Page 1


de Iton a

SPORT PARACHUTE EQUIPMENT

Aschoff Stiermanlaan 21 - Postbus 1041 - Rozenburg-Europoort - Holland - Telefoon: 01819-14981 Postgironummer: 3090503 - Bank: ABN-Rozenburg, rekeningnummer: 50.51.30.734

-.

IMPORTEUR IN NEDERLAND VAN: Franse para-laarzen RICHARD PONTVERT. Met luchtkamerzool. Geven de beste bescherming aan voeten en enkels. De instrukteurs van het Korps Commando Troepen springen met deze laarzen. Prijs

f 165,'

Para-helm ST. CHRISTOPHE. Handwerk. Deze helm is met leer afgewerkt. Met kinband. Prijs

f 85,'

Leren para-helm PARA SOUPLE. Uiteraard van Richard Pontvert. Prijs

f 115,'

Para-laarzen PATRICK. Lichtgewicht en toch een goede bescherming. Prijs

f 115,'

Boogie-goggle. Een lekker brilletje. Prijs

f 10,'

B-15 Vliegerjacks. Kleur: groen en blauw. Prijs vanaf

f 68,'

Para-overalls. Geheel uitritsbaar. Prijs

f 78,'

dl

FINN路MARIN thermo-warmte-pak, Weegt slechts 450 gram. Geeft bescherming tegen temperaturen tot -20 C. Prijs . . . . . . . . .

f 169,-

Leren handschoenen. Met lange manchetten. Gevoerd. Prijs . . . . . . . . .

f 45,-

BARIGO R.W. HOOGTEMETER. Geschikt voor montage op reserve, pols of handschoen. Prijs . . . . . . . . . . ..

f 169,-

BARIGO HOOGTEMETER met zijbeugels voor montage op de reserve-parachute. Zeer duidelijk afleesbaar - cp 7 cm. Prijs . . . . . . . . . . . .

f 169,-

0

=

DEL TONA - voor origineel parachutisten-materiaal DELTONA 2

BOEKEN: SKIES CALL, FALLSCHIRM路 SPORT en SPORT-PARACHUTING.

Zoals u ziet ... zeer nuttige geschenken voor de a.s. Sinterklaas en Kerst.

sportparachutist


Jaargang 6 - nummer

2 - 1 november

1977

sportparachutist TWEEMAANDELIJKSE uITGAVE VAN DE KNVvLAFDELING PARACHU TESPRINGEN Eindredactie, samenstelling Karst Sikkens Redaktie: HeinCannegieter Bert Wijnands

RBDAKTIONBBL

en ontwerp:

Fotograaf Ernst Bode

Voorcopy zorgden o. a. deze maand Jan de Bruyne Bestuur CPV Joekede Jong Meeüsv. d. Poel HenkVerbeek Andy Soumokil De met name onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheidvan de schrijvers en behoeven niet altijd de meningvan de redaktie weer te geven.

Abonnement SPORTPARACHUTIST LEDENVAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN ONTVANGENHET BLAD GRATIS. Advertenties: Advertentietarieven op aanvraag. Verschijningsdatum: 1 jan., 1 mrt, 1 mei, 1 juli, 1 september 1 november. Druk:Van Deventer bv

I

en

s-Gra venzande

KONINKLIJKENEDERLANDSE VERENIGING voor LUCHTVAART,AFDELING PARACHUTESPRINGEN Bestuur: W.A. Velthuizen E.T.H. Wijnands P. Santegoeds H. Cannegieter H. Verbeek H.A. Elias K. Sikkens

-

voorzitter vice-voorzitter algemene zaken voorlichting sport en instruktie algemene projekten algemene projekten secretaris tvs afdelingsbureau

Adres secretariaat: p/a KNVvLJozef Israëlsplein 8. a-Gravenhage. Privé (uitsluitend in de avonduren): St. Martinuslaan 124, Voorburg. Tel. 070 - 863854.

Zoals u in de twee voorgaande edities en ook thans weer heeft kunnen konstateren is - DE FRONTPAGINA weer in kleuren! Tot onze vreugde kunnen wij u mededelen dat dit gecontinueerd zal worden.

-

Nog graag even het volgende: Indien u copy wenst in te zenden - dan vragen wij uw aandacht voor het volgende: a. het betreffende artikel moet interessant of instruktief zijn; b. getypt - met niet meer dan vijftig posities per regel; c. uw copy TIJDIG inzenden (neem desgewenst kontakt op met de eindredakteur) . In deze SPORTPARACHUTIST treft u veel materiaal-, technische informaties aan. Een belangrijk onderwerp is de RESERVE-PROCEDURES zoals deze door Jan de Bruijne zijn samengesteld. Voorts vragen wij uw aandacht voor een aantal veiligheidszaken. Door ruimtegebrek moesten - helaas blij ven liggen tot een volgende uitgave.

- enige artikelen

Tenslotte wensen wij de LEDEN VAN HET NATIONAAL TEAM RELATIEFSPRINGEN 1977 erg veel succes bij de WERELDKAMPIOENSCHAPPEN welke van 20 tlm 30 november a. s. in Australië zullen worden gehouden. Uiteraard zult u t. z. t. uitvoerig over deze kampioenschappen worden geïnformeerd. Met vriendelijke

groeten, KS.

I

Lidmaatschap Alleleden f 50, -- per jaar,

na 1 juli

Hetinschrijfgeld voor leden bedraagt

f

28, --.

bij aanmelding

f 4, --. Aanmeldingenvoor het lidmaatschap Te richten aan het afdelings-secretariaat (d. t. v. de clubsecretaris). Uw copie voor de ee rstvolgende uitgave dient vóó r 15 november a. s. bij de eindredacteur te zijn ingeleverd.

st

sportparachutist

3


uitbreiding bestuur HANS ELIAS nieuw lid van het bestuur afdeling Parachute springen.

-: . '~$:!( '4:"~ ~"''f<\

('.

R" .. ' C~>. 1l'1~\I/$'

T

.' (',

~~'+t>~,~~?i~~"':f"';' '. ~I

,,~ç~ ('iV-:':;

'j1'~~,~

t"4. \

,I

J

.

~,i ~j

.~',

,

n

'l'

"';';)0.

'I. it;. .'," \::J, "

1t. =.

.~.10.) .

,

van de KNVvL

Tijdens de vergadering is de door het bestuur als kandidaat gestelde Hans Elias, 31 jaar, instructeurexaminator, met algemene stemmen gekozen tot bests lid. Zoals ieder zijn taak in het bestuur heeft, zo zal Hans de zijne vinden. Deze zal hoogstwaarschijnlijk in de hoek vim de instructie en materiaal liggen.

NIEUWS VAN HET AFDELINGSBESTUUa.~:~ lidmaatschap

knvvl1978

Het kan zijn dat u niet meer springt - of dat u niet meer geïnteresseerd bent in de parasport én u wenst uw lidmaatschap van de afdeling niet meer te continueren (hetgeen wij uiteraard betreuren). In dit geval verzoeken wij u (volgens de statuten) dit VOOR 1 NOVEMBER A. S. kenbaar te maken aan de LEDENADMINISTRATIE (Jozef Israëlsplein 8 in Den Haag). Mochten wij niet TLJDIG een bericht ontvangen dan wordt u medio december a. s. een acceptgirokaart v. w. b. de contributie 1978 toegezonden.

mal (mededelingen

aan luchtvarenden)

Onlangs zijn in de MAL nr. 28/77 dd 29 juli 1977 regelingen opgenomen met betrekking tot de "Radiotelefonie procedures voor vluchten t. b. v. het valschermspringen". Elke c1ubsecretaris kan u nadere informaties verstrekken over de inhoud van de betreffende regeling.

afdelingsvergadering Op 27 september j.l werd de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN in Ut recht gehouden. Naast de verantwoording over het gevoerde beleid werden nog een groot aantal onderwerpen meer of minder uitvoerig behandeld en besproken. In de eerstvolgende editie van SPORTPARACHUTIST hopen wij hieromtrent nog uitvoerig terug te komen.

contributie 1978 Door het bestuur werd een voorstel ingediend om een bijdrage van f 5, -- aan elk lid te vragen. Dit bedrag zou dan besteedt worden aan steun voor de nationale wedstrijdsport. Uit de vergadering werd echter een voorstel ingediend om met ingang van 1 januari 1978 de contributie met f 10, -- te verhogen. (De contributie is namelijk in jaren niet verhoogd - terwijl de aktiviteiten werden/worden uitgebre idt) . Het voorstel werd met een zeer ruime meerderheid aangenomen (1256 stemmen vóór en 614 stemmen tegen). Deze f 10, -- zullen als volgt worden besteedt: a. f 5, -- trainingen, ondersteuning aan het nationale team; b. f 5, -- een speciaal projekt hetwelk ieder jaar in onderling overleg zal worden vastgesteld (er wordt gedacht aan de aanschaf van een VIDEO-WAGEN - uiteraard met complete uitrusting. Besprekingen zijn reeds gaande om tot een verantwoordelijke aanschaf te komen). 4

-;:;;;;-

Hans Elias begon in 1970 op Texel, waar zijn vader huisarts is, met springen. Twee jaar geleden studeerde hij af als tandarts ("ik hoef 's nachts m'n bed niet uiten het is toch medisch"). Tot nu maakte hij ruim 500 spron·1 gen hoofdzakelijk op Texel. Hij woont nu in Amstelveen, waar hij voor zieke, vakantie-vierende of overleden collega 's tijdelijk de praktijk waarneemt. Daarom ook kan hij deze winter naar Amerika, om zich drie maanden lang heel intens met springen bezig te houden. "Ik begin bij het grootste springfestijn ter wereld, de Turkey Meet van Zephyrhills in Florida, zie wie ik daar tegen komen waar ik daarna naar toe ga. Wel wil ik eindigen in California, het Walhalla van het springen op dit moment. En wat ik wil (buiten goed leren relatiefspringen om)is een riggercursus volgen, alle nieuwe snufjes op rnateriasl gebied uitpluizen, kijken hoe men er centra draait, instructie geeft, organiseert op landelijk niveau, maar ook plaatselijk. Kortom zoveel mogelijk springen en er zoveel mogelijk over te weten komen. lk denk dat ik terug in Nederland na die "studiereis" wel definitief een gebied vind, waarop ik me als bestuurslid kan werpen. lk vind het fijn dat ik nu op landelijk niveau in ons land nu iets kan gaan doen. lk stel me er dan ook flink wat van voor. Aldus Hans Elias. t t

HANS - namens alle sportspringers van harte welkom in het bestuur van de afdeling.

gaat u verhuizen? Laat dit dan even weten aan: a. uw clubsecretaris b. de ledenadministratie

van de KNVvL.

sportparachutist


je

Want, wèl zijn er toch altijd bij slecht weer een groot aantal leerlingen. Vaak de beginnende leerlingen, gekomen van heinde en verre, kosten noch moeite sparend, omdat ze niet beter weten. Wat weten die nou over het weer?

KNVvL-

:tuur als ructeur1 tot be stuurst , zo zal chijnl ijk in

Niets! Dat klopt. Daar kan echter wel verandering in worden gebracht. Slecht weer is een prima gelegenheid om er eens wat over te vertellen. Om de aanwezige leerlingen in een groep te formeren, en een les meteo te geven. Hulpmiddelen bij de vleet, kijk maar eens naar buiten! Of pak de zeer uitvoerige documentatie over meteo, die onlangs aan uw vereniging werd toegezonden n. a. v: de Teleac cursus "Wij en het Weer" compleet met uitgebreid fotomateriaal.

1.

Oh, daar weet u niets van? Zit er dan bij u misschien wat fout? In de onde rlinge communicatie wellicht? Wist u ook niet dat leerlingen erg leergierig zijn? Dat ze je eigenlijk wel het hemd van het lijf zouden willen vragen?

ijn vader studeerde niet uit en . 500 spronnstelveen, rleden rom ook tie maanden "Ik begin urkey Meet ~en kom en n in it moment. en om) is lp materiaalaait, .U, maar gen en er dat ik initief kan werpen. ons land ink wat van

hé, d'r zit wat fout met U! ! ! " ... (althans, dat fluistert men rond de bak!) Er zit wat fout met u! Datkomt hard aan zo op de volle maag hè! Netvolgepropt met warm gemaakt voedsel, bent u de Sportparachutistaan het lezen en dan ontdekt u dat het nogpersoonlijk gaat worden ook. Maar, maakt u zich niet ongerust.

Dit is niet voor

u bedoeld,maar voor anderen.

Daarnaast,over anderen is het ook veel makkelijker pratendan over onszelf, vindt u ook niet? Nou, en bij die anderen zit wat fout hoor. Dat zie je tochelke dag waarop er gesprongen kan worden! Dathebbenwe toch maar weer fijn taktisch uitgedrukt hè? "Dater gesprongen kan worden", want in veel gevallenwordter helemaal niet gesprongen. Omdatde startbaan fout ligt, omdat er geen dropzöne is, omdater geen vlieger is, omdat het vliegtuig kapot is, omdater geen instructeur is. Geeninstructeur, één van de ongeveer 60 stuks die we "rijk"zijn, allemaal bewapend met een door de Rijksluchtvaartdienstverstrekt bewijs, dat ze instructeur zijn, enopleidingenen instructie kunnen en mogen geven. Er zijn springers die fluisteren dat je in de laatste zin hetwoord"kunnen" kan. weglaten. Weer anderen zeggen zelfsdat er alleen maar een aantal instructeur is. Maardat begrijp ik niet. Wieweet, misschien

zit er wel wat fout.

vL.

Ookwordt er veelal niet gesprongen omdat het weer teslecht is, en daar verander je niets aan. Omin dit kader veranderen nog eens te gebruiken, verandernou "aan" eens in "mee". dan openen zich weer geheelnieuwe perspektieven.

rachutist

sportparachutist

"Thee shan 't never take thine altitude for granted, for the earth shall rise up and smite thee", is een oud engels gezegde, misschien zelfs nog wel amerikaans. Het betekent zoveel als: "Gij mot u niet zo veel verbeelden, want dan kon gij wel eens tegen de lamp lopen". Om leerlingen te leren kennen, moet je met ze praten. Slecht wee r is de gelegenheid .bij uitstek. Praat met ze over de aerodynamica van het lichaam in vrije val, over besturing, over de organisatie binnen uw vereniging (als die er is), over reserve procedures. Wat dacht u van een herhaling van de reserve procedures? Niet alleen theoretisch, maar ook het praktisch trainen ervan. Ook niet alleen voor de oefenvergunninghouder, maar ook voor de grote A t/m Z-brevethouder. Of dit nou wel allemaal nodig is? Kijk maar eens omhoog! Zie de uitvoering van de reserve procedures. De haren rijzen je te berge. Door een overdosis aan puur geluk ontspringen we in veel gevallen de dans. Meestal door een gebrek aan daadwerkelijke training en onvoldoende voorbereiding. Het is zo simpel om een aantal van deze slecht-weer programma' s samen te stellen en het kost niets! Slechts wat organisatie. Of, schort het daar soms aan? Zit de fout daar dan? Nee, al deze zaken gebeuren reeds. Wat zegt u? Tijdens het springen? Oh juist, op 1500 feet hoogte tijdens het klimmen in het vliegtuig, omdat er toch niets anders te doen was. Ja, dan is het voor de leerling wel duidelijk, dan zit dat wel goed. Ik ben eigenlijk nog een reden ve rgeten , waarom er wellicht niet meer wordt gesprongen. In de toekomst dan wel. Omdat er geen leerlingen meer zijn. Wel jammer hoor, want het zouden juist de goede leerlingen zijn geweest, want ze hadden vroegtijdig door dat er wat mis was, en zijn gaan voetballen. Tja, en dat is nog goedkoper ook. In veel gevallen kun je onze sport vergelijken met een Casino. Het kost handen vol geld. Jammer genoeg te veel geld voor velen, en helaas wordt er ook nog heel wat geld vergokt. Vergokt aan bijvoorbeeld die onvoorbereide relatiefsprong, die niet gelukte. Door een gebrek aan voorbereiding. 5


Je treft tientallen C-brevetters aan, druk leurend om een (sparring)partner te vinden om mee relatief te springen. In veel gevallen lukt dat ook nog wel. Helaas veelal bij de foute partner, die er zelf ook niets van snapt. Die er ook niets van snapt omdat ook hij verzuimd heeft om een beetje behoorlijk te leren springen. Door vertrouwd te geraken met het element aerodynamica. Door z'n style enigszins te leren uitvoeren, etc. etc.

De

U doet dit natuurlijk niet. U investeert in uw springkunst op behoedzame wijze. U stapt met uw plannen naar die vent die het inderdaad wel kan. U betaalt desnoods mee aan de betreffende sprong, aan die sprong waar wel een goede voorbereiding plaatsvindt, die wel lukt, en waar u wel een hoop van leert, en daardoor kostenbesparend werkt. Nou, dat is dan ook de manier. Oh, nog even dit. Lukt het dan zelfs nog niet, ga dan ook voetballen. Of, doe wat anders, om zonder veel moeite aansluiting te vinden bij de "top". Koop een ram air canopy, daar is ook geen ervaring voor nodig. -De eisen om ermee te mogen springen worden altijd wel ergens afgetekend. Lukt dit niet bij je eigen club, dan wel bij een andere. En dat is nog goed voor de economie ook. Hoe ik dat bedoel? Nou, de bank verdient eraan waar u een lening gaat afstuiten om zo'n apparaat te kunnen betalen, de leverancier waar u het apparaat koopt en het ziekenhuis waar u in belandt. "You shall never take your altitude for granted, for the eart shall rise up and smite you" oftewel gemoderniseerd: "U mag de hoogte waarop u bent beland niet uit het oog verliezen, want de aarde zal op je af komen en je verpletteren. " En dat moeten we voorkomen. Henk Ve rbeek

PARACENTRUM NOORD

HOOGEVEEN De laatste weekends van augustus hebben velen van PCN en Icarus samen op een prachtige DZ in Oldenzaal gesprongen. Het landingsgebied behoorde bij het natuurrijke recreatiegebied "Hul sbeek" , waar je naast paardrijden en skelteren zelfs lustig kunt klootschieten. Voor het echter zover kwam, besteedde de twentse pers enthousiaste aandacht aan het komende springfeest en wat gebeurde er. " ? Inmiddels hebben zo'n 25 Tukkers (ook meisjes) hun eerste sprongen achter de rug. Proficiat en vrolijk doorgaan naar die "vrije val" ... ! Hoewel het plafond tijdens de eerste dagen niet zo heel hoog zat, reden de drie parabussen regelmatig van en naar de vliegbasis Twenthe. Daar stond capaciteit genoeg: de Icarus-Porter en de C-172 van PCN. Rond de DZ begon het steeds meer parkeerbonnen te regenen, vanwege het vele publiek. Elders in het land moesten een vijftal demonstraties gesprongen worden, waardoor het feite lij ke springer. nogal eens stagneerde. Dat veroorzaakte wel eens wrevel bij onze beginners, 6

al

doch hopelijk is men doordrongen van het nut en de noodzaak van demo's. Ongelukkigerwijs brak één PCN'er het been. Na een boomlanding liet hij z'n handen langs de vanglijnen van zijn uitgeworpen reserve glijden om naar beneden te komen. Gevolg: Door de groter wordende wrijving kreeg ie een verbrandend gevoel in de handen. Hij liet daarop los en brak, mede door een ongelukkige Iandingshouding, het been. Conclusie: vanglijnen OVERPAKKEN en nooit te snel er langs naar beneden glijden (namens allen ... _, beterschap) . Het tentenkamp was vlak bij de DZ en wanneer je daar omhoog keek, zag je het hedendaagse springen ten volle: RW, ronde bollen, Style/PA-pogingen, watersprongen, squares, rooksprongen etc. Een goede sfeer, ook 's avonds bij een lekkere barbeque. In het laatste weekend was de weersvoorspelling gunstiger en kwamen er ook nog Flevospringers bij. Waar bleef de rest van Nederland? De te genieten watersprongen werden van die spectaculaire, vooral als men er niet in wist te landen. En het publiek maar lachen, enfin ..... Het mooiste vonden we toch wel toen er plotsklaps een buitenlandse lege rambulance op de camping ve rscheen. ,.! Aan boord lag voormalig brekepoot en PCN -be stuurder Jan Tuil. .... "Hij kwam maar even langs", zei hij (geëscorteerd door onze eigen springende arts en een verpleegster uit Duitsland. Ze hadden het weten te ritselen en het effect was geweldig: totale verrassing en dolle vreugde bij de springers. Op 17 en 18 september waren er de traditionele PCNkampioenschappen. Stevig georganincerd door de fam. van Huizen (bekend geraakt in 't noorden omdat steeds meer familieleden gaan springen) en 0.1. v. een bezielde Jan Edeler, voormalig style- en precisieopperhoofd ten tijde van Charlie Schuilenburg. Ofschoon er slechts twee nullen werden getrapt, zaten de meesten vaak in die kleine bak. Een variërende windsterkte zorgde voor de grote miskleunen. De vele rejumps veroorzaakten een kannibalistisch loensende jury. De TU-klasse werd gewonnen door Pietje Julsing (talentvolle jeugd, zeer zeker) terwijl Peter Vorderman er met de beker "wedstrijdkoepels" vandoor ging. Leedvermaak bij slecht mikken, toen bijv. PCN's meest e rva rene Henk Huisingh weer eens meters over de bak woei onder het motto: "Leer anderen juist handelen. Felicitaties voor de winnaars en voor Marja van Huizen die haar eerste vrije val maakte. Dank aan alle zwoegers! ! ! Andy Soumokil 11

spo rtpa rachutist


reserve procedures break-a-way Definitie:de break-a-way is een reserveprocedure waarbij de verbinding tussen de hoofdkoepel en het harnas verbroken wordt voordat de reservekoepel geaktiveerd wordt.

algemeen - Iedere parachutist moet, als hij overgaat van T-IO, C-9 en soortgelijke koepels op de zgn. "wedstrijdkoepels", instruktie ontvangen in de gewijzigde reserveprocedure. - Hetwijzigen van de reserveprocedure is noodzakelijk, springend met een T-IO, C-9 enz. waar het bijzetten van de reservekoepels bij een gedeeltelijke storing geleerd wordt, terwijl bij wedstrijdparachutes de break-a-way (hetafgooien) wordt aange lee rd. - Daarom is het nodig dat iedere springer die overgaat opeen wedstrijdparachute en de break-a-way onderwezenkrijgt, een reserveparachute gaat gebruiken, uitgerust met een pilotchute.

e nooda een 1 van te ~kreeg la rop mding, nooit

- Doorhet aanleren van de break-a-way procedure accepteert men een vertraging bij het aktiveren van de reservekoepel om de moeilijke en vaak onveilige procedure van het bijzetten van een reservekoepel bij een wedstrijdkoepel te voorkomen. - Iedere parachutist moet regelmatig voor zichzelf de break-a-way procedure herhalen met zijn eigen materiaal, indien mogelijk met behulp van een paar extra risers. Hierdoor wordt voorkomen dat na aanschaf van nieuwmateriaal of na een lange periode zonder storing, de springer een te langzame of onjuist uitgevoerde reserveprocedure toepast.

Il .•..•

je daar volle: igen ,

5 j.

break-a-way contra bijzetten

;acuhet een .een ... rder j

sen verselen lle PCNim , eds sie lde d ten zaten wind.ejumps alent,r met

Onder wedstrijdparachutes verstaan we in dit artikel alle rugparachutes m. '.1. v. de T-IO en de C-9 koepels. !

- Doorhun bouwen konstruktie hebben wedstrijdkoepels de neiging om bij een gedeeltelijke storing snel te gaandraaien en/of zeer snel hoogte te verliezen, dit laatste vooral bij de Ram-air parachutes. - Dereden waarom springers aan "leerlingen-koepels" de break-a-way methode niet geleerd wordt is o. m. : a. hun materiaal heeft veel minder neiging tot snelle rotatie bij een gedeeltelijke storing, waardoor het bijzetten eenvoudiger is; b. de tijd die leerlingen nodig hebben om tot het besef van de storing te komen is veelal te lang om daarna nog een break-a-way te kunnen maken; c. het is voor hen (veelal) nog te moeilijk om een goede en snelle beoordeling van de situatie te maken d. w. z. hoe lang men al aan de gedeeltelijk geopende koepel gehangen heeft en hoe hoog men boven de grond hangt.

meest bak .izen

modernmaterieel

mokil

Dekomst van de Ram-Air pa rachutes bracht veranderingin het bestaande patroon van de gedeeltelijke storingen.

hutist

sportparachutist

Bij een "PC achtige koepel" is de beoordeling na de opening vrij eenvoudig, de koepel is goed open of niet. Bij de Ram-Air parachutes ontstaan soms storingen in het openingssysteem en in het rem/stuur systeem waarbij de koepel wel open is, maar waarbij de springer niet in staat is tot een besturing en/of een veilige landing. Dit veroorzaakt een beoordeling van de toestand die veel moeilijker is dan in andere gevallen. Daarom is één van de redenen dat voor het springen aan de Ram-Air parachute de minimum eis van aantekening C wordt gesteld.

bij elke storing aan elk type koepel geldt: - kijk omhoog bij/na de opening; - beoordeel de toestand snel en goed; - neem een beslissing t. a. v. de uit te voeren handelingen; - kom niet op die beslissing terug (niet gaan aarzelen); - zorg dat u op 2000 ft hiermee gereed bent en met een eventuele procedure kunt beginnen.

type uitrusting De uitvoering van de break-a-way procedure wordt bepaald door het type uitrusting. Hierbij worden twee soorten onderscheiden: 1. een conventionele uitrusting met borstreserve; 2. het tandem systeem met de reserve koepel gebouwd (beide op de rug).

boven de hoofd-

Nog is het niet zo dat bij de conventionele uitrusting de capewell als verbinding tussen het harnas en de hoofdkoepel gebruikt wordt, terwijl bij het tandem systeem ook andere types sluiting als "tapewells" en 3-ringen systeem" toegepast worden. Een ander sluitingssysteem, veroorzaakt soms andere handelingen om tot het losmaken te komen, maar de volgorde van handelingen is hetzelfde gebleven .

de procedure borstreserve . gedeeltelijke

storing

- controleer de hoogte (kunt u nog een break-a-way maken?); - benen gestrekt (met spreiding) naar voren (dit om in rugpositie te komen); - bescherming van de capewells losmaken; - trek de sluitingen gelijktijdig open; - linker onderarm over de geopende sluitingen brengen (om te voorkomen dat de pilot chute of de koepel haken); - trek de reserve-ripcord en aktiveer de reservekoepel; - volg de ontplooiing van de reservekoepel.

borstreserve . totale storing - knieën optrekken (niet te wild anders volgt een achterwaartse salto); - trek het reserve ripcord en aktiveer de reservekoepel; - volg de ontplooiing van de reservekoepel. Uiteraard vervalt de hoogtecontrole in dit geval. Besteedt hierbij geen aandacht aan de sluitingen van de hoofdkoepel, u hebt de tijd niet! 7


D

tandem systeem- gedeeltelijke storing - controleer hoogte (kunt u nog een break-a-way maken ?); - buig de benen gespreid naar achteren (om na het loskoppelen een stabiele positie voorover te bereiken); - open de bescherming van de sluitingen; - trek de sluiti ngen gelijktijdig open; - trek het reserveripcord (hierbij wordt d. m. v. het last hope rope een extra ruk aan de bovenste beschermflap gegeven om een vertraging te voorkomen); - volg de ontplooiing van de rese rve koepel.

0"

1 1

tandem systeem- totale storing - trek het reserve ripcord en aktiveer uw reserve; - volg de ontplooiing van de reserve koepel. NB. Als in deze situatie een pilotchute vertraging of een andere vertraging bij de hoofdparachute de oorzaak is van een vermeende totale storing, ontstaat een gevaarlijke situatie doordat de beide pilot-chutes tegelijkertijd kunnen vertrekken. Overtuigt u van de aard van de storing! ! !. Het zal duidelijk zijn dat bij een borstreserve deze situatie minder ernstig is omdat door het veranderen van houding voordat de reserve wordt geaktiveerd, de hoofdkoepel veelal toch zal ontplooien.

te laaq- te laat! wat nu? Wat te doen als bij een gedeeltelijke storing te laat wordt gereageerd of de storing pas laag ontstaat, bv. door een koepelbotsing? De eerder genoemde hoogte van 2000 ft is de ideale werkhoogte, maar een break-a-way kan ook van een lagere hoogte uitgevoerd worden met een grens tussen 500 en 1000 ft. Een snel uitgevoerde break-a-way van 800 ft kan succes hebben maar de kleinste hapering in de handeling of de ontplooiing zal noodlottig kunnen zijn. ln zo'n geval kan het. alsnog bijzetten van de reserve een redding betekenen. Bij een borst reserve bestaat de mogelijkheid de pilot chute van de reservekoepel vast te houden en met het pakket weg te werpen om zo de reservekoepel bij te zetten. ln deze situatie met een square als hoofdkoepel, moet het re se rvepakket langs de springer naar achteren geworpen worden. Door de hoge snelheid t. o. v. de omringende lucht zal deze snelheid ervoor zorgen dat de reservekoepel zich vrij van de hoofdkoepel kan ontplooien.

De russische

Instruktief dient de nadruk te liggen op een snel en goed uitgevoerde break-a-way procedure, eventueel aangevuld met de boven omschreven noodoplossing. Maar elke theorie hierover is waardeloos als de springer deze niet praktisch kan oefenen. Beoefen de procedure tot dat men alle bewegingen kent en herhaal dit zeer regelmatig. Iedereen reageert in een noodsituatie verschillend, maar reageer snel en juist! Technische Commissie J. de Bruijne 8

PO-9.

2ND V\aUD B\RACHlJTIMJ G-lAMPIONSHIPS IN RELATIVE WORK

Bij een tandemsysteem is het niet mogelijk de pilotchute onder controle te houden. In het verleden zijn er enige testsprongen gemaakt waarbij in volle vlucht, dus voor de wind vliegend met een volledig open zijnde RamAir parachute de reserve geaktiveerd werd op een hoogte van 300 ft. Maar als er van uitgegaan wordt dat.de hoofdkoepel een storing heeft en dan zeer zeker niet recht vooruit zal vliegen, is dit een uiterst gevaarlijke handeling, welke af te raden is. Let wel, de hier beschreven methode van bijzetten is beslist nooit aan te bevelen als standaard reserveprocedure. In een noodgeval, beneden de hoogte waarop een break-a-way mogelijk is, kan het echter een oplossing zijn.

"matras":

CiATIU'J/AUSTRALIA/1977

het nationaal team r.w.1977 In de vorige aflevering kon ik vertellen kleine tegenslagen in de vorm van blessures

over relatief van Frans

Heuvelmans en Harry Pijnenburg. Nu moet ik een veel rampzaliger Tijdens springdemonstraties j.l.

tegenslag melden.

op Twenthe 2 september

heeft Frans Heuvelmans een aantal zeer zware

blessures

opgelopen. sportpa rachutist


Datis in de eerste

plaats

eenerg nare zaak,

waarbij

voor hem en zijn echtgenote' wij als team,

de sportspringgemeenschap

en u als lid van

alleen maar kunnen proberen

zoveel mogelijk steun te bieden. Daarnaast is het een geweldig verlies Wezullen het in Australië onzebeste teamleden

voor het team.

moeten doen zonder één van

en bovendien

zijn inbreng

lijken technisch gebied moeten ontberen. lies met nauwelijks

in te schatten

op mense-

Dat is een ver-

statistische gegevens:

implicaties.

Verder, maar dan zeg ik wel wat, gaan de voorbereidingenvrij redelijk.

Inschrijving,

geldetc. is inmiddels

allemaal

reis regelen, rond.

visa,

De training

gaat nu

zeer redelijk. Maubeuge als centrum

is bijna ideaal.

Groteopen vlakte,

Turbo Porter,

een snelle

Pilatus

Omdat de Franse

Nationals

maar

hebben kunnen springen.

in Vichy plaatsvonden,

stillegging van de aktiviteiten

in Maubeuge,

weekendennaar Bad-Lippspringen

met

zijn we 2

geweest. de Norman

Islinder niet kon vliegen,

een reis moes-

tenmaken om hun caravan

weer op te halen!

Ieder week-end naar Maubeuge is desondanks formidabele belasting,

een

die u niet moet onderschatten.

Depraktische afsluiting

zal plaatsvinden

endsLYON. Daar staat n.l.

Al met al wat sombere

door 2 week-

der deelnemers: 31 17 29 25

Aantekening C Aantekening D Springvergunning Inst ruktieve rgunning

38 29

Stratostar Stratocloud Parafoil Paraplane-cloud Papillon UT-15 PC Olympic

1 1

14 9 9 1

Type reserve-koepel: berichten,

met achter

de

wolkenwat zon. Sinds 23 juli hebben we 7 week-ends lrained met 45 sprongen.

"Brevetten"

van 15 oktober t/m 23 oktober

eenTWlN-OTTER.

K

102

Deelnemende verenigingen: ENPC - FD - VPCT - APC - CPV - PCI PCMC - TU/ZEVEN - FLEVO IND LEDEN.

Type hoofdkoepel:

Correktie 1, omdat het tweede week-end en 3 teamleden

Aantal deelnemers

een

VOR.Het weer is tot nu toe niet geweldig geweest, welzo goed dat we ieder week-end

nederlandse kampioenschappen 1977

Uiteraard

zullen wij u een uit-

gebreidverslag doen van onze aktiviteiten waarbijdan ook een overzicht

ge-

tijdens

de WK,

komt van de voorbereiding. Bert Wijnands.

24 ft (geen verdere 26 ft (idem) Lopo (idem) T-10R Triconical Navy conical GQ protector Automatische

inf.)

44 25 14 9 6 2 2

openers:

Aantal gemontee rde opene rs

te koop Franse PapilIon met Bag en Pilotchute. Ca. 300 sprongen - met jaarkeuring 1977. T.e.a.b. Wiet van Banning Bredaseweg 503 Tilburg 013 - 676042

* * *

tief [ns

n.

ober

utist

sportparachutist

para-artikelen Verkrijgbaar: PARAMUTS (ideaal voor de komende winter) Prijs f 25, -- (voorraad beperkt).

PARA-BADGE

Complete uitrusting bestaande uit: PC MK 1 Khonke bestuurbare parachute Pack en harnas (Stylemaster) Hoogtemeter, helm, paraboots, overall, b ril en tas. S. Blankestijn Henri Dunantstraat Kruiningen (Zld.)

19

71

in goud en zilverdraad handgeborduurde (zilveren parachute/gouden adelaa r) Prijs: f19,--. Bovenstaande

artikelen

parabadge

kunt u:

a. afhalen bij de KNVvL - Jozef Israëlsplein Den Haag;

8 -

b. laten toezenden: het verschuldigde bedrag overmaken op postrekening 179618 t. n. v. KNVvL - Den Haag. Op het strookje duidelijk vermelden waar uw betaling voor is. 9


De score van de top-drie spreekt verder voor zichzelf. Gerekend ook de aanwezigheid van een jonge enthousiaste sub-top, kunnen we volgend jaar - naar ik dacht - een behoorlijke vertegenwoordiging op de nationals presenteren.

~

~

7!j;/ngVufc/Jmen SKYDIVINGCLUB

Naam

1e spr.2e

Ondanks de die dag voor PA zeker niet ideale weersomstandigheden - de windzak draaide voortdurend over een hoek van 45 graden met uitschieters daarboven - waren de resultaten verrassend goed. Er werden maar liefst 10 dead centers getrapt. De Kampioen werd Wim van Delft. Hij bevestigde zijn groeiende reputatie als precisie springer op vakkundige wijze, zij het dat titelverdediger Jan van Dam en Piet Danens hem ongetwijfeld een bijzonder onrustig dagje hebben bezorgd. Willem, hierbij nogmaals onze hartelijke gelukwensen!

sprAe

spr.5e

spr.totaal~

l. van Delft

0

0

00,17

01,09

2. van Dam

0

0

01,75

0

00,15

1,900,!

01,05

0

00,45

0

01,48

2,980,"

3. Danens Op zaterdag 3 september j.l. werden op Pijnacker de c1ubkampioenschappen categorie B (PC-achtige koepels en squares) gehouden. Hoewel de FD nog steeds een gezellige vereniging mag worden genoemd, waar "het drankje" immer populair blijft, bleek die dag dat er ook goed gesprongen kan worden. Onder de strakke leiding van wedstrijdleider Peter Peters, werd het programma van in totaal 110 precisiesprongen in snel tempo afgewerkt. Dankzij de inzet van de professioneel optredende jury, bestaande uit: Klaas van Altena, Ernst Bode en Piet Kool, kreeg elke deelnemer precies de centimeters waar hij recht op had. De jury slaagde er in het aantal re-jumps tot één (geheide) te beperken, waarvoor bij deze nogmaals de dank van de penningmeester.

spr.3e

0

1,260,

Th: vertel niets nieuws met de konstatering dat ook deze wedstrijd de superioriteit van de squares bij PA weer eens- bevestigde. De best geklasseerde PC-springer, F red van der Kloor, eindigde in het veld van 23 deelnemers op de 7e plaats. Gerenommeerd "ronde bol"-sprin· ger Kees Hogeveen - eerste plaats in 1975 - ging zelfs roemloos ten onder en zal ongetwijfeld nu ook aan Sinterklaas zo'n vierkant ding vragen (wel een paar grote schoenen klaarzetten, Kees!).

De sprmg doch ~

Rest me nog te vertellen dat Rietje van Sikkelerus na een spannende strijd kampioen bij de dames werd en die dag tevens haar 100-ste sprong maakte. Proficiat!

nOI1

opl

en enl In éé~ over 1

Het feit dat penningmeester Koos Groeneveld met een rookbom van maar eventjes f 15,75 (excl. B. T. W.) naar beneden kwam, had uiteraard ook een gewichtige reden. Hij vie rde, op z'n bekende sobere wijze, zijn 300-ste geslaagde sprong. Koos, op naar de duizend! Meüs van der Poel.

grl

Ge.•• Hoc Re! Hal O~

gehuwd _~~_~~~t~~~~~_~~~~_ RENS VAN 't WESTEINDE (ENPC) en KARIN BAATEN (ENPC)

geboren ~~_~e_~t~~~~~}_~~~ JAN WILLEM zoon van FRED en JEANl'ifE DIERSSEN - DROST (F. D. ) Wim van Delft op Teuge ..... stelten. 10

geen kunst met zulke lange

VAN HARTE GEFELICITEERD.

sportparachutist

s1


lf. iaste n ~n-

1 gem. 60,252

wonderhog

tandem systemen

Gewicht Hoofdcontainer Re se rve conta ine r Harnas Opening Opm.

2.95 5-cellige "squa res ", RW PC 24 en 26 ft koepels niet verstelbaar hand deployed 3-ringen-systeem

00,380 80,596 ze r

lerriu-

fs lter-

3-

die

1

De laatste tijd is er een-enorme verande.ring in het spring-materiaal. Dit betreft niet alleen de "koepels" dochook zeer zeker de harnas/container-systemen. Opdeze en de volgende twee pagina's treft u foto' s en enige informaties aan over de TANDEMSYSTEMEN. In ĂŠĂŠn der volgende edities zullen wij u informeren overhet huidige "koepel-bestand". K.S.

northamerican rw tandem Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

3.4 kg Parafoil. Stratostar, RW PC 23, 24 en 26 ft koepels niet verstelbaar hand deployed

e

.Ist

sierra system Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

3. 52 kg Sierra, Stratostar, 26 ft wel verstelbaar ripcords

Starlite,

Piglet RW PC

greenstar trac 11 Gewicht Hoofdcontainer Reservecontaine r Harnas Opening

sportparachutist

3.42 kg diverse maten/soorten 24 en 26 ft koepels niet verstelbaar ripcords

piglet 111system Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

3.29 kg alle koepels Piglet II niet verstelbaar ripcords

,..-. __ ,~o,\W~M",,_:

11


sst system Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

top s.

hand deployed top secret 3.6 kg Parafoil, Stratostar, 24 en 26 ft niet verstelbaar rtpco rds

RW PC

Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

3.29 kg alle koepels 26 ft en Piglet II niet verstelbaar hand deployed

\

\

tuil size condor north american condor Gewicht Hoofdcontainer Rese rvecontaine r Harnas Opening

2.95 kg 5-cellige "squa res ", Sierra, Starlite, Piglets 23, 24 en 26 ft koepels niet verstelbaar ripcords

Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

3.18 kg St ratocl ouds , 7-cellige alle koepels niet verstelbaar hand deployed

Parafoils

Gewi H.Qofd

greenstar express piglet 11system Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

3.4 kg drie maten/soorten 21/24 en 26 ft koepels niet verstelbaar ripcords

Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

3.52 kg Stratostar, RW PC, PC (Bag/Pod) 24 en 26 ft koepels niet verstelbaar ripcords

UI1

Ge, Ho< Re:

Op Op

l 12

sportparachutist

SJ


top secret Gewicht Hoofdcontainer Reservecontainer Harnas Opening

starmaker Gewicht Hoofdcontainer Re se rve containe r Harnas Opening

3.63 kg alle koepels 26 ft koepels niet verstelbaar ripcords

6.8 kg alle koepels 24 en 26 ft koepels wel verstelbaar ripcords

starlitetandem .Is

Gewicht Kqofdcontainer Reservecontaine r Harnas Opening

3.29 kg kleine koepels (in grotere Parafoils en RW PC) 23, 24 en 26ft koepels niet verstelbaar ripcords

versie:

razzor back Gewicht Hoofdcontainer Rese rvecontaine Harnas Opening

r

3.4. kg kleine koepels 24/26 ft koepels niet verstelbaar rfpco rds

universalstarlite Gewicht Hoofdcontainer Reservecontaine r Opening' Opm.

sportparachutist

3.18 kg vier maten/soorten niet verstelbaar ripcords res. container kan gebruikt worden als borst- en rug-reserveparachute.

13


verantwoordelijkheid Plotseling

Naast de VEILIGHEID die wij met ons allen zo optimaal proberen

doet er zich een voorval

of een ongeval voor

en wordt men met een aantal zaken geconfronteerd.

na te streven en waar nodig nog te verbe-

Het

teren is, zijn er ook nog andere zaken die onze aandacht

eerste

verdienen.

ling! Echter - de ve rzeke.ring dekt de aansprakelijkheden

VEILIGHEID is ook een kwestie van VERANTWOOR-

jegens DERDEN.

DEL1JKHEID!

Een copie van de volledige polis is bij uw clubsecretaris

Eén onderwerp willen wij thans bijzonder

onder uw

aandacht brengen en wel uw verantwoordelijkheid zichte van de medemens ouders,

aanwezig.

verstaan

verzekering, zekeringen.

we het ziekenfonds,

levensverzekering

Bij het invoeren van het verzekeringssysteem

De ervaring

voor het afsluiten zekering.

andere ver-

ons advies:

Men denkt er niet aan of men wil er niet aan denken.

CONTROLEER,

onjuist en onverantwoordelijk.

Het laatste halfjaar

van een complete c. q. ALL-RISK ver-

Elke vereniging was en moet hiervan thans op

de hoogte zijn.

heeft geleerd dat er in de prak-

tijk aan dit soort zaken te weinig aandacht wordt besteedt.

Dit is natuurlijk

documenten,

hebben zich een aantal ongevallen

LEES en HERLEES uw ziekenfonds-

uw polis van de ziektekostenverzekering

andere verzekeringspapieren.

voorgedaan waarbij leden en ouders van leden in min of

kontakt op met uw verzekeringsagent. springen

financiële

problemen

zijn ge-

raakt.

wij zijn verzekerd 14

gezegd - "jullie/

door de afdeling - dus geen problemen!

extra dekking schriftelijk TI.

Laat het parachute-

(desnoods tegen premievrehoging!)

uw verzekeringspakket.

Er wordt nog maar al te gemakkelijk

en

Neem in twijfelgevallen

meerdere

mate in ernstige

in de

huidige vorm is er op geen enkele wijze sprake geweest

de ziektekosten-

en allerlei

Voorts staan een aantal gegevens vermeld in

het HANDBOEK VOOR DE SPORTPARACHUTIST.

ten op-

en wel met name echtgenote,

vrienden enz. Het betreft uw VERZEKERINGEN.

Hieronder

wat er dan gebeurd is zich te beroepen op de afde·

opnemen in

En - laat (voor zover nodig) de opnemen in een "aanvull ings-clas KS sportparachutist


Ditfs een veel voorkomende oorzaak van zeer ernstige ongevallen, met name in het buitenland. Dat deze springer door het oog van de naald is gekropen mag duidelijk zijn. Een 6 meter hoge den, die de hoge daalsnelheid heeft afgeremd is een toevalstreffer die je zelden tegenkomt. Eigenlijk de moeite waard om deze boom voor de rest van net leven als mascotte om de nek mee te dragen.

conelock 3. 1.

De betrokkene maakte zijtf~de sprong, valvan 3 seconden van 3000 feet.)lOogte.

een vrije

Ze klom naar buiten, ging staan, teken van de jumpmaster.

Hij sprong stabiel af,' en trok na 'Precies 3 sec.

Tot schrik van de jumpmaster verdween echter ook de volledige statie line, inclusief de mousqueton waarmee dejümpmaste r voorheen de statie line had bevestigd.

De betrokkene viel door, tot ongeveer 1200 feet voordathij zijn reserve ripcord trok. De reserve opende vrijwel gelijktijdig met de hoofdparachute en hij landde aan de twee geopende koepels.

De hoofdparachute werd hierdoor niet geopend. Na enige tijd trok de betrokkene haar benen op, en plaatste haar handen op de reserve, klaarblijkelijk om deze te trekken.

Conclusie: Zowel door de betrokkene als door de jumpmaster werd bevestigd dat het hoofdripcord volledig getrokken was. Dat desondanks de container gesloten bleef, kan te wijten zijn aan een vorm van cone loek.

Dit gebeurde echter niet. Op ± 1000 ft werd de op de reserve gemonteerde sentinel-2000 (automatische opener) geactiveerd. Doordat de betrokkene de reserve met armen en benen afschermde, Q.elette zij in eerste instantie de opening.

De betrokkene heeft echter verzuimd op de hoogte te blijven van zijn valtijd. Indien hij de openingsvoortgang, hoewel deze niet plaatsvond, op juiste wijze had afgeteld, had hij reeds boven de 2000 feet onder zijn reserve gehangen.

voor Het

afdeeden

taris din

en sprong af op het

Omdat haar afsprong stabiel was, werd de statie line door de jumpmaster losgelaten, om haar de volledige valtijd te geven.

Er volgde echter geen opening van de hoofdparachute doordat de container gesloten bleef.

2.

De betrokkene maakte haar tweede statie line sprong van 2800 feet hoogte.

Volgens ooggetuigen werd op ± 100 meter hoogte door haar alsnog een poging ondernomen om de reserve ripcord te trekken. Deze beweging bleek voldoende om de koepel in de luchtstroom te brengen en deze opende vlak boven de grond

De betrokkene maakte een vrije val sprong van 500'0 feet hoogte, waarin een draai links van 1800 moest wordenuitgevoerd als eis voor het behalen van het B-brevet.

Vrijwel direct na de openingsschok landde de betrokkene in een weiland zonder blessures. Conclusie: Op welke wijze de mousquetonhaak van de statie line, die aan een ring onder de stoel was bevestigd, is losgeraakt is een raadsel, dat momenteel nog wordt onderzocht.

Na het uitvoeren van deze draai geraakte de betrokkenein een z. g. flat spin, nam hierop een pijlhouding aanom weer stabiel te komen. doch geraakte wederom ineen flat spin.

Ook in dit geval werd door de betrokkene geen correcte reserve procedure uitgevoerd en de openingsvoortgang niet afgeteld.

De betrokkene trok zijn hoofdparachute op ± 1300 feet, vrijwel gelijktijdig werd de op zijn reserve gemonteerde hi-tec (automatische opener) die op 1250 ft was afgesteld, geaktiveerd.

Dat ook in dit geval een flinke dosis geluk op het laatste moment redding bracht, behoeft geen verder betoog.

Beide koepels wilden naast elkaar openen.

de eest versop

4.

Op de reserve koepel ontstond een line ove r malfunktie, de'opening van de hoofdkoepel we rd belemme rd doordatdelen ervan tussen de line over op de reserve werdenafgeklemd. De hoofdparachute had hierdoor

mdsgen ~n chute-

Debetrokkene trachtte watniet gelukte.

geen draagkracht.

de line over te verwijderen,

Debetrokkene landde, met hoge daalsnelheid, in een boom. Dezeboom, een den van 6 meter hoogte, brak door de hogesnelheid waarmee e. e. a. plaatsvond.

n in de ~s-clausule KS utist

Debetrokkene kon ongedeerd opstaan. Conclusie: De betrokkene heeft tijdens zijn pogingen om stabiel te geraken de hoogte uit het oog verloren sportparachutist

De betrokkene

sprong af, op 5000 feet hoogte.

Na enige seconden geraakte dit te verhelpen.

hi] onstabiel en trachtte

Bij deze pogingen kwam hij op zijn rug te liggen. De betrokkene wist deze situatie niet op te lossen ondanks dat hij dit wanhopig probeerde. Op zeer geringe hoogte, volgens getuigen op de grond zo'n 80 - 120 meter hoogte, trok hij zijn hoofdparachute. De hoofdparachute opende, en betrokkene raakte vrijwel op hetzelfde moment de grond. Doordat de opening de valsnelheid nog niet volledig had afgeremd, werd de betrokkene hierbij zeer ernstig gewond. Conclusie:

Door de betreffende springer werd de hoogte uit het oog verloren. . Kostbare tijd ging verloren 'bij de pogingen om wederom stabiel te geraken. 15


Wellicht had in dit geval een automa tische opener de ernstige blessures kunnen voorkomen, hij was er echter niet mee uitgerust.

§b'1t,Ç~.!l,Çl~g~:= Bewust is "cone-lock" dit keer samengesteld uit de vier hierboven omschreven voorvallen, die recentelijk in ons land hebben plaatsgevonden. In al de vier gevallen handelt het over beginnende leerlingen, die ernstige fouten hebben gemaakttijdens de uitvoering- van hun sprongen. Fouten, die ook u kunt maken. Wij attenderen op de twee grootste gevaren binnen onze sport, namelijk: l. het niet op juiste

wijze uuvee ren van de reserve procedure; 2. het overschrijden van de openingshoogte , in deze gevallen door onstabtlttett. Te veel parachutesprongen worden uitgevoerd zonder dat hierbij enige voorbereiding aan vooraf is gegaan. Voorbereiding waarbij het doel vim de sprong, de openingahoogte, de eventueel optredende complicaties (zoals onstabiliteit), de reserve procedure e. d. , wordt doorgesproken en beoefend. Pii een zorgvuldige voorbereiding, komt onstabiliteit niet als een verrassing, doch als een ingecalculeerd verschijnsel waar een oplossing voor bestaat. Het is veiliger om onstabiel op openingshoogte trekken, dan deze hoogte te overschrijden.

te

De oorzaak waarom er zoveel fouten bij de reserve procedures optreden is overduidelijk. HET IS EEN GEBREK AAN DAADWERKELLJKE TRAINING VOORAF! Om te leven ademt u. DAT LAAT U TOCH OOK NIET ACHTERWEGE! Techn. Commissie H. Ve rbeek

toenemend aantal mensen is, dat zichzelf en de sportIJ gevaar brengt door het zelf nemen van "sho rtcuts''. De laatste jaren is er een geweldige ve rnieuwingsimpuls gekomen v. w. b. materiaal. De lichtgewicht systemen, de square canopy's, een nieuwe generatie b reak-a-way equipment, nieuwe jump-, suits , handdeployed pilotchutes , slide rised springsys men, raepers etc. Wie, om een voorbeeld te geven, kijkt naar het hui," handdeploy system op de Wonderhog, ziet t. o. v. de ploy van 2/3 jaar terug een aantal principieel belangrij ve rande ringen. Die veranderingen zijn het resultaat van een geweldige opbouw aan ervaring bij de ontwikkelaar. Ieder incidenl komt bij hem terecht en daarop gebaseerd worden soms veranderingen aangebracht. :Zo'n systeem wordt beter veiliger. De gesignaleerde gevaarlijke shortcut bestaat hierin dat er springe rs zijn, die zo 'n systeem copiëren ZOND DAT ZLJ DIE GEACCUMULEERDE ERVARING EN KNO' HOW hebben. Het is een gevaarlijke beslissing om met een beperkte achtergrond, uitsluitend gebaseerd op "common sense", veranderingen in bestaand materiaal aan te brengen. In het .bewuate artikel worden een aantal uiterst trieste voorbeelden" gegeven van, zulk een ondeskundig copiëren. Gelukkig, zo kon ik in de aanvang constateren, bestat zo 'n situatie (nog) niet in Nederland. De gekwalificeerde. goede riggers zijn zelf uiterst terughoudend om zomaar systemen om te bouwen en zullen ongetwijfeld niet aarzelen dergelijk materiaal af te keuren wanneer het zo voor de jaarlijkse check aangeboden wordt. Belangrijker is nog, dat iedere springer zich realisee rt dat zo 'n activiteit onve rstandig en ronduit gevaarlijk is. Aangezien ik aanneem dat 99. 9% van de springers behoort tot de soort verstandige en veilige springers, hoeven we uitsluitend te letten op de 3 die dat niet zijn. (E r zijn ca. 3000 springers). Nog beter is het wanneer die 3 hun verstand gebruiken en afzien van dergelijke praktijken. Bert Wijnands.

veiligheid In de Arne rfkaanse Sportpa rachut is van juli staat een behartigenswaardig artikel van Rick Dubinsky: "The Dolt- Yourself Disaster" . Daar wordt een typisch Amerikaanse situatie beschreven. Zo'n situatie bestaat hier nog niet, maar een aantal opmerkingen nu lijkt nuttig. Wanneer nieuw springmateriaal wordt ontwikkeld door b. v. Steve Snyder, P.1., Security, E. F.A. e. a., dan valt daar over op te merken:

*

* *

*

dat zo'n firma mensen in dienst heeft met een grote ervaring en staat van dienst in het sportparachutespringen. zo 'n nieuw produkt wordt aan een zwaar testprogramma onderworpen waarin allerlei probleemsituaties worden gesimuleerd. vaak wordt zo'n produkt vervolgens door een aantal ervaren springers verder uitgeprobeerd tijdens normaal springgebruik. vervolgens wordt het op de markt gebracht en komen de opmerkingen over desondanks nog voorkomende problemen in de praktijk weer terug bij de bewuste f i rma . Zodoende accumuleert die ook nog eens de ervaring van duizenden sprongen onder "normale" condities.

Naar aanleiding daarvan worden veranderingen aangebracht. De grote klacht van Mr. Dubinsky is nu, dat er een 16

~

I squares-veiligheid Een matras/square is GEEN para-chute. Voor een ieder die Hein Cannegieter's artikel over squares goed gelezen heeft, (en/of de manual) is dit een bekend feit. Deze wetenschap heeft een aantal belangrijke consequa ties voor het springen met dit type, en op die gevolgenwil ik hier nogmaals ingaan. Even terug. Een conventionele parachute voorkomt dat u hard landt omdat zo'n ding weerstand (drag) veroorzaakt en uw daalsnelheid zo afremt. Bij een matras is het niet de weerstand, maar de LIFT, die voorkomt dat u harder gaat dan gezond is. -!

Die lift wordt veroorzaakt door 2 zaken, n.l. de snelheid waarmee zo'n matras door de lucht gaat en het-profiel. Terug naar vliegtuigen. Een vliegtuig wat stil staat t. o.v. de lucht, valt naar beneden. Een vliegtuig met een vleugel, die vierkant is, d. w. z. niet het juiste profiel heeft, is geen vliegtuig en vliegt niet. Nog 1 opmerking over het profiel van een square. Dat wordt bereikt door de combinatie van nylondoek, vanglijnen en samengeperste lucht. (zie tekening). De vanglijnen zorgen voor de invalshoek, d. w. z. snelheid. Het doek opgevuld met samengeperste lucht voor de vorm. sportparachutist

~ g

a d 1

li f~


ort in '. De Juls een

Iedere partiële malfunctie van een square is in wezen een high-speedmalfunctie, die onmiddellijk aandacht vraagt. Bovendien bij veranderingen in invalshoek of profiel moet terstond naar de reserve gegrepen worden!

snelheid

~--

[ump-

systehuidige e handdesamengeperste

ag rtjke

lucht

~

dige :ident soms ete r en

vanglijnen

ierin ~ONDER KNOWperkte nse ", n.

este ëren. oe staat eerde, naar aarzo

it ge-

-e be-

Totzover de wel heel primitieve, maal' naar ik oprecht hoop begrijpelijk" ae rodynam ica, Er zijnnu 2 momenten waarbij dit voorafgaande stukje belangrijke konsekwenties 'heeft voor het springen met matrassenn.l. 1. Bijgedeeltelijke malfuncties. 2. Bijturbulent weer.

Voor wat betreft 2. Bij turbulent weer, of turbulente omstandigheden, b. V. achter bomen, gebouwen etc, komen snelle veranderingen in invalshoek voor, de square wordt gedeeltelijk opgetild of neergedrukt, de snelheid in de lucht verandert daardoor. Wie nu dicht bij zijn stallpunt zit, vraagt om ernstige problemen. Een (vaak nare) karakteristiek van een stallpunt is het abrupt wegvallen van de lift, d. w. z. toenemen van de daalsnelheid. U vliegt dicht tegen het stallpunt, door turbulentie neemt uw invalshoek iets meer af, de square komt in een plotselinge stall, en als het laag gebeurt belandt u in het ziekenhuis. Vandaar het advies (ook in de manual): bij turbulentie met snelheid landen en niet diep op de remmen. D. W. Z. dat u altijd moet letten waar of waarachter u landt en dat b. V. demo's vaak binnen de bebouwde kom intelligent gesprongen moeten worden. Het betekent ook dat u conceastesrrioet doen aan uw approach voor PA wanneer het turbulent weer is. N.B. ~eeft u de combinatie van 1 en 2, dan heeft u grote problemen. Een gedeeltelijke malfunctie bij turbulent, weer, kan uiterst ernstige gevolgen hebben, tot het volledig collapsen van de square toe! Als u het voorafgaande goed gelezen hebt, is dat zonneklaar duidelijk.

Voor wat betreft l. Iedere partiële malfunctie van een square is potentieel gevaarlijk,omdat veelal het profiel van de canopy verandert.Dat beïnvloedt de lift, en d. W. Z. vaak ernstig dedaalsnelheid. Omdat bovendien de combinatie doek+ lucht niet rigide, niet stijf is, kan een op zich aanvankelijknietzo ernstig uitziende malfunctie, snel catastrofalevormenaannemen.

Bert Wijnands.

hoe-

ruiken Parajet helm St. Christophe helm Stopwatch Pontvert paraboots Parachutetas Nylon ritsen 170 cm Klittenband p/mtr Nylon veters per 2 paar Hoogtemeters vanaf Vliegerjacks Paraoveralls div. kleuren Relativoveralls Stofbril met extra schermen Reddingsvest met C02 cilinder Instrument paneel voor reserve Paklat hardhout Line separator Tension board

s.

o een 3equenen wil

t dat 'zaakt niet rder

Verder nog: Pakmatten,

f f f f f f f f f f f f f f f f f f

69,-85,-114,50 155,-32,50 11,50 11,75 4,95 185,-69,50 78,50 165,-29,50 149,50 14,95 3,95 5,95 19,95

shotbags , boeken etc. etc.

KOM EENS LANGS OF VRAAG ONZE GRATIS KATAWGUS . . o. v. eugel,

Velen gingen u reeds voor.

r

HOLLAND AVIATION

~lij-

Bergsi ngel 170A - Rotterdam

ijnen

k

.list

Foto: Ernst Bode

sportparachutist

~

17

. . -- --

_-

--

.-

-- .-.

4.-.._"

_......'-_#-

_~

__

~ __~


Parachutist over de geweldige sterren die daar worden gebouwd, het Canopy Relatief Werk dat wordt gedaan z. g. "boogies", enz.

windstation Velen die de cursus '~Wij en het weer" op de televisie volgden hebben Teleac laten weten dat zij graag zelf metingen willen doen aan het weer. De meest gebruikte instrumenten (thermometer, barometer) zijn gemakkelijk verkrijgbaar en een regenmeter is eenvoudig zelf te maken. Moeilijker is het wel met de wind, want daarvoor moet men de richting en de snelheid vastleggen. Teleac vroeg aan Neal Electeontos een windstation te ontwikkelen dat betaalbaar is en dat de mensen zelf kunnen installeren. Het resultaat is het Teleac-windstation, bestaande uit: -'-een paneeltje dat in huis wordt gemonteerd waarop windrichting en windsnelheid worden afgelezen; - een elektronische windsnelheidsmeter met vijf meter snoer, die buiten gemonteerd moet worden; - een electronisch windvaantje met vijf meter snoer, dat ook buiten moet worden gemonteerd; - batterijen. Indien u meer snoer nodig heeft, moet u dit zelf aanschaffen. U kunt in plaats van batterijen ook een beltransformator gebruiken. Alles wordt in de gebruiksaanwijzing en in de montage-instructie toegelicht. Het controlepaneel dient droog (bijvoorbeeld binnen) te worden opgesteld. De prijs van het windstation, inclusief verpakking en verzending bedraagt f 94,50 inclusief BTW. U kunt in het bezit komen van dit windstation door f 94,50 over te maken op postrekeningnummer 544232 ten name van Teleac te Utrecht onder vermelding van "Windstation". K. S. Hieronder

••

de onderdelen.

De afgelopen maand juli kon ik een zakelijk bezoekkom· bineren met een lange vakantie in Florida en heb natuur, lijk een belangrijk deel van m'n tijd doorgebracht op 'deze centra. Hoewel de meest gunstige tijd voor deze springcentra de wintermaanden is, heb ik in de weekenden toch rede· lijk kunnen springen en wel uit, vliegtuigen die je in Nederland niet aantreft: Twin Beech (10-12 personen); Lodestar (20-25 personen) en DC-3 (30-35 personen), De laatste "Mr. Douglas" was voorzien van 8-track stereo, tapijt, banken en airconditioning. Over het springen op zich wil ik betrekkelijk kort zijn, Je wordt gastvrij opgenomen en al snel uitgenodigd om tenminste je SCR te halen (minimaal 8-mans ster). Er wordt uitsluitend RW gedaan en de minimale hoogte is 10.500 ft en dat voor $ 7 (f 17,50). Neem je eigen materiaal mee of koop er nieuw materiaal, want het huren van modern springmateriaal is niet mogelijk. Interessant is het om enkele nieuwe ontwikkelingen van paramateriaal te melden. Een zeer groot percentage van de springers aldaar gebruikt het handdeployed Wonderhog-tandemsysteem. (Tijdens de Turkey-meet was dit zelfs 76%). Deze Wonderhog is voorzien van het 3-ring circus (zie Sportparachutist juli blz. 10 en 23). Andere systemen zoals Top Secret, SST, etc. zijn veelal ook handdeployed. Binnenkort wordt door Strong een nieuw systeem op de markt gebracht dat eveneens hand-deployed is - de "Eagle" (ontwerper Bill Buckmann). Aan de basis van de pilot chute is echter een kleine pin bevestigd waarmee de container wordt gesloten. Bij het trekken van de pilotchute wordt QUsaltijd de containe r geopend. Het probleem van een onwillige loop (zie Sportparachutist juli blz. 11) wordt hiermee voorkomen. Behalve het 3-ring circus tref je ook veel het R-2 releasesysteem aan. Men hanteert evenwel een andere openingshandeling dan in de laatste Sportparachutist is aangegeven. Men trekt uitsluitend aan de openingsstrip (one-shot). Ook op dit gebied is iets nieuws te melden. Strong neemt momenteel proeven met het WRAP-systeem. In het kort komt dit neer op 2 vierhoekige D-ringen aan riser en harnas, welke middels een wrap(band) aan elkaar worden ve rbonden. Aan het einde .van de wrap is een "loop" gemaakt welke door een ring aan de riser wordt gestoken en wordt verankerd door een nylon "gecoatte" rtpcordkabel (identiek als het 3-ring circus).

Tom

De ~ goel spr; ligt

riser

D-ring wrap

buitenlandse para-ervaringen

he de

wrap

harnas _~

'\

D-ring

\

harnas

~~PÈY!~~~_~~_~~~~ Zephyrills en Deland, namen van springcentra in de USA, waarvan vele nederlandse para's dromen daar eens te kunnen springen. Elke maand immers lees je in de USPA-18

Para Flite komt deze maand uit met een nieuwe square: de Strato-Flyer. Zoals in de USPA-Pa,rachutist van juli is verme ld is dit de nieuwste, kl e inste en lichtste square, sportparachutist

SI


r worden gedaan

zoek komleb natuur.cht op geentra och redeje in rsonen);

sonen). track ort zijn. digd om :er). Er .ogte is gen it het slijk. igen van mtage ~ed v-meet rus (zie

sternen d~ n op de

. de :is van waarmee 1 de . Het hutist

-2

ande re rttst is rgs st rtp

Mijnverslag wil ik besluiten met constate ren van enkele zakenwelke naar ik hoop in Nede rIand geen opgang zullenvinden. Vele springers gingen nl. omhoog zonder helm, zonder hoogtemeter en zonder bëhoo rl ijk schoeisel. De hoogte kwam men wel te weten wanneer de ster gebrokenwerd en anderen trekken, terwijl badslippers alsschoeisel fungeerden, T.9p.!_~<:'~~:lAs}~_ Tijdensde NKP 1977 werd bij de prijsuitreiking door Gerardvan Beek een prachtige foto aangeboden van TomSchapanski. Ik heb deze foto meegenomen naar Amerika, aangezien ik toch vlakbij Toms woonplaats kwamen hem zou opzoeken. Defoto is overhandigd. Tom was er erg gelukkig mee ener werd direkt een plaatsje inge ruimd tussen de enormveel andere prijzen welke Tom en Pat hebben gewonnen.

.chutist

nog even dit over automatische openers Het gebruik van de automatische opener op de reserve c. q. hoofdparachute is gedurende de laatste jaren in ons land ste rktpegenomen , vrijwel elke leerling is ermee uitgerust tijdens zijn eerste sprongen.

Het onde rzoekbet rof de periode 1961 tlm 1976, waarin de trieste balans van 511; dodelijke ongevallen was opgemaakt. Het doel van het onderzoek, dat door GERRY werd verricht, was om na te gaan in hoeveel gevallen het gebruik van een automatische opener op de reserveparachute voor de betrokkene een mogelijke redding zou hebben kunnen betekenen. Het totaal aantal sprongen dat gedurende deze periode werd uitgevoerd was niet in het rapport opgenomen. Wêl vermeldde GERRY in zijn eindconclusie dat vermoedelijk 248 dodelijke ongevallen door het gebruik van een automatische opener wellicht voorkomen had kunnen worden!

Cadetten Parachutisten

Naast de aktiviteiten op de dropzone Hoeven hebbenleden van de vereniging in de maand augustus deelgenomenaan een aantal buitenlandse aktiviteiten.

in juli ! square.

Al met al een grandioos geslaagd evenement welke (hopelijk) een jaarlijks terugkerend punt op het programma van de vereniging gaat worden.

Defamilie Schapanski maakt het uitstekend. Ze doen goedezaken (verkoop huizen), maken regelmatig een sprongetje, doen veel aan waterskieën (achter hun huis ligteen meer) en beoefenen sinds kort diepzeeduiken.

Cijfers, zoals u deze in de hieronder afgebeelde grafiek zult aantreffen, doen koel en zakelijk aan. In dit soort van onderzoekingen valt daar achter niet aan te ontkomen.

19

quare

hun

In Amerika is, in het begin van dit jaar, door GERRY SCHRIMSHER, Hpofd van de Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de USPA, een onderzoek verricht naar alle ongevallen binnen het sportparachutespringen in Amerika, waarbij de afloop helaas dodelijk was.

Vereniging

.a rna s

eveneens

Namenshen moet ik een ieder bedanken voor deze prachtigeattentie. Hun gedachten gaan nog dikwijls terug naar deNPK1976 (ze missen nog steeds in Amerika die overheerlijkefrikandellen).

J oeke de Jong

ing

Twintig clubgenoten behaalden duits militair brevet.

Om deze reden is dan ook tijdens de laatsgehouden Landelijke Instructeursconferentie (aan het begin van dit jaar) besloten om het gebruik niet verplicht te stellen, doch sterk aan te bevelen bij leerlingen tot het Bbrevet. In de praktijk gebeurd dit praktisch bij alle verenigingen in ons land. Gelukkig ook met een positief resultaat.

19 neemt

het kort sr en r worden op" gestoken oco rd-

De 148 static line sprongen werden gemaakt uit een TRANSALL C-160 terwijl er 57 vrije-val sprongen uitgevoerd werden vanuit een BELL UH-ID helicopter.

Specificaties: voorwaartse snelheid 20 mph. daalsnelheid16 fps, gewicht 9.3 Ibs (Stratostar is ± 13 Ibs) en ongeveer12 bij 10 ft (2/3 van de grootte van de Stratostar). Men heeft nl. een erg dun nylon doek en dunne polyester lijnen gebruikt. Ikheb het voorrecht gehad een sprong met de Strato Flyer te maken (pre-produktie exemplaar van Jim Hooper) . Deopening is vrijwel hetzelfde als bij de SS,. de koepel vliegtstabieler als de SS, landing (voor mijn 'gewicht) vrij stevig. Hetligt in de bedoeling uit deze Strato Flyer de eerste sqaare-rese rvekoepel te gaan ontwikkelen. . Voortszal de fa: Steinthal tijdens de Amerikaanse Nationalseen nieuwe squa re int roduce ren , terwijl 90k TedStrong met de ontwikkeling van een square bezig is.

Amerika j.l.

le. Tijdens de 7e PA HA PITZ te SPA behaalde een team van de C. P. V. de EERSTE PR1JS in de GROEPSPRECISIE. Bovendien veroverde Bram Lasschuijt de EERSTE PR1JS in de INDIVIDUELE PRECISIE (35 cm over 10 sprongen!) 2e. In het kader van een uitwisselingsprogramma werden 23 leden van de vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan springoefeningen van een compagnie Fallschirmjäger in Mengen (Zuid-Duitsland). sportparachutist

JAAR

1961 tlm 1976 1

*

2

*

3

*

4

*

1961

7

15

47%

1962

11

20

55%

1963

20

34

59%

1964

15

31

48%

1965

16

25

64%

1956

15

28

54%

1967

19

46

41%

1968

7

23

30% 19


] 969

28

37

76%

1970

10

29

34%

1971

16

3

36

44%

1972

10

1

35

42%

1973

22

44

50%

1974

12

3

32

38%

1975

17

8

41

41%

1976

23

3

42

55%

Totaal

248

18

518

48%

-

* 1

Bij deze aantallen had het gebruik van een automatische opener wellicht van invloed kunnen zijn op de afloop van het ongeval;

2

Waren reeds uitgerust

3

Totaal aantal dodelijke ongevallen;

met een automatische

opener;

4

Eventueel ge red door 'gebruik van automatische opener in %. '

Indien wij een soortgelijk onderzoek in Nederland laten plaatsvinden, komen we tot de hieronderstaande conclusie. Th: wil hierbij nogmaals benadrukken dat een redding door het gebruik van een automatische opener nooit met zekerheid mag worden aangenomen. Automatische openers zijn instrumenten, en instrumenten kunnen ook falen. Nederland 1971 t/m 1976

1971 t/m 1976, totaalcijfer 1

2

3

4

5

3

11

45%

Opm: 1. Bij 5 dodelijke ongevallen, waarbij een automatische opener mogelijk een redding zou hebben betekend, we rd het noodlottig ongeval veroorzaakt door het niet, of te laat trekken van het hoofd c. q, reserve ripcord. 2. Bij de 3 dodelijke ongevallen waarbij de betrokkene reeds met een automatische opener was uitgerust, werd het instrument in twee gevallen geaktiveerd, doch de openingsvoortgang van de reserve door de betrokkene belemmerd. In één geval kwam de met een automatische opener uitgeruste springer onder een normaal geopende hoofdkoepel afdalen, doch overleed als gevolg van de landing. 3. Bij de 3 overige sportparachutisten had ook een automatische opener geen invloed kunnen hebben op de afloop van het ongeval. Tevens maakt Gerry Schrimsher in zijn rapport melding van mogelijke redding van levens door het gebruik van automatische openers. In Amerika werden op 75. 000 geregistreerde parachutesprongen, waarbij de springers met een automatische opener waren uitgerust, 50 sportparachutisten "gepakt" door zulk een instrument op een moment dat het bitterhard nodig was. Jan de Bruyne, lid van de Technische Commissie van de Afdeling Parachutespringen, registreert sinds 1975 de door de verenigingen en/of clubs gemelde voorvallen. In Nederland werden gedurende 1975: 5 en in 1976: 8 sportparachutisten door een automatische opener ver20

plicht onder hun reserve gehangen. Volgens de instru teurs die het betreffende rapport erover opmaakten, zouden de springers vrijwel zeker niet meer zelf hun ripcord hebben getrokken, en een ernstig ongeval het gevolg geweest. Zoals reeds eerder vermeld, automatische openers 'kunnen falen door niet in werking te treden als het n is, door juist in werking te treden op een ongewenst ment. Denk hierbij maar aan ongewilde openingen in vliegtuig, of op grotere hoogte .tijdens een relatiefsp Dit artikel werd geschreven om u hierover te inîormeren. Om zelf, of samen met uw instructeur, te bepalen olu naast uw nieuwe, eigen springuitrusting er ook een automatische opener bij zult kopen . Automatische

openers zijn "kostbaar".

Automatische openers kosten echter niets in vergelijking met uw leven, of wat het voor anderen betekent ......... , want daar ging dit artikel tenslotte over. Henk Verbeek

holland toernement 1977 Dit jaar werd geprobeerd om een groep min of meer ervaren springers bijeen te brengen en te houden omte proberen de Inte se sse in style/PA te verbreden en een grotere selektie te krijgen voor een nationaal team 197: Gestart werd in februari met inschrijving en planning! van 5 wedstrijdtrainingen. Vijfentwintig deelnemers van de ENPC, TU 7, -PCI, FLEVO en VPCT schreven in. Er werd een style trainingsschema opgesteld en verzonden, zodat de deelnemers bij hun thuisclub konden gaan trainen.

De trainingen werden besproken bij de VPCT, FLEV' NKP 77, ENPC en de APQ. Deze clubs waren bereid om voor de lage prijs van f 135, -- 6 p. a. en 3 stylespronge te laten maken en de trainingsgroep een weekend lang voorrang te geven. 1e training-

9 en 10 april - Teuge

Dit was uiteraard een meting van de individuele prestaties. 6(!) deelnemers konden style draaien tussen 12" en 13", de overigen draaiden ZAP of beheersten absoluut geen style. 3 (!) deelnemers konden een precisiegemiddelde binnen 1 meter neerleggen. Door ondergetekende, samen met Charles Pellens werd instruktie gegeven in het p. a. springen met squares en de principes van style.

2e training

- 7 en 8 mei - Seppe

style:

deelnemer onder 10" deelnemers tussen 10" deelneme rs tussen 11" deelnemer tussen 13" (!) deelnemers met een

één vier twee één P. a. : drie

en 11"; en 12"; en 14"; acceptabel

resultaat.

De eerste afzeggingen kwamen binnen. geen tijd meer, geen zin meer, persoonlijke omstandigheden. spo rtpa rachutist


ruc~n et

ers rodig t mon het prong.

'orrf

3etraining - NKP 77 - Teuge

Redaktie:

Watstyle betreft, viel deze training volkomen negatiefuit. Deomstandigheden waaronder gedraaid moest wordenwaren zeer slecht, de indruk bestond dat style onvoldoendegewaardeerd werd. De nonchalance waarmee destyle-deelnemers behandeld werden, was niet in overeenstemming met de opzet van het Holland Toernement.Het gevolg was dat een aantal deelnemers het nietmeer zag zitten en zich afmeldde. style: vijf deelnemers HT bij de eerste tien; p.a. : vijf deelnemers HT bij de eerste tien.

Na het beëindigen van het Holland Toernement op het Belgische vliegveld Zutendaal werd aan de drie hoogst geclasseerden in het toernement een fraaie beker aangeboden. Aan de deelnemers werd ter herinnering aan het evenement een tafelvaantje uitgereikt. In zijn slotwoord prees onze voorzitter Wim Velthuizen de tournooi-leider voor zijn inzet en dankte hem voor alle door hem verrichtte werkzaamheden, die hij naast de begeleiding, ook nog moest uitvoeren om toch maar zo ver mogelijk met het programma te komen. Een woord van dank ook aan de jurygroep die de trainingen heeft gejureerd. En niet te vergeten de verenigingen die zich hebben ingespannen om de deelnemers toch maar zo goed mogelijk in de gelegenheid te stellen om de geplande sprongen uit te kunnen voeren. Tenslotte een woord van waardering aan de deelnemers die het tot het einde toe hebben volgehouden (slechts 11 van de 25).

4etraining - 20/21 augustus

- Lelystad

U

ge~nt

style:één deelnemer onder 10"; vier deelnemers tussen 10" en 11 "; twee deelnemers tussen 11" en 13"; twee deelnemers rond 15"; twee deelnemers ZAP. p.a.:drie deelnemers binnen 00.20 m (gemiddeld); overigen gemiddeld tussen de 00.38 m en 04.46 m. 5etraining - 17 en 18 september

leek

.eer n te een 1978. aning : van 'zon[aan

~EVO, dom ongen g

- Zutendaal

Deuiteindelijk overgebleven elf deelnemers, vuldmet Vijfvinkel (PCMC) en de broers Peeters (EN PC) springen vijf P. A. en drie style. style: 1e Lasschuyt 9.8 - 10.8 - 11.1 gemiddeld 2e R. Peeters 9.5 - 10.2 - 12.1 gemiddeld 3e Vijfvinkei 9.8 - 11.3 - 10.8 gemiddeld 4e Nijhuis 11.2 - 10.3 - 10.6 gemiddeld 5e L. Peeters 11. - - 10.8 - 11. 3 gemiddeld 6e Steenwinkel 11.8 -11.6 -12.5 gemiddeld Overigengemiddeld tussen nemerdraaide ZAP . P.A.: 1e Vijfvinkel 2e Peeters 3e Verboom 4e Voskamp 5e Steenwinkel 6e Nijhuis Overigengemiddeld tussen

12. -" en 15.50",

Overallwinnaar training

1eVoskamp 2e Nijhuis 3e Boerman

1977:

1e Nijhuis 2e Voskamp 3e Lasschuyt

ssen

nen s ua re s

Naar aanleiding van de resultaten, inzet en omstandigheden worden de volgende springers aan de sportcommissievoorgedragen om verder te trainen: Lasschuyt Nijhuis Voskamp Zeeman Steenwinkel De broers Peeters

(enpc) (enpc) Weltevrede (enpc) (tu 7) Verboom (enpc) (enpc) Boerman (pcmc) (flevo) Vijfvinkel (vpct) hebben de Belgische nationaliteit.

Belangrijk is de vraag: moet er een dergelijke training, misschiennog breder van opzet in 1978 plaatsvinden? Ondergetekende gelooft van wel. Het blijkt dat bij vele clubsnergens een gerichte training op langere termijn bestaat. aat.

rt ist

Hettoemement heeft goedgenoeg zijn om probereniets van de landheeft op Style/p.

spcrtparachuttst

demonstratie

één deel-

werden de jaarresultaten

P.A.:

grootscheepse bij groesbeek

10.58" 10.60" 10.63" 10.70" 11.30" 11.97"

- gemiddeld 00.29 m - gemiddeld 00.34 m - gemiddeld 00.35 m - gemiddeld 00.39 m - gemiddeld 00.47 m - gemiddeld 00 .95 m de 1 m en 6 m.

Viaeen ingewikkeld systeem berekend. Style:1e Nijhuis 2e Lasschuyt 3e Zeeman

aange-

een aantal springers opgeleverd die verder te trainen en om daarmee te achterstand weg te halen die Nedera. gebied J. de Bruyne coördinator HT 77

Op 17 september 1944 startte de Operatie Market Garden, die de geallieerde legers via de weg Eindhoven Veghel - Grave - Nijmegen - Arnhem naar het hart van Duitsland moest brengen. Dat men met dit ambitieuze plan één brug (de Arnhemse brug) te ver wilde gaan, weten we. De Slag om Arnhem wordt elk jaar uitvoerig herdacht, zowel op de Ginkelse Heide tussen Ede en Oosterbeek als op de erebegraafplaatsen in Oosterbeek zelf. Veel minder bekend, beschreven en herdacht zijn de verrichtingen van de Amerikaanse luchtlandingsdivisies , die alle overige bruggen op de route zouden bezetten en ook inderdaad bezet hebben. In het Rijk van Nijmegen werd een comité gevormd dat wat betreft dit gebied hier wat aan wilde doen. Hoe sterk het oorlogsgebeuren (en niet alleen dat van 17 september 1944) in deze regio nog leeft, bleek tijdens de grootscheeps georganiseerde herdenking op zaterdag 17 september j.l. in en om Groesbeek, een van de belangrijkste landingsplaatsen van de 82ste Amerikaanse luchtlandingsdivisie onder leiding van James Gavin (in de film "Een brug te ver" gespeeld door Ryan 0 'Ne il) . De herdenking begon bij de boerderij van de familie Schoofs op de Jansberg even buiten Groesbeek. Hier werd een gevelsteen onthult met de namen van de inzittenden van een Halifax-bommenwerper die er op 12 maart 1943 brandend neerstortte, aangeschoten door het Duitse luchtafweergeschut, opgesteld bij Groesbeek in de vliegroute Engeland - Roergebied. Alle inzittenden van de bommenwerper kwamen op het terrein van de boerderij om het leven. Tijdens de plechtigheid landden zeven springers bij de boerderij. Onder hen bevond zich Theo Schoofs, zoon van de familie die ook in 1943 al in deze boerderij woonde. Theo springt bij de VCPT. Het was een bijzondere sprong, zo lang na die nacht in maart 1943, niet alleen voor Theo zelf, maar vooral ook voor zijn ouders en alle andere Groesbekers. Tijdens de toespraak bij de onthulling van de gevelsteen door Groesbeeks gemeentesecretaris Van Bernebeek werd het vele oudere aanwezigen te veel. Bij deze eerste echt grote herdenking in deze regio kwamen te veel herinneringen terug. 21


Na een wandeling van de Jansberg kwam de enorme mensenmenigte bij de Knapheide , waar de boe rde rij Klein Amerika staat, omstreeks de eeuwwisseling zo genoemd, naar de pioniersgeest van de ontginners in deze ruige streek. Hier was op 17 september 1944 het voornaamste landingsterrein van het 505ste regiment van de 82ste Amerikaanse Luchtlandingsdivisie. RijK

VAN

NijMEGEN

wk-relatief en wat dan?

de~ ni

te

1

~-GAAOfN

l],xpT_,

• .,

r.~L'

o

Si ••, -'I'~Ttlll

Er werd een complete luchtshow gegeven, op werkelijke ongelofelijke wijze georganiseerd door het "17-september. comité Rijk van Nijmegen". Verschillende vliegtuigen uit de laatste oorlog, Thunderbolts (Harvards) vlogen met ouderwets geronk laag over het uitgestrekte terrein. Zweefvliegtuigen ontkoppelden zich en landden. En tot slot verscheen de F-27 Troopship C-10, die de Koninklijke Luchtmacht voor deze herdenking ter beschikking had gesteld, met een kleine veertig KNVvL-springers van de verschillende clubs die aangeschreven waren om springers "te leveren". Eerst kwam een aantal Groesbeekse static linespringers, die een spoedcursus Friendshipspringen hadden gekregen van de Commando-instructeurs Gerrit Ronhaar en Charlie Schuilenburg, daarna op verschillende hoogten de "gewone" springers. Helaas kon de tienmansster-poging van de tien aanwezige beste relatiefspringers niet doorgaan door het plotseling vormen van een enorme wolk, precies boven het afspringterrein. En het landen op het terrein voor het in zo grote getale toegestroomde publiek was nog belangrijker deze middag dan de ster, hoe anders daar misschien ook aanvankelijk door de relatiefspringers over werd gedacht. Eénmaal op de grond vormden de springers een lange lijn voor het publiek: een waardige afsluiting van een fantastische vlieg-, zweef- en springshow ter gelegenheid van de luchtlandingen op deze plaats heel precies 33 jaar geleden, het begin van de bevrijding van het zuiden van ons land, waaronder dus ook het Rijk van Nijmegen. Het Comité nodigde de springers uit met haar en de door haar uitgenodigde ex-para-troopers van de 82ste Luchtlandingsdivisie een koffiemaaltijd te gebruiken in "De Linde" in Groesbeek, waar de Amerikaanse oudspringers en leden van het Comité ervaringen uit die septemberdagen van toen ophaalden. De dag werd besloten met verschillende originele films van de luchtlandingen en de gevechten rond de Waalbrug in Nijmegen. Hein Cannegieter (Red. - Helaas ontvingen wij geen (toegezegde) foto's van deze herdenking).

Het is nu begin oktober als ik dit stukje schrijf. We hebben als Nationaal Team dit jaar erg hard gewerkten veel geleerd.

de andere landen en eerlijk

kennis kunnen overdragen

Wilt u dan reizen tegen STERK GEREDUCEERDE tarieven (para-tour)? Neem dan kontakt op met het AFDELINGS-SECRETARIAAT

gezegd weten we dat nu nog

op de "andere"

hoe weon

springers in

Nederland. In navolging van de Fransen

zouden we graag het vol·

gende plan aan u willen voorleggen, uw reacties, De Fransen

organiseren

2 x per jaar een week rela-

waarbij men begint met een gezamenlijke

briefing en bespreking Vervolgens

en afhankelijk van

willen uitvoeren.

tief training,

van de inhoud van de training.

en dat is de kern van de zaak, wordt er in

groepen van 4 zo'n 20 sprongen afgewerkt.

Daarna wor-

den er nog een 5-tal sprongen gemaakt in groter verband bijv. 8-mans,

door combinatie van 2 viermans-teams.

Zo 'n groep van 4 man wordt gevormd door drie leergierige

relativers

Nat ionale Team. progressie

en aangevuld met 1 lid van het Per groep en per individu wordt een

papier bijgehouden.

uitwisseling Frankrijk

De zo geforceerde

tussen het Team en de "rest"

kennis.

werkt in

erg efficient en ik zou niet weten waarom niet

idem in Nederland. Nog enkele opmerkingen: 1. Met ca. 10 teamleden

worden. Wenst u binnenkort de Verenigde Staten van Amerika te gaan bezoeken?

Dat ligt aan

niet. Wel is in het team de vraag besproken,

beschikbaar.

service

Of het voldoende is geweest?

Inzet, ambitie,

rol spelen. training

zijn er maar zo'n 30 plaatsen

D. w. z. dat er misschien

geselekteerd moet

leeftijd etc. zullen daarbij een

Maakt u 15 sprongen per jaar,

dan is zo'n

zinloos.

2. In plaats van 2x een week, lijkt het ons beter passen in de Nederlandse

situatie 2x een blok van 2 week-ends

te plannen, totaal dus zo'n 8 dagen voor 25 sprongen. Dat is hard werken.

22

sportparachutist


3. We zullen proberen

t

wat subsidie te krijgen

voor

dezecursus. Op dit ogenblik hebben we daarover

nog

nietalle details,

maar die worden nog wel bekend gemaakt.

Wiliedereen die denkt er de tijd en het geld voor over tehebbenzich zo spoedig mogelijk lopigeopgave verplicht

opgeven.

u nog tot niets.

bleken animo krijgt u gedetailleerder tijd,plaats en financiĂŤn,

waarna

Zo 'n voor-

Z. s. m. na geinformatie

over

u zich desgewenst

kunt

verplichtentot deelname. Opgavegaarne schriftelijk adresbij Piet Santegoeds

of telefonisch

met naam en

of Bert Wijnands.

IVij,als team, kijken met belangstelling

uit naar uw

reaktie. "Het Nationale

Team RW 1977"

Bert Wijnands.

We kt en aan

vol-

boeken-nieuws FALLSCHlRMSPORTIN WORT UND BILD geschrevendoor Uwe Beckmann. Onlangsis de vierde (herschreven) druk verschenen vandit duits-talige paraboek. Hetvanvele foto's voorziene boek is recentelijk bijgewerkt.De wereldrecords zijn aangepast, het adressenmateriaalis gereviseerd en systemen als de "Wonderhog"worden uitvoerig beschreven. Hetboekis verkrijgbaar bij de para-shops of bij de auteur.

keu tuf'

Hoewel met de Britse para's helaas geen kontakt kon worden gemaakt, wisten de Amerikanen - samen met de pantsertroepen van het Britse 2e Leger - in bloedige gevechten Nijmegen te bevrijden, de grote, vitale Waalbrug intakt te veroveren en de geallieerde posities daar te consolideren, ondanks hardnekkig verweer en latere verwoede tegenaanvallen van de vijand. Toch heeft die immense strijd in de Nijmeegse regio merkwaardigerwijs nimmer eenzelfde belangstelling gekregen als de allengs legendarisch geworden "Slag om Arnhem". Hebben daarover in de loop der tijd verscheidene honderden schrifturen zowel in binnen- als buitenland het licht gezien, over de verrichtingen van de Amerikaanse 82ste Luchtlandingsdivisie bij Nijmegen is - afgezien van enige artikelen en een enkele beknopte verhandeling - tot nu toe nooit een op zichzelf staande, uitvoerige en afgeronde publikatie verschenen. Norbert de Groot (sergeant-majoor bij de Koninklijke Luchtmacht) heeft thans evenwel met zijn ALS STERREN VAN DE HEMEL in deze leemte voorzien. Hij volgt in dit oorspronkelijke boek de gebeurtenissen zoals die zich in de herfst van 1944 in het Rijk van Nijmegen ontwikkelden op de voet, van de luchtlandingen en wat daaraan vooraf ging, tot het vertrek van de AA (ALL AMERICANS), "de sterren", in november van dat jaar. De schrijver leverde met dit werk een treffend document over mensen in een bewogen periode van onze jongste geschiedenis. Daarbij heeft hij niet enkel het wel en wee van de 82ste Divisie gereconstrueerd, maar tevens de bange en tragische, soms echter toch ook komische lotgevallen van de burgerij in het licht gezet. Mede gezien het moeizaam verzamelde en met zorg geselecteerde historische fotomateriaal, dat een essentieel deel van deze uitgave uitmaakt, zal ALS STERREN VAN DE HEMEL voor velen een waardevol bezit betekenen. De prijs van dit boek bedraagt f 34,50. K. S.

wij steunen ons nationaal team relatiefspringen

sport

HEtN CANNEGIETER

1977

iband

oorkonde-stand UITGEVERIJ

J.

F,

DUWAER

&.

ZONEN

A.MSTERj'

Bentu nog niet in het bezit van dit zeer interessante boekwerkje over het parachutespringen? Haastu - de voorraad is beperkt. Prijs:slechts f 4, 25 Verkrijgbaarbij: a. uwclubsecretaris; b. KNVvL; c. deerkende boekhandel.

Dat

ist

ALSSTERRENVAN DE HEMEL geschrevendoor Norbert A. de Groot Toenin de turbulente septemberdagen van 1944 de BritseRED DEVILS met de moed der wanhoop hun positiesaande noordzijde van de brug bij Arnhem trachtten tebehouden,vochten in een even felle strijd tegen de Duitsersde zuidelijker neergekomen parachutisten van deAmerikaanse 82ste LUCHTLANDINGSDIVISIE zich eenwegover de Waal bij Nijmegen. sportparachutist

Nr. Nr. Nr. Nr.

1 2 3 4

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.

5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 oktober 1977 W. A. Velthuizen - Afdelingsvoorzitter Algemene Ledenvergadering Afd. PARA Paraclub FLEVO Instruktiegroep AFCENT PARACHUTE CLUB van Doorn, van Lie rop, Thijssens, Santegoeds H. Kuipers - Dutch Chute Shop A. Hendriks - VPCT Instrukteursconferentie 19 maart 1977 J. X. Otken - BENECAR Nederlandse PARACLUB TU-ZEVEN Grondopleiding APC Mej. Annemieke van Gessel (ENPC) J. V.d. Krieke (PCl) J. v. d. Krieke (PCI) J. v. d. Krieke (PCl) W. J. Veder - Rotterdam Vereniging Paracentrum Teuge Vereniging Paracentrum Teuge Vereniging Paracentrum Teuge J. v. d. Krieke (PCI) DELTONA JAPRE Maastricht IPCM Maastricht voor u gereserveerd ..... 23


alle harnas systemen ... alle koepels welk model ook ... maar nog veel meer ...

NATUURLIJK:

PARA PILOT SHOP Karel Doormanweg . 12 - BREUKELEN-

Telefoon 03463-3522

8@@@êêêêê@@êê@@@@êêêêêê@@ê@@@@@êê@@@ 24

~~-:::;:::--===--

~

sportparachutist

~--=----=--=---

SP 1977 6(2)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you