Page 1

nt. lt. 6).

officieel orgaan van de Afdeling Parachutespringen Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

Jaargang 1 - nummer 4 - februari

1973.

Indit nummer o. a.: Nat. team 1973-1974. parachutespringen is een sport, parachutekoepels, trimu fit, parakwis, FAI vergadering, nieuws uit het afdelingsbestuur, enz.

nieuws uit de clubs,

cl

ing "Hethuidige rekord - de 26 mansster"

tist

sportparachutist

.

Foto: Carl Boenish

63-1


Jaargang

1 - nummer 4 - februari

1973.

sport parachutist TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN Redaktie: Karst Sikkens Medewerkers: Bert Wijnands Hein Cannegieter Bram Lassehuyt Charles Pellens Koos Verhaar Cor Faas

redactioneel

Abonnement SPORTPARACHUTIST LEDEN EN JEUGDLEDEN VAN DE AFDELING PARACHUTESPRINGEN ONTVANGEN HET BLAD GRATIS. LOSSE ABONNEMENTEN f 22,50 per jaar. Advertenties: Advertentietarieven

op aanvraag.

Verschijningsdatum: De vijftiende dag van elke tweede maand Druk: Van Deventer bv 's-Gravenzande

==~$~~ =

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING voor LUCHTVAART, AFDELING PARACHUTESPRINGEN Bestuur: Mr. F. Molhuysen K. Sikkens C.A. T. Pellens B. M. Hillebrand E. T. H. Wijnands T. Verschoor A. G. Bizot F. Dierssen H.Kok J. Bronsveld K.C.Sterk J. G. Brinkhorst J. de Bruyne C. F. Faas

- voorzitter - secretaris - ENPC - ENPC - PCI - PCI - FD - FD -VPCT -VPCT - CPV - CPV - PCMC - PCMC

Adres secretariaat: p/a KNVvL Jozef Iaraél spl etn 8, 's-Gravenhage. Privé (uitsluitend in de avonduren): St. Martinuslaan 124, Voorburg. Tel. 070 - 863854. Lidmaatschap: GEWONE LEDEN - contributie

f

36, -- per jaar

JEUGDLEDEN

f

21, -- per jaar

- contributie

Het inschrijfgeld voor gewone leden en jeugdleden bedraagt bij aanmelding f 4, --. Aanmeldingen voor het lidmaatschap: Te richten aan het afdelings-secretariaat. Na 1 juli: Halve jaarcontributie

64-2

verschuldigd.

Onze frontpagina-foto van deze maand is gemaakt door de zeer bekende filmer/fotograaf Carl Boenish. Naast de vele unieke foto' s die door hem zijn gemaakt is hij eveneens de filmer van o. a. : Is this a sport? The Gipsy Moths Masters of the sky In totaal heeft Carl ca. 1400 sprongen gemaakt, waarvan 1200 sprongen met camera(s). Voor de 16mm kleurenfilm "Masters of the sky" (in het bezit van de afdeling para) maakte hij 200 camera-sprongen. In drie jaren heeft hij materiaal voor deze film verzameld, welke uiteindelijk is geformeerd tot een zeldzame aaneenschakeling van para-activiteiten. Van elke 30 meter opgenomen film is er slechts 1 meter in de film verwerkt. Naast de fraaie opnamen is er ook lang gewerkt aan het muzikale gedeelte van de film. De scènes komen exact op het juiste "muziek-moment". Zoals u ziet (of nog zult zien) getuige foto' s en films van grote vakmanschap. Het nieuwe springseizoen nadert snel. Wat zullen we er met zijn allen dit jaar van maken? Welke activiteiten gaal we ondernemen? Welke idealen worden in vervulling gebracht? Deze, en nog veel meer vragen komen tijdens de winterslaap naar voren. Echter met ons allen kunnen we veel doen voor ons sport-parachutisme. Er zijn zoveel taken die gedaan moeten worden waarvoor enthousiaste mensen nodig zijn die buiten het springen ook willen bijdragen tot de perfectionering van onze sport Ga daarom eens praten met één van de bestuursleden van uw paraclub - uw medewerking zal zeer zeker op prijs worden gesteld. Heeft u een verhelderend idee, opbouwende kritiek, ziet u graag andere artikelen in ons blad geplaatst of heeft u technische vragen - laat het ons weten - onze specialisten staan tot uw dienst. Wij zien uw reakties,

wensen/verzoeken

bJ cl T h

ge

V

s

gaarne tegemoet K.S.

~

S •••••TPI\~

<."••ll'>T

t;f 8

~

(U,,~ C "'Ok. (U-I\.

Ca.,. ••k

--.-c;::L.:I. '\

'"C::I::T"

~ 'If, •• t

I

,0<

ec

U~

=a4.1~ ~

~.

"Er wordt in het geheim al weer hard gewerkt aan nummer 5!"

sportparachutist


-

-

r t is

van het

afdelingsbestuur ORGANISATIE Bestuur Bijnadagelijks wordt ervaren hoe weinig leden op de hoogtezijn van de KNVvL organisatie. Wij zullen trachtene.e.a. iets duidelijker voor u weer te geven. HetBestuurvan de KNVvL bestaat uit: a. eenvoorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester; b. devoorzitters van de afdelingen; c. deoverige leden (door de regering kan een drietal vertegenwoordigers in het Bestuur worden benoemd).

er gaan ges nen

utist

Teneinde het doel der Vereniging te bevorderen heeft hetBestuurafdelingen ingesteld om de specifieke belangentebehartigen. Voorwatbetreft ons dus de AFDELING PARACHUTESPRINGEN. Deafdelingheeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, eenvice-voorzitter en een secretaris en twee leden van elkeaangeslotenlid-vereniging. Het Bestuur van de Afdeling heeft dus tot taak de uitvoering van de besluiten genomen op de verschillende vergaderingen. Bijna altijd wordt gedacht dat een afdelingsvergadering erisombepaalde zaken bij het KNVvL-bestuur aanhangig temaken-in feite is dit wel zo- doch ook de leden van het afdelingsbestuur zijn in principe uitvoerenden van KNVvLtaken.Deafgevaardigden van uw Vereniging zijn dus ook leden vanhet uitvoerend orgaan (de afdeling). Dus- voorbepaalde zaken kunt u bij betrokkenen informaties krijgen, terwijl "uw vertegenwoordigers" uw wensen,ideeënmede helpen tot stand te komen.

-

-

Paracentrum Noord. Dit centrum heeft om aansluiting verzocht bij de afdeling. Besloten is om dit centrum op te nemen in de KNVvL gelederen; na nog enige formaliteiten vervuld te hebben zal dit een feit worden. In ons april-nummer hopen wij een reportage te brengen over de noordelijke para-gemeenschap. Contributie-inning. Het jaar 1972 is een slecht jaar geweest o. a. met betrekking tot het incasseren van de verschuldigde contributies. Een bedrag van ca. f 10.000, -- werd niet betaald! Vanaf heden wordt een nieuw systeem ingesteld. In het jaar van aanmelding worden de KNVvL contributies gellicasseerd door de club-penningmeester. Aan het einde van het jaar wordt aan het clubbestuur verzocht de ledenlij st bij te werken en de leden die op 1 januari van het nieuwe jaar voorkomen op de ledenlijst ontvangen een acceptgirokaart. Mocht u - onverhoopt - na aanmelding in het lopende jaar toch nog een giroacceptkaart ontvangen dan wordt u verzocht deze te zenden aan de afd. secretaris. Verzekeringen. Een werkgroepje zal dit onderwerp bestuderen. Sportparachutist . Elke club heeft een toezegging gedaan om met een bedrag van f 100, -- bij te dragen in de drukkosten, porti enz. Maar ook dan zijn we er nog niet! Weet u een sponsor? Graag aktie en reaktie. Affiches, folders. De afdeling heeft voor publiciteit affiches en folders ter beschikking. Weet u nog een adres om dit naar toe te zenden? Graag een briefkaartje! Paragidsje . Een handig gidsje met adressen enz. zal u binnenkort worden gezonden.

Is uw uitrusting in goede orde - dus gecontroleerd afgetekend in het vouwboekje? Zijn uw keuringsbescheiden

in orde?

Heeft u de FAI sportlicentie al aangevraagd? Komt u de afd. secretaris ergens tegen hij heeft deze documenten bij zich. Bent u lichamelijk

in goede conditie

Heeft u de KNVvL contributie

Aanmelding: a.ledenvan een lid-vereniging bij de club secretaris b.individueleleden bij de afdelings-secretaris.

;

Ineender volgende edities hopen wij weer een ander aspect te benaderen.

VERGADERING

AFD.

BESTUUR

Erisvooru gesproken over o. a. : . nieuwe brevet-eisen (nog enige kleine administratieve afhandelingenen de zaak zit rond - binnenkort meer nieuwe hierover) ;

sportparachutist

(zie art. blz. 9).

betaald? K. S.

Antwoorden op de vragen van blz. Leden Wie kunnener lid worden van de afdeling? Erzijntwee mogelijkheden: a.eenVereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan dedoelstellingen overeenstemmen met de KNVvL regels (ditis een LID-VERENIGING); b.PERSONEN , die geen lid zijn van een LID-VERENIGING (ditzijn de INDNIDUELE leden).

en

10

01. Goed. 02. Fout, lager. 03. A. Geen van de beide parachutes krijgt de maximale lift, maar de twee samen geven meer lift dan één goede hoofdkoepel. Het nadeel is men kan niet meer sturen. 04. Goed, elke lijn gaat door de koepel van de voorste naar de achterste hangriem. 05. Fout, in witte rook zit meestal fosfor en dit kan erg gevaarlijk zijn voor de springer (verbranding). 06. Eerder, omdat vaak naar voren wordt gekeken in plaats van recht naar beneden. 07. Fout. 08. Goed. 09. Fout, het is een in Rusland gecontrueerde automatische opener. 10. Goed, bij elke belangrijke wedstrijd dient men in het bezit te zijn van een FAI-sportlicentie (omdat de wedstrijden plaatsvinden onder officieel vastgestelde internationale regels). In ons land kan men deze alleen verkrijgen door lid te zijn van de KNVvL.

65-3


voor komt erg gunstig in aanmerking' de periode van 21 april - 30 april, met dus Pasen en Koninginnedag daarbij. Daarvoor zijn natuurlijk nogal wat verschillend! mogelijkheden. Te overwegen val t deze periode in het buitenland te trainen .. omdat daardoor een veel grotere zekerheid v. W. b. het weer bestaat, zodat de tijd optima benut kan worden. Mocht dat niet lukken dan zijn er ook in Nederland een aantal mogelijkheden. Inspraak, medeleven en meedenken van de teamleden kan de oplossing brengen. Geld? Au! De clubs, de afdeling, de leden, het blad, reclame, algemene kosten, bijzondere kosten ..... geM kig, is er de NSF die iets overbaat voor uitzending en training, maar er zal geschipperd moeten worden. Of heeft u (!) een (goed) idee? Van het (weinige) geld over op wie, een nauw daarmee verbonden probleem. Wij dachten dat er drie kategcrteës zijn die voor het team nu in aanmerking komen n.l. :

het nationaal team

1973-1974 In de vorige uitgave van Sportparachutist heeft u de perikelen van het team 1972 kunnen lezen met reeds een "belofte" dat in komende uitgaven u op de hoogte zou worden gehouden. Wel aan, u heeft ook in de vorige aflevering de overpeinzingen van een teamcaptain met 3 jaar ervaring kunnen lezen. Deze ervaring + overpeinzingen + gesprekken + ideeën van kritische sympathisanten + de plannen van andere (arme) landen gedaan in een mixer leverde de volgende cocktail op, waarbij steeds op de achtergrond meespeelt dat 1974 een wereldkampioenschappen jaar is. Dan moet met een groep van ca. 10 mensen maximaal getraind worden en resteert geen tijd meer voor experimenten. Goed, goed, goed, maar wat nu (1973\. Deelname aan wedstrijden en wel de onderstaande: 31 mei - 3 juni Lebach. W. Duitsland. PA ind.groeps - relative. 21 juni - 24 juni Nationals Teuge PA-ondv. -style. 7 juli - 15 juli Graz. Oostenrijk. Style - PA-indv.groeps PAo relative. 1 sept. - 10 sept. PortorOz. Joegoslavtë. preciesie groeps-relative. Trainingen Er is weinig geld, de clubs en de afdeling hebben vele problemen. Vandaar. Vier trainingen alles bijelkaar, n.l. één week-end in maart, één week-end in april en de overige twee week-ends afhankelijk van de diverse geplande wedstrijden en de daarvoor specifiek afgestemde trainingen. Daarnaast zal er geprobeerd worden één wat langduriger training in elkaar te zetten, gebaseerd op zeer gunstige ervaringen daarmee in Oostenrijk en Zwitserland. Daar-

66-4

a. Iedereen jonger dan 25 jaar (wie de jeugd heeft ..... ) met ca. 100 sprongen, in het bezit van iets wat op een PC lijkt, met enige animo, wat tijd en belangstelling voor wedstrijden. Naast springen, precisie, en style, wordt ook tijd beo steed, och arme aan de broodnodige conditie. b. Springers tussen 25 en 30 jaar met een redelijk aantal sprongen d. W. z. ruimschoots meer dan 100, met een PC of zoiets en een redelijke precisie en een style van ca. 15 sec. Deze mensen moeten met wat geconeentréerde training op een acceptabel nivo te brengen zijn C. De huidige selektiegroep, die dankzij de. diverse trainingen de afgelopen jaren op een redelijk peil moeten staan. Daarmee zijn we op weg naar de- oplossing van enkele evidente problemen. Oh ja, ik vergeet een belangrijk facet. De clubs, de trainingen, waar? Wel, mits we de medewerking krijgen van de diverse clubs zouden we graag éénmaal een bezoek willen brengen aan: Afcent (vliegveld + bak), Hilversum (vliegtuig voor 4 mans groepsprecisie), Seppe (goede bak) en Teuge (veld en bak). Deze volgorde duidt niet op een voorkeur, maar is alfabetisch, hi, ha. ho. Zouden de verantwoordelijken één en ander vast willen overwegen? Met dank voor de medewerking! Wat kunnen we nu met deze plannen allemaal bereiken, welke vliegen gaan we vangen? a. Nieuwe, talentvolle jongeren. Ja, er moet even een opgave naar Karst Sikkens, je moet lid zijn van de KNVvL, wie niet schrijven kan mag ook zijn sexpartner of iets dergelijks (of iets totaal anders) laten schrijven. b. De diverse clubs krijgen een bezoek, iedereen daar kan zo'n week-end iets leren, niet op de laatste plaats de betreffende instrukteurs. C. Als het goed loopt heeft de teamtrainer een goed inzicht over het beschikbare materiaal voor 1974, zodat we dat jaar met ca. 10 man hard gaan trainen. Wie weet met een wat verjongd team! Wat we nu nog zoeken? Natuurlijk geld, maar dat is met meer sporten zo. We zoeken een team-manager, iemand die trainingen regelt, vliegtuigen en vlieger verzorgt, verblijf, transport, inschrijft voor wedstrijden, de teamleden helpt met hun persoonlijke moeilijkheden, dat hoeft beslist niet een springer te zijn, wel iemand met belangstelling, bij voorkeur redelijk ingewerkt bij de diverse clubs en mensen, weet wat een vliegtuig is, en bereid om mee te gaan naar het buitenland voor wedstrijden. Wordt die man/vrouw rijk? Nee, het is fijn als 'ie dat al is, nodig is het niet. Wie weet krijgt hij/zij nog eens een kontrakt als het team AJAX overvleugeld heeft v. w. b. belangstelling. U wilt ..... bel dan eens of schrijf eens naar Karst Sikkens of Charles Pellens. Suggesties? Kritiek? In hemelsnaam graag! Nu!

Bert Wijnands

sportparachutist

In doo:

Plai een Del clu~

Mi. ~

moo licIl Me~ (fi Bij ui tg

Al plal wel

,

3t~

effê

Be1

~~

doo bo" st be de' gr I

(ff

s


instruktie

1

de aal

door Koos Verhaar

l

~n

en

n

an

:n.

e

t

tl

Plaats van bevestiging van de stuurlijnen bij een LL en een TU. Deplaats van bevestiging van de stuurlijnen varieert van clubtot club. M.i. is alleen de vanglijn aan het buitenste gat van de modificatiede juiste, wil men een snel reagerende en lichtwerkende koepel hebben. Menspreekt daarom ook wel over de "turning window" (fig. 1) als men deze opening bedoelt. Bijsommige TU-7's zijn deze openingen ook extra groot uitgevoerdom een snel reagerende chute te krijgen. Alsmen de stuurlijnen meer naar de hartlijn van de chute plaatstverkleint men de arm waaronder de rotatiekracht werkten zal men dus of harder moeten trekken aan de stuurlijn(dus de rotatiekracht vergroten) om het zelfde effectte krijgen of bij een gelijkblijvende kracht met een mindersnel draaiende koepel genoegen moeten nemen.

,.

bevestiging

stuurlijn

Bevestigingspuntvan de stuurlijn aan de vanglijn. Menmoet de stuurlijn hoog aan de vanglijn bevestigen, wantals men dan een stuurbeweging maakt zal de vanglijn doorde voorwaardse beweging van de koepel in een ruime boognaar achteren waaien. Maakt men daarentegen de stuurlijnlaag aan de vanglijn vast dan zal bij een stuurbeweging de vanglijn in een lus omlaag hangen waardoor dekansbestaat dat hij om een" connector link" of bij een grotestuurbeweging zelfs om een "cape wel l" kan slaan (fig.2).

sportparachutespringen is een sport DeStichtingMaatschappelijke Begeleiding Topsport (S.M.B. T.) was er door praktijkervaring van overtuigd dattopsporters specifieke problemen hebben. Problemen waarweinigover bekend is. Overdieproblemen is een uitgebreid onderzoek gehouden endaaroveris in 1972 een rapport verschenen: "Topsport inhetgeding"van Dr. Nico J. M.Nelissen en drs. J. Wil Foppen, uitgegeven bij de uitgeverij Meander - Leiden. Dediskussieover het al dan niet sport zijn van sportparachutespringenwordt zelfs nog steeds heftig gevoerd binnen de kringen van springers, des te plezieriger iederesteun van buiten. Gelukkig is de NSF er allang vanovertuigd, vandaar, om de link te leggen tussen de titelvandit epistel en het geciteerde onderzoek, dat ook sportparachutistentopsporters zijn. 34sportengaven de namen van hun nationale selektie, en diewerdenbetrokken bij dit onderzoek. Het is niet de bedoeling hier een beknopt overzicht te geven van dit rapport,wel is het grappig op te merken dat we heel normaal binnen al die andere topsporters passen, die 80ms hooguitverschillend zijn omdat de betreffende sport populairder is, betere publiciteit heeft, meer deelDemers (soms) etc. Enkele interessante resultaten: -topsporterszijn, als ze politiek gei'nteresseerd zijn, propessief(wat dat dan ook precies is) luchtvaartsportenzijn erg propessief , zo niet, oh wonder, de hippischejongens (erg liberaal). ·\Vij("deluchtvaartsporters") besteden gemiddeld 30 urenper week aan onze sport, wat erg veel is. Zelfs op 7 sportenna het meest. Daarmee wordt het bijna een beroep.RIP Avery Brundage.

sportparachutist

- Topsporters, in zijn algemeenheid, behoren tot de financieel wat bevoordeelden in deze maatschappij. Dat moet ook wel. Ze hebben allemaal problemen met de tijd, m. u. v. hen die in overheidsdienst zijn. - Er zijn maar zeer weinig topsporters vóór de 1. O. C. amateurgedachte, eigenlijk géén. Arme Brundage. - De maatschappelijke begeleiding van topsporters is nauwelijks bestaand en er is ook van de kant van organisatoren weinig belangstelling. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar kom, als het u interesseert, lees dan het hele leesbare verslag. En nogmaals, ook parachutespringen is een "normale" topsport. Bert Wijnands.

Historisch De vlieger vloog naar 3500 ft en keerde de vliegmachine om - een comfortabele maar onstabiele exit. KS.

67-5


I I I I I I I I I I vel

be, Voor 12

hein cannegieter

in gesprek met: Lage springprijzen

"zijn" paraclub

bij' deftig' Icarus

De Paraclub Icarus heeft om welke reden dan ook in het Nederlandse springwereldje de naam een duur en exclusief, eigenlijk deftig clubje te zijn. Niet dat ze daar op Hilversum in jacket en met hoge hoed die grote Pilatus uitstappen. Maar toch! De schijn is inderdaad tegen Icarus. Ze hebben daar die grote Pilatus, ze hebben een kostelijk boerderijtje als clubhuis, ze hebben maar liefst drie springbakken (Vliegveld Hilversum, Maartensdijk en Leusder Hei), ze hebben de meeste bekende springers. En dat is allemaal toegegeven. De aankoop van die Pilatus is juist. Hij kostte ongeveer een ton. Dat werd door obligaties (of zo iets) door de leden bijeengebracht. De rest werd gefinancierd. Het ding zuipt veel, maar er kunnen geen drie, maar zeven springers in. Omgerekend veel economischer dan een Cessna. Het boerderijtje kost Icarus één gulden huur per maand. Die drie springbakken zijn niet duur, het is alleen maar praktisch. Dat er zoveel enthousiaste springers zijn, die hun goede geld aan een PC willen besteden, pleit alleen maar voor de spaarzin en sportiviteit van veel leden. Dat we een springende prof en nog wat niet zo gangbare typen hebben rondlopen, kunnen we ook niet helpen en dat we veel bekende springers hebben is alleen maar leuk. Oók is toegegeven dat we één (echt maar één) springer hebben, die inderdaad zéér veel geld heeft. Prettig voor die jongen, maar de rest heeft daar (misschien helaas) weinig last van. En om nu voor eens en altijd het fabeltje van een 'dure' club te zijn uit de wereld te helpen, hieronder de springprijzen voor het komende seizoen, dat wil zeggen ingaande 1 maart. Leden kunnen bonnenboekjes kopen. Dan komt een springbon op iets meer dan drie gulden. (50 bonnen voor f 152,-

1972

SPRONGEN

Vereniging

E.N.P.C. Paraclub

Icarus

als je nog dikkere boekjes koopt, krijg je nog meer korting.) Voor sprongen tot en met 5000 voet gaat eenlid vijf bonnen betalen, dus gemiddeld f 15, --. Voor elke duizend voet komt er een bon bij: 6000 voet zes bonnen enz. Maar er is nog een reduktiemogelijkheid voor hoge sprongen. Gaat een volle bak naar de 10.000 voet, dan betaalt iedereen geen tien, maar negen bonnen. Zo voor Ll . 000 voet tien bonnen en 12. 000 voet elf bonnen, dat wil zeggen gemiddeld f 33, --. Een hoop geld, maar waar in Nederland spring je voor eenzelfde prijs van die hoogte. Boven de 12.000 voet springt men tegen minutenprijs. Dat al deze prijzen zo laag liggen komt gewoon omdat een Porter tot zeer grote hoogten klimt alsof men aan het opstijgen is. Bovendien levert één stick meer dan tweemaal zoveel springgeld op, dan één stick-met een Cessna, waar maar drie mensen in kunnen. Leuke prijzen voor die Icarusleden zult u zeggen, maar net zo goed als ik weet u dat iemand die lid is van een KNVvL-club voor half geld lid kan worden bij een andere club. Het lidmaatschapsgeld bij Icarus is f 75, -- per jaar. Dat is dan wel vrij hoog, maar de helft hiervan is welgeteld f 37,50. En dat is toch echt te geef als je dit jaar wat leuke, hoge relatiefsprongetjes wilt maken. Het is vooral zo leuk, omdat nu om het jaar wereldkampioenschappen relatiefspringen gehouden zullen worden. En voor de training van dit relatiefspringen is de (goedkope l) Pilatus het aangewezen vliegtuig. Moraal: als u net zo arm bent als de gemiddelde Icarusspringer dan verwachtten wij u zeer binnenkort in onze Boerderij voor wat hoge sprongetjes. Het komt hier op neer, dat Icarus dankzij haar Pilatus voor het relatief springen niet alleen haar eigen leden kan begunstigen, maar ook alle andere Nederlandse sportspringers.

,

1972 Staticline

Vrijeval

835

904

Totaal

1739 1)

511

2518

3029

VPC Teuge

968

1382

2350

Flying Dutchmen

154

800

954

PC Mob. Colonnes

761

620

1381

Cadetten Para V.

351

349

700

TU-Zeven

439

192

631

4010

6765

10784

voor para s door para's paraschoenen parahelmen franse polshoogtemeters vliegerjacks draagtassen para.overall's I. v. d. horst

Totaal

1) opgave tot 1 dec. 1972.

68-6

papaverstraat 1 1 amersfoort telefoon 03490 - 10132

sportparachutist

Nu de' spoed] van ct. beter uien ~ rest ~ Ja zuJ instd keud Maa~ Somn "je h: ecM Als

A

W


verbeter1973 en begin bij uzelf Voorwat betreft: -

lid

r

lar gte?

r

re

r-

an

..

durf - moed - zelfvertrouwen doorzettingsvermogen breuken en blessures resultaten.

~-.... ~.-.C· .

,,--

Nude feestdagen weer achter de rug zijn, gaan we weer spoedigdenken aan goed en mooi springweer . De besturen van de verenigingen maken nieuwe plannen om 1973 weer beter en veiliger te laten verlopen als 1972, maar gebruikt urenhiermede bedoel ik elke springer) de tijd die ons nog rest tot het nieuwe seizoen wel goed t.o. v. het springen? Ja zult u zeggen, mijn chute is goed opgeborgen, mijn instrumenten worden geijkt, de aanvraag voor de medische keuringis weg, mijn parachute wordt gekeurd enz. Maarwelk onderhoud pleegt u aan de conditie van uzelf? Sommigenzullen de neus ophalen, eens lachen en zeggen "je hebt niet veel conditie nodig in de parasport". Ik ben echterlangzamerhand een andere mening toegedaan. Alswetenschappelijk is aangetoond dat het hart van de mensbij een sprong 180 slagen registreert en bij enkelen tot de 200 gaat, zegt u dan nog "conditie is niet nodig". Buitendit behoudsaspeet voor uzelf zitten er nog meer dingenaan vast zoals ik ze hierboven noemde.

...-.....\ :.. ,

Oorzakenvan breuken en blessures Ditis niet altijd de schuld van onvoldoende grondopleiding of zoals men zegt stomme fouten van de man. Ja natuurlijk wordendeze gemaakt. Maar vergeet dan niet dat de grondtrainingis afgestemd op een gemiddeld ontwikkeld lichaam. Velen onder ons zullen moeten beamen, dat in onzebromfiets- en autotijd, de conditie van de body van denieuwkomers er vaak belazerd uitziet en ook van diegenendie al reeds langer springen. Daaromben ik van mening dat als de lichamelijke conditie vande man/vrouw verbeterd wordt ook het aantal blessures en breuken terug zal lopen en alle andere aspecten verbeterdzullen worden. Advies Loop2 keer per week een veldloop van + 4~' km. Spring eensover een sloot of greppel, liefst over die breedte waaraanje zelf twijfelt of het haalbaar is, waag er een natpakaan. -Waarom zult u zeggen? Iedereen moet weten watzijn min. en max. kunnen is (haal je het, dan zeg je "hadik niet gedacht", plons je er in dan zeg je misschien "valtme tegen"). Zo kunt u een juist oordeel over uzelf

zeven. Alsje dan loopt spring eens over een weilandafrastering van+ 1 meter hoog (durf ik het, blijf ik niet met mijn voetachter de draad hangen). Hier ontdekt men zelf de moed- durf en doorzettingsvermogen die straks nodig zijnbij de volgende onbekende sprongen, die uitgevoerd gaanworden. Kortom:Confronteer uzelf met allerlei hindernisjes om uzelfte leren kennen en om de aspecten, die nodig zijn om hetspringente verbeteren. Doe het eens in 1973 dan ben Ikervanovertuigd dat ook uw resultaten zullen gaan verbeteren.

~~_l~illI'

~

s:·~·;;4·

.-.. /

-! .,...;

.••~

Veelsucces met dit onderhoud van uzelf.

,-r-

Charles

I , _,

Pellens

.,. .\

.: I -, \\

"

',l.

,.\', t

••

.

' ;' "

. ..

sportparachutist

7


VS: voorwaartse DS: daalsnelheid

parachute'- koepels

snelheid

i

I" I"

!"

~

/ ,.#1

~.:lll

1'\

1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ~I-'-

-lY

""JI

I

~I

I

11

11

IIT-

I I I I I I I ~

~I!

I.-I~V

'I Frankrijk EFA 652 VS: 0-1 mis DS: 6 mis

JoegoalaviĂŤ PD-47 VS: 2 mis DS: 6 mis

Frankrijk EFA 6520 of 650 VS: 2 mis DS: 5 mis

Frankrijk EFA 653 VS: 4 mis DS: 5 mis

Tsjecho-Slovakije PTCH-3 VS: 4 mis DS: 6 mis

Joegoslavte PD-07-1 VS: 2 mis DS: 4 mis

USA Conquistador VS: 4 mis DS: 6 mis

Frankrijk EFA 656 Sport VS: 3 mis DS: 5 mis

Frankrijk EFA 657 VS: 4 mis DS: 5 mis

Tsjecho-Slovakije PTCH-C VS: 2 mis DS: 5 mis

69-8

USA MK 1 Para -Commander VS: 7 mis DS: 5 mis

USA MK 2 Para-Commander VS: 5 mis DS: 5 mis

sportparachutist


5

door:K.Sikkens

Joegoslavië PS-06-1 VS: 6 mis DS: 5 mis

Tsj echo- Slovakij e PTCH-6 VS: 5 mis DS: 5 mis

Engeland GQ Dominator VS: 4 mis DS: 4 mis

Engeland GQ Pathfinder VS: 5 mis DS: 5 mis

Tsj echo-Slovakij PTCH-7 VS: 5 mis DS: 5 mis

.•....

st

sportparachutist

USA Parawing DELTA II VS: 9 mis DS: 5 mis

Tsj echo-Slovakij PTCH-8 VS: 6 mis DS: 5 mis

Frankrijk Olympic Papillon VS: 5 mis DS: 5 mis

Frankrijk 679B VS: 4 mis DS: 5 mis

'. Frankrijk EFA686 II Super Olympic VS: 6 mis DS: 5 mis

e

USA Thunderbow VS: 8! mis DS: 5! mis

e

(683 II)

_ ... USA Paraplane VS: 12 mis DS: 4 mis

70-9


Cl

I

Vliegen in "ruit-formatie"

met een snelheid van 200 km per uur, dit is SPORT-PARACHUTESPRINGEN!

Foto: W. Gatter

05. Bij demonstratiesprongen op wolkenloze dagen met een heldere blauwe lucht is witte rook ideaal.

para-kwis Ol.

Goed - Fout

Een koepel met een lage poreusiteit is dichter geweven en heeft daarom een lagere daalsnelheid. Goed - Fout

02. De daalsnelheid van een parachute vochtiger klimaat. Goed - Fout

heeft 12 complete hanglijnen.

Goed - Fout

72-10

Eerder

- Later

07. Hoe kouder de dag, des te groter de openingsschok. is hoger in een

03. Als de daalsnelheid van een TU-koepel 6 meter per seconde is en de springer komt naar beneden zowel onder zijn hoofdkoepel als onder de reservekoepel dan zal de daalsnelheid: a. verminderen; b. toenemen; c. hetzelfde blijven; d. één van de koepels zal inéénklappen, als de reservekoepel normaal zal blijven funktioneren zal de snelheid toenemen. 04. Een 24 ft reservekoepel

06. Bij de nadering van het afspringpunt - terwijl het vliegtuig nog klimt - zal de springer de neiging hebben het vliegtuig te verlaten:

Goed - Fout 08. Om de voorwaartse snelheid te vermeerderen dient de springer zijn benen naar voren te plaatsen onder een hoek van 45 graden gericht naar de grond. Goed - Fout 09. De KAP-3 is een in Rusland gebouwd dubbeldeks vliegtuig speciaal ontworpen voor het parachutespringen. Goed - Fout 10. Om deel te kunnen nemen aan nationale en internationale wedstrijden moet men lid zijn van de KNVvL. Goed - Fout (Voor de antwoorden zie blz. 3.)

sportparachutist

L-.


vijven en zessen en na een uitgestelde stemming tenslotte besloten is dat Hongarije mag organiseren en iedereen maar duimen voor de aktuele politieke situatie in 1974. Voor 1976 stelden zich kandidaat: Frankrijk, Canada en de USA.

L De

Sporting Code. Dit uiterst belangrijke, 40 pagina's dikke, totaal herziene werk wordt dankzij een excellente presentatie in 30 min. (!) besproken en geaccepteerd. Ongelooflijk.

de fai - cip vergadering van 8-9 janu'ari 1973

~ Relative Work (RW) a. Regels voor wereldrecords. De gedane voorstellen hiervoor worden zonder meer geaccepteerd. b. Er komen zoals voorgesteld aparte Wereldkampioenschappen voor RW. in de oneven jaren. Het voorstel daartoe, met de "events" en de reglementen worden eveneens in record tijd geaccepteerd. In 1973 (inderdaad!) zal geprobeerd worden een FAI-World Cup in RW te organiseren, terwijl er in 1975 een "gewoon" Wereldkampioenschap zal komen. Nog veel ongelooflijker .

.!L

Een voorgesteld reglement wordt ook al geaccepteerd.

met eisen voor jury-leden

Het kon niet op! Ongelooflijk,geweldig, enorm en vermoeiend. Totnu toe, met een mogelijke uitzondering voor de meetingvan vorig jaar, kenmerkte de CIP-meetings zich goorveel uitstel tot de volgende vergadering en weinig resultaten. Vorigjaar werd een ommezwaai bereikt door het accepterenvan een volledig vernieuwd Wereldkampioenschappenreglement. Dit jaar was nog vruchtbaarder. Vorigjaar werden drie commissies benoemd n.l. : - NieuweSporting Code Beckmann (BRD) Taylor (Canada) Wijnands. - Eisenvoor jury-leden Beckmann, Lorber (Austr.) Kuceravy(CSSR)Brändel (DDR) en Schneebeli (Schweiz) - RelativeWork als Wereldrecords en RW als wereldkampioenschappenevenement. Ness (Norway) Ivascenko (Joegoslavië) Heaton (USA) Murphy (Ierland) en Wijnands. Devoorbesprekingen van de Committee's begonnen zondagmiddag tot diep in de nacht, vervolgens 8-1 de meeting vanhet Technisch Bureau met de committee' s, waarna veranderingenweer in de subcommittee' s tot maandagnachtbesproken zijn en dan tenslotte dinsdag van 10. 00 tot18. 00 uur de plenaire vergadering. Oef!

Het werken met de diverse sub-committee' s is zo goed bevallen dat unaniem wordt besloten deze permanent te maken. Daarna kwamen nog enige ce.remontële en voor aktieve springers minder belangrijke zaken aan de orde waaronder verkiezingen. President: MacCrone USA 1e Vice President: Ness (Noorwegen) 2e Vice President: Kuceravy (CSSR) Vervolgens werd besloten: - De volgende meetings zullen om 09.00 uur beginnen Lp.v. 10.00 uur. - De meeting zal 3 dagen duren, incl , sub-committee meetings. Mr. Aradi van Hongarije was de enige die er aan gedacht had zich kandidaat te stellen voor het diploma Leonardo da Vinci. Hij kreeg het. Door Kuceravy (CSSR) wordt daarna nog een interessant apparaat getoond dat het mogelijk maakt op een tableau aan te tonen of iemand een dead-center maakt, 1 of 2 of 3 of 4 etc. cm tijdens het precisie springen, iets wat naast de video-tape voor style een geweldige bijdrage kan leveren voor een verbetering van het jurering. E. Wijnands

Watis er nu uiteindelijk besproken en bereikt? 1. Reportover de WK 1972 Oklahoma - USA De zeer gereserveerde houding van vooral de Oostblok landenvoor deze WK tijdens de vorige meeting in januari 1972 wasvolledig weg. Alle deelnemers uit die landen warenzeer gelukkig met het programma en met de helicopters.Eveneens geen enkel probleem met de uitsluitendUS- vliegers. De jurering, hoewel een blijvend probleem,was veel beter dan tijdens vorige WK's. Een rapportvan de Chief-Judge wees op de volgende problemen: - Teweinigtolken. - Slechtgeorganiseerde training, positief was echter dat mennu drie dagen kon trainen tegen bij vorige WK' s slechtséén sprong. - Onduidelijketaakverdeling (veel ruzies!) tussen de Meet-Director en de Chief -dudge. - Totaaltekort $ 10.000. - terwijl er 500 (sic!) Huey uren gemaaktzijn voor de ca. 5000 sprongen.

e

2. WK 1974. Hongarije kon niet garanderen dat iedereen een visum krijgt,dat hangt af van de regering en die laat het weer afhangen van de aktuele politieke situatie. De FAI zegt dathetmoet. Niemand anders wilde echter organiseren, zodat na veel

sportparachutist

Na al die vergaderingen zijn rug liggen.

ging Bert maar eens lekker op foto: Verschoor

73-11


â&#x20AC;˘

nieuws

van de verenigingen

paraclub mobiele colonnes 177.400 ft in 21. 6 minuten vrije val

lijk de pĂŠ in begaven we ons naar de startplaats van de inmiddels teruggekeerde V. B. E., gespte de rookpotten om en laadde de fotograaf in die het heugelijke gebeuren op de gevoelige plaat zou vast leggen en even later hobbe den we de startbaan af om koers te zetten naar de Leusder heide. Eindelijk was het dan zover, sprong nr. 100 was zeer nabij. Tot onze verrassing bleek het grauwe wolkendek veel hoger te hangen dan we aanvankelijk dachten want de piloot kon ons ongestoord naar 7000 ft brengen.

~

-

We vlogen aan, de fotograaf stand by naast de piloot, Jan moest spotten en zat dus op de koudste plaats (0, gerechtigheid!) en daar was dan het moment! Jan klom naar buiten en stelde zijn rookpot in werking, ik kwam half naar buiten en zenuwachtig plukkend kreeg ik ook mijn rookpot op gang. Go, brulde ik, en Jan verdween in de diepte met mij op zijn hielen en ditmaal klopte het allemaal perfect, de tussenliggende ruimte was snel overbrugt en op 6000 ft. maakten we contakt. Beide trokken we daarna ons rechterbeen in en eindigden de relatief met een victoria spin, met al die rook leuk voor de kijkers beneden. "Wave off" op 3500 ft en koepels open op 2500 ft.

2~ Toen ik vroeg in de morgen van de 16e december 11naar buiten keek wist ik dat het vandaag dan maar gebeuren moest. De honderdste sprong, mijlpaal en tegelijk slechts de eerste stap in het leven van iedere koppige parachutist. Het weer scheen van plan te zijn om mee te werken, gezien de koude, maar ook helder blauwe lucht. En dus begaf ik mij, na het inpakken van enkele extra truien bibberend op weg naar het vliegveld, waar mijn activiteiten vooralsnog beperkt bleven tot het zeer hoog zetten van de kachel in het clubhuis en verder bibberen. Maar zie, zo tegen een uur of negen begonnen er links en rechts wat waterige oogjes en rode neusjes te verschijnen - de meest koppige springers kwamen - waarschijnlijk gelokt door de heldere lucht - het clubhuis binnen strompelen. Om tien uur stond de eerste stick dan ook voor vertrek gereed, en had onze chef vlieger en de heer Verbeek de trouwe V. B. E. klaar staan voor zijn eerste vlucht naar de dropzone. Ik zou startten in de tweede stick, samen met Jan de Bruyne, we zouden compleet met rookpotten stijgen naar 7000 ft, want mijn honderdste sprong moest tevens een poging tot relatief worden, mijn tweede poging als tweede man, de eerste was mislukt. Op het moment dat de eerste stick zich gereed maakte voor vertrek kwamen de eerste donkere wolken overdrijven in de richting van ons DZ. Jan en ik keken bezorgd naar de steeds donker wordende lucht die snel onze kant uit kwam. De eerste stick was inmiddels vertrokken en wij begonnen ons gereed te maken, daarbij elkaar vertellend dat we blij mochten zijn als we de 5000 ft zouden halen, en met lichte-

74-12

~ l:l

~ ~ 2

~ ~ De rest was puur routine en vlak na elkaar ploften we de zandpit binnen, alwaar ik ontvangen werd door mijn echtgenote, die mij met behulp van nog enkel enthousiastelingen tracteerde op een ware zandregen. Dit omdat gebruik van water bij deze temperatuur gezondsheidsproblemen met zich mee zou brengen werd mij naderhand gezegd. Toen ik na enig graaf en spitwerk ogen en mond weer vrij had, kon ik mijn genoegen over deze 100e sprong luidkeels uitten. En zo sloot ik dan mijn eerste stap in mijn springersloopbaan af en kijk ik al weer met verlangen uit naar de volgende stap. C.H. Faas

sportparachutist

~

I I

~

~

~


Eerste

paraclub "Îcarus" Opvallendjaar voor de Paraclub

we de .jn echtasteltngebruik lemen rz;egd. eer vrij uid-

in mijn gen uit

achutist

Icarus

DeParaclub heeft dit jaar veel ups en downs meegemaakt. Triest genoeg verongelukte een springer: Martin van Diemenuit Amsterdam, die tijdens zijn eerste sprong na het aftekenen van het B-brevet zonder sentinel sprong (tot het B-brevet is bij Icarus een sentinel verplicht) vanaf 2500voet. Hij trok geen van beide ripcords. Eendown-punt- goddank geen tweede noodlottig ongeluk was een enorme motorschade aan de pas gekochte Pilatus, die niet werd vergoed door de verzekering. Door het tijdeliJkoptrekken van de lage springprijzen, is Icarus er financieeldesondanks niet onredelijk doorgekomen en kan de club met ingang van 1 maart weer met extra lage Pilatus-prijzen gaan werken. Deups waren gelukkig talrijk. Dankzij die Pilatus werden er bij Icarus het afgelopen jaar 3012 sprongen gemaakt, waarvan615 'automaten'. Toch niet onredelijk het weer in aanmerking genomen. Eenup was natuurlijk op zich ook de aankoop van de Pilatus. Stukje bij beetje leggend kon de kist (voor zeven springers, met dichte schuifdeur en verwarming) gefinancierd worden. Deopleidingsschool van Icarus schreef 113 leerlingen in tijdens10 opleidingen. Van hen maakten 45 cursisten de acht sprongen vol, een ongekend hoog percentage. Tot 1 januari schreven 21 van hen zich in voor de B-opleiding, devrije valcursus. Van dezen behaalden nu al zes het B-breveten twee zelfs al het C-brevet. Van de oorspronkelijke113belandden vijf voor kortere of langere tijd met eenbeenbreuk of rugklachten in het ziekenhuis. Hetaantal B-opleidingen was zes. Het totaal aantal deelnemersbedroeg 44. Een tiental hebben per 1 januari de cursusafgemaakt. Hettotaal aantal sprongen voor de B-opleiding bedroeg 230.Bij vier sprongen zagen cursisten de verkeerde kantvan de ziekenhuispoort. Zoekendnaar oorzaken waarom zoveel mensen juist bij Icarusdoorgaan met de vrije val, kan men, dacht ik stellen, dat de springmentaliteit bij Icarus is en wordt gerichtop de sportspringerij . Bovendien gaat er ongetwijfeldeen fikse psychologische stimulans uit van het feitdat AO-ers meestal samen omhoog gaan met enkele gevorderdevrije vallers, die na het 'lossen' van de AO-ersverder omhoog gaan. Zo ontstaat er. een - misschienniet eens zo uitgesproken - band tussen leerlingen engevorderden. Meernog dan bij de meeste andere clubs gaat een leerling zodevrije val als een logisch gevolg zien en niet als iets bijzonders.Verder zal het grote aantal vrije valspringers bijIcarus ook stimulerend werken. De overgang van de dtatlcIine naar het ripcord zal tenslotte ve rgemakkel.ijkt zijndoor het verplicht stellen van de sentinel tot het B-brevet. Endande Boerderij, het clubhuis van Icarus, hoewel clubhuiseen veel te prozaisch woord is voor het romantischeonderkomen, dat de club begin vorig jaar kon huren voorde vorstelijke huurprijs van één gulden per maand . Hetligt aan de rand van het Hilversumse vliegveld, dus mooierkon werkelijk niet. De koeienstal werd omgetoverddoor noeste zelfwerkzaamheid van vele leden tot een barannexrestaurantje, de woonkamer tot vergaderen filmzaal,de kelder tot opslagruimte voor de bar, de bijkeukentot materiaalhok, de bovenverdieping tot slaapruimtemet vele bedden en matrassen. Waterleiding en telefoon(02158- 1365) werden aangelegd, geyser, ijskast, gasstele. d. bij elkaar gehaald. Een grote oliekachel zorgtvoor de warmte. Kortom: kom eens langs. Je weet nietwatje ziet!

sportparachutist

instruktrice

parachutespringen

De Nederlandse parasport heeft haar eerste vrouw als ~struktrice. Het is Ellen Bussemaker (24) uit Naarden, lid van de Paraclub Icarus te Hilversum. Ellen, die een kleine 300 sprongen op haar naam heeft, begon in 1969 in Frankrijk met springen. Eind 1970 werd zij lid van de Paraclub Icarus. Sindsdien is zij vrijwel elk weekeinde in het klubhuis , een opgeknapt boerderijtje aan de rand van het Hilversumse vliegveld, te vinden. Zij werd aangesteld als hulp-instruktrice en nam vorige maand deel aan het zeer zware examen voor instrukteur. Dezer dagen kwam de uitslag: zij behoorde tot de geslaagden.

R is for Ripcord lts long strong and thin It opens your pack With the aid of a pin But if you can't find it Or the pin becomes bent Your remains to your loved ones Rather quickly get sent

=

rld-examencommissie Op 28 oktober j. 1. vond wederom een theoretisch examen voor de instruktiebevoegdheid plaats en wel in Breda op de K. M. A. Totaal 15 deelnernrs waarvan de onderstaande" getallen": - Gemiddeld

aantal statie lines

14.6;

- Gemiddeld

aantal vrije vallen

212

- Gemiddeld

aantal

93.6

- Gemiddeld

aant.

- Gemiddelde

VVo

jaren

1972 springend

leeftijd

3.33 32.6j.

maximaal minimaal maximaal minimaal maximaal minimaal maximum minimum maximum minimum

39 8 495 100 200 40 7 j. 2 j. 39 j. 20 j.

Bovendien en dat blijkt niet uit deze cijfers, er deed één springster mee, n.l. Ellen Bussemaker . De uitslag en dat om een kort verhaal, kort te houden, was voor de onderstaanden positief: E. Bussemaker B. Hillebrand De volgende afleggen: J. H. J.

springers

Lierop B. Woltering

A.V.

moeten nog een mondeling

examen

Hercules Hoefnagels Spiering

Het is verheugend te kunnen konstateren dat alle deelnemers zich serieus hadden voorbereid op dit zeker niet eenvoudige examen. Nou maar hopen dat de geslaagden met spoed hun praktische eisen gaan afleggen aangezien de theorie slechts een beperkte geldigheid heeft en men zonder praktijk eisen géén instrukteur is! De examenkommissie.

75-13


I I I I I I

vpct

I

I I I

er

~~~~

~'

TE KOOP

Een nieuwe nog niet gebruikte P APILLON met sleeve en pilotchute. Nieuwe Franse para-overalls. A. J. v. d. Horst Papaverlaan 11 Amersfoort tel. 03490 - 18132

~I

Een in zeer goede staat verkerend motorrijwiel van f 4. 000, -- voor f 1. 750, --, merk KAWAZAKI 350 cc. R. F. v. d. Bergh Spechtlaan 49 Leidschendam tel. 01761 - 8594 "Ja, junior" - de opper-vleermuis deze "wing",

Dit jaar zullen de nederlandse parakampioenschappen weer plaatsvinden op TEVGE - nadere mededelingen de volgende editie van ons nationaal para-orgaan.

Hill miJ

lat~ luid wor - vlie en 1 - wee

springt al jaren met

De mensen van VPCTeuge zaten onlangs te rillen van de kou in hun benijdenswaardig onderkomen - de storm van enige tijd geleden had een paar "banen" uit de "koepel" weggeblazen. Doch, de lieden uit het "oostblok-centrum" klaarden dit weer snel en ĂŠĂŠn of andere techneut legde tegelijkertijd een perfekte verwarming aan. Zo zijn ze daar!

VERLJ Ondanl len val toch te Dankz' seerdl nodige Enige - spri danl

Een z. g. a. n. complete para-uitrusting bestaande uit: 'Ptggy-back met Thunderbowkoepel (1972) met nieuwe sleeve en pilotchutes. Reservekoepel: 26ft bestuurbaar LOPO (1972) Overall, helm, handschoenen. Altimaster II hoogtemeter (1972) Stopwatch (1972) met leren band. Inl. : Afd. secretariaat

gen! - ins sin - div'

10 7 7

dut HED Vel~ bezf zo<W

in

TOE Ondi

Sn

tu-7 Hoewel de springerij door de Duitse winter bijna geheel geveld werd, was er toch nog wel enige activiteit rond paraclub TV-7. Eerst was er begin december de algemene jaarlijkse ledenvergadering, waar afscheid werd genomen van de heer Jan de Graaf, instructeur. Van de leden kreeg hij een fraaie verrekijker met tas en werd hij door de vergadering per oorkonde tot erelid uitgeroepen voor zijn verdiensten voor VNPC TV-7. Voor zijn echtgenote Margriet, die in de loop der tijden in haar caravan op het vliegveld LUneburg liters koffie "voor de nieuwen" heeft gemaakt was er uiteraard een bloemetje. Hoe groot de waardering voor de heer de Graaf' s opofferingen aan vrije tijd en gezinsleven was, mocht ondermeer blijken uit de tevredenheidsbetuiging met oorkonde, welke werd overhandigd door Brigade-Generaal L. T. Walboom, oud-leerling en tevens Commandant Nederlandse Troepen Seedorf/Hohne. Op de vergadering werd ook het bestuur uitgebreid van een 3-mans tot een 5-mans-bestuur, e. e. a. in verband met de groei der vereniging. De heer E. F. de Bock gaat het materiaal beheren. Plannen voor 1973 bestaan voornamelijk uit het formeren van een grotere vrije-val kern in de club, iets wat door de duur van een plaatsing in Seedorf iets gehinderd wordt. Enkele meer ervaren leden, de heren Paul Boreel en Bram Lasschuyt Jr. gaan een week stage lopen op de parachutefabriek van de firma BrUggemann en Brand in het roergebied, dit ter afsluiting van de door hen ontvangen pakinstructies van diverse valschermen, alsmede om

76-14

17 ~ 3111

opl~ 24 ji

7 .~

~111

~ De paraclub in gebruik.

Tu-Zeven heeft elf van deze PTCH-C koepels

-

"riggers" werkzaamheden te leren om daarna middels een examen het duitse "rigger-license" te krijgen. We wensen de twee mannen sterkte toe. Hoe gevaarlijk gewoon lopen is, bleek ook in de afgelopen maanden. De heer Emil de Bock maakte tijdens een oefening een misstap met als gevolg dat 4 ruggewervels naar links bogen en hem het ziekenhuis inholpen . Hij is weer thuis en "niet-stabiel"; vanaf hier van harte beterschap. Eerste kerstdag was er een demo voor de ouders van de parate jongens van 103 CV A eskadron. Graag geziene gast van de VNPC TV-7 -de amerikaanse Bob Myatt demonstreerde de "Cloud" iets wat zeer in de smaak viel. 8 Januari is de opleiding bij TV-7 weer beginnen te draaien. Een eventuele springweek voor KNVvL leden in begin juni (voor de nati onals) is in voorbereiding. In de volgende Sportparachutist daar over meer. Enne, 0 ja, happy landings in 1973! ! ! A.L.Jr.

sportparachutist

s


enpc ve en

cc.

lt:

e ar

wedstrijden~ springweken~ enz.

VERLEDEN: Ondankshet slechte weer -waar elke vereniging de nadelenvan heeft ondervonden- zijn de activiteiten op Seppe tochtot volle tevredenheid verlopen in het afgelopen jaar. Dankzijeen goed functionerend systeem van gespecialiseerde werkgroepen hebben vele verenigingsfacetten de nodigeaandacht gekregen. Enigezaken zijn het vermelden waard: - springterrein: een ideaal springterrein werd verkregen dankzijde geweldige inzet van o. a. Jan Heeren en Ben Hillebrand- doch, een klein aantal Hoevenaren is inmiddelsactief geworden en tracht ons z. s. m. weer te latenverdwijnen (reden: milieuverontreiniging en geluidshinder)maar ook dit probleem zal naar we hopen wordenopgelost binnen afzienbare tijd; -~: de PH-COX heeft in 1972 naar wens gedraaid enheeft vele leden plezierige momenten bezorgd; - wedstrijden: er werd door een groot aantal leden deelgenomenaan nationale- en internationale wedstrijden; - instructie: de draaibare-T bleek een zeer goede oplossing mbt besturings-problemen van leerlingen; - diversen: 10 grondopleidingen werden er gegeven; 7 keer werd medische hulp verleend; 7 keer werd gebruik gemaakt van de reserve-procedure.

17 - 18 maart Vliegveld Seppe (ENPC) Open wedstrijden "inspringen". Vijf groepsprecisiesprongen (3 man) met groepsen individuele metingen. Eisen: - minimaal aantekening B - F Al sportlicentie - gekeurde parachutes Kosten: f 75, -- per deelnemer. AaïUïïelding: vöör 10 maart a. s. bij H. Hoefnagels Erasmuslaan 33 Roosendaal NB juni Naar alle waarschijnlijkheid een springweek (TU-Zeven), (meer nieuws april-editie).

in Duitsland

21 - 24 juni Vliegveld Teuge (VPCT) Nationale Kampioenschappen parachutespringen. Nadere inlichtingen volgen z. s. m.

HEDEN: Veleenthousiaste mensen van de "kernploeg" zijn thans bezigom het materiaal weer in topkwaliteit te brengen zodatbeginmaart het seizoen kan beginnen.

personalia

TOEKOMST: Onderandere: 3 maart - opening springseizoen; 17 -18 maart- open wedstrijden "inspringen" rubriek wedstrijden); 31 mei-3juni - clubkampioenschappen;

Geboren: 12 december 1972 Caroline Angélique dochter van Henk en Cora Boogaard-de

(zie onder

Kok (ENPC)

opleidingen : 24 febr. - 24 mrt - 14 april - 5 mei - 26 mei - 16 juni 7 Juli- 28 juli - 18 aug. - 8 sept. - 29 sept.

Gehuwd: 20 december 1972 Boyen Rienks en Bi anca Holthuis

Springweek: o. a. 14 t/rn 22 juli a. s.

Van harte

(Flying Dutchmen)

gefeliciteerd.

11 november- sluiting springseizoen.

PARA-CLUBS aangesloten

bij de afd. Parachutespringen

van K. N. V:·V.L.

Vereniging

Correspondentie-adres

Vliegveld

Dropzone

Vliegtuig

EERSTE

Seppe

Hoeven

Cessna-172

PARACHUTISTENCLUB

Secretariaat: Beneluxflat 49 Roosendaal NB

SKYOIVING CLUB FLYING DUTC.I·IMEN

Secretariaat: Laan v , Meerdervoort

Zestienhoven

Zoetermeer

Cessna-l72L

Hilversum

Hilversum Leusderheide Maartensdijk

Pilatus Porter

NEDERLANDSE

Reims Roeket

1557

Den Haag

viel. nin

utist

PARACLUB ICARUS

Secretariaat Heggeplantsoen Arnhem

VERENIGINGPARACENTRUM TEUGE

Secretariaat: de Zanden 13 Vliegveld TEUGE

Teuge

Teuge Nijbroek

Cessna-172L

PARACLUBMOBIELE COLONNES

Secretariaat: Paulus Buyslaan 2 Amersfoort

Hilversum

Hilversum Leusderheide

Cessna-172L

CADETIEN PARACHUTISTEN VERENIGING

Secretariaat: Kastee1plein 10 Breda

Seppe

Hoeven

Cessna-172

16

Aanvragen m. b. t. toelating tot de afd. parachutespringen

van de twee volgende clubs zijn in behandeling:

PARACLUBTU-ZEVEN

Secretariaat: A.Lasschuyt Jr. LO-Sportoff. Ned. Tr. S/H Napo 880 Utrecht

Seedorf

Seedorf

Cessna-172L

PARACENTRUMNOORD

Secretariaat: Gentiaanstraat Assen

Hoogeveen

Hoogeveen Nieuweroord

Cessna-172L

15

Reims Roeket

77-15


holland aviation mathenesserweg 43a,路 rotterdam, tel. 010 - 370534 ~

K,

para overalls ~

/

J

Kleur oranje en zwart, fabrikaat "Aeronav". Oranje overall met zwarte sierstrepen aan de zijkant. Zwarte overall met oranje sierstrepen aan de zijkant. Maat: small (46-48), medium (50-52) en large (54-56). Zonder zakken f 49, 50 met zakken f 65, --. 1

ifi /

para helmen Kleur wit. Model Integ ral , Maat 57 t/m 61.

f

60,--

hoogtemeters Fabrikaat "Winter". Verkrijgbaar of gelijkwaardig in voeten. Diverse modellen en prijzen.

in 4000 en 6000 meter Vanaf

f

134, --

para boots Pontvert Paraboots per paar f 89, 50

model Competition

b-15 vliegjacks Gemaakt van blauwe nylon stof. Warme gewatteerde voering. f 57,95

handschoenen Vliegerhandschoenen. Dun geitenleer, lang doorlopend model. Zeer geschikt voor parachutisten. Kleur wit en bruin. Maat 8! t/m 10. f 16,95

vraag onze gratis katalogus met vlieger en para- uitrusting

78-16

sportparachutist

SP 1973 1(4)  
SP 1973 1(4)  

KNVvL Parachutespringen Ledenblad