Page 1

E. T. H. vVI]N"...i:L.\JDS NUENEN

Oft'pa t\ SIY~.~ officieel orgaan van de Afdeling Parachutespringen Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Jaargang

In dit nummer o.a.:

Sneeuw-sprong.

st

4 - nummer 3 - januari

1976

Van de voorzitter, Afdelingsbestuur, Iets om over na te denken, EĂŠn parachute Sentinel, Verzekeringen, Hein in gesprek met, Veiligheid, Kalender enz.

teveel,

Foto: SĂŠgalen.


_ _

~_

--

Jaargang

~

~-

4 - nummer

3 - januari

-

;:,-

--::

e-:

(••."", _,f;,

~.~=.f."'"

• p. .I

-.~' ~

ran

1976.

Op 1, renti dient a - l:!

sportparachutist TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN Eindredactie, samenstelling Karst Sikkens Redacteuren: Hein Cannegieter Bert Wijnands Voor Wim Peter Henk Bram Theo

copy zorgden o.a. Velthuizen Dick Verbeek Lasschuyt Jr. Kamphuis

en ontwerp:

Foto's Jaap Havekotte Ray Cottingham Rob Klop J. Y. Segalen Andy Keech deze maand

De met name onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. Abonnement SPORTPARACHUTIST LEDEN VAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN ONTVANGEN HET BLAD GRATIS. Advertenties: Advertentietarieven op aanvraag. Verschijningsdatum: 1 jan., 1 mrt, 1 mei, 1 juli, 1 september 1 november. Druk: Van Deventer

en

bv 's-Gravenzande

van de voorzitter

b - ~

c - f

~

(I?itl meuï Dit is dan al weer de eerste Sportparachutist van hetjaar het afgelopen jaar is er wel weer heel wat gebeurd. Nu i, het wel de moeite waard om terug te blikken, maar dat heeft het gevaar dat je gaat denken dat je al heel wat gepresteerd hebt en jezelf op de borst slaat. Ik dachl dat we dan op de verkeerde weg waren. Het is belangrijker om te zien wat we van het afgelopen jaar kunnen ge· bruiken om door te werken om in het komende jaar niet minder te doen dan in het afgelopen jaar. Zo zijn de eerste stappen naar een cursus voor instructeurs gezet. Eind november is de eerste studiedag gehou· den. Ruim 25 deelnemers vol gd en de lessen: METEO, ANATOMIE, EHBO, METHODISCH LESGEVE. MATERIAAL en STYLE. Tevens werd het BOP (Basis opleidings Plan) besproken. Het bestuur bereidt een vergaderrng voor alle instructeurs voor, zoals dat in het verleden ook is gebeurd. Op deze vergadering hopen we een nieuwe techuisc: commissie te kunnen voorstellen, die zal bestaan uit een klein aantal mensen, die nog geen drukke functie in de parawereld bezetten en die wij een werkzaam en vruchtbaar jaar toe wensen, want deze TC zal een behoorlijke portie werk moeten verzetten. We zijn benieuwd hoe het basis opleidingsplan, waar nu een jaar mee gewerkt is is bevallen. De jurycursus begint eindelijk vastere vormen aan te nemen. We hopen op veel wedstrijden het komende seizoen, zodat de nieuwe juryleden binnen korte ~ ~ tijd veel praktijk ervaring kunnen opdoen en de clubs mee! Vel contact krijgen. Wat betreft wedstrijden hopen we dat de clubs onze Sport· O~ parachutist zullen gebruiken voor tijdige aankondiging en m e verslaggeving. Nu raak ik toch een teer punt, want onze taf vorige aflevering bevatte naar mijn smaak wel wat erg veel over de WK, terwijl nieuws van de clubs ons niet bete reikte en dat is toch een van de steunpilaren van dit blad! is Dus grijp de pen en laat wat horen. g~ Op verzoek van de verenigingen is er een verzekering VOO! alle KNVvL paraclubs gezocht. Vanaf 1 januari profiteren ~ alle clubs van de nieuwe W.A. verzekering. Laten we hou pen dat we er weinig gebruik van hoeven te maken.

co

a~

~

==='$ KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING voor LUCHTVAART, AFDELING PARACHUTESPRINGEN

vJ

Bestuur: W. A. Velthuizen E. T. H. Wijnands P. Santegoeds H. Cannegieter A. LasschuytJr. H. Verbeek K. Sikkens

-

voorzitter vice-voorzitter algemene zaken voorlichting sport en instruktie algemene projekten secretaris tvs afdelingsbureau

Adres secretariaat: p/a KNVvL Jozef Israëlsplein 8, 's-Gravenhage. Privé (uitsluitend in de avonduren): St. Martinuslaan 124, Voorburg. Tel. 070 - 863854. Lidmaatschap: Alle leden f 50,-Het inschrijfgeld

f

per jaar

(na 1 juli

voor leden bedraagt

4, --.

Aanmeldingen voor het lidmaatschap Te richten aan het afdelings-secretariaat (d, t. v. de clubsecretaris) .

Na 1 juli: Halve jaarcontributie

2

verschuldigd.

f

28,--).

bij aanmelding

~I

w.v.

., ., 1/,\,,)..

~ 91 .~\~

,

"

RWI~\II$' ~1 "fI .' " ,tII\

it.:\

'. .ti~··,:;

~~~'~'~~'l

l~*ff'~~Ij;~'il~··;ts'iR~.

.:it ~

"'1..

NIEUWS VAN HET AFDELINGSBESTUUR

~'

.e."I

I.

1L 11,

1·(·

1.;-

instrukteurscursus De tweede studiedag zal worden gehouden op 24 januari a. s. ALGEMENE KENNIS (die meestal niet bij de club wordt onderwezen) zal worden behandeld. Het instrukteursexamen zal op 5 en 6 maart a. s. in BREDA (KMA) worden gehouden. In de eerstvolgende editie van ons blad hopen wij u van de gang van zaken op de hoogte te houden.

(


E. T H~v'7rIJ~;~~~.!."-U\IDS C

NUEliBN

ram-air-parachutes Op14 december 1974 is tijdens een instrukteurs-conferentie besloten dat het springen met ram-air-parachutes dient te geschieden onder de volgende voorwaarden: a - betrokkene dient in het bezit te zijn van minimaal aantekening C; b - betrokkene moet voldoende ervaring hebben in het springen met PC-achtige koepels; c - tot nader order mogen met ram-air-parachutes geen relatiefsprongen wordén gemaakt. ar; is 1 ~ht j-

)u-

(Ditonderwerp zal op de eerstvolgende nieuwaan de orde worden gesteld).

vergadering

op-

codesportief (fai) Enigetijd geleden is de CODE SPORTIF in het nederlande vertaald (dankzij de enorme medewerking van de heer BUster(ENPC» . Tegenkostprij s stellen wij dit reglement tot uw beschikking.Bent u gel.nteresseerd? Stort dan f 3,50 (produktiekosten + porti) op postrekening 43 25 81 t. n. v. K. Sikkeus - Voorburg). Het reglement wordt u dan per omgaande toegezonden.

evenementen/wedstrijdkalender .e

Ische en

~t

rte Leer rten e beld!

voor ren ho-

Op blz. 19 treft u een evenementen en wedstrijdkalender aan. Heeft u informaties? Laat het ons weten. Wilt u een wedstrijd organiseren? Wij kunnen u mededelen of er op diebepaalde dag (en) al iets is georganiseerd. Welgeldt dat traditionele wedstrij den op traditionele dagenvoorrang hebben boven andere aktiviteiten. Buitenlandse wedstrijden zullen - zover bij ons bekend wordenopgenomen in de kalender.

administratieve procedures m.b.t. het aanvragen van "wings" voormilitairen Op dit ogenblik is er een goede regeling tot stand gekomen metbetrekking tot de aanvragen van "wing s" door militairen. Verzoekschriften (de z. g. rekesten) behoeven niet meer teworden ingediend. Voor ALLE KRLJGSMACHTDELEN isthans één definitieve regeling. Elk nieuw lid wordt geînformee rd omtrent het hoe, wat en waar. \Viltu er meer van weten? Schrijft u dan even een briefkaartaan de afdeling PARA. Op de achterzijde behoeft uslechts te vermelden "wing" en "krijgsmachtonderdeel".

HET BESTUUR VAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN WENST U EN UW GEZINSLEDEN ZEER PRETTIGE FEESTDAGEN

EN DE ALLERBESTE JAAR 1976.

WENSEN VOOR HET

De doelstelling van deze organisatie is primair om bepaalde storingen te analyseren. In verband hiermede hebben wij het formulier aangepast aan de nationale regels. Hierdoor kunnen bepaalde oorzaken (misschien) geconstateerd worden. Wij zijn hierbij erg geholpen - DOOR UW MEDEWERKING. Heeft u dus eens aan uw reserve-parachute moeten hangen - laat het ons dan weten. Een briefkaart aan het afdelings-secretariaat met aan de achterzijde de woorden "Caterpillar Club" is voldoende.

verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid Eindelij k is het dan zover! Thans is de verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid in uw contributie opgenomen. Uw Vereniging heeft hier geen problemen meer mede! Wij hebben de aangesloten Verenigingen gevraagd om een copte van de door de club gesloten verzekering in te dienen. Een groot aantal Verenigingen heeft hierop gereageerd. Zijn hieruit conclusies getrokken? Door de experts werd geconstateerd dat de dekking - over het algemeen gesproken te laag was. De Staat der Nederlanden was niet medeverzekerd (het springen op Defensieterreinen, F27 sprongen enz. enz.). En - de leden van de verenigingen - waren niet individueel verzekerd wegens het springen in het binnen- en buitenland. In de ons aangeboden offerte was dit ook niet geregeld en berekend. Echter - het Bestuur van de afdeling achtte het noodzakelijk dat elk lid overal verzekerd is. De hieraan verbonden extra premie wordt dit jaar (1976) door de afdeling betaald. Gaat u in het buitenland springen? Vraag dan even een VERZEKERINGSVERKLARING bij het afdelingssecretariaat. Een briefkaart met de woorden "verzekeringsverklaring" is voldoende. Het verzekerde bedrag per gebeurtenis bedraagt f 1. 000. 000, --, de Staat der Nederlanden is medeverzekerd en elk lid is verzekerd. OPMER~indien u gaat springen - VERGEET DAN NIET UW KNVvL-LIDMAATSCHAPSKAART MEDE TE NEMEN. DEZE KAART IS DE GARANTIE VOOR DE BESTUURSLEDEN EN DE INSTRUKTEU RS DAT U VERZEKERD BENT.

jury-opleiding Met de inschrijving van de jury-opleiding 1976 loopt het goed. Een groot aantal mensen heeft begrepen dat het van het grootste belang is om op korte termijn een groep juryleden te hebben die voor hun taak berekend zijn. Deze mensen kunnen in de toekomst wellicht internationale ervaring opdoen. De docenten van de cursus zijn inmiddels reeds benaderd. Zodra het cursusrooster definitief is samengesteld krijgt elke kandidaat bericht. Wij verzoeken bij deze de medewerking van alle verenigingen, om de kandidaten zoveel mogelijk van dienst te zijn bij de uitvoering van het praktische gedeelte van de cursus. Indien uw vereniging een wedstrijd organiseert kunt u medewerking verzoeken v. w. b. de juryleden. In voorkomend geval kunt u rechtstreeks in kontakt treden met de coördinator van de jury-opleiding. W. Groenewold Rijksstraatweg 73 Voorst (0,5758 - 210).

wereldrecords :i tb

caterpillarclub

De op 14 juli 1.1. in Tahlequah (USA) gemaakte 32-mansster is thans officieel als rekord door de FAI erkend.

Inde vorige editie hebben wij u geïnformeerd omtrent de Caterpillar Club. Van een aantal leden hebben wij het Iormulierterug ontvangen en e. e. a. is inmiddels reeds doorgezondenaan de betrokken organisatie.

Het hoogterekord van een groep van 10 springers staat thans op naam van een team uit de USSR (Astrakhagen) . De springers maakten op 28 april 1975 een vrije-val van 14.780 meter (45049 ft). K. S. 3


------

--

---,

-------

------------

--- .. - --:-::T_

---',

_!~",i1\::,

.'.-

~

••• ,'"

"

iets om over na te denken een voor hem onbekende omgeving en in een nog niet ingeburgerde situatie. Zijn reakties laten dat dan ook meestal merken als er ergens problemen zijn. De ervaren springer heeft meer kennis van zijn sport en is misschien al eens in een bepaalde situatie geweest waarbij hij toch wel serieus moest denken om een juiste oplossing te vinden. (Ook al is het na een bepaald voorval geweest - al doende leert men) .

"D ENK EN". Dit is een eenvoudig maar toch wel belangrijk woord in onze samenleving en derhalve ook in onze sport. Een goede en juiste beslissing kan het gevolg zijn van ..... even nadenken. Het kan ook het verschil zijn tussen de landing als een eitje en een keiharde voorwaartse landing. Op dit ogenblik is het nog niet concreet vast te stellen hoe het zit met de evenredigheid tussen de ervaring van de springers én het aantal ongevallen. De leerling zit in

De tegenwoordigheid van geest en het gebruik van hersens (dus nadenken) is één van de belangrijkste VEILIGHEIDSASPECTEN in onze sport. Het is van dien aard dat men honderden sprongen kan maken zonder in problemen te geraken. Goede uitrusting, zelfdiscipline en open ogen voor veiligheid dragen bij tot een perfekte uitvoering van een sprong. Na al die sprongen moet men toch rekening houden metde oplossing van problemen! Gebeurt dit niet en krijgt men bijv. een pilotchute-hesitation (of een andere storing) juist dan kan men in narigheid komen. De weg van die vele sprongen wordt nu plotseling doorkruist en nu moet er gedacht en gehandeld worden en ..... nog vlug ook. Men kan fout reageren door niet even na te denken. Noodgevallen wekken vaak onverwachte en ondoordachte bewegingen op en men reageert. .... goed-of-fout. De automatische handelingen winnen het meestal boven het nadenken en het uitvoeren van de juiste procedures. Met ons allen leven wij op moeder aarde en onze reakties dienaangaande zijn in deze situatie aangepast. Men moet ook in staat zijn het hoofd te kunnen bieden aan andere omstandigheden in een nieuwe en ongewone omgeving (het luchtruim).

o C>. (':les::> 6) "

_).: 0 (' 0':) ,.>

.::-

(,

c-/0

Natuurlijk moet men zich ook afvragen of bepaalde zaken vermeden hadden kunnen worden indien betrokkene correct had gereageerd. Dit kan een technische storing zijn maar ook het zichzelf niet voldoende onder controle hebben. Deze omstandigheden kunnen paniek veroorzaken bij iemand die hier niet mentaal is op ingesteld en het ligt voor de hand dat in een zodanige situatie problemen ontstaan. De ongewone omstandigheden hebben de overhand. Een gedeeltelijke storing aan het materiaal kan hetzelfde resultaat geven. Iemand aan een reeds geopende parachute kan regelrecht afsturen op bomen en wegen. Men is dan zeer zeker niet bezig met de zaken die hem tijdens de opleiding zij n bij gebracht. Even de hersenen gebruiken en narigheid kan voorkomen worden. Zelfs een onervaren springer weet dat als hij een veilige landing wil uitvoeren de parachute tegen de wind moet draaien en daarna een correcte landingsrol uitvoeren. Maar hoeveel leerlingen (en die niet alleen) maken ondanks aanwijzingen vanaf de grond keiharde voorwaartse landingen. Het denken gebeurt dan op het verkeerde ogenblik ..... in plaats van vóór de landing dus nu nä de landing.

~.

,--..-,~

Beste mensen - met ons allen zullen wij toch wel nooitin staat zijn (ongeacht welke sport wij beoefenen) 100%veiligheid te verkrijgen. Maar - wij moeten met ons allen er naar streven om dit percentage zo dicht mogelijk te benaderen. DENKEN en correct handelen is daarbij een grote basis voor de VEILIGHEID. K. Sikkens (wordt vervolgd)

~

Op 1: geor! vier

De ui

1. 2. I 3. , 4. J 5. r

6. J 7.

j

8. ( 9. J 10. J 11. 12. 13. 14. 15.

te

Con een een een

Pea Ap

At

Wit Of

Th~

Th~ Am Ani

Th: Fr,

Franse

Para Laarzen,

Lichtgewicht

4

STYLE van Richard Pontvert.

To

en toch een goede bescherming.

Dit komt nooit weer. DELTONA

model

Tijdelijke

aanbieding.

Rozenburg-Europoort.

f

As 89,--

p.p.

Tel. 01819 - 14981.

alleen de maten 42,43

en 44.

Pe


vermist ing t

EĂŠn onzer leden vermist

het volgende materiaal:

1. container inhoudende een 28 ft TU-5 koepel serienummer: USAF 58 - 51530 bouwjaar: oktober 1959 t-

Op11 oktober j.l werd een OPEN CLUB WEDSTRLJD georganiseerd. Het wedstrijdprogramma bestond uit vierprecisiesprongen. Deuitslagen zij n als volgt:

1;ld

3.-

en .en

1. S. Donselaar

2. E. Bode 3. W. Hofman 4.J. v.d. Meel 5. M. Peters 6. J. Scholten 7. A. Hendriks 8. G. Warburg 9.J. v.d. Most 10. J. Testroote 11. J. Foppen 12. L. Broersma 13. F. Mooy 14. F. Ponder 15. B. Gerritsen

boeken

b-

te koop !ld.

ide .hute

Completemoderne parasport-uitrusting

bestaande

eenram-air canopy SLED eenpiggy-back een24 ft bestuurbare (gemod.)

sechts koepel. f 1.350, --

uit:

1

reserve

lil

op-

Piet SANTEGOEDS Buskenstraat 8 Boekei NB

lil

ige

ianks

Peak-Function- That is what a skydive is A placewhere you can peak-function

-

A timewhen you can be ...

-

al I there

\Vith simultaneous awareness Ofal! the different aspects

Thelaws of physics

...

And the sense of . ..

kens

Het boek is middels een internationale stellen bij: Pat Works 1656 Beechwood Fullerton Ca. 92635 USA

postwissel

te be-

-

And experience

And feeling the flow of the

Onlangs is er een nieuw boek op de markt verschenen onder de titel van THE ART OF FREEFALL RELATIVE WORK. Het boek is geschreven door PAT WORKS - een oude rot in het vak. Zijn ervaringen alsmede de ervaringen van teamleden, teamcaptains enz. heeft hij in het boek verwerkt. Works is een goede en deskundige schrij ver en heeft vele publicaties m. b. t. het parachutespringen op zijn naam staan. Het boek is boeiend zowel voor de beginner als voor de ervaren springer. In 15 hoofdstukken worden vele onderwerpen uitvoerig beschreven. We noemen slechts: - de theorie m. b. t. het relatiefspringen, relatief-oefeningen, naderingen, het vliegen van een ster, het separeren, uitrustingen enz. Instruktietekeningen en mooie foto's gemaakt door de topfotograven Andy Keech, Carl Boenish, Ray Cottingham, Rande Deluca enz. completeren het geheel. Dit boek -in pocketuitvoeringtelt 135 bladzijden en kost $ 6,95 (+ $ 2,00 extra voor luchtpostverzending) .

K.S.

Theintellectual cal culation of alternatrves

>is

inhoudende een 24 ft twill reserve koepel serienummer: 7311 bouwjaar: 1963.

Heeft u enige informatie over dit materiaal? Laat dit dan even weten aan het afdelings-secretariaat!

(25, 14) (25.86) (35.79)

ijn

lt-

2. reserve-container

-

-

air with your whole body -

quality

. .. artistry

-

Thatmakes you choose one path Fromal! the many that are possible Toput it all together

-

-

As a thing of flowing beauty -

Peak-Function

...

SkydivingSkratch Garrison SCR 16 SHR D 981

Een "wedge" .....

gezien door de lens van Jacques

Gielen. 5


-----

----.-

_

---

------

------~.-

-----

-cc:

::'

- -

I

~:..

, ,

eer

DUTCH CHUTE SHOP

EINDHOVEN

De eers1 manier

Tel. 040-515040

Geleenhof 5

Onderst: land en' Door tes de heli' 1 plaats er de moge

heeft u iets nodig? heeft u iets te repareren.

Op e en] sp r ingl e maken c er geen d.W.Z.

SCHIETEN WIJ

MET KNALLENDE PRIJZEN

1976 IN

- Dutch mini - Dutch Master

uit

VOORRAAD leverbaar

- tandem-systemen

zoals: - complete TU-7 - reserve-koepels -

papillons UT-15 stratostar Parafoil

f f f

compleet

f f f f f f

500,-250,-1.100,-1. 400,-1. 700, -2.100, --

1) - prij s kan in verband

met koerswisselingen

Voorts pilotchutes, men .

hardware

825, -- 1)

enigszins

enz. te veel om op te noe-

WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG 1976 6

580,-725,--

varteren. 1) 1)

hemanr

"Schiet bazing meer ij was lee Nadat r verte e

<'

Bijna alle parachute-materiaal

gebruik Tijdens andere' werd he vlogen 1 antwoor Terwijl teld wa1 opgedr2 woord i volgde. Het tea: passagi ren. -: verschi had. E(

Ook op ferd he Na me! ben kw in de h Grote ( en z elÂŤ en is e zijn en schom De spr al toeg r iem ei De vl u daan \\ De ma het sta landt. in stal reakti gegev. (De in was ie "Ja - 1 ter aa Hierb leven, zijn v hand ~ Voor zaken geen I over I (zond. "nood


één parachute te veel Deeerste sprong - maar dan wel op een ongebruikelij ke manier - en gezien vanuit een ander gezichtspunt. Onderstaand voorval vond onlangs plaats in West-Duitslanden wel tij dens springoefeningen uit een helicopter. Doorteams van zeven springers werd er regelmatig uit de heli's gesprongen. Omdat er tijdens elke vlucht enige plaatsen over waren bestond er voor een aantal lieden demogelijkheid om mee te vliegen tijdens een dropping.

."N J 6

N

1)

!lS

e-

Opeen gegeven moment vervoegde zich iemand bij de springleider en verzocht van de gelegenheid gebruik te makenom als passagier mee te mogen vliegen. Aangezien er geen bezwaren waren werd hij "vliegklaar" gemaakt d.w.z. een korte instruktie werd hem gegeven in het gebruik maken van een "nood-parachute". Tijdens de start werd geconstateerd dat betrokkene een andere kleur op zijn gezicht had gekregen en daarom werd hem ook de vraag gesteld of hij reeds eerder gevlogenhad. Een gering schudden van het hoofd was het antwoord. Terwijl de machine naar 10. 000 ft klom werd hem verteldwat hij tijdens de exit zou zien. Tevens werd hem opgedragen na de exit de deur te sluiten. Een zacht antwoordin de vorm van "ik hoop dat mijn chute het doet" volgde. Hetteam maakte zich klaar voor de sprong ën aan onze passagier werd verzocht maar niet naar beneden te staren. - De vliegers merkten aan het plotselinge gewichtsverschil van het toestel dat men het vliegtuig verlaten had. Echter - de deur werd niet gesloten. Eén van de bemanningsleden schreeuwde luidkeels naar achteren "Schiet eens op en doe de deur dicht. .... ". Tot zij n verbazingconstateerde hij dat zijn gesprekspartner zich niet meer in het laadruim bevond. De plaats van de passagier wasleeg. Nadatmen rondkeek in het luchtruim ontdekte men in de verte een witte koepel. Ookop de grond heerste enige verwarring - "Welke sufferdheeft toch zijn reserve zo hoog getrokken ... ?". Nameerdere malen nauwkeurig de koepels geteld te hebbenkwam men tot de ontdekking dat er een koepel teveel inde lucht hing. Groteopwinding: "Het is onze passagier - die was vast enzeker niet vastgebonden d. m. v. zijn veiligheidsriem enis er toen uitgevallen ... " ."Hopelij k is hij bij bewustzijnen maakt hij een goede landing!". De stemming schommelde tussen zorgen en ergenis over de passagier. Despringleider was nog niet op de grond of er werd hem al toegeschreeuwd: 'Waarom heb je hem zijn veiligheidsriemen niet aangedaan?" . Devliegers konden bevestigen dat de riemen wel aangedaanwaren. Wat was er dan gebeurd? Deman werd dadelijk met de heli gezocht en midden in hetstadj e op een speelplaats gevonden. Hij was goed gelandt. Hij trilde over zijn hele lichaam en was nauwelijks instaat om enige woorden uit te brengen. Zijn eerste reaktie was "De springleider heeft er toch opdracht voor gegeven..... " (Deinstruktie over het gebruik van "nood"-parachutes wasiets verkeerd bij betrokkene overgekomen ..... ). "Ja- toen de anderen uit het toestel waren ben ik er achter aan gegaan" . Hierbijmoet men bedenken: de eerste vliegtocht van zijn leven, de springers verlaten het vliegtuig, dan haakt hij zijnveiligheidsriem los en stort achter hen aan met de handaan het r ipco rd , Onmiddellijk opent hij de parachute. Vooreen eerste sprong zij n er een aantal eigenaardige zaken:dunne kleding (50 op de grond), geen handschoenen, geenhelm en geen springschoenen, geen enkel verstand overparachutes en landingen, hoogte 10. 000 ft, vrije val (zonderautomatische opener), en uitgerust met een "nood"-pa ra chu te zonder reserve!

De mogelijke gevolgen van dit avontuur zijn niet te beschrijven. Wel mag gesteld worden dat betrokkene waarschijnlijk ondoordacht zijn zenuwen heeft kunnen beheersen. Hij was niet te bewegen om over deze belevenis maar iets op papier te ztten - ofschoon het een bijzondere ervaring moet zijn geweest. Vertaald

door K. Sikkens uit SPORTSPRINGER.

Ossoaviachum (Rusland) 1938: Een sprongpodium maakt het ondergaan van de situatie van een sprong mogelijk, doordat een windturbine-installatie onder het podium, waarop de springer plaats neemt, scherm en aanhang enige tientallen meters omhoog blaast.

EERSTE N EDERLAN DSE

PARACHUTISTEN

CLUB

Het bestuur van de Vereniging is thans als volgt samengesteld: voorzitter J. Spiering 1e secretaris L. van 't Westeinde 2e secretaris J. Schutterop penningmeester J. F. v. d. Vliet lid C.A. T. Pellens lid J. Hoefnagels lid J. L. Jansen De springaktiviteiten 6 maart a. s.

zullen officieel aanvangen op

En - de open clubkampioenschappen den op 27,28, 29 en 30 mei a.s.

zullen worden gehou-

onze beste wensen voor 1976 7


~--

.;--. ,:,,: "'~"~'~~-~;_:

het wel en wee van de sentinel mk2000 doorpeterdick

Sinds enkele jaren springen steeds meer springers in Nederland met een Sentiriel MK 2000, een automatische opener, die op de reserveparachute is bevestigd. Vele, zo niet alle clubs in Nederland hebben de Sentinel zelfs verplicht gesteld voor springers tot het B-brevet. Het belang van de Sentinel blijkt wel uit het feit dat verschillende keren in de afgelopen jaren de aanwezigheid van een Sentinel een dodelijk ongeluk heeft voorkomen. Bovendien staat vast dat tenminste één dodelij k ongeluk in de laatste jaren voorkomen was als de betreffende springer ook een Sentiriel had gehad. Mag uit deze twee keiharde feiten al blij ken dat de vraag of de Sentinel (of een andere automatische opener) de veiligheid van het springen verhoogt, eigenlij k geen vraag meer is, zijn er wel degelijk ook problemen aan de Sentinel verbonden. Hoe beter men deze problemen onderkent hoe beter men deze problemen kan voorkomen. Eigenlij k zouden de onderstaande punten tij dens elke grondopleiding bij de behandeling van de reserveparachute ter sprake moeten worden gebracht en later herhaaldelij k opgefrist worden. Wellicht is dit dus een artikel dat regelmatig opnieuw gelezen zou moeten worden. De Sentinel is ontworpen om de reserveparachute automatisch te openen als een springer met een vertikale snelheid van meer dan 30 ft/sec. op een hoogte van 1000 voet aankomt. De Serrtlnel wordt eveneens geactiveerd als beneden de 1000 ft een cut-away wordt gemaakt. In dit geval vindt de activering plaats binnen drie sekonden na het afhaken van de hoofdkoepel. Vooropgesteld is natuurlijk dat de Sentinel voor de sprong op de juiste wijze is afgesteld. De Sentinel reageert op de snelheid waarmee de luchtdruk verandert. Het is dus een soort snelheidsbarometer-meter. De problemen en hun (eventuele) oplossing. 1. De Sentinel wordt geactiveerd als het vliegtuig aan het dalen is. Dit kan voorkomen als de springer om wat voor reden dan ook niet is afgesprongen en terugvliegt naar het vliegveld. Als de daalsnelheid op of onder de 1000 ft boven de 30 ft/sec. komt, dan zal de Sentinel, als het goed is, afgaan. Vooral bij vliegtuigen met een open deur kan dit catastrofale gevolgen hebben. De oplossing van dit probleem is erg simpel: elke springer in een kist die gaat landen, moet het stekkertje uit het power-ripcord trekken. 2. De Sentinel wordt geactiveerd als de springer onder zijn normaal geopende hoofdkoepel hangt. Dit probleem kan zich voordoen bij zgn. thermisch weer, zowel onder als boven de 1000 ft. Het wordt veroorzaakt 8

-r:',

~~::.. •. ~'

:..e.•.• ~,.-:-:;:-

"~'

~

,.

'.~.

-I

door sterke daal- en stijgwinden, die zeer dicht bij elkaar kunnen voorkomen. Dit type weer kan de spr ings r zelf constateren, namelijk als hij zit te "rammelen" in zijn harnas. Ook hier is de oplossing simpel: als de hoofdkoepel open is, evenals die van alle andere springers in het geval men met meerderen in één run het toestel heeft verlaten (er zou nog iemand in uw open koepel kunnen vallen), kan men het stekkertj e uit het ripcord halen. Dit verschijnsel kan zich overigens ook in het vliegtuig voordoen. (Het vliegtuig schudt dan, zakt opeens een eindje of stijgt opeens snel). De oplossing is dan niet zozeer het uithalen van het stekkertj e. In dit geval moet men met beide armen de reserve omklemmen. Vliegt men in een kist met een open deur (bv een Cessna) MOETMEK ALTLJD DE RESERVE OMKLEMMEN. Ook bij "normaal" weer. Door naar buiten vliegende reserves zijn in het buitenland verschillende dodelij ke ongelukken voorgekomen, Omklemt men de reserve en gaat de sentinel af, is de reserve veilig opgeborgen achter de arrnen.. In dit geval is het zaak de piloot te waarschuwen om het vliegtuig zo snel mogelij k te laten landen, waarbij de andere springers, zoals gezegd, het stekkertje uit hun Sentiriel moeten halen. Het omklemmen van de reserve heeft nog een ander, niet bepaald onbelang rtj k, gevolg: men dekt met de rechterarm ook de beide ripcords af, zodat een van de handvaten bij een beweging niet ergens achter kan blij ven haken! 3. De Sentinel wordt geactiveerd bij de openings- of landingsschok. Activering bij de openingsschok komt met name voor bij staticlinesprongen van 2000 ft. Het is waarschijnlijk terug te voeren tot het doorslaan van een contact t. g. v. de massatraagheid. (Het kan ook voorkomen bij (te) lage openingen na een vrij e val.) Het lijkt er in ieder geval op dat als er vanaf een hoogte van 2300tot 2800 ft gedropt wordt, dit probleem niet of althans minder optreedt, want dan is de "afstand" tussen de "contactpunten" groter. 4. De Sentinel wordt geactiveerd als de vlieger op of onder de 1000 voet een steile bocht maakt (g-trekt). Wellicht is de verklaring dezelfde als in het vorige punt (massa traagheid) . De oplossing is om de vlieger voor de vlucht te wij zen op het gevaar van steile bochten, zodat hij deze kan vermij den. 5. De Sentinel wordt geactiveerd door verandering van toerental en/of spoed van de propellor, terwijl de springer op de grond staat. Verklaring is dat de luchtdruk per tijdseenheid zodanig wordt veranderd dat een vertikale snelheid wordt gesimuleerd van meer dan 30 ft/sec. op of onder de 1000 ft. De oplossing is in- en uitstappen op de grond als de propellor stilstaat en de vlieger over dit gevaar te briefen. 6. De Seutinel wordt geactiveerd door in een snel rijdende auto een raam open te draaien. Hoewel dit geen springprobleem is en ook veelal geen reeel gevaar zal opleveren, kost het wel een nieuwe patroon. De verklaring is de plotselinge luchtdrukverandering in de auto door het opendraaien van het raampje. Oplossing: stekker uit de patroon. 7. De Sentinel wordt geactiveerd door een eenvoudige aanraking. Hoewel dit verschijnsel zeer zelden voorkomt, hebben wij het toch twee keer geconstateerd. Mogelijk is dit een gevol! van statische electriciteit. Oplossing: nieuwe patroon kopen. 8. De Sentiriel wordt geactiveerd ver boven de 1000 ft. Dit is een gevolg van het foutief calîbreren (instellen) van de Serrttnel voor de sprong. (Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het komt nog steeds voor. Concentratie, lieve mensen, concentr atie l ) Ook kan door foutief calibreren de openingshoogte te laag worden ingesteld. Bent u niet zeker van uw zaak bij het calibreren, vraag raad aan iemand die u vertrouwt! 9. De Sentinel wordt NIET geactiveerd temperaturen op afspringhoogte.

bij extreem lage

Dit is e rijen in tuur. H nog bet: Voor N en + 28! bij spd sen aa~

10. Del maar ~ geen op voorzq zou voo vinden! tronen patroo~ dat de j den no] aan dat bl eek. Gezien regelrrl

I

massal

11. De tijden~ Of dit l sentinJ kendo hierov

set

Wilt u'

~:~ Bestel

Het b geste Voor: Secn Penn Corm Corm

Advi:

COP "SP(

AR! WLJ DEN


elkaar elf ~ijn open al aten , kan ig et zoet t men MEN rmaal" et ekomen.

de real is i!:0

ringers,

niet terarm n bij

Ditis een gevolg van het feit dat de werking van de batterijenin de Sentirrel afneemt bij de daling van de temperatuur. Het temperatuurgebied waarin alkalische batterij en nogbetrouwbaar zij n, ligt tussen ca _6° C en + 550 C. VoorNikkel-Cadmium-batterijen ligt dit tussen ca -280 C en+ 280 C. Hieruit blijkt wel dat men met name' s winters bijsprongenvan grote hoogte de batterij en moet aanpassenaan de temperatuuromstandigheden. 10. DeSentinel wordt geactiveerd op de juiste hoogte, maarer vindt geen explosie van de patroon plaats en dus geenopeningvan de reserve. Voorzoverbekend is dit nog niet voorgekomen, maar het zouvoorgekomenkunnen zijn, en kan nog steeds plaatsvinden.Er is namelijk geconstateerd bij een aantal patronentijdens een controle dat de explosieve lading in de patrooneruit gevallen of althans verdwenen was zonder datde ontstekingsdraad verbroken was. Omdat deze dradennogheel waren, gaven de rode lampjes op de Sentiriel aandat alles in orde was. Hetgeen dus niet het geval bleek. Geziende ervaring lijkt het absolute noodzaak de patroon regelmatiglos te schroeven en te bekijken of de grijze massanogin de patroon zit. 11. DeSentinel wordt geactiveerd op grotere hoogte tijdensde vrij e val. or dit althans in Nederland ooit is voorgekomen met de Sentinel(het is wel gebeurd met een Hi-Tek) is ons onbekend.Welis het zo dat met name in de Verenigde Staten hierovereen discussie tussen relatiefspringers is ont-

staan. De mogelijkheid van het ongewild afgaan tijdens een relatiefsprong kan vanzelfsprekend catastrofale gevolgen hebben, bijvoorbeeld in het geval er juist iemand boven de man met de automatische opener ligt, of als de reserve door de turbulentie in en rond de ster of andere . figuur zich om iemand wikkelt. Ook in Nederland zijn er relatiefspringers die om deze reden geen automatische opener dragen. Maar juist door de risico's van het relatiefspringen (botsingen en daaruit voortvloeiende mogelijke bewusteloosheid) zijn er anderen die. speciaal voor het relatiefspringen een automatische opener hebben. Wij willen niet in deze discussie treden. Ieder moet voor zichzelf de ri sico' s tegen elkaar afwegen en een beslissing nemen. De hierboven geschetste problemen zijn - zoals gezegd -' niet om u kopschuw voor de Sentinel te maken. Het doel is om u op de hoogte te brengen van de meest bekende storingen om deze voor zover mogelijk te doen voorkomen. Blijft uw Sentinel gebruiken, maar wees attent op de nevenverschijnselen in het belang van uwen andermans veiligheid en portemonnaie. Weet u van storingen die hier niet genoemd zijn, meldt deze dan aan de Technische Commissie. (Red. : Bij een onlangs gehouden F-27 vlucht activeerden 5 Sentinels (drukcabine) !). Tenslotte. Een Sentiriel is een door mensen gemaakt instrument. Het kan falen, kapot zijn, onjuist functioneren. Daarom is het zaak de Sentiriel elk jaar tenminste één keer te laten controleren in een drukkamer.

.

t

let is een rkokt er o tot inder ctf on'el-

sentinels Wiltu meer weten over Sentinels ? Een in de nederlandse taalgestelde handleiding staat tot uw beschikking. Kosten?Slechts f 3, --. Bestellingswijze:zie code sportif (FAI) (blz. 3).

Cadetten Parachutisten

Vereniging

nig

êstmupropelijdende n

pagin ssing:

Hetbestuur van de Vereniging gesteld: Voorzitter Secretaris Penningmeester Comm.Materiaal Comm.springen Adviseur

is thans als volgt samenE. Habets H. Schouwenberg Th. v.d. Sande R. Sendag T. Muys L. v.d. Merbel

e aanen wij en gevolg n

ft. n) van ijk, _ mende aag age

COPJE VOORDE EERSTVOLGENDE EDITIE VAN "SPORTPARACHUTIST INLEVEREN VÓÓR 19 JANUARI A.S. I\'LJ VERZOEKENU HET CLUBNIEUWS IN TE ZENDEN D.T. V. UW CLUBBESTUUR.

verzekeringen m.b. t. ongevallen Regelmatig worden er ons vragen gesteld over verzekeringen m. b. t. ongevallen tijdens het maken van parachutesprongen. Door ons is kontakt opgenomen met de NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL I. V. welke ons de volgende gegevens verstrekte: Ongevallenpolis NLP: deze polis heeft een ongevallendekking tijdens het maken van parachutesprongen (staticline en vrije val voor onbeperkt aantal sprongen). Risico: aanvangende bij het omhangen van de parachute totdat de parachute na de landing weer is afgehangen. (Hierin is dus begrepen het vliegrisico ook indien de sprong niet wordt gemaakt) . Periode: twaalf maanden. Jaarpremie: A. (overlij den) f 3, -- per f l. 000,B. (blijvende algehele invaliditeit) f 3,-NB l. De premie voor A geldt uitsluitend indien voor A niet meer wordt verzekerd dan voor B; indien alleen A of meer A dan B wordt verlangd, dan bedraagt de premie f 4,50 per f l. 000, -- voor alleen A., respectievelijk voor het bedrag A hoger dan het bedrag B. voorbeelden: A. f 10.000,-A. f 10.000,-A. f 10.000,-A. nihil

B. nihil B. f 10.000,-B. f 20.000,-B. f 20.000,--

jaarpremie jaarpremie jaarpremie jaarpremie

NB 2. De premie volgens dit tarief is vrijblijvend van de te verzekeren sommen.

f

f f f

45, -60,-90, -60,--

ten aanzien

Geografische grenzen: Europa, met uitzondering van Berlijn en de landen aangesloten bij het Pact van Warschau. Voor nadere informaties kunt u zich wenden tot De Nederlandsche Luchtvaartpool N. V., Prinsengracht 697 te Amsterdam. Tel. nr. 020 - 63485 toestel 213. K.S. 9


Para Overalls Para Overalls

in vele kleuren

zeer sterke kwaliteit

RELATIV Overall

model PARIS

DEL TON A •

met twee doorlopende

Rozenburg·

ritsen.

en gaan jaren mee Alleen op bestelling.

Europoort

vereniging para-

Grote klasse! tel.:

f

69,--

f

89,--

f

165, --

01819 - 14981.

zo wordt gedacht aan f 10, -- voor een trainingssprong van 2800-3000 ft (natuurlijk slechts voor deelnemers aan de National s) , Verder zult u in een vroegtij dig stadium volledige informatie worden verstrekt omtrent de organisatie en welke activiteiten er zullen worden ontplooid. Om deze reden dan ook treft u hieronder reeds een schema aan van perioden waarin u informatie kunt verwachten;

centrum teuge

de nationals 1976 staan voor de deur! ! Ja, ook voor u, doch in eerste instantie voor de V. P. C. T. op Teuge. Want zoals u inmiddels via uw bestuur zult hebben vernomen is de keuze van de plaats, waar de Nationals 1976 zullen worden georganiseerd, gevallen op Teuge. Ook zal u bekend zijn dat de Nationals door Teuge niet voor de eerste keer worden georganiseerd, doch dit reeds meerdere keren het geval geweest is. Of men dit op Teuge nou zo leuk vind? Ja, en nee! Ja, omdat het toch een hele eer is om een nationaal evenement te mogen organiseren. Nee, omdat het iedere keer weer een hele klus is om de zaak geregeld te krijgen op een wijze die voor een ieder bevredigend is. Waarom dan? Een correct en duidelijk antwoord hierop is al evenzozeer moeilijk te geven, daar een groot aantal zaken hier een rol in spelen. Ten eerste bestaat op Teuge de vrijwel unieke gelegenheid om op het vliegveld te kunnen springen, waardoor er vrijwel geen communicatie-problemen kunnen ontstaan tussen dropzone, instappunt, camping van deelnemer en ga zo maar door. Alle activiteiten kunnen worden georganiseerd op één en hetzelfde terrein van zo'n 200 bij 200 meter. Ten tweede bestaat binnen de VPCT een onmisbare schakel om een evenement zoals de Nationals te kunnen organiseren namelijk het enthousiasme en de bereidwilligheid om als club een brok activiteit niet slechts voor eigen gebruik te willen reserveren, doch om deze energie ook ten dienste te willen stellen aan anderen. Wat zoal gaat gebeuren? In de eerste plaats zal, zonder dat dit storend voor de deelnemer is, een programma worden georganiseerd voor wat wel eens ietwat geringschattend" de aanhang" wordt genoemd en met name voor de kinderen zullen er kinderfilms, pony's e. d, zijn om ook hen te vermaken. Voorts wordt er danig gesleuteld aan een z. g. slechtweer-programma waardoor toch één van de omschreven doelen van "riattona l s" kunnen worden bereikt n.l. "het verstevigen van vriendschapsbanden tussen de leden van aangesloten verenigingen" . Gedurende de week voorafgaande aan de Nationals (maandag. dinsdag en woensdag) zullen er op Teuge trainingsfaciliteiten bestaan, tegen aantrekkelij ke sprtngta rteven, 10

januari 1976: Vol ledige informatie aan alle club- en of verenigingsbesturen inzake organisatiefacetten zoals: - inschrijvingsmogelijkheden en wijze voor de deelnemers; - wedstrijdonderdelen; - kostenaspect; - wedstrijdregelement; - campingfaciliteiten; - voedingsmogelij kheden; - trainingsfaciliteiten voor deelnemers. februari 1976: Identieke informatie door middel van artikelen in de Sportparachutist en In -en Om de KNVvL onder meer ten behoeve van de individuele deelnemers. maart 1976: Toezending van inschrijfformulieren wedstrijdregelementen aan deelnemers.

en

VE

ni

IJ

W~

re ja

april 1976: Herhaling en aanvullingen omtrent de Nationals in diverse media en persoonlij ke "ma ilingen''.

k(

juni 1976: Trainingsfaciliteiten uit meerdere op 14, 15 en 16 juni 1976 voor deelnemers.

~ ~

Nationals: Uitwijkdata:

vliegtuigen

17, 18, 19 en 20 juni 1976.

Oj

ts

26 en 27 juni 1976.

Voor zover de eerste komende Nederlandse springen 1976.

indruk over de organisatie van de Kampioenschappen Parachute-

Tot straks!

vrcr

~ j: w R d

I b

Het bestuur van de Vereniging uit: voorzitter secretaris penningmeester Materiaal-commissaris Commissaris-algemeen

bestaat

voor het jaar

1976

: A. van den Berg : J. Brunt : R. C. Op de Beek : J. J. van Essen : H. Repi

De adressen worden zeer binnenkort para-adressenlij st 1976.

gepubliceerd

in de

De wens uitsprekend dat voor u allen 1976 een bij zonder gelukkig jaar zal zijn.


georganiseerd. De gedachten gaan uit naar een or iĂŤntatterit waar dan ook de echtgenotes, verloofdes enz. aan kunnen deelnemen.

PARACENTRUM NOORD

Andere plannen hopen wij binnenkort U hoort nog van ons. Wij wensen alle nederlandse een voorspoedig 1976.

te verwezenlijken.

en buitenlandse

sportpara 's

J HOOGEVEEN

n

jaarlijkse algemene ledenvergadering DeJaarlijkse Al gemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 17 januari 1976 in hotel-restaurant "De SPAARBANKHOEVE" te Hoogeveen. Een agenda zal t. z. t. aan de leden worden toegezonden. rr s ;

verder nieuws:

1970-1975 ..... Na een ietwat moeilijke start en met een vrijwel nieuwbestuur zullen we met z'n allen proberen dit jubileumjaar tot een ongekend succes te maken ..... Wehopen dit jaar het ledental van 150 te overschrijden . ..... Wanneer we zo doorgaan, zullen we dit jaar een record boeken v. w. b. het aantal sprongen (het vorige jaar werden er ruim 1200 sprongen gemaakt) .

11

r

6

Dit waren enkele verwachtingen die werden uitgesproken in het aprilnummer van de PARAKOERIER, het cluborgaan van Para Centrum Noord. Nu ruim een half jaar later en aan het eind van het seizoen 1975, kunnen we tot onze vreugde constateren dat deze verwachtingen waarheid zijn geworden. Dit jubileumjaar - het jaar waarin het 5-jarig bestaan is gevierd is zonder twijfel een succesjaar geweest. Voor het eerst in zijn bestaan was de 150 leden grens gepasseerd. Op zich al een groot succes. En werd vorig jaar op 14 augustus de 1000ste sprong gemaakt. Dit jaar werd al op 24 augustus de 1250ste sprong gemaakt. Kortom Para Centrum Noord kan terugzien op een bijzonder geslaagd seizoen. We hopen ondanks dat, dat het seizoen 1976 nog beter wordt. Bestuur en leden van het Para Centrum Noord wensen heel springend Nederland in ieder geval een heel voorspoedig 1976. Theo Kamphuis

En dan maak je je 200e sprong. De maten geven je dan nog bloemen - maar dan wel compleet met water. (Koos-(Groeneveld - penningmeester FD) - proficiat.

~ ~71j;lngvtltc!Jmen

Foto: Klop.

SKYDIVINGCLUB

DeVereniging bestond dit jaar TIEN JAREN. En voorhet eerst werd ook een rekord ledental geboekt meer dan 100 aktieve leden.

. .

Zoalsgebruikelij k zal ook dit jaar weer een springweek wordengeorganiseerd en wel op Ameland. Als datum is vastgesteld 3 tot 10 juli a. s. Naastsp rtngaktiv itctten zullen ook andere zaken worden

graag uw medewerking door tijdige contributiebetaling


·.'

,,-, ""',',, ,.,:.:74~,

"-,'"-:,,,"'

",;"_~,,,C.,'::""

"~".~

• i1',

.f

kom eens kijken naar de enorme voorraad van:

PARA CHUTE SHOP Vlieg"Veld Hilversum

Tel. nr.

02157 - 706.

legpuzzels zijn het geworden bij de aanschaf

i

van materiaal.

legpuzzels behoren tot de nieuwe aanwinst - legpuzzles over PARACHUTESPRINGEN. ' Als eerste ter wereld brengen wij een groot formaat puzzle van een fraaie ster tegen de prijs van f 12,50 (ook verkrij gbaar bij uw clubsecretaris) .

legpuzzels leveren

servicebulletin STRATOSTAR-bezitters: De teflon loek van de pilotchute dient een kleine wijziging te ondergaan om slijtage te verminderen. Neem spoedig kontakt op met uw rigger of met de PARACHUTE SHOP VLIEGVELD HILVERSUM.

waarschuwing STEVE SNYDER ENTERPRISE adviseert dringend de sentinel patroon regelmatig uit te nemen en te controleren op springlading aangezien deze bij regelmatig gebruik kan beschadigen en WAARDELOOS wordt.

Prijscourant op aanvrage. Laat nu u materiaalreparaties Nu is het de beste tijd

~

verheugend nieuws Jarenlang werd er op de duitse militaire vliegbasis GEILENKIRCHEN gesprongen. Mogelijkheden in eigen land waren zeer beperkt om reden dat de afstand tussen dropzone en vliegveld te groot zouden zijn. Echter - bepaalde omstandigheden waren aanwezig om een ander terrein te zoeken. Moeilijk - ja. Maar binnen een week had men IETS geregeld. Dat iets bestaat uit een compleet (nagenoeg niet gebruikt vliegveld) - niet in Duitsland - maar in BelgiE. In Zutendaal heeft de Afcent Parachute Club thans de beschikking over een eigen vliegveld met gebouwen enz. - zelfs een echte startbaan. Gewoon een beetje (heel veel) geluk hebben en de meest ideale omstandigheden zijn verwezenlijkt. In de volgende editie van SPORTPARACHUTIST meer ove r dit terrein. KS 12

~ ~

ct

wij u - maar lossen ze ook voor u op.

NOG ENKELE EXEMPLAREN VAN DE PARA-SLED KUNNEN WLJ U AANBIEDEN . GLOEDNIEUW - INCLUSIEF RISERS EN P. O. D. PRLJS f 1. 395, -- (inclusief jaarlijkse keuring).

CLUB

uitvoeren.

1

moec een] Nu a: één deg dege jaar, assil voed

1

nieu

hiervoor.

kleurenblindheid· èn motorvliegen In onze parawereld zijn er een groot aantal mensen die mede door het kontakt met de motorvliegsport graag willen leren motorvliegen. Echter - men heeft een handicap - te weten KLEURENBLINDHEID. Voor deze categorie mensen is er een verheugend bericht want er zijn nieuwe keuringseisen inzake kleuronderscheidingsvermogen voor privé-vliegers ingesteld. Men kan nu in het bezit komen van het bewijs van bevoegdheidals privé-vlieger - onder de volgende beperkingen: 1. betrokkene

dient, alvorens als enige bestuurder te kunnen optreden, in het bezit te zijn van een bewijs van bevoegdheid als boordtelefonist en dient gedurende de vlucht tweezijdige radioverbinding te kunnen onderhouden; .

2. de bevoegdheid als bestuurder beperkt tot VFR-dagvluchten;

F

sport voo rv nieuVl mees vertq vierd vorig

van een vliegtuig blijft

3. de verkregen bevoegdheid geldt alleen binnen Nederland, tenzij van de buitenlandse autoriteiten toestemming is verkregen om aldaar vluchten uit te voeren. KS.

deel spri voet er ge had bevi viel mat eno

par: ik v tal uit tra' het kon hte dur nie


an:

nr

eJ1b ~ JI[J R

Op Hilversum maakte ik wel eens relatiefsprongetjes, zoals dat in die tijd ging. Op 12.000 voet er uit en dolblij als je op 3500 voet een link up had. Ik spreek nu over 1973, een jaar na mijn start in het springen. Logisch dat ik in de winter van '73/'74, toen het relatiefspringen op Hilversum feitelijk goed begon, weer naast de bak stond. De eerste helft van '74 priegelde ik wat door, maar echt verder kwam ik niet.

JIb 11K'

MEG][

o

----42

Doorbraak Als je van een doorbraak kunt spreken, had die plaats in de zomer van '74 in Orange, Amerika. Met een groep Nederlandse springers waren we er naar toe gegaan. Sprongen uit een Dakota en een Northstar met team-leden van de "Wings of Orange" van Jerry Bird. Al bij de eerste sprong kwam ik als derde in. Bij de tweede zelfs als vierde. En zo bleef het. Telkens ging ik er als tiende uit en kwam ik meestal als vierde in. Daar heb ik echt kennis gemaakt met het grotere relatiefwerk. Terug in Nederland bleek men bereid mij een kans te geven. Op Hilversum mocht ik een keer met "de grote jongens" mee als eerste. Vervolgens werd ik uitgenodigd voor de eerste selectietraining voor het nationale team uit de Friendship op de Vliegbasis Twente. Ik sprong toen in jouw ploeg (d. w. z. de B-ploeg) en kwam als vierde in.

~

chris franssen, nederlands jongste topspringer

ing ig )

n.

I.

Het jaar 1975 zal in de historie van het Nederlandse sportparachutespringen te boek staan als "de grote sprong voorwaarts" (om met Voorzitter Mao te spreken) in de nieuwste tak van het springen: het relatiefwerk. Na de meest intensieve training ooit in deze sport in ons land vertoond, eindigde Nederland op een verbij sterende vierde plaats bij Wereldkampioenschappen, zoals in het vorige nummer van dit blad al uitgebreid is bezongen. Dit wapenfeit is historisch zo belangwekkend (vermoedelijk zullen we nooit meer zo hoog eindigen) dat het een reden te meer is, om er nogmaals op terug te komen. Nuaan de hand van de zeer persoonlij ke ervaringen van ĂŠĂŠnvan de tien van de WK-springers en wel de jongste, degenemet verreweg het minste ervaring en wellicht ook degenedie het meest onzeker was: Chris Franssen, 22 jaar, wonend in Deurne (bij Helmond) bij zijn ouders, assistent-groepsleider in een internaat voor moeilijk opvoedbare jongens van 13 tot 16 jaar. Op een druilerige zondagmiddag in Deurne in een nieuwbouwwijkvertelt hij hoe het allemaal zo gekomen is. In juli 1972 - 3 jaar (!) voor de WK waar hij aan deel nam - begon hij op het Paracentrum Texel-Spa met springen. "Ik wilde iets anders doen dan anderen, geen voetbalofzo. Ik had al eens over springen gelezen, het ergens gezien, hoorde van Texel en ging er naar toe. Ik hadhelemaal niet het idee om door te gaan. Maar het bevielme eigenlijk best. De angst die je denkt dat er is, vielerg mee. Bovendien zat instructeur Frans Heuvelmans (nu voor Seppe) er toen en die stimuleerde me enormom door te gaan. En zo kwam ik onder de "KNVvLparaplu" terecht. Ik sprong en spring erg zuinig: alleen sprongen waar ikwat aan heb, haalde m'n brevetten ook binnen het aantal sprongen dat er voor staat. Bert Wij nands nodigde me uit - ik zat toen op m'n 59ste sprong - voor een selectietraining op Seppe voor stijl en precisie. Afgezien van hetfeit dat ik er vier stijlsprongen maakte en m'n stijl konlaten aftekenen, werd het geen groot succes. Zo hieldik bij precisie altijd keurig mijn benen bij elkaar, durfdegeen risico' s te nemen. En dan kom je in precisie nietver.

sportparachutist UW blad!

Bij de volgende selectietraining op Seppe, was ik zevende in de A-ploeg en kwam als zesde en laatste in. Ook was ik bij die eerste Snowflake boven Hoeven. En zo kwam ik dus bij de A-selectie. Iedereen was erg onzeker in die tij d, Ik met mijn 21 jaar zeker. Ik vond alles prachtig!" Onofficieel technisch teamleider Bert Wijnands naar de oorzaak van de keuze van Chris Franssen gevraagd, zegt: "Rond zijn vijftigste sprong had ik al een idee dat er iets in die jongen zat. Alleen had ik twee problemen: of hij wel fanatiek genoeg was en dat hij geen eigen vervoer had. Maar toen bij die selectietrainingen op Twente en Seppe bleek, dat hij "het" had, leek zijn plaatsing logisch". 155 sprongen Chris Franssen: "Begin 1975 begon het eigenlijk pas goed met het trainen. Toen we begonnen had ik 155 sprongen, verreweg het minste van alle geselecteerden, uitgezonderd jij natuurlijk. Nu - na de WK - heb ik er 285, precies een jaar later. Tijdens de trainingsperiode in Nederland, op Seppe en op Hilversum beide uit de Porters, keek ik erg tegen iedereen op en beschouwde mezelf als de onzekerste en zwakste schakel in het geheel.

de ['-

VLIEGERJACKS

warm en gevoerd

Kleur: blauw USAF - vlieger

zonnebril

f

64,--

f

35,--

f

29,--

DELTONA Rozenburg tel. :

Franse

para bril

f

21,--

en

ALLE pa rachu tisten wensen wij een voorspoedig

01819 - 14981

Nieuwjaar!

13


georganiseerd. De gedachten gaan uit naar een ortentatterit waar dan ook de echtgenotes, verloofdes enz. aan kunnen deelnemen.

PARACENTRUM NOORD

Andere plannen hopen wij binnenkort U hoort nog van ons. Wij wensen alle nederlandse een voorspoedig 1976.

te verwezenlijken.

en buitenlandse

sportpara'

s

HOOGEVEEN jaarlijkse algemene ledenvergadering DeJaarlijkse Al gemene Ledenvergadering zal worden gehouden op zaterdag 17 januari 1976 in hotel-restaurant "De SPAARBANKHOEVE" te Hoogeveen. Een agenda zal t. z. t. aan de leden worden toegezonden.

verder nieuws:

1970-1975 ..... Na een ietwat moeilijke start en met een vrijwel nieuw bestuur zullen we met z'n allen proberen dit jubileumjaar tot een ongekend succes te maken ..... Wehopen dit jaar het ledental van 150 te overschrijden. " ... Wanneer we zo doorgaan, zullen we dit jaar een record boeken v. w. b. het aantal sprongen (het vorige jaar werden er ruim 1200 sprongen gemaakt) . Dit waren enkele verwachtingen die werden uitgesproken in het aprilnummer van de PARAKOERIER, het cluborgaan van Para Centrum Noord. Nu ruim een half jaar later en aan het eind van het seizoen 1975, kunnen we tot onze vreugde constateren dat deze verwachtingen waarheid zijn geworden. Dit jubileumjaar - het jaar waarin het 5-jarig bestaan is gevierd is zonder twijfel een succesjaar geweest. Voor het eerst in zijn bestaan was de 150 leden grens gepasseerd. Op zich al een groot succes. En werd vorig jaar op 14 augustus de 1000ste sprong gemaakt. Dit jaar werd al op 24 augustus de 1250ste sprong gemaakt. Kortom Para Centrum Noord kan terugzien op een bijzonder geslaagd seizoen. We hopen ondanks dat, dat het seizoen 1976 nog beter wordt. Bestuur en leden van het Para Centrum Noord wensen heel springend Nederland in ieder geval een heel voorspoedig 1976. Theo Kamphuis

En dan maak je je 200e sprong. De maten geven je dan nog bloemen - maar dan wel compleet met water. (Koos-(Groeneveld - penningmeester FD) - proficiat.

4e 11j;/ng73ufclJmen ~

Foto: Klop.

SKYDIVINGCLUB

DeVereniging bestond dit jaar TIEN JAREN. En voorhet eerst werd ook een rekord ledental geboekt meer dan 100 aktieve leden.

. .

Zoals gebruikelij k zal ook dit jaar weer een springweek wordengeorganiseerd en wel op Ameland. Als datum is vastgesteld 3 tot 10 juli a. s. aast springaktiviteiten

graag uw medewerking door tijdige contributiebetaling

zullen ook andere zaken worden 11


___

_

_

r

r

-

..•.

4:">

-

y

mo~ goefj goe~ bew oftl goe~ we~ Dat laa steli

~i•.

Ri led! af~ de ho he

EX!

Chris, Harry Pijnenburg en Charly "Bfrd" in de aanval Steven Blietz. In die periode moesten we trainen om te leren trainen. Niemand, ook waarschijnlijk Charles Pellens en Bert Wijnands niet, die helemaal goden voor mij waren, hadden nauwelijks enig idee hoe je een tienmanstraining in de praktijk moest aanpakken. Wat er in de lucht gebeurde was belangrijk en stond voorop, briefings moesten natuurlijk ook, maar waren toch niet zó belangrijk. Pas in de Franse periode van onze training kwamen we erachter dat een briefing eigenlij k nog belangrij ker is dan de sprong zelf. Zonder goede briefing kom je echt nergens. Pas toen we door schade en schande daar achter gekomen waren, begon de eigenlijke training. Hoe belangrijk die briefingen zijn, bleek ons nogmaals op de WK zelf. Bij de eerste trainingssprongen liepen we de sprongen nauwelij ks van te voren op de grond door. Onze tijden lagen rond de 35 sekonden , Toen hebben we gesteld dat we vóór elke sprong het geheel drie keer zouden uitlopen. Prompt sprongen we louter tijden van rond de 25 sekonden. We hadden gedacht na alle trainingen wel zonder briefings te kunnen. Nou, vergeet het maar. Je blijft het nodig hebben voor je concentratie. "Nederlandse periode" In die" Nederlandse" periode waren er ook nogal eens ruzies. In de nabesprekingen was men niet eerlijk. Men had wél allemaal gezien wat iemand anders fout had gedaan, maar dat jezelf ook een fout, een grote, had ge_maakt, dat vergat je, praatte je overheen. En als iemand het zei, zei je, 0 ja, dat is waar ook. Maar je wist het bliksemsgoed. De splinter in het oog van een ander had je wel gezien, de balk in je eigen oog niet. Langzamerhand kwamen we er achter dat nabesprekingen, de briefings, een soort sensitivity-training zijn: eerlijk zijn en nog eens eerlijk zijn, anders kom je nergens. Er kwam natuurlijk bij, dat de meesten erg onzeker waren en dus expres anderen zwart gingen maken in de hoop de eigen 14

Foto: Jaap Havekotte

plaats in het team veilig te stellen. Er waren kortom, allerlei problemen, die we eerst moesten leren kennen, voor we wisten hoe je moest trainen. De doorbraak hiervan had, geloof ik, plaats tijdens het eerste weekend in La Ferté Gaucher , met Pasen. Het liep niet goed. Een hoop werd nog steeds niet uitgepraat, ruzie, toestanden en later het besef dat het zo niet verder kon. Dat we, ook al zou het ons onze plaats in het team kosten, eerlijk moesten zijn, het met z'n allen moesten klaren. Maar toen de mogelijkheid leek te komen om nu echt te gaan trainen, viel de Twin Otter op La Fertë uit. Maubeuge kwam op de proppen met die Beech. Wat waren we in het begin bang voor dat vliegtuig! Alleen al dat opstijgen: die hele lange, verharde baan en dan toch nog op 20 centimeter hoogte over het prikkeldraad ver na het eind van die startbaan. Doodstil was het elke keer in die kist bij het opstijgen. Uit pure angst heb ik eens keihard in iemands knieen geknepen. Floaters In het begin hadden we slechte exits, mijlen uit elkaar. Wel kwamen er elke keer een negen man, maar dan hield het meestal op. Dat veranderde radicaal toen we twee floaters gingen gebruiken. Dat de twee basemensen, Charles en Bert, er als drie en vier uitgingen, bleek kilometers te schelen. Alles lag veel dichter bij elkaar en sloot veel soepeler in elkaar. Pas toen lag er gegarandeerd vrijwel elke keer een keurige tienman al was het vliegen soms nog een probleem." En die week op Teuge? "Ja, springen konden we wel, maar onze piloten bleken niet bepaald eerste klas formatievliegers te zijn. Althans niet met twee verschillende soorten vliegtuigen. Het werd bepaald geen daverend succes." Dus het lag niet aan j ou of de andere springers. Chris: "Ik dacht van niet. Zelf heb ik in La Ferté een hele


moeilijke periode gehad. Ik had altijd een goede exit, goede dive naar m'n vaste punt, maar kon opeens niet goed meer inkomen op m'n slot. Ik maakte krampachtige bewegingen, zwabberde met m'n benen, ging te langzaam of te hard, zat te hoog of te laag. Opeens had ik weer een goede sprong. Het zelfvertrouwen was terug en ik kon het weer. Dat zelfvertrouwen is alles. Op 3 augustus, dus in de laatste periode van de training op Maubeuge, vloog ik een ster in elkaar. Een fatale fout. Het was de laatste sprong vandat weekend. Ik begreep niet hoe het gebeurd was. Aaniedereen vroeg ik, wat ze gezien hadden, hoe het gebeurd was. Volgens de anderen was ik te hoog ingekomen, dus schuin van boven. Dan schiet je door, trek je de ster mee, blijf je er even aan hangen, maar dan stort een ster in elkaar. Dehele week heb ik lopen piekeren. Als ik nou zelf gezien had dat ik te hoog was ingekomen, maar voor mijn gevoel was ik op level met de ster geweest toen ik inkwam. En dat zelf niet weten waarom maakte me zo onzeker. Achteraf begrijp ik dat het gewoon gebrek aan concentratie is geweest. We sprongen zoveel en het ging allemaal z? makkelijk en vanzelf, dat althans bij mij de concentratie wegzakte.

Ritueel Iedereen zit zich in het vliegtuig te concentreren, dat je afsluit met een eigen ritueel. Eerst zit je een paar keer de sprong door te nemen. Hoe je handen, armen, benen houdbij de exit, de dive, het aflevellen, het inkomen, het breken, het vliegen van de ster. Exit uit franse BEECHCRAFT.

Jaap Havekotte bijvoorbeeld begint na dat concentreren altijd zijn bril langzaam te poetsen en snuit zijn neus. Ik zet dan altijd m'n bril op m'n voorhoofd en m'n helm los-vast op m'n hoofd, trek m'n handschoenen aan, altijd eerst de linker, dan de rechter. Nooit andersom. En pas op het laatste ogenblik bril voor de ogen, helm aantrekken, staan, exit! Het is het opbouwen van de concentratie tot je als een computer gaat functioneren. Begint dat ritueel dan is je computer ingesteld. En sta je in de rij voor de exit ben je een perfecte computer geworden, -een radertje in een uurwerk. Dat je toch nog ergens mens blijft, blij kt als een ster ondanks alles draait en iedereen toch inkomt ook al is het op een verkeerde slot. Als het moet kon de computer improviseren. Hoe dan ook: toen we de week na die foute sprong van mij (en ik me weer helemaal het jonge broekie voelde) in de Beech zaten, zal niemand zich zo hevig geconcentreerd hebben als ik. Had ik de hele week trouwens al gedaan. Het werd een perfecte sprong. Zo blij als ik was! In het begin met het springen, dacht ik leuk de blits te kunnen maken. Denkt iedereen waarschijnlijk als hij z'n eerste sprongen achter de rug heeft. Maar hoe verder je komt, des te onmogelijker het wordt om de blits te maken. Op het moment dat je denkt alles te kunnen, ga je om zeep. Hoe verder je komt, hoe meer concentratie je moet opbrengen, hoe meer je je beperkingen leert kennen. De wereldkampioenschappen Toen kwam de WK. Ik had het gevoel dat we ze alle tien konden maken. Maar zeker ben je nooit. De eerste

Foto: Jaap Havekorte

te

t,

en rrtĂŞ

r

d

1-

5

rd _e 15


- ------

-.--"" -- -

---

-------

--------

- ------- -~ - ---- -"--- -" -

trainingssprong was erg gek: ik zat voor het eerst in een helicopter. Doodeng in het begin. Verder was ik voor die eerste wedstrijdsprong erg zenuwachtig en natuurlijk ook bij die laatste. De andere sprongen gingen vanzelf, zoals we op Maubeuge sprongen, gewoon als een computer. Er valt eigenlijk weinig over te vertellen. Het enige verrassende was vooral bij die eerste trainingssprong dat we na de exit zo dicht bij elkaar lagen (die heli's vlogen erg langzaam) en we nauwelijks echt hoefden te diven , Het was een kwestie van glijden en inkomen. Vervolgens zeer geconcentreerd vijf sekonden, 1000 voet, de ster vliegen. Strakke gezichten die elkaar aanstaarden. Dan gingen Charles Pellens zijn duimen omhoog en was de beest los. (Om de tienmansster geldig te maken moet deze altijd minimaal vijf sekonden in tact blijven.) Gekke gezichten, tongen uitsteken, zwabberen, gillen tot je op 3500 voet was en er afgezwaaid werd. Elke keer opnieuw. Leuk vond ik natuurlijk wel al die verschillende landen die er waren. Ik trok veel op met de Noren en vooral de Canadezen. Op Teuge had ik al eens met een stratostar gesprongen, was er helemaal los op, dus heb ik op de WK vele mensen ziek gezeurd over die Stratostar (een rechthoekige parachute, die als een ronde koepel opent en dus bij relatiefspringen te gebruiken is en ook door veel landen gebruikt werd.) Het leukste vond ik eigenlijk het volleyballen en frisbee-spelen met mensen uit allerlei landen. Gek hoor al die talen door elkaar heen. De uitslag viel me eerlijk gezegd een beetje tegen. Vierde was natuurlijk fantastisch, maar die negende plaats

~

''':11III"...

I

. -•

op de tienmanssterren, nee, dat was jammer. Van de goede ploegen gingen alleen de Noren en Engelsen om zeep. Ik had gedacht dat meer om zeep zouden gaan. In ieder geval die Zwitsers. Toch had ik het niet willen missen. " Begeleiden En nu? Chris: "Ik had het idee om gevorderde leerlingen te gaan begeleiden bij het relatiefspringen. Om dat wat ik nu geleerd heb door te geven. Maar op dat idee is niet erg gereageerd. Toch lijkt het me fijn, al zou ik er bij oudere springers wel moeilijkheden mee hebben, denk ik. In het team heb ik me altijd erg het broekie, de benjamin gevoeld (de gemiddelde leeftijd van ons team lag ergens boven de 30, terwijl ik 22 ben) en om nu ouderen te gaan vertellen hoe ze het moeten doen, te zeggen dat ze de sprong echt minimaal drie keer moeten uitlopen voor de kist ingaan, dat weet ik niet. Toch zou ik het graag willen proberen. En natuurlijk wil ik graag die Sequential s gaan doen. Dat nieuwe werk dat ik nu doe, dat jongensinternaat, vraagt ook veel tijd. Weet je, ik geloof dat die trainingsperiode me enorm geeft geholpen voor het werk dat ik nu op dat internaat doe. Het eerlijk zijn voor jezelf en anderen, het openstaan en proberen te begrijpen van problemen die anderen hebben, jezelf hebt, een woord hier, een woord daar, samen een oplossing zoeken. Ik weet niet of ik het zo bewust had kunnen doen als ik die training met het nationale team niet gehad had. " Hein Cannegi eter

veiligheid Men kan er maar niet te vaak voor waarschuwen; losgehangen reserves kunnen landingsproblemen veroorzaken met al de gevolgen vandien. Wat is er nu aan de hand? Wat wordt er bedoeld? Wel - het begint alom in zwang te komen - ook bij de aankomende wedstrijdspringers om bij precisielandingen na de opening van de hoofdchute de reserve af te koppelen en los te laten hangen. Dit heeft enige voordelen: we kunnen zonder obstakel de "schijf" blijven zien; ons voetenwerk wordt niet belemmerd én in één oogopslag hebben we de bak en onze hoogtemeter in het vizier. Maar - het heeft ook NADELEN. Talloze blessures ontstonden er tengevolge van het feit dat men de nadelen niet had overwogen tegen de voordelen. Hoe kan dat nu? Velen doen nl , hun complete reserve af en hangen deze door middel van de belly-bands achterover in hun nek of - erger nog - laten hem aan een bellyband naar beneden zakken. Een zittende landing op je eigen reserve kan rugklachten geven en een vrij snelle voorwaartse landing een hersenschudding/stijve nek. Bij wedstrijden leveren te losse reserves bij snel draaien in de "f inal" bovendien een gevaar voor de scheidsrechters op. Op enkele" grote wedstrijden is er de laatste tijd nogal eens gediscussieerd. In de Code Spor'tif staat namelijk niets over de wijze van bevestiging, zodat deze óf gewij zigd óf op veilige wij ze ingeihterpreteerd moet worden als er staat geschreven: een hoofd- en reserveparachute bevestigd aan één harnas. Met name het scheidsrechterscollege bij een grote internationale wedstrijd in Bad Tölz (BRD) zat ermee; opgelost werd het - door in het belang van de springer zelf en de scheidsrechters de betrokken springers officieel te verzoeken hun reserves "normaal" los te doen. In het vervolg zal men deze regeling in het wedstrij dregle16

ment opnemen. En "hoe" is het "normaal" los doen dan wel? Wel, maak van de reserve-linker-haak en linker-bellyband los ... en hang de reserve naar rechts (het ripcord is dan boven en ti kunt in voorkomend geval de reserve makkelijk trekken - daarom dus niet links laten hangen .. het ripcord zit dan naar beneden en is slecht bereikbaar!) .. Uw "voordeel" blijft op deze manier behouden. Denkt u nog wel aan de connectorstrap in de reserve tussen de twee risers (lijnengroepen) ? Komt dit laatste u onbekend voor - laat dan NU uw reserveparachute controleren.

Een lid van een amerikaanse demonstratiegroep kreeg na , een relatiefsprong lange tijd na de opening van zijn koepel (op 1000 ft hoogte een schoen van zijn collega in de koepel. Geen nood - dacht u? Wegdraaien en samen naar de grond sturen? In theorie akkoord. Maar aan de schoen die op de koepel 'liep' zat een brandende rookgranaat ..... Het was toen heel hard werken om van de knie af op te trekken, weer te bevestigen om nog tijdig te kunnen "bijzetten". Laat u dus niet verleiden om uw reserve als het ware "weg" te doen. Het staat niet flink - pak het "normale wedstrijdvoordeel" van een losse reserve mee, maar laat steeds de rechterhaak aan uw harnas vast. (Trouwens het is geen noodzaak voor wedstrijdspringers om een reserve los te haken - er bestaan hele goede springers die tijdens wedstrijden liun reserve aan beide haken vast laten). UW VEILIGHEID - VERGEET HET MAAR NIET.

Fo A. Lasschuijt Jr.


a

n

,ng

d

'tl路 .

a el

el. ld !e as

Foto van negen-mans

CLUSTER

Foto: Ray Cottingham. 17


-

- --

--

-

- -

-

-

--

-

- --

-~,'

,;~

-,'

-

--

-

.

,~

. '"

.

verzamelaars J,. !~

äá

'~y

'Îti_ j~

:.J

~

t1~

id

-=-

..

Eén onzer Duitse leden is een verwoed verzamelaar van "wing's!' en andere onderscheidingstekenen welke betrekking hebben op het parachutisme. Bent u ook in dit soort zaken getnteresseerd? Neem dan kontakt op met: Adolf Kilper

Benzenbergstrasse

48 4- DUSSELDORF

"B

w

spert

springer Die einzige

deutschsprachige

Fachzeilschrift der

Welt informiert Sie aktuell und umfassend über

• • • •

Technik Wettbewerbe Ausbildung Sicherheit

17 17 30 1~ 2~ 6 6 6 1~I

H

2( 3(

il

1lu

i

~

1 1

Herausgeber und Redaktion: Uwe Beckmann. Jahresabonnement DM 24,(Europapreis). Obersee: $ 10.00.

n

2

~ 2

~

e Fordern Sie ein kostenloses Probeexemplar an: SPORTSPRINGER 0-6083 Walldorf, HavelstraBe 4, Tel. (0 61 05) 7 41 36

FUN-JUMPING_

18

Foto: Andy Keech


DELTONA is ook de importeur van de franse leren helmen STYLE RELA TIV. Fabrikage: Richard Pontvert Kwaliteit uw zoon spring er later nog mee. Prijs f 95, --. Parahelmen ST CHRISTOPHE bij iedere PARA bekend Prijs : f 59, '--.

Franse PARA LAARZEN van RICHARD PONTVERT met LUCHTKAMERZOOL De instrukteurs van de Para Commando' s willen geen andere schoenen. In Frankrijk f 165,-DELTONA PRIJS f 135,-per paar. DELTONA ROZENBURG Tel. 01819 - 14981.

"Blijf van mijn DELTONA-schoenen

af ... "

.s

WEDSTRIJDEN, EVENEMENTEN, GRONDOPLEIDINGEN,

SPRINGWEKEN

1 9 7 6 (data opgenomen zover bij afdelingsbureau 17 jan. 17 jan. 30/31 jan. 13/14 febr. 27/28Iebr , 6/7maart 6/7maart 6maart 12/13 maart 18/21 maart 26/27maart 30 mrt:l apr. 3/4april 3april 9/10 april 16/19 april 17/18april 24/25april 1mei 1/2 mei 1/9mei 14/15 mei 27/30 mei 27/30 mei 28/29mei 28/30 mei 6juni 5, 6 en 7 juni 5/6 juni 5/13 juni 11/12 juni • 12/16 juni 17/20 juni

alg. ledenverg. PCN alg. ledenverg. VPCT - Zwaantje TEUGE grondopleiding FLEVO grondopleiding VPCT grondopleiding FLEVO opening springseizoen ENPC grondopleiding PCN grondopleiding FD grondopleiding VPCT spring-vierdaagse VPCT grondopleiding FLEVO grondopleiding FLEVO grondopleiding PCN grondopleiding FD grondopleiding VPCT spri n g-vierdaagse VPCT paaswedstrijd PCN uitwijk paaswedstrijd PCN grondopleiding FD grondopleiding PCN springweek FLEVO grondopleiding VPCT open clubkampioenschappen ENPC (3 x style - 5 x PA) spring-vierdaagse VPCT grondopleiding FLEVO c1ubkampioenschappen VPCT grondopleiding FD coupe MAARSEVEEN PCI uitwij k clubkampioenschappen VPCT springweek FLEVO grondopleiding VPCT springweek VPCT NKP 76

bekend)

25/26 juni 26/27 juni 2/3 juli 3 jult.. 3/10 juli 3/11 juli 9/10 juli 10/11 juli 12/18 juli 15/18 juli 30/31 juli 6/7 aug. 7 aug. 14/15 aug. 19/22 aug. medio aug. 20/21 aug. 21/29 aug.

grondopleiding FLEVO uitwijk NKP 76 grondopleiding FLEVO grondopleiding FD springweek FD (Ameland) springweek FLEVO grondopleiding VPCT grondopleiding PCN vakantiekamp PCN spring-vierdaagse VPCT grondopleiding FLEVO grondopleiding VPCT grondopleiding FD grondopleiding PCN spring-vierdaagse VPCT wereldkampioenschappen (Ital ië) grondopleiding FLEVO springweek FLEVO

28/29 aug.

c1ubkampioenschappen PCN grondopleiding FD uitwijk clubkampioenschappen PCN grondopleiding VPCT grondopleiding PCN spring-vierdaagse VPCT grondopleiding FLEVO springweek FLEVO wedstrijden-relatief (nationaal georg. grondopleiding FD grondopleiding VPCT grondopleiding FLEVO grondopleiding VPCT grondopleiding FLEVO

4 sept.

4/5 sept. 10/11 sept. 11/12 sept. 16/19 sept. 17/18 sept. 18/26 sept. sept. 2 okt. 8/9 okt. 29/30 okt. 5/6 nov. 26/27 nov.

19


-

--

-

---

-

-

--

-

-

-----

---

-----~

-

-

--

--

-

-

-

._

y

I

, I

DELTONA

DELTONA

SPORT PARACHUTE EQUIPMENT Postbus

1041

Ruyge Plaat Telefoon

Rozenburg

- Europoort

121

01819 - 14981

WLJ HEBBEN

Postrekening

groot nieuws

AANSCHAFFEN

OF PARA'S

nr.

30'90 503

DIE NU EENS EEN HOOGTEMETER

D'ELTONA

INTRODUCEERT

IN NEDERLAND

IN AMERIKA DE DUURSTE - IN NEDERLAND

BARIGO

POLSHOOGTEMETERS

LICHT METALEN KAST - SLECHTS 2~ CM DIK - INCLUSIEF VELCRO ARMBAND.

BARIGO

t

HOOGTEMETER

COMPLEET PANEEL. MET 7-JEWELS H A N HAR T STOPWATCH. ZEER DUIDELLJK AFLEESBAAR,

f

••• ••• ••• •••

149, --!

BARIGO

PRLJS

SLECHTS

•. .,

3 CM DIK.

275, --!

DUITSE KWALITEIT.

MOOIER EN BETER

IS ER BESLIST

OVERTUIG U!

ALLE HOOGTEMETERS

WLJ VERZENDEN

ONDER REMBOURS DOOR GEHEEL

BEKLJK DE HOOGTEMETER INDIEN NIET NAAR UW ZIN,

IN FEET

NIET TE KOOP.

OF METERS.

DIE U WENST GEHEEL

NEDERLAND. VRLJBLLJVEND BLJ U THUIS.

DIREKT UW GELD RETOUR.

DELTONA rozenburg-europoort 20

HOOGTEMETER.

~

VRAAG NIET HOE HET KAN - MAAR PROFITEER VAN DIT UNIEKE AANBOD.

PANEEL

DE GOEDKOOPSTE

HOOGTEMETERS.

HOOGTEMETER

MET ZLJBEUGELS VOOR EEN GOEDE MONTAGE OP RESERVE ENZ; - 3 CM DIK.

f

BARIGO

•••

•. .,

GEEN f 215, -- - IN NEDERLAND SLECHTS f 149, --!

PRLJS

DE

•••• •••• ••••

DUIDELLJK AFLEESBAAR.

BARIG 0

hoogtemeter MOETEN zonder problemen WILLEN.

VOOR ALLE PARA'S DIE EEN

tel. 01819-14981

SP 1976 4(3)  
SP 1976 4(3)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad