Page 1

(I!

s, --.

'Ii'

R. ""IJ'lJNANDS l.'lU

ENEN./

59 f;~ officieel orgaan van de Afdeling Parachutespringen Koninkliike Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Jaargang

3 - nummer

5 - 1 mei 1975

In dit nummer o. a.: Redaktioneel, Polygoon, Afd. Bestuur, RW, Hein gaaf in gesprek met ... , Clubnieuws, Dat gebeurt mij niet, FAI, Capriolen met de Paraplane, NKP75, Evenementen enz.

De "start" van een 4 man RW-serie.

sportparachutist

1


.--~

jaargang

3 - nummer

jl/Pfh REDAKTIONEEL

5 - 1 mei 1975.

sportparachutist:

~

TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN Eindredactie, samenstelling Karst Sikkens

..

en ontwerp:

~

Fotografen: Jacques Gielen Henk Verbeek Ton Willebrandts

Redacteuren: Hein Cannegieter Bert Wijnands

Voor copy zorgden o. a. deze maand Jan de Bruijne. ~ ~

~,-~

~l

Abonnement SPORTPARACHUTIST LEDEN VAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN ONTVANGEN HET BLAD GRATIS.

Advertenties: Advertentietarieven op aanvraag. Verschijningsdatum: 1 jan., 1 mrt, 1 mei, 1 juli, 1 september 1 november.

en

bv 's-Gravenzande

.~

Alle leden van onze afdeling hebben iets met de paraspon te maken C.q. te maken gehad en wel-; a. zij die thans nog springen; b. zij die gesprongen hebben en door bepaalde omstandig, heden niet meer mogen, kunnen en willen springen (doch de parasport toch nog een warm hart toedragen): De eerste categorie geen commentaar. De tweede groep is geen probleem maar kan toch belangrijk zijn voor ona sport. Vaak heeft men in de Verenigingen assistentie nodig van juist deze categorie leden. Hierbij denken we aan wedstrijden, demonstraties enz. In verband hiermede verzoeken wij u - het bestuur van De heer H. uw vereniging - de juist zo nodige assistentie te verlener Algemene L U kunt er van verzekerd zijn dat uw medewerking op prij Bouquet ove zal worden gesteld.

-

voorzitter vice-voorzitter algemene zaken voorlichting sport en instruktie - algemene projekten - secretaris tvs afdelings- bureau alg. ledenvergadering.

Peter P E T, Op dit ogenblik heeft ca. 25% van de leden de contributie voor de vee voor het jaar 1975 nog niet betaald. sportspringE Wij betreuren dit ten zeerste. Waarom? Wel - alleen mi aller medewerking kunnen wij de parasport in ons land Piet SANT opbouwen en kracht bijzetten om meer positieve resulta ten te bereiken. Heeft u vergeten te gireren? dit vandaag nog even.

Doe ons een plezier

en re~

Leden dielbinnen 14 dagenlna het verschijnen van deze SPORTPARACHUTIST nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan zullen wij - helaas - moeten afvoeren van de ledenlij st. Maar - zover laat u het toch niet komen?

verzamelingen In onze editie van september 1974 hebben wij u geattendeert op de PARACHUTE STUDY GROUP (een groep die zich ten doel stelt om postzegels, speciale stempels enz, te verzamelen die betrekking hebben op het gebruik en de geschiedenis van de parachute).

Lidmaatschap: Alle leden f 42~-- per jaar.

Deze groep bestaat uit vele landen.

voor leden bedraagt

Na 1 juli: Halve jaarcontributie

verschuldigd.

bij aanmelding

natio Naar alle "'l 10 man & schappen a. s.). Voor wat ~ de zaken v~ Betreffend

~ei:t!:~j

Adres secretariaat: p/a KNVvL Jozef Israél spl ein 8, 's-Gravenhage. Privé (uitsluitend in de avonduren): St. Martinuslaan 124, Voorburg. Tel. 070 - 863854.

Aanmeldingen voor het lidmaatschap Te richten aan het afdelings-secretariaat (d-:-t. v. de clubsecretarts) .

2

Laat u het ons even weten!

contributies 1975

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING voor LUCHTVAART, AFDELING PARACHUTESPRINGEN

Het inschrijfgeld f 4, --.

~ ~&i'}

~ ~

Gaat u verhuizen?

1) tot de eerstvolgende

y

adreswijziging,en

~ ==::;!$!:5~}~"l: ~==

Bestuur: W.A. Velthuizen E. T. H. Wijnands P. Santegoeds 1) H. Cannegieter A. LasschuytJr. H. Verbeek 1) K. Sikkens

.'

springers-niet springers

De met name onderschreven artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijvers en behoeven niet altijd de mening van de redaktie weer te geven.

Druk: Van Deventer

14\"~/ ~~ 11 _. .,!,~

uit deelnemers/ge1hteresseeraen

kandidaat van buiten "mee krij~ Een groot Op dit og~ ca. f 10. G

Naar aanleiding van dit artikel heeft één onzer leden zich voor deze groep ge1hteresseert en onderhoudt een stevig kontakt met de "internationale organisatie". U kunt hem helpen: Heeft u stickers met parachuteafbeeldingen, stempelafdrukken en briefhoofden (uiteraard chutes) stuur deze dan naar: J. Huizinga Vondelstraat 20 Hengelo (0).

eventuele met para-

K. S.

sportparachutisl

sportpan


wedstrijdkal'ender Ben wedstrijdkalender zal worden bijgehouden door het Bestuur. Wel geldt dat traditionale wedstrijden op traditionale dagen de voorrang hebben boven andere. Buitenlandse wedstrijden zullen - zover bekend - worden opgenomen in de kalender.

s I

parasport

omstandigmngen ;oedragen) .

ties enz.

Deheren PETERS en BOUQUET maken geen deel meer uit van het Afdelingsbestuur. Voor de taak die de heer Peters vervulde, namelijk het onderhouden van het kon!Akttussen de clubvoorzitters en-heTaIdelingsbestuur, IS geblekendat deze niet funktioneerde. Verenigingsbestuurders regelden e. e. a. direkt met de funktionaris sen in het afdelingsbestuur en vice versa. Deheer Bouquet is in verband met zijn studie niet in de gelegenheidom zijn funktie optimaal te kunnen uitvoeren.

tuur van e verlenen. lng op prijs

De heer H. VERBEEK (VPCT) zal tot de eerstvolgende AlgemeneLedenvergadering de funktie van de heer Bouquetovernemen.

ede groep l voor onze nodig van

Deheer P. SANTEGOEDS (APC) is verzocht het managementvan het Nationale Team van de heer A. Lasschuij t Jr. over te nemen. Deorganisatie en wat hiermede al zo te maken heeft vergt teveeltijd voor één persoon die bovendien zelf nog aan de trainingen en de wedstrij den deelneemt. iontrtbuti.e

Peter PET E R S en Andre B 0 U Q U E T bedankt voorde veel vrije tijd en opoffering ten behoeve van sportspringend Nederland .

. alleen met ons land te resulta-

Piet SANTEGOEDSen Henk VERBEEK

ier en regel

nationale team

.an deze :htingen 'voeren 1 niet

geattengroep die mpels enz. oruik en

su cc es.

Naaralle waarschijnlijkheid zal ons land met twee teams 10 man & 4 man) deelnemen aan de WereldkampioenschappenRelatiefspringen in West-Duitsland (september a. s.). Voorwatbetreft de tienmansploeg (+ 2 reserves) liggen de zakenvast. Betreffendede viermansploeg (+ 1 reserve) ligt de situatie iets anders. ln de maandmei zal er een selektie plaatsvinden van kandidaatviermansteams. Bij deze selektie zal een team vanbuitende ploeg van de tienmansster enige sekonden "meekrijgen". Eengrootprobleem is het fmanctéle gedeelte. Opdit ogenblik is er nog een hiaat in de begroting van ca. f 10.000, --.

eeraen leden oudt een

tie" . ventuel e het para-

K.S.

lidmaatschap tweede club Bijeenaantal aangesloten Verenigingen genieten leden vanandereVerenigingen een reduktie van 50% op het contrlbutiebedragvan de "tweede" Vereniging. Eenvoorstel om dit als algemene regel voor alle Verenigingente aanvaarden werd door het merendeel der Verenigingsbesturen niet akkoord bevonden. Dus- Verenigingsbesturen zijn niet verplicht om reduktieop de contributie te verlenen aan leden van andere Verenigingen. sportparaohu tist

Over "happy Iandmgs"

gesproken.

Niet aan hun koepel doch met "vliegtuig en al" maakten deze drie Hilversumse springers veertien dagen geleden een "boomlanding" . "Het zal je vliegtuig maar wezen ..... " Foto: Willebrandts.

relatief

perikelen

Nu de RW "bug" ook in Nederland toegeslagen heeft merken we hier ook de merkwaardige bijverschijnselen. Uiteraard komen we nu zaken tegen waarmee men in de USA b. v. al redelijk vertrouwd is. Als trouw lezer van o. a. "Parachutist" viel mij een aardig artikel op in de februari aflevering van dit jaar. Schrijver van dit artikel, de heer Pat Works, uitgever van RW-Underground, noemt dit artikel "Bases Relative Work Techniques". Het zou te ver gaan hier diepgaand op die technieken in te gaan, al verdient het zeker aanbeveling het verhaal te lezen. Een enkel interessant citaat. Alinea 8, begin citaat" Most RW novices grossly overrate their own RW still. Since the load manifestor doesn't share your egoblindness, he may not be sympathettc!' . Einde quote. In eenvoudige woorden: de beginner overschat zeer vaak zijn eigen kapaciteiten, iets waarvoor de stick organisator minder begrip heeft. Het vervolg is interessant omdat daarin een lij stj e staat waaraan u, als een zichzelf lichtelij k overschattende RW springer kunt afmeten of u nou wel zo goed bent als u denkt. In dat lij stj e wordt gepraat over een 4 man binnen 12 seconden. Met zoiets op je konto, goed en clean gemaakt, valt veel beter met een organisator te praten. Wat verderop volgt dan nog wat advies voor het geval dat onze sympathieke zelfoverschattende, beladen met enkele succesvolle 4 "mannen" in 12 seconden, mag deelnemen aan het" grote" werk. Het advies is dus om dan als 4, 5, of 6 te gaan. De base, pin en third positie zijn te belangrijk en kritisch voor het slagen van de sprong, de laatste posities zijn te moeilijk omdat daarbij schatting van afstanden en snelheden te pas komt. Na deze wijze woorden, amen, volgen dan de "baste techniques" waarmee u uw voordeel kunt doen. Slimme jongens, die amerikanen! Bert Wijnands , 3


GJIb~JPRJlbJIK HEG{':

Als je bij de VPCT op het Vliegveld Teuge tussen Apeldoorn en Deventer praat over een "gaaf sprongetje" weet iedereen onmiddellijk over wie je het hebt. Dat kan alleen maar Jan Molenkamp zijn, 56 jaar, nu anderhalf jaar gepensioneerd overste bij het leger en dus, gezien zijn zee aan vrije tijd, tot voorzitter van zijn club gebombardeerd. Op zich is Jan Molenkamp niet zo'n opvallend figuur. Vorig jaar maakte ik eens een sprongetj e met hem en afgezien van het voorstellen en handj e schudden voor we de kist ingingen, kwamen we niet. Eerlijk gezegd zag ik dat ook niet zo zitten want op het eerste gezicht doet Molenkamp nogal "afwezig" aan. Ergens lijkt hij op een kruising van een landbouwer en een dominee. De gezonde gelaatskleur van de boer en het brilletje, rimpels en "afwezigheid" van de dominee. Bovendien brak ik bij die sprong m'n been in het grind van Teuge. Dus veel te praten viel er niet. Nu kwam ik op een vrijdagavond naar Teuge om met hem te praten voor deze rubriek. Eerst moest hij nog even een opwekkende inleiding houden voor een groepj e leerlingen die aan hun opleiding begonnen. Daarna - in de bestuurskamer - het gesprek. Het hoofdthema van het gesprek: welke relatie is er tussen leeftijd en springen. Jan Molenkamp begon vijf jaar geleden - hij was toen 51 met springen. Waarom begon je er mee op die leeftijd? Jan: "Ik zat bij de staf van generaal Baron Bentmek die altijd veel belang stelde in het springen. Voor jongens met een wing op hun uniform had hij altijd een speciaal praatje. Dat werd zo'n punt dat hij het zelf wilde gaan doen. Hij zou dan met meer recht speciale aandacht aan wing-dragers kunnen besteden. Dus gaf hij zich bij de VPCT op. Drie mensen van zijn staf, onder wie ik, wilden niet achter blijven. Dus daar gingen we. De generaal kwam trouwens bij zijn eerste sprong in een sloot, wat uitgebreid de kranten haalde: "Generaal in sloot". Heb je je nooit afgevraagd of het op jouw leeftijd nog wel kon? Jan Molenkamp:"Nee, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ik dacht wel dat als de dokter me goedkeurde, ik het zou kunnen. En na de keuring zei de dokter dat het lichamelijk wel zou kunnen en dat ik het verder zelf maar moest weten. Dus daar ging ik. Mijn vrouw vond het ook best. Nog steeds gaat ze elke keer mee. Ze zit hier in het restaurant, breit, maakt dingen en na elke sprong ga ik een kopj e koffie bij haar drinken. " Dat is dan een van de vaste prtkken bij het springen van .Jan Molenkamp. Er zijn er vele, maar de meest bijzondere is wel dat hij na elke sprong die het vliegtuig hem geeft, de gedenkwaardige woorden "dat was een verdomd gaaf sprongetje" spreekt. Het is gevleugeld woord gewor-den bij de VPCT. Vooral na een niet zo leuke sprong. Hij landde toen een meter voor het bekende prikkeldraad

bij de bak op Teuge, de chute kwam aan de andere kant en trok hem mee. Het prikkeldraad haalde zijn gezicht open, maar meteen stond Molenkamp weer op de been, veegde het bloed uit mond en ogen en sprak tot de geschrokken omstanders: "En toch was het een verdomd gaaf sprongetj e! "

de parachute .• Maa r hoe het wat laag trek, static line-spn Hij had toen ~ zeer lage kan geland in een vonden, blee geza~~ te zij~ zou ZIJn gewe stand up."

Jan Molenkamp heeft nu ruim 330 sprongen en OP twee eisen na zijn sprtngvergunning , ('l'en tijde van het intervieuw moest hij nog twee keer een link up maken als tweede.) Merkt hij nu verschil in springen tussen hem (en de andere ouderemvan de VPCT) en de jongeren? Wat zijn de r; Jan: "Ik zelf was met alles wat aan de late kant. Maar jouw leef tij d of dat nu met mijn leeftijd heeft te maken, weet ik niet. Jan Molenka Het kan best, want de andere ouderen behoren ook niet niet. waarsq tot de allersnelsten al zijn het wel echte doordouwers: gek, maar dj Durk de Boer, Gerard Warburg (die ook tegen z'n Dspringen. zJ brevet aanzit), Joop van Leeuwen en Jan SteQ'T)'l"" voor oudere Ikzelf had 19 static line sprongen voor ik aan de vrij e elke keer d val kon beginnen. En pas onlangs begon ik echt mijn ik er toch mi series lekker snel te draaien. Vorig weekeind stond ik ik het nu pal op 16 sekonden. Jongeren zullen dat doorgaans veel snel- schouders d ler doen. Ouderen zijn misschien wat bedachtzamer, komen er minder gauw toe om eens een salto te maken, eet Waar ik we~ een demo gl draai in te zetten. Ze missen iets van de souplesse en de sprong ~ "haast" van de jongeren. Ook zijn ze geloof ik over het algemeen iets minder ambi in een vtstq Als vriend tieus. Een jongere zal aan een wedstrijd mee doen o~te woon dat i winnen. Ik vind het gewoon leuk om mee te doen. En als Op de kaze ik in de bak kom, vind ik het prachtig. Ik hoef niet zo nodig de eerste en de beste te zijn. Mijn grootste genoegen dig", maa een fijne sj in het springen is zo hoog mogelijk de kist uit om een zo blijven sp , lang mogelijke vrij e val te maken waarbij ik niets hoef te doen. Lekker rustig gaan liggen na de exit en rondkijken, eigen plezi een driem! Dat vind ik het allerfijnste. hoewel de Dat relatiefspringen vind ik ook erg leuk, maar komt op maken en' de tweede plaats. De leukste relatiefsprong vond ik die toch mijn sprong waarbij mijn tweede man een eind onder me uitJan Molen kwam en het een verloren zaak leek. Maar die man had voorbeeld' zo'n fladderpak. Hij maakte zich groot en schoot werkeniet altij lijk omhoog. Dat was een fantastisch gezicht." is, want Een voor Jan Molenkamp typerend verhaal stamt ook uit zijn relatiefwerk. Ergens in Duitsland zou hij een sprong maken tnet Jan Stegman, ook een veertigplusser van de nooit hee1 VPCT. Samen zaten ze in de deur van de Dornier. Toen gebrokeJ zij bij het exitpunt aankwamen, vroeg Jan aan Jan: zijn mo "Jan, spot jij of spot ik?" "Nou, Jan, spot jij maar". omstand "Jij mag ook best spotten". "Mij maakt het niets uit, dus tje." spot j ij maar." "J ij kan ook best spotten want mij maakt het ook niets uit." "Goed, maar wie gaat er dan als één -En moclj opening uit?" "Nou Jan, jij mag best als één" "Nou, misschien draaien vind j ij het wel leuk om eens als één te gaan. " Om nu een héél lang verhaal êr'g kort te maken, toen het, chute J maakt tweetal ruim twee kilometer over het exitpunt heen was, sprongen beide af. Het verhaal vermeldt niet wie nu uit- in. eindelijk spotte en wie er nu als één en twee uitging.

~~~~:ndJ

,Niet alleen wat het prestatieniveau en de besluitvoering betreft is Jan Molenkamp al of niet door zijn leeftijd wat aan de trage kant, maar ook wat betreft het trekken van

stE Wer

Een gaaf sprongetje

Naarl ceere (31 pj maa reko

van Jan Molenkamp. sportparachutist

spo


lere kant ! gezicht de been, de geerdomd OP twee het interen als sen hem :eren? t, Maar t ik niet. ook niet ouwers: z'n D,on

e vrije mijn stond ik veel snelamer, konaken, een esse en lnder arnbi-

loeno~te n. En als niet zo noi genoegen rm een zo ets hoef te -ondkijken. komt op ad ik die me uit-manhad ot werkent ook uit Jensprong ir van de ter. Toen ran:

maar". ts uit, dus mijmaakt n als één isschien , toen het leenwas, ie nu uittging.

de parachute. Jan: "Mijn hoogtemeter loopt wat achter. M'lar hoe het verder komt dat ik een enkele keer nogal wat laag trek, weet ik niet. We1 heb ik eens twee strafstatic line-sprongen moeten maken van de instructeurs. " Hij had toen wat problemen en trok zijn reserve aan de zeer lage kant. Volgens nadere informatie was hij toen ~elanrl in een hoo» blubber. Toen andere springers hem vonden, bleek hij praktisch tot aan zijn nek inde troep gezakt te zijn. Zijn eerste reactie, aldus de overlevering, zou zijn geweest: "Een gaaf sprongetje: dit is mijn eerste stand up." Wat zijn de reacties van mensen als ze merken dat je op jouw leeftijd aan parachutespringen doet? Jan Molenkamp na lang nadenken: "Dat weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk vinden buitenstaanders het wel wat gek, maar die hebben een heel verkeerde indruk van het springen. Ze denken dat het iets roekeloos is en niets voor ouderen. Die dokter die me elk jaar keurt, zegt elke keer dat ik lichamelijk dan wel o. k. ben, maar dat ik er toch maar eens mee moest kappen. Als ik zeg dat ik het nu pas echt leuk begin te vinden, haalt hij zijn schouders op. Waar ik wel eens van opkeek was op een kermis waar we een demo gesprongen hadden. Ik liep met m'n spullen na de sprong over die kermis en toen hoorde ik een meisj e in een vistent zeggen: "God, kijk eens, wat een ouwe vent!" Als vrienden of kennissen er iets over zeggen, zeg ik gewoondat ik het een erg fijne, ontspannende sport vind. Op de kazerne zeiden ze wel eens: "Hij moet weer zo nodig", maar dat interesseerde me niets. Voor mij is het een fijne sport. En zo lang ik word goedgekeurd, wil ik blijven springen. Zo veel mogelijk. Ik doe het voor m'n eigen plezier. Als ik een serie in 16 sekonden draai of een driemansster vlieg, vind ik dat ontzettend leuk, alhoewel de sprong waarbij ik m'n minuut vrije val moest maken en ik lekker kon liggen en niets hoefde te doen, toch mijn allerleukste sprong vond. " Jan Molenkamp is dus wat we zouden kunnen noemen het voorbeeld van de funjumper. Toch zouden toeschouwers niet altijd kunnen zeggen dat Jan een rasechte funjumper is, want hij pleegt, hoe hard het ook waait, altijd voorwaarts de bak in te denderen, waarbij hij fantastische klappenkan maken die bloedstollend aandoen. Maar nog nooit heeft de vrij kleine gepensioneerde overste iets gebroken. En elke keer als hij na zo'n klap het grind uit zijn mond heeft verwijderd, spreekt hij de verstijfde omstanders toe: "Dit was weer een verdomd gaaf sprongetje."

Om

door

een

ringetj

e te

halen

Doe weer eens iets anders. Wat? Formeer een ster waarbij tenminste 8 springers aan deel moeten nemen - NADAT door een grote ring (hoela hoep) is gesprongen. Men dient hierbij gebruik te maken van een standaard hoela hoep echter gevuld met zand en afgeschermd met tape. De nummers 1 en 2, alleen één van hun beiden kan tijdens de exit de ring meenemen, houden de ring vast. De andere springers springen daarna vanuit dezelfde richting door de ring. Vergeet niet dat er maar één man tegelijk door de ring kan glijden. Het beste is om op 10 ft. hoogte en 20 ft. van de ring verwijderd in "aanvalspositie" te gaan liggen om zodoende een gecontroleerde glijvlucht door de ring te kunnen maken. Het is de moeite van het proberen waart - ën voor onze luchtfotografen een unieke kans op fraaie foto's. Succes. En - mogen we tzt iets van de resultaten

zien?

OEnmocht u eens op Teuge komen en een parachute na de openingvijf keer (niet meer en niet minder) zien ronddraaien dan kunt u er zeker van zijn dat onder die parachuteJan Molenkamp hangt. Die vijf draaien moeten gemaakt worden, al gaat hij daardoor de bomen of het water in. De conclusie van dit verhaal: 1. Ouderen missen een deel van de souplesse van de jeugd en vorderen dan ook iets langzamer. 2. Ze zijn wat bedachtzamer, wat zich ook in het trekken kan uiten. 3. Ze zijn over het algemeen minder ambitieus dan jongeren. 4. Als het lichaam goed in elkaar ztt, kan een oudere even goed en veilig springen als een jongere. 5. Ouderen zijn over het algemeen - als ze de smaak van het springen te pakken hebben - grotere doordouwers dan jongeren. 6. Het zij n over het alsremeen gezellige funjumpers. 7. Ze hebben wel hun e~genaard~gheden, maar dat maakt ze juist zo leuk, vooral voor een rubriek als deze!

sterren-nieuws Wereldrekord

RW -

sterren

Naaraanleiding van reeds eerder in ons blad gepubliceerde gegevens over een wereldrecord relatief-springen (31 personen) is thans officieel door de F . A. 1. bekendgemaaktdat deze rekordpoging niet geldt als een wereldrekord om reden dat de ster niet minimaal vijf sekonden

lrachuti st

"gevlogen" werd. Het offictële rekord is een ster van 28 springers. (Het officieuse rekord is echter toch 31 personen).

sportparachutist

uit voorraad leverbaar nieuwe en gebruikte -

Papillons (f 1. 050, --) harnassen en packs; Clouds; Para-overalls, eveneens in twee kleuren; Para-boots; Para-helmen; Hoogtemeters; Tassen voor hoofd- en res. chutes; Para-brillen (origineel); Para- handschoenen; Vliegerjacks; Stickers, posters, speldjes, stropdassen enz.

PARA-SHOP HOR Papaverstraat 11 Amersfoort Telefoon 033-10132

S T

5


1974Vereniging

-1974

sprongen Automatische sprongen

ENPC

466

Vrije-val sprongen

Totaal

1791

2257

CPV

180

332

512

FD

158

680

838

I

383

2209

2592

VPCT

686

1263

1949

PC

PCMC

355

1482

1837

PCN

652

588

1240

TU-7

1009

804

1813

APC

533

1134

1667

FLEVO

138

69

207

4560

10352

14912

Totaal

DELTONA

DELTONA

Sport parachute equtpmen+ postbus 1041 telefoon 01889 - 49tH Rozenburg-Europoort postgironr: 3090503.

f

125, -- p.p.

f

109, -- p.p.

AFTER JUMP boots. "Pa.raflex" voor sport, relax, werk etc.

f

85, -- p.p.

Leren STYLE helm, van Richard Pontvert

f

86,--

f f

59,--

Franse para-boots, geweldige kwaliteit

met luchtkussenzool

Franse Style boots, lichtgewicht, met luchtkussenzool

Para helm, St. Christophe polyester en leer. Para draagtassen

van Richard Pontvert

29, -- en 49,--

leveren wij: Relativ Overalls, Para Overalls franse para brillen Hoogtemeters, met 1 jaar garantie.

VRAAG DOCUMENTATIEMATERIAAL!

tel.

22 februari

01889 - 4981

1.1.

Een belangrijke dag voor PCN. Waarom? Wel het sprÏl! seizoen werd geopend met een weekend waarin 45 sproa gen werden gemaakt. Bij zonder heden ? Sprongen misschien voor een buitensa der niet. Iets bijzonders? Ja. De nieuwe chefinstrukteur Chiel HOLLAND - had de supervisie over het springgebeuren.

Jawel, in de C sprong, stond Q houder Een aantal grondopleidingen werden verzorgd. Een aan- mer gd tal nieuwelingen is thans reeds in het bezit van aantekeHij ha, ning A. tijk ge Voortgang is er. liner Het enthousiasme is er. alles wit ge •. Dit jaar bestaat de "Noord"-Vereniging VLJF JAREN. Op m' Wordt dit vergeten? en zw Zeer zeker niet. Op ee Op 9 en 10 mei a. s. zijn er LUSTRUMWEDSTRIJDEN. los z Wat volgt na een lustrumwedstrijd ? kreet 1 EEN LUSTRUMFEEST. knupp Een ander hoogtepunt is het VLIEGFEEST op 17 mei a.i Reden. Het DRIEHONDERD EN VLJFTIG JARIG BESTAAN val de stad H OOG E VEE N. In het voorlopig programma

f Verder

Zaterdag

Als pa het wel maken, zelf ook leiding aan de bent en er een ergens komt e praktij~

-

En he~ het bd De ju Kij ke "ken wordt melding gemaakt vaa trekt

opstijging van TIEN ballonnen; het voorvliegen van vele soorten vliegtuigen (zowel motor-, zweef- als modelvliegtuigen); het voorvliegen van de fel omstreden "vervangende Starfighter" vliegtuigen; én ---PARACHUTESPRINGEN---VLJF VLIEGTUIG~ STAAN TER BESCHIKKING (Breakaway-planes enz.

NOGMAALS - PCN EN HOOGEVEEN BELEVEN EEN BRUISEND 1 u c h t v a art ent h 0 'U S i a s m e WAAR GAAT 17 MEI IEDEREEN HEEN? NATUURLIJK H OOG E VEE

N.

Dat Hoo sec.

s1'

de weil hij •. op zi: De vl De kj land kijk' den; lang maal 10 s OK.I

Wie jum

HELM MET ZWAAILICHT---speciaal aanbevolen voor nachtsprongen en voor relatief-springsters. 6

sportparachutisl

s


"dat gebeurt mij niet"

let spring15 sp ronJuitenstaan'

ad de Een aanaanteke-

AREN.

tLJDEN.

.7 mei a.s. ['AAN van laakt van: (zowel .ogende EGTUIGEN anes enz .). ~N EEN s m e

r.

para-intruetiegroep

ket

Als parachutist zeg je dat nooit hardop, maar je denkt het wel vaak. En als je een ander een duidelijke fout ziet maken, kun je je maar moeilijk voorstellen dat je hem zelf ook maakt. Zo is mij vroeger, tij dens mij n grondopleidingverteld dat je als static liner eigenlijk onmogelijk aan de kist kunt blijven hangen. Later, als je jumpmaster bent en instrukteur, vertel je je leerlingen nog steeds dat er een vage mogelijkheid bestaat en je vertelt dat het ooit ergens wel eens gebeurd is, maar dat je, als het zover komteen pasklare oplossing voorhanden hebt. Totdat de praktijk komt! Jawel, tot zondag 9 maart j. L in Seedorf, toen stick 12 in de Cessna 172 stapte. Een static liner voor zij n 12e sprongtevens dummy, een C brevethouder die op het punt stondom jumpmaster te worden en jijzelf. De C-brevethouderwist alles wat hij moest weten. Hij kon een streamer gooien, een exitpunt bepalen, vrij e vallers droppen. Hijhad instruktie gehad over de static line en in de praktijk gekekenhoe dat ging. En nu zou hij zijn eerste static liner droppen. Omhoog, 2500 ft, invliegen, 1e tik, 2e tik alles ginggoed. "GO" en een ruk aan het vliegtuig. Een wit gezicht onder een helm. "Jan, hij hangt eraan"! Opm'n knieën in de deuropening en daar hing hij, draaiend en zwaaiend, met de static line een slag om zijn pack: Opeen manier die het onmogelijk maakte dat hij ooit nog los zouraken. Je hebt geen tijd om na te denken. Een kreet naar de vlieger, die kijkt naar buiten en trekt de knuppelin zijn buik. Klimmen, schreeuw je. Enhet gaat met 200 ft/min. Deze situatie staat niet in hetboeken iedere een reageert anders. Dejumpmaster is bang, zelf ben je ook bang, droge mond. Kijken,de leerling kijkt omhoog, je kunt alleen terugkij-"" =ken, geenteken geven, stel je voor dat hij zij n reserve trekt. Datmomentvan elkaar aankij ken vergeet je nooit meer. Hoogte3500 ft, dit moet voldoende zijn. Hij heeft nu 20 sec. de tijd om zijn reserve te trekken, misschien doet de sentinelhet. Nu wegvliegen van obstakels, boven de weilanden.Hij kijkt wat je doet, je kapt de lijn en weg is hij. In gedachten tellen. De leerling reageert snel en goed, opzijnrug, ripcord weg, reserve eruit en hij hangt! Devliegergrijnst, het water loopt nu onder je helm uit. Dekist draait, een snelle spot en zelf eruit. Nog voor je landtzie je de leerling al lopen. Je uitrusting af en weer kijkje elkaar aan. Van ver af komt een ambulance aanrijden,mensenrennen door de weilanden. Het is niet belangrijkmeer. Hij zegt: ik wist dat je de lijn zou kappen, maarwatduurde het lang! Je vertelt hem over die extra 10 sec. die je hem wou geven. Sigaretj e roken, alles is OK.

U itwisseling

van schildj es. Rechts Air Marshall Sal eh BASARAH (Bevelhebber Indonesische Luchtstrijdkrachten). Links Gerrit RONHAAR.

Eén onzer leden - Gerrit RONHAAR (para-instrukteur bij bovengenoemd korps) had onlangs het voorrecht een bezoek te brengen aan Indones ié. Reden? Een uitnodiging van de FOKKER-fabriek om assistentie te verlenen bij de introduktie van ons nationale luchtvaartprodukt - dë F-27 FRIENDSHIP - als "springplank" voor de Indonesische strijdkrachten . Vele militaire - doch ook sportspringers aldaar - werden in de gelegenheid gesteld om F-27 sprongen uit te voeren. We hopen - uiteraard - dat door deze demonstratie de verkoopcijfers van dit fraaie produkt weer zijn gestegen. K.S.

Wiezegtdaar: dat gebeurt mij niet! Is je mes nog scherp, jumpmaster? J. de Bruyne

is uw springmateriaal al" 197 5" gekeurd?

Leden van de AVES Sport Parachute Club p~ellow Stars Team). Van links naar rechts: Djanaka , Johny Nasoetion, Eddy Soeparno, Stephanus Hariyadi en de president A'ah Akhmedz.

nikon camera's arachutist

sportparachutist

7


uitgereikt,

de f.a.i.-c.i.p.-vergadering van 10-12 februari 1 975 De FAI, onze mondiale KNVvL, houdt jaarlijks

leven kunt gaan.

een ver-

sportparachutespringende

den. Natuurlijk proberen

wij, en in dit geval ik in het bij-

Daarover

over de beslissingen

gehouden, maar ik neem aan dat

u ook zonder daarvan details te kennen, gelukkig door he

gadering van aangesloten

zonder u te informeren

verkiezingen

lan-

daar genomen.

hoeft u niet wakker te liggen omdat ze op het

Iets waarvan ik u niet af wil houden en waarmee u ook zeker verder

moet gaan. Bert Wijnands.

N.B. Voor de geplaagd en onder u, dat zijn de style-springers, is er nog wel iets veranderd.

Er was een afwijking die

springen in Nederland direkt niet zoveel invloed zullen

"PITCH" heette en iets wat "ROLL" genoemd werd. De

hebben, maar op het sportieve

jury-leden

een sport,

vlak, en we zijn tenslotte

doet de Parij se stem zich wel horen.

De werkwijze is drastisch

verandert

plaats van een tweedaagse,

moeizame plenaire

verwarden

geen penalties

de laatste jaren.

In

vergade-

D

de juryleden.

die regelmatig,

waardoor springa

kregen bij gebrek aan eenstemmigheid var Die twee afwijkingen heten voortaan

"DEVIATION" .

ring, waar nogal wat mensen aanwezig zijn die zich op zijn best slecht voorbereid nog niet weten waarover

hebben, en op zijn slechts ook

ze praten,

besteed aan voorbereidende met daarna een panklare, ja en nee statements.

worden er nu 2 dagen

werkgroepvergaderingen, plenaire

vergadering

met slechts

Zo'n drie dagen zijn vermoeiend

omdat ze van 's morgens acht uur tot 's nachts 12 duren,

1 uur

boeiend omdat er veel landen aanwezig zijn (zo'n

28) en interessant

3-4 mei a.s. vliegveld lelystad

COUI

vanwege de bekenden.

Dit jaar is Piet Santegoeds als komende teamcaptain meegegaan om vast zoveel mogelijk relaties en kennis te vergaren

betreffende

werp van de vergadering

dit jaar n.l.

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN West Duitsland, Daarover

op te doen

het belangrijkste

onder-

de EERSTE

RELATIEF,

WARENDORF

van 4 - 14 september.

enige besluiten.

W.K. Relatief Onderdelen 10-man ster op snelheid en 4-man sequential s, voor niet insiders

"wisselende

formaties

met individuele

scheidings akties'". Amen. Vliegtuigen zijn hier heltoopters en wel CH 53G waarin 38 (hallo) springers en die dan ook nog zo'n 2000 ft/min. zullen nog Hueys ingezet worden.

klimt.

"staartpoort"

Men schil]

Daarnaast

Deze vliegtuigen zullen

70 knots IAS vliegen tijdens het droppen. geihteresseerden,

kunnen

0 ja, voor de

de CH 53G heeft een tailgate,

ook wel

uitgang i. p. v. door een zij deur.

Een gedeelte van het gebouwencomplex op het vliegveld Lelystad. 1 = clubgebouw Para/Flevo. 2 = hangar van de vliegc1ub (met vouwtafels). 3 = restaurant MARTIN-INN.

Aan deze eerste WK zullen zo'n 25 landen deelnemen, waaronder

zeker 15 met een 10-mans team.

Het is de bedoeling dat in ieder onderdeel 3 trainingssprongen

minimaal

en 10 wedstrijdsprongen

gemaakt

In sc' op ~ PAF

worden. Hoogte 10-man 10.000 ft, 4-man 8200 ft. De voor sommige welbekende Franz Lorber

uit Oosten-

rijk is Chief Judge. Nu ligt Warendorf ziet zo ver van Nederland, tering,

te~ orten-

het ligt maar ca. 60 km van MUnster. Iets dus

om een week-end met vrouw, vriend of vriendin naar toe te gaan. Erg spectaculair. Er zijn nog talrijke 8

andere zaken behandeld,

bent

nU"

Po,J

Na dee

al n

ME VOj

1975"

eni

gekeurd?

wJ

medailles sportparachutist

SpI


aan dat oor het

paraclub icarus

Me 1Jy/ng7JufcAmen

ook

SKYDJVINGCLUB In 1974 werden nachtsprongen georganiseerd op het vliegveld Zestienhoven. Ondanks de twijfelachtige weersomstandigheden werd dit evenement een succes. Deze unieke ervaring kunt ook u weer beleven. Het Bestuur van de FD heeft als data vastgesteld: 4 en 11 oktober a. s. Uitwijkdata: 18 en 25 oktober 1975. Nadere gegevens worden bekend gemaakt via Sportparachutist.

nds. ngers, i die I. De iringe rs eid van

Voor een betere communicatie heeft de Vereniging onlangs zes portofoons aangeschaft. Deze apparatuur wordt gebruikt om leerlingen te begeleiden en tevens voor het kontakt tussen het vliegveld en het springterrein. Het Bestuur is bezig om festiviteiten TIENJARIG JUBILEUM. Met z'n zessen boven Maartensdijk. (Cannegreter , van Veen, Kunz, Levering, én fotograaf Jacques Gielen).

Voor de zesde maal organiseert PARACLUB ICARUS de Coupede Maarsseveen. Dit evenement zal plaatsvinden op 17, 18 en 19 mei a. s. Wiekunnen er aan dit evenement deelnemen? ALLE SPORTPARACHUTISTEN UIT BINNEN- EN BUITENLAND. Deelnemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - in het bezit zijn van een geldige vergunning (dus medisch geschikt zij n) ; - in het bezit zijn van minimaal aantekening C op de oefenvergunning; - tegenWettelijke Aansprakelijkheid verzekerd zijn; - in het bezit zijn van een FAI sportlicentie; - kunnenbeschikken over goedgekeurd springmateriaal. Dewedstrijdonderdelen zijn: - zes precisiesprongen; - driemansster - vier maal een andere combinatie; - zesmansster - twee maal. Menkan alleen als driemansteam inschrijven op de verschillendeonderdelen van het wedstrijdprogramma. Kosten: Inschrijfgeld en administratie Zesprecisiesprongen p. p. Viermaaldriemansster p.p. Tweemaalzesmansster p.p.

f f

f f

25,-135,-130,-75,--

nikon camera's

In herinnering

brengen

wij:

a. springavonden: 7, 14, 21 en 28 mei 4, 11, 18 en 25 juni 2, 9, 16, 23 en 30 juli 6, 13, 20 en 27 augustus b. lange springweekeinden:

Debedragen dienen vóór 3 mei a. s. te worden overgemaaktop postrekening 7247, van de bank VLAER EN KOL te Utrecht. Op het strookj evermelden t. g. v. rekeningnr. 218469934 Penningmeester Paraclub" Ica ru s" alsmede voorwelke wedstrij donderdelen u inschrijft.

26 t/m 3 t/m 19 t/m 17 t/m 14 t/m 11 t/m

30 april 5, 17 t/m 19 en 22 t/m 25 mei 22 juni 20 juli 17 augustus 14 september

inschrijfformulieren worden vóór 3 mei a. s. verwacht ophetadres: PARACLUB"ICARVS" Postbus76 L 00 S ct r e c h t

Welkom

Naontvangst van de inschrijfformulieren ontvangen de deelnemers WEDSTRIJD- en andere INFORMATIEDOCUMENTEN. Voedingen huisvesting kan door de organiserende Verenigingworden verzorgd.

HEEFT U UW KNVvL CONTRIBUTIE 1975 AL BETAALD?

WLJ WENSEN U EEN SPORTIEVE

voor het

In verband hiermede worden de adressen gevraagd van de volgende leden: Groff (USA), Faber , Heggel man, Huykelom , familie Niekerk. Kunt u helpen? Graag een berichtje aan het secretariaat van de Flying Dutchmen,

Blietz

coupe de maarsseveen

~veld

te plannen

WEDSTRIJD.

op

TEUGE!

K.S. sportparachutist

9


het "overtrekken" (stall) van de para-plane

3_ De re plaats krach voren. Gevol"

1. De stuurklossen zijn tot op de heupen naar beneden getrokken. De beide remsekties (flaps) dus ook volledig naar beneden. Gevolg: de voorwaartse snelheid van de Plane is gestopt.

SPORTPARA

is

KNVvL-PARA

2t De Plane begint naar achteren weg te vallen, de springer wordt naar voren geduwd (handen en stuurklossen nog steeds op de heupen). Sinds de voorwaartse snelheid is gestopt en de cellen hun lucht verloren hebben vervormt het bovenste oppervlakte gedeelte en de cellen vallen naar achteren centraal ineen. 1()

sportparachutist


Deremsecties ĂŤn de stuurklossen nog steeds op dezelfde plaats. De vervorming is nu nagenoeg compleet en de krachtvan de overtrek (stall) duwt de springer 450 naar voren.De pilotchute wordt naar boven weggedrukt. Gevolg:plane en springer zijn 75 ft gezakt.

.nuttst

sportparachutist

De stuurklossen worden langzaam (tot schouderhoogte) losgelaten. De Plane laat weer langzaam lucht door en krijgt weer enige voorwaartse snelheid. De pilotchute ligt weer oJl zijn normale plaats.

11


~------

----------

~-----------

-----~ -~~~------~

-

- -...,

I

natie kenu

-in verband eerst thans landse Kam Oe organise Icarus. De apr-onqes[ niet ver VE, Als wedstrj

aans taande J

Het progr"'l I en 2: '/:)

,

u~

3:

Vi 1,

2, 3 4

n

4:

~"'H~ le. 2e. 3e. 4e.

5 __

De stuurklossen en de remsecties zijn weer volledig omhoog. De cellen zijn weer vol lucht. Echter er volgt wel een slingering van 450 achterwaarts. De totale valafstand is inmiddels: 150 ft.

EERS~ EERS路l EERS'l EERST

Staat u m het spec "happeni Wat moe . ,gaan zren Vier spr: 8000 ft, zoals u met uw 3 manss den. U men van: De Para-Plane vliegt weer normaal verder. Door het ben, laa overtrekken van een "matras" valt men zeer zeker zo'n aarde w~ 200 ft. Het is wel aan te bevelen deze oefeningen niet uil niets da~ te voeren beneden de veilige grens van 1000 ft hoogte. v ervolgj K.S, apart"

6-'

Sprong ~ Da's ma~ loop, zo, mans st

~

Sprong ~ Twee mi drie naJ 2. Dat plaatje,

Sprong; Nou WO-1 draait d link-up makkeq Dat lev~ van alle

12

sportparachutist

sportpaJ


nationale kampioenschappen aantal organisatorische problemen is eerst thans bekend geworden hoe, waar en wanneer de Nederlandse Kampioenschappen zullen worden georganiseerd. Deorganisatie is in handen van het Bestuur van de Paraclub Icarus. De sprongen zullen worden uitgevoerd op een geschikt terrein niet ver verwijderd van' het vliegveld Hilversum. Als wedstrijddagen zijn vastgesteld 19 tot en met 22 juni

"'in verband met een

aan8 taande. Het progranunabestaat uit de volgende vier onderdelen: 1 en 2: ZES groepsprecisiesprongen (3 springers) met "groeps" en "individuele" meting. 3: VIER relatiefsprongen (3 springers): 1e sprong: 3-man-ster - back loop - 3-man-ster; 2e sprong: 3-man-ster - back loop - snowflake; 3e sprong: )-man-ster - back loop - murphy star; 4e sprong: )-man-ster - backloop - caterpillar. 4: Indien de RELATIEFSPRONGENzijn uitgevoerd volgt een STYLE programma voor die springers die de serie binnen de 14 seconden kunnen uitvoeren. KLASSERING le. EERSTETEAMgroepsprecisie; 2e. EERSTESPRINGERindividuele 3e. EERSTERELATIEFteam; 4e. EERSTESTYLEspringer.

precisie;

OFFICIEUS ALGEMEEN KLASSEMENT I - EERSTE TEAMgroepsprecisie/EERSTE TEAM relatief. Il - EERSTESPRINGERindividuele precisie/EERSTE SPRINGER style.

StaatU mij toe enige bijzonderheden te vertellen over hetspectaculaire onderdeel van bovenomschreven "happening"dat heet 3-mans relative work. Watmoetu nou gaan doen en wat moet uw echtvriendin gaanzientijdens deze wedstrijd. Viersprongenbij goed weer. Hoogte 9000 ft, desnoods 8000 ft, bij wat bewolking. Een exit die u kunt maken zoalsu wilt, zolang u maar gĂŠĂŠn kontakt heeft. Samen metuwtwee makkertjes maakt u een snelle, comfortabele 3 manssterin, zullen we zeggen 10, maximaal 15 seconden.U krijgt dan al 3 punten. Nog maar nauwelijks bekomenvanhet opwindende gevoel, iets goeds gedaan te hebben,laat u los, maakt alle drie een back-loop. Ziet u de aardeweer onder en uw makkertj es voor u dan voorlopig nietsdanlof en tot daar zijn alle sprongen gelijk. Vervolgens gaan we de 4 sprongen vanaf dat moment apart"doornemen".

~

Da'smakkelijk, da's frappant. Na de al genoemde backloop,zoektu elkaar weer op en maakt u een fraaie driemansster. Daarover zal uw vrouw opgetogen zijn."

~

Tweemakkertjes maken een link-up, waarna nummer drienaarde benen gaat van Ofwel nummer 1, of nummer 2. Datmagu onderling uitvechten. Dat geeft onderstaand plaatje,en een tevreden jury.

>-f~~ ~

Nouwordthet wat moeilijker. Alweer na de back-loop draaitnummer 1 zich om en maken nummer 2 en 3 een link-up opde benen van hun eerste man. Dat klinkt wat makkelijker dan het is. Datlevertdan een Murphy-star op en de bewondering vanallespringers. \'

Sprong 4. Opgelet, want dit moet het worden. Nummer 1 draait zich om, waarna nummer 2 de benen "grijpt" van deze makker, terwijl nummer 3 zich inspant om hetzelfde te doen bij nummer 2. Doet u dit goed, dan levert het de bewondering op van alle goede springers, en een goede positie voor de prijzen.

Nog wat over de scoring. Na die goede ster had het team al drie punten, zijn er na de backloop nog 2 op de juiste manier "gelfnked" dan geeft dat extra 4 punten, lukt het hele figuur dan krijgt u zelfs 6 punten. Voor een goed programma maximaal dus 3 + 6 geeft 9 punten. Hoe zorgt u er nou voor dat er een opgewonden sfeer gaat heersen in uw team en dat alle toekijkende "kenners" concluderen dat de "spanningen" te hoog zijn opgelopen. We zijn nu bij de minuspunten gekomen. - een incorrecte 3 mansster , d. w. z. een uitelkaar vallende of een link-up waarop de 3-man valt, alles reden waarom de jury gelooft dat het geen "goede" 3 man is geweest. Dat geeft recht op 1 minuspunt. - u "vergeet" de backloop. Au! Dan krijgt u ~ springer die zich daaraan schuldig maakt minus 1 punt. - opening onder 2300 ft, geeft u 0 punten voor de tweede figuur. - een goede is de verkeerde figuur, geeft ook 0 punten voor de tweede figuur. De hele slimmen onder u, en wie is dat niet, zeggen nu, dat dit veel "ties" zal geven omdat alle goede teams 4 keer 9 punten zullen krijgen. De eerste regel is dat het team rret de meeste punten wint. Daarbij komt nog wat. De jury neemt de tijd vanaf het loslaten van de driemansster (de eers te figuur) tot de completering van de tweede figuur. Van de teams die nu gelij k aantal punten hebben, wint het team met de laagste totaaltijd voor de 4 figuren. Die tijd kan nog wat langer worden wanneer u het volgende fout doet: u maakt na de 38' werktijd de figuur pas af, dat geeft + 10 seconden. Bovendien moet u de figuur 3 seconden vliegen, doet u dat niet dan + 10 seconden bij de scoringstij d, Nog maar gelukkig dat springen makkelijker is dan rekenen! Weet u wat een "gele" kaart is? Da's iets waar van Hanegem net zo de pest aan heeft als uw team na de nationals. Vindt een meerderheid van de jury-leden dat uw sprong gevaarlijk is vanwege het vrije val werk, of de gebrekkige separatie dan krijgt u een waarschuwing in de vorm van de gele kaart. Doet u het nogmaals dan bent u gediskwalificeerd. Vinden alle juryleden dat u gevaarlijk handelt, dan staat u meteen buiten de wedstrijd. 't Is maar dat u het weet. Weet u dat relative

work ook een heleboel

"FUN" is?

Bert Wijnands,

eerste nederlandse parachutisten club 1,2 '3 mtl

~ /

~~

rachutist

sportparachu tis t

J:

RW u komt toch ook

I

i 13


DUYCJBI

CEUTJE §JEIOJP HARRY

GELEENHOF

KU I PERS

EINDHOVEN

5

Voor al uw parachute

equipment.

Nog enkele complete hoofdparachutes

(container vergroot):

f f

LL-modificatie TU-modificatie Originele UT-15, Originele

Papilion,

Alles uit voorraad

040-515040

incl. sleeve, incl. sleeve,

en in diverse

risers

400,-425, --

en pilotchute

risers

en pilotchute

f

1. 250,--

GEBIED

SNOWFL

wijzigingen adreslijst

Vier-pins RIPCORDS B-4 CONTAINERS Inl. : Secretaris ENPC Grote Markt 39 BREDA

EFA Olympic 681 in MINISYSTEM, Lege reserve container, Hoogtemeter en Stopwatch. Prijs: f 750,--. Inl. Eric Dikker tel. 070-466248 (thuis) 070-870470

Zeer goede reserve-koepel. Inl. : Afdelingssecretariaat.

Para-overall (rood met witte tricot armboorden, maat 54, 1 borstzak, 1 benedenzak) . f 60, --. Para-boot (maat 41, met luchtkussenzool) f 75, --. Inl. : Mevr. L. P. van Baa ren- Larnpe , Oranj estraat Duiven. Tel. 08367 - 1450.

1. 350,--

kleuren.

ALLES OP PARA-MATERIAAL

te koop

f

38

waar gebeurt Onlangs vlogen 100 eenden boven een klein stadje. Door allerlei luchtcirculaties ontstond er een stevige thermiek. De vogels werden naar onbekende hoogte omhoog geduwt. Tot ieders verbazing vielen er in de namiddag bevroren eenden uit de lucht en dit nog wel op de dag dat de plaatselijke slagers in staking waren. K.S.

Blz. 2 Voorzitter FD - naam wijzigen in P. C. Peters. Bestuurslid VPCT - de naam Cil.Iekens wijzigen H. Verbeek. Examencommissie: - alle namen doorhalen. De volgende nieuwe samenstelling bijschrijven: W.A. Velthuizen (voorzitter) C.A. T. Pellens (vice-voorzitter) J . A. Aalmoes (lid en secretaris) H. Kok (lid) M. Krooneman (lid) C. Schuilen burg (lid) B. D. Rienks (lid) J-:Vëi-ïiaar (lid) Blz. 4 Groeneweg, H. - tel. nr. overdag doorhalen. Blz. 5 Heuvelmans, F. - Het adres wijzigen in: 2400 Mol (Belgi~), Postel 17. Bijschrijven tel. nr. privé - 014 - 378761 Blz. 7 Steenbergen, L. en het daarachter gestelde door, halen. Peters, P. C. - de funktie-omschrijving aanvulls met: voorzitter FD. Stegman, J. - het hu isnr , wijzigen in "19". Bij schrijven tel. nr. privé: 08388 - 2650. Blz. 8 Wijnands, E. T. H. - tel. nr. overdag doorhalen Tel. nr. privé wij zigen in 040 - 831707.

nikon

poly nati in d

~~= ;~1 ,

lijkse biJ Polygoo~ ding van Hoeven scheen. de tratê . sp rmgq Om he~ wielen' onmid~ zet. coë rdi zes fil zover • makef 1 ma~ reste! twijf camel Franj de s13 trade Jan ~ ik a~

,

BI

4

zoa~

,

camera 5 sportparachutist

J

Tijdens

van sp rq cam1 gerJ helJ Pa~ den sp~


SNOWFLAKE boven Hoeven (NB).

polygoon films ers. igen

en:

n.

doorlVullen'

ial en

over

nationaal team inde bioscopen Tijdenshet weekeinde van 1 en 2 maart is op het Hil versumsvliegveld (en omstreken) een film over het nationale teamgemaaktdoor Polygoon, de organisatie die het wekelijksebioscoopjournaal samenstelt. Polygoon had contact met het team gezocht naar aanleidingvande foto van de "snowflake", door het team boven Hoeven gemaakt, en die in verschillende kranten verscheen,Polygoon wilde graag een film samenstellen over detrainingvan het nationale team voor de Wk Relatiefspringen, Omhettrainingaschema van het team niet te veel in de wielen te rijden en het Nederlandse weer kennende, werd onmiddellijk de voorbereiding van de film in werking gezet.BertWijnands, die de springtechnische zaken zou coรถrdineren,regelde een eerste poging tot het maken van zesfilmsprongenop 1 en 2 maart. En ziedaar, wat voor zoverikweet nog nooit is gebeurd bij het plannen van het maken vanfilms, het was zeer acceptabel weer. Op 1 maartwerden vier sprongen gemaakt, op 2 maart de resterendetwee. Sjaak Gielen van de PC I, zonder enige twijfel Nederlands beste vrij evalfilmer, kreeg de 16 mrncameraop de helm. Omdat de teamleden van Seppe op FransHeuvelmans na niet konden, werd voor wat betreft despringersgeput uit de teamleden van de PCI. Aldus tradenBert Wijnands, Frans Heuvelmans , Jaap Havekotte, Janvander Veen, Peter Levering, Chris Franssen en ikaan, Zoalsal verwacht leverde de filmcamera, die Polygoon vandeAVRO had gehuurd, problemen op. Bij de eerste sprong (een schoolboekj e-zesmansster) verschoof de camera gedurig op de helm. Er werd een nieuwe beugel gemaakt. Bij de tweede sprong deed de camera het helemaal niet. Pasbijde derde deed de camera het goed. Hierbij werdenbeeldenvanuit de ster gemaakt. dus met Sjaak in de sportparachu tis t

Foto: Ton Willebrandts

(NIKON Camera's)

ster. Delen hiervan waren inderdaad in de uiteindelijke film te zien. De vierde sprong werd niet alleen door een van de springers in elkaar gevlogen, maar ook zat de film in de camera verkeerd. Maar toen was alle ellende over. De techniek was eindelijk onder de knie. Zondags werden de twee resterende sprongen gemaakt, die dan ook uitmuntend in beeld kwamen. Eerst een zesmansster met Sjaak erbuiten. Ondanks enige moeilijkheden van Frans Heuvelrnans , die op mijn rug ging liggen, en Peter Levering die z'n benen vergat in te trekken toen hij inkwam (beide schoonheidsfoutjes waren zeer goed te zien op de Polygoonfilm), ging de zesman statig op een 5500 voet open. Tenslotte zouden we een Snowflake proberen. Op eigen risico. Als hij mislukte zouden we helemaal op eigen kosten nog een poging wagen. Met name Jaap Havekotte voelde de hete adem van het bijna lege loonzakje in zijn nek en hij onderhield de zes springers een kwartier lang over alle problemen en hun oplossingen bij het vormen van een zesmanssnowflake. Helaas heeft Polygoon het interessantste deel van deze sprong weggeknipt. Want nadat de drieman van Bert, Frans en mij was gevormd, zie je op het origineel hoe Jaap, Peter en Jan van der Veen praktisch op hetzelfde ogenblik van drie kanten het beeld in komen vliegen, precies op levell van de driemansster en precies achter de benen van de man die zij moesten hebben. Zo gleden ze naar "hun" benen toe en wederom praktisch op hetzelfde ogenblik pakten zij de benen van de drie "binnenste" springers. Hoogte? 6000 voet! (We kwamen van 10.000) Ca. 13 sekonden vlogen we toen die Snowflake. Een fantastisch gezicht. Concluderend kan ik stenen dat de film die uiteindelijk in de bioscopen kwam, een heel aardig beeld gaf van onze trainingen en er eindelijk eens een commentaar te horen was, dat rustig, correct en normaal was. (Overigens kwam dit commentaar in nauwe samenwerking met ons tot stand.) Deze .hel e gang van zaken was niet alleen erg leerzaam voor ons, maar ook geeft het hoop voor de toekomst als zich weer een gelegenheid voordoet om onze sport echt als een sport in de publiciteit te hrpn(Ten. Hein Cannegieter. 15


t-'

WEDSTRIJ DEN,

m

GRONDOPLEIDINGEN

EVENEMENTEN,

,

SPRI NGWEKEN

~ ~

(11-= 197

5

(data opgenomen zover bij afdelingsbureau

rn

'"Cl

o >-;

.al» >-;

o

g" P:

24/25 april 18 april - 2 mei 2-3 mei 2-4,5 mei 3/4 mei 3 mei 3/4 mei 3/4/5 mei 3/4/5 mei 3-4 mei 5-9 mei 3-11 mei 3-11 mei 5-9 mei 9-11 mei 9-11 mei 10/11 mei 16-17 mei 17/18 mei 22/23 mei 23-25 mei 24-25 mei 26-30 mei 31 mei-1 juni 31 mei-1 juni 2/3 juni 6/7 juni 7 juni 7/8 juni 7-15 juni 7-8 juni 7-8 juni 13-14 juni 14-15 juni 19-22 juni 26-29 juni 23-27 juni 28-29 juni 4/5 juli

grondopl. TU-ZEVEN springweek TU-ZEVEN grondopl. FLEVO FRANKRIJK, 10 prec. sprongen (groep 7 manj-Btraatsburg clubkampioenschappen PCMC grondopl. FD grondopl. ENPC relatief wedstrijden ENPC DUITSLAND Int. precisie wedstrijden te Gelnhausen 40+ wedstrijd te Lelystad springweek ENPC springweek FLEVO springweek PCN springweek PCI internationale wedstrijden in Remscheid BRD lustrum westrijd PCN uitwijk wedstrijd PCMC grondopl. VPCT Coupe Maarsseveen grondopl. TU -ZEVEN clubkampioenschappen VPCT clubkampioenschappen aant. A - FD springweek TU-ZEVEN clubkampioenschappen TU -ZEVEN clubkampioenschappen PCI grondopl. TU -ZEVEN grondopl. FLEVO grondopl. FD grondopl. ENPC springweek FLEVO clubkampioenschappen aant. B (min) - FD uitwij k clubkampioenschappen VPCT grondopl. VPCT uitwijk wedstrijd (A) - FD ned. kampioenschappen uitwijk ned. kampioenschappen springweek TU -ZEVEN uitwijk wedstrijd (B enz.) - FD grondopl. FLEVO

bekend)

4-13 juli 5-13 juli 5 juli 7-27 juli 11-12 juli 12-13 juli 19-20 juli 12-20 juli 12-27 juli 21-25 juli 1/2 aug. 2 aug. 2-10 aug. 8-9 aug. 23-24 aug. 30-31 aug. 4-15 sept. 6 sept. 5-6 sept. 13-14 sept. 19/20 sept. 20/21 sept. 20-28 sept. 20 sept. -4 okt. 27-28 sept. 3-4 okt. 3/4 okt. 4 okt. 4 okt. 11 okt. 18 okt. 25 okt. 7/8 nov. 20/21 dec. 27/28 dec. 1976 aug. -sept.

springweek FLEVO Sud-Ost Paraclub in Graz grondopl. FD Frankrijk, Twin-Otter springen in La Ferté Gaucher grondopl. VPCT grondopl. PCN grondopl. PCN zomerkamp Ameland - FD springweek PCN springweek PCMC grondopl. FLEVO grondopl. FD springweek FLEVO grondopl. VPCT clubkampioenschappen PCN uitwijk wedstrijd PCN le relatief wereldkamp. in Warendorf (BRD) grondopl. FD grondopl. VPCT kampioenschappen JB Beker - FD grondopl. FLEVO najaarswedstrijd PCI springweek FLEVO .Joegoalavtë - 1e Europese Kampioenschappen Portoroz uitwijk wedstrijd JB beker - FD grondopl. VPCT grondopl. FLEVO grondopl. FD nachtsprong Rotterdam nachtsprong Rotterdam uitwijk nachtsprong uitwij k nachtsprong grondopl. FLEVO winterwedstrij d PCMC uitwijk wedstrijd PCMC

Ital ië , 13e Wereldkampioenschappen (20 km NO Rome).

te Guidonia

SP 1975 3(5)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you