Page 1

rachl!tist

O ~,

~

•t\ 3 fl\. Y

(I)-====-'orttcteel

jaargang 3 nummer 6 1 juli 1975.

orgaan

van de Afdeling Koninklijke

Nederlandse

Parachutespringen Vereniqinq "00< Luchtvaart

jubileumnu mer ....â&#x20AC;˘ .-<

:I.


jaargang

3 - nummer 6 - 1 juli 1975.

sportparachutist TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN Eindredactie, samenstelling Karst Sikkens

en ontwerp:

van de

Redacteuren: Hein Cannegieter Bert Wijnands

voorzitter

De met name onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven. Abonnement SPORTPARACHUTIST LEDEN VAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN ONTVANGEN HET BLAD GRATIS.

Advertenties: Advertentietarieven op aanvraag. Verschijningsdatum: 1 jan., 1 mrt, 1 mei, 1 juli, 1 september 1 november.

en

Druk: Van Deventer bv 's-Gravenzande

~

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING voor LUCHTVAART, AFDELING PARACHUTESPRINGEN

Bestuur: W.A. Velthuizen E. T. H. Wijnands P. Santegoeds 1) H. Cannegieter A. Lasschuyt Jr. H. Verbeek 1) K. Sikkens

1) tot de eerstvolgende

-

voorzitter vice-voorzitter algemene zaken voorlichting sport en instruktie algemene projekten secretaris tvs afdelingsbureau alg. ledenvergadering.

Adres secretariaat: p/a KNVvL Jozef Israëlsplein 8, 's-Gravenhage. Privé (uitsluitend in de avonduren): St. Martinuslaan 124, Voorburg. Tel. 070 - 863854. Lidmaatschap: Alle leden f 42, -- per jaar.

f

voor leden bedraagt bij aanmelding

4, --.

Aanmeldingen voor het lidmaatschap Te richten aan het afdelings-secretariaat (d. t. v. de clubsecretaris) .

Na 1 juli: Halve jaarcontributie

2

Op zichzelf niet zo'n enorme periode, zeker niet in het licht van een slordige 178 jaar parachutespringen, mam toch voor een dynamische sport als de onze momenteel is een lange tijd. Slechts weinigen kunnen er op terugzien de hele perion als lid te hebben meegemaakt. En zover ik kan nagaan is er niemand die de afgelopen 25 jaar als actief lid hea meegemaakt. Dat is verklaarbaar. Toen de afdeling begon hadden de leden duidelijk een andere wereld om zich heen dan de springers nu. Vooral door het vlieg- en spr-ingmateria lag het accent heel anders. Elke sprong had enigszins het karakter van een reUnie, een belevenis die je maar een paar keer per jaar meemaakte. Zo'n 10 20 sprotgen per jaar was al heel wat! ä

$

Het inschrijfgeld

25 jaren parachutespringel in de koninklijke nederlandse I vereniging voor luchtvaart

verschuldigd.

Op onze jubileumdag hopen we iets van dat oude te kUIIII terughalen, waarbij we vooral hopen dat verschillende leden van het eerste uur hun ervaringen met de nieuwe generatie zullen uitwisselen. Sindsdien heeft het springen zich in twee richtingen enorm ontwikkeld: de recreatieveen de sportieve kan Vrijwel alle sportspringers zijn uit die eerste richting voortgekomen. Zo in de geest van" Dat zou ik ook wel eens willen proberen!" En als ze dan eenmaal de smaa te pakken hadden volgde als logische stap de sportieve sector. Vooral de recreatieve zijde van het springen heeft con merctel e aspecten gekregen, waar we binnen de KNVvl in de komende jaren een goede oplossing voor hopen te vinden. Met name de sportieve kant geeft ons de mogelijkheden via b. v. de NSF als volwaardige sportbond te opereren, De komende Nationale Kampioenschappen geven hopelij' een goed beeld van het peil dat nu bereikt is. Toch is de sportieve kant gestoeld op de aanwezigheid en inbreng van de recreatieve springer, die in de clubs veel zorg en aandacht vraagt, maar daar toch onontbeerlijk is. We zullen hopen dat beide zich in de komende jaren als evenwichtige componenten met wederzijds begrip en waardering binnen de clubs en in de KNVvL blijven ontwikkelen. We dachten dat de jubileumdag lans zou kunnen zijn.

daartoe een goede stima Wim Velthuizen

sportpara - knvvl-para sportparachutis


;Jen

Irt het maar teel riode aan I heeft 1

de de

~riaal ins laar rron-

kunnen

nde ~we

kant. ting el maak

eve comNVvL n te eden er en. lelijk

eid ~~bS

1

als

n

onttirnu-

EJ .hutist

sportparachutist 3


--,--~

--

----

~~---

-~---

----;;;;;:-:~:i!E::i,[·':

. L;~·.,7

:.~'~'..

"'i#'... .1

cG

((0""'

<~ ~?'; \...:)

a fjJ~~ "-6,)h ~

'-"'""

p~9.

71ië 1-7i};)o/Jt;/CX1Jen v········

((~B ~-..J

,),

.....

J

J_

SK YD/ViNGCLUB

~

25 jaar parachutesprinqen in nederland Vijfentwintig jaren parachutespringen landj e. Een merkwaardig dacht aan te schenken. kunnen vermoeden

feit om toch de nodige aan-

Niemand heeft in de beginperiode

dat het parachutespringen

groeien tot een moderne technische allemaal

in ons kleine

De jaren nadien werd het stil omtrent het parachutisme. Althans er is weinig over bekend. Het is wel bekend dal eerdergenoemde luchtvaartpionier bezig is een boekte schrijven over het valschermspringen in de beginpertor We wachten vol spanning af wanneer dit boek zal gaan verschijnen.

sport.

zou uitHoe is het

Vanaf het jaar 1939 is het valscherm eigenlijk bekend g worden. Zij het niet op de manier zoals wij het graag hadden gezien. Echter, het valscherm heeft er als tram portmiddel zeer zeker toe bijgedragen dat wij na jaren bevrijdt werden (denk aan de paralandingen in Zuid-Nedt

begonnen? Hoe heeft het zich uitgebreidt?

In dit artikel

hopen wij u nader te informeren.

Het jaar 1950 staat geboekt als de off ic iél e oprichtingsdatum van de "vakafdeling" parachutespringen in de K.N.V.v.L.

Is er voorheen niet gesprongen? Zeer zeker wel. Zover wij kunnen nagaan is in 1919 eens een sprong gemaakt door een zekere Morescant Kessner. Voor deze sprong werd hij vorstelijk beloond met een bedrag van f 2.000,-echter, volgens insiders is betrokkene "gedropt" met behulp van een aantal engelse sleutels. Meestal waren het buitenlanders die bij verschillende festijnen de "show" hier kwamen maken. Een jonge journalist HENRI HEGENER nam dit niet en organiseerde bij Fokker een parachute. Op 31 augustus 1920 maakte (de thans 72 jarige) Hegener in Watergraafsmeer een sprong met automatische opening van de parachute. Brevetten kende men nog niet, grondopleidingen waren er niet - want niemand wist nu letterlij k iets van parachutespringen af. Dus de volgende sprong van de enthousiaste journalist werd tegelijk maar een vrije val sprong. Dit werd de eerste vrije val in Nederland door een Nederlander uitgevoerd.

De eerste in Nederland gebruikte parachute automatische openingen.

land, Operatie Market Garden, sale paradroppingen uitgevoerd Polen in Noord-Nederland).

Henri Hegener (2e van rechts) vrij e-val parachutist. 4

de eerste

Nederlandse

voor

Toen d Operatie Amherst (mas buiten] door Fransen, Belgen ~ gedaa~ Bovend standd De ee

Nederlanders vertrekken naar het voormalige N. O. Indidoor om de Jappen aldaar te helpen verdrijven. In deze perie ten Cl de komt men aldaar tot de oprichting van de "speciale ?en cl troepen". Velen werden in Hollandia en later in Tjimahi is , ~\ in opleiding genomen bij de "rode baretten". ken .~ autorrt


meren in de KNVvL. Dit gebeurde medio juni 1950. Tijdens de Internationale Luchtvaart Show op het vliegveld Ypenburg werden de eerste sprongen - in de afdeling parachutespringen uitgevoerd door de toenmalige leden Brakeboer, Ha sl inghui s , van Hattum , Jongen, Oosterhuis, Plaatzer, de Rooy en Spruit. Dit waren de eersten. JB

rtt srne. end dat oek te ipe r iode. gaan

.kend ge;raag l s transjaren id-NederIn keurig wit op weg naar 900 ft. Zij sprongen uit een door de KLM ter beschikking gestelde Dakota , de parachutes werden in Engeland geleend, de staticlines kwamen uit België, overalls van AVIO DIEPEN en valhelmen van de motorpolitie. Wat een tijd! Wat een organisatie vergde dit! En wat een sprong! Op 900 ft werden deze mannen - zonder reserve het vliegtuig uitgezet. Veiligheidsreglementen zoals wij die thans kennen bestonden niet. In het jaar 1950 werden er dan ook 27 sprongen uitgevoerd. Nee, niet door elk lid - doch door de gehele afdeling para. Het jaar 1951 brak aan en er werd weer toegeleefd naar de ILSY - het jaarlijkse evenement voor AIRMINDED Nederland. Van heinde en ver kwam men naar het westen om de luchtvaartaktiviteiten ten volle te beleven. In die tijd stond Nederland achter zijn luchtvaart in al zijn facetten. Tij dens deze ILSY kwam o. a. de Zwitser Rudolf Boehl en naar ons land om zijn creatie als "Vliegend Mens" te demonstreren. Eén sprong werd uitgevoerd de andere sprongen werden hem door de Rijksluchtvaartdienst verboden. Men heeft zich toen afgevraagd of dit inderdaad iets met parachutespringen te maken had. (in de meeste West-Europese kan den is thans de creatie van van Vogelmens verboden.) Boehlen moest zich toen maar troosten om als marker voor de Nederlanders op te treden.

Deeersteacht para' s in de Afdeling Parachutespringen.

st (mas~elgen en

. O. Indi~ zeperioeciale Tjimahi

rachutist

Toen deeerste militairen repatrieerden werd er bij buitengewone evenementen enige malen een beroep op hen gedaan omvliegfeesten te verlevendigen. Bovendien wilden deze mensen onder vredelievende omstandigheden toch ook nog weleens een sprongetj e maken. Deeerstesprongen dateren uit 1948. In dat jaar werd door derepatrianten de Eerste Nederlandse ParachutistenClubals Stichting in het leven geroepen. Om zomaar eenclubte beginnen terwij 1 er geen voldoende materiaal is,geenafdoende reglementen zijn en er een grote onbekendheid is (v.w. b. het parachutespringen) bij de off ic iël e autoriteiten besloot de ENPC een vakafdeling te gaan forsportparachutist

Rudolf Boehlen ondergaat

zijn "cockpit-check". 5


-A~ ~, ~~&

/C.4RI.f:)

De taak die men zich in de afdeling stelde om pa rachuttsten op te leiden was nog lang niet verwezenlij kt. Het woord SPORTPARACHUTISTEN gebruikte en kende men niet. Men had alleen als doelstelling om demonstraties te geven en afwisseling te brengen op vliegfeesten. Echter, er kwam verandering in. Men ging zich al bemoeien met F Al zaken (zie spec. artikel). De eerste wereldkampioenschappen werden gehouden en de afdeling zond zelfs een deelnemer (de heer Cornevin (ENPC)) deze wedstrijdspringer had 16 sprongen met automatische opening uitgevoerd. De eisen waren dan ook gering - er werd tot 200 meter gemeten. In 1952 en 1953 werden er resp. 40 en 83 automatische sprongen uitgevoerd. In 1954 begon men het eerst met opleidingen. Nederland had nog geen mogelij kheden. Dus werden er buitenlandse kontakten gelegd. Het meest aantrekkelijk was toen het paraland bij uitstek: Frankrijk. Adspirantleden die zich hadden opgegeven werden geselecteerd en men vertrok met busj es naar het zuiden. Vooral Biscarosse werd veel bezocht.

De instrukteur (wijlen) Janus Plaizier gaf een weeklang een grondopleiding en daarna was het springen geblaze uit een Piper-Pacer. Helaas, het jaar daarop gebeurde een noodlottig vliege geval. Dit kostte het leven aan de vlieger, een leerlire springer en aan instrukteur Janus. De jaren daarna medewerking verleend om de Fokker! te testen voor para-sprongen. Demonstraties in het tenland (Zweden en Engeland) volgden. Het jaar 1963 - 249 sprongen. De afdeling kende toen leden.

Cadetten Parachutisten ~

Bonno Wenr

Vereniging

e

Frankrijk.

Grondopleiding

(exit Ju-52).

De co枚rdinator van deze reizen was Frits MOLHUYSEN. Jaarlijks werden er zo enige groepen in opleiding genomen. Echter, men moest gewoon een ledenstop invoeren om reden dat maar enkelen jaarlijks in de gelegenheid werden gesteld om een oefensprong uit te voeren uit een Dakota van de KLu. Af en toe slof de men nog weleens omdat men bij een militaire oefening para's wilde laten springen en het leger zelf niet meer over geoefende mensen beschikte.

I

, I

Aan de ronde bol uit de Dakota. Men wilde verder. Een eigen opleiding met nederlandse leiding. Dit gaat niet zo eenvoudig echter na vele jaren van hard werken, confereren, het verwerken van tegenslagen was het dan eindelij k zover. Het nederlandse paracentrum werd op het vliegveld BEEK geopend. Het materiaal bestond uit ronde koepels zonder enige modificatie. 6

Terugge~ sportspri doorbra~ In 1964 woonacht club hadl Tot 1964 vonden nog steeds de opleidingen in Frankrijk Rotterda plaats. Per jaar werden door 30 aktieve springers 3 band daal staticline sprongen per man gemaakt. Steve krl In 1964 werden een aantal leden geselecteerd (er viel vertrek I niet veel te selecteren) om deel te nemen aan de werel贸 verenid kampioenschappen in Leutkirch. (In 1962 was er al een Midden] team bestaande uit Wenckebach en Verschoor naar de Tom Vel WK in Orange (VS) geweest). Nederland bleek weinig de fame~ succesvol en deed bij gebrek aan kunnen niet mee aan hout (" c! het onderdeel style. stond. Het testen (voor paradroppings) Troopship.

van een Fokker F-27

9

sportparachutiJ

spo rtpa


r ods

I)1nq;n~.rlld:pods

B


Nederlands

relatiefwerk.

Foto: Gielen. 9


~-- ~-----

---

-~~

-

-- -

----- ~

--

~ -

.•

~

I

,~

vereniging para-

eers1 team Have

centrum teuge 1969 werd een zeer heuglij k jaar. De televisie ontdekte het parachutespringen en besteedde er een groots opgezette reportage aan. Ook was 1969 het jaar waarin Frits Molhuysen het KNV secretariaat verliet. Hij was het die de schakel was geweest tussen de oud-militaire springers van na de oora - via de opleidingen in Frankrij k - en J anus Pla.iz ier naar de MODERNE SPRINGERIJ. Kort daarna zou hij terugkomen in de afdeling Parachutespringen als voorzit ter van het Bestuur, waarin hij Generaal COX in die funktie opvolgde. Molhuysen was de eerste niet-militain voorzitter van de afdeling.

\~ De eerste

"1

Para-Commanders

komen in ons land.

De SSS inmiddels omgedoopt tot Seppe Parachute Club verhuisde naar het vliegveld Hilversum. De naam werd toen gewijzigd in Paraclub Icarus. Tom -Verschoor en Bert Wijnands waren de initiatiefnemers. Mede door hun medewerking ontstond het SPORTP ARACHUTESPRINGEN. Op Hilversum had men twee koepels. Toen men 12 leden had ontstond er een ledenstop. In verband met de egalisatiewerkzaamheden was de ENPC - onder leiding van Pellens en Kok - naar Teuge verhuist. In 1967 kon de ENPC de aktivitetten op Seppe verder uitbreiden - een onderafdeling onder leiding van Henk Kok bleef op Teuge. In 1969 werd dit de VERENIGING PARACENTRUM TEUGE; Belangrijke winst was ook de eerste cirkel (bak) in Nederland. Deze werd op de Leusderheide aangelegd. Resultaat hiervan was o. a. dat de Nederlandse kampioenschappen in dat jaar op genoemde heide werden georganiseerd. Voor style was men in Nederland nog niet goed genoeg, dus alleen precisie en groepsprecisie. Er waren 16 deelnemers. De eerste drie: Steve Groff, Bert Wijnands en Koos Verhaar. Het jaar daarop zouden Tom Verschoor, Freek Knetsch en Bert Wijnands als de eerste drie eindigen. 1967: 1887 AO opsprongen en 825 vrijeval sprongen. De afdeling kent bijna 400 leden.

"Operatie

Icarus ...

op de TV".

In 1969 volgden de paraclubs CADETTEN PARACHUTISTEN VERENIGING en PARACLUB MOBIELE COLONNES. De steeds sneller gaande ontwikkeling van de parasport en de steeds toenemende hoeveelheden opleidingen bega nen hele echte vruchten af te werpen. Zo zou men kunm stellen dat 1970 het jaar van de doorbraak van nieuw talent werd. Jaap Havekotte werd tijdens de nationale kampioenschappen eerste in precisie en style. Hij zou snel doorstoten naar wereldniveau. De Flying Dutchmen had haar WVB en de ENPC schafte een nieuw vliegtuig aan, de PH-COX-een Cessna Reims Rocket. In 1972 ging de paraclub ICARUS over tot de aansohaf x een Pilatus Porter, waar zeven springers in kunnen. Dit vliegtuig zou van eminent belang blijken te zijn voor de verdere ontwikkeling van de moderne parasport, die zich - internationaal gezien - hoe langer hoe meer ging toeleggen op het in zwang geraakte relatief springen. 1972 was ook het jaar, over parachutespringen

waarin het eerste nederlandse ho werd geschreven.

Op de wereldkampioenschappen werd Nederland 18e van de 34 deelnemers. Voor een amateurland zonder natiora centrum niet gek.

De cirkel 10

(bak).

In Europees verband bleef Nederland schitteren. Zo wel een Nederlands team eerste (in Lebach) in groepspr ecis en in Werdohl stonden de twee Nederlandse teams op de sportparachutis:

Acht begil leen man: zove dat j Het j eers Ovel ding rake WOOl

Io rei De d cent: zeer Een wezi ster! spor


eersteen tweede plaats. In Graz werd het nederlandse teamderde in viermansrelatief. Bij style eindigde Jaap Havekotte op de derde plaats.

/VI

itdekte lopgest KNVvL was ge.e. oorlog zier ou hij voorzitdie ilitaire

Wijlen TOM VERSCHOOR landse paraSPORT.

-dĂŠ promotor

MARINE

van de Neder-

SPORT-

PARACHUTE CHUE:

Paracentrum

schafte Reims schaf van nen. jn voor rt, die ~r ging .en ,

trad toe tot de afdeling.

De militairen in Duitsland ontdekten het parachutespringen als wedstrijden rekreatieve sport. De Nederlandse Paraclub TU-Zeven kwam in de afdeling.

ra sport in begon-

n kunnen euw taaIe ij zou

Noord

Eenprecisiesprong van Jaap Havekotte ,

Afcent (All ied Farces Central Eu rope) wenste opgenomen in de afdeling parachutespringen.

Achterafbeschouwd kan men stellen dat 1973 het serieuze beginwas van het relatief springen. Dat kan men niet alleenafleiden uit de training en het resultaat van het viermansrelatief,maar ook zette Tom Verschoor - zoals hij zoveelstartte - het grote relatiefwerk op poten. Zo kwam daljaar de eerste nederlandse zesmansster uit de bus. Heljaardaarop de zeven- en achtmansster. In 1975 de eerstenegen- en tienmansster .

In het hart van Nederland werd het paracentrum Flevo gec reĂŤe rd. De Marine Sport Parachute Club werd lid. ELF VERENIGINGEN - MET 1100 LEDEN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN. Veel valt er nog te realiseren

te worden

- VORMEN

- veel valt er nog te doen.

Overigensheeft de vlucht in het relatiefspringen twee dingenerg duidelij k gemaakt: het op de achtergrond rakenvan precisie en style, waarin Nederland een .nds e boek woordj e mee begon te spreken, een woordj e dat nu verlorendreigt te gaan. Dediscussie of er wel dan niet een nationaal parasportl8e van nationaal centrummoet komen is een belangrij k gegeven voor de zeernabije toekomst. Eennationaal centrum zal een concentratie van het aanZo werd wezigespringtalent veroorzaken, wat het springpeil sp r ecisie sterkkan doen stijgen. s op de achutist

sportparachutist

11


PARACENTRUM NOORD

HOOGEVEEN

Precisielanding

(gezien uit het oog van de springer).

Algemeen en internationaal

gezien:

In 1951 hadden de eerste WK plaats. Deze waren in Joegoslavié, Er namen 20 deelnemers aan deel. In 1956 ontstond de PA zoals wij die nu nog kennen. De TU-7 kwam. In 1954 kwam de eerste bestuurbare parachute één baan eruit) . In 1958 werd in Tsjechoslowakije bij de WK het eerste dead centre gemaakt. In 1962 werd de eerste stijlsprong gemaakt en vastgelegd zoals deze nu nog wordt gesprongen. In 1958 werd de eerste baton-pass gemaakt, een wedstrijd. onderdeel dat nooit door de FAI bij wereldkampioenschappen is toegelaten en nu dan ook geheel op de achtergrond is geraakt. In 1967 werd in Amerika de eerste tienmansster gemaakt en werd er de eerste tienmanssterren-wedstrijd gehouden. Pas in 1970 kwam het relatief springen in Europa in zwang na een demonstratie van een Amerikaans team tijdens de WK in Eled. In 1971 kwamen de eerste Europese tienmanssterren: Engeland, Duitsland, Frankrij k. In 1970 ontwikkelde men in Amerika het viermansrelatief. Aanvankelijk zonder backloop. Deze kwam er in 1972 bij. Inmiddels piekert men er weer over om de backloop er uit te halen en het viermansrelatief een andere inhoud te geven. Alleen al hieruit valt af te leiden dat het onmogelijk is hoe ver de ontwikkeling van de parasport moet doorgaan om tot een definitief wedstrijdprogramma te komen. Het betekent wel dat iedereen die nu springt of gaat springen bezig is met een sport die zijn eigen grenzen nog niet kent en dus nog ongekende mogelij kheden heeft. K. Sikkens H. Cannegieter B. Wijnands

De sportspringer

moet een ruime blik hebben.

~

;7~ -'.~-:' ~.~

~

,.~~

sportpara -

~.'

0

~

~J;t ------

V

~

-Ó--Ó:

~.-~4)t}( ~

- knvvl-para

li".;''4L/,~' 'I

r

12

;;:./llr: , ~) .:

__ ,

••-f \

r..

.: '"1 r••••• ~ ••

-iJ

1 ~

-- r

~: iI

r

_?,

c.

spo rtpa rachuta spor


DELTONA sport-parachute-equipement

DEL TONA

Postbus 1041 Rozenburg-Europoort. Ruyge Plaat 121. Telefoon: 01889-4981, in de loop van 3e kwartaal 1975: 01819-14981. Postgiro nr. 3090503.

Uitsluitend verkoop van origineel para materiaal.

!,_r~E~_e_!,,~_r~_!l..?..?.!~ van Richard Pontvert, geven echte bescherming aan voeten en enkels. Para-Instrukteurs van het Korps Commando Troepen springen uitsluitend met deze laarzen. Luchtkussenzool zorgt voor grote schokabsorptie. Door gebruik van het beste materiaal, geweldig van kwaliteit. prijs f 125,-- p.p.

STYLE laarzen ook van Richard Pontvert. ÜëïitgëwiëiiTëiï toch een goede bescherming. Met luchtkussen zool.

prijs

f

Para Helmen "St Christophe" Ëlj1ëaërë-pära bekend. Al jaren de beste. Kleur wit en afgewerkt met echt leer.

prij s

f

59,--

STYLE HELMEN van Richard Pontvert. ëê1êêrVirÏïëër-gemaakt, lichtgewicht en gemakkelij k te vouwen.

prij s

f

86,--

Franse para brillen KüÏiüêü-fiësHs1-têgêü een stootj e. Optisch gekeurd en getest.

prijs

f

29,--

Parachutisten overalls. ëê1êêrüÜrifsbääï--ëü-iü

prij s

f

69, --

vele kleuren.

109, -- p.p.

Relativ Overalls. zêêï--stëv"fgê-kwäliteit •

prijsf

!.I..?..?~.!~~~~e.!~_ van Richard Pontvert ~~~~R..~~~Q~~t.!..?l voor montage op reserve parachute. Een jaar garantie. Waterproof. Door speciale ophanging in kast zeer schokbestendig. Complete set met secondenteller en draagtas.

prij s

f

275,--

Pols hoogtemeter. Merk Para Control, ffiëfjiöïsbäiïd.-E"ëiï jaar garantie.

prijs

f

175,--

prijs

f f

29,-49,--

prijs

f

59,--

duidelijk afleesbaar,

159,--

en

DELTONA tel.: 01889-4981, postbus 1041 Rozenburg. Vraag folders. Leveringen aan Para Clubs

I

tist

~rtparachutist

speciale kortingen.

13


·een merkwaardig Fai verhaal Naar aanleiding van een vraag naar de ontwikkeling van de FAI-CIP, dus dat gedeelte wat zich bezig houd met parachutisme binnen de FAI, gedurende de laatste 25 jaren ontdekte ik enkele zaken die ik u niet zou willen onthouden. De FAI zelf als eerbiedwaardig lichaam voor alle luchtvaartaktiviteiten werd opgericht in 1905 te Parijs. We moeten echter nog lang wachten voordat het sportieve parachutespringen internationaal georganiseerd het licht zag. Dat was nl in .... 1950 dus nu precies 25 jaren geleden. In dat jaar werd een subcommissie parachutespringen opgericht met als president Cartier (Frankrij k) vice-president Biasutti en als secretaris een beroemdheid uit de eerste jaren in Nederland nl. Ten Cate Brouwer die deze funktie uitgeoefend heeft tot 1957. In dat eerste jaar 1950 waren er 6 landen lid nl. behalve de bovengenoemden nog België, U. S. A. en J oegoslavië. Na Ten Cate Brouwer heeft de nog bij bijna iedereen bekende meester in de rechten Frits Molhuysen de relatie met de FAI-CIP onderhouden en gestalte gegeven. Daarna heb ik mogen proberen onze Nederlandse bijdrage, die al van zeer vroeg dateerd, op hetzelfde hoge niveau te handhaven. Jaarlijks volgt in ons eigen parablad een verslag van deze aktiviteiten waarin ik meermalen met grote vreugde heb mogen konstateren dat de werkzaamheden binnen dit eerbiedwaardige lichaam een duidelijke stroomlijning hebben ondergaan. Daardoor is een forse modernisering bereikt en wordt momenteel verrassend snel ingespeeld op allerlei nieuwe ontwikkelingen. Dit is voornamelij k bereikt door een organisatorische verandering en aanpassing aan het groei proces. Van de

aanvankelij ke 6 landen zij n we inmiddels gegroeid tol 35 landen en zo'n groep afgevaardigden praat niet ma vruchtbaar samen. De instelling van werkgroepen von de sleutel tot de oplossing van een ernstige verstarn Na deze ernstige opmerkingen slechts vreugde over s zo'n lang bestaan. U vraagt nu waartoe dit bestaan die Wat die afkortingen wel betekenen? FAI staat voor Fédëration Aé ronautique Internatienar CIP voor Commis sion Internationale de Pa rachutisrs Wat doen die? Wel zorgen voor het internationale kont organisatie van wereldkampioenschappen en verder-e het inhoudelij k gestalte geven aan onze sport, nl. hel stellen van regels, de Code Sportive en scoringssyste: die dan internationaal hetzelfde zijn en dus vergelijkh! Rest nog een zaak nl. de registratie van wereldrecorl! Uiteraard is deze opsomming niet uitputtend maar hel wel de belangrijkste zaken. Misschien dat er tijdens het feestgedruis rond de vie~ van het 25 jarig bestaan van de KNVvL Afdeling Para wel een enkeling is die zich dankzij dit verhaaltje reali seert hoe paralel de ontwikkelingen in Nederland en dl wereld wel geweest zijn, organisatorisch. Een monda ontwikkeling waaraan wij ondanks de elders gescheta eigen Nederlandse problemen, toch belangrij k aan het! kunnen bijdragen. Bert Wijnands.

HET AFDELINGSBESTUUR WENST U

CLUB

EEN PRETTIGE VAKANTI E 14

spo r tpa raohoür

sport


ieid tot liet meer ipen vormde rstarring. . ove r een 路taan dient? latlonal e , hutisme. ale kontakt, erder voor nl. het op19ssystemen, rgelij kbaar. drecords. aaar het zijn de viering 19Para nog ltje realilnd en de n mondiale ischets te . aan hebben

,.

ia rachutist

sportparachutist

15


JD)UJfCJEl CEUTJE SHOP HARRY

GELEENHOF

5 ____ ~~

KUIPERS 040-515~

__~,~~~~,~INDHOVEN

s~

Koninklijk

In dit nu

Nieuw en speciaal voor RW, een lichtgewicht - UT-15 orgineel, - Franse

met mod. sleeve,

Mini-Papillon

pilotchute

en draagtas.

1.120,--

f

1.400,--

- 1.100,--

Papillon

- 23 ft. tri-conical

f

reserve

- 26 ft. lo-po reserve

canopy, steerable

697,-825,--

canopy, steerable

- STRATOSTAR ram-air

- 1. 680, --

canopy - RW overalls,

de betere v. a.

- "Leerlingen"

overalls

f

175,-65,--

v. a.

- B-15 nylon vliegjacks - Altimaster

59,-160,--

II hoogtemeter

- Top-Pop reserve

system compl , exc. canopy

Sentinel e, compleet

318,-499,--

- Zwemvesten

38,--

- De orginele Ned. Viking para-boots

79,--

- Voor leerlingen B4 of B12, geheel compleet met iedere gewenste modificatie. Springklaar . v. a.

450,--

- Dutchmaster, harness, connector . Compleet

725,--

- Dutchmini,

container,

idem harness,

reserve

containers

container,

elastieken,

sentinel patronen en ripcords, helmen en talrijke

- Alle overige harness/containers

- Prijswijzigingen

i.v.m.

ripcords

en cross-

enz.

580,--

Canopi.es 24 en 28 ft met iedere gewenste modificatie,

plates , goggles,

risers,

sleeves,

handschoenen,

andere springzaken

risers,

logboeken,

ripcords, messen,

pilotchutes,

posters,

stickers , badges,

kicker-

uit voorraad.

en canopies zijn op korte termijn leverbaar.

valuta schommelingen

voorbehouden.

Neder

V.l. n

16

sportparacbu端

spo r tj

SP 1975 3(6)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you