ijken Peter Ruyters Ron Co rde s

P.A. Het P. A. springen waar die ochtend zonder windspringer vooraf gelijk mee begonnen was werd steeds bemoeilijkt met steeds veranderde windline en snelheid op variabele hoogten. Alleen had Herman daar geen pr-ob le men mee, want na vier ronden had hij niet meer dan één centimeter, net zoals de N. K. P. 1980 was in de bak de elektrische schijf weer onm lsbaa r. Het was alleen geroutineerde wedstrijd een gemaakt. Dat le 2e 3e

jammer en teleurstellend dat de zeer P. A. ers niet aanwezig waren. Het had de heel ander beeld gegeven en spannender gaf als eindstand P.A.

Herman Boerman Eric Boga ards Gerard van Beek

Style Doordat alle onder-de len op die zondag versprongen moesten worden kwamen we qua tijd in de boot wat betreft style. Style is daarom ook in twee weekends versprongen met als eindstand: le 2e 3e

Gerard van Beek Hans Scherpenhuizen Ellen Bussemaker

Na een tweestrijd tussen Ellen en Erik V00r de "Overall" prijs werd dit de einduitslag voor deze wedstrijd: le 2e 2e

Gerard van Beek Hans Scherpenhuizen Erik Boogaards

Dit wat betreft de E. N. P. C. clubkampioenschappen 19BO. Nog een prettige wintertraining en feestdagen gewenst doo r de Eerste Nederlandse Parachutisten Club.

Richard

Meijer

spo rtpa rachuti st


bruisende aktiviteiten op het nationaal centrum in 1981 ! Hoewel nog niet alle cijfers op een rij staan op het moment dat we dit schrijven, heeft het er alle schijn van dat het proefjaar van het nationale centrum een doorslaand succes is geworden. Met de slag om de arm voor de uitkomsten van de cijfers hebben de clubs met een overweldigende meerderheid op de algemene jaarvergadering van de afdeling parachutespringen besloten om het centrum officieel van start te doen gaan. De VPCT - de andere poot onder de Stichting Nationaal Centrum Parachutespringen Teuge - zal naar iedereen aanneemt begin januari haar fiat geven, waarna de zaak van alle kanten rond is.

.,

Wat is een nationaal centrum? Het nationaal centrum is geen nieuwe club en mag dat 00k nooit worden. Het is iets anders. Een club is een vereniging met leden, springfaciliteiten, clubbl ad , bar, jaarvergadering, feest, enzovoort. De afdeling parachutespringen voegt daar nog iets aan toe zoals de spo rtpa rachut ist , de vertegenwoordiging namens de clubs naar RLD, CRM, NSF, Defensie, nationale teams enz. Wat moet een nationaal centrum meer doen ? Bijvoorbeeld zeven dagen per week open (wat een club niet kan) en zodanige activiteiten dat het niveau van het springen in ons land wordt ve rhoogd, b. v. door speciale cursussen en andere springactiviteiten als boogies, waar de clubs ook niet aan toe komen. Verder is het nattonaal centrum een stichting (nietcommercieel) en heeft dus geen leden, z oa Is een club. Elk KNVvL-lid kan er springen. Maar om de kosten van het centrum te dekken is wel geld nodig. De clubs hebben in Amersfoort bij de jaarvergadering van de afdeling op voorste I van het bestuu r bes loten de jaarlijkse toegangsprijs om op het centrum te springen f 35, -- is. Daarom zal elk KNVvL-lid in de loop van februari een acceptgirokaart thuis krijgen voor f 35, --. Betaalt hij die, dan wordt hij geregistreerd en kan hij gebruik maken van de faciliteiten van het nationaal centrum. Denkt hij dit jaar geen gebruik te willen maken van het nationaal centrum, betaalt hij die f 35, -- niet. Uit de hand betalen op het centrum kan niet in verband met de administratieve procedure. Dus als u die acceptgiro in februari niet onde rte kerit en 0P de bus gooit, is het jammer, maar kunt u geen cursussen op Teuge volgen, een sprongetje uit de Islander maken en niet deelnemen aan speciale evenementen. Voor individuele leden ligt het nog iets anders. Omdat zij op het nationaal centrum geen clublidmaatschap hoeven te betalen, zouden zij alleen het KNVvL-lidmaatschap en de f 35, -- via de acceptgirokaart hoeven te betalen. Veel springers zouden dus hun "dure" clublidmaatschap opzeggen en zich toch suf kunnen springen. Om dit te voorkomen heeft de algemene ledenvergadering van de afdeling bepaald dat individuele leden behalve de f 35, voor het centrum bovendien f 65, -- moeten betalen, ongeveer het gemiddelde clublidmaatschap in ons land. Hu isvesting Het centrum is inmiddels gevestigd in het oude VPCT onderkomen op Teuge: de stichting heeft de huur van het pand inmiddels van de VPCT overgenomen. Daar ligt het van de VPCT ove rgeriomen materiaal, de vouwtafels, wordt deze maand een riggershop ingericht (op de plaats van de bar) en zijn de ople idingen. Alles is er dus op het springen gericht. Er is ook het kantoor van centrumchef Jan de Poot. De VPCT heeft nu geen enkele springfaciliteit meer. Wel gezelligheid. Daarvoor zal men naar het nieuwe onderkomen van de VPCT moeten. Dat is de boverrverdieping van een gebouw aan de weg tussen de rijksweg naar het vliegveld t0e, voor insiders: naast het huisje van sportparachutist

Jan de Poot. Elke centrumgebruiker - dus ook niet VPCTleden - is daar welkom. De verbouwing nadert zijn voltooiing: Hans Jonkers en Hans Keller, die de zaak fulltime runnen, zullen u in de bar e. d. hartelijk welkom heten. De "extra's" van het NC in 1981 Zoals het er nu uitziet zal het centrum inderdaad zeven dagen per week open zijn. Elke dinsdag start een doordeweekse-opleiding. Zondags kan er niet met static lines gesprongen worden. Uitzonderingen daargelaten kan men er altijd springen uit de PH-PAR, de Islander, geschikt voor acht springers. Twee Cessna's staan er voor het kleinere werk. Uitgaande van een optimale situatie ziet het programma er verder als volgt uit: 3 -

7 april:

Cursus V00r het B+brevet. Hieraan kan iedereen deelnemen die een A-brevet heeft, maar nog geen B. 14 - 16 mei Cursus voor de relatiefeisen van het Dbrevet. 22 - 26 mei Beperkter springen i. v. m. clubkampioenschappen van de VPCT. 20 - 28 juni Nationale kampioenschappen parachutespringen 1981 (als deze niet in Seedorf gehouden worden (zie elders in de Sportparachutist) . 23 - 26 juli : Cursus voor het B+brevet (zie boven) 3 - 8 aug. : Koepelrelatief (CRW) training. in september: Een week relatieftraining en een internationale boogie. Men kan zich nu al schriftelijk voor een (of meerdere) cursussen/trainingen in principe opgeven: Nationaal Centrum Parachutespringen, De Zanden 13, 7395 Teuge (G.). Het is een ambitieus programma, maar het houdt in ieder geval in dat het eerste echte jaar van het nationale centrum zal bruisen van de activiteiten. Hein Cannegieter

nu ook materiaal kopen en repareren op nationaal centrum Vanaf 1 februari kan men bij Holland Para Service op het nationale centrum parachuteapr-Ingen bij het Vliegveld Teuge terecht voor' alles wat spring(hulp)materialen betreft: allerhande spullen voor het springen, het bestellen en kopen van chutes, nieuwe en tweede hands, het repareren van chutes en het laten verrichten van jaarkeuringen. Holland Para Service is een nieuwe service-verlening aan springend Nederland van de Stichting Nationale Centrum Parachutespringen Teuge. Daarvoor neemt de stichting vanaf 1 januari Ton Pohlmann (rigger en instructeur) full time in dienst. Dit houdt in dat de eventuele winst in de stichtingskas komt en niet in de zakken van Ton, waardoor hij niet de hete adem van de commercie in zijn nek heeft. Het moet dus een echte service worden. Ton zal dinsdags tot en met zondags (in het weekeinde van 1 tot 5) te vinden zijn in het huid誰ge VPCT-clubgebouw: de VPCT verhuist naar de bovenverdieping van een gebouw verder ten zuiden van het vliegveld. Het oude VPCTclubgebouw wordt in januari verbouwd tot de behuizing van het nationaal centrum. Niet alleen het materiaalcentrum komt er (Ton Pohlmann dus), maar ook het opleidingscentrum en het kantoor van centrumchef Jan de Poot. Speciale aandacht vraagt Ton Pohlmann voor de bemiddeling die hij wil gaan geven bij de verkoop van tweede handsmateriaal. Ton: "Met het stichtingsbestuur heb ik afgesproken dat ik een actieve rol in de bemiddeling bij de handel van tweede handsmateriaal zal kunnen vervullen. Dat houdt in dat iedereen die zijn materiaal wil verkopen of inruilen dat bij mij kan opgeven. Verkoop ik het dan kost dat tien procent van de opbrengst, een bedrag dat dus in de stichtingskas gaat. " Het stichtingsbestuur heeft laten weten verheugd te zijn met het full time dienstverband van Ton. Niet alleen omdat hij al jaren heeft bewezen groot gevoel en inzicht in springmateriaal te hebben, maar ook omdat hij als topspringer van ons land - Ton zit al enkele jaren in"het nationale team relatiefspringen van Nederland, groot inzicht beeft in de praktische problemen en wensen van de moderne parachutespringer. H. C.

15


cursus scheidsrechter parachutespringen

Tijdens de algemene vergadering van de afdeling te Amersfoort werd de zorgelijke toestand met betrekking tot het nederlandse par'a+sche ids re chte r-ko rps weer eens aan de orde geste ld. Al enkele jaren moet met een kleine groep mensen worden gewerkt, waardoor het bijna niet mogelijk is een Nederlands Kampioenschap op juiste wijze te bemannen, laat staan de vele meer of minder belangrijke clubwedstrijden. Helaas ziet het er niet naar uit dat hierin op korte termijn verandering zal komen, wat bijvoorbeeld tot gevolg zou kunnen hebben dat we een beroep moeten doen op buitenlandse scheidsrechters, als die tenminste wel bereid zijn.

Hoewel er begin 1980, samen met de Belgen een poging is gedaan tot een cursus voor parascheidsrechters te organiseren, heeft dit door een gebrekkige communicatie nauwe lijks resultaat gehad. Overigens moet daarbij worden gesteld dat de betrokken mensen zelf ook weinig initiatief hebben getoond. Het is nu eenmaal zo dat je er zelf veel voor moet doen om de nodige ervaring te verkrijgen. Veel kijken naar stijl en re latlefsprongen. Dit betekent we leens dat je je eigen springen ondergeschikt moet maken ten bate van je medespringers. Willen wij voor de toekomst over voldoende scheidsrechters kunnen beschikken dan zal iets aan een opleiding moeten wor-den gedaan. Tijdens de algemene vergadering heb ik mij min of meer bereid verklaard te trachten e.e.a. op. poten te zetten. Derhalve wil ik eerst inventariseren wie SERIEUS geinteresseerd is in het volgen van een dergelijke cursus. Laat mij dit zo spoedig mogelijk weten (bij voo rbee ld schrifte lijk): adres

: J oeke de Jong Nepveulaan 154, 3705 LH Zeist telefoon: 03404 - 50690.

Ook de mensen die vorig jaar naar BelgiĂŤ zijn geweest worden verzocht zich weer te melden. Hoewel onderstaande niet definitief is denk ik aan een cursus van enkele zaterdagen en/of avonden in het centrum van het land. AIs data heb ik voorlopig gedacht aan de maanden februari en maart. Onderdeel van de cursus is in ieder geval een praktische training met de video. Wij hebben nu voldoende bee lden van stijl en re laticf'sp rongen , Uiteraard wordt ook de theorie (Code Sportief) uitvoerig behandeld. J oeke de Jong

heeft u uw contributie 1981 al betaald aan uw vereniging ĂŠn de knvvl?

16

sportparachutist


buitenlandse para-wedstrijden "grote prijs" van de stad stuttgart naar nederland Op de uitgestelde wedstrijd om het "paard van de stad Stuttgart" deed Nederland - bij monde van de "DUTCH CONNECTION" - een hartig woordje van zich spreken. Het volledig pr-ogr-amma van 5 precisie-sprongen kon op 10 en 11 oktober in soms wat turbulent herfstweer worden afgemaakt; erg leuk voor de achttien deelnemende teams was het ronde-prijzensysteem dat door de organisator was ingebouwd. Ondanks de stand in het algemeen klassement werd steeds voor de ploeg met de beste teamscore een prijs in viervoud uitgedeeld. Tweemaal was dit de Dutch Connection, die zo een fraai fotoboek en een kwarts reiswekker rijker werden door een teamscore te boeken van 2 cm totaal in de 2e en 5e ronde. Na een minder sterke 1e ronde met 73 cm, stond de Dutch Conneetton derde doch na genoemde sterke tweede ronde werd beslag gelegd op de eerste plaats, die niet meer werd afgestaan. De fraaie bronzen sculptuur van een paard - uit het stadswapen van Stuttgart - ging derhal ve voor een jaar mee naar Nederland. De strijd in het individuele klassement was spannend. Bram Lasschuijt Jr. , met in de derde ronde een misser

,, ,,

Dutch Connection

met de vergaarde

prijzen.

van 2 cm, kon niet anders dan wachten op een fout van Ralf Koch uit Freiburg; die maakte die fout wel, in de vie rde ronde, maa rIem was te we in ig om de le id ing te verliezen. Bram werd tweede en toonde (-na o. a. de RA PA meet 8pa/3cm, Alpencup 8pa/6cm-) andermaal aan, hoe weinig inzicht de sportcommissie bij de WK-selectie in juni heeft getoond. Michel Bizot sprong 9 cm, René Drost 37 cm en ondergetekende 73 cm bij elkaar. Verdere deelname kwam uit Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk, terwijl Rob van der Linden in een B-team van FSC Münster was opgesteld. Hij speelde niet erg sterk in op de omstandigheden en maakte in de eerste beide sprongen ruim 3 meter, die ondanks zijn 3 nullen, die erop volgden geen hoge klassering te zien gaven. UITSLAGEN Individueel:

I

5x p. a.

l. Ralf Koch 2. Bram Lasschuijt 3. Jürg Klay 4. Michiel Bizot 5. UUl Brendle

Jr.

001 002 005 009 012

cm cm cm cm cm

BRD NL CH NL BRD

Tearnu its lag: 5 xp. a. 1. Dutch Connection 2. MUnster A-team 3. Albatros Bruchsal 4. AC Stuttgart 5. FSC Freiburg

l.21cm 2.35 cm 2.36 cm 5.75 cm 8.89 cm

Henk Nijhuis sportparachutist

17


alpencup 1980 aigen oostenrijk

precisie Zes ronden lang wist de Dutch Conneetion zich in de voorste gelederen te handhaven, achter koploper Hongarije, maar voor de USSR, Polen , Frankrijk en de rest. Toen kwam de "ausrutscher" .... In de 7e r-onde liep het team door het zware turbulente weer een score op van 4 meter en viel terug naar een 11e plaats, waar het zich wist te handhaven. (totaalafstand: 5.32 mtr) Uiteindelijk werd Hongarije winnaar in het klassement gps. p. a. met 0.87 mtr. Rusland werd tweede (1. 33 mtr), Polen derde (1. 57 mtr). Ook bij het indi viduele klassement werden de medai lies in ontvangst genomen door Oostblokdeelnemers: Gy0rgy Meszarovics (H) werd met 8 d. c. 's nvertuigend eerste, gevolgd door Nikol aj Usmajev (SU), Vladimir Alexandrov (SU) en Zolan Juhasz (H) allen met 1 cm. Bram Lasschuijt Jr. klasseerde zich als tweede "we ste rling" met 6 cm als tiende, een pre statie waarmee hij doo r de Commandant van de sectie para van de Heeres Sport und Nahkampfschule na de wedstrijd schriftelijk werd gecnmplimenteerd. De heersende we re ldkarn pi oen op dit nnderdeel, Dirk Boi d in werd met 11 cm 16e. Verdere

de Belg

uitslagen: 35 37 73 84

038 040 180 271

Rene Dr ost Fred Sody Michel Bizot Henk Nijhuis

cm cm cm cm

stijl Bij het onderdeel stijl was er voor de Nederlanders weinig eer te behalen. De winnaars van de WK 1980 verdeelden ook hier de prijzen: Uschmajev (SU) werd eerste met een gemiddelde van 6.01 sec. , gevolgd doo r Jean Dermine (6.46) en Christian Lubbe (6.52) beiden uit Erankrtjk. Uschmajev verbeterde bij de training in de week voor de wedstrijd een record, doo r 5.58 clean te draaien, doch helaas: er waren onvoldoende FAI scheidsrechters op dat moment om het te kunnen erkennen .

Bram in "f lna l"

Begin oktobe r werd in het Oostenr-ijkse Aigen voor de derde maal de Alpencup versprongen. Aan deze wedstrijd, die elke twee jaar plaats vindt, nemen talrijke teams, ondermeer ook uit Oostbloklanden, deel. De in totaal 100 deelnemers (20 teams) waren dit jaar afkomstig uit België, Denemarken, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Joegoslavië, Canada, Pnlen, Zweden, Zwitserland, Rusland, Hongarije, U.S. A., Nederland en natuurlijk het gastland Oostenrijk. De Dutch Counc cti on was als gast van de Oostenrijkse Bundesheer uitgenodigd om deel te nemen aan het wedstrijdprogramma van 8 x 5-mansgroepsprecisie (4000ft) en 4 stij lsprongen. Omdat de vijfde man van de Dutch Connection 0P het laatste ogenblik om dienstredenen verhinderd was, werd steun gezocht - en verkregen - bij onze zuiderburen uit Schaffen; Frederick Sody werd tijde lijk "inge lijf'd" en bleek een goede keuze te zijn, want hij Z0U een sterke wedstrijd gaan springen. Na een aarzelend begin doo r slecht weer, kwam de derde dag de wedstrijd 0p v011e toe ren en werden maar liefst (j spr-ongen gemaakt, wat door een efficiënte inzet van drie Pilatus Tu rb o Po rte r s en een uitstekende organisatie kon wo rden gerealiseerd. Deze zelfde nrganisatie zorgde e r voo r , dat de wedstrijd de vierde dag versprongen was, en z.o kon er nog een "extra" wedstrijdje grps. p. a. gesprongen worden, bestaande uit inte rnati onale teams, geformeerd uit de "bezetters van de stijlbakken" van de voo raf'gaande dagen. Dit werd door alle dee lne.ae rs op hnge prijs gesteld. 18

Opvallend verder bij dit onderdeel waren de goede prestaties van diverse jonge talenten, waaronder de Oostenrijker Alex Huber, die mer 6.80 sec. een nieuw landelijk record vestigde. Klassering Dutch Connection: onderdeel stijl: (tussen haakjes het pl. cijfer overall Klassement)

55 65 72 81 82

Bizot Lasschuijt Nijhuis Drost Sody

9.51 sec.(68) Jr.10. 23 (38) 10.87 (79) 11. 99 (61) 12.28 (64)

overall In de combinatie gingen de prijzen wederom naar Uschmajev, gevolgd door zijn landgenoot Alexandrov. Michel Kourline (F) werd hier derde. De wedstrijd verliep zonder enig protest, ongetwijfeld te danken aan een sterke wedstrijdleiding onder aanvoering van Wolfgang Pflegerl en een zeer ter zake kundig scheidsrechterscollege, waarvoor: Dr. Dipt. Ir. Franz Lorber garant stond. Ik hoop nog vaak tussen de besneeuwde Steiermark te kunnen springen; A LPENCUP?-fascinerend!

be rgt oppen in de

René Drost sportparachutist


de

peel

verloofd 29 november

1980

JENNIFER Waterreus LEO de Kwaatsteniet.

en

Jennifer en Leo namens al die LADYBIRDS en de andere VREEMDE VOGELS van HARTE GEFE LICITEERD. (Ter info: Jennifer is de KNVvL-receptioniste die naast haar eigen werk voor een ieder (ook de af de ling para) veel werk verricht. Ook daarvoor onze dank! ).

1981 Ach, wat een kommer en kwel in 1980. Meer elan 120 gepakte en beluste skydivers van de KNVvL stonden al twee maal klaar voor vier F 27 Troopships van de Koninklijke luchtmacht. Wie er niet bij geweest is, kan zich mogelijk het droevige verhaal in een vorige editie van ons aller Sportparachutist herinneren. TI, praat natuurlijk over de Pa.ra-Jyrnplcs op Papendal. Regen, wolken en wind verhinderden toen een spectaculair opt re den . Maar " zie de wonderen waren ele wereld nog niet u it. September bracht de victorie. Via Pr-ojektOfficier Kapt. Ve rhaa r , "onze" eigen Koos, dus, was het ge lukt ook voor deze Luchtmacht Open Dag de beschikking te krijgen over liefst drie F 27's. Gelukkig weet u alweer niet hoevee I werk hiervoor is moeten worden gedaan door Koos. Daarover later nog meer.

MANUALS Gevraagd MANUALS van de volgende koepels en systemen: TITIAN KESTREL STARTRACK THE SYSTEM RA PID TRANSIT

MERLIN PAGASUS STREAMLITE SHADOW CORSAIR

en voorts van alle NIET-Amerikaanse koepels.

systemen

en

Na gebruik volgt z. s. m. terugzending

aan de eigenaren.

Adres: Sekretariaat Afde ling Para Jozef Israelsplein 8 2596 AS 's-Gravenhage

PARA-OVERALL

Maat 52

J ohn Scheffer Tel. : 05712-4223 (Twe ll o) sportparachutist

K.S.

Een voorproefje kregen we al op vrijdag. Omdat er niets mis mocht gaan op de grote dag, was er een training gepland 0p vrijdag. Met name het bijna simultaan vliegen van twee van de drie F. 27's op 5000 ft hoogte voor een massa sprong, vroeg om uitp robe ren , De eerste sprong werd gemaakt vanaf Volke l , en een wonder aan formaties probeerde gelinkel de F 27 te verlaten. Diamanten, sterren, tot een zes mans figuur verlieren de deur.

Best fun. Terugvliegend naar Vo lke l mocht iedereen zijn "hoge" kwaliteiten demonstreren. Onzichtbaar voor de grond, slecht zicht, maar wel van erg h()og werd er van alles geprobeerd. Onze laatste sprong, a Is voorproefje op ele grote poging van morgen verliep bepaaldelijk niet van een leien dakje. Een ordinaire funnel op 9000 ft (echt waar, meneer de Uil) en vervolgens een nieuwe funnel op 6000 ft, en toen maar track ing. 19


Zaterdag

De opbouw was nu veel rustiger, er waren enkele angstige momenten, maar uiteindelijk op 7000 ft lag er een prachtige VIERENTWINTIG MANS FORMATIE. Twee, nee eigen lijk drie komplimenten. Gewe ldig het inkomen op de punt van"de diamant door Gerrit Tolenaar s en nog wel vanuit een erg moeilij ke positie. Jan v. Dam, alle komplimenten, hij voelde zich vast de ongelukkigste springer, omdat hij niet in was, maar hij vloog niets kapot. (En ..... dat kan niet van iedere deelnemer gezegd worden 's morgens en de dag daarvoor!! !! !). Tenslotte natuurlijk voor ons aller Jacques Gielen, die met prachtige platen beneden kwam. Jammer was het dat geen van de Officials er iets van heeft kunnen zien. Die waren op dat moment nog aan het lunchen. Toch jammer als je zo het spectaculairste onde rdee l van de Open Dag mist, geluk voor het al aanwezige publiek. Rest ons de Klu en in het bijzonder Koos Verhaar hartelijk te danken voor alle inspanningen. Eh .... vliegen kunnen ze wel bij het 334 Squadron.

21 september

Een dag voor luchtvaart fanaten met vierdaagse neigingen. Een open Dag op De Peel, met parkeergelegenheid op kilometers afstand. Edoch niet voor ons. Wij konden ons rustig verzamelen op de Vlb. Volkel; voor transport via de lucht zo rgde de Klu , De eerste sprong was vrij vroeg gepland, terwijl de tweede be doe Id was om de vliegshow te openen. De hoogste bak, dat waren wij, startte als eerste, hetgeen naar later bleek erg goed was voor onze totale vliegtijd. De sprong zelf verliep goed. Spectaculair vanaf 5000 ft met ca. 70 springers in de lucht, een goede tracking demonstratie en tenslotte de grote poging. Vanaf het begin af aan werd er vrij wild (door de springers) gevlogen, ondanks de briefing van Craig F'ronk , en ondanks het organisatie talent van Harry Jansen. En op grote hoogte gebeurde het. BAMMMMM. Een prachtige funnel en een zoals altijd dan vrij wild-west opbouw en dus weer een funnel. Naar later bleek op de f0t0'S werd de funnel ve roo rzaakt , omdat niet iedereen recht in zijn slot lag, waardoor mensen over elkaar schoven. Op de grond werd opnieuw gebriefd, ditmaal wat nadrukke lijker waarbij voor buitenstaanders onvriendelijk klinkende termen gebezigd worden.

Bert Wijnands

spring veilig

De echte uitvoering. De vliegbasis begon al aardig vol te lopen toen wij voor onze opening sprong de F. 27 ingingen. Om maar niet te laat te komen vertrokken we goed op tijd (alweer goed voor onze vliegtijd). Zeventig kleurige door elkaar dwarre lende canopy's maakten een diepe indruk op het aanwezige publiek.

ook

Daarover heen een tracking van Hein met zijn mannen. En tenslotte, begeleid door het deskundige commentaa r van Wim Velthuizen, de GROTE POGING.

334 SEMPER

in 1981

Sqn ET UBIOU~

KONINKLI~KE LUCHTMAC:HT VLIEGBASES VOLKEL/DE PEEL

OORRonbE K.N.V.v.l. Afo. Pall~chut€spninq(n. won w@@oo

@~~[);S~~ @o~

~oo [U)~@~

@~l? @~

9~

@[P~~

l?@~

@~ iID~[h,~~@~lb@iZ~

~~

O~iZ~l?

11

[}(]~~[1l? ®O,I)@~@OO~@~~

@~@

21®@@ P9

@Ol? JJ~~OO @~@OO@&~O~~~OO[5)

W~~

@~ [);s@~O~~110JJ~~

[h,(]J]©[}{]l?~~©[}{]l?o

[5)@@OO@~ W[h,O~@®&~O~

@~[}{]@(]J][5)~~ @[P @~ W[h,O~@[ID~~O~ @~ [P~~[l, ~(]J]©©~~

~~l?[}{]@(]J]~O~~l?~

0

'D'©'i? ~~~

W@[h,~~[h, ~~ @~W~[h,@O@

O~ @J];\'f,"j@OO@~~

0

Volket 29 september [hef\~~ienst.

J.H.~~\~ Luitenant Kolonel

20

,

comma~~!~:~~I:~

~lvftfoRi-G. -------

1\0 16 n e 1

1980


verzamelaars opgelet ! De vorige maal hebben wij informatie verstrekt over een opening van een rubriek VERZAMELAARS. Uit de reakties blijkt dat er veel interesse is voor dit soort zaken. Wie iets wil ruilen, wie iets wil kopen of verkopen. Laat dit dan even weten aan de eindredakteur mic1deIs een briefje.

Binnen zeer korte tijd zal er een poster van 50 x 70 cm verschijnen met daar-op afbeeldingen van de officiële militaire paraonderscheidingen van een groot aantal landen. Deze poster (full-color) zal tegen een zeer aantrekkei ijke prijs verkrijgbaar zijn. Het ziet er naar uit dat op hetzelfde ogenblik eveneens een info rmat iebu l le t in hieromtrent zal wor-den uitgegeven. ,

t'"iOto .••

1915

~~~!EE

I~~

Bent u geihteresseerd in postzegels, speciale enveloppen en dit soort zaken? Neem in dat geval even kontakt op met onze specialist op dit gebied: Jim Huizinga

A. v. d. Meerstraat 6 7555 LD HENGELO Hij

LAAT U EVEN WETEN OF WE MET DEZE

zal u zeker

kunnen adviseren.

RUBRIEK DOOR MOETEN GAAN? K. S.

~ackili fióbie1e Colovves O{itWfjUf!) De wedstrijden in Bad Lippspringe dere goede resultaten opgebracht.

hebben nog meer-

IRIS SCHAAPHERDER veroverde een tweede prijs in de leerlingen TU-klasse. Iris het is bekend dat de LADYBIRDS versterking zoeken en wellicht zien we je dan volgend jaar in dit team op de NKP. Proficiat met je overwinning en het is voor al V00r leerlingen een stimulans om door te zetten in deze mooie sport. K.S. s po rt.pa r-achut is t

21


nationaal "nudisten" centrum? Na een relatief-instruktiesprong liep ik met Hugo en Jim puffend en zwetend (ca. 270 C) van de bak naar het instappunt. Halverwege onze wandeling werden we door de PH-BUS (Transit) opgehaald. "Staat er iets speciaals te gebeuren" vroeg ik aan de chauffeur, want het ophalen van springers gebeurt niet elke dag. "Ja, ik geloof van wel" was zijn antwoord. Aha, dacht ik, gelukkig is er toch nog iemand die ondanks dit warme weer kreatief bezig is geweest en een leuke sprong heeft bedacht. Op het instappunt aangekomen werd ik zeer vriendelijk verwelkomt en bij het uitstappen zelfs m'n rig aangepakt. Wat een service dacht ik nog even. Maar niet lang. Want een sekonde later werd ik door een vijftal vrienden beetgepakt en stopte nummer zes een slang in mijn broek waaruit ijskoud water tussen mijn benen spoelde. TI, dacht dat ik een hartverlamming kreeg toen men vervolgens de waterstraal op m'n borst werd gericht. Wat 1ater, toen ik van deze behande ling aan het bijknmen was en mijn hart weer het normale ritme s loeg , viel het me op dat overal kledingstukken hingen te dr0gen en bijna iedereen natte haren had. Na verloop van tijd (wie het was ben ik vergeten) riep iemand: "Wie voelt er wat voor een streakerssprong?" Er ontstond een wat gieche lende discussie waarbij ik jullie de onee rbare voor-ste llen aan een ieder zal ·)esparen. Toch kwamen we zover dat we begonnen in onderkleding te "dirt-diven". Het idee dat we naakt zouden springen nam ons dusdanig in beslag dat we niets anders konden bedenken dan een ordinaire ster. De PH-PAR taxiede zo dicht mogelijk naar het instappunt, kleding uit (een dolkomisch moment) rigs om, fototoestellen met motordrive, en hup, snel het vliegtuig in. Eén van de springers zette nog snel even zo'n associale zonnebril op, je weet wel, zo een waarbij je hem niet meer in de ogen kunt kijken, omdat het dezelfde werking heeft als een spiegel boven een wasbak. Ik vond dat er tijdens deze rit naar boven wat ongewoonlijk meer lol werd getrapt daardoor vergaten we de spanning en de k0U. Behalve Bob Kaal (hij Z0Ublackfloaten) aan hem kon je duidelijk zien hoe klein hij het had. Eénmaal op jumprun (9000 ft) nadat ik me er enige malen van had vergewist of ik een parachute bij mij had (ik verzeker je dat het een raar gevoel is om naakt in een vliegtuig met open deur te zitten) kwam dan eindelijk de lang verbeidde exit "Ready set. .... set ready, go, set, go go go " Zo'n exit had ik nog nooit mogen aanschouwen: lachen, gieren, brullen. Na het laatste go .... waren er drie buiten ..... twee rolden in de kist omver en als ik me goed herinner waren ze nog aan het aftellen, kortom een pijnhoop alom. Iedereen, all over the sky. Het is alsof je in een droogstaand zwembad duikt een gevoel dat niet te beschrijven valt. Na ca. 15 solcondon formeerde zich een drieman die ontzettend hard vie 1, wat overigens afgesproken was. De rest moest toen hun nabranders inschakelen en ik in dive er achteraan. TI, "flar-de " te vroeg uit omdat ik erg bang was om er onder te komen, dus de rest van het hoogteverschil "stable " bijzakken, wat me als geplukte kip niet z onde r moeite lukte. Vier ..... vijf. .... zes man. Op het moment dat Auke als 7e kontakt maakte werd de zes man op 4000 ft afgebroken en zette iedereen "tracking" in of iets wat er op leek. 22

De opening waar iedereen zich min of meer zorg over had gemaakt, viel erg mee, bij navraag heeft er niemand gejodeld. De landingen in de bak waren ook zeer spectaculair en lachwekkend om te zien, vooral toen Ton m'n canopy probeerde te ontwijken en daardoor op z 'n achterste landde en het "keep smiling" hem even erg moeilijk viel. De afspraak van het ophalen was nagekomen. De bak stond vol met springers en belangstellenden die ons, met het voor Nederland nieuwe rekord feliciteerden onde r het genot van gerstenat wat altijd bij dit soort evenementen wordt meegenomen voor de springers. Voordat ik dit verhaal naar Sportparachutist wilde sturen kwam mij nog net de discussie tussen NieuwMilligen en de piloot ter ore. De havendienst had, zo bleek later, Nieuw Milligen medegedeeld dat dit een speciale vlucht zou worden in verband met het warme weer. Voor meer informatie moesten ze maar kontakt opnemen met de piloot van de PH-PAR en eventueel vrauen stellen over de kleding. ~ NM aan PH-PAR Piloot NM Piloot NM Piloot NM Piloot NM Pi lnot (mompe lend) NM Piloot

Hoe hoog ga je? 9000 ft Verder geen bijzonderheden? Nee Hoe zien de springers er uit? Hoe zo? Wat hebben ze aan? Niks Hoe bedoel je? Nou, een beetje bloot. Wat zeg je? He lemaal ... naakt. pauze

NM

Oh ja - daar willen we t. z. t. wel een plaat van. Vee 1 ge luk en have a good jump.

Tenslotte kan ik in mijn enthousiasme niet nalaten er op te wijzen dat degene die SRW en Sky-dancing wil leren, een keer in een 8 of 10-mans-formatie vliegen, of mee wil doen aan een mysterie-dive: Kom naar ons aller Nationale Centrum en "enjoy y our skidives". Hans Keller

prettige feestdagen en een gelukkig en veilig 1981 wensen wij u en uw familie HET AFDELINGSBESTUUR EN UW "SPORTPARACHUTIST"

sportparachutist


PARACENTRUM NOORD

HOOGEVEEN

para-foto wedstrijd

inzending tot 15 januari 1981

Prijzen: Jury

speciale wedstrijd voor vrije-val fotograferen

Bekers en medailles voor de winnaars: zwart-wit, kleur, dia's en vrije-val foto's. P. Peters (hoofdredakteur Foto en Doka); H. Cannegieter (u allen bekend) en A. J. Jippes (foto-journalist Drents Groninger Pers). K.S.

Wedstrijdformulieren

sportparachutist

verkrijgbaar bij: Administratie

PCN, Postbus 260, Assen.


SP 1981 9(3)  
SP 1981 9(3)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad